61985J0402

DOMSTOLENS DOM AF 9. APRIL 1987. - G. BASSET MOD SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM). - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF COUR D'APPEL, VERSAILLES. - FORVALTNING AF OPHAVSRETTIGHEDER - FORSKELLIGHEDER I NATIONALE LOVGIVNINGER. - SAG 402/85.

Samling af Afgørelser 1987 side 01747


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


++++

1 . FRIE VAREBEVAEGELSER - INDUSTRIEL OG KOMMERCIEL EJENDOMSRET - OPHAVSRETTIGHEDER - NATIONALE BESTEMMELSER, HVOREFTER DER I FORBINDELSE MED OFFENTLIG FREMFOERELSE PAA GRUNDLAG AF INDFOERTE LYDBAERERE UD OVER AFGIFTEN FOR FREMFOERELSE KAN OPKRAEVES EN TILLAEGSAFGIFT, DER IKKE ER HJEMLET I OPRINDELSESMEDLEMSSTATENS LOVGIVNING - LOVLIGE

( EOEF-TRAKTATEN, ART . 30 OG 36 )

2 . KONKURRENCE - DOMINERENDE STILLING - OPHAVSRETSSELSKAB MED ET FAKTISK MONOPOL - OPKRAEVNING I FORBINDELSE MED OFFENTLIG FREMFOERELSE PAA GRUNDLAG AF INDFOERTE LYDBAERERE AF EN AFGIFT FOR FREMFOERELSE OG DERUDOVER EN TILLAEGSAFGIFT FOR MEKANISK GENGIVELSE, SOM IKKE ER HJEMLET I OPRINDELSESMEDLEMSSTATENS LOVGIVNING - MISBRUG - FORELIGGER IKKE

( EOEF-TRAKTATEN, ART . 86 )

Sammendrag


1 . TRAKTATENS ARTIKLER 30 OG 36 SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT DE IKKE ER TIL HINDER FOR ANVENDELSE AF NATIONALE BESTEMMELSER, HVOREFTER ET NATIONALT OPHAVSRETSSELSKAB I FORBINDELSE MED OFFENTLIG FREMFOERELSE AF VAERKER INDSPILLET PAA LYDBAERERE OPKRAEVER EN SAAKALDT TILLAEGSAFGIFT FOR MEKANISK GENGIVELSE UD OVER AFGIFTEN FOR FREMFOERELSE, SELV OM EN SAADAN TILLAEGSAFGIFT IKKE OPKRAEVES I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DE PAAGAELDENDE LYDBAERERE LOVLIGT ER BRAGT I OMSAETNING .

2 . TRAKTATENS ARTIKEL 86 SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT DENS FORBUDSBESTEMMELSER IKKE OMFATTER ET NATIONALT OPHAVSRETSSELSKAB, ALENE FORDI DETTE I FORBINDELSE MED OFFENTLIG FREMFOERELSE AF VAERKER INDSPILLET PAA LYDBAERERE OPKRAEVER EN SAAKALDT TILLAEGSAFGIFT FOR MEKANISK GENGIVELSE UD OVER AFGIFTEN FOR FREMFOERELSE, SELV OM EN SAADAN TILLAEGSAFGIFT IKKE OPKRAEVES I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DE PAAGAELDENDE LYDBAERERE LOVLIGT ER BRAGT I OMSAETNING .

Dommens præmisser


1 VED DOM AF 20 . NOVEMBER 1985, INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 5 . DECEMBER S.AA ., HAR COUR D' APPEL DE VERSAILLES I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 FORELAGT TO PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKLER 30, 36 OG 86 MED HENBLIK PAA AT KUNNE AFGOERE, OM DET ER FORENELIGT MED DE NAEVNTE BESTEMMELSER AT OPKRAEVE EN SAAKALDT "TILLAEGSAFGIFT FOR MEKANISK GENGIVELSE" I FORBINDELSE MED OFFENTLIG FREMFOERELSE PAA GRUNDLAG AF LYDBAERERE AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTEDE VAERKER .

2 SPOERGSMAALENE ER BLEVET REJST UNDER EN RETSTVIST MELLEM BASSET, DER DRIVER ET DISKOTEK I FREJUS, OG SELSKABET SACEM ( SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE ). SELSKABET HAVDE ANLAGT SAG MOD BASSET VED TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN, HVORUNDER DET ANFOERTE, AT HAN UDEN AT ERLAEGGE DE AFTALTE AFGIFTER HAVDE FREMFOERT VAERKER FRA SELSKABETS REPERTOIRE I SIT DISKOTEK, OG RETTEN DOEMTE BASSET TIL AT BETALE DE OMTVISTEDE AFGIFTER . HAN APPELLEREDE DOMMEN OG GJORDE HERUNDER GAELDENDE, AT DE KONTRAKTER, DER VAR DET RETLIGE GRUNDLAG FOR AFGIFTERNE, VAR UGYLDIGE, IDET DE STRED MOD NATIONALE OG FAELLESSKABSRETLIGE KONKURRENCEBESTEMMELSER .

3 EFTER KASSATION AF EN AF COUR D' APPEL AIX-EN-PROVENCE AFSAGT DOM BLEV SAGEN HENVIST TIL COUR D' APPEL DE VERSAILLES, SOM FASTSLOG, AT DE AF BASSET FREMFOERTE ANBRINGENDER VEDROERTE BEGREBERNE "MISBRUG AF DOMINERENDE STILLING" OG "ULOVLIG AFTALE", OG AT DE NAEVNTE ANBRINGENDER SKULLE VURDERES IKKE ALENE PAA GRUNDLAG AF FRANSK RET, MEN OGSAA FAELLESSKABSRETTEN, NAVNLIG TRAKTATENS ARTIKLER 86 OG 85 .

4 MED HENSYN TIL ANVENDELSEN AF ARTIKEL 85 BEMAERKEDE COUR D' APPEL DE VERSAILLES, AT SACEM HAR INDGAAET GENSIDIGE REPRAESENTATIONSKONTRAKTER MED DE FLESTE UDENLANDSKE OPHAVSRETSSELSKABER, HVOREFTER DET ENE SELSKAB GIVER DET ANDET BEMYNDIGELSE TIL AT OPKRAEVE OPHAVSRETSAFGIFTER FOR VAERKERNE I SIT REPERTOIRE, IDET OPKRAEVNINGEN I HVERT ENKELT LAND SKAL SKE I OVERENSSTEMMELSE MED DE SAEDVANLIGE VILKAAR I DET PAAGAELDENDE LAND . SELV OM SAADANNE AFTALER KAN BETEGNES SOM "AFTALER MELLEM VIRKSOMHEDER" I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 85, HAR DE IMIDLERTID HVERKEN TIL FORMAAL ELLER TIL FOELGE AT FORDREJE KONKURRENCEN INDEN FOR DET FAELLES MARKED . SAALEDES HAR ORDNINGEN MED GENSIDIGE BEMYNDIGELSER IKKE KUNNET AENDRE DE AFGIFTSBELOEB, DER I HVERT ENKELT LAND SKAL VAERE BETALING FOR OPHAVSRETTIGHEDER, HVORIMOD DEN KAN MEDFOERE EN BEGRAENSNING AF OPKRAEVNINGS - OG KONTROLOMKOSTNINGERNE, DER KOMMER SAAVEL OPHAVSMAENDENE SOM BRUGERNE AF DE BESKYTTEDE VAERKER TIL GODE .

5 FOR SAA VIDT ANGAAR TRAKTATENS ARTIKEL 86, BEMAERKEDE COUR D' APPEL DE VERSAILLES, AT SACEM HAR ET FAKTISK MONOPOL OG SAALEDES INDTAGER EN DOMINERENDE STILLING PAA MARKEDET . RETTEN PAAPEGEDE, AT SACEM IFOELGE BASSET HAR MISBRUGT SIN DOMINERENDE STILLING I TO HENSEENDER; FOR DET FOERSTE ER AFGIFTSSATSEN, DER ER FASTSAT TIL 8,25% AF DISKOTEKETS BRUTTOOMSAETNING, UFORHOLDSMAESSIG HOEJ I FORHOLD TIL MODYDELSEN, OG FOR DET ANDET OMFATTER DE 8,25% EN "TILLAEGSAFGIFT FOR MEKANISK GENGIVELSE" PAA 1,65%, DER OPKRAEVES AF SAMME GRUND SOM DEN OEVRIGE DEL AF AFGIFTEN, NEMLIG OFFENTLIG BENYTTELSE AF LYDBAERERE .

6 COUR D' APPEL FINDER IKKE, AT SATSEN PAA 8,25% ER URIMELIG . EFTER RETTENS OPFATTELSE ER AFGIFTEN GANSKE VIST HOEJ I FORHOLD TIL DE AFGIFTER, DER ANVENDES I ANDRE LANDE, MEN IKKE URIMELIGT HOEJ, IDET DISKOTEKER HAR ET SAERLIGT HOEJT FORBRUG AF MUSIK, OG IDET DE - UDEN ET SAADANT MUSIKALSK FORBRUG - OMGAAENDE MAATTE LUKKE .

7 MED HENSYN TIL DET ANDET SPOERGSMAAL BEMAERKEDE COUR D' APPEL FOERST, AT OPHAVSMANDENS UDNYTTELSESRET EFTER FRANSK LOV OMFATTER RETTEN TIL AT FREMFOERE OG RETTEN TIL AT GENGIVE VAERKET; FREMFOERELSE VIL SIGE AT GOERE VAERKET TILGAENGELIGT DIREKTE FOR OFFENTLIGHEDEN, HERUNDER VED SPREDNING PAA EN HVILKEN SOM HELST MAADE, MENS GENGIVELSE VIL SIGE EN FYSISK FIKSERING AF VAERKET PAA ENHVER MAADE, HVORVED DET INDIREKTE KAN SPREDES TIL OFFENTLIGHEDEN, NAVNLIG VED MEKANISK INDSPILNING . FOR SAA VIDT ANGAAR MUSIKVAERKER, OVERDRAGES RETTEN TIL GENGIVELSE NORMALT TIL LYDBAERERFABRIKANTEN, OG VEDERLAGET HERFOR ER SAALEDES BETALT, NAAR LYDBAERERNE UDBYDES TIL SALG . AF DEN AFGIFT PAA 8,25%, SOM SACEM OPKRAEVER AF DISKOTEKER, ER DE 6,60% BETALING FOR OVERDRAGELSEN AF RETTEN TIL FREMFOERELSE, MENS DE 1,65% ER EN "TILLAEGS"-AFGIFT FOR GENGIVELSE .

8 COUR D' APPEL HAR I DEN FORBINDELSE FASTSLAAET, AT DEN SAMTIDIGE OPKRAEVNING AF EN AFGIFT FOR FREMFOERELSE OG EN TILLAEGSAFGIFT FOR GENGIVELSE HAR HJEMMEL I FRANSK RET, IDET OPHAVSMANDEN TIL LYDBAERERFABRIKANTEN KAN OVERDRAGE EN RET TIL GENGIVELSE UDELUKKENDE MED HENBLIK PAA SALG TIL PRIVAT BENYTTELSE, OG OPKRAEVE EN TILLAEGSAFGIFT FOR MEKANISK GENGIVELSE AF DEN, SOM EFTER AT HAVE ERHVERVET LYDBAEREREN GOER EN OFFENTLIG BRUG HERAF, SOM IKKE DAEKKES AF DEN FOERST ERLAGTE AFGIFT FOR GENGIVELSE . COUR D' APPEL REJSTE IMIDLERTID DET SPOERGSMAAL, OM OPKRAEVNINGEN AF TILLAEGSAFGIFTEN FOR MEKANISK GENGIVELSE ER FORENELIG MED FAELLESSKABSRETTEN, NAVNLIG SAAFREMT LYDBAERERNE ER INDFOERT FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT, HVOR DE LOVLIGT ER BRAGT PAA MARKEDET, OG HVOR OFFENTLIG GENGIVELSE AF BESKYTTEDE VAERKER KUN GIVER ANLEDNING TIL OPKRAEVNING AF EN ENKELT AFGIFT, DER SVARER TIL AFGIFTEN FOR FREMFOERELSE; UNDER DE OMSTAENDIGHEDER VILLE DEN SAMTIDIGE OPKRAEVNING AF DE TO AFGIFTER I FRANKRIG SAALEDES KUNNE BEVIRKE EN HINDRING AF DE FRIE VAREBEVAEGELSER .

9 FOR AT KUNNE AFGOERE DE NAEVNTE PROBLEMER FORELAGDE COUR D' APPEL TO PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL FOR DOMSTOLEN, HVORI DEN OENSKEDE OPLYST, OM TRAKTATENS ARTIKLER 30, 36 ELLER 86 SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT DE ER TIL HINDER FOR, "AT ET NATIONALT OPHAVSRETSSELSKAB - DER VED BESKYTTELSEN AF SIT REPERTOIRE INDTAGER EN FAKTISK MONOPOLSTILLING, OG SOM HAR INDGAAET GENSIDIGE REPRAESENTATIONSKONTRAKTER MED FORSKELLIGE UDENLANDSKE OPHAVSRETSSELSKABER, HERUNDER SAADANNE I FAELLESSKABETS MEDLEMSSTATER - AF BRUGERNE I FORBINDELSE MED OFFENTLIG FREMFOERELSE AF VAERKER FRA DE PAAGAELDENDE UDENLANDSKE SELSKABERS REPERTOIRER PAA GRUNDLAG AF LYDBAERERE, DER ER BRAGT I FRI OMSAETNING PAA DISSE MEDLEMSSTATERS OMRAADE, OPKRAEVER EN AFGIFT ( EN SAAKALDT 'TILLAEGSAFGIFT FOR MEKANISK GENGIVELSE' ), HVIS OPKRAEVNING ER TILLADT OG HJEMLET I DEN STAT, I HVILKEN LYDBAERERNE BENYTTES, MEN IKKE I DE MEDLEMSSTATER, HVORFRA DE ER INDFOERT ".

10 VEDROERENDE DEN FRANSKE LOVGIVNING OM OPHAVSRETTEN TIL LITTERAERE OG KUNSTNERISKE VAERKER OG SAMMENFATNINGEN AF DE SKRIFTLIGE INDLAEG, DER ER INDGIVET TIL DOMSTOLEN, HENVISES TIL RETSMOEDERAPPORTEN . DISSE OMSTAENDIGHEDER OMTALES DERFOR KUN I DET FOELGENDE, SAAFREMT DET PAA DE ENKELTE PUNKTER ER NOEDVENDIGT FOR FORSTAAELSEN AF DOMSTOLENS ARGUMENTATION .

11 FOERST BEMAERKES, AT LYDBAERERE ER VARER, SOM ER OMFATTET AF ORDNINGEN OM FRIE VAREBEVAEGELSER, OG AT TRAKTATENS ARTIKEL 30 FORBYDER ANVENDELSEN AF NATIONAL LOVGIVNING, HVOREFTER ET NATIONALT OPHAVSRETSSELSKAB PAA GRUNDLAG AF DEN ENERET TIL UDNYTTELSE, SOM DET UDOEVER FOR OPHAVSRETTENS INDEHAVER, KAN MODSAETTE SIG SALG AF LYDBAERERE HIDROERENDE FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT . TRAKTATENS ARTIKEL 36 BESTEMMER IMIDLERTID, AT ARTIKEL 30 IKKE ER TIL HINDER FOR SAADANNE RESTRIKTIONER VEDROERENDE INDFOERSEL, SOM ER BEGRUNDET I HENSYNET TIL BESKYTTELSE AF INDUSTRIEL OG KOMMERCIEL EJENDOMSRET . DETTE SIDSTE UDTRYK OMFATTER OGSAA DEN BESKYTTELSE, SOM OPHAVSRETTEN GIVER, ISAER I DET OMFANG DENNE UDNYTTES KOMMERCIELT I FORM AF LICENSER . I HENHOLD TIL ARTIKEL 36, 2 . PUNKTUM, MAA SAADANNE RESTRIKTIONER DOG HVERKEN UDGOERE ET MIDDEL TIL VILKAARLIG FORSKELSBEHANDLING ELLER EN SKJULT BEGRAENSNING AF SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE .

12 DET FREMGAAR AF FORELAEGGELSESDOMMEN, AT DEN "TILLAEGSAFGIFT FOR MEKANISK GENGIVELSE", SOM DE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL VEDROERER, IKKE OPKRAEVES I FORBINDELSE MED INDFOERSEL ELLER AFSAETNING AF GRAMMOFONPLADER ELLER ANDRE LYDBAERERE, MEN PAA GRUND AF DERES OFFENTLIGE BENYTTELSE, F.EKS . AF EN RADIOSTATION, I ET DISKOTEK ELLER I ET APPARAT SOM F.EKS . EN JUKEBOKS, DER ER OPSTILLET I ET OFFENTLIGT LOKALE . DET AF DEN NATIONALE RETSINSTANS REJSTE PROBLEM ER DERFOR, AT DEN NAEVNTE AFGIFT I DE SITUATIONER OPKRAEVES SAMTIDIG MED EN "AFGIFT FOR FREMFOERELSE ".

13 DEN NATIONALE RETSINSTANS HAR OENSKET OPLYST, OM TRAKTATENS ARTIKLER 30 OG 36 ELLER 86 ER TIL HINDER FOR EN SAADAN SAMTIDIG OPKRAEVNING AF AFGIFTER, NAAR LYDBAERERNE ER FREMSTILLET OG BRAGT I OMSAETNING I EN MEDLEMSSTAT, HVOR IKKE BEGGE AFGIFTER OPKRAEVES PAA EN GANG, MEN HVOR DER KUN OPKRAEVES EN AFGIFT FOR FREMFOERELSE I FORBINDELSE MED OFFENTLIG GENGIVELSE AF DET INDSPILLEDE VAERK . DETTE SPOERGSMAAL VIL BLIVE BEHANDLET I DET FOELGENDE .

14 I DEN FORBINDELSE BEMAERKES, AT DET ER UBESTRIDT, AT DET VED FORVALTNINGEN AF OPHAVSRETTIGHEDER I HENHOLD TIL GAELDENDE INTERNATIONALE AFTALER ER NORMALT, AT DER BAADE OPKRAEVES EN AFGIFT FOR FREMFOERELSE OG EN TILLAEGSAFGIFT FOR MEKANISK GENGIVELSE I FORBINDELSE MED OFFENTLIG FREMFOERELSE I FRANKRIG AF ET INDSPILLET MUSIKALSK VAERK, UANSET OM GRAMMOFONPLADERNE ER AF FRANSK OPRINDELSE, ELLER OM DE ER FREMSTILLET ELLER BRAGT I OMSAETNING I EN ANDEN MEDLEMSSTAT . EN TILSVARENDE OFFENTLIG FREMFOERELSE I EN ANDEN MEDLEMSSTAT KAN GANSKE VIST GIVE ANLEDNING TIL, AT DER KUN OPKRAEVES EN AFGIFT FOR FREMFOERELSE TIL FORDEL FOR OPHAVSMANDEN OG GRAMMOFONPLADEFABRIKANTEN, MEN DETTE INDEBAERER HVERKEN, AT STOERRELSEN AF DEN OPKRAEVEDE AFGIFT ELLER DENNES FUNKTION ER ANDERLEDES END, HVAD DER ER TILFAELDET MED HENSYN TIL AFGIFTER, DER OPKRAEVES I FRANKRIG VED EN SAADAN LEJLIGHED .

15 TILLAEGSAFGIFTEN FOR MEKANISK GENGIVELSE ER MED ANDRE ORD OG UANSET DE BEGREBER, DER ANVENDES I FRANSK LOVGIVNING OG PRAKSIS, SAALEDES EGENTLIG EN DEL AF VEDERLAGET FOR OPHAVSRETTIGHEDERNE VED OFFENTLIG FREMFOERELSE AF ET INDSPILLET MUSIKALSK VAERK . TILLAEGSAFGIFTEN BEREGNES I OEVRIGT, SOM DET ER TILFAELDET FOR SELVE AFGIFTEN FOR FREMFOERELSE, PAA GRUNDLAG AF DISKOTEKETS BRUTTOOMSAETNING OG IKKE PAA GRUNDLAG AF ANTALLET AF SOLGTE ELLER FREMFOERTE GRAMMOFONPLADER .

16 SELV OM DET ANTAGES, AT OPKRAEVNINGEN AF DEN OMTVISTEDE AFGIFT KAN MEDFOERE EN BEGRAENSNING AF INDFOERSLERNE, FALDER DEN IKKE IND UNDER DE FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING, DER ER FORBUDT I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 30, IDET OPKRAEVNINGEN MAA BETRAGTES SOM EN NORMAL UDNYTTELSE AF EN OPHAVSRET, LIGESOM DER IKKE HERVED ER TALE OM EN VILKAARLIG FORSKELSBEHANDLING ELLER EN SKJULT BEGRAENSNING AF SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE JFR . TRAKTATENS ARTIKEL 36 .

17 DET FOERSTE SPOERGSMAAL MAA DERFOR BESVARES MED, AT EOEF-TRAKTATENS ARTIKLER 30 OG 36 SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT DE IKKE ER TIL HINDER FOR ANVENDELSE AF NATIONALE BESTEMMELSER, HVOREFTER ET NATIONALT OPHAVSRETSSELSKAB I FORBINDELSE MED OFFENTLIG FREMFOERELSE PAA GRUNDLAG AF LYDBAERERE OPKRAEVER EN SAAKALDT TILLAEGSAFGIFT FOR MEKANISK GENGIVELSE UD OVER AFGIFTEN FOR FREMFOERELSE, SELV OM EN SAADAN TILLAEGSAFGIFT IKKE OPKRAEVES I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DE PAAGAELDENDE LYDBAERERE LOVLIGT ER BRAGT I OMSAETNING .

18 FOR SAA VIDT ANGAAR DET ANDET SPOERGSMAAL, FOELGER DET AF OVENNAEVNTE BETRAGTNINGER VEDROERENDE ANVENDELSEN AF TRAKTATENS ARTIKEL 36, AT ET OPHAVSRETSSELSKABS UDNYTTELSE AF DE MULIGHEDER, DET I DENNE HENSEENDE HAR EFTER NATIONAL LOVGIVNING, IKKE I SIG SELV ER ET MISBRUG I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 86 .

19 DET KAN IMIDLERTID IKKE UDELUKKES, AT DEN ELLER DE AFGIFTER, SOM OPHAVSRETSSELSKABET HAR FASTSAT, ER AF EN SAADAN STOERRELSE, AT TRAKTATENS ARTIKEL 86 FINDER ANVENDELSE . SAALEDES HAR DEN NATIONALE RETSINSTANS, DER ALENE HAR KOMPETENCE TIL AT FASTSLAA SAGENS FAKTUM INDEN FOR RAMMERNE AF FORTOLKNINGSPROCEDUREN I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 177, BEMAERKET, AT SACEM I DEN FORELIGGENDE SAG SOM VIRKSOMHED MAA ANTAGES AT INDTAGE EN DOMINERENDE STILLING PAA DET FAELLES MARKED . VIRKSOMHEDENS ADFAERD VILLE SAALEDES VAERE I STRID MED ARTIKEL 86, HVIS DENS PRAKSIS ER UDTRYK FOR MISBRUG, NAVNLIG DERVED, AT DEN FASTSAETTER URIMELIGE FORRETNINGSBETINGELSER .

20 I DEN FORELIGGENDE SAG FANDT DEN NATIONALE RETSINSTANS, AT NIVEAUET FOR DE AFGIFTER, SACEM OPKRAEVER AF DISKOTEKER I FRANKRIG, IKKE ER URIMELIGT . I DE SKRIFTLIGE INDLAEG HAR KOMMISSIONEN ANFOERT, AT DEN FOR TIDEN GENNEMFOERER EN UNDERSOEGELSE VEDROERENDE DE AFGIFTER, SACEM GENERELT OPKRAEVER AF FRANSKE DISKOTEKER, OG AT UNDERSOEGELSEN BAADE VEDROERER BEREGNINGSGRUNDLAGET OG SATSERNE . DET MAA IMIDLERTID FASTSLAAS, AT DE SPOERGSMAAL, DEN NATIONALE RETSINSTANS HAR FORELAGT DOMSTOLEN, IKKE VEDROERER AFGIFTERNES STOERRELSE .

21 DET ANDET SPOERGSMAAL MAA FOELGELIG BESVARES MED, AT EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 86 SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT DENS FORBUDSBESTEMMELSER IKKE OMFATTER ET NATIONALT OPHAVSRETSSELSKAB, ALENE FORDI DETTE I FORBINDELSE MED OFFENTLIG FREMFOERELSE PAA GRUNDLAG AF LYDBAERERE OPKRAEVER EN SAAKALDT TILLAEGSAFGIFT FOR MEKANISK GENGIVELSE UD OVER AFGIFTEN FOR FREMFOERELSE, SELV OM EN SAADAN TILLAEGSAFGIFT IKKE OPKRAEVES I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DE PAAGAELDENDE LYDBAERERE LOVLIGT ER BRAGT I OMSAETNING .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

22 DE UDGIFTER, DER ER AFHOLDT AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, DEN FRANSKE REPUBLIKS OG DEN ITALIENSKE REPUBLIKS REGERINGER, SOM ALLE HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN, KAN IKKE GODTGOERES . DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG, DER VERSERER FOR DEN NATIONALE DOMSTOL, TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL, DER ER FORELAGT AF COUR D' APPEL DE VERSAILLES VED DOM AF 20 . NOVEMBER 1985, FOR RET :

1 ) EOEF-TRAKTATENS ARTIKLER 30 OG 36 SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT DE IKKE ER TIL HINDER FOR ANVENDELSE AF NATIONALE BESTEMMELSER, HVOREFTER ET NATIONALT OPHAVSRETSSELSKAB I FORBINDELSE MED OFFENTLIG FREMFOERELSE PAA GRUNDLAG AF LYDBAERERE OPKRAEVER EN SAAKALDT TILLAEGSAFGIFT FOR MEKANISK GENGIVELSE UD OVER AFGIFTEN FOR FREMFOERELSE, SELV OM EN SAADAN TILLAEGSAFGIFT IKKE OPKRAEVES I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DE PAAGAELDENDE LYDBAERERE LOVLIGT ER BRAGT I OMSAETNING .

2 ) EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 86 SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT DENS FORBUDSBESTEMMELSER IKKE OMFATTER ET NATIONALT OPHAVSRETSSELSKAB, ALENE FORDI DETTE I FORBINDELSE MED OFFENTLIG FREMFOERELSE PAA GRUNDLAG AF LYDBAERERE OPKRAEVER EN SAAKALDT TILLAEGSAFGIFT FOR MEKANISK GENGIVELSE UD OVER AFGIFTEN FOR FREMFOERELSE, SELV OM EN SAADAN TILLAEGSAFGIFT IKKE OPKRAEVES I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DE PAAGAELDENDE LYDBAERERE LOVLIGT ER BRAGT I OMSAETNING .