European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

Serie L


2023/2684

28.11.2023

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2023/2684

af 21. november 2023

om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2024 (ECB/2023/28)

DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 2,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/2332 af 4. december 2015 om de proceduremæssige rammer for godkendelsen af mængden af euromønter der skal udstedes (ECB/2015/43) (1), særlig artikel 2, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbank (ECB) har siden den 1. januar 1999 haft eneret til at godkende omfanget af mønter til udstedelse for de medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter »medlemsstaterne i euroområdet«).

(2)

De 20 medlemsstater i euroområdet har forelagt ECB deres anmodning om godkendelse af omfanget af euromønter til udstedelse i 2024 sammen med forklarende noter om den anvendte prognosemetode. Visse af disse medlemsstater i euroområdet har givet yderligere oplysninger vedrørende mønter i omløb, hvor disse oplysninger er tilgængelige, og de berørte medlemsstater i euroområdet betragter dem som vigtige til underbygning af anmodningen om godkendelse.

(3)

Da medlemsstaterne i euroområdet kun må udstede euromønter i det omfang, der er godkendt af ECB i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i afgørelse (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43), må de ikke overskride det af ECB godkendte omfang uden ECB's forudgående godkendelse.

(4)

I henhold til artikel 2, stk. 9, i afgørelse (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) har direktionen, idet en ændring af den anmodede mængde af euromønter, der skal udstedes, ikke er påkrævet, beføjelse til at vedtage denne afgørelse vedrørende de årlige anmodninger om godkendelse af mængden af euromønter, der skal udstedes i 2024, som indgives af medlemsstaterne i euroområdet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse finder definitionerne i artikel 1 i afgørelse (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) anvendelse.

Artikel 2

Godkendelse af omfanget af euromønter til udstedelse i 2024

ECB godkender herved omfanget af euromønter til udstedelse i 2024 for medlemsstaterne i euroområdet som anført i den følgende tabel:

 

Mængde af euromønter, som er godkendt til udstedelse i 2024

Mønter i omløb

Mønter til samlerbrug

(ikke bestemt til at sættes i omløb)

Omfang af udstedelsen af mønter

(mio. EUR)

(mio. EUR)

(mio. EUR)

Belgien

22,40

0,30

22,70

Tyskland

419,00

172,00

591,00

Estland

12,60

0,46

13,06

Irland

32,36

0,50

32,86

Grækenland

129,90

0,61

130,51

Spanien

280,47

40,00

320,47

Frankrig

334,00

60,00

394,00

Italien

268,81

4,88

273,69

Cypern

6,50

0,01

6,51

Kroatien

42,78

0,20

42,98

Letland

7,90

0,20

8,10

Litauen

12,00

0,48

12,48

Luxembourg

13,50

0,32

13,82

Malta

6,70

0,50

7,20

Nederlandene

34,00

1,00

35,00

Østrig

128,50

176,76

305,26

Portugal

74,60

1,70

76,30

Slovenien

22,00

1,00

23,00

Slovakiet

14,00

2,50

16,50

Finland

10,00

5,00

15,00

I alt

1 872,02

468,42

2 340,44

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på den dato, hvor den meddeles til adressaterne.

Artikel 4

Adressater

Denne afgørelse er rettet til de medlemsstater, der har euroen som valuta.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 21. november 2023.

Christine LAGARDE

Formand for ECB


(1)   EUT L 328 af 12.12.2015, s. 123.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2684/oj

ISSN 1977-0634 (electronic edition)