European flag

Den Europæiske Unions
Tidende

DA

L-udgaven


2024/1428

17.5.2024

RÅDETS FORORDNING (EU) 2024/1428

af 17. maj 2024

om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2024/1429 af 17. maj 2024 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 833/2014 (2).

(2)

Forordning (EU) nr. 833/2014 giver virkning til visse foranstaltninger i Rådets afgørelse 2014/512/FUSP (3).

(3)

Den 17. maj 2024 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2024/1429 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP.

(4)

I sine konklusioner af 24. februar 2022 fordømte Det Europæiske Råd på det kraftigste Den Russiske Føderations uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine og erklærede, at Rusland med sine ulovlige militære aktioner groft overtrådte folkeretten og principperne i De Forenede Nationers pagt og underminerede europæisk og global sikkerhed og stabilitet. Det Europæiske Råd opfordrede til omgående udarbejdelse og vedtagelse af en yderligere individuel og økonomisk sanktionspakke. Det Europæiske Råd opfordrede Rusland og russiskstøttede væbnede grupperinger til at standse deres desinformationskampagne.

(5)

I sine konklusioner af 10. maj 2021 understregede Rådet behovet for yderligere at styrke Unionens og medlemsstaternes modstandsdygtighed og deres evne til at imødegå hybride trusler, herunder desinformation, og sikre koordineret og integreret brug af eksisterende og mulige nye værktøjer til imødegåelse af hybride trusler på EU- og medlemsstatsplan og mulige reaktioner på hybride trusler, herunder bl.a. udenlandsk indblanding og påvirkningsoperationer, der både kan omfatte forebyggende foranstaltninger og pålægning af omkostninger for fjendtligtsindede statslige og ikkestatslige aktører.

(6)

Det Europæiske Råd bekræftede i sine konklusioner af 21. og 22. marts 2024 på ny Unionens urokkelige støtte til Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser og dets naturlige ret til selvforsvar mod den russiske aggression. Det opfordrede også til yderligere skridt med henblik på at svække Ruslands evne til fortsat at føre sin angrebskrig, herunder ved at styrke sanktionerne.

(7)

Den Russiske Føderation har deltaget i en systematisk, international kampagne for manipulation af medierne og fordrejning af fakta for at styrke sin strategi for destabilisering af sine nabolande og af Unionen og dens medlemsstater. Navnlig har propagandaen gentagne gange og konsekvent været rettet mod europæiske politiske partier, navnlig i valgperioderne, samt været rettet mod civilsamfundet, asylansøgere, russiske etniske mindretal, kønsidentitetsbaserede mindretal og de demokratiske institutioners funktion i Unionen og dens medlemsstater.

(8)

For at retfærdiggøre og støtte sin aggression mod Ukraine har Den Russiske Føderation været involveret i løbende og samordnede propagandaaktioner rettet mod civilsamfundet i Unionen og nabolandene, hvilket i alvorlig grad forvrider og manipulerer fakta.

(9)

Disse propagandaaktioner er blevet kanaliseret gennem en række medieforetagender under Den Russiske Føderations permanente direkte eller indirekte kontrol. Sådanne aktioner udgør en betydelig og direkte trussel mod Unionens offentlige orden og sikkerhed. Disse medieforetagender er afgørende for og medvirkende til at fremme og støtte Ruslands angrebskrig mod Ukraine og til destabiliseringen af dets nabolande.

(10)

I betragtning af den alvorlige situation og som svar på Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, er det nødvendigt, i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og friheder, der er anerkendt i chartret om grundlæggende rettigheder, navnlig ytrings- og informationsfriheden som anerkendt i chartrets artikel 11, hurtigst muligt at suspendere yderligere medieforetagenders udsendelsesaktiviteter i Unionen eller rettet mod Unionen. Disse foranstaltninger bør opretholdes indtil den russiske aggression mod Ukraine er bragt til ophør, og indtil Den Russiske Føderation og dens tilknyttede medieforetagender ophører med at gennemføre propagandaaktioner mod Unionen og dens medlemsstater.

(11)

I overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og friheder, der er anerkendt i chartret om grundlæggende rettigheder, navnlig ytrings- og informationsfriheden, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og ejendomsretten som anerkendt i henholdsvis chartrets artikel 11, 16 og 17, forhindrer disse foranstaltninger ikke, at de berørte medieforetagender og deres medarbejdere udfører andre aktiviteter i Unionen end udsendelse, f.eks. research og interviews. Disse foranstaltninger ændrer navnlig ikke på forpligtelsen til at respektere de rettigheder, friheder og principper, der er omhandlet i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og er nedfældet i chartret om grundlæggende rettigheder, og i medlemsstaternes forfatninger, inden for deres respektive anvendelsesområder.

(12)

For at sikre overensstemmelse med proceduren fastsat i afgørelse 2014/512/FUSP for suspension af sendetilladelser bør Rådet udøve gennemførelsesbeføjelser til efter en undersøgelse af de respektive tilfælde at beslutte, om de restriktive foranstaltninger skal finde anvendelse fra den dato, der er fastsat i forordning (EU) nr. 833/2014, for så vidt angår en række enheder, der er opført på listen i bilag XV til forordning (EU) nr. 833/2014.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning falder ind under traktatens anvendelsesområde, og der bør derfor indføres regulering på EU-plan, navnlig for at sikre en ensartet anvendelse af dem i alle medlemsstaterne.

(14)

Forordning (EU) nr. 833/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XV til forordning (EU) nr. 833/2014 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. Denne ændring finder anvendelse for så vidt angår én eller flere enheder, der er opført i denne ændring, fra den 25. juni 2024, forudsat at Rådet efter gennemgang af de pågældende tilfælde af disse enheder træffer afgørelse herom ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2024.

På Rådets vegne

H. LAHBIB

Formand


(1)   EUT L, 2024/1429, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1429/oj.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).


BILAG

I bilag XV til forordning (EU) nr. 833/2014 tilføjes følgende enheder:

»Voice of Europe

RIA Novosti

Izvestija

Rossiiskaja Gazeta«.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1428/oj

ISSN 1977-0634 (electronic edition)