ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 124

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
10. maj 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/931 af 8. maj 2023 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 for så vidt angår anvendelsesbetingelserne for den traditionelle fødevare urtete fra et tredjeland, der er lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/932 af 8. maj 2023 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesperioden for aktivstoffet pyridalyl ( 1 )

4

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/933 af 4. maj 2023 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår de eksterne revisorer for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

6

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

10.5.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 124/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/931

af 8. maj 2023

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 for så vidt angår anvendelsesbetingelserne for den traditionelle fødevare urtete fra et tredjeland, der er lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) 2015/2283 fastsættes det, at kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen over nye fødevarer, må markedsføres i Unionen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (2) indeholder en EU-liste over nye fødevarer i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(3)

EU-listen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 omfatter urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner som en tilladt traditionel fødevare fra et tredjeland.

(4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/917 (3) tillod markedsføring af urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner som en traditionel fødevare fra et tredjeland til brug i urtete.

(5)

Den 4. juli 2022 indgav virksomheden Luigi Lavazza Spa (»ansøgeren«) i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283 en ansøgning til Kommissionen om ændring af anvendelsesbetingelserne for urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner. Ansøgeren anmodede om at udvide anvendelsen af den til aromatiserede og ikke-aromatiserede ikke-alkoholholdige drikkeklare drikkevarer og kaffe, kaffe- og cikorieekstrakter, pulverkaffe, te, urte- og frugtte, kaffeerstatninger, kaffeblandinger og instantblandinger til drikkevarer (og deres aromatiserede modstykker) til den almindelige befolkning.

(6)

Kommissionen finder, at den ønskede ajourføring af EU-listen ikke forventes at få virkninger for menneskers sundhed, og at en sikkerhedsevaluering foretaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2283 ikke er nødvendig. Den foreslåede anvendelse af urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner vil resultere i indtag, som er sammenlignelige med indtag fra den nuværende godkendte anvendelse, som blev vurderet af autoriteten, og som autoriteten betragtede som sikker, hvilket støttede godkendelsen af den traditionelle fødevare fra et tredjeland. Anvendelsesbetingelserne for urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner bør derfor udvides til aromatiserede og ikke-aromatiserede ikke-alkoholholdige drikkeklare drikkevarer og kaffe, kaffe- og cikorieekstrakter, pulverkaffe, te, urte- og frugtte, kaffeerstatninger, kaffeblandinger og instantblandinger til drikkevarer (og deres aromatiserede modstykker).

(7)

Oplysningerne i ansøgningen giver tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at ændringerne af anvendelsesbetingelserne for den traditionelle fødevare fra et tredjeland er i overensstemmelse med betingelserne i artikel 12 i forordning (EU) 2015/2283 og bør godkendes.

(8)

Under hensyntagen til denne udvidelse af anvendelsen af urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner til yderligere fødevarekategorier og for klarhedens skyld og af hensyn til forståelsen af fødevarekategorier ændres den oprindeligt autoriserede fødevarekategori »Urtete« til »Urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, der skal markedsføres som sådan«, mens »Urtete« inkluderes i fødevarekategorien »Kaffe, kaffe- og cikorieekstrakter, pulverkaffe, te, urte- og frugtte, kaffeerstatninger, kaffeblandinger og instantblandinger til drikkevarer (og deres aromatiserede modstykker)«.

(9)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/917 af 1. juli 2020 om tilladelse til markedsføring af urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner som en traditionel fødevare fra et tredjeland i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 209 af 2.7.2020, s. 10).


BILAG

I tabel 1 (godkendte nye fødevarer) i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 affattes oplysningerne for »Urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (Traditionel fødevare fra et tredjeland)« således:

Godkendt ny fødevare

Anvendelsesbetingelser for den nye fødevare

Supplerende specifikke mærkningskrav

Andre krav

Databeskyttelse

»Urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A Froehner

(Traditionel fødevare fra et tredjeland)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »Urtete lavet på kaffeblade« eller »Tørret urtete lavet på kaffeblade«, alt efter hvilken form, der markedsføres, på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.

 

 

Urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner markedsført som sådan

 

Aromatiserede og ikke-aromatiserede ikke-alkoholholdige drikkeklare drikkevarer  (*1)

 

Kaffe, kaffe- og cikorieekstrakter, pulverkaffe, te, urte- og frugtte, kaffeerstatninger, kaffeblandinger og instantblandinger til drikkevarer (og deres aromatiserede modstykker)  (*1)

 


(*1)  ikke en traditionel fødevareanvendelse.«


10.5.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 124/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/932

af 8. maj 2023

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesperioden for aktivstoffet pyridalyl

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del B i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder en liste over de aktivstoffer, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelsesperioden for aktivstoffet pyridalyl blev forlænget fra den 30. juni 2024 indtil den 30. juni 2025 ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2007 (3), for at sikre en afbalanceret fordeling af ansvar og arbejde mellem medlemsstater, der fungerer som rapporterende eller medrapporterende medlemsstat, og under hensyntagen til de ressourcer, der er nødvendige for vurdering og beslutningstagning vedrørende fornyelse.

(3)

Der er ikke indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af dette aktivstof i overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1740 (4).

(4)

Der er ikke længere grundlag for at indrømme forlængelse af godkendelsesperioden for nævnte aktivstof pyridalyl, som gennemførelsesforordning (EU) 2020/2007 giver mulighed for. Det bør således fastsættes, at godkendelsen af dette stof udløber på det tidspunkt, hvor den ville være udløbet uden forlængelsen.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I del B i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres datoen i sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i nummer 64 (»pyridalyl«) til »30. juni 2024«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2007 af 8. december 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 1-decanol, 1,4-dimethylnaphthalen, 6-benzyladenin, acequinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, aluminiumsulfat, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (stamme DSM 14940 og DSM 14941), azadirachtin, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimat, Candida oleophila stamme O, chlorantraniliprol, dinatriumphosphonat, dithianon, dodin, emamectin, flubendiamid, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, hexythiazox, imazamox, ipconazol, isoxaben, L-ascorbinsyre, svovlkalk, orangeolie, Paecilomyces fumosoroseus stamme FE9901, pendimethalin, penflufen, penthiopyrad, kaliumphosphonater, prosulfuron, Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofenon, pyroxsulam, quinmerac, S-abscisinsyre, sedaxan, sintofen, natriumsølvthiosulfat, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus stamme WYEC 108, tau-fluvalinat, tebufenozid, tembotrion, thiencarbazon, valifenalat, zinkphosphid (EUT L 414 af 9.12.2020, s. 10).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1740 af 20. november 2020 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009, og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (EUT L 392 af 23.11.2020, s. 20).


AFGØRELSER

10.5.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 124/6


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2023/933

af 4. maj 2023

om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår de eksterne revisorer for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til protokol nr. 4 om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 27, stk. 1,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks henstilling af 13. april 2023 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2023/10) (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Regnskaberne for Den Europæiske Centralbank (ECB) og for de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, skal revideres af uafhængige eksterne revisorer, der indstilles af ECB's styrelsesråd og godkendes af Rådet for Den Europæiske Union.

(2)

Mandatet for de nuværende eksterne revisorer for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Mazars Réviseurs d'Entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA, udløb efter revisionen for regnskabsåret 2022. Det er derfor nødvendigt at udnævne eksterne revisorer for regnskabsåret 2023.

(3)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique har valgt KPMG Bedrijfsrevisoren/KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL som eksterne revisorer for regnskabsårene 2023 til 2028.

(4)

ECB's styrelsesråd har henstillet, at KPMG Bedrijfsrevisoren/KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL udnævnes som eksterne revisorer for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique for regnskabsårene 2023 til 2028.

(5)

I forlængelse af ECB's styrelsesråds henstilling bør Rådets afgørelse 1999/70/EF (2) ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 1, i afgørelse 1999/70/EF affattes således:

»1.   KPMG Bedrijfsrevisoren/KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL godkendes herved som eksterne revisorer for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique for regnskabsårene 2023-2028.«

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Den Europæiske Centralbank.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2023.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand


(1)  EUT C 138 af 21.4.2023, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse 1999/70/EF af 25. januar 1999 om de nationale centralbankers eksterne revisorer (EFT L 22 af 29.1.1999, s. 69).