ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 059I

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
25. februar 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2023/426 af 25. februar 2023 om ændring af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

1

 

*

Rådets forordning (EU) 2023/427 af 25. februar 2023 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

6

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2023/428 af 25. februar 2023 om gennemførelse af artikel 12, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1770 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Mali

275

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2023/429 af 25. februar 2023 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

278

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2023/430 af 25. februar 2023 om gennemførelse af forordning (EU) 2020/1998 om restriktive foranstaltninger over for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne

423

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/431 af 25. februar 2023 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/1775 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Mali

434

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/432 af 25. februar 2023 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

437

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/433 af 25. februar 2023 om ændring af afgørelse (FUSP) 2020/1999 om restriktive foranstaltninger over for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne

583

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/434 af 25. februar 2023 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

593

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

25.2.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 59/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2023/426

af 25. februar 2023

om ændring af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 (2) giver virkning til restriktive foranstaltninger, der er fastsat i afgørelse 2014/145/FUSP.

(2)

Den 25. februar 2023 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2023/432 (3) om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP. Ved afgørelse (FUSP) 2023/432 blev undtagelser fra indefrysningen af aktiver og fra forbuddet mod at stille pengemidler og økonomiske ressourcer til rådighed, som gjaldt for banker, der tidligere var blevet opført på listen, udvidet til at omfatte visse banker, der nyligt er opført på listen, og det blev muligt at behandle betalinger foretaget af Jewish Claims Conference via en af dem. Ved afgørelse (FUSP) 2023/432 blev der også indført en specifik og midlertidig undtagelse for at tillade afhændelse eller overførsel af værdipapirer foretaget af en enhed, der er etableret i Unionen, og som på nuværende tidspunkt kontrolleres eller tidligere er blevet kontrolleret af en specifik enhed, der er opført på listen. Ved afgørelse (FUSP) 2023/432 blev der desuden indført en undtagelse for at tillade afslutning af transaktioner, kontrakter eller andre aftaler med en på listen opført enhed, og fristen for undtagelsen for at tillade salg og overførsel af ejendomsrettigheder til juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Unionen, og som ejes af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen, blev forlænget med tre måneder.

(3)

Det bør kræves, at fysiske og juridiske personer, enheder og organer giver de nationale kompetente myndigheder detaljerede oplysninger om pengemidler og økonomiske ressourcer, der er blevet indefrosset eller burde have været behandlet som indefrosne, samt oplysninger om pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen, og som har været genstand for flytning, overførsel, ændring, anvendelse, adgang eller handel kort før opførelsen på listen. Det bør også kræves, at værdipapircentraler på grund af deres systemiske betydning for værdipapirmarkedernes funktion giver den berørte medlemsstat og samtidig Kommissionen de relevante oplysninger. Indberetningspligten er et supplement til den effektive gennemførelse af bestemmelserne om indefrysning af aktiver og berører ikke Den Europæiske Centralbanks og de nationale centralbankers monetære funktioner og princippet om disse bankers uafhængighed.

(4)

Det bør også præciseres, hvilken type oplysninger der skal gives til de nationale kompetente myndigheder, som myndighederne derefter bør fremsende til Kommissionen, med særlige tilpasninger i tilfælde af straffesager. For at der er tid til tilpasning, bør anvendelsen af de mere detaljerede indberetningskrav udskydes. Det bør også præciseres, at medlemsstaterne og de relevante fysiske og juridiske personer, enheder og organer skal samarbejde med Kommissionen om enhver kontrol af sådanne oplysninger, og at Kommissionen bør kunne anmode om yderligere oplysninger, idet den berørte medlemsstat underrettes om en sådan anmodning.

(5)

Disse ændringer hører ind under anvendelsesområdet for traktaten, og det er derfor nødvendigt at indføre regulering på EU-plan for at gennemføre dem, navnlig for at sikre, at de finder ensartet anvendelse i alle medlemsstaterne.

(6)

Forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 269/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 6b indsættes følgende stykke:

»2d.

Uanset artikel 2 kan en medlemsstats kompetente myndigheder tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, der tilhører de enheder, der er opført på listen under nummer 198, 199 og 200 under overskriften »Enheder« i bilag I, eller at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed for disse enheder på sådanne vilkår, som de kompetente myndigheder finder hensigtsmæssige, og efter at have konstateret, at sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer er nødvendige for senest den 26. august 2023 at afslutte transaktioner, kontrakter eller andre aftaler, herunder korrespondentbankforbindelser, der er indgået med disse enheder inden den 25. februar 2023, eller for så vidt angår den enhed, der er opført på listen under nummer 198 under overskriften »Enheder« i bilag I, for transaktioner med henblik på udbetaling af pengemidler foretaget af Jewish Claims Conference til modtagere i Den Russiske Føderation senest den 26. november 2023, uanset hvornår transaktionerne, kontrakterne eller de andre aftaler blev indgået.«

2)

I artikel 6b indsættes følgende stykker:

»5a.   Uanset artikel 2, stk. 1, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, der besiddes af den enhed, der er opført på listen under nummer 101 under overskriften »Enheder« i bilag I, eller at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed for den pågældende enhed, efter at have konstateret, at:

a)

sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer er nødvendige for afhændelse eller overførsel af værdipapirer foretaget af en enhed, der er etableret i Unionen, og som kontrolleres af eller tidligere har været kontrolleret af den enhed, der er opført under nummer 82 under overskriften »Enheder« i bilag I

b)

en sådan afhændelse eller overførsel er afsluttet senest den 24. juli 2023 og

c)

en sådan afhændelse eller overførsel er foretaget på grundlag af transaktioner, kontrakter eller andre aftaler, der er indgået med eller på anden måde involverer den enhed, der er opført under nummer 101 under overskriften »Enheder« i bilag I, inden den 3. juni 2022.

5b.   Uanset artikel 2, stk. 1, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, der besiddes af den enhed, der er opført på listen under nummer 190 under overskriften »Enheder« i bilag I, eller at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed for den pågældende enhed, på vilkår, som de kompetente myndigheder finder hensigtsmæssige, og efter at have konstateret, at sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer er nødvendige for senest den 26. august 2023 at afslutte transaktioner, kontrakter eller andre aftaler, der er indgået med eller på anden måde involverer den pågældende enhed, inden den 25. februar 2023.«

3)

I artikel 6b, stk. 3, litra a), ændres datoen »28. februar 2023« til »31. maj 2023«.

4)

I artikel 6e, stk. 1, ændres henvisningen til nummer »53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 og 127 i bilag I« til »53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 og 200 under overskriften »Enheder« i bilag I«.

5)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

1.   Uanset gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt, skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a)

øjeblikkeligt videregive oplysninger, der kan lette gennemførelsen af denne forordning, herunder:

oplysninger om pengemidler og økonomiske ressourcer, som er indefrosset i medfør af artikel 2, eller oplysninger, der besiddes om pengemidler og økonomiske ressourcer på Unionens område, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I, og som ikke er blevet behandlet som indefrosset af de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er forpligtet hertil, til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er bosat eller befinder sig, senest to uger efter at have indhentet disse oplysninger

oplysninger, der ligger inde med, om pengemidler og økonomiske ressourcer på Unionens område, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I, og som har været genstand for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller behandling af som omhandlet i artikel 1, litra e) eller f), i de to uger, der går forud for opførelsen af disse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på listen i bilag I, til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er bosat eller befinder sig, senest to uger efter at have indhentet disse oplysninger,

og

b)

samarbejde med den kompetente myndighed om efterprøvning af sådanne oplysninger.

1a.   De oplysninger om pengemidler og økonomiske ressourcer, der er indefrosset i medfør af artikel 2, som gives i henhold til nærværende artikels stk. 1, skal som minimum omfatte:

a)

oplysninger til identifikation af de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der ejer, besidder eller kontrollerer de indefrosne pengemidler og økonomiske ressourcer, herunder deres navn, adresse og momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer

b)

beløbet eller markedsværdien af sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer på indberetningsdatoen og på datoen for indefrysningen og

c)

typerne af pengemidler opdelt efter kategorierne i artikel 1, litra g), nr. i)-vii), samt kryptoaktiver og andre relevante kategorier og en yderligere kategori svarende til økonomiske ressourcer som omhandlet i artikel 1, litra d). For hver af disse kategorier og, hvis de foreligger, mængden, den geografiske placering og andre relevante karakteristika ved pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer.

1b.   Den berørte medlemsstat sender Kommissionen de oplysninger, den har modtaget i henhold til stk. 1 og 1a, senest to uger efter at have modtaget dem. Den berørte medlemsstat kan sende sådanne oplysninger i anonymiseret form, hvis en efterforskningsmyndighed eller judiciel myndighed har erklæret, at de er fortrolige i forbindelse med igangværende strafferetlige efterforskninger eller straffesager.

Værdipapircentraler som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 (*1) skal give de i stk. 1 og 1a omhandlede oplysninger og oplysninger om ekstraordinære og uforudsete tab og skader vedrørende de pågældende pengemidler og økonomiske ressourcer til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de befinder sig, og senest to uger efter at have indhentet disse oplysninger og derefter hver tredje måned, og sender dem samtidig til Kommissionen.

1c.   Medlemsstaterne og de relevante fysiske og juridiske personer, enheder og organer samarbejder med Kommissionen om enhver kontrol af oplysningerne om de pengemidler eller økonomiske ressourcer, der er omhandlet i stk. 1 og 1a. Kommissionen kan anmode om yderligere oplysninger, som den har brug for til at foretage en sådan kontrol. Når en sådan anmodning er rettet til en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, sender Kommission den samtidig til den berørte medlemsstat.

2.   Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles til rådighed for medlemsstaterne.

3.   Alle oplysninger, der meddeles til eller modtages af medlemsstaternes kompetente myndigheder i medfør af denne artikel, må kun anvendes af disse myndigheder til de formål, til hvilke de blev meddelt eller modtaget.

4.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder, herunder håndhævelsesmyndigheder og administratorer af officielle registre, hvori fysiske personer, juridiske personer, enheder og organer samt fast ejendom eller løsøre registreres, behandler og udveksler oplysninger, herunder personoplysninger og om nødvendigt oplysningerne omhandlet i stk. 1 og 1a, med andre kompetente myndigheder i medlemsstaterne og med Kommissionen.

5.   Enhver behandling af personoplysninger må kun foretages i overensstemmelse med denne forordning og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (*2) og (EU) 2018/1725 (*3), i det omfang det er nødvendigt for anvendelsen af nærværende forordning og for at sikre et effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne og med Kommissionen ved anvendelsen af nærværende forordning.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EØS-relevant tekst) (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1)."

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1)."

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).«"

6)

Artikel 12, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

indefrosne pengemidler og økonomiske ressourcer i medfør af artikel 2 og om tilladelser, der gives i medfør af de undtagelser, der er fastsat i denne forordning«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 5), finder anvendelse fra den 26. april 2023.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2023.

På Rådets vegne

J. ROSWALL

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2023/432 af 25. februar 2023 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (se side 437 i denne EUT).


25.2.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 59/6


RÅDETS FORORDNING (EU) 2023/427

af 25. februar 2023

om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2023/434 af 25. februar 2023 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (1),

under henvisning til det fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 833/2014 (2) om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

(2)

Forordning (EU) nr. 833/2014 giver virkning til visse foranstaltninger i Rådets afgørelse 2014/512/FUSP (3).

(3)

Den 25. februar 2023 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2023/434 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP.

(4)

Ved afgørelse (FUSP) 2023/434 udvides listen over enheder, der direkte støtter Ruslands forsvars- og industrikompleks i Ruslands angrebskrig mod Ukraine, og som pålægges strengere eksportrestriktioner vedrørende er og teknologi med dobbelt anvendelse samt varer og teknologi, som kan bidrage til teknologiske forbedringer af Ruslands forsvars- og sikkerhedssektor ved at tilføje 96 nye enheder til denne liste. Under hensyntagen til den direkte forbindelse mellem iranske producenter af ubemandede luftfartøjer og det russiske militær- og industrikompleks og den konkrete risiko for, at visse produkter eller teknologier anvendes til fremstilling af militære systemer, der bidrager til Ruslands angrebskrig mod Ukraine, er en række iranske enheder blevet føjet til listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag IV til afgørelse 2014/512/FUSP.

(5)

Listen over produkter, der er omfattet af restriktioner, og som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske forbedring eller til udviklingen af landets forsvars- og sikkerhedssektor bør udvides ved tilføjelse af bl.a. sjældne jordarter og forbindelser, elektroniske integrerede kredsløb og termografiske kameraer.

(6)

Ved afgørelse (FUSP) 2023/434 udvides listen over partnerlande, der anvender en række eksportkontrolforanstaltninger, der i alt væsentligt svarer til dem, der er fastsat i forordning (EU) nr. 833/2014.

(7)

Ved afgørelse (FUSP) 2023/434 indføres der yderligere restriktioner på eksport af varer, som kan bidrage til at styrke den russiske industrielle kapacitet. Desuden indføres der ved nævnte afgørelse yderligere restriktioner på import af varer, som genererer betydelige indtægter for Rusland, hvilket gør det muligt for Rusland at fortsætte sin angrebskrig mod Ukraine.

(8)

For at minimere risikoen for omgåelse af restriktive foranstaltninger forbyder afgørelse (FUSP) 2023/434 desuden transit via Ruslands område af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse og af våben, der eksporteres fra Unionen.

(9)

Ved afgørelse (FUSP) 2023/434 forlænges suspensionen af sendetilladelser i Unionen for russiske medieforetagender, der er under den russiske ledelses permanente kontrol, forbuddet mod at sende deres indhold.

(10)

Den Russiske Føderation har deltaget i en systematisk, international kampagne for manipulation af medierne og fordrejning af fakta for at styrke sin strategi for destabilisering af sine nabolande og af Unionen og dens medlemsstater. Navnlig har propagandaen gentagne gange og konsekvent været rettet mod europæiske politiske partier, navnlig i valgperioderne, samt civilsamfundet, asylansøgere, russiske etniske mindretal, kønsidentitetsbaserede mindretal og de demokratiske institutioners funktion i Unionen og dens medlemsstater.

(11)

For at retfærdiggøre og støtte sin angrebskrig mod Ukraine har Den Russiske Føderation været involveret i løbende og samordnede propagandaaktioner rettet mod civilsamfundet i Unionen og nabolandene, hvilket i alvorlig grad forvrider og manipulerer fakta.

(12)

Disse propagandaaktioner er blevet kanaliseret gennem en række medieforetagender under Den Russiske Føderations permanente direkte eller indirekte kontrol. Sådanne aktioner udgør en betydelig og direkte trussel mod Unionens offentlige orden og sikkerhed. Disse medieforetagender er afgørende for og medvirkende til at fremme og støtte angrebskrigen mod Ukraine og til destabiliseringen af dets nabolande.

(13)

I betragtning af den alvorlige situation og som svar på Ruslands angrebskrig mod Ukraine, er det nødvendigt, i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og friheder, der er anerkendt i chartret om grundlæggende rettigheder, navnlig med retten til ytrings- og informationsfrihed som anerkendt i chartrets artikel 11, at indføre yderligere restriktive foranstaltninger for at suspendere sådanne medieforetagenders udsendelsesaktiviteter i Unionen eller rettet mod Unionen. Foranstaltningerne bør opretholdes, indtil aggressionen mod Ukraine er bragt til ophør, og indtil Den Russiske Føderation og dens tilknyttede medieforetagender ophører med at gennemføre propagandaaktioner mod Unionen og dens medlemsstater.

(14)

I overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og friheder, der er anerkendt i chartret om grundlæggende rettigheder, navnlig med retten til ytrings- og informationsfrihed, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og ejendomsretten som anerkendt i chartrets artikel 11, 16 og 17, forhindrer disse foranstaltninger ikke, at medieforetagenderne og deres medarbejdere udfører andre aktiviteter i Unionen end udsendelse, f.eks. research og interviews. Disse foranstaltninger ændrer navnlig ikke på forpligtelsen til at respektere de rettigheder, friheder og principper, der er omhandlet i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union, herunder i chartret om grundlæggende rettigheder, og i medlemsstaternes forfatninger, inden for deres respektive anvendelsesområder.

(15)

For at sikre overensstemmelse med proceduren i afgørelse 2014/512/FUSP for suspension af sendetilladelser bør Rådet udøve gennemførelsesbeføjelser til efter en undersøgelse af de respektive tilfælde at beslutte, om de restriktive foranstaltninger skal finde anvendelse fra den dato, der er fastsat i nærværende forordning, for så vidt angår en række enheder, der er opført på listen i bilag XV til forordning (EU) nr. 833/2014.

(16)

Kritiske infrastrukturer og enheder spiller som leverandører af væsentlige tjenester en uundværlig rolle med hensyn til opretholdelse af vitale samfundsmæssige funktioner eller økonomiske aktiviteter på det indre marked i en stadig mere indbyrdes afhængig EU-økonomi. EU-rammen er fastsat i Rådets direktiv 2008/114/EF (4), som er ophævet med virkning fra den 18. oktober 2024, om indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2557 (5) om kritiske enheders modstandsdygtighed med henblik på både at styrke kritiske enheders modstandsdygtighed i det indre marked ved hjælp af harmoniserede minimumsregler og ved at bistå dem ved hjælp af sammenhængende og målrettede støtte- og tilsynsforanstaltninger.

(17)

Ruslands indflydelse på sådanne infrastrukturer og enheder kan true deres velfungerende funktion og i sidste ende udgøre en fare for leveringen af væsentlige tjenester til europæiske borgere. Muligheden for at bestride hverv i disse enheders styrende organer bør derfor begrænses.

(18)

I overensstemmelse med den gældende retlige ramme finder det nye forbud mod at bestride hverv i de styrende organer anvendelse på europæisk kritisk infrastruktur og kritisk infrastruktur, der er identificeret eller udpeget som sådan i henhold til national ret som defineret i direktiv 2008/114/EF, der finder anvendelse indtil den 18. oktober 2024. Fra den 18. oktober 2024 vil det nye forbud finde anvendelse på kritiske enheder og kritisk infrastruktur som defineret i direktiv (EU) 2022/2557. I direktiv (EU) 2022/2557 er der fastsat en forpligtelse for medlemsstaterne til senest den 17. juli 2026 i deres nationale ret at identificere de kritiske enheder for de sektorer og delsektorer, der er anført i bilaget til nævnte direktiv. Fra den 17. juli 2026 vil det nye forbud mod at bestride hverv i de styrende organer derfor berøre alle de kritiske enheder, der er identificeret eller udpeget som sådanne af medlemsstaterne.

(19)

Da gaslagringskapacitet er et kritisk aktiv for gasforsyningssikkerheden i Unionen, indføres der ved afgørelse (FUSP) 2023/434 et forbud mod at levere gaslagringskapacitet i Unionen til russiske statsborgere, fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer eller enheder, der er etableret i Rusland. Dette er nødvendigt for at undgå Ruslands våbengørelse af sin gasforsyning og risiko for markedsmanipulation, der ville være skadelig for Unionens kritiske energiforsyning.

(20)

For at undgå omgåelse og sikre overholdelse af forbuddet for luftfartøjer, der ikke er registreret i Rusland, og som ejes, chartres eller på anden måde kontrolleres af russiske fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, mod at lande i, lette fra eller overflyve Unionens område, indføres der ved afgørelse (FUSP) 2023/434 en forpligtelse for luftfartøjsoperatører til at anmelde ikkeregelmæssige flyvninger til deres kompetente myndigheder. Den berørte medlemsstat bør øjeblikkeligt underrette de øvrige medlemsstater, netforvalteren og Kommissionen, hvis den ikke giver tilladelse til en sådan flyvning.

(21)

Ved afgørelse (FUSP) 2023/434 forlænges varigheden af undtagelsen fra forbuddet mod at indgå transaktioner med visse russiske statsejede enheder, hvis en sådan transaktion er strengt nødvendig for afviklingen af et joint venture eller et lignende retligt arrangement. Den forlænger også varigheden af den periode, hvori medlemsstaternes kompetente myndigheder har mulighed for at tillade transaktioner, som er nødvendige for, at disse russiske statsejede enheder kan foretage afhændelse og trække sig tilbage fra EU-virksomheder.

(22)

For at sikre ensartet anvendelse af forbuddet mod transaktioner i forbindelse med forvaltningen af Ruslands centralbanks reserver og aktiver bør det kræves, at fysiske og juridiske personer, enheder og organer giver medlemsstaternes kompetente myndigheder og samtidig Kommissionen oplysninger om sådanne aktiver og reserver, som de besidder eller kontrollerer eller er modpart i. Det bør også præciseres, hvilken type oplysninger der skal gives, og hvordan disse bør behandles og anvendes for at sikre en ensartet anvendelse af denne indberetningspligt. Det bør også præciseres, at medlemsstaterne og de relevante fysiske og juridiske personer, enheder og organer skal samarbejde med Kommissionen om enhver kontrol af sådanne oplysninger, og at Kommissionen kan anmode om yderligere oplysninger, idet den berørte medlemsstat underrettes om en sådan anmodning. Indberetningspligten er accessorisk i forhold til den effektive anvendelse af forbuddet mod transaktioner i forbindelse med forvaltningen af Ruslands Centralbanks reserver og aktiver og berører ikke de monetære funktioner og princippet om Den Europæiske Centralbanks og de nationale centralbankers uafhængighed. For at der er tid til tilpasning, bør anvendelsen af de nye indberetningskrav udskydes.

(23)

For yderligere at lette afhændelse og tilbagetrækning fra det russiske marked for EU-erhvervsdrivende indføres der ved afgørelse (FUSP) 2023/434 en midlertidig undtagelse fra forbuddet i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 mod at levere visse tjenesteydelser. For at lette en hurtig udtræden af det russiske marked er denne undtagelse midlertidig og begrænset og gør det muligt indtil den 31. december 2023 fortsat at levere tjenesteydelser til og udelukkende til fordel for de juridiske personer, enheder eller organer, der er resultatet af afhændelsen. Desuden bør medlemsstaternes kompetente myndigheder sikre, at tjenesteydelserne ikke leveres til den russiske regering eller tilgodeser militære slutbrugere eller har en militær slutanvendelse.

(24)

Unionen er fast besluttet på at undgå trusler mod sikkerheden til søs. Ved afgørelse (FUSP) 2023/434 fastsættes der derfor visse undtagelser for EU-operatører til at levere lodstjenester til fartøjer i uskadelig gennemsejling som defineret i folkeretten, og som er nødvendige af hensyn til sikkerheden til søs.

(25)

For at sikre retssikkerheden med hensyn til behandlingen af import indeholder afgørelse (FUSP) 2023/434 regler om medlemsstaternes toldmyndigheders frigivelse af varer, der fysisk befinder sig i Unionen, og som allerede var blevet frembudt for toldmyndighederne, da de blev underlagt sådanne restriktioner. Denne mulighed finder anvendelse uanset de procedurer, som varerne blev henført under efter frembydelse for toldvæsenet (transit, aktiv forædling, overgang til fri omsætning osv.) eller de proceduremæssige skridt og formaliteter i henhold til EU-toldkodeksen, der er nødvendige for frigivelsen. Afgørelse (FUSP) 2023/434 tillader også, at medlemsstaterne frigiver varer, der allerede tidligere er ført ind i Unionen. Dette er nødvendigt for at tilgodese EU-erhvervsdrivende, der har ført disse varer ind i Unionen i god tro på et tidspunkt, hvor de endnu ikke var omfattet af restriktive importforanstaltninger, herunder når import af dem stadig var tilladt i en afviklingsperiode. Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør sikre, at frigivelsen af varerne og enhver betaling i forbindelse hermed er i overensstemmelse med bestemmelserne og målene i Unionens restriktive foranstaltninger. På samme måde bør enhver beslutning om ikke at frigive sådanne varer være i overensstemmelse med nævnte mål og bl.a. sikre, at varerne ikke returneres til Rusland.

(26)

Endelig foretages der i afgørelse FUSP 2023/434 visse korrektioner af teknisk art i den dispositive tekst i afgørelse 2014/512/FUSP.

(27)

Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, og der bør derfor indføres regulering på EU-plan, navnlig for at sikre en ensartet anvendelse af dem i alle medlemsstater.

(28)

Forordning (EU) nr. 833/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 833/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende litraer:

»y)

»kritiske enheder«: enheder som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2557 (*1)

z)

»kritisk infrastruktur«: en infrastruktur som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 2008/114/EF (*2) og artikel 2, nr. 4), i direktiv (EU) 2022/2557

za)

»europæisk kritisk infrastruktur«: infrastruktur som defineret i artikel 2, litra b), i direktiv 2008/114/EF

zb)

»ejere eller operatører af kritisk infrastruktur«: enheder, der har ansvaret for investeringerne eller den daglige drift af og investeringen i et bestemt aktiv, system eller en del deraf, der er udpeget som kritisk infrastruktur eller europæisk kritisk infrastruktur.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2557 af 14. december 2022 om kritiske enheders modstandsdygtighed og om ophævelse af Rådets direktiv 2008/114/EF (EUT L 333 af 27.12.2022, s. 164)."

(*2)  Rådets direktiv 2008/114/EF af 8. december 2008 om indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den bedre (EUT L 345 af 23.12.2008, s. 75).«"

2)

I artikel 2 indsættes følgende stykker:

»1a.   Transit via Ruslands område af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, der er omhandlet i stk. 1, og som eksporteres fra Unionen, er forbudt.

3a.   Uden at det berører tilladelseskravene i henhold til forordning (EU) 2021/821, finder forbuddet i denne artikels stk. 1a ikke anvendelse på transit via Ruslands område af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, der er bestemt til de formål, der er fastsat i denne artikels stk. 3, litra a)-e).

4a.   Uanset stk. 1a og uden at det berører tilladelseskravene i henhold til forordning (EU) 2021/821, kan de kompetente myndigheder tillade transit via Ruslands område af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse efter at have fastslået, at sådanne produkter eller teknologi er bestemt til de formål, der er omhandlet i denne artikels stk. 4, litra b), c), d) og h).«

3)

I artikel 2aa indsættes følgende stykke:

»1a.   Transit via Ruslands område af skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil som omhandlet i stk. 1 og som eksporteres fra Unionen, er forbudt.«

4)

I artikel 3c tilføjes følgende stykke:

»5c.   For så vidt angår de produkter, der er opført i bilag XI, del D, finder forbuddene i stk. 1 og 4 ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 27. marts 2023 af kontrakter, der er indgået inden den 26. februar 2023, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.«

5)

I artikel 3d tilføjes følgende stykker:

»5.   Luftfartøjsoperatører, der foretager ikkeregelmæssige flyvninger mellem Rusland og Unionen, og som foretages direkte eller via et tredjeland, meddeler deres kompetente myndigheder alle relevante oplysninger om flyvningen, inden de foretager den, og mindst 48 timer i forvejen.

6.   I tilfælde af afvisning af en flyvning meddelt i overensstemmelse med stk. 5 underretter den berørte medlemsstat straks de øvrige medlemsstater, netforvalteren og Kommissionen.«

6)

Artikel 3i ændres således:

a)

Følgende stykker tilføjes:

»3d.   For så vidt angår de produkter, der er opført i bilag XXI, del C, finder forbuddene i stk. 1 og 2 ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 27. maj 2023 af kontrakter, der er indgået inden den 26. februar 2023, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på produkter henhørende under KN-kode 2803 og 4002 som opført i bilag XXI, del C, på hvilke stk. 3da finder anvendelse.

3da.   Forbuddene i stk. 1 og 2 finder indtil den 30. juni 2024 ikke anvendelse på import, indkøb og transport eller dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand, der er nødvendig for import, til Unionen af følgende mængder:

a)

752 475 metriske ton for varer henhørende under KN-kode 2803

b)

562 973 metriske ton for varer henhørende under KN-kode 4002.«

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   De importkontingenter, der er fastsat i denne artikels stk. 3da og 4, forvaltes af Kommissionen og medlemsstaterne i overensstemmelse med den forvaltningsordning for toldkontingenter, der er fastsat i artikel 49-54 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (*3).

(*3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).«"

7)

Artikel 3k ændres således:

a)

Følgende stykker indsættes:

»3c.   For så vidt angår de produkter, der er opført i bilag XXIII, del C, finder forbuddene i stk. 1 og 2 ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 27. marts 2023 af kontrakter, der er indgået inden den 26. februar 2023, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på produkter henhørende under KN-kode 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28, 7219 24 som opført i bilag XXIII, del C, på hvilke stk. 3 finder anvendelse.

5b.   Uanset stk. 1 og 2 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade salg, levering, overførsel eller eksport af produkter, der er opført i bilag XXIII, del C, eller dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand, efter at have fastslået, at dette er strengt nødvendigt med henblik på fremstilling af varer af titan, der er nødvendige i luftfartsindustrien, og for hvilke der ikke findes nogen alternativ forsyning.«

b)

Stk. 5a og 6 affattes således:

»5a.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade salg, levering, overførsel eller eksport af produkter henhørende under KN-kode 8417 20, eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand, efter at have fastslået, at det er til personlig husholdningsbrug for fysiske personer er nødvendigt med sådanne produkter eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand.

6.   Når de kompetente myndigheder træffer afgørelse om anmodninger om tilladelser som omhandlet i stk. 5, 5a og 5b, må de ikke give tilladelse til eksport til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland, hvis de har rimelig grund til at tro, at produkterne kan have en militær slutanvendelse.«

8)

I artikel 5a indsættes følgende stykker:

»4a.   Uanset de gældende regler om indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer, herunder Den Europæiske Centralbank, nationale centralbanker, enheder i den finansielle sektor som defineret i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (*4), forsikrings- og genforsikringsselskaber som defineret i artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (*5), værdipapircentraler som defineret i artikel 2 i forordning (EU) nr. 909/2014 og centrale modparter som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (*6) senest to uger efter den 26. februar 2023 give den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er bosat eller etableret, og samtidig Kommissionen oplysninger om de aktiver og reserver, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 4, og som de besidder eller kontrollerer eller er modpart i. Disse oplysninger skal ajourføres hver tredje måned og skal mindst omfatte følgende:

a)

oplysninger til identifikation af de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der ejer, besidder eller kontrollerer sådanne aktiver og reserver, herunder navn, adresse og momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer

b)

beløbet eller markedsværdien af sådanne aktiver og reserver på indberetningsdatoen og på datoen for immobiliseringen

c)

typer af aktiver og reserver opdelt efter kategorierne i artikel 1, litra g), nr. i)-vii), i Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 (*7) samt kryptoaktiver og andre relevante kategorier og en yderligere kategori svarende til økonomiske ressourcer som omhandlet i artikel 1, litra d), i forordning (EU) nr. 269/2014. For hver af nævnte kategorier, og hvis de foreligger, skal relevante karakteristika såsom mængde, geografisk placering, valuta, løbetid og kontraktlige betingelser mellem den indberettende enhed og ejeren af aktivet angives.

4b.   Hvis den/det indberettende fysiske eller juridiske person, enhed eller organ har konstateret et ekstraordinært og uforudset tab eller skade på de aktiver og reserver, der er omhandlet i stk. 4a, indberettes disse oplysninger straks til den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat, og oplysningerne sendes samtidig til Kommissionen.

4c.   Medlemsstaterne samt de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af indberetningspligten i stk. 4a, samarbejder med Kommissionen om enhver kontrol af de oplysninger, der modtages i henhold til nævnte stykke. Kommissionen kan anmode om yderligere oplysninger, som den har brug for til at foretage en sådan kontrol. Når en sådan anmodning er rettet til en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, sender Kommission den samtidig til den relevante medlemsstats kompetente myndighed. Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, skal stilles til rådighed for den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat.

4d.   Alle oplysninger, der fremsendes til eller modtages af Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder i henhold til denne artikel, må kun anvendes af Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder til de formål, hvortil de blev givet eller modtaget.

4e.   Enhver behandling af personoplysninger må kun foretages i overensstemmelse med denne forordning og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (*8) og (EU) 2018/1725 (*9), i det omfang det er nødvendigt for anvendelsen af nærværende forordning og for at sikre et effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne og med Kommissionen ved anvendelsen af nærværende forordning.

(*4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1)."

(*5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1)."

(*6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1)."

(*7)  Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6)."

(*8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1)."

(*9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).«"

9)

Artikel 5aa, stk. 3, litra d), affattes således:

»d)

transaktioner, herunder salg, der er strengt nødvendige for afvikling senest den 31. december 2023 af et joint venture eller et lignende retligt arrangement, der er indgået inden den 16. marts 2022, og som involverer en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i stk. 1«.

10)

I artikel 5aa, stk. 3, tilføjes følgende litra:

»h)

levering af lodstjenester til fartøjer i uskadelig gennemsejling som defineret i folkeretten, som er nødvendige af hensyn til sikkerheden til søs.«

11)

Artikel 5aa, stk. 3a, affattes således:

»3a.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade transaktioner, der er strengt nødvendige for, at de enheder, der er omhandlet i stk. 1, eller deres datterselskaber i Unionen kan foretage afhændelse og trække sig tilbage senest den 31. december 2023 fra juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Unionen.«

12)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 5o

1.   Det er fra den 27. marts 2023 forbudt at give russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, mulighed for at bestride hverv i de styrende organer hos ejere eller operatører af kritisk infrastruktur, europæisk kritisk infrastruktur og kritiske enheder.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på statsborgere i en medlemsstat, i et land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz.

Artikel 5p

1.   Det er forbudt at levere lagerkapacitet som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 28), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 (*10) i en lagerfacilitet som defineret i artikel 2, nr. 9), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF (*11), undtagen den del af faciliteter til flydende naturgas, der benyttes til oplagring, til:

a)

russiske statsborgere, fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland

b)

juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

c)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b).

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på operationer, der er strengt nødvendige for afslutning inden den 27. marts 2023 af kontrakter, der ikke er i overensstemmelse med denne artikel, og som er indgået inden den 26. februar 2023, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

3.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade levering af lagerkapacitet som omhandlet i stk. 1 efter at have fastslået, at det er nødvendigt for at sikre kritisk energiforsyning i Unionen.

4.   Den eller de pågældende medlemsstater underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 3, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

(*10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005 (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 36)."

(*11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94).«"

13)

I artikel 12b indsættes følgende stykke:

»2a.   Uanset artikel 5n kan de kompetente myndigheder tillade fortsat levering af tjenester, der er anført i nævnte artikel, indtil den 31. december 2023, hvis en sådan levering af tjenester er strengt nødvendigt for afhændelser i forbindelse med Rusland eller afhændelsen af forretningsaktiviteter i Rusland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

sådanne tjenester leveres udelukkende til fordel for de juridiske personer, enheder eller organer, der er resultatet af afhændelsen, og

b)

de kompetente myndigheder, der træffer afgørelse om anmodninger om tilladelse, ikke har rimelig grund til at antage, at tjenesterne direkte eller indirekte leveres til en militær slutbruger eller have en militær slutanvendelse i Rusland.«

14)

Artikel 12b, stk. 3, affattes således:

»3.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, 2 eller 2a, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.«

15)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 12d

De forbud mod at yde teknisk bistand, der er fastsat i denne forordning, finder ikke anvendelse på levering af lodstjenester til fartøjer i uskadelig gennemsejling som defineret i folkeretten, og som er nødvendige af hensyn til sikkerheden til søs.

Artikel 12e

1.   Med henblik på de forbud mod import af varer, der er fastsat i denne forordning, kan varer, der fysisk befinder sig i Unionen, frigives som fastsat i artikel 5, nr. 26), i EU-toldkodeksen (*12) af toldmyndighederne, forudsat at de er blevet frembudt for toldvæsenet i overensstemmelse med artikel 134 i EU-toldkodeksen inden de respektive importforbuds ikrafttræden eller anvendelsesdato, alt efter hvilken dato der er den seneste.

2.   Alle proceduremæssige skridt, der er nødvendige for den i stk. 1 og 5 omhandlede frigivelse af de pågældende varer i henhold til EU-toldkodeksen, er tilladt.

3.   Toldmyndighederne må ikke tillade frigivelse af varerne, hvis de har rimelig grund til mistanke om omgåelse, og må ikke tillade genudførsel af varerne til Rusland.

4.   Betalinger i forbindelse med sådanne varer skal være i overensstemmelse med bestemmelserne og målene i denne forordning, navnlig købsforbuddet, og forordning (EU) nr. 269/2014.

5.   Varer, der fysisk befinder sig i Unionen, og som frembydes for toldmyndighederne inden den 26. februar 2023, og som blev standset i henhold til bestemmelserne i denne forordning, kan frigives af toldmyndighederne på de betingelser, der er fastsat i stk. 1, 2, 3 og 4.

(*12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).«"

16)

Bilag IV ændres som angivet i bilag I til denne forordning.

17)

Bilag VII ændres som angivet i bilag II til denne forordning.

18)

Bilag VIII ændres som angivet i bilag III til denne forordning.

19)

Bilag XI ændres som angivet i bilag IV til denne forordning.

20)

Bilag XV ændres som angivet i bilag V til denne forordning.

Nr. 20) finder anvendelse på en eller flere af de enheder, der er omhandlet i bilag V til denne forordning, fra den 10. april 2023, forudsat at Rådet efter at have gennemgået de respektive sager træffer afgørelse herom ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.

21)

Bilag XXI ændres som angivet i bilag VI til denne forordning.

22)

Bilag XXIII ændres som angivet i bilag VII til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 8), finder anvendelse fra den 27. april 2023.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2023.

På Rådets vegne

J. ROSWALL

Formand


(1)  Se side 593 i denne EUT.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).

(4)  Rådets direktiv 2008/114/EF af 8. december 2008 om indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den bedre (EUT L 345 af 23.12.2008, s. 75).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2557 af 14. december 2022 om kritiske enheders modstandsdygtighed og om ophævelse af Rådets direktiv 2008/114/EF (EUT L 333 af 27.12.2022, s. 164).


BILAG I

Bilag IV til forordning (EU) nr. 833/2014 affattes således:

"BILAG IV

Liste over fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer som omhandlet i artikel 2, stk. 7, artikel 2a, stk. 7, og artikel 2b, stk. 1

1.

JSC Sirius

2.

OJSC Stankoinstrument

3.

OAO JSC Chemcomposite

4.

JSC Kalashnikov

5.

JSC Tula Arms Plant

6.

NPK Technologii Maschinostrojenija

7.

OAO Wysokototschnye Kompleksi

8.

OAO Almaz Antey

9.

OAO NPO Bazalt

10.

Admiralty Shipyard JSC

11.

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

12.

Argut OOO

13.

Communication center of the Ministry of Defense

14.

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis

15.

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia

16.

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia

17.

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

18.

Foreign Intelligence Service (SVR)

19.

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs

20.

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center)

21.

Irkut Corporation

22.

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

23.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

24.

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

25.

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

26.

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)

27.

JSC Rocket and Space Centre – Progress

28.

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

29.

Kazan Helicopter Plant PJSC

30.

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

31.

Ministry of Defence RF

32.

Moscow Institute of Physics and Technology

33.

NPO High Precision Systems JSC

34.

NPO Splav JSC

35.

OPK Oboronprom

36.

PJSC Beriev Aircraft Company

37.

PJSC Irkut Corporation

38.

PJSC Kazan Helicopters

39.

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

40.

Promtech-Dubna, JSC

41.

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

42.

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

43.

Rapart Services LLC

44.

Rosoboronexport OJSC (ROE)

45.

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

46.

Rostekh – Azimuth

47.

Russian Aircraft Corporation MiG

48.

Russian Helicopters JSC

49.

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

50.

Sukhoi Aviation JSC

51.

Sukhoi Civil Aircraft

52.

Tactical Missiles Corporation JSC

53.

Tupolev JSC

54.

UEC-Saturn

55.

United Aircraft Corporation

56.

JSC AeroKompozit

57.

United Engine Corporation

58.

UEC-Aviadvigatel JSC

59.

United Instrument Manufacturing Corporation

60.

United Shipbuilding Corporation

61.

JSC PO Sevmash

62.

Krasnoye Sormovo Shipyard

63.

Severnaya Shipyard

64.

Shipyard Yantar

65.

UralVagonZavod

66.

Baikal Electronics

67.

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

68.

Central Research and Development Institute Tsiklon

69.

Crocus Nano Electronics

70.

Dalzavod Ship-Repair Center

71.

Elara

72.

Electronic Computing and Information Systems

73.

ELPROM

74.

Engineering Center Ltd.

75.

Forss Technology Ltd.

76.

Integral SPB

77.

JSC Element

78.

JSC Pella-Mash

79.

JSC Shipyard Vympel

80.

Kranark LLC

81.

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

82.

LLC Center

83.

MCST Lebedev

84.

Miass Machine-Building Factory

85.

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

86.

MPI VOLNA

87.

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

88.

Nerpa Shipyard

89.

NM-Tekh

90.

Novorossiysk Shipyard JSC

91.

NPO Electronic Systems

92.

NPP Istok

93.

NTC Metrotek

94.

OAO GosNIIkhimanalit

95.

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

96.

OJSC TSRY

97.

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

98.

OOO Planar

99.

OOO Sertal

100.

Photon Pro LLC

101.

PJSC Zvezda

102.

Amur Shipbuilding Factory PJSC

103.

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

104.

AO Kronshtadt

105.

Avant Space LLC

106.

Production Association Strela

107.

Radioavtomatika

108.

Research Center Module

109.

Robin Trade Limited

110.

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

111.

Rubin Sever Design Bureau

112.

Russian Space Systems

113.

Rybinsk Shipyard Engineering

114.

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

115.

Scientific-Research Institute of Electronics

116.

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

117.

Scientific Research Institute NII Submikron

118.

Sergey IONOV

119.

Serniya Engineering

120.

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

121.

Ship Maintenance Center Zvezdochka

122.

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

123.

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

124.

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

125.

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

126.

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

127.

UAB Pella-Fjord

128.

United Shipbuilding Corporation JSC "35th Shipyard"

129.

United Shipbuilding Corporation JSC "Astrakhan Shipyard"

130.

United Shipbuilding Corporation JSC "Aysberg Central Design Bureau"

131.

United Shipbuilding Corporation JSC "Baltic Shipbuilding Factory"

132.

United Shipbuilding Corporation JSC "Krasnoye Sormovo Plant OJSC"

133.

United Shipbuilding Corporation JSC SC "Zvyozdochka"

134.

United Shipbuilding Corporation "Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar"

135.

United Shipbuilding Corporation "Scientific Research Design Technological Bureau Onega"

136.

United Shipbuilding Corporation "Sredne-Nevsky Shipyard"

137.

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

138.

Urals Project Design Bureau Detal

139.

Vega Pilot Plant

140.

Vertikal LLC

141.

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

142.

VTK Ltd

143.

Yaroslavl Shipbuilding Factory

144.

ZAO Elmiks-VS

145.

ZAO Sparta

146.

ZAO Svyaz Inzhiniring

147.

46th TSNII Central Scientific Research Institute

148.

Alagir Resistor Factory

149.

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

150.

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

151.

Almaz JSC

152.

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

153.

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

154.

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

155.

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

156.

Electrosignal JSC

157.

Energiya JSC

158.

Engineering Center Moselectronproekt

159.

Etalon Scientific and Production Association

160.

Evgeny Krayushin

161.

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

162.

Ineko LLC

163.

Informakustika JSC

164.

Institute of High Energy Physics

165.

Institute of Theoretical and Experimental Physics

166.

Inteltech PJSC

167.

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

168.

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

169.

Kulon Scientific-Research Institute JSC

170.

Lutch Design Office JSC

171.

Meteor Plant JSC

172.

Moscow Communications Research Institute JSC

173.

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

174.

NPO Elektromechaniki JSC

175.

Omsk Production Union Irtysh JSC

176.

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

177.

Optron, JSC

178.

Pella Shipyard OJSC

179.

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

180.

Pskov Distance Communications Equipment Plant

181.

Radiozavod JSC

182.

Razryad JSC

183.

Research Production Association Mars

184.

Ryazan Radio-Plant

185.

Scientific Production Center Vigstar JSC

186.

Scientific Production Enterprise "Radiosviaz"

187.

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

188.

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

189.

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

190.

Scientific-Production Enterprise "Kant"

191.

Scientific-Production Enterprise "Svyaz"

192.

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

193.

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

194.

Scientific-Production Enterprise Volna

195.

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

196.

Scientific-Research Institute "Argon"

197.

Scientific-Research Institute and Factory Platan

198.

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

199.

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

200.

Special Design Bureau Salute JSC

201.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Salute"

202.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "State Machine Building Design Bureau "Vympel" By Name I.I.Toropov"

203.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "URALELEMENT"

204.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Plant Dagdiesel"

205.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering"

206.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

207.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

208.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

209.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

210.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

211.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

212.

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company "Research Center for Automated Design"

213.

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

214.

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

215.

Tactical Missile Company, NPO Lightning

216.

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant "Molot"

217.

Tactical Missile Company, PJSC "MBDB""ISKRA"

218.

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

219.

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

220.

Tactical Missile Corporation, "Central Design Bureau of Automation"

221.

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

222.

Tactical Missile Corporation, AO GNPP "Region"

223.

Tactical Missile Corporation, AO TMKB "Soyuz"

224.

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

225.

Tactical Missile Corporation, Concern "MPO – Gidropribor"

226.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company "KRASNY GIDROPRESS"

227.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

228.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

229.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

230.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

231.

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

232.

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

233.

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

234.

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau "Detal"

235.

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

236.

Tambov Plant (TZ) "October"

237.

United Shipbuilding Corporation "Production Association Northern Machine Building Enterprise"

238.

United Shipbuilding Corporation "5th Shipyard"

239.

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

240.

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

241.

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

242.

Rosatomflot

243.

Lyulki Experimental-Design Bureau

244.

Lyulki Science and Technology Center

245.

AO Aviaagregat

246.

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

247.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

248.

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

249.

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

250.

Federal State Unitary Enterprise "State Scientific-Research Institute for Aviation Systems" (GosNIIAS)

251.

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

252.

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

253.

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

254.

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

255.

Joint Stock Company 766 UPTK

256.

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

257.

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

258.

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

259.

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

260.

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

261.

JSC NII Steel

262.

Joint Stock Company Remdizel

263.

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

264.

Joint Stock Company STAR

265.

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

266.

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

267.

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

268.

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

269.

Lytkarino Machine-Building Plant

270.

Moscow Aviation Institute

271.

Moscow Institute of Thermal Technology

272.

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

273.

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

274.

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

275.

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

276.

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

277.

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

278.

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

279.

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

280.

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

281.

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

282.

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

283.

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

284.

Salute Gas Turbine Research and Production Center

285.

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

286.

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

287.

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

288.

Software Research Institute

289.

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

290.

Tula Arms Plant

291.

Russian Institute of Radio Navigation and Time

292.

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

293.

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

294.

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

295.

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

296.

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

297.

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

298.

UEC-Perm Engines, JSC

299.

Ural Works of Civil Aviation, JSC

300.

Central Design Bureau for Marine Engineering "Rubin", JSC

301.

"Aeropribor-Voskhod", JSC

302.

Aerospace Equipment Corporation, JSC

303.

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

304.

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

305.

Afanasyev Technomac, JSC

306.

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

307.

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

308.

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

309.

Joint Stock Company Eleron

310.

AO Rubin

311.

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

312.

Branch of PAO II – Aviastar

313.

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

314.

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

315.

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

316.

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

317.

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

318.

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

319.

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

320.

Joint Stok Company Microtechnology

321.

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

322.

Joint Stock Company Radiopribor

323.

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

324.

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

325.

Joint Stock Company Rychag

326.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

327.

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

328.

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

329.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

330.

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

331.

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

332.

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

333.

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

334.

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

335.

Public Joint Stock Company Techpribor

336.

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

337.

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

338.

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

339.

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

340.

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

341.

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

342.

Irkutsk Aviation Plant

343.

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

344.

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

345.

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

346.

Joint Stock Company "Head Special Design Bureau Prozhektor

347.

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

348.

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

349.

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

350.

Joint Stock Company SPMDB Malachite

351.

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

352.

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

353.

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

354.

NPP Start

355.

OAO Radiofizika

356.

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

357.

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

358.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

359.

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

360.

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

361.

Shvabe JSC

362.

Special Technological Center LLC

363.

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

364.

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

365.

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

366.

Strategic Control Posts Corporation

367.

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

368.

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

369.

Voentelecom JSC

370.

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

371.

Ak Bars Holding

372.

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

373.

Systems of Biological Synthesis LLC

374.

Borisfen, JSC

375.

Barnaul cartridge plant, JSC

376.

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

377.

Bryansk Automobile Plant, JSC

378.

Burevestnik Central Research Institute, JSC

379.

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

380.

Arsenal Machine-building plant, OJSC

381.

Central Design Bureau of Automatics, JSC

382.

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

383.

Zavod Elecon, JSC

384.

VMP "Avitec", JSC

385.

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

386.

Tulatochmash, JSC

387.

PJSC "I.S. Brook" INEUM

388.

SPE "Krasnoznamenets", JSC

389.

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

390.

SPA "Impuls", JSC

391.

RusBITech

392.

ROTOR 43

393.

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

394.

RATEP, JSC

395.

PLAZ

396.

OKB "Technika"

397.

Ocean Chips

398.

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

399.

Angstrem JSC

400.

NPCAP

401.

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

402.

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

403.

Novator DB

404.

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

405.

NII Stali JSC

406.

Nevskoe Design Bureau, JSC

407.

Neva Electronica JSC

408.

ENICS

409.

The JSC Makeyev Design Bureau

410.

KURGANPRIBOR, JSC

411.

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC

412.

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC

413.

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC

414.

Videoglaz Project

415.

Innovative Underwater Technologies, LLC

416.

Ulyanovsk Mechanical Plant

417.

All-Russian Research Institute of Radio Engineering

418.

PJSC "Scientific and Production Association "Almaz" named after Academician A.A. Raspletin"

419.

Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT

420.

Concern Oceanpribor, JSC

421.

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center

422.

JSC Elektronstandart Pribor

423.

JSC "Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov"

424.

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC

425.

Special Technology Centre Limited Liability Company

426.

Vest Ost Limited Liability

427.

Trade-Component LLC

428.

Radiant Electronic Components JSC

429.

JSC ICC Milandr

430.

SMT iLogic LLC

431.

Device Consulting

432.

Concern Radio-Electronic Technologies

433.

Technodinamika, JSC

434.

OOO "UNITEK"

435.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS

436.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN

437.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA)

438.

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force

439.

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO)

440.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)

441.

Paravar Pars Company

442.

Qods Aviation Industries

443.

Shahed Aviation Industries

444.

Concern Morinformsystem–Agat

445.

AO Papilon

446.

IT-Papillon OOO

447.

OOO Adis

448.

Papilon Systems Limited Liability Company

449.

Advanced Research Foundation

450.

Federal Service for Military-Technical Cooperation

451.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center

452.

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences

453.

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal

454.

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika

455.

Joint Stock Company Concern Avtomatika

456.

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology

457.

Joint Stock Company Design Center Soyuz

458.

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika

459.

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress

460.

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina

461.

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics

462.

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant

463.

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin

464.

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute

465.

Joint Stock Company Production Association Sever

466.

Joint Stock Company Research Center ELINS

467.

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment

468.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS

469.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir

470.

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka

471.

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart

472.

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments

473.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions

474.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt

475.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz

476.

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond

477.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT

478.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products

479.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices

480.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials

481.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma

482.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr

483.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering

484.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering

485.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means

486.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina

487.

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall

488.

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors

489.

Joint Stock Company Tekhnodinamika

490.

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly

491.

KAMAZ Publicly Traded Company

492.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences

493.

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna

494.

Limited Liability Company RSBGroup

495.

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments

496.

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant

497.

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant

498.

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar

499.

Public Joint Stock Company Megafon

500.

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant

501.

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation

502.

RT-Inform Limited Liability Company

503.

Skolkovo Foundation

504.

Skolkovo Institute of Science and Technology

505.

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov

506.

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina".


BILAG II

Bilag VII til forordning (EU) nr. 833/2014 affattes således:

"BILAG VII

Liste over produkter og teknologi omhandlet i artikel 2a, stk. 1, og artikel 2b, stk. 1

Del A

Generelle noter, akronymer og forkortelser samt definitioner i bilag I til forordning (EU) 2021/821 finder anvendelse i dette bilag med undtagelse af "Del I – Generelle noter, akronymer og forkortelser samt definitioner, generelle noter til bilag I, punkt 2".

Definitioner af termer, der anvendes i Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr (CML) (2020/C 85/01), finder anvendelse i dette bilag.

Med forbehold af denne forordnings artikel 12 er ikke-kontrollerede produkter, der indeholder en eller flere af de komponenter, der er opført i dette bilag, ikke omfattet af kontrollen i henhold til denne forordnings artikel 2a og 2b.

Kategori I – Elektronik

X.A.I.001

Elektronisk udstyr og komponenter.

a.

"Mikroprocessormikrokredsløb", "mikrocomputermikrokredsløb", mikrocontrollermikrokredsløb med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En ydelseshastighed på mindst 5 gigaflops og en aritmetisk logisk enhed med en adgangsbredde på mindst 32 bit

2.

En klokfrekvens på over 25 MHz eller

3.

Mere end én data- eller instruktionsbus eller seriel kommunikationsport, der giver en direkte ekstern forbindelse mellem parallelle "mikroprocessormikrokredsløb" med en overføringshastighed, der er højere end 2,5 Mbyte/s.

b.

Integrerede hukommelseskredsløb som følger:

1.

Elektrisk sletbare programmerbare read-only-hukommelser (EEPROMs) med lagerkapacitet

a.

Mere end 16 Mbits pr. pakning til flashhukommelsestyper eller

b.

Over en af følgende grænser for alle andre EEPROM-typer:

1.

Mere end 1 Mbit pr. pakke eller

2.

Mere end 256 kbit pr. pakke og en maksimal adgangstid på mindre end 80 ns

2.

Statiske random-access-hukommelser (SRAMs) med lagerkapacitet:

a.

Mere end 1 Mbit pr. pakke eller

b.

Mere end 256 kbit pr. pakke og en maksimal adgangstid på mindre end 25 ns

c.

Analog-til-digital konvertere med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Opløsning på mindst 8 bit, men mindre end 12 bit, med en uddatahastighed på over 200 megaaftastninger pr. sekund (MSPS)

2.

Opløsning på 12 bit med en uddatahastighed på over 105 megaaftastninger pr. sekund (MSPS)

3.

Opløsning på mere end 12 bit, men lig med eller mindre end 14 bit, med en uddatahastighed på over 10 mio. ord pr. sekund MSPS) eller

4.

Opløsning på mere end 14 bit med en uddatahastighed på over 2,5 megaaftastninger pr. sekund (MSPS)

d.

Logiske anordninger, der er programmerbare på stedet, og som har et maksimalt antal single-ended digitale inputs/outputs på mellem 200 og 700

e.

Processorer til Fast Fourier-transformation (FFT) med en normeret udførelseshastighed for en 1 024-punkts kompleks FFT på mindre end 1 ms

f.

Kundespecificerede integrerede kredsløb, for hvilke funktionen er ukendt, eller eksportkontrolstatus for det udstyr, i hvilket de integrerede kredsløb skal anvendes, er ukendt for producenten, med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Over 144 terminaler eller

2.

Typisk "basal transmissionsforsinkelse" på mindre end 0,4 ns

g.

"Elektroniske vakuumenheder" med vandrefelt, pulserende eller kontinuerlig bølge som følger:

1.

Koblede hulrumsanordninger eller derivater af disse

2.

Enheder baseret på helixkredsløb eller foldede eller snoede bølgelederkredsløb eller derivater heraf, med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

"Momentan båndbredde" på mindst en halv oktav og et produkt af gennemsnitlig effekt (udtrykt i kW) og frekvens (udtrykt i GHz) på mere end 0,2, eller

b.

"Momentan båndbredde" på mindre end en halv oktav og et produkt af gennemsnitlig effekt (udtrykt i kW) og frekvens (udtrykt i GHz) på mere end 0,4

h.

Fleksible bølgeledere, konstrueret til brug ved frekvenser på mere end 40 GHz

i.

Akustisk bølgeudstyr og surface skimming (fladt volumen) akustisk bølgeudstyr med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Bærefrekvens på over 1 GHz eller

2.

Bærefrekvens på højst 1 GHz og

a.

"Frekvenssidesløjfedæmpning" på mere end 55 dB

b.

Produktet af den største forsinkelse og båndbredde (tid i μs og båndbredde i MHz) på mere end 100 eller

c.

Spredningsforsinkelse på mere end 10 μs

Teknisk note : I forbindelse med X.A.I.001.i forstås ved "frekvenssidesløjfedæmpning" den maksimale dæmpningsværdi, der er specificeret i databladet.

j.

"Celler" som følger:

1.

"Primærceller" med en "energitæthed" på højst 550 Wh/kg ved 293 K (20 °C)

2.

"Sekundærceller" med en "energitæthed" på højst 350 Wh/kg ved 293 K (20 °C)

Bemærk : X.A.I.001.j lægger ikke eksportkontrol på batterier, herunder enkeltcellebatterier.

Tekniske noter:

1.

I forbindelse med X.A.I.001.j beregnes energitætheden (Wh/kg) som den nominelle spænding ganget med den nominelle kapacitet i amperetimer (Ah) divideret med massen i kg. Hvis den nominelle kapacitet ikke er angivet, beregnes energitætheden som den nominelle spænding i anden og derefter ganget med udladningstiden i timer divideret med udladningsbelastningen i ohm og massen i kg.

2.

I forbindelse med X.A.I.001.j defineres en "celle" som en elektrokemisk anordning, der har positive og negative elektroder og en elektrolyt, og som er en kilde til elektrisk energi. Den er grundbyggeklodsen i et batteri.

3.

I forbindelse med X.A.I.001.j.1 er en "primærcelle" en "celle", der ikke er beregnet til at blive ladet af en anden kilde.

4.

I forbindelse med X.A.I.001.j.2 er en "sekundærcelle" en "celle", der er beregnet til at blive ladet af en ekstern elektrisk kilde.

k.

"Superledende" elektromagneter eller solenoider, der er specielt konstrueret til at blive fuldt opladet eller afladet på mindre end 1 minut, og med samtlige følgende egenskaber:

Bemærk : X.A.I.001.k lægger ikke eksportkontrol på "superledende" elektromagneter eller solenoider, der er konstrueret til medicinsk udstyr til magnetisk resonans-billeddannelse (MRI).

1.

Maksimal energiafgivelse under afladning divideret med varigheden af afladningen på mere end 500 kJ pr. minut

2.

Indre diameter af strømvindingerne på mere end 250 mm og

3.

Nominel magnetisk induktion mere end 8 T eller "total strømtæthed" i vindingen mere end 300 A/mm2

l.

Kredsløb eller systemer til elektromagnetisk energilagring, der indeholder komponenter, der er fremstillet af "superledende" materialer, der er specielt konstrueret til drift ved temperaturer under mindst en af de "superledende" bestanddeles "kritiske temperatur", og som har en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Resonante driftsfrekvenser på mere end 1 MHz

2.

Den lagrede energitæthed 1 MJ/m3 eller mere, og

3.

Afladningstid mindre end 1 ms

m.

Hydrogen/hydrogenisotop-thyratroner af keramisk metal og mærkespidsstrøm på mindst 500 A

n.

Ikke anvendt

o.

Solceller, samlinger af forbundne solceller med dækglas (CIC), solpaneler og solarrays, der er "rumkvalificerede" og ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002

"Elektroniske samlinger", moduler og udstyr til generelle formål.

a.

Andet elektronisk testudstyr end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821

b.

Digitale magnetbåndinstrumentdataoptagere med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Maksimal digital interface-overføringshastighed højere end 60 Mbit/s, hvori der anvendes skrueskanderingsteknik

2.

Maksimal digital interface-overføringshastighed højere end 120 Mbit/s, hvori der anvendes fasthovedteknik, eller

3.

"Rumkvalificeret"

c.

Udstyr med maksimal digital interface-overføringshastighed, der er højere end 60 Mbit/s, beregnet på overførsel af konvertering af digitale videobåndoptagere til brug som digitale instrumentdataoptagere

d.

Ikke-modulære analoge oscilloskoper med en båndbredde på mindst 1 GHz

e.

Modulære analoge oscilloskoper med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Mainframe med en båndbredde på mindst 1 GHz, eller

2.

Plug-in-moduler med en individuel båndbredde på mindst 4 GHz

f.

Analoge stikoscilloskoper til analyse af tilbagevendende fænomener med en effektiv båndbredde på mere end 4 GHz

g.

Digitale oscilloskoper og transientoptagere, der anvender analog-til-digital- konverteringsteknik, og som er i stand til at lagre transienter ved sekventiel stikprøveudtagning ved single-shot input ved successive intervaller på mindre end 1 ns (større end 1 gigaaftastning pr. sekund (GSPS)), ved digitalisering til en opløsning på mindst 8 bit, og lagring af mindst 256 prøver.

Bemærk:

X.A.I.002 lægger eksportkontrol på følgende specielt konstruerede komponenter til analoge oscilloskoper:

1.

Plug-in-enheder

2.

Eksterne forstærkere

3.

Forforstærkere

4.

Udstyr til stikprøveudtagning

5.

Katodestrålerør.

X.A.I.003

Andet udstyr til specifik behandling end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, som følger:

a.

Andre frekvensomformere og deres specielt konstruerede komponenter end dem, der er specificeret i CML eller i forordning (EU) 2021/821

b.

Andre massespektrometre end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821

c.

Alle røntgenudladningsmaskiner eller komponenter til kraftsystemer med impulseffekt, hvis konstruktion bygger derpå, herunder Marxgeneratorer, impulsformningsnet med høj effekt, højspændingskondensatorer og triggers

d.

Andre impulsforstærkere end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821

e.

Elektronisk udstyr til tidsforsinkelse eller måling af tidsintervaller som følger:

1.

Moduler til tidsforsinkelse med en opløsning på 50 ns eller derunder i tidsintervaller på 1 μs eller derover eller

2.

Moduler til måling af tidsintervaller med flere kanaler (3 eller flere) eller kronometrisk udstyr med en opløsning på 50 ns eller derunder i tidsintervaller på 1 μs eller derover

f.

Kromatografiske og spektrometriske analyseinstrumenter.

X.B.I.001

Udstyr til fremstilling af elektroniske komponenter eller materialer som følger samt specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

a.

Udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af elektronrør, optiske elementer og specielt konstruerede komponenter dertil er derfor underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 (2) eller X.A.I.001

b.

Følgende udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af halvlederkomponenter, integrerede kredsløb og "elektroniske samlinger", samt systemer, der omfatter eller har dette udstyrs egenskaber:

Bemærk : I henhold til X.B.I.001.b lægges der også eksportkontrol på udstyr, der anvendes eller modificeres til brug ved fremstilling af andet udstyr, f.eks. billeddannende udstyr, elektrooptisk udstyr og akustisk bølgeudstyr.

1.

Udstyr til forarbejdning af materialer til fremstilling af udstyr og komponenter som specificeret i X.B.I.001.b som følger:

Bemærk : I henhold til X.B.I.001 lægges der ikke eksportkontrol på kvartsovnsrør, ovnforinger, paddles, boats (undtagen specielt konstruerede caged boats), boblere, kassetter eller digler, der er specielt konstrueret til forarbejdningsudstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.B.I.001.b.1.

a.

Udstyr til fremstilling af polykrystallinsk silicium og materialer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 3C001 (3)

b.

Udstyr, der er specielt konstrueret til rensning eller forarbejdning af III/V og II/VI-halvledermaterialer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 eller 3C005 1 , bortset fra krystaltrækkemaskiner, for hvilke der henvises til X.B.I.001.b.1.c nedenfor

c.

Krystaltrækkemaskiner og ovne som følger:

Bemærk : X.B.I.001.b.1.c lægger ikke eksportkontrol på diffusions- og oxidationsovne.

1.

Udglødnings- eller rekrystalliseringsudstyr, dog ikke ovne med konstant temperatur, der anvender kraftig energioverførsel, med evne til at forarbejde wafers med en hastighed over 0,005 m2 pr. minut

2.

Krystaltrækkemaskiner "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Kan genoplades uden at udskifte digelbeholderen

b.

I stand til at operere ved tryk på over 2,5 × 105 Pa, eller

c.

I stand til at trække krystaller med en diameter på over 100 mm

d.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til epitaksial vækst med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

I stand til at danne et lag af silicium med en lagtykkelse, der er ensartet til mindre end ±2,5 % over en længde på mindst 200 mm

2.

I stand til at danne et lag af andet materiale end silicium med en lagtykkelse, der er ensartet på tværs af waferen på mindst ±3,5 % eller

3.

Rotation af individuelle wafere under forarbejdningen

e.

Udstyr til epitaksial vækst ved molekylestråle

f.

Magnetisk forstærket "sputtering"-udstyr med specielt konstruerede integrerede indføringssluser, der er i stand til at overføre wafere i et isoleret vakuummiljø

g.

Udstyr, der er specielt konstrueret til ionimplantering, ionforstærket eller fotoforstærket diffusion med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Evne til at generere mønstre

2.

Stråleenergi (accelerationsspænding) på mere end 200 keV

3.

Optimeret til drift ved en stråleenergi (accelerationsspænding) på mindre end 10 keV eller

4.

I stand til højenergioxygenimplantering i et opvarmet "substrat"

h.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til selektiv fjernelse (ætsning) ved hjælp af anisotropiske tørre metoder (f.eks. plasma) som følger:

1.

"Batchtyper" med en af følgende egenskaber:

a.

Endpointdetektion, bortset fra optiske emissionsspektroskopityper eller

b.

Et tryk på højst 26,66 Pa i reaktorens driftstryk (ætsning)

2.

"Enkeltwafertyper" med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Endpointdetektion, bortset fra optiske emissionsspektroskopityper

b.

Et tryk på højst 26,66 Pa i reaktorens driftstryk (ætsning) eller

c.

Waferhåndtering med kassette-til-kassette- og indføringssluser

Bemærkninger:

1.

"Batchtyper" henviser til maskiner, der ikke er specielt konstrueret til forarbejdning af enkeltwafere. Sådanne maskiner kan forarbejde to eller flere wafere samtidig med fælles procesparametre, f.eks. RF-effekt, temperatur, ætsningsgasarter og strømningshastigheder.

2.

"Enkeltwafertyper" henviser til maskiner, der ikke er specielt konstrueret til forarbejdning af enkeltwafere. Disse maskiner kan anvende automatiske waferhåndteringsteknikker til at indføre en enkelt wafer I forarbejdningsudstyret. Definitionen omfatter udstyr, der kan indføre og forarbejde flere wafere, men hvor ætningsparametrene, f.eks. RF-effekt eller endpoint, kan bestemmes uafhængigt for hver enkelt wafer.

i.

Udstyr til kemisk dampudfældning (CVD), f.eks. plasmaforstærket CVD (PECVD) eller fotoforstærket CVD, til fremstilling af halvlederkomponenter, med en af følgende egenskaber til udfældning af oxider, nitrider, metaller eller polysilicium:

1.

Udstyr til kemisk dampudfældning, der fungerer under 105 Pa, eller

2.

PECVD-udstyr, der fungerer enten under 60 Pa eller med automatisk waferhåndtering med kassette-til-kassette og indføringssluser

Bemærk : X.B.I.001.b.1.i lægger ikke eksportkontrol på lavtrykssystemer til kemisk dampudfældning (LPCVD) eller reaktivt "sputtering"-udstyr.

j.

Elektronstrålesystemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til maskefremstilling eller forarbejdning af halvlederkomponenter, med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Elektrostatisk stråleafbøjning

2.

Formet, ikke-gaussisk stråleprofil

3.

Digital-til-analog konverteringshastighed på mere end 3 MHz

4.

Digital-til-analog konverteringsnøjagtighed på mere end 12 bit eller

5.

Mål-til-stråle-positionsfeedbackstyringspræcision på højst 1 μm

Bemærk : X.B.I.001.b.1.j lægger ikke eksportkontrol på elektronstråleudfældningssystemer eller scanning-elektronmikroskoper til generelle formål.

k.

Udstyr til overfladefinish til forarbejdning af halvlederwafere som følger:

1.

Specielt konstrueret udstyr til bagsideforarbejdning af wafere, der er tyndere end 100 μm, og efterfølgende adskillelse heraf eller

2.

Specielt konstrueret udstyr til at opnå en overfladeruhed på en forarbejdet wafers aktive overflade med en tosigmasværdi på højst 2 μm, totalt indikatorudslag (TIR)

Bemærk : X.B.I.001.b.1.k lægger ikke eksportkontrol på udstyr til pålægning og polering til waferes overfladefinish på én side.

l.

Forbindelsesudstyr, som omfatter fælles enkeltkamre eller flerkamre til vakuum, der er specielt konstrueret til at muliggøre integration af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.B.I.001, i et komplet system

m.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program", der anvender "lasere" til reparation eller trimning af "monolitiske integrerede kredsløb" med en af følgende egenskaber:

1.

Positioneringsnøjagtighed på mindre end ±1 μm eller

2.

Pletstørrelse (kerf-bredde) på mindre end 3 μm.

Teknisk note : Med henblik på X.B.I.001.b.1 forstås ved "sputtering" en overlay-belægningsproces, hvor positivt ladede ioner accelereres af et elektrisk felt med målets (belægningsmaterialets) overflade. Når ionerne rammer overfladen, er den kinetiske energi tilstrækkelig til at frigøre overfladeatomer på målet og aflejre dem på substratet. ( Bemærk : Triode-, magnetron- eller radiofrekvens"sputtering" for at forbedre belægningens vedhængskraft og belægningsprocessens hastighed er almindelige modifikationer af processen).

2.

Masker, maskesubstrater, maskefremstillingsudstyr og billedoverførselsudstyr til fremstilling af udstyr og komponenter som specificeret i X.B.I.001 som følger:

Bemærk : Udtrykket masker henviser til dem, der anvendes til elektronstrålelitografi, røntgenlitografi og ultraviolet litografi samt den sædvanlige fotolitografi med ultraviolet og synligt lys.

a.

Færdige masker, retikler og konstruktioner hertil, undtagen:

1.

Færdige masker eller retikler til fremstilling af integrerede kredsløb, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 (4) eller

2.

Maskiner eller retikler, der har begge følgende egenskaber:

a.

Deres udformning er baseret på geometrier på mindst 2,5 μm og

b.

Udformningen omfatter ikke særlige funktioner, der kan ændre den tilsigtede anvendelse ved hjælp af produktionsudstyr eller "software"

b.

Maskesubstrater som følger:

1.

"Substrater" (f.eks. glas, kvarts, safir) belagt med hård overflade (f.eks. chrom, silicium, molybdæn) til fremstilling af masker med dimensioner på over 125 mm x 125 mm eller

2.

Substrater specielt konstrueret til røntgenmasker

c.

Andet udstyr end computere til generelle formål specielt konstrueret til computerstøttet design (CAD) af halvlederkomponenter eller integrerede kredsløb

d.

Følgende udstyr eller maskiner til fremstilling af masker eller retikler:

1.

Fotooptiske step and repeat-kameraer, der er i stand til at frembringe arrays, der er større end 100 mm x 100 mm, eller som kan frembringe en enkelteksponering, der er større end 6 mm x 6 mm i billedplanet, eller som er i stand til at frembringe linjebredder på mindre end 2,5 μm i fotoresistet på "substratet"

2.

Udstyr til maske- eller retikelfremstilling, der anvender ion- eller "laser" strålelitografi, der er i stand til at producere linjebredder på mindre end 2,5 μm, eller

3.

Udstyr eller holdere til at ændre masker eller retikler eller tilføje hinder for at fjerne defekter

Bemærk : I henhold til X.B.I.001.b.2.d.1 og b.2.d.2 lægges der ikke eksportkontrol på udstyr til fremstilling af masker, der anvender fotooptiske metoder, og som enten var kommercielt tilgængelige før den 1. januar 1980 eller ikke har en ydeevne, der er bedre end sådant udstyr.

e.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til inspektion af masker, retikler eller hinder med:

1.

En opløsning på højst 0,25 μm og

2.

En præcision på højst 0,75 μm over en afstand i en eller to koordinater på mindst 63,5 mm

Bemærk : X.B.I.001.b.2.e lægger ikke eksportkontrol på scanning-elektronmikroskoper til generelle formål, undtagen når de er specielt konstrueret og instrumenteret til automatisk mønsterinspektion.

f.

Udstyr til positionering og eksponering til waferproduktion ved hjælp af fotooptiske eller røntgenbaserede metoder, f.eks. litografisk udstyr, herunder både udstyr til billedoverførsel til projektion og step and repeatudstyr (direkte waferstepper) eller step and scanudstyr (scanner), der er i stand til at udføre en eller flere af følgende funktioner:

Bemærk : X.B.I.001.b.2.f lægger ikke eksportkontrol på foto-optisk kontakt- og nærhedsmaskeudstyr til positionering og eksponering eller kontaktbilledoverførselsudstyr.

1.

Fremstilling af en mønsterstørrelse på mindre end 2,5 μm

2.

Positionering med en præcision på højst ±0,25 μm (3 sigma)

3.

Maskine-til-maskine-overlay ikke bedre end ±0,3 μm eller

4.

Lyskildebølgelængde kortere end 400 nm

g.

Elektronstråle-, ionstråle- eller røntgenudstyr til billedoverførsel til projektion, der kan frembringe mønstre på mindre end 2,5 μm

Bemærk : Se X.B.I.001.b.1.j for så vidt angår systemer med fokuseret afbøjet stråle (direkte skrivesystemer).

h.

Udstyr, der anvender "lasere" til direkte skrivning på wafere, der kan frembringe mønstre på mindre end 2,5 μm.

3.

Udstyr til samling af integrerede kredsløb som følger:

a.

Die bonding-maskiner "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med alle følgende egenskaber:

1.

Specielt konstrueret til "hybride integrerede kredsløb"

2.

X-Y-positioneringsvandring på mere end 37,5 x 37,5 mm og

3.

Placeringsnøjagtighed i X-Y-planet på højst ±10 μm

b.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til frembringelse af flere bondings i en enkelt operation (f.eks. beam-lead-bonding, chipcarrierbonding, tapebonding)

c.

Halvautomatiske eller automatiske forseglinger med varm kapsel, hvor kapslen opvarmes lokalt til en højere temperatur end pakkens krop, specielt konstrueret til keramiske mikrokredsløbspakker, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 (5), og som har et throughput på mindst én pakke i minuttet.

Bemærk : X.B.I.001.b.3 lægger ikke eksportkontrol på modstandspunktsvejseudstyr til generelle formål.

4.

Filtre til rene rum, der er i stand til at give et luftmiljø med højst 10 partikler på højst 0,3 μm pr. 0,02832 m3 og filtermaterialer hertil

Teknisk note : I forbindelse med X.B.I.001 forstås ved "kontrolleret ved hjælp af lagret program" en kontrol ved hjælp af instruktioner, der er lagret i et elektronisk lager, som en processor kan udføre for at styre udførelsen af forudbestemte funktioner. Udstyr kan være "kontrolleret ved hjælp af lagret program", hvad enten den elektroniske lagring er intern eller ekstern i forhold til udstyret.

X.B.I.002

Udstyr til inspektion eller test af elektroniske komponenter og materialer samt specielt konstruerede komponenter og tilbehør dertil.

a.

Udstyr, der er specielt konstrueret til inspektion eller test af elektronrør, optiske elementer og specielt konstruerede komponenter dertil er derfor underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 (6) eller X.A.I.001

b.

Følgende udstyr, der er specielt konstrueret til inspektion eller test af halvlederkomponenter, integrerede kredsløb og "elektroniske samlinger", samt systemer, der omfatter eller har dette udstyrs egenskaber:

Bemærk : I henhold til X.B.I.002.b lægges der også eksportkontrol på udstyr, der anvendes eller modificeres til brug ved inspektion eller test af andet udstyr, f.eks. billeddannende udstyr, elektrooptisk udstyr og akustisk bølgeudstyr.

1.

Inspektionsudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til automatisk detektion af defekter, fejl eller kontaminanter på højst 0,6 μm i eller på forarbejdede wafere, substrater, bortset fra trykte kredsløbskort eller chips, ved hjælp af optiske billedoptagelsesteknikker til sammenligning af mønstre

Bemærk : X.B.I.002.b.1 lægger ikke eksportkontrol på scanning-elektronmikroskoper til generelle formål, undtagen når de er specielt konstrueret og instrumenteret til automatisk mønsterinspektion.

2.

Specielt konstrueret måle- og analyseudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" som følger:

a.

Specielt konstrueret til måling af ilt- eller kulstofindholdet i halvledermaterialer

b.

Udstyr til måling af linjebredde med en opløsning på højst 1 μm

c.

Specielt konstruerede planhedsmålingsinstrumenter, der er i stand til at måle afvigelser fra planhed på højst 10 μm med en opløsning på højst 1 μm.

3.

Waferprøvningsudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Positioneringsnøjagtighed på mindre end 3,5 μm

b.

I stand til at teste udstyr med mere end 68 terminaler eller

c.

I stand til at teste ved frekvenser på over 1 GHz

4.

Testudstyr som følger:

a.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program, der er specielt konstrueret til test af diskrete halvlederkomponenter og ukapslede dice, og som er i stand til at teste ved frekvenser på over 18 GHz

Teknisk note : Diskrete halvlederkomponenter omfatter fotoceller og solceller.

b.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program", der er specielt konstrueret til test af integrerede kredsløb og "elektroniske samlinger" heraf, og som er i stand til funktionstest:

1.

Ved en "mønsterhastighed" på over 20 MHz eller

2.

Ved en "mønsterhastighed" på over 10 MHz, men ikke over 20 MHz, og som er i stand til at teste pakker med mere end 68 terminaler.

Bemærkninger : X.B.I.002.b.4.b lægger ikke eksportkontrol på testudstyr, der er specielt konstrueret til test af:

1.

Hukommelser

2.

Samlinger eller en klasse af "elektroniske samlinger" til anvendelse i privathjem og underholdning og

3.

Elektroniske komponenter, "elektroniske samlinger" og integrerede kredsløb, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 (7) eller X.A.I.001, forudsat at dette testudstyr ikke indeholder databehandlingsfaciliteter med "brugertilgængelig programmerbarhed".

Teknisk note : Med henblik på X.B.I.002.b.4.b defineres "mønsterhastighed" som en afprøvningsanordnings maksimale frekvens i forbindelse med en digital operation. Mønsterhastigheden svarer derfor til den højeste datarate, som en afprøvningsanordning kan yde i ikke-multiplex-modus. Den benævnes også prøvningshastighed, maksimal digital frekvens eller maksimal digital hastighed.

c.

Udstyr, der er specielt konstrueret til bestemmelse af billedplansystemers ydeevne ved bølgelængder på mere end 1 200 nm, som anvender målinger "kontrolleret ved hjælp af lagret program" eller computerstøttet evaluering, og som har en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Anvender scanninglyspletdiameter på mindre end 0,12 mm

2.

Konstrueret til måling af lysfølsomme præstationsparametre og til evaluering af frekvensrespons, moduleringsoverførselsfunktion, ensartethed i respons eller støj eller

3.

Konstrueret til evaluering af arrays, der er i stand til at skabe billeder med mere end 32 x 32 linjeelementer

5.

Elektronstråleprøvningssystemer beregnet til drift ved højst 3 keV eller "laser" strålesystemer, til kontaktfri prøvning af halvlederkomponenter under spænding med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Stroboskopvirkning med enten beam-blanking eller detektor-strobing

b.

Et elektronspektrometer til spændingsmålinger med en opløsning på mindre end 0,5 V eller

c.

Elektrisk prøvningstilbehør til analyse af integrerede kredsløbs ydeevne

Bemærk : X.B.I.002.b.5 lægger ikke eksportkontrol på scanning-elektronmikroskoper, undtagen når de er specielt konstrueret og instrumenteret til kontaktfri prøvning af en halvlederkomponent under spænding.

6.

Multifunktionelle systemer med fokuseret ionstråle "kontrolleret ved hjælp af lagret program", der er specielt konstrueret til fremstilling, reparation, analyse af fysisk layout og test af masker eller halvlederkomponenter, og som har en af følgende egenskaber:

a.

Mål-til-stråle-positionsfeedbackstyringspræcision på højst 1 μm eller

b.

Digital-til-analog konverteringsnøjagtighed på mere end 12 bit

7.

Partikelmålesystemer, der anvender "lasere", der er konstrueret til måling af partikelstørrelse og -koncentration i luft, og som har begge følgende egenskaber:

a.

I stand til at måle partikelstørrelser på 0,2 μm eller derunder ved en flowhastighed på mindst 0,02832 m3 pr. minut og

b.

I stand til at karakterisere ren luft i klasse 10 eller bedre.

Teknisk note : I forbindelse med X.B.I.002 forstås ved "kontrolleret ved hjælp af lagret program" en kontrol ved hjælp af instruktioner, der er lagret i et elektronisk lager, som en processor kan udføre for at styre udførelsen af forudbestemte funktioner. Udstyr kan være "kontrolleret ved hjælp af lagret program", hvad enten den elektroniske lagring er intern eller ekstern i forhold til udstyret.

X.C.I.001

Positive resists til halvlederlitografi, som er specielt justeret (optimeret) til brug ved bølgelængder mellem 370 og 193 nm.

X.D.I.001

"Software", der er specielt konstrueret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af elektronisk udstyr eller komponenter, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.I.001, elektronisk udstyr til generelle formål, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.I.002, eller produktions- og testudstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.B.I.001 og X.B.I.002; eller "software", der er specielt konstrueret til "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 3B001.g, og 3B001.h (8).

X.E.I.001

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af elektronisk udstyr eller komponenter, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.I.001, elektronisk udstyr til generelle formål, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.I.002, eller produktions- og testudstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.B.I.001 og X.B.I.002, eller materialer, der underlagt eksportkontrol i henhold til X.C.I.001.

Kategori II – Computere

Bemærk : Kategori II lægger ikke eksportkontrol på varer,der er bestemt til de fysiske personers personlige brug.

X.A.II.001

Computere, "elektroniske samlinger" og beslægtet udstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 4A001 eller 4A003 1 , og specielt konstruerede komponenter hertil.

Bemærk : Eksportkontrolstatus for de "digitale computere" eller beslægtet udstyr, der beskrives i X.A.II.001, afhænger af eksportkontrolstatus for andet udstyr eller systemer, såfremt:

a.

De "digitale computere" eller det beslægtede udstyr er væsentligt for driften af andet udstyr eller systemer

b.

De "digitale computere" eller det beslægtede udstyr ikke er et "hovedelement" i andet udstyr eller systemer og

N.B.1 : Eksportkontrolstatus for "signalbehandlings"- eller "billedforbedrings"-udstyr, som er specielt konstrueret til andet udstyr, med funktioner, der er begrænset til dem, der kræves for det andet udstyr, afhænger af det andet udstyrs eksportkontrolstatus, selv om det overstiger "hovedelement"-kriteriet.

N.B.2 : For så vidt angår eksportkontrolstatus for "digitale computere" eller beslægtet udstyr til telekommunikationsudstyr, se kategori 5, del 1 (Telekommunikation) (9) .

c.

"Teknologi" til "digitale computere" og beslægtet udstyr er omfattet af 4E 1 .

a.

Elektroniske computere og beslægtet udstyr samt "elektroniske samlinger" og specielt konstruerede komponenter hertil, som er normeret til drift ved en omgivelsestemperatur på over 343 K (70 °C)

b.

"Digitale computere", herunder udstyr med "signalbehandling" eller "billedforbedring" med en "justeret spidsydeevne" ("APP") på mindst 0,0128 vægtede teraflops (WT)

c.

"Elektroniske samlinger", der er specielt konstrueret eller modificeret for at forbedre deres ydeevne ved sammenlægning af processorer som følger:

1.

Konstrueret til at kunne aggregere i konfigurationer af 16 eller flere processorer

2.

Ikke anvendt

Note 1: X.A.II.001.c finder kun anvendelse på "elektroniske samlinger" og programmerbare forbindelser med en "APP", der ikke overstiger grænserne i X.A.II.001.b, hvis de afsendes som ikke integrerede "elektroniske samlinger". Den finder ikke anvendelse på "elektroniske samlinger", der som en naturlig følge af deres konstruktion til brug som beslægtet udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.II.001.k.

Note 2: X.A.II.001.c lægger ikke eksportkontrol på en "elektronisk samling", der er specielt konstrueret til et produkt eller en familie af produkter, hvis maksimale konfiguration ikke overstiger grænserne i X.A.II.001.b.

d.

Ikke anvendt

e.

Ikke anvendt

f.

Udstyr til "signalbehandling" eller "billedforbedring" med en "justeret spidsydeevne" ("APP") på mindst 0,0128 vægtede teraflops (WT)

g.

Ikke anvendt

h.

Ikke anvendt

i.

Udstyr, der indeholder "terminalinterfaceudstyr", der overstiger grænserne i X.A.III.101

Teknisk note : Med henblik på X.A.II.001.i forstås ved "terminalinterfaceudstyr" udstyr, hvor oplysninger indlæses eller forlader telekommunikationssystemet, f.eks. telefon, dataenhed, computer osv.

j.

Udstyr, der er specielt konstrueret til at give mulighed for ekstern forbindelse af "digitale computere" eller tilhørende udstyr, og som tillader kommunikation med datahastigheder over 80 MGbyte/s.

Bemærk : X.A.II.001.j lægger ikke eksportkontrol på udstyr til intern forbindelse (såsom backplane og bus), passivt forbindelsesudstyr, "network access controller" eller "kommunikationskanalcontrollere".

Teknisk note : Med henblik på X.A.II.001.j forstås "kommunikationskanalcontroller" som det fysiske interface, der styrer strømmen af synkron eller asynkron digital information. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

k.

Hybride computere og "elektroniske samlinger" og specielt konstruerede komponenter hertil indeholdende analog-til-digital-konvertere med samtlige følgende egenskaber:

1.

32 kanaler eller mere og

2.

Opløsning på mindst 14 bit (plus fortegnsbit) med en konverteringshastighed på mindst 200 000 Hz.

X.D.II.001

"Software" til "program" prøvning og -validering, "software", der muliggør automatisk generering af "kildekoder", og operativsystem-"software", der er specielt konstrueret til udstyr til "tidstro behandling".

a.

"Software" til "program"prøvning og -validering ved hjælp af matematiske og analytiske teknikker og konstrueret eller modificeret til "programmer" med mere end 500 000"kildekode" instrukser

b.

"Software", der muliggør automatisk generering af "kildekoder" fra data, der er erhvervet online fra eksterne sensorer, der er beskrevet i forordning (EU) 2021/821, eller

c.

Operativsystem-"software", der er specielt konstrueret til udstyr til "tidstro behandling", der garanterer en "global ventetid ved afbrydelser" på mindre end 20 μs.

Teknisk note : Med henblik på X.D.II.001 forstås ved "global ventetid ved afbrydelser": den tid, det tager computersystemet at genkende en afbrydelse, der skyldes hændelsen, udbedre afbrydelsen og udføre en kontekst-switch til et alternativt, hukommelsesresident arbejde, der afventer afbrydelsen.

X.D.II.002

"Software", bortset fra det, der er underlagt kontrol i henhold til 4D001 (10), som er specielt konstrueret eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt kontrol i henhold til 4A101 1 .

X.E.II.001

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt kontrol i henhold til X.A.II.001, eller "software", der er underlagt kontrol i henhold til X.D.II.001 eller X.D.II.002.

X.E.II.002

"Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er konstrueret til "multi-data-stream processing".

Teknisk note : Med henblik på X.E.II.002 forstås ved "multi-data-stream processing" et mikroprogram- eller udstyrsarkitekturteknik, der tillader samtidig behandling af to eller flere datasekvenser under kontrol af en eller flere ordresekvenser ved hjælp af f.eks.:

1.

Single-Instruction Multiple Data (SIMD)-arkitekturer, som f.eks. vektor- eller array-processorer

2.

Multiple Single Instruction Multiple Data (MSIMD)-arkitekturer

3.

Multiple Instruction Multiple Data (MIMD)-arkitekturer, herunder sådanne som er tæt koblet, nært koblet eller løst koblet eller

4.

Strukturerede arrays af behandlingselementer, herunder systoliske arrays.

Kategori III, del 1 – Telekommunikation

Bemærk : Kategori III, del 1, lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er bestemt til fysiske personers personlige brug.

X.A.III.101

Telekommunikationsudstyr

a.

Enhver type telekommunikationsudstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 5A001.a (11), specielt konstrueret til at operere uden for temperaturområdet fra 219 K (-54 °C) til 397 K (124 °C).

b.

Telekommunikationsudstyr og systemer, og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil, med en eller flere af følgende egenskaber, funktioner eller karakteristika:

Bemærk : Udstyr til telekommunikationstransmission:

a.

Kategoriseret som følger eller kombinationer heraf:

1.

Radioudstyr (f.eks. sendere, modtagere og transceivere)

2.

Linjeafslutningsudstyr

3.

Mellemforstærkerudstyr

4.

Repeaterudstyr

5.

Regeneratorudstyr

6.

Transkodere

7.

Multiplexudstyr (herunder statistisk multiplex)

8.

Modulatorer/demodulatorer (modemmer)

9.

Transmultiplexudstyr (se CCITT Rec. G701)

10.

Digitalt krydsforbindelsesudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program"

11.

"Gateways" og broer

12.

"Media access units" og

b.

Konstrueret til brug i enkelt- eller flerkanalkommunikation via en eller flere af følgende:

1.

Tråd (ledning)

2.

Koaksialkabel

3.

Lyslederkabler

4.

Elektromagnetisk stråling eller

5.

Lysbølgespredning under vandet.

1.

Anvender digitalteknik, herunder digitalbehandling af analoge signaler, og beregnet til at operere med en "digital overføringshastighed" på det højeste multiplexniveau på mere end 45 Mbits/s eller en "total digital overføringshastighed" på mere end 90 Mbit/s

Bemærk : X.A.III.101.b.1 lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er specielt konstrueret til at blive integreret og drevet i satellitsystemer til civil brug.

2.

Modemmer, der bruger "båndbredden af én talekanal" med en "datasignalhastighed" på mere end 9 600 bit pr. sekund

3.

Digitalt krydsforbindelsesudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med en "digital overføringshastighed" på mere end 8,5 Mbit/s pr. port

4.

Udstyr, der anvender en eller flere af følgende:

a.

"Network access controllers" og beslægtet fælles medium med en "digital overføringshastighed" på mere end 33 Mbit/s eller

b.

"Kommunikationskanalcontrollere" med et digitalt output med en "datasignalhastighed" på mere end 64 000 bit/s pr. kanal

Bemærk : Hvis udstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol, indeholder en "network access controller", må det ikke have nogen form for telekommunikationsgrænseflade, bortset fra dem, der er beskrevet i, men ikke underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.101.b.4.

5.

Anvender "laser" og har en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Transmissionsbølgelængde over 1 000 nm eller

b.

Anvender analoge teknikker og har en båndbredde på over 45 MHz

c.

Anvender kohærente optiske transmissionsteknikker eller kohærente optiske detekteringsteknikker (også kaldet optiske heterodyn- eller homodynteknikker)

d.

Anvender bølgelængdedelingsmultiplekseringsteknikker eller

e.

Udfører "optisk forstærkning"

6.

Radioudstyr, der fungerer ved input- eller outputfrekvenser på over

a.

31 GHz for satellitjordstationsapplikationer eller

b.

26,5 GHz for andre applikationer

Bemærk : X.A.III.101.b.6 lægger ikke eksportkontrol på udstyr til civil brug, når det er i overensstemmelse med et frekvensbånd mellem 26,5 GHz og 31 GHz, der er allokeret af Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU).

7.

Radioudstyr, der anvender en eller flere af følgende:

a.

Kvadraturamplitudemodulationsteknikker (QAM) over niveau 4, hvis den "totale digitale overføringshastighed" overstiger 8,5 Mbit/s

b.

QAM-teknikker over niveau 16, hvis den "totale digitale overføringshastighed" er højst 8,5 Mbit/s

c.

Andre digitale modulationsteknikker og med en "spektral virkningsgrad" på mere end 3 bit/s/Hz eller

d.

Opererer i båndet mellem 1,5 og 87,5 MHz og omfatter adaptive teknikker, der giver mere end 15 dB undertrykkelse af et interferenssignal.

Bemærkninger:

1.

X.A.III.101.b.7 lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er specielt konstrueret til at blive integreret og drevet i satellitsystemer til civil brug.

2.

X.A.III.101.b.7 lægger ikke eksportkontrol på radiorelæudstyr til drift i et ITU-allokeret (ITU = Den Internationale Telekommunikationsunion) frekvensbånd:

a.

Med en eller flere af følgende:

1.

Højst 960 MHz eller

2.

Med en "total digital overføringshastighed" på højst 8,5 Mbit/s og

b.

Med en "spektral virkningsgrad" på højst 4 bit/s/Hz.

c.

Koblingsudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" og beslægtede signalsystemer med en eller flere af følgende egenskaber, funktioner eller karakteristika og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

Bemærk : Statistiske multipleksere med digitalt input og digitalt output til udførelse af kobling behandles som koblinger "kontrolleret ved hjælp af lagret program".

1.

Andet "data-(meddelelses-)kobling"- udstyr eller -systemer, der er konstrueret til "pakkeoverførsel", "elektroniske samlinger" og komponenter hertil end dem, der er specificeret i CML eller i forordning (EU) 2021/821

2.

Ikke anvendt

3.

Trafikdirigering eller kobling af "datagram"-pakker

Bemærk : X.A.III.101.c.3 lægger ikke eksportkontrol på net, der kun bruger "network access controllers", eller på selve "network access controllers".

4.

Ikke anvendt

5.

Multi-niveau prioritet og preemptiv prioritet til kredsløbskobling

Bemærk : X.A.III.101.c.5 lægger ikke eksportkontrol på opkalds-preemption på et enkelt niveau.

6.

Konstrueret til automatisk hand-off af celleradioopkald til andre cellecentraler eller automatisk forbindelse til en central abonnentdatabase, der er fælles for mere end én central

7.

Indeholder digitalt krydsforbindelsesudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med en "digital overføringshastighed" på mere end 8,5 Mbit/s pr. port

8.

"Fælles kanalsignalering", der fungerer i enten ikke-associeret eller kvasiassocieret driftsmodus

9.

"Dynamisk adaptiv trafikdirigering"

10.

Er pakkefordelingscentraler, kredsløbscentraler og routere med porte eller linjer, der overstiger en eller flere af følgende:

a.

En "datasignalhastighed" på 64 000 bit/s pr. kanal for en "kommunikationskanalcontroller" eller

Bemærk : X.A.III.101.c.10.a lægger ikke eksportkontrol på multipleks-kompositforbindelser, der udelukkende består af kommunikationskanaler, der ikke individuelt er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.101.b.1.

b.

En "digital overføringshastighed" på 33 Mbit/s for en "network access controller" og beslægtede fællesmedier

Bemærk : X.A.III.101.c.10 lægger ikke eksportkontrol på pakkefordelingscentraler eller routere med porte eller linjer, der ikke overstiger grænserne i X.A.III.101.c.10.

11.

"Optisk kobling"

12.

Anvender "Asynchronous Transfer Mode" ("ATM")-teknikker.

d.

Optiske fibre og lyslederkabler med en længde på mere end 50 m, der er konstrueret til single-mode operation

e.

Centralnetstyring, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

Modtager data fra knudepunkterne og

2.

Behandler disse data for at styre trafikken, uden at dette kræver operatørbeslutninger, og udøver dermed "dynamisk adaptiv trafikdirigering"

Note 1 : X.A.III.101.e omfatter ikke tilfælde, hvor dirigeringsbeslutninger tages på grundlag af forud defineret information.

Note 2 : X.A.III.101.e udelukker ikke trafikstyring som en funktion af forudsigelige, statistiske trafikforhold.

f.

Phased array antenner, der opererer over 10,5 GHz, indeholdende aktive elementer og fordelte komponenter, og konstrueret til at tillade elektronisk styring af strålens form og retning, undtagen til landingssystemer med instrumenter, der overholder standarder fra International Civil Aviation Organisation (ICAO) (mikrobølge- landingssystemer (MLS)).

g.

Andet mobilkommunikationsudstyr end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, "elektroniske samlinger" og komponenter hertil eller

h.

Andet radiorelækommunikationsudstyr konstrueret til brug ved frekvenser på 19,7 GHz eller derover samt komponenter hertil end, det der er specificeret i CML eller i forordning (EU) 2021/821.

Teknisk note : Med henblik på X.A.III.101 gælder følgende:

1)

"Asynchronous transfer mode" ("ATM"): en overførselsmodus, hvor informationen er organiseret i celler; den er asynkron i den forstand, at cellernes gentagelse afhænger af den krævede eller øjeblikkelige bithastighed.

2)

"Båndbredde af én talekanal": datakommunikationsudstyr, der er konstrueret til drift i én talekanal med en frekvens på 3 100 Hz, som defineret i CCITT's Recommendation G.151.

3)

"Kommunikationskanalcontroller": det fysiske interface, der styrer strømmen af synkron eller asynkron digital information. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

4)

"Datagram": en selvstændig, uafhængig datamængde, der indeholder tilstrækkelig information til at blive dirigeret fra kilden til bestemmelsesdataterminaludstyret, uden at der kræves forudgående korrespondance mellem denne kilde eller bestemmelsesdataterminaludstyret og det transporterende net.

5)

"Hurtigvalg": en facilitet, der vedrører virtuelle kald, og som tillader dataterminaludstyr at udvide muligheden for at sende data efter opkald og ekspedere "pakker" ud over de basale muligheder ved et virtuelt kald.

6)

"Gateway": den funktion, der udføres af en kombination af udstyr og "software", der udfører omdannelse af konventioner for visning, behandling eller transmission af information, der bruges i ét system, til de tilsvarende, men anderledes konventioner, der bruges i et andet system.

7)

"Integrated Services Digital Network" (ISDN): et totalt, digitalt enhedsnet, i hvilket data, der stammer fra enhver kommunikationstype (f. eks. tale, tekst, data, faste og levende billeder), overføres fra en port (terminal) i centralen over én tilgangslinje til og fra abonnenten.

8)

"Pakke": en gruppe binære cifre omfattende data og opkaldskontrolsignaler, som kobles som et samlet hele. Data, opkaldskontrolsignaler og eventuel fejlkontrolinformation ordnes i et specificeret format.

9)

"Fælles kanalsignalering": transmission af kontroloplysninger (signalering) via en anden kanal end den, der anvendes til meddelelserne. Signaleringskanalen kontrollerer normalt flere meddelelseskanaler.

10)

"Datasignalhastighed": hastigheden som defineret i ITU"s anbefaling 53-36, idet der tages hensyn til, at baud og bit pr. sekund ikke er ens for ikke-binær modulering. Bits til kodnings-, kontrol- og synkroniseringsfunktioner skal medtages.

11)

"Dynamisk adaptiv trafikdirigering": automatisk omdirigering af trafik baseret på detektering og analyse af de eksisterende netforhold.

12)

"Media access unit": udstyr, der indeholder en eller flere kommunikationsgrænseflader ("network access controller", "kommunikationskanalcontroller", modem eller computerbus) til at forbinde terminaludstyr til et net.

13)

"Spektral virkningsgrad": den "digitale overføringshastighed" [bit/s]/6 dB frekvensbåndbredde i Hz.

14)

"Kontrolleret ved hjælp af lagret program": en kontrol ved hjælp af instruktioner, der er lagret i et elektronisk lager, som en processor kan udføre for at styre udførelsen af forudbestemte funktioner.

Bemærk : Udstyr kan være "kontrolleret ved hjælp af lagret program", hvad enten den elektroniske lagring er intern eller ekstern i forhold til udstyret.

X.B.III.101

Andet telekommunikationstestudstyr end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821.

X.C.III.101

Preforms af glas eller af noget andet materiale, der er optimeret til fremstilling af optiske fibre, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.101.

X.D.III.101

"Software", der er specielt konstrueret eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.101 og X.B.III.101, og dynamisk adaptiv trafikdirigeringssoftware som beskrevet som følger:

a.

"Software", der ikke er i maskineksekverbar form, og som er specielt konstrueret til "dynamisk adaptiv trafikdirigering"

b.

Ikke anvendt.

X.E.III.101

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.101 eller X.B.III.101, eller "software", der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.D.III.101 og andre "teknologier" som følger:

a.

Specifikke "teknologier" som følger:

1.

"Teknologi" til behandling og pålægning af belægninger på optisk fiber, der er specielt konstrueret for at gøre den egnet til brug under vandet

2.

"Teknologi" til "udvikling" af udstyr, der anvender teknikker med "Synkront Digitalt Hierarki" ("SDH") eller "Synkront Optisk Net" ("SONET").

Teknisk note : Med henblik på X.E.III.101 gælder følgende:

1)

"Synkront digitalt hierarki" (SDH): et digitalt hierarki, der giver mulighed for at styre, multiplekse og få adgang til forskellige former for digital trafik ved hjælp af et synkront transmissionsformat på forskellige typer medier. Formatet er baseret på et Synkront Transport Modul (STM), der er defineret i CCITT Rec. G.703, G.707, G.708, G.709 og andre, endnu ikke offentliggjort. Første-niveau-hastighed for "SDH" er 155,52 Mbit/s.

2)

"Synkront optisk net" (SONET): et net, der giver mulighed for at styre, multiplekse og få adgang til forskellige former for digital trafik ved hjælp af et synkront transmissionsformat på fiberoptik. Formatet er den nordamerikanske version af "SDH" og bruger også Synkront Transport Modul (STM). Det bruger imidlertid Synkront Transport Signal (STS) som det basale transportmodul med en første-niveau-hastighed på 51,81 Mbit/s. SONET-standarderne er under indarbejdning i "SDH"-standarder.

Kategori III, del 2 – Informationssikkerhed

Bemærk : Kategori III, del 2, lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er bestemt til fysiske personers personlige brug.

X.A.III.201

Følgende udstyr:

a.

Ikke anvendt

b.

Ikke anvendt

c.

Varer klassificeret som massemarkedskryptering i overensstemmelse med kryptografinoten – note 3 til kategori 5, del 2 (12).

X.D.III.201

"Software" til "informationssikkerhed" som følger:

Bemærk : Dette punkt lægger ikke eksportkontrol på "software", der er konstrueret eller modificeret til at beskytte mod ondsindede computerskader, f.eks. virus, hvor brugen af "kryptografi" er begrænset til autentifikation, digital signatur og/eller dekryptering af data eller filer.

a.

Ikke anvendt

b.

Ikke anvendt

c.

"Software" klassificeret som massemarkedskrypterings-"software" i overensstemmelse med kryptografinoten – note 3 til kategori 5, del 2 (13).

X.E.III.201

"Teknologi" til "informationssikkerhed", iflg. den generelle teknologinote, som følger:

a.

Ikke anvendt

b.

Andet "teknologi" end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, til "brug" af massemarkedsvarer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.201.c, eller "software" til massemarkedet, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.D.III.201.c.

Kategori IV – Sensorer og lasere

X.A.IV.001

Akustisk udstyr til søs eller på land, der er i stand til at detektere eller lokalisere objekter eller elementer under vandet eller til at positionere overfladefartøjer eller undervandsfartøjer, og andre specielt konstruerede komponenter end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821.

X.A.IV.002

Optiske sensorer som følger:

a.

Billedforstærkerrør og specielt konstruerede komponenter hertil som følger:

1.

Billedforstærkerrør med samtlige følgende egenskaber:

a.

Spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 400 nm, men ikke over 1 050 nm

b.

En mikrokanalplade til elektron-billedforstærkning med hulafstand (center-til-center) på under 25 μm og

c.

Har en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En S-20-, S-25- eller multialkali-fotokatode eller

2.

En GaAs- eller GaInAs-fotokatode

2.

Specielt konstruerede mikrokanalplader med begge følgende egenskaber:

a.

15 000 eller flere hule rør pr. plade og

b.

Hulafstand (center-til-center) på under 25 μm

b.

Billedudstyr til direkte betragtning med billeddannelse i det synlige eller infrarøde spektrum, indeholdende billedforstærkerrør med de egenskaber, der er angivet i X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003

Kameraer som følger:

a.

Kameraer, der opfylder kriterierne i note 3 til 6A003.b.4 (14)

b.

Ikke anvendt.

X.A.IV.004

Optik som følger:

Bemærk : X.A.IV.004 lægger ikke eksportkontrol på optiske filtre med faste luftåbninger eller Lyot-type-filtre.

a.

Optiske filtre:

1.

For bølgelængder, der er længere end 250 nm, bestående af multi-lags optiske belægninger og med en af følgende egenskaber:

a.

Båndbredder lig med eller mindre end 1 nm Full Width Half Intensity (FWHI) og spidstransmission på 90 % eller mere eller

b.

Båndbredder lig med eller mindre end 0,1 nm FWHI og spidstransmission på 50 % eller mere

2.

For bølgelængder på mere end 250 nm og med alle følgende egenskaber:

a.

Afstemmelige over et spektralt område på mindst 500 nm

b.

Momentan optisk gennemgang på 1,25 nm eller mindre

c.

Bølgelængde, som kan genindstilles inden for 0,1 ms til en nøjagtighed på 1 nm eller bedre i det afstemmelige spektralområde og

d.

Enkelt spidstransmission på 91 % eller mere

3.

Optiske opacitetsomskiftere (filtre) med et synsfelt på 30° eller bredere og responstid lig med eller mindre end 1 ns

b.

"Fluoridfiber"-kabel eller optiske fibre hertil med en dæmpning på mindre end 4 dB/km i bølgelængdeområdet på mere end 1 000 nm, men ikke over 3 000 nm.

Teknisk note : Med henblik på X.A.IV.004.b forstås ved "fluoridfibre" fibre fremstillet af bulkfluoridforbindelser.

X.A.IV.005

"Lasere" som følger:

a.

Carbondioxid (CO2)-"lasere" med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

CW-udgangseffekt på mere end 10 kW

2.

Pulseret udgang med en "impulsvarighed" på mere end 10 μs og

a.

Middeludgangseffekt på mere end 10 kW eller

b.

Impuls-"spidseffekt" på mere end 100 kW eller

3.

Pulseret udgang med en "impulsvarighed" på højst 10 μs og

a.

Impulsenergi på mere end 5 J pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 2,5 kW eller

b.

Middeludgangseffekt på mere end 2,5 kW

b.

Halvlederlasere som følger:

1.

Individuelle enkelt transversal modus halvleder"lasere" med:

a.

Middeludgangseffekt på mere end 100 mW eller

b.

Bølgelængde på over 1 050 nm

2.

Individuelle multipel transversal modus halvleder"lasere" eller systemer af individuelle halvleder"lasere" med en bølgelængde på over 1 050 nm

c.

Rubin"lasere" med en udgangsenergi på mere end 20 J pr. impuls

d.

Ikke "afstemmelige" pulserende "lasere" med en udgangsbølgelængde på mere end 975 nm, men ikke mere end 1 150 nm og med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

"Impulsvarighed" på mindst 1 ns, men ikke mere end 1 μs, og med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Et enkelt transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 12 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 10 W og kan fungere ved en impulsrepetitionsfrekvens, som er større end 1 kHz, eller

2.

En "middeludgangseffekt" på mere end 20 W eller

b.

Et multipel transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 18 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 30 W

2.

En "spidseffekt" på mere end 200 MW eller

3.

En "middeludgangseffekt" på mere end 50 W eller

2.

En "impulsvarighed" på mere end 1 μs og med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Et enkelt transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 12 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 10 W og kan fungere ved en impulsrepetitionsfrekvens, som er større end 1 kHz, eller

2.

En "middeludgangseffekt" på mere end 20 W eller

b.

Et multipel transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 18 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 30 W eller

2.

En "middeludgangseffekt" på mere end 500 W

e.

Ikke "afstemmelige" kontinuerte "(CW)-lasere" med en udgangsbølgelængde på mere end 975 nm, men ikke mere end 1 150 nm og med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Et enkelt transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 12 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 10 W og kan fungere ved en impulsrepetitionsfrekvens, som er større end 1 kHz, eller

b.

En "middeludgangseffekt" på mere end 50 W eller

2.

Et multipel transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 18 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 30 W eller

b.

En "middeludgangseffekt" på mere end 500 W

Bemærk : X.A.IV.005.e.2.b lægger ikke eksportkontrol på industrielle "lasere" af typen "multipel transversal modus" med en udgangseffekt på mere end 2 kW, med en total masse større end 1 200 kg. I denne note omfatter total masse alle komponenter, der kræves for at drive "laseren", f.eks. "laser", strømforsyning, varmeveksler, men omfatter ikke ekstern optik til strålekonditionering og/eller -forsyning.

f.

Ikke"afstemmelige""lasere" med en bølgelængde på mere end 1 400 nm, men ikke mere end 1 555 nm og med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En udgangsenergi på mere end 100 mJ pr. impuls og en impuls-"spidseffekt" på mere end 1 W eller

2.

Middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 1 W

g.

Fri-elektron-"lasere".

Teknisk note : Med henblik på X.A.IV.005 forstås ved "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" forholdet mellem "laser" udgangseffekt (eller "middeludgangseffekt") og den totale elektriske indgangseffekt, der kræves for at drive "laseren", inklusive strømforsyning/konditionering og termisk konditionering/varmeveksler.

X.A.IV.006

"Magnetometre", "superledende" elektromagnetiske sensorer og specielt konstruerede komponenter hertil som følger:

a.

Andre "magnetometre" end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, med en "følsomhed", der er lavere (bedre) end 1,0 nT (eff.) pr. kvadratrod Hz.

Teknisk note : I forbindelse med X.A.IV.006.a er "følsomhed" (støjniveau) lig med effektivværdien af den anordningsbegrænsede basisstøj, der er det laveste målelige signal.

b.

"Superledende" elektromagnetiske sensorer, komponenter fremstillet af "superledende" materialer:

1.

Konstrueret til drift ved temperaturer under den "kritiske temperatur" for mindst én af deres "superledende" bestanddele (inklusive indretninger med Josephson-effekt eller "superledende" kvante-interferensmaskiner (SQUIDS)).

2.

Konstrueret til at føle elektromagnetiske feltvariationer ved frekvenser på 1 KHz eller mindre og

3.