ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 2

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
4. januar 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2023/3 af 3. januar 2023 om berigtigelse af den tyske udgave af Kommissionens forordning (EU) 2019/1781 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af elmotorer og frekvensomformere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, om ændring af forordning (EF) nr. 641/2009 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af eksterne vådløbercirkulationspumper og produktintegrerede vådløbercirkulationspumper ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/4 af 3. januar 2023 om tilladelse til markedsføring af svampepulver med indhold af vitamin D2 som en ny fødevare og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/5 af 3. januar 2023 om tilladelse til markedsføring af delvist affedtet pulver af Acheta domesticus (husfårekylling) som en ny fødevare og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/6 af 3. januar 2023 om tilladelse til markedsføring af ærte- og risprotein fermenteret med Lentinula edodes-mycelier (shiitake-svamp) som en ny fødevare og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/7 af 3. januar 2023 om tilladelse til markedsføring af lacto-N-tetraose produceret af afledte stammer af Escherichia coli BL21(DE3) som en ny fødevare og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/8 af 3. januar 2023 om forlængelse af godkendelsen af præparater af Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, af Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 og Lactococcus lactis NCIMB 30117 som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 868/2011, (EU) nr. 1111/2011 og (EU) nr. 227/2012 ( 1 )

28

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/9 af 20. december 2022 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2022) 9934)  ( 1 )

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/10 af 20. december 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2333 om visse hasteforanstaltninger vedrørende fåre- og gedekopper i Spanien (meddelt under nummer C(2022) 9947)  ( 1 )

126

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

4.1.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2023/3

af 3. januar 2023

om berigtigelse af den tyske udgave af Kommissionens forordning (EU) 2019/1781 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af elmotorer og frekvensomformere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, om ændring af forordning (EF) nr. 641/2009 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af eksterne vådløbercirkulationspumper og produktintegrerede vådløbercirkulationspumper

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (1), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den tyske udgave af Kommissionens forordning (EU) 2019/1781 (2) indeholder fejl i betragtning 7, andet punktum, i artikel 3, nr. 7), hvor der henvises til elnettet, og i artikel 2, stk. 1, litra a), nr. v), for så vidt angår nettilsluttet drift af visse produkter.

(2)

Den tyske udgave af forordning (EU) 2019/1781 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. januar 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2019/1781 af 1. oktober 2019 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af elmotorer og frekvensomformere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, om ændring af forordning (EF) nr. 641/2009 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af eksterne vådløbercirkulationspumper og produktintegrerede vådløbercirkulationspumper og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 640/2009 (EUT L 272 af 25.10.2019, s. 74).


4.1.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/4

af 3. januar 2023

om tilladelse til markedsføring af svampepulver med indhold af vitamin D2 som en ny fødevare og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) 2015/2283 fastsættes det, at kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen over nye fødevarer, må markedsføres i Unionen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (2) indeholder en EU-liste over nye fødevarer i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(3)

Den 21. februar 2020 indgav virksomheden Monterey Mushrooms Inc (»ansøgeren«) en ansøgning til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283 om tilladelse til at markedsføre svampepulver med indhold af vitamin D2 på EU-markedet som en ny fødevare. Ansøgeren anmodede om tilladelse til, at svampepulver med indhold af vitamin D2 anvendes i en række forskellige fødevarer bestemt til den brede befolkning. Ansøgeren anmodede også om tilladelse til, at den nye fødevare anvendes i kosttilskud til spædbørn fra 7 til 11 måneder og i kosttilskud som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF (3), undtagen i kosttilskud til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 (4), undtagen fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn, og kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013. Under ansøgningsprocessen trak ansøgeren ansøgningen om godkendelse af den nye fødevare i kosttilskud til spædbørn fra 7 til 11 måneder tilbage.

(4)

Den 21. februar 2020 indgav ansøgeren også en anmodning til Kommissionen med henblik på beskyttelse af data omfattet af ejendomsrettigheder for en række originale data vedlagt til støtte for ansøgningen, nemlig data om identiteten af svampepulver med indhold af vitamin D2 (5), analyseattester og batchdata (6), stabilitetsrapporterne (7) og rapporten om vurdering af indtag (8).

(5)

Den 5. februar 2021 anmodede Kommissionen Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) om at foretage en vurdering af svampepulver med indhold af vitamin D2 som en ny fødevare.

(6)

Den 26. april 2022 vedtog autoriteten den videnskabelige udtalelse »Safety of vitamin D2 mushroom powder as a Novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 (NF 2019/1471)« (9), jf. kravene i artikel 11 i forordning (EU) 2015/2283.

(7)

Autoriteten konkluderede i sin videnskabelige udtalelse, at svampepulver med indhold af vitamin D2 er sikkert under de foreslåede anvendelsesbetingelser og anvendelsesniveauer. Den videnskabelige udtalelse danner derfor tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at svampepulver med indhold af vitamin D2 under de særlige anvendelsesbetingelser opfylder kravene til markedsføring i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283.

(8)

Der bør fastsættes mærkningskrav for at oplyse forbrugerne om, at spædbørn og børn under 3 år ikke bør indtage kosttilskud, der indeholder svampepulver med indhold af vitamin D2.

(9)

I sin videnskabelige udtalelse bemærkede autoriteten, at dens konklusion om den nye fødevares sikkerhed var baseret på de videnskabelige data om den nye fødevares identitet, oplysninger om batchanalyse, de respektive analyseattester og stabilitetsundersøgelserne, uden hvilke den ikke kunne have vurderet den nye fødevare og nå frem til sin konklusion.

(10)

Kommissionen bad ansøgeren om yderligere at præcisere begrundelsen for påberåbelse af ejendomsrettigheder til disse data og at redegøre nærmere for deres påberåbelse af eneret til at henvise til disse data, jf. artikel 26, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2015/2283.

(11)

Ansøgeren erklærede, at vedkommende havde ejendomsrettigheder og eneret til at henvise til de videnskabelige data om den nye fødevares identitet, oplysninger om batchanalyse, de respektive analyseattester og stabilitetsundersøgelserne på det tidspunkt, hvor ansøgningen blev indgivet.

(12)

Kommissionen vurderede alle de af ansøgeren fremlagte oplysninger og vurderede, at de på behørig vis har godtgjort, at kravene i artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283 er opfyldt. De videnskabelige data om identiteten af svampepulver med indhold af vitamin D2 (10) analyseattester og batchdata (11) og stabilitetsrapporter (12) bør derfor beskyttes i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283. Det bør derfor udelukkende være ansøgeren, der tillades at markedsføre svampepulver med indhold af vitamin D2 i Unionen i en periode på fem år fra denne forordnings ikrafttræden.

(13)

Begrænsningen af godkendelsen af svampepulver med indhold af vitamin D2 og ansøgerens krav om eneret til at kunne henvise til de videnskabelige data, der er indeholdt i ansøgerens dossier, er imidlertid ikke til hinder for, at efterfølgende ansøgere kan ansøge om tilladelse til at markedsføre den samme nye fødevare, forudsat at deres ansøgning er baseret på lovligt indhentede oplysninger til støtte for en sådan godkendelse.

(14)

Optagelsen af svampepulver med indhold af vitamin D2 som en ny fødevare på EU-listen over nye fødevarer bør indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2283.

(15)

Svampepulver med indhold af vitamin D2 bør opføres på EU-listen over nye fødevarer i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 bør derfor ændres.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Det tillades at markedsføre svampepulver med indhold af vitamin D2 i Unionen.

Svampepulver med indhold af vitamin D2 opføres på EU-listen over nye fødevarer i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

2.   Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Kun virksomheden Monterey Mushrooms Inc (13) har tilladelse til at markedsføre den i artikel 1 omhandlede nye fødevare i Unionen i en periode på fem år fra den 24. januar 2023, medmindre en efterfølgende ansøger får godkendt den nye fødevare uden henvisning til de videnskabelige data, der er beskyttet i henhold til artikel 3, eller med samtykke fra Monterey Mushrooms Inc.

Artikel 3

De videnskabelige data, som er indeholdt i ansøgningsdossieret, og som opfylder betingelserne i artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283, må i en periode på fem år fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden ikke anvendes til fordel for en efterfølgende ansøger uden samtykke fra Monterey Mushrooms Inc.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. januar 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35).

(5)  Annex I Identity of High Vitamin D2 Mushroom Powder.

(6)  Annex II Certificates of Analysis and Batch Data.

(7)  Annex III Stability Reports.

(8)  Annex V Intakes Assessment Report.

(9)  EFSA Journal 2022;20(6):7326.

(10)  Annex I Identity of High Vitamin D2 Mushroom Powder.

(11)  Annex II Certificates of Analysis and Batch Data.

(12)  Annex III Stability Reports.

(13)  Adresse: 260 Westgate Drive Watsonville, CA 95076, USA.


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes i tabel 1 (Godkendte nye fødevarer):

Godkendt ny fødevare

Anvendelsesbetingelser for den nye fødevare

Supplerende specifikke mærkningskrav

Andre krav

Databeskyttelse

»Svampepulver med indhold af vitamin D2

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af vitamin D2 (μg/100 g eller 100 ml)

1.

Den nye fødevare betegnes »UV-behandlet svampepulver med indhold af vitamin D på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.

2.

Det skal være angivet på mærkningen af kosttilskud, der indeholder svampepulver med indhold af vitamin D2, at de ikke må indtages af spædbørn og børn under tre år.

 

Godkendt den 24. januar 2023. Godkendelsen er baseret på videnskabelig dokumentation og videnskabelige data omfattet af ejendomsrettigheder i overensstemmelse med artikel 26 i forordning (EU) 2015/2283.

Ansøger: Monterey Mushrooms Inc, 260 Westgate Drive Watsonville, CA 95076, USA.

I databeskyttelsesperioden må den nye fødevare svampepulver med indhold af vitamin D2 kun markedsføres i Unionen af Monterey Mushrooms Inc, medmindre en eventuel efterfølgende ansøger får godkendt den nye fødevare uden henvisning til den videnskabelige dokumentation eller de videnskabelige data, der er omfattet af ejendomsrettigheder, jf. artikel 26 i forordning (EU) 2015/2283 eller med samtykke fra Monterey Mushrooms Inc.

Slutdato for databeskyttelsen: 24. januar 2028«

Mælkeanaloger

1,1

Mejeriproduktanaloger, undtagen mælk

2,2

Morgenmadscerealier og kornbaserede snackstænger

2,2

Supper

2,2

Tørrede supper

22,5

Vallepulver

14,1

Frugt- og grøntsagssaft og -nektar

1,1

Frugt- og grøntsagssaftpulver

12,4

Frugt- og grøntsagssaftkoncentrat (flydende)

3,4

Læskedrikke, der markedsføres i relation til fysisk træning og gærede ikke-alkoholholdige drikkevarer (med undtagelse af gærede drikkevarer af mejeriprodukter)

1,1

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013, undtagen fødevarer bestemt til spædbørn

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til, dog højst 15 μg/dag

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret I

forordning (EU) nr. 609/2013

15 μg/dag

Måltidserstatning til vægtkontrol

5 μg/måltid

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF, undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn

15 μg/dag

2)

Følgende indsættes i tabel 2 (Specifikationer):

Godkendt ny fødevare

Specifikationer

»Svampepulver med indhold af vitamin D2

Beskrivelse/definition:

Den nye fødevare fremstilles ved kontrolleret eksponering af Agaricus bisporus-svampe i skiver/tern for UV-bestråling efterfulgt af dehydrering og formaling til pulver.

UV-stråling: En proces, hvorved der foretages stråling med ultraviolet lys inden for et bølgelængdeområde svarende til de UV-behandlede nye fødevarer, der er godkendt i henhold til forordning (EU) 2015/2283.

Karakteristik/sammensætning:

Indhold af vitamin D2: 125-375 μg/g

Vandindhold: ≤ 7 %

Aske: ≤ 13,5 %

Vandaktivitet: < 0,5

Fedt: ≤ 4,5 %

Kulhydrater i alt: ≤ 60 %

Protein: ≤ 40 %

Tungmetaller:

Bly: ≤ 0,5 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Kviksølv: ≤ 0,1 mg/kg

Arsen: ≤ 0,3 mg/kg

Mykotoksiner:

Aflatoksin B1: ≤ 2 μg/kg

Aflatoksiner (summen af B1+B2+G1+G2): < 4 μg/kg

Mikrobiologiske kriterier:

Samlet aerobt kimtal: ≤ 5 000 CFU/g

Antal gær- og skimmelsvampe i alt: < 100 CFU/g

Colibakterier: < 100 MPN/g

Salmonella spp. Ingen i 25 g

Staphylococcus aureus: Ingen i 10 g

Escherichia coli: Ingen i 10 g

Listeria monocytogenes: Ingen i 25 g

CFU: kolonidannende enheder. MPN: mest sandsynlige antal«


4.1.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/5

af 3. januar 2023

om tilladelse til markedsføring af delvist affedtet pulver af Acheta domesticus (husfårekylling) som en ny fødevare og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) 2015/2283 fastsættes det, at kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen, må markedsføres i Unionen.

(2)

I henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283 blev der ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (2), fastsat en EU-liste over nye fødevarer.

(3)

Den 24. juli 2019 indgav virksomheden Cricket One Co. Ltd (»ansøgeren«) en ansøgning til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283 om tilladelse til at markedsføre delvist affedtet pulver af Acheta domesticus (husfårekylling) på EU-markedet som en ny fødevare. Ansøgningen vedrørte delvist affedtet pulver fremstillet af hele Acheta domesticus (husfårekylling) til anvendelse i flerkornsbrød og -boller, kiks og brødstænger, kornbaserede snackstænger, tørre færdigblandinger til bagværk, kiks, produkter på basis af tørrede pastaprodukter med eller uden fyld, saucer, forarbejdede kartoffelprodukter, bælgplante- og grøntsagsbaserede retter, pizza, pastabaserede produkter, vallepulver, kødanaloger, supper og suppekoncentrater eller -pulver, snacks baseret på majsmel, øllignende drikkevarer, chokoladevarer, nødder og oliefrø, snacks undtagen chips og tilberedt kød til den almindelige befolkning.

(4)

Den 24. juli 2019 indgav ansøgeren også en anmodning til Kommissionen om beskyttelse af videnskabelige undersøgelser omfattet af ejendomsrettigheder, der er fremlagt til støtte for ansøgningen, nemlig en detaljeret beskrivelse af produktionsprocessen (3), resultater af proximatanalyser (4), analysedata om forurenende stoffer (5), resultater af stabilitetsundersøgelserne (6), analysedata om mikrobiologiske parametre (7) og resultater af undersøgelserne om fordøjelighed af protein (8).

(5)

Den 8. juli 2020 anmodede Kommissionen Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) om at foretage en vurdering af delvist affedtet pulver af Acheta domesticus (husfårekylling) som en ny fødevare.

(6)

Den 23. marts 2022 vedtog autoriteten den videnskabelige udtalelse »Safety of partially defatted whole Acheta domesticus (house cricket) powder as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283« (9), jf. kravene i artikel 11 i forordning (EU) 2015/2283.

(7)

Autoriteten konkluderede i sin videnskabelige udtalelse, at delvist affedtet pulver af Acheta domesticus (husfårekylling) er sikkert under de foreslåede anvendelsesbetingelser og anvendelsesniveauer. Den videnskabelige udtalelse danner derfor tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at delvist affedtet pulver fremstillet af hele Acheta domesticus (husfårekylling) til anvendelse i flerkornsbrød og -boller, kiks og brødstænger, kornbaserede snackstænger, tørre færdigblandinger til bagværk, kiks, produkter på basis af tørrede pastaprodukter med eller uden fyld, saucer, forarbejdede kartoffelprodukter, bælgplante- og grøntsagsbaserede retter, pizza, pastabaserede produkter, vallepulver, kødanaloger, supper og suppekoncentrater eller -pulver, snacks baseret på majsmel, øllignende drikkevarer, chokoladevarer, nødder og oliefrø, snacks undtagen chips og tilberedt kød til den almindelige befolkning, opfylder betingelserne for markedsføring, jf. artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283.

(8)

På baggrund af begrænset offentliggjort dokumentation om fødevareallergi forbundet med insekter generelt, hvori indtagelse af Acheta domesticus på uklar vis er forbundet med en række anafylaksiske hændelser samt på baggrund af dokumentation, der viser, at Acheta domesticus indeholder en række potentielt allergene proteiner, konkluderede autoriteten i sin udtalelse, at indtagelse af denne nye fødevare kan fremkalde sensibilisering over for Acheta domesticus-proteiner. Autoriteten anbefalede at gennemføre yderligere forskning i allergeniciteten af Acheta domesticus.

(9)

For at efterkomme autoritetens anbefaling undersøger Kommissionen i øjeblikket, hvordan den nødvendige forskning i allergeniciteten af Acheta domesticus kan gennemføres. Indtil autoriteten har vurderet de data, der opnås ved forskningen, og eftersom dokumentation, der direkte forbinder forbrug af Acheta domesticus med tilfælde af primær sensibilisering og allergier indtil videre er inkonklusiv, mener Kommissionen ikke, at der på EU-listen over godkendte nye fødevarer bør opføres særlige mærkningskrav om muligheden for, at Acheta domesticus kan forårsage primær sensibilisering.

(10)

Autoriteten fandt også i sin udtalelse, at indtagelse af delvist affedtet pulver af Acheta domesticus (husfårekylling) kan forårsage allergiske reaktioner hos personer, der er allergiske over for krebsdyr, bløddyr og støvmider. Derudover bemærkede autoriteten, at yderligere allergener kan forekomme i den nye fødevare, hvis disse allergener er til stede i det substrat, der gives til insekter. Fødevarer, der indeholder delvist affedtet pulver af Acheta domesticus (husfårekylling), bør derfor mærkes på passende vis i overensstemmelse med kravene artikel 9 i forordning (EU) 2015/2283.

(11)

Autoriteten bemærkede også i sin videnskabelige udtalelse, at dens konklusion om sikkerheden ved delvist affedtet pulver af Acheta domesticus (husfårekylling) var baseret på de videnskabelige undersøgelser og data om den detaljerede beskrivelse af fremstillingsprocessen, resultaterne af proximatanalyser, analysedata om forurenende stoffer, resultaterne af stabilitetsundersøgelserne, analysedataene om mikrobiologiske parametre og resultaterne af undersøgelserne om fordøjelighed af protein, uden hvilke autoriteten ikke kunne have vurderet den nye fødevare og nå frem til sin konklusion.

(12)

Kommissionen bad ansøgeren om yderligere at præcisere begrundelsen for påberåbelse af ejendomsrettigheder til disse videnskabelige undersøgelser og data og at redegøre nærmere for deres påberåbelse af eneret til at henvise til disse, jf. artikel 26, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2015/2283.

(13)

Ansøgeren erklærede, at vedkommende i henhold til national ret havde ejendomsrettigheder og eneret til at henvise til de videnskabelige undersøgelser og data om den detaljerede beskrivelse af fremstillingsprocessen, resultaterne af proximatanalyser, analysedata om forurenende stoffer, resultaterne af stabilitetsundersøgelserne, analysedataene om mikrobiologiske parametre og resultaterne af undersøgelserne om fordøjelighed af protein på det tidspunkt, hvor de indgav ansøgningen, og at tredjeparter ikke lovligt kan få adgang til, anvende eller henvise til disse data og undersøgelser.

(14)

Kommissionen vurderede alle de af ansøgeren fremlagte oplysninger og vurderede, at de på behørig vis har godtgjort, at kravene i artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283 er opfyldt. Derfor bør de videnskabelige undersøgelser og data om den detaljerede beskrivelse af fremstillingsprocessen, resultaterne af proximatanalyser, analysedata om forurenende stoffer, resultaterne af stabilitetsundersøgelserne, analysedataene om mikrobiologiske parametre og resultaterne af undersøgelserne om fordøjelighed af protein beskyttes i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283. Det bør derfor udelukkende være ansøgeren, der tillades at markedsføre delvist affedtet pulver af Acheta domesticus (husfårekylling) i Unionen i en periode på fem år fra denne forordnings ikrafttræden.

(15)

Begrænsningen af godkendelsen af delvist affedtet pulver af Acheta domesticus (husfårekylling) og ansøgerens krav om eneret til at kunne henvise til de videnskabelige undersøgelser og data, der er indeholdt i ansøgerens dossier, er imidlertid ikke til hinder for, at efterfølgende ansøgere kan ansøge om tilladelse til at markedsføre den samme nye fødevare, forudsat at deres ansøgning er baseret på lovligt indhentede oplysninger til støtte for en sådan godkendelse.

(16)

Delvist affedtet pulver af Acheta domesticus (husfårekylling) bør opføres på EU-listen over nye fødevarer i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 bør derfor ændres.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Det tillades at markedsføre delvist affedtet pulver af Acheta domesticus (husfårekylling) i Unionen.

Delvist affedtet pulver af Acheta domesticus (husfårekylling) opføres på EU-listen over nye fødevarer i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

2.   Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Kun virksomheden Cricket One Co. Ltd (10) har tilladelse til at markedsføre den i artikel 1 omhandlede nye fødevare i Unionen i en periode på fem år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden den 24. januar 2023, medmindre en efterfølgende ansøger får godkendt den nye fødevare uden henvisning til de videnskabelige data, der er beskyttet i henhold til artikel 3, eller med samtykke fra Cricket One Co. Ltd.

Artikel 3

De videnskabelige data, som er indeholdt i ansøgningsdossieret, og som opfylder betingelserne i artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283, må i en periode på fem år fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden ikke anvendes til fordel for en efterfølgende ansøger uden samtykke fra Cricket One Co. Ltd.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. januar 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72).

(3)  Cricket One CO. 2019, 2020 og 2021 (ikke offentliggjort).

(4)  Cricket One CO. 2019, 2020 og 2021 (ikke offentliggjort).

(5)  Cricket One CO. 2018, 2019, 2020 og 2021 (ikke offentliggjort).

(6)  Cricket One CO. 2020 (ikke offentliggjort).

(7)  Cricket One CO. 2018, 2019, 2020 og 2021 (ikke offentliggjort).

(8)  Cricket One CO. 2019, 2020 og 2021 (ikke offentliggjort).

(9)  EFSA Journal 2022;20(5):7258.

(10)  Cricket One Co. Ltd 383/3/51 Quang Trung Street, Ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh City, Vietnam.


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes i tabel 1 (Godkendte nye fødevarer):

Godkendt ny fødevare

Anvendelsesbetingelser for den nye fødevare

Supplerende specifikke mærkningskrav

Andre krav

Databeskyttelse

»Delvist affedtet pulver af Acheta domesticus (husfårekylling)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold (g/100 g)

(markedsført som sådan eller rekonstitueret efter producentens anvisninger)

1.

Den nye fødevare betegnes »delvist affedtet pulver af Acheta domesticus (husfårekylling)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.

2.

Det skal være angivet på mærkningen af fødevarer, der indeholder delvist affedtet pulver af Acheta domesticus (husfårekylling), at denne ingrediens kan fremkalde allergiske reaktioner hos forbrugere med kendte allergier over for krebsdyr, bløddyr og produkter heraf, samt støvmider.

Erklæringen skal anbringes tæt på ingredienslisten.

 

Godkendt den 24.1.2023. Godkendelsen er baseret på videnskabelig dokumentation og videnskabelige data omfattet af ejendomsrettigheder i overensstemmelse med artikel 26 i forordning (EU) 2015/2283.

Ansøger: »Cricket One Co. Ltd«, 383/3/51 Quang Trung street, Ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh City, Vietnam.

I databeskyttelsesperioden må den nye fødevare, delvist affedtet pulver af Acheta domesticus (husfårekylling), kun markedsføres i Unionen af Cricket One Co. Ltd, medmindre en efterfølgende ansøger får godkendt den nye fødevare uden henvisning til de(n) videnskabelige dokumentation eller videnskabelige data omfattet af ejendomsrettigheder i henhold til artikel 26 i forordning (EU) 2015/2283 eller med samtykke fra Cricket One Co. Ltd.

Slutdato for databeskyttelsen: 24.1.2028«

Flerkornsbrød og -boller, kiks og brødstænger

2

Kornbaserede snackstænger

3

Færdigblandinger til bagværk (tørre)

3

Kiks

1,5

Pastabaserede produkter (tørre)

0,25

Pastabaserede produkter med fyld (tørre)

3

Saucer

1

Forarbejdede kartoffelprodukter, bælgplante- og grøntsagsbaserede retter, pizza, pastabaserede retter

1

Vallepulver

3

Kødanaloger

5

Supper og suppekoncentrater eller -pulvere

1

Snacks baseret på majsmel

4

Øllignende drikkevarer

0,1

Chokoladevarer

2

Nødder og olieholdige frø

2

Snacks, undtagen chips

5

Tilberedt kød

2

 

2)

Følgende indsættes i tabel 2 (Specifikationer):

Godkendt ny fødevare

Specifikationer

»Delvist affedtet pulver af Acheta domesticus (husfårekylling)

Beskrivelse/definition:

Den nye fødevare er delvist affedtet pulver fremstillet af hele Acheta domesticus (husfårekylling) efter en række trin, der omfatter en fasteperiode på 24 timer for insekterne, så de kan tømme sig for maveindhold, insekternes aflivning ved frysning, vask, termisk behandling, tørring, olieekstraktion (mekanisk ekstrudering) og formaling.

Karakteristik/sammensætning:

Råprotein (N x 6,25) (% w/w): 74,0-78,0

Fedt (% w/w): 9,0-12,0

Vandindhold (% w/w): 3,0-6,0

Træstof (% w/w): 8,0-10,0

Chitin (*1) (% w/w): 4,0-8,5

Aske (% w/w): ≤ 5,6

Peroxidtal (Meq O2/kg fedtstof) ≤ 5,0

Mangan: ≤ 100,0 mg/kg

Cyanid: ≤ 5,0 mg/kg

Tungmetaller:

Bly: ≤ 0,1 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,025 mg/kg

Mykotoksiner:

Aflatoxiner (summen af B1, B2, G1, G2): ≤ 0,4 μg/kg

Deoxynivalenol: ≤ 200,0 μg/kg

Ochratoksin A: ≤ 1,0 μg/kg

Dioxin og dioxinlignende PCB'er:

Summen af dioxiner og dioxinlignende PCB'er UB ( (*2)WHO2005 PCDD/F-PCB-TEF): ≤ 1,25 pg/g fedt

Mikrobiologiske kriterier:

Samlet aerobt kimtal: ≤ 105 CFU/g

Gær- og skimmelsvampe: ≤ 100 CFU/g

Escherichia coli: ≤ 50 CFU/g

Salmonella spp.: Ikke påvist i 25 g

Listeria monocytogenes: Ikke påvist i 25 g

Bacillus cereus (formodet): ≤ 100 CFU/g

Enterobakterier (formodet): < 100 CFU/g

Koagulasepositive stafylokokker: ≤ 100 CFU/g


(*1)  Chitin beregnet som forskellen mellem fiberfraktionen ADF (Acid Detergent Fibre) og ligninfraktionen ADL (Acid Detergent Lignin) (ADF-ADL) som beskrevet af Hahn et al. (2018)

(*2)  Summen af de øvre koncentrationer af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD), polychlorerede dibenzofuraner (PCDF) og dioxinlignende polychlorerede biphenyler (PCB) udtrykt som Verdenssundhedsorganisationens toksicitetsækvivalentfaktorer (TEF) (ved anvendelse af WHO's TEF-værdier fra 2005).

CFU: Kolonidannende enheder (Colony Forming Units).«


4.1.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/6

af 3. januar 2023

om tilladelse til markedsføring af ærte- og risprotein fermenteret med Lentinula edodes-mycelier (shiitake-svamp) som en ny fødevare og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) 2015/2283 fastsættes det, at kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen over nye fødevarer, må markedsføres i Unionen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (2) indeholder en EU-liste over nye fødevarer i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(3)

Den 12. december 2019 indgav virksomheden MycoTechnology, Inc. (»ansøgeren«) en ansøgning til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283 om tilladelse til at markedsføre ærte- og risprotein fermenteret med Lentinula edodes-mycelier (shiitake-svamp) på EU-markedet som en ny fødevare. Ansøgeren anmodede om tilladelse til, at det fermenterede ærte- og risprotein anvendes i bagværk, brød, boller, croutoner, pizza, morgenmadscerealier, kornbaserede snackstænger, drikkevarer på basis af frugt og grøntsager, blandingsklare drikkepulvere, kakao- og chokoladevarer, mejeriproduktanaloger og ikke-mejeriproduktbaserede måltidserstatninger til vægtkontrol, fermenterede mælkebaserede produkter, pastabaserede produkter, kødtilberedninger og kødprodukter, supper (spiseklare) og suppekoncentrater eller -pulver, salater, kødanaloger, mælkebaserede drikkevarer og enkeltmålserstatninger til vægtkontrol beregnet til den almindelige befolkning.

(4)

Den 12. december 2019 indgav ansøgeren også en ansøgning til Kommissionen om beskyttelse af videnskabelige undersøgelser og data omfattet af ejendomsrettigheder, der er fremlagt til støtte for ansøgningen, nemlig den detaljerede beskrivelse af produktionsprocessen (3) og analyser af den nye fødevares sammensætning (4).

(5)

Den 22. april 2020 anmodede Kommissionen Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) om at foretage en vurdering af ærte- og risprotein fermenteret med Lentinula edodes-mycelier som en ny fødevare.

(6)

Den 28. februar 2022 vedtog autoriteten den videnskabelige udtalelse »Safety of pea and rice protein fermented by Shiitake (Lentinula edodes) mycelia as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283« (5), jf. kravene i artikel 11 i forordning (EU) 2015/2283.

(7)

Autoriteten konkluderede i sin videnskabelige udtalelse, at ærte- og risprotein fermenteret med Lentinula edodes-mycelier er sikkert under de foreslåede anvendelsesbetingelser. Den videnskabelige udtalelse danner derfor tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at det fermenterede ærte- og risprotein anvendes i bagværk, brød, boller, croutoner, pizza, morgenmadscerealier, kornbaserede snackstænger, drikkevarer på basis af frugt og grøntsager, blandingsklare drikkepulvere, kakao- og chokoladevarer, mejeriproduktanaloger og ikke-mejeriproduktbaserede måltidserstatninger til vægtkontrol, fermenterede mælkebaserede produkter, pastabaserede produkter, kødtilberedninger og kødprodukter, supper (spiseklare) og suppekoncentrater eller -pulver, salater, kødanaloger, mælkebaserede drikkevarer og enkeltmålserstatninger til vægtkontrol beregnet til den almindelige befolkning, opfylder betingelserne for markedsføring, jf. artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283.

(8)

I sin videnskabelige udtalelse bemærkede autoriteten, at dens konklusion om den nye fødevares sikkerhed var baseret på de videnskabelige undersøgelser og data om den detaljerede beskrivelse af fremstillingsprocessen og analyser af sammensætningen af den nye fødevare, der blev fremlagt af ansøgeren, uden hvilke den ikke kunne have vurderet den nye fødevare og nå frem til sin konklusion.

(9)

Kommissionen bad ansøgeren om yderligere at præcisere begrundelsen for påberåbelse af ejendomsrettigheder til disse videnskabelige undersøgelser og data og at redegøre nærmere for deres påberåbelse af eneret til at henvise til disse, jf. artikel 26, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2015/2283.

(10)

Ansøgeren erklærede, at vedkommende havde ejendomsrettigheder og eneret til at henvise til de videnskabelige undersøgelser og data om den detaljerede beskrivelse af fremstillingsprocessen og analyserne af sammensætningen af den nye fødevare på det tidspunkt, hvor ansøgningen blev indgivet, og at tredjeparter ikke lovligt kan få adgang til, anvende eller henvise til disse data.

(11)

Kommissionen vurderede alle de af ansøgeren fremlagte oplysninger og vurderede, at de på behørig vis har godtgjort, at kravene i artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283 er opfyldt. De videnskabelige undersøgelser og data om den detaljerede beskrivelse af fremstillingsprocessen og analyserne af den nye fødevares sammensætning bør derfor beskyttes i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283. Det bør derfor kun tillades ansøgeren at markedsføre ærte- og risprotein fermenteret med Lentinula edodes-mycelier i Unionen i en periode på fem år fra denne forordnings ikrafttræden.

(12)

Begrænsningen af godkendelsen af den nye fødevare og ansøgerens krav om eneret til at kunne henvise til de videnskabelige undersøgelser og data, der er indeholdt i ansøgerens dossier, er imidlertid ikke til hinder for, at efterfølgende ansøgere kan ansøge om tilladelse til at markedsføre den samme nye fødevare, forudsat at deres ansøgning er baseret på lovligt indhentede oplysninger til støtte for en sådan godkendelse.

(13)

Optagelsen af ærte- og risprotein fermenteret med Lentinula edodes-mycelier som en ny fødevare på EU-listen over nye fødevarer bør indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2283.

(14)

Ærte- og risprotein fermenteret med Lentinula edodes-mycelier bør opføres på EU-listen over nye fødevarer i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 bør derfor ændres.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Det tillades at markedsføre ærte- og risprotein fermenteret med Lentinula edodes-mycelier (shiitake-svamp) i Unionen.

Ærte- og risprotein fermenteret med Lentinula edodes-mycelier opføres på EU-listen over nye fødevarer i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

2.   Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Kun virksomheden MycoTechnology, Inc (6) har tilladelse til at markedsføre den i artikel 1 omhandlede nye fødevare i Unionen i en periode på fem år fra den 24. januar 2023, medmindre en efterfølgende ansøger får godkendt den nye fødevare uden henvisning til de videnskabelige data, der er beskyttet i henhold til artikel 3, eller med samtykke fra MycoTechnology, Inc.

Artikel 3

De videnskabelige data, som er indeholdt i ansøgningsdossieret, og som opfylder betingelserne i artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283, må i en periode på fem år fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden ikke anvendes til fordel for en efterfølgende ansøger uden samtykke fra MycoTechnology, Inc.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. januar 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72).

(3)  MycoTechnology, Inc. (2020, ikke offentliggjort).

(4)  MycoTechnology, Inc. (2020 og 2021, ikke offentliggjort).

(5)  EFSA Journal 2022;20(4):7205.

(6)  Adresse: 18250 E. 40th Avenue, Suite 50, Aurora, 80011 Colorado, USA.


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes i tabel 1 (Godkendte nye fødevarer):

Godkendt ny fødevare

Anvendelsesbetingelser for den nye fødevare

Supplerende specifikke mærkningskrav

Andre krav

Databeskyttelse

Ȯrte- og risprotein fermenteret med Lentinula edodes-mycelier (shiitake-svamp)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »ærte- og risprotein fermenteret med Lentinula edodes-mycelier (shiitake-svamp)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.

 

Godkendt den 24.1.2023. Godkendelsen er baseret på videnskabelig dokumentation og videnskabelige data omfattet af ejendomsrettigheder i overensstemmelse med artikel 26 i forordning (EU) 2015/2283.

Ansøger: MycoTechnology, Inc., 18250 E. 40th Avenue, Suite 50, Aurora, 80011 Colorado, USA. I databeskyttelsesperioden må den nye fødevare ærte- og risprotein fermenteret med Lentinula edodes-mycelier (shiitake-svamp) kun markedsføres i Unionen af MycoTechnology, Inc., medmindre en efterfølgende ansøger får godkendt den nye fødevare uden henvisning til den videnskabelige dokumentation, eller de videnskabelige data omfattet af ejendomsrettigheder i henhold til artikel 26 i forordning (EU) 2015/2283 eller med samtykke fra MycoTechnology, Inc.

Slutdato for databeskyttelsen: 24.1.2028.«

Bagværk, brød, boller, croutoner, pizza

5 g/100 g

Morgenmadscerealier og kornbaserede snackstænger

33 g/100 g

Frugt- og grøntsagsbaserede drikkevarer

20 g/100 ml

Blandingsklare drikkepulvere

93 g/100 g

Kakao- og chokoladevarer

7 g/100 g

Mejeriproduktanaloger og ikke-mejeriproduktbaserede måltidserstatninger til vægtkontrol

11 g/100 g

Fermenterede mælkebaserede produkter

5 g/100 g

Pastabaserede produkter

15 g/100 g

Kødtilberedninger og kødprodukter

14 g/100 g

Supper (spiseklare) og suppekoncentrater eller -pulvere

3 g/100 g

Salater

26 g/100 g

Kødanaloger

40 g/100 g

Mælkebaserede drikkevarer

1 g/100 g

Enkeltmåltidserstatninger til vægtkontrol

1 g/100 g

2)

Følgende indsættes i tabel 2 (Specifikationer) i den alfabetiske rækkefølge:

Godkendt ny fødevare

Specifikationer

Ȯrte- og risprotein fermenteret med Lentinula edodes-mycelier (shiitake-svamp)

Beskrivelse:

Den nye fødevare fremstilles ved fermentering af en blanding af 65 % ærter og 35 % risproteinkoncentrater med mycelier af shiitake-svampe (Lentinula edodes) efterfulgt af varmebehandling for at afslutte gæringen og en række tørringstrin for at danne et pulver.

Karakteristik/sammensætning:

Protein (% tørvægt, N x 6,25): ≥ 75,0

Vandindhold: ≤ 7,0

Fedt i alt (% tørvægt): ≤ 10,0

Aske (% tørvægt): ≤ 10,0

Kulhydrater (% ved beregning): ≤ 15,0

Mykotoksiner:

Aflatoksin B1 (μg/kg): < 1,0

Aflatoksin B2 (μg/kg): < 1,0

Aflatoksin G1 (μg/kg): < 1,0

Aflatoksin G2 (μg/kg): < 1,0

Aflatoksin i alt (B1+B2+G1+G2) (μg/kg): < 3,0

Tungmetaller:

Arsen (μg/g): < 0,1

Cadmium (μg/g): < 0,1

Bly (μg/g): < 0,3

Kviksølv (μg/g): < 0,1

Mikrobiologiske kriterier:

Samlet aerobt kimtal: < 1 000 CFU/g

Samlet antal gær-/skimmelsvampe: < 100 CFU/g

Colibakterier: ≤ 10 CFU/g

Salmonella spp. Ingen i 25 g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Listeria monocytogenes: Ingen i 25 g

*CFU: Kolonidannende enheder (Colony Forming Units).«


4.1.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/7

af 3. januar 2023

om tilladelse til markedsføring af lacto-N-tetraose produceret af afledte stammer af Escherichia coli BL21(DE3) som en ny fødevare og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) 2015/2283 fastsættes det, at kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen over nye fødevarer, må markedsføres i Unionen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (2) indeholder en EU-liste over nye fødevarer i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/484 (3) blev det tilladt at markedsføre lacto-N-tetraose fremstillet ved mikrobiel fermentering under anvendelse af den genetisk modificerede stamme K12 DH1 af Escherichia coli (»E. coli«) som en ny fødevare i henhold til forordning (EU) 2015/2283.

(4)

Den 22. maj 2020 indgav virksomheden Chr. Hansen A/S (»ansøgeren«) en ansøgning til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283 om tilladelse til at markedsføre lacto-N-tetraose (»LNT«) fremstillet ved mikrobiel fermentering under anvendelse af to genetisk modificerede stammer (en produktionsstamme og en optionel nedbrydningsstamme) afledt af værtsstammen E. coli BL21(DE3) i Unionen som en ny fødevare. Ansøgeren anmodede om tilladelse til, at LNT anvendes i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 (4), forarbejdede fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn og babymad til spædbørn og småbørn som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013, fødevarer til spædbørn og småbørn til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013, fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013, undtagen fødevarer til spædbørn og småbørn, og i mælkebaserede drikkevarer og lignende produkter bestemt til småbørn og i kosttilskud som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF (5) beregnet til den almindelige befolkning. Ansøgeren foreslog også, at kosttilskud, som indeholder LNT, ikke bør anvendes, hvis der samme dag indtages modermælk, der har et naturligt indehold af LNT, og/eller andre fødevarer med tilsat LNT. Efterfølgende ændrede ansøgeren den 17. juni 2022 den oprindelige anmodning i ansøgningen om anvendelse af LNT i kosttilskud for at ekskludere spædbørn og småbørn.

(5)

Den 22. maj 2020 indgav ansøgeren også en anmodning til Kommissionen om beskyttelse af videnskabelige undersøgelser og data, der er omfattet af ejendomsrettigheder, og fremlagde til støtte for ansøgningen bl.a. metodevalidering med massespektrometri (»MS«), nuklear magnetisk resonans (»NMR«) og high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection (»HPAEC-PAD«) og resultaterne med henblik på bestemmelse af identiteten af LNT og kulhydratbiprodukterne (lacto-N-triose II (»LNT2«), para-lacto-N-hexaose (»pLNH«), lactose og glucose/galactose), der findes i den nye fødevare (6), en beskrivelse af de genetisk modificerede stammer til produktion og optionel nedbrydning af LNT og lacto-N-neotetraose (»LNnT«) (7), registreringsbeviser for genetisk modificerede stammer til produktion og optionel nedbrydning af LNT og LNnT (8), real-time revers transkriptase-polymerase kædereaktionssystem (»qPCR«) og metodevalideringsrapporter for de genetisk modificerede stammer til produktion og optionel nedbrydning af LNT og LNnT (9), en tilbagemutationstest med bakterier med LNT (10), en in vitro-mikrokernetest i pattedyrceller med LNT (11), en 7-dages dosisintervalfindende undersøgelse af oral toksicitet i rotter med LNT (12) og en 90-dages undersøgelse af oral toksicitet i rotter (13).

(6)

Den 27. januar 2021 anmodede Kommissionen Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) om at foretage en vurdering af LNT fremstillet ved mikrobiel fermentering ved anvendelse af to genetisk modificerede stammer (en produktionsstamme og en optionel nedbrydningsstamme) afledt af værtsstammen Escherichia coli (»E. coli«) BL21(DE3) som en ny fødevare, jf. artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2283.

(7)

Den 23. marts 2022 vedtog autoriteten den videnskabelige udtalelse »Safety of lacto-N-tetraose (LNT) produced by derivative strains of Escherichia coli BL21(DE3) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283« (14), jf. kravene i artikel 11 i forordning (EU) 2015/2283.

(8)

Autoriteten konkluderede i sin videnskabelige udtalelse, at LNT er sikkert under de foreslåede anvendelsesbetingelser for de foreslåede befolkningsmålgrupper. Den videnskabelige udtalelse danner derfor tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at LNT, når det anvendes i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013, forarbejdede fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn og babymad til spædbørn og småbørn som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013, fødevarer til spædbørn og småbørn til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013, fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013, undtagen fødevarer til spædbørn og småbørn, og i mælkebaserede drikkevarer og lignende produkter bestemt til småbørn og i kosttilskud som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF, opfylder betingelserne for markedsføring, jf. artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283.

(9)

I sin videnskabelige udtalelse bemærkede autoriteten også, at dens konklusion om sikkerheden ved den nye fødevare var baseret på de videnskabelige undersøgelser og data om metodevalidering med MS, NMR og HPAEC-PAD og resultaterne med henblik på bestemmelse af identiteten af LNT og kulhydratbiprodukterne LNT2, pLNH, lactose og glucose/galactose, der findes i den nye fødevare, beskrivelsen af genetisk modificerede stammer til produktion og optionel nedbrydning af LNT og LNnT, registreringsbeviserne for genetisk modificerede stammer til produktion og optionel nedbrydning af LNT og LNnT, qPCR-systemet og metodevalideringsrapporterne for de genetisk modificerede stammer til produktion og optionel nedbrydning af LNT og LNnT, tilbagemutationstesten med bakterier med LNT, in vitro-mikrokernetesten i pattedyrsceller med LNT, den 7-dages dosisintervalfindende undersøgelse af oral toksicitet i rotter med LNT og den 90-dages undersøgelse af oral toksicitet i rotter med LNT, uden hvilke den ikke kunne have vurderet den nye fødevare og nå frem til sin konklusion.

(10)

Kommissionen bad ansøgeren om yderligere at præcisere begrundelsen for påberåbelse af ejendomsrettigheder til disse videnskabelige undersøgelser og data og at redegøre nærmere for deres påberåbelse af eneret til at henvise til disse, jf. artikel 26, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2015/2283.

(11)

Ansøgeren erklærede, at vedkommende i henhold til national ret havde ejendomsrettigheder og eneret til at henvise til de videnskabelige undersøgelser og data om metodevalidering med MS, NMR og HPAEC-PAD og resultaterne med henblik på bestemmelse af identiteten af LNT og kulhydratbiprodukterne LNT2, pLNH, lactose og glucose/galactose, der findes i den nye fødevare, beskrivelsen af genetisk modificerede stammer til produktion og optionel nedbrydning af LNT og LNnT, registreringsbeviserne for genetisk modificerede stammer til produktion og optionel nedbrydning af LNT og LNnT, qPCR-systemet og metodevalideringsrapporterne for de genetisk modificerede stammer til produktion og optionel nedbrydning af LNT og LNnT, tilbagemutationstesten med bakterier med LNT, in vitro-mikrokernetesten i pattedyrsceller med LNT, den 7-dages dosisintervalfindende undersøgelse af oral toksicitet i rotter med LNT og den 90-dages undersøgelse af oral toksicitet i rotter med LNT på det tidspunkt, hvor de indgav ansøgningen, og at tredjeparter ikke lovligt kan få adgang til, anvende eller henvise til disse data og undersøgelser.

(12)

Kommissionen vurderede alle de af ansøgeren fremlagte oplysninger og vurderede, at ansøgeren på behørig vis har godtgjort, at kravene i artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283 er opfyldt. De videnskabelige undersøgelser og data om metodevalidering med MS, NMR og HPAEC-PAD og resultaterne med henblik på bestemmelse af identiteten af LNT og kulhydratbiprodukterne LNT2, pLNH, lactose og glucose/galactose, der findes i den nye fødevare, beskrivelsen af genetisk modificerede stammer til produktion og optionel nedbrydning af LNT og LNnT, registreringsbeviserne for genetisk modificerede stammer til produktion og optionel nedbrydning af LNT og LNnT, qPCR-systemet og metodevalideringsrapporterne for de genetisk modificerede stammer til produktion og optionel nedbrydning af LNT og LNnT, tilbagemutationstesten med bakterier med LNT, in vitro-mikrokernetesten i pattedyrsceller med LNT, den 7-dages dosisintervalfindende undersøgelse af oral toksicitet i rotter med LNT og den 90-dages undersøgelse af oral toksicitet i rotter med LNT bør derfor beskyttes i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283. Det bør derfor udelukkende være ansøgeren, der tillades at markedsføre LNT i Unionen i en periode på fem år fra denne forordnings ikrafttræden.

(13)

Begrænsningen af godkendelsen af LNT og ansøgerens krav om eneret til at kunne henvise til de videnskabelige undersøgelser og data, der er indeholdt i ansøgerens dossier, er imidlertid ikke til hinder for, at efterfølgende ansøgere kan ansøge om tilladelse til at markedsføre den samme nye fødevare, forudsat at deres ansøgning er baseret på lovligt indhentede oplysninger til støtte for en sådan godkendelse.

(14)

I overensstemmelse med anvendelsesbetingelserne for kosttilskud, der indeholder LNT, som foreslået af ansøgeren og vurderet af autoriteten, er det nødvendigt at oplyse forbrugerne med en passende mærkning om, at kosttilskud, der indeholder LNT, ikke bør anvendes, hvis der samme dag indtages andre fødevarer med tilsat LNT.

(15)

Optagelsen af LNT produceret med afledte stammer af E. coli BL21(DE3) som en ny fødevare på EU-listen over nye fødevarer bør indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2283.

(16)

LNT produceret med afledte stammer af E. coli BL21(DE3) bør opføres på EU-listen over nye fødevarer i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 bør derfor ændres.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Det er tilladt at markedsføre lacto-N-tetraose produceret med afledte stammer af E. coli BL21(DE3) i Unionen.

Lacto-N-tetraose produceret med afledte stammer af E. coli BL21(DE3) opføres på EU-listen over nye fødevarer i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

2.   Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Kun virksomheden Chr. Hansen A/S (15) har tilladelse til at markedsføre den i artikel 1 omhandlede nye fødevare i Unionen i en periode på fem år fra den 24. januar 2023, medmindre en efterfølgende ansøger får godkendt den nye fødevare uden henvisning til de videnskabelige data, der er beskyttet i henhold til artikel 3, eller med samtykke fra Chr. Hansen A/S.

Artikel 3

De videnskabelige data, som er indeholdt i ansøgningsdossieret, og som opfylder betingelserne i artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283, må i en periode på fem år fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden ikke anvendes til fordel for en efterfølgende ansøger uden samtykke fra Chr. Hansen A/S.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. januar 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/484 af 2. april 2020 om tilladelse til markedsføring af lacto-N-tetraose som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 103 af 3.4.2020, s. 3).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51).

(6)  Chr. Hansen 2019 og 2021 (ikke offentliggjort).

(7)  Chr. Hansen 2019 og 2021 (ikke offentliggjort).

(8)  Chr. Hansen 2020 (ikke offentliggjort).

(9)  Chr. Hansen 2021 (ikke offentliggjort).

(10)  Chr. Hansen 2018 (ikke offentliggjort) og Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S., and Parkot J. 2020. A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.

(11)  Chr. Hansen 2018 (ikke offentliggjort) og Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S., and Parkot J. 2020. A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.

(12)  Chr. Hansen 2018 og 2021 (ikke offentliggjort) og Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S., and Parkot J. 2020. A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.

(13)  Chr. Hansen 2019 og 2021 (ikke offentliggjort) og Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S., and Parkot J. 2020. A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.

(14)  EFSA Journal 2022;20(5):7242.

(15)  Adresse: Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danmark.


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes i tabel 1 (Godkendte nye fødevarer) i den alfabetiske rækkefølge:

Godkendt ny fødevare

Anvendelsesbetingelser for den nye fødevare

Supplerende specifikke mærkningskrav

Andre krav

Databeskyttelse

»Lacto-N-tetraose (»LNT«)

(produceret af afledte stammer af E. coli BL21(DE3))

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold (udtrykt som lacto-N-tetraose)

Den nye fødevare betegnes »lacto-N-tetraose« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.

Det skal fremgå af mærkningen af kosttilskud, der indeholder lacto-N-tetraose (LNT), at:

a)

de ikke bør indtages af børn under 3 år

b)

de ikke bør anvendes, hvis andre fødevarer, der indeholder tilsat lacto-N-tetraose, indtages samme dag.

 

Godkendt den 24.1.2023. Godkendelsen er baseret på videnskabelig dokumentation og videnskabelige data omfattet af ejendomsrettigheder i overensstemmelse med artikel 26 i forordning (EU) 2015/2283.

Ansøger: Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danmark. I databeskyttelsesperioden må den nye fødevare, lacto-N-tetraose, kun markedsføres i Unionen af Chr. Hansen A/S, medmindre en efterfølgende ansøger får godkendt den nye fødevare uden henvisning til de(n) videnskabelige dokumentation eller videnskabelige data omfattet af ejendomsrettigheder i henhold til artikel 26 i forordning (EU) 2015/2283 eller med samtykke fra Chr. Hansen A/S.

Slutdato for databeskyttelsen: 24.1.2028«

Modermælkserstatning som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

1,82 g/L i det færdige brugsklare produkt, markedsført som sådan eller rekonstitueret efter producentens anvisninger

Tilskudsblandinger som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

1,82 g/L i det færdige brugsklare produkt, markedsført som sådan eller rekonstitueret efter producentens anvisninger

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

1,82 g/L eller 1,82 g/kg i det færdige brugsklare produkt, markedsført som sådan eller rekonstitueret efter producentens anvisninger

Mælkebaserede drikkevarer og lignende produkter til småbørn

1,82 g/L i det færdige brugsklare produkt, markedsført som sådan eller rekonstitueret efter producentens anvisninger

Fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn og småbørn som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsbehov hos de spædbørn og småbørn, som produkterne er beregnet til, men under alle omstændigheder højst 1,82 g/L eller 1,82 g/kg i det færdige brugsklare produkt, markedsført som sådan eller rekonstitueret efter producentens anvisninger.

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013, undtagen fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF til den almindelige befolkning, undtagen spædbørn og småbørn

4,6 g pr. dag

2)

Følgende indsættes i tabel 2 (Specifikationer) i den alfabetiske rækkefølge:

Godkendt ny fødevare

Specifikationer

»Lacto-N-tetraose (»LNT«)

(produceret af afledte stammer af E. coli BL21(DE3))

Beskrivelse:

Lacto-N-tetraose er et renset og koncentreret hvidt til offwhite pulver, der fremstilles ved en mikrobiel fermenteringsproces.

Definition:

Kemisk betegnelse: β-D-Galactopyranosyl-(1→3)-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose

Kemisk formel: C26H45NO21

CAS-nr.: 14116-68-8

Molekylmasse: 707,63 Da

Kilde: To genetisk modificerede stammer (en produktionsstamme og en optionel nedbrydningsstamme) af Escherichia coli BL21(DE3)

Karakteristik/sammensætning:

Lacto-N-tetraose (% af tørstof): ≥ 75,0 % (w/w)

D-Lactose (% af tørstof): ≤ 5,0 % (w/w)

Lacto-N-triose II (% af tørstof): ≤ 5,0 % (w/w)

Para-lacto-N-hexaose (% af tørstof): ≤ 5,0 % (w/w)

D-galactose og D-glucose (% af tørstof): ≤ 5,0 % (w/w)

Samlet indhold af andre kulhydrater: ≤ 15,0 % (w/w)

Vandindhold: ≤ 9,0 % (w/w)

Aske: ≤ 1,0 % (w/w)

Restprotein: ≤ 0,01 % (w/w)

Tungmetaller og forurenende stoffer:

Arsen: ≤ 0,2 mg/kg

Aflatoksin M1: ≤ 0,025 μg/kg

Mikrobiologiske kriterier:

Kimtal normalt ≤ 1 000 CFU/g

Enterobakterier: ≤ 10 CFU/g

Salmonella spp. Ingen i 25 g

Gær- og skimmelsvampe: ≤ 100 CFU/g

Cronobacter (Enterobacter) sakazaki: Ingen i 10 g

Rest-endotoksiner: ≤ 10 EU/mg

a Samlet indhold af andre kulhydrater = 100 (% (w/w) af tørstof) — kvantificerede kulhydrater (% (w/w) af tørstof) — Aske (% (w/w) af tørstof). CFU: kolonidannende enheder (Colony Forming Units) EU: endotoksinenheder«


4.1.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/8

af 3. januar 2023

om forlængelse af godkendelsen af præparater af Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, af Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 og Lactococcus lactis NCIMB 30117 som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 868/2011, (EU) nr. 1111/2011 og (EU) nr. 227/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for at meddele og forlænge en sådan godkendelse.

(2)

Præparater af Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, tidligere taksonomisk identificeret som Lactobacillus plantarum (DSM 21762), Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236, tidligere taksonomisk identificeret som Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) og Lactococcus lactis NCIMB 30117 blev godkendt for en 10-årig periode som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 868/2011 (2), (EU) nr. 1111/2011 (3) og (EU) nr. 227/2012 (4).

(3)

Ansøgningerne om forlængelse af godkendelsen af præparater af Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 og Lactococcus lactis NCIMB 30117 som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter blev indgivet, jf. artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003, med anmodning om, at tilsætningsstofferne klassificeres i kategorien »teknologiske tilsætningsstoffer«. Disse ansøgninger var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til forordningens artikel 14, stk. 2.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser af 5. maj 2021 (5), 26. januar 2022 (6) og 23. marts 2022 (7), at ansøgerne har fremlagt beviser for, at tilsætningsstofferne opfylder de eksisterende godkendelsesbetingelser. Autoriteten konkluderede, at præparaterne af Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 og Lactococcus lactis NCIMB 30117 ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed, forbrugersikkerheden eller miljøet. Autoriteten konkluderede også, at Lactococcus lactis NCIMB 30117 bør betragtes som respiratorisk sensibiliserende, men at der ikke kan drages konklusioner vedrørende hudsensibilisering eller præparatets potentiale for øjen- eller hudirritation, derimod bør Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 betragtes som hudsensibiliserende og respiratorisk sensibiliserende, men der kan ikke drages konklusioner om præparatets potentiale for øjen- og hudirritation. Autoriteten konkluderede også, at Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 ikke er hud- eller øjenirriterende, men at det betragtes som hudsensibiliserende og respiratorisk sensibiliserende. EU-referencelaboratoriet (EURL) vurderede, at konklusionerne og anbefalingerne i den tidligere vurdering vedrørende de analysemetoder, som anvendes til bekæmpelse af agensen i foderstof, er gyldige og gældende for de nuværende ansøgninger.

(5)

Vurderingen af præparatet af Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 og Lactococcus lactis NCIMB 30117 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Godkendelsen af disse tilsætningsstoffer bør derfor forlænges.

(6)

Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet. Disse beskyttelsesforanstaltninger bør være i overensstemmelse med EU-lovgivningen vedrørende kravene til arbejdstagernes sikkerhed.

(7)

Som følge af forlængelsen af godkendelsen af præparater af Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 og Lactococcus lactis NCIMB 30117 som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter ophæves gennemførelsesforordning (EU) nr. 868/2011, (EU) nr. 1111/2011 og (EU) nr. 227/2012

(8)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelse af præparaterne af Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762,Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 og Lactococcus lactis NCIMB 30117, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, som forlængelsen af godkendelsen medfører.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelsen af de i bilaget opførte præparater, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »ensilagetilsætningsstoffer«, forlænges på de betingelser, der er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

1.   Præparaterne af Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 og Lactococcus lactis NCIMB 30117, som anført i bilaget, samt forblandinger, der indeholder dem, og som er produceret og mærket før den 24. juli 2023 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 24. januar 2023, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

2.   Foderblandinger og fodermidler, der indeholder præparater af Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 og Lactococcus lactis NCIMB 30117, som anført i bilaget, der er produceret og mærket før den 24. januar 2024 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før 24. januar 2023, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

3.   Foderblandinger og fodermidler, der indeholder præparater af Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 og Lactococcus lactis NCIMB 30117, som anført i bilaget, der er produceret og mærket før den 24. januar 2025 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 24. januar 2023, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

Artikel 3

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 868/2011, (EU) nr. 1111/2011 og (EU) nr. 227/2012 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. januar 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 868/2011 af 31. august 2011 om godkendelse af et præparat af Lactobacillus plantarum (DSM 21762) og af et præparat af Lactobacillus buchneri (DSM 22963) som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter (EUT L 226 af 1.9.2011, s. 2).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1111/2011 af 3. november 2011 om godkendelse af Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) som fodertilsætningsstof til alle dyrearter (EUT L 287 af 4.11.2011, s. 30).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 227/2012 af 15. marts 2012 om godkendelse af Lactococcus lactis (NCIMB 30117) som fodertilsætningsstof til alle dyrearter (EUT L 77 af 16.3.2012, s. 8).

(5)  EFSA Journal 2021;19(5):6613.

(6)  EFSA Journal 2022;20(3):7149.

(7)  EFSA Journal 2022;20(4):7243.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig frem til

CFU/kg frisk materiale

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer

1k2071

Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Præparat af Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, indeholdende mindst 5 × 1011 CFU/g tilsætningsstof.

Fast form

Alle dyrearter

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne.

2.

Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale.

3.

Foderstofvirksomhedslederne fastlægger driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder hudbeskyttelse og åndedrætsværn.

24. januar 2033

Aktivstoffets karakteristika:

Levedygtige celler af Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762.

Analysemetode  (1)

Kvantitativ bestemmelse: Pladespredningsmetode: EN 15787

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) eller DNA-sekventeringsmetoder


Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig frem til

CFU/kg frisk materiale

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer

1k2073

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Præparat af Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236, indeholdende mindst 1,2 × 1011 CFU/g tilsætningsstof

Fast form

Alle dyrearter

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne.

2.

Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 2,4 × 108 CFU/kg frisk materiale.

3.

Foderstofvirksomhedslederne fastlægger driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder øjen- og hudbeskyttelse samt åndedrætsværn.

24. januar 2033

Aktivstoffets karakteristika:

Levedygtige celler af Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236.

Analysemetode  (2)

Kvantitativ bestemmelse af Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 i fodertilsætningsstoffet.

pladespredningsmetode (EN 15787)

Identifikation af Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236

PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) eller DNA-sekventeringsmetoder


Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig frem til

CFU/kg frisk materiale

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer

1k2083

Lactococcus lactis NCIMB 30117

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Præparat af Lactococcus lactis NCIMB 30117, indeholdende mindst 5 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

Fast form

Alle dyrearter

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne.

2.

Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale.

3.

Foderstofvirksomhedslederne fastlægger driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder øjen- og hudbeskyttelse samt åndedrætsværn.

24. januar 2033

Aktivstoffets karakteristika:

Levedygtige celler af Lactococcus lactis NCIMB 30117

Analysemetode  (3)

Kvantitativ bestemmelse i fodertilsætningsstoffet:

Pladespredningsmetode under anvendelse af MRS-agar (EN 15214)

Identifikation:

PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) eller DNA-sekventeringsmetoder


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(3)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


AFGØRELSER

4.1.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2023/9

af 20. december 2022

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2022) 9934)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 259, stk. 1, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Højpatogen aviær influenza (HPAI) er en infektiøs virussygdom hos fugle, og den kan have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen og eksporten til tredjelande. HPAI-virus kan inficere trækfugle, som så kan sprede disse virus over lange afstande under deres efterårs- og forårstræk. Forekomsten af HPAI-virus hos vilde fugle udgør derfor en vedvarende trussel med hensyn til direkte og indirekte indslæbning af disse virus på virksomheder, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab. Ved udbrud af HPAI er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre virksomheder, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab.

(2)

Ved forordning (EU) 2016/429 fastlægges der en ny lovgivningsramme for forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker. HPAI falder ind under definitionen af en listeopført sygdom i nævnte forordning, og sygdommen er omfattet af de sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler, der er fastsat deri. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 (2) supplerer desuden forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår reglerne om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme, herunder sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende HPAI.

(3)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 (3) blev vedtaget inden for rammerne af forordning (EU) 2016/429, og deri fastsættes hasteforanstaltninger på EU-plan over for udbrud af HPAI.

(4)

I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 skal de beskyttelses- og overvågningszoner og supplerende restriktionszoner, der oprettes af medlemsstaterne efter udbrud af HPAI i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner og supplerende restriktionszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(5)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 blev for nylig ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2420 (4) efter udbrud af HPAI hos fjerkræ eller fugle i fangenskab i Tyskland, Irland, Frankrig, Italien, Ungarn og Nederlandene, som skulle afspejles i bilaget.

(6)

Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2420 har Tyskland, Frankrig, Italien og Ungarn underrettet Kommissionen om yderligere udbrud af HPAI på virksomheder, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab, i Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen og Niedersachsen i Tyskland, i de administrative regioner Nouvelle-Aquitaine og Pays de la Loire i Frankrig, i regionerne Lombardiet og Veneto i Italien og i amterne Bács-Kiskun og Csongrád-Csanád i Ungarn.

(7)

Desuden har Tjekkiet, Cypern og Polen underrettet Kommissionen om udbrud af HPAI på virksomheder, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab, i regionerne i Centralbøhmen og Sydbøhmen i Tjekkiet, i distriktet Ammochostos i Cypern og i Opolskie voivodship i Polen.

(8)

De kompetente myndigheder i Tjekkiet, Tyskland, Frankrig, Italien, Cypern, Ungarn og Polen har gennemført de nødvendige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring udbruddene.

(9)

Frankrigs kompetente myndighed har desuden besluttet at oprette supplerende restriktionszoner ud over de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet for visse udbrud i den pågældende medlemsstat.

(10)

Kommissionen har gennemgået de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er truffet af Tjekkiet, Tyskland, Frankrig, Italien, Cypern, Ungarn og Polen, sammen med de pågældende medlemsstater og finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner i Tjekkiet, Tyskland, Frankrig, Italien, Cypern, Ungarn og Polen, som de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra de virksomheder, hvor udbruddene af HPAI er blevet bekræftet.

(11)

I bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 er der for øjeblikket ikke opført nogen områder som beskyttelses- og overvågningszoner for Tjekkiet, Cypern og Polen.

(12)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt, i samarbejde med Tjekkiet, Tyskland, Frankrig, Italien, Cypern, Ungarn og Polen, på EU-plan hurtigt at identificere de beskyttelses- og overvågningszoner, der er behørigt oprettet af disse medlemsstater i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, samt de supplerende restriktionszoner, som Frankrig har oprettet.

(13)

Derfor bør de områder, der er opført som beskyttelses- og overvågningszoner opført for Tyskland, Frankrig, Italien og Ungarn samt de områder, der er opført som supplerende restriktionszoner for Frankrig i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, ændres.

(14)

Der bør desuden opføres beskyttelses- og overvågningszoner for Tjekkiet, Cypern og Polen i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641.

(15)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør således ændres med henblik på at ajourføre regionaliseringen på EU-plan ved at tage hensyn til de beskyttelses- og overvågningszoner, der er behørigt oprettet af de kompetente myndigheder i Tjekkiet, Tyskland, Frankrig, Italien, Cypern, Ungarn og Polen, og de supplerende restriktionszoner, der er oprettet af Frankrig, i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, og varigheden af de foranstaltninger, der gælder heri.

(16)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør derfor ændres.

(17)

Da den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredning af HPAI tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de ændringer, der ved nærværende afgørelse foretages af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, får virkning snarest muligt.

(18)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2022.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 64).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 af 16. april 2021 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 134 af 20.4.2021, s. 166).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2420 af 1. december 2022 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 318 af 12.12.2022, s. 9).


BILAG

»BILAG

Del A

Beskyttelseszoner i de berørte medlemsstater*, jf. artikel 1 og 2:

Medlemsstat: Tjekkiet

Udbruddets ADIS-referencenummer

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

South Bohemian Region

CZ-HPAI(P)-2022-00011

Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Lužnice (689459); Kolence (706981); Ponědraž (725617); Ponědrážka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Záblatí u Ponědraže (725633).

23.12.2022

CZ-HPAI(P)-2022-00015

Bošilec (608572); Lhota u Dynína (634271); Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Ponědraž (725617); Ponědrážka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Horusice (644978); Záblatí u Ponědraže (725633)

1.1.2023

Central Bohemian Region

CZ-HPAI(P)-2022-00012

CZ-HPAI(P)-2022-00013

CZ-HPAI(P)-2022-00014

CZ-HPAI(P)-2022-00016

Herink (627666); Hrusice (648655); Lensedly (662186); Štiřín (662496); Čenětice (676543); Křížkový Újezdec (676551); Dolní Lomnice u Kunic (677213); Kunice u Říčan (677230); Všešímy (677256); Mirošovice u Říčan (695475); Božkov u Mnichovic (697532); Mnichovice u Říčan (697541); Myšlín (697559); Modletice u Dobřejovic (627682); Ondřejov u Prahy (711276); Třemblat (770612); Turkovice u Ondřejova (711284); Pětihosty (747491); Petříkov u Velkých Popovic (720411); Radimovice u Velkých Popovic (720429); Chomutovice u Dobřejovic (627674); Popovičky (627704); Kovářovice (737038); Olešky (737470); Radějovice (737488); Jažlovice (745537); Senohraby (747505); Otice u Svojšovic (761460); Předboř u Prahy (734225); Všechromy (787094); Velké Popovice (779342)

2.1.2023

Medlemsstat: Tyskland

Udbruddets ADIS-referencenummer

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

BRANDENBURG

DE-HPAI(NON-P)-2022-01306

Landkreis Prignitz

beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der B 103, der Kreisgrenze in Richtung Osten und Südosten folgend bis zur L 154, der L 154 in Richtung Halenbeck folgend bis Halenbeck, in Halenbeck entlang der Pritzwalker Straße bis zur L 155, der L 155 in Richtung Brügge folgend bis Brügge, in Brügge entlang der Hauptstraße in Richtung Brügge Ausbau, Brügge Ausbau durchquerend bis zur Kreuzung mit der B 103, der B 103 in Richtung Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

23.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Prignitz

beginnend an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der L 14, Jännersdorf einschließend, in Richtung Südosten folgend bis zum Fluss Stepenitz. dem Lauf der Stepenitz in Richtung Südwesten und Süden folgend bis zum Durchlass Weitgendorfer Chaussee, der Weitgendorfer Chaussee folgend bis zur L 13, der L 13 nach Westen über die Autobahn 24 folgend, dann weiter in Richtung Südwesten bis Putlitz Kreuzung Meyenburger Chaussee — Philippshof, der Straße Philippshof in Richtung Westen bis zur Parchimer Chaussee folgend, der Parchimer Chaussee, übergehend in die L 111 in Richtung Nordwesten, die A 24 überquerend, bis zur Kreisgrenze folgend, der Kreisgrenze in Richtung Westen, später in Richtung Norden, folgend bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

28.12.2022

HESSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Landkreis Marburg-Biedenkopf

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf und Breidenbach

27.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01351

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.899840 51.153197

Betroffen sind Teile der Gemeinden Vöhl, Frankenau

4.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

8.512425 51.093585

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bromskirchen, Battenberg (Eder)

29.12.2022

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Ludwigslust-Parchim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen ist die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Drenkow.

28.12.2022

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01325

Landkreis Rotenburg (Wümme)

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.263337/53.143515

Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Bötersen, Hassendorf und Sottrum

2.1.2023

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00092

Stadt Bielefeld

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.495170/51.964723)

Betroffen sind Teile:

der Stadt Bielefeld

23.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01299

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.582442/51.850401)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Gemeinden Verl und Schloß Holte-Stukenbrock,

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

23.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00097

Kreis Kleve

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit der Stadt Kalkar und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau

2.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00091

Kreis Lippe

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.057176 51.979341)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Barntrup, Blomberg und der Gemeinde Dörentrup

22.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01343

Kreis Lippe

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold und der Gemeinde Dörentrup,

28.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe

27.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe

27.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg und Bad Laasphe

29.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg

des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Hallenberg

29.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01335

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg und der Gemeinde Erndtebrück

30.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00090

Kreis Warendorf

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.870534/52.027914)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Warendorf mit den Städten Warendorf, Telgte und der Gemeinde Ostbevern

18.12.2022

SACHSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01305

Kreis Bautzen

Gemeinde Schmölln-Putzkau mit den Gemarkungen Niederputzkau, Oberputzkau, Schmölln, Tröbigau, Weickersdorf und Teile der Gemarkung Bischofswerda (Bereich südöstlich der B6)

23.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00096

Kreis Bautzen

Gemarkungen Brehmen, Brohna, Camina, Crosta, Droben, Großdubrau, Lomske, Luppa, Luttowitz und Teile der Gemarkungen Lippitsch: Bereich südlich der S101 bis Gemarkungsgrenze am Grenzgraben, Milkel: Bereich südlich der S101, Oppitz: Bereich südlich der im östlichen Gemarkungsbereich liegenden S101, westlich begrenzt durch den Feldweg, der auf die Gemarkungsgrenze Luppa (Waldstück Arabien) mündet, Quatitz: gesamter Bereich nördlich der S107 (Luttowitzer Straße) und westlich der K7210 (Großdubrauer Straße), Radibor: im Osten — Bereich nördlich der K7211 (Caminaer Straße), Bereich nördlich der Verbindungsstraße zwischen Caminaer Straße und Lilienstraße bis zur Gemarkungsgrenze Brohna sowie im Westen — Bereich nördlich des alten Bahndammes bis Gemarkungsgrenze Quoos, Sdier: Bereich westlich der Teiche Großteich und Oberer Großteich sowie Feld- und Waldbereich »Am Forsthaus«, östlich des Mädelteichs

27.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01305

Kreis Sächsische Schweiz — Osterzgebirge

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 14.213868/51.106638

Betroffen sind Teile der Stadt Neustadt in Sachsen

23.12.2022

SACHSEN-ANHALT

DE-HPAI(P)-2022-00094

Landkreis Börde

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

11.660969/52.275516

Betroffen ist die Einheitsgemeinde Wolmirstedt und die Ortschaften Schricke und Zielitz der Verbandsgebmeinde Elbe-Heide

26.12.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022-00093

Kreis Segeberg

Die Schutzzone erstreckt sich auf folgende bzw. Teile von folgenden Gemeinden:

Leezen, Mözen, Neversdorf, Schwissel, Dreggers, Klein Gladebrügge, Neuengörs; Traventhal und Wakendorf I

23.12.2022

Kreis Stormarn

Gemeinde Travenbrück

Das Gemeindegebiet nördlich der überirdischen Starkstromtrasse.

23.12.2022

THÜRINGEN

DE-HPAI(P)-2022-00095

Stadt Jena

Cospeda, Isserstedt, Krippendorf, Lützenroda, Remderoda, Vierzehnheiligen

28.12.2022

Landkreis Weimarer Land

Großromstedt, Kleinromstedt, Hohlstedt, Kötschau

28.12.2022

Medlemsstat: Frankrig

Udbruddets ADIS-referencenummer

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Département: Dordogne (24)

FR-HPAI(P)-2022-01481

FR-HPAI(P)-2022-01480

FR-HPAI(P)-2022-01517

 

ARCHIGNAC

 

MARCILLAC SAINT QUENTIN

 

PAULIN

 

SAINT CREPIN ET CARLUCET

 

SAINT GENIES

 

SALIGNAC EYVIGUES

27.12.2022

Département: Indre (36)

FR-HPAI(P)-2022-01412

AIZE: Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize

BUXEUIL: Sud de D960

ROUVRES LES BOIS

25.12.2022

Département: Landes (40)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00391

FR-HPAI(NON-P)-2022-00395

LEON

SAINT-MICHEL-ESCALUS

16.12.2022

Département: Loire-Atlantique (44)

FR-HPAI(P)-2022-01466

VIEILLEVIGNE

24.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01492

FR-HPAI(P)-2022-01497

FR-HPAI(P)-2022-01505

 

LIGNE

 

NORT-SUR-ERDRE

 

PETIT-MARS

 

LES TOUCHES

2.1.2023

Département: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022-01457

FR-HPAI(P)-2022-01471

FR-HPAI(P)-2022-01472

FR-HPAI(P)-2022-01483

FR-HPAI(P)-2022-01485

FR-HPAI(P)-2022-01486

FR-HPAI(P)-2022-01487

FR-HPAI(P)-2022-01489

FR-HPAI(P)-2022-01496

FR-HPAI(P)-2022-01498

FR-HPAI(P)-2022-01506

FR-HPAI(P)-2022-01511

FR-HPAI(P)-2022-01512

FR-HPAI(P)-2022-01516

FR-HPAI(P)-2022-01518

FR-HPAI(P)-2022-01519

FR-HPAI(P)-2022-01524

 

Andrezé

 

Beaupréau

 

Gesté

 

Jallais

 

La Chapelle-du-Genêt

 

La Jubaudière

 

La Poitevinière

 

Le Pin-en-Mauges

 

Saint-Philbert-en-Mauges

 

Villedieu-la-Blouère

 

La Romagne

 

Le Fief-Sauvin

 

La Renaudière

 

Montfaucon-Montigné

 

Roussay

 

Saint-André-de-la-Marche

 

Saint-Macaire-en-Mauges

 

Torfou

2.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01458

FR-HPAI(P)-2022-01467

LES CERQUEUX

YZERNAY

24.12.2022

Département: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01422

FR-HPAI(P)-2022-01435

FR-HPAI(P)-2022-01443

FR-HPAI(P)-2022-01444

FR-HPAI(P)-2022-01445

EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203

MOREAC — Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu’à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

REGUINY — Partie de la commune au sud de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

RADENAC -Partie de la commune à l’ouest de la D11

BULEON — Partie de la commune au nord de la N24

GUEGON — Partie de la commune au nord de la N24

LANOUEE — Partie de la commune à l'ouest de la rivière de l'Oust jusqu'à Pomeleuc puis au sud de la D155 jusqu'à la Ville Hervieux puis au sud de la 764 jusqu'à la N24

LANTILLAC — Commune entière

PLEUGRIFFET — Partie de la commune au sud de la D117

19.12.2022

Département: Nord (59)

FR-HPAI(P)-2022-01423

 

NEUF-BERQUIN

 

STEENWERCK

 

ESTAIRES

 

LE DOULIEU

16.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01434

 

NEUF-BERQUIN

 

STEENWERCK

 

ESTAIRES

 

LE DOULIEU

 

AUBERS

 

HERLIES

 

ILLIES

19.12.2022

Département: Orne (61)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

 

LA FERTE-EN-OUCHE

 

LA GONFRIERE

 

SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE

16.12.2022

Département: Pas-de Calais (62)

FR-HPAI(P)-2022-01427

 

ALLOUAGNE

 

BURBURE

 

CHOQUES

 

GONNEHEM

 

LABEUVRIERE

 

LAPUGNOY

 

LILLERS

 

LOZINGHEM

19.12.2022

Département: Deux — Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01449

 

MENIGOUTE

 

VASLES

20.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01476

FR-HPAI(P)-2022-01501

 

BRULAIN

 

MOUGON-THORIGNE

 

PRAHECQ

 

SAINTE-BLANDINE

 

SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE

28.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01411

FR-HPAI(P)-2022-01415

FR-HPAI(P)-2022-01414

FR-HPAI(P)-2022-01417

FR-HPAI(P)-2022-01430

FR-HPAI(P)-2022-01436

FR-HPAI(P)-2022-01428

FR-HPAI(P)-2022-01447

FR-HPAI(P)-2022-01448

FR-HPAI(P)-2022-01449

FR-HPAI(P)-2022-01477

FR-HPAI(P)-2022-01450

FR-HPAI(P)-2022-01475

FR-HPAI(P)-2022-01474

FR-HPAI(P)-2022-01482

FR-HPAI(P)-2022-01484

FR-HPAI(P)-2022-01473

FR-HPAI(P)-2022-01502

FR-HPAI(P)-2022-01504

FR-HPAI(P)-2022-01515

FR-HPAI(P)-2022-01499

FR-HPAI(P)-2022-01521

FR-HPAI(P)-2022-01522

FR-HPAI(P)-2022-01532

FR-HPAI(P)-2022-01541

FR-HPAI(P)-2022-01534

FR-HPAI(P)-2022-01538

FR-HPAI(P)-2022-01544

 

L'ABSIE

 

ARGENTONNAY

 

BOISME

 

BRESSUIRE

 

BRETIGNOLLES

 

LE BREUIL-BERNARD

 

LE BUSSEAU

 

CERIZAY

 

CHANTELOUP

 

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

 

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

 

CIRIERES

 

COMBRAND

 

COURLAY

 

GENNETON

 

LARGEASSE

 

MAULEON

 

MONTRAVERS

 

NEUVY-BOUIN

 

NUEIL-LES-AUBIERS

 

LA PETITE-BOISSIERE

 

LE PIN

 

PUGNY

 

SAINT-AMAND-SUR-SEVRE

 

SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE

 

SAINT-AUBIN-DU-PLAIN

 

SAINT-PAUL-EN-GATINE

 

SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES

 

TRAYES

 

VAL-EN-VIGNES

 

VERNOUX-EN-GATINE

4.1.2023

Département: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01523

 

GROSBREUIL

 

CHÂTEAU D'OLONNE

 

SAINTE FOY

 

LE GIROUARD

 

GROSBREUIL

 

TALMONT SAINT HILAIRE

 

LES ACHARDS

 

SAINT MATHURIN

 

SAINTE FLAIVE DES LOUPS

29.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01526

 

AUIGNY LES CLOUZEAUX

 

BEAULIEU SOUS LA ROCHE

 

LANDERONDE

 

LA ROCHE SUR YON

 

VENANSAULT

16.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01465

FR-HPAI(P)-2022-01468

FR-HPAI(P)-2022-01439

FR-HPAI(P)-2022-01453

 

CHALLANS

 

LE PERRIER

 

SALLERTAINE

 

SOULLANS

 

APPREMONT

 

COMMEQUIERS

 

LA CHAPELLE PALLAU

 

SAINT PAUL MONT PENIT

 

SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

16.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01536

 

LES LUCS SUR BOULOGNE

 

MONTREVERD

 

ROCHESERVIERE

 

SAINT PHILBERT DE BOUAINE

5.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01424

FR-HPAI(P)-2022-01426

FR-HPAI(P)-2022-01438

FR-HPAI(P)-2022-01440 FR-HPAI(P)-2022-01441

FR-HPAI(P)-2022-01442

FR-HPAI(P)-2022-01446

FR-HPAI(P)-2022-01451

FR-HPAI(P)-2022-01454

FR-HPAI(P)-2022-01455

FR-HPAI(P)-2022-01456

FR-HPAI(P)-2022-01459

FR-HPAI(P)-2022-01460

FR-HPAI(P)-2022-01461

FR-HPAI(P)-2022-01462

FR-HPAI(P)-2022-01463

FR-HPAI(P)-2022-01464

FR-HPAI(P)-2022-01469

FR-HPAI(P)-2022-01470

FR-HPAI(P)-2022-01478

FR-HPAI(P)-2022-01479

FR-HPAI(P)-2022-01488

FR-HPAI(P)-2022-01490

FR-HPAI(P)-2022-01491

FR-HPAI(P)-2022-01493

FR-HPAI(P)-2022-01494

FR-HPAI(P)-2022-01495

FR-HPAI(P)-2022-01500

FR-HPAI(P)-2022-01503

FR-HPAI(P)-2022-01507

FR-HPAI(P)-2022-01508

FR-HPAI(P)-2022-01509

FR-HPAI(P)-2022-01510

FR-HPAI(P)-2022-01513

FR-HPAI(P)-2022-01514

FR-HPAI(P)-2022-01520

FR-HPAI(P)-2022-01525

FR-HPAI(P)-2022-01527

FR-HPAI(P)-2022-01528

FR-HPAI(P)-2022-01529

FR-HPAI(P)-2022-01530

FR-HPAI(P)-2022-01531

FR-HPAI(P)-2022-01533

FR-HPAI(P)-2022-01537

FR-HPAI(P)-2022-01539

FR-HPAI(P)-2022-01540

FR-HPAI(P)-2022-01542

FR-HPAI(P)-2022-01543

FR-HPAI(P)-2022-01546

FR-HPAI(P)-2022-01551

FR-HPAI(P)-2022-01552

FR-HPAI(P)-2022-01553

FR-HPAI(P)-2022-01555

FR-HPAI(P)-2022-01556

FR-HPAI(P)-2022-01557

 

ANTIGNY

 

BAZOGES EN PAILLERS

 

BAZOGES EN PAREDS

 

BEAUREPAIRE

 

BOUFFERE

 

BOURNEZEAU

 

CHANTONNAY

 

CHANVERRIE

 

CHAVAGNES EN PAILLERS

 

CHAVAGNES LES REDOUX

 

CHEFFOIS

 

FOUGERE

 

LA BOISSIERE DE MONT TAIGU

 

LA BRUFFIERE

 

LA CAILLERE SAINT HILAIRE

 

LA CHATAIGNERAIE

 

LA GUYONNIERE

 

LA JAUDONNIERE

 

LA MEILLERAIE TILLAY

 

LA TARDIERE

 

LE BOUPERE

 

LES EPESSES

 

LES HERBIERS

 

LES LANDES GENUSSON

 

MENOMBLET

 

MONSIREIGNE

 

MONTAIGU

 

MONTOURNAIS

 

MORTAGNE SUR SEVRE

 

MOUCHAMPS

 

MOUILLERON SAINT GERMAIN

 

POUZAUGES

 

REAUMUR

 

ROCHETREJOUX

 

SAINT AUBIN DES ORMEAUX

 

SAINT CYR DES GATS

 

SAINT GEORGES DE MONTAIGU

 

SAINT GERMAIN DE PRINCAY

 

SAINT HILAIRE DE LOULAY

 

SAINT HILAIRE LE VOUHIS

 

SAINT LAURENT SUR SEVRE

 

SAINT MALO DU BOIS

 

SAINT MARS LA REORTHE

 

SAINT MARTIN DES NOYERS

 

SAINT MARTINS DES TILLEULS

 

SAINT LMAURICE LE GIRARD

 

SAINT MESMIN

 

SAINT PAUL EN PÄREDS

 

SAINT PIERRE DU CHEMIN

 

SAINT PROUANT

 

SAINT SULPICE EN PAREDS

 

SAINT VINCENT STERLANGES

 

SAINTE CECILE

 

SEVREMONT

 

SIGOURNAIS

 

TALLUD SAINTE GEMME

 

THOUARSAIS BOUILDROUX

 

TIFFAUGES

 

VENDRENNES

5.1.2023

Département: Vienne (86)

FR-HPAI(P)-2022-01449

SANXAY

20.12.2022

Medlemsstat: Italien

Udbruddets ADIS-referencenummer

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Region: Veneto

IT-HPAI(P)-2022-00050

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.074265, E11.604144

18.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00052

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.376213, E11.104264

26.12.2022

Region: Lombardia

IT-HPAI(P)-2022-00046

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.033964, E10.302944

16.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00051

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.073379, E10.367887

30.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00053

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.023717, E10.574713

2.1.2023

Medlemsstat: Cypern

Udbruddets ADIS-referencenummer

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

CY-HPAI(P)-2022-00001

The zones include the parts of Ammochostos District that are contained within a circle of radius three kilometers, centered on GPS coordinates N35.01984619944396, E33.97468921268333

24.12.2022

CY-HPAI(NON-P)-2022-00001

The zones include the parts of Ammochostos District that are contained within a circle of radius three kilometers, centered on GPS coordinates N35.02081597901865, E33.987459243330854

24.12.2022

Medlemsstat: Ungarn

Udbruddets ADIS-referencenummer

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Bács-Kiskun megye

HU-HPAI(P)-2022-00211

HU-HPAI(P)-2022-00216

HU-HPAI(P)-2022-00219

HU-HPAI(P)-2022-00225

HU-HPAI(P)-2022-00285

HU-HPAI(P)-2022-00290

Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás, Móricgát és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, a 46.695600 és a 19.681280, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.631749 és a 19.677088 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

30.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00212

HU-HPAI(P)-2022-00217

HU-HPAI(P)-2022-00226

HU-HPAI(P)-2022-00229-00230

HU-HPAI(P)-2022-00233-00245

HU-HPAI(P)-2022-00247-00251

HU-HPAI(P)-2022-00256

HU-HPAI(P)-2022-00258-00265

HU-HPAI(P)-2022-00270-00275

HU-HPAI(P)-2022-00277-00281

HU-HPAI(P)-2022-00283-00284

HU-HPAI(P)-2022-00286-00287

HU-HPAI(P)-2022-00289

HU-HPAI(P)-2022-00293

HU-HPAI(P)-2022-00295

Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.489980 és a 19.772640, a 46.544237 és a 19.741665, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.517887 és a 19.678431, a 46.465166 és a 19.753716, a 46.540082 és a 19.646619, 46.457070 és a 19.620880, a 46.491690 és a 19.689880, a 46.559267 és a 19.683815, a 46.457070 és a 19.620880, 46.511456 és a 19.726186, a 46.493138 és a 19.690420, a 46.485781 és a 19.676447, a 46.499678 és a 19.687294, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.537062 és a 19.727489, a 46.520024 és a 19.725265, a 46.532441 és a 19.644402, a 46.545107 és a 19.702540, a 46.543879 és a 19.700779, a 46.556750 és a 19.783380, a 46.460140 és a 19.480575, a 46.469155 és a 19.769960, a 46.525178 és a 19.618940, a 46.566283 és a 19.627354, a 46.497336 és a 19.775280, 19.862000, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.442671 és a 19.844208, a 46.442530 és a 19.847300, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, a 46.446674 és a 19.842729, a 46.432070 és a 19.844230, a 46.417660 és a 19.855820, a 46.279380 és a 19.344527, a 46.448694 és a 19.835750, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.451724 és a 19.878076, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.438902 és a 19.604347, a 46.444126 és a 19.851216, a 46.516127 és a 19.639443, a 46.497473 és a 19.648627, a 46.499154 és a 19.656645, a 46.565080 és a 19.626590, a 46.425183 és a 19.557660, a 46.524556 és a 19.632469, a 46.520633 és a 19.639630, a 46.543500 és a 19.817600, a 46.539300 és a 19.848100, a 46.534382 és a 19.835872, a 46.516400 és a 19.887200, valamint a 46.555300 és a 19.900300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

31.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00215

HU-HPAI(P)-2022-00218

HU-HPAI(P)-2022-00220-00221

HU-HPAI(P)-2022-00223-00224

HU-HPAI(P)-2022-00227-00228

HU-HPAI(P)-2022-00231-00232

HU-HPAI(P)-2022-00252

HU-HPAI(P)-2022-00254

HU-HPAI(P)-2022-00276

HU-HPAI(P)-2022-00282

HU-HPAI(P)-2022-00296

Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kakantyú, Orgovány és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.563426 és a 19.47272, 46.546941 és a 19.530264, a 46.619942 és 19.448554, 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

6.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00246

Kispáhi és Orgovány települések közigazgatási területeinek a 46.735284 és a 19.458263 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

15.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00257

Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.460140 és a 19.480575 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

21.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00267

Kiskunfélegyháza, Pálmonostora és Petőfiszállás települések közigazgatási területeinek a 46.633607 és a 19.891596 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00268

Jánoshalma és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.279380 és a 19.344527 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00291

Bácsalmás, Bácsszőlős és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.181634 és a 19.389784 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

1.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00292

Kisszállás település közigazgatási területének a 46.276290 és a 19.530357 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

31.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00297

Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.6894859 és a 19.8074637 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

5.1.2023

Csongrád-Csanád megye

HU-HPAI(P)-2022-00214

HU-HPAI(P)-2022-00222

HU-HPAI(P)-2022-00288

Nagymágocs és Szentes települések közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252, valamint a 46.608922 és a 20.406042 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

28.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00229

HU-HPAI(P)-2022-00236

HU-HPAI(P)-2022-00243

HU-HPAI(P)-2022-00255- 00256

HU-HPAI(P)-2022-00260

HU-HPAI(P)-2022-00265-00266

HU-HPAI(P)-2022-00271-00274

HU-HPAI(P)-2022-00279

HU-HPAI(P)-2022-00283

HU-HPAI(P)-2022-00286

Balástya, Bordány, Csengele, Forráskút, Kistelek és Üllés települések közigazgatási területének a 46.494360 és a 19.781250, a 46.556750 és a 19.783380, valamint a 46.497336 és a 19.775280, a 46.543500 és a 19.817600, a 46.539300 és a 19.848100, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.534382 és a 19.835872, a 46.516400 és a 19.887200, valamint a 46.555300 és a 19.900300, 46.387300 és a 19.862000, a 46.359048 és a 19.888786, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, valamint a 46.451724 és a 19.878076 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

31.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00294

Balástya, Kistelek és Ópusztaszer települések közigazgatási területének a 46.474248 és a19.988948 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2.1.2023

Békés megye

HU-HPAI(P)-2022-00269

Kaszaper és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.437833 és a 20.778503 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

21.12.2022

Medlemsstat: Polen

Udbruddets ADIS-referencenummer

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

PL-HPAI(P)-2022-00037

PL-HPAI(P)-2022-00039

PL-HPAI(P)-2022-00038

W województwie opolskim:

1.

Część gmin: Pokój, Domaszowice, Świerczów w powiecie namysłowskim

2.

Część gminy Wołczyn w powiecie kluczborskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.96876/17.90187 and

50.96334/17.91449 and

50.97138/17.86664

5.1.2023

Del B

Overvågningszoner i de berørte medlemsstater*, jf. artikel 1 og 3:

Medlemsstat: Tjekkiet

Udbruddets ADIS-referencenummer

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

South Bohemian Region

CZ-HPAI(P)-2022-00011

Bošilec (608572); Sedlíkovice u Dolního Bukovska (628867); Drahov (631990), Dunajovice (633828); Dynín (634255); Lhota u Dynína (634271); Hatín (637513); Nítovice (663221); Dolní Slověnice (750727); Horní Slověnice (750735); Mazelov (762440); Neplachov (703389); Mláka (706990); Novosedly nad Nežárkou (707007); Smržov u Lomnice nad Lužnicí (686701); Kundratice u Svinů (760897); Přeseka (735060); Stará Hlína (753726); Újezdec u Kardašovy Řečice (721701); Hamr nad Nežárkou (776122); Horusice (644978); Veselí nad Lužnicí (780685); Vlkov nad Lužnicí (784061); Zlukov (793361); Kardašova Řečice (663204) — jižní část s částí obce Cikar ohraničená místní komunikací od východu kú probíhající na jih od komunikace 23 navazující dále na ulici Palackého směrem k jihu mezi rybníky Velká Ochoz a Řečice Popelov po ulici Cikar na západní hranici kú po ulici Řehořinky;

Břilice (615021) — severní část katastru od komunikace č. 15512; Velechvín (668494) — severní část katastru od komunikace 146;Holičky u Staré Hlíny (753742) — západní část katastru od komunikace č. 34

1.1.2023

Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Lužnice (689459); Kolence (706981); Ponědraž (725617); Ponědrážka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Záblatí u Ponědraže (725633)

24.12.2022 – 1.1.2023

CZ-HPAI(P)-2022-00015

Pelejovice (628841); Sedlíkovice u Dolního Bukovska (628867); Drahov (631990); Dunajovice (633828); Dynín (634255); Nítovice (663221); Dolní Slověnice (750727); Horní Slověnice (750735); Hůrky u Lišova (649589); Lužnice (689459); Mazelov (762440); Neplachov (703389); Kolence (706981); Novosedly nad Nežárkou (707007); Smržov u Lomnice nad Lužnicí (686701); Kundratice u Svinů (760897); Sviny (760901); Ševětín (762458); Přeseka (735060); Hamr nad Nežárkou (776122); Veselí nad Lužnicí (780685); Vlkov nad Lužnicí (784061); Zlukov (793361); Žíšov u Veselí nad Lužnicí (780693);

Kardašova Řečice (663204) — jižní část s částí obce Cikar ohraničená místní komunikací od východu kú probíhající na jih od komunikace 23 navazující dále na ulici Palackého směrem k jihu mezi rybníky Velká Ochoz a Řečice Popelov po ulici Cikar na západní hranici kú po ulici Řehořinky;

Velechvín (668494) — severní část katastru od komunikace 146;

Dolní Bukovsko (628824) — východní část katastrálního území, kdy západní hranici od jihu tvoří silnice III. třídy č. 14711, na ní navazující v intravilánu obce ulice Luční a následně ulice Veselská a na ní navazující místní komunikace až po silnici II. třídy č. 147 vedoucí k severní hranici katastrálního území;

Kolný (668478) — východní část katarálního území, kdy západní hranici od jihu tvoří od turistického rozcestníku Kolná místní komunikace označená jako žlutá turistická cesta a na ni navazující cyklostezka č. 1054 směrem na severní hranici katastrálního území;

Hatín (637513) — západní část katastrálního území, kdy východní hranici od jihu tvoří místní komunikace Strážská (cyklostezka Nežárská) a na ni od rozcestníku Jemčina — zámek krátce na východ navazující Hradecká silnice a následně k severní hranici katastrálního území navazující cyklostezka č. 1170 (místní komunikace Jemčinská a Rudolfovská).

10.1.2023

Bošilec (608572); Lhota u Dynína (634271); Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Ponědraž (725617); Ponědrážka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Horusice (644978); Záblatí u Ponědraže (725633).

2.1.2023 – 10.1.2023

Central Bohemian Region

CZ-HPAI(P)-2022-00012

CZ-HPAI(P)-2022-00013

CZ-HPAI(P)-2022-00014

CZ-HPAI(P)-2022-00016

Babice (600601); Březí u Říčan (613886); Čerčany (619663); Černé Voděrady (620084); Čestlice (623440); Čtyřkoly (624331); Dobřejovice (627640); Hvězdonice (650170); Chocerady (652024); Samechov (652059); Vestec u Chocerad (652067); Vlkovec (652075); Horní Jirčany (658600); Jesenice u Prahy (658618); Osnice (713279); Zdiměřice u Prahy (713287); Jevany (659312); Jílové u Prahy (660094); Kaliště u Ondřejova (662178); Ládví (662445); Těptín (662500); Klokočná (666467); Konojedy (708097); Kostelec u Křížků (670308); Kozmice u Benešova (671851); Krhanice (674362); Libeň u Libeře (682551); Libeř (682560); Louňovice (687359); Lštění (624357); Mrač (700002); Mukařov u Říčan (700321); Srbín (752967); Žernovka (700339); Nespeky (703770); Nupaky (623458); Oplany (708119); Bělčice u Ostředka (716278); Petroupim (719706); Pohoří u Prahy (724904); Poříčí nad Sázavou (726036); Hole u Průhonic (733962); Průhonice (733971); Přestavlky u Čerčan (735191); Dolní Jirčany (736414); Psáry (736422); Pyšely (737054); Zaječice (737071); Babice u Řehenic (744930); Malešín (744972); Kuří u Říčan (677647); Pacov u Říčan (717207); Říčany u Prahy (745456); Říčany-Radošovice (745511); Strašín u Říčan (756237); Voděrádky (745529); Soběhrdy (751537); Žíňany (751553); Strančice (756067); Svojšovice (761478); Struhařov u Mnichovic (757080); Hradec u Stříbrné Skalice (757667); Hradové Střimelice (757675); Kostelní Střimelice (757683); Stříbrná Skalice (757691); Sulice (759431); Světice u Říčan (760391); Svojetice (761176); Tehov u Říčan (765309); Tehovec (765317); Čakovice u Řehenic (744956); Lojovice (779318); Mokřany u Velkých Popovic (779326); Vestec u Prahy (781029); Vodslivy (716308); Vranov u Čerčan (785351); Vranovská Lhota (785369); Všestary u Říčan (787396); Vyžlovka (789046); Hodkovice u Zlatníků (793213); Zlatníky u Prahy (793221); Zvánovice (793795)

11.1.2023

Herink (627666); Hrusice (648655); Lensedly (662186); Štiřín (662496); Čenětice (676543); Křížkový Újezdec (676551); Dolní Lomnice u Kunic (677213); Kunice u Říčan (677230); Všešímy (677256); Mirošovice u Říčan (695475); Božkov u Mnichovic (697532); Mnichovice u Říčan (697541); Myšlín (697559); Modletice u Dobřejovic (627682); Ondřejov u Prahy (711276); Třemblat (770612); Turkovice u Ondřejova (711284); Pětihosty (747491); Petříkov u Velkých Popovic (720411); Radimovice u Velkých Popovic (720429); Chomutovice u Dobřejovic (627674); Popovičky (627704); Kovářovice (737038); Olešky (737470); Radějovice (737488); Jažlovice (745537); Senohraby (747505); Otice u Svojšovic (761460); Předboř u Prahy (734225); Všechromy (787094); Velké Popovice (779342)

3.1.2023 – 11.1.2023

Capital City of Prague

CZ-HPAI(P)-2022-00012

CZ-HPAI(P)-2022-00013

CZ-HPAI(P)-2022-00014

CZ-HPAI(P)-2022-00016

Benice (602582); Kolovraty (668591); Křeslice (676071);

Lipany (668605); Nedvězí u Říčan (702323); Pitkovice (773417); Šeberov (762130); Uhříněves (773425); Újezd u Průhonic (773999)

11.1.2023

Medlemsstat: Tyskland

Udbruddets ADIS-referencenummer

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

BRANDENBURG

DE-HPAI(NON-P)-2022-01306

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Prignitz

beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der Kreisgrenze in Richtung Norden, Westen und dann in Richtung Süden folgend bis zur Verbindungsstraße zwischen Heiligengrabe und Wilmersdorf (Alt Wittstocker Weg), dem Alt Wittstocker Weg in Richtung Nordwesten folgend bis Wilmersdorf, in Wilmersdorf an der Dorfstraße Wilmersdorf entlang in Richtung Neu Krüssow — vom Ortsausgang Wilmersdorf an der K 7052 bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße 7019, in Richtung Südwesten dieser nach Alt Krüssow folgend, der K 7019 durch Alt Krüssow in Richtung Beveringen folgend, hier entlang der Dorfstraße Beveringen bis zum Kreuzungspunkt Wegemühle an der Freyensteiner Chaussee, der Freyensteiner Chaussee folgend bis zur Kreuzung Zur Hainholzmühle, der Straße Zur Hainholzmühle folgend bis zur Straße Am Stadion, der Straße Am Stadion folgend bis zur Wegkreuzung Hainholzweg, ab hier der Straße Zum Stadion folgend bis zur Meyenburger Chaussee, ab hier der Straße Zum Stadion dann dem Heidbergweg folgend bis zur Meyenburger Chaussee, der Meyenburger Chaussee in Richtung Südwesten folgend bis zum Preddöhler Weg, dem Preddöhler Weg nach Norden folgend bis zur B 103, hier entlang der B 103 in Richtung Westen bis zur Kreuzung mit der L 111, entlang der L 111, Triglitz durchquerend bis zur Kreuzung mit der K 7025, der K 7025 in Richtung Laaske folgend, Laaske durchquerend bis Lockstädt, Lockstädt durchquerend bis Gülitz, Gülitz durchquerend in Richtung Schönholz bis zur L 13, der L 13 in Richtung Nordosten folgend bis zur K 7041, dieser entlang, Burow durchquerend, bis Pirow, Pirow durchquerend, der K 7041 weiter entlang bis zur Kreuzung mit der L 10, der L 10 folgend in Richtung Norden bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim, der Kreisgrenze folgend in Richtung Nordosten bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

beginnend am nördlichsten Punkt der Gemarkung Freyenstein an der Kreisgrenze zum Landkreis Prignitz, dem Fluss »Dosse« entlang der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern in südöstlicher Richtung bis zum Grabower Weg folgend, dem Grabower Weg folgend bis zur Ortschaft Wulfersdorf, von dort in gedachter Linie über die Kirche in die Dorfstraße und weiter in den Blesendorfer Weg mündend, den Blesendorfer Weg in südwestlicher Richtung folgend, dabei den Tetschendorfer Damm, den Tetschendorfer Weg und die Ganzower Straße kreuzend bis in die Ortschaft Blesendorf, in der Ortschaft Blesendorf der Blesendorfer Dorfstraße folgend, weiter in südwestlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Prignitz

6.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01306

Landkreis Prignitz

beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der B 103, der Kreisgrenze in Richtung Osten und Südosten folgend bis zur L 154, der L 154 in Richtung Halenbeck folgend bis Halenbeck, in Halenbeck entlang der Pritzwalker Straße bis zur L 155, der L 155 in Richtung Brügge folgend bis Brügge, in Brügge entlang der Hauptstraße in Richtung Brügge Ausbau, Brügge Ausbau durchquerend bis zur Kreuzung mit der B 103, der B 103 in Richtung Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

24.12.2022 -6.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Prignitz

beginnend an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der L 14, Jännersdorf einschließend, in Richtung Südosten folgend bis zum Fluss Stepenitz. dem Lauf der Stepenitz in Richtung Südwesten und Süden folgend bis zum Durchlass Weitgendorfer Chaussee, der Weitgendorfer Chaussee folgend bis zur L 13, der L 13 nach Westen über die Autobahn 24 folgend, dann weiter in Richtung Südwesten bis Putlitz Kreuzung Meyenburger Chaussee — Philippshof, der Straße Philippshof in Richtung Westen bis zur Parchimer Chaussee folgend, der Parchimer Chaussee, übergehend in die L 111 in Richtung Nordwesten, die A 24 überquerend, bis zur Kreisgrenze folgend, der Kreisgrenze in Richtung Westen, später in Richtung Norden, folgend bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

29.12.2022 – 6.1.2023

HESSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Landkreis Lahn-Dill

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dietzhölztal und Eschenburg

5.1.2023

Landkreis Marburg-Biedenkopf

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf, Breidenbach, Dautphetal und Steffenberg

5.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Landkreis Marburg-Biedenkopf

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.393029 50.989926

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf, Breidenbach

7.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Landkreis Marburg-Biedenkopf

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf und Breidenbach

28.12.2022 – 5.1.2023

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinde Hatzfeld (Eder)

5.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01351

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.899840 51.153197

Betroffen sind Teile der Gemeinden Lichtenfels, Vöhl, Korbach, Waldeck, Edertal, Bad Wildungen, Haina, Frankenau, Frankenberg (Eder)

13.1.2023

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.899840 51.153197

Betroffen sind Teile der Gemeinden Vöhl, Frankenau

5.1.2023 -13.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.393029/50.989926

Betroffen sind Teile der Gemeinde Hatzfeld (Eder)

7.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.512425 51.093585

Betroffen sind Teile der Gemeinden Hatzfeld (Eder), Battenberg (Eder), Allendorf (Eder), Bromskirchen)

7.1.2023

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

8.512425 51.093585

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bromskirchen, Battenberg (Eder)

30.12.2022 – 7.1.2023

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Ludwigslust-Parchim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen sind im Landkreis Ludwigslust Parchim die Gemeinde Ganzlin mit den Orten und Ortsteilen: Klein Dammerow, die Gemeinde Gehlsbach mit den Orten und Ortsteilen: Ausbau Darß, Darß, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Wahlstorf, die Gemeinde Kreien mit den Orten und Ortsteilen: Wilsen, die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Suckow, die Gemeinde Siggelkow mit den Orten und Ortsteilen: Groß Pankow, Klein Pankow, Redlin.

6.1.2023

Landkreis Ludwigslust-Parchim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen ist die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Drenkow

28.12.2022 – 6.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01306

Landkreis Ludwigslust-Parchim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.277329, 53.287247. Betroffen ist die Gemeinde Ganzlin mit den Orten und Ortsteilen Liebhof, Tönchow und Wendisch Priborn.

1.1.2023

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12.277329/53.287247. Betroffen sind die Ortschaft Altenhof, Gemeinde Eldetal mit Ortschaften Massow und Evchensruh, Gemeinde Fincken mit Ortschaften Marienhof, Knüppeldamm, Dammwolde, Jaebetz, Gemeinde Stuer mit Ortschaft Neu Stuer.

26.12.2022

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00089

Landkreis Aurich

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7.649228/53.428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn, Wiesmoor, Aurich, Ihlow, Wittmund, Friedeburg, Hesel, Firrel und Uplengen.

17.12.2022

Landkreis Aurich

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7.649228/53.428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn und Wiesmoor.

9.12.2022-

17.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01325

Landkreis Rotenburg (Wümme)

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.263337/53.143515

Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Bötersen, Hassendorf, Sottrum, Zeven, Bülstedt, Elsdorf, Gyhum, Scheeßel, Ahausen, Hellwege, Ottersberg und Vorwerk

11.1.2023

Landkreis Rotenburg (Wümme)

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.263337/53.143515

Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Bötersen, Hassendorf und Sottrum

3.1.2023-

11.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00090

Landkreis Osnabrück

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

7.870534/52.027914

Betroffen sind Teile der Gemeinde Glandorf

26.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00091

Landkreis Hameln-Pyrmont

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.057176/51.979341

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bad Pyrmont und Aerzen

31.12.2022

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00092

Stadt Bielefeld

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.495170/51.964723)

Betroffen sind Teile:

der Stadt Bielefeld

24.12.2022-

1.1.2023

Stadt Bielefeld

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.495170/51.964723)

Betroffen sind Teile:

der Stadt Bielefeld

des Kreises Lippe mit der Stadt Oerlinghausen

des Kreises Gütersloh mit der Städten Gütersloh, Halle, Werther, den Gemeinden Schloß Holte-Stukenbrock, Verl, Steinhagen

1.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01299

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.582442/51.850401)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Gemeinden Verl, Schloß Holte-Stukenbrock,

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

24.12.2022-

1.1.2023

Kreis Gütersloh

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.582442/51.850401)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Gütersloh, Rietberg und den Gemeinden Verl, Schloß Holte-Stukenbrock,

des Kreises Paderborn mit der Städten Delbrück, Paderborn und der Gemeinde Hövelhof

der Stadt Bielefeld

des Kreises Lippe mit der Stadt Oerlinghausen

1.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00097

Kreis Kleve

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit der Stadt Kalkar und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau

3.1.2023-

11.1.2023

Kreis Kleve

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit den Städten Kalkar, Kevelaer, Goch, Kleve, Emmerich, Rees und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau, Weeze

des Kreises Wesel mit der Stadt Xanten und der Gemeinde Sonsbeck

11.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00091

Kreis Lippe

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.057176 51.979341)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Barntrup, Blomberg und der Gemeinde Dörentrup

23.12.2022-

31.12.2022

Kreis Lippe

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.057176 51.979341)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Barntrup, Blomberg, Detmold, Lemgo, Schieder-Schwalenberg, Horn –Bad Meinberg, der Gemeinde Dörentrup, Extertal,

des Kreises Höxter mit der Stadt Steinheim

31.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01343

Kreis Lippe

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold und der Gemeinde Dörentrup,

29.12.2022-

6.1.2023

Kreis Lippe

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold, Barntrup, Horn-Bad Meinberg, Lage, Bad Salzuflen und den Gemeinden Dörentrup, Kalletal, Extertal

6.1.2023

NL-HPAI(P)-2022-00086

(Ausbruch in den Niederlanden)

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.043777/51.532737)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit den Städten Kevelaer, Goch und der Gemeinde Weeze

22.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00090

Kreis Warendorf

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.870534/52.027914)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Warendorf mit den Städten Warendorf, Telgte und der Gemeinde Ostbevern,

19.12.2022-

27.12.2022

Kreis Warendorf

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.870534/52.027914)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Warendorf mit den Städten Warendorf, Telgte, Sassenberg und den Gemeinden Ostbevern, Everswinkel

des Kreises Steinfurt mit der Stadt Lengerich, den Gemeinden Ladbergen, Lienen,

der Stadt Münster

27.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe

28.12.2022-

8.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Laasphe, Bad Berleburg und den Gemeinden Erndtebrück, Netphen

8.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg und Bad Laasphe

30.12.2022-

8.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926)

Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388.

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg, Bad Laasphe und der Gemeinde Erndtebrück

8.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg

des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Hallenberg

30.12.2022-

8.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585)

Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388.

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg

des Hochsauerlandkreises mit den Städten Hallenberg, Schmallenberg, Winterberg

8.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01335

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg und der Gemeinde Erndtebrück

31.12.2022-

8.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843)

Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388.

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg, Bad Laasphe, Hilchenbach und der Gemeinde Erndtebrück

des Kreises Olpe mit der Gemeinde Kirchhundem

des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Schmallenberg

8.1.2023

RHEINLAND-PFALZ

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

DE-HPAI(P)-2022-00080

DE-HPAI(P)-2022-00081

DE-HPAI(P)-2022-00084

Kreis Altenkirchen

Union der 10 km Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS-Koordinaten:

 

7.685763/50.834267

 

7.685763/50.834267

 

7.710063/50.961332

 

7.980232/50.871116

Betroffen sind Verbandsgemeinden Hamm, Kirchen und Wissen sowie die Stadt Herdorf, außerdem in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld die Ortsgemeinden Werkhausen, Oberirsen, Ölsen, Wölmersen, Busenhausen, Kettenhausen, Obererbach, Heupelzen, Bachenberg, Hilgenroth, Volkerzen, Racksen, Isert, Eichelhardt, Idelberg und Helmeroth

16.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00084

DE-HPAI(NON-P)- 2022-01219

Kreis Altenkirchen

Union der 3 km-Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS- Koordinaten:

 

7.980232/50.871116

 

7.640940/50.800340

Betroffen sind die Stadt Wissen und die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen, jeweils ausserhalb der Ortslage Richtung Kreisgrenze zu NRW sowie die Ortsgemeinden Forst und Fürthen

6.12.2022-16.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

Westerwaldkreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 7.640940/50.800340

Betroffen sind in der Gemeinde Stein-Wingert die Ortsteile Altburg und Alhausen und in der Gemeinde Mörsbach der nordwestliche Teil des Staatsforstes Hachenburg

16.12.2022

SACHSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01305

Kreis Bautzen

Gemeinden und Gemarkungen Birkau, Bischofswerda (nordwestlich der B6), Bühlau, Burkau, Cannewitz, Cossern, Demitz, Diehmen, Drauschkowitz, Dretschen, Frankenthal, Gaußig, Geißmannsdorf, Glaubnitz, Göda, Goldbach, Golenz, Großdrebnitz, Großhänchen, Großharthau, Großseitschen, Günthersdorf, Hauswalde, Kindisch, Kleindrebnitz, Kleinseitschen, Kynitzsch, Leutwitz, Medewitz, Naundorf, Nedaschütz, Niederneukirch, Oberneukirch, Pickau, Pohla, Pottschaplitz, Rammenau, Rauschwitz, Ringenhain, Rothnaußlitz, Säuritz, Schmiedefeld, Schönbrunn, Seeligstadt, Semmichau, Spittwitz, Stacha, Steinigtwolmsdorf, Taschendorf, Taucherwald, Tautewalde, Thumitz, Uhyst, Weißnaußlitz, Wölkau, Zockau

1.1.2023

Kreis Bautzen

Gemeinde Schmölln-Putzkau mit den Gemarkungen Niederputzkau, Oberputzkau, Schmölln, Tröbigau, Weickersdorf und Teile der Gemarkung Bischofswerda (Bereich südöstlich der B6)

24.12.2022-1.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00096

Kreis Bautzen

Gemeinden und Gemarkungen: Basankwitz, Bautzen, Bolbritz, Brohna, Brösa, Burk, Cölln, Commerau, Dahlowitz, Doberschütz, Eutrich, Gleina, Göbeln, Großwelka, Großwelka, Guhra, Gutta, Halbendorf/Spree, Hermsdorf, Holscha, Jesch, Jetscheba, Johnsdorf, Kauppa, Kleinbautzen, Kleinseidau, Kleinseidau, Kleinwelka, Klix, Königswartha, Kreckwitz, Krinitz, Kronförstchen, Lieske, Lietschen Flur, Lippen, Litten, Loga, Lömischau, Löschau, Lubachau, Malschwitz, Malsitz, Milkwitz, Muschelwitz, Neudorf/Spree, Niedergurig, Niederkaina, Niesendorf, Oehna, Pannewitz, Pließkowitz, Preititz, Purschwitz, Purschwitz, Quatitz, Quoos, Salga, Salzenforst, Särchen, Saritsch, Schmochtitz, Seidau, Spreewiese, Steinitz, Strohschütz, Teichnitz, Temritz, Wartha, Wetro, Zescha, Zschillichau und Teile der Gemarkungen Lippitsch, Milkel, Oppitz, Quatitz, Radibor, Sdier

5.1.2023

Kreis Bautzen

Gemarkungen Brehmen, Brohna, Camina, Crosta, Droben, Großdubrau, Lomske, Luppa, Luttowitz und Teile der Gemarkungen Lippitsch: Bereich südlich der S101 bis Gemarkungsgrenze am Grenzgraben, Milkel: Bereich südlich der S101, Oppitz: Bereich südlich der im östlichen Gemarkungsbereich liegenden S101, westlich begrenzt durch den Feldweg, der auf die Gemarkungsgrenze Luppa (Waldstück Arabien) mündet, Quatitz: gesamter Bereich nördlich der S107 (Luttowitzer Straße) und westlich der K7210 (Großdubrauer Straße), Radibor: im Osten — Bereich nördlich der K7211 (Caminaer Straße), Bereich nördlich der Verbindungsstraße zwischen Caminaer Straße und Lilienstraße bis zur Gemarkungsgrenze Brohna sowie im Westen — Bereich nördlich des alten Bahndammes bis Gemarkungsgrenze Quoos, Sdier: Bereich westlich der Teiche Großteich und Oberer Großteich sowie Feld- und Waldbereich »Am Forsthaus«, östlich des Mädelteichs

28.12.2022 – 5.1.2023

Kreis Görlitz

10 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 14.433951/51.274519

Betroffen ist die Gemeinde Boxberg mit den Ortsteilen Rauden und Mönau

5.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01305

Kreis Sächsische Schweiz — Osterzgebirge

Gemarkungen Stolpen, Lauterbach, Langenwolmsdorf, Rückersdorf, Polenz, Neustadt in Sachsen, Langburkersdorf, Berthelsdorf, Niederottendorf und Oberottendorf

1.1.2023

Kreis Sächsische Schweiz — Osterzgebirge

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 14.213868/51.106638

Betroffen sind Teile der Stadt Neustadt in Sachsen

24.12.2022-

1.1.2023

SACHSEN-ANHALT

DE-HPAI(P)-2022-00094

Landkreis Börde

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

11.660969/52.275516

Betroffen sind:

im Landkreis Börde die Einheitsgemeinde Wolmirstedt, Teile der Verbandsgemeinde Elbe-Heide, der Einheitsgemeinde Barleben und der Einheitsgemeinde Niedere Börde

im Landkreis Jerichower Land die Ortsteile Schartau und Niegripp der Gemeinde Burg, die Ortschaften Hohenwarthe und Lostau der Gemeinde Möser

4.1.2023

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022-00083

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Überwachungszone umfasst

die Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt die nicht in der Schutzzone liegen

die Gemeinde Bredenbek südlich des Straßenzugs Kieler Straße/Rendsburger Straße (K67)

die Gemeinde Bovenau südlich der Kieler Straße ausgenommen des Bereichs nördlich der gedachten Verbindungslinie zwischen der Koordinate 54.32441; 9.84070 (Einmündung Feldweg) und der Koordinate 54.32054; 9.85893 (Kreuzung Rendsburger Straße/Kronsfelde)

den südlich der Bundesautobahn A210 gelegenen Teil der Gemeinde Felde

den südlich der Landesstraße L255 gelegenen Teil der Gemeinde Schierensee

den westlich der Bundesautobahn A215 gelegenen Teil der Gemeinde Sören

den nördlich des Straßenzuges Dorfstraße/Heinkenborsteler Weg gelegenen Teil der Gemeinde Gnutz

den östlich des Straßenzugs Rüsterbergen-Hasenkrug-Dorfstraße gelegenen Teil der Gemeinde Schülp bei Rendsburg

die Gesamtfläche der Gemeinden Achterwehr, Bargstedt, Borgdorf-Seedorf, Brammer, Dätgen, Ellerdorf, Eisendorf, Groß Vollstedt, Haßmoor, Jevenstedt, Langwedel, Luhnstedt, Nortorf, Oldenhütten, Ostenfeld, Osterrönfeld, Rade bei Rendsburg, Schacht-Audorf, Schülldorf, Schülp bei Nortorf, Stafstedt, Warder, Westerrönfeld, Westensee, und der Stadt Rendsburg

10.12.2022

Kreis Rendsburg-Eckernförde

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,799269/54,237815

Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt

2.12.2022 -10.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00093

Kreis Segeberg

Die Überwachungszone erstreckt sich auf folgende bzw. Teile von folgenden Gemeinden:

Oering, Seth, Sülfeld, Bark, Forstgutsbezirk Buchholz, Fredesdorf, Groß Niendorf, Högersdorf, Kükels, Leezen, Todesfelde, Wittenborn, Bahrenhof, Bühnsdorf, Fahrenkrug, Geschendorf, Groß Rönnau, Klein Gladebrügge, Klein Rönnau, Neuengörs, Rohlstorf, Schackendorf, Schieren, Stipsdorf, Wakendorf I, Weede, Bad Segeberg und Wahlstedt

1.1.2023

Kreis Segeberg

Die Schutzzone erstreckt sich auf folgende bzw. Teile von folgenden Gemeinden:

Leezen, Mözen, Neversdorf, Schwissel, Dreggers, Klein Gladebrügge, Neuengörs; Traventhal und Wakendorf I

24.12.2022 – 1.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00093

 

Kreis Stormarn

 

Stadt Bad Oldesloe

 

Gesamtes Stadtgebiet

 

Gemeinde Rehhorst:

 

Gesamtes Gemeindegebiet

 

Gemeinde Feldhorst:

 

Gesamtes Gemeindegebiet

 

Gemeinde Rümpel:

Das Gemeindegebiet mit einem Radius von 10 km um den Ausbruchsort mit den Geokoordinaten 10,298701/53,879455

Gemeinde Travenbrück

Das Gemeindegebiet südlich der überirdischen Starkstromtrasse.

 

Gemeinde Grabau:

 

Gesamtes Gemeindegebiet

 

Gemeinde Neritz:

 

Gesamtes Gemeindegebiet

1.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00093

Kreis Stormarn

Gemeinde Travenbrück

Das Gemeindegebiet nördlich der überirdischen Starkstromtrasse.

24.12.2022 – 1.1.2023

THÜRINGEN

DE-HPAI(P)-2022-00095

Stadt Jena:

Ammerbach, Burgau (bei Jena an der Saale), Closewitz, Drackendorf, Ernst-Abbe-Siedlung, Forsthaus (Jena), Göschwitz, Ilmnitz, Jena (An der Saale), Jena (Ost), Jenaprießnitz, Kunitz, Laasan, Leutra, Lichtenhain (Jena), Lobeda (bei Jena an der Saale), Lobeda Ost, Lobeda West, Löbstedt, Maua, Münchenroda, Neuwöllnitz, Siedlung Sonnenblick (Jena), Untermühle (bei Jena), Vorwerk Cospoth, Wenigenjena, Winzerla (bei Jena an der Saale), Wogau, Wöllnitz, Ziegenhain (bei Jena an der Saale), Zwätzen

6.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00095

Landkreis Saale-Holzland:

Bucha (bei Jena), Coppanz, Mühle Bucha, Nennsdorf, Oßmaritz, Pösen, Schorba, Hainichen (bei Jena), Stiebritz; Striebritz, Altengönna, Lehesten (bei Jena), Nerckewitz, Obermühle (Nerckewitz), Rödigen, Untermühle (Nerckewitz), Neuengönna, Porstendorf (bei Jena), Zimmern (bei Apolda)

6.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00095

Landkreis Weimarer Land

Apolda, Herressen, Nauendorf, Oberndorf (bei Apolda), Oberroßla, Rödigsdorf, Schöten, Sulzbach, Utenbach, Niedersynderstedt, Döbritschen, Vollradisroda, Frankendorf, Großschwabhausen, Hammerstedt, Kapellendorf, Kleinschwabhausen, Lehnstedt, Göttern, Magdala, Maina, Ottstedt (bei Magdala), Mellingen, Umpferstedt, Schwabsdorf, Wiegendorf, Hermstedt, Kösnitz, Stobra, Wormstedt, Niederroßla, Oßmannstedt, Ulrichshalben

6.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00095

Stadt Weimar

Süßenborn, Taubach,

6.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00095

Stadt Jena

Cospeda, Isserstedt, Krippendorf, Lützenroda, Remderoda, Vierzehnheiligen

29.12.2022-6.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00095

Landkreis Weimarer Land:

Großromstedt, Kleinromstedt, Hohlstedt, Kötschau

29.12.2022-6.1.2023

Medlemsstat: Irland

Udbruddets ADIS-referencenummer

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Monaghan County

IE-HPAI(P)-2022-00001

IE-HPAI(P)-2022-00003

That part of the County of Monaghan that comprises the Electoral Divisions of Killeevan and Newbliss, the Electoral Division of Clones, except for the townlands of Derryarrit and Skeatry, the Electoral Divisions of Clones Rural, Clones Urban and St. Tierney, apart from the townlands situate in the protection zone, the townlands of Aghareagh, Closdaw, Corkish, Corlougharoe, Correvan, Drumanan, Drumacreeve, Drumary, Drumcrow, Drumgramph, Drumlina, Killyeg, Lislongfield, Tullyard, all in the Electoral Division of Drum, the Electoral Division of Drumhillagh, except for the townlands of Aghaclay, Carn, Corleck, Doosky, Drumhullagh, Drumkirk, Drumleny, Liscumaskey and Latnamard, the townlands of Annaghbrack, Brookvale, Carrowbarra, Carrowbarra Island, Coolatty, Gortmore South, Liscat, Naghill, Mullabrack, Mulladuff, Mullanacross, Skeagh, Skervan, Thornhill, all in the Electoral Division of Drumsnat, the Electoral Division of Drummully except for the townlands of Annaghraw and Clontask, the townlands of Derrins and Lurganboy, all in the Electoral Division of Killynenagh, the townlands of Aghagaw, Allagesh, Annagh, Annyeeb, Aughnahunshin, Corrinshigo, Crenlough, Drumslavog, Formoyle, Gortmore North, Graffagh, Killytur, Killydonnelly and Mullatagorry, all in the Electoral Division of Scotstown, the townlands of Cornacreeve, Cornaguillagh, Derrynahesco, Kilmore West, Lennaght and Sruveel, all in the Electoral Division of Sheskin, the townlands of Carolina, Crover, Drumaghkeel, Drumskelt, Drumgristin, Feagh, and Mullymagaraghan, all in the Electoral Division of Aghabog, and the townlands Aghnahola, Annaveagh, Annies, Carnroe, Cavanreagh, Cavany, Coolnacarte, Corraskea, Drumgarran, Drumreenagh, Dunsrim, Hilton Demense, Killyfargy, Lisarearke, Skerrick East, Lisnalee, all of the Electoral Division of Currin.

That part of the County of Monaghan that comprises the Electoral Divisions of Killeevan and Newbliss, the Electoral Division of Clones, except for the townlands of Derryarrit and Skeatry, the Electoral Divisions of Clones Rural, Clones Urban and St. Tierney, apart from the townlands situate in the protection zone, the townlands of Aghareagh, Closdaw, Cornawall, Corkish, Corlougharoe, Correvan, Drumanan, Drumacreeve, Drumary, Drumcrow, Drumgramph, Drumlina, Killyeg, Lislea, Lislongfield, Tullyard, all in the Electoral Division of Drum, the Electoral Division of Drumhillagh, except for the townlands of Aghaclay, Corleck, Drumhullagh, Drumkirk, Drumleny, Liscumaskey and Latnamard, the townlands of Annaghbrack, Brookvale, Carnasoo, Carrowbarra, Carrowbarra Island, Coolatty, Gortmore South, Liscat, Naghill, Mullabrack, Mulladuff, Mullanacross, Mullavannog, Skeagh, Skervan, Thornhill, all in the Electoral Division of Drumsnat, the Electoral Division of Drummully except for the townlands of Annaghraw and Clontask, the townlands of Briscarnagh, Derrins and Lurganboy, all in the Electoral Division of Killynenagh, the townlands of Aghagaw, Allagesh, Annagh, Annyeeb, Aughnahunshin, Corrinshigo, Crenlough, Drumslavog, Formoyle, Gortmore North, Graffagh, Killytur, Killydonnelly, Tirnaskea South and Mullatagorry, all in the Electoral Division of Scotstown, the townlands of Cornacreeve, Cornaguillagh, Derrynahesco, Derryallaghan, Derrynasell West, Kilmore West, Lennaght, Milligan and Sruveel, all in the Electoral Division of Sheskin, the townlands of Carolina, Crover, Drumaghakeel, Drumskelt, Drumgristin, Feagh, and Mullymagaraghan, all in the Electoral Division of Aghabog, and the townlands Aghnahola, Annaveagh, Annies, Carnroe, Cavanreagh, Cavany, Coolnacarte, Corraskea, Drumgarran, Drumreenagh, Dunsrim, Hilton Demense, Killyfargy, Lisarearke, Lisnalee and Skerrick East, all of the Electoral Division of Currin.

22.12.2022

Medlemsstat: Frankrig

Udbruddets ADIS-referencenummer

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Département: Côtes-d'Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01419

FR-HPAI(P)-2022-01425

 

BOBITAL

 

BRUSVILY

 

CAULNES

 

DINAN

 

EVRAN

 

GUENROC

 

GUITTE

 

LANVALLAY

 

LE HINGLE

 

LES CHAMPS-GERAUX

 

PLOUASNE

 

PLUMAUDAN

 

SAINT-CARNE

 

SAINT-JUDOCE

 

TRELIVAN

 

YVIGNAC-LA-TOUR

17.12.2022

 

CALORGUEN

 

EVRAN

 

LE QUIOU

 

SAINT-ANDRE-DES-EAUX

 

SAINT-JUVAT

 

SAINT-MADEN

 

TREFUMEL

 

TREVRON

9.12.2022- 17.12.2022

Département: Dordogne (24)

FR-HPAI(P)-2022-01481

FR-HPAI(P)-2022-01480

FR-HPAI(P)-2022-01517

 

VALOJOULX

 

LA DORNAC

 

NADAILLAC

 

SAINT-VINCENT-LE-PALUEL

 

PRATS6DE-CARLUX

 

BORREZE

 

MARQUAY

 

SAINT-AMAND-DE-COLY

 

PROISSANS

 

SAINT-ANDRE-D'ALLAS

 

SARLAT-LA-CANEDA

 

SIMEYROLS

 

TAMNIES

 

AUBAS

 

MONTIGNAC

 

JAYAC

 

LA CASSAGNE

 

LA CHAPELLE-AUBAREIL

 

COLY

 

ORLIAGUET

 

SAINTE-NATHALENE

 

SALIGNAC-EYVIGUES

 

MARCILLAC SAINT QUENTIN

5.1.2023

 

ARCHIGNAC

 

MARCILLAC SAINT QUENTIN

 

PAULIN

 

SAINT CREPIN ET CARLUCET

 

SAINT GENIES

 

SALIGNAC EYVIGUES

28.12.2022- 5.1.2022

Département: Eure (27)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

 

MESNIL-EN-OUCHE (partie ouest/D49)

 

LES BOTTEREAUX

 

CHAMBLAC

 

CHAMBORD

 

LA GOULAFRIERE

 

JUIGNETTES

 

MONTREUIL-L'ARGILLE

 

SAINT-AGNAN-DE-CERNIERES

 

SAINT-DENIS-D'AUGERONS

 

SAINT-LAURENT-DU-TENCEMENT

 

LA TRINITE-DE-REVILLE

 

VERNEUSSES

16.12.2022

 

LA HAYE-SAINT-SYLVESTRE

 

MELICOURT

 

MESNIL-ROUSSET

 

NOTRE-DAME-DU-HAMEL

 

SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES

8.12.2022- 16.12.2022

Département:Finistère (29)

FR-HPAI(P)-2022-01421

FR-HPAI(P)-2022-01429

 

CARANTEC

 

GUICLAN

 

LOCQUENOLE

 

MESPAUL

 

MORLAIX

 

PLEYBER-CHRIST

 

PLOUENAN

 

PLOUEZOC'H

 

PLOUGASNOU

 

PLOUGOULM

 

PLOUVORN

 

SAINT MARTIN DES CHAMPS

 

SAINT POL DE LEON

 

SAINTE SEVE

 

SAINT THEGONNEC

 

TAULE

16.12.2022

 

HENVIC

 

TAULE

8.12.2022- 16.12.2022

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01419

 

LONGAULNAY

 

TREVERIEN

 

SAINT PERN

 

PLESDER

 

SAINT THUAL

 

MEDREAC à l'est de la RD 20 et au nord de la RD 220

18.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01418

 

LA SELLE GUERCHAISE

 

RANNEE

 

DROUGES

 

FORGES LA FORET

 

CHELUN

 

EANCE

 

MARTIGNE-FERCHAUD

24.12.2022

RANNEE à l'est de la D95 et au sud des lignes de la belle etoile

1.11.2022-18.12.2022

 

Département: Indre (36)

 

FR-HPAI(P)-2022-01412

AIZE: Nord de D31

BAUDRES

BOUGES-LE-CHATEAU

BRETAGNE

BUXEUIL: Nord de D960

FONTENAY

GUILLY

LA CHAPELLE-SAINT- LAURIAN

LANGE: Est du Nahon

LEVROUX: Nord D8

LINIEZ: Ouest de A20

MOULINS-SUR-CEPHONS: Nord D8

ORVILLE: Ouest de D25

POULAINES

SAINT-FLORENTIN

VALENCAY: Sud-Est du Nahon

VICQ-SUR-NAHON: Est du Nahon

4.1.2023

AIZE: Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize

BUXEUIL: Sud de D960

ROUVRES LES BOIS

26.12.2022- 4.1.2023

Département: Landes (40)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00391

 

AZUR

 

CASTETS

 

LEON

 

LINXE

 

MAGESCQ

 

MESSANGES

 

MOLIETS-ET-MAA

 

VIELLE-SAINT-GIRONS

25.12.2022

 

LEON

 

SAINT-MICHEL-ESCALUS

17.12.2022 -25.12.2022

Département: Loire-Atlantique (44)

FR-HPAI(P)-2022-01492

FR-HPAI(P)-2022-01497

FR-HPAI(P)-2022-01505

 

CASSON

 

LE CELLIER

 

COUFFE

 

HERIC

 

JOUE-SUR-ERDRE

 

MESANGER

 

MOUZEIL

 

NORT-SUR-ERDRE

 

RIAILLE

 

SAFFRE

 

SAINT-MARS-DU-DESERT

 

SUCE-SUR-ERDRE

 

TEILLE

 

TRANS-SUR-ERDRE

11.1.2023

 

LIGNE

 

NORT-SUR-ERDRE

 

PETIT-MARS

 

LES TOUCHES

3.1.2023- 11.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01466

 

LA PLANCHE

 

REMOUILLE

 

MONTBERT

 

AIGREFEUILLE

 

SAINT LUMINE DE CLISSON

 

SAINT HILAIRE DE CLISSON

2.1.2023

VIEILLEVIGNE

25.12.2022 – 2.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01498

 

LA BOISSIERE-DU-DORE

 

LA REGRIPPIERE

 

LA REMAUDIERE

7.1.2023

Département: Loiret (45)

FR-HPAI(P)-2022-01407

FR-HPAI(P)-2022-01420

FR-HPAI(P)-2022-01432

 

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

 

BELLEGARDE

 

BOUZY-LA-FORÊT

 

CHÂTENOY

 

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

 

COUDROY

 

LA COUR-MARIGNY

 

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

 

LADON

 

LORRIS

 

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

 

MONTLIARD

 

NESPLOY

 

NOYERS

 

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

 

PRESNOY

 

QUIERS-SUR-BÉZONDE

 

SURY-AUX-BOIS

 

THIMORY

 

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

 

VILLEMOUTIERS

 

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

 

BELLEGARDE

 

BOUZY-LA-FORÊT

 

CHÂTENOY

 

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

 

COUDROY

 

LA COUR-MARIGNY

 

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

 

LADON

 

LOMBREUIL

 

LORRIS

 

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

 

MONTLIARD

 

NESPLOY

 

MONTEREAU

 

LE MOULINET-SUR-SOLIN

 

OUSSOY-EN-GÂTINAIS

 

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

 

PRESNOY

 

QUIERS-SUR-BÉZONDE

 

SAINT MAURICE SUR FRESSARD

 

SURY-AUX-BOIS

 

THIMORY

 

VARENNES-CHANGY

 

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

 

VILLEMOUTIERS

 

BELLEGARDE

 

BOUZY-LA-FORÊT

 

CHÂTENOY

 

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

 

COUDROY

 

LA COUR-MARIGNY

 

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

 

LADON

 

LOMBREUIL

 

LORCY

 

LORRIS

 

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

 

MONTLIARD

 

MOULON

 

NESPLOY

 

MONTEREAU

 

LE MOULINET-SUR-SOLIN

 

OUSSOY-EN-GÂTINAIS

 

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

 

PRESNOY

 

QUIERS-SUR-BÉZONDE

 

SAINT MAURICE SUR FRESSARD

 

SURY-AUX-BOIS

 

THIMORY

 

VARENNES-CHANGY

 

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

 

VILLEMOUTIERS

19.12.2022

Departement: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022-01457

FR-HPAI(P)-2022-01471

FR-HPAI(P)-2022-01472

FR-HPAI(P)-2022-01483

FR-HPAI(P)-2022-01485

FR-HPAI(P)-2022-01486

FR-HPAI(P)-2022-01487

FR-HPAI(P)-2022-01489

FR-HPAI(P)-2022-01496

FR-HPAI(P)-2022-01498

FR-HPAI(P)-2022-01506

FR-HPAI(P)-2022-01511

FR-HPAI(P)-2022-01512

FR-HPAI(P)-2022-01516

FR-HPAI(P)-2022-01518

FR-HPAI(P)-2022-01519

FR-HPAI(P)-2022-01524

FR-HPAI(P)-2022-01458

FR-HPAI(P)-2022-01467

 

Bégrolles-en-Mauges

 

Chanteloup-les-Bois

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Cholet

 

Cléré-sur-Layon

 

La Plaine

 

La Séguinière

 

La Tessouale

 

Le May-sur-Evre

 

Le Puy-Saint-Bonnet

 

Les Cerqueux-sous-Passavant

 

Nueil-sur-Layon

 

En entier

 

En entier

 

Chaudron-en-Mauges

 

La Boissière-sur-Evre

 

La Chaussaire

 

La Salle-et-Chapelle-Aubry

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Nuaillé

 

Passavant-sur-Layon

 

Saint-Christophe-du-Bois

 

Saint-Léger-sous-Cholet

 

Le Longeron

 

Saint-Crespin-sur-Moine

 

Saint-Germain-sur-Moine

 

Tillières

 

Somloire

 

Toutlemonde

 

Trémentines

11.1.2023

 

ANDREZÉ

 

BEAUPRÉAU

 

GESTÉ

 

JALLAIS

 

LA CHAPELLE-DU-GENÊT

 

LA JUBAUDIÈRE

 

LA POITEVINIÈRE

 

LE PIN-EN-MAUGES

 

SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES

 

VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

 

LA ROMAGNE

 

LE FIEF-SAUVIN

 

LA RENAUDIÈRE

 

MONTFAUCON-MONTIGNÉ

 

ROUSSAY

 

SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE

 

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES

 

TORFOU

3.1.2023- 11.1.2023

Departement: Mayenne (53)

FR-HPAI(P)-2022-01431

 

BAIS

 

BREE

 

EVRON

 

HAMBERS

 

IZE

 

JUBLAINS

 

LIVET

 

MEZANGERS

 

MONTSURS

 

NEAU

 

SAINT-LEGER

 

SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES

 

TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE

 

VIMARTIN-SUR-ORTHE

 

VOUTRE

16.12.2022

 

ASSE-LE-BERENGER

 

EVRON

 

SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT

 

SAINT-GEORGES-SUR-ERVE

8.12.2022 -16.12.2022

Departement: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01422

FR-HPAI(P)-2022-01435

FR-HPAI(P)-2022-01443

FR-HPAI(P)-2022-01444

FR-HPAI(P)-2022-01445

BIGNAN — Commune entière

BILLIO — Commune entière

BULEON — Commune entière

CREDIN — Partie de la commune à l'ouest de la D11 jusqu'à Bellevue puis au sud de la route allant de Bellevue à Le Pont du redressement

CRUGUEL — Commune entière

GUEGON -Partie de la commune au sud de la N24

GUEHENNO — Commune entière

EVELLYS — Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Siviac puis au nord-ouest de la route allant à Naizin puis au nord de la D203

JOSSELIN — Commune entière

KERFOURN — Partie de la commmune au sud de la route allant de Le Guéric à Le Lindreu

LA CROIX HELLEAN — Commune entière

LANOUEE — Partie de la commune à l'est de la rivière de l'Oust jusqu'à Pomeleuc puis au nord de la D155 jusqu'à la Ville Hervieux puis au nord de la 764 jusqu'à la N24

LANTILLAC — Commune entière

LES FORGES — Partie de la commune à l’ouest de la D778

LOCMINE — Commune entière

MOREAC — Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au sud de la D181 jusqu’à Keranna puis au sud de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

MOUSTOIR-AC — Partie de la commune au nord de la route allant de Plumelin à Moustoir-Ac puis au nord de la D318 et à l'ouest de la D767

PLEUGRIFFET — Commune entière

PLUMELIAU-BIEUZY — Partie de la commune au sud de la D203 et à l'est de la route allant du bourg à Talhouet Avalec en passant par Kerjegu et Beau Soleil

PLUMELIN — Partie de la commune au nord de la D117 jusqu'à Kerfourchec puis à l'est de la route allant à Moustoir-Ac

RADENAC — Commune entière

REGUINY — Partie de la commune au nord de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

SAINT-ALLOUESTRE — Commune entière

28.12.2022

EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203

MOREAC — Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu’à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

REGUINY — Partie de la commune au sud de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

RADENAC -Partie de la commune à l’ouest de la D11

BULEON — Partie de la commune au nord de la N24

GUEGON — Partie de la commune au nord de la N24

LANOUEE — Partie de la commune à l'ouest de la rivière de l'Oust jusqu'à Pomeleuc puis au sud de la D155 jusqu'à la Ville Hervieux puis au sud de la 764 jusqu'à la N24

LANTILLAC — Commune entière

PLEUGRIFFET — Partie de la commune au sud de la D117

20.12.2022 – 28.12.2022

Département: Nord (59)

FR-HPAI(P)-2022-01423

 

BAILLEUL

 

ERQUINGHEM-LYS

 

LA GORGUE

 

MERRIS

 

MERVILLE

 

METEREN

 

NIEPPE

 

STRAZEELE

 

VIEUX-BERQUIN

26.12.2022

 

NEUF-BERQUIN

 

STEENWERCK

 

ESTAIRES

 

LE DOULIEU

17.12.2022-

26.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01434

 

ALLENES-LES-MARAIS

 

ANNOEULLIN

 

BAILLEUL

 

BAUVIN

 

BEAUCAMPS-LIGNY

 

BOIS-GRENIER

 

DON

 

ERQUINGHEM-LE-SEC

 

ERQUINGHEM-LYS

 

ESCOBECQUES

 

FOURNES-EN-WEPPES

 

FROMELLES

 

HALLENNE-LES-HAUBOURDIN

 

HANTAY

 

LA BASSEE

 

LA GORGUE

 

LE MAISNIL

 

MARQUILLIES

 

MERRIS

 

MERVILLE

 

METEREN

 

NIEPPE

 

PROVIN

 

RADINGHEM-EN-WEPPES

 

SAINGHIN-EN-WEPPES

 

SALOME

 

STRAZEELE

 

VIEUX-BERQUIN

 

WAVRIN

 

WICRES

28.12.2022

 

NEUF-BERQUIN

 

STEENWERCK

 

ESTAIRES

 

LE DOULIEU

 

AUBERS

 

HERLIES

 

ILLIES

20.12.2022- 28.12.2022

Département: Orne (61)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

 

LA FERTE-EN-OUCHE

 

LA GONFRIERE

 

SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE

16.12.2022

Département: Pas-de-Calais (62)

FR-HPAI(P)-2022-01427

 

AMES

 

AMETTES

 

ANNEZIN

 

AUCHEL

 

AUCHY-AU-BOIS

 

AUMERVAL

 

BAILLEUL-LES-PERNES

 

BARLIN

 

BETHUNE

 

BEUGIN

 

BOURECQ

 

BEUVRY

 

BRUAY-LA-BUISSIERE

 

BUSNES

 

CALONNE-RICOUART

 

CALONNE-SUR-LA-LYS

 

CAMBLAIN-CHATELAIN

 

CAUCHY-A-LA-TOUR

 

DIEVAL

 

DIVION

 

DROUVIN-LE-MARAIS

 

ECQUEDECQUES

 

ESSARS

 

FERFAY

 

FLEURBAIX

 

FLORINGHEM

 

FOUQUEREUIL

 

FOUQUIERES-LES-BETHUNES

 

GOSNAY

 

GUARBECQUE

 

HAILLICOURT

 

HAM-EN-ARTOIS

 

HESDIGNEUL-LES-BETHUNE

 

HINGES

 

HOUCHIN

 

HOUDAIN

 

ISBERGUES

 

LA COUTURE

 

LAVENTIE

 

LESPESSES

 

LESTREM

 

LIERES

 

LOCON