European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

Serie L


2023/2497

16.11.2023

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/2497

af 15. november 2023

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU for så vidt angår tærsklerne for koncessioner

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (1), særlig artikel 9, stk. 4, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2014/115/EU (2) godkendte Rådet protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (3), som blev indgået inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen. Den ændrede aftale om offentlige udbud (»aftalen«) er et plurilateralt instrument, hvis formål er gensidigt at åbne markederne for offentlige udbud blandt parterne. Aftalen finder anvendelse på enhver indkøbskontrakt til en værdi af mindst de beløb (»tærskler«), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2)

Direktiv 2014/23/EU skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivende enheder og ordregivende myndigheder, der anvender direktivet, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. For at sikre, at tærsklen for koncessioner, som fastsat i artikel 8, stk. 1, i direktiv 2014/23/EU, svarer til den tærskel for koncessioner, der er fastsat i aftalen, er det nødvendigt at revidere den tærskel, der er fastsat i nævnte direktiv.

(3)

I henhold til artikel 9, stk. 1, i direktiv 2014/23/EU skal Kommissionen revidere tærsklerne hvert andet år med virkning fra den 1. januar. Tærsklerne for årene 2024-2025 bør derfor finde anvendelse fra den 1. januar 2024.

(4)

Beregningen af tærsklerne kan tidligst påbegyndes den 1. september, da dataene først skal foreligge. De reviderede tærskler (i EUR) og modværdien af tærskelbeløbene i andre nationale valutaer i EU-medlemsstaterne skal i henhold til direktivets artikel 9, stk. 3, offentliggøres af Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende i begyndelsen af november. Set i lyset af ovenstående og for at overholde de nævnte frister gør Kommissionen brug af hasteproceduren til at vedtage denne forordning.

(5)

Direktiv 2014/23/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 8, stk. 1, i direktiv 2014/23/EU ændres »5 382 000 EUR« til »5 538 000 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2024.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)   EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse 2014/115/EU af 2. december 2013 om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (EUT L 68 af 7.3.2014, s. 1).

(3)   EUT L 68 af 7.3.2014, s. 2.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2497/oj

ISSN 1977-0634 (electronic edition)