ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 139

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
26. maj 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2023/1027 af 25. maj 2023 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/1028 af 20. marts 2023 om ændring af forordning (EU) nr. 748/2012 for så vidt angår definitionen af komplekse motordrevne luftfartøjer og om berigtigelse af nævnte forordning

10

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2023/1029 af 25. maj 2023 om ændring af bilag III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af phosmet i eller på visse produkter ( 1 )

15

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2023/1030 af 25. maj 2023 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2, Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 og Purpureocillium lilacinum stamme PL11 ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1031 af 24. maj 2023 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1032 af 25. maj 2023 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af tomatskrumpevirus (Tomato brown rugose fruit virus) (ToBRFV) og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1191

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1033 af 25. maj 2023 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1080 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina og gennemførelsesforordning (EU) 2020/1081 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina

44

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/1034 af 22. maj 2023 om forelæggelse af et forslag på Den Europæiske Unions vegne til ændring af liste I i konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr med henblik på partskonferencens 14. møde

47

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/1035 af 25. maj 2023 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

49

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1036 af 24. maj 2023 om regnskabsafslutning for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter for regnskabsåret 2022, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2023) 3271)

57

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1037 af 24. maj 2023 om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter for regnskabsåret 2022, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) (meddelt under nummer C(2023) 3274)

73

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1038 af 24. maj 2023 om regnskabsafslutning for betalingsorganerne i Det Forenede Kongerige vedrørende de udgifter for regnskabsåret 2022, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2023) 3275)

81

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1039 af 24. maj 2023 om regnskabsafslutning for Det Forenede Kongeriges betalingsorganer vedrørende gæld som følge af udgifter finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) under programmeringsperioden 2014-2020 og programmeringsperioden 2007-2013 for regnskabsåret 2022 (meddelt under nummer C(2023) 3272)

88

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

26.5.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/1027

af 25. maj 2023

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011 (1), særlig artikel 32,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. januar 2012 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien.

(2)

På grundlag af en gennemgang af disse foranstaltninger bør oplysningerne om to afdøde personer udgå af listen over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012. Oplysningerne om 19 fysiske personer på denne liste bør ajourføres og ændres.

(3)

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2023.

På Rådets vegne

J. FORSSELL

Formand


(1)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.


BILAG

I bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit »A. Personer« udgår følgende to punkter:

122.

Dr. Fayssal ABBAS

161.

Dr. Mohamad Zafer MOHABAK.

2)

I afsnit »A. Personer« affattes punkt 5, 8, 12, 50, 51, 74, 107, 119, 120, 121, 192, 271, 284, 285, 290, 291, 324, 325 og 326 således:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»5.

Hafiz (

Image 1
) MAKHLOUF (
Image 2
)

(alias Hafez Makhlouf)

Fødselsdato: 2.4.1971

Fødested: Damaskus, Syrien

Diplomatpas nr. 014637352

Køn: mand

Forhenværende oberst og afdelingschef i det almindelige efterretningsdirektorat, Damaskusafdelingen, i tjeneste efter maj 2011. Medlem af Makhlouffamilien, fætter til præsident Bashar al-Assad.

9.5.2011

8.

Rami (

Image 3

) MAKHLOUF (

Image 4

)

Fødselsdato: 10.7.1969

Fødested: Damaskus, Syrien

Pasnr. 000098044

Udstedelsesnr. 002-03-0015187

Køn: mand

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser inden for finansielle tjenesteydelser, transport og fast ejendom. Han har økonomiske interesser og/eller ledende og administrerende stillinger i investeringsfondene Al Mashreq, Bena Properties og Cham Holding.

Han yder finansiering og støtte til det syriske regime gennem sine forretningsinteresser.

Han er et indflydelsesrigt medlem af Makhlouffamilien og tæt forbundet med Assadfamilien, fætter til præsident Bashar al-Assad.

9.5.2011

12.

Ghazwan Rifaat Kheir BEK

(alias Ghazqan Kheir Bek)

Fødselsdato: 10.3.1961

Fødested: Al-Shamiyah, Latakia, Syrien

ID-nr.: 06010037444

Køn: mand

Tidligere transportminister, havde posten efter maj 2011 (udnævnt 27.8.2014). Han var tidligere generaldirektør for havnen i Tartus. Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for det syriske regimes voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

21.10.2014

50.

Tarif (

Image 5
) AKHRAS (
Image 6
)

(alias Al Akhras (

Image 7
))

Fødselsdato: 2.6.1951

Fødested: Homs, Syrien

Syrisk pasnr.: 0000092405

Køn: mand

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien. Han er grundlægger af Akhras Group (råvarer, handel, forarbejdning og logistik) og tidligere formand for handelskammeret i Homs. Nære forretningsforbindelser til præsident Bashar al-Assads familie. Tidligere bestyrelsesmedlem i Sammenslutningen af Syriske Handelskamre. Har skaffet logistisk støtte til regimet (busser og tankvogne). Han drager således fordel af og støtter det syriske regime.

2.9.2011

51.

Issam (

Image 8

) ANBOUBA (

Image 9

)

Formand for Anbouba for Agricultural Industries Co.

Fødselsdato: 1952

Fødested: Homs, Syrien

Køn: mand

Fremtrædende forretningsmand, der er aktiv i forskellige sektorer i den syriske økonomi, såsom landbrug, fast ejendom og bankvæsen. Finansielle forbindelser til højtstående syriske embedsmænd. Medstifter af Cham Holding.

2.9.2011

74.

Mohammad Walid GHAZAL

Fødselsdato: 1.11.1951

Fødested: Aleppo, Syrien

Syrisk nationalt ID-nr.: 02020332623

Køn: mand

Tidligere minister for boliger og byudvikling (udnævnt 27.8.2014). Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for det syriske regimes voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

21.10.2014

107.

Mohammad Ibrahim AL-SHA'AR

Fødselsdato: 1.10.1956

Fødested: Al-Haffah, Latakia, Syrien

Køn: mand

Tidligere indenrigsminister. Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for det syriske regimes voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen. Næstformand for partiet Syriens nationalprogressive front.

1.12.2011

119.

Sufian (

Image 10

) ALLAW (

Image 11

)

Fødselsdato: 8.2.1944

Fødested: al-Bukamal, Deir Ezzor, Syrien

Køn: mand

Tidligere minister for olie- og mineralressourcer. Tilknytning til det syriske regime og dets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

27.2.2012

120.

Dr. Adnan (

Image 12

) SLAKHO (

Image 13

)

Fødselsdato: 7.9.1955

Fødested: Al-Malihah, Rif Dimashq, Syrien

Køn: mand

Tidligere industriminister. Tidligere uddannelsesminister og nuværende virksomhedsudviklingskonsulent i ministeriet for lokalforvaltning. Tilknytning til det syriske regime og dets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (

Image 14

) AL-RASHED (

Image 15

)

Fødselsdato: 1.8.1964

Fødested: Aleppoprovinsen, Syrien

Køn: mand

Tidligere uddannelsesminister og nuværende leder af afdelingen for internationale forbindelser ved fakultetet for internationale forbindelser og diplomati ved Al-Sham Private University, der har tilknytning til det syriske regime og dets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

27.2.2012

192.

Hashim Anwar AL-AQQAD

(alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)

Fødselsdato: 8.8.1961

Fødested: Damaskus, Syrien

Syrisk nationalt ID-nr.: 01020018085

Køn: mand

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser og/eller aktiviteter i en lang række sektorer i den syriske økonomi. Han har interesser og/eller betydelig indflydelse i Anwar Akkad Sons Group (AASG) og i datterselskabet United Oil. AASG er et konglomerat med interesser i sektorer såsom olie, gas, kemikalier, forsikring, industrimaskiner, ejendomshandel, turisme, udstillinger, kontraktindgåelse og medicinsk udstyr. Han er også medstifter af et ledende sikkerhedsfirma (ProGuard).

Hashim Anwar al-Aqqad var også medlem af det syriske parlament så sent som i 2012.

Hashim Anwar Al-Aqqad kunne ikke have haft fortsat succes uden støtte fra regimet. Som følge af omfanget af sin virksomhed og sine politiske forbindelser til regimet yder han støtte til og nyder gavn af det syriske regime.

23.7.2014

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

(alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi)

(خالد الزبيدي)

Nationalitet: syrisk

Stilling: medejer af Zubaidi and Qalei LLC, direktør for Agar Investment Company, generaldirektør for Al Zubaidi Company og Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, direktør for og ejer af Zubaidi Development Company og medejer af Enjaz Investment Company

Køn: mand

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, med væsentlige investeringer i byggesektoren, herunder en aktiepost på 50 % i Zubaidi and Qalei LLC, der opfører luksusturistbyen Grand Town, og som regimet har tildelt en aftale på 45 år mod 19-21 % af dets indtægter. Khaled al-Zubaidi nyder gavn af og/eller støtter det syriske regime gennem sine forretningsaktiviteter, navnlig gennem denne andel i opførelsen af Grand Town.

Khaled al-Zubaidi indgik en sponsoraftale (værdi 350 000  USD) med en syrisk fodboldklub med navnet »Wihda FC« gennem en af sine virksomheder, »Hijaz Company«. Medlem af Sammenslutningen af Syriske Turistkamre siden 2019. Formand for det syrisk-algeriske erhvervsråd.

21.1.2019

284.

Mazin AL-TARAZI

(alias

Image 16
, Mazen al-Tarazi)

(مازن الترزي)

Fødselsdato: september 1962

Nationalitet: syrisk

Stilling: forretningsmand

Køn: mand

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, med væsentlige investeringer i bygge- og luftfartssektoren. Mazin al-Tarazi nyder gavn af og/eller støtter det syriske regime gennem sine investeringer og aktiviteter. Mazin al-Tarazi har navnlig indgået en aftale med Damascus Cham Holding om en investering på 320 mio. USD i opførelsen af Marota City, et regimestøttet luksuskompleks til beboelse og erhverv. Han har også fået tildelt licens til et privat flyselskab i Syrien. I september 2019 stiftede han »al-Dana Group Investments LLC«, en virksomhed til en værdi af 25 mio. SYP, som er involveret i eksport og import og investeringer i turistfaciliteter og erhvervsejendomskomplekser. Mazin Al-Tarazi er medlem af det syrisk-iranske erhvervsråd (SIBC) og fungerede som mellemmand for det iranske regime ved køb af fast ejendom i Syrien.

21.1.2019

285.

Samer FOZ

(alias Samir Foz/Fawz, Samer Zuhair Foz, Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Fødselsdato: 20.5.1973

Fødested: Homs, Syrien

Nationaliteter: syrisk, tyrkisk

Tyrkisk pasnr.: U 09471711 (udstedelsessted: Tyrkiet, udløbsdato: 21.7.2024)

Syrisk nationalt nr.: 06010274705

Adresse: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater

Køn: mand

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, med interesser og aktiviteter i flere sektorer i den syriske økonomi. Samer Foz yder finansiel og anden støtte til det syriske regime, herunder finansiering af Military Security Shield Forces i Syrien og mæglervirksomhed i forbindelse med kornaftaler. Han drager også økonomisk fordel af adgang til forretningsmuligheder gennem handel med hvede og genopbygningsprojekter som følge af sine forbindelser til regimet.

Samer Foz åbnede i 2021 et sukkerraffinaderi (»Samer Foz Factory«) for at støtte det syriske regimes mål om at øge sukkerproduktionen i hele landet.

21.1.2019

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim, Anouar, al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Fødselsdato: 4.3.1976

Nationalitet: syrisk

Syrisk nationalt ID-nr.: 10090110187

Stilling: formand for Handelskammeret for Damaskus Landdistriktsprovins

Slægtninge/forretningsforbindelser/enheder eller partnere/tilknytning:

Larosa Furniture/Furnishing, Jasmine Fields Company Ltd., Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group, Adam and Investment LLC, Universal Market Company LLC, kasserer i Sammenslutningen af Syriske Handelskamre.

Køn: mand

Førende forretningsmand, som driver virksomhed i Syrien og drager fordel af og støtter regimet. Ejer af adskillige virksomheder og holdingselskaber med interesser og aktiviteter i forskellige økonomiske sektorer, såsom fast ejendom, luksushotelvirksomhed og handelscentre. Waseem al-Kattan blev hurtigt en førende forretningsmand ved at lægge skatter på varer, der blev smuglet ind i det østlige Ghouta under belejring, og er nu involveret i aggressive former for klientelisme til gavn for regimet. Waseem al-Kattan drager økonomisk fordel af begunstiget adgang til offentlige udbud samt til licenser og kontrakter tildelt af statslige organer som følge af sine tætte forbindelser til regimet.

I 2020 blev Al-Kattan valgt til medlem af handelskammeret i Damaskus. I november 2021 blev Al-Kattan udnævnt til sekretær i Sammenslutningen af Syriske Handelskamre af den syriske regering, selv om han havde tabt valget. I 2022 blev Waseem Al-Kattan udnævnt til formand for det syrisk-omanske erhvervsråd.

17.2.2020

291.

Amer FOZ

(alias Amer Zuhair Fawz)

(عامر فوز)

Fødselsdato: 11.3.1976

Fødested: Homs, Syrien

Nationalitet: syrisk, Saint Kitts og Nevis

Nationalt nr.: 06010274747

Pasnr.: 002-14-L169340

UAE-opholdskort: 784-1976-7135283-5

Stilling: stifter af District 6 Company, stiftende partner i Easy life Company

Slægtninge/forretningsforbindelser/enheder eller partnere/tilknytning: Samer Foz, næstformand i Asas Steel Company, Aman Holding

Køn: mand

Førende forretningsmand med personlige og familiemæssige forretningsinteresser og -aktiviteter i mange sektorer i den syriske økonomi. Han drager økonomisk fordel af adgangen til kommercielle muligheder og støtter det syriske regime.

Han er tillige tilknyttet sin bror Samer Foz, som Rådet har opført på listen i januar 2019 som en førende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, og for at støtte eller drage fordel af regimet. Sammen med sin bror gennemfører han en række kommercielle projekter, særligt i området Adra al-Ummaliyya (forstæder til Damaskus). Disse projekter omfatter en fabrik, der fremstiller kabler og kabeltilbehør, og et projekt, der producerer elektricitet ved hjælp af solenergi. De deltog også i forskellige aktiviteter med ISIL (Da'esh) på vegne af Assadregimet, herunder levering af våben og ammunition i bytte for hvede og olie.

17.2.2020

324.

Ahmed KHALIL KHALIL

(alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil)

(احمد خليل خليل)

Fødselsdato: 1969

Fødested: Qayrun

Køn: mand

Ahmed Khalil Khalil er medejer af Sanad Protection and Security Services, der er et syrisk privat sikkerhedsselskab stiftet i 2017 og under tilsyn af Wagner Group i Syrien, og som er aktivt inden for beskyttelse af russiske interesser (fosfater, gas og sikring af olieanlæg) i Syrien. Udnyttelsen af naturressourcer skaber indtægter til det syriske regime. Selskabet er desuden aktivt inden for hvervning af syriske lejesoldater til Libyen og Ukraine.

Ahmed Khalil Khalil støtter som sådan det syriske regime og drager fordel heraf.

21.7.2022

325.

Nasser Deeb DEEB

(alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb)

(ناصر ديب)

Fødselsdato: 21.2.1974

Fødested: Baniyas, Tartus, Syrien

Syrisk nationalt ID-nr.: 10090110187

Køn: mand

Nasser Deeb Deeb er medejer af Sanad Protection and Security Services, der er et syrisk privat sikkerhedsselskab stiftet i 2017 og under tilsyn af Wagner Group i Syrien, og som er aktivt inden for beskyttelse af russiske interesser (fosfater, gas og sikring af olieanlæg) i Syrien. Udnyttelsen af naturressourcer skaber indtægter til det syriske regime. Han er desuden medejer af selskabet Ella Services sammen med Khodr Ali Taher.

I egenskab heraf støtter Nasser Deeb Deeb det syriske regime og drager fordel heraf.

21.7.2022

326.

Issam SHAMMOUT

(alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout)

(محمد عصام شموط)

Fødselsdato: 26.8.1971

Fødested: 232, Tanzeem Kafarsus, Damaskus, Syrien

Køn: mand

Issam Shammout er ejer af og formand for bestyrelsen for flyselskabet »Cham Wings« og leder af Shammout Group, der er aktiv inden for bil-, stål-, luftfarts-, speditions-, bygge- og ejendomssektorerne.

I egenskab heraf er Issam Shammout en fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien.

21.7.2022«.


26.5.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/10


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/1028

af 20. marts 2023

om ændring af forordning (EU) nr. 748/2012 for så vidt angår definitionen af komplekse motordrevne luftfartøjer og om berigtigelse af nævnte forordning

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 19, stk. 1, og artikel 62, stk. 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 (2) fastsættes kravene til luftdygtigheds- og miljøcertificering af materiel, dele og apparatur såsom motorer, propeller og dele, der installeres i civile luftfartøjer med henblik på forordning (EU) 2018/1139.

(2)

Ifølge artikel 140, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1139 skal de gennemførelsesbestemmelser, der er vedtaget på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (3), tilpasses til forordning (EU) 2018/1139 senest den 12. september 2023. Forordning (EU) nr. 748/2012 bør derfor ændres for at indarbejde definitionen af »komplekse motordrevne luftfartøjer«.

(3)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1358 (4) blev artikel 3 i forordning (EU) nr. 748/2012 ændret med henblik på at ajourføre henvisningerne til bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012. I artikel 1, nr. 5), i delegeret forordning (EU) 2022/1358 blev det fejlagtigt anført, at dette nummer skulle træde i stedet for artikel 3, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 748/2012. Faktisk skulle det havde trådt i stedet for nævnte artikels stk. 2 og 3. Artikel 3 i forordning (EU) nr. 748/2012 bør nu erstattes i sin helhed for at undgå forvirring.

(4)

I artikel 1, nr. 6), i delegeret forordning (EU) 2022/1358 blev det fejlagtigt anført, at dette nummer skulle træde i stedet for artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 748/2012. Faktisk anses artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 748/2012 for at være væsentligt for, at forordning (EU) nr. 748/2012 kan fungere efter hensigten, og stykket burde have været bibeholdt. Det oprindelige artikel 8, stk. 3, bør derfor genindsættes som et nyt stk. 6.

(5)

I artikel 1, nr. 8), i delegeret forordning (EU) 2022/1358 blev det fejlagtigt anført, at dette nummer skulle træde i stedet for artikel 9, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 748/2012. Faktisk anses disse bestemmelser for at være væsentlige for, at forordning (EU) nr. 748/2012 kan fungere efter hensigten, og de burde have været bibeholdt. Artikel 9 i forordning (EU) nr. 748/2012 bør nu erstattes i sin helhed for at undgå forvirring.

(6)

Forordning (EU) nr. 748/2012 bør derfor ændres og berigtiges —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 748/2012 tilføjes følgende litra:

»ha)

»»kompleks motordrevet luftfartøj«:

i)

en flyvemaskine

med en højst tilladt startmasse på over 5 700 kg, eller

med en godkendt maksimal kabinekonfiguration på over 19 passagersæder, eller

certificeret til operation med en minimumsbesætning på mindst to piloter, eller

med en eller flere turbinemotorer eller mere end en turbopropmotor, eller

ii)

en helikopter

med en højst tilladt startmasse på over 3 175 kg, eller

med en godkendt maksimal kabinekonfiguration på over ni passagersæder, eller

certificeret til operation med en minimumsbesætning på mindst to piloter, eller

iii)

et luftfartøj med kipbar rotor«.

Artikel 2

I forordning (EU) nr. 748/2012 foretages følgende berigtigelser:

1)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Fortsat gyldighed af typecertifikater og derpå baserede luftdygtighedsbeviser

1.   For så vidt angår materiel, for hvilket en medlemsstat inden den 28. september 2003 har udstedt et typecertifikat eller et dokument, der kan danne grundlag for udstedelse af et luftdygtighedsbevis, gælder følgende bestemmelser:

a)

Dette materiel skal anses for at have fået udstedt et typecertifikat i overensstemmelse med denne forordning, når:

i)

grundlaget for materiellets typecertifikat var:

det gældende JAA-typecertificeringsgrundlag for materiel, der har fået udstedt et certifikat i henhold til JAA-procedurer som defineret i JAA's specifikationsblad for dette materiel, eller

for andet materiel, det typecertificeringsgrundlag, som var defineret i typecertifikatets specifikationsblad i konstruktionsstaten, hvis denne konstruktionsstat var:

en medlemsstat, medmindre agenturet under særlig hensyntagen til certificeringsspecifikationer og driftserfaring fastsætter, at dette typecertificeringsgrundlag ikke sikrer et sikkerhedsniveau, der svarer til det niveau, som kræves i forordning (EU) 2018/1139 og i denne forordning, eller

en stat, med hvilken en medlemsstat havde undertegnet en bilateral luftdygtighedsaftale eller indgået en tilsvarende ordning, i henhold til hvilken sådanne former for materiel har fået udstedt et certifikat på grundlag af de certificeringsspecifikationer, der var gældende i den pågældende konstruktionsstat, medmindre agenturet fastslår, at disse certificeringsspecifikationer, denne driftserfaring eller den pågældende stats sikkerhedsniveau ikke svarer til det niveau, der kræves i forordning (EU) 2018/1139 og i nærværende forordning.

Agenturet foretager en første vurdering af virkningen af bestemmelserne i andet led med henblik på at afgive en udtalelse til Kommissionen. Denne udtalelse omfatter også eventuelle ændringer til denne forordning

ii)

miljøbeskyttelseskravene var de krav, der i henhold til bilag 16 til Chicagokonventionen skulle finde anvendelse på materiellet

iii)

de gældende luftdygtighedsdirektiver var dem, der var gældende i konstruktionsstaten.

b)

Konstruktionen af et individuelt luftfartøj, som var opført i en medlemsstats register inden den 28. september 2003, anses for at være blevet godkendt i overensstemmelse med denne forordning, når:

i)

dets grundlæggende typekonstruktion var del af et i litra a) omhandlet typecertifikat

ii)

alle ændringer af denne grundlæggende konstruktion, som ikke henhørte under typecertifikatindehaverens ansvar, blev godkendt, og når

iii)

de luftdygtighedsdirektiver, som blev udstedt eller vedtaget af registreringsmedlemsstaten inden den 28. september 2003, blev overholdt, herunder enhver ændring af konstruktionsstatens luftdygtighedsdirektiver, som var godkendt af registreringsmedlemsstaten.

2.   For materiel, som den 28. september 2003 var ved at blive typecertificeret via JAA eller en medlemsstat, gælder følgende:

a)

Hvis materiellet er ved at blive certificeret af flere medlemsstater, anvendes det mest fremskredne af disse projekter som reference.

b)

Punkt 21.A.15, litra a), b) og c), i bilag I (del 21) finder ikke anvendelse.

c)

Uanset punkt 21.B.80, i bilag I (del 21) er grundlaget for typecertificeringen det, som JAA eller eventuelt medlemsstaten havde fastlagt på datoen for ansøgningen om godkendelsen.

d)

Den kontrol af overholdelsen af kravene, der er gennemført i henhold til JAA's eller medlemsstaternes procedurer, anses med henblik på punkt 21.A.20, litra a) og d), i bilag I (del 21) for at være foretaget af agenturet.

3.   For materiel, der har et nationalt typecertifikat eller tilsvarende, og for hvilket en medlemsstats godkendelse af en ændring endnu ikke var afsluttet på den dato, hvor typecertifikatet skulle være godkendt i overensstemmelse med denne forordning, gælder følgende betingelser:

a)

Hvis en godkendelsesproces udføres af flere medlemsstater, anvendes det mest fremskredne projekt som reference.

b)

Punkt 21.A.93 i bilag I (del 21) finder ikke anvendelse.

c)

Det gældende typecertificeringsgrundlag er det, som JAA eller eventuelt medlemsstaten havde fastlagt på datoen for ansøgningen om godkendelse af ændringen.

d)

Den kontrol af overholdelsen af kravene, der er gennemført i henhold til JAA's eller medlemsstaternes procedurer, anses med henblik på punkt 21.B.107 i bilag I (del 21) for at være foretaget af agenturet.

4.   For materiel, der havde et nationalt typecertifikat eller et tilsvarende certifikat, og for hvilket det gælder, at processen for godkendelse af en større reparationskonstruktion, der gennemførtes af en medlemsstat, ikke var afsluttet på det tidspunkt, hvor typecertifikatet skulle være fastlagt i overensstemmelse med denne forordning, anses den kontrol af overholdelsen af kravene, der er gennemført i henhold til JAA's eller medlemsstaternes procedurer, for at være foretaget af agenturet med henblik på at opfylde punkt 21.A.433, litra a), i bilag I (del 21).

5.   Et luftdygtighedsbevis, der er udstedt af en medlemsstat, og som bekræfter, at certifikatet er i overensstemmelse med et typecertifikat, der er fastlagt i overensstemmelse med stk. 1, skal anses for at være i overensstemmelse med denne forordning.«

2)

I artikel 8 tilføjes følgende som stk. 6:

»6.   Medlemsstatsgodkendelser af konstruktionsorganisationer, der er udstedt eller anerkendt i overensstemmelse med JAA-kravene og -procedurerne, og som er gyldige før den 28. september 2003, skal anses for at være i overensstemmelse med denne forordning.«

3)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Produktionsorganisationer

1.   En organisation, der er ansvarlig for fremstillingen af materiel, dele og apparatur, skal godtgøre, at den er kvalificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag I (del 21). Denne godtgørelse af kvalifikationer kræves ikke for dele eller apparatur, der fremstilles af en organisation, og som i henhold til bestemmelserne i bilag I (del 21) er egnet til installation i et typecertificeret produkt uden at skulle ledsages af et autoriseret frigivelsesbevis (dvs. EASA-formular 1).

2.   Uanset stk. 1 kan en fabrikant, hvis hovedforretningssted er beliggende i en ikke-EU-medlemsstat, godtgøre, at han er kvalificeret, ved at være indehaver af et certifikat, der er udstedt af den pågældende stat for det materiel, de dele og det apparatur, som ansøgningen omhandler, under forudsætning af, at:

a)

den pågældende stat er produktionsstaten, og at

b)

agenturet har fastslået, at niveauet for kontrol af overholdelsen af kravene ligger på det samme uafhængige niveau i den pågældende stats system som det niveau, der er fastsat ved denne forordning, enten gennem et tilsvarende system for godkendelse af organisationer eller gennem direkte inddragelse af den pågældende stats kompetente myndighed.

3.   Produktionsorganisationsgodkendelser, der inden den 28. september 2003 er udstedt eller anerkendt af en medlemsstat i overensstemmelse med JAA-kravene og -procedurerne, skal anses for at være i overensstemmelse med denne forordning.

4.   Uanset stk. 1 kan produktionsorganisationen ansøge den kompetente myndighed om dispensation fra de miljøbeskyttelseskrav, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) 2018/1139.

5.   Uanset punkt 21.B.225, litra d), nr. 1) og 2), i bilag I (del 21) kan en produktionsorganisation, der er indehaver af et gyldigt godkendelsesbevis udstedt i overensstemmelse med bilag I (del 21), indtil den 7. marts 2025 afhjælpe manglende overholdelse af kravene i bilag I som indført ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/201 (*1).

Hvis organisationen pr. 7. marts 2025 ikke har afhjulpet den manglende overholdelse, tilbagekaldes, begrænses eller suspenderes godkendelsesbeviset helt eller delvist.

6.   Uanset punkt 21.A.125C, litra a), nr. 1), i bilag I (del 21) kan der ikke stilles krav om, at en organisation, der fremstiller materiel, dele eller apparatur, og som ikke er indehaver af et godkendelsesbevis, men et gyldigt godkendelsesbrev udstedt i overensstemmelse med bilag I (del 21), og dette er udstedt senest den 7. marts 2023, skal overholde de relevante krav i bilag I som indført ved delegeret forordning (EU) 2022/201.

7.   Uanset denne artikels stk. 1 kan en fysisk eller juridisk person, hvis hovedforretningssted er beliggende i en medlemsstat, og som er ansvarlig for fremstillingen af materiel og dertil knyttede dele og apparatur, i henhold til artikel 2, stk. 2, som et alternativ påvise sine kompetencer i overensstemmelse med bilag Ib (del 21 Light).

8.   Der kræves ikke påvisning af kompetencer i henhold til stk. 1 eller 2, hvis produktionsorganisationen eller den fysiske eller juridiske person er involveret i følgende fremstillingsaktiviteter:

a)

fremstilling af dele eller apparatur, der i overensstemmelse med bilag I (del 21) kan installeres i typecertificeret materiel uden at skulle være ledsaget af et autoriseret frigivelsesbevis (dvs. EASA-formular 1)

b)

fremstilling af dele, der i overensstemmelse med bilag Ib (del 21 Light) kan installeres i et luftfartøj, der er omfattet af en erklæring om konstruktionsoverensstemmelse, uden at de skal være ledsaget af et autoriseret frigivelsesbevis (dvs. EASA-formular 1)

c)

fremstilling af et luftfartøj, der er omfattet af en erklæring om konstruktionsoverensstemmelse som omhandlet i artikel 2, stk. 3, og dele, der kan installeres på sådanne luftfartøjer. I sådanne tilfælde udføres fremstillingsaktiviteterne i overensstemmelse med sektion A, subpart R, i bilag Ib (del 21 Light) af en produktionsorganisation eller en fysisk eller juridisk person, hvis hovedforretningssted er beliggende i en medlemsstat.

(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/201 af 10. december 2021 om ændring af forordning (EU) nr. 748/2012 for så vidt angår styringssystemer, systemer for indberetning af begivenheder, der skal indføres af konstruktions- og produktionsorganisationer, og de procedurer, der skal anvendes af agenturet, og om berigtigelse af nævnte forordning (EUT L 33 af 15.2.2022, s. 7).«"

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 25. august 2023.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1358 af 2. juni 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 748/2012 for så vidt angår gennemførelsen af mere forholdsmæssigt afpassede krav til luftfartøjer, der anvendes til sports- og fritidsflyvning (EUT L 205 af 5.8.2022, s. 7).


26.5.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2023/1029

af 25. maj 2023

om ændring af bilag III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af phosmet i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 18, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (»MRL'er«) af phosmet.

(2)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om revisionen af de gældende MRL'er for phosmet (2). Den foreslog at ændre definitionen af restkoncentration med henblik på håndhævelse fra »phosmet og phosmet-oxon, udtrykt som phosmet« til »phosmet«. Kommissionen finder denne nye definition af restkoncentration hensigtsmæssig i forbindelse med forordning (EF) nr. 396/2005.

(3)

I sin begrundede udtalelse om revisionen af de gældende MRL'er for phosmet i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 påpegede autoriteten en risiko for forbrugerne vedrørende MRL'erne for grapefrugter, appelsiner, citroner, limefrugter, mandariner, kokosnødder, æbler, pærer, kvæder, mispel, japanmispel/loquat, abrikoser, ferskner, spisedruer, druer til vinfremstilling, blåbær, tranebær, kumquat og kartofler. I forbindelse med en afgørelse om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet phosmet (3) offentliggjorde autoriteten desuden en konklusion (4) om peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet phosmet, hvori den forklarede, at vurderingen af risikoen for forbrugerne ved indtagelse af phosmet ikke kunne afsluttes, fordi dataene, herunder den toksikologiske profil og den potentielle genotoksicitet for metabolitten phosmet-oxon, var ufuldstændige. I betragtning af de manglende data kunne autoriteten ikke udelukke skadelige virkninger på menneskers sundhed med de gældende MRL'er for phosmet i alle produkter. Det kan derfor ikke bekræftes, at de gældende MRL'er for phosmet, herunder dem, der er baseret på Codex-maksimalgrænseværdier (»CXL'er«), er sikre for forbrugerne. De gældende MRL'er for phosmet i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005, jf. artikel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med samme forordnings artikel 14, stk. 1, litra a), bør derfor udgå. MRL'erne for phosmet i alle produkter bør fastsættes til bestemmelsesgrænserne (»LOD'er«), der er specifikke for hvert produkt og er sikre for forbrugerne, og som bør fastsættes i bilag V til forordning (EF) nr. 396/2005 i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra b), i nævnte forordning.

(4)

Autoriteten og en medlemsstat konstaterede desuden, at standardværdien på 0,01* mg/kg for appelsiner, kartofler, æbler, pærer, ananas, meloner, vandmeloner, sukkerroerødder og mælk (kvæg) ikke giver forbrugerne et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Derfor bør LOD'erne for disse produkter fastsættes til det lavere og opnåelige niveau på 0,005* mg/kg, hvilket er sikkert for forbrugerne.

(5)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse LOD'er. Disse laboratorier foreslog produktspecifikke LOD'er, der er analytisk opnåelige.

(6)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(7)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(8)

Inden de nye MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at tilpasse sig, så de kan opfylde de krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 15. september 2023.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Begrundet udtalelse — Review of the existing maximum residue levels for phosmet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2022;20(7):7448.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/94 af 24. januar 2022 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet phosmet, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 16 af 25.1.2022, s. 33).

(4)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Konklusioner — Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance phosmet, EFSA Journal 2021;19(3):6237.


BILAG

I bilag III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I del A i bilag III udgår kolonnen vedrørende phosmet.

2)

I bilag V tilføjes følgende kolonne vedrørende phosmet:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som MRL'erne gælder for  (1)

Phosmet

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0110000

Citrusfrugter

 

0110010

Grapefrugter

0,01  ((*))

0110020

Appelsiner

0,005  ((*))

0110030

Citroner

0,01  ((*))

0110040

Limefrugter

0,01  ((*))

0110050

Mandariner

0,01  ((*))

0110990

Andet (2)

0,01  ((*))

0120000

Trænødder

0,01  ((*))

0120010

Mandler

 

0120020

Paranødder

 

0120030

Cashewnødder

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnødder

 

0120060

Hasselnødder

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pekannødder

 

0120090

Pinjekerner

 

0120100

Pistacienødder

 

0120110

Valnødder

 

0120990

Andet (2)

 

0130000

Kernefrugter

 

0130010

Æbler

0,005  ((*))

0130020

Pærer

0,005  ((*))

0130030

Kvæder

0,01  ((*))

0130040

Mispel

0,01  ((*))

0130050

Japanmispel/loquat

0,01  ((*))

0130990

Andet (2)

0,01  ((*))

0140000

Stenfrugter

0,01  ((*))

0140010

Abrikoser

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

0140030

Ferskner

 

0140040

Blommer

 

0140990

Andet (2)

 

0150000

Bær og små frugter

0,01  ((*))

0151000

a)

Druer

 

0151010

Spisedruer

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0153010

Brombær

 

0153020

Korbær

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

0153990

Andet (2)

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0154010

Blåbær

 

0154020

Tranebær

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

0154050

Hyben

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

0154080

Hyldebær

 

0154990

Andet (2)

 

0160000

Diverse frugter med:

 

0161000

a)

spiselig skræl

0,01  ((*))

0161010

Dadler

 

0161020

Figner

 

0161030

Spiseoliven

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

0161990

Andet (2)

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

0,01  ((*))

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

0162050

Stjerneæbler

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

0162990

Andet (2)

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

0163010

Avocadoer

0,01  ((*))

0163020

Bananer

0,01  ((*))

0163030

Mangofrugter

0,01  ((*))

0163040

Papajaer

0,01  ((*))

0163050

Granatæbler

0,01  ((*))

0163060

Cherimoya

0,01  ((*))

0163070

Guavaer

0,01  ((*))

0163080

Ananas

0,005  ((*))

0163090

Brødfrugter

0,01  ((*))

0163100

Durianfrugter

0,01  ((*))

0163110

Soursops/guanabanas

0,01  ((*))

0163990

Andet (2)

0,01  ((*))

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

 

0211000

a)

Kartofler

0,005  ((*))

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,01  ((*))

0212010

Maniokker

 

0212020

Søde kartofler

 

0212030

Yams

 

0212040

Salepmaranta

 

0212990

Andet (2)

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

0,01  ((*))

0213010

Rødbeder

 

0213020

Gulerødder

 

0213030

Knoldselleri

 

0213040

Peberrod

 

0213050

Jordskokker

 

0213060

Pastinakker

 

0213070

Persillerod

 

0213080

Radiser

 

0213090

Havrerod

 

0213100

Kålroer

 

0213110

Majroer

 

0213990

Andet (2)

 

0220000

Løg

0,01  ((*))

0220010

Hvidløg

 

0220020

Løg

 

0220030

Skalotteløg

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

0220990

Andet (2)

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

0,01  ((*))

0231010

Tomater

 

0231020

Sød peberfrugt

 

0231030

Auberginer/ægplanter

 

0231040

Okra, lady's fingers

 

0231990

Andet (2)

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,01  ((*))

0232010

Agurker

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

0232030

Courgetter

 

0232990

Andet (2)

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

0233010

Meloner

0,005  ((*))

0233020

Græskar

0,01  ((*))

0233030

Vandmeloner

0,005  ((*))

0233990

Andet (2)

0,01  ((*))

0234000

d)

Sukkermajs

0,01  ((*))

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01  ((*))

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01  ((*))

0241000

a)

Blomsterkål

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Andet (2)

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

0242010

Rosenkål

 

0242020

Hovedkål

 

0242990

Andet (2)

 

0243000

c)

Bladkål

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

0243020

Grønkål/kokål

 

0243990

Andet (2)

 

0244000

d)

Kålrabi

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,01  ((*))

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

0251020

Havesalat

 

0251030

Bredbladet endivie

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

0251070

Rød sennep

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

0251990

Andet (2)

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01  ((*))

0252010

Spinat

 

0252020

Portulakker

 

0252030

Bladbeder

 

0252990

Andet (2)

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01  ((*))

0254000

d)

Brøndkarse

0,01  ((*))

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01  ((*))

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,02  ((*))

0256010

Kørvel

 

0256020

Purløg

 

0256030

Selleriblade

 

0256040

Persille

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timian

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

0256090

Laurbærblade

 

0256100

Estragon

 

0256990

Andet (2)

 

0260000

Bælgplanter

0,01  ((*))

0260010

Bønner (med bælg)

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

0260050

Linser

 

0260990

Andet (2)

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,01  ((*))

0270010

Alm. asparges

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

0270030

Bladselleri

 

0270040

Knoldfennikel

 

0270050

Artiskokker

 

0270060

Porrer

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusskud

 

0270090

Palmehjerter

 

0270990

Andet (2)

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01  ((*))

0280010

Dyrkede svampe

 

0280020

Vilde svampe

 

0280990

Mosser og laver

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  ((*))

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01  ((*))

0300010

Bønner

 

0300020

Linser

 

0300030

Ærter

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

0300990

Andet (2)

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  ((*))

0401000

Olieholdige frø

 

0401010

Hørfrø

 

0401020

Jordnødder

 

0401030

Valmuefrø

 

0401040

Sesamfrø

 

0401050

Solsikkefrø

 

0401060

Rapsfrø

 

0401070

Sojabønner

 

0401080

Sennepsfrø

 

0401090

Bomuldsfrø

 

0401100

Græskarfrø

 

0401110

Saflorfrø

 

0401120

Hjulkronefrø

 

0401130

Sæddodderfrø

 

0401140

Hampfrø

 

0401150

Kristpalmefrø

 

0401990

Andet (2)

 

0402000

Olieholdige frugter

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0402020

Oliepalmekerner

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0402040

Kapok

 

0402990

Andet (2)

 

0500000

KORN

0,01  ((*))

0500010

Byg

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0500030

Majs

 

0500040

Alm. hirse

 

0500050

Havre

 

0500060

Ris

 

0500070

Rug

 

0500080

Alm, durra/sorghum

 

0500090

Hvede

 

0500990

Andet (2)

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

 

0610000

Te

0,01  ((*))

0620000

Kaffebønner

0,05  ((*))

0630000

Urteudtræk fra

0,05  ((*))

0631000

a)

blomster

 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

0631030

Roser

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Andet (2)

 

0632000

b)

blade og urter

 

0632010

Jordbær

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

0632990

Andet (2)

 

0633000

c)

rødder

 

0633010

Baldrian

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Andet (2)

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

0640000

Kakaobønner

0,05  ((*))

0650000

Karob/johannesbrød

0,05  ((*))

0700000

HUMLE

0,05  ((*))

0800000

KRYDDERIER

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05  ((*))

0810010

Anis/ægte anis

 

0810020

Sortkommen

 

0810030

Selleri

 

0810040

Koriander

 

0810050

Spidskommen

 

0810060

Dild

 

0810070

Fennikel

 

0810080

Bukkehorn

 

0810090

Muskat

 

0810990

Andet (2)

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05  ((*))

0820010

Allehånde

 

0820020

Sichuanpeber

 

0820030

Kommen

 

0820040

Kardemomme

 

0820050

Enebær

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

0820070

Vanilje

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Andet (2)

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05  ((*))

0830010

Kanel

 

0830990

Andet (2)

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

0840010

Lakrids

0,05  ((*))

0840020

Ingefær (10)

 

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05  ((*))

0840040

Peberrod (11)

 

0840990

Andet (2)

0,05  ((*))

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05  ((*))

0850010

Kryddernellike

 

0850020

Kapers

 

0850990

Andet (2)

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05  ((*))

0860010

Safrankrokus

 

0860990

Andet (2)

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05  ((*))

0870010

Muskatblomme

 

0870990

Andet (2)

 

0900000

SUKKERPLANTER

 

0900010

Sukkerroerødder

0,005  ((*))

0900020

Sukkerrør

0,01  ((*))

0900030

Cikorierødder

0,01  ((*))

0900990

Andet (2)

0,01  ((*))

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

1010000

Varer fra

0,01  ((*))

1011000

a)

svin

 

1011010

Muskel

 

1011020

Fedt

 

1011030

Lever

 

1011040

Nyre

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1011990

Andet (2)

 

1012000

b)

kvæg

 

1012010

Muskel

 

1012020

Fedt

 

1012030

Lever

 

1012040

Nyre

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1012990

Andet (2)

 

1013000

c)

får

 

1013010

Muskel

 

1013020

Fedt

 

1013030

Lever

 

1013040

Nyre

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1013990

Andet (2)

 

1014000

d)

geder

 

1014010

Muskel

 

1014020

Fedt

 

1014030

Lever

 

1014040

Nyre

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1014990

Andet (2)

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

1015010

Muskel

 

1015020

Fedt

 

1015030

Lever

 

1015040

Nyre

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1015990

Andet (2)

 

1016000

f)

fjerkræ

 

1016010

Muskel

 

1016020

Fedt

 

1016030

Lever

 

1016040

Nyre

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1016990

Andet (2)

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

1017010

Muskel

 

1017020

Fedt

 

1017030

Lever

 

1017040

Nyre

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1017990

Andet (2)

 

1020000

Mælk

 

1020010

Kvæg

0,005  ((*))

1020020

Får

0,01  ((*))

1020030

Geder

0,01  ((*))

1020040

Heste

0,01  ((*))

1020990

Andet (2)

0,01  ((*))

1030000

Fugleæg

0,01  ((*))

1030010

Kyllinger

 

1030020

Ænder

 

1030030

Gæs

 

1030040

Vagtler

 

1030990

Andet (2)

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05  ((*))

1050000

Padder og krybdyr

0,01  ((*))

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01  ((*))

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01  ((*))

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 


((*))  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(1)  Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, for hvilke der er fastsat MRL'er.«


26.5.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2023/1030

af 25. maj 2023

om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2, Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 og Purpureocillium lilacinum stamme PL11

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ikke fastsat specifikke maksimalgrænseværdier (»MRL'er«) for Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2, Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 og Purpureocillium lilacinum stamme PL11. Derfor finder standardværdien på 0,01 mg/kg, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005, anvendelse.

(2)

Lavrisikoaktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 blev godkendt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1455 (2). Under peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (3) konkluderede (4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) for så vidt angår vurderingen af risikoen for forbrugerne ved indtagelse, at der manglede en række oplysninger, samt at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Som anført i den reviderede vurderingsrapport om dette stof (5) i forbindelse med risikovurderingen af aktivstoffet i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 er Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 ikke patogen for mennesker, forventes ikke at producere toksiner af betydning for menneskers sundhed, og den risiko, som metabolitter udgør for mennesker, er ubetydelig. I betragtning af peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2, den reviderede vurderingsrapport og artikel 5 og artikel 14, stk. 2, litra a), c) og d), i forordning (EF) nr. 396/2005 er der ikke behov for at fastsætte maksimalgrænseværdier for dette stof, og Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 bør derfor optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(3)

Lavrisikoaktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 blev godkendt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/159 (6). Under peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 konkluderede (7) autoriteten for så vidt angår vurderingen af risikoen for forbrugerne ved indtagelse, at der manglede en række oplysninger, samt at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Som anført i den reviderede vurderingsrapport om dette stof (8) i forbindelse med risikovurderingen af aktivstoffet i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 er Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 ikke patogen for mennesker, forventes ikke at producere toksiner af betydning for menneskers sundhed, og den risiko, som metabolitter udgør for mennesker, er ubetydelig. I betragtning af peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45, den reviderede vurderingsrapport og artikel 5 og artikel 14, stk. 2, litra a), c) og d), i forordning (EF) nr. 396/2005 er der ikke behov for at fastsætte maksimalgrænseværdier for dette stof, og Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 bør derfor optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(4)

Lavrisikoaktivstoffet Purpureocillium lilacinum stamme PL11 blev godkendt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/4 (9). Under peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 konkluderede (10) autoriteten for så vidt angår vurderingen af risikoen for forbrugerne ved indtagelse, at der manglede en række oplysninger, samt at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Som anført i den reviderede vurderingsrapport om dette stof (11) i forbindelse med risikovurderingen af aktivstoffet i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 er Purpureocillium lilacinum stamme PL11 ikke patogen for mennesker og den risiko, som metabolitter udgør for mennesker, er ubetydelig. I betragtning af peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet Purpureocillium lilacinum stamme PL11, den reviderede vurderingsrapport og artikel 5 og artikel 14, stk. 2, litra a), c) og d), i forordning (EF) nr. 396/2005 er der ikke behov for at fastsætte maksimalgrænseværdier for dette stof, og Purpureocillium lilacinum stamme PL11 bør derfor optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(5)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005 indsættes følgende i alfabetisk rækkefølge: Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2, Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 og Purpureocillium lilacinum stamme PL11.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1455 af 6. september 2021 om godkendelse af lavrisikoaktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 315 af 7.9.2021, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(4)  Peerevaluering af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2. EFSA Journal 2020;18(7):6156. Doi: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6156.

(5)  Revideret vurderingsrapport vedrørende aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 [færdigbehandlet på mødet i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 5. juli 2021] SANTE/11938/2020 Rev. 4 af 6. juli 2021. https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/1257.

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/159 af 4. februar 2022 om godkendelse af lavrisikoaktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 26 af 7.2.2022, s. 7).

(7)  Peerevaluering af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45. EFSA Journal 2021;19(5):6594. Doi: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6594.

(8)  Revideret vurderingsrapport vedrørende aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 [færdigbehandlet på mødet i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 1.-2. december 2021] SANTE/10762/2021 Rev. 1 af 1.-2. december 2021.https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/1333.

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/4 af 4. januar 2022 om godkendelse af aktivstoffet Purpureocillium lilacinum PL11 som lavrisikostof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 1 af 5.1.2022, s. 5).

(10)  Peerevaluering af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet Purpureocillium lilacinum stamme PL11. EFSA Journal 2022;20(5):6393. Doi: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.6393.

(11)  Revideret vurderingsrapport vedrørende aktivstoffet Purpureocillium lilacinum stamme PL11 [færdigbehandlet på mødet i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 22. oktober 2021] SANTE/10418/2021 Rev. 4 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/1285.


26.5.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/1031

af 24. maj 2023

om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 183, litra b),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014 af 16. april 2014 om handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009 og (EF) nr. 614/2009 (2), særlig artikel 5, stk. 6, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (3) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimporttold og repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin.

(2)

Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som fastsættelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin er baseret på, at de repræsentative priser for importen af visse produkter bør ændres under hensyntagen til prisudsving alt efter oprindelse.

(3)

Forordning (EF) nr. 1484/95 bør derfor ændres.

(4)

For at foranstaltningen kan finde anvendelse så hurtigt som muligt, efter at de ajourførte data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2023.

På Kommissionens vegne

For formanden

Wolfgang BURTSCHER

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 150 af 20.5.2014, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 af 28. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimporttold og om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin og om ophævelse af forordning nr. 163/67/EØF (EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47).


BILAG

»BILAG I

KN-kode

Varebeskrivelse

Repræsentativ pris

(i EUR/100 kg)

Sikkerhed, jf. artikel 3

(i EUR/100 kg)

Oprindelse  (1)

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

258,9

12

BR

«

(1)  Fortegnelsen er fastsat ved Kommissionen gennemførelsesforordning (EU) 2020/1470 af 12. oktober 2020 om den statistiske lande- og områdefortegnelse for europæisk statistik over international handel med varer og om geografisk opdeling for anden erhvervsstatistik (EUT L 334 af 13.10.2020, s. 2).


26.5.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/1032

af 25. maj 2023

om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af tomatskrumpevirus (Tomato brown rugose fruit virus) (ToBRFV) og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1191

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (1), særlig artikel 30, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (2), særlig artikel 22, stk. 3, og artikel 52, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tomatskrumpevirus (Tomato brown rugose fruit virus) (ToBRFV) (»skadegøreren«) er i øjeblikket ikke opført på listen som EU-karantæneskadegører eller som en EU-reguleret ikkekarantæneskadegører i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 (3). Den opfylder dog de kriterier, der er omhandlet i afsnit 3, underafsnit 2, i bilag I til forordning (EU) 2016/2031, for en foreløbig vurdering til identificering af skadegørere, der midlertidigt kan betegnes som EU-karantæneskadegørere, og som kræver midlertidige foranstaltninger som omhandlet i artikel 30, stk. 1, i nævnte forordning.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1191 (4) blev der fastsat foranstaltninger mod indslæbning til og spredning i Unionen af skadegøreren. Den nævnte forordning udløber den 31. maj 2023.

(3)

Efter vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1191 er der indsamlet nyere videnskabelige oplysninger om spredningen af skadegøreren og om testningsmetoder, og de audit, Kommissionens tjenestegrene har foretaget, har givet feedback om gennemførelsen af bestemmelserne og om deres indvirkning på beskyttelsen mod spredningen af sygdommen. Det begrunder behovet for at vedtage en ny retsakt med mere detaljerede foranstaltninger end dem, der er fastsat i nævnte forordning.

(4)

For at sikre den mest proaktive tilgang vedrørende plantesundhedsmæssig beskyttelse bør der fastsættes foranstaltninger for situationer, hvor enhver person inden for Unionens område har mistanke om eller får kendskab til forekomst af skadegøreren, og for underretning heraf til den kompetente myndighed samt de foranstaltninger, den herefter skal træffe.

(5)

I de tilfælde, hvor forekomst af skadegøreren officielt bekræftes på en medlemsstats område, bør den pågældende medlemsstats kompetente myndighed etablere et afgrænset område for at sikre, at skadegøreren udryddes, og at spredning til resten af Unionens område forhindres. For at sikre den mest hensigtsmæssige og forholdsmæssige tilgang bør der vedtages forskellige regler for afgrænsning, i tilfælde af at der bekræftes forekomst af skadegøreren på produktionsanlæg med fysisk beskyttelse, på grund af den reducerede plantesundhedsmæssige risiko, som beskyttelsen giver.

(6)

For at sikre den mest proaktive tilgang vedrørende beskyttelse af Unionens område mod skadegøreren bør medlemsstaterne gennemføre årlige undersøgelser af forekomst af skadegøreren på deres område.

(7)

Der bør fastsættes regler for flytning inden for Unionen af frø af Solanum lycopersicum L. og hybrider heraf og af Capsicum spp. (»frø«), og af planter til plantning, bortset fra frø, af Solanum lycopersicum L. og hybrider heraf og af Capsicum spp. (»planter til plantning«), eftersom det er mest sandsynligt, at disse frø og andre planter til plantning vil være vært for og sprede skadegøreren.

(8)

Disse regler bør, i det omfang det er relevant for plantetypen og produktionen heraf, omfatte skadegørerfrihed på produktionsanlægget, visuel inspektion, prøveudtagning og testning, passende håndtering af partier og foranstaltninger på moderplanter. En sådan tilgang er nødvendig for at tilpasse den til de tekniske omstændigheder ved hver enkelt produktionstilfælde og flytning af frøene og planterne.

(9)

Alle frøpartier bør navnlig underkastes prøveudtagning og testning af den kompetente myndighed for at påvise tilstedeværelsen af skadegøreren. Disse frø bør også testes af den kompetente myndighed eller, hvor det er relevant, professionelle operatør forud for videre forarbejdning og på grundlag af disse test er fundet at være frie for skadegøreren. Dette er nødvendigt for at beskytte Unionens område mod skadegøreren, eftersom frøene er udgangsmateriale for produktion af alle respektive planter.

(10)

For at beskytte Unionens område mod skadegøreren skal der fastsættes krav til indførsel til Unionen af frø og planter til plantning fra tredjelande. Disse krav skal svare til dem, der vedrører flytning af frøene og planterne til plantning inden for Unionen for at sikre en ikke-diskriminatorisk tilgang.

(11)

Det er rimeligt at undtage frø og planter, der tilhører sorter, som vides at være resistente over for skadegøreren, fra disse krav, eftersom den respektive plantesundhedsmæssige risiko i disse planters tilfælde er reduceret til et acceptabelt niveau. Medlemsstaterne bør forsyne Kommissionen og de øvrige medlemsstater med en regelmæssigt ajourført liste over disse resistente sorter.

(12)

For at sikre effektiv offentlig kontrol mod indslæbning til Unionen af skadegøreren, bør mindst 20 % af sendingerne af frø og af planter til plantning udtages til prøvning og testes af den kompetente myndighed ved de grænsekontrolsteder, hvor sendingen først ankommer til Unionen, eller på et kontrolsted som omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2123 (5). Hvad angår sendinger af frø eller planter til plantning med oprindelse i Israel og Kina skal prøveudtagnings- og undersøgelsesprocenten være henholdsvis 50 % og 100 % på grund af det høje antal tilbageholdelser af skadegøreren i varer, der stammer fra disse tredjelande.

(13)

For at give tredjelandene, de kompetente myndigheder og de professionelle operatører tilstrækkelig tid til at tilpasse sig bestemmelserne i denne forordning bør den finde anvendelse fra 1. september 2023. Derfor, og for at undgå et juridisk tomrum, bør udløbsdatoen for anvendelsesperioden for gennemførelsesforordning (EU) 2020/1191 forlænges fra den 31. maj 2023 til den 31. august 2023.

(14)

Den samlede vurdering af, hvilken risiko skadegøreren udgør for Unionens område, foreligger ikke endnu. Derfor bør denne forordning finde anvendelse indtil 31. december 2024, så der er tid til at gennemføre vurderingen.

(15)

For hurtigt at kunne imødegå den plantesundhedsmæssige risiko ved skadegøreren bør reglerne i denne forordning finde anvendelse snarest muligt. Denne forordning bør derfor træde i kraft dagen efter offentliggørelsen.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes foranstaltninger for at forhindre indslæbning og spredning i Unionen af tomatskrumpesyge (Tomato brown rugose fruit virus) (ToBRFV)

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»skadegører«: tomatskrumpesyge (Tomato brown rugose fruit virus) (ToBRFV)

b)

»planter«: planter af Solanum lycopersicum L. og hybrider heraf og af Capsicum spp., bortset fra frø og frugter

c)

»planter til plantning«: planter til plantning af Solanum lycopersicum L. og hybrider heraf og af Capsicum spp., bortset fra frø

d)

»frø«: frø af Solanum lycopersicum L. og hybrider heraf og af Capsicum spp.

e)

»frugter«: frugter af Solanum lycopersicum L. og hybrider heraf og af Capsicum spp.

Artikel 3

Forbud vedrørende skadegøreren

Skadegøreren må ikke indslæbes til, flyttes inden for, eller opbevares, opformeres eller frigives på Unionens område.

Artikel 4

Foranstaltninger i tilfælde af mistanke om eller kendskab til forekomst af skadegøreren

1.   Enhver person inden for Unionens område, der har mistanke om eller får kendskab til forekomst af skadegøreren, skal omgående underrette den kompetente myndighed og give den alle relevante oplysninger om forekomsten eller mistanken om forekomst af skadegøreren.

2.   Ved modtagelse af sådanne oplysninger skal den kompetente myndighed:

a)

omgående registrere de indgivne oplysninger

b)

træffe alle nødvendige foranstaltninger for at bekræfte eller afvise forekomsten eller mistanken om forekomst af skadegøreren

c)

sikre, at enhver person, der har kontrol med planter, frø eller frugter, som kan være inficeret med skadegøreren, omgående informeres om:

i)

forekomst eller mistanken om forekomst af skadegøreren og

ii)

om de mulige risici forbundet med skadegøreren og om, hvilke foranstaltninger der skal træffes.

Artikel 5

Undersøgelser af forekomst af skadegøreren

1.   De kompetente myndigheder gennemfører årlige undersøgelser for forekomst af skadegøreren på deres område.

2.   Disse undersøgelser skal:

a)

omfatte prøveudtagning og testning som fastsat i bilaget og

b)

være baseret på:

i)

den vurderede risiko for indslæbning og spredning af skadegøreren til samt inden for den pågældende medlemsstat og

ii)

solide videnskabelige og tekniske principper med hensyn til muligheden for at påvise skadegøreren.

3.   Senest den 30. april hvert år giver medlemsstaterne Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse om resultaterne af de undersøgelser, der er foretaget i det foregående kalenderår.

Artikel 6

Foranstaltninger i tilfælde af bekræftet forekomst af skadegøreren

1.   Hvis forekomsten af skadegøreren bekræftes officielt på en medlemsstats område, skal den pågældende medlemsstats kompetente myndighed sikre, at der træffes passende foranstaltninger til udryddelse af skadegøreren i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) 2016/2031.

Den kompetente myndighed træffer de foranstaltninger, der er fastsat i nærværende artikels stk. 2 og 3, medmindre betingelserne i artikel 18, stk. 4, i forordning (EU) 2016/2031 er opfyldt for så vidt angår skadegøreren.

Foranstaltninger fastsat i stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på planter til plantning af sorter, som vides at være resistente over for skadegøreren. Medlemsstaterne forsyner Kommissionen og de øvrige medlemsstater med en regelmæssigt ajourført liste over disse resistente sorter.

2.   Den kompetente myndighed etablerer uden ophold et afgrænset område som følger:

a)

Hvis skadegøreren findes på produktionsanlæg med fysisk beskyttelse, skal det afgrænsede område som minimum omfatte det produktionsanlæg, hvor skadegøreren er fundet

b)

Hvis skadegøreren findes på andre produktionsanlæg end dem, der er omhandlet i litra a), skal det afgrænsede område omfatte:

i)

en angrebet zone, der som minimum omfatter det produktionsanlæg, hvor der er konstateret forekomst af skadegøreren

ii)

en stødpudezone på mindst 30 m omkring den angrebne zone.

3.   I det afgrænsede område skal den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn:

a)

for produktionsanlæg, der er bestemt til produktion af planter til plantning eller til produktion af frø:

i)

straks fjerne og destruere alle inficerede partier af planter til plantning, og, hvis det er relevant, deres vækstmedium og frø, der stammer fra disse partier. Fjernelsen og destruktionen skal foregå på en sådan måde, at der ikke er nogen risiko for spredning af skadegøreren

ii)

anvende særlige hygiejneforanstaltninger på personale, produktionsanlæggets strukturer, værktøj og maskiner, materialer og transportmidler for at forhindre spredning af skadegøreren til de andre partier på produktionsanlægget og til successive afgrøder af planterne eller til andre produktionsanlæg

iii)

destruere eller behandle vækstmediet som minimum ved afslutningen af dyrkningssæsonen, således at der ikke er nogen påviselig risiko for spredning af skadegøreren

b)

for produktionsanlæg, der er bestemt til produktion af frugter:

i)

fjerne og destruere alle planter som minimum ved afslutningen af dyrkningssæsonen. Fjernelsen skal foregå på en sådan måde, at der ikke er nogen påviselig risiko for spredning af skadegøreren

ii)

anvende særlige hygiejneforanstaltninger på personale, produktionsanlæggets strukturer, værktøj og maskiner, materialer, emballeringsudstyr og transportmidler for at forhindre spredning af skadegøreren til successive afgrøder af planterne eller til andre produktionsanlæg

iii)

destruere eller behandle vækstmediet som minimum ved afslutningen af dyrkningssæsonen, således at der ikke er nogen påviselig risiko for spredning af skadegøreren.

Artikel 7

Flytning af planter til plantning inden for Unionen

1.   Planter til plantning må kun flyttes inden for Unionen, hvis de ledsages af et plantepas, der er udstedt, efter at den kompetente myndighed eller den pågældende professionelle operatør har opfyldt alle følgende betingelser:

a)

planterne til plantning stammer fra frø, der opfylder de krav, der er fastsat i artikel 8 og 10

b)

planterne til plantning er dyrket på et produktionsanlæg, som vides at være frit for skadegøreren på grundlag af officielle inspektioner, der er foretaget på et passende tidspunkt for at påvise skadegøreren

c)

planterne til plantning, der har udvist symptomer på skadegøreren, er blevet underkastet prøveudtagning og testning af den kompetente myndighed, og disse test viser, at planterne er frie for skadegøreren

d)

partierne af planter til plantning er blevet holdt adskilt fra andre partier af planter ved hjælp af passende hygiejneforanstaltninger.

Prøveudtagning med henblik på testning, som omhandlet i dette stykke, foretages som angivet i bilaget.

2.   Betingelserne fastsat i stk. 1 vedrørende udstedelse af et plantepas finder ikke anvendelse på planter til plantning af sorter, som vides at være resistente over for skadegøreren. Medlemsstaterne forsyner Kommissionen og de øvrige medlemsstater med en regelmæssigt ajourført liste over disse resistente sorter.

Artikel 8

Flytning af frø inden for Unionen

1.   Frø må kun flyttes inden for Unionen, hvis de ledsages af et plantepas, der er udstedt, efter at den kompetente myndighed eller den pågældende professionelle operatør har konkluderet, at følgende betingelser er opfyldt:

a)

moderplanterne til frøene er produceret på et produktionsanlæg, som vides at være frit for skadegøreren på grundlag af officielle inspektioner, der er foretaget på et passende tidspunkt for at påvise skadegøreren

b)

i tilfælde af et frøparti, der stammer fra mere end 30 moderplanter, at frøpartiet forud for forarbejdning, som angivet i bilaget, er blevet underkastet prøveudtagning og testning for forekomst af skadegøreren af den kompetente myndighed eller er blevet underkastet prøveudtagning og testning af de professionelle operatører under officielt tilsyn af den kompetente myndighed og er i disse test blevet fundet frit for skadegøreren. Den kompetente myndighed er blevet oplyst om enhver forekomst af skadegøreren, og de inficerede frøpartier må ikke flyttes inden for Unionens område

c)

i tilfælde af et frøparti, der stammer fra mindre end eller 30 moderplanter, at der er gennemført prøveudtagning og testning, som angivet i bilaget, for forekomst af skadegøreren af den kompetente myndighed eller af de professionelle operatører under officielt tilsyn af den kompetente myndighed på frøene eller på hver moderplante af frøene. Frø eller moderplanter i henhold til disse test er fundet frie for skadegøreren. Enhver forekomst af skadegøreren er meddelt til den kompetente myndighed, og frøpartierne, der stammer fra de inficerede moderplanter, må ikke flyttes inden for Unionens område

d)

I tilfælde af mistanke om forekomst af skadegøreren skal prøveudtagning og testning udelukkende foretages af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 87, stk. 3, litra c), i forordning (EU) 2016/2031

e)

oprindelsen af alle partier af frø registreres og dokumenteres.

2.   Uanset stk. 1, litra a), b), c) og d), kan frø, der er høstet inden den 31. august 2023, og som, inden de første gang flyttes inden for Unionen, af den kompetente myndighed eller den professionelle operatør er konstateret at opfylde kravene i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1191, flyttes inden for Unionen, hvis de ledsages af et plantepas, der bekræfter, at de opfylder disse krav.

3.   De partier af frø, der for første gang flyttes inden for Unionen fra den 1. april 2021, og som er blevet testet inden den 30. september 2020 med ELISA-metoden, testes igen med en anden testningsmetode end ELISA, jf. punkt 3 i bilaget.

4.   Prøveudtagning og testning skal foregå som anført i bilaget.

5.   Betingelserne fastsat i stk. 1 og 2 vedrørende udstedelse af et plantepas finder ikke anvendelse på planter til plantning af sorter, som vides at være resistente over for skadegøreren. Medlemsstaterne forsyner Kommissionen og de øvrige medlemsstater med en regelmæssigt ajourført liste over disse resistente sorter.

Artikel 9

Indførsel til Unionen af planter til plantning

1.   Planter til plantning, bortset fra planter af sorter, som vides at være resistente over for skadegøreren, og som har oprindelse i tredjelande, må kun indføres til Unionen, hvis de ledsages af et plantesundhedscertifikat, som under overskriften »Tillægserklæring« indeholder følgende elementer:

a)

en officiel erklæring om, at planterne til plantning stammer fra frø, der opfylder de krav, der er fastsat i artikel 10

b)

en officiel erklæring om, at planterne til plantning er blevet produceret på et produktionsanlæg, der er registreret og er under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og som vides at være frit for skadegøreren på grundlag af officielle inspektioner, prøveudtagning og testning, der er foretaget på et passende tidspunkt for at påvise skadegøreren

c)

navnet på det registrerede produktionsanlæg.

2.   Planter til plantning af sorter, som vides at være resistente over for skadegøreren, og som har oprindelse i tredjelande, må kun indføres til Unionen, hvis de ledsages af et plantesundhedscertifikat, som under overskriften »Tillægserklæring« bekræfter denne resistens.

Artikel 10

Indførsel af frø til Unionen

1.   Frø med oprindelse i tredjelande, bortset fra frø af sorter, som vides at være resistente over for skadegøreren, må kun indføres til Unionen, hvis de ledsages af et plantesundhedscertifikat, som under overskriften »Tillægserklæring« indeholder alle følgende oplysninger:

a)

en officiel erklæring om, at alle følgende betingelser er opfyldt:

i)

moderplanterne til de pågældende frø er produceret på et produktionsanlæg, som vides at være frit for skadegøreren på grundlag af officielle inspektioner, der er foretaget på et passende tidspunkt for at påvise skadegøreren

ii)

i tilfælde af et frøparti, der stammer fra mere end 30 moderplanter, at frøpartiet forud for forarbejdning er blevet underkastet officiel prøveudtagning og testning for skadegøreren som angivet i bilaget, og disse test viser, at planterne er frie for skadegøreren

iii)

i tilfælde af et frøparti, der stammer fra mindre end eller 30 moderplanter, at der er gennemført prøveudtagning og testning, som anført i bilaget, på frøene eller på hver moderplante af frøene. Frø eller moderplanter i henhold til disse test er fundet at være frie for denne skadegører

b)

oplysninger, der sikrer sporbarheden af moderplanternes produktionsanlæg.

2.   Frø af sorter, som vides at være resistente over for skadegøreren, og som har oprindelse i tredjelande, må kun indføres til Unionen, hvis de ledsages af et plantesundhedscertifikat, som under overskriften »Tillægserklæring« bekræfter denne resistens.

3.   Uanset stk. 1, litra a), kan frø, der er høstet inden den 31. august 2023, og som, inden de indføres i Unionen, er konstateret at opfylde kravene i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1191, indføres til Unionens område, hvis de ledsages af et plantesundhedscertifikat, som under overskriften »Tillægserklæring« indeholder følgende erklæring: »Disse frø er høstet før den 31. august 2023 og er fundet at overholde kravene i forordning (EU) 2020/1191«.

Artikel 11

Offentlig kontrol ved indførsel til Unionen

Mindst 20 % af sendingerne af frø og planter til plantning skal udtages til prøvning og testes af den kompetente myndighed ved de grænsekontrolsteder, hvor sendingen først ankommer til Unionen, eller på et kontrolsted som omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2123, artikel 2, som anført i bilaget.

For sendinger af frø og planter til plantning med oprindelse i Israel og Kina er denne prøveudtagnings- og undersøgelsesprocent på henholdsvis 50 % og 100 %.

Artikel 12

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1191

I artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1191 ændres datoen »31. maj 2023« til »31. august 2023«.

Artikel 13

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. september 2023 til den 31. december 2024.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4.

(2)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 af 28. november 2019 om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 (EUT L 319 af 10.12.2019, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1191 af 11. august 2020 om foranstaltninger mod indførsel til og spredning i Unionen af Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1615 (EUT L 262 af 12.8.2020, s. 6).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2123 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser der kan foretages identitetskontrol og fysisk kontrol af visse varer på kontrolsteder og dokumentkontrol kan foretages i en vis afstand fra grænsekontrolsteder (EUT L 321 af 12.12.2019, s. 64).


BILAG

1.   Ordninger for prøveudtagning af frø, bortset fra frø af sorter, som vides at være resistente over for skadegøreren

Prøveudtagning af frø skal foretages under følgende prøveudtagningsordninger, afhængigt af frøpartierne som anført i de relevante tabeller i International Standards for Phytosanitary Measures No. 31 Methodologies for sampling of consignments (ISPM31):

a)

for et frøparti, der stammer fra mindre end eller 30 moderplanter:

anvendelse af hypergeometrisk prøveudtagningsordning, der med 95 % pålidelighed identificerer en forekomst af inficerede planter på 10 % eller derover, eller

testning af hver moderplante af frøpartiet

b)

for et frøparti på 3 000 frø eller derunder: anvendelse af hypergeometrisk prøveudtagningsordning, der med 95 % pålidelighed identificerer en forekomst af inficerede planter på 10 % eller derover

c)

for et frøparti på over 3 000, men under 30 000 frø: anvendelse af prøveudtagningsordning, der med 95 % pålidelighed identificerer en forekomst af inficerede planter på 1 % eller derover

d)

for et frøparti på over 30 000 frø: anvendelse af prøveudtagningsordning, der med 95 % pålidelighed identificerer en forekomst af inficerede planter på 0,1 % eller derover.

Delstikprøver må højst bestå af 1 000 frø ved polymerasekædereaktionsmetoder (»PCR-metoder«).

2.   Ordninger for prøveudtagning af planter, bortset fra planter af sorter, som vides at være resistente over for skadegøreren

a)

Hvis der er tale om disse planter, skal der udtages mindst én prøve på op til 200 unge blade fra toppen af planterne eller bægerblade fra frugter pr. produktionsanlæg og kultivar, hvor det er relevant.

b)

Hvis der er tale om planter med symptomer, skal der udtages prøver med henblik på testning af mindst tre blade med symptomer.

c)

Hvis der er tale om testning af moderplanter, skal der udtages unge blade fra toppen af planterne eller bægerblade fra frugter, efter behov.

3.   Testningsmetoder til påvisning og identifikation af skadegøreren på frø, bortset fra sorter, som vides at være resistente over for skadegøreren

En af følgende testningsmetoder skal anvendes til påvisning af skadegøreren på frøene:

realtids-PCR ved anvendelse af primere og prober, som beskrevet i ISF-protokollen (2020) (1)

realtids-PCR ved anvendelse af primere og prober af Menzel og Winter (2021) (2)

realtids-PCR ved anvendelse af primere og prober af Bernabé-Orts m.fl. (2021) (3)

Hvis resultatet af påvisningstesten er positivt, skal der udføres endnu en testning ved anvendelse af en metode, som er forskellig fra den, der blev anvendt ved påvisningen, med en af ovennævnte realtids-PCR-metoder, hvor den samme stikprøve anvendes til at bekræfte identifikationen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem påvisnings- og identifikationsresultater ved overfladebehandlede frø skal frøenes overfladebelægning fjernes, og frøene skal testes igen, hvis det er relevant.

4.   Testningsmetoder til påvisning og identifikation af skadegøreren på planter, bortset fra planter af sorter, som vides at være resistente over for skadegøreren, og på frugter

En af følgende testningsmetoder skal anvendes til påvisning af skadegøreren på planterne, bortset fra planter af sorter, som vides at være resistente over for skadegøreren, og på frugter:

ELISA, kun på materiale med symptomer

konventionel realtids-PCR ved anvendelse af primere af Alkowni m.fl. (2019) (4)

konventionel realtids-PCR ved anvendelse af primere af Rodriguez-Mendoza m.fl. (2019) (5)

realtids-PCR ved anvendelse af primere og prober, som beskrevet i ISF-protokollen (2020) ( (1))(

realtids-PCR ved anvendelse af primere og prober af Menzel og Winter (2021) ( (2))

realtids-PCR ved anvendelse af primere og prober af Bernabé-Orts m.fl. (2021) ( (3))

Hvis resultatet af påvisningstesten er positivt, skal der udføres endnu en testning ved anvendelse af en metode, som er forskellig fra den, der blev anvendt ved påvisningen, med en af ovennævnte realtids-PCR-metoder, hvor den samme stikprøve anvendes til at bekræfte identifikationen.


(1)  ISF (2020) Detection of Infectious Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) in Tomato and Pepper Seed. https://worldseed.org/our-work/seed-health/ishi-methods/, version1.5, upload 29/03/2023.

(2)  W. Menzel & S. Winter (2021). Identification of novel and known tobamoviruses in tomato and other solanaceous crops using a new pair of generic primers and development of a specific RT- qPCR for ToBRFV. Acta Horticulturae 1316, s.143-148.

(3)  J.M. Bernabé-Orts, C. Torre, E. Méndez-López, Y. Hernando, M.A. Aranda (2021) New Resources for the Specific and Sensitive Detection of the Emerging Tomato Brown Rugose Fruit Virus. Viruses 13, 1680.

(4)  R. Alkowni, O. Alabdallah, Z. Fadda (2019) Molecular identification of tomato brown rugose fruit virus in tomato in Palestine. Journal of Plant Pathology 101(3), 719–723.

(5)  J. Rodríguez-Mendoza, C.J. Garcia-Avila, J.A. López-Buenfil, K. Araujo-Ruiz, A. Quezada, J.M. Cambrón-Crisantos, D.L. Ochoa-Martínez (2019) Identification of Tomato brown rugose fruit virus by RT-PCR from a coding region or replicase. Mexican Journal of Phytopathology 37(2), 346–356.


26.5.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/44


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/1033

af 25. maj 2023

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1080 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina og gennemførelsesforordning (EU) 2020/1081 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1), særlig artikel 14, stk. 1, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (2), særlig artikel 24, stk. 1,

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1080 af 22. juli 2020 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (3),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1081 af 22. juli 2020 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 (4), og

ud fra følgende betragtninger:

1.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

1.1.   Antidumpingtold

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 470/2014 af 13. maj 2014 (5) (»den oprindelige antidumpingforordning«) indførte Kommissionen en endelig antidumpingtold på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

(2)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1394 (6) ændrede Kommissionen efter en fornyet absorberingsundersøgelse i henhold til artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (7) niveauet for den antidumpingtold, som blev indført ved den oprindelige antidumpingforordning.

(3)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1080 (8) forlængede Kommissionen efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1036 den endelige antidumpingtold i yderligere fem år (»de gældende foranstaltninger«). De gældende foranstaltninger er på mellem 17,5 % og 75,4 %.

1.2.   Udligningstold

(4)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 471/2014 (9) (»den oprindelige antisubsidieforordning«) indførte Kommissionen en endelig udligningstold på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

(5)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1081 (10) forlængede Kommissionen efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18, i forordning (EU) 2016/1037 den endelige udligningstold i yderligere fem år (»de gældende foranstaltninger«). De gældende foranstaltninger er på mellem 3,2 % og 17,1 %.

1.3.   Den af foranstaltninger omfattede vare

(6)

Den vare, der er omfattet af antidumping- og udligningsforanstaltningerne, er solcelleglas bestående af hærdet planglas af natronkalk med et jernindhold på under 300 ppm, en soltransmission på over 88 % (målt i henhold til AM1.5 300-2 500 nm), en varmebestandighed på indtil 250 °C (målt i henhold til EN 12150), en temperatursvingningsmodstand på Δ 150 K (målt i henhold til EN 12150) og en mekanisk modstandsdygtighed på 90 N/mm2 eller mere (målt i henhold til EN 1288-3), som for øjeblikket tariferes under KN-kode ex 7007 19 80 (Taric-kode 7007198012, 7007198018, 7007198080 og 7007198085), og med oprindelse i Folkerepublikken Kina (oftest omtalt som »solcelleglas«).

(7)

Den af foranstaltningerne omfattede vare anvendes oftest som en af komponenterne til fremstilling af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og fotovoltaiske tyndfilmsmoduler, der producerer elektricitet (»PV-moduler«), og flade solfangere, der f.eks. bruges til at producere varmt vand (solvarmemoduler).

(8)

Den af foranstaltningerne omfattede vare er imidlertid defineret ud fra dens fysiske og tekniske karakteristika og ikke ud fra nogen specifik anvendelse. Udelukkelse som følge af den endelige anvendelse kan føre til omgåelse af foranstaltningerne. Derfor er alt glas med de i betragtning 6 nævnte fysiske og tekniske karakteristika omfattet af foranstaltningerne uanset anvendelse. Det forhold, at varen omfattede glas med andre anvendelsesformål, som f.eks. at bygge drivhuse og møbler, blev præciseret i de oprindelige antidumping- og udligningsforordninger (11).

2.   YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DEN AF FORANSTALTNINGERNE OMFATTEDE VARE

(9)

Ifølge almindelig lovgivningspraksis, der er bekræftet af EU-Domstolens praksis, er EU-lovgivningens betragtninger en hjælp til fortolkning. Målet med fortolkningen af EU-lovgivningen er at opnå en præcisering i lyset af dens objektive hensigt. Den skal give virkning til lovgivningens mål og ånd under hensyntagen til dens kontekst og generelle mål. Siden Kommissionen blev underrettet om, at myndighederne i medlemsstaterne har haft svært ved at fortolke varedækningen i de oprindelige antidumping- og antisubsidieforordninger, ønsker den hermed yderligere præcisering.

(10)

For at sikre en ensformig gennemførelse af de gældende foranstaltninger finder Kommissionen, at det er hensigtsmæssigt at ændre den dispositive del af forordning (EU) 2020/1080 og forordning (EU) 2020/1081 af 22. juli 2020 med henblik på at medtage en eksplicit præcisering af den vare, der er omfattet af foranstaltningerne siden den oprindelige vedtagelse heraf.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1036 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1080 affattes således:

»Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af solcelleglas bestående af hærdet planglas af natronkalk med et jernindhold på under 300 ppm, en soltransmission på over 88 % (målt i henhold til AM1.5 300-2 500 nm), en varmebestandighed på indtil 250 °C (målt i henhold til EN 12150), en temperatursvingningsmodstand på Δ 150 K (målt i henhold til EN 12150) og en mekanisk modstandsdygtighed på 90 N/mm2 eller mere (målt i henhold til EN 1288-3), som for øjeblikket tariferes under KN-kode ex 7007 19 80 (Taric-kode 7007198012, 7007198018, 7007198080 og 7007198085), og med oprindelse i Folkerepublikken Kina. De solcelleglas, der er underlagt antidumpingtold, omfatter alt glas, som har de nævnte tekniske og fysiske karakteristika, hvad end det anvendes til fotovoltaiske moduler, flade solfangere, møbler, til bygning af drivhuse eller andet.«

Artikel 2

Artikel 1, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1081 affattes således:

»Der indføres en endelig udligningstold på importen af solcelleglas bestående af hærdet planglas af natronkalk med et jernindhold på under 300 ppm, en soltransmission på over 88 % (målt i henhold til AM1.5 300-2 500 nm), en varmebestandighed på indtil 250 °C (målt i henhold til EN 12150), en temperatursvingningsmodstand på Δ 150 K (målt i henhold til EN 12150) og en mekanisk modstandsdygtighed på 90 N/mm2 eller mere (målt i henhold til EN 1288-3), som for øjeblikket tariferes under KN-kode ex 7007 19 80 (Taric-kode 7007198012, 7007198018, 7007198080 og 7007198085), og med oprindelse i Folkerepublikken Kina. De solcelleglas, der er underlagt udligningstold, omfatter alt glas, som har de nævnte tekniske og fysiske karakteristika, hvad end det anvendes til fotovoltaiske moduler, flade solfangere, møbler, til bygning af drivhuse eller andet.«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 55.

(3)  EUT L 238 af 23.7.2020, s. 1.

(4)  EUT L 238 af 23.7.2020, s. 43.

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 470/2014 af 13. maj 2014 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 142 af 14.5.2014, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1394 af 13. august 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 470/2014, som ændret ved forordning (EU) 2015/588, om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en fornyet overvæltningsundersøgelse i henhold til artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 215 af 14.8.2015, s. 42).

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1080 af 22. juli 2020 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (EUT L 238 af 23.7.2020, s. 1).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 471/2014 af 13. maj 2014 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 142 af 14.5.2014, s. 23).

(10)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1081 af 22. juli 2020 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 (EUT L 238 af 23.7.2020, s. 43).

(11)  Afsnit B.2, i den oprindelige antidumpingforordning og afsnit B.3, i den oprindelige antisubsidieforordning.


AFGØRELSER

26.5.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/47


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2023/1034

af 22. maj 2023

om forelæggelse af et forslag på Den Europæiske Unions vegne til ændring af liste I i konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr med henblik på partskonferencens 14. møde

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr (1) (»konventionen«) blev indgået af Unionen ved Rådets afgørelse 82/461/EØF (2) og trådte i kraft den 1. november 1983.

(2)

I henhold til konventionens artikel XI kan konferencen mellem parterne i konventionen (partskonferencen) vedtage ændringer af konventionens liste I og II.

(3)

Partskonferencen kan på sit 14. møde, fra den 23. til 28. oktober 2023, vedtage sådanne ændringer. Konventionens sekretariat har meddelt parterne i konventionen, at alle forslag til ændringer skal fremsendes senest den 26. maj 2023 i overensstemmelse med konventionens artikel XI, stk. 3. Unionen kan som part i konventionen fremsætte sådanne forslag.

(4)

Opførelsen af det almindelige østersømarsvin, Phocoena phocoena (kun populationen i Østersøen), på konventionens liste I vil være videnskabeligt velfunderet på grund af dets kritisk udryddelsestruede bevaringsstatus og i overensstemmelse med EU-lovgivning og Unionens forpligtelse til at samarbejde internationalt om beskyttelse af biodiversiteten.

(5)

Unionen bør derfor forelægge et sådant forslag om ændring af konventionens liste I. Kommissionen bør fremsende forslaget til konventionens sekretariat —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Med henblik på 14. møde i partskonferencen under konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr forelægger Unionen et forslag om ændring af konventionens liste I med henblik på at opføre det almindelige østersømarsvin, Phocoena phocoena (kun populationen i Østersøen).

2.   Kommissionen meddeler på Unionens vegne det i stk. 1. omhandlede forslag til konventionens sekretariat.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 2023.

På Rådets vegne

E. BUSCH

Formand


(1)  EFT L 210 af 19.7.1982, s. 11.

(2)  Rådets afgørelse 82/461/EØF af 24. juni 1982 om afslutning af konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr (EFT L 210 af 19.7.1982, s. 10).


26.5.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/49


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2023/1035

af 25. maj 2023

om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. maj 2013 vedtog Rådet afgørelse 2013/255/FUSP (1).

(2)

Den 30. maj 2022 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2022/849 (2), som forlængede de restriktive foranstaltninger i afgørelse 2013/255/FUSP indtil den 1. juni 2023.

(3)

På grundlag af en gennemgang af afgørelse 2013/255/FUSP bør de i nævnte afgørelse fastsatte restriktive foranstaltninger forlænges indtil den 1. juni 2024.

(4)

Oplysningerne om to afdøde personer bør udgå af listen over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer i bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP. Oplysningerne om 19 fysiske personer på denne liste bør ajourføres og ændres.

(5)

Afgørelse 2013/255/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2013/255/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 34 affattes således:

»Artikel 34

Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 1. juni 2024. Den overvåges løbende. Den kan, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt, forlænges eller ændres, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.«

2)

Bilag I ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2023.

På Rådets vegne

J. FORSSELL

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2013/255/FUSP af 31. maj 2013 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien (EUT L 147 af 1.6.2013, s. 14).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2022/849 af 30. maj 2022 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT L 148 af 31.5.2022, s. 52).


BILAG

I bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit »A. Personer« udgår følgende to punkter:

122.

Dr. Fayssal ABBAS

161.

Dr. Mohamad Zafer MOHABAK.

2)

I afsnit »A. Personer« affattes punkt 5, 8, 12, 50, 51, 74, 107, 119, 120, 121, 192, 271, 284, 285, 290, 291, 324, 325 og 326 således:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»5.

Hafiz (

Image 17
) MAKHLOUF (
Image 18
)

(alias Hafez Makhlouf)

Fødselsdato: 2.4.1971

Fødested: Damaskus, Syrien

Diplomatpas nr. 014637352

Køn: mand

Forhenværende oberst og afdelingschef i det almindelige efterretningsdirektorat, Damaskusafdelingen, i tjeneste efter maj 2011. Medlem af Makhlouffamilien, fætter til præsident Bashar al-Assad.

9.5.2011

8.

Rami (

Image 19

) MAKHLOUF (

Image 20

)

Fødselsdato: 10.7.1969

Fødested: Damaskus, Syrien

Pasnr. 000098044

Udstedelsesnr. 002-03-0015187

Køn: mand

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser inden for finansielle tjenesteydelser, transport og fast ejendom. Han har økonomiske interesser og/eller ledende og administrerende stillinger i investeringsfondene Al Mashreq, Bena Properties og Cham Holding.

Han yder finansiering og støtte til det syriske regime gennem sine forretningsinteresser.

Han er et indflydelsesrigt medlem af Makhlouffamilien og tæt forbundet med Assadfamilien, fætter til præsident Bashar al-Assad.

9.5.2011

12.

Ghazwan Rifaat Kheir BEK

(alias Ghazqan Kheir Bek)

Fødselsdato: 10.3.1961

Fødested: Al-Shamiyah, Latakia, Syrien

ID-nr.: 06010037444

Køn: mand

Tidligere transportminister, havde posten efter maj 2011 (udnævnt 27.8.2014). Han var tidligere generaldirektør for havnen i Tartus. Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for det syriske regimes voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

21.10.2014

50.

Tarif (

Image 21
) AKHRAS (
Image 22
)

(alias Al Akhras (

Image 23
))

Fødselsdato: 2.6.1951

Fødested: Homs, Syrien

Syrisk pasnr.: 0000092405

Køn: mand

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien. Han er grundlægger af Akhras Group (råvarer, handel, forarbejdning og logistik) og tidligere formand for handelskammeret i Homs. Nære forretningsforbindelser til præsident Bashar al-Assads familie. Tidligere bestyrelsesmedlem i Sammenslutningen af Syriske Handelskamre. Har skaffet logistisk støtte til regimet (busser og tankvogne). Han drager således fordel af og støtter det syriske regime.

2.9.2011

51.

Issam (

Image 24

) ANBOUBA (

Image 25

)

Formand for Anbouba for Agricultural Industries Co.

Fødselsdato: 1952

Fødested: Homs, Syrien

Køn: mand

Fremtrædende forretningsmand, der er aktiv i forskellige sektorer i den syriske økonomi, såsom landbrug, fast ejendom og bankvæsen. Finansielle forbindelser til højtstående syriske embedsmænd. Medstifter af Cham Holding.

2.9.2011

74.

Mohammad Walid GHAZAL

Fødselsdato: 1.11.1951

Fødested: Aleppo, Syrien

Syrisk nationalt ID-nr.: 02020332623

Køn: mand

Tidligere minister for boliger og byudvikling (udnævnt 27.8.2014). Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for det syriske regimes voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

21.10.2014

107.

Mohammad Ibrahim AL-SHA'AR

Fødselsdato: 1.10.1956

Fødested: Al-Haffah, Latakia, Syrien

Køn: mand

Tidligere indenrigsminister. Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for det syriske regimes voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen. Næstformand for partiet Syriens nationalprogressive front.

1.12.2011

119.

Sufian (

Image 26

) ALLAW (

Image 27

)

Fødselsdato: 8.2.1944

Fødested: al-Bukamal, Deir Ezzor, Syrien

Køn: mand

Tidligere minister for olie- og mineralressourcer. Tilknytning til det syriske regime og dets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

27.2.2012

120.

Dr. Adnan (

Image 28

) SLAKHO (

Image 29

)

Fødselsdato: 7.9.1955

Fødested: Al-Malihah, Rif Dimashq, Syrien

Køn: mand

Tidligere industriminister. Tidligere uddannelsesminister og nuværende virksomhedsudviklingskonsulent i ministeriet for lokalforvaltning. Tilknytning til det syriske regime og dets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (

Image 30

) AL-RASHED (

Image 31

)

Fødselsdato: 1.8.1964

Fødested: Aleppoprovinsen, Syrien

Køn: mand

Tidligere uddannelsesminister og nuværende leder af afdelingen for internationale forbindelser ved fakultetet for internationale forbindelser og diplomati ved Al-Sham Private University, der har tilknytning til det syriske regime og dets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

27.2.2012

192.

Hashim Anwar AL-AQQAD

(alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)

Fødselsdato: 8.8.1961

Fødested: Damaskus, Syrien

Syrisk nationalt ID-nr.: 01020018085

Køn: mand

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser og/eller aktiviteter i en lang række sektorer i den syriske økonomi. Han har interesser og/eller betydelig indflydelse i Anwar Akkad Sons Group (AASG) og i datterselskabet United Oil. AASG er et konglomerat med interesser i sektorer såsom olie, gas, kemikalier, forsikring, industrimaskiner, ejendomshandel, turisme, udstillinger, kontraktindgåelse og medicinsk udstyr. Han er også medstifter af et ledende sikkerhedsfirma (ProGuard).

Hashim Anwar al-Aqqad var også medlem af det syriske parlament så sent som i 2012.

Hashim Anwar Al-Aqqad kunne ikke have haft fortsat succes uden støtte fra regimet. Som følge af omfanget af sin virksomhed og sine politiske forbindelser til regimet yder han støtte til og nyder gavn af det syriske regime.

23.7.2014

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

(alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi)

(خالد الزبيدي)

Nationalitet: syrisk

Stilling: medejer af Zubaidi and Qalei LLC, direktør for Agar Investment Company, generaldirektør for Al Zubaidi Company og Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, direktør for og ejer af Zubaidi Development Company og medejer af Enjaz Investment Company

Køn: mand

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, med væsentlige investeringer i byggesektoren, herunder en aktiepost på 50 % i Zubaidi and Qalei LLC, der opfører luksusturistbyen Grand Town, og som regimet har tildelt en aftale på 45 år mod 19-21 % af dets indtægter. Khaled al-Zubaidi nyder gavn af og/eller støtter det syriske regime gennem sine forretningsaktiviteter, navnlig gennem denne andel i opførelsen af Grand Town.

Khaled al-Zubaidi indgik en sponsoraftale (værdi 350 000  USD) med en syrisk fodboldklub med navnet »Wihda FC« gennem en af sine virksomheder, »Hijaz Company«. Medlem af Sammenslutningen af Syriske Turistkamre siden 2019. Formand for det syrisk-algeriske erhvervsråd.

21.1.2019

284.

Mazin AL-TARAZI

(alias

Image 32
, Mazen al-Tarazi)

(مازن الترزي)

Fødselsdato: september 1962

Nationalitet: syrisk

Stilling: forretningsmand

Køn: mand

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, med væsentlige investeringer i bygge- og luftfartssektoren. Mazin al-Tarazi nyder gavn af og/eller støtter det syriske regime gennem sine investeringer og aktiviteter. Mazin al-Tarazi har navnlig indgået en aftale med Damascus Cham Holding om en investering på 320 mio. USD i opførelsen af Marota City, et regimestøttet luksuskompleks til beboelse og erhverv. Han har også fået tildelt licens til et privat flyselskab i Syrien. I september 2019 stiftede han »al-Dana Group Investments LLC«, en virksomhed til en værdi af 25 mio. SYP, som er involveret i eksport og import og investeringer i turistfaciliteter og erhvervsejendomskomplekser. Mazin Al-Tarazi er medlem af det syrisk-iranske erhvervsråd (SIBC) og fungerede som mellemmand for det iranske regime ved køb af fast ejendom i Syrien.

21.1.2019

285.

Samer FOZ

(alias Samir Foz/Fawz, Samer Zuhair Foz, Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Fødselsdato: 20.5.1973

Fødested: Homs, Syrien

Nationaliteter: syrisk, tyrkisk

Tyrkisk pasnr.: U 09471711 (udstedelsessted: Tyrkiet, udløbsdato: 21.7.2024)

Syrisk nationalt nr.: 06010274705

Adresse: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater

Køn: mand

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, med interesser og aktiviteter i flere sektorer i den syriske økonomi. Samer Foz yder finansiel og anden støtte til det syriske regime, herunder finansiering af Military Security Shield Forces i Syrien og mæglervirksomhed i forbindelse med kornaftaler. Han drager også økonomisk fordel af adgang til forretningsmuligheder gennem handel med hvede og genopbygningsprojekter som følge af sine forbindelser til regimet.

Samer Foz åbnede i 2021 et sukkerraffinaderi (»Samer Foz Factory«) for at støtte det syriske regimes mål om at øge sukkerproduktionen i hele landet.

21.1.2019

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim, Anouar, al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Fødselsdato: 4.3.1976

Nationalitet: syrisk

Syrisk nationalt ID-nr.: 10090110187

Stilling: formand for Handelskammeret for Damaskus Landdistriktsprovins

Slægtninge/forretningsforbindelser/enheder eller partnere/tilknytning:

Larosa Furniture/Furnishing, Jasmine Fields Company Ltd., Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group, Adam and Investment LLC, Universal Market Company LLC, kasserer i Sammenslutningen af Syriske Handelskamre.

Køn: mand

Førende forretningsmand, som driver virksomhed i Syrien og drager fordel af og støtter regimet. Ejer af adskillige virksomheder og holdingselskaber med interesser og aktiviteter i forskellige økonomiske sektorer, såsom fast ejendom, luksushotelvirksomhed og handelscentre. Waseem al-Kattan blev hurtigt en førende forretningsmand ved at lægge skatter på varer, der blev smuglet ind i det østlige Ghouta under belejring, og er nu involveret i aggressive former for klientelisme til gavn for regimet. Waseem al-Kattan drager økonomisk fordel af begunstiget adgang til offentlige udbud samt til licenser og kontrakter tildelt af statslige organer som følge af sine tætte forbindelser til regimet.

I 2020 blev Al-Kattan valgt til medlem af handelskammeret i Damaskus. I november 2021 blev Al-Kattan udnævnt til sekretær i Sammenslutningen af Syriske Handelskamre af den syriske regering, selv om han havde tabt valget. I 2022 blev Waseem Al-Kattan udnævnt til formand for det syrisk-omanske erhvervsråd.

17.2.2020

291.

Amer FOZ

(alias Amer Zuhair Fawz)

(عامر فوز)

Fødselsdato: 11.3.1976

Fødested: Homs, Syrien

Nationalitet: syrisk, Saint Kitts og Nevis

Nationalt nr.: 06010274747

Pasnr.: 002-14-L169340

UAE-opholdskort: 784-1976-7135283-5

Stilling: stifter af District 6 Company, stiftende partner i Easy life Company

Slægtninge/forretningsforbindelser/enheder eller partnere/tilknytning: Samer Foz, næstformand i Asas Steel Company, Aman Holding

Køn: mand

Førende forretningsmand med personlige og familiemæssige forretningsinteresser og -aktiviteter i mange sektorer i den syriske økonomi. Han drager økonomisk fordel af adgangen til kommercielle muligheder og støtter det syriske regime.

Han er tillige tilknyttet sin bror Samer Foz, som Rådet har opført på listen i januar 2019 som en førende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, og for at støtte eller drage fordel af regimet. Sammen med sin bror gennemfører han en række kommercielle projekter, særligt i området Adra al-Ummaliyya (forstæder til Damaskus). Disse projekter omfatter en fabrik, der fremstiller kabler og kabeltilbehør, og et projekt, der producerer elektricitet ved hjælp af solenergi. De deltog også i forskellige aktiviteter med ISIL (Da'esh) på vegne af Assadregimet, herunder levering af våben og ammunition i bytte for hvede og olie.

17.2.2020

324.

Ahmed KHALIL KHALIL

(alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil)

(احمد خليل خليل)

Fødselsdato: 1969

Fødested: Qayrun

Køn: mand

Ahmed Khalil Khalil er medejer af Sanad Protection and Security Services, der er et syrisk privat sikkerhedsselskab stiftet i 2017 og under tilsyn af Wagner Group i Syrien, og som er aktivt inden for beskyttelse af russiske interesser (fosfater, gas og sikring af olieanlæg) i Syrien. Udnyttelsen af naturressourcer skaber indtægter til det syriske regime. Selskabet er desuden aktivt inden for hvervning af syriske lejesoldater til Libyen og Ukraine.

Ahmed Khalil Khalil støtter som sådan det syriske regime og drager fordel heraf.

21.7.2022

325.

Nasser Deeb DEEB

(alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb)

(ناصر ديب)

Fødselsdato: 21.2.1974

Fødested: Baniyas, Tartus, Syrien

Syrisk nationalt ID-nr.: 10090110187

Køn: mand

Nasser Deeb Deeb er medejer af Sanad Protection and Security Services, der er et syrisk privat sikkerhedsselskab stiftet i 2017 og under tilsyn af Wagner Group i Syrien, og som er aktivt inden for beskyttelse af russiske interesser (fosfater, gas og sikring af olieanlæg) i Syrien. Udnyttelsen af naturressourcer skaber indtægter til det syriske regime. Han er desuden medejer af selskabet Ella Services sammen med Khodr Ali Taher.

I egenskab heraf støtter Nasser Deeb Deeb det syriske regime og drager fordel heraf.

21.7.2022

326.

Issam SHAMMOUT

(alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout)

(محمد عصام شموط)

Fødselsdato: 26.8.1971

Fødested: 232, Tanzeem Kafarsus, Damaskus, Syrien

Køn: mand

Issam Shammout er ejer af og formand for bestyrelsen for flyselskabet »Cham Wings« og leder af Shammout Group, der er aktiv inden for bil-, stål-, luftfarts-, speditions-, bygge- og ejendomssektorerne.

I egenskab heraf er Issam Shammout en fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien.

21.7.2022«.


26.5.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2023/1036

af 24. maj 2023

om regnskabsafslutning for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter for regnskabsåret 2022, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

(meddelt under nummer C(2023) 3271)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2116 af 2. december 2021 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013 (1), særlig artikel 104, og

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (2), særlig artikel 51,

efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 104, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning (EU) 2021/2116 finder artikel 4, stk. 1, litra b), artikel 5, artikel 7, stk. 3, artikel 9, 17, 21 og 34, artikel 35, stk. 4, artikel 36, 37, 38, 40-43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70-75, 77, 91-97, 99 og 100, artikel 102, stk. 2, samt artikel 110 og 111 i forordning (EU) nr. 1306/2013 fortsat anvendelse for så vidt angår Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) i forbindelse med udgifter, der er afholdt af støttemodtagerne, og betalinger, der er foretaget af betalingsorganerne inden for rammerne af gennemførelsen af programmer for udvikling af landdistrikter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 (3), for regnskabsåret 2022.

(2)

I henhold til artikel 64, stk. 2, litra a), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/128 (4) finder artikel 2, artikel 3, stk. 1, første afsnit, artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 1, litra b), artikel 5, 6, 7, 21-25, 27, 28, 29, artikel 30, stk. 1, litra a), b) og c), artikel 30, stk. 2, 3 og 4, artikel 31-40 og artikel 42-47 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 (5) fortsat anvendelse for så vidt angår ELFUL i forbindelse med udgifter, der er afholdt af støttemodtagerne, og betalinger, der er foretaget af betalingsorganerne inden for rammerne af gennemførelsen af programmer for udvikling af landdistrikter i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013, for regnskabsåret 2022.

(3)

I henhold til artikel 64, stk. 2, litra c), i gennemførelsesforordning (EU) 2022/128 finder bilag II og III til gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 fortsat anvendelse i forbindelse med artikel 32, litra f) og g), i gennemførelsesforordning (EU) 2022/128 for regnskabsåret 2022.

(4)

I henhold til artikel 40, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/127 (6) finder artikel 5, artikel 5a, artikel 7, stk. 3 og 4, artikel 10, artikel 11, stk. 1, andet afsnit, artikel 11, stk. 2, artikel 12, artikel 13 og artikel 41, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 (7) fortsat anvendelse for så vidt angår ELFUL i forbindelse med udgifter, der er afholdt af støttemodtagerne, og betalinger, der er foretaget af betalingsorganerne inden for rammerne af gennemførelsen af programmer for udvikling af landdistrikterne i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013, for regnskabsåret 2022.

(5)

I henhold til artikel 51 i forordning (EU) nr. 1306/2013 skal Kommissionen inden den 31. maj i året efter det pågældende regnskabsår afslutte regnskaberne for de betalingsorganer, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 7, på grundlag af medlemsstaternes årsregnskaber ledsaget af de oplysninger, der er nødvendige for at afslutte regnskaberne, og en revisionsudtalelse om, at de fremsendte regnskaber er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, samt certificeringsorganernes rapporter.

(6)

Ifølge artikel 35 i forordning (EU) 2021/2116 begynder regnskabsåret for landbruget den 16. oktober i år »N-1« og slutter den 15. oktober i år »N«. Ved regnskabsafslutningen for regnskabsåret 2022 bør der for at bringe regnskabsperioden for ELFUL i overensstemmelse med regnskabsperioden for Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) tages hensyn til de udgifter, som medlemsstaterne har afholdt i perioden 16. oktober 2021-15. oktober 2022, jf. artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2022/128.

(7)

I henhold til artikel 33, stk. 2, andet afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 fastsættes de beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til den enkelte medlemsstat i henhold til den afgørelse om regnskabsafslutning, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, i nævnte forordning, ved, at de mellemliggende betalinger, der er foretaget for det pågældende regnskabsår, trækkes fra de udgifter, der er godkendt for samme år i henhold til artikel 33, stk. 1. Kommissionen trækker dette beløb fra eller lægger det til den følgende mellemliggende betaling.

(8)

Kommissionen har kontrolleret de oplysninger, som medlemsstaterne har indsendt, og har meddelt medlemsstaterne resultaterne af sin kontrol sammen med de foreslåede ændringer.

(9)

For samtlige betalingsorganers vedkommende kan Kommissionen på grundlag af årsregnskaberne og ledsagedokumenterne træffe afgørelse om de fremsendte regnskabers fuldstændighed, nøjagtighed og pålidelighed.

(10)

I henhold til artikel 83 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (8) kan fristen for mellemliggende betalinger som omhandlet i artikel 36, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1306/2013 afbrydes i en periode på højst seks måneder med henblik på at foretage supplerende verificering som følge af oplysninger om, at der til disse betalinger knytter sig en uregelmæssighed med alvorlige finansielle konsekvenser. Kommissionen bør ved vedtagelsen af denne afgørelse tage beløb, der berøres af en sådan afbrydelse, i betragtning med henblik på at undgå uhensigtsmæssige eller tidlige betalinger.

(11)

I henhold til artikel 41 i forordning (EU) nr. 1306/2013 har Kommissionen allerede nedsat eller suspenderet en række mellemliggende betalinger for regnskabsåret 2022, da udgifterne ikke blev afholdt i overensstemmelse med EU-reglerne. Kommissionen bør i nærværende afgørelse tage sådanne beløb, der er blevet nedsat eller suspenderet på grundlag af artikel 41 i nævnte forordning, i betragtning med henblik på at undgå uretmæssige eller tidlige betalinger eller godtgørelser, som senere kan blive genstand for en finansiel korrektion.

(12)

Det fastsættes i artikel 36, stk. 3, første afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 1306/2013, at mellemliggende betalinger foretages under overholdelse af det samlede beløb for ELFUL's deltagelse. Det beløb, der skal betales, skal i henhold til artikel 23, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 begrænses til det beløb, som er afsat, jf. dog loftet i artikel 34, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013, hvis de samlede anmeldte udgifter overstiger det samlede bidrag, der er afsat til et program for udvikling af landdistrikterne. Dette begrænsede beløb tilbagebetales af Kommissionen, når den reviderede finansieringsplan er vedtaget, eller når programmeringsperioden er afsluttet.

(13)

I henhold til artikel 75, stk. 1, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 1306/2013 finder reglerne om betalingsfrister for foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne inden for rammerne af det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem anvendelse fra ansøgningsåret 2019. Nedsættelserne som følge af manglende overholdelse af de seneste betalingsfrister, der beregnes i overensstemmelse med artikel 5a i delegeret forordning (EU) nr. 907/2014, sker efter den procedure, der er fastsat i artikel 40 og 41 i forordning (EU) nr. 1306/2013, og der skal i nærværende afgørelse for regnskabsåret 2022 tages hensyn til disse. Disse nedsættelser undersøges om nødvendigt efter proceduren for efterprøvende regnskabsafslutning, der er fastsat i artikel 52 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

(14)

I denne afgørelse bør der også tages hensyn til de supplerende midler, der er omhandlet i artikel 58a i forordning (EU) nr. 1305/2013.

(15)

I henhold til artikel 34, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013 må det samlede beløb for forfinansiering og mellemliggende betalinger ikke overstige 95 % af ELFUL's deltagelse i hvert program for udvikling af landdistrikterne. Følgende program har nået dette loft: 2014LU06RDNP001. Restbeløbene for dette program udbetales ved programmeringsperiodens afslutning.

(16)

I henhold til artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013 bæres 50 % af de finansielle konsekvenser af den manglende tilbagebetaling af de pågældende medlemsstater, hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted senest fire år efter datoen for tilbagebetalingsanmodningen eller senest otte år efter, hvis anmodningen bliver bragt for en national domstol. Medlemsstaterne skal i henhold til artikel 54, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1306/2013 vedlægge de årsregnskaber, som de skal forelægge Kommissionen i henhold til artikel 29 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014, en attesteret tabel, som viser de finansielle byrder, der påhviler dem som følge af anvendelsen af artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013. I gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 er der fastsat bestemmelser om medlemsstaternes forpligtelse til at indberette de beløb, der skal inddrives. Bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 indeholder den modeltabel, som medlemsstaterne skal anvende til at fremlægge oplysninger om de beløb, der skal inddrives. Kommissionen skal på grundlag af de tabeller, som medlemsstaterne har udfyldt, træffe afgørelse om de finansielle konsekvenser af den manglende inddrivelse af beløb, der er udbetalt som følge af uregelmæssigheder, der er mere end henholdsvis fire eller otte år gamle.

(17)

I henhold til artikel 54, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013 kan medlemsstaterne i behørigt begrundede tilfælde beslutte ikke at fortsætte inddrivelsen. En sådan beslutning kan kun træffes, hvis de allerede påløbne og de yderligere forventede udgifter til inddrivelse tilsammen er større end det beløb, der skal inddrives, eller hvis inddrivelse ikke er mulig, fordi debitor eller de personer, der er juridisk ansvarlige for uregelmæssigheden, er insolvente, hvilket skal være konstateret og anerkendt i henhold til den pågældende medlemsstats lovgivning. Hvis beslutningen er truffet inden for en frist på fire år efter datoen for tilbagebetalingsanmodningen eller otte år, hvis inddrivelsen er genstand for søgsmål ved de nationale domstole, bæres de finansielle konsekvenser af den manglende inddrivelse fuldt ud af Unionens budget. De beløb, for hvilke en medlemsstat har besluttet ikke at fortsætte inddrivelse, samt begrundelsen for beslutningen herom, fremgår af den oversigt, der er omhandlet i artikel 54, stk. 4, i nævnte forordning. Sådanne beløb skal derfor ikke afholdes af de pågældende medlemsstater, men skal finansieres over Unionens budget.

(18)

Der bør i nærværende afgørelse også tages hensyn til de beløb, som stadig skal afholdes af medlemsstaterne som følge af anvendelsen af artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013 i forbindelse med programmeringsperioden 2007-2013 for ELFUL.

(19)

I henhold til artikel 51 i forordning (EU) nr. 1306/2013 foregriber nærværende afgørelse ikke eventuelle senere afgørelser, som Kommissionen måtte vedtage om udelukkelse fra EU-finansiering af udgifter, der ikke er afholdt i overensstemmelse med EU-reglerne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer afsluttes hermed for så vidt angår udgifter relateret til programmeringsperioden 2014-2020, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), idet der også tages hensyn til de supplerende midler, der er omhandlet i artikel 58a i forordning (EU) nr. 1305/2013, for regnskabsåret 2022.

De beløb, der i henhold til nærværende afgørelse skal tilbagebetales af eller udbetales til hver medlemsstat for hvert program for udvikling af landdistrikterne, er anført i bilag I til nærværende afgørelse.

Artikel 2

De beløb, der skal afholdes af medlemsstaterne som følge af anvendelsen af artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013, og som vedrører programmeringsperioden 2014-2020 og programmeringsperioden 2007-2013 for ELFUL, er angivet i bilag II til nærværende afgørelse.

Artikel 3

Nedsættelserne som følge af manglende overholdelse af de seneste betalingsfrister i henhold til artikel 75, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1306/2013 for hvert program for udvikling af landdistrikterne er angivet i bilag III til denne afgørelse.

Artikel 4

Nærværende afgørelse foregriber ikke senere afgørelser om efterprøvende regnskabsafslutning, som Kommissionen vedtager i henhold til artikel 52 i forordning (EU) nr. 1306/2013 om udelukkelse fra EU-finansiering af udgifter, der ikke er afholdt i overensstemmelse med EU-reglerne.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2023.

På Kommissionens vegne

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 435 af 6.12.2021, s. 187.

(2)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/128 af 21. december 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2116 om betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, kontrol, sikkerhedsstillelse og åbenhed (EUT L 20 af 31.1.2022, s. 131).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 af 6. august 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, økonomisk forvaltning, regnskabsafslutning, regler om kontroller, sikkerhedsstillelse og åbenhed (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 59).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/127 af 7. december 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2116 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen (EUT L 20 af 31.1.2022, s. 95).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 18).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).


BILAG I

Afsluttede ELFUL-udgifter pr. program for udvikling af landdistrikterne for regnskabsåret 2022

Beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til medlemsstaten pr. program

Godkendte programmer med de udgifter, der er anmeldt for ELFUL (2014-2020)

I EUR I EUR

MS

CCI

Udgifter i 2022

Korrektioner

I alt

Ikkegenanvendelige beløb

Beløb, der er godkendt afsluttet for regnskabsåret 2022

Mellemliggende betalinger, som medlemsstaten har fået tilbagebetalt i regnskabsåret, herunder afslutning af forfinansiering (*1)

Beløb, der skal tilbagebetales af (–) eller udbetales til (+) medlemsstaten

Restbeløb, der skal udbetales ved afslutning af programmeringsperioden, som følge af at loftet på 95 % er nået (*2)

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

 

AT

2014AT06RDNP001

613 162 817,18

13 560 848,02

626 723 665,20

0,00

626 723 665,20

626 723 665,20

0,00

0,00

BE

2014BE06RDRP001

65 269 470,06

0,00

65 269 470,06

0,00

65 269 470,06

65 269 468,50

1,56

0,00

BE

2014BE06RDRP002

39 806 703,64

0,00

39 806 703,64

0,00

39 806 703,64

39 615 025,65

191 677,99

0,00

BG

2014BG06RDNP001

230 084 002,69

0,00

230 084 002,69

0,00

230 084 002,69

230 490 011,83

- 406 009,14

0,00

CY

2014CY06RDNP001

20 797 600,04

0,00

20 797 600,04

0,00

20 797 600,04

20 797 600,04

0,00

0,00

CZ

2014CZ06RDNP001

370 873 169,24

30 606,96

370 903 776,20

0,00

370 903 776,20

370 904 485,32

- 709,12

0,00

DE

2014DE06RDRN001

1 068 753,47

0,00

1 068 753,47

0,00

1 068 753,47

1 068 753,47

0,00

0,00

DE

2014DE06RDRP003

121 470 055,13

0,00

121 470 055,13

0,00

121 470 055,13

121 470 016,15

38,98

0,00

DE

2014DE06RDRP004

269 473 265,88

0,00

269 473 265,88

0,00

269 473 265,88

269 473 265,88

0,00

0,00

DE

2014DE06RDRP007

162 347 015,66

0,00

162 347 015,66

0,00

162 347 015,66

162 347 032,89

-17,23

0,00

DE

2014DE06RDRP010

66 188 555,75

0,00

66 188 555,75

0,00

66 188 555,75

66 188 480,75

75,00

0,00

DE

2014DE06RDRP011

147 034 739,85

0,00

147 034 739,85

0,00

147 034 739,85

147 034 739,85

0,00

0,00

DE

2014DE06RDRP012

188 042 670,77

0,00

188 042 670,77

0,00

188 042 670,77

188 042 670,77

0,00

0,00

DE

2014DE06RDRP015

104 956 226,35

0,00

104 956 226,35

0,00

104 956 226,35

104 947 932,11

8 294,24

0,00

DE

2014DE06RDRP017

52 964 730,89

0,00

52 964 730,89

0,00

52 964 730,89

53 007 162,82

-42 431,93

0,00

DE

2014DE06RDRP018

6 035 848,20

0,00

6 035 848,20

0,00

6 035 848,20

6 035 848,20

0,00

0,00

DE

2014DE06RDRP019

156 242 543,88

0,00

156 242 543,88

0,00

156 242 543,88

156 242 629,85

-85,97

0,00

DE

2014DE06RDRP020

143 168 213,61

0,00

143 168 213,61

0,00

143 168 213,61

143 168 213,61

0,00

0,00

DE

2014DE06RDRP021

62 540 361,99

0,00

62 540 361,99

0,00

62 540 361,99

62 540 362,30

-0,31

0,00

DE

2014DE06RDRP023

93 754 625,77

0,00

93 754 625,77

0,00

93 754 625,77

93 754 625,77

0,00

0,00

DK

2014DK06RDNP001

99 938 832,41

0,00

99 938 832,41

0,00

99 938 832,41

99 938 832,41

0,00

0,00

EE

2014EE06RDNP001

99 822 865,70

0,00

99 822 865,70

0,00

99 822 865,70

99 848 909,30

-26 043,60

0,00

ES

2014ES06RDNP001

37 474 545,05

0,00

37 474 545,05

0,00

37 474 545,05

37 474 545,05

0,00

0,00

ES

2014ES06RDRP001

323 085 277,00

0,00

323 085 277,00

0,00

323 085 277,00

323 085 454,23

- 177,23

0,00

ES

2014ES06RDRP002

69 554 829,07

0,00

69 554 829,07

0,00

69 554 829,07

69 554 837,10

-8,03

0,00

ES

2014ES06RDRP003

52 695 158,52

0,00

52 695 158,52

0,00

52 695 158,52

52 695 939,40

- 780,88

0,00

ES

2014ES06RDRP004

8 372 890,56

0,00

8 372 890,56

0,00

8 372 890,56

8 372 885,93

4,63

0,00

ES

2014ES06RDRP005

28 736 274,39

0,00

28 736 274,39

0,00

28 736 274,39

28 736 274,39

0,00

0,00

ES

2014ES06RDRP006

9 814 368,21

0,00

9 814 368,21

0,00

9 814 368,21

9 815 637,86

-1 269,65

0,00

ES

2014ES06RDRP007

174 475 234,07

0,00

174 475 234,07

0,00

174 475 234,07

174 448 614,62

26 619,45

0,00

ES

2014ES06RDRP008

200 215 739,68

0,00

200 215 739,68

0,00

200 215 739,68

200 207 496,78

8 242,90

0,00

ES

2014ES06RDRP009

43 658 610,38

0,00

43 658 610,38

0,00

43 658 610,38

43 660 702,72

-2 092,34

0,00

ES

2014ES06RDRP010

125 384 056,12

0,00

125 384 056,12

0,00

125 384 056,12

125 384 052,67

3,45

0,00

ES

2014ES06RDRP011

114 358 688,77

0,00

114 358 688,77

0,00

114 358 688,77

114 358 686,38

2,39

0,00

ES

2014ES06RDRP012

11 620 285,95

-0,05

11 620 285,90

0,00

11 620 285,90

11 620 285,39

0,51

0,00

ES

2014ES06RDRP013

33 257 807,68

0,00

33 257 807,68

0,00

33 257 807,68

33 257 806,10

1,58

0,00

ES

2014ES06RDRP014

17 010 152,28

0,00

17 010 152,28

0,00

17 010 152,28

17 010 152,58

-0,30

0,00

ES

2014ES06RDRP015

12 446 765,31

0,00

12 446 765,31

0,00

12 446 765,31

12 446 768,62

-3,31

0,00

ES

2014ES06RDRP016

11 981 562,01

0,00

11 981 562,01

0,00

11 981 562,01

11 981 557,41

4,60

0,00

ES

2014ES06RDRP017

33 631 561,01

0,00

33 631 561,01

0,00

33 631 561,01

33 648 902,07

-17 341,06

0,00

FI

2014FI06RDRP001

460 958 253,23

0,00

460 958 253,23

0,00

460 958 253,23

460 962 648,99

-4 395,76

0,00

FI

2014FI06RDRP002

3 184 657,38

0,00

3 184 657,38

0,00

3 184 657,38

3 184 657,38

0,00

0,00

FR

2014FR06RDNP001

161 143 841,62

0,00

161 143 841,62

0,00

161 143 841,62

161 143 841,62

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRN001

3 533 496,34

0,00

3 533 496,34

0,00

3 533 496,34

3 533 496,34

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP001

26 143 033,22

0,00

26 143 033,22

0,00

26 143 033,22

26 143 033,23

-0,01

0,00

FR

2014FR06RDRP002

14 353 759,78

0,00

14 353 759,78

0,00

14 353 759,78

14 353 759,78

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP003

18 024 611,16

0,00

18 024 611,16

0,00

18 024 611,16

18 024 611,16

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP004

54 627 051,07

0,00

54 627 051,07

0,00

54 627 051,07

54 627 051,08

-0,01

0,00

FR

2014FR06RDRP006

15 242 232,90

0,00

15 242 232,90

0,00

15 242 232,90

15 242 232,91

-0,01

0,00

FR

2014FR06RDRP011

8 651 031,10

0,00

8 651 031,10

0,00

8 651 031,10

8 651 031,10

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP021

39 930 844,87

0,00

39 930 844,87

0,00

39 930 844,87

39 930 844,89

-0,02

0,00

FR

2014FR06RDRP022

26 898 740,91

0,00

26 898 740,91

0,00

26 898 740,91

26 898 740,90

0,01

0,00

FR

2014FR06RDRP023

15 642 466,86

0,00

15 642 466,86

0,00

15 642 466,86

15 642 466,86

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP024

54 558 956,73

-35 659,55

54 523 297,18

0,00

54 523 297,18

54 523 297,19

-0,01

0,00

FR

2014FR06RDRP025

59 807 868,25

0,00

59 807 868,25

0,00

59 807 868,25

59 807 868,24

0,01

0,00

FR

2014FR06RDRP026

89 712 562,78

0,00

89 712 562,78

0,00

89 712 562,78

89 712 562,79

-0,01

0,00

FR

2014FR06RDRP031

20 574 898,28

0,00

20 574 898,28

0,00

20 574 898,28

20 574 898,28

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP041

64 866 066,06

0,00

64 866 066,06

0,00

64 866 066,06

64 866 066,05

0,01

0,00

FR

2014FR06RDRP042

20 605 477,15

0,00

20 605 477,15

0,00

20 605 477,15

20 605 477,15

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP043

67 967 773,86

0,00

67 967 773,86

0,00

67 967 773,86

67 967 773,84

0,02

0,00

FR

2014FR06RDRP052

64 421 329,43

0,00

64 421 329,43

0,00

64 421 329,43

64 421 329,41

0,02

0,00

FR

2014FR06RDRP053

61 448 370,88

0,00

61 448 370,88

0,00

61 448 370,88

61 448 370,88

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP054

64 150 752,64

0,00

64 150 752,64

0,00

64 150 752,64

64 150 752,62

0,02

0,00

FR

2014FR06RDRP072

102 894 144,07

0,00

102 894 144,07

0,00

102 894 144,07

102 894 144,09

-0,02

0,00

FR

2014FR06RDRP073

230 410 842,90

-1 748 371,30

228 662 471,60

0,00

228 662 471,60

228 662 471,54

0,06

0,00

FR

2014FR06RDRP074

93 563 523,18

0,00

93 563 523,18

0,00

93 563 523,18

93 563 523,19

-0,01

0,00

FR

2014FR06RDRP082

188 826 122,37

-1 495 494,94

187 330 627,43

0,00

187 330 627,43

187 330 627,43

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP083

197 338 673,08

-6 232 629,92

191 106 043,16

0,00

191 106 043,16

191 106 043,16

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP091

100 111 167,11

0,00

100 111 167,11

0,00

100 111 167,11

100 111 167,14

-0,03

0,00

FR

2014FR06RDRP093

86 100 064,79

-2 340 634,22

83 759 430,57

0,00

83 759 430,57

83 759 430,57

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP094

20 358 953,92

0,00

20 358 953,92

0,00

20 358 953,92

20 358 964,60

-10,68

0,00

EL

2014GR06RDNP001

864 101 187,86

0,00

864 101 187,86

0,00

864 101 187,86

864 101 187,81

0,05

0,00

HR

2014HR06RDNP001

375 269 952,96

0,00

375 269 952,96

0,00

375 269 952,96

375 316 677,18

-46 724,22

0,00

HU

2014HU06RDNP001

650 508 247,74

1 491 088,92

651 999 336,66

0,00

651 999 336,66

651 999 347,97

-11,31

0,00

IE

2014IE06RDNP001

371 824 358,33

0,00

371 824 358,33

0,00

371 824 358,33

371 824 358,30

0,03

0,00

IT

2014IT06RDNP001

270 601 884,32

0,00

270 601 884,32

0,00

270 601 884,32

270 603 414,07

-1 529,75

0,00

IT

2014IT06RDRN001

9 474 249,68

0,00

9 474 249,68

0,00

9 474 249,68

9 474 249,68

0,00

0,00

IT

2014IT06RDRP001

42 925 515,11

0,00

42 925 515,11

0,00

42 925 515,11

43 013 445,12

-87 930,01

0,00

IT

2014IT06RDRP002

25 181 744,08

0,00

25 181 744,08

0,00

25 181 744,08

25 181 742,10

1,98

0,00

IT

2014IT06RDRP003

64 889 133,74

0,00

64 889 133,74

0,00

64 889 133,74

64 891 383,97

-2 250,23

0,00

IT

2014IT06RDRP004

23 461 115,82

0,00

23 461 115,82

0,00

23 461 115,82

23 499 740,85

-38 625,03

0,00

IT

2014IT06RDRP005

58 584 186,21

0,00

58 584 186,21

0,00

58 584 186,21

58 638 268,53

-54 082,32

0,00

IT

2014IT06RDRP006

15 480 939,30

0,00

15 480 939,30

0,00

15 480 939,30

15 506 624,21

-25 684,91

0,00

IT

2014IT06RDRP007

80 788 893,69

0,00

80 788 893,69

0,00

80 788 893,69

80 788 893,69

0,00

0,00

IT

2014IT06RDRP008

44 687 240,96

0,00

44 687 240,96

0,00

44 687 240,96

44 710 399,78

-23 158,82

0,00

IT

2014IT06RDRP009

64 472 596,62

0,00

64 472 596,62

0,00

64 472 596,62

64 472 595,22

1,40

0,00

IT

2014IT06RDRP010

63 616 850,59

0,00

63 616 850,59

0,00

63 616 850,59

63 617 263,25

- 412,66

0,00

IT

2014IT06RDRP011

20 169 418,43

0,00

20 169 418,43

0,00

20 169 418,43

20 167 389,09

2 029,34

0,00

IT

2014IT06RDRP012

50 098 963,82

0,00

50 098 963,82

0,00

50 098 963,82

50 145 722,36

-46 758,54

0,00

IT

2014IT06RDRP013

10 179 823,38

0,00

10 179 823,38

0,00

10 179 823,38

10 195 069,95

-15 246,57

0,00

IT

2014IT06RDRP014

62 462 663,24

0,00

62 462 663,24

0,00

62 462 663,24

62 462 663,08

0,16

0,00

IT

2014IT06RDRP015

14 146 131,15

0,00

14 146 131,15

0,00

14 146 131,15

14 173 748,06

-27 616,91

0,00

IT

2014IT06RDRP016

97 321 953,55

0,00

97 321 953,55

0,00

97 321 953,55

97 323 150,43

-1 196,88

0,00

IT

2014IT06RDRP017

53 615 791,80

0,00

53 615 791,80

0,00

53 615 791,80

53 674 994,46

-59 202,66

0,00

IT

2014IT06RDRP018

113 312 697,49

0,00

113 312 697,49

0,00

113 312 697,49

113 340 600,27

-27 902,78

0,00

IT

2014IT06RDRP019

174 260 030,84

0,00

174 260 030,84

0,00

174 260 030,84

174 596 371,23

- 336 340,39

0,00

IT

2014IT06RDRP020

189 012 946,55

0,00

189 012 946,55

0,00

189 012 946,55

189 354 460,12

- 341 513,57

0,00

IT

2014IT06RDRP021

172 446 891,62

0,00

172 446 891,62

0,00

172 446 891,62

172 632 045,96

- 185 154,34

0,00

LT

2014LT06RDNP001

243 029 559,40

0,00

243 029 559,40

0,00

243 029 559,40

243 030 936,72

-1 377,32

0,00

LU

2014LU06RDNP001

27 705 892,93

0,00

27 705 892,93

0,00

27 705 892,93

27 613 923,07

0,00

91 969,86

LV

2014LV06RDNP001

111 344 515,62

0,00

111 344 515,62

0,00

111 344 515,62

111 344 515,62

0,00

0,00

MT

2014MT06RDNP001

10 043 022,51

0,00

10 043 022,51

0,00

10 043 022,51

10 043 029,73

-7,22

0,00

NL

2014NL06RDNP001

126 160 623,78

0,00

126 160 623,78

0,00

126 160 623,78

126 162 845,70

-2 221,92

0,00

PL

2014PL06RDNP001

1 377 382 844,02

0,00

1 377 382 844,02

0,00

1 377 382 844,02

1 377 387 001,59

-4 157,57

0,00

PT

2014PT06RDRP001

31 022 126,76

2,73

31 022 129,49

0,00

31 022 129,49

31 022 121,67

7,82

0,00

PT

2014PT06RDRP002

517 451 658,60

0,00

517 451 658,60

0,00

517 451 658,60

517 354 244,54

97 414,06

0,00

PT

2014PT06RDRP003

31 010 517,65

0,00

31 010 517,65

0,00

31 010 517,65

31 002 882,73

7 634,92

0,00

RO

2014RO06RDNP001

1 029 757 902,20

1 439 883,27

1 031 197 785,47

0,00

1 031 197 785,47

1 031 161 921,49

35 863,98

0,00

SE

2014SE06RDNP001

301 463 151,40

0,00

301 463 151,40

0,00

301 463 151,40

301 839 453,60

- 376 302,20

0,00

SI

2014SI06RDNP001

130 507 941,88

0,00

130 507 941,88

0,00

130 507 941,88

130 508 017,27

-75,39

0,00

SK

2014SK06RDNP001

146 808 100,25

-3 140 717,74

143 667 382,51

0,00

143 667 382,51

146 048 085,98

-2 380 703,47

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*1)  Kolonne vi: mellemliggende betalinger, som medlemsstaten har fået tilbagebetalt i regnskabsåret, herunder afslutning af forfinansiering, inklusive negative beløb, som blev anmeldt i regnskabsåret 2022. Disse negative beløb er modregnet i de kvartalsvise betalinger til de pågældende medlemsstater i fjerde kvartal 2022.

(*2)  Hvis betalingerne har nået loftet på 95 % af ELFUL's samlede deltagelse i et program for udvikling af landdistrikterne, jf. artikel 34, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013, tilbagebetales restbeløbet ved programmets afslutning.


BILAG II

Afslutning af betalingsorganernes regnskaber

Regnskabsåret 2022 — ELFUL

Korrektioner i henhold til artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013

 

 

Korrektioner vedrørende programmeringsperioden 2014-2020

Korrektioner vedrørende programmeringsperioden 2007-2013

Medlemsstat

Valuta

I national valuta

I EUR

I national valuta

I EUR

AT

EUR

0,00

0,00

0,00

42 684,69

BE

EUR

0,00

0,00

0,00

893,39

BG

BGN

570 782,27

0,00

3 220 667,20

0,00

CY

EUR

0,00

0,00

0,00

69 743,97

CZ

CZK

12 489,18

0,00

51 636 495,68

0,00

DE

EUR

0,00

162 929,85

0,00

377 694,69

DK

DKK

149 399,60

0,00

16 532,31

0,00

EE

EUR

0,00

15 240,81

0,00

671 576,83

ES

EUR

0,00

23 960,66

0,00

2 652 237,81

FI

EUR

0,00

5 580,55

0,00

137 592,39

FR

EUR

0,00

25 778,47

0,00

158 403,86

EL

EUR

0,00

19 563,48

0,00

791 126,51

HR

HRK

70 564,40

0,00

0,00

0,00

HU

HUF

12 591 826,00

0,00

480 986 237,00

0,00

IE

EUR

0,00

3 860,20

0,00

102 836,72

IT

EUR

0,00

162 721,39

0,00

2 710 330,11

LT

EUR

0,00

0,00

0,00

393 278,00

LU

EUR

0,00

1 102,79

0,00

0,00

LV

EUR

0,00

5 039,79

0,00

215 758,46

MT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

PL

PLN

265 334,84

0,00

8 002 556,25

0,00

PT

EUR

0,00

939 781,83

0,00

5 440 185,46

RO

RON

44,66

0,00

65 793 664,44

0,00

SE

SEK

10 013,18

0,00

53 600,34

0,00

SI

EUR

0,00

0,00

0,00

724 031,47

SK

EUR

0,00

15 190,29

0,00

1 255 494,75


BILAG III

Afslutning af betalingsorganernes regnskaber

Regnskabsåret 2022 — ELFUL

Nedsættelser som følge af manglende overholdelse af de seneste betalingsfrister, jf. artikel 75, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1306/2013

I EUR

 

CCI

Nedsættelser som følge af manglende overholdelse af de seneste betalingsfrister for regnskabsåret 2022

AT

2014AT06RDNP001

0,00

BE

2014BE06RDRP001

0,00

BE

2014BE06RDRP002

0,00

BG

2014BG06RDNP001

0,00

CY

2014CY06RDNP001

43 777,26

CZ

2014CZ06RDNP001

33 469,07

DE

2014DE06RDRN001

0,00

DE

2014DE06RDRP003

0,00

DE

2014DE06RDRP004

0,00

DE

2014DE06RDRP007

0,00

DE

2014DE06RDRP010

0,00

DE

2014DE06RDRP011

0,00

DE

2014DE06RDRP012

0,00

DE

2014DE06RDRP015

0,00

DE

2014DE06RDRP017

0,00

DE

2014DE06RDRP018

6 980,27

DE

2014DE06RDRP019

0,00

DE

2014DE06RDRP020

0,00

DE

2014DE06RDRP021

0,00

DE

2014DE06RDRP023

0,00

DK

2014DK06RDNP001

94 284,66

EE

2014EE06RDNP001

0,00

ES

2014ES06RDNP001

0,00

ES

2014ES06RDRP001

1 029 691,04

ES

2014ES06RDRP002

0,00

ES

2014ES06RDRP003

0,00

ES

2014ES06RDRP004

149 211,96

ES

2014ES06RDRP005

0,00

ES

2014ES06RDRP006

0,00

ES

2014ES06RDRP007

2 326 500,41

ES

2014ES06RDRP008

0,00

ES

2014ES06RDRP009

0,00

ES

2014ES06RDRP010

0,00

ES

2014ES06RDRP011

0,00

ES

2014ES06RDRP012

311 888,99

ES

2014ES06RDRP013

241 500,94

ES

2014ES06RDRP014

0,00

ES

2014ES06RDRP015

0,00

ES

2014ES06RDRP016

0,00

ES

2014ES06RDRP017

9 792,10

FI

2014FI06RDRP001

0,00

FI

2014FI06RDRP002

0,00

FR

2014FR06RDNP001

0,00

FR

2014FR06RDRN001

0,00

FR

2014FR06RDRP001

147 957,18

FR

2014FR06RDRP002

21 819,01

FR

2014FR06RDRP003

5 662,91

FR

2014FR06RDRP004

0,00

FR

2014FR06RDRP006

0,00

FR

2014FR06RDRP011

4 904,98

FR

2014FR06RDRP021

2 051,35

FR

2014FR06RDRP022

0,00

FR

2014FR06RDRP023

5 370,74

FR

2014FR06RDRP024

0,00

FR

2014FR06RDRP025

0,00

FR

2014FR06RDRP026

0,00

FR

2014FR06RDRP031

119 951,32

FR

2014FR06RDRP041

0,00

FR

2014FR06RDRP042

25 855,69

FR

2014FR06RDRP043

0,00

FR

2014FR06RDRP052

0,00

FR

2014FR06RDRP053

0,00

FR

2014FR06RDRP054

0,00

FR

2014FR06RDRP072

0,00

FR

2014FR06RDRP073

0,00

FR

2014FR06RDRP074

0,00

FR

2014FR06RDRP082

0,00

FR

2014FR06RDRP083

0,00

FR

2014FR06RDRP091

0,00

FR

2014FR06RDRP093

0,00

FR

2014FR06RDRP094

637 341,66

EL

2014GR06RDNP001

0,00

HR

2014HR06RDNP001

0,00

HU

2014HU06RDNP001

2 402 487,98

IE

2014IE06RDNP001

0,00

IT

2014IT06RDNP001

0,00

IT

2014IT06RDRN001

0,00

IT

2014IT06RDRP001

30 552,99

IT

2014IT06RDRP002

0,00

IT

2014IT06RDRP003

4 558,73

IT

2014IT06RDRP004

0,00

IT

2014IT06RDRP005

0,00

IT

2014IT06RDRP006

0,00

IT

2014IT06RDRP007

0,00

IT

2014IT06RDRP008

22 974,99

IT

2014IT06RDRP009

0,00

IT

2014IT06RDRP010

22 899,34

IT

2014IT06RDRP011

0,00

IT

2014IT06RDRP012

0,00

IT

2014IT06RDRP013

107 853,77

IT

2014IT06RDRP014

0,00

IT

2014IT06RDRP015

17 596,93

IT

2014IT06RDRP016

422 993,64

IT

2014IT06RDRP017

2 267,07

IT

2014IT06RDRP018

8 041,68

IT

2014IT06RDRP019

5 266,72

IT

2014IT06RDRP020

2 473 314,13

IT

2014IT06RDRP021

27 524,83

LT

2014LT06RDNP001

0,00

LU

2014LU06RDNP001

0,00

LV

2014LV06RDNP001

0,00

MT

2014MT06RDNP001

130,26

NL

2014NL06RDNP001

0,00

PL

2014PL06RDNP001

0,00

PT

2014PT06RDRP001

0,00

PT

2014PT06RDRP002

0,00

PT

2014PT06RDRP003

0,00

RO

2014RO06RDNP001

0,00

SE

2014SE06RDNP001

0,00

SI

2014SI06RDNP001

0,00

SK

2014SK06RDNP001

1 880 434,28


26.5.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/73


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2023/1037

af 24. maj 2023

om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter for regnskabsåret 2022, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL)

(meddelt under nummer C(2023) 3274)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2116 af 2. december 2021 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013 (1), særlig artikel 104, og

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (2), særlig artikel 51,

efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 104, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning (EU) 2021/2116 finder artikel 4, stk. 1, litra b), artikel 5, artikel 7, stk. 3, artikel 9, 17, 21 og 34, artikel 35, stk. 4, artikel 36, 37, 38, 40-43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70-75, 77, 91-97, 99 og 100, artikel 102, stk. 2, og artikel 110 og 111, i forordning (EU) nr. 1306/2013 fortsat anvendelse for så vidt angår Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i forbindelse med udgifter afholdt i og betalinger for regnskabsåret 2022.

(2)

I henhold til artikel 64, stk. 2, litra a), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/128 (3) finder artikel 2, artikel 3, stk. 1, første afsnit, artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 1, litra b), artikel 5, 6, 7, 21-25, 27, 28, 29, artikel 30, stk. 1, litra a), b) og c), artikel 30, stk. 2, 3 og 4, artikel 31-40 og artikel 42-47, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 (4) fortsat anvendelse for så vidt angår EGFL i forbindelse med udgifter afholdt i og betalinger for regnskabsåret 2022.

(3)

I henhold til artikel 64, stk. 2, litra c), i gennemførelsesforordning (EU) 2022/128 finder bilag II og III til gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 fortsat anvendelse i forbindelse med artikel 32, litra f) og g), i gennemførelsesforordning (EU) 2022/128 for regnskabsåret 2022.

(4)

I henhold til artikel 40, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/127 (5) finder artikel 5, artikel 5a, artikel 7, stk. 3 og 4, artikel 10, artikel 11, stk. 1, andet afsnit, artikel 11, stk. 2, artikel 12, artikel 13 og artikel 41, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 (6) fortsat anvendelse for så vidt angår EGFL i forbindelse med udgifter afholdt i og betalinger for regnskabsåret 2022.

(5)

I henhold til artikel 51 i forordning (EU) nr. 1306/2013 skal Kommissionen inden den 31. maj i året efter det pågældende regnskabsår afslutte regnskaberne for de betalingsorganer, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 7, på grundlag af medlemsstaternes årsregnskaber ledsaget af de oplysninger, der er nødvendige for at afslutte regnskaberne, en revisionsudtalelse om, at de fremsendte regnskaber er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, samt certificeringsorganernes rapporter.

(6)

Ifølge artikel 35 i forordning (EU) 2021/2116 begynder regnskabsåret for landbruget den 16. oktober i år »N-1« og slutter den 15. oktober i år »N«. Ved afslutningen af regnskaberne for regnskabsåret 2022 bør der derfor tages hensyn til de udgifter, som medlemsstaterne har afholdt i perioden 16. oktober 2021-15. oktober 2022, jf. artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2022/128.

(7)

I henhold til artikel 33, stk. 2, første afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 fastsættes de beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til den enkelte medlemsstat i henhold til den afgørelse om regnskabsafslutning, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, i nævnte forordning, ved, at de månedlige betalinger, der er foretaget for det pågældende regnskabsår, trækkes fra de udgifter, der er godkendt for samme år i henhold til artikel 33, stk. 1. Kommissionen trækker dette beløb fra eller lægger det til den månedlige betaling vedrørende de udgifter, der er afholdt i den anden måned efter afgørelsen om regnskabsafslutning.

(8)

Kommissionen har kontrolleret de oplysninger, som medlemsstaterne har indsendt, og har meddelt medlemsstaterne resultaterne af sin kontrol sammen med de foreslåede ændringer.

(9)

For samtlige betalingsorganers vedkommende kan Kommissionen på grundlag af årsregnskaberne og ledsagedokumenterne træffe afgørelse om de fremsendte regnskabers fuldstændighed, nøjagtighed og pålidelighed.

(10)

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, i delegeret forordning (EU) nr. 907/2014 skal eventuelle overskridelser af betalingsfrister tages i betragtning senest i afgørelsen om regnskabsafslutning. Nogle af de udgifter, som visse medlemsstater anmeldte i regnskabsåret 2022, blev afholdt efter udløbet af de gældende frister. De relevante nedsættelser bør derfor fastsættes i nærværende afgørelse.

(11)

Kommissionen har i henhold til artikel 41 i forordning (EU) nr. 1306/2013 allerede nedsat eller suspenderet en række månedlige betalinger for regnskabsåret 2022 som følge af overskridelse af finansieringslofter eller på grund af mangelfulde kontrolsystemer. Kommissionen bør i nærværende afgørelse tage sådanne reducerede eller suspenderede beløb i betragtning med henblik på at undgå uhensigtsmæssige eller tidlige betalinger eller godtgørelser, som senere kan blive genstand for en finansiel korrektion. De pågældende beløb undersøges om nødvendigt inden for rammerne af den efterprøvende regnskabsafslutning i henhold til artikel 52 i nævnte forordning.

(12)

Kommissionen har allerede nedsat de relevante månedlige betalinger for regnskabsåret 2022 med de beløb, der skal betales til EGFL som følge af afgørelser om finansiel regnskabsafslutning og efterprøvende regnskabsafslutning i henhold til artikel 51 og 52 i forordning (EU) nr. 1306/2013, som Kommissionen har gennemført i regnskabsåret 2022. I nærværende afgørelse tages der hensyn til sådanne beløb.

(13)

I henhold til artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013 bæres 50 % af de finansielle konsekvenser af den manglende tilbagebetaling af medlemsstaterne, hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted senest fire år efter datoen for tilbagebetalingsanmodningen eller senest otte år efter, hvis anmodningen bliver bragt for en national domstol. Medlemsstaterne skal i henhold til artikel 54, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1306/2013 vedlægge de årsregnskaber, som de skal forelægge Kommissionen i henhold til artikel 29 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014, en attesteret tabel, som viser de finansielle byrder, der påhviler dem som følge af anvendelsen af artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013. I gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 er der fastsat bestemmelser om medlemsstaternes forpligtelse til at indberette beløb, der skal inddrives. Bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 indeholder den modeltabel, som medlemsstaterne skal anvende til at fremlægge oplysninger om de beløb, der skal inddrives. Kommissionen skal på grundlag af de tabeller, som medlemsstaterne har udfyldt, træffe afgørelse om de finansielle konsekvenser af den manglende inddrivelse af beløb, der er udbetalt som følge af uregelmæssigheder, der er mere end henholdsvis fire eller otte år gamle.

(14)

I henhold til artikel 54, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013 kan medlemsstaterne i behørigt begrundede tilfælde beslutte ikke at fortsætte inddrivelsen. En sådan beslutning kan kun træffes, hvis de allerede påløbne og de yderligere forventede udgifter til inddrivelse tilsammen er større end det beløb, der skal inddrives, eller hvis inddrivelse ikke er mulig, fordi debitor eller de personer, der er juridisk ansvarlige for uregelmæssigheden, er insolvente, hvilket skal være konstateret og anerkendt i henhold til den pågældende medlemsstats lovgivning. Hvis beslutningen er truffet inden for en frist på fire år efter datoen for tilbagebetalingsanmodningen eller otte år efter, hvis inddrivelsen er genstand for søgsmål ved de nationale domstole, bæres de finansielle konsekvenser af den manglende inddrivelse fuldt ud af EU-budgettet. De beløb, for hvilke medlemsstaten har besluttet ikke at fortsætte inddrivelse, samt begrundelsen for beslutningen herom, fremgår af den oversigt, der er omhandlet i artikel 54, stk. 4, i nævnte forordning. Sådanne beløb skal derfor ikke afholdes af de berørte medlemsstater, men skal finansieres over EU-budgettet.

(15)

I henhold til artikel 51 i forordning (EU) nr. 1306/2013 foregriber nærværende afgørelse ikke eventuelle senere afgørelser, som Kommissionen træffer om udelukkelse fra EU-finansiering af udgifter, der ikke er afholdt i overensstemmelse med EU-reglerne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer afsluttes hermed for så vidt angår udgifter, der er finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) for regnskabsåret 2022.

De beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til den enkelte medlemsstat i henhold til nærværende afgørelse, herunder dem, der følger af anvendelsen af artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013, er opført i bilag I og II til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Nærværende afgørelse foregriber ikke senere afgørelser om efterprøvende regnskabsafslutning, som Kommissionen vedtager i henhold til artikel 52 i forordning (EU) nr. 1306/2013 om udelukkelse fra EU-finansiering af udgifter, der ikke er afholdt i overensstemmelse med EU-bestemmelserne.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2023.

På Kommissionens vegne

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 435 af 6.12.2021, s. 187.

(2)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/128 af 21. december 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2116 om betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, kontrol, sikkerhedsstillelse og åbenhed (EUT L 20 af 31.1.2022, s. 131).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 af 6. august 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, økonomisk forvaltning, regnskabsafslutning, regler om kontroller, sikkerhedsstillelse og åbenhed (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 59).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/127 af 7. december 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2116 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen (EUT L 20 af 31.1.2022, s. 95).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 18).


BILAG I

Afslutning af betalingsorganernes regnskaber

Regnskabsåret 2022 — EGFL

Beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til den enkelte medlemsstat

MS

 

2022 — Udgifter/formålsbestemte indtægter for de betalingsorganer, hvis regnskaber

I alt a + b

Nedsættelser og suspensioner for hele regnskabsåret 1)

Beløb, der skal betales tilbage i henhold til artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013

I alt inklusive nedsættelser og suspensioner

Udbetalt til medlemsstaten for hele regnskabsåret

Beløb, der skal tilbagebetales af (–) eller udbetales til (+) medlemsstaten 2)

afsluttes

udskilles

= udgifter/formålsbestemte indtægter anmeldt i den årlige anmeldelse

= samlede udgifter/formålsbestemte indtægter anmeldt i de månedlige anmeldelser

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

AT

EUR

711 124 945,28

0,00

711 124 945,28

-69 142 843,52

0,00

641 982 101,76

641 982 101,76

0,00

BE

EUR

563 469 110,23

0,00

563 469 110,23

-3 355 470,80

0,00

560 113 639,43

560 304 381,02

- 190 741,59

BG

BGN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BG

EUR

817 224 556,93

0,00

817 224 556,93

-9 999 812,85

0,00

807 224 744,08

807 666 231,95

- 441 487,87

CY

EUR

53 554 003,69

0,00

53 554 003,69

- 292 064,80

0,00

53 261 938,89

53 252 507,36

9 431,53

CZ

CZK

0,00

0,00

0,00

0,00

-60 832,27

-60 832,27

0,00

-60 832,27

CZ

EUR

869 951 444,06

0,00

869 951 444,06

-13 409 662,73

0,00

856 541 781,33

856 541 781,08

0,25

DE

EUR

4 785 423 691,21

0,00

4 785 423 691,21

-2 061 589,16

- 254 798,01

4 783 107 304,04

4 783 372 432,35

- 265 128,31

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 191,47

-1 191,47

0,00

-1 191,47

DK

EUR

829 480 010,17

0,00

829 480 010,17

-7 602 930,95

0,00

821 877 079,22

820 222 855,84

1 654 223,38

EE

EUR

193 550 993,08

0,00

193 550 993,08

- 644 142,44

0,00

192 906 850,64

192 822 050,67

84 799,97

ES

EUR

5 666 189 224,46

0,00

5 666 189 224,46

-18 819 069,18

- 981 775,27

5 646 388 380,01

5 649 483 252,09

-3 094 872,08

FI

EUR

532 007 917,30

0,00

532 007 917,30

-5 541 621,71

-36 310,08

526 429 985,51

526 444 909,04

-14 923,53

FR

EUR

7 473 864 122,77

0,00

7 473 864 122,77

-89 296 720,07

-15 710 912,61

7 368 856 490,09

7 385 172 632,53

-16 316 142,44

EL

EUR

2 005 280 173,71

0,00

2 005 280 173,71

-41 991 902,42

- 767 853,27

1 962 520 418,02

1 963 352 174,10

- 831 756,08

HR

HRK

0,00

0,00

0,00

0,00

- 501 432,22

- 501 432,22

0,00

- 501 432,22

HR

EUR

381 911 249,22

0,00

381 911 249,22

-1 154 543,99

0,00

380 756 705,23

381 161 087,48

- 404 382,25

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

-27 341 782,00

-27 341 782,00

0,00

-27 341 782,00

HU

EUR

1 330 221 833,99

0,00

1 330 221 833,99

-6 915 926,40

0,00

1 323 305 907,59

1 323 305 907,59

0,00

IE

EUR

1 198 385 813,17

0,00

1 198 385 813,17

-2 145 652,57

-5 171,71

1 196 234 988,89

1 193 847 604,02

2 387 384,87

IT

EUR

4 174 468 850,41

0,00

4 174 468 850,41

123 024 548,00

-2 638 256,04

4 294 855 142,37

4 297 018 706,30

-2 163 563,93

LT

EUR

577 952 498,08