ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 305

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
25. november 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2300 af 30. august 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/847 med bestemmelser om oprettelse af en overvågnings- og evalueringsramme for Fiscalisprogrammet for samarbejde på beskatningsområdet

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2301 af 23. november 2022 om fastlæggelse af fyldningsforløbet med mellemliggende mål for 2023 for hver medlemsstat med underjordiske gaslagerfaciliteter, der er beliggende på dens område og direkte sammenkoblet med dens markedsområde ( 1 )

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2302 af 23. november 2022 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2303 af 24. november 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige udbud ( 1 )

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2304 af 24. november 2022 om udpegelse af EU-referencelaboratoriet for Rift Valley-feber ( 1 )

51

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2305 af 24. november 2022 om fornyelse af godkendelsen af lavrisikoaktivstoffet fiskeolie, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

53

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2306 af 23. november 2022 om indrømmelse af undtagelser til visse medlemsstater med hensyn til indberetning af statistikker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 for så vidt angår statistikker over sundhedsplejefaciliteter, menneskelige ressourcer inden for sundhedspleje og udnyttelse af sundhedsplejefaciliteterne (meddelt under nummer C(2022) 8341)  ( 1 )

58

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2307 af 23. november 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/179 for så vidt angår udpegning og tilrådighedsstillelse af frekvensbåndene 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz og 5470-5725 MHz i overensstemmelse med de tekniske vilkår, der er fastsat i bilaget (meddelt under nummer C(2022) 8313)  ( 1 )

63

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

25.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/2300

af 30. august 2022

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/847 med bestemmelser om oprettelse af en overvågnings- og evalueringsramme for Fiscalisprogrammet for samarbejde på beskatningsområdet

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/847 af 20. maj 2021 om fastlæggelse af »Fiscalisprogrammet« for samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1286/2013 (1), særlig artikel 14, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Indikatorerne til rapportering om fremskridt opnået med Fiscalisprogrammet som fastsat ved forordning (EU) 2021/847 (»programmet«) med hensyn til at opfylde de specifikke mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, i nævnte forordning, er opført i bilag II til forordningen.

(2)

Selv om de indikatorer, der er opført i bilag II til forordning (EU) 2021/847, er egnede til den årlige præstationsovervågning, er de ikke tilstrækkelige til at muliggøre en omfattende overvågning og evaluering af programmets aktiviteter og resultater med hensyn til opfyldelsen af dets specifikke mål. Der bør derfor fastsættes yderligere indikatorer i overvågnings- og evalueringsrammen. Disse yderligere indikatorer skal måle programmets output, resultater og virkninger.

(3)

For at sikre en effektiv, virkningsfuld og rettidig indsamling af data til overvågning og evaluering af programmet bør forholdsmæssige rapporteringskrav pålægges, idet det sikres, at dobbeltrapportering undgås og at den administrative byrde minimeres.

(4)

For at sikre overensstemmelse med starten på den rapporteringsperiode, der er knyttet til programmets overvågnings- og evalueringsramme, bør denne delegerede forordning finde anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2022 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Indikatorer i overvågnings- og evalueringsrammen og rapporteringskrav

1.   Ved overvågning og evaluering af programmet i overensstemmelse med artikel 14 og 15 i forordning (EU) 2021/847 anvendes følgende indikatorer i overvågnings- og evalueringsrammen:

a)

de indikatorer, der er fastsat i bilag II til forordning (EU) 2021/847

b)

de indikatorer, der er fastsat i bilaget til denne forordning, som måler programmets output, resultater og virkninger.

2.   De indikatorer, der er omhandlet i stk. 1, måles årligt med undtagelse af de effektindikatorer, der er omhandlet i punkt 1), litra a), og punkt 3) i bilaget til denne forordning, som måles hvert andet år og som led i midtvejsevalueringerne og de endelige evalueringer i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) 2021/847.

3.   På Kommissionens anmodning leverer modtagerne af programmidler data og oplysninger til Kommissionen vedrørende de indikatorer, der er omhandlet i stk. 1, og som er relevante med henblik på at bidrage til overvågnings- og evalueringsrammen.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. august 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 188 af 28.5.2021, s. 1.


BILAG

Liste over yderligere indikatorer til overvågnings- og evalueringsrammen for Fiscalisprogrammet i henhold til artikel 14 og 15 i forordning (EU) 2021/847

A.   Outputindikatorer

1)

Udvikling af de fælles komponenter i de europæiske elektroniske systemer (EES):

a)

antal IT-projekter, der befinder sig i den indledende fase

b)

antal IT-projekter, der befinder sig i gennemførelsesfasen

c)

andel af IT-projekter, hvis faktiske omkostninger er som planlagt

d)

andel af IT-projekter med »grøn« status i overensstemmelse med kravene i den flerårige strategiske plan for beskatning (MASP-T).

2)

Levering af de fælles komponenter i EES:

a)

antal IT-projekter, der frigives til produktion som krævet i henhold til EU-retten

b)

andel af de fælles komponenter i EES, der er blevet leveret i overensstemmelse med MASP-T's tidsplan

c)

antal revisioner af tidsplanerne for levering af de fælles komponenter i EES.

3)

Pålidelighed af EES (kapaciteten af Common Communication Network).

4)

IT-støttetjenesternes pålidelighed:

a)

andel af registrerede hændelser (incident tickets), der er blevet løst til tiden

b)

brugernes tilfredshed med de ydede støttetjenester.

5)

Niveauet af den støtte til kapacitetsopbygning, der ydes gennem samarbejdsforanstaltninger (samarbejdsforanstaltningernes kvalitet).

6)

Grad af kendskab til programmerne.

B.   Resultatindikatorer

1)

Graden af sammenhæng i skattelovgivningen og -politikken og gennemførelsen heraf (fremme af en sammenhængende gennemførelse af EU-retten og EU-politikker som følge af nye fælles komponenter i EES).

2)

Anvendelsen af specifik EES, der har til formål at øge sammenkoblingen og udvekslingen af oplysninger (antal udvekslede meddelelser mellem systemer).

3)

Niveauet af operationelt samarbejde mellem nationale myndigheder:

a)

et lettere operationelt samarbejde mellem nationale myndigheder som følge af nye fælles komponenter i EES

b)

antal aktive brugere på onlinesamarbejdsplatformen

c)

antal interaktioner på samarbejdsplatformen

d)

brugertilfredshed med onlinesamarbejdsplatformen.

4)

De nationale myndigheders operationelle præstation:

a)

forbedring af de nationale myndigheders operationelle præstation som følge af nye fælles komponenter i EES

b)

forbedring af de nationale myndigheders operationelle præstation som følge af resultaterne af samarbejdsforanstaltninger og aktioner vedrørende menneskelige kompetencer.

C.   Effektindikatorer

1)

Udviklingen i beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes finansielle og økonomiske interesser:

a)

anslået momsgab

b)

beskyttelse af medlemsstaternes finansielle interesser som følge af det administrative samarbejde.

2)

Bidrag til forbedring af det indre markeds funktion (antal førtraktatbruds- og traktatbrudssager vedrørende beskatning).

3)

Udvikling af Unionens konkurrenceevne og fair konkurrence i Unionen (forhåndsudfyldte selvangivelser eller skatteansættelser).


25.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/2301

af 23. november 2022

om fastlæggelse af fyldningsforløbet med mellemliggende mål for 2023 for hver medlemsstat med underjordiske gaslagerfaciliteter, der er beliggende på dens område og direkte sammenkoblet med dens markedsområde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1938 af 25. oktober 2017 om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 (1), særlig artikel 6a, stk. 7, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter den russiske militære aggression mod Ukraine og i lyset af muligheden for en langvarig afbrydelse eller endda standsning af gasforsyningerne fra Rusland iværksatte Unionen initiativer til at øge sit beredskab over for sådanne afbrydelser for at beskytte sine borgere og Unionens økonomi.

(2)

I den forbindelse blev Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/1032 (2) vedtaget med henblik på at sikre fyldning af medlemsstaternes underjordiske gaslagerfaciliteter i vinterperioden 2022/23 og tiden derefter.

(3)

For så vidt angår 2023 og tiden derefter fastsættes det i artikel 6a, stk. 7, første afsnit, i forordning (EU) 2017/1938, at hver medlemsstat med underjordiske gaslagerfaciliteter senest den 15. september det foregående år skal forelægge Kommissionen et udkast til fyldningsforløb med mellemliggende mål for februar, maj, juli og september, herunder tekniske oplysninger, for sådanne faciliteter, der er beliggende på dens område og direkte sammenkoblet med dens markedsområde, i aggregeret form. Fyldningsforløbet og de mellemliggende mål baseres på det gennemsnitlige fyldningsniveau i de fem foregående år.

(4)

I henhold til artikel 6a, stk. 7, tredje afsnit, i forordning (EU) 2017/1938 skal Kommissionen på grundlag af de tekniske oplysninger fra hver medlemsstat og under hensyntagen til Gaskoordinationsgruppens vurdering vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger hver medlemsstats fyldningsforløb, senest den 15. november i det foregående år efter undersøgelsesproceduren, jf. ovennævnte forordnings artikel 18a, stk. 2. Kommissionen bistås af et komitologiudvalg, »Gaslagringsudvalget«, jf. artikel 18a, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1938.

(5)

Kommissionen skal senest den 15. november 2022 vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger fyldningsforløb med mellemliggende mål for 2023 for medlemsstater med underjordiske gaslagerfaciliteter. I betragtning af de tidsmæssige begrænsninger for vedtagelsen af disse gennemførelsesretsakter bør der vedtages en enkelt gennemførelsesretsakt for alle berørte medlemsstater.

(6)

I lyset af den store usikkerhed med hensyn til den generelle gasforsyningssikkerhedssituation og udviklingen i efterspørgslen efter og udbuddet af gas i Unionen og i de enkelte medlemsstater, de forskellige forbrugsscenarier afhængigt af vintertemperaturerne og omfanget af frivillige foranstaltninger til reduktion af efterspørgslen, som medlemsstaterne gennemfører på grundlag af artikel 3 i Rådets forordning (EU) 2022/1369 (3), bør de fyldningsforløb, der er fastlagt i nærværende forordning, omfatte teknisk gennemførlige mellemliggende minimumsmål, der gør det muligt for medlemsstaterne at nå fyldningsmålet på 90 % senest den 1. november 2023.

(7)

Fyldningsforløbene bør så vidt muligt tage hensyn til de forløb, som medlemsstaterne har forelagt, og tage hensyn til medlemsstaternes gennemsnitlige fyldningsniveau i de fem foregående år. Den tekniske gennemførlighed af de mellemliggende mål, der er fastsat i denne forordning, bør også tage hensyn til den aggregerede injektionskapacitetskurve for hver medlemsstats lagersteder. Disse mål bør fastsættes på en måde, der beskytter gasforsyningssikkerheden på EU-plan, samtidig med at unødvendige byrder for medlemsstaterne, gasmarkedsdeltagerne, lagersystemoperatørerne eller kunderne undgås, og uden at konkurrencen mellem lagerfaciliteter i nabomedlemsstaterne fordrejes unødigt.

(8)

Det mellemliggende mål den 1. februar 2023 er et vigtigt mellemliggende mål for forsyningssikkerheden i vinterperioderne 2022/23 og 2023/24. En fastsættelse af dette mål til et EU-gennemsnit på mindst 45 % har til formål at sikre forsyningssikkerheden i december 2022 og januar 2023, når efterspørgslen efter gas er høj, og samtidig undgå udtømning af lagrene i februar og marts 2023. Der bør navnlig gives mulighed for fleksibilitet i de tidlige vintermåneder i tilfælde af en vinter, der er koldere end gennemsnittet. Ikke desto mindre bør medlemsstaterne kollektivt stræbe efter at nå en fyldning på 55 % af kapaciteten af de underjordiske gaslagerfaciliteter i Unionen, hvis vintermånederne ikke er koldere end gennemsnittet.

(9)

I overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1938 anses fyldningsniveauer, der ligger op til fem procentpoint under målet, for at opfylde målene i forordning (EU) 2017/1938. Hvis fyldningsniveauet i en medlemsstat ligger mere end fem procentpoint under niveauet i dens fyldningsforløb, bør den kompetente myndighed omgående træffe effektive foranstaltninger til at øge det. Medlemsstaterne bør underrette Kommissionen og Gaskoordinationsgruppen om sådanne foranstaltninger.

(10)

For medlemsstater, der er omfattet af artikel 6a, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1938, bør fyldningsmålet reduceres med den mængde, der blev leveret til tredjelande i referenceperioden 2016-2021, hvis den gennemsnitlige leverede mængde var over 15 TWh om året i udtrækningsperioden for gasoplagring (oktober-april).

(11)

Europa-Kommissionen har bebudet, at der vil blive oprettet en EU-energiplatform, som bl.a. giver mulighed for fælles indkøb af gas, der er en ordning, som blev godkendt af Det Europæiske Råd i dets konklusioner af 30. og 31. maj 2022. Fælles indkøb kan bidrage til at give virksomheder i hele EU en mere lige adgang til nye eller alternative gaskilder på bedre vilkår. Anvendelse af aggregering af efterspørgslen kan navnlig hjælpe medlemsstaterne med at afbøde udfordringerne i forbindelse med fyldningssæsonen 2023/24 ved at muliggøre støtte til en mere koordineret håndtering af fyldning og oplagring inden for rammerne af konkurrencelovgivningen og ved at bidrage til at undgå uforholdsmæssigt store prisstigninger, der bl.a. skyldes ukoordineret lagerfyldning.

(12)

Medlemsstaterne bør nå det fyldningsmål på 90 % af deres lagerfaciliteter, der er omhandlet i artikel 6a, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1938, herunder navnlig ved at aggregere efterspørgslen og deltage i fælles indkøbsmekanismer som fastsat i Kommissionens meddelelse af 18. oktober 2022.

(13)

I forbindelse med lagerfyldning og i lyset af udfordringerne i forbindelse med fyldningssæsonen i 2023 bør medlemsstaterne gøre bedst mulig brug af alle tilgængelige koordineringsværktøjer på EU-plan. Anvendelsen af EU's energiplatform til aggregering af efterspørgslen med henblik på eventuelt fælles indkøb af gas kan bidrage til en bedre koordinering af lagerfyldning. Medlemsstaterne bør f.eks. allerede forberede sig på at deltage i aggregering af efterspørgslen med mængder svarende til mindst 15 % af den samlede mængde, der er nødvendig for at nå målet på 90 %.

(14)

Fyldningsforløbene bør også tage hensyn til den vurdering, der blev foretaget af Gaskoordinationsgruppen, som blev hørt på dens møde den 21. oktober 2022.

(15)

I betragtning af behovet for at fastlægge fyldningsforløbene for 2023 senest den 15. november 2022 bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Gaslagringsudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fyldningsforløb for 2023

Fyldningsforløbene med mellemliggende mål for 2023 for medlemsstater med underjordiske lagerfaciliteter, der er beliggende på deres område og direkte sammenkoblet med deres markedsområde, er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 280 af 28.10.2017, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/1032 af 29. juni 2022 om ændring af forordning (EU) 2017/1938 og (EF) nr. 715/2009 for så vidt angår gasoplagring (EUT L 173 af 30.6.2022, s. 17).

(3)  Rådets forordning (EU) 2022/1369 af 5. august 2022 om koordinerede foranstaltninger til reduktion af efterspørgslen efter gas (EUT L 206 af 8.8.2022, s. 1).


BILAG

Fyldningsforløb med mellemliggende mål for 2023 for medlemsstater med underjordiske gaslagerfaciliteter (1)

Medlemsstat

Mellemliggende mål pr. 1. februar

Mellemliggende mål pr. 1. maj

Mellemliggende mål pr. 1. juli

Mellemliggende mål pr. 1. september

AT

49 %

37 %

52 %

67 %

BE

30 %

5 %

40 %

78 %

BG

45 %

29 %

49 %

71 %

CZ

45 %

25 %

30 %

60 %

DE

45 %

10 %

30 %

65 %

DK

45 %

40 %

60 %

80 %

ES

59 %

62 %

68 %

76 %

FR

41 %

7 %

35 %

81 %

HR

46 %

29 %

51 %

83 %

HU

51 %

37 %

65 %

86 %

IT

45 %

36 %

54 %

72 %

LV

45 %

41 %

63 %

90 %

NL

49 %

34 %

56 %

78 %

PL

45 %

30 %

50 %

70 %

PT

70 %

70 %

80 %

80 %

RO

40 %

41 %

67 %

88 %

SE

45 %

5 %

5 %

5 %

SK

45 %

25 %

27 %

67 %


(1)  Bilaget er underlagt de enkelte medlemsstaters pro rata-forpligtelser i henhold til forordning (EU) 2017/1938, særlig artikel 6a, 6b og 6c. For medlemsstater, der er omfattet af artikel 6a, stk. 2, beregnes det mellemliggende pro rata-mål ved at gange den værdi, der er angivet i tabellen, med grænsen på 35 % og dividere resultatet med 90 %.


25.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/2302

af 23. november 2022

om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 183, litra b),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014 af 16. april 2014 om handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009 og (EF) nr. 614/2009 (2), særlig artikel 5, stk. 6, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (3) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimporttold og repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin.

(2)

Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som fastsættelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin er baseret på, at de repræsentative priser for importen af visse produkter bør ændres under hensyntagen til prisudsving alt efter oprindelse.

(3)

Forordning (EF) nr. 1484/95 bør derfor ændres.

(4)

For at foranstaltningen kan finde anvendelse så hurtigt som muligt, efter at de ajourførte data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2022.

På Kommissionens vegne

For formanden

Wolfgang BURTSCHER

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 150 af 20.5.2014, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 af 28. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimporttold og om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin og om ophævelse af forordning nr. 163/67/EØF (EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47).


BILAG

»BILAG I

KN-kode

Varebeskrivelse

Repræsentativ pris

(i EUR/100 kg)

Sikkerhed, jf. artikel 3

(i EUR/100 kg)

Oprindelse  (1)

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

380,0

0

TH

«

(1)  Den statistiske lande- og områdefortegnelse er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) 2020/1470 af 12. oktober 2020 om den statistiske fortegnelse for europæisk statistik over international handel med varer og om geografisk opdeling for anden erhvervsstatistik (EUT L 334 af 13.10.2020, s. 2).


25.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/2303

af 24. november 2022

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige udbud

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (1), særlig artikel 32, stk. 1, artikel 52, stk. 2, og artikel 64,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (2), særlig artikel 33, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (3), særlig artikel 51, stk. 1, artikel 75, stk. 3, og artikel 79, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (4), særlig artikel 71, stk. 1, artikel 92, stk. 3, og artikel 96, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til Rådets direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter (5), særlig artikel 3a,

under henvisning til Rådets direktiv 92/13/EØF af 25. februar 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation (6), særlig artikel 3a,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Udbud, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780 (7) er der fastlagt standardformularer (e-formularer) for offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige udbud Forordningen skal erstatte Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 (8) med henblik på at tilpasse standardformularerne i nævnte forordning til den digitale omstilling.

(2)

For at bistå medlemsstaterne med deres rapporteringsforpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF (9) skal Kommissionen offentliggøre visse oplysninger om renere køretøjer ved at overvåge de relevante data, der er tilgængelige via Tenders Electronic Daily (TED) databasen i overensstemmelse med direktiv 2014/24/EU og 2014/25/EU. I lyset af de seneste ændringer af direktiv 2009/33/EF (10) er der behov for mere detaljerede oplysninger i udbudsbekendtgørelserne. Sådanne oplysninger vil muliggøre omfattende rapportering om lav- og nulemissionskøretøjer og andre køretøjer, der anvender alternative brændstoffer, og dermed lette overvågningsaktiviteterne i henhold til TED og medlemsstaternes rapportering. Standardformularerne bør derfor tilpasses, så de omfatter yderligere valgfrie felter for køretøjsklassen, den relevante retlige henvisning og en indikator, der kan bekræfte, om proceduren falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2009/33/EF.

(3)

For at sikre politikrelateret tilpasning af standardformularerne til Unionens miljømål og af hensyn til klarheden og sammenhængen i rapporteringen under hensyntagen til medlemsstaternes behov bør området for grønne indkøb ajourføres, og området for innovative indkøb bør forenkles.

(4)

Standardformularerne bør også tilpasses og forbedres på visse områder, som blev identificeret af medlemsstaterne og Kommissionen under den proces, der førte til vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780, som f.eks. beskrivelsen af visse forretningsvilkår og anvendelsen af sådanne vilkår.

(5)

For at sikre en gnidningsløs teknisk overgang har medlemsstaterne brug for tid til at forberede sig på anvendelsen af de nye standardformularer. For at præcisere, at både standardformularerne i gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 og standardformularerne i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780 kan anvendes i en vis periode, bør der fastsættes overgangsbestemmelser. Af hensyn til retssikkerheden bør datoen for ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 tilpasses anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2019/1780.

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Ophævelse

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 ophæves med virkning fra den 14. november 2022.«

2)

Følgende artikel 3a indsættes:

»Artikel 3a

Overgangsbestemmelse

Fra den 14. november 2022 til den 24. oktober 2023 kan både de formularer, der fastsættes ved nærværende forordning, og de formularer, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986, anvendes til offentliggørelse af bekendtgørelser i Den Europæiske Unions Tidende

3)

Bilaget ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. november 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.

(2)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1.

(3)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65.

(4)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243.

(5)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 33.

(6)  EFT L 76 af 23.3.1992, s. 14.

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780 af 23. september 2019 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige udbud og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 (e-formularer) (EUT L 272 af 25.10.2019, s. 7).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 af 11. november 2015 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige udbud og om ophævelse af forordning (EU) nr. 842/2011 (EUT L 296 af 12.11.2015, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme af renere køretøjer til vejtransport til støtte for lavemissionsmobilitet (EUT L 120 af 15.5.2009, s. 5).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1161 af 20. juni 2019 om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (EUT L 188 af 12.7.2019, s. 116).


BILAG

Tabel 2 i bilaget affattes således:

»Tabel 2

Felter i standardformularer og bekendtgørelser

Niveau

ID

Navn

Datatype

Beskrivelse

Planlægning

Konkurrencevilkår

DAP

Resultater

Kontraktændring

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+

BG-1

Bekendtgørelse

-

Basisoplysninger om bekendtgørelsen.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-04

Identifikator for proceduren

Identifikator

Identifikatoren for den europæiske offentlige udbudsprocedure er en unik identifikator for en udbudsprocedure. Ved at indarbejde denne identifikator i alle offentliggjorte udgaver af denne bekendtgørelse (f.eks. offentliggørelse i TED, nationale portaler for offentliggørelser, regionale portaler for offentliggørelser) kan udbudsprocedurer i Unionen tildeles en unik identifikator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-701

Identifikator for bekendtgørelsen

Identifikator

Identifikatoren for den europæiske offentlige udbudsbekendtgørelse i den pågældende bekendtgørelse. Ved at indarbejde denne identifikator i alle offentliggjorte udgaver af denne bekendtgørelse (f.eks. TED, nationale portaler for offentliggørelser, regionale portaler for offentliggørelser), kan udbudsbekendtgørelser i hele Unionen tildeles en unik identifikator.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-757

Udgave af bekendtgørelsen

Identifikator

Den pågældende udgave af bekendtgørelsen. Dette bidrager f.eks. til at holde styr på versioner af bekendtgørelser eller ændringer i bekendtgørelser inden offentliggørelse.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-01

Retsgrundlag — Procedure

Kode

Det retsgrundlag (f.eks. en EU-retsakt eller en national lov), i henhold til hvilken udbudsproceduren afvikles, eller, i tilfælde af forhåndsmeddelelser, henhold til hvilken udbudsproceduren vil blive afviklet

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-03

Formulartype

Kode

Typen af formular i overensstemmelse med udbudslovgivningen.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-02

Bekendtgørelsestype

Kode

Typen af bekendtgørelse i overensstemmelse med udbudslovgivningen.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-05

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen

Dato

Datoen og tidspunktet for købers afsendelse af bekendtgørelsen til offentliggørelse.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-803

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen af eSender

Dato

Datoen og tidspunktet for, hvornår bekendtgørelsen blev sendt elektronisk til Den Europæiske Unions Publikationskontor af eSender

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-738

Foretrukken offentliggørelsesdato for bekendtgørelsen

Dato

Den foretrukne dato for offentliggørelse af bekendtgørelsen i TED (f.eks. for at undgå offentliggørelse på en national helligdag).

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-702

Officielt bekendtgørelsessprog

Kode

De eller det sprog, på hvilke(t) bekendtgørelsen er offentligt tilgængelig. Disse sprogudgaver har alle samme retsgyldighed.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

+

BG-125

Tidligere planlægning

-

Oplysninger om en forhåndsmeddelelse eller en anden lignende meddelelse med tilknytning til den pågældende bekendtgørelse. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt. I forbindelse med en forhåndsmeddelelse, der kun er anvendt til informationsformål, kan disse oplysninger være forskellige for hver del i bekendtgørelsen, som senere kan blive en delkontrakt eller en selvstændig procedure.

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-125

Tidligere planlægning — Identifikator

Identifikator

Identifikator for en forhåndsmeddelelse eller en anden lignende meddelelse med tilknytning til den pågældende bekendtgørelse.

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-1251

Tidligere planlægning — Identifikator for en del

Identifikator

Identifikator for en del af en forhåndsmeddelelse eller en anden lignende meddelelse med tilknytning til den pågældende bekendtgørelse.

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+

BG-703

Organisation

-

Oplysninger om organisationen. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt, kontrakt eller for hvert tilbud osv. I forbindelse med en forhåndsmeddelelse, der kun er anvendt til informationsformål, kan disse oplysninger være forskellige for hver del i bekendtgørelsen, som senere kan blive en delkontrakt eller en selvstændig procedure.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-13720

Organisation — Bekendtgørelse — Identifikator for afsnit

Identifikator

En identifikator for ét eller flere afsnit i denne bekendtgørelse. Oplysningerne i afsnittet om organisationen vedrører dette eller disse afsnit.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-500

Organisation — Navn

Tekst

Organisationens officielle navn.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-501

Organisation — Identifikator

Identifikator

En identifikator for organisationen. Alle organisationens identifikatorer skal angives.

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

O

M

M

M

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-16

Organisation — Afdelingens navn

Tekst

Navnet på en afdeling i en organisation (f.eks. den relevante afdeling for en stor køber).

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-510

Organisation — Gadenavn

Tekst

Navnet på den gade, vej, boulevard osv., hvor organisationen har sin fysiske adresse, og yderligere detaljer (f.eks. husnummer).

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-513

Organisation — By

Tekst

Navnet på den lokalitet (by, mindre by eller landsby), hvor organisationen har sin fysiske adresse.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-512

Organisation — Postnummer

Tekst

Postnummeret for organisationens fysiske adresse.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-507

Organisation — Landespecifik underafdeling

Kode

Beliggenheden i henhold til den fælles nomenklatur for statistiske regionale enheder (NUTS), hvor organisationen har sin fysiske adresse. NUTS3-klassifikationskoden skal anvendes.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-514

Organisation — Landekode

Kode

Landet, hvor organisationen har sin fysiske adresse.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-502

Organisation — Kontaktpunkt

Tekst

Navnet på den afdeling eller andet kontaktpunkt, hvorigennem der kan kommunikeres med organisationen. For at undgå unødig behandling af personoplysninger må kontaktpunktet kun gøre det muligt at identificere en fysisk person, når det er nødvendigt (jf. hhv. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725).

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-506

Organisation — Kontakt-e-mailadresse

Tekst

Den e-mailadresse, der skal anvendes ved henvendelser til organisationen. For at undgå unødig behandling af personoplysninger må e-mailadressen kun gøre det muligt at identificere en fysisk person, når det er nødvendigt (jf. hhv. forordning (EU) 2016/679 og (EU) 2018/1725).

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-503

Organisation — Kontakttelefonnummer

Tekst

Det telefonnummer, der skal anvendes ved henvendelser til organisationen. For at undgå unødig behandling af personoplysninger må telefonnummeret kun gøre det muligt at identificere en fysisk person, når det er nødvendigt (jf. hhv. forordning (EU) 2016/679 og (EU) 2018/1725).

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-739

Organisation — Kontaktfaxnummer

Tekst

Det faxnummer, der skal anvendes ved henvendelser til organisationen. For at undgå unødig behandling af personoplysninger må faxnummeret kun gøre det muligt at identificere en fysisk person, når det er nødvendigt (jf. hhv. forordning (EU) 2016/679 og (EU) 2018/1725).

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-505

Organisation — Webadresse

URL

Organisationens websted.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-509

Organisation — eDelivery Gateway

URL

Organisationens URL-adresse, der anvendes til data- og dokumentudveksling.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-633

Organisation — Fysisk person

Indikator

Organisationen er en fysisk person.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-08

Organisation — Rolle

Kode

Organisationens rolle i udbudsproceduren (f.eks. køber, vinder). En bekendtgørelse skal angive alle de organisationer i proceduren, som har én af følgende roller: køber, vinder, klageinstans, en køber, der rekvirerer vareleverancer og/eller tjenesteydelser for andre købere, en køber, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser for andre købere.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-770

Organisation — Underrolle

Kode

Organisationens underrolle i udbudsproceduren (f.eks. gruppeleder, organisation, der giver supplerende oplysninger om udbudsproceduren).

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BG-3

Køber

-

Supplerende oplysninger om køber.

M

M

M

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-508

Køber — Profil — URL

URL

Det websted, hvor køberen offentliggør oplysninger vedrørende udbudsprocedurer (f.eks. bekendtgørelser, udbudsdokumenter).

M

M

M

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-11

Køber — Retlig status

Kode

Typen af køber i henhold til udbudslovgivningen (f.eks. central regeringsmyndighed, offentligretligt organ, offentlig virksomhed).

M

O

O

M

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

M

M

O

 

 

 

+++

BT-740

Køber — Ordregivende enhed

Indikator

Køberen er en ordregivende enhed.

 

 

O

 

 

O

 

 

O

 

 

 

 

M

 

 

 

O

M

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

O

M

 

 

M

 

 

 

 

 

+++

BT-10

Aktiviteter — Myndighed

Kode

Den ordregivende myndigheds vigtigste aktiviteter.

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

 

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-610

Aktiviteter — Enhed

Kode

Den ordregivende enheds vigtigste aktiviteter.

 

M

O

 

M

O

 

M

O

 

M

 

O

M

M

 

M

O

M

 

O

 

 

M

 

O

O

O

 

M

O

M

 

O

M

 

M

 

 

 

++

BG-4

Vinder

-

Yderligere oplysninger om vinderen, tilbudsgiveren eller underentreprenøren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-165

Vinder — Størrelse

Kode

Vinderens, tilbudsgiverens eller underentreprenørens størrelse (f.eks. mikrovirksomhed, lille virksomhed, mellemstor virksomhed).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-706

Vinder — Ejerens nationalitet

Kode

Nationaliteten (eller nationaliteterne) for den/de begunstigede ejer(e) af vinderen, tilbudsgiveren eller underentreprenøren, som offentliggjort i det register/de registre, der er indført ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843. Hvis et sådant register ikke findes (f.eks. hvis entreprenørerne er etableret uden for Unionen), skal der forelægges oplysninger fra andre kilder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-746

Vinder — Notering

Indikator

Nationaliteten (eller nationaliteterne) for den/de begunstigede ejer(e) af vinderen, tilbudsgiveren eller underentreprenøren er ikke offentliggjort i det register/de registre, der er indført ved direktiv 2018/843, fordi vinderen er noteret på et reguleret marked (f.eks. en børs), som sikrer tilstrækkelig gennemsigtighed i overensstemmelse med lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+

BG-2

Formål

-

Oplysninger om formålet med udbudsproceduren. Disse oplysninger skal gives for hele udbudsproceduren og, hvis de findes, for hver delkontrakt. I forbindelse med en forhåndsmeddelelse, der kun er anvendt til informationsformål, kan disse oplysninger være forskellige for hver del i bekendtgørelsen, som senere kan blive en delkontrakt eller en selvstændig procedure.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-22

Intern identifikator

Tekst

Den interne identifikator, som anvendes for filer, der vedrører udbudsproceduren eller delkontrakten, forud for tildelingen af en identifikator for proceduren (f.eks. en identifikator fra købers dokumenthåndteringssystem eller system for udbudsplanlægning).

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-23

Vigtigste kendetegn

Kode

De vigtigste kendetegn (f.eks. bygge- og anlægsarbejder) ved det, der købes. I tilfælde af blandede udbud (f.eks. en procedure for både bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser) kan de vigtigste kendetegn f.eks. være den del, der har den højeste anslåede værdi. Disse oplysninger skal forelægges for hele proceduren.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-531

Supplerende kendetegn

Kode

De kendetegn (f.eks. bygge- og anlægsarbejder) ved det, der købes, som supplerer de vigtigste kendetegn.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-21

Titel

Tekst

Udbudsprocedurens eller delkontraktens titel.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-24

Beskrivelse

Tekst

Beskrivelsen af kendetegnene ved og mængden af det købte eller af de behov eller krav, der skal opfyldes i forbindelse med denne procedure eller delkontrakt. Ved meddelelser om ændring skal der gives en beskrivelse af udbuddet før og efter ændringen.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-27

Anslået værdi

Værdi

Den anslåede værdi, af udbudsproceduren eller af hver delkontrakt, i løbet af hele dens varighed, herunder valgmuligheder og fornyelser.

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

++

BT-271

Rammeaftale — Højeste værdi

Værdi

Den højeste værdi, af rammeaftalen for udbudsproceduren eller for hver delkontrakt, i løbet af hele dens varighed, herunder valgmuligheder og fornyelser. Værdien omfatter alle de kontrakter, der skal tildeles inden for rammeaftalen.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

++

BG-557

Gruppe — Rammeaftale — Højeste værdi

-

Oplysninger om den højeste værdi, der kan bruges inden for en rammeaftale i en gruppe af delkontrakter. Disse oplysninger kan forelægges, når den højeste værdi af en gruppe af delkontrakter er lavere end summen af værdier for de enkelte delkontrakter i denne gruppe (f.eks. når det samme budget anvendes for flere delkontrakter).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-557

Gruppe — Rammeaftale — Højeste værdi — Identifikator for delkontrakt

Identifikator

En identifikator af en delkontrakt, der udgør en del af en gruppe af delkontrakter, hvis højeste værdi er lavere end summen af de enkelte højeste værdier for alle delkontrakterne tilsammen (f.eks. når det samme budget anvendes for flere delkontrakter).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-157

Gruppe — Rammeaftale — Højeste værdi

Værdi

Den højeste værdi, der kan bruges inden for en rammeaftale i en gruppe af delkontrakter. Disse oplysninger kan forelægges, når den højeste værdi af en gruppe af delkontrakter er lavere end summen af værdier for de enkelte delkontrakter i denne gruppe (f.eks. når det samme budget anvendes for flere delkontrakter). Højeste værdi betegner en værdi, der omfatter alle de kontrakter, der skal tildeles inden for en rammeaftale, i løbet af hele dens varighed, herunder valgmuligheder og fornyelser.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

++

BG-261

Klassificering

-

Oplysninger om det/de klassifikationssystem(er), der beskriver købet. Klassifikationstypen i det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) skal anvendes. Der kan derudover tilføjes andre klassifikationer senere.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-26

Klassifikationstype

Kode

Den klassifikationstype, der beskriver købet (f.eks. CPV).

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-262

Primær klassifikationskode

Kode

Koden fra det klassifikationssystem, der bedst beskriver købet.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-263

Supplerende klassifikationskoder

Kode

En supplerende kode fra klassifikationssystemet, der også beskriver købet.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-25

Mængde

Nummer

Antallet af påkrævede enheder.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-625

Enhed

Kode

Den enhed, som varen, tjenesteydelsen eller bygge- og anlægsarbejder leveres i, f.eks. timer eller kilogram. Når CPV-koden angiver et vareindkøb, som ikke skal inddeles yderligere i enheder (f.eks. biler), skal der ikke nødvendigvis angives enheder, og mængden forstås som en størrelse, f.eks. »antallet af biler«.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-53

Valgmuligheder

Indikator

Køberen forbeholder sig retten (som ikke er en forpligtelse) til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren (i kontraktens gyldighedsperiode).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-54

Valgmuligheder — Beskrivelse

Tekst

Beskrivelsen af valgmulighederne.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-94

Gentagelse

Indikator

Udbud, hvis formål sandsynligvis også vil indgå i en anden procedure i den nærmeste fremtid. (F.eks. en kommunal tjenesteydelse, der regelmæssigt sendes i udbud. Dette omfatter ikke tildeling af flere kontrakter inden for den samme kvalifikationsordning, rammeaftale eller det samme dynamiske indkøbssystem.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-95

Beskrivelse af gentagelse

Tekst

Eventuelle supplerende oplysninger om gentagelse (f.eks. anslået tidsplan).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

+

BG-708

Udførelsessted

-

Oplysninger om det primære udførelsessted for bygge- og anlægsarbejder; det primære leverings- eller udførelsessted for vareindkøb og tjenesteydelser. Hvis udførelsesstedet dækker flere NUTS3-områder (f.eks. en motorvej, et nationalt netværk af jobcentre), skal alle relevante koder angives. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt. I forbindelse med en forhåndsmeddelelse, der kun er anvendt til informationsformål, kan disse oplysninger være forskellige for hver del i bekendtgørelsen, som senere kan blive en delkontrakt eller en selvstændig procedure.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5101

Udførelsessted — Gadenavn

Tekst

Navnet på den gade, vej, boulevard osv., hvor udførelsesstedet er beliggende og yderligere detaljer (f.eks. husnummer).

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5131

Udførelsessted — By

Tekst

Navnet på den lokalitet (by, mindre by eller landsby), hvor udførelsesstedet er beliggende.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5121

Udførelsessted — Postnummer

Tekst

Postnummeret for udførelsesstedet.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5071

Udførelsessted — Landespecifik underafdeling

Kode

Beliggenheden i henhold til den fælles nomenklatur for statistiske regionale enheder (NUTS). NUTS3-klassifikationskoden skal anvendes.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5141

Udførelsessted — Landekode

Kode

Udførelseslandet eller stedet.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-727

Udførelsessted for tjenesteydelser — Andet

Kode

Her angives andre restriktioner med hensyn til udførelsesstedet (f.eks. »hvor som helst inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde«, »hvor som helst i det pågældende land«).

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-728

Udførelsessted — Supplerende oplysninger

Tekst

Supplerende oplysninger om udførelseslandet eller stedet.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+

BG-36

Varighed

-

Oplysninger om varigheden for kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller kvalifikationsordningen. Dette skal omfatte eventuelle valgmuligheder og fornyelser. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt. I forbindelse med en forhåndsmeddelelse, der kun er anvendt til informationsformål, kan disse oplysninger være forskellige for hver del i bekendtgørelsen, som senere kan blive en delkontrakt eller en selvstændig procedure.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-536

Varighed — Startdato

Dato

Den (anslåede) startdato for kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller kvalificeringsordningen.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-36

Varighed — Periode

Varighed

Den (anslåede) tidsramme fra start- til slutdatoen for kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller kvalificeringsordningen. Dette skal omfatte eventuelle valgmuligheder og fornyelser.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-537

Varighed — Slutdato

Dato

Den (anslåede) slutdato for kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller kvalificeringsordningen.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-538

Varighed — Andet

Kode

Hvis varigheden er ukendt, ubegrænset osv.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-58

Fornyelse — Højeste antal

Nummer

Det højeste antal gange, som kontrakten kan fornyes. Ved fornyelse forbeholder køber sig retten (dvs. ikke en forpligtelse) til at forny kontrakten (dvs. forlænge dens varighed) uden at iværksætte en ny udbudsprocedure. F.eks. kan en kontrakt være gyldig i ét år, og køberen kan bevare muligheden for at forny den (f.eks., én gang, to gange) for yderligere tre måneder, hvis denne er tilfreds med de leverede tjenesteydelser.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

M

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-57

Fornyelse — Beskrivelse

Tekst

Eventuelle yderligere oplysninger om fornyelsen eller fornyelserne.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

+

BG-61

EU-støtte

-

Oplysninger om den EU-støtte, der anvendes til at finansiere udbuddet. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt.

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

++

BT-60

EU-støtte

Indikator

Udbuddet er som minimum delvist finansieret ved hjælp af EU-støtte såsom fra de europæiske struktur- og investeringsfonde eller tilskud, der er bevilget af Unionen.

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

++

BG-614

EU-støtte — Oplysninger

-

Oplysninger om den EU-støtte, der anvendes til at finansiere udbudsproceduren. Oplysningerne skal være så konkrete som muligt (f.eks. konkrete projekter, ikke kun operationelle programmer).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7220

EU-støtte — Program

Kode

Programmet for den EU-støtte, der anvendes til som minimum delvist at finansiere kontrakten.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-5010

EU-støtte — Finansieringsidentifikator

Identifikator

Identifikatoren for det EU-program, der anvendes til som minimum delvist at finansiere kontrakten. Oplysningerne skal være så konkrete som muligt (f.eks. tilskudsaftalenummer, national identifikator, projektforkortelse, kontraktnummer).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-6140

EU-støtte — Detaljer

Tekst

Yderligere oplysninger om det EU-program, der anvendes til som minimum delvist at finansiere kontrakten.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-6

Procedure

-

Oplysninger om udbudsproceduren.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

O

 

M

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

M

M

 

 

 

++

BT-09

Grænseoverskridende lovgivning

Tekst

Den lovgivning, der finder anvendelse, når købere fra forskellige lande foretager indkøb inden for den samme udbudsprocedure.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-105

Procedure — Type

Kode

Typen af udbudsprocedure (f.eks. i henhold til de typer, der nævnes i direktiverne om offentligt udbud nævnt i betragtningerne i nærværende retsakt).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

O

O

O

 

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

 

 

 

++

BT-88

Procedure — Kendetegn

Tekst

De vigtigste kendetegn ved proceduren (f.eks. en beskrivelse af den/de enkelte fase(r)) og oplysninger om, hvor det samlede regelsæt for proceduren kan findes). Disse oplysninger skal gives, hvis proceduren ikke er én af de typer, der nævnes i udbudsdirektiverne. Det kan være tilfældet bl.a. for koncessioner, sociale og andre specifikke tjenesteydelser og i tilfælde af frivillig offentliggørelse af udbudsprocedurer, der ligger under EU's udbudstærskler.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

M

M

 

 

O

O

O

O

M

M

O

O

O

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-106

Hasteprocedure

Indikator

Tidsfristen for modtagelsen af anmodninger om deltagelse eller af tilbud inden for denne procedure kan afkortes på grund af et akut behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-1351

Hasteprocedure — Begrundelse

Tekst

Begrundelsen for at anvende en hasteprocedure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-136

Direkte tildeling — Begrundelseskode

Kode

En begrundelse for at anvende en procedure, som gør det muligt at foretage direkte tildeling af kontrakter, dvs. en procedure, der ikke kræver offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-1252

Direkte tildeling — Begrundelse — Identifikator for en tidligere procedure

Identifikator

En identifikator for en tidligere procedure, der begrunder anvendelsen af en procedure, som gør det muligt at foretage direkte tildeling af kontrakter, dvs. en begrundelse for en procedure, der ikke kræver offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-135

Direkte tildeling — Begrundelsestekst

Tekst

Selve begrundelsen for at anvende en procedure, som gør det muligt at foretage direkte tildeling af kontrakter, dvs. en procedure, der ikke kræver offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-31

Delkontrakter — Højeste tilladte antal

Nummer

Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

M

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-763

Delkontrakt — Krav om samlet tilbud

Indikator

Tilbudsgiveren skal indgive tilbud for alle delkontrakter.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-33

Delkontrakter — Højeste antal tildelinger

Nummer

Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-330

Gruppe af delkontrakter — Tildeling

-

Tilbudsgivere kan indgive tilbud både for enkelte delkontrakter og for de grupper af delkontrakter, der nævnes her. Køberen kan således sammenligne de tilbud, der er indgivet for grupper af delkontrakter, med de tilbud, der er indgivet for enkelte tilbud, og vælge den mulighed der bedst opfylder tildelingskriterierne. Hver gruppe af delkontrakter skal have klare tildelingskriterier.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+++

BT-330

Gruppe — Identifikator

Identifikator

Identifikator for en gruppe af delkontrakter i proceduren.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+++

BT-1375

Gruppe af delkontrakter — Identifikator

Identifikator

En identifikator af en delkontrakt, der udgør en del af en gruppe af delkontrakter, for hvilken et tilbud kan indsendes og evalueres.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BG-709

Anden fase

-

Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-50

Mindsteantal — Ansøgere

Nummer

Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-661

Højeste antal — Ansøgere — Indikator

Indikator

Der er et højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-51

Højeste antal — Ansøgere — Antal

Nummer

Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-52

Successive faser — Begrænsning

Indikator

Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive afvist.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-120

Intet krav om forhandling

Indikator

Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-704

Præmieuddeling og bedømmelseskomitéen

-

Oplysninger om præmieuddelinger og bedømmelseskomitéen i en projektkonkurrence. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-44

Præmie

-

Oplysninger om en præmies værdi og rangfølge for en vinder i projektkonkurrencen (f.eks. »10 000 — førsteplads«, »5 000 — andenplads«).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-644

Præmie — Værdi

Værdi

Værdien af præmien, hvis der uddeles én, for vinderen af en projektkonkurrence, innovationspartnerskab eller konkurrencepræget dialog

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-44

Præmie — Rangfølge

Nummer

Angivelse af de pladser (f.eks. førstepladsen, andenpladsen) i en projektkonkurrence, innovationspartnerskab eller konkurrencepræget dialog, der modtager en præmie.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-41

Efterfølgende kontrakt

Indikator

En eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til en af vinderne af konkurrencen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-45

Præmieuddelinger — Andet

Tekst

Yderligere oplysninger om efterfølgende kontrakter, præmier og betalinger (f.eks. ikke-monetære præmier, betalinger for deltagelse).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-42

Bedømmelseskomitéens afgørelse — Bindende

Indikator

Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for køberen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-46

Bedømmelseskomitéen — Medlemmets navn

Tekst

Navnet på et medlem af bedømmelseskomitéen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-47

Deltagerens navn

Tekst

Navnet på en allerede udvalgt deltager. En deltager kan være blevet udvalgt allerede på tidspunktet for offentliggørelse af bekendtgørelsen om projektkonkurrencen, f.eks. hvis en verdenskendt arkitekt skal deltage for at fremme projektkonkurrencen blandt andre potentielle deltagere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-701

Udelukkelsesgrunde

-

En kort beskrivelse af kriterier vedrørende deltagernes personlige forhold, som kan føre til deres udelukkelse. Dette skal omfatte en liste over alle sådanne kriterier og de krævede oplysninger (f.eks. egenerklæringer, dokumentation). Det kan også omfatte specifikke nationale udelukkelsesgrunde.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-67

Udelukkelsesgrunde

Tekst

En kort beskrivelse af kriterier vedrørende deltagernes personlige forhold, som kan føre til deres udelukkelse. Dette skal omfatte en liste over alle sådanne kriterier og de krævede oplysninger (f.eks. egenerklæringer, dokumentation). Det kan også omfatte specifikke nationale udelukkelsesgrunde.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-702

Udvælgelseskriterier

-

Oplysninger om udvælgelseskriterierne (eller -kriteriet). Alle kriterier skal angives. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt.

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-747

Type af udvælgelseskriterier

Kode

Kriterierne (eller kriteriet) vedrører f.eks. økonomisk og finansiel formåen eller teknisk og faglig formåen.

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-748

Anvendte udvælgelseskriterier

Kode

De kriterier (eller det kriterium) af en given type, der er anvendt eller ikke anvendt, eller (hvor en forhåndsmeddelelse er anvendt som indkaldelse af tilbud eller for at afkorte frister) hvis anvendelsen heraf endnu ikke er kendt.

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-749

Navn på udvælgelseskriterier

Tekst

Navnet på udvælgelseskriterierne (eller -kriteriet).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-750

Beskrivelse af udvælgelseskriterier

Tekst

En kort beskrivelse af udvælgelseskriterierne (eller kriteriet), herunder mindstekrav, krævede oplysninger (f.eks. egenerklæringer, dokumentation) og af, hvordan kriterierne eller kriteriet vil blive anvendt for at udvælge de ansøgere, der skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren (hvis det højeste antal ansøgere er fastsat).

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-40

Udvælgelseskriterier — Anden fase — Opfordring

Indikator

Kriterierne (eller kriteriet) vil (kun) blive anvendt for at udvælge de ansøgere, der skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren (hvis det højeste antal ansøgere er fastsat).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

M

M

M

 

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-72

Udvælgelseskriterier — Anden fase — Opfordring — Talværdi

-

Oplysninger om en talværdi, der angiver de udvælgelseskriterier (eller det kriterium), som er anvendt for at udvælge de ansøgere, der skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-752

Udvælgelseskriterier — Anden fase — Opfordring — Talværdi

Nummer

En talværdi, der angiver udvælgelseskriterierne (eller -kriteriet).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7531

Udvælgelseskriterier — Anden fase — Opfordring — Talværdi — Vægtning

Kode

Her angives det, hvorvidt den talværdi, der angiver et udvælgelseskriterium (eller udvælgelseskriterier) er en vægtningstype (f.eks. en procentdel).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7532

Udvælgelseskriterier — Anden fase — Opfordring — Talværdi — Tærskel

Kode

Her angives det, hvorvidt den talværdi, der angiver et udvælgelseskriterium (eller udvælgelseskriterier) er en tærskeltype (f.eks. den laveste tærskel; det højeste antal tilbud med den højeste tærskel, der udvælges).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O