ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 322I

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
16. december 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2022/2474 af 16. december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

1

 

*

Rådets forordning (EU) 2022/2475 af 16. december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

315

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/2476 af 16. december 2022 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

318

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/2477 af 16. december 2022 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

466

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/2478 af 16. december 2022 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

614

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/2479 af 16. december 2022 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

687

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

16.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 322/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/2474

af 16. december 2022

om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2022/2478 af 16. december 2022 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (1),

under henvisning til det fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 833/2014 (2).

(2)

Forordning (EU) nr. 833/2014 giver virkning til visse foranstaltninger i Rådets afgørelse 2014/512/FUSP (3).

(3)

Den 16. december 2022 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2022/2478 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP.

(4)

Det er hensigtsmæssigt at udvide listen over produkter, der er omfattet af restriktioner, og som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske forbedring eller til udviklingen af landets forsvars- og sikkerhedssektor ved tilføjelse af dronemotorer, yderligere kemisk og biologisk udstyr, midler til oprørskontrol og elektroniske komponenter.

(5)

Ved afgørelse (FUSP) 2022/2478 udvides listen over enheder med tilknytning til Ruslands forsvars- og industrikompleks, som pålægges strengere eksportrestriktioner vedrørende produkter og teknologi med dobbelt anvendelse samt produkter og teknologi, der kan bidrage til teknologiske forbedringer af Ruslands forsvars- og sikkerhedssektor, ved at tilføje 168 nye enheder. I betragtning af den konkrete risiko for, at visse produkter eller teknologier omdirigeres fra Krim eller Sevastopol til Den Russiske Føderation, bør visse russiskkontrollerede enheder, der er baseret på Krim eller i Sevastopol, også medtages på denne liste over slutbrugere. Denne medtagelse berører ikke det forhold, at Unionen ikke anerkender og på det kraftigste fortsat fordømmer Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krim og Sevastopol.

(6)

Ved afgørelse (FUSP) 2022/2478 forlænges suspensionen af sendetilladelser i Unionen for russiske medieforetagender, der er under den russiske ledelses permanente kontrol, og forbuddet mod at udsende deres indhold.

(7)

Den Russiske Føderation har deltaget i en systematisk, international kampagne for manipulation af medierne og fordrejning af fakta for at styrke sin strategi for destabilisering af sine nabolande og af Unionen og dens medlemsstater. Navnlig har propagandaen gentagne gange og konsekvent været rettet mod europæiske politiske partier, navnlig i valgperioderne, samt mod civilsamfundet, asylansøgere, russiske etniske mindretal, kønsidentitetsbaserede mindretal og de demokratiske institutioners funktion i Unionen og dens medlemsstater.

(8)

For at retfærdiggøre og støtte sin aggression mod Ukraine har Den Russiske Føderation været involveret i løbende og samordnede propagandaaktioner rettet mod civilsamfundet i Unionen og nabolandene, hvilket i alvorlig grad forvrider og manipulerer fakta.

(9)

Disse propagandaaktioner er blevet kanaliseret gennem en række medieforetagender under Den Russiske Føderations ledelses permanente direkte eller indirekte kontrol. Sådanne aktioner udgør en betydelig og direkte trussel mod Unionens offentlige orden og sikkerhed. Disse medieforetagender er afgørende for og medvirkende til at fremme og støtte aggressionen mod Ukraine og til destabiliseringen af dets nabolande.

(10)

I betragtning af den alvorlige situation og som svar på Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, er det nødvendigt, i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og friheder, der er anerkendt i chartret om grundlæggende rettigheder, navnlig med retten til ytrings- og informationsfrihed som anerkendt i chartrets artikel 11, at indføre yderligere restriktive foranstaltninger for at suspendere sådanne medieforetagenders udsendelsesaktiviteter i Unionen eller rettet mod Unionen. Foranstaltningerne bør opretholdes, indtil aggressionen mod Ukraine er bragt til ophør, og indtil Den Russiske Føderation og dens tilknyttede medieforetagender ophører med at gennemføre propagandaaktioner mod Unionen og dens medlemsstater.

(11)

I overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og friheder, der er anerkendt i chartret om grundlæggende rettigheder, navnlig med retten til ytrings- og informationsfrihed, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og ejendomsretten som anerkendt i chartrets artikel 11, 16 og 17, forhindrer disse foranstaltninger ikke, at medieforetagenderne og deres medarbejdere udfører andre aktiviteter i Unionen end udsendelse, f.eks. research og interviews. Disse foranstaltninger ændrer navnlig ikke på forpligtelsen til at respektere de rettigheder, friheder og principper, der er omhandlet i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union, herunder i chartret om grundlæggende rettigheder, og i medlemsstaternes forfatninger, inden for deres respektive anvendelsesområder.

(12)

For at sikre overensstemmelse med proceduren i afgørelse 2014/512/FUSP for suspension af sendetilladelser bør Rådet udøve gennemførelsesbeføjelser til, efter at have gennemgået de respektive sager, at træffe afgørelse om, hvorvidt de restriktive foranstaltninger skal finde anvendelse fra den dato, der er fastsat i denne forordning, for så vidt angår en række enheder, der er opført i bilag XV til denne forordning.

(13)

Ved afgørelse (FUSP) 2022/2478 udvides det allerede eksisterende forbud mod nye investeringer i den russiske energisektor ved også at forbyde nye investeringer i den russiske sektor for råstofudvinding med undtagelse af råstofudvindingsaktiviteter, der omfatter visse kritiske råstoffer.

(14)

Det er hensigtsmæssigt at udvide eksportforbuddet til også at omfatte produkter og teknologi, der er egnet til brug inden for luftfart og rumindustrien, til også at omfatte flymotorer og dele dertil. Dette forbud samt forbuddet mod at lande, lette fra eller overflyve Unionens område gælder for både bemandede og ubemandede luftfartøjer. Desuden indføres der ved afgørelse (FUSP) 2022/2478 en undtagelse, der gør det muligt at yde teknisk bistand i forbindelse med anvendelsen af produkter og teknologi, der er egnet til brug inden for luftfart eller rumindustrien, når dette er nødvendigt for at undgå sammenstød mellem satellitter eller, at disse utilsigtet trænger ind igen i atmosfæren. Desuden indføres der en mulighed for, at nationale kompetente myndigheder kan indrømme undtagelser for at tillade eksport af visse luftfartsprodukter, som også i vid udstrækning anvendes på det medicinske område, til medicinske, farmaceutiske og humanitære formål.

(15)

Det er også hensigtsmæssigt at udvide listen over produkter, der kan bidrage til at styrke den russiske industrielle kapacitet, ved at medtage produkter som generatorer, legetøjsdroner, bærbare computere, harddiskdrev, IT-komponenter, natsyns- og radionavigationsudstyr, kameraer og linser.

(16)

Ved afgørelse (FUSP) 2022/2478 forlænges undtagelsen, der gælder for import af methanol med oprindelse i eller eksporteret fra Rusland, med yderligere seks måneder.

(17)

Forordning (EU) nr. 833/2014 indeholder et forbud mod import af råolie fra Rusland, uanset om der er tale om import gennem rørledninger eller via søtransport. Forordning (EU) nr. 833/2014 indeholder også midlertidige undtagelser for import gennem rørledninger og for import ad søvejen for Bulgarien. Disse undtagelser havde udelukkende til formål at sikre medlemsstaternes forsyningssikkerhed, samtidig med at der opretholdes lige vilkår mellem dem. Det bør derfor præciseres, at Bulgarien, som det er tilfældet for de medlemsstater, der importerer russisk råolie gennem rørledninger, ikke kan sælge olieprodukter fremstillet af russisk råolie, der er importeret på grundlag af denne undtagelse, til købere, der befinder sig i andre medlemsstater eller i tredjelande. Bunkring eller brændstofpåfyldning af et køretøj eller luftfartøj i de medlemsstater, som drager fordel af disse undtagelser, er ikke omfattet af dette forbud.

(18)

Som et udtryk for solidaritet med Ukraine giver afgørelse (FUSP) 2022/2478 ikke desto mindre Ungarn, Slovakiet og Bulgarien mulighed for at eksportere visse raffinerede olieprodukter fremstillet af russisk råolie, som er importeret på grundlag af de pågældende undtagelser, til Ukraine, herunder om nødvendigt ved transit gennem andre medlemsstater.

(19)

Afgørelse (FUSP) 2022/2478 giver også Bulgarien mulighed for til tredjelande at eksportere visse raffinerede olieprodukter, der er fremstillet af russisk råolie importeret på grundlag af de pågældende undtagelser. Dette er nødvendigt for at afbøde miljø- og sikkerhedsmæssige risici, da sådanne produkter ikke kan lagres sikkert i Bulgarien. Den årlige eksport bør ikke overstige den gennemsnitlige årlige eksport af sådanne produkter i de seneste fem år.

(20)

Naturgaskondensat produceret i anlæg til fremstilling af flydende naturgas bør desuden fritages fra restriktionerne i artikel 3m og 3n for at sikre forsyningssikkerheden for flydende naturgas. For at forhindre omgåelse og sikre, at naturgaskondensatprodukter, der er omfattet af restriktionerne i henhold til artikel 3m og 3n, ikke købes, importeres eller transporteres til Unionen eller til tredjelande, bør der indføres en indberetningsforpligtelse for de erhvervsdrivende, der er involveret i transaktioner vedrørende naturgaskondensat fra anlæg til fremstilling af flydende naturgas.

(21)

Ved afgørelse (FUSP) 2022/2478 tilføjes den russiske regionale udviklingsbank til listen over russiske statsejede eller -kontrollerede enheder, der er omfattet af transaktionsforbuddet.

(22)

Ved afgørelse (FUSP) 2022/2478 forbydes EU-borgere at bestride stillinger i de styrende organer i alle russiske statsejede eller -kontrollerede juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland. Den giver også mulighed for, at kompetente myndigheder kan give deres statsborgere tilladelse til at bestride sådanne stillinger i eksisterende joint ventures eller lignende retlige arrangementer samt EU-datterselskaber etableret i Rusland, og når bestridelsen af en sådan stilling er nødvendig for at sikre kritisk energiforsyning, eller når den juridiske person, enheden eller organet er involveret i transit gennem Rusland af olie med oprindelse i et tredjeland, og bestridelsen af en sådan stilling er med henblik på transaktioner, der ikke på anden måde er forbudt.

(23)

Ved afgørelse (FUSP) 2022/2478 forlænges varigheden af undtagelsen fra forbuddet mod at indgå transaktioner med visse russiske statsejede enheder, hvis en sådan transaktion er strengt nødvendig for afviklingen af et joint venture eller et lignende retligt arrangement. Den giver også de kompetente nationale myndigheder mulighed for at tillade transaktioner, som er nødvendige for, at disse russiske statsejede enheder kan foretage afhændelse og trække sig tilbage fra EU-virksomheder.

(24)

For at lette afhændelse og tilbagetrækning fra det russiske marked for EU-erhvervsdrivende indføres der ved afgørelse (FUSP) 2022/2478 en midlertidig undtagelse fra import- og eksportforbuddene i forordning (EU) nr. 833/2014. For at lette en hurtig tilbagetrækning fra det russiske marked er denne undtagelse midlertidig og har et begrænset anvendelsesområde, idet den muliggør salg, levering eller overførsel af sådanne produkter, eller deres import til Unionen, indtil den 30. september 2023, og da den kun gælder for de produkter, der allerede fysisk befandt sig i Rusland på det tidspunkt, hvor de relevante forbud trådte i kraft. Desuden bør de nationale myndigheder sikre, at de forbudte produkter, der forbliver i Rusland som følge af afhændelse, ikke tilgodeser militære slutbrugere eller har en militær slutanvendelse.

(25)

Det er hensigtsmæssigt at tilpasse medlemsstaternes indberetningspligt for indskud på over 100 000 EUR fra juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i tredjelande, og som russiske statsborgere eller fysiske personer bosiddende i Rusland ejer majoriteten af, med de tilsvarende forpligtelser, der allerede gælder for andre typer indskud.

(26)

Desuden udvider afgørelse (FUSP) 2022/2478 det eksisterende forbud mod levering af visse tjenesteydelser til Den Russiske Føderation og til juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, ved at forbyde levering af reklametjenester, markedsundersøgelser og opinionsundersøgelser samt produktprøvning og teknisk inspektion. I overensstemmelse med den centrale produktklassifikation som fastsat i De Forenede Nationers Statistiske Kontor, Statistical Papers, Series M, No. 77, CPC prov., 1991, omfatter »Market research and public opinion polling services« markedsundersøgelser og opinionsundersøgelser. »Teknisk prøvning og analysetjenester« omfatter prøvning og analyse af sammensætning og renhed, prøvning og analyse af fysiske egenskaber, afprøvning og analyse af integrerede mekaniske og elektriske systemer, teknisk inspektion samt andre tekniske afprøvnings- og analysetjenester. Ydelse af teknisk bistand i forbindelse med produkter, der eksporteres til Rusland, er fortsat tilladt, forudsat at salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter ikke er forbudt i henhold til denne forordning på det tidspunkt, hvor denne tekniske bistand ydes. »Reklametjenester« omfatter salg eller leasing af reklameplads eller -tid og planlægning, udformning og placering af reklamer samt andre reklametjenester.

(27)

Ved afgørelse (FUSP) 2022/2478 præciseres undtagelserne fra forbuddet mod at importere stålprodukter, der enten har oprindelse i Rusland eller er blevet eksporteret fra Rusland, yderligere.

(28)

Endelig foretages der i afgørelse (FUSP) 2022/2478 visse korrektioner af teknisk art i den dispositive tekst.

(29)

Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, og der bør derfor indføres regulering på EU-plan, navnlig for at sikre en ensartet anvendelse af dem i alle medlemsstater.

(30)

Forordning (EU) nr. 833/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 833/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende nr.:

»x)

»råstofudvindingssektor«: en sektor, der dækker lokaliserings-, udvindings-, forvaltnings- og forarbejdningsaktiviteter i forbindelse med andre materialer end energi«.

2)

Artikel 3a affattes således:

»Artikel 3a

1.   Det er forbudt:

a)

at erhverve ny eller udvide eksisterende deltagelse i juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har aktiviteter i energisektoren i Rusland

b)

at yde eller deltage i ordninger, hvorved der ydes nye lån eller kreditter eller på anden måde leveres finansieringsmidler, herunder egenkapital, til juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har aktiviteter i energisektoren i Rusland, eller som har til dokumenteret formål at finansiere sådanne juridiske personer, enheder eller organer

c)

at oprette nye joint ventures sammen med juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har aktiviteter i energisektoren i Rusland

d)

at yde investeringstjenester med direkte tilknytning til de aktiviteter, der er omhandlet i litra a), b) og c).

2.   Det er forbudt:

a)

at erhverve ny eller udvide eksisterende deltagelse i juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har aktiviteter i råstofudvindingssektoren i Rusland

b)

at yde eller deltage i ordninger, hvorved der ydes nye lån eller kreditter eller på anden måde leveres finansieringsmidler, herunder egenkapital, til juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har aktiviteter i råstofudvindingssektoren i Rusland, eller som har til dokumenteret formål at finansiere sådanne juridiske personer, enheder eller organer

c)

at oprette nye joint ventures sammen med juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har aktiviteter i råstofudvindingssektoren i Rusland

d)

at yde investeringstjenester med direkte tilknytning til de aktiviteter, der er omhandlet i litra a), b) og c).

3.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til enhver aktivitet som omhandlet i stk. 1, når de har fastslået, at:

a)

den er nødvendig for at sikre kritisk energiforsyning i Unionen samt transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, medmindre dette er forbudt i henhold til artikel 3m eller 3n, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller

b)

den udelukkende vedrører en juridisk person, en enhed eller et organ, der har aktiviteter i energisektoren i Rusland, og som ejes af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning.

4.   De(n) pågældende medlemsstat(er) underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 3, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

5.   Forbuddet i stk. 2 gælder ikke for råstofudvindingsaktiviteter, der giver den højeste værdi af – eller har som hovedformål – at producere nogen af de materialer, der er opført i bilag XXX.«

3)

I artikel 3c foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykke indsættes:

»5b.   For så vidt angår de produkter, der er opført i bilag XI, del C, finder forbuddene i stk. 1 og 4 ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 16. januar 2023 for kontrakter, der er indgået inden den 17. december 2022, eller for tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.«

b)

Følgende stykker indsættes:

»6b.   Uanset stk. 4 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade, at der ydes teknisk bistand i forbindelse med anvendelsen af de produkter og den teknologi, der er omhandlet i stk. 1, når de har fastslået, at leveringen af en sådan teknisk bistand er nødvendig for at undgå sammenstød mellem satellitter eller, at disse utilsigtet trænger ind igen i atmosfæren.

6c.   Uanset stk. 1 og 4 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade salg, levering, overførsel eller eksport af produkter henhørende under KN-kode 8517 71 00, 8517 79 00 og 9026 00 00, der er opført i bilag XI, del B, eller dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansiering eller finansiel bistand, når de har fastslået, at det er nødvendigt til medicinske eller farmaceutiske formål eller til humanitære formål, som f.eks. levering eller fremme af levering af bistand, herunder medicinsk udstyr, fødevarer, eller overførsel af humanitære hjælpearbejdere og dertil knyttet bistand eller til evakueringer.

Når de nationale kompetente myndigheder træffer afgørelse om anmodninger om tilladelser til medicinske, farmaceutiske eller humanitære formål, jf. dette stykke, må de ikke give tilladelse til eksport til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland, hvis de har rimelig grund til at tro, at produkterne kan have en militær slutanvendelse.«

4)

Artikel 3ea, stk. 6, affattes således:

»6.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 5, 5a og 5b, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.«

5)

I artikel 3g foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra d), affattes således:

»d)

direkte eller indirekte fra den 30. september 2023 at importere eller at købe jern- og stålprodukter, der er opført i bilag XVII, når de forarbejdes i et tredjeland og indeholder jern- og stålprodukter med oprindelse i Rusland, jf. bilag XVII; for så vidt angår de produkter, der er opført i bilag XVII, og som er forarbejdet i et tredjeland og indeholder stålprodukter med oprindelse i Rusland henhørende under KN-kode 7207 11 eller 7207 12 10 eller 7224 90, finder dette forbud anvendelse fra den 1. april 2024 for så vidt angår KN-kode 7207 11 og fra den 1. oktober 2024 for så vidt angår KN-kode 7207 12 10 og 7224 90«.

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   For så vidt angår de produkter, der er opført i bilag XVII, del B, og som ikke er opført i nævnte bilags del A, og med forbehold af stk. 4, finder forbuddene i stk. 1 ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 8. januar 2023 af kontrakter, som er indgået inden den 7. oktober 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på produkter henhørende under KN-kode 7207 11, 7207 12 10 og 7224 90, for hvilke stk. 4, 5 og 5a finder anvendelse.«

c)

Følgende stykke indsættes:

»5a.   Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på import, køb eller transport eller dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand af følgende mængder af produkter henhørende under KN-kode 7224 90:

a)

147 007 ton mellem den 17. december 2022 og den 31. december 2023

b)

110 255 ton mellem den 1. januar 2024 og den 30. september 2024.«

d)

Stk. 6 affattes således:

»6.   De importkontingenter, der er fastsat i stk. 4, 5 og 5a, forvaltes af Kommissionen og medlemsstaterne i overensstemmelse med den forvaltningsordning for toldkontingenter, der er fastsat i artikel 49-54 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (*1).

(*1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).«"

6)

I artikel 3i foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3b affattes således:

»3b.   For så vidt angår de produkter, der er opført i bilag XXI, del B, finder forbuddene i stk. 1 og 2 ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 8. januar 2023 af kontrakter, som er indgået inden den 7. oktober 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på produkter henhørende under KN-kode 2905 11 som opført i bilag XXI, del B, for hvilke stk. 3ba finder anvendelse.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»3ba.   For så vidt angår de produkter henhørende under KN-kode 2905 11, der er opført i bilag XXI, del B, finder forbuddene i stk. 1 og 2 ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 18. juni 2023 af kontrakter, der er indgået inden den 7. oktober 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.«

7)

I artikel 3k foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   For så vidt angår de produkter, der er opført i bilag XXIII, del A, finder forbuddene i stk. 1 og 2 ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 10. juli 2022 af kontrakter, som er indgået inden den 9. april 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.«

b)

Stk. 3a affattes således:

»3a.   For så vidt angår de produkter, der er opført under KN-kode 2701, 2702, 2703 og 2704, som opført i bilag XXIII, del A, finder forbuddene i stk. 1 og 2 ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 8. januar 2023 af kontrakter, som er indgået inden den 7. oktober 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.«

c)

Følgende stykke indsættes:

»3b.   For så vidt angår de produkter, der er opført i bilag XXIII, del B, finder forbuddene i stk. 1 og 2 ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 16. januar 2023 af kontrakter, der er indgået inden den 17. december 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.«

d)

Følgende stykke indsættes:

»5a.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan på de vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade salg, levering, overførsel eller eksport af produkter henhørende under KN-kode 8417 20, 8419 81 80 og 8438 10 10, eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand, efter at have fastslået, at det er til personlig husholdningsbrug for fysiske personer er nødvendigt med sådanne produkter eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand.«

e)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Når de kompetente myndigheder træffer afgørelse om anmodninger om tilladelser som omhandlet i stk. 5 og 5a, må de ikke give tilladelse til eksport til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland, hvis de har rimelig grund til at tro, at produkterne kan have en militær slutanvendelse.«

8)

I artikel 3m foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 7 tilføjes følgende afsnit:

»Fra den 5. februar 2023 er det forbudt at overføre eller transportere olieprodukter henhørende under KN-kode 2710, som er fremstillet af råolie, der er importeret på grundlag af en undtagelse, som Bulgariens kompetente myndighed har indrømmet i henhold til stk. 5, til andre medlemsstater eller til tredjelande, eller at sælge sådanne olieprodukter til købere i andre medlemsstater eller i tredjelande.

Uanset forbuddet i andet afsnit kan Bulgariens kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade salg, levering, overførsel eller eksport til Ukraine af visse olieprodukter, der er opført i bilag XXXI, og som er fremstillet af råolie importeret i henhold til stk. 5, efter at have konstateret, at:

a)

produkterne udelukkende er bestemt til anvendelse i Ukraine

b)

et sådant salg, eller en sådan levering, overførsel eller eksport ikke har til formål at omgå forbuddene i andet afsnit.

Uanset forbuddet i andet afsnit kan Bulgariens kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade salg, levering, overførsel eller eksport til ethvert tredjeland af visse olieprodukter, der er opført i bilag XXXII, og som er fremstillet af råolie importeret i henhold til stk. 5, inden for rammerne af eksportkontingenterne nævnt i bilag XXXII, efter at have konstateret, at:

a)

produkterne ikke kan lagres i Bulgarien på grund af miljø- og sikkerhedsmæssige risici

b)

et sådant salg, eller en sådan levering, overførsel eller eksport ikke har til formål at omgå forbuddene i andet afsnit.

Bulgarien underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af nærværende stykke, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.«

b)

I stk. 8 tilføjes følgende afsnit:

»Fra den 5. februar 2023 og uanset forbuddene i tredje afsnit, kan Ungarns og Slovakiets kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade salg, levering, overførsel eller eksport til Ukraine af visse olieprodukter, der er opført i bilag XXXI, og som er fremstillet af råolie importeret i henhold til stk. 3, litra d), efter at have konstateret, at:

a)

produkterne udelukkende er bestemt til anvendelse i Ukraine

b)

et sådant salg, eller en sådan levering, overførsel eller eksport ikke har til formål at omgå forbuddene i tredje afsnit.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af nærværende stykke, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.«

c)

Følgende stykker tilføjes:

»11.   Fysiske og juridiske personer, enheder og organer oplyser inden for to uger den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er bosat, befinder sig, er etableret eller stiftet, om alle transaktioner med henblik på køb, import eller overførsel til Unionen af naturgaskondensater henhørende under underpos. KN 2709 00 10 fra anlæg til fremstilling af flydende naturgas, der har oprindelse i eller er eksporteret fra Rusland. Indberetningen skal omfatte oplysninger om mængder.

Den pågældende medlemsstat videresender de oplysninger, der er modtaget i henhold til foregående afsnit, til de andre medlemsstater og Kommissionen.

12.   På grundlag af oplysningerne modtaget i henhold til stk. 11 gennemgår Kommissionen senest den 18. juni 2023, hvordan foranstaltningerne vedrørende naturgaskondensater henhørende under underpos. KN 2709 00 10 fra anlæg til fremstilling af flydende naturgas, der har oprindelse i eller er eksporteret fra Rusland, fungerer.«

9)

I artikel 3n tilføjes følgende stykker:

»12.   Fysiske og juridiske personer, enheder og organer oplyser inden for to uger den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er bosat, befinder sig, er etableret eller stiftet, om alle transaktioner med henblik på køb eller overførsel til tredjelande af naturgaskondensater henhørende under underpos. KN 2709 00 10 fra anlæg til fremstilling af flydende naturgas, der har oprindelse i eller er eksporteret fra Rusland. Indberetningen skal omfatte oplysninger om mængder.

Den pågældende medlemsstat videresender de oplysninger, der er modtaget i henhold til foregående afsnit, til de andre medlemsstater og Kommissionen.

13.   På grundlag af oplysningerne modtaget i henhold til stk. 12 gennemgår Kommissionen senest den 18. juni 2023, hvordan foranstaltningerne vedrørende naturgaskondensater henhørende under underpos. KN 2709 00 10 fra anlæg til fremstilling af flydende naturgas, der har oprindelse i eller er eksporteret fra Rusland, fungerer.«

10)

Artikel 5, stk. 5, affattes således:

»5.   Fra den 12. april 2022 er det forbudt at notere og levere tjenester og fra den 29. januar 2023 at optage til handel på markedspladser, der er registreret eller anerkendt i Unionen, for så vidt angår omsættelige værdipapirer, der tilhører juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret i Rusland og har over 50 % offentligt ejerskab.«

11)

I artikel 5aa foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykker indsættes:

»1b.   Det er forbudt fra den 16. januar 2023 at bestride stillinger i de styrende organer i:

a)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som er offentligt kontrolleret eller med over 50 % offentligt ejerskab, eller hvori Rusland, dets regering eller Ruslands centralbank har ret til andel i udbyttet, eller som Rusland, dets regering eller Ruslands centralbank har andre væsentlige økonomiske forbindelser med

b)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, hvoraf en enhed som omhandlet i dette stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

c)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i dette stykkes litra a) eller b).

Dette forbud gælder ikke for de juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i stk. 1, og på hvilke stk. 1a finder anvendelse.

1c.   Uanset stk. 1b kan de kompetente myndigheder give tilladelse til at bestride en stilling i det styrende organ i en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i stk. 1b, når de har fastslået, at den juridiske person, enheden eller organet er:

a)

et joint venture eller et lignende retligt arrangement, der involverer en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i stk. 1b, og som er indgået af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til lovgivningen i en medlemsstat inden den 17. december 2022, eller

b)

en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i stk. 1b, der er etableret i Rusland inden den 17. december 2022, og som ejes af eller udelukkende eller i fællesskab kontrolleres af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til lovgivningen i en medlemsstat.

1d.   Uanset stk. 1b kan de kompetente myndigheder give tilladelse til at bestride en stilling i det styrende organ i en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i stk. 1b, når de har fastslået, at bestridelsen af en sådan stilling er nødvendig for at sikre kritisk energiforsyning.

1e.   Uanset stk. 1b kan de kompetente myndigheder give tilladelse til at bestride en stilling i det styrende organ i en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i stk. 1b, når de har fastslået, at den juridiske person, enheden eller organet er involveret i transit gennem Rusland af olie med oprindelse i et tredjeland, og at bestridelsen af en sådan stilling er med henblik på transaktioner, der ikke er forbudt i henhold til artikel 3m og 3n.«

b)

Følgende stykker indsættes:

»2d.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 18. marts 2023 af kontrakter, der er indgået med en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i bilag XIX, del C, inden den 17. december 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

2e.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på modtagelse af betalinger, der skal foretages af de juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i bilag XIX, del C, i henhold til kontrakter, der er udført inden den 18. marts 2023.«

c)

Stk. 3, litra d), affattes således:

»d)

transaktioner, herunder salg, der er strengt nødvendige for afvikling senest den 30. juni 2023 af et joint venture eller et lignende retligt arrangement, der er indgået inden den 16. marts 2022, og som involverer en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i stk. 1«.

d)

Følgende stykke indsættes:

»3a.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade transaktioner, der er strengt nødvendige for, at de enheder, der er nævnt i stk. 1, eller deres datterselskaber i Unionen kan foretage afhændelse og trække sig tilbage senest den 30. juni 2023 fra juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Unionen.«

e)

Følgende stykke tilføjes:

»5.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1c, 1d, 1e og 3a, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.«

12)

I artikel 5g, stk. 1, indsættes følgende litra:

»aa)

senest den 27. maj 2023 forelægge den kompetente nationale myndighed i den medlemsstat, hvor de befinder sig, eller Kommissionen en liste over indskud på over 100 000 EUR, som indehaves af juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret uden for Unionen, og hvoraf russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, direkte eller indirekte ejer over 50 %. De forelægger hver 12. måned ajourførte oplysninger om størrelsen af sådanne indskud.«

13)

Artikel 5n affattes således:

»Artikel 5n

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at levere tjenester vedrørende regnskabsførelses- og revisionsvirksomhed, herunder lovpligtig revision, bogføring og skatterådgivning samt virksomheds- og ledelsesrådgivning og PR-ydelser til:

a)

Ruslands regering eller

b)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

2.   Det er forbudt direkte eller indirekte at yde arkitekt- og ingeniørtjenester, juridisk rådgivning og IT-konsulenttjenester til:

a)

Ruslands regering eller

b)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

2a.   Det er forbudt at levere markedsundersøgelser og opinionsundersøgelser, teknisk prøvning og analysetjenester samt reklametjenester til:

a)

Ruslands regering eller

b)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på levering af tjenester, der er strengt nødvendige for afslutning senest den 5. juli 2022 af kontrakter, der ikke er i overensstemmelse med denne artikel, og som er indgået inden den 4. juni 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

4.   Stk. 2 finder ikke anvendelse på levering af tjenester, der er strengt nødvendige for afslutning senest den 8. januar 2023 af kontrakter, der ikke er i overensstemmelse med denne artikel, og som er indgået inden den 7. oktober 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

4a.   Stk. 2a finder ikke anvendelse på levering af tjenester, der er strengt nødvendige for afslutning senest den 16. januar 2023 af kontrakter, som ikke er i overensstemmelse med denne artikel, og som er indgået inden den 17. december 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

5.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på levering af tjenester, der er strengt nødvendige for udøvelsen af retten til et forsvar i retssager og retten til effektive retsmidler.

6.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på levering af tjenester, der er strengt nødvendige for at sikre adgang til retslige, administrative eller voldgiftsmæssige procedurer i en medlemsstat eller til anerkendelse eller fuldbyrdelse af en dom eller en voldgiftskendelse, som er afgivet i en medlemsstat, forudsat at en sådan levering af tjenester er i overensstemmelse med målene i denne forordning og forordning (EU) nr. 269/2014.

7.   Stk. 1, 2 og 2a finder ikke anvendelse på levering af tjenester, der udelukkende er bestemt til brug for juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som ejes af eller kontrolleres alene eller i fællesskab af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til lovgivningen i en medlemsstat, et land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz eller et partnerland, som opført i bilag VIII.

8.   Stk. 2 og 2a finder ikke anvendelse på levering af tjenesteydelser, der er nødvendige for folkesundhedsmæssige krisesituationer, akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet eller som en reaktion på naturkatastrofer.

9.   Stk. 2 finder ikke anvendelse på levering af tjenester, der er nødvendige for softwareopdateringer til ikkemilitær brug og for en ikkemilitær slutbruger, som er tilladt i henhold til artikel 2, stk. 3, litra d), og artikel 2a, stk. 3, litra d), i forbindelse med produkter, der er opført i bilag VII.

10.   Uanset stk. 1, 2 og 2a kan de kompetente myndigheder tillade de deri omhandlede tjenester på vilkår, som de finder hensigtsmæssige, efter at have fastslået, at dette er nødvendigt med henblik på:

a)

humanitære formål såsom at levere eller lette levering af bistand, herunder lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer eller overførsel af humanitære hjælpearbejdere og dertil knyttet bistand, eller til evakueringer

b)

civilsamfundsaktiviteter, der direkte fremmer demokratiet, menneskerettighederne eller retsstatsprincippet i Rusland

c)

Unionens og medlemsstaternes og partnerlandenes diplomatiske og konsulære repræsentationers funktion i Rusland, herunder delegationer, ambassader og missioner, eller internationale organisationer i Rusland, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten

d)

sikring af kritisk energiforsyning i Unionen og køb, import eller transport til Unionen af titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm

e)

sikring af kontinuerlig drift af infrastrukturer, hardware og software, der er afgørende for menneskers sundhed og sikkerhed eller for miljøsikkerheden

f)

etablering, drift, vedligeholdelse, levering og oparbejdning af brændsel og sikkerhed i forbindelse med civil nuklear kapacitet, og fortsat udformning, opførelse og ibrugtagning nødvendig til færdiggørelse af civile nukleare faciliteter samt levering af prækursormateriale til fremstilling af medicinske radioisotoper og lignende medicinske anvendelser, eller kritisk teknologi til overvågning af miljøstråling samt til civilt nukleart samarbejde, navnlig inden for forskning og udvikling eller

g)

levering af elektroniske kommunikationstjenester fra Unionens teleoperatører, der er nødvendige for drift, vedligeholdelse og sikkerhed, herunder cybersikkerhed, af elektroniske kommunikationstjenester, i Rusland, i Ukraine, i Unionen, mellem Rusland og Unionen og mellem Ukraine og Unionen og til datacentertjenester i Unionen.

11.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 10, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.«

14)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 12b

1.   Uanset artikel 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h og 3k kan de kompetente myndigheder tillade salg, levering eller overførsel af produkter og teknologier, der er opført i bilag II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX og XXIII samt i bilag I til forordning (EU) 2021/821, indtil den 30. september 2023, hvis et sådant salg eller en sådan levering eller overførsel er strengt nødvendigt for afhændelser i forbindelse med Rusland eller afviklingen af forretningsaktiviteter i Rusland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

produkterne og teknologierne ejes af en statsborger i en medlemsstat eller af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning, eller af juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som ejes af eller kontrolleres alene eller i fællesskab af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning og

b)

de kompetente myndigheder, der træffer afgørelse om anmodninger om tilladelse, ikke har rimelig grund til at antage, at produkterne kan være til en militær slutbruger eller have en militær slutanvendelse i Rusland og

c)

de pågældende produkter og teknologier befandt sig fysisk i Rusland, før de relevante forbud i artikel 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h eller 3k trådte i kraft for disse produkter og teknologier.

2.   Uanset artikel 3g og 3i kan de kompetente myndigheder tillade import eller overførsel af produkter, der er opført i bilag XVII og XXI indtil den 30. september 2023, hvis en sådan import eller overførsel er strengt nødvendigt for afhændelser i forbindelse med Rusland eller afviklingen af forretningsaktiviteter i Rusland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

produkterne ejes af en statsborger i en medlemsstat eller af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning, eller af juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som ejes af eller kontrolleres alene eller i fællesskab af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning og

b)

de pågældende produkter befandt sig fysisk i Rusland, før de relevante forbud i artikel 3g og 3i trådte i kraft for disse produkter.

3.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1 og 2, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

4.   Alle tilladelser, der er omhandlet i artikel 1, vedrørende produkter og teknologier, der er opført i bilag VII og i bilag I til forordning (EU) 2021/821, udstedes så vidt muligt elektronisk på formularer, der mindst indeholder alle elementerne i modellen fastsat i bilag IX, del C, i den der angivne rækkefølge.

Artikel 12c

1.   De kompetente myndigheder udveksler oplysninger med de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser, der er givet i henhold til artikel 12b, stk. 1, i forbindelse med produkter og teknologier, der er opført i bilag VII og i bilag I til forordning (EU) 2021/821. Udvekslingen af oplysninger sker ved hjælp af det elektroniske system, der er indført i henhold til artikel 23, stk. 6, i forordning (EU) 2021/821.

2.   Oplysninger, der modtages som følge af anvendelsen af denne artikel, må kun anvendes til det formål, hvortil de er indhentet, herunder oplysninger udvekslet som omhandlet i artikel 2d, stk. 4.

3.   Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer beskyttelsen af fortrolige oplysninger, der er indhentet i medfør af denne artikel, i overensstemmelse med EU-retten og den respektive nationale ret.

4.   Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at klassificerede informationer, der gives eller udveksles i henhold til denne artikel, ikke ned- eller afklassificeres uden forudgående skriftligt samtykke fra udstederen.«

15)

Bilag IV ændres som anført i bilag I til denne forordning.

16)

Bilag VII ændres som anført i bilag II til denne forordning.

17)

Bilag IX ændres som anført i bilag III til denne forordning.

18)

Bilag XI ændres som anført i bilag IV til denne forordning.

19)

Bilag XV ændres som anført i bilag V til denne forordning.

Nr. 19) finder anvendelse på en eller flere af de enheder, der er omhandlet i bilag V til denne forordning, fra den 1. februar 2023, forudsat at Rådet efter at have gennemgået de respektive sager træffer afgørelse herom ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.

20)

Bilag XVII ændres som anført i bilag VI til denne forordning.

21)

Bilag XIX ændres som anført i bilag VII til denne forordning.

22)

Bilag XXIII ændres som anført i bilag VIII til denne forordning.

23)

Bilag XXV ændres som anført i bilag IX til denne forordning.

24)

Bilag XXX tilføjes i overensstemmelse med bilag X til denne forordning.

25)

Bilag XXXI tilføjes i overensstemmelse med bilag XI til denne forordning.

26)

Bilag XXXII tilføjes i overensstemmelse med bilag XII til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2022.

På Rådets vegne

M. BEK

Formand


(1)  EUT L 322 I af 16.12.2022.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).


BILAG I

Bilag IV til forordning (EU) nr. 833/2014 affattes således:

"BILAG IV

Liste over fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer omhandlet i artikel 2, stk. 7, artikel 2a, stk. 7, og artikel 2b, stk. 1

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

Argut OOO

Communication Center of the Ministry of Defense

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

Foreign Intelligence Service (SVR)

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding Yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF

Moscow Institute of Physics and Technology

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

Central Research and Development Institute Tsiklon

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

Scientific-Research Institute of Electronics

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

Scientific Research Institute NII Submikron

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC "35th Shipyard"

United Shipbuilding Corporation JSC "Astrakhan Shipyard"

United Shipbuilding Corporation JSC "Aysberg Central Design Bureau"

United Shipbuilding Corporation JSC "Baltic Shipbuilding Factory"

United Shipbuilding Corporation JSC "Krasnoye Sormovo Plant OJSC"

United Shipbuilding Corporation JSC SC "Zvyozdochka"

United Shipbuilding Corporation "Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar"

United Shipbuilding Corporation "Scientific Research Design Technological Bureau Onega"

United Shipbuilding Corporation "Sredne-Nevsky Shipyard"

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise "Radiosviaz"

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components

Scientific-Production Enterprise "Kant"

Scientific-Production Enterprise "Svyaz"

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute "Argon"

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Salute"

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "State Machine Building Design Bureau "Vympel" By Name I.I.Toropov"

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "URALELEMENT"

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Plant Dagdiesel"

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering"

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company "Research Center for Automated Design"

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant "Molot"

Tactical Missile Company, PJSC "MBDB""ISKRA"

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, "Central Design Bureau of Automation"

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP "Region"

Tactical Missile Corporation, AO TMKB "Soyuz"

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern "MPO – Gidropribor"

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company "KRASNY GIDROPRESS"

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau "Detal"

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) "October"

United Shipbuilding Corporation "Production Association Northern Machine Building Enterprise"

United Shipbuilding Corporation "5th Shipyard"

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau

Lyulki Science and Technology Center

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

Federal State Unitary Enterprise "State Scientific-Research Institute for Aviation Systems" (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute

Moscow Institute of Thermal Technology

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

Software Research Institute

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant

Russian Institute of Radio Navigation and Time

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering "Rubin", JSC

"Aeropribor-Voskhod", JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

Irkutsk Aviation Plant

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

Joint Stock Company "Head Special Design Bureau Prozhektor"

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP "Avitec", JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

Tulatochmash, JSC

PJSC "I.S. Brook" INEUM

SPE "Krasnoznamenets", JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

SPA "Impuls", JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB "Technika"

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC".

"

BILAG II

Bilag VII til forordning (EU) nr. 833/2014 affattes således:

"BILAG VII

Liste over produkter og teknologi omhandlet i artikel 2a, stk. 1, og artikel 2b, stk. 1

Del A

Generelle noter, akronymer og forkortelser samt definitioner i bilag I til forordning (EU) 2021/821 finder anvendelse i dette bilag med undtagelse af "Del I – Generelle noter, akronymer og forkortelser samt definitioner, generelle noter til bilag I, punkt 2."

Definitioner af termer, der anvendes i Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr (CML) (2020/C 85/01), finder anvendelse i dette bilag.

Med forbehold af denne forordnings artikel 12 er ikke-kontrollerede produkter, der indeholder en eller flere af de komponenter, der er opført i dette bilag, ikke omfattet af kontrollen i henhold til denne forordnings artikel 2a og 2b.

Med forbehold af denne forordnings artikel 12 er ikke-kontrollerede produkter, der indeholder en eller flere af de komponenter, der er opført i dette bilag, ikke omfattet af kontrollen i henhold til denne forordnings artikel 2a og 2b.

Kategori I – Elektronik

X.A.I.001

Elektronisk udstyr og komponenter.

a.

"Mikroprocessormikrokredsløb", "mikrocomputermikrokredsløb", mikrocontrollermikrokredsløb med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En ydelseshastighed på mindst 5 gigaflops og en aritmetisk logisk enhed med en adgangsbredde på mindst 32 bit

2.

En klokfrekvens på over 25 MHz eller

3.

Mere end én data- eller instruktionsbus eller seriel kommunikationsport, der giver en direkte ekstern forbindelse mellem parallelle "mikroprocessormikrokredsløb" med en overføringshastighed, der er højere end 2,5 Mbyte/s.

b.

Integrerede hukommelseskredsløb som følger:

1.

Elektrisk sletbare programmerbare read-only-hukommelser (EEPROMs) med lagerkapacitet

a.

Mere end 16 Mbits pr. pakning til flashhukommelsestyper eller

b.

Over en af følgende grænser for alle andre EEPROM-typer:

1.

Mere end 1 Mbit pr. pakke eller

2.

Mere end 256 kbit pr. pakke og en maksimal adgangstid på mindre end 80 ns

2.

Statiske random-access-hukommelser (SRAMs) med lagerkapacitet:

a.

Mere end 1 Mbit pr. pakke eller

b.

Mere end 256 kbit pr. pakke og en maksimal adgangstid på mindre end 25 ns

c.

Analog-til-digital konvertere med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Opløsning på mindst 8 bit, men mindre end 12 bit, med en uddatahastighed på over 200 megaaftastninger pr. sekund (MSPS)

2.

Opløsning på 12 bit med en uddatahastighed på over 105 megaaftastninger pr. sekund (MSPS)

3.

Opløsning på mere end 12 bit, men lig med eller mindre end 14 bit, med en uddatahastighed på over 10 mio. ord pr. sekund MSPS) eller

4.

Opløsning på mere end 14 bit med en uddatahastighed på over 2,5 megaaftastninger pr. sekund (MSPS)

d.

Logiske anordninger, der er programmerbare på stedet, og som har et maksimalt antal single-ended digitale inputs/outputs på mellem 200 og 700

e.

Processorer til Fast Fourier-transformation (FFT) med en normeret udførelseshastighed for en 1 024 -punkts kompleks FFT på mindre end 1 ms

f.

Kundespecificerede integrerede kredsløb, for hvilke funktionen er ukendt, eller eksportkontrolstatus for det udstyr, i hvilket de integrerede kredsløb skal anvendes, er ukendt for producenten, med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Over 144 terminaler eller

2.

Typisk "basal transmissionsforsinkelse" på mindre end 0,4 ns

g.

"Elektroniske vakuumenheder" med vandrefelt, pulserende eller kontinuerlig bølge som følger:

1.

Koblede hulrumsanordninger eller derivater af disse

2.

Enheder baseret på helixkredsløb eller foldede eller snoede bølgelederkredsløb eller derivater heraf, med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

"Momentan båndbredde" på mindst en halv oktav og et produkt af gennemsnitlig effekt (udtrykt i kW) og frekvens (udtrykt i GHz) på mere end 0,2, eller

b.

"Momentan båndbredde" på mindre end en halv oktav og et produkt af gennemsnitlig effekt (udtrykt i kW) og frekvens (udtrykt i GHz) på mere end 0,4;

h.

Fleksible bølgeledere, konstrueret til brug ved frekvenser på mere end 40 GHz

i.

Akustisk bølgeudstyr og surface skimming (fladt volumen) akustisk bølgeudstyr med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Bærefrekvens på over 1 GHz eller

2.

Bærefrekvens på højst 1 GHz og

a.

"Frekvenssidesløjfedæmpning" på mere end 55 dB

b.

Produktet af den største forsinkelse og båndbredde (tid i μs og båndbredde i MHz) på mere end 100 eller

c.

Spredningsforsinkelse på mere end 10 μs

Teknisk note: I forbindelse med X.A.I.001.i forstås ved "frekvenssidesløjfedæmpning" den maksimale dæmpningsværdi, der er specificeret i databladet.

j.

"Celler" som følger:

1.

"Primærceller" med en "energitæthed" på højst 550 Wh/kg ved 293 K (20 °C)

2.

"Sekundærceller" med en "energitæthed" på højst 350 Wh/kg ved 293 K (20 °C)

Bemærk: X.A.I.001.j lægger ikke eksportkontrol på batterier, herunder enkeltcellebatterier.

Tekniske noter:

1.

I forbindelse med X.A.I.001.j. beregnes energitætheden (Wh/kg) som den nominelle spænding ganget med den nominelle kapacitet i amperetimer (Ah) divideret med massen i kg. Hvis den nominelle kapacitet ikke er angivet, beregnes energitætheden som den nominelle spænding i anden og derefter ganget med udladningstiden i timer divideret med udladningsbelastningen i ohm og massen i kg.

2.

I forbindelse med X.A.I.001.j. defineres en "celle" som en elektrokemisk anordning, der har positive og negative elektroder og en elektrolyt, og som er en kilde til elektrisk energi. Den er grundbyggeklodsen i et batteri.

3.

I forbindelse med X.A.I.001.j.1. er en "primærcelle" en "celle", der ikke er beregnet til at blive ladet af en anden kilde.

4.

I forbindelse med X.A.I.001.j.2. er en "sekundærcelle" en "celle", der er beregnet til at blive ladet af en ekstern elektrisk kilde.

k.

"Superledende" elektromagneter eller solenoider, der er specielt konstrueret til at blive fuldt opladet eller afladet på mindre end 1 minut, og med samtlige følgende egenskaber:

Bemærk: X.A.I.001.k lægger ikke eksportkontrol på "superledende" elektromagneter eller solenoider, der er konstrueret til medicinsk udstyr til magnetisk resonans-billeddannelse (MRI).

1.

Maksimal energiafgivelse under afladning divideret med varigheden af afladningen på mere end 500 kJ pr. minut

2.

Indre diameter af strømvindingerne på mere end 250 mm og

3.

Nominel magnetisk induktion mere end 8 T eller "total strømtæthed" i vindingen mere end 300 A/mm2

l.

Kredsløb eller systemer til elektromagnetisk energilagring, der indeholder komponenter, der er fremstillet af "superledende" materialer, der er specielt konstrueret til drift ved temperaturer under mindst en af de "superledende" bestanddeles "kritiske temperatur", og som har en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Resonante driftsfrekvenser på mere end 1 MHz

2.

Den lagrede energitæthed 1 MJ/m3 eller mere og

3.

Afladningstid mindre end 1 ms

m.

Hydrogen/hydrogenisotop-thyratroner af keramisk metal og mærkespidsstrøm på mindst 500 A

n.

Ikke anvendt

o.

Solceller, samlinger af forbundne solceller med dækglas (CIC), solpaneler og solarrays, der er "rumkvalificerede" og ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002

"Elektroniske samlinger", moduler og udstyr til generelle formål.

a.

Andet elektronisk testudstyr end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821

b.

Digitale magnetbåndinstrumentdataoptagere med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Maksimal digital interface-overføringshastighed højere end 60 Mbit/s, hvori der anvendes skrueskanderingsteknik

2.

Maksimal digital interface-overføringshastighed højere end 120 Mbit/s, hvori der anvendes fasthovedteknik eller

3.

"Rumkvalificeret"

c.

Udstyr med maksimal digital interface-overføringshastighed, der er højere end 60 Mbit/s, beregnet på overførsel af konvertering af digitale videobåndoptagere til brug som digitale instrumentdataoptagere

d.

Ikke-modulære analoge oscilloskoper med en båndbredde på mindst 1 GHz

e.

Modulære analoge oscilloskoper med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Mainframe med en båndbredde på mindst 1 GHz eller

2.

Plug-in-moduler med en individuel båndbredde på mindst 4 GHz

f.

Analoge stikoscilloskoper til analyse af tilbagevendende fænomener med en effektiv båndbredde på mere end 4 GHz

g.

Digitale oscilloskoper og transientoptagere, der anvender analog-til-digital konverteringsteknik, og som er i stand til at lagre transienter ved sekventiel stikprøveudtagning ved single-shot input ved successive intervaller på mindre end 1 ns (større end 1 gigaaftastning pr. sekund (GSPS), ved digitalisering til en opløsning på mindst 8 bit, og lagring af mindst 256 prøver.

Bemærk: X.A.I.002 lægger eksportkontrol på følgende specielt konstruerede komponenter til analoge oscilloskoper:

1.

Plug-in-enheder

2.

Eksterne forstærkere

3.

Forforstærkere

4.

Udstyr til stikprøveudtagning

5.

Katodestrålerør.

X.A.I.003

Andet udstyr til specifik behandling end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, som følger:

a.

Andre frekvensomformere og deres specielt konstruerede komponenter end dem, der er specificeret i CML eller i forordning (EU) 2021/821

b.

Andre massespektrometre end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821

c.

Alle røntgenudladningsmaskiner eller komponenter til kraftsystemer med impulseffekt, hvis konstruktion bygger derpå, herunder Marxgeneratorer, impulsformningsnet med høj effekt, højspændingskondensatorer og triggers

d.

Andre impulsforstærkere end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821

e.

Elektronisk udstyr til tidsforsinkelse eller måling af tidsintervaller som følger:

1.

Moduler til tidsforsinkelse med en opløsning på 50 ns eller derunder i tidsintervaller på 1 μs eller derover eller

2.

Moduler til måling af tidsintervaller med flere kanaler (3 eller flere) eller kronometrisk udstyr med en opløsning på 50 ns eller derunder i tidsintervaller på 1 μs eller derover

f.

Kromatografiske og spektrometriske analyseinstrumenter.

X.B.I.001

Udstyr til fremstilling af elektroniske komponenter eller materialer som følger samt specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

a.

Udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af elektronrør, optiske elementer og specielt konstruerede komponenter dertil er derfor underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 (2) eller X.A.I.001

b.

Følgende udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af halvlederkomponenter, integrerede kredsløb og "elektroniske samlinger", samt systemer, der omfatter eller har dette udstyrs egenskaber:

Bemærk: I henhold til X.B.I.001.b lægges der også eksportkontrol på udstyr, der anvendes eller modificeres til brug ved fremstilling af andet udstyr, f.eks. billeddannende udstyr, elektrooptisk udstyr og akustisk bølgeudstyr.

1.

Udstyr til forarbejdning af materialer til fremstilling af udstyr og komponenter som specificeret i X.B.I.001.b som følger:

Bemærk: I henhold til X.B.I.001 lægges der ikke eksportkontrol på kvartsovnsrør, ovnforinger, paddles, boats (undtagen specielt konstruerede caged boats), boblere, kassetter eller digler, der er specielt konstrueret til forarbejdningsudstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.B.I.001.b.1.

a.

Udstyr til fremstilling af polykrystallinsk silicium og materialer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 3C001 (3)

b.

Udstyr, der er specielt konstrueret til rensning eller forarbejdning af III/V og II/VI-halvledermaterialer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 eller 3C005 (4), bortset fra krystaltrækkemaskiner, for hvilke der henvises til X.B.I.001.b.1.c nedenfor

c.

Krystaltrækkemaskiner og ovne som følger:

Bemærk: X.B.I.001.b.1.c lægger ikke eksportkontrol på diffusions- og oxidationsovne.

1.

Udglødnings- eller rekrystalliseringsudstyr, dog ikke ovne med konstant temperatur, der anvender kraftig energioverførsel, med evne til at forarbejde wafers med en hastighed over 0,005 m2 pr. minut

2.

Krystaltrækkemaskiner "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Kan genoplades uden at udskifte digelbeholderen

b.

I stand til at operere ved tryk på over 2,5 × 105 Pa, eller

c.

I stand til at trække krystaller med en diameter på over 100 mm

d.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til epitaksial vækst med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

I stand til at danne et lag af silicium med en lagtykkelse, der er ensartet til mindre end ±2,5 % over en længde på mindst 200 mm

2.

I stand til at danne et lag af andet materiale end silicium med en lagtykkelse, der er ensartet på tværs af waferen på mindst ±3,5 % eller eller

3.

Rotation af individuelle wafere under forarbejdningen

e.

Udstyr til epitaksial vækst ved molekylestråle

f.

Magnetisk forstærket "sputtering"-udstyr med specielt konstruerede integrerede indføringssluser, der er i stand til at overføre wafere i et isoleret vakuummiljø

g.

Udstyr, der er specielt konstrueret til ionimplantering, ionforstærket eller fotoforstærket diffusion med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Evne til at generere mønstre

2.

Stråleenergi (accelerationsspænding) på mere end 200 keV

3.

Optimeret til drift ved en stråleenergi (accelerationsspænding) på mindre end 10 keV eller

4.

I stand til højenergioxygenimplantering i et opvarmet "substrat"

h.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til selektiv fjernelse (ætsning) ved hjælp af anisotropiske tørre metoder (f.eks. plasma) som følger:

1.

"Batchtyper" med en af følgende egenskaber:

a.

Endpointdetektion, bortset fra optiske emissionsspektroskopityper eller

b.

Et tryk på højst 26,66 Pa i reaktorens driftstryk (ætsning)

2.

"Enkeltwafertyper" med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Endpointdetektion, bortset fra optiske emissionsspektroskopityper

b.

Et tryk på højst 26,66 Pa i reaktorens driftstryk (ætsning) eller

c.

Waferhåndtering med kassette-til-kassette- og indføringssluser

Bemærkninger:

1.

"Batchtyper" henviser til maskiner, der ikke er specielt konstrueret til forarbejdning af enkeltwafere. Sådanne maskiner kan forarbejde to eller flere wafere samtidig med fælles procesparametre, f.eks. RF-effekt, temperatur, ætsningsgasarter og strømningshastigheder.

2.

"Enkeltwafertyper" henviser til maskiner, der ikke er specielt konstrueret til forarbejdning af enkeltwafere. Disse maskiner kan anvende automatiske waferhåndteringsteknikker til at indføre en enkelt wafer i forarbejdningsudstyret. Definitionen omfatter udstyr, der kan indføre og forarbejde flere wafere, men hvor ætningsparametrene, f.eks. RF-effekt eller endpoint, kan bestemmes uafhængigt for hver enkelt wafer.

i.

Udstyr til "kemisk dampudfældning" (CVD), f.eks. plasmaforstærket CVD (PECVD) eller fotoforstærket CVD, til fremstilling af halvlederkomponenter, med en af følgende egenskaber til udfældning af oxider, nitrider, metaller eller polysilicium:

1.

Udstyr til kemisk dampudfældning, der fungerer under 105 Pa, eller

2.

PECVD-udstyr, der fungerer enten under 60 Pa eller med automatisk waferhåndtering med kassette-til-kassette og indføringssluser

Bemærk: X.B.I.001.b.1.i lægger ikke eksportkontrol på lavtrykssystemer til kemisk dampudfældning (LPCVD) eller reaktivt "sputtering"-udstyr.

j.

Elektronstrålesystemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til maskefremstilling eller forarbejdning af halvlederkomponenter, med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Elektrostatisk stråleafbøjning

2.

Formet, ikke-gaussisk stråleprofil

3.

Digital-til-analog konverteringshastighed på mere end 3 MHz

4.

Digital-til-analog konverteringsnøjagtighed på mere end 12 bit eller

5.

Mål-til-stråle-positionsfeedbackstyringspræcision på højst 1 μm

Bemærk: X.B.I.001.b.1.j lægger ikke eksportkontrol på elektronstråleudfældningssystemer eller scanning-elektronmikroskoper til generelle formål.

k.

Udstyr til overfladefinish til forarbejdning af halvlederwafere som følger:

1.

Specielt konstrueret udstyr til bagsideforbejdning af wafere, der er tyndere end 100 μm, og efterfølgende adskillelse heraf eller

2.

Specielt konstrueret udstyr til at opnå en overfladeruhed på en forarbejdet wafers aktive overflade med en tosigmasværdi på højst 2 μm, totalt indikatorudslag (TIR)

Bemærk: X.B.I.001.b.1.k lægger ikke eksportkontrol på udstyr til pålægning og polering til waferes overfladefinish på én side.

l.

Forbindelsesudstyr, som omfatter fælles enkeltkamre eller flerkamre til vakuum, der er specielt konstrueret til at muliggøre integration af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.B.I.001, i et komplet system

m.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program", der anvender "lasere" til reparation eller trimning af "monolitiske integrerede kredsløb" med en af følgende egenskaber:

1.

Positioneringsnøjagtighed på mindre end ±1 μm eller

2.

Pletstørrelse (kerf-bredde) på mindre end 3 μm.

Teknisk note: Med henblik på X.B.I.001.b.1. forstås ved "sputtering" en overlay-belægningsproces, hvor positivt ladede ioner accelereres af et elektrisk felt med målets (belægningsmaterialets) overflade. Når ionerne rammer overfladen, er den kinetiske energi tilstrækkelig til at frigøre overfladeatomer på målet og aflejre dem på substratet. (Bemærk: Triode-, magnetron- eller radiofrekvenssputtering for at forbedre belægningens vedhængskraft og belægningsprocessens hastighed er almindelige modifikationer af processen).

2.

Masker, maskesubstrater, maskefremstillingsudstyr og billedoverførselsudstyr til fremstilling af udstyr og komponenter som specificeret i X.B.I.001 som følger:

Bemærk: Udtrykket masker henviser til dem, der anvendes til elektronstrålelitografi, røntgenlitografi og ultraviolet litografi samt den sædvanlige fotolitografi med ultraviolet og synligt lys.

a.

Færdige masker, retikler og konstruktioner hertil, undtagen:

1.

Færdige masker eller retikler til fremstilling af integrerede kredsløb, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 (5) eller

2.

Maskiner eller retikler, der har begge følgende egenskaber:

a.

Deres udformning er baseret på geometrier på mindst 2,5 μm og

b.

Udformningen omfatter ikke særlige funktioner, der kan ændre den tilsigtede anvendelse ved hjælp af produktionsudstyr eller "software"

b.

Maskesubstrater som følger:

1.

"Substrater" (f.eks. glas, kvarts, safir) belagt med hård overflade (f.eks. chrom, silicium, molybdæn) til fremstilling af masker med dimensioner på over 125 mm x 125 mm eller

2.

Substrater specielt konstrueret til røntgenmasker

c.

Andet udstyr end computere til generelle formål specielt konstrueret til computerstøttet design (CAD) af halvlederkomponenter eller integrerede kredsløb

d.

Følgende udstyr eller maskiner til fremstilling af masker eller retikler:

1.

Fotooptiske step and repeat-kameraer, der er i stand til at frembringe arrays, der er større end 100 mm x 100 mm, eller som kan frembringe en enkelteksponering, der er større end 6 mm x 6 mm i billedplanet, eller som er i stand til at frembringe linjebredder på mindre end 2,5 μm i fotoresistet på "substratet"

2.

Udstyr til maske- eller retikelfremstilling, der anvender ion- eller "laser"strålelitografi, der er i stand til at producere linjebredder på mindre end 2,5 μm eller

3.

Udstyr eller holdere til at ændre masker eller retikler eller tilføje hinder for at fjerne defekter

Bemærk: I henhold til X.B.I.001.b.2.d.1 og b.2.d.2 lægges der ikke eksportkontrol på udstyr til fremstilling af masker, der anvender fotooptiske metoder, og som enten var kommercielt tilgængelige før den 1. januar 1980 eller ikke har en ydeevne, der er bedre end sådant udstyr.

e.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til inspektion af masker, retikler eller hinder med:

1.

En opløsning på højst 0,25 μm og

2.

En præcision på højst 0,75 μm over en afstand i en eller to koordinater på mindst 63,5 mm

Bemærk: X.B.I.001.b.2.e lægger ikke eksportkontrol på scanning-elektronmikroskoper til generelle formål, undtagen når de er specielt konstrueret og instrumenteret til automatisk mønsterinspektion.

f.

Udstyr til positionering og eksponering til waferproduktion ved hjælp af fotooptiske eller røntgenbaserede metoder, f.eks. litografisk udstyr, herunder både udstyr til billedoverførsel til projektion og step and repeatudstyr (direkte waferstepper) eller step and scanudstyr (scanner), der er i stand til at udføre en eller flere af følgende funktioner:

Bemærk: X.B.I.001.b.2.f lægger ikke eksportkontrol på foto-optisk kontakt- og nærhedsmaskeudstyr til positionering og eksponering eller kontaktbilledoverførselsudstyr.

1.

Fremstilling af en mønsterstørrelse på mindre end 2,5 μm

2.

Positionering med en præcision på højst ±0,25 μm (3 sigma)

3.

Maskine-til-maskine-overlay ikke bedre end ±0,3 μm eller

4.

Lyskildebølgelængde kortere end 400 nm eller

g.

Elektronstråle,- ionstråle- eller røntgenudstyr til billedoverførsel til projektion, der kan frembringe mønstre på mindre end 2,5 μm

Bemærk: Se X.B.I.001.b.1.j. for så vidt angår systemer med fokuseret afbøjet stråle (direkte skrivesystemer).

h.

Udstyr, der anvender "lasere" til direkte skrivning på wafere, der kan frembringe mønstre på mindre end 2,5 μm.

3.

Udstyr til samling af integrerede kredsløb som følger:

a.

Die bonding-maskiner "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med alle følgende egenskaber:

1.

Specielt konstrueret til "hybride integrerede kredsløb"

2.

X-Y-positioneringsvandring på mere end 37,5 x 37,5 mm og

3.

Placeringsnøjagtighed i X-Y-planet på højst ±10 μm

b.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til frembringelse af flere bondings i en enkelt operation (f.eks. beam-lead-bonding, chipcarrierbonding, tapebonding)

c.

Halvautomatiske eller automatiske forseglinger med varm kapsel, hvor kapslen opvarmes lokalt til en højere temperatur end pakkens krop, specielt konstrueret til keramiske mikrokredsløbspakker, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 (6), og som har et throughput på mindst én pakke i minuttet.

Bemærk: X.B.I.001.b.3 lægger ikke eksportkontrol på modstandspunktsvejseudstyr til generelle formål.

4.

Filtre til rene rum, der er i stand til at give et luftmiljø med højst 10 partikler på højst 0,3 μm pr. 0,02832 m3 og filtermaterialer hertil

Teknisk note: I forbindelse med X.B.I.001 forstås ved "kontrolleret ved hjælp af lagret program" en kontrol ved hjælp af instruktioner, der er lagret i et elektronisk lager, som en processor kan udføre for at styre udførelsen af forudbestemte funktioner. Udstyr kan være "kontrolleret ved hjælp af lagret program", hvad enten den elektroniske lagring er intern eller ekstern i forhold til udstyret.

X.B.I.002

Udstyr til inspektion eller test af elektroniske komponenter og materialer samt specielt konstruerede komponenter og tilbehør dertil.

a.

Udstyr, der er specielt konstrueret til inspektion eller test af elektronrør, optiske elementer og specielt konstruerede komponenter dertil er derfor underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 (7) eller X.A.I.001

b.

Følgende udstyr, der er specielt konstrueret til inspektion eller test af halvlederkomponenter, integrerede kredsløb og "elektroniske samlinger", samt systemer, der omfatter eller har dette udstyrs egenskaber:

Bemærk: I henhold til X.B.I.002.b lægges der også eksportkontrol på udstyr, der anvendes eller modificeres til brug ved inspektion eller test af andet udstyr, f.eks. billeddannende udstyr, elektrooptisk udstyr og akustisk bølgeudstyr.

1.

Inspektionsudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til automatisk detektion af defekter, fejl eller kontaminanter på højst 0,6 μm i eller på forarbejdede wafere, substrater, bortset fra trykte kredsløbskort eller chips, ved hjælp af optiske billedoptagelsesteknikker til sammenligning af mønstre

Bemærk: X.B.I.002.b.1 lægger ikke eksportkontrol på scanning-elektronmikroskoper til generelle formål, undtagen når de er specielt konstrueret og instrumenteret til automatisk mønsterinspektion.

2.

Specielt konstrueret måle- og analyseudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" som følger:

a.

Specielt konstrueret til måling af ilt- eller kulstofindholdet i halvledermaterialer

b.

Udstyr til måling af linjebredde med en opløsning på højst 1 μm

c.

Specielt konstruerede planhedsmålingsinstrumenter, der er i stand til at måle afvigelser fra planhed på højst 10 μm med en opløsning på højst 1 μm.

3.

Waferprøvningsudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Positioneringsnøjagtighed på mindre end 3,5 μm

b.

I stand til at teste udstyr med mere end 68 terminaler eller

c.

I stand til at teste ved frekvenser på over 1 GHz

4.

Testudstyr som følger:

a.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program", der er specielt konstrueret til test af diskrete halvlederkomponenter og ukapslede dice, og som er i stand til at teste ved frekvenser på over 18 GHz

Teknisk note: Diskrete halvlederkomponenter omfatter fotoceller og solceller.

b.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program", der er specielt konstrueret til test af integrerede kredsløb og "elektroniske samlinger" heraf, og som er i stand til funktionstest:

1.

Ved en "mønsterhastighed" på over 20 MHz eller

2.

Ved en "mønsterhastighed" på over 10 MHz, men ikke over 20 MHz, og som er i stand til at teste pakker med mere end 68 terminaler.

Bemærkninger: X.B.I.002.b.4.b lægger ikke eksportkontrol på testudstyr, der er specielt konstrueret til test af:

1.

Hukommelser

2.

Samlinger eller en klasse af "elektroniske samlinger" til anvendelse i privathjem og underholdning og

3.

Elektroniske komponenter, "elektroniske samlinger" og integrerede kredsløb, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 (8) eller X.A.I.001, forudsat at dette testudstyr ikke indeholder databehandlingsfaciliteter med "brugertilgængelig programmerbarhed".

Teknisk note: Med henblik på X.B.I.002.b.4.b defineres "mønsterhastighed" som en afprøvningsanordnings maksimale frekvens i forbindelse med en digital operation. Mønsterhastigheden svarer derfor til den højeste datarate, som en afprøvningsanordning kan yde i ikke-multiplex-modus. Den benævnes også prøvningshastighed, maksimal digital frekvens eller maksimal digital hastighed.

c.

Udstyr, der er specielt konstrueret til bestemmelse af billedplansystemers ydeevne ved bølgelængder på mere end 1 200 nm, som anvender målinger "kontrolleret ved hjælp af lagret program" eller computerstøttet evaluering, og som har en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Anvender scanninglyspletdiameter på mindre end 0,12 mm

2.

Konstrueret til måling af lysfølsomme præstationsparametre og til evaluering af frekvensrespons, moduleringsoverførselsfunktion, ensartethed i respons eller støj eller

3.

Konstrueret til evaluering af arrays, der er i stand til at skabe billeder med mere end 32 x 32 linjeelementer

5.

Elektronstråleprøvningssystemer beregnet til drift ved højst 3 keV eller "laser"strålesystemer, til kontaktfri prøvning af halvlederkomponenter under spænding med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Stroboskopvirkning med enten beam-blanking eller detektor-strobing

b.

Et elektronspektrometer til spændingsmålinger med en opløsning på mindre end 0,5 V eller

c.

Elektrisk prøvningstilbehør til analyse af integrerede kredsløbs ydeevne

Bemærk: X.B.I.002.b.5 lægger ikke eksportkontrol på scanning-elektronmikroskoper, undtagen når de er specielt konstrueret og instrumenteret til kontaktfri prøvning af en halvlederkomponent under spænding.

6.

Multifunktionelle systemer med fokuseret ionstråle "kontrolleret ved hjælp af lagret program", der er specielt konstrueret til fremstilling, reparation, analyse af fysisk layout og test af masker eller halvlederkomponenter, og som har en af følgende egenskaber:

a.

Mål-til-stråle-positionsfeedbackstyringspræcision på højst 1 μm eller

b.

Digital-til-analog konverteringsnøjagtighed på mere end 12 bit

7.

Partikelmålesystemer, der anvender "lasere", der er konstrueret til måling af partikelstørrelse og -koncentration i luft, og som har begge følgende egenskaber:

a.

I stand til at måle partikelstørrelser på 0,2 μm eller derunder ved en flowhastighed på mindst 0,02832 m3 pr. minut og

b.

I stand til at karakterisere ren luft i klasse 10 eller bedre.

Teknisk note: I forbindelse med X.B.I.002 forstås ved "kontrolleret ved hjælp af lagret program" en kontrol ved hjælp af instruktioner, der er lagret i et elektronisk lager, som en processor kan udføre for at styre udførelsen af forudbestemte funktioner. Udstyr kan være "kontrolleret ved hjælp af lagret program", hvad enten den elektroniske lagring er intern eller ekstern i forhold til udstyret.

X.C.I.001

Positive resists til halvlederlitografi, som er specielt justeret (optimeret) til brug ved bølgelængder mellem 370 og 193 nm.

X.D.I.001

"Software", der er specielt konstrueret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af elektronisk udstyr eller komponenter, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.I.001, elektronisk udstyr til generelle formål, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.I.002, eller produktions- og testudstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.B.I.001 og X.B.I.002; eller "software", der er specielt konstrueret til "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 3B001.g og 3B001.h (9).

X.E.I.001

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af elektronisk udstyr eller komponenter, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.I.001, elektronisk udstyr til generelle formål, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.I.002, eller produktions- og testudstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.B.I.001 eller X.B.I.002, eller materialer, der underlagt eksportkontrol i henhold til X.C.I.001.

Kategori II – Computere

Bemærk: Kategori II lægger ikke eksportkontrol på varer, der er bestemt til fysiske personers personlige brug.

X.A.II.001

Computere, "elektroniske samlinger" og beslægtet udstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 4A001 eller 4A003 (10), og specielt konstruerede komponenter hertil.

Bemærk: Eksportkontrolstatus for de "digitale computere" eller beslægtet udstyr, der beskrives i X.A.II.001, afhænger af eksportkontrolstatus for andet udstyr eller systemer, såfremt:

a.

De "digitale computere" eller det beslægtede udstyr er væsentligt for driften af andet udstyr eller systemer

b.

De "digitale computere" eller det beslægtede udstyr ikke er et "hovedelement" i andet udstyr eller systemer og

N.B.1: Eksportkontrolstatus for "signalbehandlings"- eller "billedforbedrings"-udstyr, som er specielt konstrueret til andet udstyr, med funktioner, der er begrænset til dem, der kræves for det andet udstyr, afhænger af det andet udstyrs eksportkontrolstatus, selv om det overstiger "hovedelement"-kriteriet.

N.B.2: For så vidt angår eksportkontrolstatus for "digitale computere" eller beslægtet udstyr til telekommunikationsudstyr, se kategori 5, del 1 (Telekommunikation) (11) .

c.

"Teknologi" til "digitale computere" og beslægtet udstyr er omfattet af 4E (12) .

a.

Elektroniske computere og beslægtet udstyr samt "elektroniske samlinger" og specielt konstruerede komponenter hertil, som er normeret til drift ved en omgivelsestemperatur på over 343 K (70 °C)

b.

"Digitale computere", herunder udstyr med "signalbehandling" eller "billedforbedring" med en "justeret spidsydeevne" ("APP") på mindst 0,0128 vægtede teraflops (WT)

c.

"Elektroniske samlinger", der er specielt konstrueret eller modificeret for at forbedre deres ydeevne ved sammenlægning af processorer som følger:

1.

Konstrueret til at kunne aggregere i konfigurationer af 16 eller flere processorer

2.

Ikke anvendt

Note 1: X.A.II.001.c finder kun anvendelse på "elektroniske samlinger" og programmerbare forbindelser med en "APP", der ikke overstiger grænserne i X.A.II.001.b., hvis de afsendes som ikke integrerede "elektroniske samlinger". Den finder ikke anvendelse på "elektroniske samlinger", der som en naturlig følge af deres konstruktion til brug som beslægtet udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.II.001.k.

Note 2: X.A.II.001.c lægger ikke eksportkontrol på en "elektronisk samling", der er specielt konstrueret til et produkt eller en familie af produkter, hvis maksimale konfiguration ikke overstiger grænserne i X.A.II.001.b.

d.

Ikke anvendt

e.

Ikke anvendt

f.

Udstyr til "signalbehandling" eller "billedforbedring" med en "justeret spidsydeevne" ("APP") på mindst 0,0128 vægtede teraflops (WT)

g.

Ikke anvendt

h.

Ikke anvendt

i.

Udstyr, der indeholder "terminalinterfaceudstyr", der overstiger grænserne i X.A.III.101

Teknisk note: Med henblik på X.A.II.001.i forstås ved "terminalinterfaceudstyr" udstyr, hvor oplysninger indlæses eller forlader telekommunikationssystemet, f.eks. telefon, dataenhed, computer osv.

j.

Udstyr, der er specielt konstrueret til at give mulighed for ekstern forbindelse af "digitale computere" eller tilhørende udstyr, og som tillader kommunikation med datahastigheder over 80 MGbyte/s.

Bemærk: X.A.II.001.j. lægger ikke eksportkontrol på udstyr til intern forbindelse (såsom backplane og bus), passivt forbindelsesudstyr, "network access controller" eller "kommunikationskanalcontrollere".

Teknisk note: Med henblik på X.A.II.001.j forstås "kommunikationskanalcontroller" som det fysiske interface, der styrer strømmen af synkron eller asynkron digital information. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

k.

"Hybride computere" og "elektroniske samlinger" og specielt konstruerede komponenter hertil indeholdende analog-til-digital-konvertere med samtlige følgende egenskaber:

1.

32 kanaler eller mere og

2.

Opløsning på mindst 14 bit (plus fortegnsbit) med en konverteringshastighed på mindst 200 000 Hz.

X.D.II.001

"Software" til "program"prøvning og -validering, "software", der muliggør automatisk generering af "kildekoder", og operativsystem-"software", der er specielt konstrueret til udstyr til "tidstro behandling".

a.

"Software" til "program"prøvning og -validering ved hjælp af matematiske og analytiske teknikker og konstrueret eller modificeret til "programmer" med mere end 500 000"kildekode"instrukser

b.

"Software", der muliggør automatisk generering af "kildekoder" fra data, der er erhvervet online fra eksterne sensorer, der er beskrevet i forordning (EU) 2021/821 eller

c.

Operativsystem-"software", der er specielt konstrueret til udstyr til "tidstro behandling", der garanterer en "global ventetid ved afbrydelser" på mindre end 20 μs.

Teknisk note: Med henblik på X.D.II.001 forstås ved "global ventetid ved afbrydelser": den tid, det tager computersystemet at genkende en afbrydelse, der skyldes hændelsen, udbedre afbrydelsen og udføre en kontekst-switch til et alternativt, hukommelsesresident arbejde, der afventer afbrydelsen.

X.D.II.002

"Software", bortset fra det, der er underlagt kontrol i henhold til 4D001 (13), som er specielt konstrueret eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt kontrol i henhold til 4A101 (14).

X.E.II.001

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt kontrol i henhold til X.A.II.001, eller "software", der er underlagt kontrol i henhold til X.D.II.001 eller X.D.II.002.

X.E.II.002

"Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er konstrueret til "multi-data-stream processing".

Teknisk note: Med henblik på X.E.II.002 forstås ved "multi-data-stream processing" et mikroprogram- eller udstyrsarkitekturteknik, der tillader samtidig behandling af to eller flere datasekvenser under kontrol af en eller flere ordresekvenser ved hjælp af f.eks.:

1.

Single-Instruction Multiple Data (SIMD)-arkitekturer, som f.eks. vektor- eller array-processorer

2.

Multiple Single Instruction Multiple Data (MSIMD)-arkitekturer

3.

Multiple Instruction Multiple Data (MIMD)-arkitekturer, herunder sådanne som er tæt koblet, nært koblet eller løst koblet eller

4.

Strukturerede arrays af behandlingselementer, herunder systoliske arrays.

Kategori III, del 1 – Telekommunikation

Bemærk: Kategori III, del 1, lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er bestemt til fysiske personers personlige brug.

X.A.III.101

Telekommunikationsudstyr

a.

Enhver type telekommunikationsudstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 5A001.a (15), specielt konstrueret til at operere uden for temperaturområdet fra 219 K (-54 oC) til 397 K (124 oC).

b.

Telekommunikationsudstyr og systemer, og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil, med en eller flere af følgende egenskaber, funktioner eller karakteristika:

Bemærk: Udstyr til telekommunikationstransmission:

a.

Kategoriseret som følger eller kombinationer heraf:

1.

Radioudstyr (f.eks. sendere, modtagere og transceivere)

2.

Linjeafslutningsudstyr

3.

Mellemforstærkerudstyr

4.

Repeaterudstyr

5.

Regeneratorudstyr

6.

Transkodere

7.

Multiplexudstyr (herunder statistisk multiplex)

8.

Modulatorer/demodulatorer (modemmer)

9.

Transmultiplexudstyr (se CCITT Rec. G701)

10.

Digitalt krydsforbindelsesudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program"

11.

"Gateways" og broer

12.

"Media access units"

b.

Konstrueret til brug i enkelt- eller flerkanalkommunikation via en eller flere af følgende:

1.

Tråd (ledning)

2.

Koaksialkabel

3.

Lyslederkabler

4.

Elektromagnetisk stråling eller

5.

Lysbølgespredning under vandet.

1.

Anvender digitalteknik, herunder digitalbehandling af analoge signaler, og beregnet til at operere med en "digital overføringshastighed" på det højeste multiplexniveau på mere end 45 Mbits/s eller en "total digital overføringshastighed" på mere end 90 Mbit/s

Bemærk: X.A.III.101.b.1 lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er specielt konstrueret til at blive integreret og drevet i satellitsystemer til civil brug.

2.

Modemmer, der bruger "båndbredden af én talekanal" med en "datasignalhastighed" på mere end 9 600 bit pr. sekund

3.

Digitalt krydsforbindelsesudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med en "digital overføringshastighed" på mere end 8,5 Mbit/s pr. port.

4.

Udstyr, der anvender en eller flere af følgende:

a.

"Network access controllers" og beslægtet fælles medium med en "digital overføringshastighed" på mere end 33 Mbit/s eller eller

b.

"Kommunikationskanalcontrollere" med et digitalt output med en "datasignalhastighed" på mere end 64 000 bit/s pr. kanal

Bemærk: Hvis udstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol, indeholder en "network access controller", må det ikke have nogen form for telekommunikationsgrænseflade, bortset fra dem, der er beskrevet i, men ikke underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.101.b.4.

5.

Anvender "laser" og har en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Transmissionsbølgelængde over 1 000 nm eller

b.

Anvender analoge teknikker og har en båndbredde på over 45 MHz

c.

Anvender kohærente optiske transmissionsteknikker eller kohærente optiske detekteringsteknikker (også kaldet optiske heterodyn- eller homodynteknikker)

d.

Anvender bølgelængdedelingsmultiplekseringsteknikker eller

e.

Udfører "optisk forstærkning"

6.

Radioudstyr, der fungerer ved input- eller outputfrekvenser på over

a.

31 GHz for satellitjordstationsapplikationer eller

b.

26,5 GHz for andre applikationer

Bemærk: X.A.III.101.b.6 lægger ikke eksportkontrol på udstyr til civil brug, når det er i overensstemmelse med et frekvensbånd mellem 26,5 GHz og 31 GHz, der er allokeret af Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU).

7.

Radioudstyr, der anvender en eller flere af følgende:

a.

Kvadraturamplitudemodulationsteknikker (QAM) over niveau 4, hvis den "totale digitale overføringshastighed" overstiger 8,5 Mbit/s

b.

QAM-teknikker over niveau 16, hvis den "totale digitale overføringshastighed" er højst 8,5 Mbit/s

c.

Andre digitale modulationsteknikker og med en "spektral virkningsgrad" på mere end 3 bit/s/Hz eller

d.

Opererer i båndet mellem 1,5 og 87,5 MHz og omfatter adaptive teknikker, der giver mere end 15 dB undertrykkelse af et interferenssignal

Bemærkninger:

1.

X.A.III.101.b.7 lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er specielt konstrueret til at blive integreret og drevet i satellitsystemer til civil brug.

2.

X.A.III.101.b.7 lægger ikke eksportkontrol på radiorelæudstyr til drift i et ITU-allokeret (ITU = Den Internationale Telekommunikationsunion) frekvensbånd:

a.

Med en eller flere af følgende:

1.

Højst 960 MHz eller

2.

Med en "total digital overføringshastighed" på højst 8,5 Mbit/s og

b.

Med en "spektral virkningsgrad" på højst 4 bit/s/Hz.

c.

Koblingsudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" og beslægtede signalsystemer med en eller flere af følgende egenskaber, funktioner eller karakteristika og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

Bemærk: Statistiske multipleksere med digitalt input og digitalt output til udførelse af kobling behandles som koblinger "kontrolleret ved hjælp af lagret program".

1.

Andet "data-(meddelelses-)kobling"- udstyr eller -systemer, der er konstrueret til "pakkeoverførsel", elektroniske samlinger og komponenter hertil end dem, der er specificeret i CML eller i forordning (EU) 2021/821.

2.

Ikke anvendt

3.

Trafikdirigering eller kobling af "datagram"-pakker

Bemærk: X.A.III.101.c.3 lægger ikke eksportkontrol på net, der kun bruger "network access controllers", eller på selve "network access controllers".

4.

Ikke anvendt

5.

Multi-niveau prioritet og preemptiv prioritet til kredsløbskobling

Bemærk: X.A.III.101.c.5 lægger ikke eksportkontrol på opkalds-preemption på et enkelt niveau.

6.

Konstrueret til automatisk hand-off af celleradioopkald til andre cellecentraler eller automatisk forbindelse til en central abonnentdatabase, der er fælles for mere end én central

7.

Indeholder digitalt krydsforbindelsesudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med en "digital overføringshastighed" på mere end 8,5 Mbit/s pr. port

8.

"Fælles kanalsignalering", der fungerer i enten ikke-associeret eller kvasiassocieret driftsmodus

9.

"Dynamisk adaptiv trafikdirigering"

10.

Er pakkefordelingscentraler, kredsløbscentraler og routere med porte eller linjer, der overstiger en eller flere af følgende:

a.

En "datasignalhastighed" på 64 000 bit/s pr. kanal for en "kommunikationskanalcontroller" eller

Bemærk: X.A.III.101.c.10.a lægger ikke eksportkontrol på multipleks-kompositforbindelser, der udelukkende består af kommunikationskanaler, der ikke individuelt er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.101.b.1.

b.

En "digital overføringshastighed" på 33 Mbit/s for en "network access controller" og beslægtede fællesmedier

Bemærk: X.A.III.101.c.10 lægger ikke eksportkontrol på pakkefordelingscentraler eller routere med porte eller linjer, der ikke overstiger grænserne i X.A.III.101.c.10.

11.

"Optisk kobling"

12.

Anvender "Asynchronous Transfer Mode" ("ATM") -teknikker.

d.

Optiske fibre og lyslederkabler med en længde på mere end 50 m, der er konstrueret til single-mode operation

e.

Centralnetstyring, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

Modtager data fra knudepunkterne og

2.

Behandler disse data for at styre trafikken, uden at dette kræver operatørbeslutninger, og udøver dermed "dynamisk adaptiv trafikdirigering"

Note 1: X.A.III.101.e omfatter ikke tilfælde, hvor dirigeringsbeslutninger tages på grundlag af forud defineret information.

Note 2: X.A.III.101.e udelukker ikke trafikstyring som en funktion af forudsigelige, statistiske trafikforhold.

f.

Phased array antenner, der opererer over 10,5 GHz, indeholdende aktive elementer og fordelte komponenter, og konstrueret til at tillade elektronisk styring af strålens form og retning, undtagen til landingssystemer med instrumenter, der overholder standarder fra International Civil Aviation Organisation (ICAO) (mikrobølge- landingssystemer (MLS))

g.

Andet mobilkommunikationsudstyr end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, "elektroniske samlinger" og komponenter hertil eller

h.

Andet radiorelækommunikationsudstyr konstrueret til brug ved frekvenser på 19,7 GHz eller derover samt komponenter hertil end, det der er specificeret i CML eller i forordning (EU) 2021/821.

Teknisk note: Med henblik på X.A.III.101. gælder følgende:

1)

"Asynchronous transfer mode" ("ATM"): en overførselsmodus, hvor informationen er organiseret i celler; den er asynkron i den forstand, at cellernes gentagelse afhænger af den krævede eller øjeblikkelige bithastighed.

2)

"Båndbredde af én talekanal": datakommunikationsudstyr, der er konstrueret til drift i én talekanal med en frekvens på 3 100 Hz, som defineret i CCITT's Recommendation G.151.

3)

"Kommunikationskanalcontroller": det fysiske interface, der styrer strømmen af synkron eller asynkron digital information. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

4)

"Datagram": en selvstændig, uafhængig datamængde, der indeholder tilstrækkelig information til at blive dirigeret fra kilden til bestemmelsesdataterminaludstyret, uden at der kræves forudgående korrespondance mellem denne kilde eller bestemmelsesdataterminaludstyret og det transporterende net.

5)

"Hurtigvalg": en facilitet, der vedrører virtuelle kald, og som tillader dataterminaludstyr at udvide muligheden for at sende data efter opkald og ekspedere "pakker" ud over de basale muligheder ved et virtuelt kald.

6)

"Gateway": den funktion, der udføres af en kombination af udstyr og "software", der udfører omdannelse af konventioner for visning, behandling eller transmission af information, der bruges i ét system, til de tilsvarende, men anderledes konventioner, der bruges i et andet system.

7)

"Integrated Services Digital Network" (ISDN): et totalt, digitalt enhedsnet, i hvilket data, der stammer fra enhver kommunikationstype (f. eks. tale, tekst, data, faste og levende billeder), overføres fra en port (terminal) i centralen over én tilgangslinje til og fra abonnenten.

8)

"Pakke": en gruppe binære cifre omfattende data og opkaldskontrolsignaler, som kobles som et samlet hele. Data, opkaldskontrolsignaler og eventuel fejlkontrolinformation ordnes i et specificeret format.

9)

"Fælles kanalsignalering": transmission af kontroloplysninger (signalering) via en anden kanal end den, der anvendes til meddelelserne. Signaleringskanalen kontrollerer normalt flere meddelelseskanaler.

10)

"Datasignalhastighed": hastigheden som defineret i ITU"s anbefaling 53-36, idet der tages hensyn til, at baud og bit pr. sekund ikke er ens for ikke-binær modulering. Bits til kodnings-, kontrol- og synkroniseringsfunktioner skal medtages.

11)

"Dynamisk adaptiv trafikdirigering": automatisk omdirigering af trafik baseret på detektering og analyse af de eksisterende netforhold.

12)

"Media access unit": udstyr, der indeholder en eller flere kommunikationsgrænseflader ("network access controller", "kommunikationskanalcontroller", modem eller computerbus) til at forbinde terminaludstyr til et net.

13)

"Spektral virkningsgrad": den "digitale overføringshastighed" [bit/s]/6 dB frekvensbåndbredde i Hz.

14)

"Kontrolleret ved hjælp af lagret program": en kontrol ved hjælp af instruktioner, der er lagret i et elektronisk lager, som en processor kan udføre for at styre udførelsen af forudbestemte funktioner.

Bemærk: Udstyr kan være "kontrolleret ved hjælp af lagret program", hvad enten den elektroniske lagring er intern eller ekstern i forhold til udstyret.

X.B.III.101

Andet telekommunikationstestudstyr end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821.

X.C.III.101

Preforms af glas eller af noget andet materiale, der er optimeret til fremstilling af optiske fibre, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.101.

X.D.III.101

"Software", der er specielt konstrueret eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.101 og X.B.III.101, og dynamisk adaptiv trafikdirigeringssoftware som beskrevet som følger:

a.

"Software", der ikke er i maskineksekverbar form, og som er specielt konstrueret til "dynamisk adaptiv trafikdirigering"

b.

Ikke anvendt.

X.E.III.101

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.101 eller X.B.III.101, eller "software", der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.D.III.101 og andre "teknologier" som følger:

a.

Specifikke "teknologier" som følger:

1.

"Teknologi" til behandling og pålægning af belægninger på optisk fiber, der er specielt konstrueret for at gøre den egnet til brug under vandet

2.

"Teknologi" til "udvikling" af udstyr, der anvender teknikker med "Synkront Digitalt Hierarki" ("SDH") eller "Synkront Optisk Net" ("SONET").

Teknisk note: Med henblik på X.E.III.101. gælder følgende:

1)

"Synkront digitalt hierarki" (SDH): et digitalt hierarki, der giver mulighed for at styre, multiplekse og få adgang til forskellige former for digital trafik ved hjælp af et synkront transmissionsformat på forskellige typer medier. Formatet er baseret på et Synkront Transport Modul (STM), der er defineret i CCITT Rec. G.703, G.707, G.708, G.709 og andre, endnu ikke offentliggjort. Første-niveau-hastighed for "SDH" er 155,52 Mbit/s.

2)

"Synkront optisk net" (SDH): et net, der giver mulighed for at styre, multiplekse og få adgang til forskellige former for digital trafik ved hjælp af et synkront transmissionsformat på fiberoptik. Formatet er den nordamerikanske version af "SDH" og bruger også Synkront Transport Modul (STM). Det bruger imidlertid Synkront Transport Signal (STS) som det basale transportmodul med en første-niveau-hastighed på 51,81 Mbit/s. SONET-standarderne er under indarbejdning i "SDH"-standarder.

Kategori III, del 2 – Informationssikkerhed

Bemærk: Kategori III, del 2, lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er bestemt til fysiske personers personlige brug.

X.A.III.201

Følgende udstyr:

a.

Ikke anvendt

b.

Ikke anvendt

c.

Varer klassificeret som massemarkedskryptering i overensstemmelse med kryptografinoten – note 3 til kategori 5, del 2 (16).

X.D.III.201

"Software" til "informationssikkerhed" som følger:

Bemærk: Dette punkt lægger ikke eksportkontrol på "software", der er konstrueret eller modificeret til at beskytte mod ondsindede computerskader, f.eks. virus, hvor brugen af "kryptografi" er begrænset til autentifikation, digital signatur og/eller dekryptering af data eller filer.

a.

Ikke anvendt

b.

Ikke anvendt

c.

"Software" klassificeret som massemarkedskrypterings-"software" i overensstemmelse med kryptografinoten – note 3 til kategori 5, del 2 (17).

X.E.III.201

"Teknologi" til "informationssikkerhed", iflg. den generelle teknologinote, som følger:

a.

Ikke anvendt

b.

Andet "teknologi" end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, til "brug" af massemarkedsvarer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.201.c, eller "software" til massemarkedet, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.D.III.201.c.

Kategori IV – Sensorer og lasere

X.A.IV.001

Akustisk udstyr til søs eller på land, der er i stand til at detektere eller lokalisere objekter eller elementer under vandet eller til at positionere overfladefartøjer eller undervandsfartøjer, og andre specielt konstruerede komponenter end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821.

X.A.IV.002

Optiske sensorer som følger:

a.

Billedforstærkerrør og specielt konstruerede komponenter hertil som følger:

1.

Billedforstærkerrør med samtlige følgende egenskaber:

a.

Spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 400 nm, men ikke over 1 050 nm

b.

En mikrokanalplade til elektron-billedforstærkning med hulafstand (center-til-center) på under 25 μm og

c.

Har en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En S-20-, S-25- eller multialkali-fotokatode eller

2.

En GaAs- eller GaInAs-fotokatode

2.

Specielt konstruerede mikrokanalplader med begge følgende egenskaber:

a.

15 000 eller flere hule rør pr. plade og

b.

Hulafstand (center-til-center) på under 25 μm.

b.

Billedudstyr til direkte betragtning med billeddannelse i det synlige eller infrarøde spektrum, indeholdende billedforstærkerrør med de egenskaber, der er angivet i X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003

Kameraer som følger:

a.

Kameraer, der opfylder kriterierne i note 3 til 6A003.b.4 (18).

b.

Ikke anvendt

X.A.IV.004

Optik som følger:

Bemærk: X.A.IV.004 lægger ikke eksportkontrol på optiske filtre med faste luftåbninger eller Lyot-type-filtre.

a.

Optiske filtre:

1.

For bølgelængder, der er længere end 250 nm, bestående af multi- lags optiske belægninger og med en af følgende egenskaber:

a.

Båndbredder lig med eller mindre end 1 nm Full Width Half Intensity (FWHI) og spidstransmission på 90 % eller mere eller

b.

Båndbredder lig med eller mindre end 0,1 nm FWHI og spidstransmission på 50 % eller mere

2.

For bølgelængder på mere end 250 nm og med alle følgende egenskaber:

a.

Afstemmelige over et spektralt område på mindst 500 nm

b.

Momentan optisk gennemgang på 1,25 nm eller mindre

c.

Bølgelængde, som kan genindstilles inden for 0,1 ms til en nøjagtighed på 1 nm eller bedre i det afstemmelige spektralområde og

d.

Enkelt spidstransmission på 91 % eller mere

3.

Optiske opacitetsomskiftere (filtre) med et synsfelt på 30° eller bredere og responstid lig med eller mindre end 1 ns

b.

"Fluoridfiber"-kabel eller optiske fibre hertil med en dæmpning på mindre end 4 dB/km i bølgelængdeområdet på mere end 1 000 nm, men ikke over 3 000 nm.

Teknisk note: Med henblik på X.A.IV.004.b forstås ved "fluoridfibre" fibre fremstillet af bulkfluoridforbindelser.

X.A.IV.005

"Lasere" som følger:

a.

Carbondioxid (CO2)-"lasere" med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

CW-udgangseffekt på mere end 10 kW

2.

Pulseret udgang med en "impulsvarighed" på mere end 10 μs og

a.

Middeludgangseffekt på mere end 10 kW eller

b.

Impuls-"spidseffekt" på mere end 100 kW eller

3.

Pulseret udgang med en "impulsvarighed" på højst 10 μs og

a.

Impulsenergi på mere end 5 J pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 2,5 kW eller

b.

Middeludgangseffekt på mere end 2,5 kW;

b.

Halvlederlasere som følger:

1.

Individuelle enkelt transversal modus halvleder"lasere" med:

a.

Middeludgangseffekt på mere end 100 mW eller

b.

Bølgelængde på over 1 050 nm

2.

Individuelle multipel transversal modus halvleder"lasere" eller systemer af individuelle halvleder"lasere" med en bølgelængde på over 1 050 nm

c.

Rubin"lasere" med en udgangsenergi på mere end 20 J pr. impuls

d.

Ikke "afstemmelige" pulserende "lasere" med en udgangsbølgelængde på mere end 975 nm, men ikke mere end 1 150 nm og med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

"Impulsvarighed" på mindst 1 ns, men ikke mere end 1 μs, og med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Et enkelt transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 12 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 10 W og kan fungere ved en impulsrepetitionsfrekvens, som er større end 1 kHz, eller

2.

En "middeludgangseffekt" på mere end 20 W eller

b.

Et multipel transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 18 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 30 W

2.

En "spidseffekt" på mere end 200 MW eller

3.

En "middeludgangseffekt" på mere end 50 W eller

2.

En "impulsvarighed" på mere end 1 μs og med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Et enkelt transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 12 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 10 W og kan fungere ved en impulsrepetitionsfrekvens, som er større end 1 kHz, eller

2.

En "middeludgangseffekt" på mere end 20 W eller

b.

Et multipel transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 18 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 30 W eller

2.

En "middeludgangseffekt" på mere end 500 W

e.

Ikke "afstemmelige" kontinuerte "(CW)-lasere" med en udgangsbølgelængde på mere end 975 nm, men ikke mere end 1 150 nm og med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Et enkelt transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 12 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 10 W og kan fungere ved en impulsrepetitionsfrekvens, som er større end 1 kHz, eller

b.

En "middeludgangseffekt" på mere end 50 W eller

2.

Et multipel transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 18 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 30 W eller

b.

En "middeludgangseffekt" på mere end 500 W

Bemærk: X.A.IV.005.e.2.b lægger ikke eksportkontrol på industrielle "lasere" af typen "multipel transversal modus" med en udgangseffekt på mere end 2 kW, med en total masse større end 1 200 kg. I denne note omfatter total masse alle komponenter, der kræves for at drive "laseren", f.eks. "laser", strømforsyning, varmeveksler, men omfatter ikke ekstern optik til strålekonditionering og/eller-forsyning.

f.

Ikke "afstemmelige""lasere" med en bølgelængde på mere end 1 400 nm, men ikke mere end 1 555 nm og med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En udgangsenergi på mere end 100 mJ pr. impuls og en impuls-"spidseffekt" på mere end 1 W eller

2.

Middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 1 W.

g.

Fri-elektron-"lasere".

Teknisk note: Med henblik på X.A.IV.005 forstås ved "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" forholdet mellem "laser"udgangseffekt (eller "middeludgangseffekt") og den totale elektriske indgangseffekt, der kræves for at drive "laseren", inklusive strømforsyning/konditionering og termisk konditionering/varmeveksler.

X.A.IV.006

"Magnetometre", "superledende" elektromagnetiske sensorer og specielt konstruerede komponenter hertil som følger:

a.

Andre "magnetometre" end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, med en "følsomhed ", der er lavere (bedre) end 1,0 nT (eff.) pr. kvadratrod Hz.

Teknisk note: I forbindelse med X.A.IV.006.a er "følsomhed" (støjniveau) lig med effektivværdien af den anordningsbegrænsede basisstøj, der er det laveste målelige signal.

b.

"Superledende" elektromagnetiske sensorer, komponenter fremstillet af "superledende" materialer:

1.

Konstrueret til drift ved temperaturer under den "kritiske temperatur" for mindst én af deres "superledende" bestanddele (inklusive indretninger med Josephson-effekt eller "superledende" kvante-interferensmaskiner (SQUIDS)).

2.

Konstrueret til at føle elektromagnetiske feltvariationer ved frekvenser på 1 KHz eller mindre og

3.

En eller flere af følgende egenskaber:

a.

Omfattende tynd-film-SQUIDS med en mindste målestørrelse på mindre end 2 μm og med tilhørende indgangs- og udgangskoblingskredsløb.

b.

Konstrueret til drift med en "slew-rate" for det magnetiske felt på mere end 1 × 106 magnetiske flux-kvanter pr. sekund.

c.

Konstrueret til at fungere uden magnetisk skærmning i jordens ambiente magnetfelt, eller

d.

Med temperaturkoefficient mindre end 0,1 magnetisk flux-kvante/K.

X.A.IV.007

Andre gravimetre og graviationsgradiometre til brug på landjorden end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, som følger:

a.

Med en statisk nøjagtighed på mindre (bedre) end 100 μGal eller

b.

Er af kvartselementtypen (Worden).

X.A.IV.008

Andre radarsystemer, udstyr og vigtige komponenter end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, og specielt konstruerede komponenter hertil som følger:

a.

Andet udstyr til luftbåret radar end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, specielt konstruerede komponenter hertil.

b.

"Rumkvalificeret""laser" radar eller Light Detection og Ranging (LIDAR)-udstyr specielt konstrueret til landmåling eller til meteorologisk observation.

c.

Millimeterbølgebaseret synsforstærkende radarsystemer, der er specielt konstrueret til fly med roterende vinger med samtlige følgende egenskaber:

1.

Fungerer ved en frekvens under 94 GHz

2.

En middeludgangseffekt på under 20 mW

3.

Radarstrålebredde på 1 grad og

4.

Driftsområde på mindst 1 500 m.

X.A.IV.009

Udstyr til specifik behandling som følger:

a.

Seismisk detektionsudstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.IV.009.c.

b.

Andre strålingsbeskyttede TV-kameraer end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821 eller

c.

Systemer til detektion af seismisk indtrængen, som detekterer, klassificerer og bestemmer retningsvinklen til kilden til det opfangede signal.

X.B.IV.001

Udstyr, herunder værktøj, forme, opspændingsværktøj eller måleværktøj, og andre specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil, specielt konstrueret eller modificeret til en eller flere af følgende:

a.

Til fremstilling eller inspektion af:

1.

Fri-elektron-"laser"magnet-wigglere

2.

Fri-elektron-"laser"foto- injektorer

b.

Til justering til de krævede tolerancer af fri-elektron-"laseres" længdemagnetfelt.

X.C.IV.001

Optiske følefibre, der strukturelt er modificeret til at have en "beat-længde" på mindre end 500 mm (høj dobbeltbrydning) eller optisk sensor-materialer, der ikke er beskrevet i 6C002.b (19), og som har et zinkindhold på mindst 6 % pr. "molbrøk".

Teknisk note: Med henblik på X.C.IV.001. gælder følgende:

1)

Ved "molbrøk" forstås forholdet mellem krystallens indhold af ZnTe, målt i mol, og summen af dens indhold af CdTe og ZnTe, målt i mol.

2)

"Beat-længde" er den længde, som to ortogonalt polariserede signaler, oprindeligt i fase, må gennemløbe for at opnå en faseforskel på 2 Pi radianer.

X.C.IV.002

Optisk materiale som følger:

a.

Materialer med lav optisk absorption som følger:

1.

Bulkfluoridforbindelser, der indeholder bestanddele med en renhed på 99,999 % eller bedre eller

Bemærk: X.C.IV.002.a.1 lægger eksportkontrol på fluorider af zirconium eller aluminium og varianter.

2.

Bulkfluoridglas fremstillet af forbindelser, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 6C004.e.1 (20)

b.

"Optisk fiber-preforms" fremstillet af bulkfluoridforbindelser, der indeholder bestanddele med en renhed på 99,999 % eller bedre, "specielt konstrueret" til fremstilling af "fluoridfibre", der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.IV.004.b.

Teknisk note: Med henblik på X.C.IV.002. gælder følgende:

1)

"Fluoridfibre": fibre, der er fremstillet af bulkfluoridforbindelser.

2)

"Optisk fiber-preforms": Blokke, barer eller stænger af glas, plast eller andre materialer, som er specielt behandlet til brug ved fremstilling af optiske fibre. Preformens egenskaber afgør de basale parametre af de deraf dannede, trukne optiske fibre.

X.D.IV.001

Andet "software" end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, specielt konstrueret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af varer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 6A002, 6A003 (21), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 eller X.A.IV.008.

X.D.IV.002

"Software", der er specielt konstrueret til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.IV.002, X.A.IV.004 eller X.A.IV.005.

X.D.IV.003

Anden "software" som følger:

a.

Flyvekontrol (ATC)-"software"-"programmer" indlagt på computere til almen brug, der er installeret i ATC-centre, og som er i stand til automatisk at overføre primære radarmåldata (hvis de ikke er korreleret med sekundære overvågningsradardata (SSR)) fra værts-ATC-centret til et andet ATC-center.

b.

"Software", der er specielt konstrueret til systemer til detektion af seismisk indtrængen i X.A.IV.009.c. eller

c.

"Kildekode", der er specielt konstrueret til systemer til detektion af seismisk indtrængen i X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 eller X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002

"Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, materialer eller "software", der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.IV.002, X.A.IV.004 eller X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 eller X.D.IV.003.

X.E.IV.003

Følgende anden "teknologi":

a.

Optiske fremstillingsteknologier til serieproduktion af optiske komponenter i en hastighed på mere end 100 m2 overfladeareal pr. år på en enkelt spindel og med samtlige følgende egenskaber:

1.

Et areal på højst 1 m2 og

2.

Et overfladetal på mere end λ/10 (eff.) ved specificerede bølgelængde

b.

"Teknologi" til optiske filtre med en båndbredde lig med eller mindre end 10 nm, et synsfelt (FOV) på mere end 40° og en opløsning på mere end 0,75 linjepar pr. milliradian

c.

"Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af kameraer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.IV.003

d.

"Teknologi", der kræves til "udvikling" eller "produktion" af ikke-triaksiale fluxgate- "magnetometre" eller ikke-triaksiale fluxgate-"magnetometer"-systemer med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

"Følsomhed", der er mindre (bedre) end 0,05 nT (eff). pr. kvadratrod Hz ved frekvenser på mindre end 1 Hz eller eller

2.

"Følsomhed", der er mindre (bedre) end 1 x 10-3 nT (eff). pr. kvadratrod Hz ved frekvenser på 1 Hz eller mere.

e.

"Teknologi", der kræves til "udvikling" eller "produktion" af infrarød- konverteringsudstyr med samtlige følgende egenskaber:

1.

Respons i bølgelængdeområdet på mere end 700 nm, men ikke over 1 500 nm og

2.

En kombination af infrarød fotodetektor, lysdiode (OLED) og nanokrystal for at omdanne infrarødt lys til synligt lys.

Teknisk note: I forbindelse med X.E.IV.003 er "følsomhed" (støjniveau) lig med effektivværdien af den anordningsbegrænsede basisstøj, der er det laveste målelige signal.

Kategori V – Navigation og flyelektronik

X.A.V.001

Andet luftbåret kommunikationsudstyr, alle "flys" inertinavigationssystemer og andet flyelektronikudstyr end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821.

Note 1: X.A.V.001 lægger ikke eksportkontrol på hovedtelefoner eller mikrofoner.

Note 2: X.A.V.001 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er bestemt til fysiske personers personlige brug.

X.B.V.001

Andet udstyr specielt konstrueret til test, inspektion eller "produktion" af navigations- og flyelektronikudstyr.

X.D.V.001

Andet "software" end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, specielt konstrueret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af navigation, luftbåren kommunikation og andet flyelektronik.

X.E.V.001

Andet "teknologi" end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, specielt konstrueret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af navigation, luftbåren kommunikation og andet flyelektronikudstyr.

Kategori VI – Skibsteknologi

X.A.VI.001

Fartøjer, søfartssystemer eller -udstyr og specielt konstruerede komponenter hertil, komponenter og tilbehør som følger:

a.

Undervandsfjernsynssystemer som følger:

1.

Fjernsynssystemer (inklusive kamera, lys og udstyr til overvågning og signaloverføring) med en begrænsende opløsning målt i luft på mere end 500 linjer og specielt konstrueret eller modificeret til fjernbetjening i forbindelse med et undervandsfartøj eller

2.

Undervandsfjernsynskamaraer med en begrænsende opløsning målt i luft på mere end 700 linjer;

Teknisk note: Begrænsende opløsning ved fjernsyn er et mål for vandret opløsning, der normalt udtrykkes som det maksimale antal linjer i billedets højde, der kan skelnes på et prøvebillede, ved brug af IEEE Standard 208/1960 eller tilsvarende.

b.

Stillbilledkameraer, der er specielt konstrueret eller modificeret til undervandsbrug med filmformat 35 mm eller større, og med autofokus eller fjernstyret fokus specielt konstrueret til undervandsbrug

c.

Stroboskopiske lyssystemer specielt konstrueret eller modificeret til undervandsbrug, i stand til en lyseffekt på mere end 300 J pr. flash

d.

Andet undervandskameraudstyr end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821

e.

Ikke anvendt

f.

Andre fartøjer (overfladeskibe eller undervandsfartøjer), herunder oppustelige både og specielt konstruerede komponenter hertil end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821

Bemærk: X.A.VI.001.f lægger ikke eksportkontrol på fartøjer på midlertidigt ophold, som anvendes til privat transport eller til transport af passagerer eller produkter fra eller gennem Unionens toldområde.

g.

Andre skibsmotorer (både indenbords og udenbords) og undervandsmotorer og specielt konstruerede komponenter hertil end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821

h.

Andre SCUBA-lungeautomater for svømmedykker og tilbehør hertil end dem, der er specificeret i CML eller i forordning (EU) 2021/821

i.

Redningsveste, luftpatroner, dykkerkompasser og dykkercomputere

Bemærk: X.A.VI.001.i lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er bestemt til fysiske personers personlige brug.

j.

Undervandslys og fremdriftsudstyr eller

Bemærk: X.A.VI.001.j lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er bestemt til fysiske personers personlige brug.

k.

Luftkompressorer og filtreringssystemer, der er specielt konstrueret til påfyldning af luftflasker

X.D.VI.001

"Software", der er specielt konstrueret eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af det udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VI.001.

X.D.VI.002

"Software" specielt konstrueret til drift af ubemandede undervandsfartøjer, der anvendes i olie- og gasindustrien.

X.E.VI.001

"Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VI.001.

Kategori VII – Rumfart og fremdrift

X.A.VII.001

Andre dieselmotorer og traktorer og specielt konstruerede komponenter end dem, der er specificeret i CML eller i forordning (EU) 2021/821:

a.

Andre dieselmotorer end dem, der er specificeret i CML eller i forordning (EU) 2021/821, til lastbiler, traktorer og biler med en total udgangseffekt på mindst 298 kW.

b.

Terrængående hjultraktorer med en lasteevne på 9 ton eller derover og større komponenter og tilbehør, bortset fra dem, der er specificeret i CML eller i forordning (EU) 2021/821.

c.

Traktorer med sættevogne til kørsel på landevej med enkelt- eller tandembagaksler med en nominel værdi på 9 ton pr. aksel eller derover og specielt konstruerede større komponenter.

Bemærk: X.A.VII.001.b og X.A.VII.001.c lægger ikke eksportkontrol på køretøjer på midlertidigt ophold, som anvendes til privat transport eller til transport af passagerer eller produkter fra eller gennem Unionens toldområde.

X.A.VII.002

Andre gasturbinemotorer og komponenter end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821.

a.

Ikke anvendt.

b.

Ikke anvendt.

c.

Gasturbinemotorer og komponenter, der er specielt konstrueret hertil.

d.

Ikke anvendt.

e.

Andet tryksat åndedrætsudstyr til fly og specielt konstruerede komponenter hertil end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821.

X.A.VII.003

Andre flyvemaskinemotorer end dem, der er specificeret i X.A.VII.002, CML eller forordning (EU) 2021/821, som følger:

a.

Forbrændingsmotorer med frem- og tilbagegående eller roterende stempel eller

b.

Elektriske motorer.

Teknisk note: I forbindelse med X.A.VII.003 omfatter fly: flyvemaskiner, ubemandede luftfartøjer, helikoptere, gyrokoptere, hybridfly eller radiostyrede modeller.

X.B.VII.001

Andet udstyr til vibrationstest og specielt konstruerede komponenter end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821.

Bemærk: X.B.VII.001. lægger kun eksportkontrol på udstyr til "udvikling" eller "produktion". Den lægger ikke eksportkontrol på tilstandsovervågningssystemer.

X.B.VII.002

Specielt konstrueret "udstyr", værktøjer eller tilbehør til fremstilling eller måling af gasturbineblade, skovle eller støbninger til bladspidskapper som følger:

a.

Automatiskt udstyr, der anvender ikke-mekaniske metoder til måling af blades vægtykkelse

b.

Værktøj, tilbehør eller måleudstyr til "laser"-, vandstråle- eller ECM/EDM- hulboringsprocesser, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 9E003.c (22)

c.

Udstyr til udvaskning af keramiske kerner

d.

Udstyr eller værktøj til fremstilling af keramiske kerner

e.

Udstyr til klargøring af voksmodeller til keramiske kapper

f.

Udstyr til brænding af keramiske kapper.

X.D.VII.001

Andet "software" end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VII.001 eller X.B.VII.001.

X.D.VII.002

"Software" til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VII.002 eller X.B.VII.002.

X.E.VII.001

Andet "teknologi" end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, til "udvikling" eller "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VII.001 eller X.B.VII.001.

X.E.VII.002

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VII.002 eller X.B.VII.002.

X.E.VII.003

Anden "teknologi", der ikke er beskrevet i 9E003 (23), som følger:

a.

Systemer til kontrol med frigangen ved rotorbladtipper, der anvender aktiv kompenserings"teknologi", der er begrænset til en database over design og udvikling eller

b.

Gasleje til turbinemotorsamlinger.

Kategori VIII – Diverse produkter

X.A.VIII.001

Udstyr til olieproduktion eller olieefterforskning som følger:

a.

Integreret måleudstyr til borehoveder, herunder inertinavigationssystemer til måling under boring (measurement while drilling, MWD)

b.

Gasovervågningssystemer og detektorer hertil, konstrueret til kontinuerlig drift og detektion af hydrogensulfid

c.

Udstyr til seismologiske målinger, herunder udstyr til seismisk refleksion og seismiske vibratorer

d.

Sedimentekkolod.

X.A.VIII.002

Udstyr, "elektroniske samlinger" og komponenter specielt konstrueret til kvantecomputere, kvanteelektronik, kvantesensorer, kvantebehandlingsenheder, qubitkredsløb, qubit-anordninger eller kvanteradarsystemer, herunder Pockels-celler.

Note 1: Kvantecomputere udfører beregninger, der udnytter de samlede egenskaber ved kvantetilstande, såsom superposition, interferens og sammenfiltring.

Note 2: Enheder, kredsløb og anordninger omfatter, men er ikke begrænset til, superledende kredsløb, kvanteudglødning, ionfælde, fotonisk interaktion, silicium/spin, kolde atomer.

X.A.VIII.003

Mikroskoper samt beslægtet udstyr og detektorer som følger:

a.

Scanning-elektronmikroskoper (SEM)

b.

Scanning Auger-mikroskoper

c.

Transmissionselektronmikroskoper (TEM)

d.

Atomic Force-mikroskoper (AFM)

e.

Scanning Force-mikroskoper (SFM)

f.

Udstyr og detektorer, der er specielt udviklet til anvendelse i forbindelse med mikroskoperne specificeret i X.A.VIII.003.a-X.A.VIII.0003.e, og som anvender en eller flere analyseteknikker:

1.

Røntgenfotospektroskopi (XPS)

2.

Energidispersiv røntgenspektroskopi (EDX, EDS) eller

3.

Elektronspektroskopi til kemiske analyser (ESCA).

X.A.VIII.004

Opsamlingsudstyr til metalmalme i dybhavsbund.

X.A.VIII.005

Følgende fremstillingsudstyr og værktøjsmaskiner:

a.

Udstyr til additiv fremstilling til "produktion" af metaldele

Bemærk: X.A.VIII.005.a finder kun anvendelse på følgende systemer:

1.

Powder-bed-systemer, der anvender selektiv lasersmeltning (SLM), laser cusing, direkte metallasersintring (DMLS) eller elektronstrålesmeltning (EBM), eller

2.

Powder-fed-systemer, der anvender laserbeklædning, direkte energideposition eller lasermetaldeposition.

b.

Udstyr til additiv fremstilling til "energimaterialer", herunder udstyr, der anvender ultrasonisk ekstrudering

c.

Udstyr til additiv fremstilling af fotopolymerisering (VVP) ved hjælp af stereolitografi (SLA) eller digital lysbehandling (DLP).

X.A.VIII.006

Udstyr til "produktion" af printet elektronik til organiske lysemitterende dioder (OLED), organiske felteffekttransistorer (OFET) eller organiske fotovoltaiske celler (OPVC).

X.A.VIII.007

Udstyr til "produktion" af mikroelektromekaniske systemer (MEMS), der anvender de mekaniske egenskaber ved silicium, herunder sensorer i chipformat såsom trykmembraner, bøjningsbjælker eller mikrojusteringsanordninger.

X.A.VIII.008

Udstyr, der er specielt konstrueret til produktion af e-brændstoffer (elektrobrændstoffer og syntetiske brændstoffer) eller ultraeffektive solceller (effektivitet > 30 %).

X.A.VIII.009

Udstyr til ultrahøjvakuum (UHV) som følger:

a.

UHV-pumper (sublimation, turbomolekylær, diffusion, kryogen, ionfanger)

b.

UHV-trykmålere.

Bemærk: Ved UHV forstås 100 nanoPascal (NPA) eller derunder.

X.A.VIII.010

"Kryogeniske kølesystemer", der er konstrueret til at opretholde temperaturer under 1,1 K i mindst 48 timer, og tilhørende kryokøleanlæg som følger:

a.

Impulsrør

b.

Kryostater

c.

Dewartanke

d.

Gashåndteringssystem (GHS)

e.

Kompressorer eller

f.

Styreenheder.

Bemærk: "Kryogeniske kølesystemer" omfatter, men er ikke begrænset til, fortyndingskøling, kølesystemer med adiabatisk køling og laserkølesystemer.

X.A.VIII.011

Udstyr til "afkapsling" til halvlederkomponenter.

Bemærk: "Afkapsling": fjernelse af hætte, låg eller indkapslingsmateriale fra et pakket integreret kredsløb ved hjælp af mekaniske, termiske eller kemiske midler.

X.A.VIII.012

Fotodetektorer med høj kvanteefficiens (QE) med en QE på over 80 % i bølgelængdeområdet over 400 nm, men ikke over 1 600 nm.

X.AVIII.013

Numerisk styrede værktøjsmaskiner med en eller flere lineære akser med en vandringslængde på over 8 000 mm.

X.A.VIII.014

Vandkanonsystemer til opstands- eller folkemængde-kontrol samt komponenter specielt konstrueret hertil.

Bemærk: X.A.VIII.014 vandkanonsystemer omfatter f.eks.: køretøjer eller faste stati