ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 285

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
7. november 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2125 af 31. oktober 2022 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Carne Barrosã (BOB))

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2126 af 31. oktober 2022 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Castagna di Roccamonfina (BGB))

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2127 af 4. november 2022 om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter Ecolab UA BPF 1-Propanol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

4

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2022/2128 af 27. oktober 2022 om ændring af afgørelse (EU) 2019/1311 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB(2019/21) (ECB/2022/37)

15

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

7.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/2125

af 31. oktober 2022

om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Carne Barrosã« (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 behandlet Portugals ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Carne Barrosã«, der er registreret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1263/96 (2).

(2)

Da der er tale om en væsentlig ændring, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, har Kommissionen i medfør af artikel 50, stk. 2, litra a), i samme forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende (3).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal ændringen af varespecifikationen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen »Carne Barrosã« (BOB), godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2022.

På Kommissionens vegne

For formanden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1263/96 af 1. juli 1996 om en tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 (EFT L 163 af 2.7.1996, s. 19).

(3)  EUT C 252 af 1.7.2022, s. 31.


7.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/2126

af 31. oktober 2022

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Castagna di Roccamonfina (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Italiens ansøgning om registrering af betegnelsen »Castagna di Roccamonfina« er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (2), jf. artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal betegnelsen »Castagna di Roccamonfina« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Castagna di Roccamonfina« (BGB) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.6. Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet, i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2022.

På Kommissionens vegne

For formanden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 252 af 1.7.2022, s. 26.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


7.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/2127

af 4. november 2022

om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »Ecolab UA BPF 1-Propanol« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 44, stk. 5, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 26. marts 2019 indgav Ecolab Deutschland GmbH en ansøgning til Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 om EU-godkendelse af en familie af biocidholdige produkter med betegnelsen »Ecolab UA BPF 1-Propanol« af produkttype 1 som beskrevet i bilag V til nævnte forordning med skriftlig bekræftelse af, at den kompetente myndighed i Sverige er indforstået med at vurdere ansøgningen. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-RS050191-24 i registret over biocidholdige produkter.

(2)

»Ecolab UA BPF 1-Propanol« indeholder aktivstoffet propan-1-ol, som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012, for produkttype 1.

(3)

Den 9. september 2021 fremlagde den kompetente vurderingsmyndighed i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 en vurderingsrapport og konklusionerne af sin vurdering for agenturet.

(4)

Den 24. marts 2022 fremlagde agenturet sin udtalelse (2) for Kommissionen, udkastet til resumé af egenskaber for familien af biocidholdige produkter »Ecolab UA BPF 1-Propanol« (»resuméet«) og den endelige vurderingsrapport om familien af biocidholdige produkter, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(5)

I udtalelsen konkluderes det, at »Ecolab UA BPF 1-Propanol« er en familie af biocidholdige produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra s), i forordning (EU) nr. 528/2012, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktfamilien i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, og at produktfamilien, forudsat at den er i overensstemmelse med udkastet til resuméet, opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 19, stk. 1 og 6.

(6)

Den 12. april 2022 fremlagde agenturet udkastet til resumé for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(7)

Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og mener derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af »Ecolab UA BPF 1-Propanol«.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der meddeles EU-godkendelse med godkendelsesnummer EU-0028430-0000 til Ecolab Deutschland GmbH hvad angår tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af familien af biocidholdige produkter »Ecolab UA BPF 1-Propanol« i overensstemmelse med resuméet af det biocidholdige produkts egenskaber, der er fastsat i bilaget.

EU-godkendelsen gælder fra den 27. november 2022 indtil den 31. oktober 2032.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  ECHA's udtalelse af 1. marts 2021 om EU-godkendelse af »Ecolab UA BPF 1-Propanol« (ECHA/BPC/315/2022), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


BILAG

Resumé af produktegenskaber for en familie af biocidholdige produkter

Ecolab UA BPF 1-Propanol

Produkttype 1 — Hygiejne for mennesker (Desinfektionsmidler)

Godkendelsesnummer: EU-0028430-0000

R4BP aktivnummer: EU-0028430-0000

DEL I

INFORMATIONSNIVEAU 1

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1.   Familienavn

Navn

Ecolab UA BPF 1-Propanol

1.2.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT01 — Hygiejne for mennesker

1.3.   Godkendelsesindehaver

Godkendelsesindehaverens navn og adresse

Navn

Ecolab Deutschland GmbH

Adresse

Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Tyskland

Godkendelsesnummer

EU-0028430-0000

R4BP aktivnummer

EU-0028430-0000

Godkendelsesdato

27. november 2022

Godkendelsens udløbsdato

31. oktober 2032

1.4.   Producent(er) af de biocidholdige produkter

Producentens navn

Ecolab Europe GmbH

Producentens adresse

Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Schweiz

Placering af produktionsanlæg

Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Schweiz

AFP GmbH, Otto-Brenner-Straße 16, 21337 Lüneburg Tyskland

Acideka S.A., Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6. 4a planta, 48013 Bilbao Spanien

Adiego, Adiego Ctra De Valencia KM 5, 900, 50410 Cuarte de Huerva Zaragoza Spanien

Allied Products, Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate, Fishers Way, Belvedere, Kent, DA17 6BS Belvedere Storbritannien

Arkema GmbH, Morschheimer Strasse 19, D-67292 Kirchheimbolanden Tyskland

Azelis Denmark, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kgs Lyngby Danmark

Belinka-Ljublijana, Belinka Zasavska Cesta, 95 1001 Ljubljana Slovenien

Radio street 24 Bld 1, 105005 Moskva Den Russiske Føderation

Bio Productions Ltd inc Starpro, 72 Victoria Road Victoria Industrial Estate, West Sussex, RH15 9LH Burgess Hill Storbritannien

Bioxal SA, Route des Varennes — Secteur A, BP 30072 71103 Cedex Frankrig

Bores Srl, Via Pioppa 179, 44030 Pontegradella (FE) Italien

Brenntag Ardennes, Route de Tournes, CD n 2, 08090 Cliron Frankrig

Brenntag CEE — Guntramsdorf, Blending Bahnstr 13 A, 2353 Guntramsdorf Østrig

Brenntag GmbH, Humboldtring 15, 45472 Muehlheim Tyskland

Brenntag Kaiserslautern, Merkurstr. 47, 67663 Kaiserslautern Tyskland

Brenntag Nordic — Haslev, Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev Danmark

Brenntag Nordic — Vejle, Strandgade 35, 7100 Vejle Danmark

Brenntag Normandy, 12 Sente des Jumelles, BP 11 76710 Montville Frankrig

Brenntag PL-Zgierz, ul. Kwasowa 5, 95-100 Zgierz Polen

Brenntag Quimica, Calle Gutemberg n° 22, Poligono Industrial El Lomo, 28906 Getafe Madrid Spanien

Brenntag Schweizerhall, Elsaesserstr. 231, CH-4056 Basel Schweiz Schweiz

Brenntag SRL, Str. Gării nr 1, 077040 Chiaina, Ilfov Rumænien

Budich International GmbH, Dieselstrasse 10, 32120 Hiddenhausen Tyskland

Caldic Deutschland Chemie B.V, Karlshof 10, D 40231 Düsseldorf Tyskland

The Carbon Group„ P43 R772, County Cork Ringaskiddy Irland

Colep Bad Schmiedeberg, Kemberger Str. 3, 06905 Bad Schmiedeberg Tyskland

Comercial Farmaceutica Castel LANA S.A., »Cofarcas« Condado de Trevino 46 P.I Villalonquejar, 09080 Burgos Spanien

Comercial Godo, França 13, 08700 Igaulada Barcelona Spanien

Courtois Sarl, ZA Sous Le Beer, Route de Pacy, 27730 Bueil Frankrig

DAN-MOR (Dr Wipe) Natural products and Chemicals Ltd, Or Akiva Industrial Zone, Hailian street 29, 30600 Akiva Israel

Denteck BV, Heliumstraat 8, 2718 SL Zoetermeer Holland

Donauchem Kft (Hungary), Bányalég utca 37-43, H-1225 Budapest Ungarn

Detergents Burguera S.L, Joan Ballester 50, 07630 Campos (Illes Baleares) Spanien

Champion Technologies Ltd., Minto Avenue, Altens Industrial Estate, AB12 3JZ Aberdeen Storbritannien

ECL Biebesheim, Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584 Biebesheim am Rhein Tyskland

ECL Chalons, Avenue Du General Patton, 51000 Châlons-en-Champagne Frankrig

ECL Cisterna, Nalco italiana Manufacturing Srl. Via Ninfina II, 04012 Cisterna di Latina Italien

Champion Technologies Ltd. Fawley, Fawley Cadland Road Hythe, Hampshire, SO45 3NP Southampton Storbritannien

Ecolab Leeds, Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Leeds Storbritannien

ECL Mandra, 25TH KM Old National Road of Athens To Thiva, 19600 Mandra Grækenland

ECL Maribor, Vajngerlova Ulica 4, 2000 Maribor Slovenien

ECL Microtek B.V., Gesinkkampstraat 19, 7051 HR Varsseveld Holland

ECL Microtek Mosta, Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark, Mst 3000 Mosta Malta

ECL Microtek Zutphen, Hekkehorst 24, 7027 BN Zutphen Holland

Ecolab Ltd (IE) and Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE), Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91, Co. Westmeath Mullingar Irland

ECL Niewegein, Brugwal 11A, 3432 NZ Nieuwegein Holland

ECL Rovigo Esoform, Esoform SRL Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Italien

ECL Rozzano, Via A. Grandi, 20089 Milano Italien

ECL Tessenderlo, Havenlaan 4, Ravenshout 4 210 , B-3980 Tessenderlo Belgien

ECL Weavergate/Ecolab Ltd (UK)/Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK), Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich Storbritannien

Ecolab LTD Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, SA11 2HZ Port Talbot Storbritannien

Ferdinand Eiermacher GmbH & Co. KG, Westring 24, 48356 Nordwalde Tyskland

F.E.L.T., B.P 64 10 Rue du Vertuquet, 59531 Neuville En Ferrain Frankrig

Gallows Green Services Ltd., Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane, YO7 3HR Thirsk Storbritannien

Gerdisa German Rodriguez Drogas IND., Gerdisa Poligono Industrial Miralcampo C.Pintura n.-4, parc.37, 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spanien

Girasol Natural Products BV, De Veldoven 12-14, 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Holland

Henkel Engels, 48 Pr. Stroitelei, 413116 Saratov Den Russiske Føderation

IMECO GmbH & Co. KG, Boschstraße 5, D-63768 Hösbach Tyskland

Innovate GmbH, Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg Tyskland

Interfill LCC-Tosno, 187000 Moskovskoye shosse 1, 187000 Leningradskaya oblast Den Russiske Føderation

Jodel, Jodel Zona Industrial 2050, 2050 Aveiras de Cima Portugal

Kleimann GmbH, Am Trieb 13, 72820 Sonnenbühl Tyskland

Kompak Nederland BV, 433651 Bavel 0031-161 Bavel Holland

La Antigua Lavandera S.L., Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410 Apartado de Correos 58, 41500 Alcala De Guadaira Sevilla Spanien

Laboratoires Anios, Pavé du moulin, 59260 Lille-Hellemmes Frankrig

Laboratoires Anios, 3330 Rue de Lille, 59262 Sainghin-en-Mélantois Frankrig

Laboratoires Prodene Klint, Site de Mitry-Mory 2, Rue Denis Papin ZI Mitry-Compans, 77290 Mitry Mory Frankrig

Lichtenheldt GmbH, Lichtenheldt Industriestrasse 7-9, 23812 Wahlstedt Tyskland

Lonza GmbH, Morianstr.32, 42103 Wuppertal Tyskland

Multifill BV, Constructieweg 25-A, 3641 SB Mijdrecht Holland

NALCO Finland Manufacturing Oy (Tesjoki), Kivikummuntie 1, 07955 Tesjoki Finland

NALCO Celra, Celra C/Tramuntana s/n Poligona Industrial, 17460 Celrà Spanien

NOPA Nordisk Parfumerivare, Hvedevej 2-22, DK-8900 Randers Danmark

Nuova Farmec Srl, Via Flemming 7, 37026 Settimo di Pescantina (VR) Verona Italien

Pal International Ltd, Sandhurst Street, LE17 4JA Leicester Storbritannien

Planol GmbH, Maybachstr 17, 63456 Hanau Tyskland

Plum A/S, Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Assens Danmark

Productos La Corberana S.L., Ctra Corbera Polinyá, s/n° 4, 46612 Valencia Spanien

The Proton Group Ltd, Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, WF6 1QT Wakefield Storbritannien

Quimicas Morales S.L., Misiones, 11 Urb. El Sebadal, 05005 Las Palmas de Gran Canaria Spanien

RNM Productos Quimicos, Lda Rua da Fabrica 123, Segade, 4765-080 Carreira Vila Nova de Famalicao Portugal

RP Adam Ltd (Arpal Group), North Riverside Business Park, Riverside Road„ TD7 5DU Selkirk Storbritannien

Roquette & Barentz, Roquette Freres, Route De La Gorgue, F-62136 Lestrem Frankrig

Rutpen Ltd, Membury Airfield, Lambourn, RG16 7TJ Membury Storbritannien

Simagec, Z.I. de Rousset/Peynier, 54 Avenue de la Plaine„ 13790 Rousset Frankrig

Solimix, Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere, Molanta, 08799 Olerdola Barcelona Spanien

Staub & Co — Silbermann GmbH, Industriestraße 3, D-86456 Gablingen Tyskland

Stockmeier Chemie, Eilenburg GmbH & Co. Kg, Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Ellenburg Tyskland

Synerlogic BV (IN2FOOD), L.J. Costerstraat 5, 6827 Arnhem Holland

Techtex (Technical Textile Services Ltd), Units 7 & 8, Rhodes Business Park Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Storbritannien

Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue, SK9 3RN Wilmslow Storbritannien

Univar SPA, Via Caldera 21, 20-153 Milano Italien

Van Dam Bodegraven B.V, Postbus 48 NL, 2410 AA Bodegraven Holland

McBride, Calle Ramón Esteve, 0 S/N (Pol L'Illa)« 08650 Botjosa (la) Barcelona Spanien

Extruplast, Avenue de la Repentie, 1700 La Rochelle Frankrig

Brenntag Hungary Kft, Bányalég u. 45, 1225 Budapest Ungarn

DR. Becher GmbH, Vor den Specken 3„ 30926 Seelze Tyskland

Danlind AS, Lægaardvej 90 – 94, DK-7500 Holstebro Danmark

Farmak Moravia a.s, Na Vlčinci 16„ 779 00 Olomouc Tjekkiet

Hydrachem LTD, Gillmans Industrial Estate, Natts Lane, RH14 9EZ Billingshurst Storbritannien

Julius Hoesch GmbH, Birkesdorfer Str. 5, 52353 Düren Tyskland

Medentech LTD, Whitemill Industrial Estate, Wexford Wexford Irland

MKS GmbH & CO KG, Am Ockenheimer Graben 43, 55411 Bingen am Rhein Tyskland

PDI, Aber Park, Aber Road, CH6 5EX Flint Storbritannien

Peenwhite LTD, Midpoint 18 Business Park, Aston Way„ CW10 0HS Middlewich Storbritannien

Jago Pro Sp.z.o.o., Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno Polen

Wesso AG, Martin-Luther-Str.10, 91217 Hersbruck Tyskland

CID Lines NV, Waterpoorstraat 2, 8900 Ieper Belgien

1.5.   Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)

Aktivstof

propan-1-ol

Producentens navn

BASF SE

Producentens adresse

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Tyskland

Placering af produktionsanlæg

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Tyskland


Aktivstof

propan-1-ol

Producentens navn

OQ Corporation

Producentens adresse

2001 FM 3057, TX 77414 Bay City USA

Placering af produktionsanlæg

2001 FM 3057, TX 77414 Bay City USA

2.   PRODUKTFAMILESAMMENSÆTNING OG -FORMULERING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af familien

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

propan-1-ol

 

Aktivstof

71-23-8

200-746-9

70,35

75,38

2.2.   Type(r) formulering

Formulering(er)

AL — Opløsning til brug ufortyndet

DEL II

INFORMATIONSNIVEAU 2 — META SPC’ER

Meta SPC 1

1.   META SPC 1 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1.   Meta SPC 1 identifikator

Identifikator

meta SPC 1

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-1

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT01 — Hygiejne for mennesker

2.   META SPC 1 SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 1

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

propan-1-ol

 

Aktivstof

71-23-8

200-746-9

70,35

75,38

2.2.   Type(r) af formulering af meta SPC 1

Formulering(er)

AL — Opløsning til brug ufortyndet

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 1

Faresætninger

Brandfarlig væske og damp.

Forårsager alvorlig øjenskade.

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedssætninger

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. — Rygning forbudt.

Bær ansigtsbeskyttelse.

Bær øjenbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ring omgående til GIFTLINJEN/en læge.

Undgå indånding af damp.

I tilfælde af ubehag ring til GIFTLINJEN/en læge.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 1

4.1.   Brug beskrivelse

Tabel 1.

Brug # 1 — Hånddesinfektion

Produkttype

PT01 — Hygiejne for mennesker

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Hygiejnisk hånddesinfektionsmiddel

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Videnskabeligt navn: Bakterier

Almindeligt navn: Bakterier

Udviklingsstadie: ingen data

Videnskabeligt navn: Tuberkulosebaktierier

Almindeligt navn: Tuberkulosebaktierier

Udviklingsstadie: ingen data

Videnskabeligt navn: Gærarter

Almindeligt navn: Yeasts (gærarter)

Udviklingsstadie: ingen data

Videnskabeligt navn: Kappebærende vira

Almindeligt navn: Kappebærende vira

Udviklingsstadie: ingen data

Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)

Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)

Udviklingsstadie: ingen data

Anvendelsesområde

Indendørs

Indendørs

Hånddesinfektion

Fødevareforarbejdningsområder (industri-, institutions- og hospitalskøkkenområder (ingen kontakt med patienter))

Hygiejnisk hånddesinfektionsmiddel på synligt rene hænder

Anvendelsesmetode(r)

Metode: Manuel eller automatisk pumpe

Detaljeret beskrivelse:

Manuel (albuegreb eller berøringsfri) Automatisk (med pumpe)

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Anvendelseshyppighed: 3 ml

Fortynding: Klar til brug

Antal og timing for ansøgning:

10 gange dagligt

Brugerkategori(er)

Industriel

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

100-20 000 ml HDPE-flaske, dunk.

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Se generelle forholdsregler (5.1).

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Se generelle forholdsregler (5.2).

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se generelle forholdsregler (5.3).

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se generelle forholdsregler (5.4).

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se generelle forholdsregler (5.5).

5.   GENEREL VEJLEDNING OM BRUG (1) AF META SPC 1

5.1.   Brugsanvisning

Brug 1 — Hånddesinfektion

Hånddesinfektion til fødevareforarbejdningsområder:

Påfør 3 ml produkt på rene og tørre hænder i:

30 sekunder — bakterier/gærarter/tuberkulosebakterier/kappebærende vira

60 sekunder — vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)

Hold hænderne våde i hele kontakttiden

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Undgå kontakt med øjnene.

Hvis der er behov for genopfyldning, skal der anvendes handsker og øjenbeskyttelse.

I tilfælde af tør hud skal der bruges passende hudplejelotion.

5.3.   Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft, og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til GIFTLINJEN eller en læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring til 112/efter en ambulance med henblik på lægehjælp.

Uden symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller en læge.

Oplysninger til sundhedspersonalet/lægen: Iværksæt om nødvendigt livsopretholdende foranstaltninger, og ring derefter til GIFTLINJEN.

VED KONTAKT MED HUDEN: Hvis der opstår irritation, skal der vaskes med vand og søges lægehjælp. I tilfælde af utilsigtet hudeksponering: Vask med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl øjeblikkeligt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Ring til 112/efter en ambulance med henblik på lægehjælp.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: må ikke komme i kontakt med jord-, overflade- og grundvand.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. affaldshåndtering af produkt og emballage

Produkt og produktrester: Produktet må ikke komme i afløb, vandløb eller jorden. Hvor det er muligt, foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er praktisk mulig, bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Bortskaffelse skal foregå til et godkendt affaldsanlæg

Emballage: Tomme beholdere skal afleveres til et godkendt affaldshåndteringssted til genanvendelse eller bortskaffelse. Bortskaf kun emballagen, hvis den er helt tom og lukket. Genbrug ikke tomme beholdere. Bortskaf i overensstemmelse med lokale, statslige og føderale regler.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder

Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Opbevares et køligt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxiderende stoffer. Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar i passende mærkede beholdere. Opbevares mellem 0 °C og 25 °C.

Holdbarhedstid: 4 år.

6.   ANDRE OPLYSNINGER

7.   INFORMATIONSNIVEAU 3: INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 1

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Skinman Sensitive

Markedsområde: EU

 

P3-Manodes LI

Markedsområde: EU

Epicare DES

Markedsområde: EU

Manodes LI

Markedsområde: EU

Godkendelsesnummer

EU-0028430-0001 1-1

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

propan-1-ol

 

Aktivstof

71-23-8

200-746-9

70,35


(1)  Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 1.


AFGØRELSER

7.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/15


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2022/2128

af 27. oktober 2022

om ændring af afgørelse (EU) 2019/1311 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB(2019/21) (ECB/2022/37)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, første led, artikel 12.1, artikel 18.1, andet led, og artikel 34.1, andet led,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (retningslinjen der udgør dokumentationsgrundlaget) (ECB/2014/60) (1) , og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 1, stk. 4, i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) kan Styrelsesrådet til enhver tid ændre instrumenterne, betingelserne, kriterierne og procedurerne for gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske operationer.

(2)

For at opfylde sit mandat til at fastholde prisstabilitet, bevare de gunstige vilkår for bankernes udlån og dermed støtte den lempelige pengepolitik i de medlemsstater, der har euroen som valuta, vedtog Styrelsesrådet den 22. juli 2019 Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) (2) . Med denne afgørelse blev en beslutning om at gennemføre en tredje række målrettede langfristede markedsoperationer (targeted longer-term refinancing operations, TLTRO-III'er) i perioden september 2019 til marts 2021 fastsat.

(3)

Siden vedtagelsen af afgørelse (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) er parametrene og betingelserne for TLTRO-III'erne ved flere lejligheder blevet justeret som nødvendigt og hensigtsmæssigt i lyset af risiciene for prisstabiliteten, den pengepolitiske transmissionsmekanisme og de økonomiske udsigter i euroområdet på det tidspunkt. Disse justeringer fandt sted i et miljø med faldende inflation, der krævede en meget lempelig pengepolitik for at sikre prisstabilitet på mellemlangt sigt. For at bevare gunstige vilkår for bankernes udlån, sikre en smidig transmission af pengepolitikken i de medlemsstater, der har euroen som valuta, og støtte den lempelige pengepolitik besluttede Styrelsesrådet den 12. september 2019 at ændre visse parametre for TLTRO-III'er, herunder at øge løbetiden for alle operationer fra to til tre år og gøre det muligt at sænke de gældende rentesatser. For at støtte bankernes udlån til dem, der er mest berørt af spredningen af coronavirus (covid-19), navnlig små og mellemstore virksomheder, besluttede Styrelsesrådet den 12. marts 2020 at ændre visse parametre i TLTRO-III'er, herunder at øge lånerammen. Med henblik på at støtte kreditgivningen til husholdninger og virksomheder yderligere under de nuværende økonomiske forstyrrelser og den øgede usikkerhed besluttede Styrelsesrådet derudover den 30. april 2020 at muliggøre en yderligere midlertidig nedsættelse af rentesatserne for alle TLTRO-III'er under visse betingelser (3). Den 10. december 2020 besluttede Styrelsesrådet at justere betingelserne for TLTRO-III'er yderligere med henblik på at bidrage til at fastholde gunstige finansieringsforhold, så længe pandemien varer, og derved støtte strømmen af kreditgivning til alle sektorer i økonomien, understøtte den økonomiske aktivitet og sikre prisstabilitet på mellemlangt sigt. Styrelsesrådet besluttede navnlig at forlænge den periode, hvori der gælder betydeligt mere gunstige vilkår, indtil juni 2022, foretage yderligere tre operationer mellem juni og december 2021 og forhøje det samlede beløb, som modparterne i Eurosystemet vil have ret til at låne i TLTRO-III. På det tidspunkt gav Styrelsesrådet udtryk for, at det fortsat var rede til, alt efter omstændighederne, at justere alle sine instrumenter, således at der opnås en vedvarende udvikling i inflationen i retning af inflationsmålet i overensstemmelse med dets forpligtelse til symmetri (4).

(4)

TLTRO-III'er, som justeres, når det er berettiget, har derfor spillet en central rolle i forhold til at fastholde prisstabilitet, navnlig i den akutte fase af pandemien, ved at bevare gunstige finansieringsvilkår og støtte den lempelige pengepolitik i et miljø med faldende inflation, der er nødvendig for at imødegå alvorlige nedadrettede risici for økonomien og for prisstabiliteten. I denne periode gav Den Europæiske Centralbank (ECB) de deltagende kreditinstitutter usædvanligt gunstige finansieringsvilkår gennem TLTRO-III'er med henblik på at opretholde långivningen til realøkonomien i en tid med kraftig stress.

(5)

Den hurtige og uventede inflationsstigning til et hidtil uset niveau siden euroens indførelse, hovedsagelig på grund af uventet høje energiomkostninger og forsyningsmangel, og den betydelige opjustering af inflationsudsigterne på mellemlangt sigt siden slutningen af 2021 kræver en grundlæggende revurdering af den hensigtsmæssige pengepolitik. Energi- og råvarepriserne er steget kraftigt efter den russiske invasion af Ukraine, og de deraf følgende handelsforstyrrelser har forværret forsyningsflaskehalsene, øget usikkerheden og inflationspresset på tværs af sektorerne. Denne drastiske ændring i omstændighederne kunne ikke have været forudset hverken da TLTRO-III'erne blev oprettet eller da betingelserne for dem blev justeret, og skyldtes i vid udstrækning eksterne stød. Denne uventede og enestående ændring i omstændighederne, som forværres af de økonomiske følger af den russiske invasion af Ukraine, gør det nødvendigt at ændre den pengepolitiske linje og at justere alle pengepolitiske instrumenter, herunder TLTRO-III’erne. Styrelsesrådet har navnlig indledt en fremskyndet og fremrykket pengepolitisk normalisering for at sikre, at inflationen stabiliserer sig på 2 % på mellemlangt sigt i overensstemmelse med ECB's mandat til at fastholde prisstabilitet. Styrelsesrådet har siden december 2021 besluttet at indstille opkøbene af nettoaktiver under programmet for opkøb af aktiver og midlertidige opkøbsprogram på foranledning af den pandemiske nødsituation og efterfølgende forhøje ECB's pengepolitiske renter med i alt 200 basispoint til nu.

(6)

Selv om stigningen i de vigtigste pengepolitiske renter indtil videre er blevet smidigt overført til husholdninger og virksomheder i euroområdet, gør de nuværende omstændigheder det nødvendigt yderligere at fremskynde transmissionen af rentepolitikken bredt til finansieringsvilkårene. De nuværende prisfastsættelsesvilkår for TLTRO-III’er medfører, at den gældende rente før og efter de to særlige renteperioder fra 24. juni 2020 indtil 23. juni 2022 er forbundet med renten på indlånsfaciliteten eller renten på de vigtigste refinansieringstransaktioner i løbet af hele den pågældende operations levetid. Dette forsinker normaliseringen af bankernes lånevilkår og hæmmer ECB’s evne til at opfylde sit mandat vedrørende prisstabilitet. Når de pengepolitiske renter hæves, justeres renten for TLTRO-III’er faktisk kun meget gradvist. De nuværende betingelser for TLTRO-III’er giver derfor kun de deltagende kreditinstitutter ganske få incitamenter til at tilbagebetale deres udestående TLTRO-III-beløb før tid. De nuværende vilkår for TLTRO-III’er bidrager også til at opretholde en større balance i Eurosystemet, som igen modvirker den tilsigtede normalisering af pengepolitikken. Det skyldes, at størrelsen af en centralbanks balance er et vigtigt signal om omfanget af imødekommenhed, som pengepolitikken giver økonomien, og direkte påvirker omkostningerne for likviditet på markedet. En justering af vilkårene og betingelserne for TLTRO-III’er, der fjerner hindringen for deltagernes førtidige tilbagebetaling af deres udestående TLTRO-III-beløb, ville derfor også støtte reduceringen af Eurosystemets balance og bringe det i større overensstemmelse med den nuværende pengepolitiske linje. Justeringen af vilkårene og betingelserne for TLTRO-III’er forfølger derfor målet om at opretholde prisstabilitet ved at fremskynde normaliseringen af finansieringsvilkårene og reducere Eurosystemets balance.

(7)

Den 27. oktober 2022 besluttede Styrelsesrådet at vedtage yderligere pengepolitiske foranstaltninger med henblik på at sikre en rettidig tilbagevenden til ECB's mellemfristede mål på 2 %. Styrelsesrådet er af den opfattelse, at alle de foranstaltninger, der blev vedtaget den 27. oktober 2022, er nødvendige og forholdsmæssige for at gennemføre pengepolitikken på en sådan måde, at prisstabiliteten genoprettes på mellemlangt sigt. Som en del af denne pakke besluttede Styrelsesrådet, at den rente, der skal anvendes på hver udestående TLTRO-III, beregnes som følger: fra 23. november 2022 og indtil udløbsdatoen eller datoen for førtidig tilbagebetaling af hver respektiv TLTRO-III bør renten indekseres til ECB's gennemsnitlige gældende renter i denne periode, i modsætning til hver respektiv TLTRO-III's levetid, med henblik på at bidrage til den samlede proces for normalisering af pengepolitikken.

(8)

Det vurderes, at det at forbinde TLTRO-III-renten til den gennemsnitlige rente for indlånsfaciliteten eller den gennemsnitlige rente på de vigtigste refinansieringstransaktioner i den resterende løbetid for den respektive TLTRO-III er hensigtsmæssig med henblik på at fremkalde en fremskyndelse af normalisering af finansieringsvilkårene og reducere Eurosystemets balance for at nå målet om at opretholde prisstabilitet. Denne foranstaltning forventes at øge bankernes finansieringsomkostninger og derfor bidrage til at genoprette prisstabiliteten i det nuværende miljø med høj inflation. Derudover forventes forøgelsen af bankernes finansieringsomkostninger som følge af justeringen af vilkårene for TLTRO-III'er at have en ikke ubetydelig indvirkning på udlånsrenterne. Virkningen af ændringerne af vilkårene for TLTRO-III'er på bankernes udlånsrenter forventes i sidste ende at have en væsentlig nedadrettet effekt på inflationen på mellemlang sigt. Derudover forventes ændringerne i vilkårene for TLTRO-III'er også at fjerne hindringer for førtidig tilbagebetaling af udestående TLTRO-III-lån for deltagende långivende institutter og dermed reducere Eurosystemets balance og bidrage til den samlede proces for normalisering af pengepolitikken.

(9)

Det at forbinde TLTRO-III-renten til den gennemsnitlige rente for indlånsfaciliteten eller den gennemsnitlige rente på de vigtigste refinansieringstransaktioner i den resterende løbetid for den respektive TLTRO-III-operation går ikke videre, end hvad der er nødvendigt. Der er ikke nogen mindre indgribende og samtidig lige så effektive pengepolitiske foranstaltninger til at opnå målet om både at fremkalde en fremskyndelse af normaliseringen af finansieringsvilkårene og reducere Eurosystemets balance. Derudover vil det ønskede fremskridt mod strammere pengepolitiske vilkår og finansieringsvilkår, som en justering af prisfastsættelsen af TLTRO-III ville medføre, ikke kan opnås mere effektivt ved hjælp af rentestigninger.

(10)

Enhver potentiel negativ indvirkning, som de foreslåede ændringer kan have på de deltagende kreditinstitutter, afbødes ved at opretholde den gældende lempelige prisfastsættelse indtil 22. november 2022, ved at indføre yderligere datoer for førtidig tilbagebetaling, hvor de pågældende institutter kan tilbagebetale deres udestående TLTRO-III-beløb, ved at give dem tilstrækkelig tid til at genoverveje deres finansieringskombination inden ændringerne træder i kraft og ved fortsat at tilbyde en rente på TLTRO-III'er, som selv efter ændringen er fordelagtig sammenlignet med markedsbaserede finansieringsmuligheder. Den nuværende renteberegning bør derfor opretholdes for perioden fra afviklingsdatoen for hver af de respektive TLTRO-III'er til den 22. november 2022. Desuden bør der indføres yderligere tre datoer for frivillig førtidig tilbagebetaling for at give TLTRO-III-deltagere yderligere muligheder for at opsige eller reducere beløbet for en given TLTRO-III inden udløb.

(11)

I betragtning af vigtigheden af målet om at fastholde prisstabilitet er det afgørende at ændre prisfastsættelsen for TLTRO-III’er så hurtigt som muligt og uden overgangsbestemmelser for at opnå de tilsigtede mål om at fremkalde en fremskyndet normalisering af finansieringsvilkårene og reducere Eurosystemets balance. Vedtagelsen af overgangsbestemmelser ville gøre ændringerne mindre effektive i forhold til at tilskynde bankerne til at normalisere finansieringsvilkårene og ville opretholde stærke hindringer for frivillig førtidig tilbagebetaling samt risikere at sløre signalet for normalisering af pengepolitikken. Denne afgørelse bør derfor træde i kraft hurtigst muligt.

(12)

Afgørelse (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer

Afgørelse (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) ændres som følger:

1)

Artikel 1 ændres således:

a)

Nr. 23) udgår.

b)

Følgende numre indsættes:

»29)

»renteperioden før den særlige renteperiode«: perioden fra afviklingsdatoen for den respektive TLTRO-III indtil 23. juni 2020, dvs. renteperioden lige før den særlige renteperiode

30)

»renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente«: perioden fra 24. juni 2022 til 22. november 2022 eller datoen for førtidig tilbagebetaling for den respektive TLTRO-III, alt efter hvad der er relevant, dvs. renteperioden lige efter den yderligere periode med særlig rente

31)

»hovedrenteperiode«: perioden fra afviklingsdatoen for den respektive TLTRO-III til den tidligste af 22. november 2022 eller datoen for førtidig tilbagebetaling af den respektive TLTRO-III, alt efter hvad der er relevant, dvs. herunder renteperioden før den særlige renteperiode, den særlige renteperiode, den yderligere periode med særlig rente og renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente

(32)

»sidste renteperiode«: perioden fra den 23. november 2022 til den tidligste af udløbsdatoen for den respektive TLTRO-III eller datoen for førtidig tilbagebetaling af den respektive TLTRO-III, alt efter hvad der er relevant.«

2)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Renter

1.   Den rentesats, der skal anvendes på beløb, som er lånt under hver enkelt af de første syv TLTRO-III'er, af deltagere, hvis godkendte nettolångivning i den særlige referenceperiode er lig med eller overstiger deres benchmark for nettolångivning, og hvis godkendte nettolångivning under den yderligere særlige referenceperiode er lavere end deres benchmark for nettolångivning, beregnes som følger på de betingelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 3a:

a)

i perioden med særlig rente er rentesatsen den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den pågældende periode minus 50 basispoint. Den resulterende rente må dog ikke overstige minus 100 basispoint.

b)

i den yderligere periode med særlig rente er rentesatsen den laveste af følgende satser:

i)

den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i den pågældende periode minus 50 basispoint

ii)

den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den pågældende TLTRO-III's hovedrenteperiode

c)

i renteperioden før den særlige renteperiode og renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente for de respektive TLTRO-III'er er renten den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i hovedrenteperioden for de respektive TLTRO-III'er

d)

i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III er renten den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den pågældende periode.

2.   Den rentesats, der skal anvendes på beløb, som er lånt under hver enkelt af de første syv TLTRO-III'er, af deltagere, hvis godkendte nettolångivning i den særlige referenceperiode og under den yderligere særlige referenceperiode er lavere end deres benchmark for nettolångivning, men hvis godkendte nettolångivning under den anden særlige referenceperiode overstiger deres benchmark for nettolångivning, beregnes som følger:

a)

i perioden med særlig rente er rentesatsen den laveste af følgende satser:

i)

den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i den pågældende periode minus 50 basispoint

ii)

den rentesats der beregnes afhængigt af afvigelsen fra benchmarket for udestående beløb, jf. litra c)

b)

i den yderligere periode med særlig rente er rentesatsen den laveste af følgende satser:

i)

den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i den pågældende periode minus 50 basispoint

ii)

den rentesats der beregnes afhængigt af afvigelsen fra benchmarket for udestående beløb, jf. litra c)

c)

i renteperioden før den særlige renteperiode og renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente for de respektive TLTRO-III'er er rentesatsen lavere end den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i hovedrenteperioden for de respektive TLTRO-III'er og kan være helt ned til den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den respektive TLTRO-III's levetid, afhængigt af afvigelsen fra benchmarket for udestående beløb.

d)

i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III's levetid er rentesatsen lavere end den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i den pågældende periode og kan være helt ned til den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den pågældende periode, afhængigt af afvigelsen fra benchmarket for udestående beløb.

3.   Den rentesats, der skal anvendes på beløb, som er lånt under hver enkelt af de første syv TLTRO-III'er, af deltagere, hvis godkendte nettolångivning i den anden referenceperiode, den særlige referenceperiode og den yderligere særlige referenceperiode er lavere end deres benchmark for nettolångivning, beregnes som følger:

a)

i perioden med særlig rente er rentesatsen den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i den pågældende periode minus 50 basispoint

b)

i den yderligere periode med særlig rente er rentesatsen den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i den pågældende periode minus 50 basispoint

c)

i renteperioden før den særlige renteperiode og renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente for de respektive TLTRO-III'er er renten den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i hovedrenteperioden for de respektive TLTRO-III'er

d)

i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III er renten den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i den pågældende periode.

3a.   Den rentesats, der skal anvendes på beløb, som er lånt under hver enkelt af de første syv TLTRO-III'er, af deltagere, hvis godkendte nettolångivning i den yderligere særlige referenceperiode er lig med eller overstiger deres benchmark for nettolångivning, beregnes som følger på de betingelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 3b:

a)

i renteperioden før den særlige renteperiode for den respektive TLTRO-III beregnes rentesatsen i overensstemmelse med stk. 1, litra c), stk. 2, litra c), eller stk. 3, litra c), alt efter hvad der er relevant

b)

i perioden med særlig rente beregnes rentesatsen i overensstemmelse med stk. 1, litra a), stk. 2, litra a), eller stk. 3, litra a), alt efter hvad der er relevant

c)

i den yderligere periode med særlig rente er rentesatsen den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den pågældende periode minus 50 basispoint. Den resulterende rente må dog ikke overstige minus 100 basispoint

d)

i renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente for de respektive TLTRO-III'er er renten den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i hovedrenteperioden for de respektive TLTRO-III'er

e)

i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III er renten den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den pågældende periode.

3b.   Den rentesats, der skal anvendes på beløb, som er lånt under den ottende eller efterfølgende TLTRO-III'er, af deltagere, hvis godkendte nettolångivning i den yderligere særlige referenceperiode er lig med eller overstiger deres benchmark for nettolångivning, beregnes som følger på de betingelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 3b:

a)

i den yderligere periode med særlig rente er rentesatsen den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den pågældende periode minus 50 basispoint. Den resulterende rente må dog ikke overstige minus 100 basispoint.

b)

i renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente for de respektive TLTRO-III'er er renten den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i hovedrenteperioden for de respektive TLTRO-III'er

c)

i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III er renten den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den pågældende periode.

3c.   Den rentesats, der skal anvendes på beløb, som er lånt under den ottende eller efterfølgende TLTRO-III'er, af deltagere, hvis godkendte nettolångivning i den yderligere særlige referenceperiode er lavere end deres benchmark for nettolångivning, beregnes som følger:

a)

i den yderligere periode med særlig rente er rentesatsen den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i den pågældende periode minus 50 basispoint

b)

i renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente for de respektive TLTRO-III'er er renten den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i hovedrenteperioden for de respektive TLTRO-III'er

c)

i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III er renten den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i den pågældende periode.

4.   De nærmere detaljer om beregningen af rentesatserne fremgår af bilag I. Den endelige rentesats og de relevante data vedrørende beregningen heraf skal meddeles deltagerne i overensstemmelse med den vejledende tidsplan for TLTRO-III'er, der offentliggøres på ECB's websted.

5.   Alt efter omstændighederne afvikles renten til betaling bagud ved hver TLTRO-III's udløb eller førtidige tilbagebetaling i henhold til artikel 5a.

6.   Hvis en deltager som følge af udøvelsen af de retsmidler, som en national centralbank kan gøre brug af i overensstemmelse med dens kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige bestemmelser, skal betale de udestående beløb tilbage i en af de første syv TLTRO-III'er, før deltageren er blevet underrettet om dataene om rentesatserne vedrørende den anden og de efterfølgende referenceperioder, er renten for de beløb, som deltageren har lånt under hver enkelt af de første syv TLTRO-III’er og omfattet af obligatoriske tilbagebetalinger følgende: a) i perioden med særlig rente: den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i den pågældende periode minus 50 basispoint, b) i den yderligere periode med særlig rente: den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i den pågældende periode minus 50 basispoint, og c) i renteperioden før den særlige renteperiode: den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i hovedrenteperioden for den respektive TLTRO-III indtil den dato, hvor tilbagebetaling skulle ske i overensstemmelse med den nationale centralbanks krav. Hvis en sådan tilbagebetaling kræves efter, at deltageren er blevet underrettet om dataene om rentesatserne for den anden og de efterfølgende referenceperioder, men inden deltageren er blevet underrettet om dataene vedrørende den yderligere særlige referenceperiode, fastsættes den gældende rentesats for de beløb, den pågældende deltager har lånt under hver enkelt af de første syv TLTRO-III’er og omfattet af obligatoriske tilbagebetalinger i overensstemmelse med stk. 1-3. Hvis en sådan tilbagebetaling kræves efter, at deltageren er blevet underrettet om dataene vedrørende rentesatsen for den yderligere særlige referenceperiode, fastsættes rentesatsen for den påkrævede tilbagebetaling af de beløb, som den pågældende deltager har lånt under hver enkelt af de første syv TLTRO-III'er i overensstemmelse med stk. 1-3a.

Hvis en deltager i en af de sidste tre TLTRO-III'er som følge af udøvelsen af de retsmidler, som en national centralbank kan gøre brug af i overensstemmelse med dens kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige bestemmelser, skal tilbagebetale de udestående beløb i den ottende eller efterfølgende TLTRO-III'er, inden deltageren er blevet underrettet om den resulterende rentesats for den yderligere særlige referenceperiode, fastsættes renten for de beløb, som deltageren har lånt under den ottende eller efterfølgende TLTRO-III'er og underlagt en tilbagebetalingsforpligtelse i overensstemmelse med stk. 3c. Hvis en sådan tilbagebetaling kræves efter, at deltageren er blevet underrettet om dataene vedrørende den yderligere særlige referenceperiode, fastsættes den rente, der gælder for beløbene, den pågældende deltager har lånt under den ottende eller efterfølgende TLTRO-III'er og underlagt en tilbagebetalingsforpligtelse i overensstemmelse med stk. 3b-3c.

7.   Hvis modparterne frivilligt tilbagebetaler tidlige beløb, der er lånt i en af de første syv TLTRO-III'er i overensstemmelse med artikel 5a, inden de er blevet underrettet om dataene vedrørende den yderligere særlige referenceperiode, beregnes rentesatsen for den yderligere periode med særlig rente i overensstemmelse med stk. 1, litra b), stk. 2, litra b), og stk. 3, litra b).«

3)

I artikel 5a indsættes følgende som stk. 5:

»5.   Ud over de muligheder for førtidig tilbagebetaling, der er omhandlet i stk. 1, skal deltagerne også have mulighed for at opsige eller reducere beløbet for de pågældende TLTRO-III'er inden udløb på en af følgende yderligere datoer for førtidig tilbagebetaling:

a)

23. november 2022

b)

25. januar 2023

c)

22. februar 2023.

Med henblik på første afsnit, litra a), og uanset stk. 3 og 4, for så vidt angår fristerne for underretning om påtænkt førtidig tilbagebetaling og dens bindende virkning, skal en deltager, hvis den ophæver eller reducerer beløbet for de pågældende TLTRO-III'er den 23. november 2022, underrette den relevante nationale centralbank mindst en uge før den yderligere dato for førtidig tilbagebetaling, at den har til hensigt at tilbagebetale på denne yderligere dato for førtidig tilbagebetaling i henhold til proceduren for førtidig tilbagebetaling. Meddelelsen får bindende virkning for den pågældende deltager en uge før denne dato for førtidig tilbagebetaling.«

4)

Artikel 7, stk. 1, litra f) og g), affattes således:

»f)

Hvis en deltager undlader at stille data, der vedrører den tredje rapport, eller resultaterne af revisorens vurdering af data, der vedrører den tredje rapport, til rådighed for den relevante nationale centralbank inden for den relevante tidsfrist, der er angivet i den vejledende kalender for TLTRO-III'er, som offentliggøres på ECB's websted, gælder følgende bestemmelser:

i)

Hvis enten data, der vedrører den tredje rapport, eller revisorens vurdering af disse data, modtages af den relevante nationale centralbank inden for en periode på 14 kalenderdage regnet fra dagen efter udløbet af den relevante tidsfrist, pålægges deltageren for hver dag, indtil modtagelsen af en økonomisk sanktion svarende til det samlede udestående beløb, som deltageren har lånt under TLTRO-III, divideret med 1 000 000 (eller en økonomisk sanktion på 1 000 EUR for hver dag, hvis beløbet er mindre end 1 000 EUR, indtil den tredje rapport modtages). Den relevante nationale centralbank akkumulerer og opkræver de sanktioner, der påløber per dag, af deltageren efter modtagelse af alle data, der vedrører den tredje rapport, eller af revisorens vurdering af disse data. Rentedata vedrørende den anden referenceperiode meddeles af den relevante nationale centralbank til deltageren 1. juli 2022.

ii)

Hvis enten data, der vedrører den særlige tredje rapport, eller resultaterne af revisorens evaluering af disse data ikke modtages af den relevante nationale centralbank inden for den periode på 14 kalenderdage, der er fastsat i nr. i), skal den rentesats, som beregnes i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), artikel 5, stk. 2, litra b), eller artikel 5, stk. 3, litra b), (hvis deltageren allerede har deltaget i en af de første syv TLTRO-III'er), eller i henhold til artikel 5, stk. 3c, litra a) (hvis deltageren deltog i den ottende eller efterfølgende TLTRO-III'er), som det er relevant, gælde i løbet af den yderligere særlige renteperiode for de beløb, som den pågældende deltager har lånt under TLTRO-III'erne. I renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente beregnes rentesatsen i henhold til artikel 5, stk. 1, litra c), eller artikel 5, stk. 2, litra c), eller artikel 5, stk. 3, litra c), eller artikel 5, stk. 3c, litra b), alt efter hvad der er relevant. I den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III beregnes rentesatsen i henhold til artikel 5, stk. 1, litra d), eller artikel 5, stk. 2, litra d), eller artikel 5, stk. 3, litra d), eller artikel 5, stk. 3c, litra c), alt efter hvad der er relevant. Hvis det er de data, der vedrører den tredje rapport, der ikke modtages af den relevante centrale nationalbank inden for perioden på 14 kalenderdage, der er fastsat i nr. i), skal deltageren desuden pålægges en økonomisk sanktion på 5 000 EUR, som den relevante nationale centralbank opkræver af deltageren efter modtagelse af alle data, der vedrører den tredje rapport.

g)

hvis en deltager på anden måde ikke opfylder de forpligtelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 6, eller artikel 6, stk. 7, eller artikel 6, stk. 8a, finder den gennemsnitlige sats for de primære markedsoperationer i hovedrenteperioden for hver af de respektive TLTRO-III'ers levetid anvendelse på de beløb, som den pågældende deltager har lånt under TLTRO-III'erne, undtagen i den særlige renteperiode og den supplerende periode med særlig rente, hvor gennemsnitsrenten for de primære markedsoperationer minus 50 basispoint i hver af de pågældende perioder finder anvendelse, og undtagen i den sidste renteperiode for de respektive TLTRO-III'er, hvor den gennemsnitlige rente for de primære markedsoperationer i den seneste renteperiode for de respektive TLTRO-III finder anvendelse.«

5)

Bilag I ændres i overensstemmelse med bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 8. november 2022.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 27. oktober 2022.

Christine LAGARDE

Formand for ECB


(1)  EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3.

(2)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/1311 af 22. juli 2019 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2019/21) (EUT L 204 af 2.8.2019, s. 100).

(3)  Disse ændringer gennemføres ved Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2020/407 af 16. marts 2020 om ændring af afgørelse (EU) 2019/1311 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2020/13) (EUT L 80 af 17.3.2020, s. 23) og Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2020/614 af 30. april 2020 om ændring af afgørelse (EU) 2019/1311 om en tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2020/25) (EUT L 141 af 5.5.2020, s. 28).

(4)  Disse ændringer gennemføres ved Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2021/124 af 29. januar 2021 om ændring af afgørelse (EU) 2019/1311 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2021/3) (EUT L 38 af 3.2.2021, s. 93).


BILAG

Bilag I til afgørelse (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) ændres som følger:

Kapitel 3 affattes således:

»3.   Beregning af renten

A.

NLSpecial angiver beløbet for den godkendte nettolångivning i perioden med særlig rente fra 1. marts 2020 til 31. marts 2021.

Formula

B.

NLADSpecial angiver beløbet for den godkendte nettolångivning i den yderligere særlige referenceperiode fra 1. oktober 2020 til 31. december 2021.

Formula

C.

NSMar 2021 angiver det beløb, der er opnået ved at sammenlægge den godkendte nettolångivning for perioden fra 1. april 2019 til 31. marts 2021 med det udestående beløb for godkendte lån pr. 31. marts 2019. Dette beregnes som følger:

Formula

EX angiver den procentuelle afvigelse af NSMar 2021 fra benchmarket for udestående beløb i perioden fra 1. april 2019 til 31. marts 2021, dvs.

Formula

EX afrundes til 15 decimaler. Hvor OAB er lig med nul, antages EX at være lig med 1,15.

E.

k pre  angiver renteperioden før den særlige renteperiode fra afviklingsdagen for den respektive TLTRO-III indtil 23. juni 2020, k special angiver den særlige referenceperiode fra 24. juni 2020 indtil 23. juni 2021, k adspecial angiver den yderligere periode med særlig rente fra 24. juni 2021 til 23. juni 2022, k post angiver renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente fra 24. juni 2022 indtil den tidligste af 22. november 2022 eller datoen for førtidig tilbagebetaling for den respektive TLTRO-III, alt efter hvad der er relevant, k main angiver hovedrenteperioden fra afviklingsdatoen af den respektive TLTRO-III indtil den tidligste af 22. november 2022 eller datoen for førtidig tilbagebetaling for den respektive TLTRO-III, alt efter hvad der er relevant, og k last angiver renteperioden fra 23. november 2022 indtil den tidligste af udløbsdatoen for den respektive TLTRO-III eller datoen for førtidig tilbagebetaling for den respektive TLTRO-III, alt efter hvad der er relevant..

Formula
angiver den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i perioden med særlig rente fra den 24. juni 2020 til den 23. juni 2021 for TLTRO-III k udtrykt som en årlig procentsats, og
Formula
angiver den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i perioden med særlig rente fra den 24. juni 2020 til den 23. juni 2021 for TLTRO-III k, udtrykt som en årlig procentsats, dvs.:

Formula
Formula

I ovenstående ligninger angiver

Formula
antallet af dage i perioden k special for TLTRO-III k, og
Formula
angiver renten ved den primære markedsoperation på den t-ende dag i perioden k special for TLTRO-III k, hvis den primære markedsoperation gennemføres som auktion til fast rente med fuld tildeling, alternativt, hvis den primære markedsoperation gennemføres som auktion til variabel rente, angiver
Formula
den minimumsbudrente, der gælder ved den primære markedsoperation på den t-ende dag i perioden k special for TLTRO-III k, i hvert enkelt tilfælde
Formula
udtrykt som en årlig procentsats. I ovenstående ligninger angiver
Formula
renten på indlånsfaciliteten på den t-ende dag i perioden k special for TLTRO-III k, udtrykt som en årlig procentsats.

Formula
angiver den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i den yderligere periode med særlig rente fra den 24. juni 2021 til den 23. juni 2022 for TLTRO-III k udtrykt som en årlig procentsats, og
Formula
angiver den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den yderligere periode med særlig rente fra den 24. juni 2021 til den 23. juni 2022 for TLTRO-III k, udtrykt som en årlig procentsats, dvs.:

Formula
Formula

I ovenstående ligninger angiver

Formula
antallet af dage i perioden k adspecial for TLTRO-III k, og
Formula
angiver renten ved den primære markedsoperation på den t-ende dag i perioden k adspecial for TLTRO-III k, hvis den primære markedsoperation gennemføres som auktion til fast rente med fuld tildeling, alternativt, hvis den primære markedsoperation gennemføres som auktion til variabel rente, angiver
Formula
den minimumsbudrente, der gælder ved den primære markedsoperation på den t-ende dag i perioden k adspecial for TLTRO-III k, i hvert enkelt tilfælde
Formula
udtrykt som en årlig procentsats. I ovenstående ligninger angiver
Formula
renten på indlånsfaciliteten på den t-ende dag i perioden k adspecial for TLTRO-III k, udtrykt som en årlig procentsats.

Formula
angiver den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer fra afviklingsdatoen fra TLTRO-III'en k indtil den tidligste af 22. november 2022 eller datoen for tidlig tilbagebetaling af TLTRO-III'en k, alt efter hvad der er relevant, udtrykt som en årlig procentsats, og
Formula
 angiver den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten, der finder anvendelse fra afviklingsdatoen for TLTRO-III'en k indtil den tidligste af 22. november 2022 eller datoen for tidlig tilbagebetaling af TLTRO-III'en k, alt efter hvad der er relevant, udtrykt som en årlig procentsats, dvs.:

Formula
Formula

I ovenstående ligninger angiver

Formula
antallet af dage i perioden k main for TLTRO-III k, og
Formula
angiver renten ved den primære markedsoperation på den t-ende dag i perioden k main for TLTRO-III k, hvis den primære markedsoperation gennemføres som auktion til fast rente med fuld tildeling, alternativt, hvis den primære markedsoperation gennemføres som auktion til variabel rente, angiver
Formula
den minimumsbudrente, der gælder ved den primære markedsoperation på den t-ende dag i perioden k main for TLTRO-III k, i hvert enkelt tilfælde
Formula
udtrykt som en årlig procentsats. I ovenstående ligninger angiver
Formula
renten på indlånsfaciliteten på den t-ende dag i perioden k main for TLTRO-III k, udtrykt som en årlig procentsats.

Formula
angiver den gennemsnitlige rente for de primære markedsoperationer, der finder anvendelse fra den 23. november 2022 indtil den tidligste udløbsdato for TLTRO-III'en k eller datoen for førtidig tilbagebetaling af TLTRO-III'en k, alt efter hvad der er relevant, udtrykt som en årlig procentsats, og
Formula
angiver gennemsnittet af den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten, der finder anvendelse fra den 23. november 2022 indtil den tidligste udløbsdato for TLTRO-III'en k eller datoen for førtidig tilbagebetaling af TLTRO-III'en k, alt efter hvad der er relevant, udtrykt som en årlig procentsats, dvs.:

Formula
Formula

I ovenstående ligninger angiver

Formula
antallet af dage i perioden k last for TLTRO-III k, og
Formula
angiver renten ved den primære markedsoperation på den t-ende dag i perioden k last for TLTRO-III k, hvis den primære markedsoperation gennemføres som auktion til fast rente med fuld tildeling, alternativt, hvis den primære markedsoperation gennemføres som auktion til variabel rente, angiver
Formula
den minimumsbudrente, der gælder ved den primære markedsoperation på den t-ende dag i perioden k last for TLTRO-III k, i hvert enkelt tilfælde
Formula
udtrykt som en årlig procentsats. I ovenstående ligninger angiver
Formula
renten på indlånsfaciliteten på den t-ende dag i perioden k last for TLTRO-III k, udtrykt som en årlig procentsats.

F.

Justeringen af rentesatsen angives som iri og måles som en brøkdel af den gennemsnitlige korridor mellem:

i)

Formula

og

Formula

under hovedrenteperioden for de respektive TLTRO-III'er eller

ii)

Formula

og

Formula

under den sidste hovedrenteperiode for de respektive TLTRO-III'er.

G.

rk angiver den rentesats, som gælder i en TLTRO-III'ens levetid k (den endelige rentesats), udtrykt som en årlig procentsats.

Formula

angiver den rentesats, der skal anvendes i en periode kj, hvor j = pre, special, adspecial, post eller last, af en TLTRO-III k, udtrykt som en årlig procentsats.

H.

Rentesatsen rk defineres som:

Formula

I ovenstående ligning angiver

Formula
antallet af dage i perioden k pre for TLTRO-III'en k, og
Formula
angiver antallet af dage i perioden k post for TLTRO-III'en k.

Renten, som anvendes på hver TLTRO-III k, beregnes som følger:

1)

For beløb, der er lånt i de første syv operationer, dvs. hvis k = 1,...,7:

a)

Hvis en deltager kommer op på eller overstiger sit benchmark for nettolångivning i den særlige referenceperiode og i den yderligere særlige referenceperiode, er den rentesats, der skal anvendes på de beløb, som den pågældende deltager har lånt under TLTRO-III, følgende:

i)

i perioden med særlig rente: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den pågældende periode minus 50 basispoint, hvilket dog ikke må overstige minus 100 basispoint, dvs.:

 

hvis NLSpecial ≥ NLB, så

Formula

ii)

den yderligere periode med særlig rente: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den pågældende periode minus 50 basispoint, hvilket dog ikke må overstige minus 100 basispoint, dvs.:

 

hvis NLADSpecial ≥ NLB, så

Formula

iii)

i renteperioden før den særlige renteperiode og renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten under hovedrenteperioden for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLSpecial ≥ NLB og NLADSpecial ≥ NLB, så 

Formula
.

iv)

i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLSpecial ≥ NLB og NLADSpecial ≥ NLB, så 

Formula
.

b)

Hvis en deltager kommer op på eller overstiger sit benchmark for nettolångivning i den særlige referenceperiode, men ikke kommer op på eller overstiger sit benchmark for nettolångivning i den yderligere særlige referenceperiode, er renten, som skal anvendes på de beløb, som den pågældende deltager har lånt under TLTRO-III, følgende:

i)

i perioden med særlig rente: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den pågældende periode minus 50 basispoint, hvilket dog ikke må overstige minus 100 basispoint, dvs.:

 

hvis NLSpecial ≥ NLB,

 

Formula

ii)

i den yderligere periode med særlig rente: den laveste af den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i den periode minus 50 basispoint og den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i hovedrenteperioden for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLSpecial ≥ NLB og NLADSpecial < NLB,

 

Formula

iii)

i renteperioden før den særlige renteperiode og renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten under hovedrenteperioden for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLSpecial ≥ NLB og NLADSpecial < NLB , så 

Formula
.

(iv)

i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLSpecial ≥ NLB og NLADSpecial < NLB , så 

Formula
.

c)

Hvis en deltager ikke kommer op på eller overstiger sit benchmark for nettolångivning i den særlige referenceperiode, men kommer op på eller overstiger sit benchmark for nettolångivning i den yderligere særlige referenceperiode og overstiger sit benchmark for udestående beløb vedrørende godkendte lån i den anden referenceperiode med mindst 1,15 %, er renten, som skal anvendes på de beløb, som den pågældende deltager har lånt under TLTRO-III, følgende:

i)

i perioden med særlig rente: den laveste af den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i den periode minus 50 basispoint og den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i hovedrenteperioden for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLSpecial < NLB og EX ≥ 1,15,

 

så iri = 100 % og

Formula

ii)

den yderligere periode med særlig rente: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den pågældende periode minus 50 basispoint, hvilket dog ikke må overstige minus 100 basispoint, dvs.:

 

hvis NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB og EX ≥ 1,15,

 

Formula

iii)

i renteperioden før den særlige renteperiode og renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten under hovedrenteperioden for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB og EX ≥ 1,15,

 

så iri = 100 % og 

Formula

iv)

i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB og EX ≥ 1,15, så iri = 100 % og 

Formula

d)

Hvis en deltager ikke kommer op på eller overstiger sit benchmark for nettolångivning i den særlige referenceperiode, ikke kommer op på eller overstiger sit benchmark for nettolångivning i den yderligere særlige referenceperiode, men overstiger sit benchmark for udestående beløb vedrørende godkendte lån i den anden referenceperiode med mindst 1,15 %, er renten, som skal anvendes på de beløb, som den pågældende deltager har lånt under TLTRO-III, følgende:

i)

i perioden med særlig rente: den laveste af den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i den periode minus 50 basispoint og den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i hovedrenteperioden for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLSpecial < NLB og EX ≥ 1,15,

 

så iri = 100 % og

Formula

ii)

i den yderligere periode med særlig rente: den laveste af den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i den periode minus 50 basispoint og den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i hovedrenteperioden for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLADSpecial < NLB, NLSpecial < NLB og EX ≥ 1,15,

 

så iri = 100 % og

Formula

iii)

i renteperioden før den særlige renteperiode og renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten under hovedrenteperioden for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB og EX ≥ 1,15,

 

så iri = 100 % og 

Formula

iv)

i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB og EX ≥ 1,15,

 

så iri = 100 % og 

Formula

e)

Hvis en deltager ikke kommer op på eller overstiger sit benchmark for nettolångivning i den særlige referenceperiode, men kommer op på eller overstiger sit benchmark for nettolångivning i den yderligere særlige referenceperiode og overstiger sit benchmark for udestående beløb vedrørende godkendte lån i den anden referenceperiode med mindre end 1,15 %, er renten, som skal anvendes på de beløb, som den pågældende deltager har lånt under TLTRO-III, følgende:

i)

i renteperioden før den særlige renteperiode for den respektive TLTRO-III: en rentesats, som er gradueret lineært på grundlag af den procentsats, hvormed deltageren overstiger sit benchmark for udestående beløb, dvs.

 

hvis NLSpecial < NLB og 0 < EX < 1,15,

 

Formula
og
Formula
;

ii)

i perioden med særlig rente: den laveste af den gennemsnitlige rente ved den primære markedsoperation i den periode minus 50 basispoint og renten, som er beregnet i overensstemmelse med punkt i), dvs.:

 

hvis NLSpecial < NLB og 0 < EX < 1,15,

 

så 

Formula
 og
Formula
;

iii)

den yderligere periode med særlig rente: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den pågældende periode minus 50 basispoint, hvilket dog ikke må overstige minus 100 basispoint, dvs.:

 

hvis NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB og 0 < EX < 1,15 så

Formula

iv)

i renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente for den respektive TLTRO-III: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB og 0 < EX < 1,15,

 

så 

Formula
.

v)

i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB og 0 < EX < 1,15,

 

så 

Formula
.

f)

Hvis en deltager ikke kommer op på eller overstiger sit benchmark for nettolångivning i den særlige referenceperiode, ikke kommer op på eller overstiger sit benchmark for nettolångivning i den yderligere særlige referenceperiode, men overstiger sit benchmark for udestående beløb vedrørende godkendte lån i den anden referenceperiode med mindre end 1,15 %, er renten, som skal anvendes på de beløb, som den pågældende deltager har lånt under TLTRO-III, følgende:

i)

i perioden med særlig rente: den laveste af den gennemsnitlige rente ved den primære markedsoperation i den periode minus 50 basispoint og renten, som er beregnet i overensstemmelse med punkt iii), dvs.:

 

hvis NLSpecial < NLB og 0 < EX < 1,15,

 

Formula
 og 
Formula
;

ii)

i den yderligere periode med særlig rente: den laveste af den gennemsnitlige rente ved den primære markedsoperation i den periode minus 50 basispoint og renten, som er beregnet i overensstemmelse med punkt iii), dvs.:

 

hvis NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB og 0 < EX < 1,15,

 

så 

Formula
 og 
Formula

iii)

i renteperioden før den særlige renteperiode og renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente for den respektive TLTRO-III: en rentesats, som er gradueret lineært på grundlag af den procentsats, hvormed deltageren overstiger sit benchmark for udestående beløb, dvs.

 

hvis NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB og 0 < EX < 1,15,

 

så 

Formula
 og 
Formula
.

iv)

i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III: en rentesats, som er gradueret lineært på grundlag af den procentsats, hvormed deltageren overstiger sit benchmark for udestående beløb, dvs.

 

hvis NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB og 0 < EX < 1,15,

 

så 

Formula
 og
Formula

g)

Hvis en deltager ikke kommer op på eller overstiger sit benchmark for nettolångivning i den særlige referenceperiode, ikke overstiger sit benchmark for udestående beløb i den anden referenceperiode, men kommer op på eller overstiger sit benchmark for nettolångivning i den yderligere særlige referenceperiode, er renten, som skal anvendes på de beløb, som den pågældende deltager har lånt under TLTRO-III, følgende:

i)

i renteperioden før den særlige renteperiode for den respektive TLTRO-III: den gennemsnitlige rente ved den primære markedsoperation i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLSpecial < NLB og EX ≤ 0, så iri = 0 % og

Formula

ii)

i perioden med særlig rente: den gennemsnitlige rente ved den primære markedsoperation i den pågældende periode minus 50 basispoint, dvs.:

 

hvis NLSpecial < NLB og EX ≤ 0, så

Formula

iii)

den yderligere periode med særlig rente: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den pågældende periode minus 50 basispoint, hvilket dog ikke må overstige minus 100 basispoint, dvs.:

 

hvis NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB og EX ≤ 0

 

Formula

iv)

i renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente for den respektive TLTRO-III: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB og EX ≤ 0, så

Formula
 .

v)

i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB og EX ≤ 0, så 

Formula
.

h)

Hvis en deltager ikke kommer op på eller overstiger sit benchmark for nettolångivning i den særlige referenceperiode eller i den yderligere særlige referenceperiode og heller ikke overstiger sit benchmark for udestående beløb i den anden referenceperiode, er renten, som skal anvendes på de beløb, som den pågældende deltager har lånt under TLTRO-III, følgende:

i)

i perioden med særlig rente: den gennemsnitlige rente ved den primære markedsoperation i den pågældende periode minus 50 basispoint, dvs.:

 

hvis NLSpecial < NLB og EX ≤ 0, så

Formula

ii)

i den yderligere periode med særlig rente: den gennemsnitlige rente ved den primære markedsoperation i den pågældende periode minus 50 basispoint, dvs.:

 

hvis NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB og EX ≤ 0,

 

Formula

iii)

i renteperioden før den særlige renteperiode og renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente: den gennemsnitlige rente ved den primære markedsoperation under hovedrenteperioden for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB og EX ≤ 0,

 

så iri = 0 % og 

Formula

iv)

i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III: den gennemsnitlige rente ved den primære markedsoperation i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB og EX ≤ 0,

 

så iri = 0 % og 

Formula

2)

For beløb lånt i den ottende eller efterfølgende TLTRO-III’er, dvs. hvis k = 8, 9 eller 10:

a)

Hvis en deltager kommer op på eller overstiger sit benchmark for nettolångivning i den yderligere særlige referenceperiode, er den rentesats, der skal anvendes på de beløb, som den pågældende deltager har lånt under TLTRO-III, følgende:

i)

den yderligere periode med særlig rente: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den pågældende periode minus 50 basispoint, hvilket dog ikke må overstige minus 100 basispoint, dvs.:

 

hvis NLADSpecial ≥ NLB, så

Formula

ii)

i renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente for den respektive TLTRO-III: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLADSpecial ≥ NLB, så 

Formula

iii)

i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III: den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLADSpecial ≥ NLB, så 

Formula

b)

Hvis en deltager ikke kommer op på eller overstiger sit benchmark for nettolångivning i den yderligere særlige referenceperiode, er den rentesats, der skal anvendes på de beløb, som den pågældende deltager har lånt under TLTRO-III, følgende:

i)

i den yderligere periode med særlig rente: den gennemsnitlige rente ved den primære markedsoperation i den respektive periode minus 50 basispoint, dvs.:

 

hvis NLADSpecial ≥ NLB, så

Formula

ii)

i renteperioden efter den yderligere periode med særlig rente for den respektive TLTRO-III: den gennemsnitlige rente ved den primære markedsoperation i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLADSpecial < NLB, så 

Formula
.

iii)

i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III: den gennemsnitlige rente ved den primære markedsoperation i den sidste renteperiode for den respektive TLTRO-III, dvs.:

 

hvis NLADSpecial < NLB, så 

Formula
.

Den eventuelle justering af rentesatsen (iri) udtrykkes ved at runde ned til 15 decimaler.

Rentesatserne

Formula
Formula
udtrykkes som en årlig procentsats afrundet til 13 decimaler.

Formula
Formula
udtrykkes som en årlig procentsats afrundet til 13 decimaler.

Formula
Formula
udtrykkes som en årlig procentsats afrundet til 13 decimaler.

Den endelige rentesats r k udtrykkes som en årlig procentsats, der rundes ned til fire decimaler.«