ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 216

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
1. september 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/1674 af 19. juni 2023 om ændring af delegeret forordning (EU) 2021/630 for så vidt angår medtagelse af visse smørbare produkter og præparater til fremstilling af drikkevarer med indhold af kakao, visse tilberedte fødevarer fremstillet af korn eller kornprodukter, visse tilberedte fødevarer fremstillet af ris og andre kornarter, visse chips samt visse saucer og smagspræparater på listen over sammensatte produkter, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne, og om ændring af bilag I og III til delegeret forordning (EU) 2019/2122 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/1675 af 26. juni 2023 om berigtigelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1958 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 med nærmere regler vedrørende de specifikke prøvningsprocedurer og tekniske krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår intelligente farttilpasningssystemer samt til typegodkendelse af sådanne systemer som separate tekniske enheder ( 1 )

9

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/1676 af 7. juli 2023 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 for så vidt angår definitionen af enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster og finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1677 af 30. august 2023 om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2023/594 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest ( 1 )

39

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2023/1678 af 17. august 2023 om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) (ECB/2023/20)

93

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2023/1679 af 25. august 2023 om ændring af forordning EU/2021/378 om anvendelsen af mindstereservekrav (ECB/2021/1) (ECB/2023/21)

96

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2023/1680 af 17. august 2023 om de kompetente nationale myndigheders indberetning af kreditinstitutters finansieringsplaner til Den Europæiske Centralbank (ECB/2023/19) (omarbejdning)

98

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2023/1681 af 17. august 2023 om fremsendelsen til Den Europæiske Centralbank af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn (ECB/2023/18) (omarbejdning)

105

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

1.9.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 216/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/1674

af 19. juni 2023

om ændring af delegeret forordning (EU) 2021/630 for så vidt angår medtagelse af visse smørbare produkter og præparater til fremstilling af drikkevarer med indhold af kakao, visse tilberedte fødevarer fremstillet af korn eller kornprodukter, visse tilberedte fødevarer fremstillet af ris og andre kornarter, visse chips samt visse saucer og smagspræparater på listen over sammensatte produkter, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne, og om ændring af bilag I og III til delegeret forordning (EU) 2019/2122

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 48, litra d) og h), og artikel 77, stk. 1, litra k), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/630 (2) er der opstillet en liste over langtidsholdbare sammensatte produkter med lav risiko, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne.

(2)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 (3) er der fastsat visse krav vedrørende sendinger af sammensatte produkter, der indføres til Unionen fra tredjelande eller regioner heri. Langtidsholdbare sammensatte produkter, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne, skulle opfylde disse krav. Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2292 (4) blev delegeret forordning (EU) 2019/625 ophævet fra den 15. december 2022. Da delegeret forordning (EU) 2021/630 henviser til delegeret forordning (EU) 2019/625, er det af hensyn til retssikkerheden nødvendigt at erstatte henvisningen til den ophævede artikel 12, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2019/625 i delegeret forordning (EU) 2021/630 med en henvisning til artikel 20, stk. 2 og 3, i delegeret forordning (EU) 2022/2292 om krav vedrørende sammensatte produkter, der indføres til Unionen fra tredjelande eller regioner heri.

(3)

Da langtidsholdbare sammensatte produkter henhørende under KN-kode 1806 90 60, 1806 90 70, 1904 10, 1904 20, 1904 90, 1905 90, 2005 20 20 og 2103 i form af visse smørbare produkter og præparater til fremstilling af drikkevarer med indhold af kakao, visse tilberedte fødevarer fremstillet af korn, kornprodukter, visse tilberedte fødevarer fremstillet af ris, visse chips og miso, som indeholder fiskefond, og sojasauce, der indeholder fiskefond, udgør en lav risiko for menneskers og dyrs sundhed, bør disse produkter også undtages fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne. Kiks (crackers) betragtes som en type kiks, og de bør derfor også undtages fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne.

(4)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2122 (5) er der fastsat regler for de tilfælde og på hvilke betingelser visse kategorier af dyr og varer, der indgår i passagerers personlige bagage, er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne.

(5)

Da visse langtidsholdbare sammensatte produkter med lav risiko, der ikke indeholder kød, i henhold til denne forordning er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2021/630, bør der også henvises til disse sammensatte produkter i del 2 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/2122 som værende undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne. Da sidstnævnte ændringer er en direkte følge af førstnævnte, bør disse ændringer foretages i én enkelt retsakt.

(6)

Listen over produkter, der er undtaget i bilag III til delegeret forordning (EU) 2019/2122, henviser til de samme varer som dem, der er opført på listen over sammensatte produkter, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne i bilaget til delegeret forordning (EU) 2021/630. Da visse langtidsholdbare sammensatte produkter med lav risiko, der ikke indeholder kød, i henhold til denne forordning tilføjes i bilaget til delegeret forordning (EU) 2021/630, er det også nødvendigt at ændre punkt 7 i bilag III til delegeret forordning (EU) 2019/2122 og tilpasse listerne over undtagne sammensatte produkter i begge delegerede forordninger. Da de to lister i det store og hele er forbundet og er beregnet til at blive anvendt sammen, bør ændringerne af disse lister foretages i én enkelt retsakt.

(7)

Delegeret forordning (EU) 2019/2122 og (EU) 2021/630 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) 2021/630 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, litra a), nr. i), affattes således:

»i)

de opfylder de krav til indførsel til Unionen, som er fastsat i artikel 20, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2292 (*1)

(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2292 af 6. september 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af dyr bestemt til fødevareproduktion og visse varer til konsum (EUT L 304 af 24.11.2022, s. 1).«"

2)

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

I delegeret forordning (EU) 2019/2122 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I, del 2, affattes således:

»DEL 2

Liste over varer, der ikke er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne i henhold til artikel 7, litra c)

Kode i den kombinerede nomenklatur  ((*))

Beskrivelse

Afgrænsning og forklaring

ex kapitel 2

(0201 -0210 )

Kød og spiselige slagtebiprodukter

Alle, undtagen frølår (KN-kode 0208 90 70 )

0401 -0406

Mejeriprodukter

Alle

ex 0504 00 00

Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

Alle, undtagen naturtarme

ex 0511

Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i del 2, afdeling 1, kapitel 1 eller 3, i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87, uegnede til menneskeføde

Kun til foder til selskabsdyr

1501 00

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503

Alle

1502 00

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503

Alle

1503 00

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt

Alle

1506 00 00

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

Alle

1601 00

Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter, blod eller insekter; tilberedte fødevarer på basis heraf

Alle, undtagen insekter

1602

Andre varer af kød, slagtebiprodukter, blod eller insekter, tilberedte eller konserverede

Alle, undtagen insekter

1702 11 00

1702 19 00

Lactose og lactosesirup

Alle

ex 1901

Maltekstrakt; tilberedte fødevarer fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte fødevarer fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404 , også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet

Kun tilberedte fødevarer, der indeholder kød eller mælk eller begge dele

ex 1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, fx spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt

Fødevarer med indhold af kød eller mælk eller begge dele, undtagen langtidsholdbare pastaprodukter, nudler og couscous uden indhold af kød  ((**))

ex 1905

Brød, bagværk, kager, kiks og andet bagværk, også med indhold af kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

Fødevarer med indhold af kød eller mælk eller begge dele, undtagen langtidsholdbare brød, kager, tilberedt bagværk, kiks, vafler, tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede produkter samt chips uden indhold af kød  ((***))

ex 2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006  ((****))

Kun tilberedte fødevarer, der indeholder kød eller mælk eller begge dele

ex 2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

Fødevarer med indhold af kød eller mælk eller begge dele, undtagen langtidsholdbare kartoffelchips, der er egnet til umiddelbar fortæring, uden indhold af kød  ((*****))

ex 2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf, sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

Kun tilberedte fødevarer, der indeholder kød eller mælk eller begge dele

ex 2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte fødevarer

Fødevarer, der indeholder kød eller mælk eller begge dele, undtagen langtidsholdbare fonder og aromaer i pakninger til den endelige forbruger, og som ikke indeholder kød  ((******))

ex 2105 00

Konsumis, også med indhold af kakao

Kun tilberedte fødevarer, der indeholder mælk

ex 2106

Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet

Fødevarer, der indeholder kød eller mælk eller begge dele, undtagen langtidsholdbare kosttilskud i pakninger til den endelige forbruger, og som indeholder forarbejdede animalske produkter (herunder glucosamin, chondroitin eller chitosan) og ikke indeholder kød  ((*******))

ex 2309

Tilberedninger af den art, der anvendes som dyrefoder

Kun foder til selskabsdyr, tyggepinde og tyggeben og melblandinger, der indeholder kød eller mælk eller begge dele

Bemærkninger:

1.

Kolonne 1: Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i varenomenklaturen, er koden markeret med »ex« (f.eks. ex 19 01: kun tilberedte fødevarer, der indeholder kød eller mælk eller begge dele bør medtages).

2.

Kolonne 2: Varebeskrivelserne svarer til dem, der er fastsat i kolonnen med beskrivelser i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87.

3.

Kolonne 3: I denne kolonne findes nærmere oplysninger om de pågældende produkter.

2)

I bilag III affattes punkt 7 således:

»7.   Produkter, der ikke er omfattet af reglerne

Følgende produkter er undtaget fra reglerne i punkt 1-6, hvis de opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra a), i delegeret forordning (EU) 2021/630:

sukkervarer (herunder slik), hvid chokolade og andre tilberedte fødevarer uden indhold af kakao og sukkervarer (herunder slik), chokolade og andre tilberedte fødevarer, smørbare produkter og præparater til fremstilling af drikkevarer med indhold af kakao

pasta, nudler og couscous

tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter, tilberedte fødevarer fremstillet af ikkeristede kornflager eller af blandinger af ikkeristede kornflager og ristede kornflager eller ekspanderet korn (f.eks. morgenmadscerealier, mysli, granola) og tilberedte fødevarer fremstillet af ris og andre kornarter

brød, kager, tilberedt bagværk, kiks, vafler, tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede produkter samt chips (herunder kartoffelchips)

oliven med fiskefyld

ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté

ristet cikorie og andre ristede kaffeerstatninger og ekstrakter, essenser og koncentrater heraf

miso, som indeholder en lille mængde fiskefond, og sojasauce, som indeholder en lille mængde fiskefond

suppefonder og aromaer i pakninger til den endelige forbruger

kosttilskud i pakninger til den endelige forbruger, som indeholder forarbejdede animalske produkter (herunder glucosamin, chondroitin eller chitosan)

likør.

Sammensatte produkter, hvis sammensætning som animalske produkter kun er enzymer, aromaer, tilsætningsstoffer eller vitamin D3, er undtaget fra reglerne i punkt 1-6, forudsat at de opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) 2021/630.«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juni 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/630 af 16. februar 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse kategorier af varer, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne, og om ændring af Kommissionens beslutning 2007/275/EF (EUT L 132 af 19.4.2021, s. 17).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 af 4. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 18).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2292 af 6. september 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af dyr bestemt til fødevareproduktion og visse varer til konsum (EUT L 304 af 24.11.2022, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2122 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse kategorier af dyr og varer, der er undtaget fra offentlig kontrol ved grænsekontrolstederne, særlig kontrol af passagerers personlige bagage og af små sendinger af varer til fysiske personer, som ikke er bestemt til at blive markedsført, og om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (EUT L 321 af 12.12.2019, s. 45).

((*))  Bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

((**))  I overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/630 af 16. februar 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse kategorier af varer, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne, og om ændring af Kommissionens beslutning 2007/275/EF (EUT L 132 af 19.4.2021, s. 17).

((***))  I overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2021/630.

((****))  Pos. 2006 omfatter: »grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede)«.

((*****))  I overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2021/630.

((******))  I overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2021/630.

((*******))  I overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2021/630.«


BILAG

»BILAG

Liste over sammensatte produkter, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne (artikel 3)

I listen er opført sammensatte produkter i overensstemmelse med den gældende kombinerede nomenklatur (KN) i Unionen, som ikke nødvendigvis skal underkastes offentlig kontrol på grænsekontrolstederne.

Bemærkninger til skemaet:

Kolonne 1 — KN-kode

I denne kolonne angives KN-koden. KN, der blev indført ved forordning (EØF) nr. 2658/87, er baseret på det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (»det harmoniserede system« eller »HS«), som er udarbejdet af Toldsamarbejdsrådet, nu Verdenstoldorganisationen, og godkendt ved Rådets afgørelse 87/369/EØF (1). KN gengiver positionerne og underpositionerne i HS med seks cifre. Det syvende og ottende ciffer angiver yderligere KN-underpositioner.

Når der anvendes en fire-, seks- eller otte-cifret kode, som ikke er markeret med »ex«, og medmindre andet er angivet, gælder det for alle sammensatte produkter, der som de første tal har disse fire cifre, eller som er omfattet af disse fire, seks eller otte cifre, at de ikke nødvendigvis underkastes offentlig kontrol på et grænsekontrolsted.

Hvis kun visse specifikke sammensatte produkter henhørende under en fire-, seks- eller ottecifret kode indeholder animalske produkter, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i KN, markeres koden med »ex«. For så vidt angår f.eks. »ex 2001 90 65«, er kontrol på grænsekontrolstederne ikke et krav for produkterne i kolonne 2.

Kolonne 2 — Forklaring

Denne kolonne indeholder nærmere oplysninger om de sammensatte produkter, der er omfattet af undtagelsen fra offentlig kontrol ved grænsekontrolstederne.

KN-koder

Forklaring

(1)

(2)

1704 , ex 1806

Sukkervarer (herunder slik) og hvid chokolade uden indhold af kakao og sukkervarer (herunder slik), chokolade og andre tilberedte fødevarer, smørbare produkter og præparater til fremstilling af drikkevarer med indhold af kakao, som opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra a).

ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40

Pasta, nudler og couscous, som opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra a).

ex 1904 10 , ex 1904 20 , ex 1904 90

Tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter, tilberedte fødevarer fremstillet af ikkeristede kornflager eller af blandinger af ikkeristede kornflager og ristede kornflager eller ekspanderet korn, der opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra a), (f.eks. morgenmadscerealier, mysli, granola).

Tilberedte fødevarer fremstillet af ris og andre kornarter, der opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra a).

ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90

Brød, kager, tilberedt bagværk, kiks, vafler, tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer, samt chips, som opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra a).

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 , ex 1604

Oliven med fiskefyld, som opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra a).

ex 2005 20 20

Kartoffelchips, der er egnet til umiddelbar fortæring, og som opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra a).

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté og tilberedte varer på basis af disse varer eller på basis af kaffe, te eller maté, som opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra a).

Ristet cikorie og andre ristede kaffeerstatninger og ekstrakter, essenser og koncentrater heraf, som opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra a).

ex 2103

Miso, som indeholder en lille mængde fiskefond, og sojasauce, som indeholder en lille mængde fiskefond, der opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra a).

ex 2104

Fonder og aromaer i pakninger til den endelige forbruger, som opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra a).

ex 2106

Kosttilskud i pakninger til den endelige forbruger, som indeholder forarbejdede animalske produkter (herunder glucosamin, chondroitin eller chitosan), som opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra a).

ex 2208 70

Likør, som opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra a).

«

(1)  Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 om indgåelse af den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, samt af ændringsprotokollen hertil (EFT L 198 af 20.7.1987, s. 1).


1.9.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 216/9


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/1675

af 26. juni 2023

om berigtigelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1958 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 med nærmere regler vedrørende de specifikke prøvningsprocedurer og tekniske krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår intelligente farttilpasningssystemer samt til typegodkendelse af sådanne systemer som separate tekniske enheder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 af 27. november 2019 om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 631/2009, (EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, (EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, (EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, (EU) nr. 458/2011, (EU) nr. 65/2012, (EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, (EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 og (EU) 2015/166 (1), særlig artikel 6, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den litauiske og den tyske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1958 (2) indeholder en fejl i punkt 5.1 i bilag I for så vidt angår observationsfølerens synsfelt. Fejlen berører det materielle indhold af denne bestemmelse.

(2)

Den litauiske og den tyske udgave af delegeret forordning (EU) 2021/1958 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 325 af 16.12.2019, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1958 af 23. juni 2021 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 med nærmere regler vedrørende de specifikke prøvningsprocedurer og tekniske krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår intelligente farttilpasningssystemer samt til typegodkendelse af sådanne systemer som separate tekniske enheder og om ændring af bilag II til nævnte forordning (EUT L 409 af 17.11.2021, s. 1.).


1.9.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 216/11


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/1676

af 7. juli 2023

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 for så vidt angår definitionen af enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster og finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik (1), særlig artikel 94, stk. 4, og artikel 95, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på at forenkle anvendelsen af Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) og Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO) og mindske den administrative byrde for støttemodtagerne bør der fastsættes visse enhedsomkostninger, og der bør fastsættes beløb for finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, og som er til rådighed til refusion af EU-bidrag til programmer. I overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) 2021/1060 kan disse enhedsomkostninger og finansieringsbeløb, der ikke er knyttet til omkostninger, også anvendes til operationer, der er støtteberettigede under ESF+ og støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

(2)

Enhedsomkostningerne med henblik på refusion til medlemsstaterne er blevet fastsat på grundlag af en rimelig, retfærdig og verificerbar beregningsmetode baseret på historiske eller statistiske data, jf. artikel 94, stk. 2, andet afsnit, litra a), i forordning (EU) 2021/1060.

(3)

Ved fastsættelsen af beløbene for finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, har Kommissionen overholdt princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, herunder navnlig princippet om, at de anvendte ressourcer er passende i forhold til de foretagne investeringer.

(4)

Under hensyntagen til den yderligere indsats, der er nødvendig for at imødekomme de specifikke behov hos tredjelandsstatsborgere, herunder flygtninge og personer, der er flygtet fra den russiske aggression mod Ukraine, bør der fastsættes specifikke enhedsomkostninger for de relevante typer operationer.

(5)

En forenkling af gennemførelsen af foranstaltninger inden for formel uddannelse, uddannelse af arbejdstagere, uddannelse af registrerede arbejdsløse, jobsøgende eller erhvervsinaktive og beskæftigelsesrelaterede rådgivningstjenester vil også bidrage til en vellykket gennemførelse af det europæiske år for færdigheder.

(6)

Som en bekræftelse af tilsagnene i handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder (2) med Unionens nye overordnede mål for 2030 om fattigdom og social inklusion er det hensigtsmæssigt at lette og skabe incitamenter til gennemførelse af operationer, der bidrager til at reducere antallet af personer, der er truet af fattigdom eller social udstødelse. Derfor bør der fastlægges forenklede omkostningsmuligheder og ordninger for finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, for operationer, der tilbyder plejeydelser i hjemmet og i nærmiljøet, samt for operationer, der tilbyder boligtjenester og andre tjenester til ofre for vold i hjemmet og personer, der oplever kortvarig eller langvarig hjemløshed.

(7)

Der er betydelige forskelle medlemsstaterne imellem for så vidt angår omkostningsniveauet for disse typer operationer. I overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør de beløb, som Kommissionen fastsætter, afspejle de konkrete forhold i hver enkelt medlemsstat.

(8)

For at sikre, at enhedsomkostningerne forbliver en passende indikator for de faktisk afholdte omkostninger, og at de beløb til finansiering, som ikke er knyttet til omkostninger, fortsat er passende i forhold til den investering, der foretages i løbet af programmeringsperioden, er der fastsat en passende justeringsmetode —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Betingelserne for refusion af Unionens bidrag til operationer under ESF+ og FRO på grundlag af enhedsomkostninger og finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger — herunder hvilke typer operationer der er omfattet, hvilke resultater der skal opnås, eller hvilke betingelser der skal opfyldes — samt refusionsbeløbet og metoden til justering af dette beløb er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Støtteberettigede udgifter

De beløb, der beregnes på grundlag af denne forordning, betragtes som støtteberettigede udgifter i forbindelse med anvendelsen af forordning (EU) 2021/1060.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 231 af 30.6.2021, s. 159.

(2)  Handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder (europa.eu).


BILAG

Betingelser for refusion af EU-bidrag til programmer i overensstemmelse med artikel 94, stk. 4, og artikel 95, stk. 4 i forordning (EU) 2021/1060 på grundlag af enhedsomkostninger og finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, til operationer inden for formel uddannelse, erhvervsuddannelse, beskæftigelsesrelaterede rådgivningstjenester, hjemmepleje og pleje af dagpatienter i nærmiljøet og støttetjenester for ofre for vold i hjemmet og hjemløse

De fastsatte beløb og betingelser finder ikke anvendelse på programmer, der har etableret deres egne særlige forenklede omkostningsmuligheder eller ordninger for finansiering, som ikke er knyttet til omkostninger, i overensstemmelse med henholdsvis artikel 94, stk. 3, eller artikel 95, stk. 2, i forordning (EU) 2021/1060, for relevante type operationer.

1.   OPERATIONER VEDRØRENDE FORMEL UDDANNELSE, SOM ER BERETTIGET TIL REFUSION PÅ GRUNDLAG AF ENHEDSOMKOSTNINGER

1.1.   Typer operationer

Formel uddannelse (fra førskoleundervisning til videregående uddannelse, herunder formel erhvervsuddannelse)

1.2.   Fastsættelse af den indikator, der udløser betaling af enhedsomkostninger

Indikatornavn: Deltager i formel uddannelse i et akademisk år

Måleenhed for indikatoren: Antal deltagere med kontrolleret tilmelding til formel uddannelse i et akademisk år, opdelt efter ISCED-klassifikationen Kontrolleret tilmelding betyder, at den studerendes tilmelding til den formelle uddannelse eller til et uddannelseskursus kontrolleres af de nationale myndigheder to eller tre gange i løbet af det akademiske år i overensstemmelse med hver enkelt medlemsstats normale praksis og procedurer.

Den internationale standardklassifikation af uddannelser: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)

1.3.   Beløb (i EUR)

De beløb, der er fastsat i tabel 1a og 1b nedenfor, omfatter alle støtteberettigede omkostninger, der er direkte forbundet med levering af grundlæggende varer og tjenesteydelser i forbindelse med formel uddannelse, herunder undervisningsgebyrer, tilmeldingsgebyrer, eksamensafgifter, skolerejser og kantiner.

Andre omkostningskategorier, der kan være nødvendige for gennemførelsen af operationen, som f.eks. deltagertilskud, transport, indkvartering eller andre former for støtte til deltagere, er ikke omfattet af enhedsomkostningerne og kan således udgøre yderligere støtteberettigede omkostninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/1060, fondsspecifikke forordninger og nationale støtteberettigelsesregler.

Hvis forvaltningsmyndigheden eller det bemyndigede organ med ansvar for gennemførelsen af et program anvender disse enhedsomkostninger til at fastsætte EU-bidraget til programmet til en operation, der er omfattet af denne forordning, udgør disse beløb det beløb, som Kommissionen refunderer for enhver formel uddannelsesoperation under samme program for samme type støttemodtager. Andre programmer, der forvaltes af forskellige bemyndigede organer eller forvaltningsmyndigheder, er ikke berørt af denne begrænsning.

Beløbene er for fuldtidsdeltagelse i et akademisk år.

I tilfælde af deltidsdeltagelse fastsættes beløbet ud fra en pro rata-beregning, som afspejler den studerendes deltagelse. Hvis kurset varer mindre end et akademisk år, fastsættes beløbet ud fra en pro rata-beregning, som afspejler kursets varighed.

For kurser af en varighed på mindst et akademisk år kan disse beløb refunderes til medlemsstaten på følgende grundlag: 50 % for det første bevis på tilmelding til det akademiske år (normalt i starten af det akademiske år, i overensstemmelse med nationale regler og national praksis), 30 % for det andet bevis på tilmelding og 20 % for det tredje og sidste bevis på tilmelding. For de medlemsstater, i hvis nationale lovgivning det fastsættes, at disse oplysninger kun indsamles to gange om året, eller for kurser af en varighed på under et helt akademisk år er det 50 % for det første bevis på tilmelding og 50 % for det andet og sidste bevis på tilmelding.

Kurser kan afholdes på stedet, online eller i hybridformat, men skal altid afholdes med både underviser og deltagere til stede samtidig.

For at tage højde for den yderligere indsats, der er nødvendig for og imødekomme de specifikke behov hos tredjelandsstatsborgere eller flygtninge (1), herunder personer, der er flygtet fra Ruslands angrebskrig mod Ukraine, er der i tabel 1b fastsat specifikke værdier for operationer rettet mod denne målgruppe. Disse værdier kan anvendes i stedet for de tilsvarende værdier i tabel 1a. De er ikke kumulative værdier og kan ikke anvendes i kombination med tabel 1a.

De samme betingelser for refusion gælder for de værdier, der er fastsat i tabel 1a og 1b. Den eneste forskel er målgruppen, og der bør fastsættes specifikke støtteberettigelseskriterier og revisionsspor for deltagerne i overensstemmelse med specifikke nationale definitioner og praksis.

1.4.   Justeringsmetode

Enhedsomkostningerne og værdierne i tabel 1a kan justeres automatisk på årsbasis ved at anvende lønomkostningsindekset for uddannelse (2). Basisindekset for værdierne i tabel 1a er LCIEducation2021 (Lønomkostningsindekset for 2021). De justerede værdier med indekset for år N gælder for alle berørte operationer fra og med januar 1 i år N + 1.

Justeringen baseres på følgende formel:

AdjustedSCO = BaseSCO x LCIEducation latest

Beløbene i tabel 1b kan justeres automatisk ved at gange de justerede enhedsomkostninger i tabel 1a med faktor 1,10.

Tabel 1a

Beløb pr. deltagelse i formel uddannelse (EUR)

Ikke relevant betyder, at der ikke foreligger nogen data for den pågældende medlemsstat og det angivne uddannelsesniveau.

Referenceåret for dataindsamling er 2021, bortset fra felter for FR og NL, hvor referenceåret er 2019.


 

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Førskoleuddannelse

ED0

5 614

ikke relevant

2 649

2 133

3 704

9 655

10 912

5 179

ikke relevant

4 121

10 618

5 963

3 145

2 627

Førskoleuddannelse

ED01

4 848

ikke relevant

ikke relevant

357

ikke relevant

13 279

15 775

ikke relevant

ikke relevant

4 132

18 275

ikke relevant

3 152

ikke relevant

Førprimærskoleuddannelse

ED02

5 793

7 243

2 649

2 771

3 704

8 288

8 012

ikke relevant

2 994

4 117

8 872

5 963

3 145

3 275

Primæruddannelse

ED1

10 777

8 577

1 858

7 635

3 871

7 981

11 103

5 402

3 734

4 566

8 305

5 768

3 233

5 537

Primæruddannelse og sekundæruddannelse på første trin (niveau 1 og 2)

ED1_2

12 451

9 331

2 167

8 055

5 036

9 067

11 338

5 474

3 729

4 969

9 948

6 456

3 054

3 072

Sekundæruddannelse på første trin

ED2

14 177

10 995

2 574

8 936

6 626

9 812

11 786

5 645

3 719

5 710

13 247

7 319

2 889

ikke relevant

Almen sekundæruddannelse på første trin

ED24

13 332

ikke relevant

2 359

8 936

6 635

9 812

11 770

5 627

3 719

5 710

13 247

7 319

2 889

ikke relevant

Erhvervsrettet sekundæruddannelse på første trin

ED25

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

5 134

ikke relevant

16 126

5 773

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

3 301

ikke relevant

Sekundæruddannelse på andet trin

ED3

13 111

11 124

2 033

9 844

5 773

9 895

9 831

4 060

3 229

6 400

7 867

9 583

3 306

3 359

Sekundæruddannelse på andet trin og postsekundær ikketertiæruddannelse (niveau 3 og 4)

ED3_4

12 791

11 124

2 030

9 844

5 664

8 769

9 831

4 234

2 665

6 400

7 867

9 522

3 411

3 359

Almen sekundæruddannelse på andet trin

ED34

10 760

10 812

1 835

8 888

4 926

10 599

9 790

2 930

2 781

5 432

7 569

9 421

3 225

ikke relevant

Almen sekundæruddannelse på andet trin og postsekundær ikketertiæruddannelse (niveau 34 og 44)

ED34_44

11 933

10 812

1 835

8 888

4 709

1 099

9 790

2 930

2 781

5 432

7 569

9 403

3 225

ikke relevant

Erhvervsrettet sekundæruddannelse på andet trin

ED35

14 711

11 365

2 232

14 624

6 108

9 236

9 895

5 678

4 280

8 471

7 990

9 890

3 401

3 408

Erhvervsrettet sekundæruddannelse på andet trin og postsekundær ikketertiæruddannelse (niveau 35 og 45)

ED35_45

13 314

11 365

2 224

14 624

6 060

7 615

9 895

5 782

2 513

8 471

7 990

9 741

3 580

3 408

Postsekundær ikketertiæruddannelse

ED4

2 054

ikke relevant

354

ikke relevant

836

4 893

ikke relevant

6 276

333

ikke relevant

ikke relevant

6 688

4 242

ikke relevant

Postsekundær ikketertiæruddannelse

ED44

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

653

10 323

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

6 437

ikke relevant

ikke relevant

Erhvervsrettet postsekundær ikketertiæruddannelse

ED45

1 359

ikke relevant

354

ikke relevant

1 222

4 545

ikke relevant

6 276

333

ikke relevant

ikke relevant

6 748

4 242

ikke relevant

Kortvarig tertiæruddannelse

ED5

14 857

10 474

ikke relevant

557

13 910

1 920

9 000

ikke relevant

ikke relevant

5 383

9 138

8 829

465

ikke relevant

Tertiæruddannelse (niveau 5-8)

ED5-8

15 483

9 376

2 627

2 900

4 784

6 806

9 173

3 790

1 144

4 029

8 590

6 739

2 828

3 929

Tertiæruddannelse, undtagen kortvarig tertiæruddannelse (niveau 6-8)

ED6-8

15 596

9 338

2 627

3 178

4 756

6 817

9 195

3 790

1 144

3 665

8 590

6 105

2 926

3 353


 

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

Førskoleuddannelse

ED0

7 707

5 346

3 824

3 807

17 293

6 240

7 161

2 767

3 286

1 805

5 173

3 445

13 449

Førskoleuddannelse

ED01

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

3 794

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

3 746

6 171

ikke relevant

17 407

Førprimærskoleuddannelse

ED02

5 526

5 346

3 384

3 809

17 293

6 240

7 161

2 767

3 449

1 724

4 731

3 445

12 033

Primæruddannelse

ED1

7 404

6 110

3 600

3 577

17 158

6 132

7 936

3 754

5 229

1 169

5 570

4 148

10 677

Primæruddannelse og sekundæruddannelse på første trin (niveau 1 og 2)

ED1_2

7 507

6 282

3 621

3 563

17 931

7 502

9 053

3 753

5 801

1 770

6 000

3 919

10 642

Sekundæruddannelse på første trin

ED2

7 788

6 552

3 664

3 553

19 256

10 281

10 712

3 749

6 782

2 543

7 006

3 713

10 564

Almen sekundæruddannelse på første trin

ED24

8 324

6 552

3 660

3 532

19 256

10 230

9 426

3 749

ikke relevant

2 543

7 006

3 640

10 564

Erhvervsrettet sekundæruddannelse på første trin

ED25

ikke relevant

6 615

4 956

4 788

ikke relevant

16 143

14 131

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

6 970

ikke relevant

Sekundæruddannelse på andet trin

ED3

7 964

6 654

4 369

3 839

18 676

9 626

8 193

3 236

6 113

2 414

4 839

4 262

11 012

Sekundæruddannelse på andet trin og postsekundær ikketertiæruddannelse (niveau 3 og 4)

ED3_4

8 532

6 654

4 420

4 003

18 435

9 626

8 193

3 130

6 113

2 232

4 839

4 311

10 823

Almen sekundæruddannelse på andet trin

ED34

8 496

5 946

3 935

3 495

16 939

10 104

8 997

2 848

ikke relevant

5 200

5 589

3 867

9 710

Almen sekundæruddannelse på andet trin og postsekundær ikketertiæruddannelse (niveau 34 og 44)

ED34_44

8 496

ikke relevant

3 935

3 495

16 939

10 100

8 997

2 848

ikke relevant

5 200

5 589

3 867

9 689

Erhvervsrettet sekundæruddannelse på andet trin

ED35

ikke relevant

ikke relevant

5 016

4 813

19 760

8 312

7 781

3 537

ikke relevant

320

4 489

4 455

13 189

Erhvervsrettet sekundæruddannelse på andet trin og postsekundær ikketertiæruddannelse (niveau 35 og 45)

ED35_45

4 192

ikke relevant

5 053

4 826

19 344

8 312

7 781

3 320

ikke relevant

416

4 489

4 515

12 633

Postsekundær ikketertiæruddannelse

ED4

15 476

ikke relevant

5 314

4 843

2 769

9 569

5 360

1 793

ikke relevant

838

ikke relevant

546

6 657

Postsekundær ikketertiæruddannelse

ED44

4 192

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

9 569

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

8 894

Erhvervsrettet postsekundær ikketertiæruddannelse

ED45

15 476

ikke relevant

5 314

4 843

2 769

8 624

5 360

1 793

ikke relevant

838

ikke relevant

5 457

5 353

Kortvarig tertiæruddannelse

ED5

ikke relevant

2 771

3 637

ikke relevant

4 734

11 289

7 099

5 684

2 471

ikke relevant

2 378

4 999

6 205

Tertiæruddannelse (niveau 5-8)

ED5-8

6 298

2 528

2 750

2 495

23 639

12 754

6 750

3 356

2 993

3 517

6 835

3 484

10 356

Tertiæruddannelse, undtagen kortvarig tertiæruddannelse (niveau 6-8)

ED6-8

7 315

2 526

2 609

2 495

26 424

12 907

6 745

3 356

2 967

3 517

7 468

3 460

10 788


Tabel 1b

Beløb pr. deltager i formel uddannelse (i EUR), der imødekommer de særlige behov hos tredjelandsstatsborgere eller flygtninge, herunder personer, der er flygtet fra den russiske aggression mod Ukraine

Ikke relevant betyder, at der ikke foreligger nogen data for den pågældende medlemsstat og det angivne uddannelsesniveau.


 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Førskoleuddannelse

ED0

6 175

ikke relevant

2 914

2 346

4 074

10 621

12 003

5 697

ikke relevant

4 533

11 680

6 559

3 459

2 890

Førskoleuddannelse

ED01

5 333

ikke relevant

ikke relevant

393

ikke relevant

14 607

17 352

ikke relevant

ikke relevant

4 545

20 103

ikke relevant

3 467

ikke relevant

Førprimærskoleuddannelse

ED02

6 372

7 967

2 914

3 048

4 276

9 116

8 814

ikke relevant

3 294

4 529

9 759

6 559

3 459

3 602

Primæruddannelse

ED1

11 854

9 435

2 044

8 398

4 259

8 779

12 213

5 942

4 108

5 023

9 135

6 345

3 556

6 091

Primæruddannelse og sekundæruddannelse på første trin (niveau 1 og 2)

ED1_2

13 696

10 264

2 384

8 860

5 540

9 974

12 472

6 021

4 102

5 466

10 943

7 102

3 360

3 379

Sekundæruddannelse på første trin

ED2

15 594

12 095

2 832

9 830

7 288

10 794

12 965

6 210

4 091

6 281

14 571

8 051

3 177

ikke relevant

Almen sekundæruddannelse på første trin

ED24

14 665

ikke relevant

2 595

9 830

7 298

10 794

12 947

6 189

4 091

6 281

14 571

8 051

3 177

ikke relevant

Erhvervsrettet sekundæruddannelse på første trin

ED25

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

5 648

ikke relevant

17 739

6 350

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

3 631

ikke relevant

Sekundæruddannelse på andet trin

ED3

14 422

12 237

2 237

10 829

6 350

10 884

10 814

4 466

3 551

7 040

8 653

10 541

3 636

3 694

Sekundæruddannelse på andet trin og postsekundær ikketertiæruddannelse (niveau 3 og 4)

ED3_4

14 070

12 237

2 233

10 829

6 230

9 646

10 814

4 658

2 931

7 040

8 653

10 474

3 752

3 694

Almen sekundæruddannelse på andet trin

ED34

11 836

11 893

2 019

9 776

5 419

11 659

10 769

3 223

3 059

5 975

8 326

10 363

3 547

ikke relevant

Almen sekundæruddannelse på andet trin og postsekundær ikketertiæruddannelse (niveau 34 og 44)

ED34_44

13 126

11 893

2 019

9 776

5 180

1 209

10 769

3 223

3 059

5 975

8 326

10 343

3 547

ikke relevant

Erhvervsrettet sekundæruddannelse på andet trin

ED35

16 182

12 501

2 455

16 086

6 719

10 159

10 885

6 246

4 708

9 318

8 789

10 879

3 741

3 748

Erhvervsrettet sekundæruddannelse på andet trin og postsekundær ikketertiæruddannelse (niveau 35 og 45)

ED35_45

14 645

12 501

2 446

16 086

6 666

8 376

10 885

6 360

2 764

9 318

8 789

10 715

3 938

3 748

Postsekundær ikketertiæruddannelse

ED4

2 259

ikke relevant

389

ikke relevant

919

5 382

ikke relevant

6 904

366

ikke relevant

ikke relevant

7 357

4 666

ikke relevant

Postsekundær ikketertiæruddannelse

ED44

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

719

11 355

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

7 081

ikke relevant

ikke relevant

Erhvervsrettet postsekundær ikketertiæruddannelse

ED45

1 495

ikke relevant

389

ikke relevant

1 345

5 000

ikke relevant

6 904

366

ikke relevant

ikke relevant

7 423

4 666

ikke relevant

Kortvarig tertiæruddannelse

ED5

16 342

11 521

ikke relevant

613

15 301

2 112

9 900

ikke relevant

ikke relevant

5 922

10 052

9 712

511

ikke relevant

Tertiæruddannelse (niveau 5-8)

ED5-8

17 031

10 314

2 890

3 190

5 263

7 487

10 090

4 169

1 258

4 431

9 449

7 413

3 111

4 321

Tertiæruddannelse, undtagen kortvarig tertiæruddannelse (niveau 6-8)

ED6-8

17 155

10 272

2 890

3 496

5 231

7 498

10 114

4 169

1 258

4 031

9 449

6 716

3 218

3 688


 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

Førskoleuddannelse

ED0

8 477

5 881

4 207

4 188

19 022

6 864

7 877

3 044

3 615

1 986

5 691

3 790

14 794

Førskoleuddannelse

ED01

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

4 173

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

4 121

6 788

ikke relevant

19 147

Førprimærskoleuddannelse

ED02

6 079

5 881

3 723

4 190

19 022

6 864

7 877

3 044

3 794

1 897

5 204

3 790

13 236

Primæruddannelse

ED1

8 144

6 721

3 960

3 935

18 874

6 746

8 730

4 129

5 752

1 285

6 127

4 562

11 745

Primæruddannelse og sekundæruddannelse på første trin (niveau 1 og 2)

ED1_2

8 257

6 910

3 983

3 919

19 724

8 252

9 958

4 128

6 381

1 947

6 600

4 311

11 706

Sekundæruddannelse på første trin

ED2

8 566

7 207

4 031

3 909

21 182

11 309

11 783

4 124

7 461

2 797

7 707

4 085

11 620

Almen sekundæruddannelse på første trin

ED24

9 156

7 207

4 026

3 885

21 182

11 253

10 369

4 124

ikke relevant

2 797

7 707

4 004

11 620

Erhvervsrettet sekundæruddannelse på første trin

ED25

ikke relevant

7 277

5 452

5 267

ikke relevant

17 758

15 544

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

7 667

ikke relevant

Sekundæruddannelse på andet trin

ED3

8 760

7 319

4 806

4 223

20 543

10 589

9 012

3 559

6 725

2 655

5 323

4 688

12 114

Sekundæruddannelse på andet trin og postsekundær ikketertiæruddannelse (niveau 3 og 4)

ED3_4

9 385

7 319

4 862

4 404

20 278

10 589

9 012

3 443

6 725

2 455

5 323

4 742

11 905

Almen sekundæruddannelse på andet trin

ED34

9 345

6 540

4 329

3 844

18 633

11 115

9 897

3 133

ikke relevant

5 720

6 148

4 254

10 681

Almen sekundæruddannelse på andet trin og postsekundær ikketertiæruddannelse (niveau 34 og 44)

ED34_44

9 345

ikke relevant

4 329

3 844

18 633

11 110

9 897

3 133

ikke relevant

5 720

6 148

4 254

10 657

Erhvervsrettet sekundæruddannelse på andet trin

ED35

ikke relevant

ikke relevant

5 517

5 295

21 736

9 143

8 559

3 891

ikke relevant

351

4 938

4 901

14 508

Erhvervsrettet sekundæruddannelse på andet trin og postsekundær ikketertiæruddannelse (niveau 35 og 45)

ED35_45

4 611

ikke relevant

5 558

5 309

21 279

9 143

8 559

3 652

ikke relevant

457

4 938

4 967

13 897

Postsekundær ikketertiæruddannelse

ED4

17 023

ikke relevant

5 845

5 327

3 046

10 526

5 896

1 972

ikke relevant

922

ikke relevant

601

7 323

Postsekundær ikketertiæruddannelse

ED44

4 611

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

10 526

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

9 783

Erhvervsrettet postsekundær ikketertiæruddannelse

ED45

17 023

ikke relevant

5 845

5 327

3 046

9 486

5 896

1 972

ikke relevant

922

ikke relevant

6 003

5 888

Kortvarig tertiæruddannelse

ED5

ikke relevant

3 048

4 001

ikke relevant

5 207

12 417

7 809

6 253

2 718

ikke relevant

2 616

5 499

6 825

Tertiæruddannelse (niveau 5-8)

ED5-8

6 928

2 781

3 025

2 744

26 003

14 030

7 425

3 691

3 292

3 868

7 518

3 833

11 392

Tertiæruddannelse, undtagen kortvarig tertiæruddannelse (niveau 6-8)

ED6-8

8 047

2 779

2 870

2 744

29 067

14 197

7 420

3 691

3 263

3 868

8 214

3 806

11 866

2.   OPERATIONER VEDRØRENDE UDDANNELSE AF REGISTREREDE ARBEJDSLØSE, JOBSØGENDE ELLER ERHVERVSINAKTIVE

2.1.   Typer operationer

Operationer vedrørende uddannelse af registrerede arbejdsløse, jobsøgende eller erhvervsinaktive Uddannelseskurserne kan primært være enten institutionelle eller arbejdspladsbaserede, men skal i hvert fald delvis foregå på en uddannelsesinstitution.

Hvis det drejer sig om institutionel uddannelse, kan kurser afholdes på stedet, online eller i hybridformat, men skal altid afholdes med både underviser og deltagere til stede samtidig. Arbejdspladsbaserede kurser skal altid afholdes på stedet.

2.2.   Fastsættelse af den indikator, der udløser betaling af enhedsomkostninger

Indikatornavn: Deltagere, der har gennemført et uddannelseskursus

Måleenhed for indikatoren: Antal deltagere, som har gennemført et uddannelseskursus.

Et uddannelseskursus skal betragtes som »gennemført«, når der foreligger dokumentation for afslutningen heraf i overensstemmelse med nationale bestemmelser eller national praksis. Det kan f.eks. være en attest, der udstedes af uddannelsesudbyderen, eller et tilsvarende dokument, der er acceptabelt i henhold til nationale bestemmelser eller national praksis.

Betingelsen om en vellykket gennemførelse af et uddannelseskursus, skal ikke anses for at være opfyldt, hvis en deltager kun gennemfører nogle af modulerne i et uddannelseskursus.

2.3.   Beløb (i EUR)

Beløbene i tabel 2a og 2b nedenfor omfatter alle støtteberettigede omkostninger, der er direkte forbundet med afholdelse af uddannelseskurser.

Andre omkostningskategorier, der kan være nødvendige for gennemførelsen af operationen, som f.eks. deltagertilskud, transport, indkvartering eller andre former for støtte til deltagere, er ikke omfattet af enhedsomkostningerne og kan således udgøre yderligere støtteberettigede omkostninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/1060, fondsspecifikke forordninger og nationale støtteberettigelsesregler.

Hvis forvaltningsmyndigheden eller det bemyndigede organ med ansvar for gennemførelsen af et program anvender disse enhedsomkostninger til at fastsætte EU-bidraget til programmet til en operation, der er omfattet af denne forordning, udgør disse beløb det beløb, som Kommissionen refunderer for enhver operation vedrørende uddannelse af registrerede arbejdsløse, jobsøgende eller erhvervsinaktive under samme program for samme type støttemodtager. Andre programmer, der forvaltes af forskellige bemyndigede organer eller forvaltningsmyndigheder, er ikke berørt af denne begrænsning.

For at tage højde for den yderligere indsats, der er nødvendig for og imødekomme de specifikke behov hos tredjelandsstatsborgere eller flygtninge (3), herunder personer, der er flygtet fra Ruslands angrebskrig mod Ukraine, er der i tabel 2b fastsat specifikke værdier for operationer rettet mod denne målgruppe. Disse værdier kan anvendes i stedet for de tilsvarende værdier i tabel 2a. De er ikke kumulative værdier og kan ikke anvendes i kombination med tabel 2a.

De samme betingelser for refusion gælder for de værdier, der er fastsat i tabel 2a og 2b. Den eneste forskel er målgruppen, og der bør fastsættes specifikke støtteberettigelseskriterier og revisionsspor for deltagerne i overensstemmelse med specifikke nationale definitioner, regler og praksis.

For de medlemsstater, der er anført i tabel 5:

beløbene i tabel 2a og 2b ganges med indekset for det relevante regionale program

hvis programmerne omfatter mere end én region, refunderes beløbet i henhold til den region, hvor operationen eller projektet er gennemført.

2.4.   Justeringsmetode

Enhedsomkostningen i tabel 2a kan justeres automatisk på årsbasis ved at anvende lønomkostningsindekset for uddannelse (4). Basisindekset til fastsættelse af værdierne i tabel 2a er LCIEducation2021 (Lønomkostningsindekset for 2021). De justerede værdier med indekset for år N gælder for alle berørte operationer fra og med januar 1 i år N + 1.

Justeringen baseres på følgende formel: AdjustedSCO = BaseSCO x LCIEducation latest

Enhedsomkostningen i tabel 2b kan justeres automatisk ved at gange de justerede enhedsomkostninger i tabel 2a med faktor 1,10.

Tabel 2a

Beløb til uddannelse af registrerede arbejdsløse, jobsøgende eller erhvervsinaktive (i EUR)

Referenceåret er 2021, bortset fra felter markeret med et * — referenceåret er 2019 for disse felter.


Medlemsstat

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

EUR

2 944

3 635

1 143

3 133

838

7 757

6 344

1 052

2 193

2 870

6 141

6 512 *

2 464

831

Medlemsstat

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

EUR

12 362

3 697

1 103

2 060

19 971

3 292

5 219 *

785

1 216

1 244

1 088

626

8 555

 


Tabel 2b

Beløb til uddannelse af registrerede arbejdsløse, jobsøgende eller erhvervsinaktive (i EUR), der imødekommer de særlige behov hos tredjelandsstatsborgere eller flygtninge, herunder personer, der er flygtet fra den russiske aggression mod Ukraine

Medlemsstat

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

EUR

3 239

3 998

1 257

3 446

922

8 533

6 979

1 157

2 413

3 158

6 755

7 163 *

2 711

914

Medlemsstat

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

EUR

13 598

4 067

1 213

2 266

21 968

3 621

5 741 *

863

1 338

1 368

1 197

689

9 411

 

3.   OPERATIONER VEDRØRENDE LEVERING AF UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE

3.1.   Typer operationer

Operationer vedrørende uddannelsesaktiviteter, hvis hovedformål er erhvervelse af nye kompetencer eller udvikling og forbedring af eksisterende kompetencer, og som i det mindste delvis finansieres af virksomhederne for deres ansatte, der har en arbejdskontrakt. Lærlingeuddannelser eller uddannelseskontrakter er ikke omfattet.

Uddannelseskurser kan afholdes på stedet, online eller i hybridformat, men skal altid afholdes med både underviser og deltagere til stede samtidig.

3.2.   Fastsættelse af de indikatorer, der udløser betaling af enhedsomkostninger

Indikatornavn:

1)

Timesats for uddannelse af arbejdstagere

2)

Timesats for lønnen til en arbejdstager på kursus

Måleenhed for indikatoren:

1)

Antal gennemførte timers uddannelse af arbejdstagere pr. deltager

2)

Antal timers løn til en arbejdstager på kursus.

Antallet af timer skal dokumenteres ved hjælp af et verificerbart tidsstyringssystem i overensstemmelse med accepteret national standardpraksis.

3.3.   Beløb (i EUR)

Beløbene i tabel 3a og 3b omfatter alle støtteberettigede omkostninger ved operationen, herunder følgende omkostningskategorier:

gebyrer og betalinger for uddannelseskurser

rejser og dagpenge til deltagere i forbindelse med uddannelseskurser

arbejdskraftomkostninger for interne undervisere til uddannelseskurser (direkte og indirekte omkostninger)

udgifter til uddannelsescenter, uddannelseslokaler og undervisningsmaterialer.

Den tid, der bruges på uddannelseskurserne, henviser til betalt arbejdstid (i timer), der bruges på uddannelseskurser; dette omfatter kun den faktiske uddannelsestid og kun den tid, der bruges på betalt arbejdstid.

Hvis løn til arbejdstageren på kursus ikke er en støtteberettiget udgift, refunderes kun enhedsomkostning 1. Hvis løn til arbejdstageren på kursus er en støtteberettiget udgift, kan beløbene under enhedsomkostning 1 og 2 refunderes samlet

Som fastsat i forordningen om fælles bestemmelser bør der fastsættes specifikke støtteberettigelseskriterier og krav om revisionsspor i overensstemmelse med specifikke nationale definitioner, regler og praksis.

Hvis forvaltningsmyndigheden eller det bemyndigede organ med ansvar for gennemførelsen af et program anvender disse enhedsomkostninger til at fastsætte EU-bidraget til programmet til en operation, der er omfattet af denne forordning, udgør disse beløb det beløb, som Kommissionen refunderer for enhver operation vedrørende levering af uddannelse af arbejdstagere under samme program for samme type støttemodtager. Andre programmer, der forvaltes af forskellige bemyndigede organer eller forvaltningsmyndigheder, er ikke berørt af denne begrænsning.

For at tage højde for den yderligere indsats, der er nødvendig for og imødekomme de specifikke behov hos tredjelandsstatsborgere eller flygtninge (5), herunder personer, der er flygtet fra Ruslands angrebskrig mod Ukraine, er der i tabel 3b fastsat specifikke værdier for operationer rettet mod denne målgruppe. Disse værdier kan anvendes i stedet for de tilsvarende værdier i tabel 3a. De er ikke kumulative værdier og kan ikke anvendes i kombination med tabel 3a.

De samme betingelser for refusion gælder for de værdier, der er fastsat i tabel 3a og 3b. Den eneste forskel er målgruppen, og der bør fastsættes specifikke støtteberettigelseskriterier og revisionsspor for deltagerne i overensstemmelse med specifikke nationale definitioner og praksis.

For de medlemsstater, der er anført i tabel 5:

beløbene i tabel 3a og 3b ganges med indekset for det relevante regionale program

hvis programmerne omfatter mere end én region, refunderes beløbet i henhold til den region, hvor operationen eller projektet er gennemført.

3.4.   Justeringsmetode

Enhedsomkostningen i tabel 3a kan justeres automatisk på årsbasis ved at anvende lønomkostningsindekset for uddannelse (6) og lønomkostningsindekset for administrativ bistand. Basisindekset til fastsættelse af værdierne i tabel 3a var LCIEducation2021 og LCIAdminSupport2021 (Lønomkostningsindekset for 2021). De justerede værdier med indekset for år N gælder for alle berørte operationer fra og med januar 1 i år N +1.

1)

Justering af timesatsen for uddannelse af arbejdstagere sker efter følgende formel:

AdjustedSCO = BaseSCO x LCIEducation latest

2)

Justering af timesatsen for lønnen til en arbejdstager på kursus sker efter følgende formel:

AdjustedSCO = BaseSCO x LCIAdminSupport latest

Enhedsomkostningen i tabel 3b kan justeres automatisk ved at gange de justerede enhedsomkostninger i tabel 3a med faktor 1,10.

Tabel 3a

Beløb til uddannelse af arbejdstagere (i EUR)

Referenceåret er 2021, bortset fra felter markeret med et * — referenceåret er 2019 for disse felter.


 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

Timesats for uddannelse af arbejdstagere (EUR)

44,84

25,63

8,75

21,37

13,52

40,60

44,31

19,19

19,16

18,98

42,36

37,93 *

21,16

12,42

Timesats for lønnen til en arbejdstager på kursus (EUR)

32,69

33,55

2,96

13,39

10,68

27,61

35,59

10,00

13,87

20,37

29,26

26,75 *

7,27

7,41

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Timesats for uddannelse af arbejdstagere (EUR)

36,23

27,90

10,60

10,88

31,31

23,06

34,73 *

14,52

10,34

0,45

24,27

15,41

67,97

 

Timesats for lønnen til en arbejdstager på kursus (EUR)

32,77

25,30

10,12

5,34

26,88

8,83

23,91 *

6,75

12,39

4,49

9,75

18,49

36,47

 


Tabel 3b

Beløb til uddannelse af arbejdstagere (i EUR), der imødekommer de særlige behov hos tredjelandsstatsborgere eller flygtninge, herunder personer, der er flygtet fra den russiske aggression mod Ukraine

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

Timesats for uddannelse af arbejdstagere (EUR)

49,32

28,20

9,63

23,51

14,87

44,66

48,75

21,10

21,07

20,88

46,60

41,72 *

23,27

13,67

Timesats for lønnen til en arbejdstager på kursus (EUR)

35,96

36,91

3,26

14,73

11,75

30,37

39,14

11,01

15,25

22,41

32,18

29,42 *

8,00

8,15

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Timesats for uddannelse af arbejdstagere (EUR)

39,85

30,70

11,66

11,96

34,44

25,36

38,20 *

15,97

11,38

0,49

26,70

16,95

74,77

 

Timesats for lønnen til en arbejdstager på kursus (EUR)

36,04

27,83

11,13

5,87

29,57

9,72

26,30 *

7,42

13,62

4,94

10,73

20,34

40,12

 

4.   OPERATIONER VEDRØRENDE LEVERING AF BESKÆFTIGELSESRELATEREDE RÅDGIVNINGSTJENESTER

4.1.   Typer operationer

Operationer vedrørende beskæftigelsesrelateret rådgivning til registrerede arbejdsløse, jobsøgende eller erhvervsinaktive. Beskæftigelsesrelaterede rådgivningstjenester kan gives personligt eller som del af en gruppe. De omfatter alle tjenesteydelser og aktiviteter, der gennemføres af de offentlige arbejdsformidlinger samt tjenesteydelser leveret af andre offentlige agenturer eller andre organer, der er omfattet af statsbudgettet, og som fremmer integrationen af arbejdsløse og andre jobsøgende på arbejdsmarkedet eller hjælper arbejdsgivere med at ansætte og udvælge personale.

4.2.   Fastsættelse af de indikatorer, der udløser betaling af enhedsomkostninger

Indikatornavn:

1)

Timesats for levering af rådgivningstjenester

2)

Månedlig sats for levering af rådgivningstjenester

3)

Årlig sats for levering af rådgivningstjenester

Måleenhed for indikatoren:

Antal timer med rådgivningstjenester leveret til registrerede arbejdsløse, jobsøgende eller erhvervsinaktive.

Antal måneder med rådgivningstjenester leveret til registrerede arbejdsløse, jobsøgende eller erhvervsinaktive.

Antal år med rådgivningstjenester leveret til registrerede arbejdsløse, jobsøgende eller erhvervsinaktive.

Antallet af timer skal dokumenteres ved hjælp af et verificerbart tidsstyringssystem. Antallet af måneder og/eller år skal dokumenteres i overensstemmelse med den sædvanlige nationale administrative praksis for denne type tidsregistrering eller dokumentation.

Enhedsomkostningen omfatter levering af rådgivningstjenester i 1 time/måned/år uanset antallet af personer, der modtager tjenesten.

Ved anvendelse af den månedlige eller årlige sats i tilfælde af bestemmelser om deltid fastsættes beløbet på pro rata-basis i forhold til den månedlige eller årlige sats.

Der bør fastsættes specifikke støtteberettigelseskriterier og revisionsspor i overensstemmelse med specifikke nationale definitioner, regler og praksis.

4.3.   Beløb (i EUR)

Beløbene i tabel 4a og 4b omfatter alle støtteberettigede omkostninger ved operationen (dvs. direkte personaleomkostninger + en fast takst på 40 % til dækning af alle andre støtteberettigede omkostninger), bortset fra dagpenge, der udbetales til deltagere, som således kan udgøre yderligere støtteberettigede omkostninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/1060, fondsspecifikke forordninger og nationale støtteberettigelsesregler.

Hvis forvaltningsmyndigheden eller det bemyndigede organ med ansvar for gennemførelsen af et program anvender disse enhedsomkostninger til at fastsætte EU-bidraget til programmet til en operation, der er omfattet af denne forordning, udgør disse beløb det beløb, som Kommissionen refunderer for enhver operation vedrørende levering af beskæftigelsesrelateret rådgivning under samme program for samme type støttemodtager. Andre programmer, der forvaltes af forskellige bemyndigede organer eller forvaltningsmyndigheder, er ikke berørt af denne begrænsning.

For at tage højde for den yderligere indsats, der er nødvendig for og imødekomme de specifikke behov hos tredjelandsstatsborgere eller flygtninge (7), herunder personer, der er flygtet fra Ruslands angrebskrig mod Ukraine, er der i tabel 4b fastsat specifikke værdier for operationer rettet mod denne målgruppe. Disse værdier kan anvendes i stedet for de tilsvarende værdier i tabel 4a. De er ikke kumulative værdier og kan ikke anvendes i kombination med tabel 4a.

De samme betingelser for refusion gælder for de værdier, der er fastsat i tabel 4a og 4b. Den eneste forskel er målgruppen, og der bør fastsættes specifikke støtteberettigelseskriterier og revisionsspor for deltagerne i overensstemmelse med specifikke nationale definitioner og praksis.

For de medlemsstater, der er anført i tabel 5:

beløbene i tabel 4a og 4b ganges med indekset for det relevante regionale program

hvis programmerne omfatter mere end én region, refunderes beløbet i henhold til den region, hvor operationen eller projektet er gennemført.

4.4.   Justeringsmetode

Denne enhedsomkostning kan justeres automatisk på årsbasis ved at anvende lønomkostningsindekset for offentlig forvaltning. Basisindekset til fastsættelse af værdierne i tabel 4a og 4b er LCI Public Administration 2021 (Lønomkostningsindekset for 2021). De justerede værdier med indekset for år N gælder for alle berørte operationer fra og med januar 1 i år N + 1.

Timesats: Adjusted SCO = Base SCO x LCIPublic administration year N

LC — Lønomkostningsindekset efter aktivitet i henhold NACE Rev. 2 - nominel værdi, årlige data [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (aktivitet = O. Offentlig forvaltning og forsvar; lovpligtig socialsikring)

Månedlig sats: Adjusted SCO = Adjusted SCOHourly rate x Ti x 4,348121417

Ti — gennemsnitligt antal præsterede arbejdstimer pr. uge for en fuldtidsansat i det pågældende land; 4,348121417 — antal arbejdsuger pr. måned

Årssats: Adjusted SCO = Adjusted SCOMonthly rate x 52,177457

52,177457 — antal uger om året

Enhedsomkostningen i tabel 4b kan justeres automatisk ved at gange de justerede enhedsomkostninger i tabel 4a med faktor 1,10.

Tabel 4a

Enhedsomkostningssatser for levering af rådgivningstjenester (i EUR) — prisniveauer 2021.

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

Timesats (EUR)

48,30

46,74

7,36

34,64

17,51

54,69

62,57

24,43

23,60

23,59

51,47

53,77

22,24

13,18

Månedligt (EUR)

8 904

8 352

1 306

6 266

3 158

9 750

10 446

4 303

4 504

4 164

8 997

9 469

3 916

2 338

Årssats (EUR)

106 844

100 228

15 666

75 189

37 892

116 998

125 347

51 639

54 044

49 973

107 957

113 632

46 992

28 064

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Timesats (EUR)

38,54

35,37

15,62

20,03

41,63

16,84

42,49

11,66

31,71

21,12

38,32

14,72

60,79

 

Månedligt (EUR)

6 838

6 260

2 739

3 484

7 349

3 082

7 519

2 116

5 751

3 701

6 896

2 637

10 757

 

Årssats (EUR)

82 053

75 120

32 861

41 791

88 195

36 984

90 235

25 387

69 011

44 403

82 757

31 634

129 094

 


Tabel 4b

Enhedsomkostningssatser for levering af rådgivningstjenester (i EUR), der imødekommer de særlige behov hos tredjelandsstatsborgere eller flygtninge, herunder personer, der er flygtet fra den russiske aggression mod Ukraine — prisniveauer 2021

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Timesats (EUR)

53,13

51,42

8,10

38,10

19,26

60,16

68,82

26,88

25,95

25,95

56,62

59,15

24,46

14,50

Månedligt (EUR)

9 794

9 188

1 437

6 892

3 474

10 725

11 491

4 733

4 954

4 581

9 896

10 416

4 308

2 572

Årssats (EUR)

117 528

110 250

17 232

82 708

41 681

128 697

137 882

56 803

59 448

54 970

118 753

124 995

51 691

30 870

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Timesats (EUR)

42,40

38,91

17,18

22,03

45,80

18,52

46,74

12,83

34,88

23,23

42,15

16,19

66,87

 

Månedligt (EUR)

7 522

6 886

3 013

3 832

8 084

3 390

8 271

2 328

6 326

4 071

7 585

2 901

11 833

 

Årssats (EUR)

90 258

82 632

36 148

45 970

97 014

40 682

99 259

27 925

75 912

48 844

91 033

34 798

142 004

 

5.   INDEKS, DER SKAL ANVENDES FOR FORSKELLIGE REGIONER PR. MEDLEMSSTAT

Tabel 5

Indeks, der skal anvendes for beløbene for følgende regioner

Belgien

1,00

Brussels Capital

1,26

Flandern

0,97

Vallonien

0,91


Frankrig

1,00

Île-de-France

1,32

Aquitaine

0,87

Champagne-Ardenne

0,88

Midi-Pyrénées

0,91

Picardie

0,91

Limousin

0,84

Haute-Normandie

0,96

Rhône-Alpes

0,97

Centre

0,89

Auvergne

0,86

Basse-Normandie

0,86

Languedoc-Roussillon

0,84

Bourgogne

0,87

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0,93

Nord-Pas de Calais

0,95

Korsika

0,93

Lorraine

0,90

Guadeloupe

1,01

Alsace

0,97

Martinique

0,90

Franche-Comté

0,89

Guyane

0,99

Pays-de-la-Loire

0,90

La Réunion

0,83

Bretagne

0,86

Mayotte

0,64

Poitou-Charentes

0,83

 

 


Tyskland

1,00

Baden-Württemberg

1,08

Niedersachsen

0,93

Bayern

1,05

Nordrhein-Westfalen

1,02

Berlin

0,98

Rheinland-Pfalz

0,96

Brandenburg

0,82

Saarland

0,98

Bremen

1,06

Sachsen

0,81

Hamburg

1,21

Sachsen-Anhalt

0,82

Hessen

1,12

Schleswig-Holstein

0,87

Mecklenburg-Vorpommern

0,79

Thüringen

0,82


Grækenland

1,00

Anatoliki Makedonia, Thraki

0,81

Sterea Ellada

0,90

Kentriki Makedonia

0,88

Peloponnisos

0,79

Dytiki Makedonia

1,12

Attiki

1,23

Ipeiros

0,79

Voreio Aigaio

0,90

Thessalia

0,83

Notio Aigaio

0,97

Ionia Nisia

0,82

Kriti

0,83

Dytiki Ellada

0,81

 

 


Italien

1,00

Piemonte

1,04

Marche

0,90

Valle d'Aosta

1,00

Lazio

1,07

Liguria

1,01

Abruzzo

0,89

Lombardia

1,16

Molise

0,82

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen

1,15

Campania

0,84

Provincie Autonoma di Trento

1,04

Puglia

0,82

Veneto

1,03

Basilicata

0,86

Friuli-Venezia Giulia

1,08

Calabria

0,75

Emilia-Romagna

1,06

Sicilia

0,86

Toscana

0,95

Sardegna

0,84

Umbria

0,87

 

 


Polen

1,00

Lódzkie

0,75

Wielkopolskie

1,16

Mazowieckie

1,26

Zachodniopomorskie

1,06

Malopolskie

1,05

Lubuskie

0,88

Slaskie

1,19

Dolnoslaskie

1,22

Lubelskie

0,60

Kujawsko-Pomorskie

0,91

Podkarpackie

0,81

Warminsko-Mazurskie

0,83

Świętokrzyskie

0,63

Pomorskie

0,78

Podlaskie

0,73

 

 


Portugal

1,00

Norte

0,86

Algarve

0,87

Centro

0,84

Área Metropolitana de Lisboa

1,33

Alentejo

0,91

Região Autónoma dos Açores

0,91

Região Autónoma da Madeira

0,95


Spanien

1,00

 

 

Galicien

0,88

Extremadura

0,84

Principado de Asturias

0,98

Cataluña

1,09

Cantabria

0,96

Comunidad Valenciana

0,91

País Vasco (Baskerlandet)

1,17

Illes Balears

0,96

Comunidad Foral de Navarra

1,07

Andalusien

0,87

Rioja

0,92

Región de Murcia

0,84

Aragonien

0,98

Ciudad Autónoma de Ceuta

1,07

Comunidad de Madrid

1,18

Ciudad Autónoma de Melilla

1,04

Castilla y León

0,91

Canarias

0,91

Castilla-la Mancha

0,88

 

 

6.   HJEMMEPLEJE OG PLEJE AF DAGPATIENTER I NÆRMILJØET

6.1.   Typer operationer

Enhver operation vedrørende levering af hjemmepleje og pleje af dagpatienter i nærmiljøet for ældre, voksne med fysiske og mentale handicap og børn med fysiske handicap.

1.

Hjemmepleje er tjenesteydelser, der leveres i plejemodtagerens hjem for at hjælpe personer, der på grund af objektive omstændigheder ikke selv kan klare sig selv i forbindelse med almindelige dagligdags aktiviteter (ADL), f.eks. bad, påklædning og spisning, eller i forbindelse med nødvendige dagligdags aktiviteter (IADL), f.eks. tilberedning af måltider, forvaltning af penge, indkøb af dagligvarer eller personlige artikler. Hjemmepleje omfatter også mobil sygepleje og behandlingstjenester i hjemmet.

Følgende typer aktiviteter er refusionsberettigede:

a)

personlig assistance i hjemmet

b)

levering af personlige hygiejnetjenester

c)

aflastning i hjemmet

d)

behandlings- og rehabiliteringstjenester i hjemmet (kun for fysiske handicap)

e)

sygepleje i hjemmet med henblik på støtte til en uafhængig tilværelse (undtagen indkøb af udstyr);

f)

social rehabilitering.

Medlemsstaterne skal som minimum levere de aktiviteter, der er omhandlet i litra a), b) og c), kumulativt, dvs. for at kunne anmelde de dermed forbundne udgifter på grundlag af enhedsomkostningen.

2.

Pleje af dagpatienter i nærmiljøet leveres oftest i dagplejecentre — institutioner, der tilbyder social omsorg og social rehabilitering i løbet af dagen. Dagplejecentre er åbne strukturer til modtagelse og pleje af personer, der ikke selv kan klare sig selv, og som normalt har kroniske sygdomme. De gør det muligt for deltagerne at socialisere og nyde godt af planlagte aktiviteter i en gruppekontekst, samtidig med at de modtager pleje i en struktureret sammenhæng i dagtimerne.

Følgende typer aktiviteter er refusionsberettigede:

sygepleje

aflastningspleje

tjenester til udvikling af funktionelle og sociale færdigheder

gruppeaktiviteter, der omfatter gruppeøvelser og velfærdsprogrammer med henblik på mentalt stimulering.

Medlemsstaterne skal levere alle de typer aktiviteter, der er anført ovenfor, for at drift af pleje af dagpatienter i nærmiljøet kan være refusionsberettiget.

6.2.   Fastsættelse af den indikator, der udløser betaling af enhedsomkostninger

Indikatornavn:

1.

Levering af hjemmepleje

2.

Levering af pleje af dagpatienter i nærmiljøet

Måleenhed for indikatoren:

1.

Antal deltagertimer/-dage/-måneder/-år for alle deltagere, der modtager hjemmepleje

2.

Antal deltagertimer/-dage/-måneder/-år for alle deltagere, der modtager pleje af dagpatienter i nærmiljøet

6.3.   Beløb (i EUR)

Beløbene i tabel 6 og 7 nedenfor omfatter alle støtteberettigede omkostninger ved operationen (8).

Når medlemsstaterne udformer en enkelt operation for levering af hjemmepleje og pleje af dagpatienter i nærmiljøet, der støttes af ESF+, må de ikke vælge og vrage fra listen over støtteberettigede aktiviteter i punkt 6.1.1 og 6.1.2. Medlemsstaterne skal levere det fulde sæt af standardaktiviteter, der er angivet i punkt 6.1.2, for at pleje af dagpatienter i nærmiljøet kan være refusionsberettiget, eller i tilfælde af hjemmepleje som minimum de aktiviteter, der er omhandlet i punkt 6.1.1, litra a), b) og c), kumulativt.

De dokumenter, der er nødvendige for at dokumentere, at de relevante aktiviteter fandt sted, og at alle de anmeldte output blev realiseret, er de dokumenter, der kræves ifølge den enkelte medlemsstats normale praksis og procedurer. Forvaltningsmyndighederne skal klart fastlægge revisionssporet.

Eksempler på dokumenter til dokumentation

 

Vedrørende hjemmepleje:

Kontrakt med omsorgspersoner, optegnelser over selvrapportering foretaget af omsorgspersoner; vurdering af omsorgspersoner foretaget af en alment praktiserende læge for en person, der modtager hjemmepleje, eller foretaget af lokale sociale tjenester og/eller tilsvarende dokumentation

Aktivitetstimesedler fra omsorgspersoner (til brug for timesatsen) eller andre verificerbare tidsstyringsregistre

 

Vedrørende pleje af dagpatienter i nærmiljøet:

Tilmeldings- og tilstedeværelseslister for deltagere

Aktivitetstimesedler fra omsorgspersoner på dagcentret (til brug for timesatsen) eller andre verificerbare tidsstyringsregistre

Hvis forvaltningsmyndigheden eller det bemyndigede organ med ansvar for gennemførelsen af et program anvender disse enhedsomkostninger til at fastsætte EU-bidraget til programmet til en operation, der er omfattet af denne forordning, udgør disse beløb det beløb, som Kommissionen refunderer for enhver operation vedrørende levering af hjemmepleje og pleje af dagpatienter i nærmiljøet under samme program for samme type støttemodtager. Andre programmer, der forvaltes af forskellige bemyndigede organer eller forvaltningsmyndigheder, er ikke berørt af denne begrænsning.

6.4.   Justeringsmetode

Enhedsomkostningsværdier for begge typer plejetjenester kan justeres årligt på grundlag af Eurostats lønomkostningsindeks for den økonomiske aktivitet »sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger«. De justerede værdier med indekset for år N gælder for alle berørte operationer fra og med januar 1 i år N + 1.

Justeringsformel: Enhedsomkostningsværdi for en medlemsstat X * lønomkostningsindeks for medlemsstat X

Tabel 6

Enhedsomkostninger til hjemmepleje — prisniveauer 2021

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Timesats (EUR)

37,19

34,36

6,52

13,54

15,01

35,01

44,36

14,24

13,16

26,20

32,95

32,29

7,29

12,83

Dagssats (EUR)  (*1)

297

275

52

108

120

280

355

114

105

210

264

258

58

103

Månedssats (EUR)  (*2)

5 950

5 498

1 044

2 166

2 401

5 602

7 098

2 279

2 105

4 193

5 271

5 167

1 166

2 053

Årssats (EUR)  (*3)

71 399

65 971

12 526

25 992

28 810

67 224

85 178

27 349

25 261

50 314

63 257

62 005

13 988

24 635

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Timesats (EUR)

36,10

31,86

10,66

10,66

47,19

18,59

40,56

10,98

15,11

11,20

20,55

13,81

36,10

 

Dagssats (EUR)  (*1)

289

255

85

85

378

149

324

88

121

90

164

110

289

 

Månedssats (EUR)  (*2)

5 776

5 097

1 705

1 705

7 551

2 975

6 489

1 757

2 418

1 792

3 288

2 209

5 776

 

Årssats (EUR)  (*3)

69 312

61 170

20 459

20 459

90 606

35 700

77 871

21 086

29 019

21 503

39 458

26 514

69 312

 


Tabel 7

Enhedsomkostninger til pleje af dagpatienter i nærmiljøet — prisniveauer 2021

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Timesats (EUR)

28,78

26,59

5,05

10,48

11,61

27,10

34,34

11,02

10,18

20,28

25,50

24,99

5,64

9,93

Dagssats (EUR)  (*4)

230

213

40

84

93

217

275

88

81

162

204

200

45

79

Månedssats (EUR)  (*5)

4 605

4 255

808

1 676

1 858

4 336

5 494

1 764

1 629

3 245

4 080

3 999

902

1 589

Årssats (EUR)  (*6)

55 260

51 059

9 695

20 117

22 298

52 029

65 925

21 167

19 551

38 941

48 959

47 989

10 826

19 066

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Timesats (EUR)

27,94

24,66

8,25

8,25

36,52

14,39

31,39

8,50

11,70

8,67

15,91

10,69

27,94

 

Dagssats (EUR)  (*4)

224

197

66

66

292

115

251

68

94

69

127

86

224

 

Månedssats (EUR)  (*5)

4 470

3 945

1 320

1 320

5 844

2 303

5 022

1 360

1 872

1 387

2 545

1 710

4 470

 

Årssats (EUR)  (*6)

53 645

47 343

15 835

15 835

70 126

27 630

60 269

16 320

22 460

16 643

30 539

20 521

53 645

 

7.   FINANSIERING, DER IKKE ER KNYTTET TIL OMKOSTNINGER TIL FORANSTALTNINGER, DER LEVERER TJENESTER TIL OFRE FOR VOLD I HJEMMET (OG DERES BØRN) OG HJEMLØSE

7.1.   Typer operationer

De foranstaltninger, der er omfattet af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger i dette tjenestemodul, omfatter tjenester til ofre for vold i hjemmet og personer, der oplever kortvarig eller langvarig hjemløshed, og som leveres som en servicepakke bestående af:

Boligtjenester, f.eks. nødindkvartering for deltageren og

Andre tjenester end boligtjenester, f.eks. rådgivning og intervention gennem socialt arbejde med deltageren.

7.2.   Beskrivelse af de betingelser, der skal opfyldes, eller de resultater, der skal opnås, inkl. en tidsplan

Frigivelsen af midler er betinget af, at følgende betingelser er opfyldt:

1.

Verificeret levering af boligtjenester eller andre tjenester end boligtjenester for en forud afgrænset gruppe af et fast antal deltagere, som skal fastsættes klart af hver medlemsstat i indkaldelsen af ansøgninger.

Frigivne midler omfatter også betalinger til opnåelse af følgende resultater:

2.

Hjemløse og ofre for vold i hjemmet og deres børn, der flytter fra nødboliger eller midlertidige boliger til konventionelle boliger af passende kvalitet med hensyn til sundhed og sikkerhed, som er tilpasset den særlige familiestruktur med langtidslejemål (9).

7.3.   Fastsættelse af indikatoren

a)    Udløsning af betaling af enhedsomkostningen for levering af tjenester

Indikatornavn: Levering af 1 time/dag/måned for støtteberettigede tjenester til en gruppe af et fast antal deltagere, som er afgrænset på forhånd af forvaltningsmyndigheden.

Måleenhed for indikatoren: Antal timer/dage/måneder anvendt på at levere støtteberettigede tjenester til en gruppe af et fast antal deltagere, som er afgrænset på forhånd af forvaltningsmyndigheden.

b)    Udløsning af refusion for vellykkede resultater

Indikatornavn:

1.

Positiv ændring i boligstatus for en deltager, der modtager støtteberettigede tjenester (10).

2.

Vedholdende resultat med hensyn til bolig for en deltager, der modtager støtteberettigede tjenester.

Måleenhed for indikatoren:

1.

Antal hjemløse og ofre for vold i hjemmet, der flytter til konventionelle boliger af passende kvalitet med hensyn til sundhed og sikkerhed, som er tilpasset den særlige familiestruktur med langtidslejemål.

2.

Antal hjemløse og ofre for vold i hjemmet, der efter vellykket flytning til konventionelle boliger af passende kvalitet med hensyn til sundhed og sikkerhed, som er tilpasset den særlige familiestruktur med langtidslejemål, i et fastsat tidsrum har holdt ved resultatet.

1.    Mellemliggende resultater, der udløser refusion af vedholdende resultater med hensyn til bolig (b)  (11)

1.

Antal opnåede indflytninger i fast bolig.

2.

Antal vedholdende flytninger til konventionelle boliger af passende kvalitet med hensyn til sundhed og sikkerhed, som er tilpasset den specifikke familiestruktur med langtidslejemål i 3 måneder efter indflytningen.

3.

Antal vedholdende flytninger til konventionelle boliger af passende kvalitet med hensyn til sundhed og sikkerhed, som er tilpasset den specifikke familiestruktur med langtidslejemål i 6 måneder efter indflytningen.

4.

Antal vedholdende flytninger til konventionelle boliger af passende kvalitet med hensyn til sundhed og sikkerhed, som er tilpasset den specifikke familiestruktur med langtidslejemål i 12 måneder efter indflytningen.

5.

Antal vedholdende flytninger til konventionelle boliger af passende kvalitet med hensyn til sundhed og sikkerhed, som er tilpasset den specifikke familiestruktur med langtidslejemål i 18 måneder efter indflytningen.

Værdierne i tabel 8 og 9 nedenfor omfatter alle støtteberettigede omkostninger ved operationen.

De dokumenter, der er nødvendige for at dokumentere, at de relevante aktiviteter fandt sted, og at alle de anmeldte resultater blev realiseret, er de dokumenter, der kræves ifølge den enkelte medlemsstats normale praksis og procedurer. Forvaltningsmyndighederne skal klart fastlægge revisionssporet.

Eksempler på dokumenter, der kræves til dokumentation

 

Vedrørende tjenester til ofre for vold i hjemmet og deres børn:

Brev fra en støtteperson vedrørende vold i hjemmet, et socialkontor, en nødindkvarteringsudbyder eller en udbyder af lægehjælp, som fremgår af brevhoved, eller anden støttedokumentation såsom politirapport, tilhold eller lignende dokumenter, lægeerklæring om personskader som begrundelse for deltagerens støtteberettigelse.

Individuel deltagerfil med dato for påbegyndelse af operationen, navnet på socialarbejderen/rådgiveren (eller lignende personale) på nødindkvarteringsstedet, nærmere oplysninger om leverede tjenester, underskrevet af deltageren og medunderskrevet af den ansvarlige medarbejder.

 

Vedrørende tjenester til hjemløse:

Brev eller anden form for dokumentation (f.eks. tvangsudsættelse, brev fra den lokale brand- eller politiafdeling, forsikringsselskab, tidligere udlejer) underskrevet af en opsøgende medarbejder eller servicearbejder fra en organisation, der er i stand til at verificere, at den pågældende person faktisk er hjemløs, eller en skriftlig erklæring udarbejdet af deltageren om deltagerens tidligere opholdssted (hvis en opsøgende medarbejder eller servicearbejder ikke er i stand til at foretage verifikation).

Individuel deltagerfil med dato for påbegyndelse af operationen, navnet på socialarbejderen/rådgiveren (eller lignende personale) på nødindkvarteringsstedet, nærmere oplysninger om leverede tjenester, underskrevet af deltageren og medunderskrevet af den ansvarlige medarbejder.

 

Vedrørende resultatbaserede betalinger til ofre for vold i hjemmet og/eller hjemløse:

Kopi af lejekontrakter for den faste bolig, herunder tydelig angivelse af start- og slutdato for den pågældende lejekontrakt (underskrives af deltageren og medunderskrives af boligkontoret eller tilsvarende).

Hvis forvaltningsmyndigheden eller det bemyndigede organ med ansvar for gennemførelsen af et program anvender disse enhedsomkostninger til at fastsætte EU-bidraget til programmet til en operation, der er omfattet af denne forordning, udgør disse beløb det beløb, som Kommissionen refunderer for enhver operation vedrørende levering af tjenester til ofre for vold i hjemmet (og deres børn) og til hjemløse under samme program for samme type støttemodtager. Andre programmer, der forvaltes af forskellige bemyndigede organer eller forvaltningsmyndigheder, er ikke berørt af denne begrænsning.

7.4.   Justeringsmetode

De beløb, der beregnes for levering af tjenester (tabel 8), kan justeres årligt på grundlag af Eurostats arbejdskraftomkostninger og HICP-inflationen for tjenester og indkvarteringsomkostninger. De justerede værdier med indekset for år N gælder for alle berørte operationer fra og med januar 1 i år N +1.

Justeringsformel: Enhedsværdi for medlemsstat X * kombineret LCI- og HICP-indeks for medlemsstat X

De beløb, der beregnes for resultatbaserede betalinger (tabel 9), kan justeres årligt på grundlag af HICP-inflationen for tjenester og indkvarteringsomkostninger. De justerede værdier med indekset for år N gælder for alle berørte operationer fra og med januar 1 i år N + 1.

Justeringsformel: Enhedsværdi for medlemsstat X * HICP-indeks for medlemsstat X

Tabel 8

Enhedsværdier for levering af tjenester inden for modulet »Kriser og nødsituationer«  (12) — prisniveauer 2021

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Timesats (EUR)

57,90

55,81

24,96

43,47

38,59

56,73

62,22

37,45

37,75

44,62

56,31

52,80

31,66

31,17

Dagssats (EUR)  (*7)

463

447

200

348

309

454

498

300

302

357

450

422

253

249

Månedssats (EUR)  (*8)

9 264

8 930

3 994

6 955

6 175

9 077

9 955

5 991

6 040

7 139

9 010

8 447

5 065

4 988

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Timesats (EUR)

64,66

48,27

33,65

37,07

85,48

41,87

57,77

32,83

39,99

29,52

40,27

35,84

58,60

 

Dagssats (EUR)  (*7)

517

386

269

297

684

335

462

263

320

236

322

287

469

 

Månedssats (EUR)  (*8)

10 346

7 722

5 384

5 931

13 676

6 699

9 244

5 253

6 398

4 723

6 443

5 735

9 376

 


Tabel 9

Resultatfinansiering ved faste engangsbeløb til servicemodulet »Kriser og nødsituationer«  (13) — prisniveauer 2021

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Indflytning i bolig — EUR (a)

611

589

263

458

407

598

656

395

398

470

594

557

334

329

Vedholdende bolig i 3, 6, 12, 18 måneder — EUR (b)

1 832

1 766

790

1 375

1 221

1 795

1 968

1 185

1 194

1 411

1 781

1 670

1 001

986

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Indflytning i bolig — EUR (a)

682

509

355

391

901

441

609

346

422

311

425

378

618

 

Vedholdende bolig i 3, 6, 12, 18 måneder — EUR (b)

2 045

1 527

1 065

1 173

2 704

1 324

1 828

1 039

1 265

934

1 274

1 134

1 854

 


(1)  Med henblik på at definere tredjelandsstatsborgeres og flygtninges status finder nedenstående definitioner anvendelse.

EUR-Lex - 32011L0095 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

»flygtning«: en tredjelandsstatsborger, som i kraft af en velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet, politisk anskuelse eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe opholder sig uden for det land, hvor den pågældende er statsborger, og som ikke kan eller, på grund af en sådan frygt, ikke vil påberåbe sig dette lands beskyttelse, eller en statsløs person, som opholder sig uden for det land, hvor han tidligere havde sit sædvanlige opholdssted, af samme grunde som anført ovenfor, og som ikke kan eller, på grund af en sådan frygt, ikke vil vende tilbage til dette land, og som ikke er omfattet af artikel 12

»hjemland«: det land eller de lande, hvor ansøgeren er statsborger eller, for så vidt angår statsløse, har haft sit sædvanlige opholdssted.

EUR-Lex - 32021R1147 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

»tredjelandsstatsborger«: enhver person, herunder en statsløs person eller en person, hvis statsborgerskab er uafklaret, der ikke er unionsborger som omhandlet i artikelc 20, stk.c1, i TEUF.

(2)  LC – Lønomkostningsindekset efter aktivitet i henhold NACE Rev. 2 - nominel værdi, årlige data [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (aktivitet = P. Uddannelse)

(3)  Med henblik på at definere tredjelandsstatsborgeres og flygtninges status finder nedenstående definitioner anvendelse.

EUR-Lex - 32011L0095 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

»flygtning«: en tredjelandsstatsborger, som i kraft af en velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet, politisk anskuelse eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe opholder sig uden for det land, hvor den pågældende er statsborger, og som ikke kan eller, på grund af en sådan frygt, ikke vil påberåbe sig dette lands beskyttelse, eller en statsløs person, som opholder sig uden for det land, hvor han tidligere havde sit sædvanlige opholdssted, af samme grunde som anført ovenfor, og som ikke kan eller, på grund af en sådan frygt, ikke vil vende tilbage til dette land, og som ikke er omfattet af artikel 12

»hjemland«: det land eller de lande, hvor ansøgeren er statsborger eller, for så vidt angår statsløse, har haft sit sædvanlige opholdssted.

EUR-Lex - 32021R1147 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

»tredjelandsstatsborger«: enhver person, herunder en statsløs person eller en person, hvis statsborgerskab er uafklaret, der ikke er unionsborger som omhandlet i artikel 20, stk. 1, i TEUF.

(4)  LC – Lønomkostningsindekset efter aktivitet i henhold NACE Rev. 2 - nominel værdi, årlige data [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (aktivitet = P. Uddannelse)

(5)  Med henblik på at definere tredjelandsstatsborgeres og flygtninges status finder nedenstående definitioner anvendelse i overensstemmelse med særlige nationale definitioner.

EUR-Lex - 32011L0095 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

»flygtning«: en tredjelandsstatsborger, som i kraft af en velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet, politisk anskuelse eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe opholder sig uden for det land, hvor den pågældende er statsborger, og som ikke kan eller, på grund af en sådan frygt, ikke vil påberåbe sig dette lands beskyttelse, eller en statsløs person, som opholder sig uden for det land, hvor han tidligere havde sit sædvanlige opholdssted, af samme grunde som anført ovenfor, og som ikke kan eller, på grund af en sådan frygt, ikke vil vende tilbage til dette land, og som ikke er omfattet af artikel 12

»hjemland«: det land eller de lande, hvor ansøgeren er statsborger eller, for så vidt angår statsløse, har haft sit sædvanlige opholdssted.

EUR-Lex - 32021R1147 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

»tredjelandsstatsborger«: enhver person, herunder en statsløs person eller en person, hvis statsborgerskab er uafklaret, der ikke er unionsborger som omhandlet i artikel 20, stk. 1, i TEUF.

(6)  LC – Lønomkostningsindekset efter aktivitet i henhold NACE Rev. 2 - nominel værdi, årlige data [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (aktivitet = P. Uddannelse)

(7)  Med henblik på at definere tredjelandsstatsborgeres og flygtninges status finder nedenstående definitioner anvendelse.

EUR-Lex - 32011L0095 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

»flygtning«: en tredjelandsstatsborger, som i kraft af en velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet, politisk anskuelse eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe opholder sig uden for det land, hvor den pågældende er statsborger, og som ikke kan eller, på grund af en sådan frygt, ikke vil påberåbe sig dette lands beskyttelse, eller en statsløs person, som opholder sig uden for det land, hvor han tidligere havde sit sædvanlige opholdssted, af samme grunde som anført ovenfor, og som ikke kan eller, på grund af en sådan frygt, ikke vil vende tilbage til dette land, og som ikke er omfattet af artikel 12

»hjemland«: det land eller de lande, hvor ansøgeren er statsborger eller, for så vidt angår statsløse, har haft sit sædvanlige opholdssted.

EUR-Lex - 32021R1147 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

»tredjelandsstatsborger«: enhver person, herunder en statsløs person eller en person, hvis statsborgerskab er uafklaret, der ikke er unionsborger som omhandlet i artikel 20, stk. 1, i TEUF.

(8)  Yderligere oplysninger findes i undersøgelsen »Simplified cost options and Financing not linked to costs in the area of social inclusion and youth«: Publications catalogue - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu)

(*1)  Baseret på otte kontakttimer

(*2)  Baseret på 160 kontakttimer

(*3)  Baseret på 1 720 kontakttimer

(*4)  Baseret på otte kontakttimer

(*5)  Baseret på 160 kontakttimer

(*6)  Baseret på 1 720 kontakttimer

(9)  Lang tid defineres som et år og mere (ifølge ETHOS — European Typology of Homelessness and Housing Exclusion).

(10)  Ved positiv ændring i boligstatus forstås flytning fra nødboliger eller midlertidige boliger til konventionelle boliger af passende kvalitet med hensyn til sundhed og sikkerhed, som er tilpasset den særlige familiestruktur med langtidslejemål.

(11)  Disse resultater er kumulative delmål, og deres tilhørende enhedsomkostning kan anmeldes for hvert delmål (dvs. 3, 6, 12 og 18 måneder), når de er nået.

(*7)  Baseret på otte tjenestetimer

(*8)  Baseret på 160 tjenestetimer

(12)  Der er tale om faste beløb for den samlede levering af tjenesten til en gruppe af et fast antal deltagere. Der er ikke tale om beløb pr. deltager.

(13)  Beløbene udbetales pr. deltager, der opnår det vellykkede resultat


1.9.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 216/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/1677

af 30. august 2023

om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2023/594 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 71, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer opdrættede og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for den pågældende dyrebestand og landbrugets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i flytninger af sendinger af disse dyr og produkter heraf inden for Unionen og eksporten til tredjelande.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/594 (2) er der fastsat særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende afrikansk svinepest, der skal anvendes i et begrænset tidsrum af medlemsstater, som er opført eller har områder opført i bilag I og II (»de berørte medlemsstater«). Bilag I til nævnte gennemførelsesforordning indeholder en liste over restriktionszoner I, II og III som følge af udbrud af sygdommen.

(3)

De områder, der er opført som restriktionszoner I, II og III i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2023/594, beror på den epidemiologiske situation med hensyn til afrikansk svinepest i Unionen. Bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2023/594 blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1643 (3) som følge af ændringer i den epidemiologiske situation med hensyn til sygdommen i Bulgarien, Tjekkiet, Tyskland, Kroatien, Italien, Letland og Polen. Siden datoen for vedtagelsen af nævnte gennemførelsesforordning har den epidemiologiske situation med hensyn til sygdommen i visse berørte medlemsstater udviklet sig.

(4)

Ændringer af restriktionszonerne I, II og III i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2023/594 bør baseres på den epidemiologiske situation med hensyn til afrikansk svinepest i de områder, der er berørt af sygdommen, og den generelle epidemiologiske situation med hensyn til afrikansk svinepest i den berørte medlemsstat, risikoniveauet for yderligere spredning af sygdommen samt videnskabeligt baserede principper og kriterier for geografisk afgrænsning af zoner på grund af afrikansk svinepest og Unionens retningslinjer, som er aftalt med medlemsstaterne i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og som er offentligt tilgængelige på Kommissionens websted (4). Sådanne ændringer bør også tage hensyn til internationale standarder såsom Verdensorganisationen for Dyresundheds (WOAH) sundhedskodeks for terrestriske dyr (5) og begrundelser for zoneinddeling fremlagt af de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder.

(5)

Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2023/1643 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2023/594 har der været et nyt udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin i Letland og nye udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i Polen.

(6)

Efter det nylige udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin i Letland og udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i Polen og under hensyntagen til den nuværende epidemiologiske situation med hensyn til afrikansk svinepest i Unionen er zoneinddelingen i disse medlemsstater blevet revurderet og ajourført i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2023/594. Derudover er de eksisterende risikostyringsforanstaltninger blevet revurderet og ajourført. Disse ændringer bør afspejles i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2023/594.

(7)

I august 2023 blev der konstateret et udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin i amtet Rezeknes i Letland i områder, der for øjeblikket er opført som en restriktionszone II i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2023/594. Dette nye udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin udgør et højere risikoniveau, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Letland, der for øjeblikket er opført som en restriktionszone II i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2023/594, og som er berørt af dette nylige udbrud, bør derfor i stedet opføres som en restriktionszone III i nævnte bilag, og den eksisterende afgrænsning af restriktionszone II skal omdefineres for at tage hensyn til dette udbrud.

(8)

I august 2023 blev der desuden konstateret en række udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i regionen Podkarpackie i Polen i et område, der for øjeblikket er opført som en restriktionszone II i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2023/594, og som ligger i umiddelbar nærhed af et område, der for øjeblikket er opført som en restriktionszone I i nævnte bilag. Disse nye udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin udgør et højere risikoniveau, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Polen, der for øjeblikket er opført som en restriktionszone I i nævnte bilag, og som ligger i umiddelbar nærhed af det område, der er opført som en restriktionszone II og er berørt af disse nylige udbrud af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres som en restriktionszone II i nævnte bilag i stedet for som en restriktionszone I, ligesom det er nødvendigt, at den eksisterende afgrænsning af restriktionszone I omdefineres for at tage hensyn til disse nylige udbrud.

(9)

I august 2023 blev der endvidere konstateret en række tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i regionen Zachodniopomorskie i Polen i et område, der for øjeblikket er opført som en restriktionszone I i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2023/594. Disse nye udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin udgør et højere risikoniveau, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Polen, der for øjeblikket er opført som en restriktionszone I i nævnte bilag, bør derfor nu opføres som en restriktionszone II i nævnte bilag i stedet for som en restriktionszone I, ligesom det er nødvendigt, at den eksisterende afgrænsning af restriktionszone I omdefineres for at tage hensyn til disse nylige udbrud.

(10)

For at tage hensyn til den seneste udvikling i den epidemiologiske situation med hensyn til afrikansk svinepest i Unionen og for at bekæmpe de risici, der er forbundet med spredning af sygdommen, på en proaktiv måde bør der for Letland og Polen afgrænses nye restriktionszoner af en tilstrækkelig størrelse, som på behørig vis bør opføres som restriktionszoner I, II og III i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2023/594. Da situationen med hensyn til afrikansk svinepest er meget dynamisk i Unionen, er der ved afgrænsningen af disse nye restriktionszoner taget hensyn til den epidemiologiske situation i de omkringliggende områder.

(11)

Eftersom den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredningen af afrikansk svinepest tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de ændringer, der foretages i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2023/594 ved nærværende forordning, får virkning snarest muligt.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2023/594

Bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2023/594 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. august 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/594 af 16. marts 2023 om særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende afrikansk svinepest og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 (EUT L 79 af 17.3.2023, s. 65).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1643 af 17. august 2023 om ændring af bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2023/594 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest (EUT L 206 af 21.8.2023, s. 10).

(4)  Arbejdsdokument SANTE/7112/2015/Rev. 3 »Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation« (https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en).

(5)  OIE's sundhedskodeks for terrestriske dyr, 29. udgave, 2021. Bind I og II — ISBN 978-92-95115-40-8 (https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/).


BILAG

Bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2023/594 affattes således:

»BILAG I

RESTRIKTIONSZONER I, II og III

DEL I

1.   Tyskland

Følgende restriktionszoner I i Tyskland:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf und Markgrafpieske,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz nördlich der B246 und östlich des Scharmützelsees,

Gemeinde Bad Saarow mit den Gemarkungen Petersdorf (SP) und Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Falkenberg (T), Giesensdorf, Wulfersdorf, Görsdorf (B), Kossenblatt, Lindenberg, Mittweide, Ranzig, Stremmen, Tauche, Trebatsch, Sabrodt und Sawall,

Gemeinde Langewahl südlich der A12,

Gemeinde Berkenbrück südlich der A12,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Rietz-Neuendorf westlich der L411 bis Raßmannsdorf und westlich der K 6734,

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Eisenhüttenstadt mit der Gemarkung Diehlo und der Gemarkung Eisenhüttenstadt außer nördlich der L 371 und außer östlich der B 112,

Gemeinde Mixdorf,

Gemeinde Siehdichum mit den Gemarkungen Pohlitz und Schernsdorf und mit der Gemarkung Rießen südlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Müllrose südlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Briesen mit der Gemarkung Kersdorf südlich A12 und der Gemarkung Neubrück Forst westlich der K 7634 und südlich der A12,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Babow, Eichow und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald),

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide westlich der BAB 13,

Gemeinde Schipkau mit den Gemarkungen Annahütte, Drochow und den Gemarkungen Klettwitz und Schipkau westlich der BAB 13,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Sallgast mit den Gemarkungen Dollenchen, Zürchel und Sallgast,

Gemeinde Lichterfeld-Schacksdorf mit der Gemarkung Bergheide,

Gemeinde Finsterwalde mit der Gemarkung Finsterwalde östlich der L60,

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof südöstlich der Neuhausener Straße, Kribbe südlich der Kreisstraße 7045, Dallmin südlich der L133 und K7045 begrenzt durch die Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Groß Warnow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Reckenzin östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Klein Warnow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Streesow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Porep nördlich der A24, Telschow nördlich der A24, Lütkendorf östlich der L13, Weitgendorf östlich der L 13, Putlitz südlich des Hülsebecker Damm, Nettelbeck nördlich der A24, Sagast südlich des Grabens 1/12/05

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Pirow, Burow, Bresch und Hülsebeck südlich der L104,

Gemeinde Berge mit den Gemarkungen Neuhausen östlich der L10, Berge südlich der Schulstraße/östlich der Perleberger Straße,

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Balow,

Gemeinde Dambeck mit den Ortsteilen und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Groß Godems und Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und der Ortslage: Repzin,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Carlshof (bei Neustadt-Glewe), Menzendorf (bei Neustadt-Glewe), Möllenbeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Muchow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Muchow,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und der Ortslage: Slate,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Marienhof (bei Grabow), Neese, Prislich, Werle (bei Ludwigslust / mv),

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Drenkow, Jarchow, Poitendorf, Poltnitz, Suckow (bei Parchim), Zachow (bei Parchim),

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Barkow (bei Parchim), Granzin (bei Parchim), Stolpe (bei Neustadt-Glewe),

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Kolbow, Zierzow (bei Ludwigslust).

2.   Estland

Følgende restriktionszoner I i Estland:

Hiiu maakond.

3.   Letland

Følgende restriktionszoner I i Letland:

Dienvidkurzemes novada, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

4.   Litauen

Følgende restriktionszoner I i Litauen:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

5.   Ungarn

Følgende restriktionszoner I i Ungarn:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951950, 952050, 952150, 952250, 952550, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953650, 953660, 953750, 953850, 953950, 953960, 954050, 954060, 954150, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150, 956160, 956250, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 751350, 751360, 751750, 751850, 751950, 753650, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754360, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754850 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6.   Polen

Følgende restriktionszoner I i Polen:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat łomżyński,

gminy Turośl, Mały Płock w powiecie kolneńskim,

powiat zambrowski,

powiat miejski Łomża,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Mała Wieś, Słubice, Słupno, Wyszogród w powiecie płockim,

powiat ciechanowski,

powiat płoński,

powiat pułtuski,

gminy Rościszewo i Szczutowo w powiecie sierpeckim,

gminy Nowa Sucha, Teresin, Sochaczew z miastem Sochaczew w powiecie sochaczewskim,

część powiatu żyrardowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu grodziskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

gminy Czernice Borowe, Krasne, Krzynowłoga Mała, miasto Przasnysz, część gminy wiejskiej Przasnysz niewymieniona w części II i części III załącznika I w powiecie przasnyskim,

część powiatu makowskiego niewymieniona w części II i III załącznika I,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińśk Mazowiecki, Kałuszyn, Mrozy, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Pacyna, Sanniki w powiecie gostynińskim,

gmina Gózd, część gminy Skaryszew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 733, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 733 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy, w powiecie radomskim,

gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno w powiecie lipskim,

gminy Kazanów, Policzna, Tczów, Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Brzyska, Kołaczyce, Tarnowiec, część gminy Nowy Żmigród położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy wiejskiej Jasło położona na południowy wschód od miasta Jasło w powiecie jasielskim,

gmina Grodzisko Dolne w powiecie leżajskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Chłopice, Pawłosiów, Jarosław z miastem Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

gminy Rakszawa, Żołynia w powiecie łańcuckim,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne gminy w powiecie krośnieńskim,

powiat miejski Krosno,

gminy Bukowsko, Zagórz, część gminy Zarszyn położona na północ od linii wynaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy wiejskiej Sanok położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy gminy miejskiej Sanok oraz na południe od granicy miasta Sanok, część gminy Komańcza położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na północ od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,

gmina Cisna w powiecie leskim,

gminy Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim,

gmina Haczów, część gminy Brzozów położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnacą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie brzozowskim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat buski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat staszowski,

gminy Brody, część gminy Wąchock położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42, część gminy Mirzec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Gowarczów, Końskie, Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

powiat opoczyński,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gmina Sztum w powiecie sztumskim,

gminy Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki, miasto Pruszcz Gdański, część gminy wiejskiej Pruszcz Gdański położona na wschód od lini wyznaczonej przez drogę A1 w powiecie gdańskim,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

część powiatu kwidzyńskiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

powiat strzelecko – drezdenecki,

w województwie dolnośląskim:

gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Paszowice, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na południe od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz i Marcinowice w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim,

gminy Książ Wielkopolski, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Wągrowiec z miastem Wągrowiec, część gminy Skoki położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 197 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 196, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 196 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Skoki i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Skoki – Rościnno - Grzybowo biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 196 do zachodniej granicy gminy w powiecie wągrowieckim,

gmina Dobrzyca w powiecie pleszewskim,

gminy Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie, miasto Ostrów Wielkopolski, część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbno i na zachód od miasta Ostrów Wielkopolski oraz część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od miasta Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

gmina Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim,

gminy Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Łęka Opatowska w powiecie kępińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie opolskim:

gmina Byczyna, część gminy Kluczbork położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Olesno, Zębowice, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

część gminy Grodków położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,

gminy Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce, część gminy Korfantów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 w powiecie nyskim,

część gminy Biała położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 414 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 414 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 409, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 409 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie prudnickim,

gminy Chrząstowice, Ozimek, Komprachcice, Prószków, część gminy Łubniany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na południe od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na południe od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na południe od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, część gminy Myślibórz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na wschód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na wschód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S10 biegnącą od wschodniej granicy gminy do przecięcia z rzeką Regalica, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Regalica biegnącą do jeziora Dąbie i dalej na południe od linii wyznaczonej przez linię brzegową jeziora Dąbie do wschodniej granicy gminy,

gminy Przybiemów, Osina, część gminy Maszewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie goleniowskim,

gminy Wolin, Międzyzdroje w powiecie kamieńskim,

powiat miejski Świnoujście,

gmina Kobylanka, część gminy wiejskiej Stargard położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez południową i zachodnią granicę miasta Stargard oraz część gminy położona na północ od miasta Stargard i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie stargardzkim,

w województwie małopolskim:

gminy Bobowa, Moszczenica, Łużna, Ropa, część gminy wiejskiej Gorlice położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,

powiat nowosądecki,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

gminy Skrzyszów, Lisia Góra, Radłów, Wietrzychowice, Żabno, część gminy wiejskiej Tarnów położona na wschód od miasta Tarnów w powiecie tarnowskim,

powiat dąbrowski,

gminy Klucze, Bolesław, Bukowno w powiecie olkuskim,

gmina Szerzyny w powiecie tarnowskim,

w województwie śląskim:

gmina Sławków w powiecie będzińskim,

powiat miejski Jaworzno,

powiat miejski Mysłowice,

powiat miejski Katowice,

powiat miejski Siemianowice Śląskie,

powiat miejski Chorzów,

powiat miejski Piekary Śląskie,

powiat miejski Bytom,

gminy Kalety, Ożarowice, Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Radzionków w powiecie tarnogórskim,

gmina Woźniki w powiecie lublinieckim,

gminy Myszków i Koziegłowy w powiecie myszkowskim,

gminy Ogrodzieniec, Zawiercie, Włodowice w powiecie zawierciańskim.

7.   Slovakiet

Følgende restriktionszoner I i Slovakiet:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Tehla, Lula, Beša, Jesenské, Ina, Lok, Veľký Ďur, Horný Pial, Horná Seč, Starý Tekov, Dolná Seč, Hronské Kľačany, Levice, Podlužany, Krškany, Brhlovce, Bory, Santovka, Domadice, Hontianske Trsťany, Žemberovce,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok, except municipalities included in zone II,

the whole district of Turčianske Teplice, except municipalities included in zone II,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Príbovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Ráztočno,

the whole district of Partizánske, except municipalities included in zone II,

in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce, Oponice,

in the district of Nitra, the municipalities of Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce, Bádice, Jelenec, Žirany, Podhorany, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Pohranice, Hosťová, Kolíňany, Malý Lapáš, Dolné Obdokovce, Čeľadice, Veľký Lapáš, Babindol, Malé Chyndice, Golianovo, Klasov, Veľké Chyndice, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Vráble, Tajná, Lúčnica nad Žitavou, Žitavce, Melek, Telince, Čifáre.

8.   Italien

Følgende restriktionszoner I i Italien:

Piedmont Region:

in the province of Alessandria, Municipalities of: Oviglio, Viguzzolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Carentino, Frascaro, Borgoratto Alessandrino, Volpeglino, Gamalero, Pontecurone, Castelnuovo Scrivia, Alluvione Piovera, Sale, Bassignana, Pecetto di Valenza, Rivarone, Montecastello, Valenza, San Salvatore Monferrato, Castelletto Monferrato, Quargnento, Solero, Pietra Marazzi,

in the province of Asti, Municipalities of: Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Maranzana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Canelli, San Marzano Oliveto,

in the province of Cuneo, Municipalities of: Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Gottasecca, Monesiglio, Sale delle Langhe, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Priero, Prunetto, Montezemolo, Perlo.

Liguria Region:

in the province of Genova, Municipalities of: Portofino, Santa Margherita Ligure, Camogli, Zoagli, Leivi, Chiavari, Santo Stefano d’Aveto, Mezzanego, Carasco, Borzonasca,

in the province of Savona, the Municipalities of: Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino, Bormida, Calice Ligure, Rialto, Osiglia, Murialdo,

Emilia-Romagna Region:

in the Province of Piacenza, Municipalities of: Cerignale, Ottone (est fiume Trebbia), Corte Brugnatella, Bobbio, Alta Val Tidone, Ferriere,

in the provonce of Parma, Municipality of Tornolo (parte Amministrativa a ovest del Fiume Taro).

Lombardia Region:

in the Province of Pavia, Municipalities of: Volpara, Rocca De' Giorgi, Colli Verdi – Ruino e Canevino, Casteggio, Oliva Gessi, Montebello della Battaglia, Montalto Pavese, Corvino San Quirino, Calvignano, Voghera,

Lazio Region:

in the province of Rome,

North: Municipalities of Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara,

West: the municipality of Fiumicino,

South: Municipality of Rome between the limits of Zone 2 (North), the boundaries of Municipality of Fiumicino (West), the Tiber River up to the intersection with the Grande Raccordo Anulare, the Grande Raccordo Anulare up to the intersection with A24 Highway, A24 Highway up to the intersection with Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo up to the intersection with the boundaries of the municipality of Guidonia Montecelio,

East: Municipalities of: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova.

Sardinia Region:

in the Province of Sud Sardegna, Municipalities of: Escalaplano, Genuri, Gesico, Goni, Las Plassas, Setzu, Seui Isola Amministrativa, Siurgus Donigala, Suelli, Tuili, Villanovafranca

in the Province of Nuoro, Municipalities of: Atzara, Bitti, Bolotana, Bortigali, Dorgali, Elini, Elini Isola Amministrativa, Gairo, Girasole, Ilbono, Lanusei, Lei, Loceri, Lotzorai, Macomer a Ovest della SS 131, Noragugume, Oliena, Ortueri, Orune, Osini, Perdasdefogu, Silanus, Sorgono, Tortolì, Ulassai

in the Province of Oristano, Municipalities of: Albagiara, Ardauli, Assolo, Asuni, Bidonì, Gonnosnò, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sedilo, Senis, Sini, Sorradile

in the Province of Sassari, Municipalities of: Alà Dei Sardi, Ardara, Berchidda, Bonnanaro, Bonorva a ovest della SS 131, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave a ovest della SS 131, Mores a nord della SS 128bis - SP 63, Oschiri a nord della E 840, Ozieri a nord della Sp 63 - SP 1 - SS 199, Torralba a ovest della SS 131, Tula.

Calabria Region:

In Reggio Calabria Province, Municipalities of: Taurianova, Locri, Cittanova, Gerace, Rizziconi, Canolo, Antonimina, Portigliola, Gioia Tauro, Sant'ilario dello Ionio, Agnana Calabra, Mammola, Melicucco, Polistena, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Siderno, Placanica, Riace, San Giovanni di Gerace, Martone, Stilo, Marina di Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Maropati, Laureana di Borrello, Candidoni, Camini, Grotteria, Monasterace, Giffone, Pazzano, Gioiosa Ionica, Bivongi, Galatro, Stignano, San Pietro di Caridà, Serrata, Feroleto della Chiesa, Caulonia, Cinquefrondi, Anoia.

9.   Tjekkiet

Følgende restriktionszoner I i Tjekkiet:

Liberecký kraj:

v okrese Liberec katastrální území obcí Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Andělská Hora u Chrastavy, Benešovice u Všelibic, Cetenov, Česká Ves v Podještědí, Dolní Sedlo, Dolní Suchá u Chotyně, Donín u Hrádku nad Nisou, Druzcov, Hlavice, Hrubý Lesnov, Chotyně, Chrastava II, Chrastná, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jítrava, Kněžice v Lužických horách, Kotel, Kryštofovo Údolí, Křižany, Lázně Kundratice, Loučná, Lvová, Malčice u Všelibic, Markvartice v Podještědí, Nesvačily u Všelibic, Novina u Liberce, Osečná, Panenská Hůrka, Polesí u Rynoltic, Postřelná, Přibyslavice, Rynoltice, Smržov u Českého Dubu, Vápno, Všelibice, Zábrdí u Osečné, Zdislava, Žibřidice,

v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bezděz, Blatce, Brniště, Břevniště pod Ralskem, Česká Lípa, Deštná u Dubé, Dobranov, Dražejov u Dubé, Drchlava, Dřevčice, Dubá, Dubice u České Lípy, Dubnice pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Heřmaničky u Dobranova, Hlemýždí, Holany, Horky u Dubé, Horní Krupá, Houska, Chlum u Dubé, Jabloneček, Jestřebí u České Lípy, Kamenice u Zákup, Korce, Kruh v Podbezdězí, Kvítkov u České Lípy, Lasvice, Loubí pod Vlhoštěm, Luhov u Mimoně, Luka, Maršovice u Dubé, Náhlov, Nedamov, Noviny pod Ralskem, Obora v Podbezdězí, Okna v Podbezdězí, Okřešice u České Lípy, Pavlovice u Jestřebí, Písečná u Dobranova, Skalka u Doks, Sosnová u České Lípy, Srní u České Lípy, Stará Lípa, Starý Šidlov, Stráž pod Ralskem, Šváby, Tachov u Doks, Tubož, Újezd u Jestřebí, Velenice u Zákup, Velký Grunov, Velký Valtinov, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Vojetín, Vrchovany, Zahrádky u České Lípy, Zákupy, Zbyny, Žďár v Podbezdězí, Ždírec v Podbezdězí, Žizníkov,

Středočeský kraj

v okrese Mladá Boleslav katastrální území obcí Bezdědice, Březovice pod Bezdězem, Víska u Březovic, Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, Mukařov u Jiviny, Neveklovice, Strážiště u Jiviny, Vicmanov, Vrchbělá, Březinka pod Bezdězem, Bělá pod Bezdězem, Dolní Rokytá, Horní Rokytá, Rostkov, Kozmice u Jiviny.

10.   Grækenland

Følgende restriktionszoner I i Grækenland:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Prosotsani, Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality).

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Melenikitsi, Nea Tyroloi, Palaiokastro and Skotoussa (Irakleia Municipality),

the municipal department of Vamvakofyto, part of the municipal department of Sidirokastro and the community departments of Agkistro, Kapnofyto and Achladochori (Sintiki Municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas, Leukonas, Kala Dendra, Christos, Monokklisia, Ano Kamila, Mitrousi, Oinoussa, Agia Eleni, Adelfiko, Vamvakoussa, Kato Kamila, Kouvouklia, Koumaria, Konstantinato, Peponia, Skoutari and the community departments of Orini and Ano Vrontou (Serres Municipality),

the municipal departments of Choumniko, Agia Paraskevi, Ligaria, Sisamia, Anthi, Therma, Nigrita, Terpni and Flampouro (Visaltia Municipality),

the municipal departments of Valtotopos, Neos Skopos, Neochori Serron (Emmanouil Pappas Municipality),

in the regional unit of Kilkis:

the municipal departments of, Megali Vrisi, Megali Sterna, Kastaneon, Iliolousto, Gallikos, Kampani, Mandres, Nea Santa, Pedino, Chrisopetra, Vaptistis, Kristoni Chorigio, Mavroneri, Neo Ginekokatsro, Xilokeratea and Mesiano (Kilkis Municipality),

the municipal departments of Eiriniko, Euzonoi, Vafiochori, Mikro Dasos, Peukodasos, Polikastro, Pontoirakleia, Axioupoli, Gorgopi, Idomeni, Plagia, Rizia, Skra, Fanos, Goumenissa, Grivas, Karpi, Kastaneri, Stathis, Toumpa and the community department of Livadia (Peonias Municipality),

in the regional unit of Thessaloniki:

the municipal departments of Assiros, Krithia, Exalofos, Lofiskos, Analipsi, Irakleio, Kolchiko, Lagadas, Perivolaki, Chrisavgi and Askos (Lagadas Municipality),

the municipal departments of Arethousa, Maurouda, Skepasto, Stefanina, Filadelfio, Evagelismos, Nimfopetra, Profitis, Scholari and Volvi (Volvi Municipality),

the municipal departments of Drimos, Mesaio, Melissochori and Liti (Oreokastro Municipality),

in the regional unit of Pella:

the municipal departments of Aloros, Aridea, Apsalos, Vorino, Garefio, Dorothea, Loutraki, Likostomo, Megaplatanos, Xifiani, Piperia, Polikarpi, Promachoi, Sosandra, Tsaki, Archaggelos, Exaplatanos, Theodorakio, Thiriopetra, Ida, Konstantia, Milea, Neromili, Notia, Periklia, Filoteia, Foustani and Chrisi (Almopia Municipality),

the municipal departments of Grammatiko, Agras, Vrita, Karidia, Mesimeri, Nisi, Platani, Sotira and Flamouria (Edessa Municipality),

in the regional unit of Kozani:

the municipal departments of Komnina, Mesovouno and Pirgi (Eordea Municipality),

in the regional unit of Florina:

the municipal departments of Agrapidies, Aetos, Anargiri, Valtonera, Limnochori, Pedino, Sklithro, Aminteo, Xino Nero, Rodonas, Fanos, Antigonos, Vegora, Levea, Maniaki, Pelargos, Filotas and the community department of Nimfeo (Aminteo Municipality),

the municipal departments of Agios Achillios, Agios Germanos, Antartiko, Vrontero, Kallithea, Karies, Lemos, Lefkonas, Mikrolimni, Pisoderi, Plati, Prasino, Psarades and the community departments of Vatochori, Kristallopigi and Kotas (Prespes Municipality),

the municipal departments of Agia Paraskevi, Akritas, Ano Kalliniki, Ano Klines, Ethniko, Kato Kalliniki, Kato Klines, Kladorrachi, Krateros, Neos Kafkasos, Niki, Parorio, Poliplatano, Agios Vartholomeos, Ammochori, Ano Idroussa, Atrapos, Drosopigi, Kolchiki, Leptokaries, Perasma, Polipotamo, Triantafillia, Tropeouchos, Idroussa, Flampouro, Alona, Armenochori, Korifi, Mesonisi, Proti, Skopia, Trivouno and Florina (Florina Municipality),

in the regional unit of Kastoria:

the municipal departments of Avgi, Koromilia, Lefki, Maniaki, Omorfoklissia, Pentavriso, Tsakoni, Chiliodenro, Agia Kiriaki, Kalochori, Mesopotamia, Inoi, Pteria, Vitsi, Kastoria, Agios Antonios, Gavros, Kranionas, Makrochori, Mavrokampos, Melas, Chalara, Dispilio and the community departments of Dendrochori and Ieropigi (Kastoria Municipality),

the municipal departments of Akrites, Polianemo, Kotili, Kipseli, Nestorio, Ptelea and the community deprtments of Eptachori, Chrisi and Gramos (Nestorio Municipality),

the municipal departments of Argos Orestiko, Vrachos, Kastanofito, Lagka, Lakkomata, Melanthio and Spilea (Orestidos Municipality).

in the regional unit of Ioannina:

the municipal departments of Agios Minas, Aristi, Elafotopos, Mesovouni, Monodendri, Vradeto, Vrisochori, Kapesovo, Koukouli, Tsepelovo and the community department of Papigko (Zagori Municipality),

the municipal departments of Vatatades, Vlachatano, Vasilopoulo, Evrymenes, Raiko, Zitsa, Lithino, Aetopetra Dodonis, Vereniki, Voutsaras, Vrisoula, Gkrimpovo, Granitsopoula, Despotiko, Ekklisochori, Kalochori, Rizo and Fotino (Zitsa Municipality),

the municipal departments of Agia Varvara, Agia Paraskevi, Aetopetra Konitsas, Aidonochori, Amarantos, Ganadio, Elefthero, Exochi, Iliorachi, Kavasila, Kallithea, Klidonia, Konitsa, Mazi, Melissopetra, Molista, Molivdoskepastos, Monastiri, Nikanoras, Pades, Paleoselli, Pigi, Pournia, Pirgos, Asimochori, Vourmpiani, Gorgopotamos, Drosopigi, Kastanea, Kefalochori, Lagkada, Oxia, Plagia, Plikati, Pirsogianni. Chionades and the community departments of Aetomilitsa and Fourka (Konitsa Municipality),

the municipal departments of Areti, Vrontismeni, Ieromnimi, Katarraktis, Kouklii, Mazaraki, Mavronoros, Parakalamos, Repetista, Riachovo, S