ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 92

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
21. marts 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/451 af 3. marts 2022 om bemyndigelse til på Den Europæiske Unions vegne at indlede forhandlinger om en international aftale om pandemiforebyggelse, -beredskab og -indsats og om supplerende ændringer af det internationale sundhedsregulativ (2005)

1

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/452 af 18. marts 2022 om ændring af afgørelse 2014/486/FUSP om Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine)

3

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2022/453 af 15. marts 2022 om ændring af bilaget til den monetære konvention mellem Den Europæiske Union og Vatikanstaten

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/454 af 16. marts 2022 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2022) 1729)  ( 1 )

12

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/431 af 9. marts 2022 om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener ( EUT L 88 af 16.3.2022 )

98

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2148 af 8. oktober 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 139/2014 for så vidt angår sikkerhed på baner og luftfartsdata ( EUT L 428 af 18.12.2020 )

99

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

AFGØRELSER

21.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 92/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2022/451

af 3. marts 2022

om bemyndigelse til på Den Europæiske Unions vegne at indlede forhandlinger om en international aftale om pandemiforebyggelse, -beredskab og -indsats og om supplerende ændringer af det internationale sundhedsregulativ (2005)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 168, stk. 5, sammenholdt med artikel 218, stk. 3 og 4,

under henvisning til henstilling fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Verdenssundhedsforsamlingens (WHA's) 74. samling indkaldte den 31. maj 2021 ved sin beslutning WHA74(16) til en ekstraordinær samling i Verdenssundhedsforsamlingen for at drøfte fordelene ved at udarbejde en konvention, en aftale eller et andet internationalt instrument om pandemiberedskab og -indsats i regi af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) med henblik på at fastlægge en mellemstatslig proces til at udarbejde og forhandle om en sådan konvention, en sådan aftale eller et sådant instrument.

(2)

WHA's anden ekstraordinære samling besluttede den 1. december 2021 ved sin beslutning SSA2(5) at oprette et mellemstatsligt forhandlingsorgan, der er åbent for alle WHO-medlemsstater, associerede medlemmer og regionale organisationer for økonomisk integration med henblik på udarbejdelse og forhandling af en konvention, en aftale eller et andet internationalt instrument om pandemiforebyggelse, -beredskab og -indsats i WHO-regi til vedtagelse efter artikel 19 eller andre bestemmelser i WHO's statutter, som det mellemstatslige forhandlingsorgan måtte finde relevante.

(3)

Den 20. januar 2022 meddelte WHO's generaldirektør de deltagende stater teksten til et forslag til ændring af det internationale sundhedsregulativ (2005), som Amerikas Forenede Stater havde fremsat i henhold til artikel 55, stk. 1, i det internationale sundhedsregulativ.

(4)

På 150. samling i WHA's Eksekutivkomité, der fandt sted den 24.-29. januar 2022, blev det besluttet at opfordre WHO-medlemsstaterne og i relevant omfang regionale organisationer for økonomisk integration til at træffe alle passende foranstaltninger til at overveje eventuelle ændringer af det internationale sundhedsregulativ.

(5)

Unionen bør for så vidt angår spørgsmål, der henhører under dens kompetence, sammen med sine medlemsstater for så vidt angår spørgsmål, der henhører under deres kompetence, deltage i forhandlingerne om en konvention, en aftale eller et andet internationalt instrument om pandemiforebyggelse, -beredskab og -indsats samt om supplerende ændringer af det internationale sundhedsregulativ i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(6)

Unionens indsats på området beskyttelse og forbedring af menneskers sundhed, herunder for så vidt angår bekæmpelse af større grænseoverskridende trusler mod sundheden samt overvågning, varsling og bekæmpelse af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, bør i overensstemmelse med artikel 6 og artikel 168, stk. 5, i TEUF støtte, samordne eller supplere medlemsstaternes indsats.

(7)

Medlemsstaternes ansvar for udformningen af deres sundhedspolitik samt for organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet, herunder forvaltningen af sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet samt fordelingen af de midler, der afsættes hertil, bør i overensstemmelse med artikel 168, stk. 7, i TEUF respekteres fuldt ud under hele forhandlingsprocessen.

(8)

Denne afgørelse berører ikke kompetencefordelingen mellem Unionen og dens medlemsstater eller medlemsstaternes deltagelse i forhandlingerne i overensstemmelse med traktaterne.

(9)

Kommissionen og medlemsstaterne bør i overensstemmelse med princippet om loyalt samarbejde arbejde tæt sammen under forhandlingsprocessen, herunder gennem regelmæssige kontakter med medlemsstaternes tekniske eksperter og repræsentanter i Genève.

(10)

Med henblik herpå bør de praktiske ordninger, der skal gælde for forhandlingsprocessen, fastlægges hurtigst muligt, navnlig for at sikre effektivt samarbejde mellem Unionens forhandler og medlemsstaterne, uden at dette berører rollen for det særlige udvalg som omhandlet i artikel 218, stk. 4, i TEUF.

(11)

Rådet bør efter behov og afhængigt af forløbet af forhandlingerne revidere og videreudvikle de forhandlingsdirektiver, der er fastsat i addendummet til denne afgørelse.

(12)

Forhandlingerne vil finde sted inden for rammerne af WHO —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Kommissionen bemyndiges herved på Unionens vegne for så vidt angår spørgsmål, der henhører under Unionens kompetence i henhold til traktaterne, til at forhandle en international aftale om pandemiforebyggelse, -beredskab og -indsats samt om supplerende ændringer af det internationale sundhedsregulativ inden for rammerne af henholdsvis WHA's beslutning SSA2(5) af 1. december 2021 og WHO's Eksekutivkomités beslutning EB150(3) af 26. januar 2022.

2.   Forhandlingerne føres på grundlag af de forhandlingsdirektiver, der er fastsat i addendummet (1) til denne afgørelse. Disse direktiver revideres og videreudvikles efter behov afhængigt af forløbet af forhandlingerne.

Artikel 2

1.   Forhandlingerne føres i tæt samråd med Folkesundhedsgruppen, der hermed udpeges som det særlige udvalg som omhandlet i artikel 218, stk. 4, i TEUF.

2.   Kommissionen aflægger regelmæssigt rapport til og hører regelmæssigt det særlige udvalg. Kommissionen aflægger efter anmodning fra Rådet rapport til Rådet om forhandlingsprocessen og resultaterne af forhandlingerne, herunder skriftligt.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Kommissionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 2022.

På Rådets vegne

G. DARMANIN

Formand


(1)  Jf. dokument ST 6133/22 ADD 1 på http://register.consilium.europa.eu.


21.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 92/3


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2022/452

af 18. marts 2022

om ændring af afgørelse 2014/486/FUSP om Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. juli 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/486/FUSP (1) om Den Europæiske Unions rådgivende mission om civil ukrainsk sikkerhedssektorreform (EUAM Ukraine).

(2)

Den 23. februar 2022 indledte Den Russiske Føderation en uprovokeret og uberettiget militær aggression mod Ukraine, som Det Europæiske Råd på det kraftigste fordømte i sine konklusioner af 24. februar 2022.

(3)

Denne militære aggression fra Den Russiske Føderation har navnlig resulteret i en strøm af flygtninge, der flygter fra Ukraine til tilgrænsende medlemsstaters område.

(4)

EUAM Ukraine kan ikke længere fuldt ud gennemføre sit mandat på Ukraines område.

(5)

Så længe de nuværende omstændigheder i Ukraine gør sig gældende, bør EUAM Ukraine yde støtte til de ukrainske myndigheder for at lette strømmen af flygtninge fra Ukraine til tilgrænsende medlemsstater og gøre det lettere at få humanitær bistand ind i Ukraine.

(6)

Afgørelse 2014/486/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

EUAM Ukraine gennemføres i en situation, der kan blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. traktatens artikel 21 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende artikel indsættes i afgørelse 2014/486/FUSP:

»Artikel 2a

Midlertidige opgaver

1.   Fra den 18. marts 2022 til den dato, hvor Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité træffer anden afgørelse, har EUAM Ukraine den midlertidige, yderligere opgave at rådgive de ukrainske myndigheder, navnlig det ukrainske grænsepoliti, toldvæsenet og de lokale politistyrker, med henblik på at lette strømmen af flygtninge fra Ukraine til Polen, Rumænien og Slovakiet og strømmen af humanitær bistand ind i Ukraine.

2.   Med henblik på at rådgive de ukrainske myndigheder skal EUAM Ukraine også:

udarbejde et situationsbillede af grænsetrafikken mellem Ukraine og Unionen og lette udvekslingen af oplysninger herom mellem Ukraine, medlemsstaterne og Unionens institutioner og agenturer, navnlig Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (»Frontex«)

kortlægge mulige forbedringer og yde strategisk rådgivning til de ukrainske myndigheder med hensyn til at lette flygtninges passage og humanitær hjælp ved den ukrainske grænse til Unionen

bistå, støtte, overvåge, vejlede og rådgive de ukrainske myndigheder om forvaltning af grænsetrafikken ved grænsekontrolsteder.

3.   Med henblik på gennemførelsen af de midlertidige, yderligere opgaver, der er fastsat i denne artikel til støtte for Ukraine, kan EUAM Ukraine-enheder midlertidigt have base i Polen, Rumænien eller Slovakiet og udfører deres aktiviteter i marken på den ukrainske side af grænsekontrolstederne. Der kan indgås aftaler herom mellem EUAM Ukraine og de pågældende medlemsstater.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2022.

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/486/FUFP af 22. juli 2014 om Den Europæiske Unions rådgivende mission om civil ukrainsk sikkerhedssektorreform (EUAM Ukraine) (EUT L 217 af 23.7.2014, s. 42).


21.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 92/5


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2022/453

af 15. marts 2022

om ændring af bilaget til den monetære konvention mellem Den Europæiske Union og Vatikanstaten

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

som henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den monetære konvention af 17. december 2009 mellem Den Europæiske Union og Vatikanstaten (1), særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den monetære konvention mellem Den Europæiske Union og Vatikanstaten (»konventionen«) trådte i kraft den 1. januar 2010.

(2)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i konventionen skal Vatikanstaten gennemføre EU-retsakter og -regler vedrørende eurosedler og -mønter, forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge, svig og forfalskning i forbindelse med kontanter og andre betalingsmidler end kontanter, f.eks. medaljer og møntefterligninger, samt krav om statistiske indberetninger. Disse retsakter og regler er opført i bilaget til den monetære aftale.

(3)

Kommissionen bør hvert år foretage de ændringer i bilaget til den monetære konvention, som nye relevante EU-retsakter og -regler samt ændringer af eksisterende EU-retsakter og -regler tilsiger.

(4)

Nogle EU-retsakter og -regler er ikke længere relevante og bør derfor udgå af bilaget, mens der er vedtaget andre relevante EU-retsakter og -regler og ændringer af eksisterende retsakter, som bør føjes til bilaget.

(5)

Bilaget til den monetære aftale bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til den monetære konvention mellem Den Europæiske Union og Vatikanstaten erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT C 28 af 4.2.2010, s. 13.


BILAG

»BILAG

 

RETSBESTEMMELSER, DER SKAL GENNEMFØRES

GENNEMFØRELSESFRIST

 

Forebyggelse af hvidvaskning af penge

 

1

Rådets rammeafgørelse 2001/500/RIA af 26. juni 2001 om hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning eller beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold (EFT L 182 af 5.7.2001, s. 1)

 

2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU af 3. april 2014 om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 39)

31. december 2016 (2)

3

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 1)

31. december 2017 (3)

4

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73)

31. december 2017 (3)

 

ændret ved:

 

5

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, s. 43)

31. marts 2020 (6)

 

suppleret med:

 

6

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 af 14. juli 2016 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler (EUT L 254 af 20.9.2016, s. 1)

31. december 2017 (5)

 

ændret ved:

 

7

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/105 af 27. oktober 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675, idet Etiopien indsættes i skemaet i bilagets punkt I (EUT L 19 af 24.1.2018, s. 1)

31. marts 2019 (6)

8

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/212 af 13. december 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien tilføjes til skemaet i bilagets punkt I (EUT L 41 af 14.2.2018, s. 4)

31. marts 2019 (6)

9

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1467 af 27. juli 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Pakistan tilføjes til skemaet i bilagets punkt I (EUT L 246 af 2.10.2018, s. 1)

31. december 2019 (7)

10

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/855 af 7. maj 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Bahamas, Barbados, Botswana, Cambodja, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongoliet, Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama og Zimbabwe tilføjes til skemaet i bilagets punkt I, og Bosnien-Hercegovina, Etiopien, Guyana, Den Demokratiske Folkerepublik Laos, Sri Lanka og Tunesien udgår af nævnte skema (EUT L 195 af 19.6.2020, s. 1)

31. december 2022 (9)

11

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/37 af 7. december 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Mongoliet udgår af skemaet i bilagets punkt I (EUT L 14 af 18.1.2021, s. 1)

31. december 2023 (9)

12

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de tiltag samt arten af supplerende foranstaltninger, som kreditinstitutter og finansieringsinstitutter som minimum skal gennemføre for at begrænse hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i visse tredjelande (EUT L 125 af 14.5.2019, s. 4)

31. december 2020 (7)

13

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1672 af 23. oktober 2018 om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1889/2005 (EUT L 284 af 12.11.2018, s. 6)

31. december 2021 (7)

14

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1673 af 23. oktober 2018 om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge (EUT L 284 af 12.11.2018, s. 22)

31. december 2021 (7)

 

Forebyggelse af svig og forfalskning

 

15

Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 af 28. juni 2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri (EFT L 181 af 4.7.2001, s. 6)

31. december 2010

 

ændret ved:

 

16

Rådets forordning (EF) nr. 44/2009 af 18. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri (EUT L 17 af 22.1.2009, s. 1)

 

17

Rådets forordning (EF) nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (EUT L 373 af 21.12.2004, s. 1)

31. december 2010

 

ændret ved:

 

18

Rådets forordning (EF) nr. 46/2009 af 18. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (EUT L 17 af 22.1.2009, s. 5)

 

19

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/62/EU af 15. maj 2014 om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod falskmøntneri og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA (EUT L 151 af 21.5.2014, s. 1)

31. december 2016 (2)

20

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/713 af 17. april 2019 om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA (EUT L 123 af 10.5.2019, s. 18)

31. december 2021 (7)

 

Regler om eurosedler og -mønter

 

21

Rådets konklusioner af 10. maj 1999 om kvalitetsstyringssystemet for euromønter

31. december 2010

22

Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2003/5 af 20. marts 2003 om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler (EUT L 78 af 25.3.2003, s. 20)

31. december 2010

 

Ændret ved:

 

23

Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2013/11 af 19. april 2013 om ændring af retningslinje ECB/2003/5 om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler (EUT L 118 af 30.4.2013, s. 43)

31. december 2014 (1)

24

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2020/2091 af 4. december 2020 om ændring af retningslinje ECB/2003/5 om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2020/61) (EUT L 423 af 15.12.2020, s. 65)

30. september 2022 (9)

25

Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/14 af 16. september 2010 om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler (EUT L 267 af 9.10.2010, s. 1)

31. december 2012

 

ændret ved:

 

26

Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2012/19 af 7. september 2012 (EUT L 253 af 20.9.2012, s. 19)

31. december 2013 (1)

27

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/2195 af 5. december 2019 om ændring af afgørelse ECB/2010/14 om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler (ECB/2019/39) (EUT L 330 af 20.12.2019, s. 91)

31. december 2021 (8)

28

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1210/2010 af 15. december 2010 om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb (EUT L 339 af 22.12.2010, s. 1)

31. december 2012

29

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 651/2012 af 4. juli 2012 om udstedelse af euromønter (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 135)

31. december 2013 (1)

30

Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2013/10 af 19. april 2013 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (EUT L 118 af 30.4.2013, s. 37)

31. december 2014 (1)

 

ændret ved:

 

31

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/669 af 4. april 2019 om ændring af afgørelse ECB/2013/10 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (EUT L 113 af 29.4.2019, s. 6)

31. december 2020 (7)

32

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2020/2090 af 4. december 2020 om ændring af afgørelse ECB/2013/10 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2020/60) (EUT L 423 af 15.12.2020, s. 62)

30. september 2022 (9)

33

Rådets forordning (EU) nr. 729/2014 af 24. juni 2014 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (omarbejdning) (EUT L 194 af 2.7.2014, s. 1)

31. december 2013 (2)


Afdeling, som i overensstemmelse med Det Blandede Udvalgs ad hoc-ordning på anmodning af Pavestolen og Vatikanstaten inkluderes i bilaget til den monetære konvention og indeholder relevante regler, der finder anvendelse på enheder, som udøver erhvervsmæssig finansiel virksomhed

 

RELEVANTE DELE AF FØLGENDE RETLIGE INSTRUMENTER

GENNEMFØRELSESFRIST

34

Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1)

31. december 2016 (11)

 

ændret ved:

 

35

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/65/EF af 27. september 2001 (EFT L 283 af 27.10.2001, s. 28)

 

36

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/51/EF af 18. juni 2003 (EUT L 178 af 17.7.2003, s. 16)

 

37

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/46/EF af 14. juni 2006 (EUT L 224 af 16.8.2006, s. 1)

 

38

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338)

31. december 2017 (11)

 

Ændret ved:

 

39

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/338 af 16. februar 2021 om ændring af direktiv 2014/65/EU, for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter, og af direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/878, for så vidt angår deres anvendelse på investeringsvirksomheder, med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-krisen (EUT L 68 af 26.2.2021, s. 14)

31. december 2023 (18)

40

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1) og om de tilknyttede niveau 2-foranstaltninger, hvor det er relevant

31. december 2017 (11)

 

ændret ved:

 

41

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2395 af 12. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår overgangsordninger for afbødning af virkningen af indførelsen af IFRS 9 på kapitalgrundlaget og for behandlingen af eksponeringer mod visse offentlige enheder, der er denomineret i en hvilken som helst medlemsstats valuta, som store eksponeringer (EUT L 345 af 27.12.2017, s. 27)

30. juni 2019 (15)

42

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2401 af 12. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (EUT L 347 af 28.12.2017, s. 1)

31. marts 2020 (15)

43

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/630 af 17. april 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer (EUT L 111 af 25.4.2019, s. 4)

31. december 2020 (16)

44

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/876 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsordninger, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav, og forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 150 af 7.6.2019, s. 1)

31. december 2023 (17)

45

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/873 af 24. juni 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876, for så vidt angår visse justeringer som reaktion på covid-19-pandemien (EUT L 204 af 26.6.2020, s. 4).

31. december 2022 (med undtagelse af artikel 1, punkt 4) – 31. december 2023)  (18)

46

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/558 af 31. marts 2021 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår tilpasninger af securitiseringsrammen for at støtte den økonomiske genopretning som reaktion på covid-19-krisen (EUT L 116 af 6.4.2021, s. 25)

31. december 2023 (med undtagelse af artikel 1, punkt 2) og 4) – 31. december 2024)  (18)

47

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1) og om de tilknyttede niveau 2-foranstaltninger, hvor det er relevant

30. september 2018 (13)

 

ændret ved:

 

48

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (EUT L 175 af 30.6.2016, s. 1)

30. september 2018 (14)

49

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/57/EU af 16. april 2014 om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug (direktivet om markedsmisbrug) (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 179)

30. september 2018 (13)

 

Lovgivning om indsamling af statistiske oplysninger  (*1)

 

50

Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2013/24 af 25. juli 2013 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (EUT L 2 af 7.1.2014, s. 34)

31. december 2016 (11)

 

ændret ved:

 

51

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/66 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/24 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (ECB/2015/40) (EUT L 14 af 21.1.2016, s. 36)

31. marts 2017 (13)

52

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2020/1553 af 14. oktober 2020 om ændring af retningslinje ECB/2013/24 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (ECB/2020/51) (EUT L 354 af 26.10.2020, s. 24)

31. december 2022 (18)

53

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2021/827 af 29. april 2021 om ændring af retningslinje ECB/2013/24 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (ECB/2021/20) (EUT L 184 af 25.5.2021, s. 4)

31. december 2022 (18)

54

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2021/379 af 22. januar 2021 om balanceposter i kreditinstitutter og i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (omarbejdning) (ECB/2021/2) (EUT L 73 af 3.3.2021, s. 16)

31. december 2022 (18)

55

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1072/2013 af 24. september 2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser (ECB/2013/34) (EUT L 297 af 7.11.2013, s. 51)

31. december 2016 (11)

 

ændret ved:

 

56

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 756/2014 af 8. juli 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser (ECB/2014/30) (EUT L 205 af 12.7.2014, s. 14)

 

57

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2021/830 af 26. marts 2021 om statistisk information, som skal indberettes om balancestatistik og rentestatistik i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2021/11).

31. december 2022 (18)

«

(1)  Det Blandede Udvalg godkendte i 2013 disse frister.

(2)  Det Blandede Udvalg godkendte i 2014 disse frister.

(3)  Det Blandede Udvalg godkendte i 2015 disse frister.

(4)  Det Blandede Udvalg godkendte i 2016 disse frister.

(5)  Det Blandede Udvalg godkendte i 2017 disse frister.

(6)  Det Blandede Udvalg godkendte i 2018 disse frister.

(7)  Det Blandede Udvalg godkendte i 2019 disse frister.

(8)  Det Blandede Udvalg godkendte i 2020 disse frister.

(9)  Det Blandede Udvalg godkendte i 2021 disse frister.

(10)  Det Blandede Udvalg godkendte i 2013 disse frister.

(11)  Det Blandede Udvalg godkendte i 2014 disse frister.

(12)  Det Blandede Udvalg godkendte i 2015 disse frister.

(13)  Det Blandede Udvalg godkendte i 2016 disse frister.

(14)  Det Blandede Udvalg godkendte i 2017 disse frister.

(15)  Det Blandede Udvalg godkendte i 2018 disse frister.

(16)  Det Blandede Udvalg godkendte i 2019 disse frister.

(17)  Det Blandede Udvalg godkendte i 2020 disse frister.

(18)  Det Blandede Udvalg godkendte i 2021 disse frister.

(*1)  Som aftalt i henhold til modellen for forenklet statistisk indberetning.


21.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/454

af 16. marts 2022

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2022) 1729)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 259, stk. 1, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Højpatogen aviær influenza (HPAI) er en infektiøs virussygdom hos fugle, og den kan have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen og eksporten til tredjelande. HPAI-virus kan inficere trækfugle, som så kan sprede disse virus over lange afstande under deres efterårs- og forårstræk. Forekomsten af HPAI-virus hos vilde fugle udgør derfor en vedvarende trussel med hensyn til direkte og indirekte indslæbning af disse virus på bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab. Ved udbrud af HPAI er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab.

(2)

Ved forordning (EU) 2016/429 fastlægges der en ny lovgivningsramme for forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker. HPAI falder ind under definitionen af en listeopført sygdom i nævnte forordning, og sygdommen er omfattet af de sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler, der er fastsat deri. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 (2) supplerer desuden forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår reglerne om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme, herunder sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende HPAI.

(3)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 (3) blev vedtaget inden for rammerne af forordning (EU) 2016/429, og deri fastsættes sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger over for udbrud af HPAI.

(4)

I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes af medlemsstaterne efter udbrud af HPAI i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(5)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 blev for nylig ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/417 (4) efter udbrud af HPAI hos fjerkræ eller fugle i fangenskab i Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Nederlandene, Polen og Portugal, som skulle afspejles i bilaget.

(6)

Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/417 har Tjekkiet, Tyskland, Spanien, Frankrig, Nederlandene og Polen underrettet Kommissionen om yderligere udbrud af HPAI på virksomheder, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab, beliggende i eller uden for de områder, der for øjeblikket er opført i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(7)

De kompetente myndigheder i Tjekkiet, Tyskland, Spanien, Frankrig, Nederlandene og Polen har gennemført de nødvendige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring udbruddene.

(8)

Kommissionen har gennemgået de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er truffet af Tjekkiet, Tyskland, Spanien, Frankrig, Nederlandene og Polen, sammen med de pågældende medlemsstater og finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner i Tjekkiet, Tyskland, Spanien, Frankrig, Nederlandene og Polen, som de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra de virksomheder, hvor de nylige udbrud af HPAI er blevet bekræftet.

(9)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt, i samarbejde med Tjekkiet, Tyskland, Spanien, Frankrig, Nederlandene og Polen, hurtigt at identificere de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet af disse medlemsstater i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, på EU-plan.

(10)

De områder, der er opført for Tjekkiet, Tyskland, Spanien, Frankrig, Nederlandene og Polen i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, bør derfor ændres.

(11)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør således ændres med henblik på at ajourføre regionaliseringen på EU-plan ved at tage hensyn til de beskyttelses- og overvågningszoner, der er behørigt oprettet af de kompetente myndigheder i Tjekkiet, Tyskland, Spanien, Frankrig, Nederlandene og Polen i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, og varigheden af de foranstaltninger, der gælder heri.

(12)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør derfor ændres.

(13)

Da den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredning af HPAI tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de ændringer, der ved nærværende afgørelse foretages af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, får virkning snarest muligt.

(14)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. marts 2022.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 64).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 af 16. april 2021 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 134 af 20.4.2021, s. 166).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/417 af 8. marts 2022 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 85 af 14.3.2022, s. 42).


BILAG

»BILAG

Del A

Beskyttelseszoner i de berørte medlemsstater*, jf. artikel 1 og 2:

Medlemsstat: Tjekkiet

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Central Bohemian Region

Hradešín (736287); Masojedy (631213); Mrzky (767166); Přišimasy (736295); Rostoklaty (741442); Škvorec (762733); Limuzy (767158);

Doubravčice (631205) – území jihovýchodní části KU Doubravčice vymezené hranicí s KU Mrzky, Hradešín a Masojedy a jihovýchodní hranicí tvořenou ulicí Úvalskou napojující se na ulici Českobrodskou ve směru obce Mrzky;

Tuklaty (771422) – jižní část KU Tuklaty vymezené hranicí KU Úvaly u Prahy, Přišimasy, Limuzy, Roztoklaty, železniční dráha Úvaly – Český Brod;

Úvaly u Prahy (775738) – území KU Úvaly u Prahy vymezené hranicí tvořenou silnicí I/12 přecházející do ulice Dobročovická a hranicí KU Dobročovice, Škvorec, Přišimasy a Tuklaty.

30.3.2022

Medlemsstat: Tyskland

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

BAYERN

Landkreis Bad Kissingen

Stadt Münnerstadt Gemarkung Großwenkheim

Stadt Münnerstadt Gemarkung Kleinwenkheim mit Maria Bildhausen außer Flurstück Büttertsholz

Stadt Münnerstadt Gemarkung Seubrigshausen nur nördlich Seubrigshausen mit Flurstück Rockenbühl und entlang Wermerichshäuser Straße bis einschließlich Tannenhof

Stadt Münnerstadt Gemarkung Wermerichshausen nur Teil der Gemarkung östlich von Wermerichshausen

31.3.2022

Landkreis Rhön-Grabfeld

Das Gebiet umfasst

Den westlichen Teil der Gemeinde Großbardorf. Die Schutzzonengrenze verläuft wie folgt:

Beginn im Norden an der Landkreisgrenze zu Bad Kissingen im Waldgebiet Unteres Holz, der Straße in Richtung süd-osten folgend bis Struthgraben, über den Sulzenhügel, die St 2282 querend, der Straße weiter folgend über den Dorfbach zur Kriegsleite. Am östlichen Waldrand der Waldgebiete Maulersteich sowie Wolfseiche entlang bis zur Landkreisgrenze zu Bad Kissingen.

31.3.2022

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Garrel von der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg der Oldenburger Straße südwestlich folgend bis Beverbrucher Damm, entlang diesem bis Schuldamm, entlang diesem bis Weißdornweg, diesem nördlich folgend bis Letherfeldstraße, dieser westlich folgend bis Hinterm Esch und diesem nördlich folgend bis Hinterm Forde. Entlang dieser über Lindenweg und Grüner Weg bis Hauptstraße, Dieser östlich folgend bis Birkenmoor, entlang dieser in nördliche Richtung bis Korsorsstraße, dieser nordöstlich folgend bis Hülsberger Straße, dieser südlich entlang des Waldrandes folgend, sodann dem Waldrand – die Hülsberger Straße abknickend verlassend – südöstlich folgend und sodann in gerader Linie nordöstlich dem Waldrand bis zum Wirtschaftsweg folgend. Entlang diesem in nördliche Richtung bis Korsorsstraße, dieser nordöstlich folgend bis Lutzweg, diesem südöstlich folgend, das Restmoor Dreesberg passierend, bis zum Verbindungsweg zu An der Vehne, diesem nordöstlich folgend bis An der Vehne, dieser südlich folgend bis Wasserzug von Kartzfehn, dem Wasserverlauf östlich folgend bis Vehne, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis zum Höhe Renkenweg östlich abgehenden Wassergraben, diesem östlich folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg und dieser südlich folgend bis zum Ausgangspunkt.

21.3.2022

Landkreis Friesland

Die Schutzzone befindet sich in der Gemeinde Wangerland und beginnt am nördlichen Küstenstreifen bei Elisabethgroden, in südlicher Richtung entlang der Tengshauser Leide durch Friederikensiel. Der Küstenstraße folgend über Mederns entlang der K87 Richtung Hohenkirchen, in Hohenkirchen über die Bahnhofstraße (L 809) bis Altgarmssiel, Richtung Oesterdeich. Entlang Oesterdeich über Groß und Klein Münchhausen bis zur Kreisgrenze des Landkreises Wittmund.

24.3.2022

Landkreis Wittmund

Die Schutzzone verläuft im südlichen Bereich kommend aus der Gemeinde Wangerland (Landkreis Friesland) vom Berdumer Altendeich in nördliche Richtung bis Enno-Ludwigsgroden. Westlich bis zur B 461, dann in nördliche Richtung, entlang an Neufunnixsiel Richtung Carolinensiel. Vor Carolinensiel im Kreisverkehr der Umgehungsstraße Richtung Harlesiel in dessen Verlauf weiter bis zur Nordsee.

24.3.2022

SACHSEN-ANHALT

Salzlandkreis

Stadtgebiet Güsten mit den Ortsteilen Amesdorf, Osmarsleben und Warmsdorf

19.3.2022

Medlemsstat: Spanien

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Olmedo and, in the province of Segovia of the comarca of Cuéllar, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5334409, lat 41,3517177

5.4.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6616736, lat 37,3749029

11.3.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7299643, lat 37,4175677

14.3.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7880779, lat 37,3735092

11.3.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6673369, lat 37,3714944

26.3.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (campiña/Sierra sur), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9146003, lat 37,2439955

5.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7312900, lat 37,3890270

16.3.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (campiña/Sierra sur), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9364384, lat 37,2511113

19.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7708966, lat 37,4234866

31.3.2022

Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Olmedo and, in the province of Segovia of the comarca of Cuéllar, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5320177, lat 41,3459358

29.3.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,694225, lat 37,4235978

2.5.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long, -5,7322995 lat 37,4194919

6.5.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of La Palma del Condado contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6742835, lat 37,3738911

4.4.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarcas of La Palma del Condado and Almonte contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6877604, lat 37,3635289

4.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0032525, lat 37,2584618

6.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,920941, lat 37,2274386

6.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9369199 , lat 37,2232913

16.5.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0073646, lat 37,2685771

10.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9251627, lat 37,2470687

10.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Écija and Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0010200, lat 37,3674733

10.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna and in the province of Málaga of the comarca of Antequera contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,930773, lat 37,1518943

10.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Osuna and Écija contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,988847 , lat 37,3322909

12.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Écija and Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0065052, lat 37,3622118

12.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9248099, lat 37,2235633

17.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Marchena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,41365, lat 37,31488

20.5.2022

Medlemsstat: Frankrig

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

BARCELONNE-DU-GERS

BERNEDE

BOURROUILLAN

BOUZON-GELLENAVE

BRETAGNE-D'ARMAGNAC

CAHUZAC-SUR-ADOUR

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CASTILLON-DEBATS

CAUMONT

CAUPENNE-D’ARMAGNAC

CAZENEUVE

CORNEILLAN

DEMU

EAUZE

FUSTEROUAU

GEE-RIVIERE

GOUX

IZOTGES

LAGRAULET-DU-GERS

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LAUJUZAN

LE HOUGA

LELIN-LAPUJOLLE

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MANCIET

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAULICHERES

MONCLAR

MONTREAL

NOGARO

POUYDRAGUIN

PRENERON

PROJAN

REANS

RISCLE

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SAINT-MONT

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SALLES-D'ARMAGNAC

SARRAGACHIES

SEGOS

SORBETS

TARSAC

TASQUE

TERMES-D'ARMAGNAC

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

VIC-FEZENSAC

14.3.2022

AUJAN-MOURNDEDE

CUELAS

DUFFORT

LAGARDE-HACHAN

MONLAUR-BERNET

PONSAN-SOUBIRAN

SAINT-ELIX-THEUX

SAINT-OST

SAMARAN

SAUVIAC

VIOZAN

BARS

LAAS

MARSEILLAN

MONCLAR SUR LOSSE

PALLANNE

POUYLEBON

SAINT CHRISTAUD

SAINT MAUR

TILLAC

27.3.2022

Département: Indre (36) and Loir-et-Cher (41)

VILLENTROIS-FAVEROLLES-EN-BERRY

ouest de la D22

14.3.2022

Département: Indre-et-Loire (37)

BEAUMONT-VILLAGE

GENILLE (à l'est de la route entre les Hauts-Millets et les Merrières, et à l'est de la route entre Marsin et les Bruyères)

ORBIGNY (à l'ouest de la route D81 et de la route D11)

11.3.2022

NOUANS-LES-FONTAINES

14.3.2022

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Aire-sur-l'Adour

Amou

Arboucave

Argelos

Arsague

Arthez-d'Armagnac

Aubagnan

Audignon

Aurice

Bahus-Soubiran

Baigts

Banos

Bas-Mauco

Bassercles

Bastennes

Bats

Benquet

Bergouey

Beylongue

Beyries

Bonnegarde

Bordères-et-Lamensans

Bougue

Bourdalat

Brassempouy

Buanes

Carcarès-Sainte-Croix

Carcen-Ponson

Cassen

Castaignos-Souslens

Castandet

Castelnau-Chalosse

Castelnau-Tursan

Castelner

Castel-Sarrazin

Cauna

Caupenne

Cazalis

Cazères-sur-l'Adour

Classun

Clèdes

Clermont

Coudures

Doazit

Donzacq

Duhort-Bachen

Dumes

Estibeaux

Eugénie-les-Bains

Eyres-Moncube

Fargues

Le Frêche

Gamarde-les-Bains

Garrey

Gaujacq

Geaune

Gibret

Goos

Gousse

Grenade-sur-l'Adour

Habas

Hagetmau

Hauriet

Haut-Mauco

Hontanx

Horsarrieu

Labastide-Chalosse

Labastide-d'Armagnac

Labatut

Lacajunte

Lacrabe

Laglorieuse

Lahosse

Lamothe

Larbey

Larrivière-Saint-Savin

Latrille

Laurède

Lauret

Louer

Lourquen

Lussagnet

Mant

Marpaps

Mauries

Maurrin

Maylis

Meilhan

Mimbaste

Miramont-Sensacq

Misson

Momuy

Monget

Monségur

Montaut

Montfort-en-Chalosse

Montgaillard

Montsoué

Morganx

Mouscardès

Mugron

Nassiet

Nerbis

Nousse

Onard

Ossages

Ozourt

Payros-Cazautets

Pécorade

Perquie

Peyre

Philondenx

Pimbo

Pomarez

Poudenx

Pouillon

Poyanne

Poyartin

Préchacq-les-Bains

Pujo-le-Plan

Puyol-Cazalet

Renung

Saint-Agnet

Saint-Aubin

Sainte-Colombe

Saint-Cricq-Chalosse

Saint-Cricq-Villeneuve

Saint-Gein

Saint-Geours-d'Auribat

Saint-Jean-de-Lier

Saint-Loubouer

Saint-Maurice-sur-Adour

Saint-Sever

Saint-Yaguen

Samadet

Sarraziet

Sarron

Serres-Gaston

Serreslous-et-Arribans

Sorbets

Sort-en-Chalosse

Souprosse

Tilh

Toulouzette

Urgons

Vicq-d'Auribat

Vielle-Tursan

Le Vignau

Villeneuve-de-Marsan

Hastingues

Oeyregave

14.3.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

LEGE

TOUVOIS

CORCOUE SUR LORGNE

VIEILLEVIGNE

PAULX

SAINT ÉTIENNE DE MER MORTE

LA MARNE

LA LIMOUZINIERE

LA PLANCHE

REMOUILLE

MACHECOUL-SAINT-MEME

PORNIC

CHAUVE

SAINT HILAIRE DE CLISSON

SAINT MARS DE COUTAIS

LES MOUTIERS EN RETZ

LA BERNERIE EN RETZ

AIGREFEUILLE SUR MAINE

MONTBERT

SAINTE PAZANNE

LA BOISSIERE DU DORE

LA REMAUDIERE

LOIREAUXENCE :

au nord de la RD8 de la limite départementale avec le Maine et Loire jusqu’au Coudray

à l’est du Coudray jusqu’au Chêne Caudet

28.3.2022

Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47)

SAINTE-MAURE-DE-PEYRAC

SAINT-PE-SAINT-SIMON

14.3.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

Montrevault-sur-Evre - Montrevault

Montrevault-sur-Evre La Chaussaire

Montrevault-sur-Evre - Le Puiset Doré

Montrevault-sur-Evre - Le Fief-Sauvin, nord axe Saint-Vincent La Ségourerie

Montrevault-sur-Evre Saint-Rémy-en-Mauges, Sud D17

Montrevault-sur-Evre Le Fuilet Sud D17

Orée d’Anjou - Saint-Christophe-la-Couperie

Orée d’Anjou - Landemont

Orée d’Anjou - Saint-Laurent-des-Autels

Val d’Erdre-Auxence - La Cornuaille, Est de l’axe virtuel La Grande Fosse – La Four-rerie – Le Hutan

Val d’Erdre-Auxence - Villlemoisan, Nord de l’axe virtuel Le Château de Chillon – Maubusson – Le Hutan

Val d’Erdre-Auxence - Le Louroux Béconnais, Ouest de l’axe virtuel Le Château de Chillon – Maubusson – Le Hutan

Saint-Sigismond - Nord de l’axe virtuel Infernet – La Coulée

28.3.2022

Département: Mayenne (53)

BOUCHAMPS-LES-CRAON

RENAZE

SAINT-MARTIN-DU-LIMET

SAINT-SATURNIN-DU-LIMET

9.3.2022

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE

CAME

GUICHE

SAMES

14.3.2022

ABITAIN

AICIRITS-CAMOU-SUHAST

AINHARP

ANDREIN

ANOS

ARAUJUZON

ARAUX

ARBOUET-SUSSAUTE

AREN

ARGELOS

ARGET

ARHANSUS

AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY

ARROS-DE-NAY

ARROSES

ASTIS

ATHOS-ASPIS

AUDAUX

AUGA

AURIAC

AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN

BAIGTS-DE-BEARN

BALIRACQ-MAUMUSSON

BARINQUE

BARRAUTE-CAMU

BASTANES

BAUDREIX

BENEJACQ

BERNADETS

BETRACQ

BONNUT

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

BOURDETTES

BUGNEIN

BURGARONNE

CABIDOS

CARRERE

CARRESSE-CASSABER

CASTAGNEDE

CASTEIDE-CANDAU

CASTETNAU-CAMBLONG

CASTETPUGON

CHARRE

CHARRITTE-DE-BAS

CLARACQ

COARRAZE

COSLEDAA-LUBE-BOAST

CROUSEILLES

DIUSSE

DOGNEN

DOMEZAIN-BERRAUTE

DOUMY

ESCOS

ESPIUTE

ETCHARRY

GABASTON

GABAT

GARINDEIN

GARLIN

GERONCE

GESTAS

GEUS-D'OLORON

GUINARTHE-PARENTIES

GURS

HAUT-DE-BOSDARROS

HIGUERES-SOUYE

ILHARRE

JASSES

LAAS

LABASTIDE-VILLEFRANCHE

LABATMALE

LABEYRIE

LAGOR

LALONQUETTE

LANNECAUBE

LARRIBAR-SORHAPURU

LASCLAVERIES

LAY-LAMIDOU

LEDEUIX

LEME

LICHOS

LOHITZUN-OYHERCQ

LUCQ-DE-BEARN

MALAUSSANNE

MERITEIN

MIOSSENS-LANUSSE

MIREPEIX

MONCLA

MONTAGUT

MONTFORT

MORLANNE

MOUHOUS

MOUMOUR

MUSCULDY

NABAS

NARP

NAVAILLES-ANGOS

NAVARRENX

NAY

OGENNE-CAMPTORT

ORAAS

ORDIARP

ORIN

ORION

ORRIULE

ORTHEZ

OSSENX

OSSERAIN-RIVAREYTE

PAGOLLE

PARDIES-PIETAT

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

POEY-D'OLORON

PONTACQ

PORTET

POURSIUGUES-BOUCOUE

PRECHACQ-JOSBAIG

PRECHACQ-NAVARRENX

RAMOUS

RIBARROUY

RIUPEYROUS

RIVEHAUTE

SAINT-ABIT

SAINT-ARMOU

SAINT-BOES

SAINT-CASTIN

SAINT-GIRONS-EN-BEARN

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN

SAINT-GOIN

SAINT-JAMMES

SAINT-LAURENT-BRETAGNE

SAINT-MEDARD

SAINT-VINCENT

SALIES-DE-BEARN

SALLESPISSE

SAUCEDE

SAULT-DE-NAVAILLES

SAUVELADE

SAUVETERRE-DE-BEARN

SEBY

SEVIGNACQ

SUS

SUSMIOU

TABAILLE-USQUAIN

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE

THEZE

UHART-MIXE

VERDETS

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX

VIELLESEGURE

VIVEN

14.3.2022

LABETS-BISCAY

23.3.2022

Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)

AZEREIX

BARLEST

BARTRES

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

HAGEDET

HERES

LAMARQUE-PONTACQ

LOUBAJAC

MADIRAN

OSSUN

POUEYFERRE

SAINT-LANNE

SOUBLECAUSE

14.3.2022

ANTIN

AUBAREDE

BOUILH-PEREUILH

CABANAC

CASTELVIEILH

CHELLE-DEBAT

COLLONGUES

COUSSAN

GOUDON

HOURC

LAMARQUE-RUSTAING

LOUIT

LUBRET-SAINT-LUC

LUBY-BETMONT

MARQUERIE

MARSEILLAN

MUN

OSMETS

PEYRIGUERE

POUYASTRUC

SERE-RUSTAING

THUY

TROULEY-LABARTHE

BOUILH-DEVANT

JACQUE

LAMEAC

MANSAN

MOUMOULOUS

PEYRUN

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN

SENAC

BERNADETS-DEBAT

FONTRAILLES

LALANNE-TRIE

LAPEYRE

LUSTAR

MAZEROLLES

TOURNOUS-DARRE

TRIE-SUR-BAISE

VIDOU

VILLEMBITS

23.3.2022

CAMPUZAN

GUIZERIX

HACHAN

LARROQUE

PUNTOUS

PUYDARRIEUX

SADOURNIN

23.3.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

ALLONNE

ARGENTONNAY

COURS

L'ABSIE

GENNETON

LA BOISSIERE-EN-GATINE

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

LARGEASSE

LE BREUIL-BERNARD

LE RETAIL

LES GROSEILLERS

MONCOUTANT

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE

PAMPLIE

SAINT-MARC-LA-LANDE

SAINT-PARDOUX

VAL EN VIGNES

28.3.2022

LIMALONGES

MONTALEMBERT

24.3.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

AIZENAY

APREMONT

BAZOGES EN PAREDS

BAZOGES-EN-PAILLERS

BEAUFOU

BEAULIEU SOUS LA ROCHE

BEAUREPAIRE

BELLEVIGNY

BOIS DE CENE

BOUFFERE

BOURNEZEAU

CHALLANS

CHAMBRETAUD

CHANTONNAY

CHATEAUGUIBERT

CHATEAUNEUF

CHAUCHE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

CHAVAGNES-LES-REDOUX

CHEFFOIS

CUGAND

DOMPIERRE-SUR-YON

ESSARTS EN BOCAGE

FALLERON

FOUGERE

FROIDFOND

GRAND'LANDES

L’HERBERGEMENT

LA BERNARDIERE

LA BOISSIERE DE MONTAIGU

LA BRUFFIERE

LA CAILLERE SAINT HILAIRE

LA CHAIZE LE VICOMTE

LA CHAPELLE-PALLUAU

LA CHATAIGNERAIE

LA COPECHAGNIERE

LA FERRIERE

LA GARNACHE

LA GAUBRETIERE

LA GENETOUZE

LA GUYONNIERE

LA JAUDONNIERE

LA MEILLERAIE-TILLAY

LA MERLATIERE

LA RABATELIERE

LA ROCHE SUR YON

LA TARDIERE

LA VERRIE

LANDERONDE

LE BOUPERE

LE POIRE-SUR-VIE

LE TABLIER

LES BROUZILS

LES EPESSES

LES HERBIERS

LES LANDES GENUSSON

LES LUCS-SUR-BOULOGNE

MACHE

MERVENT

MESNARD-LA-BAROTIERE

MONSIREIGNE

MONTREVERD

MOUCHAMPS

MOUILLERON LE CAPTIF

MOUILLERON SAINT GERMAIN

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

PALLUAU

POUZAUGES

REAUMUR

RIVE DE L’YON

ROCHESERVIERE

ROCHETREJOUX

SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE

SAINT-CHRISOTPHE-DU-LIGNERON

SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE

SAINTE-CECILE

SAINT-ETIENNE-DU-BOIS

SAINT-FULGENT

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY

SAINT-GERVAIS

SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS

SAINT-MARS-LA REORTHE

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS

SAINT-MAURICE-LE-GIRARD

SAINT-PAUL-EN-PAREDS

SAINT-PAUL-MONT-PENIT

SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

SAINT-PROUANT

SAINT-SULPICE-EN-PAREDS

SAINT-VINCENT-STERLANGES

SALLERTAINE

SEVREMONT

SIGOURNAIS

TALLUD-SAINTE-GEMME

THORIGNY

THOUARSAIS-BOUILDROUX

TREIZE SEPTIERS

VENANSAULT

VENDRENNES

VOUVANT

29.3.2022

Les communes suivantes dans le département: Vienne (86)

LINAZAY

SAINT-MACOUX

SAINT-SAVIOL

24.3.2022

Medlemsstat: Italien

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

The area of Toscana Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00017 (WGS84 dec. coordinates N43.928892 E11.062317)

16.3.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreak ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00021 (WGS84 dec. coordinates N46.16532 E9.418063)

25.3.2022

The area of Piemonte Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreak ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00020 (WGS84 dec. coordinates N44.391606 E7.716312)

22.3.2022

Medlemsstat: Nederlandene

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Municipality Woltersum, province Groningen

Those parts of the municipalities Groningen en Midden Groningen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long : 6.72565 lat 53.26682

18.3.2022

Municipality Midden Groningen, province Groningen

Those parts of the municipality Midden Groningen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.84084 lat 53.25612

21.3.2022

Municipality Eemsdelta, province Groningen

Those parts of the municipality Eemsdelta contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.83418 lat 53.36703

21.3.2022

Municipality Son en Breugel, province Brabant

Those parts of the municipalities Best, Son en Breugel, Meijerijstad contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.44667 lat 51.52535

23.3.2022

Municipality Wageningen, province Gelderland

Those parts of the municipalities Wageningen, Rhenen, Neder-Betuwe, Overbetuwe contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.62836 lat 51.95739

22.3.2022

Municipality Maasdriel, province Gelderland

Those parts of the municipality Maasdriel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.25392 lat 51.76073

25.3.2022

Municipality Hekendorp, province Utrecht

Those parts of the municipality Oudewater contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.81873 lat 52.01719

28.3.2022

Municipality Lunteren, province Gelderland

Those parts of the municipality Ede contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.81873 lat 52.01719

2.4.2022

Medlemsstat: Polen

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Województwo pomorskie

1)

w powiecie człuchowskim

a)

w gminie Debrzno miejscowości: Buchowo, Grzymisław, Kamień, Strzeczona, Strzeczonka,

b)

w gminie Człuchów miejscowość Barkówko

21.3.2022

Województwo łódzkie

w powiecie łęczyckim:

a)

gmina Świnice Warckie, miejscowości: Ładawy, Stemplew, Tolów, Głogowiec (nr domu 14,15, 57), Stary Stemplew, Górki, Gąsiory

w powiecie poddębickim:

a)

w gminie Uniejów miejscowości: Hipolitów, Pęgów nr 1-5,13,15, Wielenin nr 71-72

b)

w gminie Wartkowice miejscowości: Światonia, Wólki, Grabiszew, Zacisze, Zelgoszcz, Konopnica

27.3.2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie wolsztyńskim,

a)

w gminie Wolsztyn, miejscowości: Chorzemin, Powodowo;

b)

w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec, miejscowości: Tuchorza, Stara Tuchorza, Reklin, Reklinek, Kiełpiny, Siedlec.

4.4.2022

Województwo małopolskie

1)

w powiecie krakowskim ziemskim:

a)

w gminie Wielka Wieś miejscowości: Wierzchowie, Bębło – południowa część miejscowości ograniczona od strony północnej ulicami: Na Dolinkę, Lasek, Południową i Turkusową, Będkowice – wschodnia część miejscowości ograniczona od strony zachodniej ulicami: Długą, Browar i Kawiory, Biały Kościół – południowo-zachodnia część miejscowości ograniczona od strony północno-wschodniej ulicą Krakowską, Wielka Wieś- zachodnia część miejscowości ograniczona od strony wschodniej ulicami: Krakowską, Słoneczną, Centralną i Polną;

b)

w gminie Zabierzów miejscowości: Bolechowice, Karniowice, Ujazd, Więckowice, Zelków, Kobylany – centralna część miejscowości ograniczona od strony zachodniej ulicą Jurajską, a od strony południowej ulicą Akacjową

16.3.2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie ostrowskim:

a)

w gminie Sieroszewice miejscowości: Strzyżew, Sieroszewice, Parczew;

b)

w gminie Przygodzice miejscowość: Bogufałów;

2)

w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Mikstat miejscowości: Biskupice Zabaryczne, Kotłów.

15.3.2022

Województwo opolskie

1)

w powiecie głubczyckim:

a)

w gminie Głubczyce miejscowości: Równe, Dobieszów;

25.3.2022

Medlemsstat: Portugal

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

The part of Torres Vedras municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.131874N, 9.285700W

16.3.2022

The part of Ferreira do Alentejo municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.180414N, 8.180064W

23.3.2022

The part of Vila do Conde municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 41.319615N, 8.669406W

25.3.2022

Del B

Overvågningszoner i de berørte medlemsstater*, jf. artikel 1 og 3:

Medlemsstat: Tjekkiet

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Central Bohemian Region

Babice (600601); Březí u Říčan (613886); Břežany II (614955); Záluží u Čelákovic (619230); Černíky (620220); Český Brod (622737); Liblice u Českého Brodu (622826); Štolmíř (622818); Dobročovice (627313); Doubek (631035); Horoušany (644803); Bylany u Českého Brodu (653985); Jevany (659312); Jirny (660922); Lstiboř (666653); Kostelec nad Černými lesy (670162); Svatbín (675237); Kounice (671142); Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy (671886); Krupá u Kostelce nad Černými Lesy (675229); Křenice u Prahy (675814); Kšely (782815); Květnice (747751); Louňovice (687359); Mochov (698067); Mukařov u Říčan (700321); Srbín (752967); Žernovka (700339); Nehvizdy (702404); Přehvozdí (771376); Přistoupim (736279); Nová Ves II (741434); Pacov u Říčan (717207); Říčany u Prahy (745456); Říčany-Radošovice (745511); Strašín u Říčan (756237); Sibřina (747769); Stupice (747785); Sluštice (750808); Svojetice (761176); Šestajovice u Prahy (762385); Třebohostice u Škvorce (762741); Štíhlice (631221); Tehov u Říčan (765309); Tehovec (765317); Tismice (767174); Tuchoraz (771384); Tlustovousy (771414); Chotýš (782807); Vrátkov (767182); Vykáň (787558); Kozovazy (788490); Vyšehořovice (788503); Vyžlovka (789046); Zlatá (793019);

Černé Voděrady (620084) – severní část KU Černé Voděrady ohraničené na jihovýchodní straně silnicí 11318;

Doubravčice (631205) – zbývající část KU Doubravčice mimo území stanovené jako ochranné pásmo;

Tuklaty (771422) – zbývající část KU Tuklaty mimo území stanovené jako ochranné pásmo;

Úvaly u Prahy (775738) – zbývající část KU Úvaly u Prahy mimo území stanovené jako ochranné pásmo.

8.4.2022

Hradešín (736287); Masojedy (631213); Mrzky (767166); Přišimasy (736295); Rostoklaty (741442); Škvorec (762733); Limuzy (767158);

Doubravčice (631205) – území jihovýchodní části KU Doubravčice vymezené hranicí s KU Mrzky, Hradešín a Masojedy a jihovýchodní hranicí tvořenou ulicí Úvalskou napojující se na ulici Českobrodskou ve směru obce Mrzky;

Tuklaty (771422) – jižní část KU Tuklaty vymezené hranicí KU Úvaly u Prahy, Přišimasy, Limuzy, Roztoklaty, železniční dráha Úvaly – Český Brod;

Úvaly u Prahy (775738) – území KU Úvaly u Prahy vymezené hranicí tvořenou silnicí I/12 přecházející do ulice Dobročovická a hranicí KU Dobročovice, Škvorec, Přišimasy a Tuklaty.

31.3.2022 - 8.4.2022

Capital City of Prague

Klánovice (665444); Koloděje (668508); Královice (672629); Nedvězí u Říčan (702323); Újezd nad Lesy (773778).

8.4.2022

Plzeň Region:

Borovy (607941); Čižice (624039); Černotín u Dnešic (626775); Dnešice (626783); Dobřany (627615); Šlovice u Plzně (762831); Vodní Újezd (627623); Dolce (644820); Drahkov (631582); Horšice (644838); Újezd u Horšic (644854); Chlum u Blovic (651516); Chlumčany u Přeštic (651737); Chouzovy (654949); Chválenice (654957); Želčany (654965); Chocenický Újezd (652016); Kbelnice u Letin (680583); Letiny (680605); Losiná u Plzně (686841); Dlouhá Louka u Lužan (689173); Lužany u Přeštic (689181); Zelené (689203); Nebílovy (704075); Netunice (704083); Nezbavětice (763136); Nezdice nad Úhlavou (607959); Nová Ves u Plzně (705551); Oplot (626805); Černice (620106); Lhota u Dobřan (680940); Litice u Plzně (722740); Radobyčice (620122); Přestavlky u Dnešic (626813); Přeštice (735256); Skočice u Přeštic (748323); Žerovice (796638); Kucíny (735931); Příchovice u Přeštic (735949); Zálesí u Příchovic (735965); Radkovice u Příchovic (735957); Háje u Vodokrt (784371); Knihy (784389); Libákovice (745081); Osek u Vodokrt (784397); Plevňov (745090); Řenče (745103); Vodokrty (784401); Seč u Blovic (746436); Horušany (751596); Soběkury (751600); Střížovice u Plzně (758124); Štěnovice (763349); Nebílovský Borek (624047); Štěnovický Borek (624055); Únětice u Blovic (774421); Útušice (775665); Vlčtejn (783919); Vstiš (786985).

19.3.2022

Dolní Lukavice (629685); Krasavce (629707); Lišice u Dolní Lukavice (629715); Snopoušovy (629723); Horní Lukavice (629693); Předenice (704091); Robčice u Štěnovic (775657).

11.3.2022 - 19.3.2022

Medlemsstat: Danmark

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

De dele af Holbæk Kommune, Sorø Kommune og Ringsted Kommune, der ligger uden for det område, der er beskrevet i beskyttelseszonen, men som ligger inden for en cirkel, der har en radius på 10 km, og hvis centrum ligger på GPS-koordinaterne

N 55,5166; E 11,6902

16.3.2022

De dele af Holbæk Kommune, Sorø Kommune og Ringsted Kommune, der ligger inden for en cirkel, der har en radius på 3 km, og hvis centrum ligger på GPS-koordinaterne

N 55,5166; E 11,6902

7.3.2022 - 16.3.2022

Medlemsstat: Tyskland

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

BAYERN

Landkreis Bad Kissingen

Stadt Münnerstadt mit der Gemarkung Bildhausen-Nordost

Stadt Münnerstadt mit der Gemarkung Bildhausen-Südwest

Stadt Münnerstadt Gemarkung Fridritt

Stadt Münnerstadt Gemarkung Kleinwenkheim

Stadt Münnerstadt Gemarkung Großwenkheim

Stadt Münnerstadt Gemarkung Brünn

Stadt Münnerstadt Gemarkung Althausen

Stadt Münnerstadt komplettes Stadtgebiet und Gemarkung ohne Flurstück Katzenberg

Stadt Münnerstadt Gemarkung Wermerichshausen

Stadt Münnerstadt Gemarkung Seubrigshausen

Markt Maßbach Gemarkung Weichtungen

Markt Maßbach Gemarkung Poppenlauer

Markt Maßbach nördlicher Teil der Gemarkung Maßbach und bis zum südlichen Teil der Gemarkung Maßbach mit den Flurstücken Schalksberg und Ebertal

Markt Maßbach Gemarkung Volkershausen nur nördlich Volkershausen mit Flurstück Heidig

Gemeinde Thundorf i.UFr. Gemarkung Theinfeld

Gemeinde Thundorf i. UFr. Gemarkung Thundorf

Gemeinde Thundorf i. UFr. Gemarkung Rothhausen

9.4.2022

Landkreis Bad Kissingen

Stadt Münnerstadt Gemarkung Großwenkheim

Stadt Münnerstadt Gemarkung Kleinwenkheim mit Maria Bildhausen außer Flurstück Büttertsholz

Stadt Münnerstadt Gemarkung Seubrigshausen nur nördlich Seubrigshausen mit Flurstück Rockenbühl und entlang Wermerichshäuser Straße bis einschließlich Tannenhof

Stadt Münnerstadt Gemarkung Wermerichshausen nur Teil der Gemarkung östlich von Wermerichshausen

1.4.2022 - 9.4.2022

Landkreis Rhön-Grabfeld

Gemarkung Burglauer

Gemarkung Niederlauer

Gemeinde Strahlungen

Gemeinde Salz

Gemarkung Bad Neustadt

Gemarkung Herschfeld

Gemarkung Mühlbach

Gemarkung Bad Neuhaus

Gemarkung Lörieth

Gemarkung Dürrnhof

Gemeinde Rödelmaier

Gemeinde Wülfershausen

Gemeinde Heustreu

Gemeinde Hollstadt

Gemeinde Saal a. d. Saale

Gemeinde Großeibstadt

Gemarkung Bad Königshofen

Gemarkung Merkershausen

Gemarkung Althausen

Gemeinde Sulzfeld

Gemeinde Sulzfelder Forst

Gemeinde Bundorfer Forst

Gemeinde Großbardorf (ausgenommen westlicher Teil, welcher in der Schutzzone liegt) in den amtlichen Gemarkungs- bzw. Gemeindegrenzen

9.4.2022

Landkreis Rhön-Grabfeld

Das Gebiet umfasst den westlichen Teil der Gemeinde Großbardorf. Die Schutzzonengrenze verläuft wie folgt:

Beginn im Norden an der Landkreisgrenze zu Bad Kissingen im Waldgebiet Unteres Holz, der Straße in Richtung süd-osten folgend bis Struthgraben, über den Sulzenhügel, die St 2282 querend, der Straße weiter folgend über den Dorfbach zur Kriegsleite. Am östlichen Waldrand der Waldgebiete Maulersteich sowie Wolfseiche entlang bis zur Landkreisgrenze zu Bad Kissingen.

1.4.2022 - 9.4.2022

Landkreis Schweinfurt

Gemarkung Oberlauringen

Gemarkung Stadtlauringen

Gemarkung Mailes

Gemarkung Wetzhausen

Gemarkung Birnfeld nordwestlich der Kreisstraße 32 sowie südlich der Kreisstraße 32 die Flurstücke der Lage Point jedoch ausgeschlossen des Ortsgebietes von Birnfeld

Gemarkung Sulzdorf

Gemarkung Altenmünster lediglich der nördliche Teil einschließlich des Ortsteils Reinhardshausen, der Flurstücke folgender Lagen: Erhardswiesen, Herbstwiesen, Mühlstadt, Furt, Reinlich, Weberberg und Kehrlach

Gemarkung Ballingshausen nordwestlich der Staatsstraße 2280 sowie nördlich der Kreisstraße 32, jedoch ausgeschlossen des Ortsgebietes von Ballingshausen

9.4.2022

NIEDERSACHSEN

Landkreis Ammerland

Ausgangspunkt ist die Kreisgrenze Overlaher Straße (K 353). Der Overlaher Straße (K 353) in nördlicher Richtung folgend bis Hansaweg. Dem Hansaweg folgend bis zur Breslauer Straße. Der Breslauer Straße in nördlicher Richtung dem Küstenkanal überquerend, übergehend in den Bachmannsweg (K 321), folgend. Den Bachmannsweg (K 321) folgend bis Setjeweg. Diesem folgend bis Erikaweg. Dem Erikaweg folgend bis Tetjeweg. Dem Tetjeweg folgend bis Jenseits der Vehne. Jenseits der Vehne in östlicher Richtung folgend bis Kiebitzweg. Dem Kiebitzweg folgend bis Feldweg. Dem Feldweg folgend bis Wischenstraße. Der Wischenstraße (K 142) in nördlicher Richtung folgend bis zur Straße Rüsseldorf. Dieser folgend bis Scharreler Damm (K 141). Dem Scharreler Damm (K 141) in südlicher Richtung folgend bis zur Küstenkanalstraße (B 401). Die Küstenkanalstraße (B 401) überquerend bis zur Kreisgrenze. Entlang der Kreisgrenze zurück zum Ausgangspunkt Kreisgrenze Overlaher Straße (K 353).

30.3.2022

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Lindern von der Kreisgrenze zum Landkreis Emsland der Marka und im Weiteren dem Auener Graben südlich folgend bis zum Grenzgraben Wachtung-Liener, dem Wasserverlauf südwestlich folgend bis zur Kreisgrenze und dieser nördlich folgend bis zum Ausgangspunkt.

14.3.2022

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Emstek von der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg der Bundesstraße 213 westlich folgend bis Kellerhöher Straße, entlang dieser bis Bether Tannen, dieser in westliche Richtung bis Kanalweg folgend, entlang diesem in nördliche Richtung bis Heidegrund, entlang diesem bis Heideweg, diesem südlich folgend bis zum Verbindungsweg zum Roggenkamp, diesem und Roggenkamp westlich folgend bis Garreler Weg, diesem südlich folgend bis Käseweg und entlang diesem in nordwestliche Richtung bis zur Waldgrenze. Dieser südwestlich in direkter Linie zur Friesoyther Straße folgend, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/ Garrel, dieser westlich folgend und über die Gemeindegrenze Garrel/ Molbergen bis Varrelbuscher Straße, dieser westlich folgend bis Resthauser Graben, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Hüttekamp und diesem nordöstlich und an der Gabelung westlich folgend bis Petersfelder Weg. Entlang diesem in nördliche Richtung bis Neumühlen, dieser entlang der Waldgrenze westlich folgend, die Ferienhaussiedlung nördlich passierend, bis Große Tredde, dieser südlich folgend bis Neumühler Weg, diesem westlich folgend bis Kleine Tredde und dieser westlich folgend bis Wöstenweg. Entlang diesem in nördliche Richtung und an der Gabelung weiter in nordöstliche und sodann parallel zum Wöstenschloot nördliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/ Molbergen. Dieser in westliche Richtung folgend bis Dwergter Straße, entlang dieser in nördliche Richtung bis Bernhardsweg, entlang diesem bis Thülsfelder Straße, dieser westlich folgend bis Dorfstraße, dieser nördlich folgend und im weiteren Am Augustendorfer Weg bis Markhauser Weg, entlang diesem in westliche Richtung bis Igelriede, dem Wasserverlauf nördlich folgend und entlang dem Waldrand in westliche Richtung bis Morgenlandstraße, entlang dieser bis Markhauser Moorgraben, dem Wasserverlauf nördlich folgend, entlang der Waldgrenze und sodann dieser nordöstlich und nordwestlich folgend bis Vorderthüler Straße. Dieser nordöstlich durch den Wald folgend und im weiteren über Am Horstberg bis Bundesstraße 72, dieser nördlich folgend bis Ziegeldamm, entlang diesem bis Ziegelmoor, entlang dieser bis Friesoyther Straße, dieser in westlicher Richtung bis Hinter Schlingshöhe folgend, dieser nordwestlich und im Weiteren Cavens - an der Gabelung östlich - bis zum Verbindungsweg zum Kündelweg folgend, diesem und im Weiteren Kündelweg bis zum Waldrand folgend, diesem erst östlich, dann südlich und dann wieder östlich bis Am Kündelsberg und dem parallel verlaufenden Kündemoorgraben folgend, diesem beziehungsweise dem Wasserverlauf erst nördlich und dann nordwestlich bis Kündelweg folgend, diesem und im Weiteren zu den Jücken erst nordöstlich und dann nordwestlich bis Riege Wolfstange folgend, dieser in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Stadt Friesoythe/ Gemeinde Bösel folgend, dieser in westlicher Richtung bis Vehnemoor Graben folgend, dem Wasserverlauf in östlicher bis Overlahe Graben folgend, dem Wasserverlauf in nördlicher und dann in östlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland folgend, dieser östlich folgend und über die Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg bis zum Ausgangspunkt.

30.3.2022

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Garrel von der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg der Oldenburger Straße südwestlich folgend bis Beverbrucher Damm, entlang diesem bis Schuldamm, entlang diesem bis Weißdornweg, diesem nördlich folgend bis Letherfeldstraße, dieser westlich folgend bis Hinterm Esch und diesem nördlich folgend bis Hinterm Forde. Entlang dieser über Lindenweg und Grüner Weg bis Hauptstraße, Dieser östlich folgend bis Birkenmoor, entlang dieser in nördliche Richtung bis Korsorsstraße, dieser nordöstlich folgend bis Hülsberger Straße, dieser südlich entlang des Waldrandes folgend, sodann dem Waldrand – die Hülsberger Straße abknickend verlassend – südöstlich folgend und sodann in gerader Linie nordöstlich dem Waldrand bis zum Wirtschaftsweg folgend. Entlang diesem in nördliche Richtung bis Korsorsstraße, dieser nordöstlich folgend bis Lutzweg, diesem südöstlich folgend, das Restmoor Dreesberg passierend, bis zum Verbindungsweg zu An der Vehne, diesem nordöstlich folgend bis An der Vehne, dieser südlich folgend bis Wasserzug von Kartzfehn, dem Wasserverlauf östlich folgend bis Vehne, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis zum Höhe Renkenweg östlich abgehenden Wassergraben, diesem östlich folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg und dieser südlich folgend bis zum Ausgangspunkt.

22.3.2022 - 30.3.2022

Landkreis Emsland

Kreisgrenze Cloppenburg / Vinnen – Vinner Straße – Wachtumer Straße – Riehen – Up`n Sande – Vinner Straße – Cors Kamp – Lahner Straße – Am Alten Lager – Ahmsener Straße – Ostlähdener Straße – Hüvener Straße – Hüvener Mühle – Lähdener Straße – Alte Ch – Lahner Straße – Sögeler Straße – Raiffeisenstraße – Gartenstraße – Ahornstraße – Kienmoorweg – Verbindungsweg – Grenzgraben Eisten-Hüven – Nordradde – Berßener Straße – Staverner Straße – Am Egels – Verbindungsweg – Gut Sprakel – Verbindungsweg – L 53 – Wahner Straße – Gutshofstraße – Verbindungsweg - Sandandpoelgraben I – Püngel – Fleiereigraben II – Börger Graben – Börger Mittelgraben – Binnewegesmoor – Fasanenstraße – Börgerstraße – Höge – Verbindungsweg – Großer Schloot – Surwolder Straße – Neubörger Straße – Feldstraße – Verbindungsweg – Kreuzallee – Bergstraße – Tongru-benweg – Verbindungsweg – Im Timpen – Esterweger Straße – Surwolder Straße – Herrenweg – Lattensberg – Heidbrücker Straße – An den Zuschlägen – Oheweg – Ohe – Loruper Beeke – Hilkenbrooker Straße – Dosenweg – Gehlenberger Straße – Loruper Straße – Rittveengraben – Verbindungsweg – Kreisgrenze

14.3.2022

Landkreis Emsland

Im Süden beginnend Ostenwalder Straße westlich Dorfanger – Verbindungsweg Dorfanger-Holzweg – Holzweg – Verbindungsweg Holzweg – Ostenwalder Straße – Gut Horst – Radweg Raddesee Sögel – Marientaler Straße – Spahner Straße – Verbindungsweg – Friesenweg – Spahner Weg – Zum Windberg – Verbindungsweg – Werpeloher Grenzgraben – Schnüggenweg – Nordkampstraße – Hauptstraße/L 51 – Sögeler Straße – Verbindungsweg – Börger-Spahner Grenzgraben – Bachlauf Ohe nördlich – Haßmoorschloot – Tichelpläcke – Werlter Straße – Loruper Straße – Harrenstätter Straße – Unfriedstraße – Schlosser Straße – Hammerstraße – Bahnhofstraße – Hobelstraße – Bernhard-Krone-Straße – Kasernenstraße – Hauptstraße – Sögeler Straße – Ostenwalder Straße

6.3.2022 - 14.3.2022

Landkreis Friesland

Die Überwachungszone beginnt bei Schillighafen entlang der Schafhauser Leide Richtung Schillighörn, dann in südlicher Richtung der Jadestraße (K325) bis Horumersiel. In Horumersiel über die Goldstraße Richtung Wiardergroden über St. Joostergroden in den Feineburger Weg bis Altebrücke. Von dort in südlicher Richtung auf die L 810, vor Hooksiel auf die L 812 über Waddewarden bis Jever, dort auf die B 210. Die B210 in westlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze Friesland/Wittmund. Der B 210 bis Wittmund folgend auf die B 461, anschließend auf die L10 Richtung Burhafe. Vor Stedesdorf über die Hauptstraße (K6) nach Thunum, weiter entlang der K6 auf Margens (L 6), in nördlicher Richtung bis Neuharlingersiel (Addenhausen) ent-lang dem Badestrand mündend in die Nordsee.

2.4.2022

Landkreis Friesland

Die Schutzzone befindet sich in der Gemeinde Wangerland und beginnt am nördlichen Küstenstreifen bei Elisabethgroden, in südlicher Richtung entlang der Tengshauser Leide durch Friederikensiel. Der Küstenstraße folgend über Mederns entlang der K87 Richtung Hohenkirchen, in Hohenkirchen über die Bahnhofstraße (L 809) bis Altgarmssiel, Richtung Oesterdeich. Entlang Oesterdeich über Groß und Klein Münchhausen bis zur Kreisgrenze des Landkreises Wittmund.

25.3.2022 - 2.4.2022

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/ Landkreis Ammerland und die K 141 (Ammerländer Straße) am Küstenkanal in der Gemeinde Wardenburg

Von dort der K 141 durch Achternmeer & Westerholt nach Oberlethe folgen

In Oberlethe über Tungeler Damm – übergehend in Böseler Straße – bis Abbiegung Wassermühlenweg

Den Wassermühlenweg folgend über die Lethe auf Litteler Straße (L 847)

L 847 Richtung Littel bis Einmündung Fladderstraße

Weiter über Fladderstraße / Grüner Weg / Oldenburger Straße (L 870) / Wikinger Straße (K 242) auf Autobahn A 29 - Anschlussstelle Wardenburg

Der A 29 Richtung Ahlhorn bis Lammerweg folgen

Von Dort über Lammerweg / Am Schmeel / Petersburg / Voßbergweg / Zum Döhler Wehe bis Einmündung Straße Schmehl in Döhlen

Anschließend weiter über Schmehl / Krumlander Straße / Hasselbusch auf die Straße „Im Dorf“ (L 871)

Der L 871 Richtung Großenkneten folgend zur Bahntrasse

Weiter der Bahntrasse Richtung Osnabrück bis Sager Esch/ Hauptstraße (L 871) in Großenkneten

Von dort der L 871 nach Sage; Sager Straße/ Oldenburger Straße (L 870) folgend bis Abbiegung Feldmühlenweg in Ahlhorn

Weiter über Feldmühlenweg / Lether Schulweg auf Cloppenburger Straße

Anschließend der Cloppenburger Straße westlich folgen zur Kreisgrenze Landkreis Oldenburg / Landkreis Cloppenburg

Abschließend der Kreisgrenze Landkreis Oldenburg / Landkreis Cloppenburg im Uhrzeigersinn zum Ausgangspunkt am Küstenkanal in der Gemeinde Wardenburg

22.3.2022

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt der Kreis- bzw. Stadtgrenze Landkreis Oldenburg/ Stadt Oldenburg und der Gemeindegrenze Wardenburg/ Hatten in Klein Bümmerstede

Von dort der Gemeindegrenze Wardenburg/ Hatten südlich bis zur Autobahn A 29 (ca. Höhe Anschlussstelle Sandkrug) folgen

Der A 29 Richtung Ahlhorn bis Lammerweg folgen

Von dort über Lammerweg / Am Schmeel / Petersburg / Voßbergweg / Zum Döhler Wehe bis Einmündung Straße Schmehl in Döhlen

Anschließend weiter über Schmehl auf die Krumlander Straße

Die Krumlander Straße Richtung Haschenbrok bis zum Kreuzungsbereich der Sager Straße (L 870) folgen

Von dort der L 870 durch Sage und Regente folgend bis Abbiegung Feldmühlenweg in Ahlhorn

Weiter über Feldmühlenweg / Lether Schulweg auf Cloppenburger Straße

Anschließend der Cloppenburger Straße westlich folgen zur Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/ Landkreis Cloppenburg

Abschließend der Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/ Landkreis Cloppenburg mit Übergang zur Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/ Landkreis Ammerland und der Kreis- bzw. Stadtgrenze Landkreis Oldenburg/ Stadt Oldenburg im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt in Klein Bümmerstede

30.3.2022

Landkreis Wittmund

Die Überwachungszone beginnt ab Kreisgrenze Friesland/Wittmund kommend von der B 210 bis Wittmund folgend auf die B 461, anschließend auf die L10 Richtung Burhafe. Vor Stedesdorf über die Hauptstraße (K6) nach Thunum, weiter entlang der K6 auf Margens (L 6), in nördlicher Richtung bis Neuharlingersiel (Addenhausen) entlang dem Badestrand mündend in die Nordsee.

2.4.2022

Landkreis Wittmund

Die Schutzzone verläuft im südlichen Bereich kommend aus der Gemeinde Wangerland (Landkreis Friesland) vom Berdumer Altendeich in nördliche Richtung bis Enno-Ludwigsgroden. Westlich bis zur B 461, dann in nördliche Richtung, entlang an Neufunnixsiel Richtung Carolinensiel. Vor Carolinensiel im Kreisverkehr der Umgehungsstraße Richtung Harlesiel in dessen Verlauf weiter bis zur Nordsee.

25.3.2022 - 2.4.2022

SACHSEN - ANHALT

Salzlandkreis

Stadtgebiet Staßfurt mit Ortsteilen Löbnitz (Bode), Hohenerxleben, Neundorf, Rathmannsdorf

Ortsteil der Stadt Nienburg: Neugattersleben

Stadtgebiet Bernburg (ohne Stadtteile Dröbel und Friedenshall) mit Ortsteilen Aderstedt und Gröna

Ortschaft Hecklingen mit Gaensefurth

Giersleben mit Strummendorf

Ilberstedt mit Cölbigk und Bullenstedt

Plötzkau mit Großwirschleben und Bründel

Stadtgebiet Aschersleben mit Ortsteilen Schackstedt, Schackenthal, Drohndorf, Mehringen, Groß Schierstedt, Klein Schierstedt

Ortsteile der Gemeinde Könnern: Kustrena und Poplitz

28.3.2022

Stadtgebiet Güsten mit den Ortsteilen Amesdorf, Osmarsleben und Warmsdorf

20.3.2022 - 28.3.2022

Medlemsstat: Spanien

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Those parts in the province of Valladolid of the comarcas of Olmedo and Valladolid, and in the province of Segovia of the comarcas of Santa María la Real de Nieva and Cuéllar beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5334409, lat 41,3517177

14.4.2022

Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Olmedo and, in the province of Segovia of the comarca of Cuéllar, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5334409, lat 41,3517177

6.4.2022 - 14.4.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado), Almonte (Entorno de Doñana), Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6616736, lat 37,3749029

20.3.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6616736, lat 37,3749029

12.3.2022 - 20.3.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores), Cantillana (Vega de Sevilla) and Sevilla (Delegación Provincial), beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7299643, lat 37,4175677

23.3.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7299643, lat 37,4175677

15.3.2022 - 23.3.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado), Almonte (Entorno de Doñana), Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7880779, lat 37,3735092

20.3.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7880779, lat 37,3735092

12.3.2022 - 20.3.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado), Almonte (Entorno de Doñana), Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6673369, lat 37,3714944

4.4.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6673369, lat 37,3714944

27.3.2022 - 4.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (Campiña/Sierra sur) and the province of Malaga of the comarca of Antequera, beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9146003, lat 37,2439955

14.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (Campiña/Sierra sur), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9146003, lat 37,2439955

6.4.2022 - 14.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores), Cantillana (Vega de Sevilla) and Sevilla (Delegación Provincial), beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7312900, lat 37,3890270

25.3.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7312900, lat 37,3890270

17.3.2022 - 25.3.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (campiña/Sierra sur), and the province of Malaga of the comarca of Antequera, beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9364384, lat 37,2511113

28.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (campiña/Sierra sur), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9364384, lat 37,2511113

20.4.2022 - 28.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores), Cantillana (Vega de Sevilla) and Sevilla (Delegación Provincial), beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7708966, lat 37,4234866

9.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7708966, lat 37,4234866

1.4.2022 - 9.4.2022

Those parts in the province of Valladolid of the comarcas of Olmedo and Valladolid and, in the province of Segovia of the comarcas of Santa María la Real de Nieva and Cuéllar, beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5320177, lat 41,3459358

7.4.2022

Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Olmedo and, in the province of Segovia of the comarca of Cuéllar, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5320177, lat 41,3459358

30.3.2022 - 7.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,694225, lat 37,4235978

11.5.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,694225, lat 37,4235978

3.5.2022 - 11.5.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Carmona, Cantillana and Sevilla beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long-5,7322995 lat 37,4194919

15.5.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long, -5,7322995 lat 37,4194919

7.5.2022 - 15.5.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarcas of La Palma del Condado, Almonte, Cartaya and Valverde del Camino beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6742835, lat 37,3738911

13.4.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of La Palma del Condado contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6742835, lat 37,3738911

5.4.2022 - 13.4.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarcas of La Palma del Condado, Almonte, Cartaya and Valverde del Camino beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6877604, lat 37,3635289

13.4.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarcas of La Palma del Condado and Almonte contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6877604, lat 37,3635289

5.4.2022 - 13.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Osuna and Écija beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0032525, lat 37,2584618

15.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0032525, lat 37,2584618

7.4.2022 - 15.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna and in the province of Málaga of the comarca of Antequera beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,920941, lat 37,2274386

15.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,920941, lat 37,2274386

7.4.2022 - 15.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna and in the province of Málaga of the comarca of Antequera beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9369199 , lat 37,2232913

25.5.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9369199 , lat 37,2232913

17.5.2022 - 25.5.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Osuna and Écija beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0073646, lat 37,2685771

19.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0073646, lat 37,2685771

11.4.2022 - 19.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna and in the province of Málaga of the comarca of Antequera beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9251627 , lat 37,2470687

19.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9251627 , lat 37,2470687

11.4.2022 - 19.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Écija and Osuna beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0010200, lat 37,3674733

19.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Écija and Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0010200, lat 37,3674733

11.4.2022 - 19.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna and in the province of Málaga of the comarca of Antequera beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,930773 , lat 37,1518943

19.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna and in the province of Málaga of the comarca of Antequera contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,930773, lat 37,1518943

11.4.2022 - 19.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Osuna and Écija beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,988847 , lat 37,3322909

21.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Osuna and Écija contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,988847 , lat 37,3322909

13.4.2022 - 21.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Écija and Osuna beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0065052, lat 37,3622118

21.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Écija and Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0065052, lat 37,3622118

13.4.2022 - 21.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna and in the province of Málaga of the comarca of Antequera beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9248099, lat 37,2235633

26.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9248099, lat 37,2235633

18.4.2022 - 26.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Marchena and Carmona beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 -5,41365, lat 37,31488

29.5.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Marchena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,41365, lat 37,31488

21.5.2022 - 29.5.2022

Medlemsstat: Frankrig

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Les communes suivantes dans le département: Charente (16)

LES ADJOTS

BERNAC

LA CHEVRERIE

LA FORET-DE-TESSE

LONDIGNY

MONTJEAN

RUFFEC

SAINT-MARTIN-DU-CLOCHER

TAIZE-AIZIE

VILLIERS-LE-ROUX

2.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

BAJONNETTE

BERAUT

BIVES

BLAZIERT

BRUGNENS

CADEILHAN

CASTELNAU-D'ARBIEU

CASTELNAU-SUR-L'AUVIGNON

CASTERA-LECTOUROIS

CAUSSENS

CERAN

CONDOM (A l’est de D41 entre La Croix de Gensac et Mauhourat Et à l’est de D204, entre Mauhourat et Caussens)

FLEURANCE

GAVARRET-SUR-AULOUSTE

GOUTZ

L'ISLE-BOUZON

LA ROMIEU

LA SAUVETAT

LAGARDE

LALANNE

LAMOTHE-GOAS

LARROQUE-ENGALIN

LARROQUE-SAINT-SERNIN

LECTOURE

MAGNAS

MARAVAT

MARSOLAN

MAS-D'AUVIGNON

MIRAMONT-LATOUR

MONTESTRUC-SUR-GERS

PAUILHAC

PIS

PRECHAC

PUYSEGUR

REJAUMONT

ROQUEFORT

ROQUEPINE

SAINT-BRES

SAINT-CLAR

SAINT-LEONARD

SAINT-ORENS-POUY-PETIT

SAINT-PUY

SAINTE-CHRISTIE

SAINTE-GEMME

SAINTE-RADEGONDE

TAYBOSC

TERRAUBE

URDENS

9.3.2022

AIGNAN

AURENSAN

AVERON-BERGELLE

AYZIEU

BASCOUS

BAZIAN

BEAUMONT

BELMONT

BETOUS

BEZOLLES

CAILLAVET

CASTELNAVET

CASTEX-D'ARMAGNAC

CAZAUBON

CAZAUX-D'ANGLES

COULOUME-MONDEBAT

COURRENSAN

CRAVENCERES

ESPAS

ESTANG

FOURCES

GALIAX

GONDRIN

JU-BELLOC

JUSTIAN

LABARTHETE

LADEVEZE-RIVIERE

LADEVEZE-VILLE

LAGARDERE

LANNEMAIGNAN

LANNEPAX

LAREE

LARRESSINGLE

LARROQUE-SUR-L'OSSE

LASSERADE

LAURAET

LIAS-D'ARMAGNAC

LOUBEDAT

LOUSSOUS-DEBAT

LUPIAC

MARAMBAT

MARGOUET-MEYMES

MARGUESTAU

MAUMUSSON LAGUIAN

MAUPAS

MONGUILHEM

MONLEZUN-D'ARMAGNAC

MORMES

MOUCHAN

MOUREDE

NOULENS

PANJAS

PERCHEDE

PLAISANCE

PRECHAC-SUR-ADOUR

RAMOUZENS

ROQUEBRUNE

ROQUES

ROZES

SABAZAN

SAINT-AUNIX-LENGROS

SAINT-JEAN-POUTGE

SAINT-PAUL-DE-BAISE

SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES

SEAILLES

SION

TIESTE-URAGNOUX

TOUJOUSE

TUDELLE

VIELLA

16.3.2022

ARROUEDE

AUSSOS

BARCUGNAN

BELLEGARDE

BELLOC-SAINT-CLAMENS

BETPLAN

BEZUES-BAJON

CABAS-LOUMASSES

CASTEX

CHELAN

CLERMONT-POUYGUILLES

CUELAS

DUFFORT

ESCLASSAN-LABASTIDE

ESTAMPES

HAGET

LAGUIAN-MAZOUS

LOURTIES-MONBRUN

MANAS-BASTANOUS

MANENT-MONTANE

MASSEUBE

MIELAN

MONCASSIN

MONT-D'ASTARAC

MONT-DE-MARRAST

MONTAUT

MONTEGUT-ARROS

PANASSAC

SADEILLAN

SAINT-ARROMAN

SAINT-ELIX-THEUX

SAINT-MEDARD

SAINT-MICHEL

SAINTE-AURENCE-CAZAUX

SAINTE-DODE

SARRAGUZAN

SAUVIAC

SERE

VILLECOMTAL-SUR-ARROS

23.3.2022

ARROUEDE

AUSSOS

BARCUGNAN

BELLEGARDE

BELLOC-SAINT-CLAMENS

BETPLAN

BEZUES-BAJON

CABAS-LOUMASSES

CASTEX

CHELAN

CLERMONT-POUYGUILLES

ESCLASSAN-LABASTIDE

ESTAMPES

HAGET

LAGUIAN-MAZOUS

LOURTIES-MONBRUN

MANAS-BASTANOUS

MANENT-MONTANE

MASSEUBE

MIELAN

MONCASSIN

MONT-D'ASTARAC

MONT-DE-MARRAST

MONTAUT

MONTEGUT-ARROS

PANASSAC

SADEILLAN

SAINT-ARROMAN

SAINT-MEDARD

SAINT-MICHEL

SAINTE-AURENCE-CAZAUX

SAINTE-DODE

SARRAGUZAN

SERE

VILLECOMTAL-SUR-ARROS

2.4.2022

AUX AUSSAT

BAZUGUES

BERDOUES

ESTIPOUY

MIRANDE

MONLEZUN

MONPARDIAC

MONTESQUIOU

PONSAMPERE

RICOURT

SAINT MARTIN

TRONCENS

ARMOUS-ET-CAU

BASSOUES

LAVARAET

MASCARAS

SCIEURAC-ET-FLOURES

5.4.2022

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

BARCELONNE-DU-GERS

BERNEDE

BOURROUILLAN

BOUZON-GELLENAVE

BRETAGNE-D'ARMAGNAC

CAHUZAC-SUR-ADOUR

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CASTILLON-DEBATS

CAUMONT

CAUPENNE-D’ARMAGNAC

CAZENEUVE

CORNEILLAN

DEMU

EAUZE

FUSTEROUAU

GEE-RIVIERE

GOUX

IZOTGES

LAGRAULET-DU-GERS

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LAUJUZAN

LE HOUGA

LELIN-LAPUJOLLE

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MANCIET

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAULICHERES

MONCLAR

MONTREAL

NOGARO

POUYDRAGUIN

PRENERON

PROJAN

REANS

RISCLE

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SAINT-MONT

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SALLES-D'ARMAGNAC

SARRAGACHIES

SEGOS

SORBETS

TARSAC

TASQUE

TERMES-D'ARMAGNAC

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

VIC-FEZENSAC

15.3.2022 - 23.3.2022

AUJAN-MOURNDEDE

CUELAS

DUFFORT

LAGARDE-HACHAN

MONLAUR-BERNET

PONSAN-SOUBIRAN

SAINT-ELIX-THEUX

SAINT-OST

SAMARAN

SAUVIAC

VIOZAN

BARS

LAAS

MARSEILLAN

MONCLAR SUR LOSSE

PALLANNE

POUYLEBON

SAINT CHRISTAUD

SAINT MAUR

TILLAC

28.3.2022 - 5.4.2022

Département: Indre (36) and Loir-et-Cher (41)

CHATEAUVIEUX

ECUEILLE

VILLENTROIS-FAVEROLLES-EN-BERRY est de la D22

LUCAY-LE-MÂLE

23.3.2022

VILLENTROIS-FAVEROLLES-EN-BERRY ouest de la D22

15.3.2022 - 23.3.2022

Département: Indre-et-Loire (37)

CERE-LA-RONDE

CHEMILLE-SUR-INDROIS

GENILLE (part not covered by protection zone)

LE LIEGE

ORBIGNY (part not covered by protection zone)

20.3.2022

BEAUMONT-VILLAGE

GENILLE (à l'est de la route entre les Hauts-Millets et les Merrières, et à l'est de la route entre Marsin et les Bruyères)

ORBIGNY (à l'ouest de la route D81 et de la route D11)

12.3.2022 - 20.3.2022

LOCHE-SUR-INDROIS est de la D11 et de la D760

MONTRESOR

ORBIGNY est D11 et est D89

VILLELOIN-COULANGE

VILLEDOMAIN

23.3.2022

NOUANS-LES-FONTAINES

15.3.2022 - 23.3.2022

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Angoumé

Arengosse

Artassenx

Audon

Bascons

Bégaar

Bélus

Bénesse-lès-Dax

Betbezer-d'Armagnac

Bostens

Bourriot-Bergonce

Bretagne-de-Marsan

Cagnotte

Campagne

Campet-et-Lamolère

Candresse

Cauneille

Créon-d'Armagnac

Dax

Escalans

Estigarde

Gaas

Gabarret

Gaillères

Gouts

Herré

Heugas

Hinx

Josse

Lacquy

Lagrange

Laluque

Lesgor

Le Leuy

Losse

Lubbon

Lucbardez et Bargues

Retjons

Magescq

Mauvezin-d'Armagnac

Mazerolles

Mées

Mont-de-Marsan

Montégut

Narrosse

Oeyreluy

Orist

Ousse-Suzan

Parleboscq

Pey

Peyrehorade

Pontonx-sur-l'Adour

Port-de-Lanne

Pouydesseaux

Rion-des-Landes

Saint-Avit

Saint-Cricq-du-Gave

Saint-Étienne-d'Orthe

Sainte-Foy

Saint-Gor

Saint-Jean-de-Marsacq

Saint-Julien-d'Armagnac

Saint-Justin

Saint-Lon-les-Mines

Saint-Martin-d'Oney

Saint-Pandelon

Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Perdon

Saint-Pierre-du-Mont

Saint-Vincent-de-Paul

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saubion

Saubrigues

Saugnac-et-Cambran

Seyresse

Siest

Sorde-l'Abbaye

Soustons

Tartas

Tercis-les-Bains

Téthieu

Tosse

Villenave

Ygos-Saint-Saturnin

Yzosse

23.3.2022

Aire-sur-l'Adour

Amou

Arboucave

Argelos

Arsague

Arthez-d'Armagnac

Aubagnan

Audignon

Aurice

Bahus-Soubiran

Baigts

Banos

Bas-Mauco

Bassercles

Bastennes

Bats

Benquet

Bergouey

Beylongue

Beyries

Bonnegarde

Bordères-et-Lamensans

Bougue

Bourdalat

Brassempouy

Buanes

Carcarès-Sainte-Croix

Carcen-Ponson

Cassen

Castaignos-Souslens

Castandet

Castelnau-Chalosse

Castelnau-Tursan

Castelner

Castel-Sarrazin

Cauna

Caupenne

Cazalis

Cazères-sur-l'Adour

Classun

Clèdes

Clermont

Coudures

Doazit

Donzacq

Duhort-Bachen

Dumes

Estibeaux

Eugénie-les-Bains

Eyres-Moncube

Fargues

Le Frêche

Gamarde-les-Bains

Garrey

Gaujacq

Geaune

Gibret

Goos

Gousse

Grenade-sur-l'Adour

Habas

Hagetmau

Hauriet

Haut-Mauco

Hontanx

Horsarrieu

Labastide-Chalosse

Labastide-d'Armagnac

Labatut

Lacajunte

Lacrabe

Laglorieuse

Lahosse

Lamothe

Larbey

Larrivière-Saint-Savin

Latrille

Laurède

Lauret

Louer

Lourquen

Lussagnet

Mant

Marpaps

Mauries

Maurrin

Maylis

Meilhan

Mimbaste

Miramont-Sensacq

Misson

Momuy

Monget

Monségur

Montaut

Montfort-en-Chalosse

Montgaillard

Montsoué

Morganx

Mouscardès

Mugron

Nassiet

Nerbis

Nousse

Onard

Ossages

Ozourt

Payros-Cazautets

Pécorade

Perquie

Peyre

Philondenx

Pimbo

Pomarez

Poudenx

Pouillon

Poyanne

Poyartin

Préchacq-les-Bains

Pujo-le-Plan

Puyol-Cazalet

Renung

Saint-Agnet

Saint-Aubin

Sainte-Colombe

Saint-Cricq-Chalosse

Saint-Cricq-Villeneuve

Saint-Gein

Saint-Geours-d'Auribat

Saint-Jean-de-Lier

Saint-Loubouer

Saint-Maurice-sur-Adour

Saint-Sever

Saint-Yaguen

Samadet

Sarraziet

Sarron

Serres-Gaston

Serreslous-et-Arribans

Sorbets

Sort-en-Chalosse

Souprosse

Tilh

Toulouzette

Urgons

Vicq-d'Auribat

Vielle-Tursan

Le Vignau

Villeneuve-de-Marsan

15.3.2022 - 23.3.2022

Biarrotte

Orthevielle

Saint-Laurent-de-Gosse

Sainte-Marie-de-Gosse

Saint-Martin-de-Hinx

23.3.2022

Hastingues

Oeyregave

15.3.2022 - 23.3.2022

Saint-Geours-de-Maremne

Rivière-Saas-et-Gourby

Saubusse

24.2.2022 - 14.3.2022

Vielle-Soubiran

3.3.2022 - 14.3.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

FREIGNE

SAINT COLOMBAN

SAINTE LUMINE DE CLISSON

GENESTON

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

SAINTE LUMINE DE COUTAIS

VILLENEUVE EN RETZ

SAINT PERE EN RETZ

SAINT VIAUD

VUE

SAINT MICHEL CHEF CHEF

LA PLAINE SUR MER

CHAUME EN RETZ

FROSSAY

SAINT HILAIRE DE CHALEONS

BASSE GOULAINE

BOUSSAY

LA CHAPELLE HEULIN

CHÂTEAU THEBAUD

CLISSON

GETIGNE

GORGES

LA HAIE FOUASSIERE

HAUTE GOULAINE

MAISDON SUR SÈVRE

MONNIERES

LE PALLET

SAINT FIACRE SUR MAINE

SAINT JULIEN DE CONCELLES

VERTOU

LE BIGNON

REZE

SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE

LES SORINIERES

BOUAYE

BOUGUENAIS

BRAINS

CHEIX EN RETZ

LA CHEVROLIERE

CORSEPT

LA MONTAGNE

PAIMBOEUF

LE PELLERIN

PONT SAINT MARTIN

PORT SAINT PERE

ROUANS

SAINT AIGNAN GRANDLIEU

SAINT BREVIN LES PINS

SAINT JEAN DE BOISEAU

SAINT LEGER LES VIGNES

DIVATTE SUR LOIRE

LE LOROUX BOTTEREAU

LE LANDREAU

LA REGRIPPIERE

VALLET

ANCENIS

BONNOEUVRE

BOUEE

CARQUEFOU

LE CELLIER

LA CHAPELLE GLAIN

LA CHAPELLE LAUNAY

CORDEMAIS

COUERON

COUFFE

DONGES

INDRE

LAVAU SUR LOIRE

LIGNE

MAUMUSSON

MAUVES SUR LOIRE

MESANGER

MONTOIR DE BRETAGNE

MONTRELAIS

MOUZEIL

NANTES

OUDON

PANNECE

LE PIN

POUILLE LES COTEAUX

SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC

SAINT GEREON

SAINT HERBLAIN

VAIR SUR LOIR

SAINTE LUCE SUR LOIRE

SAINT MARS DU DESERT

SAINT MARS LA JAILLE

SAINT NAZAIRE

SAINT SULPICE DES LANDES

TRIGNAC

LOIREAUXENCE - sauf au sud de l’autoroute A11

LA ROCHE BLANCHE

VRITZ

MOUZILLON

THOUARE SUR LOIRE

6.4.2022

LEGE

TOUVOIS

CORCOUE SUR LORGNE

VIEILLEVIGNE

PAULX

SAINT ÉTIENNE DE MER MORTE

LA MARNE

LA LIMOUZINIERE

LA PLANCHE

REMOUILLE

MACHECOUL-SAINT-MEME

PORNIC

CHAUVE

SAINT HILAIRE DE CLISSON

SAINT MARS DE COUTAIS

LES MOUTIERS EN RETZ

LA BERNERIE EN RETZ

AIGREFEUILLE SUR MAINE

MONTBERT

SAINTE PAZANNE

LA BOISSIERE DU DORE

LA REMAUDIERE

LOIREAUXENCE :

au nord de la RD8 de la limite départementale avec le Maine et Loire jusqu’au Coudray

à l’est du Coudray jusqu’au Chêne Caudet

29.3.2022 - 6.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47)

SAINTE-MAURE-DE-PEYRAC

SAINT-PE-SAINT-SIMON

15.3.2022 - 23.3.2022

MEZIN

POUDENAS

SOS

23.3.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

BOUILLE-MENARD

BOURG-L'EVEQUE

SEGRE-EN-ANJOU BLEU (Châtelais)

OMBREE D'ANJOU (Grugé-l'Hôpital)

OMBREE D'ANJOU (Chazé-Henry)

OMBREE D'ANJOU (Combrée)

OMBREE D'ANJOU (La Chapelle-Hullin)

OMBREE D'ANJOU (Vergonnes)

18.3.2022

Angrie

Beaupréau-en-Mauges - Beaupréau

Beaupréau-en-Mauges - Saint-Philbert-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges - La Poiteviniére

Beaupréau-en-Mauges - Gesté

Beaupréau-en-Mauges - La Jubaudière

Beaupréau-en-Mauges - Le Pin-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges - La Chapelle-du-Genêt

Beaupréau-en-Mauges - Villedieu-la-Blouère

Beaupréau-en-Mauges - Andrezé

Beaupréau-en-Mauges - Jallais

Bécon-les-Granits

Bégrolles-en-Mauges

Candé

Cernusson

Les Cerqueux

Challain-la-Potherie

Champtocé-sur-Loire

Orée d’Anjou - La Varenne

Orée d’Anjou - Saint-Sauveur-de-Landemont

Orée d’Anjou - Champtoceaux

Orée d’Anjou - Drain

Orée d’Anjou - Liré

Orée d’Anjou - Bouzillé

Chazé-sur-Argos

Chemillé-en-Anjou - Sainte-Christine

Chemillé-en-Anjou - Neuvy-en-Mauges

Cléré-sur-Layon

Coron

Doué-en-Anjou - Les Verchers-sur-Layon

Doué-en-Anjou - Doué-la-Fontaine

Doué-en-Anjou - Saint-Georges-sur-Layon

Doué-en-Anjou - Concourson-sur-Layon

Grez-Neuville

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Le Lion-d'Angers

Loiré

Val d'Erdre-Auxence - Hors ZP

Le May-sur-Evre

Longuenée-en-Anjou - La Membrolle-sur-Longuenée

Longuenée-en-Anjou - La Meignanne

Montrevault-sur-Evre - Saint-Rémy-en-Mauges (hors zp)

Montrevault-sur-Evre - La Salle-et-Chapelle-Aubry

Montrevault-sur-Evre - Saint-Pierre-Montlimart

Montrevault-sur-Evre - Le Fief-Sauvin

Montrevault-sur-Evre - La Boissière-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre - Saint-Quentin-en-Mauges

Montrevault-sur-Evre - Le Fuilet (hors zp)

Montrevault-sur-Evre - La Chaussaire

Montrevault-sur-Evre - Chaudron-en-Mauges

Passavant-sur-Layon

La Plaine

Mauges-sur-Loire - Botz-en-Mauges

Mauges-sur-Loire - Saint-Florent-le-Vieil

Mauges-sur-Loire - Beausse

Mauges-sur-Loire - La Pommeraye

Mauges-sur-Loire - Bourgneuf-en-Mauges

Mauges-sur-Loire - Le Mesnil-en-Vallée

Mauges-sur-Loire - La Chapelle-Saint-Florent

Mauges-sur-Loire - Saint-Laurent-du-Mottay

Mauges-sur-Loire - Montjean-sur-Loire

Mauges-sur-Loire - Le Marillais

Ombrée d’Anjou - Le Tremblay

Le Puy-Notre-Dame

La Romagne

Saint-Augustin-des-Bois

Saint-Clément-de-la-Place

Saint-Georges-sur-Loire

Saint-Germain-des-Prés

Saint-Lambert-la-Potherie

Saint-Léger-de-Linières - Saint-Léger-des-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Sèvremoine - Saint-Germain-sur-Moine

Sèvremoine - Saint-Crespin-sur-Moine

Sèvremoine - La Renaudière

Sèvremoine - Saint-Macaire-en-Mauges

Sèvremoine - Torfou

Sèvremoine - Tillières

Sèvremoine - Roussay

Sèvremoine - Saint-André-de-la-Marche

Sèvremoine - Montfaucon-Montigné

Sèvremoine - Le Longeron

Saint-Macaire-du-Bois

Saint-Martin-du-Fouilloux

Saint-Paul-du-Bois

Saint-Sigismond - hors zp

Segré-en-Anjou Bleu - Sainte-Gemmes-d'Andigné

Segré-en-Anjou Bleu - Le Bourg-d'Iré

Segré-en-Anjou Bleu - Marans

Segré-en-Anjou Bleu - La Chapelle-sur-Oudon

La Séguinière

Somloire

Vaudelnay

Erdre-en-Anjou - Brain-sur-Longuenée

Erdre-en-Anjou - Vern-d'Anjou

Erdre-en-Anjou - Gené

Erdre-en-Anjou - La Pouëze

Lys-Haut-Layon

6.4.2022

Montrevault-sur-Evre - Montrevault

Montrevault-sur-Evre - La Chaussaire

Montrevault-sur-Evre - Le Puiset Doré

Montrevault-sur-Evre - Le Fief-Sauvin, nord axe Saint-Vincent La Ségourerie

Montrevault-sur-Evre - Saint-Rémy-en-Mauges, Sud D17

Montrevault-sur-Evre - Le Fuilet Sud D17

Orée d’Anjou - Saint-Christophe-la-Couperie

Orée d’Anjou - Landemont

Orée d’Anjou - Saint-Laurent-des-Autels

Val d’Erdre-Auxence - La Cornuaille, Est de l’axe virtuel La Grande Fosse – La Four-rerie – Le Hutan

Val d’Erdre-Auxence - Villlemoisan, Nord de l’axe virtuel Le Château de Chillon – Maubusson – Le Hutan

Val d’Erdre-Auxence - Le Louroux Béconnais, Ouest de l’axe virtuel Le Château de Chillon – Maubusson – Le Hutan

Saint-Sigismond

29.3.2022 - 6.4.2022

Département: Mayenne (53)

ATHEE

BALLOTS

CHERANCE

CONGRIER

CRAON

LA BOISSIERE

LA ROE

LA SELLE-CRAONNAISE

LIVRE-LA-TOUCHE

MEE

NIAFLES

POMMERIEUX

SAINT-AIGNAN-SUR-ROE

SAINT-ERBLON

SAINT-MICHEL-DE-LA-ROE

SAINT-QUENTIN-LES -ANGES

18.3.2022

BOUCHAMPS-LES-CRAON

RENAZE

SAINT-MARTIN-DU-LIMET

SAINT-SATURNIN-DU-LIMET

10.3.2022 - 18.3.2022

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE

GUICHE

SAMES

CAME

15.3.2022 - 23.3.2022

ARANCOU

ARRAUTE-CHARRITTE

AUTERRIVE

BARDOS

BERGOUEY-VIELLENAVE

LEREN

OREGUE

SAINT-DOS

SAINT-PE-DE-LEREN

URT

23.3.2022

AAST

ABERE

ABIDOS

AGNOS

AMENDEUIX-ONEIX

AMOROTS-SUCCOS

ANCE

ANDOINS

ANGAIS

ANGOUS

ANOYE

ARBERATS-SILLEGUE

ARESSY

ARGAGNON

ARNOS

ARRAST-LARREBIEU

ARRICAU-BORDES

ARRIEN

ARTHEZ-DE-BÉARN

ARTHEZ-D'ASSON

ARTIGUELOUTAN

ARZACQ-ARRAZIGUET

ASSAT

ASSON

AUBIN

AUBOUS

AURIONS-IDERNES

AUSSURUCQ

AYDIE

BALANSUN

BALEIX

BALIROS

BARCUS

BARZUN

BEDEILLE

BEGUIOS

BEHASQUE-LAPISTE

BELLOCQ

BERENX

BERROGAIN-LARUNS

BEUSTE

BIDOS

BIRON

BIZANOS

BOEIL-BEZING

BORDERES

BORDES

BOSDARROS

BOUILLON

BOUMOURT

BOURNOS

BRUGES-CAPBIS-MIFAGET

BUNUS

BUROS

BUROSSE-MENDOUSSE

CADILLON

CAMOU-CIHIGUE

CARDESSE

CASTEIDE-DOAT

CASTETBON

CASTETIS

CASTETNER

CASTILLON (CANTON D'ARTHEZ-DE-BEARN)

CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE)

CAUBIOS-LOOS

CHERAUTE

CONCHEZ-DE-BEARN

CORBERE-ABERES

COUBLUCQ

CUQUERON

DOAZON

ESCOU

ESCOUBES

ESCOUT

ESCURES

ESLOURENTIES-DABAN

ESPECHEDE

ESPES-UNDUREIN

ESPOEY

ESQUIULE

ESTIALESCQ

ESTOS

EYSUS

FEAS

FICHOUS-RIUMAYOU

GAN

GARLEDE-MONDEBAT

GAROS

GARRIS

GAYON

GELOS

GER

GERDEREST

GEUS-D'ARZACQ

GOES

GOMER

GOTEIN-LIBARRENX

GURMENCON

HAGETAUBIN

HERRERE

L'HOPITAL-D'ORION

L'HOPITAL-SAINT-BLAISE

HOURS

IDAUX-MENDY

IDRON

IGON

JUXUE

LAA-MONDRANS

LABETS-BISCAY

LACADÉE

LAGOS

LAHONTAN

LAHOURCADE

LALONGUE

LANNEPLAA

LARCEVEAU-ARROS-CIBITS

LARREULE

LASSERRE

LEE

LEMBEYE

LESCAR

LESPIELLE

LESPOURCY

LESTELLE-BETHARRAM

LIMENDOUS

LIVRON

LOMBIA

LONCON

LONS

LOUBIENG

LOURENTIES

LOUVIE-JUZON

LOUVIGNY

LUCGARIER

LUSSAGNET-LUSSON

LUXE-SUMBERRAUTE

LYS

MASCARAAS-HARON

MASLACQ

MASPARRAUTE

MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ

MAUCOR

MAULEON-LICHARRE

MAZERES-LEZONS

MAZEROLLES

MEILLON

MENDITTE

MERACQ

MESPLÈDE

MIALOS

MOMAS

MONASSUT-AUDIRACQ

MONCAUP

MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU

MONEIN

MONPEZAT

MONT

MONTANER

MONTARDON

MONTAUT

MONT-DISSE

MORLAAS

MOURENX

NARCASTET

NOUSTY

OLORON-SAINTE-MARIE

ORSANCO

OS-MARSILLON

OSSAS-SUHARE

OSTABAT-ASME

OUILLON

OUSSE

OZENX-MONTESTRUCQ

PAU

PEYRELONGUE-ABOS

POMPS

PONSON-DEBAT-POUTS

PONSON-DESSUS

POULIACQ

PRECILHON

PUYOO

REBENACQ

RONTIGNON

ROQUIAGUE

SAINTE-COLOME

SAINT-JEAN-POUDGE

SAINT-JUST-IBARRE

SAINT-PALAIS

SALLES-MONGISCARD

SAMSONS-LION

SARPOURENX

SAUBOLE

SAUGUIS-SAINT-ETIENNE

SAUVAGNON

SEDZE-MAUBECQ

SEDZERE

SEMEACQ-BLACHON

SENDETS

SERRES-CASTET

SERRES-MORLAAS

SEVIGNACQ-MEYRACQ

SIMACOURBE

SOUMOULOU

TADOUSSE-USSAU

TROIS-VILLES

UROST

UZAN

UZEIN

UZOS

VIALER

VIGNES

VIODOS-ABENSE-DE-BAS

23.3.2022

BASSILLON-VAUZE

BENTAYOU-SEREE

CASTERA-LOUBIX

LABATUT

LAMAYOU

LUC-ARMAU

LUCARRE

MAURE

MOMY

MONSEGUR

PONTIACQ-VIELLEPINTE

18.2.2022 - 14.3.2022

BEYRIE-SUR-JOYEUSE

MEHARIN

1.4.2022

ABITAIN

AICIRITS-CAMOU-SUHAST

AINHARP

ANDREIN

ANOS

ARAUJUZON

ARAUX

ARBOUET-SUSSAUTE

AREN

ARGELOS

ARGET

ARHANSUS

AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY

ARROS-DE-NAY

ARROSES

ASTIS

ATHOS-ASPIS

AUDAUX

AUGA

AURIAC

AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN

BAIGTS-DE-BEARN

BALIRACQ-MAUMUSSON

BARINQUE

BARRAUTE-CAMU

BASTANES

BAUDREIX

BENEJACQ

BERNADETS

BETRACQ

BONNUT

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

BOURDETTES

BUGNEIN

BURGARONNE

CABIDOS

CARRERE

CARRESSE-CASSABER

CASTAGNEDE

CASTEIDE-CANDAU

CASTETNAU-CAMBLONG

CASTETPUGON

CHARRE

CHARRITTE-DE-BAS

CLARACQ

COARRAZE

COSLEDAA-LUBE-BOAST

CROUSEILLES

DIUSSE

DOGNEN

DOMEZAIN-BERRAUTE

DOUMY

ESCOS

ESPIUTE

ETCHARRY

GABASTON

GABAT

GARINDEIN

GARLIN

GERONCE

GESTAS

GEUS-D'OLORON

GUINARTHE-PARENTIES

GURS

HAUT-DE-BOSDARROS

HIGUERES-SOUYE

ILHARRE

JASSES

LAAS

LABASTIDE-VILLEFRANCHE

LABATMALE

LABEYRIE

LAGOR

LALONQUETTE

LANNECAUBE

LARRIBAR-SORHAPURU

LASCLAVERIES

LAY-LAMIDOU

LEDEUIX

LEME

LICHOS

LOHITZUN-OYHERCQ

LUCQ-DE-BEARN

MALAUSSANNE

MERITEIN

MIOSSENS-LANUSSE

MIREPEIX

MONCLA

MONTAGUT

MONTFORT

MORLANNE

MOUHOUS

MOUMOUR

MUSCULDY

NABAS

NARP

NAVAILLES-ANGOS

NAVARRENX

NAY

OGENNE-CAMPTORT

ORAAS

ORDIARP

ORIN

ORION

ORRIULE

ORTHEZ

OSSENX

OSSERAIN-RIVAREYTE

PAGOLLE

PARDIES-PIETAT

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

POEY-D'OLORON

PONTACQ

PORTET

POURSIUGUES-BOUCOUE

PRECHACQ-JOSBAIG

PRECHACQ-NAVARRENX

RAMOUS

RIBARROUY

RIUPEYROUS

RIVEHAUTE

SAINT-ABIT

SAINT-ARMOU

SAINT-BOES

SAINT-CASTIN

SAINT-GIRONS-EN-BEARN

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN

SAINT-GOIN

SAINT-JAMMES

SAINT-LAURENT-BRETAGNE

SAINT-MEDARD

SAINT-VINCENT

SALIES-DE-BEARN

SALLESPISSE

SAUCEDE

SAULT-DE-NAVAILLES

SAUVELADE

SAUVETERRE-DE-BEARN

SEBY

SEVIGNACQ

SUS

SUSMIOU

TABAILLE-USQUAIN

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE

THEZE

UHART-MIXE

VERDETS

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX

VIELLESEGURE

VIVEN

15.3.2022 - 23.3.2022

LABETS-BISCAY

24.3.2022 - 1.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)

ADE

ARCIZAC-EZ-ANGLES

ARTAGNAN

ARTIGUES

ASPIN-EN-LAVEDAN

AUREILHAN

AURENSAN

AURIEBAT

AVERAN

BARRY

BAZET

BAZILLAC

BENAC

BORDERES-SUR-L'ECHEZ

BOULIN

BOURREAC

BOURS

CAIXON

CAMALES

CASTERA-LOU

CAUSSADE-RIVIERE

CHIS

DOURS

ESCAUNETS

ESCONDEAUX

ESCOUBES-POUTS

ESTIRAC

GARDERES

HIBARETTE

IBOS

JARRET

JUILLAN

JULOS

LABATUT-RIVIERE

LACASSAGNE

LAFITOLE

LANNE

LARREULE

LASCAZERES

LAYRISSE

LES ANGLES

LESCURRY

LEZIGNAN

LIZOS

LOUEY

LOURDES

LUGAGNAN

LUQUET

MARSAC

MAUBOURGUET

NOUILHAN

ODOS

OLEAC-DEBAT

OMEX

ORINCLES

ORLEIX

OROIX

OSSEN

PAREAC

PEYROUSE

PINTAC

RABASTENS-DE-BIGORRE

SABALOS

SAINT-CREAC

SAINT-MARTIN

SAINT-PE-DE-BIGORRE

SANOUS

SARNIGUET

SARRIAC-BIGORRE

SEGUS

SERON

SOMBRUN

SOREAC

TARBES

TOSTAT

UGNOUAS

VIC-EN-BIGORRE

VIGER

VILLEFRANQUE

VILLENAVE-PRES-MARSAC

23.3.2022

ANGOS

BARBAZAN-DEBAT

BERNADETS-DESSUS

BETBEZE

BONNEFONT

BORDES

BUGARD

BURG

CALAVANTE

CASTELNAU-MAGNOAC

CASTERETS

CLARAC

ESTAMPURES

FRECHEDE

GONEZ

LANSAC

LASLADES

LESPOUEY

LHEZ

LIBAROS

MASCARAS

MINGOT

MONTASTRUC

MONTIGNAC

MOULEDOUS

ORIEUX

PEYRAUBE

PEYRET-SAINT-ANDRE

SARIAC-MAGNOAC

SARROUILLES

SEGALAS

SEMEAC

SENTOUS

SINZOS

SOUYEAUX

THERMES-MAGNOAC

TOURNAY

TOURNOUS-DEVANT

1.4.2022

LAHITTE-TOUPIERE

VIDOUZE

VILLENAVE-PRES-BEARN

18.2.2022 - 14.3.2022

ANDREST

GAYAN

LAGARDE

OURSBELILLE

PUJO

SAINT-LEZER

SIARROUY

TALAZAC

TARASTEIX

2.3.2022 - 14.3.2022

ARIES-ESPENAN

BARTHE

BETPOUY

CAUBOUS

CIZOS

DEVEZE

GALAN

GAUSSAN

LARAN

MONLEON-MAGNOAC

ORGAN

RECURT

SABARROS

VIEUZOS

VILLEMUR

1.4.2022

AZEREIX

BARLEST

BARTRES

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

HAGEDET

HERES

LAMARQUE-PONTACQ

LOUBAJAC

MADIRAN

OSSUN

POUEYFERRE

SAINT-LANNE

SOUBLECAUSE

15.3.2022 - 23.3.2022

ANTIN

AUBAREDE

BOUILH-PEREUILH

CABANAC

CASTELVIEILH

CHELLE-DEBAT

COLLONGUES

COUSSAN

GOUDON

HOURC

LAMARQUE-RUSTAING

LOUIT

LUBRET-SAINT-LUC

LUBY-BETMONT

MARQUERIE

MARSEILLAN

MUN

OSMETS

PEYRIGUERE

POUYASTRUC

SERE-RUSTAING

THUY

TROULEY-LABARTHE

BOUILH-DEVANT

JACQUE

LAMEAC

MANSAN

MOUMOULOUS

PEYRUN

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN

SENAC

BERNADETS-DEBAT

FONTRAILLES

LALANNE-TRIE

LAPEYRE

LUSTAR

MAZEROLLES

TOURNOUS-DARRE

TRIE-SUR-BAISE

VIDOU

VILLEMBITS

24.3.2022 - 1.4.2022

CAMPUZAN

GUIZERIX

HACHAN

LARROQUE

PUNTOUS

PUYDARRIEUX

SADOURNIN

24.3.2022 - 1.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Seine-Maritime (76)

ARGUEIL

BEAUBEC-LA ROSIERE

BEAUSSAULT

BOIS-GUILBERT

BOIS-HEROULT

BOISSAY

BOSC-BORDEL

BREMONTIER-MERVAL

BUCHY

LA CHAPELLE-SAINT-OUEN

COMPAINVILLE

CONTEVILLE

DAMPIERRE-EN-BRAY

DOUDEAUVILLE

ERNEMONT-SUR-BUCHY

FRY

GAILLEFONTAINE

GANCOURT-SUR-ETIENNE

GRUMESNIL

LA HALLOTIERE

HAUCOURT

HAUSSEZ

LE HERON

HERONCHELLES

HODENG-HODENGER

MATHONVILLE

MENERVAL

LE MESNIL-LIEUBRAY

MESNIL-MAUGER

MONTEROLIER

MORVILLE-SUR-ANDELLE

NOLLEVAL

REBETS

SAINTE-CROIX-SUR-BUCHY

SAINTE-GENEVIEVE

SAINT LUCIEN

SERQUEUX

SOMMERY

11.3.2022

LA BELLIERE

BOSC-EDELINE

LA FERTE-SAINT-SAMSON

FORGES-LES-EAUX

LONGMESNIL

MAUQUENCHY

MESANGUEVILLE

POMMEREUX

RONCHEROLLES-EN-BRAY

ROUVRAY-CATILLON

SAINT-MICHEL-D'HALESCOURT

SAUMONT-LA-POTERIE

SIGY-EN-BRAY

LE THIL-RIBERPRE

3.3.2022 - 11.3.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

CAUNAY

LA CHAPELLE-POUILLOUX

LORIGNE

MAIRE-LEVESCAULT

PLIBOUX

SAUZE-VAUSSAIS

VANZAY

2.4.2022

LIMALONGES

MONTALEMBERT

25.3.2022 - 2.4.2022

ALLONNE

ARGENTONNAY

COURS

L'ABSIE

GENNETON

LA BOISSIERE-EN-GATINE

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

LARGEASSE

LE BREUIL-BERNARD

LE RETAIL

LES GROSEILLERS

MONCOUTANT

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE

PAMPLIE

SAINT-MARC-LA-LANDE

SAINT-PARDOUX

VAL EN VIGNES

29.3.2022 - 6.4.2022

ADILLY

AMAILLOUX

ARDIN

ARGENTON-L'EGLISE

AUGE

AZAY-LE-BRULE

AZAY-SUR-THOUET

BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY

BECELEUF

BOISME

BOUILLE-LORETZ

BOUSSAIS

BRESSUIRE

BRETIGNOLLES

BRION-PRES-THOUET

CERIZAY

CHAMPDENIERS-SAINT-DENIS

CHANTECORPS

CHANTELOUP

CHATILLON-SUR-THOUET

CHAURAY

CHERVEUX

CHICHE

CIRIERES

CLAVE

CLESSE

COMBRAND

COULONGES-SUR-L'AUTIZE

COULONGES-THOUARSAIS

COURLAY

ECHIRE

EXIREUIL

FAYE-L'ABBESSE

FAYE-SUR-ARDIN

FENERY

FENIOUX

FRANCOIS

GEAY

GERMOND-ROUVRE

GLENAY

LA CHAPELLE-BATON

LA CHAPELLE-BERTRAND

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

LA CHAPELLE-THIREUIL

LA CRECHE

LA FORET-SUR-SEVRE

LA PETITE-BOISSIERE

LA PEYRATTE

LAGEON

LE BEUGNON

LE BUSSEAU

LE PIN

LE TALLUD

LOUZY

LUCHE-THOUARSAIS

LUZAY

MAISONTIERS

MAULEON

MAUZE-THOUARSAIS

MAZIERES-EN-GATINE

MISSE

MONTRAVERS

NEUVY-BOUIN

NIORT

NUEIL-LES-AUBIERS

PARTHENAY

PIERREFITTE

POMPAIRE

POUGNE-HERISSON

PUGNY

PUIHARDY

REFFANNES

SAINT MAURICE ETUSSON

SAINT-AMAND-SUR-SEVRE

SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE

SAINT-AUBIN-DU-PLAIN

SAINT-AUBIN-LE-CLOUD

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC

SAINT-CYR-LA-LANDE

SAINT-GELAIS

SAINT-GEORGES-DE-NOISNE

SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME

SAINT-JACQUES-DE-THOUARS

SAINT-JEAN-DE-THOUARS

SAINT-JOUIN-DE-MILLY

SAINT-LAURS

SAINT-LEGER-DE-MONTBRUN

SAINT-LIN

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

SAINT-MAIXENT-L'ECOLE

SAINT-MARTIN-DE-SANZAY

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX

SAINT-MAXIRE

SAINT-PAUL-EN-GATINE

SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES

SAINT-POMPAIN

SAINT-REMY

SAINT-VARENT

SAINTE-GEMME

SAINTE-OUENNE

SAINTE-RADEGONDE

SAINTE-VERGE

SAIVRES

SAURAIS

SCIECQ

SCILLE

SECONDIGNY

SOUTIERS

SURIN

TAIZE-MAULAIS

THOUARS

TRAYES

VAUSSEROUX

VAUTEBIS

VERNOUX-EN-GATINE

VERRUYES

VIENNAY

VILLIERS-EN-PLAINE

VOUHE

VOULMENTIN

XAINTRAY

6.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

All towns in Vendée which are not in ZP

7.4.2022

AIZENAY

APREMONT

BAZOGES EN PAREDS

BAZOGES-EN-PAILLERS

BEAUFOU

BEAULIEU SOUS LA ROCHE

BEAUREPAIRE

BELLEVIGNY

BOIS DE CENE

BOUFFERE

BOURNEZEAU

CHALLANS

CHAMBRETAUD

CHANTONNAY

CHATEAUGUIBERT

CHATEAUNEUF

CHAUCHE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

CHAVAGNES-LES-REDOUX

CHEFFOIS

CUGAND

DOMPIERRE-SUR-YON

ESSARTS EN BOCAGE

FALLERON

FOUGERE

FROIDFOND

GRAND'LANDES

L’HERBERGEMENT

LA BERNARDIERE

LA BOISSIERE DE MONTAIGU

LA BRUFFIERE

LA CAILLERE SAINT HILAIRE

LA CHAIZE LE VICOMTE

LA CHAPELLE-PALLUAU

LA CHATAIGNERAIE

LA COPECHAGNIERE

LA FERRIERE

LA GARNACHE

LA GAUBRETIERE

LA GENETOUZE

LA GUYONNIERE

LA JAUDONNIERE

LA MEILLERAIE-TILLAY

LA MERLATIERE

LA RABATELIERE

LA ROCHE SUR YON

LA TARDIERE

LA VERRIE

LANDERONDE

LE BOUPERE

LE POIRE-SUR-VIE

LE TABLIER

LES BROUZILS

LES EPESSES

LES HERBIERS

LES LANDES GENUSSON

LES LUCS-SUR-BOULOGNE

MACHE

MERVENT

MESNARD-LA-BAROTIERE

MONSIREIGNE

MONTREVERD

MOUCHAMPS

MOUILLERON LE CAPTIF

MOUILLERON SAINT GERMAIN

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

PALLUAU

POUZAUGES

REAUMUR

RIVE DE L’YON

ROCHESERVIERE

ROCHETREJOUX

SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE

SAINT-CHRISOTPHE-DU-LIGNERON

SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE

SAINTE-CECILE

SAINT-ETIENNE-DU-BOIS

SAINT-FULGENT

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY

SAINT-GERVAIS

SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS

SAINT-MARS-LA REORTHE

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS

SAINT-MAURICE-LE-GIRARD

SAINT-PAUL-EN-PAREDS

SAINT-PAUL-MONT-PENIT

SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

SAINT-PROUANT

SAINT-SULPICE-EN-PAREDS

SAINT-VINCENT-STERLANGES

SALLERTAINE

SEVREMONT

SIGOURNAIS

TALLUD-SAINTE-GEMME

THORIGNY

THOUARSAIS-BOUILDROUX

TREIZE SEPTIERS

VENANSAULT

VENDRENNES

VOUVANT

30.3.2022 - 7.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Vienne (86)

LINAZAY

SAINT-MACOUX

SAINT-SAVIOL

25.3.2022 - 2.4.2022

CHAUNAY

SAINT-PIERRE-D'EXIDEUIL

SAVIGNE

LIZANT

VOULEME

SAINT-GAUDENT

BLANZAY

BRUX

CHAMPAGNE-LE-SEC

GENOUILLE

CIVRAY

2.4.2022

Medlemsstat: Italien

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

The area of Lombardia and Emilia Romagna Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreak ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00019 (WGS84 dec. coordinates N45.087314 E9.396439)

19.3.2022

The area of Lombardia and Emilia Romagna Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreak ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00019 (WGS84 dec. coordinates N45.087314 E9.396439)

11.3.2022 - 19.3.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreak ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00021 (WGS84 dec. coordinates N46.16532 E9.418063)

3.4.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00021 (WGS84 dec. coordinates N46.16532 E9.418063)

26.3.2022 - 3.4.2022

The area of Toscana and Emilia-Romagna Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreak ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00018 (WGS84 dec. coordinates N44.043697 E11.153191)

21.3.2022

The area of Toscana Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreak ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00018 (WGS84 dec. coordinates N44.043697 E11.153191)

13.3.2022 - 21.3.2022

The area of Toscana Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreak ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00017 (WGS84 dec. coordinates N43.928892 E11.062317)

25.3.2022

The area of Toscana Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreak ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00017 (WGS84 dec. coordinates N43.928892 E11.062317)

17.3.2022 - 25.3.2022

The area of Piemonte Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreak ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00020 (WGS84 dec. coordinates N44.391606 E7.716312)

31.3.2022

The area of Piemonte Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreak ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00020 (WGS84 dec. coordinates N44.391606 E7.716312)

23.3.2022 - 31.3.2022

Medlemsstat: Nederlandene

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Municipality Putten, province Gelderland

1.

Vanaf Nijkerkernauw Laakse Hoek volgen in noordelijke richting tot aan Eemmeerdijk.

2.

Eemmeerdijk volgen in westelijke richting overgaand in Slingerweg tot aan Winkelweg.

3.

Winkelweg volgen in noordelijke richting tot aan Nijkerkerweg.

4.

Nijkerkerweg volgen in noordelijke richting tot aan Gooiseweg.

5.

Gooiseweg volgen in westelijke richting tot aan Adelaarsweg.

6.

Adelaarsweg volgen in noordelijke richting tot aan Schollevaarweg.

7.

Schollevaarweg volgen oostelijke richting tot aan Knardijk.

8.

Knardijk volgen in zuidelijke richting tot aan Sternweg.

9.

Sternweg volgen in oostelijke richting tot aan N302.

10.

N302 volgen in zuidelijke richting tot aan Newtonweg.

11.

Newtonweg volgen in oostelijke richting tot aan Zuiderzeestraatweg.

12.

Zuiderzeestraatweg volgen in oostelijke richting tot aan Grevenhofsweg.

13.

Grevenhofsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Brouwersbosweg.

14.

Brouwersbosweg volgen in zuidelijke richting tot aan Paasloweg.

15.

Paasloweg volgen in oostelijke richting tot aan Bredeweg.

16.

Bredeweg volgen in zuidelijke richting tot aan Parallelweg.

17.

Parallelweg volgen in oostelijke richting tot aan Stuizandpad.

18.

Stuizandpad volgen in zuidelijke richting tot aan A28.

19.

A28 volgen in oostelijke richting tot aan Hierderweg.

20.

Hierderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Poolseweg.

21.

Poolseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Jonkheer c.j. Zandbergweg.

22.

Jonkheer c.j. Zandbergweg volgen in oostelijke richting overgaand in Garderenseweg tot aan Flevoweg.

23.

Flevoweg volgen in noordelijke richting tot aan Leuvenumseveld.

24.

Leuvenumseveld volgen in zuidelijke richting tot aan Garderenseweg.

25.

Garderenseweg volgen in westelijke richting overgaand in Speulderweg tot aan Dorpsstraat.

26.

Dorpsstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Bakkerstraat.

27.

Bakkerstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Hogesteeg tot aan Apeldoornsestraat.

28.

Apeldoornsetraat volgen in westelijke richting tot aan Heuvelrandweg.

29.

Heuvelrandweg volgen in noordelijke richting tot aan De Voortsering.

30.

De Voortsering volgen in zuidelijke richting tot aan Overhorsterweg.

31.

Overhorsterweg volgen in westelijke richting tot aan Schoenlapperweg.

32.

Schoenlapperweg volgen in noordelijke richting tot aan Woudweg.

33.

Woudweg volgen in westelijke richting tot aan Appelstraat.

34.

Appelstraat volgen in westelijke richting tot aan Kamersteeg.

35.

Kamersteeg volgen in noordelijke richting tot aan Barneveldseweg.

36.

Barneveldseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Peerweg.

37.

Peerweg volgen in westelijke richting tot aan Koperweg.

38.

Koperweg volgen in noordelijke richting tot aan Vossenweg.

39.

Vossenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Nieuwe Laak tot aan Van Dijkhuizenstraat.

40.

Van Dijkhuizenstraat volgen in noordelijke richting tot aan Amersfoortseweg.

41.

Amersfoortseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Arkenheemweg.

42.

Arkenheemweg volgen in westelijke richting tot aan Bunschoterweg.

43.

Bunschoterweg volgen in westelijke richting tot aan Korte Holk.

44.

Korte Holk volgen in noordelijke richting tot aan Dommersbeek.

45.

Dommersbeek volgen in noordelijke richting tot aan Bontepoort.

46.

Bontepoort volgen in westelijke richting tot aan Wiel.

47.

Wiel volgen in noordelijke richting tot aan nekkeveld.

48.

Nekkelveld volgen in westelijke richting tot aan Nijkerkernauw.

49.

Nijkerkernauw overstekend tot aan Laakse Hoek.

19.3.2022

Those parts of the municipalities Ermelo, Putten en Zeewolde contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.55815 lat 52.28283

11.3.2022 - 19.3.2022

Municipality Woltersum, province Groningen

1.

Vanaf kruising N46 / Wolddijk, Wolddijk volgen in noordelijke richting tot aan spoorlijn Groningen-Delfijl.

2.

Spoorlijn volgen in oostelijke richting tot aan Boterdiep.

3.

Boterdiep volgen in noordelijke richting tot aan Fraamklapsterweg.

4.

Fraamklapsterweg volgen in oostelijke richting tot aan Delleweg.

5.

Delleweg volgen in noordelijke richting tot aan Florastraat.

6.

Florastraat volgen in oostelijke richting tot aan Colpende.

7.

Colpende volgen in oostelijke richting tot aan Huizingerweg.

8.

Huizingerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Hoofdweg overgaand in Smedemaweg tot aan Westeremdenweg.

9.

Westeremdenweg volgen in oostelijke richting tot aan N46.

10.

N46 volgen in noordelijke richting tot aan Karshofweg.

11.

Karshofweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Kuipersweg tot aan Weversweg.

12.

Weversweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Nieuwstad tot aan Coolmanspad.

13.

Coolmanspad volgen in zuidelijke richting tot aan Fiveldijk.

14.

Fiveldijk volgen in oostelijke richting tot aan Garsthuizerweg.

15.

Garsthuizerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Terhornseweg.

16.

Terhornseweg volgen in oostelijke richting tot aan Westerweg.

17.

Westerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Terhornseweg.

18.

Terhornseweg volgen in oostelijke richting tot aan Leermenstermaar.

19.

Leermenstermaar volgen in zuidelijke richting tot aan Tuindersweg.

20.

Tuindersweg volgen in oostelijke richting tot aan Kapslaan.

21.

Kapslaan volgen in oostelijke richting tot aan Leermensterpad.

22.

Leermensterpad volgen in zuidelijke richting tot aan Kloosterweg.

23.

Kloosterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Jurkwerderweg tot aan Damsterdiep.

24.

Damsterdiep volgen in westelijke richting tot aan Nieuwe Diep.

25.

Nieuwe Diep volgen in oostelijke richting tot aan Woldweg.

26.

Woldweg volgen in zuidelijke richting tot aan N33.

27.

N33 volgen in zuidelijke richting tot aan Larkswerderweg.

28.

Larkswerderweg volgen in oostelijke richting tot aan Oude Heemweg.

29.

Oude Heemweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg.

30.

Hoofdweg volgen in oostelijke richting tot aan Weereweg.

31.

Weereweg volgen in zuidelijke richting overgaand in oost Zandenweg tot aan Oudeweg.

32.

Oudeweg volgen in westelijke richting tot aan N33.

33.

N33 volgen in zuidelijke richting tot aan Ringmaar.

34.

Ringmaar volgen in westelijke richting tot aan Slochterweg.

35.

Slochterweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Geert Veenhuizenweg tot aan Sappemeersterweg.

36.

Sappemeersterweg volgen in Zuidelijke richting overgaand inSpitsbergen overgaand in Achterste Noordzijde tot aan Siepweg.

37.

Siepweg volgen in oostelijke richting tot aan Lange Weg.

38.

Lange Weg volgen in zuidelijke richting overgaand in Slochterstraat tot aan Winschoterdiep.

39.

Winschoterdiep volgen in westelijke richting tot aan Van Storckenborgkanaal.

40.

Van Starckenborghkanaal volgen in westelijke richting tot aan N370.

41.

N370 volgen in noordelijke richting tot aan N46.

42.

N46 volgen in westelijke richting tot aan Wolddijk.

17.3.2022

Those parts of the municipalities Groningen en Midden Groningen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.72565 lat 53.26682

9.3.2022 - 17.3.2022

Municipality Het Hogeland, province Groningen

1.

Vanaf kruising A.G Belstraat/ Westervalge, Westervalge volgen in noordelijke richting tot aan Noordpolderkanaal.

2.

Noordpolderkanaal volgen in westelijke richting tot aan M.D.Teenstraweg.

3.

M.D.Teenstraweg volgen in noordelijke richting tot aan Noorderdijk.

4.

Noorderdijk volgen in oostelijke richting tot aan Ranselgatweg.

5.

Ranselgatweg volgen in noordelijke richting tot aan Borkumkade.

6.

Borkumkade volgen in noordelijke richting tot aan Doekegatkanaal.

7.

Doekegatkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Schildweg.

8.

Schildweg volgen in oostelijke richting tot aan Hubertgatweg.

9.

Hubertgatweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kwelderweg.

10.

Kwelderweg volgen in oostelijke richting overgaand in N33 tot aan Spijkstermaar.

11.

Spijkstermaar volgen in zuidelijke richting overgaand in Losderpermaar tot aan Godlinzermaar.

12.

Godlinzermaar volgen in westelijke richting tot aan Schoolweg.

13.

Schoolweg volgen in westelijke richting overgaand in Oostwijtwerderweg tot aan Bosweg.

14.

Bosweg volgen in westelijke richting tot aan Molenweg.

15.

Molenweg volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Appingedam-Roodeschool.

16.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Delleweg.

17.

Delleweg volgen in noordelijke richting tot aan Weersterweg.

18.

Weersterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Stationsweg.

19.

Stationsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn.

20.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Westerwijtwerdermaar.

21.

Westerwijdwerdermaar volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsweg.

22.

Dorpsweg volgen in westelijke richting tot aan Halteweg.

23.

Halteweg volgen in noordelijke richting tot aan Pomsterweg.

24.

Pomsterweg volgen in westelijke richting tot aan Fraamweg.

25.

Fraamweg volgen in noordelijke richting tot aan Onderdendamsterweg.

26.

Onderdendamsterweg volgen in westelijke richting tot aan Stitswerderweg.

27.

Stitswerderweg volgen in noordelijke richting tot aan Anderwereldstertocht.

28.

Anderwerekdstertocht volgen in westelijke richting tot aan Delthe.

29.

Delthe volgen in noordelijke richting tot aan Kanaal door de Zuidhorn.

30.

Kanaal door de Zuidhorn volgen in westelijke richting tot aan Onderdendamsterweg.

31.

Onderdendamsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in A.G.Bellstraat tot aan Westervalge.

22.3.2022

Those parts of the municipality Het Hoge Land contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.69457 lat 53.42069

14.3.2022 - 22.3.2022

Municipality Woltersum, province Groningen

1.

Vanaf kruising N46/ Groningerweg, Groningerweg volgen in noordelijke richting overgaand in Boterdiep.

2.

Boterdiep volgen in noordelijke richting tot aan spoorlijn Groningen-Appingedam.

3.

Spoorlijn volgen in oostelijke richting tot aan Ter Laan.

4.

Ter Laan volgen in noordelijke richting overgaand in Fraamweg tot aan Onderdendamsterweg.

5.

Onderdendamsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Burgermeester van Ankenweg overgaand in Menthedalaan overgaand in Grachtstaat tot aan Burchtstraat tot aan Colpende.

6.

Colpende volgen in oostelijke richting tot aan Huizingerweg.

7.

Huizingerweg volgen in noordelijke richting tot aan Oosterburen.

8.

Oosterburen volgen in noordelijke richting tot aan Hoogepandstermaar.

9.

Hoogepandstermaar volgen in oostelijke richting overgaand in Startenhuistermaar tot aan Eppenhuizerweg.

10.

Eppenhuizerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Karshofweg overgaand in Kuiperijweg tot aan Smydingheweg.

11.

Smydingheweg volgen in oostelijke richting tot aan Dykumerweg.

12.

Dykumerweg volgen in oostelijke richting tot aan zandpad tegenover nr 2.

13.

Zandpad volgen in oostelijke richting Oude Maar overstekend naar waterloop.

14.

Waterloop volgend naar Westerweg,

15.

Westerweg volgend in zuidelijke richting tot aan Lissebonsepad.

16.

Lissebonsepad volgen in oostelijke richting tot aan Hoofdstraat.

17.

Hoofdstraat volgen in noordelijke richting tot aan Molenweg.

18.

Molenweg volgen in oostelijke richting overgaand in Omtadaweg overgaand in Godlinze Oudedijk tot aan Korenhorsterweg.

19.

Korenhorsterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

20.

Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdweg.

21.

Hoofdweg volgen in zuidelijke richting tot aan Stelterweg.

22.

Stelterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Maarhuizerweg.

23.

Maarhuizerweg Godlinzermaar,

24.

Godlinzermaar volgen in zuidelijke richting tot aan Kloosterweg.

25.

Kloosterweg volgen in oostelijke richting tot aan Schipsloot.

26.

Schipsloot volgen in oostelijke richting tot aan Groote Heekt.

27.

Groote Heekt volgen in zuidelijke richting tot aan Marsumermaar.

28.

Marsumermaar volgen in oostelijke richting tot aan N33.

29.

N33 volgen in zuidelijke richting tot aan Holeweg.

30.

Holeweg volgen in oostelijke richting tot aan Meedhuizerweg.

31.

Meedhuizerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in maarlaan tot aan Hoofdstraat.

32.

Hoofdstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Weereweg.

33.

Weerewegvolgen in westelijke richting tot aan Wilderhofsterweg.

34.

Wilderhofsterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oudeweg.

35.

Oudewegweg volgen in westelijke richting tot aan Lenterweg.

36.

Lenterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oostwoldjerweg.

37.

Oostwoldjerweg volgen in oostelijke richting tot aan Rotmerweg.

38.

Rotmerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ringmaar.

39.

Ringmaar volgen in westelijke richting tot aan Geert Veenhuizenweg.

40.

Geert Veenhuizenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Sappemeersterweg.

41.

Sappermeersterweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Spitsbergen overgaand in Achterdiep Noordzijde tot aan Siepweg.

42.

Siepweg volgen in oostelijke richting tot aan Langewijk.

43.

Langewijk volgen in noordelijke richting tot aan Lodijck

44.

Lodijck volgen in oostelijke richting tot aan Buitenhuizen.

45.

Buitenhuizen volgen in noordelijke richting tot aan Hoofdweg.

46.

Hoofdweg volgen in westelijke richting tot aan Rengerslaan.

47.

Rengerslaan volgen in zuidelijke richting tot aan A7.

48.

A7 volgen in westelijke richting overgaand in N46 tot aan Groningerweg.

27.3.2022

Those parts of the municipalities Groningen en Midden Groningen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long : 6.72565 lat 53.26682

18.3.2022 - 27.3.2022

Municipality Midden Groningen, province Groningen

1.

Vanaf kruising Slochterdiep / Eemskanaal, Eemskanaal volgen in noordelijke richting tot aan Geweideweg.

2.

Geweideweg volgen in noordelijke richting tot aan Samsterdiep.

3.

Damsterdiep volgen in noordelijke richting tot aan Gaykingastraat.

4.

Gaykingastraat volgen in noordelijke richting tot aan Stadsweg.

5.

Stadsweg volgen in oostelijke richting tot aan Westerwijdwerdermaar.

6.

Westerwijdwerdermaar volgen in noordelijke richting tot aan Maliehornsterweg.

7.

Maliehornsterweg volgen in oostelijke richting tot aan Leleensterweg.

8.

Lellensterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hemerterweg.

9.

Hemerterweg volgen in noordelijke richting tot aan Groot Hemerterweg.

10.

Groot Hemerterweg volgen in noordelijke richting tot aan Delleweg.

11.

Delleweg volgen in zuidelijke richting tot aan Juisterpad.

12.

Juisterpad volgen in noordelijke richting tot aan Zwartelaan.

13.

Zwartelaan volgen in noordelijke richting tot aan Stedumerweg.

14.

Stedumerweg volgen in oostelijke richting tot aan Molenweg.

15.

Molenweg volgen in oostelijke richting tot aan Bosweg.

16.

Bosweg volgen in oostelijke richting tot aan Oosterwytwerderweg.

17.

Oosterwytwerderweg volgen in oostelijke richting tot aan Schansweg.

18.

Schansweg volgen in oostelijke richting overgaand in Leermenstermaar tot aan Schoolweg.

19.

Schoolweg volgen in oostelijke richting tot aan Dorpssrtraat.

20.

Dorpsstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Krewerderweg tot aan Kloosterweg.

21.

Kloosterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Fietspad.

22.

Fietspad volgen in oostelijke richting tot aan Holwierderweg.

23.

Holwierderweg volgen in oostelijke richting overgaand in krewerderweg tot aan N33.

24.

N33 volgen in zuidelijke richting tot aan Damsterweg.

25.

Damsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Marsumerweg.

26.

Marsumerweg volgen in oostelijke richting tot aan Marsumermaar.

27.

Marsumermaar volgen in oostelijke richting tot aan Uitwierdermaar.

28.

Uitwierdermaar volgen in noordelijke richting tot aan Weempad.

29.

Weempad volgen in oostelijke richting tot aan Nansumerweg.

30.

Nansumerweg volgen in noordelijke richting tot aan Naterijlaan.

31.

Naterijlaan volgen in noordelijke richting tot aan Hogelandsterweg.

32.

Hogelandsterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Damsterlaan.

33.

Damsterlaan volgen in oostelijke richting tot aan Stationsweg.

34.

Stationsweg volgen in oostelijke richting overgaand in Oosterveldweg tot aan Handelskade Oost.

35.

Handelskade Oost volgen in zuidelijke richting tot aan Zeehavenkanaal.

36.

Zeehavenkanaal overstekend tot aan Valgenweg.

37.

Valgenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oosterhorn

38.

Oosterhorn volgen in westelijke richting tot aan Kloosterlaan.

39.

Kloosterlaan volgen in zuidelijke richting tot aan Wervenweg.

40.

Wervenweg volgen in oostelijke richting tot aan Termunterzijldiep.

41.

Termunterzijldiep volgen in zuidelijke richting tot aan Nieuwekanaal

42.

Nieuwekanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg.

43.

Hoofdweg volgen in oostelijke richting tot aan Oude Rijsweg.

44.

Oude Rijksweg volgen in zuidelijke richting tot aan A7.

45.

A7 volgen in westelijke richting tot aan Rengerslaan.

46.

Rengerslaan volgen in noordelijke richting tot aan Hoofdweg.

47.

Hoofdweg volgen in westelijke richting tot aan Hamweg.

48.

Hamweg volgen in noordelijke richting tot aan Slochterdiep.

49.

Slochterdiep volgen in westelijke richting tot aan Eemskanaal.

31.3.2022

Those parts of the municipality Midden Groningen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.84084 lat 53.25612

22.3.2022 - 31.3.2022

Municipality Eemsdelta, province Groningen

1.

Vanaf kruising Delleweg/ Eemshavenweg, Eemshavenweg volgen in noordelijke richting tot aan Westeremdenweg.

2.

Westeremdenweg volgen in westelijke richting tot aan Smedemaweg.

3.

Smedemaweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg.

4.

Hoofdweg volgen in westelijke richting overgaand in Huizingerweg tot aan Oosterburen.

5.

Oosterburen volgen in noordelijke richting tot aan Stortenhuistermaar.

6.

Stortenhuistermaar volgen in oostelijke richting tot aan waterloop naar Kantsterweg 15.

7.

Kantsterweg volgen in noordelijke richting tot aan N999.

8.

N999 volgen in noordelijke richting tot aan Heerdweg

9.

Heerdweg volgen in noordelijke richting tot aan Snoekegatpad.

10.

Snoekegatpad volgen in oostelijke richting tot aan Moeshornweg.

11.

Moeshornweg volgen in zuidelijke richting tot aan Dingvonderpad.

12.

Dingvonderpad volgen in noordelijke richting tot aan Torenstraat.

13.

Torenstraat volgen in noordelijke richting tot aan Hoofdstraat.

14.

Hoofdstraat volgen in oostelijke richting tot aan Rensumalaan.

15.

Rensumalaan volgen in noordelijke richting tot aan Oudedijksterweg.

16.

Oudedijksterweg volgen in westelijke richting tot aan Eemsweg.

17.

Eemsweg volgen in noordelijke richting tot aan Hefwalsterweg.

18.

Hefwalsterweg volgen in oostelijke richting tot aan Meneersweg.

19.

Meneersweg volgen in noordelijke richting tot aan Eemspolderweg.

20.

Eemspolderweg volgen in noordelijke richting tot aan Oostpolderbermkanaal.

21.

Oostpolderbermkanaal volgen in oostelijke richting tot aan Spoorlijn Groningen Eemshaven.

22.

Spoorlijn volgen in noordelijke richting overgaand in Borkumerkade tot aan Oever van de Dollard.

23.

Oever volgen tot aan Zeehavenkanaal.

24.

Zeehavenkanaal overstekend tot aan Valgenweg.

25.

Valgenweg volgen in noordelijke richting tot aan Oosterhorn.

26.

Oosterhorn volgen in zuidelijke richting Oosterhornhaven overstekend tot aan Schappad.

27.

Schaappad volgen in zuidelijke richting overgaand in Wierderond overgaand in Westerlaan tot aan Holenweg.

28.

Holenweg volgen in westelijke richting tot aan Geefwwersterweg.

29.

Geefweersterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Weiwerd.

30.

Weiwerd volgen in westelijke richting tot aan Afwateringskanaal van Duurswald.

31.

Afwateringskanaal van Duurswald volgen in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg.

32.

Hoofdweg volgen in noordelijke richting tot aan Schildmeer.

33.

Schildmeer overstekend tot aan Oude Grauwedijk.

34.

Oude Grauwedijk volgen in noordelijke richting tot aan Tatjemaar.

35.

Tatjemaar volgen in westelijke richting tot aan Oude Wijmers.

36.

Oude Wijmers volgen in noordelijke richting tot aan Grauwedijk.

37.

Grauwedijk volgen in westelijke richting tot aan Meenteweg.

38.

Meenteweg volgen in noordelijke richting overgaand in Woldjerweg tot aan Rijksweg.

39.

Rijksweg volgen in noordelijke richting tot aan Eestumerweg.

40.

Eestumerweg volgen in westelijke richting overgaand in Stadsweg overgaand in Hemerterweg tot aan Lellensterweg volgen in oostelijke richting tot aan Hoofdstraat.

41.

Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lopsterweg.

42.

Lopsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Dellerweg.

43.

Dellerweg volgen in westelijke richting tot aan Eemshavenweg.

31.3.2022

Those parts of the municipality Eemsdelta contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.83418 lat 53.36703

22.3.2022 - 31.3.2022

Municipality Son en Breugel, province Brabant

1.

Vanaf kruising A58 / Boterwijksestraat, Boterwijksestraat volgen in noordelijke richting tot aan Spoordonkseweg.

2.

Spoordonkseweg volgen in noordelijke richting tot aan Gilzelaar.

3.

Gilzelaar volgen in noordelijke richting tot aan Melklanden.

4.

Melklanden volgen in noordelijke richting tot aan Kampsesteeg.

5.

Kampsesteeg volgen in noordelijke richting tot aan Krukkerd.

6.

Krukkerd volgen in noordelijke richting tot aan Soeperdonken.

7.

Soeperdonken volgen in noordelijke richting tot aan Pietje Wal.

8.

Pietje Wal volgen in oostelijke richting tot aan Meijerijsebaan.

9.

Mijereijsebaan volgen in noordelijke richting overgaand in Beukendreef tot aan Mulstraat.

10.

Mulstraat volgen in noordelijke richting tot aan Lennisheuvel.

11.

Lennisheuvel volgen in oostelijke richting overgaand in Boseind tot aan Spoorlijn.

12.

Spoorlijn volgen in noordelijke richting tot aan Stapelen.

13.

Stapelen volgen in oostelijke richting overgaand in Koninghoolsedreef tot aan Rechterstraat.

14.

Rechterstraat volgen in oostelijke richting tot aan Brederooweg.

15.

Brederooweg volgen in noordelijke richting tot aan Schijndelseweg.

16.

Schijndelseweg volgen in oostelijke richting overgaand in N618 tot aan Beek.

17.

Beek volgen in noordelijke richting tot aan Sliperman.

18.

Sliperman volgen in oostelijke richting overgaand in Gemondseweg overgaandtot aan Bunderstraat.

19.

Bunderstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Voorstraat overgaand in Lariestraat tot aan Eekelhof.

20.

Eekelhof volgen in zuidelijke richting tot aan Steeg.

21.

Steeg volgen in oostelijke richting tot aan Structuurweg.

22.

Structuurweg volgen in zuidelijke richting tot aan Wijbosscheweg.

23.

Wijbosscheweg volgen in oostelijke richting overgaand in Eerdsebaan tot aan Spoorlijn Tilburg-Veghel.

24.

Spoorlijn volgen in oostelijke richting tot aan Zuid Willemsvaart.

25.

Zuid-Willemsvaart volgen in zuidelijke richting tot aan Lijnt.

26.

Lijnt volgen in westelijke richting tot aan Gerecht.

27.

Gerecht volgen in zuidelijke richting tot aan Schaapsdijk.

28.

Schaapsdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Ruitersbroekweg.

29.

Ruitersbroekweg volgen in westelijke richting tot aan Grensweg.

30.

Grensweg volgen in zuidelijke richting tot aan Donkervoortsestraat.

31.

Donkervoortsestraat volgen in zuidelijke richting tot aan Herendijk.

32.

Herendijk volgen in volgen in oostelijke richting tot aan Provincialeweg.

33.

Provincialeweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Hoofakker tot aan Stiphoutseweg.

34.

Stiphoutseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Lieshoutseweg tot aan Oude Torenstraat.

35.

Oude Torenstraat volgen in westelijke richting overgaand in Keizerlaan tot aan Gerwenseweg.

36.

Gerwenseweg volgen in westelijke richting overgaand in Stiphoutseweg Smits van Oyenlaan tot aan A270.

37.

A270 volgen in westelijke richting overgaand in N270 overgaand in Prof Dr Dorgelaan overgaand in Fellenoord tot aan PSV Laan.

38.

PSV Laan volgen in noordelijke richting tot aan Glaslaan.

39.

Glaslaan volgen in westelijke richting overgaand in Kastanjelaan overgaand in Cederlaan overgaand in Noord Brabantlaan tot aan Meerhovendreef.

40.

Meerhovendreef volgen in westelijke richting tot aan Oersebaan.

41.

Oersebaan volgen in westelijke richting tot aan Scherpenering.

42.

Scherpenering volgen in noordelijke richting overgaand in Oirschotsedijk overgaand in Wintelresedijk overgaand Zwanenburg tot aan A58.

43.

A58 volgen in noordelijke richting tot aan Boterwijksestraat.

2.4.2022

Those parts of the municipalities Best, Son en Breugel, Meijerijstad contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.44667 lat 51.52535

24.3.2022 - 2.4.2022

Municipality Wageningen, province Gelderland

1.

Vanaf kruising Waalbanddijk / N323, N323 volgen in noordelijke richting tot aan Meersteeh.

2.

Meersteeg volgen in oostelijke richting tot aan Bloembosweg.

3.

Bloembosweg volgen in westelijke richting tot aan Zijveling.

4.

Zijveling volgen in noordelijke richting tot aan Groenjagerstraat.

5.

Groenjagerstraat volgen in westelijke richting overgaand in Ommerenveldweg tot aan Harensestraat.

6.

Harensestraat volgen in westelijke richting tot aan Korte Ommerenwal.

7.

Korte Ommerenwal volgen in noordelijke richting overgaand in Nieuwe Steeg tot aan N320.

8.

N320 volgen inoostelijke richting tot aan de Brenk.

9.

De Brenk volgen in noordelijke richting tot aan Molenstraat.

10.

Molenstraat volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsstraat.

11.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting overgaand in Bulksestraat tot aan Ganzert.

12.

Ganzert volgen in noordelijke richting tot aan Essebroek.

13.

Essebroek volgen in noordelijke richting tot aan P van Westrenenweg.

14.

P van Westrenenenweg volgen in oostelijke richting overgaand in Luchtenburg tot aan Rijnstraat.

15.

Rijnstraat volgen in noordelijke richting overgaand in veerweg de Nederrijn overstekend overgaand in Ingenseveerweg tot aan N225.

16.

N225 volgen in westelijke richting tot aan Bosweg.

17.

Bosweg volgen in noordelijke richting overgaand in Hooiweg overgaand in Slaperdijk tot aan Spoorlijn Amersfoort-Ede.

18.

Spoorlijn volgen in oostelijke richting tot aan Rondweg West.

19.

Rondweg-West volgen in noordelijke richting tot aan A12.

20.

A12 volgen in oostelijke richting tot aan Veenendaalseweg,

21.

Veenendaalseweg volgen in noordelijke richting overgaand in stadsweg tot aan N224.

22.

N224 volgen in oostelijke richting tot aan Wolfhezerweg.

23.

Wolfhezerweg volgen in zuidelijke richting tot aan A50.

24.

A50 volgen in zuidelijke richting tot aan N782.

25.

N782 volgen in oostelijke richting tot aan Schaapsdrift.

26.

Schaapsdrift volgen in zuidelijke richting overgaand in Boersberg tot aan Fonteinallee.

27.

Fonteinallee volgen in oostelijke richting de Nederrijn overstekend naar Drielse Rijndijk tot aan Boltweg,

28.

Boltweg volgen in westelijke richting tot aan Uilenburgschestraat.

29.

Uilenburgschestraat volgen in zuidelijke richting tot aan N837.

30.

N837 volgen in westelijke richting tot aan A50.

31.

A50 volgen in zuidelijke richting tot aan Van Heemstraweg.

32.

Van Heemstraweg volgen in westelijke richting tot aan Leegstraat.

33.

Leegstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Betenlaan tot aan N322.

34.

N322 volgen in westelijke richting tot aan Deestersteeg.

35.

Deestersteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Broeksche Leigraaf.

36.

Broeksche Leigraaf volgen in westelijke richting tot aan N322.

37.

N322 volgen in westelijke richting tot aan Noord-Zuid.

38.

Noord-Zuid volgen in noordelijke richting tot aan Vissert.

39.

Vissert volgen in westelijke richting tot aan Geerstraat.

40.

Geerstraat volgen in noordelijke richting tot aan Van Heemstraweg.

41.

Van Heemstraweg volgen in westelijke richting tot aan Molenstraat.

42.

Molenstraat volgen in noordelijke richting tot aan Trambaan.

43.

Trambaan volgen in westelijke richting tot aan Wazerstraat.

44.

Wazerstraat volgen in noordelijke richting tot aan WaalBandijk.

45.

Waalbandijk volgen in westelijke richting tot aan N323.

1.4.2022

Those parts of the municipalities Wageningen, Rhenen, Neder-Betuwe, Overbetuwe contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.62836 lat 51.95739

23.3.2022 - 1.4.2022

Municipality Maasdriel, province Gelderland

1.

Vanaf kruising Afwateringskanaal `s- Hertogenbosch- Drongelen/ Nieuwkuikseweg volgen in noordelijke richting tot aan De Zeeg.

2.

De Zeeg volgen in westelijke richting tot aan Meerdijk.

3.

Meerdijk volgen in noordelijke richting tot aan Bosscheweg.

4.

Bosscheweg volgen in westelijke richting tot aan Lipsstraat.

5.

Lipssstraat volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlaan.

6.

Spoorlaan volgen in oostelijke richting tot aan Wolffshoek.

7.

Wolffshoek volgen in noordelijke richting tot aan Heusdenseweg.

8.

Heusdenseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Elshoutseweg overgaand in Polderweg overgaand in N267 tot aan Groeneweg.

9.

Groeneweg volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwstraat.

10.

Nieuwstraat volgen in oostelijke richting tot aan Witboomstraat.

11.

Witboomstraat volgen in noordelijke richting afgedamde maas overstekend Veerdam volgend tot aan Maasdijk.

12.

Maasdijk volgen in noordelijke richting overgaand in Leendertsdijk overgaand in Meidijk overgaand in Waaldijk, de Waal overstekend tot aan Waaldijk.

13.

Waaldijk volgen in oostelijke richting tot aan Katerdam.

14.

Katerdam volgen in noordelijke richting tot aan Achterweg.

15.

Achterweg volgen in oostelijke richting tot aan Zabdsteeg

16.

Zandsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Raayweg.

17.

Raayweg volgen in oosteleijke richting tot aan Zeek.

18.

Zeek volgen in noordelijke richting tot aan Meikampgraaf.

19.

Meikampgraaf volgen in oostelijke richting tot aan Marijkestraat.

20.

Marijkestraat volgen in noordelijke richting tot aan A15.

21.

A15 volgen in oostelijke richting tot aan Rijksstraatweg.

22.

Rijksstraatweg volgen in zuidelijke richting tot aan Mark.

23.

Mark volgen in oostelijke richting overgaand in Molenstraat overgaand in Esterweg tot aan Bommelsestraat.

24.

Bommelsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Paasweg.

25.

Paasweg volgen in zuidelijke richting tot aan Achterstraat.

26.

Achterstraat volgen in westelijke richting tot aan Kerkstraat.

27.

Kerkstraat volgen in zuidelijke richting tot aan de Waal.

28.

Waal volgen in westelijke richting tot aan kanaal van Sint Anthonis.

29.

Kanaal van Sint Anthonis volgen in zuidelijke richting de maas overstekend tot aan Wildsedijk.

30.

Wildsedijk volgen in zuidelijke richting Burgermeester Smitsweg.

31.

Burgermeester Smitsweg volgen in in zuidelijke richting tot aan Kesselseweg.

32.

Kesselseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Vreeweg.

33.

Vreeweg volgen in westelijke richting tot aan Paddegraafweg.

34.

Paddegraafweg volgen in zuidelijke richting tot aan Heeseindeweg.

35.

Heeseindeweg volgen in westelijke richting tot aan Vliertwijksestraat.

36.

Vliertwijksestraat volgen in zuidelijke richting tot aan A59.

37.

A59 volgen in westelijke richting tot aan A2.

38.

A2 volgen in zuidelijke richting overgaand in A65 tot aan Vughterweg.

39.

Vughterweg volgen in noordelijke richting tot aan Heunweg.

40.

Heunweg volgen in westelijke richting overgaand in Postweg tot aan Kampdijklaan.

41.

Kampdijklaan volgen in noordelijke richting tot aan Drongelenskanaal.

42.

Drongelenskanaal volgen in westelijke richting overgaand in afwateringskanaal `s-hertogenbosch-Drongelen tot aan Nieuwkuikseweg.

2.4.2022

Those parts of the municipality Maasdriel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.25392 lat 51.76073

26.3.2022 - 2.4.2022

Municipality Hekendorp, province Utrecht

1.

Vanaf de kruising van de N207 en de N11, de N11 volgend in oostzuidelijke richting tot aan de spoorlaan.

2.

De spoorlaan volgend in oostelijke richting tot aan de Rijksstraatweg.

3.

De Rijksstraatweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Kerklaan.

4.

De Kerklaan volgend in oostelijke richting overgaand in de Verloostraat tot aan Buitendijk.

5.

De Buitendijk volgen in zuidelijke richting tot aan Kerkweg.

6.

De Kerkweg volgend in oostelijke richting overgaand in Meije tot aan Hazekade.

7.

De Hazekade volgend in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg

8.

Hoofdweg volgen in zuidelijke richting tot aan de ‘s-Gravensloot.

9.

De ‘s-Gravensloot volgend in oostelijke richting tot aan Oudelandseweg.

10.

De Oudelandseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Geestdorp.

11.

De Geestdorp volgend in oostelijke richting tot aan de N198.

12.

De N198 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Strijkviertel.

13.

De Strijkviertel volgend in zuidelijke richting tot aan de A12.

14.

De A12 volgend in oostelijke richting tot aan de A2.

15.

De A2 volgend in zuidelijke richting tot aan de N210.

16.

De N210 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de S.L. van Alterenstraat.

17.

S.L. van Alterenstraat volgend in zuidelijke richting tot aan de rivier de Lek.

18.

De rivier de Lek volgend in westelijke richting tot aan de Bonevlietweg.

19.

De Bonevlietweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Melkweg.

20.

De Melkweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Peppelweg tot aan de Essenweg.

21.

De Essenweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Graafland tot aan de Irenestraat.

22.

Irenestraat volgend in westelijke richting tot aan de Beatrixstraat.

23.

De Beatrixstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Voorstraat.

24.

De Voorstraat volgend in westelijke richting overgaand in Sluis, overgaand in de Opperstok overgaand, in de Bergstoep tot aan de veerpont Bergambacht-Groot Ammers.

25.

De Veerpont volgend in noordelijke richting tot aan de Veerweg.

26.

De Veerweg volgend in noordelijke richting tot aan de N210.

27.

De N210 volgend in westelijke richting tot aan de Zuidbroekse Opweg.

28.

De Zuidbroekse Opweg volgend in noordelijke richting tot aan de Oosteinde.

29.

De Oosteinde volgend in westelijke richting tot aan de Kerkweg.

30.

De Kerkweg volgend in westelijke richting tot aan de Graafkade.

31.

De Graafkade volgend in oosteliijke richting tot aan de Wellepoort.

32.

De Wellepoort volgend in noordwestelijke richting overgaand in de Schaapjeshaven tot aan de Kattendijk.

33.

De Kattendijk volgend in oostelijke richting tot aan de veerpont over de Hollandsche IJssel.

34.

De veerpont volgend in noordelijke richting tot aan de Veerpad.

35.

Het Veerpad volgend in noordelijke richting overgaand in de Kerklaan overgaand in de Middelweg tot aan de N456

36.

De N456 volgend in noordelijke richting tot aan de N207.

37.

De N207 volgend in noordelijke richting tot aan de N11.

7.4.2022

Those parts of the municipality Oudewater contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.81873 lat 52.01719

29.3.2022 - 7.4.2022

Municipality Lunteren, province Gelderland

1.

Vanaf de kruising N226/ Scherpenzeelseweg, Scherpenzeelseweg volgen in noordelijke richting A12 overstekend overgaand in Griftdijk tot aan Maarsbergseweg.

2.

Maarsbergseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Geeresteinlaan overgaand in Arnhemseweg tot aan Leusbroekerweg.

3.

Leusbroekerweg volgen in oostelijke richting tot aan Valleikanaal.

4.

Valleikanaal volgen in noordelijke richting tot aan Hessenweg.

5.

Hessenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Emelaarsweg tot aan Barneveldsche Beek.

6.

Barneveldschebeek volgen in oostelijke richting tot aan Stoutenburgweg.

7.

Stoutenburgweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoevelakenseweg.

8.

Hoevelakenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Leemweg.

9.

Leemweg volgen in noordelijke richting tot aan Westerveldseweg.

10.

Westerveldseweg volgen in oostelijke richting tot aan Rijksweg.

11.

Rijksweg volgen in oostelijke richting tot aan De Voortse Ring.

12.

De Voortste Ring volgen in zuidelijke richting overgaand in Baron van Nagelstraat tot aan A1.

13.

A1 volgen in oostelijke richting tot aan Garderbroekerweg.

14.

Garderbroekerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Drienhuizerweg.

15.

Drieenhuizerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Veluweweg.

16.

Veluweweg volgen in westelijke richting tot aan Essenerweg.

17.

Essenerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Dwarsgraafweg.

18.

Dwarsgraafweg volgen in westelijke richting tot aan Westerhuisweg.

19.

Westerhuisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Westenengseweg.

20.

Westenengseweg volgen in westelijke richting tot aan Schiphorsterbeek.

21.

Schiphorsterbeek volgen in westelijke richting tot aan N801.

22.

N801 volgen in zuidelijke richting tot aan Laar of Werfbeek.

23.

Laar of Werfbeek volgen in oostelijke richting tot aan Willinkhuizersteeg.

24.

Willinkhuizersteeg volgen in westelijke richting tot aan Lage Valkseweg.

25.

Lage Valkseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Edeseweg.

26.

Edeseweg volgen in westelijke richting tot aan Beek en Bultpad.

27.

Beek en Bultpad volgen in zuidelijke richting tot aan Wekeromseweg.

28.

Wekeromseweg volgen in westelijke richting tot aan Roekelseweg.

29.

Roekelseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Apeldoornseweg.

30.

Apeldoornseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Planken Wambuisweg.

31.

Planken Wambuisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kreelseweg.

32.

Kreelseweg volgen in westelijke richting tot aan Hessenweg.

33.

Hessenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Verlengde Arnhemseweg.

34.

Verlengde Arnhemseweg volgen in westelijke richting tot aan Nieuwe Kazernelaan.

35.

Nieuwe Kazernelaan volgen in zuidelijke richting tot aan Klinkenbergerweg.

36.

Klinkenbergerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Edeseweg tot aan A12.

37.

A12 volgen in westelijke richting tot aan N781.

38.

N781 volgen in zuidelijke richting tot aan Krommesteeg.

39.

Krommesteeg volgen in westelijkeke richting tot aan Dijkgraaf.

40.

Dijkgraaf volgen in zuidelijke richting tot aan Dickenseweg.

41.

Dickenseweg volgen in westelijke richting tot aan Harsloweg.

42.

Harsloweg volgen in zuidelijke richting tot aan Weerdjesweg.

43.

Weerdjesweg volgen in westelijke richting tot aan Slagsteeg.

44.

Slagsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Heuvelweg.

45.

Heuvelweg volgen in westeelijke richting tot aan Veensteeg.

46.

Veensteeg volgen in noordelijke richting tot aan Werftweg.

47.

Werftweg volgen in westelijke richting overgaand in ZuidelijkeMeentsweg tot aan Cuneraweg.

48.

Cuneraweg volgen in noordelijke richting tot aan Veenendaalsestraatweg.

49.

Veenendaalsestraatweg volgen in zuidelijke richting tot aan Rijksstraatweg(N225)