ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 153

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
3. juni 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/876 af 3. juni 2022 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine

1

 

*

Rådets forordning (EU) 2022/877 af 3. juni 2022 om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine

11

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/878 af 3. juni 2022 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

15

 

*

Rådets forordning (EU) 2022/879 af 3. juni 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

53

 

*

Rådets forordning (EU) 2022/880 af 3. juni 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

75

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2022/881 af 3. juni 2022 om gennemførelse af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine

77

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/882 af 3. juni 2022 om ændring af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine

88

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/883 af 3. juni 2022 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

92

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/884 af 3. juni 2022 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

128

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/885 af 3. juni 2022 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

139

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

3.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/876

af 3. juni 2022

om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine (1), særlig artikel 8a, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. maj 2006 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 765/2006.

(2)

I betragtning af alvoren af situationen i Belarus og de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne og den fortsatte undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition bør 12 enkeltpersoner og otte enheder opføres på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006.

(3)

Forordning (EF) nr. 765/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2022.

På Rådets vegne

C. COLONNA

Formand


(1)  EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende fysiske personer tilføjes i tabellen »A. Fysiske personer, jf. artikel 2, stk. 1«:

 

Navn

(translitteration af hviderussisk skrivemåde) (translitteration af russisk skrivemåde)

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen på listen

Dato for opførelse på listen

»184.

Ihar Vasilievich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Stilling(er): formand for den centrale kommission i Republikken Belarus om valg og afholdelse af folkeafstemninger i republikken

Fødselsdato: 28.4.1964

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

I sin stilling som formand for den centrale kommission i Republikken Belarus om valg og afholdelse af folkeafstemninger i republikken siden den 13. december 2021 var Ihar Karpenka ansvarlig for tilrettelæggelsen og afholdelsen af folkeafstemningen om forfatningen den 27 februar 2022, som ikke lever op til de internationale standarder for retsstatsprincippet, demokrati og menneskerettigheder og ikke overholder de kriterier, der er fastsat af Venedigkommissionen. Navnlig var udarbejdelsesprocessen ikke gennemsigtig og inddrog ikke civilsamfundet eller den demokratiske opposition i eksil.

Han er derfor ansvarlig for den alvorlige underminering af demokratiet og retsstatsprincippet i Belarus.

3.6.2022

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Stilling(er): søn af Aliaksei Aleksin, aktionær i Belneftgaz, Energo-Oil og Grantlo (tidligere Energo-Oil-Invest)

Fødselsdato: 25.4.1987

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Dzmitry Aleksin er søn af Aliaksei Aleksin, en fremtrædende belarusisk forretningsmand. I 2021 blev han medejer af virksomheder, der var ejet af eller knyttet til hans far, herunder Energo-Oil, Belneftgaz og Grantlo (tidligere Energo-Oil-Invest). Disse virksomheder fik præferencebehandling på grundlag af præsidentdekreter undertegnet af Aliaksandr Lukashenka: Inter Tobacco fik eneret til at importere tobaksvarer til Belarus, mens Belneftgaz blev udpeget som national transitovervågningsoperatør.

Han drager således fordel af Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Stilling(er): søn af Aliaksei Aleksin, aktionær i Belneftgaz, Energo-Oil og Grantlo (tidligere Energo-Oil-Invest)

Fødselsdato: 29.8.1997

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Vital Aleksin er søn af Aliaksei Aleksin, en fremtrædende belarusisk forretningsmand. I 2021 blev han medejer af virksomheder, der var ejet af eller knyttet til hans far, herunder Energo-Oil, Belneftgaz og Grantlo (tidligere Energo-Oil-Invest). Disse virksomheder fik præferencebehandling på grundlag af præsidentdekreter undertegnet af Aliaksandr Lukashenka: Inter Tobacco fik eneret til at importere tobaksvarer til Belarus, mens Belneftgaz blev udpeget som national transitovervågningsoperatør.

Han drager således fordel af Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Stilling(er): serbisk forretningsmand og politiker med tilknytning til virksomheden Dana Holdings

Fødselsdato: 17.1.1954

Fødested: Peja/Pec, Kosovo

Køn: mand

Nationalitet: serber

Pasnummer: 012830978 (gyldigt indtil 27.12.2026)

Bogoljub Karić er serbisk forretningsmand og politiker. Sammen med sine familiemedlemmer har han udviklet et netværk af ejendomsselskaber i Belarus og har opbygget et netværk af kontakter med Aliaksandr Lukashenkas familie. Han har navnlig været tæt knyttet til Dana Holdings og dets tidligere datterselskab Dana Astra, og han har angiveligt repræsenteret disse enheder på møder med Lukashenka. Projektet Minsk World, som blev udviklet af en virksomhed med tilknytning til Bogoljub Karić, blev af Lukashenka beskrevet som »et eksempel på samarbejde inden for den slaviske verden«. Takket være disse tætte forbindelser med Lukashenka og hans nærmeste kreds modtog virksomheder med tilknytning til Bogoljub Karić særbehandling fra Lukasjenkoregimet, herunder skattelettelser og grundstykker til udvikling af fast ejendom.

Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Stilling(er): medvært for programmet »Platform« på den statsejede TV-kanal »Belarus 1«

Medlem af organisationen »Rusj molodaja«

Fødselsdato: 20.9.1990

Fødested: Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Andrii Sich er medvært for programmet »Platform« på den statsejede tv-kanal »Belarus 1«. I denne stilling har han støttet regimets narrativer, der har til formål at miskreditere uafhængige medier, undergrave demokratiet og retfærdiggøre undertrykkelse. Han har støttet Lukasjenkoregimets narrativ om vestlige staters hensigter om at organisere statskup i Belarus og krævet hårde straffe til dem, der angiveligt var involveret, og har støttet desinformationskampagner om, at de migranter, der ankommer til Den Europæiske Union fra Belarus, blev mishandlet, og fremmet forestillingen om uafhængige medier som agenter for udenlandsk indflydelse, hvis aktivitet bør begrænses.

Han støtter dermed Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Stilling(er): chef for afdelingen for tilsyn med overholdelse af loven om domstolsafgørelser i straffesager ved anklagemyndigheden i Gomelregionen/Oblast, ledende juridisk rådgiver

Fødselsdato: 21.3.1980

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Dzianis Mikusheu er chef for afdelingen for tilsyn med overholdelse af loven om domstolsafgørelser i straffesager ved anklagemyndigheden i Gomelregionen/Oblast og ledende juridisk rådgiver. I denne stilling var han ansvarlig for at indlede retsforfølgningen af Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, Ihar Losik, Uladzimir Tsyhanovich og Mikalai Statkevich. Han bidrog til den vilkårlige tilbageholdelse af Siarhei Tsikhanouski, som det fremgår af rapporten fra Menneskerettighedsrådets Arbejdsgruppe om Vilkårlig Tilbageholdelse.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for underminering af retsstatsprincippet samt for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

3.6.2022

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA

Nikolai Ivanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Stilling(er): dommer ved regionalretten i Gomel

Fødselsdato: 3.7.1979

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Personligt ID-nummer: 3070379H041PBI

Mikalai Dolia er dommer ved regionalretten i Gomel. I denne stilling var har ansvarlig for at dømme Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, Ihar Losik, Uladzimir Tsyhanovich og Mikalai Statkevich til uforholdsmæssigt lange fængselsstraffe. Han bidrog til den vilkårlige tilbageholdelse af Siarhei Tsikhanouski, som det fremgår af rapporten fra Menneskerettighedsrådets Arbejdsgruppe om Vilkårlig Tilbageholdelse.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for underminering af retsstatsprincippet samt for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

3.6.2022

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Stilling(er): chef for hovedafdelingen for bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption i Belarus (GUBOPiK)

Fødselsdato: 19.2.1974

Adresse: 4A Skryganova St., Apt. 211, Minsk, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Andrei Parshyn har siden 2021 været chef for hovedafdelingen for bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption (GUBOPiK) i indenrigsministeriet. GUBOPiK er et af de vigtigste organer med ansvar for politisk forfølgelse i Belarus, herunder vilkårlige og ulovlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af aktivister og medlemmer af civilsamfundet.

GUBOPiK har på sin profil på Telegram offentliggjort videoer af belarusiske aktivisters og almindelige borgeres tvangstilståelser, hvor de stilles til skue for den brede offentlighed i Belarus og bruges som et redskab til at lægge politisk pres. GUBOPiK tilbageholdt også Mark Bernstein, en af de ledende redaktører for det russisksprogede Wikipedia, for at have offentliggjort oplysninger om den russiske aggression mod Ukraine, der betragtes som antirussiske »fake news«.

Andrei Parshyn er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus.

3.6.2022

192.

Ihar Piatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Stilling(er): ansat ved den statsejede TV-kanal ONT (»ONT«), forfatter og studievært for flere programmer (»Propaganda«, »To be completed«)

Fødselsdato: 26.3.1989

Fødested: Grodno/Hrodna, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Ihar Tur er ansat ved den statsejede TV-kanal ONT og er en af Lukasjenkoregimets vigtigste propagandister. Han er vært for programmet »Propaganda«, hvor han opfordrer til vold, miskrediterer oppositionsaktivister og promoverer videoer med tvungne tilståelser fra politiske fanger. Han er forfatter til en række falske rapporter om den belarusiske oppositions protester og om desinformation om begivenheder i Unionen og angreb på civilsamfundet. Han er også ansvarlig for online at sprede desinformation og budskaber med opfordring til vold. Han modtog en medalje af Aliaksandr Lukashenka for sit arbejde i medierne.

Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

193.

Lyudmila Leanidauna HLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Stilling(er): særlig korrespondent for avisen SB Belarus Segodnya, studievært på den statsejede TV-kanal »Belarus 1«

Fødselsdato: 30.6.1983

Adresse: 8A Vodolazhsky St., apt. 45, Minsk, Belarus

Køn: kvinde

Nationalitet: belarusisk

Lyudmila Hladkaya er en af Lukasjenkoregimets mest fremtrædende propagandister. Hun er ansat på avisen »SB Belarus Segodnya« og er tilknyttet andre regimevenlige medier, herunder den statsejede TV-kanal »Belarus 1«. Hun bruger ofte hadefuld tale og nedsættende sprog, når hun omtaler den demokratiske opposition. Hun har også gennemført utallige »interviews« med uretfærdigt tilbageholdte belarusiske borgere, ofte studerende, som blev vist i ydmygende situationer og gjort til grin. Hun har promoveret sikkerhedsapparatets undertrykkelse og deltaget i desinformations- og informationsmanipulationskampagner. Hun giver offentligt udtryk for sin støtte til Aliaksandr Lukashenka og udtrykker stolthed over at tjene hans regime. Hun er blevet rost offentligt for sit arbejde og har modtaget priser af Lukashenka.

Hun drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

194.

Ryhor Yuryevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Stilling(er): ansat hos den statsejede TV-kanal »CTV«, forfatter og vært for flere programmer (»Secret Springs of Politics«, »Order of Judas«, »Panopticon«)

Rang: løjtnant af reserven

Fødselsdato: 18.10.1995

Fødested: Minsk, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Ryhor Azaronak er en af Lukasjenkoregimets største propagandister. Han er politisk klummeskribent, forfatter og vært for ugentlige propagandaudsendelser på den statsejede TV-kanal CTV. I sine udsendelser har han støttet vold mod kritikere af Lukasjenkoregimet og brugt systematisk nedsættende sprog om aktivister, journalister og andre modstandere af Lukasjenkoregimet. Han har modtaget en pris med medaljen »For Courage« af Aliaksandr Lukashenka.

Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Stilling(er): generaldirektør for aktieselskabet »Belaruskali«

Medlem af det stående udvalg for udenrigsanliggender og national sikkerhed i Republikrådet i Republikken Belarus' Nationalforsamling

Fødselsdato: 15.6.1976

Fødested: Pogost Settlement i Soligorskdistriktet, provinsen Minsk, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Ivan Galavatyi er generaldirektør for den statsejede virksomhed Belaruskali, som er en vigtig kilde til indtægt og udenlandsk valuta for Lukasjenkoregimet. Han er medlem af Republikrådet i Nationalforsamlingen og har også flere andre høje stillinger i Belarus. Han har i løbet af sin karriere modtaget flere statslige priser, herunder direkte fra Aliaksandr Lukashenka. Han har haft nær tilknytning til Lukashenka og dennes familiemedlemmer. Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

De ansatte i Belaruskali, som deltog i strejker og fredelige protester efter det manipulerede præsidentvalg i august 2020 i Belarus, blev frataget præmier og afskediget. Lukashenka truede personligt med at udskifte de strejkende med minearbejdere fra Ukraine. Ivan Galavatyi er dermed ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet.

3.6.2022«

2)

Følgende juridiske personer tilføjes i tabellen »B. Juridiske personer, enheder og organer, jf. artikel 2, stk. 1«:

 

Navn

(translitteration af hviderussisk skrivemåde)

(translitteration af russisk skrivemåde)

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen på listen

Dato for opførelse på listen

»28.

Open Joint Stock Company »Belaruskali«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Беларуськалiй«

Открытое акционерное общество »Беларуськалий«

Adresse: 5 Korzha St., Soligorsk, 223710 Minsk Region/Oblast, Belarus

Registreringsdato: 23.12.1996

Registreringsnummer: 600122610

OJSC Belaruskali er en statsejet virksomhed og en af verdens største producenter af kaliumchlorid, som tegner sig for 20 % af den globale eksport af kaliumchlorid. Som sådan er det en vigtig kilde til indtægt og udenlandsk valuta for Lukasjenkoregimet. Aliaksandr Lukashenka har beskrevet den som »en national skat, stolthed, en af søjlerne i den belarusiske eksport«. OJSC Belaruskali drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

Ansatte hos Belaruskali, som deltog i strejker og fredelige protester efter det manipulerede præsidentvalg i august 2020 i Belarus, blev intimideret og afskediget af virksomhedens ledelse. Lukashenka truede personligt med at udskifte de strejkende med minearbejdere fra Ukraine. Belaruskali er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

29.

Joint Stock Company »Belarusian Potash Company«

ААТ »Беларуская калiйная кампанiя«

ОАО »Белорусская калийная компания«

Adresse: 35 Masherova Ave., 220002 Minsk, Belarus

Registreringsdato: 13.9.2013

Registreringsnummer: 192050251

Tlf. +375 (17)-309-30-10; +375 (17)-309-30-30

E-mail: info@belpc.by

JSC Belarusian Potash Company er den eksporterende gren af den belarusiske statslige kaliumchloridproducent Belaruskali. Belaruskali er en af de største indtægtskilder for Lukasjenkoregimet. Leverancerne fra Belarusian Potash Company tegner sig for 20 % af den globale eksport af kaliumchlorid.

Staten garanterer Belarusian Potash Companys monopolrettigheder til eksport af kaliumgødning. Takket være en præferencebehandling fra de belarusiske myndigheders side har virksomheden en betydelig indtægt. Belarusian Potash Company drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

30.

»Inter Tobacco« LLC

Таварыства з абмежаванай адказнасцю »Iнтэр Табак«

Общество с ограниченной ответственностью »Интер Тобако«

Adresse: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 Minsk Region/Oblast, Belarus (den frie økonomiske zone Minsk)

Registreringsdato: 10.10.2002

Registreringsnummer: 808000714

Inter Tobacco LLC er en del af tobaksindustrien i Belarus. Den har en betydelig andel af det profitable indenlandske cigaretmarked i Belarus. Virksomheden fik eneret til at importere tobaksvarer til Belarus på grundlag af et dekret undertegnet af Aliaksandr Lukashenka. Desuden udstedte Lukashenka et præsidentdekret om at flytte grænserne for Belarus’ hovedstad Minsk for at udskille jord til Inter Tobaccos fabrik, sandsynligvis af skatteunddragelsesgrunde. Inter Tobacco tilhører Alexei Oleksin og medlemmer af hans nære familie (det ejes af Oleksins virksomhed Energo-Oil).

Inter Tobacco drager således fordel af Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

31.

Open Joint Stock Company »Naftan«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Нафтан«

Открытое акционерное общество »Нафтан«

Adresse: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsk Region/Oblast, Belarus

Registreringsdato: 1992

Registreringsnummer: 300042199

Som statsejet virksomhed er OJSC Naftan en vigtig kilde til indtægt og udenlandsk valuta for Lukasjenkoregimet. Naftan drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

Ansatte hos Naftan, som deltog i strejker og fredelige protester efter det manipulerede præsidentvalg i august 2020 i Belarus, blev intimideret og afskediget af virksomhedens ledelse. Naftan er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

32.

Open Joint Stock Company »Grodno Tobacco Factory Neman«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман«

Oткрытое акционерное общество »Гродненская табачная фабрика Неман«

Adresse: 18 Ordzhonikidze St., 230771 Grodno/Hrodna, Belarus

Registreringsdato: 30.12.1996

Registreringsnummer: 500047627

OJSC Grodno Tobacco Factory Neman er en belarusisk statsejet virksomhed og en af de vigtigste indtægtskilder for Lukasjenkoregimet. Virksomheden har en andel på 70-80 % af tobaksmarkedet i Belarus. Grodno Tobacco Factory Neman drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

Mærkevarer fra Grodno Tobacco Factory Neman, som fremstilles i Belarus, er blandt de mest almindelige cigaretter, der smugles ind i Unionen som led i den lukrative handel med smuglertobak. Togvogne, der tilhører de belarusiske statsejede virksomheder Belaruskali og Grodno Azot, bruges til indsmugling. Grodno Tobacco Factory Neman bidrager derfor til at lette ulovlig overførsel af restriktionsbelagte varer til Unionens område.

3.6.2022

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства »Белмытсэрвiс«

Республиканское унитарное предприятие »Белтаможсервис«

Adresse: 17th km, Minsk-Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk region/Oblast, Belarus

Registreringsdato: 9.6.1999

Registreringsnummer: 101561144

Beltamozhservice er en statsejet virksomhed og en af de største logistikvirksomheder i Belarus. Den er tæt knyttet til de belarusiske myndigheder og involveret i smugling og reeksport af varer fra Belarus til Rusland. Virksomheden drager fordel af forbindelserne med de belarusiske myndigheder og skaffer Lukasjenkoregimet betydelige indtægter. Beltamozhservice drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

34.

Open Joint Stock Company »Managing Company of Holding »Belkommunmash««

Адкрытае акцыянернае таварыства »Кiруючая кампанiя холдынгу »Белкамунмаш««

Открытое акционерное общество »Управляющая компания холдинга »Белкоммунмаш««

Adresse: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Belarus

Registreringsdato: 13.8.1991

Registreringsnummer: 100205408

Belkommunmash er en belarusisk producent af køretøjer til offentlig transport. Aliaksandr Lukashenka fremmer Belkommunmashs virksomhed, garanterer, at virksomheden overholder sine kontraktlige forpligtelser over for sine partnere, og udnytter sin indflydelse til at støtte dens forretningsaktiviteter. Belkommunmash drager således fordel af Lukasjenkoregimet.

Belkommunmash afskedigede ansatte som gengældelse for deres protest mod de manipulerede resultater af præsidentvalget i 2020 og er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

35.

Belteleradio Company / National State Television and Radio Company of the Republic of Belarus

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Adresse: 9 Makayonka St., Minsk, Belarus

Registreringsdato: 14.9.1994

Registreringsnummer: 100717729

Websted: tvr.by

Belteleradio Company er det statslige TV- og radioselskab og kontrollerer syv TV-kanaler og fem radiostationer i Belarus. Efter det manipulerede præsidentvalg i august 2020 afskedigede Belteleradio Company protesterende ansatte fra de medier, det kontrollerer, og udskiftede dem med russiske mediearbejdere. Det er dermed ansvarligt for undertrykkelsen af civilsamfundet.

De TV- og radiostationer, som Belteleradio Company fører tilsyn med, spreder aktivt propaganda og støtter således Lukasjenkoregimet.

3.6.2022«


3.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/11


RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/877

af 3. juni 2022

om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215

under henvisning til Rådets afgørelse 2012/642/FUSP af 15. oktober 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. maj 2006 forordning (EF) nr. 765/2006 (2).

(2)

Forordning (EF) nr. 765/2006 giver virkning til foranstaltningerne i afgørelse 2012/642/FUSP.

(3)

Rådet afgørelse (FUSP) 2022/882 (3) udvider anvendelsesområdet for sanktionerne med henblik på yderligere at gennemføre konklusionerne fra Det Europæiske Råd af 24. marts 2022 efter Belarus' involvering i den uacceptable og ulovlige russiske militære aggression mod Ukraine, som i henhold til folkeretten er at anse som en aggressionshandling.

(4)

I betragtning af situationens alvor er det nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger. Rådets afgørelse (FUSP) 2022/882 udvidede følgelig listen over enheder, der er omfattet af begrænsninger med hensyn til tilladelse til at sælge, levere, overføre eller eksportere varer og teknologier med dobbelt anvendelse samt varer og teknologier, der vil kunne bidrage til Belarus' militære og teknologiske fremme eller til at udvikle dets forsvars- og sikkerhedssektor. Afgørelse (FUSP) 2022/882 udvider ligeledes listen over belarusiske kreditinstitutter og disses belarusiske datterselskaber, som er omfattet af restriktive foranstaltninger med hensyn til at yde specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser.

(5)

Forordning (EF) nr. 765/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 765/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1zb affattes således:

»Artikel 1zb

1.   Det er forbudt at levere specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser, der anvendes til udveksling af finansielle data, til de juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag XV, eller til juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret i Belarus, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag XV, direkte eller indirekte ejer over 50 %.

2.   Forbuddet i stk. 1 gælder for hver af de i bilag XV anførte juridiske personer, enheder eller organer fra den dato, der er anført for dem i nævnte bilag. Forbuddet gælder fra den samme dato for juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret i Belarus, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag XV, direkte eller indirekte ejer over 50 %.«

2)

Artikel 9, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, herunder om nødvendigt strafferetlige sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelser af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne fastsætter også passende foranstaltninger til konfiskation af udbyttet af sådanne overtrædelser.«

3)

Bilag V til forordning (EF) nr. 765/2006 erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

4)

Bilag XV til forordning (EF) nr. 765/2006 erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2022.

På Rådets vegne

C. COLONNA

Formand


(1)  EUT L 285 af 17.10.2012, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine (EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2022/882 af 3. juni 2022 om ændring af Rådets afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine (EUT L 153 af 3.6.2022).


BILAG I

»BILAG V

LISTE OVER FYSISKE ELLER JURIDISKE PERSONER, JF. ARTIKEL 1e, STK. 7, ARTIKEL 1f, STK. 7, OG ARTIKEL 1fa, STK. 1

Belarus' forsvarsministerium

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT — Control Systems — Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC

AGAT — Electromechanical Plant OJSC

AGAT — SYSTEM

ATE — Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT — New Technologies

Department of Internal Affairs of the Gomel Region Executive Committee

Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus

State Security Committee of the Republic of Belarus

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC

«.

BILAG II

»BILAG XV

LISTE OVER JURIDISKE PERSONER, ENHEDER ELLER ORGANER, JF. ARTIKEL 1zb

Den juridiske persons, enhedens eller organets navn

Anvendelsesdato

Belagroprombank

20. marts 2022

Bank Dabrabyt

20. marts 2022

Republikken Belarus' udviklingsbank

20. marts 2022

Belinvestbank (den belarusiske bank for genopbygning og udvikling)

14. juni 2022

«

3.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/15


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/878

af 3. juni 2022

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 269/2014.

(2)

Unionen er fortsat urokkelig i sin støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet og fordømmer fortsat tiltag og politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet.

(3)

Unionen fordømmer på det kraftigste de rapporterede grusomheder begået af Den Russiske Føderations væbnede styrker i Butja og andre ukrainske byer. Unionen støtter alle foranstaltninger, der skal sikre ansvarliggørelse for de menneskerettighedskrænkelser og krænkelser af den humanitære folkeret, som begås af Den Russiske Føderations væbnede styrker i Ukraine.

(4)

I betragtning af den alvorlige situation mener Rådet, at der bør tilføjes 65 personer og 18 enheder på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

(5)

Forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2022.

På Rådets vegne

C. COLONNA

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.


BILAG

Følgende personer og enheder tilføjes på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014:

1.   PERSONER

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(russisk: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Oberst, kommanderende for 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35 Combined Arms Army

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Adresse: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3

Oberst Azatbek Asanbekovich Omurbekov er kommanderende for 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger og fik tilnavnet »Slagteren fra Butja« på grund af sit direkte ansvar for drab, voldtægter og tortur i Butja.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1112.

Andrei Boevich KURBANOV

(russisk: Андрей Боевич КУРБАНОВ)

Oberst i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 7.1.1970

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 4615 949409

Nationalt ID-nummer: У-184386

Andrei Boevich Kurbanov er oberst i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1113.

Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV

(russisk: Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ)

Oberst i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 19.11.1978

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 8001 142195

Nationalt ID-nummer: Ф-703443

Viacheslav Sergeevich Klobukov er oberst i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1114.

Aleksandr Viktorovich VINS

(russisk: Александр Викторович ВИНС)

Oberst i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 24.1.1969

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0801 547363

Nationalt ID-nummer: T-194304

Aleksandr Viktorovich Vins er oberst i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1115.

Aleksandr Leonidovich SHERSHNEV

(russisk: Александр Леонидович ШЕРШНЕВ)

Oberst i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 14.1.1978

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 3802 634927

Nationalt ID-nummer: Ф-529191

Aleksandr Leonidovich Shershnev er oberst i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1116.

Sergei Aleksandrovich VETROV

(russisk: Сергей Александрович ВЕТРОВ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 25.9.1982

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 6804 36337

Nationalt ID-nummer: X-296449

Sergei Aleksandrovich Vetrov er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1117.

Ruslan Ovsepovich MITIAEV

(russisk: Руслан Овсепович МИТЯЕВ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 30.10.1978

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 6002 284996

Nationalt ID-nummer: Ф-052935

Ruslan Ovsepovich Mitiaev er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1118.

Andrei Nikolaevich ERMISHKO

(russisk: Андрей Николаевич ЕРМИШКО)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 5.11.1972

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 1202 583493

Nationalt ID-nummer: У-639041

Andrei Nikolaevich Ermishko er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1119.

Maksim Alekseevich PLATONENKOV

(russisk: Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 3.1.1980

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 5003 593303

Nationalt ID-nummer: У-874515

Maksim Alekseevich Platonenkov er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1120.

Vladimir Viktorovich MATAFONOV

(russisk: Владимир Викторович МАТАФОНОВ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 5.9.1979

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 7600 562816

Nationalt ID-nummer: Ф-594713

Vladimir Viktorovich Matafonov er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV

(alias Dmitrii Ivanovich LVIV)

(russisk: Дмитрий Иванович ЛЬВОВ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 15.8.1975

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 7603 794013

Nationalt ID-nummer: Ф-620752

Dmitrii Ivanovich Lvov er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1122.

Evgenii Valerievich LADYZHENSKII

(russisk: Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 1.1.1977

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 8103 551489

Nationalt ID-nummer: У-853407

Evgenii Valerievich Ladyzhenskii er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1123.

Dmitrii Viktorovich PAKHANDRIN

(russisk: Дмитрий Викторович ПАХАНДРИН)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 19.9.1976

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0402 274319

Nationalt ID-nummer: Ф-620770

Dmitrii Viktorovich Pakhandrin er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1124.

Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN

(russisk: Анатолий Александрович ШИПИЦЫН)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 12.9.1977

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 5301 903199

Nationalt ID-nummer: Ф-607350

Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1125.

Denis Nikolaevich DEEV

(russisk: Денис Николаевич ДЕЕВ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 30.7.1977

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 9002 427497

Nationalt ID-nummer: Ф-624703

Denis Nikolaevich Deev er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1126.

Oleg Iurievich BUKHVALOV

(russisk: Олег Юрьевич БУХВАЛОВ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 20.5.1979

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 1804 68726

Nationalt ID-nummer: Ф-584921

Oleg Iurievich Bukhvalov er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1127.

Dmitrii Aleksandrovich SMOLIAGO

(russisk: Дмитрий Александрович СМОЛЯГО)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 27.12.1976

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 2702 603048

Nationalt ID-nummer: Ф-670103

Dmitrii Aleksandrovich Smoliago er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukrainea. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1128.

Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV

(russisk: Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОВ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 15.3.1976

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0802 576504

Nationalt ID-nummer: У-053364

Aleksei Viacheslavovich Bolshakov er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1129.

Roman Vladimirovich NADEZDHIN

(russisk: Роман Владимирович НАДЕЖДИН)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 21.7.1977

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 1002 570526

Nationalt ID-nummer: У-874071

Roman Vladimirovich Nadezdhin er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1130.

Viktor Vladimirovich FILIPPOV

(russisk: Виктор Владимирович ФИЛИППОВ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 27.10.1972

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0502 898734

Nationalt ID-nummer: У-721933

Viktor Vladimirovich Filippov er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1131.

Faik Sameddin ogly MAMEDOV

(alias Faik Samaddin MAMMADOV)

(russisk: Фаик Самеддин оглы МАМЕДОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 24.11.1978

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 9902 119102

Nationalt ID-nummer: 802348

Faik Mamedov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV

(russisk: Игорь Евгеньевич ФЕДОТОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 9.12.1980

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 6602 516592

Nationalt ID-nummer: 845762

Igor Evgenievich Fedotov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1133.

German Nikolaevich KULEMIN

(russisk: Герман Николаевич КУЛЕМИН)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 29.3.1982

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 6702 594036

Nationalt ID-nummer: 949685

German Nikolaevich Kulemin er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1134.

Roman Victorovich BURDO

(russisk: Роман Викторович БУРДО)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 26.11.1980

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 1003 651875

Nationalt ID-nummer: 1083746

Roman Victorovich Burdo er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1135.

Dmitry Arkadyevich KOZLOV

(russisk: Дмитрий Аркадьевич КОЗЛОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 11.10.1978

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0801 272127

Nationalt ID-nummer: 1088985

Dmitry Arkadyevich Kozlov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN

(russisk: Иван Александрович КУРКИН)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 17.1.1982

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0804 232754

Nationalt ID-nummer: 1091451

Ivan Alexandrovich Kurkin er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1137.

Evgeny Yurievich VAZHENOV

(russisk: Евгений Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 27.1.1985

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 1005 944897

Nationalt ID-nummer: 1092162

Evgeny Yurievich Vazhenov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV

(russisk: Дмитрий Юлианович ИОНОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 3.7.1965

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 1005 724322

Nationalt ID-nummer: 1093778

Dmitry Yulianovich Ionov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1139.

Alexander Anatolyevich KOCHERGIN

(russisk: Александр Анатольевич КОЧЕРГИН)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 10.12.1971

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0803 940939

Nationalt ID-nummer: 1093786

Alexander Anatolyevich Kochergin er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1140.

Alexander Vladimirovich KOPYLOV

(russisk: Александр Владимирович КОПЫЛОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 29.9.1980

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 7301 420589

Nationalt ID-nummer: 1094262

Alexander Vladimirovich Kopylov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1141.

Maxim Vladimirovich CHERNYSHEV

(russisk: Максим Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 8.10.1980

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0810 999451

Nationalt ID-nummer: 1094540

Maxim Vladimirovich Chernyshev er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1142.

Stanislav Igorevich MAKAROV

(russisk: Станислав Игорьевич МAКАРОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 16.8.1982

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0810 953377

Nationalt ID-nummer: 1095194

Stanislav Igorevich Makarov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1143.

Andrey Nikolaevich IVANOV

(russisk: Андрей Николаевич ИВАНОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 26.2.1981

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 2701 493476

Nationalt ID-nummer: 1095611

Andrey Nikolaevich Ivanov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1144.

Sergei Gennadyevich PERESHIVKIN

(russisk: Сергей Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 19.1.1973

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0804 277244

Nationalt ID-nummer: 1100141

Sergei Gennadyevich Pereshivkin er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1145.

Aleksey Vladimirovich PRYSEV

(russisk: Алексей Владимирович ПРЫСЕВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 25.11.1975

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0501 704733

Udstedelsesdato: 20.3.2002

ID-nummer: У-360702

ID baseret på enhed: 1100633

Aleksey Vladimirovich Prysev er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1146.

Sergey Viktorovich RUDENKO

(russisk: Сергей Викторович РУДЕНКО)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 7.10.1975

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0801 524291

Udstedelsesdato: 14.3.2002

ID-nummer: У-268570

ID baseret på enhed: 1100637

Sergey Viktorovich Rudenko er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1147.

Olga Aleksandrovna KHAMENOK

(russisk: Ольга Александровна ХАМЕНОК)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 14.12.1981

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Pasnummer: 6004 190824

Udstedelsesdato: 10.10.2003

ID-nummer: Ф-142685

ID baseret på enhed: 1102882

Olga Aleksandrovna Khamenok er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Hun stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Hun er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1148.

Dmitriy Gennadyevich LEVIN

(russisk: Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 25.10.1982

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0804 98883

Udstedelsesdato: 30.6.2003

ID-nummer: У-268857

ID baseret på enhed: 1103126

Dmitriy Gennadyevich Levin er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1149.

Dmitriy Alekseevich GONCHAR

(russisk: Дмитрий Алексеевич ГОНЧАР)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 31.1.1970

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0802 562844

Udstedelsesdato: 27.5.2002

ID-nummer: У-265899

ID baseret på enhed: 1103591

Dmitriy Alekseevich Gonchar er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN

(russisk: Сергей Сергеевич ЗОРИН)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 25.10.1982

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 7503 78809

Udstedelsesdato: 2.3.2003

ID-nummer: X-115531

ID baseret på enhed: 1166487

Sergey Sergeevich Zorin er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1151.

Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV

(russisk: Александр Александрович ПОТАПОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 8.5.1981

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 6603 808655

Udstedelsesdato: 29.4.2003

ID-nummer: X-078567

ID baseret på enhed: 1170231

Aleksandr Aleksandrovich Potapov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1152.

Stepan Viktorovich GRIGOROV

(russisk: Степан Викторович ГРИГОРОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 26.3.1979

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 8110 342164

Udstedelsesdato: 9.7.2010

ID-nummer: Ф-594680

ID baseret på enhed: 1194779

Stepan Viktorovich Grigorov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1153.

Sergey Viktorovich MOSALEV

(russisk: Сергей Викторович МОСАЛЕВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 19.1.1978

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0802 688231

Udstedelsesdato: 18.10.2015

ID-nummer: Ф-866954

ID baseret på enhed: 2737869

Sergey Viktorovich Mosalev er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1154.

Valentin Pavlovich LUTSAK

(russisk: Валентин Павлович ЛУЦАК)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 5.4.1979

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 5004 572078

Udstedelsesdato: 28.8.2004

Nationalt ID-nummer: Ф-879492

ID baseret på enhed: 3102560

Valentin Pavlovich Lutsak er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1155.

Sergey Nikolaevich BORISENKO

(russisk: Сергей Николаевич БОРИСЕНКО)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 15.3.1978

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0503 357858

Udstedelsesdato: 30.1.2003

ID-nummer: У-268030

ID baseret på enhed: 3127462

Sergey Nikolaevich Borisenko er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(russisk: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Fødselsdato: 17.5.1979

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Tilknyttede personer:

Alexey Mordashov (mand)

Kirill Mordashov (stedsøn)

Nikita Mordashov (stedsøn)

Tilknyttede enheder:

Ondero Limited, De Britiske Jomfruøer

Unifirm Limited, Cypern

Marina Mordashova er gift med Alexey Mordashov, formand for selskabet Severgroup. Alexey Mordashov har overdraget sine aktier i rejsegiganten TUI og guldvirksomheden Nordgold, som har en samlet værdi på over 1,5 mia EUR, til sin hustru Marina Mordashova gennem forskellige offshoreselskaber, herunder Unifirm Limited, Ondero Limited og Ranel Assets Limited, som ejes eller kontrolleres af Marina Mordashova. Marina Alexandrovna Mordashova er således en fysisk person med tilknytning til en person, som er opført på listen, og som er ansvarlig for at støtte handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og for at yde økonomisk og materiel støtte og for at drage fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

3.6.2022

 

 

Ranel Assets Limited, De Britiske Jomfruøer

Rayglow Limited, Cypern

ServerGroup LLC (Den Russiske Føderation)

KN-Holding LLC (USA)

Nordgold

 

 

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(russisk: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Leder af Den Russiske Føderations nationale forsvarskontrolcenter, generaloberst

Fødselsdato: 10.9.1962

Fødested: Averinskaya, Syamzhenskydistriktet, Vologdaregionen

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Generaloberst Mikhail Mizintsev er leder af Den Russiske Føderations nationale forsvarskontolcenter. Mizintsev har fået tilnavnet »Slagteren fra Mariupol« og er kendt som øverstbefalende med ansvar for belejringen af Mariupol, hvor han i spidsen for de russiske styrkers bombardementer af Mariupol benyttede sig af metoder, der tidligere er blevet anvendt under belejringen af Aleppo i Syrien. Mizintsev beskyldes navnlig for at have iværksat bombardementerne af byen Mariupol, der har dræbt tusindvis af civile, herunder bombardementer af en fødeklinik i Mariupol og et teater, hvorved hundredvis af børn blev dræbt. Mikhail Mizintsev er således en fysisk person, som er ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1158.

Elizaveta Dmitrievna PESKOVA

(russisk: Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА)

Næstformand for fonden for udvikling af russiske-franske historiske initiativer

Fødselsdato: 9.1.1998

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Tilknyttede personer: Dmitry Peskov (far)

Elizaveta Peskova er datter af Dmitry Peskov, som er pressesekretær for præsidenten for Den Russiske Føderation Vladimir Putin, og som er opført på listen i henhold til afgørelse 2014/145/FUSP.

Elizaveta Peskova er næstformand for fonden for udvikling af russisk-franske historiske initiativer og grundlægger af en kommunikationsvirksomhed. Hun har erhvervet disse lukrative stillinger og har haft en luksuriøs livsstil takket være sin fars forbindelser.

Hun har derfor tilknytning til en person, som aktivt har støttet tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1159.

Nikolay Dmitrievich PESKOV

(alias Nikolay Dmitrievich CHOLES/CHOULZ)

(russisk: Николай Дмитриевич ПЕСКОВ)

(alias Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Fødselsdato: 3.2.1990

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 721123760

Udstedelsesdato: 12.9.2012

Udløbsdato: 12.9.2022

Nationalt ID-nummer: 4516913332

Tilknyttede personer: Dmitry Peskov (far)

Nikolay Peskov er søn af Dmitry Peskov, som er pressesekretær for præsidenten for Den Russiske Føderation Vladimir Putin, og som er opført på listen i henhold til afgørelse 2014/145/FUSP.

Nikolay Peskov bruger sin fars formue og penge og drager derfor direkte fordel af den nære tilknytning til sin far. Han har derfor tilknytning til en person, som aktivt har støttet tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1160.

Tatiana Aleksandrovna NAVKA

(russisk: Татьяна Александровна НАВКА)

Fødselsdato: 13.4.1975

Fødested: Ukraine

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Tatiana Navka er hustru til Dmitry Peskov, som er pressesekretær for præsidenten for Den Russiske Føderation Vladimir Putin, og som er opført på listen i henhold til afgørelse 2014/145/FUSP.

Tatiana Navka er medejer af virksomheder og ejendom beliggende på bl.a. Krimhalvøen, som Den Russiske Føderation ulovligt har annekteret. Hun støtter derved aktivt tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Desuden har hun tilknytning til en person, som aktivt har støttet tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1161.

Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV

(russisk: Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ)

Medlem af Dumaen i Moskva

Fødselsdato: 22.8.1984

Fødested: Lyubertsy, Moskvaregionen, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Sergey Savostyanov er statsmand og politiker i Rusland. Han blev valgt ind som medlem af Dumaen i Moskva den 8. september 2019.

Ved at nægte uafhængige stater territorial integritet og fremme genetableringen af grænserne i den forhenværende Union af Socialistiske Sovjetrepublikker støtter han offentligt Den Russiske Føderations tiltag i Ukraine. Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1162.

Andrei Yurievich LIPOV

(russisk: Андрей Юрьевич ЛИПОВ)

Chef for Ruslands føderale tjeneste for tilsyn med kommunikation, informationsteknologi og massemedier (Roskomnadzor)

Fødselsdato: 23.11.1969

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Andrei Lipov er chef for Ruslands føderale tjeneste for tilsyn med kommunikation, informationsteknologi og massemedier (Roskomnadzor). Roskomnadzor er et centralt instrument i indførelsen af censur og undertrykkelsen af frie medier i Rusland.

Som leder af Roskomnadzor er Andrei Lipov ansvarlig for beslutninger, der har ført til censur og lukning af uafhængige russiske medier.

Disse tiltag skaber et censureret informationsrum, der fremmer, støtter og ser gennem fingre med den russiske aggression mod Ukraine.

3.6.2022

 

 

 

Endvidere har Roskomnadzor under Andrei Lipovs ledelse aktivt undermineret Ukraines territoriale integritet med sin støtte til separatistregionerne i Ukraine, de såkaldte »republikker« i Donbas, navnlig Denis Pushilin, leder af den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Andrei Lipov er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

 

1163.

Volodymir Vasilyovich SALDO

(ukrainsk: Володимир Васильович САЛЬДО)

Medlem af byrådet i Kherson, medlem af »frelsekomitéen for fred og orden« (»Salvation Committee for Peace and Order«) i Kherson

Tidligere borgmester i Kherson (2002-2012) og tidligere parlamentsmedlem (Regionspartiet, 2012-2014)

Fødselsdato: 12.6.1956

Nationalitet: ukrainsk

Køn: mand

Volodymir Saldo deltog i marts 2022 i et møde til støtte for den russiske aggression mod Ukraine og medvirkede derefter til oprettelsen af den såkaldte »frelsekomité for fred og orden«, et organ for samarbejde med den russiske besættelse i Kherson Oblast. Volodymir Saldo har støttet og fremmet politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV

(ukrainsk: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Formand for »frelsekomitéen for fred og orden« i Kherson

Fødselsdato: 1976

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Kyrylo Stremousov deltog i marts 2022 i oprettelsen af den såkaldte »frelsekomité for fred og orden«, et organ for samarbejde med den russiske besættelse i Kherson oblast.

Kyrylo Stremousov har støttet og fremmet politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

1165.

Serhiy Mikolayovich CHEREVKO

(ukrainsk: Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО)

Medlem af »frelsekomitéen for fred og orden« i Kherson, tidligere viceborgmester i Kherson

Fødselsdato: 11.8.1975

Nationalitet: ukrainsk

Køn: mand

Serhiy Cherevko deltog i marts 2022 i oprettelsen af den såkaldte »frelsekomité for fred og orden«, et organ for samarbejde med den russiske besættelse i Kherson oblast.

Cherevko har støttet og fremmet politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

1166.

Tetiana KUZMICH

(ukrainsk: Тетяна КУЗЬМIЧ)

Medlem af »frelsekomitéen for fred og orden« i Kherson

Tidligere viceborgmester i Kherson

Formand for civilsamfundsorganisationen Russian National Community »Rusich«

Fødselsdato: 10.4.1968

Nationalitet: ukrainsk

Køn: kvinde

Tetiana Kuzmich deltog i marts 2022 i oprettelsen af den såkaldte »frelsekomité for fred og orden«, et organ for samarbejde med den russiske besættelse i Kherson oblast.

Tetiana Kuzmich har støttet og fremmet politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

1167.

Galina Viktorivna DANILCHENKO

(ukrainsk: Галина Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)

Udnævnt til fungerende borgmester i Melitopol af russiske besættelsesstyrker

Fødselsdato: 1964

Nationalitet: ukrainsk

Køn: kvinde

Galina Danilchenko er fungerende borgmester i Melitopol.

Den 4. marts 2022 blev Melitopols legitime borgmester bortført af russiske styrker, og hun blev udnævnt til hans afløser. Hun har desuden fremsat flere erklæringer til støtte for Ruslands tilstedeværelse i byen og opfordret befolkningen til ikke at gøre modstand mod besættelsesmagten.

I den egenskab har hun således støttet og fremmet politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

1168.

Petr AKOPOV

(russisk: Петр АКОПОВ)

Stilling: russisk propagandist: klummeskriver på RIA Novosti

Fødselsdato: 7.10.1968

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Petr Akopov er russisk propagandist og klummeskriver på RIA Novosti, et russisk statsejet indenlandsk nyhedsagentur, der er under effektiv statskontrol af Rossiya Segodnya. Han er en central figur i regeringens propaganda og har forfattet artikler, der benægter Ukraines ret til status som stat, og opfordrer til »afnazificering« samt til »afukrainisering« af landet, hvorved han fremmer idéen om, at Ukraine bør være en integreret del af Rusland.

Petr Akopv er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1169.

Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV

(russisk: Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Stilling: russisk propagandist: klummeskriver på RIA Novosti

Fødselsdato: 3.11.1963

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Timofey Sergeytsev er russisk propagandist og klummeskriver på RIA Novosti, et russisk statsejet indenlandsk nyhedsagentur, der er under effektiv statskontrol af Rossiya Segodnya. Han er en central figur i regeringens propaganda og har forfattet artikler, der benægter Ukraines ret til status som stat, og opfordrer til »afnazificering« samt til »afukrainisering« af landet, hvorved han fremmer idéen om, at Ukraine bør være en integreret del af Rusland.

Timofey Sergeytsev er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1170.

Victoria NIKIFOROVA

(russisk: Виктория НИКИФОРОВА)

Stilling: russisk propagandist: klummeskriver på RIA Novosti

Fødselsdato: 12.6.1971

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Victoria Nikiforova er russisk propagandist og klummeskriver på RIA Novosti, et russisk statsejet indenlandsk nyhedsagentur, der er under effektiv statskontrol af Rossiya Segodnya. Hun er en central figur i regeringens propaganda og har benægtet Ukraines ret til at eksistere samt det ukrainske folks evne til selvbestemmelse. Hun beskriver det ukrainske folk som »hjernevasket« og »taget som gidsler« og fremmer dermed en positiv holdning til den russiske aggression mod Ukraine.

Victoria Nikiforova er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1171.

Alina Maratovna KABAEVA

(alias Alina Maratovna KABAYEVA)

(russisk: Алина Маратовна КАБАЕВА)

Stilling: formand for bestyrelsen for National Media Group (NMG)

Fødselsdato: 12.5.1983

Fødested: Tasjkent, Usbekistan

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Tilknyttet enhed: National Media Group (NMG)

Alina Kabaeva er formand for bestyrelsen for National Media Group (NMG), som ejer store andele i næsten alle store russiske føderale medier, der gengiver den russiske regerings propaganda. Hun er tidligere russisk gymnast og tidligere medlem af statsdumaen. Hun er tæt knyttet til præsident Vladimir Putin.

Hun er derfor ansvarlig for at støtte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine. Hun har endvidere tilknytning til en person, som er opført på listen, og som er ansvarlig for og aktivt støtter tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

(serbisk: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Fødselsdato: 21.4.1977

Fødested: Beograd, Serbien

Tilknyttet person: Andrey Igorevich Melnichenko (mand)

Nationalitet: serbisk, kroatisk

Køn: kvinde

Pasnummer: kroatisk pas nr. 094949450 (udløbsdato: 23.12.2023)

Aleksandra Melnichenko er hustru til Andrey Igorevich Melnichenko, en russisk producent, der ejer den store gødningsproducent EuroChem Group og kulvirksomheden SUEK. Aleksandra Melnichenko nyder godt af den formue og de fordele, der følger af hendes mands rigdom. Hun ejer sammen med ham to penthouselejligheder til en værdi af mere end 30 mio. dollars. I marts 2022 afløste Aleksandra Melnichenko sin mand som reel ejer af Firstline Trust, der administreres af Linetrust PTC Ltd, et selskab, der repræsenterer den reelle ejer af EuroChem Group.

Hun har derfor tilknytning til en fremtrædende forretningsmand, der er involveret i økonomiske sektorer, der udgør en betydelig indtægtskilde for Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine. Andrey Igorevich Melnichenko støtter eller gennemfører endvidere tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(Эдуард Юрьевич ХУДАЙНАТОВ)

Fødselsdato: 11.9.1960

Fødested: Shymkent, USSR (nu Kasakhstan)

Nationalitet: russisk

Pasnummer: 753296761 (russisk)

Køn: mand

Eduard Yurevich Khudaynatov er en russisk forretningsmand, der er involveret i energisektoren. Han er ejer af »Independent Oil and Gas Company« (NOC, JSC Neftegazholding), en af de største russiske private virksomheder og en af de største olieproducenter, der foretager prospektering, efterforskning og udvikling af olie- og gasfelter, olieraffinering samt produktion og markedsføring af olieprodukter. I 2015 beløb virksomhedens indtægter sig til 2,2 mia. USD.

»Independent Oil and Gas Company« har i de senere år erhvervet betydelige andele i virksomheder, der er involveret i energisektoren, sammen med deres udvindingslicenser fra den statsejede virksomhed Rosneft. Desuden deltager NOC sammen med Rosneft i Vostok Oil-projektet. I de seneste år har Rosneft også betalt Khudaynatov 9,6 mia. USD for en virksomhed, der ejer et oliefelt i Taimyr.

3.6.2022

 

 

 

I 2019 anmodede NOC og Rosneft præsident Putin om og opnåede fordele i forbindelse med deres udvindingsaktiviteter i Arktis.

Khudaynatov har tilknytning til den russiske oligark Igor Sechin og præsident Vladimir Putin.

Khudaynatov og Sechin arbejdede sammen i Rosneft, og deres virksomheder udfører i fællesskab forretningsaktiviteter i energisektoren.

Han arbejdede for Putin under dennes første præsidentvalgkampagne i 2000, som han ledede i Tyumenregionen, hvor han havde været medlem af den regionale duma siden 1997.

 

 

 

 

Han har modtaget ordenen for fortjenester for fædrelandet for at »styrke Ruslands position på det globale energimarked og forbedre landets investeringsmuligheder«.

Eduard Yurevich Khudaynatov er derfor en fremtrædende forretningsmand, som er involveret i økonomiske sektorer, der udgør en betydelig indtægtskilde for Den Russiske Føderations regering. Han drager fordel af Den Russiske Føderations regering og har tilknytning til personer, der er opført på listen.

 

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Fødselsdato: 1996

Nationalitet: russisk

Skatteregistreringsnummer: 780103765308

Tilknyttede personer: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (far), Lyubov Valentinovna Prigozhina (mor), Polina Evgenievna Prigozhina (søster)

Tilknyttede enheder: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Køn: mand

Pavel Prigozhin er søn af Yevgeniy Prigozhin, en fremtrædende russisk forretningsmand med tætte forbindelser til præsident Putin og det russiske forsvarsministerium. Yevgeniy Prigozhin finansierer og leder uofficielt Wagner Group, en privat militær enhed uden selvstændig retssubjektivitet med base i Rusland, som er ansvarlig for indsættelsen af lejesoldater i Ukraine.

Concord, også kendt som KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, en virksomhed, som Yevgeniy Prigozhin grundlagde og ejede indtil november 2019, og en gruppe af andre virksomheder med tilknytning til ham, herunder Concord Management and Consulting LLC og Megaline LLC, har draget fordel af store offentlige kontrakter med det russiske forsvarsministerium efter Den Russiske Føderationsulovlige annektering af Krim og russiskstøttede separatisters besættelse af det østlige Ukraine.

3.6.2022

 

 

 

Pavel Prigozhin er ejer af fem selskaber, der tidligere var ejet af hans mor Lyubov Valentinovna Prigozhina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC og Lakhta Plaza LLC.

Han har således tilknytning til fremtrædende forretningsfolk eller juridiske personer, enheder eller organer, som er involveret i økonomiske sektorer, der udgør en betydelig indtægtskilde for Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

 

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Stilling: medstifter af og administrerende direktør for Yandex N.V.

Fødselsdato: 11.2.1964

Fødested: Atyrau, Den Kasakhiske Sovjetiske Socialistrepublik, USSR (nu Kasakhstan)

Nationalitet: russisk, maltesisk

Køn: mand

Arkady Yurievich Volozh er en russisk forretningsmand med forretningsinteresser inden for IT og teknologi. Han er grundlægger af og administrerende direktør for Yandex. Yandex er den største internetvirksomhed i Rusland og driver Ruslands mest populære søgemaskine.

Russiske statsejede banker såsom Sberbank og VTB er aktionærer og investorer i Yandex.

I 2019 besluttede Yandex at foretage en omstrukturering, der gav en »gylden aktie« til en nyoprettet almennyttig fond, hvis formål var at »forsvare Den Russiske Føderations interesser«. Gennem den almennyttige fond har Den Russiske Føderations regering vetoret i forbindelse med en række nærmere definerede spørgsmål såsom salg af væsentlig intellektuel ejendom og salg eller overførsel af russiske brugeres personoplysninger til udenlandske virksomheder — begge spørgsmål, som anses for at påvirke Ruslands »nationale interesser«. Yandex er også ansvarlig for at fremme statslige medier og fortællinger i sine søgeresultater og nedprioritere og fjerne indhold, der er kritisk over for Kreml, f.eks. indhold i forbindelse med Ruslands angrebskrig mod Ukraine.

3.6.2022«.

 

 

 

Volozh er en fremtrædende forretningsmand, der er involveret i økonomiske sektorer, som udgør en betydelig indtægtskilde for Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine. Desuden støtter han som grundlægger af og administrerende direktør for Yandex materielt eller finansielt Den Russiske Føderations regering og er ansvarlig for at støtte tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

 

2.   ENHEDER

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»84.

JSC GARNIZON

(russisk: АО Гарнизон)

Adresse: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24, Moskva, Rusland 115035; building 1.

Postadresse: Sadovnicheskaya 53, Moskva, Rusland 115035

Telefon: +7 (499) 790-92-12

Websted: http://ao-garnizon.ru

E-mail: info@ao-garnizon.ru

JSC Garnizon er et holdingselskab under Den Russiske Føderations forsvarsministerium. Selskabets struktur omfatter mere end 60 enheder. Det udfører de opgaver, der er fastsat af forsvarsministeriet, og beskytter Den Russiske Føderations væbnede styrkers interesser. Det handlede som ordregivende myndighed i forbindelse med offentlige udbud i forsvarsministeriets interesse.

Det er derfor en juridisk person, som materielt eller finansielt støtter Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

3.6.2022

85.

JSC OBORONENERGO

(russisk: АО Оборонэнерго)

Adresse: 107140, Moskva, 1st Krasnoselsky lane, 11, Rusland

Telefon: +7 (495) 532-13-06

Websted: https://oboronenergo.su

E-mail: info@oen.su

JSC Oboronenergo er en militær energileverandør, som i henhold til statslige kontrakter leverer elforsyningstjenester til russiske militære enheder og andre enheder, der er underlagt forsvarsministeriet. Virksomheden deltog i moderniseringen af den militære luftbase i Korenovsk, som blev anvendt af Den Russiske Føderations væbnede styrker til at iværksætte angreb på mål i Ukraine under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Den støttede derfor materielt og drog fordel af Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine. Den har også materielt støttet tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

86.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

(russisk: ООО »Ульяновский автомобильный завод« (УАЗ))

Adresse: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, 432008

Telefon: +7 (8422) 40-91-09

Websted: https://uaz.global/

E-mail: mm.medvedev@dnd.team

UAZ er en russisk bilfabrikant. Virksomheden forsyner Den Russiske Føderations væbnede styrker med UAZ Patriot-køretøjer, som blev anvendt af den russiske hær under den uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Den støtter derfor materielt og drager fordel af regeringen Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine. Derfor er den ansvarlig for materielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

87.

JSC VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

(russisk: АО »Воентелеком«)

Adresse: 107014, Rusland, Moskva, st. Bolshaya Olenya, 15A, building 1

Telefon: +7 (495) 609-50-05, +7 (985) 900-50-05

Websted: https://voentelecom.ru

E-mail: info@voentelecom.ru

Voentelecom er den førende udbyder af telekommunikationstjenester til Den Russiske Føderations forsvarsministerium. Den Russiske Føderations regering har anerkendt Voentelecom som en virksomhed af føderal betydning. Den udfører vedligeholdelse og reparation af IT-infrastruktur, militært kommunikationsudstyr, kommunikationslinjer og elektronisk krigsmateriel i Den Russiske Føderations væbnede styrker, herunder på det ulovligt annekterede Krim og i Sevastopol. Den har udviklet et samlet automatiseret digitalt kommunikationssystem til den russiske hær. Den forsyner den russiske flåde med sikker radiobredbåndskommunikation, herunder på den ulovligt annekterede Krimhalvø. Voentelecom samarbejdede med Rostec om udviklingen af LTE-standarden på det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol.

3.6.2022

 

 

 

Den støttede derfor materielt og drog fordel af regeringen Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine. Den har også materielt støttet tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

 

88.

JSC VOENTORG

(russisk: АО »Военторг«)

Adresse: Rusland, Moskva, 115035, Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3

Telefon: +7 (495) 609-5200

Websted: http://www.oaovoentorg.ru

E-mail: info@oaovoentorg.ru

Tilknyttede enheder: underordnede virksomheder:

 

JSC »Voentorg-West«

 

JSC »Voentorg-South«

 

JSC »Voentorg-Center«

 

JSC »Voentorg-Vostok«

 

JSC »Voentorg-Moscow«

 

Voentorg-Retail LLC

Voentorg er kontrahent for Den Russiske Føderations forsvarsministerium. Virksomheden leverer catering- og vaskeritjenester samt militære uniformer til Den Russiske Føderations væbnede styrker. Endvidere solgte Voentorgs datterselskab, Voentorg Retail, T-shirts fra den russiske hær med det militære symbol »Z«, som af russiske propagandister er blevet udnyttet til at fremme Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Den støtter derfor materielt eller finansielt Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine. Den støtter også materielt eller finansielt tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

89.

VOENTEKSTILPROM LLC

(russisk: ООО ВоенТекстильПром)

Adresse: 115446, Moskva, Kolomensky proezd, 13a, Rusland

Telefon: 8-499-444-32-84

Fax: 8-499-611-90-46

Websted: https://voentekstilprom.ru/

E-mail: office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom fremstiller beklædning til dækning af Den Russiske Fødersations regerings behov. Virksomheden har leveret beklædningsgenstande til det russiske militær som en del af statens ordregivende virksomhed på forsvarsområdet. Den fremstiller feltuniformer til Ruslands nationalgarde og skjorter til soldater i den russiske flåde og den russiske nationalgarde.

Den er derfor en juridisk person, som materielt eller finansielt støtter eller drager fordel af Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

3.6.2022

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(russisk: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Adresse: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moskva, 123001

Telefon: +7 (495) 926-72-70, 788-81-19

Fax: +7 (495) 788-81-16

Websted: www.nsg-ins.ru

E-mail: info@nsg-ins.ru

Independent Insurance Group Ltd er forsikringsselskab for russiske forsvarsindustrivirksomheder. Det er opført på listen over forsikringsselskaber, der leverer forsikringsydelser i forbindelse med international forsendelse af militært materiel. Det samarbejder med og forsikrer russiske statsejede virksomheder, navnlig i militær- og forsvarssektoren. Independent Insurance Group Ltd har været det vigtigste risikoforsikringsselskab for Rostec, det russiske statsejede forsvarskonglomerat. Virksomheden er blandt sponsorerne for og deltagerne i Det Internationale Militær-Tekniske Forum »Army2022«, der er organiseret af Den Russiske Føderations forsvarsministerium.

3.6.2022

 

 

 

Derfor er den ansvarlig for materielt eller finansielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Den støtter også materielt eller finansielt eller drager fordel af Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

 

91.

PJSC KAMAZ alias KAMAZ PTC

(russisk: ПАО »КАМАЗ«)

Adresse: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Republikken Tatarstan, 423827

Telefon: +7 (800) 555-00-99

Websted: https://kamaz.ru/en

E-mail: callcentre@kamaz.ru

KAMAZ er en russisk udvikler og producent af køretøjer og militært udstyr. Virksomheden fremstillede KAMAZ-5350-, KAMAZ-6350- og KAMAZ-6560-køretøjer, som blev anvendt af Den Russiske Føderations væbnede styrker under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Derfor er den ansvarlig for materielt eller finansielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

92.

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

(russisk: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Adresse: 115432, Moskva, Andropov Ave., 18, bldg. 9, Descartes Business Center, Rusland / 199178, Skt. Petersborg, Maly prospekt Vasilievsky island, 54/4

Telefon: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Moskva);

+7 (812) 449-90-90 (Skt. Petersborg)

Websted: https://kronshtadt.ru

E-mail: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru

JSC Kronshtadt Tekhnologii er en russisk militær kontrahent, som udvikler og fremstiller udstyr, software og integrerede løsninger til ubemandede luftfartøjer og den russiske forsvarsindustri. Den Russiske Føderations væbnede styrker brugte ubemandede luftfartøjer af typen Orion fremstillet af Kronshtadt Tekhnologii under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Derfor er den ansvarlig for materielt eller finansielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

93.

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(russisk: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Adresse: 423580, Republikken Tatarstan, Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Rusland

Telefon: +7(8555) 49-73-42, +7(8555) 49-75-86

Fax: +7(8555) 49-75-86

Websted: www.neftehim.tatneft.ru

E-mail: nhk@tnnh.tatneft.ru

Tilknyttede enheder:

JSC Nizhnekamskshina

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory

JSC Nizhnekamsktekhuglerod

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant)

TD »Kama« Trading House

LLC »Kama« Scientific & Technical Center

Management Company Tatneft-Neftekhim styrer og koordinerer Tatnefts underordnede dækvirksomheder, deriblandt TD KAMA, Nizhnekamskshina og Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Den samler alle virksomheder med forbindelse til Tatnefts dækvirksomhed og styrer deres produktion, planlægningsprocesser, forretningsaktiviteter, menneskelige ressourcer og PR-virksomhed.

TD KAMA, der er hoveddistributør af Tatnefts dækvirksomhedsprodukter, leverer dæk til Den Russiske Føderations væbnede styrker og Den Russiske Føderations nationalgarde. Nizhnekamskshina fremstiller dæk, der er monteret på pansrede køretøjer af typen K4386 Typhoon-VDV. Blandt Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plants produkter er dæk af typen KAMA NU402, som er monteret på infanterimobilitetskøretøjer af typen Tigr, der er udstyret med mobile panserværnsmissiler af typen Kornet. Den Russiske Føderations væbnede styrker brugte pansrede køretøjer af typen K4386 Typhoon-VDV, infanterimobilitetskøretøjer af typen Tigr og mobile panserværnsmissiler af typen Kornet under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

3.6.2022

 

 

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab

JSC Yarpolimermash-Tatneft

LLC Energoshinservis

Derfor er den ansvarlig for materielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Desuden støtter den materielt Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

 

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(russisk: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Adresse: 423580, Nizhnekamsk, industriområde, Republikken Tatarstan, Rusland

Telefon: + 7 (8555) 49-73-40

Websted: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

E-mail: nkastp@tatneft.ru

Tilknyttede enheder:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamskshina

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant producerer ståldæk. Den er Tatnefts underordnede virksomhed. Dens produkter leveres til Den Russiske Føderations forsvarsministerium.

Den fremstiller dæk af typen KAMA NU402, som er monteret på infanterimobilitetskøretøjer af typen Tigr, der er udstyret med mobile panserværnsmissiler af typen Kornet. Den Russiske Føderations væbnede styrker brugte infanterimobilitetskøretøjer af typen Tigr og mobile panserværnsmissiler af typen Kornet under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Derfor er den ansvarlig for materielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Desuden støtter den materielt Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

3.6.2022

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(russisk: ПАО »Нижнекамскшина«)

Adresse: 423570, Republikken Tatarstan, Nizhnekamsk, Rusland

Telefon: +8 555 49-79-30,

fax: + 8 555 24-15-70

Websted: https://shinakama.tatneft.ru

E-mail: nksh@tatneft.ru

Tilknyttede enheder:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Nizhnekamskshina er Ruslands førende dækfabrikant. Den er Tatnefts underordnede virksomhed. Den producerer dæk under mærkerne KAMA og Viatti. Blandt dens produkter er dæk med dobbelt anvendelse og til militær brug, der leveres til Den Russiske Føderations regering. Den fremstiller dæk, der er monteret på pansrede køretøjer af typen K4386 Typhoon-VDV. Den Russiske Føderations væbnede styrker brugte K4386 Typhoon-VDV under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Derfor er den ansvarlig for materielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Desuden støtter den materielt Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

3.6.2022

96.

LLC TD KAMA

(russisk: ООО ТД »КАМА«)

Adresse: 423570, Rusland, Republikken Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24, room 402

Telefon: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Websted: https://www.td-kama.com

E-mail: info@td-kama.com

TD KAMA er hoveddistributør af Tatnefts dækvirksomhedsprodukter, som fremstilles af Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant og Nizhnekamskshina. Den leverer dæk til Den Russiske Føderations væbnede styrker og Den Russiske Føderations nationalgarde.

Blandt Nizhnekamskshinas produkter, som TD KAMA distribuerer, er dæk med dobbelt anvendelse og til militær brug, der leveres til Den Russiske Føderations regering. Nizhnekamskshina fremstiller dæk, der er monteret på pansrede køretøjer af typen K4386 Typhoon-VDV. Blandt Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plants produkter, som TD KAMA distribuerer, er dæk af typen KAMA NU402, som er monteret på infanterimobilitetskøretøjer af typen Tigr, der er udstyret med mobile panserværnsmissiler af typen Kornet. Den Russiske Føderations væbnede styrker brugte pansrede køretøjer af typen K4386 Typhoon-VDV, infanterimobilitetskøretøjer af typen Tigr og mobile panserværnsmissiler af typen Kornet under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

3.6.2022

 

 

 

Derfor er den ansvarlig for materielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Desuden støtter den materielt Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

 

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(russisk: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

alias OJSC BLMZ

(russisk: ОАО БЛМЗ)

Adresse: Entuziastov sh., 4, Balashikha, Moskovskaya Oblast, 143900, Den Russiske Føderation

Telefon: +7 (495) 639-94-94

Websted: https://www.blmz.ru

E-mail: info@blmz.ru

BLMZ er en russisk støberi- og maskinfabrik. Den leverer materiale, der anvendes til produktion af våben til de russiske leverandører af militært udstyr, der blev pålagt sanktioner af Unionen på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

Den er Den Russiske Føderations væbnede styrkers eksterne leverandør. Den leverer udstyr og materialer til produktion af flere luftfartøjer og helikoptere, bl.a. Ka-52, der blev brugt af Den Russiske Føderations væbnede styrker under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

3.6.2022

 

 

 

Derfor er den ansvarlig for materielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Desuden støtter den materielt og drager fordel af Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

 

98.

JSC REMDIZEL

(russisk: АО »Ремдизель«)

Adresse: 423800, Republikken Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Rusland

Telefon: 7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Websted: http://www.remdizel.com

E-mail: remdizel@kamaz.ru

Tilknyttede enheder:

KAMAZ

Remdizel producerer og reparerer hjulkøretøjer og bæltekøretøjer. Den fremstiller MRAP-køretøjer af typen Typhoon K-63968, der blev brugt af Den Russiske Føderations væbnede styrker under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Derfor er den ansvarlig for materielt eller finansielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

99.

JSC SUKHOI Company

(russisk: ПАО Компания »Сухой«)

Adresse: 125284, Rusland, Moskva, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Telefon: +7 (499) 550-01-06

Websted: https://www.sukhoi.org

E-mail: info@sukhoi.org

Tilknyttede enheder:

United Aircraft Corporation (moderselskab)

Sukhoi er en russisk luftfartøjsfabrikant. Den Russiske Føderations væbnede styrker brugte kampfly fremstillet af Sukhoi under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Derfor er den ansvarlig for materielt eller finansielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

100.

JSC »121 AIRCRAFT REPAIR PLANT«

(russisk: Акционерное общество »121 авиационный ремонтный завод«)

Adresse: Rusland, 143079, Moskvaregionen, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Telefon: +7(498) 677-95-11

Websted: https://121arz.ru

E-mail: info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant reparerer luftfartøjer af typen Su-25, Su-27 og MiG-29. Det er den eneste virksomhed i Rusland, der samtidig reparerer og opgraderer Su-25-luftfartøjer til Su-25 SM-udgaven. Su-25 SM blev brugt af Den Russiske Føderations væbnede styrker under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Derfor er den ansvarlig for materielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Den støtter også materielt eller finansielt eller drager fordel af Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

3.6.2022

101.

National settlement Depository (NSD)

(russisk: Национальный расчетный депозитарий)

Adresse: Spartakovskaya street 12, 105066, Moskva, Den Russiske Føderation

Type enhed: Kreditinstitut, der ikke er en bank, aktieselskab

Registreringsdato: 27.6.1996

Statsregistreringsnummer: 3294

Primært statsregistreringsnummer: 1027739132563

Skatteregistreringsnummer: 7702165310 / 770101001

Hovedkontor: Den Russiske Føderation

NSD er en russisk finansiel institution, som ikke er en bank, og Ruslands værdipapircentral. Det er den største værdipapircentral i Rusland målt på markedsværdien af egenkapital- og gældsinstrumenter, som opbevares i depot, og den eneste, der har adgang til det internationale finansielle system.

Den er anerkendt som en systemisk vigtig russisk finansiel institution af Ruslands regering og Centralbank. Den spiller en afgørende rolle for det russiske finansielle systems funktion og dets forbindelse til det internationale finansielle system og giver dermed direkte og indirekte den russiske regering mulighed for at gennemføre sine aktiviteter og politikker samt mobilisere sine ressourcer.

3.6.2022«.

 

 

Tilknyttede enheder: Hovedaktionær/moderselskab med 99,997 % (ikke selv opført på listen):

Det offentligretlige aktieselskab »Moscow Exchange MICEX-RTS« (Moskvas børs eller MOEX) Registreret adresse: 13, Bolshoy Kislovsky per, 125009 Moskva, Den Russiske Føderation

Skatteregistreringsnummer: 7702077840

Primært statsregistreringsnummer: 1027739387411

Den ejes næsten fuldt ud af Moskvas børs, hvis opgave er at give fuld adgang til de russiske finansielle markeder. Moskvas børs er til gengæld gennem sin rolle og sine aktionærer underlagt en høj grad af kontrol fra den russiske regerings side. NSD er derfor en enhed eller et organ, som materielt eller finansielt støtter Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

 


3.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/53


RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/879

af 3. juni 2022

om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2022/884 af 3. juni 2022 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (1),

under henvisning til det fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 833/2014 (2).

(2)

Forordning (EU) nr. 833/2014 giver virkning til visse foranstaltninger i Rådets afgørelse 2014/512/FUSP (3).

(3)

Den 3. juni 2022 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2022/884 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP og om indførelse af yderligere restriktive foranstaltninger i forskellige sektorer.

(4)

Afgørelse (FUSP) 2022/884 udvider forbuddet mod levering af specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser til at omfatte yderligere tre russiske kreditinstitutter.

(5)

Afgørelse (FUSP) 2022/884 udvider også listen over personer med tilknytning til Ruslands forsvars- og industrigrundlag, som pålægges strengere eksportrestriktioner vedrørende produkter og teknologi med dobbelt anvendelse samt varer og teknologi, som kan bidrage til Ruslands teknologiske forbedringer af landets forsvars- og sikkerhedssektor.

(6)

Det anses også for hensigtsmæssigt at udvide listen over produkter, der er underlagt eksportkontrol, og som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske forbedringer eller udviklingen af landets forsvars- og sikkerhedssektor.

(7)

Afgørelse (FUSP) 2022/884 forlænger suspensionen af sendetilladelser i Unionen for russiske medieforetagender under den russiske ledelses permanente kontrol.

(8)

Den Russiske Føderation har deltaget i en systematisk, international kampagne for manipulation af medierne og fordrejning af fakta for at styrke sin strategi for destabilisering af sine nabolande og af Unionen og dens medlemsstater. Navnlig har propagandaen gentagne gange og konsekvent været rettet mod europæiske politiske partier, navnlig i valgperioderne, samt været rettet mod civilsamfundet, asylansøgere, russiske etniske mindretal, kønsidentitetsbaserede mindretal og de demokratiske institutioners funktion i Unionen og dens medlemsstater.

(9)

For at retfærdiggøre og støtte sin aggression mod Ukraine har Den Russiske Føderation været involveret i løbende og samordnede propagandaaktioner rettet mod civilsamfundet i Unionen og nabolandene, hvilket i alvorlig grad forvrider og manipulerer fakta.

(10)

Disse propagandaaktioner er blevet kanaliseret gennem en række medieforetagender under Den Russiske Føderations permanente direkte eller indirekte kontrol. Sådanne aktioner udgør en betydelig og direkte trussel mod Unionens offentlige orden og sikkerhed. Disse medieforetagender er afgørende for og medvirkende til at fremme og støtte aggressionen mod Ukraine og til destabiliseringen af dets nabolande.

(11)

I betragtning af den alvorlige situation og som svar på Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, er det nødvendigt, i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og friheder, der er anerkendt i chartret om grundlæggende rettigheder, navnlig med retten til ytrings- og informationsfrihed som anerkendt i chartrets artikel 11, at indføre yderligere restriktive foranstaltninger for at suspendere sådanne medieforetagenders udsendelsesaktiviteter i Unionen eller rettet mod Unionen. Foranstaltningerne bør opretholdes indtil aggressionen mod Ukraine er bragt til ophør, og indtil Den Russiske Føderation og dens tilknyttede medieforetagender ophører med at gennemføre propagandaaktioner mod Unionen og dens medlemsstater.

(12)

Rådet bør tillægges gennemførelsesbeføjelser til ved hjælp af gennemførelsesretsakter og efter en gennemgang af de relevante omstændigheder at beslutte, om de restriktive foranstaltninger skal finde anvendelse fra den dato, der er fastsat i denne forordning, for så vidt angår en eller flere enheder, der er opført på listen i bilag VI til denne forordning.

(13)

I overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og friheder, der er anerkendt i chartret om grundlæggende rettigheder, navnlig med retten til ytrings- og informationsfrihed, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og ejendomsretten som anerkendt i chartrets artikel 11, 16 og 17, forhindrer disse foranstaltninger ikke, at medieforetagenderne og deres medarbejdere udfører andre aktiviteter i Unionen end udsendelse, f.eks. research og interviews. Disse foranstaltninger ændrer navnlig ikke på forpligtelsen til at respektere de rettigheder, friheder og principper, der er omhandlet i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union, herunder i chartret om grundlæggende rettigheder, og i medlemsstaternes forfatninger, inden for deres respektive anvendelsesområder.

(14)

Afgørelse (FUSP) 2022/884 indfører også et forbud mod at reklamere for produkter eller tjenester i ethvert indhold, der produceres eller udsendes af russiske medieforetagender under den russiske ledelses permanente kontrol, med forbehold af suspension af sendetilladelser.

(15)

Afgørelse (FUSP) 2022/884 indfører også forbud mod direkte eller indirekte køb, import eller overførsel til medlemsstaterne af råolie og visse olieprodukter, som har oprindelse i Rusland eller er blevet eksporteret fra Rusland, og mod forsikring og genforsikring af søtransport af sådanne varer til tredjelande. Der er fastsat passende overgangsperioder.

(16)

På grund af flere medlemsstaters geografiske situation, som skaber en særlig afhængighed af råolie importeret via rørledning fra Rusland uden nogen mulig alternativ forsyning på kort sigt, bør forbuddene mod import af råolie fra Rusland midlertidigt ikke finde anvendelse, før Rådet træffer anden afgørelse, på import via rørledning af råolie fra Rusland til disse medlemsstater. Disse medlemsstater bør træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at opnå alternative forsyninger for at sikre, at import af råolie fra Rusland via rørledning omfattes af forbuddene så hurtigt som muligt.

(17)

Det er nødvendigt at forbyde videre overførsel, transport eller videresalg af råolie fra Rusland, der er leveret til en medlemsstat via rørledning, til andre medlemsstater eller til tredjelande, samt efter en overgangsperiode på otte måneder at forbyde videre overførsel, transport eller videresalg til andre medlemsstater af olieprodukter, der er fremstillet af en sådan råolie. På grund af Tjekkiets særlige afhængighed af sådanne olieprodukter bør landet have en yderligere frist på ti måneder til at opnå alternative forsyninger.

(18)

På grund af Bulgariens særlige geografiske eksponering bør der i en begrænset periode fastsættes en særlig undtagelse fra forbuddet mod import af råolie via søtransport (»råolie transporteret ad søvejen«) og af olieprodukter. På grund af Kroatiens særlige situation, eftersom landets raffinaderi skal sikre regelmæssig forsyning af vakuumgasolie for at kunne fungere, bør det være muligt for den nationale kompetente myndighed på visse betingelser at tillade køb, import eller overførsel af russisk vakuumgasolie i en bestemt periode.

(19)

Hvis forsyningen af råolie via rørledning fra Rusland til en indlandsmedlemsstat afbrydes af årsager, som den pågældende medlemsstat ikke har indflydelse på, bør import af råolie transporteret ad søvejen fra Rusland til den pågældende medlemsstat tillades som en ekstraordinær midlertidig undtagelse, indtil forsyningen via rørledning genoptages, eller indtil Rådet beslutter, at forbuddet mod import af råolie leveret via rørledning skal finde anvendelse på den pågældende medlemsstat.

(20)

I tilfælde af en pludselig forstyrrelse af olieforsyningen, hvad enten det sker via rørledning eller ad søvejen, bør medlemsstaterne handle i en ånd af solidaritet og regionalt samarbejde, som involverer både offentlige myndigheder og energivirksomheder, i tæt koordinering inden for koordinationsgruppen for olie med henblik på eventuel frigivelse af olielagre, herunder olieberedskabslagre, og andre foranstaltninger, herunder levering af den passende blanding, som fastsat i deres nationale beredskabsplaner eller vedtaget i overensstemmelse med direktiv 2009/119/EF. Denne forpligtelse til solidaritet og samarbejde er særlig relevant i lyset af Ruslands aggression mod Ukraine og en mulig forstyrrelse af forsyningerne af russisk råolie eller raffinerede olieprodukter i regionen, navnlig hvad angår rørledninger eller havne i Sortehavet. Kommissionen vil overvåge markederne og forsyningssikkerheden og vil regelmæssigt rapportere til Rådet og, hvis det er nødvendigt, stille forslag om styrkelse af forsyningssikkerheden.

(21)

I overensstemmelse med princippet om transitfrihed bør forbuddene mod køb, import eller overførsel af råolie transporteret ad søvejen og af visse olieprodukter fra Rusland ikke berøre køb, import eller overførsel af sådanne varer med oprindelse i et tredjeland, som kun er i transit gennem Rusland. Navnlig bør disse forbud ikke finde anvendelse i en situation, hvor Rusland er anført som eksportland i toldangivelserne, hvis oprindelseslandet for råolien og de andre olieprodukter er anført som et tredjeland i disse toldangivelser.

(22)

De nationale myndigheder bør foretage den nødvendige kontrol for at sikre, at transit af varer fra tredjelande ikke fører til omgåelse af forbuddene. Hvis der er tilstrækkelige beviser for, at import af varer fra tredjelande fører til omgåelse af forbuddet, bør en sådan import forbydes.

(23)

Desuden indfører afgørelse (FUSP) 2022/884 forbud mod levering til Rusland af tjenester vedrørende bogførings- og revisionsvirksomhed og skatterådgivning samt mod virksomheds- og ledelsesrådgivning og PR-ydelser.

(24)

For at sikre en gnidningsløs gennemførelse af artikel 5m i forordning (EU) nr. 833/2014 bør fristen for indstilling af de aktiviteter, der er omhandlet nævnte artikels stk. 2 og 3, forlænges fra den 10. maj 2022 til den 5. juli 2022.

(25)

Det bør præciseres, at denne forordning ikke er til hinder for, at en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats ret, modtager betalinger fra sin russiske modpart i henhold til kontrakter vedrørende varer og teknologier som opført på listen i bilag X til forordning (EU) nr. 833/2014, som blev indgået inden den 26. februar 2022 og opfyldt af denne juridiske person eller enhed eller dette organ inden den 27. maj 2022.

(26)

Under henvisning til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (4), omfatter tjenester vedrørende bogførings- og revisionsvirksomhed og skatterådgivning registrering af handelstransaktioner for virksomheder og andre, gennemgang af bogholderi og regnskaber skatteplanlægning og -rådgivning for virksomheder og udarbejdelsen af selvangivelser. Virksomheds- og ledelsesrådgivning og PR-servicevirksomhed omfatter rådgivning, vejledning og bistand til virksomheder vedrørende forretningspolitik og -strategi og overordnet planlægning, strukturering og styring af en organisation. Det omfatter også management fees, forvaltningsrevision, rådgivning vedrørende markedsstyring, personaleforhold og produktions- og projektstyring samt rådgivning, vejledning og bistand i forbindelse med forbedring af kundernes image og deres forhold til offentligheden og andre institutioner.

(27)

For at sikre en korrekt gennemførelse af foranstaltningerne i forordning (EU) nr. 833/2014 bør undtagelsen fra forbuddet mod godtransport med vejtransportvirksomheder etableret i Rusland udvides til at omfatte alle diplomatiske og konsulære repræsentationer i Rusland. Visse undtagelser fra forbuddene mod modtagelse af indskud og truster bør desuden udvides, og bestemmelserne om nationale sanktioner for overtrædelse af foranstaltningerne i nævnte forordning bør præciseres og styrkes.

(28)

Disse foranstaltninger hører under traktatens anvendelsesområde, og der bør derfor indføres lovgivning på EU-plan især for at sikre, at alle medlemsstaterne anvender dem på samme måde.

(29)

Forordning (EU) nr. 833/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 833/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2f tilføjes følgende stykke:

»3.   Det er forbudt at reklamere for produkter eller tjenester i ethvert indhold, der produceres eller udsendes af de juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag XV, herunder gennem transmission eller distribution ved hjælp af ethvert middel, som omhandlet i stk. 1.«

2)

Artikel 3, stk. 3, litra a), affattes således:

»a)

transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, medmindre det er forbudt i henhold til artikel 3m eller 3n, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller«.

3)

Artikel 3a, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

det er nødvendigt for at sikre kritisk energiforsyning i Unionen samt transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, medmindre det er forbudt i henhold til artikel 3m eller 3n, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller«.

4)

Artikel 3ea, stk. 5, litra a), affattes således:

»a)

medmindre det er forbudt i henhold til artikel 3m eller 3n, køb, import eller transport til Unionen af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm, samt visse kemiske produkter og jernprodukter som opført på listen i bilag XXIV«.

5)

Artikel 31, stk. 4, litra a), affattes således:

»a)

medmindre det er forbudt i henhold til artikel 3m eller 3n, køb, import eller transport til Unionen af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, samt titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm«.

6)

Artikel 3l, stk. 4, litra d), affattes således:

»d)

diplomatiske og konsulære repræsentationers funktion i Rusland, herunder delegationer, ambassader og missioner, eller internationale organisationer i Rusland, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, eller«.

7)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 3m

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, importere eller overføre råolie eller olieprodukter, der er opført på listen i bilag XXV, hvis de har oprindelse i Rusland eller eksporteres fra Rusland.

2.   Det er forbudt direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand eller andre tjenester i tilknytning til forbuddet i stk. 1.

3.   Forbuddene i stk. 1 og 2 finder:

a)

indtil den 5. december 2022 ikke anvendelse på enkeltstående transaktioner med forestående levering, som er indgået og opfyldt før nævnte dato, eller på opfyldelse af kontrakter om køb, import eller overførsel af produkter henhørende under KN 2709 00, der er indgået inden den 4. juni 2022 eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at de relevante medlemsstater senest den 24. juni 2022 har underrettet Kommissionen om de pågældende kontrakter, og at de relevante medlemsstater giver Kommissionen meddelelse om de enkeltstående transaktioner med forestående levering senest 10 dage efter deres gennemførelse

b)

indtil den 5. februar 2023 ikke anvendelse på enkeltstående transaktioner med forestående levering, som er indgået og opfyldt før nævnte dato, eller på opfyldelse af kontrakter om køb, import eller overførsel af produkter henhørende under KN 2710, der er indgået inden den 4. juni 2022 eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at de relevante medlemsstater senest den 24. juni 2022 har underrettet Kommissionen om de pågældende kontrakter, og at de relevante medlemsstater giver Kommissionen meddelelse om de enkeltstående transaktioner med forestående levering senest 10 dage efter deres gennemførelse

c)

ikke anvendelse på køb, import eller overførsel af råolie transporteret ad søvejen og af olieprodukter som opført på listen i bilag XXV, hvis de pågældende varer har oprindelse i et tredjeland og kun læsses i, afsendes fra eller er i transit gennem Rusland, forudsat at varerne hverken har russisk oprindelse eller ejer

d)

ikke anvendelse på råolie henhørende under KN 2709 00, som leveres via rørledning fra Rusland til medlemsstaterne, før Rådet beslutter, at forbuddene i stk. 1 og 2 finder anvendelse.

4.   Hvis forsyningen af råolie via rørledning fra Rusland til en indlandsmedlemsstat afbrydes af årsager, som den pågældende medlemsstat ikke har indflydelse på, kan råolie transporteret ad søvejen fra Rusland henhørende under KN 2709 00 importeres til denne medlemsstat som en ekstraordinær midlertidig undtagelse fra stk. 1 og 2, indtil forsyningen genoptages, eller indtil den i stk. 3, litra d), omhandlede rådsafgørelse finder anvendelse på den pågældende medlemsstat, alt efter hvad der indtræffer først.

5.   Fra og med den 5. december 2022 og uanset stk. 1 og 2 kan Bulgariens kompetente myndigheder tillade opfyldelse indtil den 31. december 2024 af kontrakter, der er indgået inden den 4. juni 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, om køb, import eller overførsel af råolie transporteret ad søvejen og af olieprodukter, der er opført på listen i bilag XXV, med oprindelse i Rusland eller eksporteret fra Rusland.

6.   Fra og med den 5. februar 2023 og uanset stk. 1 og 2 kan Kroatiens kompetente myndigheder indtil den 31. december 2023 tillade køb, import eller overførsel af vakuumgasolie henhørende under KN 2710 19 71 med oprindelse i Rusland eller eksporteret fra Rusland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

der findes ingen alternativ forsyning med vakuumgasolie, og

b)

Kroatien har mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen underrettet Kommissionen om grundene til, hvorfor det finder, at der bør gives en særlig tilladelse, og Kommissionen har ikke gjort indsigelse inden for denne frist.

7.   Varer, der indføres efter en undtagelse, der er indrømmet af en kompetent myndighed i henhold til stk. 5 eller 6, må ikke sælges videre til købere i en anden medlemsstat eller i et tredjeland.

8.   Overførsel eller transport af råolie leveret via rørledning til medlemsstater som omhandlet i stk. 3, litra d), til andre medlemsstater eller til tredjelande eller salg heraf til købere i andre medlemsstater eller i tredjelande er forbudt.

Alle forsendelser og beholdere med en sådan råolie markeres tydeligt som »REBCO: eksportforbud«.

Fra den 5. februar 2023 er det, hvis råolie er blevet leveret via rørledning til en medlemsstat som omhandlet i stk. 3, litra d), forbudt at overføre eller transportere olieprodukter henhørende under KN 2710, som er fremstillet af en sådan råolie, til andre medlemsstater eller til tredjelande, eller at sælge sådanne olieprodukter til købere i andre medlemsstater eller i tredjelande.

Som en midlertidig undtagelse finder forbuddene i tredje afsnit anvendelse fra den 5. december 2023 på import og overførsel til Tjekkiet og på salg til købere i Tjekkiet af olieprodukter fremstillet af råolie, der er leveret via rørledning til en anden medlemsstat, jf. stk. 3, litra d). Hvis der stilles alternative forsyninger af sådanne olieprodukter til rådighed for Tjekkiet før denne dato, ophæver Rådet denne midlertidige undtagelse. I perioden indtil den 5. december 2023 må mængden af sådanne olieprodukter, der importeres til Tjekkiet fra andre medlemsstater, ikke overstige de gennemsnitlige mængder, der er importeret til Tjekkiet fra disse andre medlemsstater i samme periode i de foregående fem år.

9.   Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på køb i Rusland af varer, der er opført på listen i bilag XXV, og som er nødvendige for at opfylde væsentlige behov hos køberen i Rusland eller humanitære projekter i Rusland.

10.   Medlemsstaterne underretter senest den 8. juni 2022 og derefter hver tredje måned Kommissionen om de mængder råolie henhørende under KN 2709 00, som er importeret via rørledning, jf. stk. 3, litra d). Sådanne importtal opdeles efter rørledning. Hvis den ekstraordinære midlertidige undtagelse, der er omhandlet i stk. 4, finder anvendelse på en indlandsmedlemsstat, aflægger den pågældende medlemsstat hver tredje måned rapport til Kommissionen om de mængder råolie transporteret ad søvejen henhørende under KN 2709 00, som den importerer fra Rusland, så længe undtagelsen finder anvendelse.

I perioden indtil den 5. december 2023, jf. stk. 8, fjerde afsnit, aflægger medlemsstaterne hver tredje måned rapport til Kommissionen om de mængder, som de eksporterer til Tjekkiet af olieprodukter henhørende under KN 2710, der er fremstillet af råolie, som er leveret via rørledning, jf. stk. 3, litra d).

Artikel 3n

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med transport, herunder gennem skibsoverførsler, til tredjelande af råolie eller olieprodukter, der er opført på listen i bilag XXV, og som har oprindelse i Rusland eller er blevet eksporteret fra Rusland.

2.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på:

a)

opfyldelse indtil den 5. december 2022 af kontrakter, der er indgået inden den 4. juni 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, eller

b)

transport af råolie eller olieprodukter som opført på listen i bilag XXV, hvis de pågældende varer har oprindelse i et tredjeland og kun læsses i, afsendes fra eller er i transit gennem Rusland, forudsat at de pågældende varer hverken har russisk oprindelse eller ejer.«

8)

I artikel 5aa foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykke tilføjes:

»2a.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på modtagelse af betalinger, der skal foretages af de juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i nævnte stykke, i henhold til kontrakter, der er udført inden den 15. maj 2022.«

b)

Stk. 3, litra a), affattes således:

»a)

medmindre det er forbudt i henhold til artikel 3m eller 3n, transaktioner, der er strengt nødvendige for direkte eller indirekte køb, import eller transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, samt titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm, fra eller gennem Rusland til Unionen, et land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz eller det vestlige Balkan«.

c)

I stk. 3 tilføjes følgende litraer:

»d)

transaktioner, herunder salg, der er strengt nødvendige for afvikling senest den 5. september 2022 af et joint venture eller et lignende retligt arrangement, der er indgået inden den 16. marts 2022, og som involverer en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i stk. 1

e)

transaktioner i forbindelse med levering af elektroniske kommunikationstjenester, datacentertjenester, og levering af de tjenester og det udstyr, der er nødvendige for deres drift, vedligeholdelse, sikkerhed, herunder levering af firewalls, og callcentertjenester, til en juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag XIX.«

9)

Artikel 5c affattes således:

»Artikel 5c

1.   Uanset artikel 5b, stk. 1 og 2, kan de kompetente myndigheder tillade modtagelse af et sådant indskud eller en sådan tegnebogs-, konto- eller depottjeneste på sådanne vilkår, som de finder hensigtsmæssige, efter at have fastslået, at modtagelse af et sådant indskud eller en sådan tegnebogs-, konto- eller depottjeneste:

a)

er nødvendig til at dække basale behov hos de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 5b, stk. 1, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer eller godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

d)

er nødvendig til afholdelse af ekstraordinære udgifter, på betingelse af at den kompetente myndighed mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen har meddelt de andre medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den finder, at der bør gives særlig tilladelse, eller

e)

er nødvendig til en diplomatisk eller konsulær repræsentations eller international organisations officielle formål.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, litra a), b), c) eller e), senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.«

10)

Artikel 5f, stk. 2, affattes således:

»2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på statsborgere i en medlemsstat, i et land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz eller på fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat, i et land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz.«

11)

Artikel 5h affattes således:

»Artikel 5h

1.   Det er forbudt at levere specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser, der anvendes til udveksling af finansielle data, til de juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag XIV, eller til juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret i Rusland, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag XIV, direkte eller indirekte ejer over 50 %.

2.   Forbuddet i stk. 1 gælder for hver af de juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag XIV, fra den dato, der er anført for dem i nævnte bilag. Forbuddet gælder fra den samme dato for juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret i Rusland, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag XIV, direkte eller indirekte ejer over 50 %.«

12)

Artikel 5k, stk. 2, litra e), affattes således:

»e)

medmindre det er forbudt i henhold til artikel 3m eller 3n, køb, import eller transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, samt titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller«.

13)

Artikel 5m affattes således:

»Artikel 5m

1.   Det er forbudt at registrere, stille et vedtægtsmæssigt hjemsted, en forretningsadresse eller en administrativ adresse samt forvaltningstjenester til rådighed for en trust eller ethvert lignende retligt arrangement, hvis stifter eller begunstigede er:

a)

russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland

b)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland

c)

juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i litra a) eller b) direkte eller indirekte ejer over 50 %

d)

juridiske personer, enheder eller organer, der kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i litra a), b) eller c)

e)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i litra a), b), c) eller d).

2.   Det er fra den 5. juli 2022 forbudt at fungere som eller sørge for, at en anden person fungerer som trustee, proformaaktionær, direktør, sekretær eller tilsvarende stilling i forbindelse med en trust eller et lignende retligt arrangement som omhandlet i stk. 1.

3.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på de transaktioner, der er strengt nødvendige for afslutning senest den 5. juli 2022 af kontrakter, der ikke er i overensstemmelse med denne artikel, og som er indgået inden den 9. april 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

4.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, når stifteren eller den begunstigede er statsborger i en medlemsstat eller en fysisk person, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat.

5.   Uanset stk. 2 kan de kompetente myndigheder på sådanne vilkår, som de finder hensigtsmæssige, tillade, at de i stk. 2 omhandlede tjenester fortsætter efter den 5. juli 2022, med henblik på:

a)

gennemførelse senest den 5. september 2022 af transaktioner, der er strengt nødvendige for afslutning af kontrakter, der er omhandlet i stk. 3, forudsat at de pågældende transaktioner blev påbegyndt inden den 11. maj 2022, eller

b)

andre grunde, forudsat at tjenesteyderne ikke direkte eller indirekte accepterer pengemidler eller økonomiske ressourcer fra eller stiller pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for de personer, der er omhandlet i stk. 1, eller på anden måde giver disse personer nogen fordel af aktiver placeret i en trust.

6.   Uanset stk. 1 og 2 kan de kompetente myndigheder tillade de i nævnte stykker omhandlede tjenester på sådanne vilkår, som de finder hensigtsmæssige, efter at have fastslået, at dette er nødvendigt med henblik på:

a)

humanitære formål såsom at levere eller lette levering af bistand, herunder lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer eller overførsel af humanitære hjælpearbejdere og dertil knyttet bistand, eller til evakueringer

b)

civilsamfundsaktiviteter, der direkte fremmer demokratiet, menneskerettighederne eller retsstatsprincippet i Rusland, eller

c)

drift af truster, der har til formål at administrere erhvervstilknyttede pensionsordninger, forsikringspolicer eller medarbejderaktieordninger, velgørende organisationer, amatørsportsklubber og fonde for mindreårige eller sårbare voksne.

7.   Den pågældende medlemsstat underretter Kommissionen om enhver tilladelse, der gives i medfør af stk. 5 eller 6, senest to uger efter meddelelsen af en sådan tilladelse.«

14)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 5n

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at levere tjenester vedrørende bogførings- og revisionsvirksomhed, herunder lovpligtig revision, og skatterådgivning samt virksomheds- og ledelsesrådgivning og PR-ydelser til:

a)

Ruslands regering, eller

b)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på levering af tjenester, der er strengt nødvendige for afslutning senest den 5. juli 2022 af kontrakter, der ikke er i overensstemmelse med denne artikel, og som er indgået inden den 4. juni 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på levering af tjenester, der er strengt nødvendige for udøvelsen af retten til et forsvar i retssager og retten til effektive retsmidler.

4.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på levering af tjenesteydelser, der udelukkende er beregnet til brug for juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret i Rusland, og som ejes af eller udelukkende eller i fællesskab kontrolleres af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats ret.

5.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder tillade de i nævnte stykke omhandlede tjenester på sådanne vilkår, som de finder hensigtsmæssige, efter at have fastslået, at dette er nødvendigt med henblik på:

a)

humanitære formål såsom at levere eller lette levering af bistand, herunder lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer eller overførsel af humanitære hjælpearbejdere og dertil knyttet bistand, eller til evakueringer, eller

b)

civilsamfundsaktiviteter, der direkte fremmer demokratiet, menneskerettighederne eller retsstatsprincippet i Rusland.«

15)

Artikel 8, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, herunder om nødvendigt strafferetlige sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelser af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne fastsætter også passende foranstaltninger til konfiskation af udbyttet af sådanne overtrædelser.«

16)

Bilag IV ændres som angivet i bilag I til denne forordning.

17)

Bilag VII ændres som angivet i bilag II til denne forordning.

18)

Bilag VIII ændres som angivet i bilag III til denne forordning.

19)

Bilag XII ændres som angivet i bilag IV til denne forordning.

20)

Bilag XIV erstattes af teksten i bilag V til denne forordning.

21)

Bilag XV ændres som angivet i bilag VI til denne forordning.

Dette nummer finder anvendelse for så vidt angår en eller flere af de enheder, der er opført på listen i bilag VI til denne forordning, fra den 25. juni 2022 og under forudsætning af, at Rådet efter gennemgang af de pågældende tilfælde træffer afgørelse herom ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.

22)

Bilag XXI ændres som angivet i bilag VII til denne forordning.

23)

Et bilag XXV tilføjes, jf. bilag VIII til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2022.

På Rådets vegne

C. COLONNA

Formand


(1)  EUT L 153 af 3.6.2022.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).

(4)  EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23.


BILAG I

I bilag IV til forordning (EU) nr. 833/2014 tilføjes følgende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer:

»46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise »Radiosviaz«

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise »Kant«

Scientific-Production Enterprise »Svyaz«

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute »Argon«

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Salute«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »State Machine Building Design Bureau »Vympel« By Name I.I.Toropov«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »URALELEMENT«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Plant Dagdiesel«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company »Research Center for Automated Design«

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant »Molot«

Tactical Missile Company, PJSC »MBDB »ISKRA««

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, »Central Design Bureau of Automation«

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP »Region«

Tactical Missile Corporation, AO TMKB »Soyuz«

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern »MPO — Gidropribor«

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company »KRASNY GIDROPRESS«

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau »Detal«

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) »October«

United Shipbuilding Corporation »Production Association Northern Machine Building Enterprise«

United Shipbuilding Corporation »5th Shipyard«.«


BILAG II

I bilag VII til forordning (EU) nr. 833/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I underkategori X.A.I.003 i Kategori I — Elektronik affattes litra a) således:

»a.

Andre frekvensomformere og deres specielt konstruerede komponenter end dem, der er specificeret i CML eller i forordning (EU) 2021/821«.

2)

Følgende kategorier tilføjes:

»Kategori IX — Særlige materialer og tilhørende udstyr

X.C.IX.001

Isolerede kemisk definerede forbindelser, ifølge bestemmelse 1 til kapitel 28 og 29 i den kombinerede nomenklatur:

a.

I koncentrationer på 95 vægtprocent eller derover som følger:

1.

Ethylendichlorid (CAS 107-06-2)

2.

Nitromethan (CAS 75-52-5)

3.

Picrinsyre (CAS 88-89-1)

4.

Aluminiumchlorid (CAS 7446-70-0)

5.

Arsen (CAS 7440-38-2)

6.

Arsentrioxid (CAS 1327-53-3)

7.

Bis(2-chlorethyl)ethylaminhydrochlorid (CAS 3590-07-6)

8.

Bis(2-chlorethyl)methylaminhydrochlorid (CAS 55-86-7)

9.

Tris(2-chlorethyl)aminhydrochlorid (CAS 817-09-4)

10.

Tributylphosphit (CAS 102-85-2)

11.

Methylisocyanat (CAS 624-83-9)

12.

Quinaldin (CAS 91-63-4)

13.

2-bromchlorethan (CAS 107-04-0)

14.

Benzil (CAS 134-81-6)

15.

Diethylether (CAS 60-29-7)

16.

Dimethylether (CAS 115-10-6)

17.

Diethylaminoethanol (CAS 108-01-0)

18.

2-Methoxyethanol (CAS 109-86-4)

19.

Butyrylcholinesterase (BCHE)

20.

Diethylentriamin (CAS 111-40-0)

21.

Dichlormethan (CAS 75-09-2)

22.

Dimethylamin (CAS 121-69-7)

23.

Ethylbromid (CAS 74-96-4)

24.

Ethylchlorid (CAS 75-00-3)

25.

Ethylamin (CAS 75-04-7)

26.

Hexamin (CAS 100-97-0)

27.

Isopropanol (CAS 67-63-0)

28.

Isopropylbromid (CAS 75-26-3)

29.

Isopropylether (CAS 108-20-3)

30.

Methylamin (CAS 74-89-5)

31.

Methylbromid (CAS 74-83-9)

32.

Monoisopropylamin (CAS 75-31-0)

33.

Obidoximchlorid (CAS 114-90-9)

34.

Kaliumbromid (CAS 7758-02-3)

35.

Pyridin (CAS 110-86-1)

36.

Pyridostigminbromid (CAS 101-26-8)

37.

Natriumbromid (CAS 7647-15-6)

38.

Metallisk natrium (CAS 7440-23-5)

39.

Tributylamin (CAS 102-82-9)

40.

Triethylamin (CAS 121-44-8), eller

41.

Trimethylamin (CAS 75-50-3).

b.

I koncentrationer på 90 vægtprocent eller derover som følger:

1.

Acetone (CAS 67-64-1)

2.

Acetylen (CAS 74-86-2)

3.

Ammoniak (CAS 7664-41-7)

4.

Antimon (CAS 7440-36-0)

5.

Benzaldehyd (CAS 100-52-7)

6.

Benzoin (CAS 119-53-9)

7.

1-butanol (CAS 71-36-3)

8.

2-butanol (CAS 78-92-2)

9.

Isobutanol (CAS 78-83-1)

10.

Tert-Butanol (CAS 75-65-0)

11.

Calciumcarbid (CAS 75-20-7)

12.

Carbonmonoxid (CAS 630-08-0)

13.

Chlor (CAS 7782-50-5)

14.

Cyclohexanol (CAS 108-93-0)

15.

Dicyclohexylamin (CAS 101-83-7)

16.

Ethanol (CAS 64-17-5)

17.

Ethylen (CAS 74-85-1)

18.

Ethylenoxid (CAS 75-21-8)

19.

Fluorapatit (CAS 1306-05-4)

20.

Hydrogenchlorid (CAS 7647-01-0)

21.

Hydrogensulfid (CAS 7783-06-4)

22.

Mandelsyre (CAS 90-64-2)

23.

Methanol (CAS 67-56-1)

24.

Methylchlorid (CAS 74-87-3)

25.

Methylodid (CAS 74-88-4)

26.

Methanethiol (CAS 74-93-1)

27.

Monoethylenglycol (CAS 107-21-1)

28.

Oxalylklorid (CAS 79-37-8)

29.

Kaliumcyanid (CAS 1312-73-8)

30.

Kaliumthiocyanat (CAS 333-20-0)

31.

Natriumhypochlorit (CAS 7681-52-9)

32.

Svovl (CAS 7704-34-9)

33.

Svovldioxid (CAS 7446-09-5)

34.

Svovltrioxid (CAS 7446-11-9)

35.

Thiophosphorylchlorid (CAS 3982-91-0)

36.

Tri-isobutylphosphit (CAS 1606-96-8)

37.

Hvidt fosfor (CAS 12185-10-3), eller

38.

Gult fosfor (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002

Fentanyl og derivater deraf Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil og Carfentanil samt salte af disse produkter.

Bemærk:

X.C.IX.002 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

X.C.IX.003

Følgende kemiske prækursorer for kemikalier, der har indflydelse på centralnervesystemet:

a.

4-Anilino-N-phenethylpiperidin (CAS 21409-26-7), eller

b.

N-Phenethyl-4-piperidon (CAS 39742-60-4).

Noter:

1.

X.C.IX.003 lægger ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i X.C.IX.003, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 1 vægtprocent af blandingen.

2.

X.C.IX.003 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

Kategori X – Materialebehandling

X.B.X.001

"Kontinuerlige strømningsreaktorer" og deres "modulkomponenter".

Tekniske noter:

1.

I forbindelse med X.B.X.001 består "kontinuerlige strømningsreaktorer" af systemer med plug and play, hvor reaktanter løbende tilføres reaktoren, og det resulterende produkt opsamles ved afløbet.

2.

I X.B.X.001 forstås ved "modulkomponenter" moduler til fluidik, væskepumper, ventiler, moduler med fast leje, miksermoduler, trykmålere, væske-væskeseparatorer osv.

X.B.X.002

Nukleinsyresamlere og –synthesizere, der ikke er underlagt kontrol af 2B352.i, der helt eller delvis er automatiserede og konstruerede til at generere nukleinsyrer på over 50 baser.

X.B.X.003

Automatiseret "peptid-synthesizer", der kan fungere i kontrolleret atmosfære.«


BILAG III

I bilag VIII til forordning (EU) nr. 833/2014 tilføjes følgende partnerlande:

»DET FORENEDE KONGERIGE

SYDKOREA«.


BILAG IV

I bilag XII til forordning (EU) nr. 833/2014 affattes titlen således:

»Liste over juridiske personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 5, stk. 2«.


BILAG V

Bilag XIV til forordning (EU) nr. 833/2014 affattes således:

»BILAG XIV

LISTE OVER JURIDISKE PERSONER, ENHEDER OG ORGANER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 5h

Den juridiske persons, enhedens eller organets navn

Anvendelsesdato

Bank Otkritie

12. marts 2022

Novikombank

12. marts 2022

Promsvyazbank

12. marts 2022

Bank Rossiya

12. marts 2022

Sovcombank

12. marts 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12. marts 2022

VTB BANK

12. marts 2022

Sberbank

14. juni 2022

Credit Bank of Moscow

14. juni 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14. juni 2022

«

BILAG VI

I bilag XV til forordning (EU) nr 833/2014 tilføjes følgende enheder:

»Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International«.


BILAG VII

Bilag XXI til forordning (EU) nr. 833/2014 affattes således:

»BILAG XXI

LISTE OVER PRODUKTER OG TEKNOLOGI SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3i

KN-kode

Varens navn

0306

Krebsdyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; røgede krebsdyr, også afskallede, også kogt før eller under røgningen; krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

16043100

Kaviar

16043200

Kaviarerstatning

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

2303

Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter, roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling, samt mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling, også i form af pellets

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker

ex ex2825

Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte; andre uorganiske baser; andre metaloxider, -hydroxider og -peroxider, undtagen KN-kode 2825 20 00 og 2825 30 00

ex ex2835

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) og fosfater; polyphosphater, også når de ikke er kemisk definerede, undtagen KN-kode 2835 26 00

ex ex2901

Acycliske carbonhydrider, undtagen KN-kode 2901 10 00

2902

Cycliske karbonhydrider

ex ex2905

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf, undtagen KN-kode 2905 11 00

2907

Fenoler; fenolalkoholer

2909

Ethere, etheralkoholer, etherphenoler, etheralkoholphenoler, alkoholperoxider, etherperoxider, acetaler og hemiacetaler og ketonperoxider (uanset om de er kemisk definerede) samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

310420

Kaliumchlorid

310520

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de tre gødningselementer kvælstof, fosfor og kalium

310560

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer phosphor og kalium

ex ex31059020

Andre gødningsstoffer, som indeholder kaliumchlorid

ex ex31059080

Andre gødningsstoffer, som indeholder kaliumchlorid

3902

Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form

4011

Nye dæk, af gummi

44

Træ og varer deraf; trækul

4705

Træmasse fremstillet ved en kombineret kemisk-mekanisk proces

4804

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller eller ark, undtagen varer henhørende under pos. 4802 eller 4803

6810

Varer af cement, beton eller kunststen, også forstærkede

7005

Floatglas og andet planglas, der er slebet eller poleret, også med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet

7007

Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas

7010

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas

7019

Glasfibre (herunder glasuld) og varer deraf (f.eks. garn, rovings og vævet stof)

7106

Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7606

Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm

7801

Ubearbejdet bly

ex ex8411

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner, med undtagelse af dele af turboreaktorer eller propelturbiner under KN-kode 8411 91 00

8431

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner eller apparater henhørende under pos. 8425 -8430

8901

Passagerskibe, krydstogtskibe, færger, fragtskibe, flodpramme og lignende fartøjer til passager- eller godstransport

8904

Bugserbåde og fartøjer til skubning

8905

Fyrskibe, havnesprøjter, opmudringsfartøjer, flydekraner og andre fartøjer, hvis hovedfunktion er en anden end selve sejladsen; flydedokke; bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning

9403

Andre møbler og dele dertil

«

BILAG VIII

Følgende bilag tilføjes:

»BILAG XXV

LISTE OVER RÅOLIE OG OLIEPRODUKTER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3m OG 3n

KN-kode

Varebeskrivelse

2709 00

Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, inklusive råolie

2710

Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler; affaldsolier

«

3.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/75


RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/880

af 3. juni 2022

om ændring af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 (2) giver virkning til restriktive foranstaltninger, der er fastsat i afgørelse 2014/145/FUSP.

(2)

Den 3. juni 2022 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2022/885 (3) om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP, hvorved der indførtes flere muligheder for fritagelse for indefrysningen af aktiver og forbuddet mod at stille pengemidler og økonomiske ressourcer til rådighed for udpegede personer og enheder. Det er også hensigtsmæssigt at præcisere og skærpe bestemmelserne om nationale sanktioner for overtrædelse af foranstaltningerne i den pågældende forordning.

(3)

Disse ændringer hører ind under anvendelsesområdet for traktaten, og det er derfor nødvendigt at indføre regulering på EU-plan for at gennemføre dem, navnlig for at sikre, at de finder ensartet anvendelse i alle medlemsstaterne.

(4)

Forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 269/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 6c

Artikel 2 finder ikke anvendelse på pengemidler eller økonomiske ressourcer, der er strengt nødvendige for telekommunikationsoperatører i Unionens levering af elektroniske kommunikationstjenester, for levering af tilhørende faciliteter og tilknyttede tjenester, der er nødvendige for sådanne elektroniske kommunikationstjenesters drift, vedligeholdelse og sikkerhed, i Rusland, i Ukraine, i Unionen, mellem Rusland og Unionen og mellem Ukraine og Unionen, og for datacentertjenester i Unionen.«

2)

Artikel 15, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner, herunder i givet fald strafferetlige sanktioner, der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne fastsætter også passende foranstaltninger til konfiskation af udbyttet af sådanne overtrædelser.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2022.

På Rådets vegne

C. COLONNA

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2022/885 af 3. juni 2022 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 153 af 3.6.2022).


AFGØRELSER

3.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/77


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2022/881

af 3. juni 2022

om gennemførelse af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2012/642/FUSP af 15. oktober 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine (1), særlig artikel 6, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 15. oktober 2012 vedtog Rådet afgørelse 2012/642/FUSP.

(2)

I betragtning af alvoren af situationen i Belarus og de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne og den fortsatte undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition bør 12 enkeltpersoner og otte enheder opføres på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til afgørelse 2012/642/FUSP.

(3)

Afgørelse 2012/642/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til afgørelse 2012/642/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2022.

På Rådets vegne

C. COLONNA

Formand


(1)  EUT L 285 af 17.10.2012, s. 1.


BILAG

I bilag I til afgørelse 2012/642/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Følgende fysiske personer tilføjes i tabellen »A. Fysiske personer, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 1«:

 

Navn

(translitteration af hviderussisk skrivemåde)

(translitteration af russisk skrivemåde)

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen på listen

Dato for opførelse på listen

»184.

Ihar Vasilievich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Stilling(er): formand for den centrale kommission i Republikken Belarus om valg og afholdelse af folkeafstemninger i republikken

Fødselsdato: 28.4.1964

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

I sin stilling som formand for den centrale kommission i Republikken Belarus om valg og afholdelse af folkeafstemninger i republikken siden den 13. december 2021 var Ihar Karpenka ansvarlig for tilrettelæggelsen og afholdelsen af folkeafstemningen om forfatningen den 27. februar 2022, som ikke lever op til de internationale standarder for retsstatsprincippet, demokrati og menneskerettigheder og ikke overholder de kriterier, der er fastsat af Venedigkommissionen. Navnlig var udarbejdelsesprocessen ikke gennemsigtig og inddrog ikke civilsamfundet eller den demokratiske opposition i eksil.

Han er derfor ansvarlig for den alvorlige underminering af demokratiet og retsstatsprincippet i Belarus.

3.6.2022

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Stilling(er): søn af Aliaksei Aleksin, aktionær i Belneftgaz, Energo-Oil og Grantlo (tidligere Energo-Oil-Invest)

Fødselsdato: 25.4.1987

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Dzmitry Aleksin er søn af Aliaksei Aleksin, en fremtrædende belarusisk forretningsmand. I 2021 blev han medejer af virksomheder, der var ejet af eller knyttet til hans far, herunder Energo-Oil, Belneftgaz og Grantlo (tidligere Energo-Oil-Invest). Disse virksomheder fik præferencebehandling på grundlag af præsidentdekreter undertegnet af Aliaksandr Lukashenka: Inter Tobacco fik eneret til at importere tobaksvarer til Belarus, mens Belneftgaz blev udpeget som national transitovervågningsoperatør.

Han drager således fordel af Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Stilling(er): søn af Aliaksei Aleksin, aktionær i Belneftgaz, Energo-Oil og Grantlo (tidligere Energo-Oil-Invest)

Fødselsdato: 29.8.1997

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Vital Aleksin er søn af Aliaksei Aleksin, en fremtrædende belarusisk forretningsmand. I 2021 blev han medejer af virksomheder, der var ejet af eller knyttet til hans far, herunder Energo-Oil, Belneftgaz og Grantlo (tidligere Energo-Oil-Invest). Disse virksomheder fik præferencebehandling på grundlag af præsidentdekreter undertegnet af Aliaksandr Lukashenka: Inter Tobacco fik eneret til at importere tobaksvarer til Belarus, mens Belneftgaz blev udpeget som national transitovervågningsoperatør.

Han drager således fordel af Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Stilling(er): serbisk forretningsmand og politiker med tilknytning til virksomheden Dana Holdings

Fødselsdato: 17.1.1954

Fødested: Peja/Pec, Kosovo

Køn: mand

Nationalitet: serber

Pasnummer: 012830978 (gyldigt indtil 27.12.2026)

Bogoljub Karić er serbisk forretningsmand og politiker. Sammen med sine familiemedlemmer har han udviklet et netværk af ejendomsselskaber i Belarus og har opbygget et netværk af kontakter med Aliaksandr Lukashenkas familie. Han har navnlig været tæt knyttet til Dana Holdings og dets tidligere datterselskab Dana Astra, og han har angiveligt repræsenteret disse enheder på møder med Lukashenka. Projektet Minsk World, som blev udviklet af en virksomhed med tilknytning til Bogoljub Karić, blev af Lukashenka beskrevet som »et eksempel på samarbejde inden for den slaviske verden«. Takket være disse tætte forbindelser med Lukashenka og hans nærmeste kreds modtog virksomheder med tilknytning til Bogoljub Karić særbehandling fra Lukasjenkoregimet, herunder skattelettelser og grundstykker til udvikling af fast ejendom.

Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Stilling(er): medvært for programmet »Platform« på den statsejede TV-kanal »Belarus 1«

Medlem af organisationen »Rusj molodaja«

Fødselsdato: 20.9.1990

Fødested: Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Andrii Sich er medvært for programmet »Platform« på den statsejede tv-kanal »Belarus 1«. I denne stilling har han støttet regimets narrativer, der har til formål at miskreditere uafhængige medier, undergrave demokratiet og retfærdiggøre undertrykkelse. Han har støttet Lukasjenkoregimets narrativ om vestlige staters hensigter om at organisere statskup i Belarus og krævet hårde straffe til dem, der angiveligt var involveret, og har støttet desinformationskampagner om, at de migranter, der ankommer til Den Europæiske Union fra Belarus, blev mishandlet, og fremmet forestillingen om uafhængige medier som agenter for udenlandsk indflydelse, hvis aktivitet bør begrænses.

Han støtter dermed Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Stilling(er): chef for afdelingen for tilsyn med overholdelse af loven om domstolsafgørelser i straffesager ved anklagemyndigheden i Gomelregionen/Oblast, ledende juridisk rådgiver

Fødselsdato: 21.3.1980

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Dzianis Mikusheu er chef for afdelingen for tilsyn med overholdelse af loven om domstolsafgørelser i straffesager ved anklagemyndigheden i Gomelregionen/Oblast og ledende juridisk rådgiver. I denne stilling var han ansvarlig for at indlede retsforfølgningen af Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, Ihar Losik, Uladzimir Tsyhanovich og Mikalai Statkevich. Han bidrog til den vilkårlige tilbageholdelse af Siarhei Tsikhanouski, som det fremgår af rapporten fra Menneskerettighedsrådets Arbejdsgruppe om Vilkårlig Tilbageholdelse.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for underminering af retsstatsprincippet samt for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

3.6.2022

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA

Nikolai Ivanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Stilling(er): dommer ved regionalretten i Gomel

Fødselsdato: 3.7.1979

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Personligt ID-nummer: 3070379H041PBI

Mikalai Dolia er dommer ved regionalretten i Gomel. I denne stilling var har ansvarlig for at dømme Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, Ihar Losik, Uladzimir Tsyhanovich og Mikalai Statkevich til uforholdsmæssigt lange fængselsstraffe. Han bidrog til den vilkårlige tilbageholdelse af Siarhei Tsikhanouski, som det fremgår af rapporten fra Menneskerettighedsrådets Arbejdsgruppe om Vilkårlig Tilbageholdelse.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for underminering af retsstatsprincippet samt for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

3.6.2022

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Stilling(er): chef for hovedafdelingen for bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption i Belarus (GUBOPiK)

Fødselsdato: 19.2.1974

Adresse: 4A Skryganova St., Apt. 211, Minsk, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Andrei Parshyn har siden 2021 været chef for hovedafdelingen for bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption (GUBOPiK) i indenrigsministeriet. GUBOPiK er et af de vigtigste organer med ansvar for politisk forfølgelse i Belarus, herunder vilkårlige og ulovlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af aktivister og medlemmer af civilsamfundet.

GUBOPiK har på sin profil på Telegram offentliggjort videoer af belarusiske aktivisters og almindelige borgeres tvangstilståelser, hvor de stilles til skue for den brede offentlighed i Belarus og bruges som et redskab til at lægge politisk pres. GUBOPiK tilbageholdt også Mark Bernstein, en af de ledende redaktører for det russisksprogede Wikipedia, for at have offentliggjort oplysninger om den russiske aggression mod Ukraine, der betragtes som antirussiske »fake news«.

Andrei Parshyn er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus.

3.6.2022

192.

Ihar Piatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Stilling(er): ansat ved den statsejede TV-kanal ONT (»ONT«), forfatter og studievært for flere programmer (»Propaganda«, »To be completed«)

Fødselsdato: 26.3.1989

Fødested: Grodno/Hrodna, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Ihar Tur er ansat ved den statsejede TV-kanal ONT og er en af Lukasjenkoregimets vigtigste propagandister. Han er vært for programmet »Propaganda«, hvor han opfordrer til vold, miskrediterer oppositionsaktivister og promoverer videoer med tvungne tilståelser fra politiske fanger. Han er forfatter til en række falske rapporter om den belarusiske oppositions protester og om desinformation om begivenheder i Unionen og angreb på civilsamfundet. Han er også ansvarlig for online at sprede desinformation og budskaber med opfordring til vold. Han modtog en medalje af Aliaksandr Lukashenka for sit arbejde i medierne.

Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

193.

Lyudmila Leanidauna HLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Stilling(er): særlig korrespondent for avisen SB Belarus Segodnya, studievært på den statsejede TV-kanal »Belarus 1«

Fødselsdato: 30.6.1983

Adresse: 8A Vodolazhsky St., apt. 45, Minsk, Belarus

Køn: kvinde

Nationalitet: belarusisk

Lyudmila Hladkaya er en af Lukasjenkoregimets mest fremtrædende propagandister. Hun er ansat på avisen »SB Belarus Segodnya« og er tilknyttet andre regimevenlige medier, herunder den statsejede TV-kanal »Belarus 1«. Hun bruger ofte hadefuld tale og nedsættende sprog, når hun omtaler den demokratiske opposition. Hun har også gennemført utallige »interviews« med uretfærdigt tilbageholdte belarusiske borgere, ofte studerende, som blev vist i ydmygende situationer og gjort til grin. Hun har promoveret sikkerhedsapparatets undertrykkelse og deltaget i desinformations- og informationsmanipulationskampagner. Hun giver offentligt udtryk for sin støtte til Aliaksandr Lukashenka og udtrykker stolthed over at tjene hans regime. Hun er blevet rost offentligt for sit arbejde og har modtaget priser af Lukashenka.

Hun drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

194.

Ryhor Yuryevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Stilling(er): ansat hos den statsejede TV-kanal »CTV«, forfatter og vært for flere programmer (»Secret Springs of Politics«, »Order of Judas«, »Panopticon«)

Rang: løjtnant af reserven

Fødselsdato: 18.10.1995

Fødested: Minsk, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Ryhor Azaronak er en af Lukasjenkoregimets største propagandister. Han er politisk klummeskribent, forfatter og vært for ugentlige propagandaudsendelser på den statsejede TV-kanal CTV. I sine udsendelser har han støttet vold mod kritikere af Lukasjenkoregimet og brugt systematisk nedsættende sprog om aktivister, journalister og andre modstandere af Lukasjenkoregimet. Han har modtaget en pris med medaljen »For Courage« af Aliaksandr Lukashenka.

Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Stilling(er): generaldirektør for aktieselskabet »Belaruskali«

Medlem af det stående udvalg for udenrigsanliggender og national sikkerhed i Republikrådet i Republikken Belarus' Nationalforsamling

Fødselsdato: 15.6.1976

Fødested: Pogost Settlement i Soligorskdistriktet, provinsen Minsk, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Ivan Galavatyi er generaldirektør for den statsejede virksomhed Belaruskali, som er en vigtig kilde til indtægt og udenlandsk valuta for Lukasjenkoregimet. Han er medlem af Republikrådet i Nationalforsamlingen og har også flere andre høje stillinger i Belarus. Han har i løbet af sin karriere modtaget flere statslige priser, herunder direkte fra Aliaksandr Lukashenka. Han har haft nær tilknytning til Lukashenka og dennes familiemedlemmer. Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

De ansatte i Belaruskali, som deltog i strejker og fredelige protester efter det manipulerede præsidentvalg i august 2020 i Belarus, blev frataget præmier og afskediget. Lukashenka truede personligt med at udskifte de strejkende med minearbejdere fra Ukraine. Ivan Galavatyi er dermed ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet.

3.6.2022«.

2)

Følgende juridiske personer tilføjes i tabellen »B. Juridiske personer, enheder eller organer, jf. artikel 4, stk. 1«:

 

Navn

(translitteration af hviderussisk skrivemåde)

(translitteration af russisk skrivemåde)

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen på listen

Dato for opførelse på listen

»28.

Open Joint Stock Company »Belaruskali«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Беларуськалiй«

Открытое акционерное общество »Беларуськалий«

Adresse: 5 Korzha St., Soligorsk, 223710 Minsk Region/Oblast, Belarus

Registreringsdato: 23.12.1996

Registreringsnummer: 600122610

OJSC Belaruskali er en statsejet virksomhed og en af verdens største producenter af kaliumchlorid, som tegner sig for 20 % af den globale eksport af kaliumchlorid. Som sådan er det en vigtig kilde til indtægt og udenlandsk valuta for Lukasjenkoregimet. Aliaksandr Lukashenka har beskrevet den som »en national skat, stolthed, en af søjlerne i den belarusiske eksport«. OJSC Belaruskali drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

Ansatte hos Belaruskali, som deltog i strejker og fredelige protester efter det manipulerede præsidentvalg i august 2020 i Belarus, blev intimideret og afskediget af virksomhedens ledelse. Lukashenka truede personligt med at udskifte de strejkende med minearbejdere fra Ukraine. Belaruskali er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

29.

Joint Stock Company »Belarusian Potash Company«

ААТ »Беларуская калiйная кампанiя«

ОАО »Белорусская калийная компания«

Adresse: 35 Masherova Ave., 220002 Minsk, Belarus

Registreringsdato: 13.9.2013

Registreringsnummer: 192050251

Tlf.+375 (17)-309-30-10; +375 (17)-309-30-30

E-mail: info@belpc.by

JSC Belarusian Potash Company er den eksporterende gren af den belarusiske statslige kaliumchloridproducent Belaruskali. Belaruskali er en af de største indtægtskilder for Lukasjenkoregimet. Leverancerne fra Belarusian Potash Company tegner sig for 20 % af den globale eksport af kaliumchlorid.

Staten garanterer Belarusian Potash Companys monopolrettigheder til eksport af kaliumgødning. Takket være en præferencebehandling fra de belarusiske myndigheders side har virksomheden en betydelig indtægt. Belarusian Potash Company drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

30.

»Inter Tobacco« LLC

Таварыства з абмежаванай адказнасцю »Iнтэр Табак«

Общество с ограниченной ответственностью »Интер Тобако«

Adresse: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 Minsk Region/Oblast, Belarus (den frie økonomiske zone Minsk)

Registreringsdato: 10.10.2002

Registreringsnummer: 808000714

Inter Tobacco LLC er en del af tobaksindustrien i Belarus. Den har en betydelig andel af det profitable indenlandske cigaretmarked i Belarus. Virksomheden fik eneret til at importere tobaksvarer til Belarus på grundlag af et dekret undertegnet af Aliaksandr Lukashenka. Desuden udstedte Lukashenka et præsidentdekret om at flytte grænserne for Belarus’ hovedstad Minsk for at udskille jord til Inter Tobaccos fabrik, sandsynligvis af skatteunddragelsesgrunde. Inter Tobacco tilhører Alexei Oleksin og medlemmer af hans nære familie (det ejes af Oleksins virksomhed Energo-Oil).

Inter Tobacco drager således fordel af Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

31.

Open Joint Stock Company »Naftan«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Нафтан«

Открытое акционерное общество »Нафтан«

Adresse: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsk Region/Oblast, Belarus

Registreringsdato: 1992

Registreringsnummer: 300042199

Som statsejet virksomhed er OJSC Naftan en vigtig kilde til indtægt og udenlandsk valuta for Lukasjenkoregimet. Naftan drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

Ansatte hos Naftan, som deltog i strejker og fredelige protester efter det manipulerede præsidentvalg i august 2020 i Belarus, blev intimideret og afskediget af virksomhedens ledelse. Naftan er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

32.

Open Joint Stock Company »Grodno Tobacco Factory Neman«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман«

Oткрытое акционерное общество »Гродненская табачная фабрика Неман«

Adresse: 18 Ordzhonikidze St., 230771 Grodno/Hrodna, Belarus

Registreringsdato: 30.12.1996

Registreringsnummer: 500047627

OJSC Grodno Tobacco Factory Neman er en belarusisk statsejet virksomhed og en af de vigtigste indtægtskilder for Lukasjenkoregimet. Virksomheden har en andel på 70-80 % af tobaksmarkedet i Belarus. Grodno Tobacco Factory Neman drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

Mærkevarer fra Grodno Tobacco Factory Neman, som fremstilles i Belarus, er blandt de mest almindelige cigaretter, der smugles ind i Unionen som led i den lukrative handel med smuglertobak. Togvogne, der tilhører de belarusiske statsejede virksomheder Belaruskali og Grodno Azot, bruges til indsmugling. Grodno Tobacco Factory Neman bidrager derfor til at lette ulovlig overførsel af restriktionsbelagte varer til Unionens område.

3.6.2022

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства »Белмытсэрвiс«

Республиканское унитарное предприятие »Белтаможсервис«

Adresse: 17th km, Minsk-Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk region/Oblast, Belarus

Registreringsdato: 9.6.1999

Registreringsnummer: 101561144

Beltamozhservice er en statsejet virksomhed og en af de største logistikvirksomheder i Belarus. Den er tæt knyttet til de belarusiske myndigheder og involveret i smugling og reeksport af varer fra Belarus til Rusland. Virksomheden drager fordel af forbindelserne med de belarusiske myndigheder og skaffer Lukasjenkoregimet betydelige indtægter. Beltamozhservice drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

34.

Open Joint Stock Company »Managing Company of Holding »Belkommunmash««

Адкрытае акцыянернае таварыства »Кiруючая кампанiя холдынгу »Белкамунмаш««

Открытое акционерное общество »Управляющая компания холдинга »Белкоммунмаш««

Adresse: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Belarus

Registreringsdato: 13.8.1991

Registreringsnummer: 100205408

Belkommunmash er en belarusisk producent af køretøjer til offentlig transport. Aliaksandr Lukashenka fremmer Belkommunmashs virksomhed, garanterer, at virksomheden overholder sine kontraktlige forpligtelser over for sine partnere, og udnytter sin indflydelse til at støtte dens forretningsaktiviteter. Belkommunmash drager således fordel af Lukasjenkoregimet.

Belkommunmash afskedigede ansatte som gengældelse for deres protest mod de manipulerede resultater af præsidentvalget i 2020 og er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

35.

Belteleradio Company/National State Television and Radio Company of the Republic of Belarus

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Adresse: 9 Makayonka St., Minsk, Belarus

Registreringsdato: 14.9.1994

Registreringsnummer: 100717729

Websted: tvr.by

Belteleradio Company er det statslige TV- og radioselskab og kontrollerer syv TV-kanaler og fem radiostationer i Belarus. Efter det manipulerede præsidentvalg i august 2020 afskedigede Belteleradio Company protesterende ansatte fra de medier, det kontrollerer, og udskiftede dem med russiske mediearbejdere. Det er dermed ansvarligt for undertrykkelsen af civilsamfundet.

De TV- og radiostationer, som Belteleradio Company fører tilsyn med, spreder aktivt propaganda og støtter således Lukasjenkoregimet.

3.6.2022«.


3.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/88


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2022/882

af 3. juni 2022

om ændring af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 15. oktober 2012 afgørelse 2012/642/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for Belarus.

(2)

Den 24. februar 2022 bebudede præsidenten for Den Russiske Føderation en militær operation i Ukraine, og russiske væbnede styrker indledte et angreb på Ukraine, herunder fra Belarus' område. Dette angreb er en åbenbar krænkelse af Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

(3)

Den 2. marts 2022 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2022/356 (2), som ændrede titlen på afgørelse 2012/642/FUSP og indførte yderligere restriktive foranstaltninger som reaktion på Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine.

(4)

I sine konklusioner af 24. marts 2022 erklærede Det Europæiske Råd, at Unionen fortsat er rede til at handle hurtigt med yderligere koordinerede kraftfulde sanktioner mod Rusland og Belarus for effektivt at hindre Ruslands evne til at fortsætte angrebskrigen.

(5)

I betragtning af situations alvor bør listen over belarusiske kreditinstitutter og disses belarusiske datterselskaber, som er omfattet af restriktive foranstaltninger med hensyn til at yde specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser, udvides. Listen over enheder, der er omfattet af begrænsninger med hensyn til tilladelse til at sælge, levere, overføre eller eksportere varer og teknologier med dobbelt anvendelse samt varer og teknologier, der vil kunne bidrage til Belarus' militære og teknologiske fremme eller til at udvikle dets forsvars- og sikkerhedssektor, bør også udvides.

(6)

Afgørelse 2012/642/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2012/642/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2y affattes således:

»Artikel 2y

1.   Det er forbudt at levere specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser, der anvendes til udveksling af finansielle data, til de juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag V, eller til juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret i Belarus, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag V, direkte eller indirekte ejer over 50 %.

2.   Forbuddet i stk. 1 gælder for hver af de i bilag V anførte juridiske personer, enheder eller organer fra den dato, der er anført for dem i nævnte bilag. Forbuddet gælder fra den samme dato for juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret i Belarus, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag V, direkte eller indirekte ejer over 50 %.«

2)

Bilag II og V til afgørelse 2012/642/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2022.

På Rådets vegne

C. COLONNA

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2012/642/FUSP af 15. oktober 2012 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland (EUT L 285 af 17.10.2012, s. 1). Nu med titlen Rådets afgørelse 2012/642/FUSP af 15. oktober 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine.

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2022/356 af 2. marts 2022 om ændring af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Hviderusland (EUT L 67 af 2.3.2022, s. 103).


BILAG

1)

Bilag II til afgørelse 2012/642/FUSP affattes således:

»BILAG II

LISTE OVER JURIDISKE PERSONER, ENHEDER OG ORGANER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2d

Belarus' forsvarsministerium

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT - New Technologies

Department of Internal Affairs of the Gomel Region Executive Committee

Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus

State Security Committee of the Republic of Belarus

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC

«.

2)

Bilag V til afgørelse 2012/642/FUSP affattes således:

»BILAG V

LISTE OVER JURIDISKE PERSONER, ENHEDER OG ORGANER OMHANDLET I ARTIKEL 2y

Den juridiske persons, enhedens eller organets navn

Anvendelsesdato

Belagroprombank

20. marts 2022

Bank Dabrabyt

20. marts 2022

Republikken Belarus' udviklingsbank

20. marts 2022

Belinvestbank (den belarusiske bank for genopbygning og udvikling)

14. juni 2022

«.

3.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/92


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2022/883

af 3. juni 2022

om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/145/FUSP (1).

(2)

Unionen er fortsat urokkelig i sin støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet og fordømmer fortsat tiltag og politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet.

(3)

Unionen fordømmer på det kraftigste de rapporterede grusomheder begået af Den Russiske Føderations væbnede styrker i Butja og andre ukrainske byer. Unionen støtter alle foranstaltninger, der skal sikre ansvarliggørelse for de menneskerettighedskrænkelser og krænkelser af den humanitære folkeret, som begås af Den Russiske Føderations væbnede styrker i Ukraine.

(4)

I betragtning af den alvorlige situation mener Rådet, at der bør tilføjes 65 personer og 18 enheder på listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, jf. bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP.

(5)

Afgørelse 2014/145/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2022.

På Rådets vegne

C. COLONNA

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16).


BILAG

Følgende personer og enheder tilføjes på listen over personer, enheder og organer i bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP:

1.   PERSONER

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(russisk: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Oberst, kommanderende for 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Adresse: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3

Oberst Azatbek Asanbekovich Omurbekov er kommanderende for 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger og fik tilnavnet »Slagteren fra Butja« på grund af sit direkte ansvar for drab, voldtægter og tortur i Butja.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1112.

Andrei Boevich KURBANOV

(russisk: Андрей Боевич КУРБАНОВ)

Oberst i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 7.1.1970

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 4615 949409

Nationalt ID-nummer: У-184386

Andrei Boevich Kurbanov er oberst i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1113.

Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV

(russisk: Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ)

Oberst i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 19.11.1978

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 8001 142195

Nationalt ID-nummer: Ф-703443

Viacheslav Sergeevich Klobukov er oberst i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1114.

Aleksandr Viktorovich VINS

(russisk: Александр Викторович ВИНС)

Oberst i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 24.1.1969

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0801 547363

Nationalt ID-nummer: T-194304

Aleksandr Viktorovich Vins er oberst i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1115.

Aleksandr Leonidovich SHERSHNEV

(russisk: Александр Леонидович ШЕРШНЕВ)

Oberst i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 14.1.1978

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 3802 634927

Nationalt ID-nummer: Ф-529191

Aleksandr Leonidovich Shershnev er oberst i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1116.

Sergei Aleksandrovich VETROV

(russisk: Сергей Александрович ВЕТРОВ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 25.9.1982

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 6804 36337

Nationalt ID-nummer: X-296449

Sergei Aleksandrovich Vetrov er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1117.

Ruslan Ovsepovich MITIAEV

(russisk: Руслан Овсепович МИТЯЕВ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 30.10.1978

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 6002 284996

Nationalt ID-nummer: Ф-052935

Ruslan Ovsepovich Mitiaev er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1118.

Andrei Nikolaevich ERMISHKO

(russisk: Андрей Николаевич ЕРМИШКО)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 5.11.1972

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 1202 583493

Nationalt ID-nummer: У-639041

Andrei Nikolaevich Ermishko er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1119.

Maksim Alekseevich PLATONENKOV

(russisk: Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 3.1.1980

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 5003 593303

Nationalt ID-nummer: У-874515

Maksim Alekseevich Platonenkov er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1120.

Vladimir Viktorovich MATAFONOV

(russisk: Владимир Викторович МАТАФОНОВ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 5.9.1979

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 7600 562816

Nationalt ID-nummer: Ф-594713

Vladimir Viktorovich Matafonov er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV

(alias Dmitrii Ivanovich LVIV)

(russisk: Дмитрий Иванович ЛЬВОВ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 15.8.1975

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 7603 794013

Nationalt ID-nummer: Ф-620752

Dmitrii Ivanovich Lvov er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1122.

Evgenii Valerievich LADYZHENSKII

(russisk: Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 1.1.1977

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 8103 551489

Nationalt ID-nummer: У-853407

Evgenii Valerievich Ladyzhenskii er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1123.

Dmitrii Viktorovich PAKHANDRIN

(russisk: Дмитрий Викторович ПАХАНДРИН)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 19.9.1976

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0402 274319

Nationalt ID-nummer: Ф-620770

Dmitrii Viktorovich Pakhandrin er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1124.

Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN

(russisk: Анатолий Александрович ШИПИЦЫН)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 12.9.1977

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 5301 903199

Nationalt ID-nummer: Ф-607350

Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1125.

Denis Nikolaevich DEEV

(russisk: Денис Николаевич ДЕЕВ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 30.7.1977

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 9002 427497

Nationalt ID-nummer: Ф-624703

Denis Nikolaevich Deev er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1126.

Oleg Iurievich BUKHVALOV

(russisk: Олег Юрьевич БУХВАЛОВ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 20.5.1979

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 1804 68726

Nationalt ID-nummer: Ф-584921

Oleg Iurievich Bukhvalov er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1127.

Dmitrii Aleksandrovich SMOLIAGO

(russisk: Дмитрий Александрович СМОЛЯГО)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 27.12.1976

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 2702 603048

Nationalt ID-nummer: Ф-670103

Dmitrii Aleksandrovich Smoliago er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukrainea. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1128.

Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV

(russisk: Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОВ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 15.3.1976

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0802 576504

Nationalt ID-nummer: У-053364

Aleksei Viacheslavovich Bolshakov er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1129.

Roman Vladimirovich NADEZDHIN

(russisk: Роман Владимирович НАДЕЖДИН)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 21.7.1977

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 1002 570526

Nationalt ID-nummer: У-874071

Roman Vladimirovich Nadezdhin er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1130.

Viktor Vladimirovich FILIPPOV

(russisk: Виктор Владимирович ФИЛИППОВ)

Oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 27.10.1972

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0502 898734

Nationalt ID-nummer: У-721933

Viktor Vladimirovich Filippov er oberstløjtnant i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1131.

Faik Sameddin ogly MAMEDOV

(alias Faik Samaddin MAMMADOV)

(russisk: Фаик Самеддин оглы МАМЕДОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 24.11.1978

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 9902 119102

Nationalt ID-nummer: 802348

Faik Mamedov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV

(russisk: Игорь Евгеньевич ФЕДОТОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 9.12.1980

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 6602 516592

Nationalt ID-nummer: 845762

Igor Evgenievich Fedotov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1133.

German Nikolaevich KULEMIN

(russisk: Герман Николаевич КУЛЕМИН)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 29.3.1982

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 6702 594036

Nationalt ID-nummer: 949685

German Nikolaevich Kulemin er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1134.

Roman Victorovich BURDO

(russisk: Роман Викторович БУРДО)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 26.11.1980

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 1003 651875

Nationalt ID-nummer: 1083746

Roman Victorovich Burdo er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1135.

Dmitry Arkadyevich KOZLOV

(russisk: Дмитрий Аркадьевич КОЗЛОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 11.10.1978

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0801 272127

Nationalt ID-nummer: 1088985

Dmitry Arkadyevich Kozlov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN

(russisk: Иван Александрович КУРКИН)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 17.1.1982

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0804 232754

Nationalt ID-nummer: 1091451

Ivan Alexandrovich Kurkin er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1137.

Evgeny Yurievich VAZHENOV

(russisk: Евгений Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 27.1.1985

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 1005 944897

Nationalt ID-nummer: 1092162

Evgeny Yurievich Vazhenov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV

(russisk: Дмитрий Юлианович ИОНОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 3.7.1965

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 1005 724322

Nationalt ID-nummer: 1093778

Dmitry Yulianovich Ionov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1139.

Alexander Anatolyevich KOCHERGIN

(russisk: Александр Анатольевич КОЧЕРГИН)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 10.12.1971

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0803 940939

Nationalt ID-nummer: 1093786

Alexander Anatolyevich Kochergin er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1140.

Alexander Vladimirovich KOPYLOV

(russisk: Александр Владимирович КОПЫЛОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 29.9.1980

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 7301 420589

Nationalt ID-nummer: 1094262

Alexander Vladimirovich Kopylov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1141.

Maxim Vladimirovich CHERNYSHEV

(russisk: Максим Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 8.10.1980

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0810 999451

Nationalt ID-nummer: 1094540

Maxim Vladimirovich Chernyshev er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1142.

Stanislav Igorevich MAKAROV

(russisk: Станислав Игорьевич МAКАРОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 16.8.1982

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0810 953377

Nationalt ID-nummer: 1095194

Stanislav Igorevich Makarov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1143.

Andrey Nikolaevich IVANOV

(russisk: Андрей Николаевич ИВАНОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 26.2.1981

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 2701 493476

Nationalt ID-nummer: 1095611

Andrey Nikolaevich Ivanov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1144.

Sergei Gennadyevich PERESHIVKIN

(russisk: Сергей Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 19.1.1973

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0804 277244

Nationalt ID-nummer: 1100141

Sergei Gennadyevich Pereshivkin er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1145.

Aleksey Vladimirovich PRYSEV

(russisk: Алексей Владимирович ПРЫСЕВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 25.11.1975

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0501 704733

Udstedelsesdato: 20.3.2002

ID-nummer: У-360702

ID baseret på enhed: 1100633

Aleksey Vladimirovich Prysev er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1146.

Sergey Viktorovich RUDENKO

(russisk: Сергей Викторович РУДЕНКО)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 7.10.1975

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0801 524291

Udstedelsesdato: 14.3.2002

ID-nummer: У-268570

ID baseret på enhed: 1100637

Sergey Viktorovich Rudenko er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1147.

Olga Aleksandrovna KHAMENOK

(russisk: Ольга Александровна ХАМЕНОК)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 14.12.1981

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Pasnummer: 6004 190824

Udstedelsesdato: 10.10.2003

ID-nummer: Ф-142685

ID baseret på enhed: 1102882

Olga Aleksandrovna Khamenok er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Hun stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Hun er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1148.

Dmitriy Gennadyevich LEVIN

(russisk: Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 25.10.1982

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0804 98883

Udstedelsesdato: 30.6.2003

ID-nummer: У-268857

ID baseret på enhed: 1103126

Dmitriy Gennadyevich Levin er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1149.

Dmitriy Alekseevich GONCHAR

(russisk: Дмитрий Алексеевич ГОНЧАР)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 31.1.1970

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0802 562844

Udstedelsesdato: 27.5.2002

ID-nummer: У-265899

ID baseret på enhed: 1103591

Dmitriy Alekseevich Gonchar er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN

(russisk: Сергей Сергеевич ЗОРИН)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 25.10.1982

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 7503 78809

Udstedelsesdato: 2.3.2003

ID-nummer: X-115531

ID baseret på enhed: 1166487

Sergey Sergeevich Zorin er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1151.

Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV

(russisk: Александр Александрович ПОТАПОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 8.5.1981

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 6603 808655

Udstedelsesdato: 29.4.2003

ID-nummer: X-078567

ID baseret på enhed: 1170231

Aleksandr Aleksandrovich Potapov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1152.

Stepan Viktorovich GRIGOROV

(russisk: Степан Викторович ГРИГОРОВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 26.3.1979

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 8110 342164

Udstedelsesdato: 9.7.2010

ID-nummer: Ф-594680

ID baseret på enhed: 1194779

Stepan Viktorovich Grigorov er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1153.

Sergey Viktorovich MOSALEV

(russisk: Сергей Викторович МОСАЛЕВ)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 19.1.1978

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0802 688231

Udstedelsesdato: 18.10.2015

ID-nummer: Ф-866954

ID baseret på enhed: 2737869

Sergey Viktorovich Mosalev er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1154.

Valentin Pavlovich LUTSAK

(russisk: Валентин Павлович ЛУЦАК)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 5.4.1979

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 5004 572078

Udstedelsesdato: 28.8.2004

Nationalt ID-nummer: Ф-879492

ID baseret på enhed: 3102560

Valentin Pavlovich Lutsak er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1155.

Sergey Nikolaevich BORISENKO

(russisk: Сергей Николаевич БОРИСЕНКО)

Major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army

Fødselsdato: 15.3.1978

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 0503 357858

Udstedelsesdato: 30.1.2003

ID-nummer: У-268030

ID baseret på enhed: 3127462

Sergey Nikolaevich Borisenko er major i 64. Særlige Motoriserede Infanteribrigade i Den Russiske Føderations 35. Combined Arms Army, som dræbte, voldtog og torturerede civile i Butja, Ukraine. Disse grusomheder udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Han stod i spidsen for sin militære enheds handlinger.

Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(russisk: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Fødselsdato: 17.5.1979

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Tilknyttede personer:

Alexey Mordashov (mand)

Kirill Mordashov (stedsøn)

Nikita Mordashov (stedsøn)

Tilknyttede enheder:

Ondero Limited, De Britiske Jomfruøer

Unifirm Limited, Cypern

Marina Mordashova er gift med Alexey Mordashov, formand for selskabet Severgroup. Alexey Mordashov har overdraget sine aktier i rejsegiganten TUI og guldvirksomheden Nordgold, som har en samlet værdi på over 1,5 mia. EUR, til sin hustru Marina Mordashova gennem forskellige offshoreselskaber, herunder Unifirm Limited, Ondero Limited og Ranel Assets Limited, som ejes eller kontrolleres af Marina Mordashova. Marina Alexandrovna Mordashova er således en fysisk person med tilknytning til en person, som er opført på listen, og som er ansvarlig for at støtte handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og for at yde økonomisk og materiel støtte og for at drage fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

3.6.2022

 

 

Ranel Assets Limited, De Britiske Jomfruøer

Rayglow Limited, Cypern

ServerGroup LLC (Den Russiske Føderation)

KN-Holding LLC (USA)

Nordgold

 

 

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(russisk: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Leder af Den Russiske Føderations nationale forsvarskontrolcenter, generaloberst

Fødselsdato: 10.9.1962

Fødested: Averinskaya, Syamzhenskydistriktet, Vologdaregionen

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Generaloberst Mikhail Mizintsev er leder af Den Russiske Føderations nationale forsvarskontolcenter. Mizintsev har fået tilnavnet »Slagteren fra Mariupol« og er kendt som øverstbefalende med ansvar for belejringen af Mariupol, hvor han i spidsen for de russiske styrkers bombardementer af Mariupol benyttede sig af metoder, der tidligere er blevet anvendt under belejringen af Aleppo i Syrien. Mizintsev beskyldes navnlig for at have iværksat bombardementerne af byen Mariupol, der har dræbt tusindvis af civile, herunder bombardementer af en fødeklinik i Mariupol og et teater, hvorved hundredvis af børn blev dræbt. Mikhail Mizintsev er således en fysisk person, som er ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1158.

Elizaveta Dmitrievna PESKOVA

(russisk: Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА)

Næstformand for fonden for udvikling af russiske-franske historiske initiativer

Fødselsdato: 9.1.1998

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Tilknyttede personer: Dmitry Peskov (far)

Elizaveta Peskova er datter af Dmitry Peskov, som er pressesekretær for præsidenten for Den Russiske Føderation Vladimir Putin, og som er opført på listen i henhold til afgørelse 2014/145/FUSP.

Elizaveta Peskova er næstformand for fonden for udvikling af russisk-franske historiske initiativer og grundlægger af en kommunikationsvirksomhed. Hun har erhvervet disse lukrative stillinger og har haft en luksuriøs livsstil takket være sin fars forbindelser.

Hun har derfor tilknytning til en person, som aktivt har støttet tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1159.

Nikolay Dmitrievich PESKOV

(alias Nikolay Dmitrievich CHOLES/CHOULZ)

(russisk: Николай Дмитриевич ПЕСКОВ)

(alias Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Fødselsdato: 3.2.1990

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 721123760

Udstedelsesdato: 12.9.2012

Udløbsdato: 12.9.2022

Nationalt ID-nummer: 4516913332

Tilknyttede personer: Dmitry Peskov (far)

Nikolay Peskov er søn af Dmitry Peskov, som er pressesekretær for præsidenten for Den Russiske Føderation Vladimir Putin, og som er opført på listen i henhold til afgørelse 2014/145/FUSP.

Nikolay Peskov bruger sin fars formue og penge og drager derfor direkte fordel af den nære tilknytning til sin far. Han har derfor tilknytning til en person, som aktivt har støttet tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1160.

Tatiana Aleksandrovna NAVKA

(russisk: Татьяна Александровна НАВКА)

Fødselsdato: 13.4.1975

Fødested: Ukraine

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Tatiana Navka er hustru til Dmitry Peskov, som er pressesekretær for præsidenten for Den Russiske Føderation Vladimir Putin, og som er opført på listen i henhold til afgørelse 2014/145/FUSP.

Tatiana Navka er medejer af virksomheder og ejendom beliggende på bl.a. Krimhalvøen, som Den Russiske Føderation ulovligt har annekteret. Hun støtter derved aktivt tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Desuden har hun tilknytning til en person, som aktivt har støttet tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1161.

Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV

(russisk: Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ)

Medlem af Dumaen i Moskva

Fødselsdato: 22.8.1984

Fødested: Lyubertsy, Moskvaregionen, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Sergey Savostyanov er statsmand og politiker i Rusland. Han blev valgt ind som medlem af Dumaen i Moskva den 8. september 2019.

Ved at nægte uafhængige stater territorial integritet og fremme genetableringen af grænserne i den forhenværende Union af Socialistiske Sovjetrepublikker støtter han offentligt Den Russiske Føderations tiltag i Ukraine. Han er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1162.

Andrei Yurievich LIPOV

(russisk: Андрей Юрьевич ЛИПОВ)

Chef for Ruslands føderale tjeneste for tilsyn med kommunikation, informationsteknologi og massemedier (Roskomnadzor)

Fødselsdato: 23.11.1969

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Andrei Lipov er chef for Ruslands føderale tjeneste for tilsyn med kommunikation, informationsteknologi og massemedier (Roskomnadzor). Roskomnadzor er et centralt instrument i indførelsen af censur og undertrykkelsen af frie medier i Rusland.

Som leder af Roskomnadzor er Andrei Lipov ansvarlig for beslutninger, der har ført til censur og lukning af uafhængige russiske medier.

Disse tiltag skaber et censureret informationsrum, der fremmer, støtter og ser gennem fingre med den russiske aggression mod Ukraine.

3.6.2022

 

 

 

Endvidere har Roskomnadzor under Andrei Lipovs ledelse aktivt undermineret Ukraines territoriale integritet med sin støtte til separatistregionerne i Ukraine, de såkaldte »republikker« i Donbas, navnlig Denis Pushilin, leder af den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Andrei Lipov er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

 

1163.

Volodymir Vasilyovich SALDO

(ukrainsk: Володимир Васильович САЛЬДО)

Medlem af byrådet i Kherson, medlem af »frelsekomitéen for fred og orden« (»Salvation Committee for Peace and Order«) i Kherson

Tidligere borgmester i Kherson (2002-2012) og tidligere parlamentsmedlem (Regionspartiet, 2012-2014)

Fødselsdato: 12.6.1956

Nationalitet: ukrainsk

Køn: mand

Volodymir Saldo deltog i marts 2022 i et møde til støtte for den russiske aggression mod Ukraine og medvirkede derefter til oprettelsen af den såkaldte »frelsekomité for fred og orden«, et organ for samarbejde med den russiske besættelse i Kherson Oblast. Volodymir Saldo har støttet og fremmet politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV

(ukrainsk: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Formand for »frelsekomitéen for fred og orden« i Kherson

Fødselsdato: 1976

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Kyrylo Stremousov deltog i marts 2022 i oprettelsen af den såkaldte »frelsekomité for fred og orden«, et organ for samarbejde med den russiske besættelse i Kherson oblast.

Kyrylo Stremousov har støttet og fremmet politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

1165.

Serhiy Mikolayovich CHEREVKO

(ukrainsk: Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО)

Medlem af »frelsekomitéen for fred og orden« i Kherson, tidligere viceborgmester i Kherson

Fødselsdato: 11.8.1975

Nationalitet: ukrainsk

Køn: mand

Serhiy Cherevko deltog i marts 2022 i oprettelsen af den såkaldte »frelsekomité for fred og orden«, et organ for samarbejde med den russiske besættelse i Kherson oblast.

Cherevko har støttet og fremmet politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

1166.

Tetiana KUZMICH

(ukrainsk: Тетяна КУЗЬМIЧ)

Medlem af »frelsekomitéen for fred og orden« i Kherson

Tidligere viceborgmester i Kherson

Formand for civilsamfundsorganisationen Russian National Community »Rusich«

Fødselsdato: 10.4.1968

Nationalitet: ukrainsk

Køn: kvinde

Tetiana Kuzmich deltog i marts 2022 i oprettelsen af den såkaldte »frelsekomité for fred og orden«, et organ for samarbejde med den russiske besættelse i Kherson oblast.

Tetiana Kuzmich har støttet og fremmet politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

1167.

Galina Viktorivna DANILCHENKO

(ukrainsk: Галина Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)

Udnævnt til fungerende borgmester i Melitopol af russiske besættelsesstyrker

Fødselsdato: 1964

Nationalitet: ukrainsk

Køn: kvinde

Galina Danilchenko er fungerende borgmester i Melitopol.

Den 4. marts 2022 blev Melitopols legitime borgmester bortført af russiske styrker, og hun blev udnævnt til hans afløser. Hun har desuden fremsat flere erklæringer til støtte for Ruslands tilstedeværelse i byen og opfordret befolkningen til ikke at gøre modstand mod besættelsesmagten.

I den egenskab har hun således støttet og fremmet politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

1168.

Petr AKOPOV

(russisk: Петр АКОПОВ)

Stilling: russisk propagandist: klummeskriver på RIA Novosti

Fødselsdato: 7.10.1968

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Petr Akopov er russisk propagandist og klummeskriver på RIA Novosti, et russisk statsejet indenlandsk nyhedsagentur, der er under effektiv statskontrol af Rossiya Segodnya. Han er en central figur i regeringens propaganda og har forfattet artikler, der benægter Ukraines ret til status som stat, og opfordrer til »afnazificering« samt til »afukrainisering« af landet, hvorved han fremmer idéen om, at Ukraine bør være en integreret del af Rusland.

Petr Akopv er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1169.

Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV

(russisk: Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Stilling: russisk propagandist: klummeskriver på RIA Novosti

Fødselsdato: 3.11.1963

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Timofey Sergeytsev er russisk propagandist og klummeskriver på RIA Novosti, et russisk statsejet indenlandsk nyhedsagentur, der er under effektiv statskontrol af Rossiya Segodnya. Han er en central figur i regeringens propaganda og har forfattet artikler, der benægter Ukraines ret til status som stat, og opfordrer til »afnazificering« samt til »afukrainisering« af landet, hvorved han fremmer idéen om, at Ukraine bør være en integreret del af Rusland.

Timofey Sergeytsev er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1170.

Victoria NIKIFOROVA

(russisk: Виктория НИКИФОРОВА)

Stilling: russisk propagandist: klummeskriver på RIA Novosti

Fødselsdato: 12.6.1971

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Victoria Nikiforova er russisk propagandist og klummeskriver på RIA Novosti, et russisk statsejet indenlandsk nyhedsagentur, der er under effektiv statskontrol af Rossiya Segodnya. Hun er en central figur i regeringens propaganda og har benægtet Ukraines ret til at eksistere samt det ukrainske folks evne til selvbestemmelse. Hun beskriver det ukrainske folk som »hjernevasket« og »taget som gidsler« og fremmer dermed en positiv holdning til den russiske aggression mod Ukraine.

Victoria Nikiforova er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1171.

Alina Maratovna KABAEVA

(alias Alina Maratovna KABAYEVA)

(russisk: Алина Маратовна КАБАЕВА)

Stilling: formand for bestyrelsen for National Media Group (NMG)

Fødselsdato: 12.5.1983

Fødested: Tasjkent, Usbekistan

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Tilknyttet enhed: National Media Group (NMG)

Alina Kabaeva er formand for bestyrelsen for National Media Group (NMG), som ejer store andele i næsten alle store russiske føderale medier, der gengiver den russiske regerings propaganda. Hun er tidligere russisk gymnast og tidligere medlem af statsdumaen. Hun er tæt knyttet til præsident Vladimir Putin.

Hun er derfor ansvarlig for at støtte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine. Hun har endvidere tilknytning til en person, som er opført på listen, og som er ansvarlig for og aktivt støtter tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

(serbisk: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Fødselsdato: 21.4.1977

Fødested: Beograd, Serbien

Tilknyttet person: Andrey Igorevich Melnichenko (mand)

Nationalitet: serbisk, kroatisk

Køn: kvinde

Pasnummer: kroatisk pas nr. 094949450 (udløbsdato: 23.12.2023)

Aleksandra Melnichenko er hustru til Andrey Igorevich Melnichenko, en russisk producent, der ejer den store gødningsproducent EuroChem Group og kulvirksomheden SUEK. Aleksandra Melnichenko nyder godt af den formue og de fordele, der følger af hendes mands rigdom. Hun ejer sammen med ham to penthouselejligheder til en værdi af mere end 30 mio. dollars. I marts 2022 afløste Aleksandra Melnichenko sin mand som reel ejer af Firstline Trust, der administreres af Linetrust PTC Ltd, et selskab, der repræsenterer den reelle ejer af EuroChem Group.

Hun har derfor tilknytning til en fremtrædende forretningsmand, der er involveret i økonomiske sektorer, der udgør en betydelig indtægtskilde for Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine. Andrey Igorevich Melnichenko støtter eller gennemfører endvidere tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

3.6.2022

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(Эдуард Юрьевич ХУДАЙНАТОВ)

Fødselsdato: 11.9.1960

Fødested: Shymkent, USSR (nu Kasakhstan)

Nationalitet: russisk

Pasnummer: 753296761 (russisk)

Køn: mand

Eduard Yurevich Khudaynatov er en russisk forretningsmand, der er involveret i energisektoren. Han er ejer af »Independent Oil and Gas Company« (NOC, JSC Neftegazholding), en af de største russiske private virksomheder og en af de største olieproducenter, der foretager prospektering, efterforskning og udvikling af olie- og gasfelter, olieraffinering samt produktion og markedsføring af olieprodukter. I 2015 beløb virksomhedens indtægter sig til 2,2 mia. USD.

»Independent Oil and Gas Company« har i de senere år erhvervet betydelige andele i virksomheder, der er involveret i energisektoren, sammen med deres udvindingslicenser fra den statsejede virksomhed Rosneft. Desuden deltager NOC sammen med Rosneft i Vostok Oil-projektet. I de seneste år har Rosneft også betalt Khudaynatov 9,6 mia. USD for en virksomhed, der ejer et oliefelt i Taimyr.

3.6.2022

 

 

 

I 2019 anmodede NOC og Rosneft præsident Putin om og opnåede fordele i forbindelse med deres udvindingsaktiviteter i Arktis.

Khudaynatov har tilknytning til den russiske oligark Igor Sechin og præsident Vladimir Putin.

Khudaynatov og Sechin arbejdede sammen i Rosneft, og deres virksomheder udfører i fællesskab forretningsaktiviteter i energisektoren.

Han arbejdede for Putin under dennes første præsidentvalgkampagne i 2000, som han ledede i Tyumenregionen, hvor han havde været medlem af den regionale duma siden 1997.

 

 

 

 

Han har modtaget ordenen for fortjenester for fædrelandet for at »styrke Ruslands position på det globale energimarked og forbedre landets investeringsmuligheder«.

Eduard Yurevich Khudaynatov er derfor en fremtrædende forretningsmand, som er involveret i økonomiske sektorer, der udgør en betydelig indtægtskilde for Den Russiske Føderations regering. Han drager fordel af Den Russiske Føderations regering og har tilknytning til personer, der er opført på listen.

 

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Fødselsdato: 1996

Nationalitet: russisk

Skatteregistreringsnummer: 780103765308

Tilknyttede personer: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (far), Lyubov Valentinovna Prigozhina (mor), Polina Evgenievna Prigozhina (søster)

Tilknyttede enheder: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Køn: mand

Pavel Prigozhin er søn af Yevgeniy Prigozhin, en fremtrædende russisk forretningsmand med tætte forbindelser til præsident Putin og det russiske forsvarsministerium. Yevgeniy Prigozhin finansierer og leder uofficielt Wagner Group, en privat militær enhed uden selvstændig retssubjektivitet med base i Rusland, som er ansvarlig for indsættelsen af lejesoldater i Ukraine.

Concord, også kendt som KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, en virksomhed, som Yevgeniy Prigozhin grundlagde og ejede indtil november 2019, og en gruppe af andre virksomheder med tilknytning til ham, herunder Concord Management and Consulting LLC og Megaline LLC, har draget fordel af store offentlige kontrakter med det russiske forsvarsministerium efter Den Russiske Føderationsulovlige annektering af Krim og russiskstøttede separatisters besættelse af det østlige Ukraine.

3.6.2022

 

 

 

Pavel Prigozhin er ejer af fem selskaber, der tidligere var ejet af hans mor Lyubov Valentinovna Prigozhina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC og Lakhta Plaza LLC.

Han har således tilknytning til fremtrædende forretningsfolk eller juridiske personer, enheder eller organer, som er involveret i økonomiske sektorer, der udgør en betydelig indtægtskilde for Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

 

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Stilling: medstifter af og administrerende direktør for Yandex N.V.

Fødselsdato: 11.2.1964

Fødested: Atyrau, Den Kasakhiske Sovjetiske Socialistrepublik, USSR (nu Kasakhstan)

Nationalitet: russisk, maltesisk

Køn: mand

Arkady Yurievich Volozh er en russisk forretningsmand med forretningsinteresser inden for IT og teknologi. Han er grundlægger af og administrerende direktør for Yandex. Yandex er den største internetvirksomhed i Rusland og driver Ruslands mest populære søgemaskine.

Russiske statsejede banker såsom Sberbank og VTB er aktionærer og investorer i Yandex.

I 2019 besluttede Yandex at foretage en omstrukturering, der gav en »gylden aktie« til en nyoprettet almennyttig fond, hvis formål var at »forsvare Den Russiske Føderations interesser«. Gennem den almennyttige fond har Den Russiske Føderations regering vetoret i forbindelse med en række nærmere definerede spørgsmål såsom salg af væsentlig intellektuel ejendom og salg eller overførsel af russiske brugeres personoplysninger til udenlandske virksomheder — begge spørgsmål, som anses for at påvirke Ruslands »nationale interesser«. Yandex er også ansvarlig for at fremme statslige medier og fortællinger i sine søgeresultater og nedprioritere og fjerne indhold, der er kritisk over for Kreml, f.eks. indhold i forbindelse med Ruslands angrebskrig mod Ukraine.

3.6.2022«.

 

Volozh er en fremtrædende forretningsmand, der er involveret i økonomiske sektorer, som udgør en betydelig indtægtskilde for Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine. Desuden støtter han som grundlægger af og administrerende direktør for Yandex materielt eller finansielt Den Russiske Føderations regering og er ansvarlig for at støtte tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

2.   ENHEDER

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»84.

JSC GARNIZON

(russisk: АО Гарнизон)

Adresse: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24, Moskva, Rusland 115035; building 1.

Postadresse: Sadovnicheskaya 53, Moskva, Rusland 115035

Telefon: +7 (499) 790-92-12

Websted: http://ao-garnizon.ru

E-mail: info@ao-garnizon.ru

JSC Garnizon er et holdingselskab under Den Russiske Føderations forsvarsministerium. Selskabets struktur omfatter mere end 60 enheder. Det udfører de opgaver, der er fastsat af forsvarsministeriet, og beskytter Den Russiske Føderations væbnede styrkers interesser. Det handlede som ordregivende myndighed i forbindelse med offentlige udbud i forsvarsministeriets interesse.

Det er derfor en juridisk person, som materielt eller finansielt støtter Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

3.6.2022

85.

JSC OBORONENERGO

(russisk: АО Оборонэнерго)

Adresse: 107140, Moskva, 1st Krasnoselsky lane, 11, Rusland

Telefon: +7 (495) 532-13-06

Websted: https://oboronenergo.su

E-mail: info@oen.su

JSC Oboronenergo er en militær energileverandør, som i henhold til statslige kontrakter leverer elforsyningstjenester til russiske militære enheder og andre enheder, der er underlagt forsvarsministeriet. Virksomheden deltog i moderniseringen af den militære luftbase i Korenovsk, som blev anvendt af Den Russiske Føderations væbnede styrker til at iværksætte angreb på mål i Ukraine under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Den støttede derfor materielt og drog fordel af Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine. Den har også materielt støttet tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

86.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

(russisk: ООО »Ульяновский автомобильный завод« (УАЗ))

Adresse: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, 432008

Telefon: +7 (8422) 40-91-09

Websted: https://uaz.global/

E-mail: mm.medvedev@dnd.team

UAZ er en russisk bilfabrikant. Virksomheden forsyner Den Russiske Føderations væbnede styrker med UAZ Patriot-køretøjer, som blev anvendt af den russiske hær under den uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Den støtter derfor materielt og drager fordel af regeringen Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine. Derfor er den ansvarlig for materielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

87.

JSC VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

(russisk: АО »Воентелеком«)

Adresse: 107014, Rusland, Moskva, st. Bolshaya Olenya, 15A, building 1

Telefon: +7 (495) 609-50-05, +7 (985) 900-50-05

Websted: https://voentelecom.ru

E-mail: info@voentelecom.ru

Voentelecom er den førende udbyder af telekommunikationstjenester til Den Russiske Føderations forsvarsministerium. Den Russiske Føderations regering har anerkendt Voentelecom som en virksomhed af føderal betydning. Den udfører vedligeholdelse og reparation af IT-infrastruktur, militært kommunikationsudstyr, kommunikationslinjer og elektronisk krigsmateriel i Den Russiske Føderations væbnede styrker, herunder på det ulovligt annekterede Krim og i Sevastopol. Den har udviklet et samlet automatiseret digitalt kommunikationssystem til den russiske hær. Den forsyner den russiske flåde med sikker radiobredbåndskommunikation, herunder på den ulovligt annekterede Krimhalvø. Voentelecom samarbejdede med Rostec om udviklingen af LTE-standarden på det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol.

3.6.2022

 

 

 

Den støttede derfor materielt og drog fordel af regeringen Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine. Den har også materielt støttet tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

 

88.

JSC VOENTORG

(russisk: АО »Военторг«)

Adresse: Rusland, Moskva, 115035, Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3

Telefon: +7 (495) 609-5200

Websted: http://www.oaovoentorg.ru

E-mail: info@oaovoentorg.ru

Tilknyttede enheder: underordnede virksomheder:

 

JSC »Voentorg-West«

 

JSC »Voentorg-South«

 

JSC »Voentorg-Center«

 

JSC »Voentorg-Vostok«

 

JSC »Voentorg-Moscow«

 

Voentorg-Retail LLC

Voentorg er kontrahent for Den Russiske Føderations forsvarsministerium. Virksomheden leverer catering- og vaskeritjenester samt militære uniformer til Den Russiske Føderations væbnede styrker. Endvidere solgte Voentorgs datterselskab, Voentorg Retail, T-shirts fra den russiske hær med det militære symbol »Z«, som af russiske propagandister er blevet udnyttet til at fremme Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Den støtter derfor materielt eller finansielt Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine. Den støtter også materielt eller finansielt tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

89.

VOENTEKSTILPROM LLC

(russisk: ООО ВоенТекстильПром)

Adresse: 115446, Moskva, Kolomensky proezd, 13a, Rusland

Telefon: 8-499-444-32-84

Fax: 8-499-611-90-46

Websted: https://voentekstilprom.ru/

E-mail: office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom fremstiller beklædning til dækning af Den Russiske Fødersations regerings behov. Virksomheden har leveret beklædningsgenstande til det russiske militær som en del af statens ordregivende virksomhed på forsvarsområdet. Den fremstiller feltuniformer til Ruslands nationalgarde og skjorter til soldater i den russiske flåde og den russiske nationalgarde.

Den er derfor en juridisk person, som materielt eller finansielt støtter eller drager fordel af Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

3.6.2022

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(russisk: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Adresse: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moskva, 123001

Telefon: +7 (495) 926-72-70, 788-81-19

Fax: +7 (495) 788-81-16

Websted: www.nsg-ins.ru

E-mail: info@nsg-ins.ru

Independent Insurance Group Ltd er forsikringsselskab for russiske forsvarsindustrivirksomheder. Det er opført på listen over forsikringsselskaber, der leverer forsikringsydelser i forbindelse med international forsendelse af militært materiel. Det samarbejder med og forsikrer russiske statsejede virksomheder, navnlig i militær- og forsvarssektoren. Independent Insurance Group Ltd har været det vigtigste risikoforsikringsselskab for Rostec, det russiske statsejede forsvarskonglomerat. Virksomheden er blandt sponsorerne for og deltagerne i Det Internationale Militær-Tekniske Forum »Army2022«, der er organiseret af Den Russiske Føderations forsvarsministerium.

3.6.2022

Derfor er den ansvarlig for materielt eller finansielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Den støtter også materielt eller finansielt eller drager fordel af Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

91.

PJSC KAMAZ alias KAMAZ PTC

(russisk: ПАО »КАМАЗ«)

Adresse: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Republikken Tatarstan, 423827

Telefon: +7 (800) 555-00-99

Websted: https://kamaz.ru/en

E-mail: callcentre@kamaz.ru

KAMAZ er en russisk udvikler og producent af køretøjer og militært udstyr. Virksomheden fremstillede KAMAZ-5350-, KAMAZ-6350- og KAMAZ-6560-køretøjer, som blev anvendt af Den Russiske Føderations væbnede styrker under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Derfor er den ansvarlig for materielt eller finansielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

92.

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

(russisk: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Adresse: 115432, Moskva, Andropov Ave., 18, bldg. 9, Descartes Business Center, Rusland / 199178, Skt. Petersborg, Maly prospekt Vasilievsky island, 54/4

Telefon: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Moskva);

+7 (812) 449-90-90 (Skt. Petersborg)

Websted: https://kronshtadt.ru

E-mail: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru

JSC Kronshtadt Tekhnologii er en russisk militær kontrahent, som udvikler og fremstiller udstyr, software og integrerede løsninger til ubemandede luftfartøjer og den russiske forsvarsindustri. Den Russiske Føderations væbnede styrker brugte ubemandede luftfartøjer af typen Orion fremstillet af Kronshtadt Tekhnologii under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Derfor er den ansvarlig for materielt eller finansielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

93.

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(russisk: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Adresse: 423580, Republikken Tatarstan, Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Rusland

Telefon: +7(8555) 49-73-42,

+7(8555) 49-75-86

Fax: +7(8555) 49-75-86

Websted: www.neftehim.tatneft.ru

E-mail: nhk@tnnh.tatneft.ru

Tilknyttede enheder:

 

JSC Nizhnekamskshina

 

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory

 

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory

 

JSC Nizhnekamsktekhuglerod

 

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant)

 

TD »Kama« Trading House

 

LLC »Kama« Scientific & Technical Center

 

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab

 

JSC Yarpolimermash-Tatneft

 

LLC Energoshinservis

Management Company Tatneft-Neftekhim styrer og koordinerer Tatnefts underordnede dækvirksomheder, deriblandt TD KAMA, Nizhnekamskshina og Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Den samler alle virksomheder med forbindelse til Tatnefts dækvirksomhed og styrer deres produktion, planlægningsprocesser, forretningsaktiviteter, menneskelige ressourcer og PR-virksomhed.

TD KAMA, der er hoveddistributør af Tatnefts dækvirksomhedsprodukter, leverer dæk til Den Russiske Føderations væbnede styrker og Den Russiske Føderations nationalgarde. Nizhnekamskshina fremstiller dæk, der er monteret på pansrede køretøjer af typen K4386 Typhoon-VDV. Blandt Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plants produkter er dæk af typen KAMA NU402, som er monteret på infanterimobilitetskøretøjer af typen Tigr, der er udstyret med mobile panserværnsmissiler af typen Kornet. Den Russiske Føderations væbnede styrker brugte pansrede køretøjer af typen K4386 Typhoon-VDV, infanterimobilitetskøretøjer af typen Tigr og mobile panserværnsmissiler af typen Kornet under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Derfor er den ansvarlig for materielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Desuden støtter den materielt Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

3.6.2022

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(russisk: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Adresse: 423580, Nizhnekamsk, industriområde, Republikken Tatarstan, Rusland

Telefon: + 7 (8555) 49-73-40

Websted: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

E-mail: nkastp@tatneft.ru

Tilknyttede enheder:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamskshina

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant producerer ståldæk. Den er Tatnefts underordnede virksomhed. Dens produkter leveres til Den Russiske Føderations forsvarsministerium.

Den fremstiller dæk af typen KAMA NU402, som er monteret på infanterimobilitetskøretøjer af typen Tigr, der er udstyret med mobile panserværnsmissiler af typen Kornet. Den Russiske Føderations væbnede styrker brugte infanterimobilitetskøretøjer af typen Tigr og mobile panserværnsmissiler af typen Kornet under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Derfor er den ansvarlig for materielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Desuden støtter den materielt Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

3.6.2022

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(russisk: ПАО »Нижнекамскшина«)

Adresse: 423570, Republikken Tatarstan, Nizhnekamsk, Rusland

Telefon: +8 555 49-79-30,

fax: + 8 555 24-15-70

Websted: https://shinakama.tatneft.ru

E-mail: nksh@tatneft.ru

Tilknyttede enheder:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Nizhnekamskshina er Ruslands førende dækfabrikant. Den er Tatnefts underordnede virksomhed. Den producerer dæk under mærkerne KAMA og Viatti. Blandt dens produkter er dæk med dobbelt anvendelse og til militær brug, der leveres til Den Russiske Føderations regering. Den fremstiller dæk, der er monteret på pansrede køretøjer af typen K4386 Typhoon-VDV. Den Russiske Føderations væbnede styrker brugte K4386 Typhoon-VDV under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Derfor er den ansvarlig for materielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Desuden støtter den materielt Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

3.6.2022

96.

LLC TD KAMA

(russisk: ООО ТД »КАМА«)

Adresse: 423570, Rusland, Republikken Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24, room 402

Telefon: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Websted: https://www.td-kama.com

E-mail: info@td-kama.com

TD KAMA er hoveddistributør af Tatnefts dækvirksomhedsprodukter, som fremstilles af Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant og Nizhnekamskshina. Den leverer dæk til Den Russiske Føderations væbnede styrker og Den Russiske Føderations nationalgarde.

Blandt Nizhnekamskshinas produkter, som TD KAMA distribuerer, er dæk med dobbelt anvendelse og til militær brug, der leveres til Den Russiske Føderations regering. Nizhnekamskshina fremstiller dæk, der er monteret på pansrede køretøjer af typen K4386 Typhoon-VDV. Blandt Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plants produkter, som TD KAMA distribuerer, er dæk af typen KAMA NU402, som er monteret på infanterimobilitetskøretøjer af typen Tigr, der er udstyret med mobile panserværnsmissiler af typen Kornet. Den Russiske Føderations væbnede styrker brugte pansrede køretøjer af typen K4386 Typhoon-VDV, infanterimobilitetskøretøjer af typen Tigr og mobile panserværnsmissiler af typen Kornet under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

3.6.2022

Derfor er den ansvarlig for materielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Desuden støtter den materielt Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(russisk: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

alias OJSC BLMZ

(russisk: ОАО БЛМЗ)

Adresse: Entuziastov sh., 4, Balashikha, Moskovskaya Oblast, 143900, Den Russiske Føderation

Telefon: +7 (495) 639-94-94

Websted: https://www.blmz.ru

E-mail: info@blmz.ru

BLMZ er en russisk støberi- og maskinfabrik. Den leverer materiale, der anvendes til produktion af våben til de russiske leverandører af militært udstyr, der blev pålagt sanktioner af Unionen på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

Den er Den Russiske Føderations væbnede styrkers eksterne leverandør. Den leverer udstyr og materialer til produktion af flere luftfartøjer og helikoptere, bl.a. Ka-52, der blev brugt af Den Russiske Føderations væbnede styrker under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

3.6.2022

 

Derfor er den ansvarlig for materielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Desuden støtter den materielt og drager fordel af Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

98.

JSC REMDIZEL

(russisk: АО »Ремдизель«)

Adresse: 423800, Republikken Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Rusland

Telefon: 7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Websted: http://www.remdizel.com

E-mail: remdizel@kamaz.ru

Tilknyttede enheder:

KAMAZ

Remdizel producerer og reparerer hjulkøretøjer og bæltekøretøjer. Den fremstiller MRAP-køretøjer af typen Typhoon K-63968, der blev brugt af Den Russiske Føderations væbnede styrker under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Derfor er den ansvarlig for materielt eller finansielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

99.

JSC SUKHOI Company

(russisk: ПАО Компания »Сухой«)

Adresse: 125284, Rusland, Moskva, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Telefon: +7 (499) 550-01-06

Websted: https://www.sukhoi.org

E-mail: info@sukhoi.org

Tilknyttede enheder:

United Aircraft Corporation (moderselskab)

Sukhoi er en russisk luftfartøjsfabrikant. Den Russiske Føderations væbnede styrker brugte kampfly fremstillet af Sukhoi under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Derfor er den ansvarlig for materielt eller finansielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

3.6.2022

100.

JSC »121 AIRCRAFT REPAIR PLANT«

(russisk: Акционерное общество »121 авиационный ремонтный завод«)

Adresse: Rusland, 143079, Moskvaregionen, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Telefon: +7(498) 677-95-11

Websted: https://121arz.ru

E-mail: info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant reparerer luftfartøjer af typen Su-25, Su-27 og MiG-29. Det er den eneste virksomhed i Rusland, der samtidig reparerer og opgraderer Su-25-luftfartøjer til Su-25 SM-udgaven. Su-25 SM blev brugt af Den Russiske Føderations væbnede styrker under Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine.

Derfor er den ansvarlig for materielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Den støtter også materielt eller finansielt eller drager fordel af Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

3.6.2022

101.

National settlement Depository (NSD)

(russisk: Национальный расчетный депозитарий)

Adresse: Spartakovskaya street 12, 105066, Moskva, Den Russiske Føderation

Type enhed: Kreditinstitut, der ikke er en bank, aktieselskab

Registreringsdato: 27.6.1996

Statsregistreringsnummer: 3294

Primært statsregistreringsnummer: 1027739132563

Skatteregistreringsnummer: 7702165310 / 770101001

Hovedkontor: Den Russiske Føderation

NSD er en russisk finansiel institution, som ikke er en bank, og Ruslands værdipapircentral. Det er den største værdipapircentral i Rusland målt på markedsværdien af egenkapital- og gældsinstrumenter, som opbevares i depot, og den eneste, der har adgang til det internationale finansielle system.

Den er anerkendt som en systemisk vigtig russisk finansiel institution af Ruslands regering og Centralbank. Den spiller en afgørende rolle for det russiske finansielle systems funktion og dets forbindelse til det internationale finansielle system og giver dermed direkte og indirekte den russiske regering mulighed for at gennemføre sine aktiviteter og politikker samt mobilisere sine ressourcer.

3.6.2022«.

Tilknyttede enheder: Hovedaktionær/moderselskab med 99,997 % (ikke selv opført på listen):

Det offentligretlige aktieselskab »Moscow Exchange MICEX-RTS« (Moskvas børs eller MOEX)

Registreret adresse: 13, Bolshoy Kislovsky per, 125009 Moskva, Den Russiske Føderation

Skatteregistreringsnummer: 7702077840

Primært statsregistreringsnummer: 1027739387411

Den ejes næsten fuldt ud af Moskvas børs, hvis opgave er at give fuld adgang til de russiske finansielle markeder. Moskvas børs er til gengæld gennem sin rolle og sine aktionærer underlagt en høj grad af kontrol fra den russiske regerings side. NSD er derfor en enhed eller et organ, som materielt eller finansielt støtter Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.


3.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/128


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2022/884

af 3. juni 2022

om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/512/FUSP (1).

(2)

Unionen er fortsat urokkelig i sin støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet.

(3)

Den 24. februar 2022 annoncerede præsidenten for Den Russiske Føderation en militær operation i Ukraine, og russiske væbnede styrker indledte et angreb på Ukraine. Dette angreb er en åbenbar krænkelse af Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

(4)

I sine konklusioner af 24. februar 2022 fordømte Det Europæiske Råd på det kraftigste Den Russiske Føderations uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine. Med sine ulovlige militære aktioner overtræder Rusland groft folkeretten og De Forenede Nationers pagts principper og underminerer europæisk og global sikkerhed og stabilitet. Det Europæiske Råd opfordrede til omgående udarbejdelse og vedtagelse af en yderligere individuel og økonomisk sanktionspakke.

(5)

I sine konklusioner af 24. marts 2022 erklærede Det Europæiske Råd, at Unionen fortsat er rede til at lukke smuthuller og gå målrettet efter faktisk og mulig omgåelse af de restriktive foranstaltninger, der allerede er vedtaget, samt handle hurtigt med yderligere koordinerede kraftfulde sanktioner mod Rusland og Belarus for effektivt at hindre Ruslands evne til at fortsætte aggressionen.

(6)

I betragtning af den alvorlige situation og som reaktion på Ruslands angrebskrig mod Ukraine bør der indføres yderligere restriktive foranstaltninger.

(7)

Import, køb eller overførsel til medlemsstaterne af råolie og visse olieprodukter fra Rusland bør forbydes. Derudover bør forsikring og genforsikring af søtransport af sådanne varer til tredjelande forbydes. Der bør fastsættes passende overgangsperioder.

(8)

På grund af flere medlemsstaters geografiske situation, som skaber en særlig afhængighed af råolie importeret via rørledning fra Rusland uden nogen mulig alternativ forsyning på kort sigt, bør forbuddene mod import af råolie fra Rusland midlertidigt ikke finde anvendelse, før Rådet træffer anden afgørelse, på import via rørledning af råolie fra Rusland til disse medlemsstater. Disse medlemsstater bør træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at opnå alternative forsyninger så hurtigt som muligt. Kommissionen bør overvåge og fremme de berørte medlemsstaters fremskridt med hensyn til at opnå alternative forsyninger. Når en medlemsstat har gjort tilstrækkelige fremskridt, bør den højtstående repræsentant med støtte fra Kommissionen foreslå Rådet at bringe denne midlertidige undtagelse til ophør for den pågældende medlemsstat.

(9)

På mødet den 30. og 31. maj 2022 nåede Det Europæiske Råd til enighed om, at det snarest vil vende tilbage til spørgsmålet om den midlertidige undtagelse for råolie, som leveres via rørledning.

(10)

Det er nødvendigt at forbyde videre overførsel, transport eller videresalg af råolie fra Rusland, der er leveret til en medlemsstat via rørledning, til andre medlemsstater eller til tredjelande, samt efter en overgangsperiode på otte måneder at forbyde videre overførsel, transport eller videresalg til andre medlemsstater af olieprodukter, der er fremstillet af en sådan råolie. På grund af Tjekkiets særlige afhængighed af sådanne olieprodukter bør landet have en yderligere frist på ti måneder til at opnå alternative forsyninger.

(11)

På grund af Bulgariens særlige geografiske eksponering bør der i en begrænset periode fastsættes en særlig undtagelse fra forbuddet mod import af råolie via søtransport (»råolie transporteret ad søvejen«) og af olieprodukter. På grund af Kroatiens særlige situation, eftersom landets raffinaderi skal sikre regelmæssig forsyning af vakuumgasolie for at kunne fungere, bør det være muligt for den nationale kompetente myndighed på visse betingelser at tillade køb, import eller overførsel af russisk vakuumgasolie i en bestemt periode.

(12)

Hvis forsyningen af råolie via rørledning fra Rusland til en indlandsmedlemsstat afbrydes af årsager, som den pågældende medlemsstat ikke har indflydelse på, bør import af råolie transporteret ad søvejen fra Rusland til den pågældende medlemsstat tillades som en ekstraordinær midlertidig undtagelse, indtil forsyningen via rørledning genoptages, eller indtil Rådet beslutter, at forbuddet mod import af råolie leveret via rørledning skal finde anvendelse på den pågældende medlemsstat.

(13)

I overensstemmelse med princippet om transitfrihed bør forbuddene mod køb, import eller overførsel af råolie transporteret ad søvejen og af visse olieprodukter fra Rusland ikke berøre køb, import eller overførsel af sådanne varer med oprindelse i et tredjeland, som kun er i transit gennem Rusland. Navnlig bør disse forbud ikke finde anvendelse i en situation, hvor Rusland er anført som eksportland i toldangivelserne, hvis oprindelseslandet for råolien og de andre olieprodukter er anført som et tredjeland i disse toldangivelser.

(14)

Levering til Rusland af tjenester vedrørende regnskab, revision, herunder lovpligtig revision, bogføring og skatterådgivning samt virksomheds- og ledelsesrådgivning og PR-ydelser bør forbydes. Desuden bør forbuddene vedrørende henholdsvis indskud, vejtransportvirksomheder etableret i Rusland og tjenesteydelser til truster ændres. Endelig bør der tilføjes visse oplysninger på listen over juridiske personer, enheder og organer i bilagene til afgørelse 2014/512/FUSP.

(15)

For at sikre en gnidningsløs gennemførelse af artikel 1j i afgørelse 2014/512/FUSP bør fristen for indstilling af de aktiviteter, der er omhandlet i nævnte artikels stk. 2 og 3, forlænges fra den 10. maj 2022 til den 5. juli 2022.

(16)

Det bør præciseres, at denne afgørelse ikke er til hinder for, at en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats ret, modtager betalinger fra sin russiske modpart i henhold til kontrakter vedrørende varer og teknologier som omhandlet i artikel 4c i afgørelse 2014/512/FUSP, som blev indgået inden den 26. februar 2022 og opfyldt inden den 27. maj 2022.

(17)

Den Russiske Føderation har deltaget i en systematisk, international kampagne for manipulation af medierne og fordrejning af fakta for at styrke sin strategi for destabilisering af sine nabolande og af Unionen og dens medlemsstater. Navnlig har propagandaen gentagne gange og konsekvent været rettet mod europæiske politiske partier, navnlig i valgperioderne, samt været rettet mod civilsamfundet, asylansøgere, russiske etniske mindretal, kønsidentitetsbaserede mindretal og de demokratiske institutioners funktion i Unionen og dens medlemsstater.

(18)

For at retfærdiggøre og støtte sin aggression mod Ukraine har Den Russiske Føderation været involveret i løbende og samordnede propagandaaktioner rettet mod civilsamfundet i Unionen og nabolandene, hvilket i alvorlig grad forvrider og manipulerer fakta.

(19)

Disse propagandaaktioner er blevet kanaliseret gennem en række medieforetagender under Den Russiske Føderations permanente direkte eller indirekte kontrol. Sådanne aktioner udgør en betydelig og direkte trussel mod Unionens offentlige orden og sikkerhed. Disse medieforetagender er afgørende for og medvirkende til at fremme og støtte aggressionen mod Ukraine og til destabiliseringen af dets nabolande.

(20)

I betragtning af den alvorlige situation og som svar på Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, er det nødvendigt, i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og friheder, der er anerkendt i chartret om grundlæggende rettigheder, navnlig med retten til ytrings- og informationsfrihed som anerkendt i chartrets artikel 11, at indføre yderligere restriktive foranstaltninger for at suspendere sådanne medieforetagenders udsendelsesaktiviteter i Unionen eller rettet mod Unionen. Foranstaltningerne bør opretholdes, indtil aggressionen mod Ukraine er bragt til ophør, og indtil Den Russiske Føderation og dens tilknyttede medieforetagender ophører med at gennemføre propagandaaktioner mod Unionen og dens medlemsstater.

(21)

I overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og friheder, der er anerkendt i chartret om grundlæggende rettigheder, navnlig med retten til ytrings- og informationsfrihed, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og ejendomsretten som anerkendt i chartrets artikel 11, 16 og 17, forhindrer disse foranstaltninger ikke, at medieforetagenderne og deres medarbejdere udfører andre aktiviteter i Unionen end udsendelse, f.eks. research og interviews. Disse foranstaltninger ændrer navnlig ikke på forpligtelsen til at respektere de rettigheder, friheder og principper, der er omhandlet i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union, herunder i chartret om grundlæggende rettigheder, og i medlemsstaternes forfatninger, inden for deres respektive anvendelsesområder.

(22)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at gennemføre visse foranstaltninger.

(23)

Afgørelse 2014/512/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2014/512/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1aa ændres således:

a)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på modtagelse af betalinger, der skal foretages af de juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i nævnte stykke, i henhold til kontrakter, der er udført inden den 15. maj 2022.«

b)

Stk. 3, litra a), affattes således:

»a)

medmindre det er forbudt i henhold til artikel 4o eller 4p, transaktioner, der er strengt nødvendige for direkte eller indirekte køb, import eller transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, samt titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm, fra eller gennem Rusland til Unionen, et land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz eller det vestlige Balkan«.

c)

I stk. 3 tilføjes følgende litraer:

»d)

transaktioner, herunder salg, der er strengt nødvendige for afvikling senest den 5. september 2022 af et joint venture eller et lignende retligt arrangement, der er indgået før den 16. marts 2022, og som involverer en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i stk. 1

e)

transaktioner i forbindelse med levering af elektroniske kommunikationstjenester, datacentertjenester, og levering af de tjenester og det udstyr, der er nødvendige for deres drift, vedligeholdelse, sikkerhed, herunder levering af firewalls, og callcentertjenester, til en juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag X.«

2)

Artikel 1b, stk. 5, affattes således:

»5.   Uanset stk. 1 og 2 kan de kompetente myndigheder tillade modtagelse af et sådant indskud eller en sådan tegnebogs-, konto- eller depottjeneste på sådanne vilkår, som de finder hensigtsmæssige, efter at have fastslået, at modtagelse af et sådant indskud eller en sådan tegnebogs-, konto- eller depottjeneste:

a)

er nødvendig til at dække basale behov hos de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i stk. 1, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer eller godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

d)

er nødvendig til afholdelse af ekstraordinære udgifter, på betingelse af at den kompetente myndighed mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen har meddelt de andre medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den finder, at der bør gives særlig tilladelse, eller

e)

er nødvendig til en diplomatisk eller konsulær repræsentations eller international organisations officielle formål.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af nærværende stykkes litra a), b), c) eller e), senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.«

3)

Artikel 1d, stk. 2, affattes således:

»2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på statsborgere i en medlemsstat, i et land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz eller på fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat, i et land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz.«

4)

Artikel 1e affattes således:

»Artikel 1e

1.   Det er forbudt at levere specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser, der anvendes til udveksling af finansielle data, til de juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag VIII, eller til juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret i Rusland, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag VIII, direkte eller indirekte ejer over 50 %.

2.   Forbuddet i stk. 1 gælder for hver af de juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag VIII, fra den dato, der er anført for dem i nævnte bilag. Forbuddet gælder fra den samme dato for juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret i Rusland, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag VIII, direkte eller indirekte ejer over 50 %.«

5)

Artikel 1h, stk. 2, litra e), affattes således:

»e)

medmindre det er forbudt i henhold til artikel 4o eller 4p, køb, import eller transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, samt titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller«.

6)

Artikel 1j affattes således:

»Artikel 1j

1.   Det er forbudt at registrere, stille et vedtægtsmæssigt hjemsted, en forretningsadresse eller en administrativ adresse samt forvaltningstjenester til rådighed for en trust eller ethvert lignende retligt arrangement, hvis stifter eller begunstigede er:

a)

russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland

b)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland

c)

juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i litra a) eller b) direkte eller indirekte ejer over 50 %

d)

juridiske personer, enheder eller organer, der kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i litra a), b) eller c)

e)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i litra a), b), c) eller d).

2.   Det er fra den 5. juli 2022 forbudt at fungere som eller sørge for, at en anden person fungerer som trustee, proformaaktionær, direktør, sekretær eller tilsvarende stilling i forbindelse med en trust eller et lignende retligt arrangement som omhandlet i stk. 1.

3.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på de transaktioner, der er strengt nødvendige for afslutning senest den 5. juli 2022 af kontrakter, der ikke er i overensstemmelse med denne artikel, og som er indgået inden den 9. april 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

4.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, når stifteren eller den begunstigede er statsborger i en medlemsstat eller en fysisk person, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat.

5.   Uanset stk. 2 kan de kompetente myndigheder på sådanne vilkår, som de finder hensigtsmæssige, tillade, at de i stk. 2 omhandlede tjenester fortsætter efter den 5. juli 2022, med henblik på:

a)

gennemførelse senest den 5. september 2022 af transaktioner, der er strengt nødvendige for afslutning af kontrakter, der er omhandlet i stk. 3, forudsat at de pågældende transaktioner blev påbegyndt inden den 11. maj 2022, eller

b)

andre grunde, forudsat at tjenesteyderne ikke direkte eller indirekte accepterer pengemidler eller økonomiske ressourcer fra eller stiller pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for de personer, der er omhandlet i stk. 1, eller på anden måde giver disse personer nogen fordel af aktiver placeret i en trust.

6.   Uanset stk. 1 og 2 kan de kompetente myndigheder tillade de i nævnte stykker omhandlede tjenester på sådanne vilkår, som de finder hensigtsmæssige, efter at have fastslået, at dette er nødvendigt med henblik på:

a)

humanitære formål såsom at levere eller lette levering af bistand, herunder lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer eller overførsel af humanitære hjælpearbejdere og dertil knyttet bistand, eller til evakueringer

b)

civilsamfundsaktiviteter, der direkte fremmer demokratiet, menneskerettighederne eller retsstatsprincippet i Rusland, eller

c)

drift af truster, der har til formål at administrere erhvervstilknyttede pensionsordninger, forsikringspolicer eller medarbejderaktieordninger, velgørende organisationer, amatørsportsklubber og fonde for mindreårige eller sårbare voksne.

7.   Den pågældende medlemsstat underretter Kommissionen om enhver tilladelse, der gives i medfør af stk. 5 eller 6, senest to uger efter meddelelsen af en sådan tilladelse.«

7)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 1k

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at levere tjenester vedrørende regnskab, revision, herunder lovpligtig revision, bogføring og skatterådgivning samt virksomheds- og ledelsesrådgivning og PR-ydelser til:

a)

Ruslands regering, eller

b)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på levering af tjenester, der er strengt nødvendige for afslutning senest den 5. juli 2022 af kontrakter, der ikke er i overensstemmelse med denne artikel, og som er indgået inden den 4. juni 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på levering af tjenester, der er strengt nødvendige for udøvelsen af retten til et forsvar i retssager og retten til effektive retsmidler.

4.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på levering af tjenesteydelser, der udelukkende er beregnet til brug for juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret i Rusland, og som ejes af eller udelukkende eller i fællesskab kontrolleres af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats ret.

5.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder tillade de i nævnte stykke omhandlede tjenester på sådanne vilkår, som de finder hensigtsmæssige, efter at have fastslået, at dette er nødvendigt med henblik på:

a)

humanitære formål såsom at levere eller lette levering af bistand, herunder lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer eller overførsel af humanitære hjælpearbejdere og dertil knyttet bistand, eller til evakueringer, eller

b)

civilsamfundsaktiviteter, der direkte fremmer demokratiet, menneskerettighederne eller retsstatsprincippet i Rusland.«

8)

Artikel 4, stk. 3, litra a), affattes således:

»a)

transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, medmindre det er forbudt i henhold til artikel 4o eller 4p, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller«.

9)

Artikel 4a, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

det er nødvendigt for at sikre kritisk energiforsyning i Unionen samt transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, medmindre det er forbudt i henhold til artikel 4o eller 4p, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller«.

10)

I artikel 4g tilføjes følgende stykke:

»3.   Det er forbudt at reklamere for produkter eller tjenester i ethvert indhold, der produceres eller udsendes af de juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag IX, herunder gennem transmission eller distribution ved hjælp af ethvert middel, som omhandlet i stk. 1.«

11)

Artikel 4ha, stk. 5, litra a), affattes således:

»a)

medmindre det er forbudt i henhold til artikel 4o eller 4p, køb, import eller transport til Unionen af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm, samt visse kemiske produkter og jernprodukter«.

12)

I artikel 4n, stk. 4, foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

medmindre det er forbudt i henhold til artikel 4o eller 4p, køb, import eller transport til Unionen af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, samt titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm«.

b)

Litra d) affattes således:

»d)

diplomatiske og konsulære repræsentationers funktion i Rusland, herunder delegationer, ambassader og missioner, eller internationale organisationer i Rusland, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, eller«.

13)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 4o

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, importere eller overføre råolie eller olieprodukter, hvis de har oprindelse i Rusland eller eksporteres fra Rusland.

2.   Det er forbudt direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand eller andre tjenester i tilknytning til forbuddet i stk. 1.

3.   Forbuddene i stk. 1 og 2 finder

a)

indtil den 5. december 2022 ikke anvendelse på enkeltstående transaktioner med forestående levering, som er indgået og opfyldt før nævnte dato, eller på opfyldelse af kontrakter om køb, import eller overførsel af råolie, der er indgået inden den 4. juni 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at de relevante medlemsstater senest den 24. juni 2022 har underrettet Kommissionen om de pågældende kontrakter, og at de relevante medlemsstater giver Kommissionen meddelelse om de enkeltstående transaktioner med forestående levering senest 10 dage efter deres gennemførelse

b)

indtil den 5. februar 2023 ikke anvendelse på enkeltstående transaktioner med forestående levering, som er indgået og opfyldt før nævnte dato, eller på opfyldelse af kontrakter om køb, import eller overførsel af olieprodukter, der er indgået inden den 4. juni 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at de relevante medlemsstater senest den 24. juni 2022 har underrettet Kommissionen om de pågældende kontrakter, og at de relevante medlemsstater giver Kommissionen meddelelse om de enkeltstående transaktioner med forestående levering senest 10 dage efter deres gennemførelse

c)

ikke anvendelse på køb, import eller overførsel af råolie transporteret ad søvejen og af olieprodukter, hvis de pågældende varer har oprindelse i et tredjeland og kun læsses i, afsendes fra eller er i transit gennem Rusland, forudsat at varerne hverken har russisk oprindelse eller ejer

d)

ikke anvendelse på råolie, der leveres via rørledning fra Rusland til medlemsstaterne, før Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed, på forslag af den højtstående repræsentant med støtte fra Kommissionen beslutter, at forbuddene i stk. 1 og 2 finder anvendelse.

4.   Hvis forsyningen af råolie via rørledning fra Rusland til en indlandsmedlemsstat afbrydes af årsager, som den pågældende medlemsstat ikke har indflydelse på, kan råolie transporteret ad søvejen fra Rusland importeres til denne medlemsstat som en ekstraordinær midlertidig undtagelse fra stk. 1 og 2, indtil forsyningen genoptages, eller indtil den i stk. 3, litra d), omhandlede rådsafgørelse finder anvendelse på den pågældende medlemsstat, alt efter hvad der indtræffer først.

5.   Fra og med den 5. december 2022 og uanset stk. 1 og 2 kan Bulgariens kompetente myndigheder tillade opfyldelse indtil den 31. december 2024 af kontrakter, der er indgået inden den 4. juni 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, om køb, import eller overførsel af råolie transporteret ad søvejen og af olieprodukter med oprindelse i Rusland eller eksporteret fra Rusland.

6.   Fra og med den 5. februar 2023 og uanset stk. 1 og 2 kan Kroatiens kompetente myndigheder indtil den 31. december 2023 tillade køb, import eller overførsel af vakuumgasolie med oprindelse i Rusland eller eksporteret fra Rusland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

der findes ingen alternativ forsyning med vakuumgasolie, og

b)

Kroatien har mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen underrettet Kommissionen om grundene til, hvorfor det finder, at der bør gives en særlig tilladelse, og Kommissionen har ikke gjort indsigelse inden for denne frist.

7.   Varer, der indføres efter en undtagelse, der er indrømmet af en kompetent myndighed i henhold til stk. 5 eller 6, må ikke sælges videre til købere i en anden medlemsstat eller i et tredjeland.

8.   Overførsel eller transport af råolie leveret via rørledning til medlemsstater som omhandlet i stk. 3, litra d), til andre medlemsstater eller til tredjelande eller salg heraf til købere i andre medlemsstater eller i tredjelande er forbudt.

Alle forsendelser og beholdere med en sådan råolie markeres tydeligt som »REBCO: eksportforbud«.

Fra den 5. februar 2023 er det, hvis råolie er blevet leveret via rørledning til en medlemsstat som omhandlet i stk. 3, litra d), forbudt at overføre eller transportere olieprodukter, som er fremstillet af en sådan råolie, til andre medlemsstater eller til tredjelande, eller at sælge sådanne olieprodukter til købere i andre medlemsstater eller i tredjelande.

Som en midlertidig undtagelse finder forbuddene i tredje afsnit anvendelse fra den 5. december 2023 på import og overførsel til Tjekkiet og på salg til købere i Tjekkiet af olieprodukter fremstillet af råolie, der er leveret via rørledning til en anden medlemsstat, jf. stk. 3, litra d). Hvis der stilles alternative forsyninger af sådanne olieprodukter til rådighed for Tjekkiet før denne dato, vedtager Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed, en afgørelse, der ophæver denne midlertidige undtagelse. I perioden indtil den 5. december 2023 må mængden af sådanne olieprodukter, der importeres til Tjekkiet fra andre medlemsstater, ikke overstige de gennemsnitlige mængder, der er importeret til Tjekkiet fra disse andre medlemsstater i samme periode i de foregående fem år.

9.   Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på køb i Rusland af råolie og olieprodukter, som er nødvendige for at opfylde væsentlige behov hos køberen i Rusland eller humanitære projekter i Rusland.

10.   Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af denne artikel.

Artikel 4p

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med transport, herunder gennem skibsoverførsler, til tredjelande af råolie eller olieprodukter, som har oprindelse i Rusland eller er blevet eksporteret fra Rusland.

2.   Forbuddet i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på:

a)

opfyldelse indtil den 5. december 2022 af kontrakter, der er indgået inden den 4. juni 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, eller

b)

transport af råolie og olieprodukter, hvis de pågældende varer har oprindelse i et tredjeland og kun læsses i, afsendes fra eller er i transit gennem Rusland, forudsat at de pågældende varer hverken har russisk oprindelse eller ejer.«

14)

Bilagene ændres som anført i bilaget til denne afgørelse.

Dette nr. finder anvendelse for så vidt angår en eller flere af de enheder, der er omhandlet i nr. 4) i bilaget til denne afgørelse, fra den 25. juni 2022 og under forudsætning af, at Rådet efter gennemgang af de pågældende tilfælde træffer afgørelse herom ved enstemmighed.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2022.

På Rådets vegne

C. COLONNA

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).


BILAG

1)

I bilag IV til afgørelse 2014/512/FUSP tilføjes følgende oplysninger:

»46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise »Radiosviaz«

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise »Kant«

Scientific-Production Enterprise »Svyaz«

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute »Argon«

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Salute«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »State Machine Building Design Bureau »Vympel« By Name I.I.Toropov«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »URALELEMENT«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Plant Dagdiesel«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company »Research Center for Automated Design«

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant »Molot«

Tactical Missile Company, PJSC »MBDB »ISKRA««

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, »Central Design Bureau of Automation«

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP »Region«

Tactical Missile Corporation, AO TMKB »Soyuz«

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern »MPO — Gidropribor«

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company »KRASNY GIDROPRESS«

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau »Detal«

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) »October«

United Shipbuilding Corporation »Production Association Northern Machine Building Enterprise«

United Shipbuilding Corporation »5th Shipyard««.

2)

I bilag VII til afgørelse 2014/512/FUSP tilføjes følgende oplysninger:

»Det Forenede Kongerige

Sydkorea«.

3)

Bilag VIII til afgørelse 2014/512/FUSP affattes således:

»BILAG VIII

LISTE OVER JURIDISKE PERSONER, ENHEDER OG ORGANER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 1e

Den juridiske persons, enhedens eller organets navn

Anvendelsesdato

Bank Otkritie

12. marts 2022

Novikombank

12. marts 2022

Promsvyazbank

12. marts 2022

Bank Rossiya

12. marts 2022

Sovcombank

12. marts 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12. marts 2022

VTB BANK

12. marts 2022

Sberbank

14. juni 2022

Credit Bank of Moscow

14. juni 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14. juni 2022

«.

4)

I bilag IX til afgørelse 2014/512/FUSP tilføjes følgende oplysninger:

»Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International«.


3.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/139


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2022/885

af 3. juni 2022

om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/145/FUSP (1).

(2)

Unionen er fortsat urokkelig i sin støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet.

(3)

Rådet finder, at der bør indføres flere muligheder for fritagelse for indefrysningen af aktiver og forbuddet mod at stille pengemidler og økonomiske ressourcer til rådighed for udpegede personer og enheder.

(4)

Afgørelse 2014/145/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 2 i afgørelse 2014/145/FUSP tilføjes følgende stykke:

»13.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på pengemidler eller økonomiske ressourcer, der er strengt nødvendige for telekommunikationsoperatører i Unionens levering af elektroniske kommunikationstjenester, for levering af tilhørende faciliteter og tilknyttede tjenester, der er nødvendige for sådanne elektroniske kommunikationstjenesters drift, vedligeholdelse og sikkerhed, i Rusland, i Ukraine, i Unionen, mellem Rusland og Unionen og mellem Ukraine og Unionen, og for datacentertjenester i Unionen.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2022.

På Rådets vegne

C. COLONNA

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16).