ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 321

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
15. december 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2022/2455 af 8. december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 1217/2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2022/2456 af 8. december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 1218/2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af specialiseringsaftaler ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2457 af 14. december 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2458 af 14. december 2022 om nedsættelse af fiskekvoter for 2022 for visse bestande i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 på grund af tidligere års overfiskning af andre bestande og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1926

10

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2459 af 8. december 2022 om anvendelse af et forhøjet visumgebyr for så vidt angår Gambia

18

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2022/2460 af 13. december 2022 om langsigtet national støtte til landbruget i Sveriges nordlige områder (meddelt under nummer C(2022) 9240)

22

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2461 af 14. december 2022 om anerkendelse af den frivillige ordning KZR INiG til påvisning af overholdelsen af kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 vedrørende biobrændstoffer, flydende biobrændsler, biomassebrændsler, vedvarende flydende og gasformige brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, samt genanvendte kulstofbrændsler og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/603 ( 1 )

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2462 af 14. december 2022 om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 om den europæiske liste over skibsophugningsanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 ( 1 )

42

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2014/194/EU af 11. februar 2014 om undertegnelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union og Republikken Island om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor ( EUT L 106 af 9.4.2014 )

71

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/978 af 23. juni 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter ( EUT L 167 af 24.6.2022 )

72

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 ( EUT L 150 af 14.6.2018 )

74

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2387 af 30. august 2022 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/655 for så vidt angår tilpasning af bestemmelserne om overvågning af emissioner af forurenende luftarter fra ibrugtagne forbrændingsmotorer, der er monteret i mobile ikke-vejgående maskiner, så de omfatter motorer med en effekt på mindre end 56 kW og mere end 560 kW ( EUT L 316 af 8.12.2022 )

75

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

15.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2022/2455

af 8. december 2022

om ændring af forordning (EU) nr. 1217/2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2821/71 af 20. december 1971 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis (1),

efter offentliggørelse af udkast til denne forordning (2),

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af forordning (EØF) nr. 2821/71 har Kommissionen beføjelse til ved forordning og i henhold til artikel 101, stk. 3, i TEUF at erklære, at artikel 101, stk. 1, i TEUF ikke finder anvendelse på visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler.

(2)

I Kommissionens forordning (EU) nr. 1217/2010 (3) defineres kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler, som Kommissionen anser for normalt at opfylde betingelserne i traktatens artikel 101, stk. 3. Nævnte forordning udløber den 31. december 2022.

(3)

Den 5. september 2019 iværksatte Kommissionen en evaluering af forordning (EU) nr. 1217/2010. Ifølge de oplysninger, der blev indsamlet i forbindelse med evalueringen, har forordning (EU) nr. 1217/2010 været et nyttigt instrument, og reglerne deri er fortsat af relevans for interessenterne. På grundlag af evalueringen igangsatte Kommissionen den 7. juni 2021 en konsekvensanalyse af politikmulighederne for vedtagelse af en ny gruppefritagelsesforordning for forsknings- og udviklingsaftaler.

(4)

For at give Kommissionen tilstrækkelig tid til at gennemføre processen for vedtagelse af en ny gruppefritagelsesforordning for forsknings- og udviklingsaftaler og i medfør af Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2821/71 bør anvendelsesperioden for forordning (EU) nr. 1217/2010 forlænges med seks måneder.

(5)

Forordning (EU) nr. 1217/2010 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1217/2010 affattes således:

»Den udløber den 30. juni 2023.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 285 af 29.12.1971, s. 46. Med virkning fra den 1. december 2009 er EF-traktatens artikel 81 (tidligere EØF-traktatens artikel 85) blevet til artikel 101 i TEUF. De to sæt bestemmelser er i det væsentlige identiske. I denne forordning skal henvisninger til artikel 85 i EØF-traktaten eller artikel 81 i EF-traktaten læses som henvisninger til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvor det er relevant.

(2)  EUT C 405 af 21.10.2022, s. 53.

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1217/2010 af 14. december 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler (EUT L 335 af 18.12.2010, s. 36).


15.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2022/2456

af 8. december 2022

om ændring af forordning (EU) nr. 1218/2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af specialiseringsaftaler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2821/71 af 20. december 1971 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis (1),

efter offentliggørelse af udkast til denne forordning (2),

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af forordning (EØF) nr. 2821/71 har Kommissionen beføjelse til ved forordning og i henhold til artikel 101, stk. 3, i TEUF at erklære, at artikel 101, stk. 1, i TEUF ikke finder anvendelse på visse kategorier af specialiseringsaftaler.

(2)

I Kommissionens forordning (EU) nr. 1218/2010 (3) defineres kategorier af specialiseringsaftaler, som Kommissionen anser for normalt at opfylde betingelserne i traktatens artikel 101, stk. 3. Nævnte forordning udløber den 31. december 2022.

(3)

Den 5. september 2019 iværksatte Kommissionen en evaluering af forordning (EU) nr. 1218/2010. Ifølge de oplysninger, der blev indsamlet i forbindelse med evalueringen, har forordning (EU) nr. 1218/2010 været et nyttigt instrument, og reglerne deri er fortsat af relevans for interessenterne. På grundlag af evalueringen igangsatte Kommissionen den 7. juni 2021 en konsekvensanalyse af politikmulighederne for vedtagelse af en ny gruppefritagelsesforordning for specialiseringsaftaler.

(4)

For at give Kommissionen tilstrækkelig tid til at gennemføre processen for vedtagelse af en ny gruppefritagelsesforordning for specialiseringsaftaler og i medfør af Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2821/71 bør anvendelsesperioden for forordning (EU) nr. 1218/2010 forlænges med seks måneder.

(5)

Forordning (EU) nr. 1218/2010 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1218/2010 affattes således:

»Den udløber den 30. juni 2023.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 285 af 29.12.1971, s. 46. Med virkning fra den 1. december 2009 er EF-traktatens artikel 81 (tidligere EØF-traktatens artikel 85) blevet til artikel 101 i TEUF. De to sæt bestemmelser er i det væsentlige identiske. I denne forordning skal henvisninger til artikel 85 i EØF-traktaten eller artikel 81 i EF-traktaten læses som henvisninger til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvor det er relevant.

(2)  EUT C 405 af 21.10.2022, s. 50.

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1218/2010 af 14. december 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af specialiseringsaftaler (EUT L 335 af 18.12.2010, s. 43).


15.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/2457

af 14. december 2022

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1) (»antidumpinggrundforordningen«), særlig artikel 13, stk. 4, og artikel 14, stk. 5,

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 af 6. november 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

1.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(1)

Rådet indførte ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 (3) en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

(2)

Efter en række antiomgåelsesundersøgelser blev disse foranstaltninger udvidet ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 672/2012 (4), (EU) nr. 21/2013 (5) og (EU) nr. 1371/2013 (6), senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1711 (7), til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande, med undtagelse af varer produceret af Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. og Pyrotek India Pvt. Ltd.

(3)

Disse foranstaltninger blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 976/2014 (8) udvidet yderligere til at omfatte importen af let ændrede åben mesh-stoffer af glasfibre.

(4)

De gældende foranstaltninger pålægges ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 efter en udløbsundersøgelse, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/788 (9), hvorved SPG Glass Fibre PVT Ltd. blev indrømmet fritagelse.

2.   SAGSFORLØB

2.1.   Anmodning om fritagelse

(5)

Den 23. august 2021 modtog Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) en anmodning om fritagelse for antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien eller ej. Anmodningen blev indgivet af virksomheden Urja Products Private Limited (»ansøgeren«).

(6)

Anmodningen indeholdt beviser for, at ansøgeren var en ny eksporterende producent og opfyldte kriterierne for fritagelse i henhold til antidumpinggrundforordningens artikel 13, stk. 4, dvs.: 1) at virksomheden ikke eksporterede den undersøgte vare til Unionen i den undersøgelsesperiode, der blev lagt til grund for foranstaltningerne, dvs. fra den 1. april 2012 til den 31. marts 2013 (»den oprindelige undersøgelsesperiode«), 2) at virksomheden ikke er forretningsmæssigt forbundet med nogen af de eksportører eller producenter, som er genstand for de ved den oprindelige forordning indførte antidumpingforanstaltninger, 3) at virksomheden faktisk har eksporteret den undersøgte vare til Unionen efter udløbet af den oprindelige undersøgelsesperiode eller har indgået en uigenkaldelig kontraktlig forpligtelse til at eksportere en betydelig mængde til Unionen, og 4) at den har ikke været involveret i omgåelse.

(7)

Kommissionen konkluderede, at der var tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en undersøgelse, jf. antidumpinggrundforordningens artikel 13, stk. 4, med henblik på at fastslå, om ansøgeren kan indrømmes en fritagelse for de udvidede foranstaltninger.

2.2.   Indledning

(8)

Den 20. april 2022 indledte Kommissionen ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/651 (10) den fornyede undersøgelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 med henblik på at fastslå, om ansøgeren kunne indrømmes en fritagelse. Ved samme forordning ophævede Kommissionen den antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993, for så vidt angår ansøgerens import af den undersøgte vare, og toldmyndighederne blev pålagt at tage passende skridt til at registrere denne import (»indledningsforordningen«).

(9)

Kommissionen opfordrede interesserede parter til at kontakte den med henblik på at deltage i den fornyede undersøgelse. Alle interesserede parter fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til indledningen af undersøgelsen og anmode om en høring med Kommissionen eller høringskonsulenten i handelsprocedurer eller begge inden for de frister, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2022/651. Der blev ikke modtaget bemærkninger eller anmodninger om en høring.

2.3.   Den undersøgte vare

(10)

Den undersøgte vare er åben mesh-stoffer af glasfibre med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2, med undtagelse af glasfiberskiver, afsendt fra Indien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 og ex 7019 69 90 (Taric-kode 7019 63 00 14, 7019 64 00 14, 7019 65 00 14, 7019 66 00 14 og 7019 69 90 14). Disse KN- og Taric-koder angives kun til orientering.

(11)

Åben mesh-stoffer af glasfibre findes med forskellig cellestørrelse og vægt pr. kvadratmeter og anvendes hovedsageligt som forstærkningsmateriale i byggesektoren (udvendig varmeisolering, gulvforstærkning og vægreparationer).

2.4.   Den fornyede undersøgelsesperiode

(12)

Den nuværende undersøgelse omfattede perioden fra den 1. april 2012 til den 31. december 2021 (»nuværende undersøgelsesperiode«).

2.5.   Undersøgelser

(13)

Kommissionen anmodede ansøgeren om at udfylde et spørgeskema for at indhente de oplysninger, som den anså for nødvendige for sin undersøgelse. Ansøgeren indsendte spørgeskemabesvarelsen den 2. juni 2022.

(14)

Kommissionen aflagde et kontrolbesøg hos ansøgeren i september 2022. Kommissionen bestræbte sig på at efterprøve alle de oplysninger, som den anså for nødvendige med henblik på at fastslå, om ansøgeren opfylder de nødvendige betingelser.

3.   RESULTATER AF UNDERSØGELSEN

(15)

Med hensyn til betingelse 1) henviste Kommissionen til de tidligere konklusioner (11) om, at ansøgeren ikke fremstillede eller eksporterede den undersøgte vare til Unionen i den oprindelige undersøgelsesperiode. Det konkluderedes derfor, at betingelse 1) var opfyldt.

(16)

Med hensyn til betingelse 2) blev der i forbindelse med undersøgelsen udpeget flere forretningsmæssigt forbundne virksomheder, nemlig Jayatma Industries Ltd, der beskæftiger sig med tekstiler og beklædning, Mihikita Enterprises Ltd, der beskæftiger sig med bygge- og anlægsvirksomhed, og Denis Chem Lab Ltd, der beskæftiger sig med medicinsk udstyr. Ingen af disse virksomheder var involveret i fremstilling, forarbejdning, salg eller køb af den undersøgte vare. Det konkluderedes derfor, at betingelse 2) var opfyldt.

(17)

Med hensyn til betingelse 3) eksporterede ansøgeren den undersøgte vare til to virksomheder i EU i 2021. Det konkluderedes derfor, at ansøgeren opfyldte betingelse 3).

(18)

Endelig blev det i løbet af undersøgelsen konstateret, at ansøgeren fremstillede hele den mængde, som virksomheden har eksporteret til Unionen. Det blev også konstateret, at ansøgeren ikke importerede råmaterialer fra Kina til fremstilling af den undersøgte vare. Undersøgelsen bekræftede således, at ansøgeren ikke var involveret i omgåelsespraksis, jf. grundforordningens artikel 13. Kommissionen konkluderede derfor, at betingelse 4) også var opfyldt.

(19)

Kommissionen konkluderede følgelig, at ansøgeren opfyldte kriterierne i antidumpinggrundforordningens artikel 13, stk. 4. Ansøgeren bør derfor fritages for de gældende antidumpingforanstaltninger, jf. gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993.

(20)

Gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 bør derfor ændres.

4.   ÆNDRING AF LISTEN OVER VIRKSOMHEDER, DER ER FRITAGET FOR DE UDVIDEDE FORANSTALTNINGER

(21)

I betragtning af ovennævnte konklusioner og i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 4, og artikel 11, stk. 4, konkluderede Kommissionen, at ansøgeren bør tilføjes på listen over virksomheder, der er fritaget for de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993.

(22)

Ansøgeren og EU-erhvervsgrenen blev underrettet om, at Kommissionen havde til hensigt at fritage Urja Products Private Limited for de gældende antidumpingforanstaltninger.

(23)

Parterne fik mulighed for at fremsætte bemærkninger. Der blev ikke modtaget nogen bemærkninger.

(24)

Denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1036 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 1 og 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/788, affattes således:

»1.   Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af åben mesh-stoffer af glasfibre med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2, med undtagelse af glasfiberskiver, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 og ex 7019 69 90 (Taric-kode 7019 63 00 19, 7019 64 00 19, 7019 65 00 18, 7019 66 00 18 og 7019 69 90 19).«

»3.   Den endelige antidumpingtold på importen med oprindelse i Folkerepublikken Kina, jf. stk. 2, udvides hermed til også at omfatte importen af samme åben mesh-stoffer (i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 og ex 7019 69 90) afsendt fra Indien og Indonesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien og Indonesien eller ej (Taric-kode 7019 63 00 14, 7019 63 00 15, 7019 64 00 14, 7019 64 00 15, 7019 65 00 14, 7019 65 00 15, 7019 66 00 14 7019 66 00 15, 7019 69 90 14 og 7019 69 90 15), med undtagelse af varer fremstillet af Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (Taric-tillægskode B942), Pyrotek India Pvt. Ltd (Taric-tillægskode C051), SPG Glass Fibre Pvt. Ltd (Taric-tillægskode C205) og Urja Products Private Limited (Taric-tillægskode C861), importen af samme åben mesh-stoffer afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej (Taric-kode 7019 63 00 11, 7019 64 00 11, 7019 65 00 11, 7019 66 00 11 og 7019 69 90 11) og importen af sammen åben mesh-stoffer afsendt fra Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan og Thailand eller ej (Taric-kode 7019 63 00 12, 7019 63 00 13, 7019 64 00 12, 7019 64 00 13, 7019 65 00 12, 7019 65 00 13, 7019 66 00 12, 7019 66 00 13, 7019 69 90 12 og 7019 69 90 13).

Anvendelsen af den fritagelse, der indrømmes Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd, SPG Glass Fibre PVT. Ltd og Urja Products Private Limited, er betinget af, at medlemsstaternes toldmyndigheder forelægges en gyldig handelsfaktura, som overholder betingelserne i bilag II til denne forordning. Hvis der ikke forelægges en sådan faktura, anvendes antidumpingtolden som fastsat i stk. 1.«

Artikel 2

1.   Toldmyndighederne pålægges hermed at ophøre med den registrering af importen, der blev indført ved artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/651.

2.   Der vil ikke blive opkrævet nogen endelig told med tilbagevirkende kraft for registreret import.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 30. 6.2016, s. 21.

(2)  EUT L 288 af 7.11.2017, s. 4.

(3)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 af 3. august 2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 204 af 9.8.2011, s. 1).

(4)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 672/2012 af 16. juli 2012 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej (EUT L 196 af 24.7.2012, s. 1).

(5)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 21/2013 af 10. januar 2013 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan og Thailand eller ej (EUT L 11 af 16.1.2013, s. 1).

(6)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1371/2013 af 16. december 2013 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien og Indonesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien og Indonesien (EUT L 346 af 20.12.2013, s. 20).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1711 af 13. november 2018 om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1371/2013 for så vidt angår datoen for anvendelsen af de fritagelser, som er fastsat for indiske eksporterende producenter (EUT L 286 af 14.11.2018, s. 12).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 976/2014 af 15. september 2014 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina til at omfatte importen af visse let ændrede åben mesh-stoffer af glasfibre, også med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 274 af 16.9.2014, s. 13).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/788 af 30. maj 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (EUT L 134 af 31.5.2018, s. 5).

(10)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/651 af 20. april 2022 om indledning af en fornyet undersøgelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, med henblik på at fastslå, om der kan bevilges en fritagelse for disse foranstaltninger til en enkelt indisk eksporterende producent, om ophævelse af antidumpingtolden på importen fra denne eksporterende producent og om registrering af importen fra denne eksporterende producent (EUT L 119 af 21.4.2022, s. 68).

(11)  I overensstemmelse med betragtning 50 i forordning (EU) nr. 1371/2013 fandt Kommissionen, at »Urja Products ikke fremstiller den undersøgte vare«.


15.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/2458

af 14. december 2022

om nedsættelse af fiskekvoter for 2022 for visse bestande i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 på grund af tidligere års overfiskning af andre bestande og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1926

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (1), særlig artikel 105, stk. 1, 2, 3 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fiskekvoterne for 2021 blev fastsat ved Rådets forordning (EU) 2020/1579 (2), (EU) 2021/90 (3), (EU) 2021/91 (4) og (EU) 2021/92 (5).

(2)

Fiskekvoterne for 2022 blev fastsat ved Rådets forordning (EU) 2021/91, (EU) 2021/1888 (6), (EU) 2022/109 (7) og (EU) 2022/110 (8).

(3)

Hvis Kommissionen fastslår, at en medlemsstat har overskredet de fiskekvoter, som den har fået tildelt, skal Kommissionen i henhold til artikel 105, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 nedsætte denne medlemsstats fremtidige fiskekvoter.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1926 (9) nedsættes fiskekvoterne for 2022 for visse bestande på grund af tidligere års overfiskning.

(5)

For nogle medlemsstaters vedkommende, nemlig Frankrig, Litauen, Polen og Spanien, kunne fiskekvoterne for de overfiskede bestande imidlertid ikke nedsættes ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1926, eftersom disse medlemsstater ikke råder over kvoter for de pågældende bestande for 2022.

(6)

Hvis det ikke er muligt at nedsætte kvoterne for den overfiskede bestand i året efter overfiskningen, fordi den pågældende medlemsstat ikke har nogen kvote til rådighed, kan kvoterne i henhold til artikel 105, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009 efter høring af de pågældende medlemsstater nedsættes for andre bestande i det samme geografiske område eller med den samme handelsværdi.

(7)

I henhold til Kommissionens meddelelse 2022/C 369/03 med retningslinjer for nedsættelse af kvoter efter artikel 105, stk. 1, 2 og 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009 (10) (»retningslinjerne«) bør nedsættelserne så vidt muligt vedrøre det eller de følgende års kvoter for bestande, der befiskes af den samme flåde som den flåde, der overskred kvoten.

(8)

De berørte medlemsstater er blevet hørt om nedsættelser af fiskekvoterne for visse andre bestande end de overfiskede bestande. Derfor bør disse medlemsstaters alternative fiskekvoter nedsættes for 2022.

(9)

Eftersom sømrokke i underområde 7d (RJC/07D.) er en underart af bestanden »rokker« i område 7d (SRX/07D.), skal nedsættelsen af Irlands fiskekvote som følge af overfiskning af sømrokke i område 7d i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1926 finde anvendelse på Irlands fiskekvote, der er til rådighed i 2022, for rokker i 7d.

(10)

I 2021 overskred Portugal sin fiskekvote for ansjos i område 9, 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411). Den 22. august 2022 anmodede Portugal om, at nedsættelsen blev fordelt over tre år under anvendelse af en multiplikationsfaktor på 1,4 i henhold til artikel 105, stk. 2 i forordning (EF) nr. 1224/2009. I henhold til punkt 3, litra a), i retningslinjerne kan nedsættelsen fordeles over to eller flere år, hvis den pågældende bestand forvaltes bæredygtigt på grundlag af den relevante videnskabelige rådgivning. I henhold til de akustiske undersøgelser, der overvåger udbredelsen af bestanden og biomassen, og undersøgelsen af forskellige biologiske parametre for ansjos, der gennemføres hvert år, er den anslåede biomasse for ansjos i 2022 steget med 64 % sammenlignet med undersøgelser i 2021. Det portugisiske videnskabelige institut IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) afprøver i samarbejde med det spanske videnskabelige institut IEO (Instituto Español de Oceanografía) nye fangstregler ved hjælp af en evaluering af forvaltningsstrategien. Mens der afventes et planlagt benchmark fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) for denne bestand, kan en fordeling af nedsættelsen over to år i stedet for tre år accepteres.

(11)

Af de seneste ajourførte data, som Frankrig fremsendte den 9. september 2022, fremgår det, at den fælles kvote for 2021 på 1 ton, der er tildelt »Andre« for hvid marlin i Atlanterhavet (WHM/ATLANT_AMS), jf. forordning (EU) 2021/92, og i henhold til hvilken Frankrig måtte fiske, er overskredet. I betragtning af at Frankrig har indberettet fangster på 2 972 ton under kvoten for »Andre«, skal fiskekvoten for hvid marlin i Atlanterhavet, der er til rådighed for Frankrig for 2022, nedsættes på grund af overfiskning, under anvendelse af en multiplikationsfaktor på 1,5 i henhold til artikel 105, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 1224/2009. Den dertil svarende nedsættelse bør derfor føjes til bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1926.

(12)

Gennemførelsesforordning (EU) 2022/1926 bør derfor ændres.

(13)

Der kan blive foretaget yderligere ajourføringer eller korrektioner, hvis der for det indeværende eller tidligere regnskabsår konstateres fejl, udeladelser eller urigtige oplysninger i de af medlemsstaterne angivne fangsttal, jf. artikel 33 i forordning (EF) nr. 1224/2009 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De fiskekvoter for 2022, der er fastsat i forordning (EU) 2021/91, (EU) 2021/1888, (EU) 2022/109 og (EU) 2022/110 som omhandlet i bilag I til nærværende forordning, nedsættes, ved at kvoterne for alternative bestande nedsættes som angivet i nævnte bilag.

Artikel 2

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1926 erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Nedsættelsen på 2 954,752 ton af Portugals kvote, der finder anvendelse i 2022 på grund af overfiskning i 2021 af ansjosbestanden i område 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411), fordeles over to år.

Den gældende årlige nedsættelse udgør 1 477,376 ton i 2022 og 2023 uden at dette dog udelukker fremtidige kvotetilpasninger som følge af efterfølgende overfiskning.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) 2020/1579 af 29. oktober 2020 om fastsættelse for 2021 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) 2020/123, for så vidt angår visse fiskerimuligheder i andre farvande (EUT L 362 af 30.10.2020, s. 3).

(3)  Rådets forordning (EU) 2021/90 af 28. januar 2021 om fastsættelse for 2021 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i Middelhavet og Sortehavet (EUT L 31 af 29.1.2021, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EU) 2021/91 af 28. januar 2021 om fastsættelse af EU-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for årene 2021 og 2022 (EUT L 31 af 29.1.2021, s. 20).

(5)  Rådets forordning (EU) 2021/92 af 28. januar 2021 om fastsættelse for 2021 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande (EUT L 31 af 29.1.2021, s. 31).

(6)  Rådets forordning (EU) 2021/1888 af 27. oktober 2021 om fastsættelse for 2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) 2021/92, for så vidt angår visse fiskerimuligheder i andre farvande (EUT L 384 af 29.10.2021, s. 1).

(7)  Rådets forordning (EU) 2022/109 af 27. januar 2022 om fastsættelse for 2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande (EUT L 21 af 31.1.2022, s. 1).

(8)  Rådets forordning (EU) 2022/110 af 27. januar 2022 om fastsættelse for 2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i Middelhavet og Sortehavet (EUT L 21 af 31.1.2022, s. 165).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1926 af 11. oktober 2022 om nedsættelse af fiskekvoter for 2022 for visse bestande på grund af tidligere års overfiskning (EUT L 265 af 12.10.2022, s. 67).

(10)  Meddelelse fra Kommissionen om retningslinjer for nedsættelse af kvoter efter artikel 105, stk. 1, 2 og 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009 og erstatning af meddelelse 2012/C-72/07 (2022/C 369/03) (EUT C 369 af 27.9.2022, s. 3).


BILAG I

NEDSÆTTELSE AF FISKEKVOTER FOR 2022, DER ANVENDES FOR ALTERNATIVE BESTANDE

OVERFISKEDE BESTANDE

 

ALTERNATIVE BESTANDE

Medlemsstat

Artskode

Områdekode

Artsnavn

Områdenavn

Mængde, som ikke kan trækkes fra fiskekvoten for 2022 for den overfiskede bestand (i kg)

 

Medlemsstat

Artskode

Områdekode

Artsnavn

Områdenavn

Mængde, som skal trækkes fra fiskekvoten for 2022 for de alternative bestande (i kg)

ESP

GHL

1N2AB

Hellefisk

Norske farvande i 1 og 2

56 667

 

ESP

COD

1/2B

Torsk

1 og 2b

56 667

ESP

HAD

1N2AB

Kuller

Norske farvande i 1 og 2

19 059

 

ESP

COD

1/2B

Torsk

1 og 2b

7 627

REB

1N2AB

Rødfiskarter

Norske farvande i 1 og 2

11 432

ESP

OTH

1N2AB

Andre arter

Norske farvande i 1 og 2

41 357

 

ESP

REB

1N2AB

Rødfiskarter

Norske farvande i 1 og 2

41 357

FRA

RED

51214S

Rødfiskarter

EU-farvande og internationale farvande i 5; internationale farvande i 12 og 14

3 516

 

FRA

BLI

5B67-

Byrkelange

6 og 7, Det Forenede Kongeriges og internationale farvande i 5

3 516

LTU

HER

4AB

Sild

Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og norske farvande i 4 nord for 53°30'N

13 592

 

LTU

MAC

2CX14-

Makrel

6, 7, 8a, 8b, 8d og 8e, Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 2a, 12 og 14

13 592

POL

MAC

2A34

Makrel

Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 2a, 3 og 4

63 850

 

POL

HER

3D-R30

Sild

EU-farvande i underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32

63 850


BILAG II

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1926 affattes således:

»NEDSÆTTELSE AF FISKEKVOTER FOR 2022 FOR OVERFISKEDE BESTANDE

Medlemsstat

Artskode

Områdekode

Artsnavn

Områdenavn

Oprindelig kvote 2021 (i kg)

Tilladte landinger 2021 (samlet tilpasset mængde i kg)  (1)

Fangster i alt i 2021 (mængde i kg)

Kvote-forbrug i forhold til tilladte landinger (i %)

Overfiskning i forhold til tilladt landing (mængde i kg)

Multiplikationsfaktor  (2)

Yderligere multiplikationsfaktor  (3),  (4)

Udestående nedsættelser fra tidligere år  (5) (mængde i kg)

Nedsættelser af fiskekvoter for 2022  (6) og de følgende år (mængde i kg)

Nedsættelser af 2022-kvoterne for de overfiskede bestande  (7) (mængde i kg)

Nedsættelser af 2022-kvoterne for de alternative bestande (mængde i kg)

Nedsættelser, der skal anvendes på fiskekvoter for 2023 og de følgende år (mængde i kg)

CYP

SWO

MED

Sværdfisk

Middelhavet

52 230

52 230

55 703

106,65  %

3 473

/

C (8)

/

3 473

3 473

/

/

DEU

HER

4AB

Sild

Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og norske farvande i 4 nord for 53°30'N

33 852 000

17 152 318

18 844 967

109,87  %

1 692 649

/

A  (8)

/

1 692 649

1 692 649

/

/

DNK

COD

03AN

Torsk

Skagerrak

1 515 000

1 556 000

1 598 949

102,76  %

42 949

/

C  (8)

/

42 949

42 949

/

/

DNK

HER

4AB

Sild

Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og norske farvande i 4 nord for 53°30'N

49 993 000

49 711 223

51 805 988

104,21  %

2 094 765

/

/

/

2 094 765

2 094 765

/

/

ESP

COD

1/2B

Torsk

1 og 2b

11 331 000

8 580 172

8 604 667

100,29  %

24 495

/

A  (8)

/

24 495

24 495

/

/

ESP

GHL

1N2AB

Hellefisk

Norske farvande i 1 og 2

/

6 000

43 778

729,63  %

37 778

1,00

A

/

56 667

/

56 667

/

ESP

HAD

1N2AB

Kuller

Norske farvande i 1 og 2

/

0

19 059

Ikke relevant

19 059

1,00

/

/

19 059

/

19 059

/

ESP

OTH

1N2AB

Andre arter

Norske farvande i 1 og 2

/

0

27 571

Ikke relevant

27 571

1,00

A

/

41 357

/

41 357

/

EST

GHL

N3LMNO

Hellefisk

NAFO 3LMNO

331 000

502 500

515 085

102,50  %

12 585

/

/

/

12 585

12 585

/

/

FRA

RED

51214S

Rødfiskarter

EU-farvande og internationale farvande i 5; internationale farvande i 12 og 14

0

0

3 516

Ikke relevant

3 516

1,00

/

/

3 516

/

3 516

/

FRA

WHM

ATLANT

Hvid marlin

Atlanterhavet

1 000  (9)

1 000  (9)

2 972

297,20  %

1 972

1,00

C

/

2 958

2 958

/

/

GRC

BFT

AE45WM

Almindelig tun

Atlanterhavet øst for 45°V samt i Middelhavet

314 030

314 030

322 640

102,74  %

8 610

/

C  (8)

/

8 610

8 610

/

/

IRL

HER

6AS7BC

Sild

6aS, 7b og 7c

1 236 000

1 513 457

1 605 894

106,11  %

92 437

/

/

/

92 437

92 437

/

/

IRL

RJC

07D

Sømrokke

7d

/

0

1 741

Ikke relevant

1 741

1,00

/

/

1 741  (10)

1 741  (10)

/

/

LTU

HER

4AB

Sild

Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og norske farvande i 4 nord for 53°30'N

/

452 600

466 192

103,00  %

13 592

/

/

/

13 592

/

13 592

/

LVA

SPR

3BCD-C

Brisling

EU-farvande i underafsnit 22-32

30 845 000

28 709 205

29 084 587

101,31  %

375 382

/

C  (8)

/

375 382

375 382

/

/

NLD

HER

4AB

Sild

Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og norske farvande i 4 nord for 53°30'N

46 381 000

45 488 813

46 533 481

102,30  %

1 044 668

/

/

/

1 044 668

1 044 668

/

/

POL

MAC

2A34

Makrel

Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 2a, 3 og 4

/

0

63 850

Ikke relevant

63 850

1,00

/

/

63 850

/

63 850

/

PRT

ALF

3X14-

Beryxarter

EU-farvande og internationale farvande i 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 og 14

145 000

136 677

139 363

101,97  %

2 686

/

/

/

2 686

2 686

/

/

PRT

ANE

9/3411

Ansjos

9 og 10, EU-farvande i CECAF 34.1.1

7 829 000

8 752 733

10 863 270

124,11  %

2 110 537

1,40

/

/

2 954 752  (11)

1 477 376  (11)

/

1 477 376  (11)

PRT

ANF

8C3411

Havtasker

8c, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1

584 000

648 238

657 235

101,39  %

8 997

/

C  (8)

/

8 997

8 997

/

/

PRT

BFT

AE45WM

Almindelig tun

Atlanterhavet øst for 45°V samt i Middelhavet

572 970

572 970

583 215

101,79  %

10 245

/

C  (8)

/

10 245

10 245

/

/

PRT

HKE

8C3411

Kulmule

8c, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1

2 483 000

2 093 417

2 207 568

105,45  %

114 151

/

C  (8)

/

114 151

114 151

/

/

SWE

HER

03A

Sild

3a

9 498 000

13 085 112

13 223 209

101,06  %

138 097

/

/

/

138 097

138 097

/

/


(1)  Kvoter til rådighed for en medlemsstat i henhold til de relevante forordninger om fiskerimuligheder efter hensyntagen til udveksling af fiskerimuligheder i henhold til artikel 16, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22), kvoteoverførsler fra 2020 til 2021 i henhold til artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3) og artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1380/2013 eller omfordeling og nedsættelse af fiskerimuligheder i henhold til artikel 37 og 105 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

(2)  Som fastsat i artikel 105, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1224/2009. Nedsættelser svarende til overfiskning * 1,00 finder anvendelse i alle tilfælde af overfiskning, der svarer til eller er mindre end 100 ton.

(3)  Som fastsat i artikel 105, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1224/2009, og forudsat at graden af overfiskning overstiger 10 %.

(4)  Bogstavet »A« angiver, at en yderligere multiplikationsfaktor på 1,5 er blevet anvendt som følge af overfiskning i 2019, 2020 og 2021. Bogstavet »C« angiver, at en yderligere multiplikationsfaktor på 1,5 er blevet anvendt, fordi bestanden er omfattet af en flerårig plan.

(5)  Resterende mængder fra tidligere år.

(6)  Nedsættelser i 2022.

(7)  Nedsættelser i 2022, der rent faktisk kunne foretages, når de respektive kvoter pr. 19. oktober 2022 tages i betragtning.

(8)  Yderligere multiplikationsfaktor er ikke relevant, fordi overfiskningen ikke overstiger 10 % af de tilladte landinger.

(9)  Kvoter til rådighed for »Andre«, i henhold til hvilken Frankrig måtte fiske.

(10)  Mængde, som skal trækkes fra Irlands fiskekvote for bestanden af rokker i område 7d (SRX/07D.) i 2022.

(11)  Efter anmodning fra Portugal vil nedsættelsen på 2 954 752 kg for 2022 på grund af overfiskning i 2021 blive ligeligt fordelt over to år (2022 og 2023).«


AFGØRELSER

15.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/18


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/2459

af 8. december 2022

om anvendelse af et forhøjet visumgebyr for så vidt angår Gambia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (1), særlig artikel 25a, stk. 5, litra b),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 25a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 810/2009, skal Kommissionen regelmæssigt vurdere tredjelandes samarbejde om tilbagetagelse. På grundlag af den vurdering, som foretages i henhold til nævnte bestemmelse, er samarbejdet med Gambia om tilbagetagelse blevet vurderet som værende utilstrækkeligt. I betragtning af de skridt, der er taget for at forbedre graden af samarbejde, og Unionens overordnede forbindelser med Gambia, er det blevet vurderet, at Gambias samarbejde med Unionen om tilbagetagelsesspørgsmål ikke er tilstrækkeligt, og at der derfor er behov for handling fra Unionens side.

(2)

I overensstemmelse med artikel 25a, stk. 5, litra a), i forordning (EF) nr. 810/2009 vedtog Rådet den 7. oktober 2021 gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1781 (2), som midlertidigt suspenderer anvendelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 810/2009 for så vidt angår visse gambiske statsborgere.

(3)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 25a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 810/2009 løbende vurderet samarbejdet med Gambia om tilbagetagelse efter ikrafttrædelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1781. Vurderingen viser, at der ikke er sket væsentlige forbedringer, da samarbejdet om identifikation og tilbagesendelse fortsat er en udfordring, tidsrammen i tilbagetagelsesordningen mellem Unionen og Gambia er ikke blevet overholdt, og et moratorium for tilbagesendelser med charterfly — som ensidigt blev indført af Gambia — forblev i kraft indtil marts 2022. Selv om der er sket en vis udvikling, navnlig med udstedelsen af tre landingstilladelser i forbindelse med tilbagesendelsesoperationer, som fandt sted efter suspensionen af det moratorium, der blev indført af Gambia, er samarbejdet om tilbagetagelse fortsat utilstrækkeligt, og der er fortsat behov for væsentlige og vedvarende forbedringer.

(4)

Kommissionens vurdering er, at Gambias samarbejde med Unionen om tilbagetagelsesspørgsmål fortsat er utilstrækkeligt på trods af de foranstaltninger, der blev vedtaget i gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1781, og der er derfor behov for yderligere handling, uden at det berører gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1781.

(5)

Anvendelsen af et gradvist højere visumgebyr for gambiske statsborgere bør sende et klart signal til Gambias myndigheder om behovet for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forbedre samarbejdet om tilbagetagelse.

(6)

Der bør derfor anvendes et visumgebyr på 120 EUR som fastsat i forordning (EF) nr. 810/2009 for de gambiske statsborgere, som er visumpligtige i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1806 (3). I overensstemmelse med nævnte forordning vedrører dette gebyr ikke børn under 12 år. Det bør heller ikke gælde for de ansøgere, som er indrømmet fritagelse for det visumgebyr, der skal opkræves, eller er nedsat i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 810/2009.

(7)

Denne afgørelse bør ikke berøre anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF (4), som udvider retten til fri bevægelighed til at omfatte familiemedlemmer, uanset deres statsborgerskab, når de ledsager eller slutter sig til en unionsborger. Denne afgørelse bør således hverken finde anvendelse på familiemedlemmer til en unionsborger, på hvem direktiv 2004/38/EF finder anvendelse, eller på familiemedlemmer til en tredjelandsstatsborger, der har samme ret til fri bevægelighed som unionsborgere i henhold til en aftale mellem Unionen og et tredjeland.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse bør ikke berøre medlemsstaternes folkeretlige forpligtelser, herunder som værtslande for internationale mellemstatslige organisationer eller for internationale konferencer indkaldt af De Forenede Nationer eller af andre internationale mellemstatslige organisationer, som medlemsstaterne er vært for. Anvendelsen af det forhøjede visumgebyr bør derfor ikke finde anvendelse på gambiske statsborgere, der ansøger om visum, for så vidt det er nødvendigt for, at medlemsstaterne kan opfylde deres forpligtelser som værtslande for sådanne organisationer eller konferencer.

(9)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder, efter at Rådet har truffet foranstaltning om denne afgørelse til udbygning af Schengenreglerne, træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne afgørelse i sin nationale lovgivning, jf. artikel 4 i protokollen.

(10)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF (5); Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(11)

For så vidt angår Island og Norge, udgør denne afgørelse en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (6), der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (7).

(12)

For så vidt angår Schweiz, udgør denne afgørelse en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (8), der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF (9).

(13)

For så vidt angår Liechtenstein, udgør denne afgørelse en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (10), der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU (11).

(14)

Denne afgørelse udgør en retsakt, der bygger på, eller som på anden måde har tilknytning til, Schengenreglerne, jf. henholdsvis artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003, artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005 og artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2011 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Denne afgørelse finder anvendelse på gambiske statsborgere, som er visumpligtige i henhold til forordning (EU) 2018/1806.

2.   Denne afgørelse finder ikke anvendelse på gambiske statsborgere, der er fritaget for visumpligten i henhold til artikel 4 eller 6 i forordning (EU) 2018/1806.

3.   Denne afgørelse berører ikke muligheden for, at der i individuelle tilfælde kan indrømmes fritagelse for det visumgebyr, der skal opkræves, eller at det nedsættes i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 810/2009.

4.   Denne afgørelse finder ikke anvendelse på gambiske statsborgere, der ansøger om visum, og som er familiemedlemmer til en unionsborger, på hvem direktiv 2004/38/EF finder anvendelse, eller familiemedlemmer til en tredjelandsstatsborger, der har samme ret til fri bevægelighed som unionsborgere i henhold til en aftale mellem Unionen og et tredjeland.

5.   Denne afgørelse berører ikke tilfælde, hvor en medlemsstat er bundet af en folkeretlig forpligtelse, dvs.

a)

som værtsland for en international mellemstatslig organisation

b)

som værtsland for en international konference indkaldt af De Forenede Nationer eller i deres regi eller af andre internationale mellemstatslige organisationer, som en medlemsstat er vært for

c)

i henhold til en multilateral aftale, hvorved der tilkendes privilegier og immuniteter eller

d)

i medfør af Lateranforliget fra 1929 indgået mellem Den Hellige Stol (Vatikanstaten) og Italien som senest ændret.

6.   Denne afgørelse berører ikke de foranstaltninger, der er fastsat og anvendes i overensstemmelse med gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1781.

Artikel 2

Anvendelse af visumgebyr

Gambiske statsborgere, der ansøger om visum, betaler et visumgebyr på 120 EUR.

Artikel 3

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Artikel 4

Adressater

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Republikken Kroatien, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland og Kongeriget Sverige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2022.

På Rådets vegne

V. RAKUŠAN

Formand


(1)  EUT L 243 af 15.9.2009, s. 1.

(2)  Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1781 af 7. oktober 2021 om suspension af visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 for så vidt angår Gambia (EUT L 360 af 11.10.2021, s. 124).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1806 af 14. november 2018 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (EUT L 303 af 28.11.2018, s. 39).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77).

(5)  Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

(6)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(7)  Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).

(8)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(9)  Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1).

(10)  EUT L 160 af 18.6.2011, s. 21.

(11)  Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19).


15.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/22


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2022/2460

af 13. december 2022

om langsigtet national støtte til landbruget i Sveriges nordlige områder

(meddelt under nummer C(2022) 9240)

(Kun den svenske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til akten vedrørende vilkårene for Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union, særlig artikel 142, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 96/228/EF (1) godkendte Kommissionen ordningen for langsigtet national støtte til landbruget i Sveriges nordlige områder (»nordstøtteordningen«) som meddelt af Sverige i henhold til artikel 143 i tiltrædelsesakten med henblik på tilladelse i medfør af artikel 142 i tiltrædelsesakten. Beslutning 96/228/EF blev erstattet af Kommissionens beslutning K(2010) 6050 (2). Sidstnævnte beslutning blev erstattet af Kommissionens afgørelse (EU) 2018/479 (3).

(2)

Eftersom Sveriges tilladelse til at gennemføre nordstøtteordningen, jf. afgørelse (EU) 2018/479, udløber den 31. december 2022, bør der vedtages en ny afgørelse.

(3)

Sverige underrettede i skrivelse af 1. juli 2022 Kommissionen om sit forslag til forlængelse af nordstøtteordningen. Sverige foreslog Kommissionen at ændre afgørelse (EU) 2018/479 for at forlænge ordningens gyldighedsperiode med et år, øge den samlede årlige referenceværdi, hvilket indebærer visse justeringer af støtteniveauerne, og at ændre datoen for, hvornår Sverige bør fremsætte forslag om ændring og forlængelse af ordningen.

(4)

Formålet med den langsigtede nationale støtte, der er omhandlet i artikel 142 i tiltrædelsesakten, er at sikre, at landbrugsaktiviteterne opretholdes i de af Kommissionen fastlagte nordlige områder.

(5)

Under hensyntagen til de faktorer, der nævnes i artikel 142, stk. 1 og 2, i tiltrædelsesakten, bør det fastlægges, hvilke administrative enheder, opdelt efter delregioner, der ligger nord for den 62. breddegrad eller i nogle tilstødende områder syd for denne breddegrad, hvor der gælder lignende klimatiske vilkår, som gør landbrugsaktiviteter særligt vanskelige. Disse delregioner har en befolkningstæthed på ti indbyggere eller derunder pr. kvadratkilometer, et udnyttet landbrugsareal (ULA) på maksimalt 10 % af kommunens samlede areal, og den andel af ULA, der anvendes til markafgrøder bestemt til menneskeføde, er 20 % eller derunder. Delregioner, der ikke opfylder disse krav, men er beliggende i sådanne områder, bør ligeledes opføres på listen.

(6)

For at lette forvaltningen af ordningen og koordinere den med støtte ydet i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2115 (4) bør de kommuner, der hører til det område, der er afgrænset i henhold til med artikel 32, stk. 2, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 (5) og artikel 71, stk. 2, i forordning (EU) 2021/2115 i den strategiske plan med henblik på gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik i Sverige for perioden 2023-2027, medtages i de områder, der modtager støtte i medfør af nærværende afgørelse.

(7)

Den referenceperiode, der skal lægges til grund for undersøgelsen af udviklingen i landbrugsproduktionen og det samlede støtteniveau, bør på grundlag af de foreliggende nationale statistikker og med henblik på en ensartet anvendelse i alle produktionssektorer være 1993.

(8)

I henhold til artikel 142 i tiltrædelsesakten skal det samlede støttebeløb, der ydes, være tilstrækkelig til at opretholde landbrugsaktiviteterne i Sveriges nordlige områder, men må ikke føre til, at den samlede støtte ligger over støtteniveauet i en referenceperiode forud for tiltrædelsen, der skal fastlægges. For at yde støtte i henhold til artikel 142 i tiltrædelsesakten på et passende niveau under hensyntagen til, at de nuværende produktionsomkostninger ikke overstiger støtteniveauet i den fastlagte referenceperiode forud for tiltrædelsen, bør udviklingen i forbrugerprisindekset i perioden 1993-2022 i Sverige tages i betragtning ved fastsættelsen af den maksimalt tilladte støtte i henhold til nævnte artikel.

(9)

På grundlag af data fra 1993 til udgangen af april 2022 bør det maksimale årlige støttebeløb derfor fastsættes til 473,75 mio. SEK beregnet som et gennemsnit over en periode på seks år fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2028.

(10)

For at forenkle nordstøtteordningen og give Sverige fleksibilitet ved tildelingen af støtten til forskellige produktionssektorer skal der fastsættes et maksimalt gennemsnitligt årligt støttebeløb for den samlede støtte, herunder en særskilt maksimal støtte for produktionen og transporten af komælk med henblik på at sikre en ligelig støttefordeling.

(11)

Støtten bør ydes årligt på grundlag af produktionsfaktorer (storkreaturenheder og hektar) med undtagelse af støtten for komælk, der bør ydes på grundlag af produktionsenheder (kilogram) under hensyntagen til de begrænsninger for samlede mængder, der fastlægges ved nærværende afgørelse.

(12)

For at gøre det muligt at reagere hurtigt på volatiliteten i landbrugets produktionspriser og opretholde landbrugsaktiviteterne i de nordlige områder i Sverige bør Sverige gives tilladelse til for hvert kalenderår at fastsætte støttebeløbet pr. sektor inden for en støttekategori og pr. produktionsenhed.

(13)

I den henseende bør Sverige tilsvarende differentiere støtten i sine nordlige regioner og fastsætte de årlige støttebeløb efter graden af de naturbetingede ulemper og andre objektive, gennemsigtige og begrundede kriterier med hensyn til de mål, der er fastlagt i artikel 142, stk. 3, tredje afsnit, i tiltrædelsesakten, som er at opretholde traditionel primær produktion og forarbejdning, som er særligt egnede under de klimatiske forhold i de pågældende områder, at forbedre strukturerne for produktion, afsætning og forarbejdning af landbrugsprodukter, at fremme afsætningen af de nævnte produkter og at sikre beskyttelsen af miljøet og opretholdelsen af naturværdierne.

(14)

Støtten bør udbetales årligt på grundlag af det faktiske antal støtteberettigede produktionsfaktorer. Sverige bør dog gives tilladelse til at udbetale støtten for komælk, æglæggende høner og slagtesvin samt for transport af komælk i månedlige rater. Støtten for komælk skal baseres på den faktiske produktion for at sikre kontinuiteten i produktionen.

(15)

Overbetalinger til producenterne bør undgås ved, at uretmæssigt udbetalte beløb inddrives omgående og senest før 1. juni det følgende år.

(16)

Ifølge artikel 142, stk. 2, i tiltrædelsesakten bør den støtte, der ydes i medfør af denne afgørelse, ikke føre til en forøgelse af den samlede produktion i forhold til det normale produktionsniveau i det område, der er omfattet af nordstøtteordningen.

(17)

Det er derfor nødvendigt at fastlægge det årlige maksimale antal støtteberettigede produktionsfaktorer for hver støttekategori og det maksimale støtteberettigede årlige beløb for produktion af komælk, der er lig med eller ligger under niveauet for referenceperioderne.

(18)

Hvis antallet af produktionsfaktorer i en kategori eller produktionsmængden af komælk i et givet år ligger over det maksimale niveau, bør antallet af støtteberettigede produktionsfaktorer eller mængden af komælk under hensyntagen til femårsgennemsnittet nedsættes med det tilsvarende antal produktionsfaktorer i de kalenderår, der følger efter det år, hvori det maksimale niveau blev overskredet; dette gælder dog ikke transportstøtte for komælk og støtte for æglæggende høner og slagtesvin og komælk, for hvilke det støtteberettigede beløb kan nedsættes med et beløb, der svarer til det overskydende beløb i sidste måned i det år, hvori det maksimale niveau blev overskredet.

(19)

Eftersom anmeldelsen af forslag til Kommissionen om forlængelse og ændring af den støtte, der godkendes i medfør af nærværende afgørelse, bør give mulighed for rettidig forberedelse af vurderingen af ordningen, er det nødvendigt at tillade, at en sådan anmeldelse kan foretages samme år som femårsrapporten, og at forlænge gyldighedsperioden for godkendelsen af nordstøtteordningen fra fem til seks år.

(20)

I henhold til artikel 143, stk. 2, i tiltrædelsesakten skal Sverige forelægge Kommissionen oplysninger om gennemførelsen og virkningerne af den ydede støtte. For bedre at kunne vurdere de langsigtede virkninger af støtten og med henblik på at fastsætte støtteniveauerne som flerårige gennemsnit bør der rapporteres om de socioøkonomiske virkninger af støtten hvert femte år, og der bør fremlægges årlige rapporter med de finansieringsrelaterede oplysninger og andre oplysninger om gennemførelsen, der er nødvendige for at sikre, at betingelserne i nærværende afgørelse overholdes.

(21)

Det er hensigtsmæssigt at præcisere de bestemmelser, der gælder for ændringer af ordningen, der indføres af Kommissionen eller foreslås af Sverige, for at beskytte støttemodtagernes berettigede forventninger og sikre kontinuiteten i ordningen, således at de mål, der er fastsat i artikel 142 i tiltrædelsesakten, effektivt kan forfølges.

(22)

Sverige bør sikre, at der gennemføres passende kontrolforanstaltninger over for støttemodtagerne. For at sikre effektiviteten af disse foranstaltninger og gennemsigtigheden i gennemførelsen af nordstøtteordningen bør disse kontrolforanstaltninger i videst mulig omfang svare til de kontroller, der gennemføres inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik.

(23)

For at nå målet om at opretholde produktionen som anført i artikel 142 i tiltrædelsesakten og for at lette forvaltningen af støtten bør denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2023.

(24)

Af hensyn til klarheden bør afgørelse (EU) 2018/479 ophæves. Der bør fastsættes overgangsforanstaltninger vedrørende rapporteringen om den støtte, der i perioden 2018-2022 er udbetalt i henhold til artikel 142 i tiltrædelsesakten i medfør af Kommissionens afgørelse (EU) 2018/479 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE

Artikel 1

Tilladt støtte

1.   Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2028 har Sverige tilladelse til at gennemføre den langsigtede støtteordning for landbruget i de nordlige områder i landet, der er opført i bilag I.

2.   Det samlede maksimale støttebeløb er 473,75 mio. SEK pr. kalenderår. De årlige maksimumsbeløb fastlægges som de årlige gennemsnit af den støtte, der ydes i den periode på seks kalenderår, som nærværende afgørelse omfatter.

3.   Støttekategorierne og produktionssektorerne for hver kategori, de maksimale gennemsnitlige tilladte årlige beløb som fastlagt i stk. 2, herunder det særskilte maksimumbeløb for produktionen og transporten af komælk samt det maksimale årlige antal støtteberettigede produktionsfaktorer pr. støttekategori, er opført i bilag II.

4.   Støtten ydes på grundlag af støtteberettigede produktionsfaktorer eller produktionsmængder således:

a)

pr. kilogram mælk af den faktiske produktion for produktion af komælk

b)

pr. storkreaturenhed for dyrehold

c)

pr. hektar for afgrøde- og havebrugsproduktion, herunder bær

d)

som kompensation for faktiske omkostninger for transport af komælk med fradrag af enhver anden offentlig støtte for de samme omkostninger.

Støtte knyttet til produktionsmængder kan kun ydes for produktionen af komælk og må under ingen omstændigheder knyttes til den fremtidige produktion.

Koefficienterne for omregning af de forskellige husdyrarter til storkreaturenheder er anført i bilag II.

5.   I overensstemmelse med stk. 3 og inden for de grænser, der er fastsat i bilag II, differentierer Sverige støtten i de nordlige områder og fastsætter de årlige støttebeløb for hver produktionsfaktor, omkostning eller produktionsenhed på grundlag af objektive kriterier for graden af de naturbetingede ulemper og andre faktorer, der bidrager til at nå de mål, der er fastsat i artikel 142, stk. 3, tredje afsnit, i tiltrædelsesakten.

Artikel 2

Referenceperioder

Den referenceperiode, der er henvist til i artikel 142, stk. 3, første afsnit, andet led, i tiltrædelsesakten, er 1993, både hvad angår mængderne og det støtteniveau, der er fastsat i artikel 1 i nærværende afgørelse.

Artikel 3

Betingelser for tildeling af støtte

1.   Sverige fastsætter inden for rammerne af de begrænsninger, der er fastsat i nærværende afgørelse, de nærmere betingelser for tildeling af støtte til de enkelte kategorier af støtteberettigede modtagere. Disse betingelser omfatter de støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier, der skal anvendes, og sikrer ligebehandling af støttemodtagerne.

2.   Støtten udbetales til støttemodtagerne på grundlag af faktiske produktionsfaktorer eller, for så vidt angår produktionen af komælk, den faktisk producerede mængde, jf. artikel 1, stk. 4.

3.   Støtten udbetales årligt, med undtagelse af støtte for komælk, transport af komælk, æglæggende høner og slagtesvin, for hvilke støtten kan betales i månedlige rater.

4.   En overskridelse af de i bilag II fastsatte maksimale årlige antal støtteberettigede produktionsfaktorer eller -mængder skal tages i betragtning som en tilsvarende nedsættelse af antallet af produktionsfaktorer i det år, der følger efter overskridelsen, hvori støtten udbetales i årlige rater eller i den sidste måned i det år, hvor beløbet udbetales månedligt.

5.   Sverige træffer passende foranstaltninger for at forhindre overskridelse som omhandlet i stk. 4, hvis en sådan overskridelse forekommer sandsynlig på grundlag af officielle eller officielt kontrollerede statistiske prognoser.

6.   En overbetaling eller uretmæssig ydet betaling til en støttemodtager inddrives ved at fratrække de tilsvarende beløb fra den støtte, der betales til den pågældende modtager det efterfølgende år, eller, når der ikke tilkommer modtageren nogen støtte, inddrives i det efterfølgende år. De uretmæssigt udbetalte beløb inddrives senest den 1. juni det følgende år.

Artikel 4

Oplysnings- og kontrolforanstaltninger

1.   Sverige forelægger i forbindelse med de oplysninger, der gives i henhold til artikel 143, stk. 2, i tiltrædelsesakten, Kommissionen hvert år før den 1. juni de oplysninger om gennemførelsen af støtte, der er ydet i henhold til nærværende afgørelse i det foregående kalenderår.

Disse oplysninger vedrører navnlig:

a)

angivelse af de kommuner, hvori støtten er udbetalt, i form af et detaljeret kort og i givet fald andre data

b)

den samlede produktion i indberetningsåret for de delregioner, der er støtteberettiget i henhold til nærværende afgørelse, udtrykt i mængder af hvert af de produkter, der er anført i bilag II

c)

det samlede antal produktionsfaktorer og mængder, antallet af støtteberettigede produktionsfaktorer og mængder og antallet af produktionsfaktorer og mængder, til hvilke der ydes støtte, pr. produktionssektor som angivet i bilag II, opdelt efter produkter inden for hver sektor, med angivelse af eventuelle overskridelser af det tilladte maksimale årlige antal produktionsfaktorer og mængder samt beskrivelse af eventuelle foranstaltninger, der er truffet for at forhindre en sådan overskridelse

d)

den samlede udbetalte støtte, det samlede støttebeløb pr. støttekategori og produktionstype, de udbetalte beløb til støttemodtagerne pr. produktionsfaktor/anden enhed samt kriterierne for differentiering af støttebeløbene efter delregioner og bedriftstyper eller på grundlag af andre overvejelser

e)

det anvendte betalingssystem med oplysninger om eventuelle forskud på grundlag af skøn, endelige betalinger og fastslåede overbetalinger og deres inddrivelse

f)

støttebeløb udbetalt i medfør af artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 i de administrative enheder, der henhører under denne afgørelse

g)

henvisninger til de nationale retsforskrifter, på grundlag af hvilke støtten er gennemført.

2.   Inden den 1. juni 2028 forelægger Sverige Kommissionen ud over årsrapporten for år 2027 en rapport vedrørende femårsperioden fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2027.

Denne rapport skal navnlig indeholde oplysninger om:

a)

den samlede udbetalte støtte i femårsperioden og dens fordeling på de enkelte støttekategorier, typer produktion og delregioner

b)

for hver støttekategori de samlede årlige produktionsmængder og for femårsperioden antallet af produktionsfaktorer og landbrugernes indkomstniveauer i de støtteberettigede områder

c)

udviklingen i produktionen, forarbejdningen og afsætningen af landbrugsprodukter på baggrund af de socioøkonomiske forhold i de nordlige områder

d)

støttens indvirkning på beskyttelsen af miljøet og opretholdelsen af naturværdierne

e)

forslag til udviklingen på mellemlang sigt af støtten på grundlag af de i rapporten fremlagte data.

3.   Sverige fremlægger disse data i en form, der er forenelig med de statistiske standarder, der anvendes af Unionen.

4.   Sverige træffer alle fornødne foranstaltninger for at gennemføre denne beslutning og de relevante foranstaltninger til kontrol af støttemodtagerne.

5.   Kontrolforanstaltningerne skal så vidt muligt afstemmes med de kontrolsystemer, der anvendes inden for rammerne af Unionens støtteordninger.

Artikel 5

Anvendelse af eventuelle ændringer

1.   På grundlag af oplysningerne om støtteordningen i henhold til artikel 4 og under hensyntagen til forholdene for landbrugsproduktionen på nationalt plan og på EU-plan og andre relevante faktorer fremsætter Sverige senest den 1. juli 2028 passende forslag til Kommissionen om forlængelse og ændring af den støtte, der er givet tilladelse til inden for rammerne af denne afgørelse.

2.   Hvis Kommissionen beslutter at ændre denne afgørelse, bl.a. som følge af ændringer af de fælles markedsordninger eller ændring af ordningen for direkte støtte eller af beløbet for en eventuel tilladt statsstøtte til landbrugssektoren, anvendes ændringer af den støtte, der er tilladt i henhold til denne afgørelse, først året efter det år, hvori ændringerne vedtages.

Artikel 6

Ophævelse

Afgørelse (EU) 2018/479 ophæves med virkning fra den 1. januar 2023. Artikel 4, stk. 2, i nævnte afgørelse finder dog fortsat anvendelse på støtte, der ydes i perioden 2018-2022 i medfør af nævnte afgørelse.

Artikel 7

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2023.

Artikel 8

Adressat

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Sverige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2022.

På Kommissionens vegne

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  Kommissionens beslutning 96/228/EF af 28. februar 1996 om langsigtet national støtte til landbruget i Sveriges nordlige områder (EFT L 76 af 26.3.1996, s. 29).

(2)  Kommissionens beslutning K(2010) 6050 af 8. september 2010 om langsigtet national støtte til landbruget i Sveriges nordlige områder.

(3)  Kommissionens afgørelse (EU) 2018/479 af 20. marts 2018 om langsigtet national støtte til landbruget i Sveriges nordlige områder (EUT L 79 af 22.3.2018, s. 55).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2115 af 2. december 2021 om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013 (EUT L 435 af 6.12.2021, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).


BILAG I

DELREGION 1

Amt

Kommune

Sogn

Dalarna

Älvdalen

Idre

Jämtland

Krokom

Hotagen

 

Strömsund

Frostviken

 

Åre

Åre

 

 

Kall

 

 

Undersåker

 

Berg

Storsjö

 

Härjedalen

Linsell

 

 

Hede

 

 

Ljusnedal

 

 

Tännäs

Västerbotten

Storuman

Tärna

 

Sorsele

Sorsele

 

Dorotea

Risbäck

 

Vilhelmina

Vilhelmina

Norrbotten

Arvidsjaur

Arvidsjaur

 

Arjeplog

Arjeplog

 

Jokkmokk

Jokkmokk

 

 

Porjus

 

Pajala

Muonionalusta

 

 

Junosuando

 

Gällivare

Gällivare

 

 

Nilivaara

 

 

Malmberget

 

Kiruna

Jukkasjärvi

 

 

Vittangi

 

 

Karesuando

Landbrugsareal delregion 1

6 700 ha

DELREGION 2

Amt

Kommune

Distrikt

Dalarna

Malung

Lima

 

 

Transtrand

 

Älvdalen

Särna

Västernorrland

Örnsköldsvik

Trehörningsjö

Jämtland

Ragunda

Borgvattnet

 

 

Stugun

 

Bräcke

Bräcke

 

 

Nyhem

 

 

Håsjö

 

 

Sundsjö

 

 

Revsund

 

 

Bodsjö

 

Krokom

Näskott

 

 

Aspås

 

 

Ås

 

 

Laxsjö

 

 

Föllinge

 

 

Offerdal

 

 

Alsen

 

Strömsund

Ström

 

 

Alanäs

 

 

Gåxsjö

 

 

Hammerdal

 

 

Bodum

 

 

Tåsjö

 

Åre

Mattmar

 

 

Mörsil

 

 

Hallen

 

Berg

Berg

 

 

Hackås

 

 

Oviken

 

 

Myssjö

 

 

Åsarne

 

 

Klövsjö

 

 

Rätan

 

Härjedalen

Sveg

 

 

Vemdalen

 

 

Ängersjö

 

 

Lillhärdal

 

Östersund

Östersund

 

 

Frösö

 

 

Sunne

 

 

Näs

 

 

Lockne

 

 

Marieby

 

 

Brunflo

 

 

Kyrkås

 

 

Lit

 

 

Häggenås

Västerbotten

Vindeln

Vindeln

 

 

Åmsele

 

Norsjö

Norsjö

 

Malå

Malå

 

Storuman

Stensele

 

Sorsele

Gargnäs

 

Dorotea

Dorotea

 

Åsele

Åsele

 

 

Fredrika

 

Lycksele

Lycksele

 

 

Björksele

 

 

Örträsk

 

Skellefteå

Boliden

 

 

Fällfors

 

 

Jörn

 

 

Kalvträsk

Norrbotten

Jokkmokk

Vuollerim

 

Övertorneå

Svanstein

 

Pajala

Pajala

 

 

Korpilombolo

 

 

Tärendö

 

Gällivare

Hakkas

Landbrugsareal delregion 2

46 600 ha

DELREGION 3

Amt

Kommune

Distrikt

Värmland

Torsby

Södra Finnskoga

Dalarna

Älvdalen

Älvdalen

Gävleborg

Nordanstig

Hassela

 

Ljusdal

Hamra

 

 

Los

 

 

Kårböle

Västernorrland

Ånge

Haverö

 

Timrå

Ljustorp

 

Härnösand

Stigsjö

 

 

Viksjö

 

Sundsvall

Indal

 

 

Holm

 

 

Liden

 

Kramfors

Nordingrå

 

 

Vibyggerå

 

 

Ullånger

 

 

Torsåker

 

Sollefteå

Graninge

 

 

Junsele

 

 

Edsele

 

 

Ramsele

 

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

 

 

Anundsjö

 

 

Skorped

 

 

Sidensjö

 

 

Nätra

 

 

Själevad

 

 

Mo

 

 

Gideå

 

 

Björna

Jämtland

Ragunda

Ragunda

 

Bräcke

Hällesjö

 

Krokom

Rödön

 

Strömsund

Fjällsjö

 

Åre

Marby

 

Härjedalen

Älvros

 

 

Överhogdal

 

 

Ytterhogdal

 

Östersund

Norderö

Västerbotten

Nordmaling

Nordmaling

 

Bjurholm

Bjurholm

 

Robertsfors

Bygdeå

 

 

Nysätra

 

Vännäs

Vännäs

 

Umeå

Umeå Landsförsamling

 

 

Tavelsjö

 

 

Sävar

 

Skellefteå

Skellefteå Landsförsamling

 

 

Kågedalen

 

 

Byske

 

 

Lövånger

 

 

Burträsk

Norrbotten

Överkalix

Överkalix

 

Kalix

Nederkalix

 

 

Töre

 

Övertorneå

Övertorneå

 

 

Hietaniemi

 

Älvsbyn

Älvsby

 

Luleå

Luleå Domkyrkoförsamling

 

 

Örnäset

 

 

Nederluleå

 

 

Råneå

 

Piteå

Piteå Stadsförsamling

 

 

Hortlax

 

 

Piteå Landsförsamling

 

 

Norrfjärden

 

Boden

Överluleå

 

 

Gunnarsbyn

 

 

Edefors

 

 

Sävast

 

Haparanda

Nedertorneå-Haparanda

 

 

Karl Gustav

Landbrugsareal delregion 3

108 650 ha

DELREGION 4

Amt

Kommune

Distrikt

Värmland

Torsby

Lekvattnet

 

 

Nyskoga

 

 

Norra Finnskoga

 

 

Dalby

 

 

Norra Ny

 

Filipstad

Rämmen

 

Hagfors

Gustav Adolf

Dalarna

Vansbro

Järna

 

 

Nås

 

 

Äppelbo

 

Malung

Malung

 

Rättvik

Boda

 

 

Ore

 

Orsa

Orsa

 

Mora

Våmhus

 

 

Venjan

 

Falun

Bjursås

 

Ludvika

Säfsnäs

Gävleborg

Ovanåker

Ovanåker

 

 

Voxna

 

Nordanstig

Ilsbo

 

 

Harmånger

 

 

Jättendal

 

 

Gnarp

 

 

Bergsjö

 

Ljusdal

Ljusdal

 

 

Färila

 

 

Ramsjö

 

 

Järvsö

 

Bollnäs

Rengsjö

 

 

Undersvik

 

 

Arbrå

 

Hudiksvall

Bjuråker

Västernorrland

Ånge

Borgsjö

 

 

Torp

 

Timrå

Timrå

 

 

Hässjö

 

 

Tynderö

 

Härnösand

Härnösands Domkyrkoförsamling

 

 

Högsjö

 

 

Häggdånger

 

 

Säbrå

 

 

Hemsö

 

Sundsvall

Sundsvalls Gustav Adolf

 

 

Skönsmon

 

 

Skön

 

 

Alnö

 

 

Sättna

 

 

Selånger

 

 

Stöde

 

 

Tuna

 

 

Attmar

 

 

Njurunda

 

Kramfors

Gudmundrå

 

 

Nora

 

 

Skog

 

 

Bjärtrå

 

 

Styrnäs

 

 

Dal

 

 

Ytterlännäs

 

Sollefteå

Sollefteå

 

 

Multrå

 

 

Långsele

 

 

Ed

 

 

Resele

 

 

Helgum

 

 

Ådals-Liden

 

 

Boteå

 

 

Överlännäs

 

 

Sånga

 

Örnsköldsvik

Arnäs

 

 

Grundsunda

Jämtland

Ragunda

Fors

Västerbotten

Umeå

Umeå Stadsförsamling

 

 

Teg

 

 

Ålidhem

 

 

Holmsund

 

 

Hörnefors

 

 

Holmön

 

 

Umeå Maria

 

Skellefteå

Skellefteå Sankt Olov

 

 

Skellefteå Sankt Örjan

 

 

Bureå

Landbrugsareal delregion 4

69 050 ha

DELREGION 5

Amt

Kommune

Distrikt

Värmland

Kil

Boda

 

Eda

Eda

 

 

Järnskog

 

 

Skillingmark

 

 

Köla

 

Torsby

Fryksände

 

 

Vitsand

 

 

Östmark

 

Grums

Värmskog

 

Årjäng

Silbodal

 

 

Sillerud

 

 

Karlanda

 

 

Holmedal

 

 

Blomskog

 

 

Trankil

 

 

Västra Fågelvik

 

 

Töcksmark

 

 

Östervallskog

 

Sunne

Gräsmark

 

 

Lysvik

 

Filipstad

Gåsborn

 

Hagfors

Hagfors

 

 

Ekshärad

 

 

Norra Råda

 

 

Sunnemo

 

Arvika

Arvika Östra

 

 

Arvika Västra

 

 

Stavnäs

 

 

Högerud

 

 

Glava

 

 

Bogen

 

 

Gunnarskog

 

 

Ny

 

 

Älgå

 

 

Mangskog

 

 

Brunskog

 

Säffle

Svanskog

 

 

Långserud

Dalarna

Gagnef

Mockfjärd

 

 

Gagnef

 

 

Floda

 

Leksand

Leksand

 

 

Djura

 

 

Ål

 

 

Siljansnäs

 

Rättvik

Rättvik

 

Mora

Mora

 

 

Sollerön

 

Falun

Svärdsjö

 

 

Enviken

Gävleborg

Ockelbo

Ockelbo

 

Ovanåker

Alfta

 

Gävle

Hamrånge

 

Söderhamn

Söderhamn

 

 

Sandarne

 

 

Skog

 

 

Ljusne

 

 

Söderala

 

 

Bergvik

 

 

Mo

 

 

Trönö

 

 

Norrala

 

Bollnäs

Bollnäs

 

 

Segersta

 

Bollnäs

Hanebo

 

Hudiksvall

Hudiksvall

 

 

Idenor

 

 

Hälsingtuna

 

 

Rogsta

 

 

Njutånger

 

 

Enånger

 

 

Delsbo

 

 

Norrbo

 

 

Forsa

 

 

Hög

Landbrugsareal delregion 5

72 300 ha


BILAG II

 

Maksimal gennemsnitlig årlig støtte for seksårsperioden fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2028 (mio. SEK)

Maksimalt årligt antal støtteberettigede produktionsfaktorer  (1)

Komælk og transportstøtte for komælk

 

450 000 ton hver

Modergeder, slagtesvin, søer og æglæggende høner

 

17 000 SK

Bær, grøntsager og kartofler

 

3 660 ha

STØTTE I ALT

473,75  (2)

 


(1)  Omregningssats til storkreaturer (SK): en moderged svarer til 0,20 SK, en æglæggende høne 0,01 SK, en so 0,33 SK og et slagtesvin 0,10 SK.

(2)  Deraf kan der ydes et maksimumsbeløb på 443,44 mio. SEK for kategorien komælk og transportstøtte for komælk.


15.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/38


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/2461

af 14. december 2022

om anerkendelse af den frivillige ordning »KZR INiG« til påvisning af overholdelsen af kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 vedrørende biobrændstoffer, flydende biobrændsler, biomassebrændsler, vedvarende flydende og gasformige brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, samt genanvendte kulstofbrændsler og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/603

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (1), særlig artikel 30, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv (EU) 2018/2001 fastsættes krav til visse brændsler, navnlig biobrændstoffer, flydende biobrændsler, biomassebrændsler, vedvarende flydende og gasformige brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, samt genanvendte kulstofbrændsler. Kravene sikrer, at disse brændsler kun medregnes i direktivets mål, hvis de er bæredygtigt produceret og medfører betydelige besparelser af drivhusgasemissioner sammenlignet med fossile brændsler. I direktivets artikel 29 fastsættes også bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelse af drivhusgasemissioner for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler. Desuden fastsættes der i direktivets artikel 26 og i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/807 (2) kriterier med henblik på at afgøre, i) hvilke råprodukter til biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler der er forbundet med høj risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen, og ii) hvilke biobrændstoffer, flydende biobrændsler eller biomassebrændsler med høj risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen, der under visse omstændigheder, kan certificeres som havende lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen. Ved artikel 25, stk. 2, i direktiv (EU) 2018/2001, fastsættes kriterier for besparelse af drivhusgasemissioner for vedvarende flydende og gasformige brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, og genanvendte kulstofbrændsler, som bruges i transportsektoren. Det kræves i direktivets artikel 28, stk. 2, at økonomiske aktører i en EU-database skal indlæse oplysninger om gennemførte transaktioner og bæredygtighedsegenskaber ved visse vedvarende brændsler (biobrændstoffer, biogasser og vedvarende flydende og gasformige brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse) og genanvendte kulstofbrændsler, som bruges i transportsektoren.

(2)

I direktiv (EU) 2018/2001 fastsættes også regler for beregning af det bidrag, som vedvarende elektricitet yder til transportmålene. Navnlig fastsættes der i direktivets artikel 27, stk. 3, regler for beregning af dette bidrag, både når elektriciteten anvendes direkte til elektriske køretøjer, og når den bruges til at producere vedvarende flydende og gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse.

(3)

Frivillige ordninger har spillet en betydelig rolle med hensyn til tilvejebringelse af dokumentation for overholdelse af bæredygtighedskriterierne og kriterier for besparelse af drivhusgasemissioner for biobrændstoffer og flydende biobrændsler. I henhold til direktiv (EU) 2018/2001 kan frivillige ordninger anvendes til at i) dokumentere, at alle produkter produceret af biomasse, herunder gasformige og faste brændsler, opfylder bæredygtighedskriterierne i nævnte direktiv, ii) levere nøjagtige data om besparelser af drivhusgasemissioner, iii) dokumentere, at vedvarende flydende og gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, og genanvendte kulstofbrændsler opfylder kriterierne for besparelse af drivhusgasemissioner, og iv) dokumentere overholdelse af bestemmelserne i artikel 27, stk. 3, i nævnte direktiv vedrørende beregningen af andelen af vedvarende elektricitet i transportsektoren. Frivillige ordninger kan også bruges til at dokumentere, at økonomiske aktører indlæser nøjagtige oplysninger i EU-databasen eller de nationale databaser om visse vedvarende brændsler og genanvendte kulstofbrændsler, som anvendes i transportsektoren, jf. artikel 28, stk. 4, i direktiv (EU) 2018/2001. Desuden kan frivillige ordninger anvendes til at certificere biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler med lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen. Kommissionen kan beslutte, at disse frivillige nationale eller internationale ordninger kan tjene alle eller nogle af disse formål.

(4)

Hvis en økonomisk aktør fremlægger dokumentation for eller data vedrørende opfyldelse af bæredygtighedskriterierne og kriterierne for besparelse af drivhusgasemissioner, der er indhentet i overensstemmelse med en frivillig ordning anerkendt af Kommissionen, bør medlemsstaten ikke, i det omfang dette er omfattet af den pågældende anerkendelse, forlange, at leverandøren fremlægger yderligere dokumentation, jf. artikel 30, stk. 9, i direktiv (EU) 2018/2001.

(5)

Den 28. august 2020 fremlagde ordningen »KZR INiG« en anmodning til Kommissionen om anerkendelse i henhold til artikel 30, stk. 4, i direktiv (EU) 2018/2001. Efterfølgende gennemførte Kommissionen en vurdering af ordningen, hvorunder visse mangler blev identificeret, som forhindrede ordningen i at leve op til bæredygtighedskriterierne i artikel 29 i direktiv (EU) 2018/2001. Da der på ny blev fremlagt anmodning den 25. juni 2021, var disse mangler ved ordningen blevet afhjulpet. Kommissionen konkluderede i sin vurdering, at ordningen i) i tilstrækkelig grad lever op til bæredygtighedskriterierne i artikel 29, stk. 2-5, i direktiv (EU) 2018/2001, for så vidt angår biomasse fra landbrug, ii) indeholder nøjagtige data om drivhusgasemissionsbesparelser med henblik på artikel 29, stk. 10, i direktiv (EU) 2018/2001 og iii) anvender en massebalancemetode, der er i overensstemmelse med kravene i artikel 30, stk. 1 og 2, i direktiv (EU) 2018/2001. Kommissionen fandt imidlertid ikke, at ordningen i tilstrækkelig grad levede op til bæredygtighedskriterierne for skovbiomasse, der er fastsat i artikel 29, stk. 6 og 7, i direktiv (EU) 2018/2001. Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/603 (3) blev ordningen »KZR INiG« derfor kun anerkendt som havende påvist overholdelse af kravene i artikel 29, stk. 2-5 og 10, i direktiv (EU) 2018/2001.

(6)

Ordningen »KZR INiG« foretog efterfølgende flere ændringer for at sikre, at den i tilstrækkelig grad kunne leve op til bæredygtighedskriterierne for skovbiomasse, der er fastsat i artikel 29, stk. 6 og 7, i direktiv (EU) 2018/2001. Efter yderligere ændringer blev alle de resterende mangler, som tidligere var blevet identificeret, behandlet på passende vis i en ny anmodning af 23. september 2022.

(7)

»KZR INiG«-ordningen omfatter følgende typer råmaterialer: biomasse fra landbrug, skovbiomasse samt affald og restprodukter. Ordningen omfatter også alle typer brændsler. Den har en global geografisk dækning og omfatter hele sporbarhedskæden (for så vidt angår biomethan op til produktionsenheden). Kommissionen har revurderet »KZR INiG«-ordningen efter fremlæggelsen af den nye anmodning af 23. september 2022 og har konstateret, at den i) i tilstrækkelig grad lever op til bæredygtighedskriterierne i artikel 29, stk. 2-7, i direktiv (EU) 2018/2001, ii) indeholder nøjagtige data om drivhusgasemissionsbesparelser med henblik på nævnte direktivs artikel 29, stk. 10, og iii) anvender en massebalancemetode, der er i overensstemmelse med kravene i nævnte direktivs artikel 30, stk. 1 og 2.

(8)

Kommissionens vurdering tager ikke højde for den kommende gennemførelsesretsakt, som skal vedtages i overensstemmelse med artikel 29, stk. 8, i direktiv (EU) 2018/2001 om vejledning om dokumentationen for overholdelse af bæredygtighedskriterierne som fastsat i artikel 29, stk. 6 og 7, i nævnte direktiv (4). Ordningen »KZR INiG« vil derfor blive revurderet i denne henseende.

(9)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/996 (5) finder først anvendelse fra den 30. december 2023. Ordningen »KZR INiG« bør revurderes i lyset af den nye gennemførelsesforordning.

(10)

Ved vurderingen af »KZR INiG«-ordningen konstaterede Kommissionen, at ordningen opfylder passende standarder for pålidelighed, gennemsigtighed og uafhængig revision, og at den ligeledes opfylder kravene angående metodologi i bilag VI til direktiv (EU) 2018/2001.

(11)

Af hensyn til gennemsigtigheden og retssikkerheden er det hensigtsmæssigt, at der ved en enkelt af Kommissionens retsakter på en omfattende måde fastsættes alle de bæredygtigheds- og drivhusgasemissionskriterier, som ordningen »KZR INiG« i tilstrækkelig grad lever op til. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/603 bør derfor ophæves.

(12)

Den anerkendte »KZR INiG«-ordning bør stilles til rådighed i den del af Kommissionens Europa-websted, der omhandler frivillige ordninger.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Biobrændstoffers, Flydende Biobrændslers og Biomassebrændslers Bæredygtighed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den frivillige ordning »KZR INiG« (»ordningen«), som blev forelagt Kommissionen til anerkendelse den 23. september 2022, viser for så vidt angår de brændsler, der er kontrolleret under ordningen, følgende:

a)

at partierne af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler opfylder bæredygtighedskriterierne i artikel 29, stk. 2-7 og stk. 10, i direktiv (EU) 2018/2001

b)

at økonomiske operatører opfylder forpligtelsen til at indlæse nøjagtige oplysninger i EU-databasen eller de nationale databaser om vedvarende brændsler og genanvendte kulstofbrændsler, som bruges i transportsektoren, jf. artikel 28, stk. 4, i direktiv (EU) 2018/2001.

Ordningen indeholder også nøjagtige data om besparelser af drivhusgasemissioner med henblik på artikel 29, stk. 10, i direktiv (EU) 2018/2001, for så vidt at den sikrer, at alle relevante oplysninger fra de økonomiske aktører i de første led i sporbarhedskæden overføres til de økonomiske aktører i kædens efterfølgende led.

Hvis ordningen »KZR INiG« som forelagt Kommissionen til anerkendelse den 23. september 2022 ændres på en måde, der kan have betydning for grundlaget for denne afgørelse, meddeles sådanne ændringer straks Kommissionen. Kommissionen vurderer de meddelte ændringer for at fastslå, om ordningen stadig i tilstrækkelig grad opfylder de bæredygtighedskriterier, der ligger til grund for anerkendelsen.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes indtil den 16. december 2027.

Artikel 3

Denne afgørelse ophæves, hvis:

a)

det klart er påvist, at der med den frivillige ordning »KZR INiG« ikke er gennemført elementer, som anses for afgørende for denne afgørelse, eller hvis der er sket alvorlige og strukturelle brud på disse elementer

b)

der ikke aflægges årlige rapporter til Kommissionen om ordningen som krævet i henhold til artikel 30, stk. 5, i direktiv (EU) 2018/2001

c)

der med ordningen ikke gennemføres standarder for uafhængig revision eller andre krav specificeret i gennemførelsesretsakter som nævnt i artikel 29, stk. 8, eller artikel 30, stk. 8, i direktiv (EU) 2018/2001 eller forbedringer af andre elementer i ordningen, der betragtes som afgørende for en fortsat anerkendelse.

Artikel 4

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/603 ophæves med virkning fra den 16. december 2022.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/807 af 13. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 for så vidt angår fastsættelse af råprodukter med høj risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen, for hvilke der er konstateret en betydelig udvidelse af produktionsarealet ind på arealer med stort kulstoflager, og certificering af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler med lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen (EUT L 133 af 21.5.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/603 af 8. april 2022 om anerkendelse af den frivillige ordning »KZR INiG« til påvisning af overholdelsen af kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 vedrørende biobrændstoffer, flydende biobrændsler, biomassebrændsler, vedvarende flydende og gasformige brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, samt genanvendte kulstofbrændsler (EUT L 114 af 12.4.2022, s. 185).

(4)  Gennemførelsesforordningen om vejledning om dokumentationen for overholdelse af bæredygtighedskriterierne som fastsat i artikel 29, stk. 6 og 7, i direktiv (EU) 2018/2001 har modtaget en positiv udtalelse fra Udvalget om Biobrændstoffers, Flydende Biobrændslers og Biomassebrændslers Bæredygtighed den 14. september 2022, men den er endnu ikke blevet officielt vedtaget.

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/996 af 14. juni 2022 om regler for verifikation af bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier og kriterier for lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen (EUT L 168 af 27.6.2022, s. 1).


15.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/2462

af 14. december 2022

om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 om den europæiske liste over skibsophugningsanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF (1), særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal skibsredere sikre, at skibe, der er bestemt til ophugning, kun ophugges på skibsophugningsanlæg, der er optaget på den europæiske liste over skibsophugningsanlæg, jf. nævnte forordnings artikel 16.

(2)

Den europæiske liste er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 (2).

(3)

Godkendelsen af UAB Armar og Démonaval Recycling, som er skibsophugningsanlæg beliggende i henholdsvis Litauen og Frankrig, udløb henholdsvis den 19. april 2022 og den 11. december 2022. Litauen og Frankrig har meddelt Kommissionen, at anlæggene har fået godkendelsen af skibsophugningsaktiviteter fornyet inden godkendelsens udløb, jf. artikel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Udløbsdatoen for optagelsen af disse anlæg på den europæiske liste bør derfor ajourføres.

(4)

Bulgarien har meddelt Kommissionen, at Ship and Industrial Service Ltd., som er et skibsophugningsanlæg, der er beliggende på dets territorium, er blevet godkendt af den kompetente myndighed, jf. artikel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Bulgarien har givet Kommissionen alle de oplysninger, der er relevante for, at det pågældende anlæg kan blive optaget på den europæiske liste. Den europæiske liste bør derfor ajourføres med dette anlæg.

(5)

Kommissionen er blevet underrettet om ændringer i kontaktoplysningerne for Dales Marine Services Ltd og for Gardet & De Bezenac Recycling, skibsophugningsanlæg beliggende i henholdsvis Det Forenede Kongerige og Frankrig. Den europæiske liste bør derfor ajourføres.

(6)

Kommissionen er blevet underrettet af Kishorn Port Ltd om en ændring af den tilladelse, der begrænser driften og pålægger anlæggets operatør visse betingelser. Ved ændringen øges de maksimale skibsdimensioner, der accepteres. Den europæiske liste bør derfor ajourføres.

(7)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1257/2013 foretaget en midtvejsevaluering af et skibsophugningsanlæg beliggende i Tyrkiet, som ikke kunne bekræfte, at det pågældende anlæg fortsat opfylder de relevante krav i artikel 13, stk. 1, navnlig litra b), f) og i), i forordning (EU) nr. 1257/2013. Det er desuden blevet fastslået, at det pågældende anlæg ikke har opfyldt kravene vedrørende ophugning af skibe, der sejler under en EU-medlemsstats flag, som fastsat i artikel 13, stk. 2, litra a)-c), i forordning (EU) nr. 1257/2013. Desuden er det på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke muligt at konkludere, at en række skibe, der sejler under en EU-medlemsstats flag, og som skulle ophugges på Işıksan, er blevet endeligt ophugget på dette anlæg, men disse oplysninger tyder på, at de i stedet er blevet overført til nærliggende anlæg, som ikke er opført på den europæiske liste. Denne praksis udgør en overtrædelse af kravene i henhold til artikel 13, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 1257/2013, som pålægger, at operatører af anlæg, der er opført på den europæiske liste, skal ophugge skibe, der sejler under en EU-medlemsstats flag, på deres anlæg i overensstemmelse med en specifik skibsophugningsplan for det enkelte skib. Dette anlæg bør derfor udgå af den europæiske liste.

(8)

Kommissionen har foretaget en vurdering af uheldsundersøgelser og kerneårsagsanalyser i forbindelse med to dødsulykker, som fandt sted i februar 2021 og juni 2022 i Simsekler, som også er et skibsophugningsanlæg i Tyrkiet. Konklusionerne på vurderingerne var, at årsagerne til ulykkerne ikke kun skyldtes individuelle handlinger, men snarere underliggende organisatoriske faktorer, der bør fokuseres på for at forbedre værftets risikokontrol. Desuden indeholdt den rapport, som blev sendt til anlægget i juni 2021 og som vedrører den første dødsulykke, en række konkrete anbefalinger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed. Der blev fra anlæggets side ikke fulgt op på Kommissionens anmodning om at blive holdt underrettet om de foranstaltninger, der blev truffet i den forbindelse. Det pågældende anlæg har derfor ikke opfyldt de relevante krav i artikel 13, stk. 1, navnlig litra b), f) og i), i forordning (EU) nr. 1257/2013. Dette anlæg bør derfor udgå af den europæiske liste.

(9)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25 i forordning (EU) nr. 1257/2013 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 330 af 10.12.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 af 19. december 2016 om den europæiske liste over skibsophugningsanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe (EUT L 345 af 20.12.2016, s. 119).


BILAG

»BILAG

Den europæiske liste over skibsophugningsanlæg som omhandlet i artikel 16 i forordning (EU) nr. 1257/2013

DEL A

Skibsophugningsanlæg beliggende i en medlemsstat

Anlæggets navn

Ophugningsmetode

Art og størrelse af de skibe, der kan ophugges

Begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, bl.a. med hensyn til håndtering af farligt affald

Nærmere oplysninger om proceduren for udtrykkeligt eller stiltiende samtykke for de kompetente myndigheders godkendelse af skibsophugningsplanen (1)

Maksimalt årligt skibsophugningsoutput beregnet som summen af vægten, udtrykt i LDT, af de skibe, der er ophugget i et givet år på det pågældende anlæg (2)

Udløbsdato for optagelse på den europæiske liste (3)

BELGIEN

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgien

Tlf. +32(0)9/2512521

E-mail: peter.wyntin@galloo.com

Ved kaj (liggeplads), sliske

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 265 meter

Bredde: 37 meter

Dybgang: 12,5 meter

 

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 30 dage

34 000  (4)

31. marts 2025

BULGARIEN

Ship and Industrial Service Ltd

Slipway 3

Asparuhovo district

9000 Varna

Bulgarien

Tlf. + 359 888334114

E-mail: d_kondov@yahoo.co.uk

Tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 140 meter

Bredde: 16 meter

Dybgang: 6 meter

Letvægt: 1 800 ton

Begrænsningerne og betingelserne er fastsat i tilladelsen til affaldshåndtering (afgørelse nr. 03-DO-655-00/25.01.2019)

Udtrykkelig godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 30 dage. Den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er direktøren for det regionale inspektorat for miljø og vand, der hvor skibsophugningsanlægget er beliggende.

12 500  (5)

25. januar 2024

DANMARK

FAYARD A/S

Kystvejen 100

5330 Munkebo

Danmark

www.fayard.dk

Tlf. +45 75920000

E-mail: fayard@fayard.dk

Tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 415 meter

Bredde: 90 meter

Dybgang: 7,8 meter

Skibsophugningsanlægget er reguleret i overensstemmelse med gældende lovgivning og de betingelser, der er fastsat i miljøtilladelsen af 7. november 2018 udstedt af Kerteminde Kommune. Miljøtilladelsen omfatter betingelser for driftstimer, særlige driftsbetingelser og betingelser for håndtering og opbevaring af affald og indeholder ligeledes en betingelse om, at aktiviteten skal udføres i en tørdok.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage.

0  (6)

7. november 2023

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenaa

Danmark

www.fornaes.com

Tlf. +45 86326393

E-mail: recycling@fornaes.dk

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 150 meter

Bredde: 25 meter

Dybgang: 7 meter

GT: 10 000

Norddjurs Kommune har ret til at henvise farligt affald til miljøgodkendte modtagelsesfaciliteter.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage.

30 000  (7)

12. maj 2026

Jatob ApS

Langerak 12

9900 Frederikshavn

Danmark

www.jatob.dk

Tlf. +45 86681689

E-mail: post@jatob.dk

mathias@jatob.dk

Ved kaj, bedding

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 150 meter

Bredde: 30 meter

Dybgang: 6 meter

Håndtering og opbevaring af affaldsfraktioner har fået miljøtilladelse. Mellemlagring af farligt affald kan forekomme i op til et år på anlægget.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage.

13 000  (8)

9. marts 2025

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Danmark

www.modernamericanrecyclingservices.com/

E-mail: kim@mars-eu.dk

Bedding

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 290 meter

Bredde: 90 meter

Dybgang: 14 meter

Betingelserne for skibsophugningsanlæggets drift er fastlagt i miljøtilladelsen af 9. marts 2018 udstedt af Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommune har ret til at henvise farligt affald til miljøgodkendte modtagelsesfaciliteter.

Anlægget må ikke opbevare farligt affald i mere end et år.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage.

0  (9)

23. august 2023

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Danmark

www.smedegaarden.net

Tlf. +45 75128888

E-mail: m@smedegaarden.net

Ved kaj, bedding

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 200 meter*

Bredde: 48 meter

Dybgang: 7,5 meter

(*Hvis længde > 170 meter er accept fra Esbjerg kommune påkrævet)

Betingelserne for skibsophugningsanlæggets drift er fastlagt i miljøtilladelsen af 4. juni 2015 udstedt af Esbjerg Kommune.

Esbjerg Kommune har ret til at henvise farligt affald til miljøgodkendte modtagelsesfaciliteter.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage.

20 000  (10)

11. marts 2026

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

Danmark

www.stenarecycling.dk

Tlf. +45 20699190

E-mail: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 40 meter

 

Bredde: 40 meter

 

Dybgang: 10 meter

Betingelserne for skibsophugningsanlæggets drift er fastlagt i miljøtilladelsen af 5. oktober 2017 udstedt af Esbjerg Kommune.

Esbjerg Kommune har ret til at henvise farligt affald til miljøgodkendte modtagelsesfaciliteter som fastsat i skibsophugningsanlæggets miljøtilladelse.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage.

0  (11)

7. februar 2024

ESTLAND

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn, Estland

Tlf. +372 6102933

Fax +372 6102444

E-mail: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Flydende ved kajen og i flydedokken

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 197 meter

Bredde: 32 meter

Dybgang: 9,6 meter

Affaldstilladelse nr. KL-511809. Licens til håndtering af farligt affald nr. 0546. Reglerne for Vene-Balti havn, håndbog om skibsophugning MSR-Refonda. Miljøstyringssystem, affaldshåndtering EP 4.4.6-1-13

Dette anlæg må kun genanvende de farlige materialer, som det har licens til.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 30 dage

24 364  (12)

15. februar 2026

SPANIEN

DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA)

Vega de Tapia, s/n

48903 Barakaldo-Bizkaia

Spanien

Tlf. +34 944971552

E-mail: dina@dinascrapping.com

www.redena.es

Ved kaj, ophugningsrampe

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 120 meter

Bredde: 20 meter

Dybgang: 6 meter

Begrænsningerne er fastlagt i den integrerede miljøgodkendelse.

Stiltiende godkendelse. Den kompetente myndighed for godkendelse er miljømyndigheden i den selvstyrende region, hvor anlægget er beliggende.

2 086  (13)

3. marts 2026

DDR VESSELS XXI, S.L.

Havnen »El Musel«

Gijón

Spanien

Tlf. +34 630144416

E-mail: abarredo@ddr-vessels.com

Ved kaj, ophugningsrampe

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 169,9 meter

(Skibe, der er større end dette, med nul eller negativ rampebevægelse kan accepteres, afhængigt af resultatet af en detaljeret gennemførlighedsundersøgelse)

Bredde: 25 meter

Begrænsningerne er fastlagt i den integrerede miljøgodkendelse.

Stiltiende godkendelse. Den kompetente myndighed for godkendelse er miljømyndigheden i den selvstyrende region, hvor anlægget er beliggende.

3 600  (14)

28. juli 2025

FRANKRIG

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT

Tlf. (+ 33) (0)769791280

E-mail: patrick@demonaval-recycling.fr

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 140 meter

Bredde: 25 meter

Dybde: 5 meter

Miljømæssige begrænsninger er fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

1 500  (15)

21. september 2027

GARDET & DE BEZENAC Recycling

/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT — GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Frankrig

Tlf. +33(0)2 35951634

E-mail: normandie@baudelet.fr

Flydende og på bedding

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 150 meter

Bredde: 18 meter

Dybde: 7 meter

LDT: 7 000

Miljømæssige begrænsninger er fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

7 730  (16)

29. december 2026

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan — CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex

Frankrig

Tlf. +33(0)5 56905800

E-mail: maintenance@bordeaux-port.fr

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 240 meter

Bredde: 37 meter

Dybde: 17 meter

Miljømæssige begrænsninger er fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

9 000  (17)

27. september 2026

Recycleurs Bretons — Navaléo

170 rue Jacqueline Auriol

29470 Guipavas

Frankrig

Tlf. +33(0)2 98011106

E-mail: navaleo@navaleo.fr

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 225 meter

Bredde: 34 meter

Dybde: 27 meter

Miljømæssige begrænsninger er fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

15 000  (18)

19. juni 2025

ITALIEN

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 — Genova —

Italien

Tlf. +39 (0)10251561

E-mail:

segreteria@sgdp.it;

sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 350 meter

Bredde: 75 meter

Dybde: 16 meter

GT: 130 000

Begrænsningerne og restriktionerne er fastlagt i den integrerede miljøgodkendelse.

Udtrykkelig godkendelse

38 564  (19)

6. juni 2023

LETLAND

»Galaksis N«, Ltd.

Kapsedes street 2D,

Liepāja, LV – 3414

Letland

Tlf. +371 29410506

E-mail: galaksisn@inbox.lv

Ved kaj (liggeplads), tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 165 meter

Bredde: 22 meter

Dybde: 7 meter

GT: 12 000

Jf. national tilladelse nr. LI12IB0053

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

0  (20)

17. juli 2024

LITAUEN

UAB APK

Minijos 180 (kaj 133A), LT 93269, Klaipėda,

Litauen

Tlf. +370 (46) 365776

Fax +370 (46) 365776

E-mail: uab.apk@gmail.com

Ved kaj (liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 130 meter

Bredde: 35 meter

Dybde: 10 meter

GT: 3 500

Jf. national tilladelse nr. TL-KL.1-15/2015

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

1 500  (21)

12. marts 2025

UAB Armar

Minijos 180 (berth 131A), LT 93269, Klaipėda,

Litauen

Tlf. +370 68532607

E-mail: armar.uab@gmail.com

Ved kaj (liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 80 meter

Bredde: 16 meter

Dybde: 5 meter

GT: 1 500

Jf. national tilladelse nr. TL-KL.1-51/2017

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

3 910  (22)

12. april 2027

UAB Demeksa

Nemuno g. 42A (berth 121), LT 93277 Klaipėda

Litauen

Tlf. +370 63069903

E-mail: uabdemeksa@gmail.com

Ved kaj (liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 58 meter

Bredde: 16 meter

Dybde: 5 meter

GT: 3 500

Jf. national tilladelse nr. TL-KL.1-64/2019

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

0  (23)

22. maj 2024

UAB Vakarų refonda

Minijos 180 (kaj 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda,

Litauen

Tlf. +370 (46) 483940/483891

Fax +370 (46) 483891

E-mail: refonda@wsy.lt

Ved kaj (liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 230 meter

Bredde: 55 meter

Dybde: 14 meter

GT: 70 000

Jf. national tilladelse nr. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

20 140  (24)

30. april 2025

NEDERLANDENE

Damen Verolme Rotterdam B.V.

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam

Nederlandene

Tlf. +31 (0)181234353

E-mail: MZoethout@damenverolme.com

Tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 400 meter

Bredde: 90 meter

Dybde: 12 meter

Højde: 90 meter

Anlægget har en driftstilladelse; tilladelsen indeholder begrænsninger og betingelser for en miljømæssigt forsvarlig drift.

Udtrykkelig godkendelse

0  (25)

21. maj 2026

DECOM Amsterdam B.V.

Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam

Nederlandene

Tlf. +31 235581937

E-mail: info@decomamsterdam.eu

Forberedende arbejde langs kajen, løftes på land til ophugning

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 240 meter

Bredde: 50 meter

Dybgang: 9 meter

Anlægget har en driftstilladelse; tilladelsen indeholder begrænsninger og betingelser for en miljømæssigt forsvarlig drift.

Udtrykkelig godkendelse

17 500  (26)

5. oktober 2026

Hoondert Services & Decommissioning B.V.

Spanjeweg 4

4455 TW Nieuwdorp

Tlf. +31 113352510

E-mail: info@hsd.nl

Forberedende arbejde langs kajen, løftes på land til ophugning

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 175 meter

Bredde: 40 meter

Dybde: 10 meter

Anlægget har en driftstilladelse; tilladelsen indeholder begrænsninger og betingelser for en miljømæssigt forsvarlig drift.

Udtrykkelig godkendelse

30 000  (27)

26. januar 2026

Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

Estlandweg 10

4455 TW Nieuwdorp

Nederlandene

Tlf. +31 113351710

E-mail: slf@sagro.nl

Forberedende arbejde langs kajen, løftes på land til ophugning

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 120 meter

Bredde: 20 meter

Dybde: 6 meter

Anlægget har en driftstilladelse; tilladelsen indeholder begrænsninger og betingelser for en miljømæssigt forsvarlig drift.

Udtrykkelig godkendelse

15 000  (28)

28. marts 2024

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1

3295 XZ

s-Gravendeel

Postbus 5234

3295 XZ

s-Gravendeel

Nederlandene

Tlf. +31 180463990

E-mail: gsnoek@sloperij-nederland.nl

Fortøjning og bedding

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 200 meter

Bredde: 33 meter

Dybde: 5,5 meter

Højde: 45 meter (Botlekbridge)

Anlægget har en driftstilladelse; tilladelsen indeholder begrænsninger og betingelser for en miljømæssigt forsvarlig drift.

Forberedende arbejde finder sted langs kajen, indtil skroget kan slæbes op på beddingen ved hjælp af et spil, som har en trækkapacitet på 2 000 ton.

Udtrykkelig godkendelse

17 500  (29)

12. maj 2026

NORGE

ADRS Decom Gulen

Anlægsadresse:

Sløvågen 2,

5960 Dalsøyra,

Norge

Kontoradresse:

Statsminister Michelsens vei 38,

5230 Paradis,

Norge

https://adrs.no/

Ved kaj, bedding, tørdok/våddok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 360 meter

Bredde: ingen begrænsning

Dybde: ingen begrænsning

Jf. national tilladelse nr. 2019.0501.T.

Udtrykkelig godkendelse

0  (30)

1. oktober 2024

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597,

5578 Nedre Vats

Norge

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Ved kaj

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 290 meter

Bredde: ingen begrænsning

Dybde: ingen begrænsning

Jf. national tilladelse nr. 2005.0038.T

Udtrykkelig godkendelse

31 000  (31)

28. januar 2024

Green Yard AS

Angholmen,

4485 Feda,

Norge

www.greenyard.no

Tørdok (indendørs), bedding

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 230 meter

Bredde: 25 meter

Dybde: 20 meter

Jf. national tilladelse nr. 2018.0833.T

Større demonteringsoperationer skal foregå indendørs.

De eneste ophugnings- og opskæringsaktiviteter, der er tilladt udendørs i fri luft, er mindre operationer, som er nødvendige for få skibene til at kunne være i indendørsanlægget. Se tilladelsen for yderligere oplysninger.

Udtrykkelig godkendelse

0  (32)

28. januar 2024

Green Yard Kleven AS

6065 Ulsteinvik

Norge

www.kleven.no

Ved kaj, bedding

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 170 meter

Bredde: 35 meter

Dybde: ingen begrænsning

Jf. national tilladelse nr. 2021.0011.T.

Udtrykkelig godkendelse

0  (33)

9. april 2026

Fosen Gjenvinning AS

Stokksundveien 1432,

7177 Revsnes

Norge

Tlf. +47 40039479

E-mail: knut@fosengjenvinning.no

Ved kaj

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013, bortset fra platforme eller fartøjer anvendt til udvinding af kulbrinter.

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 150 meter

Bredde: 20 meter

Dybde: 7 meter

Jf. national tilladelse nr. 2006.0250.T

Udtrykkelig godkendelse

8 000  (34)

9. januar 2024

Aker Solutions AS (Stord)

Eldøyane 59

5411 Stord

Norge

www.akersolutions.com

Ved kaj (liggeplads), bedding

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 230 meter

Bredde: ingen begrænsning

Dybde: ingen begrænsning

Jf. national tilladelse nr. 2013.0111.T

Udtrykkelig godkendelse

43 000  (35)

28. januar 2024

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund,

Norge

www.lutelandetoffshore.com

Ved kaj

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: ingen begrænsning

Bredde: ingen begrænsning

Dybde: ingen begrænsning

Jf. national tilladelse nr. 2014.0646.T

Udtrykkelig godkendelse

14 000  (36)

28. januar 2024

Norscrap West AS

Hanøytangen 122,

5310 Hauglandhella,

Norge

www.norscrap.no

Ved kaj, flydende bedding, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 150 meter

Bredde: 34 meter

Dybde: ingen begrænsning

Jf. national tilladelse nr. 2017.0864.T

Maksimalt 8 000 LDT på flydende bedding. Skibe på over 8 000 LDT kræver reduktion inden de trækkes på beddingen

Udtrykkelig godkendelse

4 500  (37)

1. marts 2024

FINLAND

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21100 Naantali

Finland

Tlf. +358 2 44511

E-mail try@turkurepairyard.com

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 250 meter

Bredde: 40 meter

Dybgang: 7,9 meter

Begrænsningerne er fastlagt i den nationale miljøtilladelse.

Udtrykkelig godkendelse

20 000  (38)

1. oktober 2023

DET FORENEDE KONGERIGE — NORDIRLAND

Harland and Wolff (Belfast) Ltd

Queen's Island

Belfast

BT3 9DU

Tlf. +44(0)2890534189

Fax +44 0 2890458515

E-mail Eoghan.Rainey@harland-wolff.com

Tørdok og liggeplads

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 556 meter

Bredde: 93 meter

Dybgang: 7,5 meter

Dødvægtton: 550 000

Anlægget er godkendt ved en tilladelse til affaldshåndtering (LN/20/11), der begrænser driften og pålægger anlæggets operatør visse betingelser.

Udtrykkelig godkendelse

12 000  (39)

16. juni 2025

DEL B

Skibsophugningsanlæg beliggende i et tredjeland

Anlæggets navn

Ophugningsmetode

Art og størrelse af de skibe, der kan ophugges

Begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, bl.a. med hensyn til håndtering af farligt affald

Nærmere oplysninger om proceduren for udtrykkeligt eller stiltiende samtykke for de kompetente myndigheders godkendelse af skibsophugningsplanen (40)

Maksimalt årligt skibsophugningsoutput beregnet som summen af vægten, udtrykt i LDT, af de skibe, der er ophugget i et givet år på det pågældende anlæg (41)

Udløbsdato for optagelse på den europæiske liste (42)

TYRKIET

Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 5 Aliağa

İzmir 35800,

Tyrkiet

Tlf. +90 2326182107 – 08 – 09

E-mail: info@avsargemiltd.com

Landinger

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013, bortset fra platforme.

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: ingen begrænsning

Bredde: 50 meter

Dybgang: 15 meter

Anlægget har en tilladelse og et godkendelsescertifikat til ophugning af skibe, der er udstedt af hhv. ministeriet for miljø og byplanlægning og ministeriet for transport og infrastruktur, og som indeholder begrænsninger og betingelser for anlæggets drift.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 15 dage

Skibsophugningsplanen (SRP) er en del af en række dokumenter, undersøgelser og tilladelser/licenser, der indgives til de kompetente myndigheder for at opnå tilladelse til at ophugge skibe. SRP er hverken udtrykkeligt godkendt eller afvist som et selvstændigt dokument.

54 224  (43)

2. december 2025

EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 10 Aliağa,

Izmir 35800,

Tyrkiet

Tlf. +90 2326182162

E-mail: pamirtaner@egecelik.com

Landinger

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: ingen begrænsning

Bredde: 50 meter

Dybgang: 15 meter

Anlægget har en tilladelse og et godkendelsescertifikat til ophugning af skibe, der er udstedt af hhv. ministeriet for miljø og byplanlægning og ministeriet for transport og infrastruktur, og som indeholder begrænsninger og betingelser for anlæggets drift.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 15 dage

Skibsophugningsplanen (SRP) er en del af en række dokumenter, undersøgelser og tilladelser/licenser, der indgives til de kompetente myndigheder for at opnå tilladelse til at ophugge skibe. SRP er hverken udtrykkeligt godkendt eller afvist som et selvstændigt dokument.

55 503  (44)

12. februar 2025

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET

LTD.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 3-4 Aliağa,

Izmir 35800,

Tyrkiet

Tlf. +90 2326182030

E-mail: info@leyal.com.tr

Landinger

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: ingen begrænsning

Bredde: 100 meter

Dybgang: 15 meter

Anlægget har en tilladelse og et godkendelsescertifikat til ophugning af skibe, der er udstedt af hhv. ministeriet for miljø og byplanlægning og ministeriet for transport og infrastruktur, og som indeholder begrænsninger og betingelser for anlæggets drift.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 15 dage

Skibsophugningsplanen (SRP) er en del af en række dokumenter, undersøgelser og tilladelser/licenser, der indgives til de kompetente myndigheder for at opnå tilladelse til at ophugge skibe. SRP er hverken udtrykkeligt godkendt eller afvist som et selvstændigt dokument.

64 815  (45)

9. december 2023

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 25 Aliağa,

Izmir 35800,

Tyrkiet

Tlf. +90 2326182065

E-mail: demtas@leyal.com.tr

Landinger

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: ingen begrænsning

Bredde: 63 meter

Dybgang: 15 meter

Anlægget har en tilladelse og et godkendelsescertifikat til ophugning af skibe, der er udstedt af hhv. ministeriet for miljø og byplanlægning og ministeriet for transport og infrastruktur, og som indeholder begrænsninger og betingelser for anlæggets drift.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 15 dage

Skibsophugningsplanen (SRP) er en del af en række dokumenter, undersøgelser og tilladelser/licenser, der indgives til de kompetente myndigheder for at opnå tilladelse til at ophugge skibe. SRP er hverken udtrykkeligt godkendt eller afvist som et selvstændigt dokument.

57 275  (46)

9. december 2023

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 23 Aliağa,

Izmir 35800,

Tyrkiet

Tlf. +90 2326182105

E-mail: oge@ogegemi.com

www.ogegemi.com

Landinger

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: ingen begrænsning

Bredde: 70 meter

Dybgang: 15 meter

Anlægget har en tilladelse og et godkendelsescertifikat til ophugning af skibe, der er udstedt af hhv. ministeriet for miljø og byplanlægning og ministeriet for transport og infrastruktur, og som indeholder begrænsninger og betingelser for anlæggets drift.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 15 dage

Skibsophugningsplanen (SRP) er en del af en række dokumenter, undersøgelser og tilladelser/licenser, der indgives til de kompetente myndigheder for at opnå tilladelse til at ophugge skibe. SRP er hverken udtrykkeligt godkendt eller afvist som et selvstændigt dokument.

62 471  (47)

12. februar 2025

Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 8-9 Aliağa,

Izmir 35800,

Tyrkiet

Tlf. +90 2326182092

E-mail: info@sokship.com

Landinger

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: ingen begrænsning

Bredde: 90 meter

Dybgang: 15 meter

Anlægget har en tilladelse og et godkendelsescertifikat til ophugning af skibe, der er udstedt af hhv. ministeriet for miljø og byplanlægning og ministeriet for transport og infrastruktur, og som indeholder begrænsninger og betingelser for anlæggets drift.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 15 dage

Skibsophugningsplanen (SRP) er en del af en række dokumenter, undersøgelser og tilladelser/licenser, der indgives til de kompetente myndigheder for at opnå tilladelse til at ophugge skibe. SRP er hverken udtrykkeligt godkendt eller afvist som et selvstændigt dokument.

66 167  (48)

12. februar 2025

DET FORENEDE KONGERIGE

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

Tlf. + 44 (0)1314543380; + 44 (0)7834658588

E-mail: Phil@dalemarine.co.uk

Tørdok og liggeplads

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013, bortset fra platforme.

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 165 meter

Bredde: 20 meter

Dybgang: 7,7 meter

Anlægget er godkendt ved en tilladelse til affaldshåndtering (WML/L/1157331), der begrænser driften og pålægger anlæggets operatør visse betingelser.

Udtrykkelig godkendelse

5 019  (49)

22. maj 2027

Kishorn Port Ltd

Kishorn Base

Kishorn

Strathcarron

IV54 8XA

Det Forenede Kongerige

Tlf. +44 (0)1397773840

E-mail: enquiries@kishornportltd.com

alasdair@kishornportltd.com

frank@fergusontransport.co.uk

Tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 160 meter

Bredde: 160 meter

Dybgang: 13,8 meter

LDT: 26 448

Anlægget er godkendt ved en tilladelse til affaldshåndtering (»WML/L/1175043 Modification 01« og »WML/L/1175043 Modification 02«), der begrænser driften og pålægger anlæggets operatør visse betingelser.

Udtrykkelig godkendelse

38 148  (50)

22. maj 2027

AMERIKAS FORENEDE STATER

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road

Brownsville TX, 78521

USA

Tlf. 956-831-2299

E-mail: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Ved kaj (liggeplads), sliske

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 366 meter

 

Bredde: 48 meter

 

Dybgang: 9 meter

De betingelser, hvorunder anlægget er godkendt til drift, er fastlagt i tilladelser, certifikater og godkendelser, der er udstedt til anlægget af den amerikanske miljøstyrelse (EPA), Texas Commission of Environmental Quality, Texas General Land Office og den amerikanske kystvagt.

Toxic Substances Control Act (den amerikanske lov om kontrol med giftige stoffer) forbyder import til USA af fartøjer under fremmed flag, der indeholder PCB i koncentrationer på over 50 ppm.

Anlægget har to beddinger med ramper til endelig ophugning af fartøjer (den østlige og den vestlige bedding). Skibe, der fører en EU-medlemsstats flag, ophugges udelukkende på den østlige beddingsrampe.

Der er i øjeblikket ingen procedure i den amerikanske lovgivning vedrørende godkendelse af skibsophugningsplaner

120 000  (51)

9. december 2023

«

(1)  Jf. artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe.

(2)  Jf. artikel 32, stk. 1, litra a), tredje punktum, i forordning (EU) nr. 1257/2013.

(3)  Udløbsdatoen for optagelse på den europæiske liste svarer til udløbsdatoen for den tilladelse eller godkendelse, der er givet til anlægget i medlemsstaten.

(4)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 50 000 LDT pr. år.

(5)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 12 500 LDT pr. år.

(6)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 30 000 LDT pr. år.

(7)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 50 000 LDT pr. år.

(8)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 30 000 LDT pr. år.

(9)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 200 000 LDT pr. år.

(10)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 50 000 LDT pr. år.

(11)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 45 000 LDT pr. år.

(12)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 36 000 LDT pr. år.

(13)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 6 000 LDT pr. år.

(14)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 60 000 LDT pr. år.

(15)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 15 000 LDT pr. år.

(16)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 12 000 LDT pr. år.

(17)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 23 000 LDT pr. år.

(18)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 40 000 LDT pr. år.

(19)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 60 000 LDT pr. år.

(20)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 10 000 LDT pr. år.

(21)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 30 000 LDT pr. år.

(22)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 6 000 LDT pr. år.

(23)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 10 000 LDT pr. år.

(24)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 45 000 LDT pr. år.

(25)  Anlægget har ifølge sin tilladelse en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 100 000 LDT pr. år.

(26)  Anlægget har ifølge sin tilladelse en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 47 500 LDT pr. år.

(27)  Anlægget har ifølge sin tilladelse en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 100 000 LDT pr. år.

(28)  Anlægget har ifølge sin tilladelse en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 100 000 LDT pr. år.

(29)  Anlægget har ifølge sin tilladelse en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 40 000 LDT pr. år.

(30)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 75 000 LDT pr. år.

(31)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 75 000 LDT pr. år.

(32)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 30 000 LDT pr. år.

(33)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 30 000 LDT pr. år.

(34)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 10 000 LDT pr. år.

(35)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 85 000 LDT pr. år.

(36)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 200 000 LDT pr. år.

(37)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 100 000 LDT pr. år.

(38)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 40 000 LDT pr. år.

(39)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 300 000 LDT pr. år.

(40)  Jf. artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe.

(41)  Jf. artikel 32, stk. 1, litra a), tredje punktum, i forordning (EU) nr. 1257/2013.

(42)  Optagelse af et skibsophugningsanlæg, der er beliggende i et tredjeland, på den europæiske liste er gyldig for en periode på fem år fra datoen for ikrafttrædelse af Kommissionens relevante gennemførelsesafgørelse, der giver mulighed for optagelse af dette anlæg, medmindre andet er anført.

(43)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 60 000 LDT pr. år.

(44)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 60 000 LDT pr. år.

(45)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 80 000 LDT pr. år.

(46)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 70 000 LDT pr. år.

(47)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 90 000 LDT pr. år.

(48)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 100 000 LDT pr. år.

(49)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 7 275 LDT pr. år.

(50)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 38 148 LDT pr. år.

(51)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 120 000 LDT pr. år.


Berigtigelser

15.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/71


Berigtigelse til Rådets afgørelse 2014/194/EU af 11. februar 2014 om undertegnelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union og Republikken Island om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor

( Den Europæiske Unions Tidende L 106 af 9. april 2014 )

Indholdsfortegnelsen og side 2, titlen, samt side 2, betragtning 2 og artikel 1:

I stedet for:

»Republikken Island«

læses:

»Island«.


15.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/72


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/978 af 23. juni 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter

( Den Europæiske Unions Tidende L 167 af 24. juni 2022 )

Side 77, bilag II, ændringen af varenummer 9 i tabellen i del IV.1 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/159:

I stedet for:

»9

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Republikken Korea

47 773,95

47 773,95

46 735,39

47 254,67

49 549,16

49 549,16

49 010,58

49 010,58

25 %

09,8846

Taiwan

44 302,39

44 302,39

43 339,29

43 820,84

45 948,59

45 948,59

45 449,15

45 449,15

25 %

09,8847

Indien

29 610,23

29 610,23

28 966,53

29 288,38

30 710,50

30 710,50

30 376,69

30 376,69

25 %

09,8848

Sydafrika

25 765,68

25 765,68

25 205,56

25 485,62

26 723,10

26 723,10

26 432,63

26 432,63

25 %

09,8853

Amerikas Forenede Stater

24 090,93

24 090,93

23 567,21

23 829,07

24 986,11

24 986,11

24 714,52

24 714,52

25 %

09,8849

Tyrkiet

20 046,66

20 046,66

19 610,86

19 828,76

20 791,56

20 791,56

20 565,57

20 565,57

25 %

09,8850

Malaysia

12 700,45

12 700,45

12 424,35

12 562,40

13 172,38

13 172,38

13 029,20

13 029,20

25 %

09,8851

Andre lande

50 944,84

50 944,84

49 837,34

50 391,09

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55

25 %

11«

læses:

»9

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Republikken Korea

47 773,95

47 773,95

46 735,39

47 254,67

49 549,16

49 549,16

49 010,58

49 010,58

25 %

09,8846

Taiwan

44 302,39

44 302,39

43 339,29

43 820,84

45 948,59

45 948,59

45 449,15

45 449,15

25 %

09,8847

Indien

29 610,23

29 610,23

28 966,53

29 288,38

30 710,50

30 710,50

30 376,69

30 376,69

25 %

09,8848

Sydafrika

25 765,68

25 765,68

25 205,56

25 485,62

26 723,10

26 723,10

26 432,63

26 432,63

25 %

09,8853

Amerikas Forenede Stater

24 090,93

24 090,93

23 567,21

23 829,07

24 986,11

24 986,11

24 714,52

24 714,52

25 %

09,8849

Tyrkiet

20 046,66

20 046,66

19 610,86

19 828,76

20 791,56

20 791,56

20 565,57

20 565,57

25 %

09,8850

Andre lande

63 645,29

63 645,29

62 261,69

62 953,49

66 010,25

66 010,25

65 292,75

65 292,75

25 %

11«.

Side 85, bilag II, ændringen af varenummer 9 i tabellen i del IV.2 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/159:

I stedet for:

»9

Andre lande

50 944,84

50 944,84

49 837,34

50 391,09

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55 «

læses:

»9

Andre lande

63 645,29

63 645,29

62 261,69

62 953,49

66 010,25

66 010,25

65 292,75

65 292,75 «


15.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/74


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007

( Den Europæiske Unions Tidende L 150 af 14. juni 2018 )

Side 86, bilag III, overskriften til punkt 5:

I stedet for:

»Modtagelse af produkter fra andre erhvervsdrivendes enheder«

læses:

»Modtagelse af produkter fra andre erhvervsdrivende eller enheder«.


15.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/75


Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2387 af 30. august 2022 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/655 for så vidt angår tilpasning af bestemmelserne om overvågning af emissioner af forurenende luftarter fra ibrugtagne forbrændingsmotorer, der er monteret i mobile ikke-vejgående maskiner, så de omfatter motorer med en effekt på mindre end 56 kW og mere end 560 kW

( Den Europæiske Unions Tidende L 316 af 8. december 2022 )

Side 3, artikel 1, punkt 3:

I stedet for:

»I artikel 3a tilføjes følgende som stk. 3:

»3.   EU-typegodkendelser af en motortype eller motorfamilie, der er godkendt i henhold til denne forordning før den 26. december 2022, behøver ikke at blive revideret eller udvidet som et resultat af den prøvning, der er gennemført i overensstemmelse med kravene i bilaget.««

læses:

»I artikel 3a tilføjes følgende som stk. 3:

»3.   EU-typegodkendelser af en motortype eller motorfamilie, der er godkendt i henhold til denne forordning før den 28. december 2022, behøver ikke at blive revideret eller udvidet som et resultat af den prøvning, der er gennemført i overensstemmelse med kravene i bilaget.««

Side 6, bilaget, punkt 7:

I stedet for:

»2.6.1.1.1.

Prøvning af 9 motorer fra ISM-gruppen med en akkumuleret drift på mindre end a % af EDP i overensstemmelse med tabel 2. Prøvningsresultaterne skal forelægges for den godkendende myndighed senest den 26. december 2024.

2.6.1.1.2.

Prøvning af 9 motorer fra ISM-gruppen med en akkumuleret drift på mere end b % af EDP i overensstemmelse med tabel 2. Prøvningsrapporterne skal forelægges for den godkendende myndighed senest den 26. december 2026.«

læses:

»2.6.1.1.1.

Prøvning af 9 motorer fra ISM-gruppen med en akkumuleret drift på mindre end a % af EDP i overensstemmelse med tabel 2. Prøvningsresultaterne skal forelægges for den godkendende myndighed senest den 28. december 2024.

2.6.1.1.2.

Prøvning af 9 motorer fra ISM-gruppen med en akkumuleret drift på mere end b % af EDP i overensstemmelse med tabel 2. Prøvningsrapporterne skal forelægges for den godkendende myndighed senest den 28. december 2026.«

Side 7, bilaget, punkt 7:

I stedet for:

»2.6.2.1.1.

Prøvning af x motorer fra ISM-gruppen med en akkumuleret drift på mindre end c % af EDP i overensstemmelse med tabel 3. Prøvningsresultaterne skal forelægges for den godkendende myndighed senest den 26. december 2024.

2.6.2.1.2.

Prøvning af x motorer fra ISM-gruppen med en akkumuleret drift på mere end d % af EDP i overensstemmelse med tabel 3. Prøvningsresultaterne skal forelægges for den godkendende myndighed senest den 26. december 2026.«

læses:

»2.6.2.1.1.

Prøvning af x motorer fra ISM-gruppen med en akkumuleret drift på mindre end c % af EDP i overensstemmelse med tabel 3. Prøvningsresultaterne skal forelægges for den godkendende myndighed senest den 28. december 2024.

2.6.2.1.2.

Prøvning af x motorer fra ISM-gruppen med en akkumuleret drift på mere end d % af EDP i overensstemmelse med tabel 3. Prøvningsresultaterne skal forelægges for den godkendende myndighed senest den 28. december 2026.«

Side 8, bilaget, punkt 7:

I stedet for:

»2.6.2.2.1.

Prøvningsresultaterne for de første x motorer skal forelægges inden den seneste af følgende datoer:

a)

den 26. december 2024«

læses:

»2.6.2.2.1.

Prøvningsresultaterne for de første x motorer skal forelægges inden den seneste af følgende datoer:

a)

den 28. december 2024«

Side 9, bilag, punkt 7:

I stedet for:

»2.6.2.2.3.

a)

[…]

i)

ét motorprøvningsresultat med en akkumuleret drift på mellem c % og d % af EDP som defineret i tabel 3 senest den 26. december 2025, eller«

læses:

»2.6.2.2.3.

a)

[…]

i)

ét motorprøvningsresultat med en akkumuleret drift på mellem c % og d % af EDP som defineret i tabel 3 senest den 28. december 2025, eller«

Side 9, bilaget, punkt 7:

I stedet for:

»2.6.3.1.1.

Prøvning af x motorer fra ISM-gruppen med et produktionsår for mobile ikke-vejgående maskiner, der ligger højst 2 år før datoen for prøvningen (jf. figur 2), i overensstemmelse med tabel 4. Prøvningsresultaterne skal forelægges for den godkendende myndighed senest den 26. december 2024.

2.6.3.1.2.

Prøvning af x motorer fra ISM-gruppen med et produktionsår for mobile ikke-vejgående maskiner, der ligger mindst 4 år før datoen for prøvningen (jf. figur 2), i overensstemmelse med tabel 4. Prøvningsresultaterne skal forelægges for den godkendende myndighed senest den 26. december 2026.«

læses:

»2.6.3.1.1.

Prøvning af x motorer fra ISM-gruppen med et produktionsår for mobile ikke-vejgående maskiner, der ligger højst 2 år før datoen for prøvningen (jf. figur 2), i overensstemmelse med tabel 4. Prøvningsresultaterne skal forelægges for den godkendende myndighed senest den 28. december 2024.

2.6.3.1.2.

Prøvning af x motorer fra ISM-gruppen med et produktionsår for mobile ikke-vejgående maskiner, der ligger mindst 4 år før datoen for prøvningen (jf. figur 2), i overensstemmelse med tabel 4. Prøvningsresultaterne skal forelægges for den godkendende myndighed senest den 28. december 2026.«

Side 10, bilag, punkt 7:

I stedet for:

»2.6.4.1.1.

Prøvning af x-motorer fra ISM-gruppen med kilometertællerstand for mobile ikke-vejgående maskiner med en akkumuleret drift på mindre end c (km) i overensstemmelse med tabel 4 og tabel 6. Prøvningsresultaterne skal forelægges for den godkendende myndighed senest den 26. december 2024.

2.6.4.1.2.

Prøvning af x-motorer fra ISM-gruppen med kilometertællerstand for mobile ikke-vejgående maskiner med en akkumuleret drift på mere end d (km) i overensstemmelse med tabel 4 og tabel 6. Prøvningsresultaterne skal forelægges for den godkendende myndighed senest den 26. december 2026.«

læses:

»2.6.4.1.1.

Prøvning af x-motorer fra ISM-gruppen med kilometertællerstand for mobile ikke-vejgående maskiner med en akkumuleret drift på mindre end c (km) i overensstemmelse med tabel 4 og tabel 6. Prøvningsresultaterne skal forelægges for den godkendende myndighed senest den 28. december 2024.

2.6.4.1.2.

Prøvning af x-motorer fra ISM-gruppen med kilometertællerstand for mobile ikke-vejgående maskiner med en akkumuleret drift på mere end d (km) i overensstemmelse med tabel 4 og tabel 6. Prøvningsresultaterne skal forelægges for den godkendende myndighed senest den 28. december 2026.«.