Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 21. oktober 2014 – BestWater International

(Sag C‑348/13) ( 1 )

»Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — ophavsret og beslægtede rettigheder — direktiv 2001/29/EF — informationssamfundet — harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder — artikel 3, stk. 1 — overføring til almenheden — begreb — internetlinks, der giver adgang til beskyttede værker — anvendelse af teknikken »framing««

1. 

Præjudicielle spørgsmål — besvarelse, der klart kan udledes af retspraksis — anvendelse af procesreglementets artikel 99 (Domstolens procesreglement, art. 99) (jf. præmis 12)

2. 

Tilnærmelse af lovgivningerne — ophavsret og beslægtede rettigheder — direktiv 2001/29 — harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet — overføring til almenheden — begreb — tilgængeliggørelse for almenheden på en internetside af klikbare links til værker, der er frit tilgængelige på en anden internetside — ikke omfattet — anvendelse af teknikken »framing« for på internetsiden at integrere et værk, der er hentet på en anden internetside — ingen betydning (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29, art. 3, stk. 1) (jf. præmis 14-19 og domskonkl.)

Konklusion

Den omstændighed alene, at et beskyttet værk, der er frit tilgængeligt på en internetside, indsættes på en anden internetside ved hjælp af et link, der anvender teknikken »framing«, såsom den, der er anvendt i hovedsagen, kan ikke kvalificeres som »overføring til almenheden« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, for så vidt som det omhandlede værk ikke overføres til et nyt publikum, og overføringen ikke sker ved anvendelse af en særlig teknisk fremgangsmåde, der adskiller fra den oprindelige overføring.


( 1 ) – EUT C 325 af 9.11.2013.


Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 21. oktober 2014 – BestWater International

(Sag C‑348/13) ( 1 )

»Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — ophavsret og beslægtede rettigheder — direktiv 2001/29/EF — informationssamfundet — harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder — artikel 3, stk. 1 — overføring til almenheden — begreb — internetlinks, der giver adgang til beskyttede værker — anvendelse af teknikken »framing««

1. 

Præjudicielle spørgsmål — besvarelse, der klart kan udledes af retspraksis — anvendelse af procesreglementets artikel 99 (Domstolens procesreglement, art. 99) (jf. præmis 12)

2. 

Tilnærmelse af lovgivningerne — ophavsret og beslægtede rettigheder — direktiv 2001/29 — harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet — overføring til almenheden — begreb — tilgængeliggørelse for almenheden på en internetside af klikbare links til værker, der er frit tilgængelige på en anden internetside — ikke omfattet — anvendelse af teknikken »framing« for på internetsiden at integrere et værk, der er hentet på en anden internetside — ingen betydning (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29, art. 3, stk. 1) (jf. præmis 14-19 og domskonkl.)

Konklusion

Den omstændighed alene, at et beskyttet værk, der er frit tilgængeligt på en internetside, indsættes på en anden internetside ved hjælp af et link, der anvender teknikken »framing«, såsom den, der er anvendt i hovedsagen, kan ikke kvalificeres som »overføring til almenheden« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, for så vidt som det omhandlede værk ikke overføres til et nyt publikum, og overføringen ikke sker ved anvendelse af en særlig teknisk fremgangsmåde, der adskiller fra den oprindelige overføring.


( 1 )   EUT C 325 af 9.11.2013.