ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 102

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
30. marts 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/501 af 25. marts 2022 om godkendelse af aktivstoffet Beauveria bassiana stamme 203, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/502 af 29. marts 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1321/2013 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen af røgaromaprimærproduktet Scansmoke PB 1110 ( 1 )

6

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/503 af 29. marts 2022 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 for så vidt angår undtagelse af mindreårige fra acceptperioden for vaccinationscertifikater udstedt i formatet for EU's digitale covidcertifikat ( 1 )

8

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2022/504 af 25. marts 2022 om ændring af forordning (EU) 2016/445 om udøvelsen af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten (ECB/2016/4) (ECB/2022/14)

11

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/505 af 23. marts 2022 om fritagelser for den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina i henhold til forordning (EF) nr. 88/97 (meddelt under nummer C(2022) 1693)

16

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2022/506 af 29. marts 2022 om ajourføring af bilag A til den monetære konvention mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Monaco

24

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2022/507 af 29. marts 2022 om bekræftelse af Irlands deltagelse i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1147 om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden

33

 

 

RETNINGSLINJER

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2022/508 af 25. marts 2022 om ændring af Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2017/697 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for så vidt angår mindre signifikante institutter (ECB/2017/9) (ECB/2022/12)

34

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

30.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/501

af 25. marts 2022

om godkendelse af aktivstoffet Beauveria bassiana stamme 203, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

GlenBiotech indgav den 10. marts 2017 en ansøgning til den rapporterende medlemsstat, Nederlandene, i henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 om godkendelse af aktivstoffet Beauveria bassiana stamme 203.

(2)

I overensstemmelse med artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 meddelte den rapporterende medlemsstat den 20. juli 2017 ansøgeren, de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«), at ansøgningen kunne antages.

(3)

Dette aktivstofs virkninger for menneskers og dyrs sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til artikel 11, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 for det anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Den 5. juni 2019 indsendte den rapporterende medlemsstat, med kopi til autoriteten, et udkast til vurderingsrapport til Kommissionen, hvori det konkluderes, at aktivstoffet kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(4)

I overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 fremsendte autoriteten udkastet til vurderingsrapport fra den rapporterende medlemsstat til ansøgeren og de øvrige medlemsstater og iværksatte en offentlig høring om det.

(5)

I henhold til artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 anmodede den ansøgeren om at fremlægge supplerende oplysninger for medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten. Den rapporterende medlemsstat vurderede de supplerende oplysninger og forelagde sin vurdering for autoriteten i form af et opdateret udkast til vurderingsrapport i juli 2020.

(6)

Den 6. oktober 2020 fremsendte autoriteten sin konklusion (2) om, hvorvidt aktivstoffet Beauveria bassiana stamme 203 kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til ansøgeren, medlemsstaterne og Kommissionen. Autoriteten gjorde sin konklusion tilgængelig for offentligheden.

(7)

Den 22. oktober 2021 forelagde Kommissionen Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder en revideret vurderingsrapport, og udkastet til forordning vedrørende Beauveria bassiana stamme 203 blev godkendt.

(8)

Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport.

(9)

Kommissionen finder på grundlag af udkastet til vurderingsrapport fra den rapporterende medlemsstat, autoritetens konklusioner og ansøgerens bemærkninger vedrørende den repræsentative anvendelse af mindst ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder Beauveria bassiana stamme 203, som er undersøgt og udførligt beskrevet i den reviderede vurderingsrapport, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt. Beauveria bassiana stamme 203 bør derfor godkendes.

(10)

I overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikel 6, litra b), c) og e), og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden er det imidlertid nødvendigt at fastsætte visse betingelser og begrænsninger, nemlig det maksimumsindholdet af metabolitten beauvericin i plantebeskyttelsesmidler samt begrænsningen af anvendelsen til prydpalmetræer.

(11)

I overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (3) derfor ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse af aktivstoffet

Aktivstoffet Beauveria bassiana stamme 203, som opført i bilag I, godkendes på de betingelser, der er fastsat i samme bilag.

Artikel 2

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. marts 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Conclusion on the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Beauveria bassiana strain 203. EFSA Journal 2020;18(11):6295. Doi: 10.2903/j.efsa.2020.6295.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1.)


BILAG I

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Særlige bestemmelser

Beauveria bassiana stamme 203

Tilgangsnummer ved Centraal Bureau voor Schimmelculture (Fungal Biodiversitetscenter, Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Utrecht, Nederlandene): CBS 121097

Ikke relevant

Maksimumsindhold af beauvericin: 80 μg/kg i det formulerede produkt.

19. april 2022

18. april 2032

Må kun anvendes på prydpalmetræer.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Beauveria bassiana stamme 203, særlig tillæg I og II.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

a)

maksimumsindholdet af metabolitten beauvericin i plantebeskyttelsesmidlet

b)

beskyttelsen af brugere og arbejdstagere, under hensyntagen til at arten Beauveria basssiana, uanset stamme, er et potentielt menneskeligt allergen ved både hud- og inhalationseksponering, og at det derfor sikres, at der medtages passende personlige værnemidler som en betingelse for anvendelsen.

Producenten skal sikre nøje opretholdelse af miljømæssige betingelser og kvalitetskontrolanalyser under fremstillingsprocessen for at sikre overholdelse af grænserne for mikrobiologisk kontaminering som omhandlet i arbejdsdokumentet SANCO/12116/2012 (2).

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikationer fremgår af den reviderede vurderingsrapport.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf


BILAG II

I del B i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 tilføjes følgende:

»151

Beauveria bassiana stamme 203

Tilgangsnummer ved Centraal Bureau voor Schimmelculture (Fungal Biodiversitetscenter, Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Utrecht, Nederlandene): CBS 121097

Ikke relevant

Maksimumsindhold af beauvericin: 80 μg/kg i det formulerede produkt.

19. april 2022

18. april 2032

Må kun anvendes på prydpalmetræer.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Beauveria bassiana stamme 203, særlig tillæg I og II.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

a)

maksimumsindholdet af metabolitten beauvericin i plantebeskyttelsesmidlet

b)

beskyttelsen af brugere og arbejdstagere, under hensyntagen til at arten Beauveria basssiana, uanset stamme, er et potentielt menneskeligt allergen ved både hud- og inhalationseksponering, og at det derfor sikres, at der medtages passende personlige værnemidler som en betingelse for anvendelsen.

Producenten skal sikre nøje opretholdelse af miljømæssige betingelser og kvalitetskontrolanalyser under fremstillingsprocessen for at sikre overholdelse af grænserne for mikrobiologisk kontaminering som omhandlet i arbejdsdokumentet SANCO/12116/2012 (*1).

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.


(*1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.«


30.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/502

af 29. marts 2022

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1321/2013 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen af røgaromaprimærproduktet »Scansmoke PB 1110«

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2065/2003 af 10. november 2003 om røgaromaer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på fødevarer (1), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 1. oktober 2021 indgav Azelis Denmark A/S (»ansøgeren«) en ansøgning i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2065/2003 om en ændring af navnet på indehaveren af godkendelsen af røgaromaprimærproduktet »Scansmoke PB 1110«, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1321/2013 (2).

(2)

I ansøgningen anførte ansøgeren, at godkendelsen af røgaromaprimærproduktet »Scansmoke PB 1110« skulle overføres til proFagus GmbH. Til støtte for sin påstand fremlagde ansøgeren den overførselsaftale, der var indgået mellem ansøgeren og proFagus GmbH vedrørende røgaromaprimærproduktet »Scansmoke PB 1110«.

(3)

Den foreslåede ændring af indehaveren af godkendelsen er af rent administrativ art og indebærer derfor ikke en ny vurdering af de pågældende produkter.

(4)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1321/2013 bør derfor ændres.

(5)

For at sikre en gnidningsløs overgang bør røgaromaprimærproduktet »Scansmoke PB 1110« samt røgaromaer afledt heraf og fødevarer, der indeholder dem, som er i overensstemmelse med de regler, der var gældende før datoen for denne forordnings ikrafttræden, fortsat kunne markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1321/2013

I tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1321/2013 ændres oplysningerne om røgaromaprimærproduktet »Scansmoke PB 1110« således:

1)

I tredje række, »Navn på indehaveren af godkendelsen«, ændres »Azelis Denmark A/S« til »proFagus GmbH«.

2)

I fjerde række, »Adresse på indehaveren af godkendelsen« ændre »Lundtoftegaardsvej 95, 2800 Lyngby, DANMARK« til »Uslarer Str. 30, 37194 Bodenfelde, TYSKLAND«.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

Det røgaromagivende primærprodukt »Scansmoke PB 1110«, jf. bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1321/2013, samt røgaromaer afledt heraf og fødevarer, der indeholder det røgaromagivende primærprodukt eller røgaromaer afledt heraf, som er fremstillet og mærket før den 19. april 2022 i overensstemmelse med de regler, der var gældende før den 19. april 2022, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 309 af 26.11.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1321/2013 af 10. december 2013 om EU-listen over godkendte røgaromaprimærprodukter til anvendelse uden videre forarbejdning i eller på fødevarer og/eller til fremstilling af afledte røgaromaer (EUT L 333 af 12.12.2013, s. 54).


30.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/8


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/503

af 29. marts 2022

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 for så vidt angår undtagelse af mindreårige fra acceptperioden for vaccinationscertifikater udstedt i formatet for EU's digitale covidcertifikat

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 af 14. juni 2021 om en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) for at lette fri bevægelighed under covid-19-pandemien (1), særlig artikel 5, stk. 2 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2021/953 fastlægges der en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) med det formål at gøre det lettere for indehaverne at udøve deres ret til fri bevægelighed under covid-19-pandemien. Forordningen bidrager også til på en koordineret måde at lette den gradvise ophævelse af de restriktioner for den frie bevægelighed, der i overensstemmelse med EU-retten er indført af medlemsstaterne med henblik på at begrænse spredningen af sars-CoV-2.

(2)

Den 21. december 2021 vedtog Kommissionen delegeret forordning (EU) 2021/2288 (2) om ændring af forordning (EU) 2021/953, hvori der med henblik på rejser fastsættes en acceptperiode på 270 dage for vaccinationscertifikater, som angiver afslutningen af den primære vaccinationsserie. I den delegerede forordning fastsættes det, at medlemsstaterne skal sikre en koordineret tilgang og ikke acceptere vaccinationscertifikater, der angiver afslutningen af den primære vaccinationsserie, hvis der er gået mere end 270 dage siden indgiften af den i certifikatet angivne dosis. Samtidig skal medlemsstaterne med henblik på rejser ikke fastsætte en acceptperiode på under 270 dage.

(3)

Det er nødvendigt at tilpasse reglerne om den acceptperiode på 270 dage, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2021/2288, for så vidt angår vaccinationscertifikater, der indehaves af personer under 18 år. Det sker efter en revurdering af tilgangen med hensyn til den acceptperiode, der er omhandlet i betragtning 15 i nævnte delegerede forordning.

(4)

Den 24. februar 2022 meddelte Det Europæiske Lægemiddelagentur (»EMA«), at dets Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler havde anbefalet, at der til unge fra 12-årsalderen kan gives en boosterdosis af covid-19-vaccinen Comirnaty (3). Udvalget fandt, at den foreliggende dokumentation var tilstrækkelig til at konkludere, at immunresponsen på en boosterdosis hos unge mindst ville svare til immunresponsen hos voksne. Der blev ikke konstateret nye sikkerhedsmæssige betænkeligheder på grundlag af de tilgængelige data. Den 28. februar 2022 vedtog Kommissionen en gennemførelsesafgørelse om ændring af den markedsføringstilladelse på særlige vilkår, der var udstedt til Comirnaty i overensstemmelse hermed (4).

(5)

EMA's udtalelse støtter de nationale vaccinationskampagner i de medlemsstater, der beslutter at tilbyde unge en boosterdosis. Som bemærket af EMA vil der i forbindelse med afgørelsen om, hvorvidt og hvornår denne aldersgruppe skal tilbydes en boosterdosis, skulle tages hensyn til faktorer såsom sygdommens spredning og sandsynlige sværhedsgrad hos yngre personer, navnlig med omikronvarianten, den kendte risiko for bivirkninger, navnlig den meget sjældne, men alvorlige komplikation af myokarditis, og det forhold, at der findes andre beskyttelsesforanstaltninger og restriktioner. Det er således op til de eksperter, der leder vaccinationskampagnen i de enkelte medlemsstater, at vejlede om, hvad der vil være den optimale beslutning og timing for deres land.

(6)

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (»ECDC«) konkluderede i sin tekniske rapport af 8. februar 2022 om covid-19-vaccinens effektivitet hos unge i alderen 12-17 år og i sine foreløbige folkesundhedsmæssige overvejelser om boosterdoser (5), at de tilgængelige undersøgelser vedrørende covid-19-vaccinens effektivitet efter den primære vaccinationsserie mod infektion, symptomatisk sygdom og alvorlig sygdom som følge af deltavarianten, der giver anledning til bekymring, viste, at beskyttelsesniveauet hos unge var meget højt. Ifølge ECDC var der begrænset dokumentation for mindsket immunitet efter vaccination blandt unge. De foreliggende data tyder på et fald i vaccinens effektivitet mod symptomatisk infektion fem til seks måneder efter afslutningen af den primære vaccinationsserie, men der forelå ikke tegn på mindsket immunitet over for alvorlig sygdom på det tidspunkt. ECDC's matematiske modeller antydede, at det sandsynligvis ikke vil have en betydelig virkning for overførslen af sars-CoV-2 på populationsniveau at give unge en boosterdosis.

(7)

Et stort antal af de eksperter fra medlemsstaterne, som Kommissionen hørte i Udvalget for Sundhedssikkerhed, der blev oprettet ved artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1082/2013/EU (6), fandt, at selv om nogle medlemsstater på grundlag af EMA's forskellige overvejelser kunne beslutte at tilbyde mindreårige en boosterdosis, er det hensigtsmæssigt at fritage mindreårige fra den standardacceptperiode, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2021/2288. Ikke alle medlemsstater tilbyder i øjeblikket personer under 18 år en boosterdosis.

(8)

Standardacceptperioden bør begrænses til personer på 18 år og derover.

(9)

I lighed med den standardacceptperiode, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2021/2288, bør undtagelsen for personer under 18 år gennemføres på kontrolniveau ved at tilpasse de mobilapplikationer, der anvendes til at kontrollere EU's digitale covidcertifikat. Da vaccinationscertifikaterne indeholder indehaverens fødselsdato, kan de mobilapplikationer, der anvendes til kontrol, afgøre, om standardacceptperioden skal gælde eller ej. På den baggrund bør undtagelsen gælde for personer under 18 år på den dag, hvor et certifikat kontrolleres.

(10)

Kommissionen bør fortsat overvåge og regelmæssigt tage tilgangen med hensyn til acceptperioden op til fornyet overvejelse for at vurdere, om der er behov for tilpasninger på grundlag af ny videnskabelig dokumentation, herunder i forbindelse med acceptperioden for certifikater, der angiver indgiften af en boosterdosis.

(11)

Forordning (EU) 2021/953 bør derfor ændres.

(12)

I lyset af ny videnskabelig dokumentation vedrørende indgift af en boosterdosis til unge fra 12-årsalderen, idet der tages hensyn til navnlig faktorer såsom sygdommens spredning og sandsynlige sværhedsgrad hos yngre personer og den kendte risiko for bivirkninger samt covid-19-vaccinationseffektiviteten af den primære vaccinationsserie i denne aldersgruppe, kræves det i særligt hastende tilfælde, at proceduren i artikel 13 i forordning (EU) 2021/953 anvendes. Hvis der ikke straks handles, vil det også øge risikoen for, at vaccinationscertifikater for mindreårige ikke længere accepteres på trods af denne udvikling. Den hasteprocedure, der er fastsat i artikel 13 i forordning (EU) 2021/953, skal finde anvendelse.

(13)

Nærværende forordning berører ikke medlemsstaternes beslutninger vedrørende deres nationale vaccinationskampagner.

(14)

For at give tilstrækkelig tid til at foretage den tekniske gennemførelse af nærværende forordning bør medlemsstaterne indtil den 6. april 2022 kunne anvende den standardacceptperiode, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2021/2288, på certifikater, der indehaves af personer under 18 år.

(15)

I betragtning af situationens hastende karakter i forbindelse med covid-19-pandemien bør denne forordning træde i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Punkt 1, litra h), i bilaget til forordning (EU) 2021/953 affattes således:

»h)

dato for vaccination, med angivelse af datoen for den seneste modtagne dosis (certifikater, der indehaves af personer på 18 år og derover, og som angiver afslutningen af den primære vaccinationsserie, accepteres kun, hvis der er gået højst 270 dage siden datoen for den seneste dosis i serien)«.

Artikel 2

Indtil den 6. april 2022 kan medlemsstaterne anvende punkt 1, litra h), i bilaget til forordning (EU) 2021/953 som ændret ved delegeret forordning (EU) 2021/2288 på certifikater, der indehaves af personer under 18 år.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 211 af 15.6.2021, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2288 af 21. december 2021 om ændring af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 for så vidt angår acceptperioden for vaccinationscertifikater, der er udstedt i formatet for EU's digitale covidcertifikat, og som angiver afslutningen af den primære vaccinationsserie (EUT L 458 af 22.12.2021, s. 459).

(3)  https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age.

(4)  Commission Implementing Decision of 28 February 2022 amending the conditional marketing authorisation granted by Decision C(2020) 9598(final) for »Comirnaty — tozinameran, COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside-modified)«, a medicinal product for human use (C(2022) 1351 final) (foreligger ikke på dansk).

(5)  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-considerations-for-booster-doses-in-adolescents-Feb%202022.pdf.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1).


30.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/11


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2022/504

af 25. marts 2022

om ændring af forordning (EU) 2016/445 om udøvelsen af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten (ECB/2016/4) (ECB/2022/14)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 4, stk. 3, artikel 6 og artikel 9, stk. 1 og 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (2), navnlig artikel 400, stk. 2, artikel 415, stk. 3, artikel 420, stk. 2, artikel 428p, stk. 10, artikel 428q, stk. 2, artikel 428aq, stk. 10, artikel 428ar, stk. 2, artikel 468, stk. 3, og artikel 471, stk. 1,

under henvisning til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter (3), navnlig artikel 12, stk. 3, og 23, stk. 2, samt artikel 24, stk. 4 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er med den lovgivning, der er vedtaget siden vedtagelsen af Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) (4), indført visse nye valgmuligheder og skøn i EU-retten, og visse valgmuligheder og skøn i henhold til EU-retten, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udøvede i henhold til forordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) er også blevet ændret eller slettet. Det er derfor nødvendigt at foretage efterfølgende ændringer af forordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) for at afspejle disse ændringer.

(2)

I henhold til artikel 9, stk. 3, i forordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) er koncerninterne eksponeringer desuden undtaget fra de relevante grænser for store eksponeringer, forudsat at kreditinstitutterne opfylder visse kriterier. Siden vedtagelsen af forordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) er ECB's tilsynsmæssige interesse vedrørende kreditinstitutternes bogføringspraksis, der involverer enheder, der er etableret i tredjelande, steget. Anvendelsesområdet for artikel 9, stk. 3, i forordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) bør derfor begrænses til koncerninterne eksponeringer mod enheder, der er etableret i Unionen.

(3)

Artikel 9, stk. 3 og 4, i forordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) bør ændres for at give mulighed for, at kreditinstitutter, der opfylder de relevante kriterier ved at overholde en kvantitativ grænse for værdien af de relevante eksponeringer, kan gøre brug af en delvis undtagelse, ud over den fuldstændige undtagelse, der på nuværende tidspunkt er tilgængelig.

(4)

Hvad angår ikke-balanceførte handelsfinansieringsprodukter finder ECB det nødvendigt at indføre større fleksibilitet i fastsættelsen af udgående pengestrømssatser med henblik på artikel 23, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 (5). Præciseringen af en standardiseret udgående pengestrømssats på 5 % i artikel 11 i forordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) bør derfor udgå. Som det er tilfældet for andre produkter og tjenesteydelser, der er omfattet af artikel 23 i delegeret forordning (EU) 2015/61, bør ECB i stedet fastsætte udgående pengestrømssatser for ikke-balanceførte handelsfinansieringsprodukter enten ved at acceptere de udgående pengestrømssatser, der anvendes af det relevante kreditinstitut, eller ved at fastsætte en højere udgående pengestrømssats på højst 5 %.

(5)

For at støtte målet om konsekvent anvendelse af tilsynskravene til kreditinstitutter bør der fastlægges en generel politik for identifikation af større aktieindekser i en medlemsstat eller i et tredjeland med henblik på artikel 12, stk. 1, litra c), nr. i), i delegeret forordning (EU) 2015/61.

(6)

Med indførelsen af kravet til net stable funding ratio (NSFR) som fastsat i sjette del, afsnit IV, i forordning (EU) nr. 575/2013 har de kompetente myndigheder beføjelse til at udøve flere nye valgmuligheder og skøn hvad angår NSFR-kravet. Forordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) bør derfor opdateres i overensstemmelse hermed.

(7)

Med henblik på at støtte princippet om ligebehandling af kreditinstitutter bør valgmuligheder og skøn vedrørende små og ikkekomplekse institutters anvendelse af NSFR-kravet, som beskrevet i kapitel 5, sjette del, afsnit IV, i forordning (EU) nr. 575/2013, udøves på samme måde som de tilsvarende valgmuligheder og skøn vedrørende andre kreditinstitutters anvendelse af NSFR-kravet, jf. kapitel 1-4, sjette del, afsnit IV, i forordning (EU) nr. 575/2013.

(8)

Visse faktorer har hæmmet den praktiske anvendelse af det skøn, der er omhandlet i artikel 13 i forordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4), hvorefter de kompetente myndigheder kan give institutter tilladelse til at anvende en udgående pengestrømssats på 3 % på stabile detailindskud, der er omfattet af en indskudsgarantiordning, med forbehold af Europa-Kommissionens forudgående godkendelse i henhold til artikel 24, stk. 4 og 5, i delegeret forordning (EU) 2015/61. Yderligere dokumentation og analyse er nødvendig for at påvise, at afviklingssatserne for stabile detailindskud, der er dækket af en indskudsgarantiordning, som omhandlet i artikel 24, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2015/61, vil være under 3 % i en stressperiode i overensstemmelse med de scenarier, der er omhandlet i artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2015/61. Hvis der ikke foreligger sådan dokumentation og analyse, bør den generelle politik, hvorefter der gives tilladelse til anvendelse af en udgående pengestrømssats på 3 %, udgå af forordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4).

(9)

ECB har i overensstemmelse med proceduren i artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1024/2013 gennemført en åben offentlig høring om denne forordning.

(10)

ECB's Tilsynsråds afgørelse om at godkende forslaget til at vedtage denne forordning er truffet i overensstemmelse med artikel 26, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1024/2013.

(11)

Retningslinje (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer

Forordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) ændres som følger:

1)

Artikel 5 udgår.

2)

Artikel 9, stk. 3-5, affattes således:

»3.   Eksponeringerne, som er anført i artikel 400, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013, og som et kreditinstitut har indgået mod de deri anførte virksomheder, er, såfremt de pågældende virksomheder er etableret i Unionen, fritaget fra anvendelsen af forordningens artikel 395, stk. 1, såfremt betingelserne i forordningens artikel 400, stk. 3, som yderligere specificeret i forordningens Bilag I, er opfyldt, og såfremt disse virksomheder er omfattet af det samme tilsyn på et konsolideret grundlag i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF (*1), eller tilsvarende standarder i et tredjeland, som yderligere specificeret i forordningens Bilag I.

4.   Eksponeringerne, som er anført i artikel 400, stk. 2, litra d, i forordning (EU) nr. 575/2013, er fritaget fra anvendelsen af forordningens artikel 395, stk. 1, såfremt de betingelser, der fremgår af forordningens artikel 400, stk. 3, som yderligere specificeret i forordningens Bilag II, er opfyldt.

5.   Eksponeringerne, som er anført i artikel 400, stk. 2, litra e)-l), i forordning (EU) nr. 575/2013, er fuldt ud fritaget, eller for så vidt angår artikel 400, stk. 2, litra i), fritaget op til det højest tilladte beløb, fra anvendelsen af forordningens artikel 395, stk. 1, såfremt betingelserne i forordningens artikel 400, stk. 3, er opfyldt.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF (EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1).«"

3)

I kapitel IV indsættes følgende overskrift efter overskriften »Likviditet«:

»Afsnit I

Likviditetsdækningskrav «

4)

Artikel 10 og 11 udgår.

5)

Følgende indsættes som artikel 11a:

»Artikel 11a

Artikel 12, stk. 1, litra c), nr. i), i delegeret forordning (EU) 2015/61: Identifikation af medlemsstaternes eller tredjelandes større aktieindekser

Følgende indekser anses som større aktieindekser med henblik på at fastlægge omfanget af aktier, der kan anses som aktiver på niveau 2B i henhold til artikel 12, stk. 1, litra c), i delegeret forordning (EU) 2015/61:

a)

de indekser, der fremgår af bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1646 (*2)

b)

et større aktieindeks, der ikke er omfattet af litra a), i en medlemsstat eller i et tredjeland, der af den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat eller den relevante offentlige myndighed i tredjelandet er identificeret som sådan

c)

et større aktieindeks, der ikke er omfattet af litra a) eller b), og som omfatter førende selskaber i den relevante jurisdiktion.

(*2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1646 af 13. september 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår hovedindeks og anerkendte børser, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (EUT L 245 af 14.9.2016, s. 5).«"

6)

I kapitel IV, efter artikel 12, indsættes følgende som afsnit II:

»Afsnit II

Net stable funding ratio (NSFR)

Artikel 12a

Artikel 428p, stk. 10, i forordning (EU) nr. 575/2013: Påkrævede faktorer for krævet stabil finansiering for ikke-balanceførte eksponeringer

Med mindre ECB fastsætter forskellige påkrævede faktorer for stabil finansiering, skal institutterne for ikke-balanceførte eksponeringer, der er omfattet af artikel 428p, stk. 10, i forordning (EU) nr. 575/2013, på ikke-balanceførte eksponeringer, der ikke er omhandlet i kapitel 4, sjette del, afsnit IV, i forordning (EU) nr. 575/2013, anvende påkrævede faktorer for stabil finansiering, som svarer til de udgående pengestrømssatser, som de anvender på relaterede produkter og tjenesteydelser i forbindelse med artikel 23 i delegeret forordning (EU) 2015/61 i likviditetsdækningskravet.

Artikel 12b

Artikel 428q, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013: Fastlæggelse af behæftelsens løbetid for aktiver, der er blevet adskilt

Hvis aktiver er blevet adskilt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (*3), og institutterne ikke frit kan disponere over de pågældende aktiver, skal institutterne anse sådanne aktiver for at være behæftede i en periode svarende til løbetiden af passiverne over for de institutters kunder, som kravet om adskillelse vedrører.

Artikel 12c

Artikel 428aq, stk. 10, i forordning (EU) nr. 575/2013: Påkrævede faktorer for krævet stabil finansiering for ikke-balanceførte eksponeringer

Institutter, som ECB har givet tilladelse til at anvende det forenklede krav til stabil nettofinansiering, der er omhandlet i kapitel 5, sjette del, afsnit IV, i forordning (EU) nr. 575/2013, følger den metode, der er fastsat i artikel 12a.

Artikel 12d

Artikel 428ar, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013: Fastlæggelse af behæftelsens løbetid for aktiver, der er blevet adskilt

Institutter, som ECB har givet tilladelse til at beregne det forenklede krav til net stable funding ratio, der er omhandlet i kapitel 5, sjette del, afsnit IV, i forordning (EU) nr. 575/2013, følger den metode, der er fastsat i artikel 12b.

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).«"

7)

Artikel 13-16 udgår.

8)

Bilag I ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Afsluttende bestemmelser

Denne afgørelse træder i kraft på femtedagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i henhold til traktaterne.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 25. marts 2022.

For ECB's Styrelsesråd

Christine LAGARDE

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(3)  EUT L 11 af 17.1.2015, s. 1.

(4)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2016/445 af 14. marts 2016 om udøvelsen af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten (ECB/2016/4) (EUT L 78, 24.3.2016, s. 60).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskravene for kreditinstitutter (EUT L 11 af 17.1.2015, s. 1).


BILAG

Bilag I til forordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) ændres som følger:

1.

Stk. 2, litra a), nr. ii), erstattes af følgende:

»ii)

de koncerninterne eksponeringer er begrundet i koncernens finansieringsstruktur og strategi.«

2.

Stk. 3, litra c), nr. ii), erstattes af følgende:

»ii)

de koncerninterne eksponeringer er begrundet i koncernens finansieringsstruktur og strategi.«


AFGØRELSER

30.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/505

af 23. marts 2022

om fritagelser for den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina i henhold til forordning (EF) nr. 88/97

(meddelt under nummer C(2022) 1693)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1), særlig artikel 13, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 71/97 af 10. januar 1997 om udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik, som indførtes ved forordning (EØF) nr. 2474/93, til også at omfatte visse dele til cykler fra Den Kinesiske Folkerepublik og om opkrævning af denne told på import registreret i henhold til forordning (EF) nr. 703/96 (2), særlig artikel 3,

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/45 af 20. januar 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1379 for så vidt angår udvidelsen af antidumpingtolden på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina til også at omfatte importen af visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 (3),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 af 20. januar 1997 om bevilling til fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik fra den ved forordning (EF) nr. 71/97 fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93 (4), særlig artikel 4-7,

efter at have underrettet medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der gælder en antidumpingtold på importen af væsentlige dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«) (»den udvidede told«) som følge af den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 fastsatte udvidelse af antidumpingtolden på importen af cykler med oprindelse i Kina.

(2)

I henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 71/97 er Kommissionen beføjet til at vedtage de nødvendige foranstaltninger til at udstede bevilling til fritagelse for så vidt angår importen af væsentlige dele til cykler, hvis anvendelse ikke indebærer en omgåelse af antidumpingtolden.

(3)

Disse gennemførelsesforanstaltninger fremgår af Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 (»fritagelsesforordningen«), der fastsætter den specifikke fritagelsesordning.

(4)

Kommissionen har på dette grundlag fritaget en række cykelsamlingsvirksomheder for den udvidede told (»de fritagne parter«).

(5)

Kommissionen har i henhold til artikel 16, stk. 2, i fritagelsesforordningen offentliggjort efterfølgende lister over fritagne parter i Den Europæiske Unions Tidende (5).

(6)

Kommissionens seneste gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/403 (6), der vedrører fritagelser i henhold til fritagelsesforordningen, blev vedtaget den 3. marts 2022.

(7)

Definitionerne i artikel 1 i fritagelsesforordningen finder anvendelse med henblik på denne afgørelse.

1.   ANMODNINGER OM FRITAGELSE

(8)

Mellem den 29. august 2019 og den 1. juli 2021 modtog Kommissionen fra de parter, der er opført i tabel 1 og 2, anmodninger om fritagelse med de nødvendige oplysninger for at kunne fastslå, om disse kan antages til behandling i henhold til artikel 4 i fritagelsesforordningen.

(9)

De parter, der anmodede om fritagelse, fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til Kommissionens konklusioner om, hvorvidt deres anmodninger kan antages til behandling.

(10)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i fritagelsesforordningen blev betalingen af den udvidede told for så vidt angår enhver import af væsentlige dele til cykler, som de i tabel 1 og 2 opførte parter har angivet til fri omsætning, suspenderet fra den dag, Kommissionen modtog deres anmodninger, og indtil der foreligger en beslutning om, hvorvidt anmodningerne er begrundede.

2.   BEVILLING AF FRITAGELSE

(11)

Undersøgelsen af, hvorvidt anmodningen fra den i tabel 1 anførte part er begrundet, er afsluttet.

Tabel 1

Taric-tillægskode

Navn

Adresse

C527

FIRMA ADAM Adam Ziętek

Muchy 56, 63-524 Czajków, Polen

(12)

I forbindelse med undersøgelsen fastslog Kommissionen, at værdien af delene med oprindelse i Kina udgjorde mindre end 60 % af den samlede værdi af delene til alle de cykler, der var samlet af den i tabel 1 opførte part.

(13)

Kommissionen konkluderede derfor, at samleprocesserne hos FIRMA ADAM Adam Ziętek falder uden for anvendelsesområdet for artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1036.

(14)

Af ovennævnte grund og i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i fritagelsesforordningen opfyldte den part, der er opført i tabel 1, betingelserne for fritagelse fra den udvidede told.

(15)

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i fritagelsesforordningen bør fritagelsen have virkning fra datoen for modtagelsen af anmodningen. Toldskylden for den udvidede told fra den part, der anmodede om fritagelse, bør derfor anses for at være ophørt fra samme dato.

(16)

Den interesserede part blev underrettet om Kommissionens konklusioner om, hvorvidt virksomhedens anmodning var begrundet, og fik mulighed for at fremsætte bemærkninger hertil.

(17)

Eftersom fritagelsen kun gælder for den part, der specifikt henvises til i tabel 1, bør den fritagne part straks underrette Kommissionen (7) om enhver ændring i denne fritagelse (f.eks. efter ændring af navn, selskabs-/virksomhedsform eller adresse eller efter oprettelsen af nye samleenheder).

(18)

I tilfælde af ændringer i henvisningen bør den fritagne part meddele relevante oplysninger, herunder enhver ændring i aktiviteter, der er forbundet med samleprocesser. Kommissionen vil, hvor det er hensigtsmæssigt, ajourføre henvisningerne.

3.   SUSPENSION AF TOLDBETALINGER FOR PARTER, HVIS FORHOLD UNDERSØGES

(19)

Undersøgelsen af, hvorvidt anmodningerne fra de i tabel 2 opførte parter er begrundede, er i gang. Indtil der foreligger en beslutning om, hvorvidt anmodningerne fra disse parter er begrundede, er disse parters betaling af den udvidede told suspenderet.

(20)

Eftersom suspensionerne kun gælder for de parter, der specifikt henvises til i tabel 2, bør disse parter straks underrette Kommissionen (8) om enhver ændring i denne henvisning (f.eks. efter ændring af navn, selskabs-/virksomhedsform eller adresse eller efter oprettelsen af nye samleenheder).

(21)

I tilfælde af ændringer i henvisningen bør den pågældende part meddele alle relevante oplysninger, herunder enhver ændring i aktiviteter, der er forbundet med samleprocesser. Kommissionen vil, hvor det er hensigtsmæssigt, ajourføre henvisningerne til disse parter.

Tabel 2

Taric-tillægskode

Navn

Adresse

C557

Berria Bike SL

Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Spanien

C559

Northtec sp. z.o.o.

ul. Dworcowa 15a, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polen

C560

Giant Gyártó Hungary Kft.

Jedlik Ányos utca 1, 3200 Gyöngyös, Ungarn

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36, 3750-870 Borralha/Águeda, Portugal

C609

Nextbike GmbH

Erich Zeigner Allee 69-73, 04229 Leipzig, Tyskland

C720

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 39, 88267 Vogt, Tyskland

4.   AJOURFØRING AF HENVISNINGERNE TIL FRITAGNE ELLER SUSPENDEREDE PARTER

(22)

Mellem den 31. marts 2021 og den 7. maj 2021 underrettede de fritagne eller suspenderede parter, der er opført i tabel 3, Kommissionen om ændringer i henvisningerne til dem (navn, selskabs-/virksomhedsform og/eller adresse). Efter at have undersøgt de indsendte oplysninger konkluderede Kommissionen, at disse ændringer ikke berører samleprocesserne med hensyn til de betingelser for fritagelse eller suspension, der er fastsat i fritagelsesforordningen.

(23)

Skønt den fritagelse eller suspension, der er indrømmet disse parter for den udvidede told i henhold til artikel 5, stk. 1, eller artikel 7, stk. 1, i fritagelsesforordningen, ikke berøres, bør henvisningerne til disse parter ajourføres.

Tabel 3

Taric-tillægskode

Tidligere henvisning

Ændring

A168

EGC S.r.l.

Via Fontana 18,

45021 Milano, Italien

Denne fritagne parts adresse er blevet ændret til:

Corso Ventidue Marzo 32/1

20135 Milano (MI), Italien

8085

Oxyprod S.r.l.

Via G. Morone 4

20121 Milano (MI). Italien

Denne fritagne parts navn og adresse er blevet ændret til:

Decathlon Produzione Italia S.r.l.

Via Buonarroti 39

20145 Milano (MI), Italien

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios S.A.

Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq.,

3840-453 Vagos, Portugal

Denne suspenderede parts selskabs-/virksomhedsform og adresse er blevet ændret til:

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750-870 Borralha/Águeda, Portugal

5.   ANMODNINGER OM FRITAGELSE, DER IKKE KAN ANTAGES TIL BEHANDLING

(24)

De parter, der er opført i tabel 4, indgav anmodninger om fritagelse, der ikke kan antages til behandling som omhandlet i artikel 4, stk. 4, i fritagelsesforordningen, fordi de ikke opfyldte betingelserne i forordningens artikel 4, stk. 1, og artikel 4, stk. 2.

Tabel 4

Navn

Adresse

Bicicletas Mendiz S.A.

Zuazobidea 22, (P.I. Jundiz) — 01015 Vitoria-Gasteiz, Spanien

MK Bicycles GmbH

Krugbäckerstraße 16 — 56424 Mogendorf, Tyskland

Smart Urban Mobility B.V.

Contactweg 26, 1014 BH Amsterdam, Nederlandene

UW Werkmaatschappij B.V.

Postbus 9255, 3506 GG Utrecht, Nederlandene

(25)

De i tabel 4 opførte parter blev underrettet om Kommissionens konklusioner og fik mulighed for at fremsætte bemærkninger hertil.

(26)

Der blev ikke modtaget bemærkninger fra UW Werkmaatschappij B.V. og Smart Urban Mobility B.V. til Kommissionens konklusioner.

(27)

Bicicletas Mendiz SA og MK Bicycles GmbH anmodede i deres bemærkninger Kommissionen om at tage afslaget op til fornyet overvejelse på baggrund af yderligere dokumentation og argumenter, som var blevet fremlagt af virksomhederne.

(28)

Kommissionen konkluderede efter en behørig vurdering af de pågældende dokumenter og argumenter, at de supplerende indgivelser ikke kunne støtte anmodningen om at tage de tidligere fremlagte konklusioner op til fornyet overvejelse. Det blev derfor bekræftet, at anmodningerne om fritagelse ikke kunne antages til behandling.

(29)

Parterne blev underrettet herom og fik mulighed for at fremsætte bemærkninger hertil. Der blev ikke modtaget yderligere bemærkninger til Kommissionens konklusioner.

6.   PARTER, FOR HVEM FRITAGELSESBEVILLINGEN TILBAGETRÆKKES

(30)

Mellem den 25. marts 2021 og den 28. oktober 2021 blev Kommissionen underrettet om, at de to fritagne parter, der er opført i tabel 5, blev afviklet og indstillede deres aktiviteter.

(31)

Sachsenring Bike Manufaktur GmbH blev afviklet og indstillede sine aktiviteter den 12. januar 2021 på grund af konkurs, mens Cicli Cinzia srl blev afviklet og indstillede sine aktiviteter den 27. januar 2021.

(32)

Som følge heraf konkluderede Kommissionen, at fritagelsesbevillingen, som blev indrømmet Sachsenring Bike Manufaktur GmbH, skulle tilbagetrækkes fra den 12. januar 2021, og at fritagelsesbevillingen, som blev indrømmet Cicli Cinzia srl, skulle tilbagetrækkes fra den 27. januar 2021 i overensstemmelse med princippet om god forvaltning.

(33)

De i tabel 5 opførte parter blev underrettet om Kommissionens konklusioner og fik mulighed for at fremsætte bemærkninger hertil.

(34)

Der blev ikke modtaget bemærkninger fra Sachsenring Bike Manufaktur GmbH til Kommissionens konklusioner.

(35)

Cicli Cinzia srl anmodede i sine bemærkninger Kommissionen om at tage tilbagetrækningen af dens fritagelsesbevilling op til fornyet overvejelse.

(36)

Kommissionen konkluderede efter en behørig vurdering af anmodningen, at der ikke var fremført nye argumenter til støtte for en revurdering af de tidligere fremlagte konklusioner. Tilbagetrækningen af fritagelsesbevillingen blev derfor bekræftet og parten underrettet herom.

Tabel 5

Taric-tillægskode

Navn

Adresse

8009

Sachsenring Bike Manufaktur GmbH

Kyselhäuser Straße 23

06526 Sangerhausen, Tyskland

8066

Cicli Cinzia srl

Via Lombardia 48, Osteria Grande

40060 Castel San Pietro Terme, Italien

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den part, der er opført i tabellen i denne artikel, fritages for den udvidelse, der blev indført ved forordning (EF) nr. 71/97, af den ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93 (9) indførte endelige antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina til også at omfatte importen af visse dele til cykler fra Folkerepublikken Kina.

I henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 88/97 får fritagelsen virkning fra datoen for modtagelsen af partens anmodning. Datoen er opført i tabelkolonnen »Med virkning fra«.

Fritagelsen gælder kun for den part, der henvises specifikt til i tabellen i denne artikel.

Den fritagne part underretter straks Kommissionen om enhver ændring i virksomhedens navn og adresse og meddeler alle relevante oplysninger, især om enhver ændring i partens aktiviteter, der er forbundet med samleprocesser, og som vedrører betingelserne for fritagelsen.

Fritaget part

Taric-tillægskode

Navn

Adresse

Med virkning fra

C527

FIRMA ADAM Adam Ziętek

Muchy 56

63-524 Czajków, Polen

29.8.2019

Artikel 2

De i tabellen i denne artikel opførte parters forhold undersøges i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 88/97.

Suspensionerne af betalingen af den udvidede antidumpingtold i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 88/97 får virkning fra datoerne for modtagelsen af parternes anmodninger om suspension. Disse datoer er opført i tabelkolonnen »Med virkning fra«.

Disse suspensioner af betalinger gælder kun for de parter, hvis forhold undersøges, og som der specifikt henvises til i tabellen i denne artikel.

De parter, hvis forhold undersøges, underretter straks Kommissionen om enhver ændring i deres samleprocesser, som er knyttet til betingelserne for suspensionen, og giver Kommissionen alle relevante oplysninger som dokumentation. Disse ændringer omfatter, men er ikke begrænset til, enhver ændring af parternes navn, aktiviteter, selskabs-/virksomhedsform og adresse.

Parter, hvis forhold undersøges

Taric-tillægskode

Navn

Adresse

Med virkning fra

C557

Berria Bike SL

Calle Blasco de Garay 19,

02600 Villarrobledo — Spanien

27.7.2020

C559

Northtec sp. z.o.o.

ul. Dworcowa 15a,

43-502 Czechowice-Dziedzice — Polen

27.7.2020

C560

Giant Gyártó Hungary Kft.

Jedlik Ányos utca 1,

3200 Gyöngyös — Ungarn

15.7.2020

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750-870 Borralha/Águeda, Portugal

25.9.2020

C609

Nextbike GmbH

Erich-Zeigner-Allee 69-73

04229 Leipzig, Tyskland

25.11.2020

C720

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 39,

88267 Vogt, Tyskland

1.7.2021

Artikel 3

De ajourførte henvisninger til de fritagne eller suspenderede parter, der er opført i tabellen i denne artikel, fremgår af kolonnen »Ny henvisning«. Disse ajourføringer får virkning fra de datoer, som er opført i kolonnen »Med virkning fra«.

De tilsvarende Taric-tillægskoder, som disse fritagne eller suspenderede parter tidligere er blevet tildelt, og som fremgår af kolonnen »Taric-tillægskode«, berøres ikke.

Fritagne/suspenderede parter, for hvilke henvisningen skal ajourføres

Taric-tillægskode

Tidligere henvisning

Ny henvisning

Med virkning fra

8085

Oxyprod S.r.l.

Via G. Morone 4

20121 Milano (MI), Italien

Decathlon Produzione Italia S.r.l.

Via Buonarroti 39

20145 Milano (MI), Italien

3.6.2015 for ændring af navn;

20.4.2021 for ændring af adresse

A168

EGC S.r.l.

Via Fontana 18,

Milano 45021 (MI), Italien

EGC S.r.l.

Corso Ventidue Marzo 32/1

20135 Milano (MI), Italien

31.3.2021

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios S.A.

Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq.,

3840-453 Vagos, Portugal

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750-870 Borralha/Águeda, Portugal

7.5.2021

Artikel 4

De anmodninger om fritagelse, der er indgivet af de parter, der er opført i tabellen i denne artikel, kan ikke antages til behandling og afvises derfor i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 88/97.

Disse afslag får virkning fra de datoer, der er opført i kolonnen »Med virkning fra«.

Parter, hvis anmodning om fritagelse afvises

Navn

Adresse

Med virkning fra

Bicicletas Mendiz SA

Zuazobidea 22, (P.I. Jundiz) — 01015 Vitoria-Gasteiz, Spanien

5.5.2021

MK Bicycles GmbH

Krugbäckerstraße 16 — 56424 Mogendorf, Tyskland

14.6.2021

Smart Urban Mobility BV

Contactweg 26, 1014 BH Amsterdam, Nederlandene

17.6.2021

UW Werkmaatschappij B.V.

Postbus 9255, 3506 GG Utrecht, Nederlandene

12.11.2021

Artikel 5

Bevillingen af fritagelse for betaling af den udvidede antidumpingtold tilbagetrækkes hermed for de parter, der er opført i tabellen i denne artikel.

Tilbagetrækningen får virkning fra den dato, som er opført i kolonnen »Med virkning fra«.

Parter, for hvem fritagelsesbevillingen tilbagetrækkes

Taric-tillægskode

Navn

Adresse

Med virkning fra

8009

Sachsenring Bike Manufaktur GmbH

Kyselhäuser Straße 23,

06526 Sangerhausen, Tyskland

12.1.2021

8066

Cicli Cinzia srl

Via Lombardia 48, Osteria Grande

40060 Castel San Pietro Terme, Italien

27.1.2021

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne og til de parter, der er opført i artikel 1-5, og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2022.

På Kommissionens vegne

Valdis DOMBROVSKIS

Ledende næstformand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  EFT L 16 af 18.1.1997, s. 55.

(3)  EUT L 16 af 21.1.2020, s. 7.

(4)  EFT L 17 af 21.1.1997, s. 17.

(5)  EFT C 45 af 13.2.1997, s. 3; EFT C 112 af 10.4.1997, s. 9; EFT C 220 af 19.7.1997, s. 6; EFT L 193 af 22.7.1997, s. 32; EFT L 334 af 5.12.1997, s. 37; EFT C 378 af 13.12.1997, s. 2; EFT C 217 af 11.7.1998, s. 9; EFT C 37 af 11.2.1999, s. 3; EFT C 186 af 2.7.1999, s. 6; EFT C 216 af 28.7.2000, s. 8; EFT C 170 af 14.6.2001, s. 5; EFT C 103 af 30.4.2002, s. 2; EUT C 35 af 14.2.2003, s. 3; EUT C 43 af 22.2.2003, s. 5; EUT C 54 af 2.3.2004, s. 2; EUT L 343 af 19.11.2004, s. 23; EUT C 299 af 4.12.2004, s. 4; EUT L 17 af 21.1.2006, s. 16; EUT L 313 af 14.11.2006, s. 5; EUT L 81 af 20.3.2008, s. 73; EUT C 310 af 5.12.2008, s. 19; EUT L 19 af 23.1.2009, s. 62; EUT L 314 af 1.12.2009, s. 106; EUT L 136 af 24.5.2011, s. 99; EUT L 343 af 23.12.2011, s. 86; EUT L 119 af 23.4.2014, s. 67; EUT L 132 af 29.5.2015, s. 32; EUT L 331 af 17.12.2015, s. 30; EUT L 47 af 24.2.2017, s. 13; EUT L 79 af 22.3.2018, s. 31; EUT L 171 af 26.6.2019, s. 117; EUT L 138 af 30.4.2020, s. 8; EUT L 158 af 20.5.2020, s. 7, EUT L 325 af 7.10.2020, s. 74; EUT L 140 af 23.4.2021, s. 1; EUT L 83 af 10.3.2022, s. 39.

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/403 af 3. marts 2022 om fritagelser for den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina i henhold til forordning (EF) nr. 88/97 (EUT L 83 af 10.3.2022, s. 39).

(7)  Parten anbefales at anvende følgende e-mailadresse: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(8)  Parterne anbefales at anvende følgende e-mailadresse: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(9)  Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93 af 8. september 1993 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen til Fællesskabet af cykler med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold (EFT L 228 af 9.9.1993, s. 1).


30.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/24


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2022/506

af 29. marts 2022

om ajourføring af bilag A til den monetære konvention mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Monaco

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den monetære konvention mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Monaco (1), der blev indgået den 29. november 2011, særlig artikel 11, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 11, stk. 2, i den monetære konvention mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Monaco (»den monetære konvention«) skal Fyrstendømmet Monaco anvende de bestemmelser, som Den Franske Republik har vedtaget til gennemførelse af EU's retsakter om kreditinstitutters aktiviteter og tilsynet med disse samt om forebyggelse af systemiske risici i de betalings- og værdipapirafviklingssystemer, der er anført i bilag A til den monetære konvention.

(2)

I overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i den monetære konvention skal bilag A til den monetære konvention ajourføres af Kommissionen ved hver ændring af de pågældende retsakter, og hver gang Den Europæiske Union vedtager en ny tekst.

(3)

Den Europæiske Union har vedtaget nye tekster, og der er foretaget ændringer i de allerede nævnte tekster i bilag A.

(4)

Bilag A til den monetære konvention bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag A til den monetære konvention mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Monaco erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT C 23 af 28.1.2012, s. 13.


BILAG

»BILAG A

 

Lovgivning gældende for kreditinstitutters aktiviteter og tilsynet med disse samt om forebyggelse af systemiske risici i betalings- og værdipapirafviklingssystemer

1

Med hensyn til bestemmelserne gældende for kreditinstitutter

Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1)

 

ændret ved:

2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/65/EF af 27. september 2001 om ændring af direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF og 86/635/EØF for så vidt angår værdiansættelsesregler for visse selskabsformers samt bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 283 af 27.10.2001, s. 28)

3

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/51/EF af 18. juni 2003 om ændring af direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF, 86/635/EØF og 91/674/EØF om årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse selskabsformer, banker og andre penge- og finansieringsinstitutter samt forsikringsselskaber (EUT L 178 af 17.7.2003, s. 16)

4

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/46/EF af 14. juni 2006 om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer, 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber, 86/635/EØF om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og 91/674/EØF om forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EUT L 224 af 16.8.2006, s. 1)

5

Rådets direktiv 89/117/EØF af 13. februar 1989 om de forpligtelser med hensyn til offentliggørelse af årsregnskabsdokumenter, der påhviler de i en medlemsstat etablerede filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter med hjemsted uden for denne medlemsstat (EFT L 44 af 16.2.1989, s. 40)

6

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45)

 

ændret ved:

7

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/44/EF af 6. maj 2009 om ændring af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer og direktiv 2002/47/EF om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse for så vidt angår forbundne systemer og gældsfordringer (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 37)

8

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 120)

9

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1)

10

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1)

11

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/879 af 20. maj 2019 om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet og af direktiv 98/26/EF (EUT L 150 af 7.6.2019, s. 296) og om de tilknyttede niveau 2-foranstaltninger, hvor det er relevant

12

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF af 4. april 2001 om sanering og likvidation af kreditinstitutter (EFT L 125 af 5.5.2001, s. 15)

 

ændret ved:

13

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190)

14

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (EFT L 168 af 27.6.2002, s. 43)

 

ændret ved:

15

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/44/EF af 6. maj 2009 om ændring af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer og direktiv 2002/47/EF om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse for så vidt angår forbundne systemer og gældsfordringer (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 37)

16

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190)

17

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/23 af 16. december 2020 om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 og (EU) 2015/2365 samt direktiv 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2007/36/EF, 2014/59/EU og (EU) 2017/1132 (EUT L 22 af 22.1.2021, s. 1)

18

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF (EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1) og om de tilknyttede niveau 2-foranstaltninger, hvor det er relevant

 

ændret ved:

19

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/1/EF af 9. marts 2005 om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 92/49/EØF og 93/6/EØF og af direktiv 94/19/EF, 98/78/EF, 2000/12/EF, 2001/34/EF, 2002/83/EF og 2002/87/EF med henblik på indførelse af en ny organisationsstruktur for udvalg vedrørende finansielle tjenesteydelser (EUT L 79 af 24.3.2005, s. 9)

20

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/25/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EUT L 81 af 20.3.2008, s. 40)

21

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 120)

22

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/89/EU af 16. november 2011 om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF, 2006/48/EF og 2009/138/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 113)

23

Med undtagelse af afsnit V:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338)

24

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 af 27. november 2019 om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2002/87/EF, 2009/65/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU og 2014/65/EU (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 64).

25

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7)

 

ændret ved:

26

Med undtagelse af afsnit V:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338)

27

Med undtagelse af afsnit III og IV:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35)

28

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12)

 

ændret ved:

29

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1022/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) for så vidt angår overdragelsen af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 5)

30

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 34)

31

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190)

32

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1)

33

Med undtagelse af afsnit III og IV:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35)

34

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 806/2014 (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 1)

35

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1) og om de tilknyttede niveau 2-foranstaltninger, hvor det er relevant

 

ændret ved:

36

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1)

37

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190)

38

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84) og om de tilknyttede niveau 2-foranstaltninger, hvor det er relevant

 

ændret ved:

39

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (EUT L 175 af 30.6.2016, s. 1)

40

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73)

41

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1) for så vidt angår kreditinstitutter

42

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (EUT L 141 af 28.5.2019, s. 42).

43

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/876 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsordninger, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav, og forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 150 af 7.6.2019, s. 1) og om de tilknyttede niveau 2-foranstaltninger, hvor det er relevant

44

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/23 af 16. december 2020 om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 og (EU) 2015/2365 samt direktiv 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2007/36/EF, 2014/59/EU og (EU) 2017/1132 (EUT L 22 af 22.1.2021, s. 1)

45

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/168 af 10. februar 2021 om ændring af forordning (EU) 2016/1011, for så vidt angår undtagelsen for visse valutaspotbenchmarks fra tredjelande og udpegelse af erstatninger for visse benchmarks, som snart ophører, og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 49 af 12.2.2021, s. 6)

46

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1) og om de tilknyttede niveau 2-foranstaltninger, hvor det er relevant

 

ændret ved:

47

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2395 af 12. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår overgangsordninger for afbødning af virkningen af indførelsen af IFRS 9 på kapitalgrundlaget og for behandlingen af eksponeringer mod visse offentlige enheder, der er denomineret i en hvilken som helst medlemsstats valuta, som store eksponeringer (EUT L 345 af 27.12.2017, s. 27)

48

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2401 af 12. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (EUT L 347 af 28.12.2017, s. 1)

49

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/630 af 17. april 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer (EUT L 111 af 25.4.2019, s. 4)

50

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/876 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsordninger, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav, og forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 150 af 7.6.2019, s. 1) og om de tilknyttede niveau 2-foranstaltninger, hvor det er relevant

51

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 806/2014 (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 1)

52

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/873 af 24. juni 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876, for så vidt angår visse justeringer som reaktion på covid-19-pandemien (EUT L 204 af 26.6.2020, s. 4)

53

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/558 af 31. marts 2021 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår tilpasninger af securitiseringsrammen for at støtte den økonomiske genopretning som reaktion på covid-19-krisen (EUT L 116 af 6.4.2021, s. 25)

54

Med undtagelse af afsnit V:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338) og om de tilknyttede niveau 2-foranstaltninger, hvor det er relevant

 

ændret ved:

55

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190)

56

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/878 af 20. maj 2019 om ændring af direktiv 2013/36/EU, for så vidt angår fritagne enheder, finansielle holdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, aflønning, tilsynsforanstaltninger og -beføjelser og kapitalbevaringsforanstaltninger (EUT L 150 af 7.6.2019, s. 253) og om de tilknyttede niveau 2-foranstaltninger, hvor det er relevant

57

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 af 27. november 2019 om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2002/87/EF, 2009/65/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU og 2014/65/EU (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 64).

58

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/338 af 16. februar 2021 om ændring af direktiv 2014/65/EU, for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter, og af direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/878, for så vidt angår deres anvendelse på investeringsvirksomheder, med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-krisen (EUT L 68 af 26.2.2021, s. 14)

59

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (omarbejdet) (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149)

60

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190) og om de tilknyttede niveau 2-foranstaltninger, hvor det er relevant

 

ændret ved:

61

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2399 af 12. december 2017 om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens (EUT L 345 af 27.12.2017, s. 96)

62

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/879 af 20. maj 2019 om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet og af direktiv 98/26/EF (EUT L 150 af 7.6.2019, s. 296) og om de tilknyttede niveau 2-foranstaltninger, hvor det er relevant

63

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 af 27. november 2019 om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2002/87/EF, 2009/65/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU og 2014/65/EU (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 64)

64

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/23 af 16. december 2020 om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 og (EU) 2015/2365 samt direktiv 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2007/36/EF, 2014/59/EU og (EU) 2017/1132 (EUT L 22 af 22.1.2021, s. 1)

65

Med hensyn til bestemmelserne gældende for kreditinstitutter, undtagen artikel 34-36 og afsnit III:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (omarbejdning) (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349) og om de tilknyttede niveau 2-foranstaltninger, hvor det er relevant

 

ændret ved:

66

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1)

67

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1034 af 23. juni 2016 om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (EUT L 175 af 30.6.2016, s. 8)

68

Med undtagelse af artikel 64, stk. 5:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 af 27. november 2019 om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2002/87/EF, 2009/65/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU og 2014/65/EU (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 64)

69

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2177 af 18. december 2019 om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (EUT L 334 af 27.12.2019, s. 155)

70

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/1504 af 7. oktober 2020 om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (EUT L 347 af 20.10.2020, s. 50)

71

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/338 af 16. februar 2021 om ændring af direktiv 2014/65/EU, for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter, og af direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/878, for så vidt angår deres anvendelse på investeringsvirksomheder, med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-krisen (EUT L 68 af 26.2.2021, s. 14)

72

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1)

 

ændret ved:

73

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (EUT L 175 af 30.6.2016, s. 1)

74

Med hensyn til bestemmelserne gældende for kreditinstitutter

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84)

 

ændret ved:

75

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (EUT L 175 af 30.6.2016, s. 1)

76

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 806/2014 (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 1)

77

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/23 af 16. december 2020 om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 og (EU) 2015/2365 samt direktiv 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2007/36/EF, 2014/59/EU og (EU) 2017/1132 (EUT L 22 af 22.1.2021, s. 1)

78

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1) for så vidt angår kreditinstitutter

 

ændret ved:

79

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/23 af 16. december 2020 om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 og (EU) 2015/2365 samt direktiv 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2007/36/EF, 2014/59/EU og (EU) 2017/1132 (EUT L 22 af 22.1.2021, s. 1).

«

30.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/33


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2022/507

af 29. marts 2022

om bekræftelse af Irlands deltagelse i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1147 om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til protokol nr. 21 om Det Forenede Kongerige og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, som er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 4,

under henvisning til Irlands meddelelse om, at landet ønsker at acceptere og være bundet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1147 af 7. juli 2021 om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved skrivelse af 7. februar 2022 gav Irland formel meddelelse om, at landet ønsker at acceptere og være bundet af forordning (EU) 2021/1147 i overensstemmelse med artikel 4 i protokol nr. 21.

(2)

Der er ikke knyttet nogen betingelser til Irlands deltagelse i forordning (EU) 2021/1147.

(3)

I henhold til proceduren i artikel 331, stk. 1, i traktaten bør Kommissionen derfor bekræfte Irlands deltagelse i forordning (EU) 2021/1147 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Irlands deltagelse i forordning (EU) 2021/1147 bekræftes.

2.   Forordning (EU) 2021/1147 finder anvendelse i Irland i overensstemmelse med denne afgørelse fra den 7. februar 2022.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 251 af 15.7.2021, s. 1.


RETNINGSLINJER

30.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/34


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2022/508

af 25. marts 2022

om ændring af Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2017/697 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for så vidt angår mindre signifikante institutter (ECB/2017/9) (ECB/2022/12)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 6, stk. 1, og artikel 6, stk. 5, litra a) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 4. april 2017 vedtog Den Europæiske Centralbank (ECB) retningslinje (EU) 2017/697 (ECB/2017/697) (2) (herefter »retningslinjen om valgmuligheder og skøn«), hvorefter de generelle politikker for de kompetente nationale myndigheders udøvelse af visse valgmuligheder og skøn i henhold til EU-retten i forhold til mindre signifikante institutter blev fastsat. Nogle af de valgmuligheder og skøn, der er fastsat i henhold til EU-retten, og som var omhandlet i retningslinjen om valgmuligheder og skøn, er i den lovgivning, der er indført siden vedtagelsen af retningslinjen om valgmuligheder og skøn, blevet ændret eller slettet. Det er derfor nødvendigt at foretage visse konsekvensændringer af retningslinjen om valgmuligheder og skøn.

(2)

Hvad angår de pengestrømssatser, der skal anvendes på detailindskud, har visse faktorer hæmmet den praktiske anvendelse af det skøn, der er omhandlet i artikel 13 i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) (3) og artikel 7 i retningslinjen om valgmuligheder og skøn, hvorefter de kompetente myndigheder kan give institutter tilladelse til at anvende en udgående pengestrømssats på 3 % på stabile detailindskud, der er omfattet af en indskudsgarantiordning, med forbehold af Europa-Kommissionens forudgående godkendelse i henhold til artikel 24, stk. 4 og 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 (4). Yderligere dokumentation og analyse er nødvendig for at påvise, at afviklingssatserne for stabile detailindskud, der er dækket af en indskudsgarantiordning, som omhandlet i artikel 24, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2015/61, vil være under 3 % i en stressperiode i overensstemmelse med de scenarier, der er omhandlet i artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2015/61. Hvis der ikke foreligger sådan dokumentation og analyse, bør den generelle politik, hvorefter der gives tilladelse til anvendelse af en udgående pengestrømssats på 3 %, udgå af forordning (EU) 2016/445 og således fra retningslinjen om valgmuligheder og skøn.

(3)

Den mulighed, som de kompetente myndigheder har i henhold til artikel 12, stk. 1, litra c), nr. i), i delegeret forordning (EU) 2015/61 om identifikation af større aktieindekser med henblik på at identificere de aktier, der kan klassificeres som aktier på niveau 2B i likviditetsdækningsgraden bør udøves konsekvent for signifikante og mindre signifikante institutter. Skønnet er til for at sikre, at kreditinstitutterne kun inkluderer de aktier, der er inkluderet i indekser, for hvilke de underliggende aktivers markedslikviditet kan antages at være til stede, i deres likviditetsbuffer. Da hverken signifikansen eller størrelsen af et kreditinstitut direkte påvirker markedslikviditeteten for de underliggende aktiver i de relevante indekser, ville det ikke være hensigtsmæssigt at behandling af signifikante og mindre signifikante institutter forskelligt.

(4)

Det skøn, der i henhold til artikel 12, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2015/61 gives de kompetente myndigheder til at fravige samme artikels stk. 1, litra b), nr. ii) og iii), hvad angår kreditinstitutter, som i henhold til deres vedtægter ikke må besidde rentebærende aktiver af religiøse hensyn , bør udøves konsekvent for signifikante og mindre signifikante institutter med henblik på at harmonisere kriterierne for identifikation af aktiver på niveau 2B med hensyn til erhvervsobligationer.

(5)

Det skøn, der i henhold til artikel 428 p, stk. 10, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (5) i forbindelse med kravet om net stable funding ratio (NSFR), hvorefter de kompetente myndigheder kan fastsætte de påkrævede faktorer for stabil finansiering, der finder anvendelse på ikke-balanceførte eksponeringer, der ikke er omhandlet andre steder i forordningens sjette del, kapitel 4, afsnit IV, bør udøves konsekvent for både signifikante og mindre signifikante institutter. Politikken vedrørende signifikante institutter forbinder de påkrævede faktorer for stabil finansiering i NSFR med de pengestrømssatser, der finder anvendelse på likviditetsdækningsgraden (LCR), mens der stadig er fleksibilitet for ECB i forhold til at fastsætte forskellige påkrævede faktorer for stabil finansiering. Med henblik på enkelthed og forsigtighed findes der ved denne fremgangsmåde en balance mellem at tilpasse de faktorer, der skal anvendes ved beregningen af NSFR, og de faktorer, der er fastsat med henblik på LCR, mens forskellig behandling stadig er muligt i de tilfælde, hvor denne tilpasning ikke i tilstrækkelig grad ville afspejle den forbundne finansieringsrisiko. Det er ikke nødvendigt eller hensigtsmæssigt at afvige fra denne fremgangsmåde hvad angår mindre signifikante institutter, da metoden til at anvende de påkrævede faktorer for stabil finansiering på disse ikke-balanceførte eksponeringer i princippet ikke bør variere på tværs af kreditinstitutterne. Det skøn, der gives de kompetente myndigheder i henhold til artikel 428aq, stk. 10, i forordning (EU) nr. 575/2013 sammenholdt med NSFR beregnet i henhold til den forenklede metode, bør af samme årsag udøves på tilsvarende måde.

(6)

Det skøn, der gives de kompetente myndigheder i henhold til artikel 428q, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, hvorefter de fastsætter behæftelsens løbetid i forhold til adskilte aktiver i overensstemmelse med den underliggende eksponering for de pågældende aktiver, bør udøves på samme måde for signifikante og mindre signifikante institutter. Aktiver, der er blevet adskilt, og som ikke er frit til rådighed, bør anses som behæftede i en periode svarende til løbetiden af passiverne over for de institutters kunder, som kravet om adskillelse vedrører, og derfor finansieres tilstrækkeligt i den pågældende periode. Denne begrundelse finder anvendelse uanset størrelsen af det omhandlede institut. Det skøn, der gives de kompetente myndigheder i henhold til artikel 428ar, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 sammenholdt med NSFR beregnet i henhold til den forenklede metode, bør udøves på tilsvarende måde af de samme grunde som angivet ovenfor og også fordi der ikke foreligger nogen tilsynsmæssig begrundelse, hvorefter en forskellig fremgangsmåde hvad angår NSFR beregnet i henhold til den forenklede metode er berettiget. Bestemmelserne om gennemførelse af valgmuligheder og skøn i forbindelse med undtagelsen af koncerninterne eksponeringer fra anvendelsen af de grænser for store eksponeringer, der er fastsat i artikel 400, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, i denne retningslinje bør ændres og anvendes konsekvent for signifikante og mindre signifikante institutter. Siden vedtagelsen af forordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) er ECB's tilsynsmæssige interesse vedrørende kreditinstitutternes bogføringspraksis, der involverer enheder, der er etableret i tredjelande, steget. Anvendelsesområdet for denne valgmulighed bør derfor begrænses til koncerninterne eksponeringer mod enheder, der er etableret i Unionen, således at koncerninterne eksponeringer mod enheder i tredjelande kun kan undtages fra de relevante grænser for store eksponeringer efter en forudgående konkret tilsynsmæssig vurdering.

(7)

Derudover bør retningslinjen om valgmuligheder og skøn ændres for at give mulighed for, at kreditinstitutter, der opfylder de relevante kriterier ved at overholde en kvantitativ grænse for værdien af de relevante eksponeringer, kan gøre brug af en delvis undtagelse, ud over den fuldstændige undtagelse, der på nuværende tidspunkt er tilgængelig. En sådan udvidet anvendelse af skønnet bør bidrage til at opretholde lige vilkår for kreditinstitutterne i de deltagende medlemsstater og begrænse koncentrationsrisici, der opstår som følge af specifikke eksponeringer, og sikre, at der anvendes de samme minimumsstandarder i hele den fælles tilsynsmekanisme.

(8)

Retningslinje (EU) 2017/679 (ECB/2017/9) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Ændringer

Retningslinje (EU) 2017/697 (ECB/2017/697) ændres som følger:

1)

Artikel 5 udgår.

2)

Artikel 6 erstattes af følgende:

»Artikel 6

Artikel 400, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013: Undtagelser

De kompetente nationale myndigheder skal udøve valgmuligheden under hensyn til undtagelserne i artikel 400, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår mindre signifikante institutter i overensstemmelse med denne artikel og bilagene.

a)

Eksponeringerne, som er anført i artikel 400, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, er fritaget fra anvendelsen af forordningens artikel 395, stk. 1, for 80 % af den nominelle værdi af de dækkede obligationer, såfremt betingelserne i forordningens artikel 400, stk. 3, er opfyldt.

b)

Eksponeringerne, som er anført i artikel 400, stk. 2, litra b, i forordning (EU) nr. 575/2013, er fritaget fra anvendelsen af forordningens artikel 395, stk. 1, for 80 % af eksponeringsværdien, såfremt betingelserne i forordningens artikel 400, stk. 3, er opfyldt.

c)

Eksponeringerne, som er anført i artikel 400, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013, og som et kreditinstitut har indgået mod de deri anførte virksomheder, er, såfremt de pågældende virksomheder er etableret i Unionen, fritaget fra anvendelsen af forordningens artikel 395, stk. 1, såfremt betingelserne i forordningens artikel 400, stk. 3, som yderligere specificeret i bilag I til retningslinjen, er opfyldt, og såfremt disse virksomheder er omfattet af det samme tilsyn på et konsolideret grundlag i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF (*1)), eller tilsvarende standarder i et tredjeland, som yderligere specificeret i bilag I til retningslinjen.

d)

Eksponeringerne, som er anført i artikel 400, stk. 2, litra d, i forordning (EU) nr. 575/2013, er fritaget fra anvendelsen af forordningens artikel 395, stk. 1, såfremt de betingelser, der fremgår af forordningens artikel 400, stk. 3, som yderligere specificeret i bilag II til retningslinjen, er opfyldt.

e)

Eksponeringerne, som er anført i artikel 400, stk. 2, litra e)-l), i forordning (EU) nr. 575/2013, er fuldt ud fritaget, eller for så vidt angår artikel 400, stk. 2, litra i), fritaget op til det højest tilladte beløb, fra anvendelsen af forordningens artikel 395, stk. 1, såfremt betingelserne i forordningens artikel 400, stk. 3, er opfyldt.

f)

De kompetente nationale myndigheder påbyder de mindre signifikante institutter at vurdere, hvorvidt betingelserne, som er fastsat i artikel 400, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 og i det relevante bilag til denne retningslinje, som finder anvendelse på den specifikke eksponering, er opfyldt. En kompetent national myndighed kan til enhver tid kontrollere denne vurdering og i den forbindelse kræve, at kreditinstitutterne fremlægger den dokumentation, hvortil der henvises i det pågældende bilag.

g)

Denne artikel gælder kun for de medlemsstater, som ikke har gjort brug af valgmuligheden i henhold til artikel 493, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 om helt eller delvis at fritage en specifik eksponering.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF (EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1).«"

3)

Artikel 7 udgår.

4)

I afsnit IV indsættes efter overskriften »Likviditet« følgende overskrifter og artikel 7a-7f:

»Artikel 7a

Artikel 12, stk. 1, litra c), nr. i) i delegeret forordning (EU) 2015/61: Likviditetsdækningsgrad — identifikation af medlemsstaternes eller tredjelandes større aktieindekser

De kompetente nationale myndigheder skal anse følgende indekser som større aktieindekser med henblik på at fastlægge omfanget af aktier, der kan anses som aktiver på niveau 2B i henhold til artikel 12, stk. 1, litra c), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 (*2):

i)

de indekser, der fremgår af bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1646 (*3)

ii)

et større aktieindeks, der ikke er omfattet af nr. i), i en medlemsstat eller i et tredjeland, der af den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat eller den relevante offentlige myndighed i tredjelandet er identificeret som sådan

iii)

et større aktieindeks, der ikke er omfattet af nr. i) eller ii), og som omfatter førende selskaber i den relevante jurisdiktion.

Artikel 7b

Artikel 12, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2015/61: Likviditetsdækningskrav — aktiver på niveau 2B

1.   De kompetente nationale myndigheder skal tillade kreditinstitutter, som i henhold til deres vedtægter ikke må besidde rentebærende aktiver af religiøse hensyn, at indregne erhvervsobligationer som aktiver på niveau 2B i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i artikel 12, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) 2015/61.

2.   De kompetente nationale myndigheder kan regelmæssigt revidere det i stk. 1 fastsatte krav og indrømme en undtagelse fra artikel 12, stk. 1, litra b), nr. ii) og iii), i delegeret forordning (EU) 2015/61, såfremt betingelserne, der er fastsat i den delegerede forordnings artikel 12, stk. 3, er opfyldt.

Artikel 7c

Artikel 428p, stk. 10, i forordning (EU) nr. 575/2013: NSFR — påkrævede faktorer for krævet stabil finansiering for ikke-balanceførte eksponeringer

Med mindre de kompetente nationale myndigheder fastsætter forskellige påkrævede faktorer for stabil finansiering, skal de kompetente nationale myndigheder kræve, at de mindre signifikante institutter for ikke-balanceførte eksponeringer, der er omfattet af artikel 428p, stk. 10, i forordning (EU) nr. 575/2013, på ikke-balanceførte eksponeringer, der ikke er omhandlet i sjette del, kapitel 4, afsnit IV, i forordning (EU) nr. 575/2013, anvender påkrævede faktorer for stabil finansiering, som svarer til de udgående pengestrømssatser, som de anvender på relaterede produkter og tjenesteydelser i forbindelse med artikel 23 i delegeret forordning (EU) 2015/61 i likviditetsdækningskravet.

Artikel 7d

Artikel 428q, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013: NSFR — fastsættelse af behæftelsens løbetid for aktiver, der er blevet adskilt

Hvis aktiver er blevet adskilt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (*4) og institutterne ikke frit kan disponere over de pågældende aktiver, skal de kompetente nationale myndigheder kræve, at de mindre signifikante institutter anser sådanne aktiver for at være behæftede i en periode svarende til løbetiden af passiverne over for de institutters kunder, som kravet om adskillelse vedrører.

Artikel 7e

Artikel 428aq, stk. 10, i forordning (EU) nr. 575/2013: NSFR — påkrævede faktorer for krævet stabil finansiering for ikke-balanceførte eksponeringer

De kompetente nationale myndigheder skal kræve, at de mindre signifikante institutter, som har fået tilladelse til at anvende det forenklede krav til stabil nettofinansiering, der er omhandlet i kapitel 5, sjette del, afsnit IV, i forordning (EU) nr. 575/2013, følger den metode, der er fastsat i artikel 7c.

Artikel 7f

Artikel 428ar, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013: NSFR — fastsættelse af behæftelsens løbetid for aktiver, der er blevet adskilt

De kompetente nationale myndigheder skal kræve, at de mindre signifikante institutter, som har fået tilladelse til at beregne det forenklede krav om net stable funding ratio, der er omhandlet i kapitel 5, sjette del, afsnit IV, i forordning (EU) nr. 575/2013, følger den metode, der er fastsat i artikel 7d.

(*2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskravene for kreditinstitutter (EUT L 11 af 17.1.2015, s. 1)."

(*3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1646 af 13. september 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår hovedindeks og anerkendte børser, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (EUT L 245 af 14.9.2016, s. 5)."

(*4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).«"

5)

Artikel 8 udgår.

6)

Bilaget ændres i overensstemmelse med bilag I til denne retningslinje.

7)

Bilag II tilføjes i overensstemmelse med bilag II til denne retningslinje.

Artikel 2

Afsluttende bestemmelser

Virkning og gennemførelse

Denne retningslinje får virkning på dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

De kompetente nationale myndigheder skal opfylde denne retningslinje fra den 1. oktober 2022.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 25. marts 2022.

For ECB's Styrelsesråd

Christine LAGARDE

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for så vidt angår mindre signifikante institutter (ECB/2017/697) (EUT L 101 af 13.4.2017, s. 156).

(3)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2016/445 af 14. marts 2016 om udøvelsen af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten (ECB/2016/4) (EUT L 78 af 24.3.2016, s. 60).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskravene for kreditinstitutter (EUT L 11 af 17.1.2015, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).


BILAG I

Bilaget til retningslinje (EU) nr. 2017/697 (ECB/2017/9) erstattes af følgende:

»BILAG I

Betingelser for fastsættelse af undtagelser fra grænsen for store eksponeringer i overensstemmelse med artikel 400, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 6, litra c), i denne retningslinje

1.   

Dette bilag finder anvendelse på undtagelser fra grænsen for store eksponeringer i henhold til artikel 6, litra c), i denne retningslinje. Ved anvendelse af artikel 6, litra c), anses de tredjelande, som er opført i bilag I til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU (*1), for at være ligestillet.

2.   

Kompetente nationale myndigheder påbyder de mindre signifikante institutter at tage hensyn til følgende kriterier ved vurderingen af, hvorvidt en eksponering, som omhandlet i artikel 400, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013, opfylder betingelserne for en undtagelse fra grænsen for store eksponeringer i overensstemmelse med artikel 400, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

a)

For at vurdere, hvorvidt eksponeringens særlige karakter, modparten eller forbindelsen mellem kreditinstituttet og modparten fjerner eller reducerer risikoen ved eksponeringen, som omhandlet i artikel 400, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal mindre signifikante kreditinstitutter lægge til grund, hvorvidt:

i)

Betingelserne i artikel 113, stk. 6, litra b), c) og e), i forordning (EU) nr. 575/2013 er opfyldt, og navnlig, hvorvidt modparten er omfattet af de samme procedurer for risikoevaluering, -måling og -kontrol som kreditinstituttet, og hvorvidt IT-systemerne er integrerede eller som minimum fuldt ud kompatible. Endvidere skal de lægge til grund, hvorvidt der foreligger nogen aktuelle eller forventede væsentlige praktiske eller retlige hindringer for modpartens rettidige tilbagebetaling af eksponeringen til kreditinstituttet, bortset fra i tilfælde af genopretning eller afvikling, når restriktionerne, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (*2), skal gennemføres.

ii)

De koncerninterne eksponeringer er begrundet i koncernens finansieringsstruktur og strategi.

iii)

Processen til godkendelse af en eksponering mod en koncernintern modpart samt overvågnings- og kontrolprocessen for sådanne eksponeringer, på såvel individuelt som konsolideret niveau, hvor det er relevant, svarer til dem, der anvendes ved udlån til tredjepart.

iv)

Kreditinstituttets risikoforvaltningsprocedurer, IT-system og interne rapportering gør det muligt kontinuerligt at kontrollere og sikre, at store eksponeringer mod koncernvirksomheder tilpasses til instituttets risikostrategi på niveauet for den retlige enhed og, hvor det er relevant, på konsolideret niveau.

b)

For at vurdere, om en eventuel resterende koncentrationsrisiko kan imødegås med andre lige så effektive midler, såsom de ordninger, processer og mekanismer, der er fastsat i artikel 81 i direktiv 2013/36/EU, som omhandlet i artikel 400, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal mindre signifikante kreditinstitutter tage højde for, hvorvidt:

i)

Kreditinstituttet har robuste processer, procedurer og kontrolmekanismer på individuelt niveau og, hvor det er relevant, på konsolideret niveau, til sikring af, at anvendelse af undtagelsen ikke medfører en koncentrationsrisiko, der ligger uden for instituttets risikostrategi og strider mod principperne om en forsvarlig intern likviditetsstyring i koncernen.

ii)

Kreditinstituttet som led i sin overordnede ramme for risikovurdering har foretaget en formel vurdering af den koncentrationsrisiko, der opstår som følge af koncerninterne eksponeringer.

iii)

Kreditinstituttet har en ramme for risikokontrol på individuelt niveau og, hvor det er relevant, på konsolideret niveau, som på passende måde overvåger de foreslåede eksponeringer.

iv)

Den opståede koncentrationsrisiko er blevet eller vil blive klart defineret i kreditinstituttets interne kapitalkravsvurderingsprocedure (ICAAP), og at den vil blive forvaltet aktivt. Ordningerne, processerne og mekanismerne til forvaltning af koncentrationsrisikoen vil blive vurderet under tilsynskontrol- og evalueringsprocessen.

v)

Der er dokumentation for, at forvaltningen af koncentrationsrisikoen er i overensstemmelse med koncernens genopretningsplan.

3.   

I forbindelse med vurderingen af, hvorvidt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan de kompetente nationale myndigheder anmode de mindre signifikante institutter om at fremsende følgende dokumentation:

a)

En skrivelse undertegnet af kreditinstituttets juridiske repræsentant, som er godkendt af ledelsesorganet, hvoraf det fremgår, at kreditinstituttet opfylder alle de betingelser for undtagelse, som er fastsat i artikel 400, stk. 2, litra c), og artikel 400, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

b)

En juridisk udtalelse, udstedt af en ekstern uafhængig tredjepart eller af en intern juridisk afdeling og godkendt af ledelsesorganet, som dokumenterer, at der ingen hindringer er som følge af gældende lovbestemmelser, herunder skattelovgivning, eller bindende aftaler for, at en modpart vil kunne tilbagebetale eksponeringer til kreditinstituttet i rette tid.

c)

En erklæring undertegnet af den juridiske repræsentant og godkendt af ledelsesorganet, hvoraf det fremgår, at:

i)

der ingen praktiske hindringer er for en modparts rettidige tilbagebetaling af eksponeringer til kreditinstituttet

ii)

de koncerninterne eksponeringer er begrundet i koncernens finansieringsstruktur og strategi

iii)

processen til godkendelse af en eksponering mod en koncernintern modpart samt overvågnings- og kontrolprocessen for sådanne eksponeringer, på såvel niveau for den retlige enhed som konsolideret niveau, svarer til den, der anvendes ved udlån til tredjepart

iv)

der er blevet taget højde for koncentrationsrisikoen, som opstår fra koncerninterne eksponeringer, som led i kreditinstituttets overordnede ramme for risikovurdering.

d)

Dokumentation undertegnet af den juridiske repræsentant og godkendt af ledelsesorganet, hvoraf det fremgår, at kreditinstituttets procedurer for risikoevaluering, -måling og -kontrol er de samme som modpartens, og at kreditinstituttets risikoforvaltningsprocedurer, IT-system og interne rapportering gør det muligt for ledelsesorganet kontinuerligt at overvåge niveauet for den store eksponering og dens forenelighed med kreditinstituttets risikostrategi på niveau for den retlige enhed og, hvor det er relevant, konsolideret niveau, og med principperne om forsvarlig intern likviditetsstyring i koncernen.

e)

Dokumentation, hvoraf det fremgår, at kreditinstituttets interne kapitalkravsvurderingsprocedure klart identificerer den koncentrationsrisiko, der opstår som følge af de store koncerninterne eksponeringer, og at denne risiko forvaltes aktivt.

f)

Dokumentation, hvoraf det fremgår, at forvaltningen af koncentrationsrisikoen er i overensstemmelse med koncernens genopretningsplan.


(*1)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU af 12. december 2014 om ækvivalensen af visse tredjelandes og territoriers tilsyns- og reguleringsmæssige krav med henblik på behandling af eksponeringer i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 359 af 16.12.2014, s. 155).

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).«


BILAG II

Følgende bilag tilføjes til retningslinje (EU) 2017/697 (ECB/2017/9):

»BILAG II

Betingelser for fastsættelse af undtagelser fra grænsen for store eksponeringer i overensstemmelse med artikel 400, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 6, litra d), i denne retningslinje

1.   

De kompetente nationale myndigheder påbyder de mindre signifikante institutter at lægge følgende kriterier til grund ved vurderingen af, hvorvidt en eksponering, som omhandlet i artikel 400, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, opfylder betingelserne for en undtagelse fra grænsen for store eksponeringer i overensstemmelse med artikel 400, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

a)

Med henblik på at vurdere, om eksponeringens særlige karakter, det regionale eller centrale organ eller forbindelsen mellem kreditinstituttet og det regionale eller centrale organ fjerner eller reducerer risikoen ved eksponeringen, som omhandlet i artikel 400, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal mindre signifikante institutter tage hensyn til, hvorvidt:

i)

der foreligger nogen aktuelle eller forventede væsentlige praktiske eller retlige hindringer for modpartens rettidige tilbagebetaling af eksponeringen til kreditinstituttet, bortset fra i tilfælde af genopretning eller afvikling, når restriktionerne, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU, skal gennemføres

ii)

De foreslåede eksponeringer er i overensstemmelse med kreditinstituttets normale drift og dets forretningsmodel eller er begrundet i netværkets finansieringsstruktur

iii)

Processen til godkendelse af en eksponering mod kreditinstituttets centrale organ samt overvågnings- og kontrolprocessen for sådanne eksponeringer, på såvel individuelt som konsolideret niveau, hvor det er relevant, svarer til dem, der anvendes ved udlån til tredjepart

iv)

kreditinstituttets risikoforvaltningsprocedurer, IT-system og interne rapportering gør det muligt kontinuerligt at kontrollere og sikre, at de store eksponeringer mod dets regionale eller centrale organ er forenelige med dets risikostrategi

b)

Med henblik på at vurdere, om en eventuel resterende koncentrationsrisiko kan imødegås med andre lige så effektive midler, såsom de ordninger, processer og mekanismer, der er fastsat i artikel 81 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (*1), som omhandlet i artikel 400, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal mindre signifikante institutter tage hensyn til, hvorvidt:

i)

Kreditinstituttet har robuste processer, procedurer og kontrolmekanismer til sikring af, at anvendelse af undtagelsen ikke medfører en koncentrationsrisiko, der ligger uden for instituttets risikostrategi

ii)

Kreditinstituttet som led i sin overordnede ramme for risikovurdering har foretaget en formel vurdering af den koncentrationsrisiko, der opstår som følge af eksponeringer mod dets regionale eller centrale organ

iii)

Kreditinstituttet har en ramme for risikokontrol, som på passende måde overvåger de foreslåede eksponeringer

iv)

Den opståede koncentrationsrisiko er blevet eller vil blive klart defineret i kreditinstituttets interne kapitalkravsvurderingsprocedure (ICAAP), og at den vil blive forvaltet aktivt. Ordningerne, processerne og mekanismerne til forvaltning af koncentrationsrisikoen vil blive vurderet under tilsynskontrol- og evalueringsprocessen.

2.   

I tillæg til de i stk. 1 fastsatte betingelser påbyder de kompetente nationale myndighederne de mindre signifikante institutter, ved vurderingen af, hvorvidt det regionale eller centrale organ, som kreditinstituttet er tilsluttet i et netværk, er ansvarligt for likviditetsudligning, som omhandlet i artikel 400, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, uanset om det centrale organs vedtægter udtrykkeligt fastsætter et sådant ansvar, at tage hensyn til herunder, men ikke begrænset til følgende:

a)

Markedsfinansiering for hele netværket.

b)

Likviditetsudligning inden for netværket inden for rammerne af artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013.

c)

Tilvejebringelse af likviditet til tilsluttede kreditinstitutter.

d)

Absorbering af overskydende likviditet fra tilsluttede kreditinstitutter.

3.   

I forbindelse med vurderingen af, hvorvidt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan de kompetente nationale myndigheder anmode de mindre signifikante institutter om at fremsende følgende dokumentation:

a)

En skrivelse undertegnet af kreditinstituttets juridiske repræsentant, som er godkendt af ledelsesorganet, hvoraf det fremgår, at kreditinstituttet opfylder alle de betingelser, som er fastsat i artikel 400, stk. 2, litra d), og artikel 400, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, for at en undtagelse kan gives.

b)

En juridisk udtalelse, udstedt af en ekstern uafhængig tredjepart eller af en intern juridisk afdeling og godkendt af ledelsesorganet, som dokumenterer, at der ingen hindringer er som følge af gældende lovbestemmelser, herunder skattelovgivning, eller bindende aftaler for, at et regionalt eller centralt organ vil kunne tilbagebetale eksponeringer til kreditinstituttet i rette tid.

c)

En erklæring undertegnet af den juridiske repræsentant og godkendt af ledelsesorganet hvoraf det fremgår, at:

i)

der ingen praktiske hindringer er for et regionalt eller centralt organs rettidige tilbagebetaling af eksponeringer til kreditinstituttet

ii)

det regionale eller centrale organs eksponeringer er begrundet i netværkets finansieringsstruktur

iii)

processen til godkendelse af en eksponering mod et regionalt eller centralt organ samt overvågnings- og kontrolprocessen for sådanne eksponeringer, på såvel den retlige enheds niveau som på konsolideret niveau, svarer til den, der anvendes ved udlån til tredjepart

iv)

der er blevet taget højde for koncentrationsrisikoen, som opstår fra eksponeringerne mod det regionale eller centrale organ, som led i kreditinstituttets overordnede ramme for risikovurdering

d)

Dokumentation undertegnet af den juridiske repræsentant og godkendt af ledelsesorganet, hvori det bekræftes, at kreditinstituttets procedurer for risikoevaluering, -måling og -kontrol er de samme som det regionale eller centrale organs, og at kreditinstituttets risikoforvaltningsprocedurer, IT-system og interne rapportering gør det muligt for ledelsesorganet kontinuerligt at overvåge niveauet for den store eksponering og dens forenelighed med kreditinstituttets risikostrategi på niveau for den retlige enhed og, hvor det er relevant, konsolideret niveau, og med principperne om forsvarlig intern likviditetsstyring inden for netværket

e)

Dokumentation, hvoraf det fremgår, at kreditinstituttets interne kapitalkravsvurderingsprocedure klart identificerer den koncentrationsrisiko, der opstår som følge af de store eksponeringer mod det regionale eller centrale organ, og at denne risiko forvaltes aktivt

f)

Dokumentation, hvoraf det fremgår, at forvaltningen af koncentrationsrisikoen er i overensstemmelse med netværkets genopretningsplan.


(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).«