ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 042I

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
23. februar 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2022/259 af 23. februar 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/260 af 23. februar 2022 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

3

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/261 af 23. februar 2022 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

15

 

*

Council Regulation (EU) 2022/262 of 23 February 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

74

 

*

Rådets forordning (EU) 2022/263 af 23. februar 2022 om restriktive foranstaltninger som reaktion på anerkendelsen af de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk og Luhansk i Ukraine og ordren til at sende russiske væbnede styrker ind i disse områder

77

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/264 af 23. februar 2022 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

95

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/265 af 23. februar 2022 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

98

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/266 af 23. februar 2022 om restriktive foranstaltninger som reaktion på anerkendelsen af de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine og ordren til at sende russiske væbnede styrker ind i disse områder

109

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/267 af 23. februar 202 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

114

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

23.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 42/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/259

af 23. februar 2022

om ændring af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (2) giver virkning til restriktive foranstaltninger, der er fastsat ved afgørelse 2014/145/FUSP.

(2)

Den 23. februar 2022 vedtog Rådet afgørelse 2022/265 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP, hvorved der indføres en undtagelsesordning for visse operatører, der er omfattet af indefrysningen af aktiver og forbuddet mod at stille pengemidler og økonomiske ressourcer til rådighed for dem.

(3)

Disse foranstaltninger hører under anvendelsesområdet for traktaten, og det er derfor nødvendigt at indføre lovgivning på EU-plan for at gennemføre dem, navnlig for at sikre, at alle medlemsstaterne anvender dem på samme måde.

(4)

Rådets forordning (EF) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 foretages følgende ændring:

Følgende artikel indsættes efter artikel 6a:

"Artikel 6b

1.   Uanset stk. 1 og 2 kan en medlemsstats kompetente myndigheder tillade, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, der tilhører de enheder, der er opført under nummer 53, 54 og 55 i bilag I, frigives, eller at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed for disse enheder på vilkår, som de kompetente myndigheder skønner hensigtsmæssige, og efter at have konstateret, at sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer er nødvendige for, at transaktioner, kontrakter eller andre aftaler, herunder korrespondentbankforbindelser, der er indgået med disse enheder før den 24. august 2022, kan bringes til ophør senest den 23. februar 2022."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2022.

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6).


23.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 42/3


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/260

af 23. februar 2022

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 269/2014.

(2)

Unionen er fortsat urokkelig i sin støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet.

(3)

I sine konklusioner af den 24. og 25. juni 2021 opfordrede Det Europæiske Råd Rusland til fuldt ud at påtage sig sit ansvar for at sikre fuld gennemførelse af Minskaftalerne som en central betingelse for enhver væsentlig ændring af Unionens holdning. Det understregede, at det er nødvendigt, at Unionen og dens medlemsstater reagerer beslutsomt og koordineret på enhver yderligere skadelig, ulovlig og ødelæggende aktivitet fra Ruslands side, idet alle instrumenter, som Unionen råder over, udnyttes fuldt ud, og der sikres koordination med partnere. Med henblik herpå opfordrede Det Europæiske Råd også Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("den højtstående repræsentant") til at forelægge muligheder for yderligere restriktive foranstaltninger, herunder økonomiske sanktioner.

(4)

I sine konklusioner af 16. december 2021 understregede Det Europæiske Råd det presserende behov for, at Rusland nedtrapper spændingerne forårsaget af den militære opbygning langs sin grænse til Ukraine og den aggressive retorik. Det gentog sin fulde støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet. Det Europæiske Råd tilskyndede til en diplomatisk indsats og støttede Normandietkvartetten i at sikre fuld gennemførelse af Minskaftalerne, men erklærede, at enhver yderligere militær aggression mod Ukraine vil have enorme konsekvenser og store omkostninger til følge, herunder restriktive foranstaltninger koordineret med partnere.

(5)

Den 24. januar 2022 godkendte Rådet konklusioner, hvori det fordømmer Ruslands fortsatte aggressive handlinger og trusler mod Ukraine og opfordrer Rusland til at deeskalere, overholde folkeretten og deltage konstruktivt i dialog gennem de etablerede internationale mekanismer. Rådet bekræftede på ny Unionens fulde tilslutning til de centrale principper, som den europæiske sikkerhed bygger på, og som er nedfældet i De Forenede Nationers (FN's) pagt og de grundlæggende dokumenter for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), herunder Helsingforsslutakten og Parischartret. Disse centrale principper omfatter navnlig staternes suveræne ligeberettigelse og territoriale integritet, grænsernes ukrænkelighed, afståelse fra trussel om magtanvendelse eller brug af magt samt staters frihed til at ændre eller vælge deres egne sikkerhedsordninger. Rådet erklærede, at disse principper hverken er til forhandling eller kan revideres eller omfortolkes, og at Ruslands krænkelse heraf står i vejen for et fælles og udeleligt sikkerhedsområde i Europa og truer freden og stabiliteten på det europæiske kontinent. Rådet minder om Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2021 og gentog, at enhver yderligere militær aggression fra Ruslands side mod Ukraine vil få enorme konsekvenser og alvorlige omkostninger, herunder en bred vifte af sektorspecifikke og individuelle restriktive foranstaltninger, der vil blive vedtaget i samarbejde med partnerne.

(6)

Den 19. februar 2022 udsendte den højtstående repræsentant en erklæring på Unionens vegne, hvori denne udtrykte bekymring over den massive opbygning af russiske væbnede styrker i og omkring Ukraine og opfordrede Rusland til at indgå i en meningsfuld dialog, diplomati, udvise tilbageholdenhed og nedtrappe ved at foretage en væsentlig tilbagetrækning af de militære styrker nær Ukraines grænser. Unionen erklærede, at enhver yderligere russisk militær aggression mod Ukraine vil have enorme konsekvenser og store omkostninger til følge, herunder restriktive foranstaltninger koordineret med partnere.

(7)

Den 21. februar 2022 undertegnede præsidenten for Den Russiske Føderation et dekret, der anerkender uafhængigheden og suveræniteten for den selvudråbte "Folkerepublikken Donetsk" og "Folkerepublikken Luhansk" og beordrede, at russiske væbnede styrker skulle deployeres i det østlige Ukraine.

(8)

Den 22. februar 2022 udsendte den højtstående repræsentant en erklæring på Unionens vegne, hvori denne på det kraftigste fordømte præsidenten for Den Russiske Føderations beslutning om at anerkende de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine som uafhængige enheder og den efterfølgende beslutning om at sende russiske tropper ind i disse områder. Denne ulovlige handling underminerer Ukraines suverænitet og uafhængighed yderligere og er et alvorligt brud på folkeretten og internationale aftaler, herunder FN-pagten, Helsingforsslutakten, Parischartret og Budapestmemorandummet samt Minskaftalerne og FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015). Den højtstående repræsentant opfordrede indtrængende Rusland til som part i konflikten at trække sin anerkendelse tilbage, opfylde sine tilsagn, overholde folkeretten og vende tilbage til drøftelserne i Normandietkvartetten og den trilaterale kontaktgruppe. Han meddelte, at Unionen ville reagere på disse seneste overtrædelser fra Ruslands side ved hurtigst muligt at vedtage yderligere restriktive foranstaltninger.

(9)

I betragtning af den alvorlige situation mener Rådet, at der bør tilføjes 22 personer og fire enheder på listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

(10)

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer og enheder, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, føjes til listen i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2022.

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s 6.


BILAG

Følgende personer og enheder tilføjes på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014:

1.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

"212.

Sergei SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Fødselsdato: 21.5.1955

Fødested: Chadan, Republikken Tuva, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Stilling: forsvarsminister i Den Russiske Føderation

Køn: mand

Sergei Shoigu er forsvarsminister i Den Russiske Føderation. Han har fremsat offentlige bemærkninger om, at Krim er og forbliver russisk. Under hans kommando og ordre har russiske tropper holdt militærøvelser på det ulovligt annekterede Krim og er blevet stationeret ved grænsen. Han er i sidste ende ansvarlig for enhver militær aktion mod Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

213.

Anton VAINO

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

Fødselsdato: 17.2.1972

Fødested: Tallinn, Estland

Nationalitet: russisk

Stilling: stabschef for præsidentens kabinet

Køn: mand

Anton Vaino er stabschef for præsidentens kabinet. Han spiller en aktiv rolle i beslutningsprocessen i Kreml ved at deltage i det russiske "sikkerhedsråd" og øve indflydelse på præsidentens udarbejdelse af afgørelser vedrørende Ruslands forsvar og nationale sikkerhed. Anton Vaino deltager også i møder om Krims og Sevastopols socioøkonomiske udvikling.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Fødselsdato: 9.8.1966

Fødested: Kazan, Republikken Tatarstan, Den Russiske Føderation

Stilling: Ruslands vicepremierminister for byggeri og regional udvikling

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Marat Khusnullin er Ruslands vicepremierminister for byggeri og regional udvikling. I denne egenskab er han ansvarlig for den russiske regerings politik vedrørende det besatte Krim, herunder vandforsyning til Krim og Sevastopol.

Han er derfor ansvarlig for tiltag og politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Fødselsdato: 14.7.1978

Fødested: Nizhnevartovsk, regionen Tyumen, Den Russiske Føderation

Funktioner: Den Russiske Føderations vicepremierminister – chef for Den Russiske Føderations regeringspersonale; formand for VTB Banks bestyrelse

Køn: mand

Dmitriy Grigorenko er Den Russiske Føderations vicepremierminister og chef for Den Russiske Føderations regeringspersonale. Han er også formand for bestyrelsen i VTB Bank, der er en statsejet bank, og har tilknytning til Maksim Reshetnikov, medlem af bestyrelsen i VTB Bank.

I sin tidligere egenskab af vicedirektør for Den Russiske Føderations føderale skattetjeneste var Dmitriy Grigorenko ansvarlig for at indføre ny lokal skattelovgivning for området Krim efter dets annektering i 2014.

Han er derfor ansvarlig for tiltag og politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Han er også ansvarlig for at yde finansiel og materiel støtte og drage fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

Født: 11.7.1979

Fødested: Perm, Den Russiske Føderation

Stilling: Den Russiske Føderations minister for økonomisk udvikling; medlem af bestyrelsen i VTB Bank

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Maxim Reshetnikov er Den Russiske Føderations minister for økonomisk udvikling. Han er også medlem af bestyrelsen i VTB Bank, der er en statsejet bank, og har tilknytning til Dmitriy Grigorenko, medlem af bestyrelsen i VTB Bank.

Maxim Reshetnikov er i sin egenskab af minister for økonomisk udvikling ansvarlig for infrastrukturudviklingsprogrammer på Krim og i Sevastopol, navnlig under det føderale målprogram "Social og økonomisk udvikling af Republikken Krim og Sevastopol indtil 2022", som er blevet forlænget til 2025. Han har fremsat offentlige erklæringer, hvori han skitserer Den Russiske Føderations regerings planer og prioriteter vedrørende den økonomiske udvikling af Krim og Sevastopol.

Han er derfor ansvarlig for tiltag og politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Han er også ansvarlig for at yde finansiel og materiel støtte og drage fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

(alias Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ)

Født: 2.4.1962

Fødested: Moskva, Rusland

Stilling: Øverstkommanderende i den russiske flåde

Rang: Admiral

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Nikolay Yevmenov er øverstbefalende for den russiske flåde. Han er som sådan ansvarlig for alle den russiske flådes maritime operationer, inklusive i eller til Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

Født: 17.6.1952

Fødested: Moskva, Rusland

Køn: mand

Vladimir Kasatonov er næstkommanderende i den russiske flåde. Han er som sådan ansvarlige for flådeoperationer i eller til Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович ОСИПОВ)

Født: 6.3.1973

Fødested: Novo-Shunoebosættelsen, Fedorovskydistriktet, Kostanayregionen, Den Kasakhiske Sovjetiske Socialistrepublik (nu Kazakhstan)

Stilling: Øverstkommanderende for Sortehavsflåden

Rang: Admiral

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Igor Osipov er øverstkommanderende for Sortehavsflåden. Han er som sådan ansvarlig for enhver maritim operation i eller til Ukraine gennem Sortehavet og for at begrænse retten til fri sejlads i Sortehavet.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович САЛЮКОВ)

Født: 21.5.1955

Fødested: Saratov, Den Russiske Føderation

Stilling: Øverstbefalende for de russiske landstyrker

Rang: General i hæren

Nationalitet: russisk

Køn: mand

General i hæren Oleg Salyukov er øverstkommanderende for de russiske landstyrker. Han er som sådan ansvarlig for russiske operationer på landjorden i eller til Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(сергей СУРОВИКИН)

Fødselsdato: 11.10.1966

Fødested: Novosibirsk, Rusland

Stilling: øverstbefalende for hærens luftfartsstyrker

Rang: general i hæren

Nationalitet: russisk

Køn: mand

General Sergei Surovikin er øverstkommanderende for de russiske luftfartsstyrker. Han er i denne egenskab ansvarlig for flyveoperationer i eller til Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV

(alias Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Fødselsdato: 11.8.1962

Fødested: Almazovka, regionen Voroshilovograd, Ukraine

Stilling: kommandør i luftvåbnet og næstkommanderende for luft- og rumstyrkerne

Militær rang: generalløjtnant

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Generalløjtnant Sergey Vladimirovich Dronov er kommandør i luftvåbnet og næstkommanderende for luft- og rumstyrkerne. Han er i denne egenskab ansvarlig for flyveoperationer i eller til Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Tilknyttede personer: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (søn) og Lyubov Valentinovna Prigozhina (svigerdatter)

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Violetta Prigozhina er Yevgeny Prigozhins mor og ejer af Concord Management and Consulting LLC, der tilhører Concordkoncernen, og som blev grundlagt og indtil 2019 var ejet af hendes søn. Hun er ejer af andre virksomheder med forbindelser til sin søn. Hun har tilknytning til Yevgeny Prigozhin, der er ansvarlig for indsættelsen af Wagner Groups lejesoldater i Ukraine og for at drage fordel af store offentlige kontrakter med det russiske forsvarsministerium efter Ruslands ulovlige annektering af Krim og russiskstøttede separatisters besættelse af det østlige Ukraine.

Hun har derfor støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

(Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА)

Tilknyttede personer: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (ægtefælle); Violetta Prigozhina (svigermor)

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Lyubov Valentinovna Prigozhina er ægtefælle til Yevgeny Prigozhin og indehaver af Agat LLC, et datterselskab af Concord Management and Consulting LLC, som tilhører Concordkoncernen og blev grundlagt og indtil 2019 ejet af hendes mand. Hun har tilknytning til Yevgeny Prigozhin, der er ansvarlig for indsættelsen af Wagner Groups lejesoldater i Ukraine og for at drage fordel af store offentlige kontrakter indgået med det russiske forsvarsministerium efter Ruslands ulovlige annektering af Krim og de russiskstøttede separatisters besættelse af det østlige Ukraine.

Hun har derfor støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Fødselsdato: 19.11.1974

Stilling: Næstformand og formand for VTB Banks bestyrelse

Nationalitet: russisk

Tilknyttede personer: Alexander Vasilyevich Bortnikov (far); Tatiana Borisovna Bortnikova (mor)

Denis Bortnikov er søn af og som sådan tilknyttet Alexander Bortnikov – direktør for Det Føderale Sikkerhedsbureau (FSB) og permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd, som er involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Han er næstformand og formand for VTB Banks bestyrelse, hvor han arbejder for at legitimere sin fars skyggeindkomst/ulovlige indkomst. Han yder derfor også finansiel støtte til russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim og destabiliseringen af det østlige Ukraine.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN

(Андрей Леонидович КОСТИН)

Fødselsdato: 21.9.1956

Fødested: Moskva, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stillings: Formand for VTB Banks bestyrelse

Tilknyttede personer: Tamara Mikhailovna Kostina (mor); Leonid Alekseevich Kostin (far)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Andrei Leonidovich Kostin er formand for Vneshtorbank (VTB) – en af de førende statsejede banker i Rusland og medlem af det politiske parti Forenet Ruslands øverste råd.

Han har fremsat offentlige erklæringer, der støtter annekteringen af Krim og tilskynder russiske borgere til at holde ferie på Krim. Han er også tilknyttet og ifølge medierne ejer af en vingård og et luksushotel på Krim.

Han støtter derfor tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet og drager fordel af annekteringen af Krim.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Fødselsdato: 4.1.1967

Fødested: Bilibino, Den Russiske Føderation

Køn: mand

Igor Ivanovich Shuvalov er formand for State Development Corporation VEB.RF og medlem af Rådet for Den Eurasiske Økonomiske Kommission. Han var tidligere Ruslands første vicepremierminister I denne egenskab fremsatte han bemærkninger om, at russisk ville ændre budgetreglerne for at afspejle yderligere to millioner indbyggere efter Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krim.

Han støtter derfor tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

Født: 6.4.1980

Fødested: Krasnodar, det tidl. USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stillingsbetegnelse: Chefredaktør for det engelske TV-nyhedsnetværk RT (Russia Today)

Tilknyttede personer: Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Margarita Simonyan er en central figur i regeringens propaganda. Hun er også chefredaktør for det engelske TV-nyhedsnetværk RT (Russia Today). Gennem sin funktion har hun fremmet en positiv holdning til annekteringen af Krim og separatisternes handlinger i Donbas.

Hun har derfor støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

Født: 24.12.1975

Fødested: Moskva, det tidl. USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stillingsbetegnelse: Direktør for informations- og presseafdelingen i Den Russiske Føderations udenrigsministerium.

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Maria Zakharova er direktør for informations- og presseafdelingen i Den Russiske Føderations udenrigsministerium. Som en central figur i regeringens propaganda har hun støttet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

Hun har derfor støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ)

Født: 20.10.1963

Fødested: Moskva, det tidl. USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stillingsbetegnelse: Propagandist og TV-/radio-journalist

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Vladimir Solovyev er propagandist og programvært for Russia-1-kanalen og Rossia 24. Han modtog en medalje (Alexander Nevsky-ordenen) for "høj professionalisme og objektivitet med hensyn til at dække begivenheder i Republikken Krim".

Solovyov er kendt for sin ekstremt fjendtlige holdning til Ukraine og roser den russiske regering.

Han er derfor ansvarlig for at støtte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин КНЫРИК)

Født: 1989 (eventuelt)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Konstantin Knyrik er en prorussisk aktivist, der driver MediaGroup News Front Ltd, et nyhedswebsted, der er registreret på den ulovligt annekterede Krimhalvø. Han er leder af den krimske afdeling af Rodina Party, et parti, der støtter Kreml i Rusland.

Konstantin Knyrik modtog medaljen "for Krims tilbagevenden".

Han har derfor aktivt støttet tiltag og gennemført politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Fødselsdato: 10.8.1954

Fødested: Beijing, Kina

Nationalitet: russisk

Telefon og fax: 8 (495) 697-58-69

Adresse på receptionskontoret i Den Russiske Føderation: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Telefon- og faxnumre på receptionskontoret i Den Russiske Føderations region: (342) 253-66-01

Køn: mand

Aleksey Konstantinovich Pushkov er senator fra Perm Krai, medlem af det regerende politiske parti Forenet Rusland og formand for kommissionen for informationspolitik. Han fremsatte flere erklæringer til støtte for annekteringen af Krimhalvøen og præsenterede den som et "fait accompli".

Han er derfor ansvarlig for at have støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(alias Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Fødselsdato: 20.6.1969

Fødested: Moskva, det tidl. USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stilling: Russisk journalist, producer, TV-vært og politiker. Næstformand for Statsdumaen siden 2016 og næstformand for Europarådets Parlamentariske Forsamling siden den 28. januar 2020.

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pyotr Tolstoy er medlem af Statsdumaen og leder af den russiske delegation i Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE). Han er også TV-vært for "Vremya Pokazhet". Som en central figur i regeringens propaganda, indtager han ofte en holdning til fordel for annekteringen af Krim.

Derfor er han ansvarlig for at støtte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022"

2.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

"52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Oprettelsesdato: 2013

Adresse: Skt. Petersborg, Rusland

Tilknyttede personer: Yevgeny Prigozhin

Internet Research Agency er en russisk virksomhed, der er involveret i onlinepåvirkningsoperationer på vegne af Rusland. Dens endelige mål er at manipulere den offentlige mening.

Virksomheden gennemfører desinformationskampagner rettet mod Ukraines dagsorden ved at påvirke valg eller opfattelser af annekteringen af Krim eller konflikten i Donbas. I denne egenskab er Internet Research Agency ansvarlig for aktivt at støtte tiltag, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Virksomheden finansieres af Yevgeny Prigozhin og har derfor tilknytning til en person, der er opført på listen.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк "Россия")

Grundlagt den 27.6.1990

Adresse: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation

Websted: Abr.ru

Tilknyttede personer: Dmitri LEBEDEV (formand), Yuriy KOVALCHUK (største aktionær)

Bank Rossiya er personlig bank for de øverste embedsmænd i Den Russiske Føderation. Bank Rossiya støtter i denne egenskab og drager fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine.

Bank Rossiya ejer vigtige aktier i National Media Group, som kontrollerer TV-stationer, der aktivt støtter den russiske regerings politik, som destabiliserer Ukraine. Siden den ulovlige annektering af Krim har Bank Rossiya åbnet filialer på hele Krim og i Sevastopol. Bank Rossiya har også ydet et lån til den føderale statslige virksomhed "Crimea Railway" og støtter opførelsen af jernbanen over Krimbroen. Bank Rossiya støtter derfor finansielle tiltag, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet.

Har tilknytning til Yuriy Valentinovich Kovalchuk, den største aktionær i Bank Rossiya.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк)

Grundlagt i 1995

Adresse: Moskva

Website: psbank.ru

Tilknyttede personer: Petr Fradkov, administrerende direktør

PROMSVYAZBANK er en russisk statsejet bank, der yder finansiel støtte til den russiske forsvarssektor og det russiske militær, som er ansvarlige for den massive deployering af russiske tropper langs grænsen til Ukraine and for tilstedeværelsen af russiske tropper på Krimhalvøen.

PROMSVYAZBANK får direkte instrukser fra Den Russiske Føderations præsident, Vladimir Putin, og yder derfor finansiel og materiel støtte til russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for destabiliseringen af det østlige Ukraine og den ulovlige annektering af Krim.

PROMSVYAZBANK driver virksomhed på Krimhalvøen.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(alias Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Grundlagt i 1922 som bank og i 2007 som udviklingsinstitut

Adresse: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia

Website: veb.ru

Tilknyttede personer: Igor Shuvalov, formand

VEB.RF er et stort finansielt udviklingsinstitut, hvis formand er direkte udnævnt af Den Russiske Føderations præsident, Vladimir Putin, og modtager instrukser direkte fra ham. VEB.RF skaber en vigtig indtægtskilde til den russiske regering og forvalter dens pensionsfonde.

VEB.RF spiller en aktiv rolle i diversificeringen af forsvarssektoren i Den Russiske Føderation og har projekter med virksomheder i forsvarsindustrien, herunder Rostec, der leverer støtte til handlinger, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

VEB har bevilget lån til små og mellemstore virksomheder på Krim og betragter den som en "prioriteret region" og har partnerskaber med ministeriet for Krimanliggender, der er ansvarligt for integreringen af den indlemmede autonome "Republik Krim" i Den Russiske Føderation.

I denne egenskab støtter VEB.RF aktivt, materielt eller finansielt, eller drager fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for indlemmelsen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine.

23.2.2022"


23.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 42/15


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/261

af 23. februar 2022

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 269/2014.

(2)

Unionen er fortsat urokkelig i sin støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet.

(3)

I sine konklusioner af den 24. og 25. juni 2021 opfordrede Det Europæiske Råd Rusland til fuldt ud at påtage sig sit ansvar for at sikre fuld gennemførelse af Minskaftalerne som en central betingelse for enhver væsentlig ændring af Unionens holdning. Det understregede, at det er nødvendigt, at Unionen og dens medlemsstater reagerer beslutsomt og koordineret på enhver yderligere skadelig, ulovlig og ødelæggende aktivitet fra Ruslands side, idet alle instrumenter, som Unionen råder over, udnyttes fuldt ud, og der sikres koordination med partnere. Med henblik herpå opfordrede Det Europæiske Råd også Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("den højtstående repræsentant") til at forelægge muligheder for yderligere restriktive foranstaltninger, herunder økonomiske sanktioner.

(4)

I sine konklusioner af 16. december 2021 understregede Det Europæiske Råd det presserende behov for, at Rusland nedtrapper spændingerne forårsaget af den militære opbygning langs sin grænse til Ukraine og den aggressive retorik. Det gentog sin fulde støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet. Det Europæiske Råd, som tilskyndede til en diplomatisk indsats og støttede Normandietkvartetten i at sikre fuld gennemførelse af Minskaftalerne, erklærede, at enhver yderligere aggression mod Ukraine vil have enorme konsekvenser og store omkostninger til følge, herunder restriktive foranstaltninger koordineret med partnere.

(5)

Den 24. januar 2022 godkendte Rådet konklusioner, hvori det fordømmer Ruslands fortsatte aggressive handlinger og trusler mod Ukraine og opfordrer Rusland til at deeskalere, overholde folkeretten og deltage konstruktivt i dialog gennem de etablerede internationale mekanismer. Rådet bekræftede på ny Unionens fulde tilslutning til de centrale principper, som den europæiske sikkerhed bygger på, og som er nedfældet i De Forenede Nationers (FN's) pagt og de grundlæggende dokumenter for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), herunder Helsingforsslutakten og Parischartret. Disse centrale principper omfatter navnlig staternes suveræne ligeberettigelse og territoriale integritet, grænsernes ukrænkelighed, afståelse fra trussel om magtanvendelse eller brug af magt samt staters frihed til at ændre eller vælge deres egne sikkerhedsordninger. Rådet erklærede, at disse principper hverken er til forhandling eller kan revideres eller omfortolkes, og at Ruslands krænkelse heraf står i vejen for et fælles og udeleligt sikkerhedsområde i Europa og truer freden og stabiliteten på det europæiske kontinent. Rådet minder om Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2021 og gentog, at enhver yderligere militær aggression fra Ruslands side mod Ukraine vil få enorme konsekvenser og alvorlige omkostninger, herunder en bred vifte af sektorspecifikke og individuelle restriktive foranstaltninger, der vil blive vedtaget i samarbejde med partnerne.

(6)

Den 21. februar 2022 undertegnede præsidenten for Den Russiske Føderation et dekret, der anerkender "uafhængigheden og suveræniteten" for de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine og beordrer udsendelse af russiske væbnede styrker til disse områder.

(7)

Den 22. februar 2022 udsendte den højtstående repræsentant en erklæring på Unionens vegne, der fordømmer denne ulovlige handling, der underminerer Ukraines suverænitet og uafhængighed og er et alvorligt brud på folkeretten og internationale aftaler, herunder FN-pagten, Helsingforsslutakten, Parischartret og Budapestmemorandummet samt Minskaftalerne og FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015). Den højtstående repræsentant opfordrede indtrængende Rusland til som part i konflikten at trække sin anerkendelse tilbage, opfylde sine tilsagn, overholde folkeretten og vende tilbage til drøftelserne i Normandietkvartetten og den trilaterale kontaktgruppe. Han meddelte, at Unionen ville reagere på disse seneste overtrædelser fra Ruslands side ved hurtigst muligt at vedtage yderligere restriktive foranstaltninger.

(8)

I betragtning af situationens alvor mener Rådet, at 336 medlemmer af Statsdumaen bør tilføjes på listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014, idet de har stemt for en resolution, hvori præsident Vladimir Putin anmodes om at anerkende de dele af det østlige Ukraine, som separatisterne har gjort krav på, som uafhængige stater.

(9)

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer og enheder, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, føjes til listen i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelle, den 23. februar 2022

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.


BILAG

Følgende personer og enheder føjes til listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

235.

Gennady Andreevich Zyuganov

(Зюганов Геннадий Андреевич)

Fødselsdato: 26.6.1944

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

236.

Yury Vyacheslavovich Afonin

(Афонин Юрий Вячеславович)

Fødselsdato: 22.3.1977

Medlem af Statsdumaen, der stemte for resolution nr. 58243-8 "om appel fra Statsdumaen under Den Russiske Føderations Føderative Forsamling" til præsidenten for Den Russiske Føderation V.V. Putin om behovet for at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk og støttede og gennemførte derfor tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

237.

Vladimir Kashin

(Кашин Владимир Иванович)

Fødselsdato: 10.8.1948

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

238.

Dmitry Novikov

(Новиков Дмитрий Георгиевич)

Fødselsdato: 12.9.1969

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

239.

Nikolay Kharitonov

(Харитонов Николай Михайлович)

Fødselsdato: 30.10.1948

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

240.

Nikolai Kolomeytsev

(Коломейцев Николай Васильевич)

Fødselsdato: 1.0.1956

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

241.

Sergey Shargunov

(Шаргунов Сергей Александрович)

Fødselsdato: 12.5.1980

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

242.

Vadim Kumin

(Кумин Вадим Валентинович)

Fødselsdato: 1.1.1973

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

243.

Yury Sinelshchikov

(Синельщиков Юрий Петрович)

Fødselsdato: 26.9.1947

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

244.

Kazbek Taysayev

(Тайсаев Казбек Куцукович)

Fødselsdato: 12.2.1967

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

245.

Alexey Kurinny

(Куринный Алексей Владимирович)

Fødselsdato: 18.1.1974

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

246.

Anzhelika Glazkova

(Глазкова Анжелика Егоровна)

Fødselsdato: 28.12.1968

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

247.

Alexander Yushchenko

(Ющенко Александр Андреевич)

Fødselsdato: 19.11.1969

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

248.

Vyacheslav Markhayev

(Мархаев Вячеслав Михайлович)

Fødselsdato: 1.6.1955

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

249.

Anatoly Bifov

(Бифов Aнатолий Жамалович)

Fødselsdato: 7.1.1963

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

250.

Nikolay Arefyev

(Николай Васильевич Арефьев)

Fødselsdato: 11.3.1949

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

251.

Boris Komotsky

(Комоцкий Борис Олегович)

Fødselsdato: 31.1.1956

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

252.

Irina Filatova

(Филатова Ирина Анатольевна)

Fødselsdato: 8.8.1978

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

253.

Sergey Levchenko

(Левченко Сергей Георгиевич)

Fødselsdato: 2.11.1953

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

254.

Artyom Prokofyev

(Прокофьев Артём Вячеславович)

Fødselsdato: 31.12.1983

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

255.

Maria Drobot

(Дробот Мария Владимировна)

Fødselsdato: 21.3.1982

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

256.

Ivan Babich

(Бабич Иван Николаевич)

Fødselsdato: 2.9.1982

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

257.

Nikolay Osadchy

(Осадчий Николай Иванович)

Fødselsdato: 8.12.1957

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

258.

Alexey Korniyenko

(Корниенко Алексей Викторович)

Fødselsdato: 22.7.1976

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

259.

Sergey Gavrilov

(Гаврилов Сергей Анатольевич)

Fødselsdato: 27.1.1966

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

260.

Nikolay Ivanov

(Иванов Николай Николаевич)

Fødselsdato: 17.1.1957

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

261.

Roman Lyabikhov

(Лябихов Роман Михайлович)

Fødselsdato: 7.5.1973

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

261.

Vladimir Isakov

(Исаков Владимир Павлович)

Fødselsdato: 25.2.1987

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

263.

Renat Suleymanov

(Сулейманов Ренат Исмаилович)

Fødselsdato: 24.12.1965

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

264.

Vladimir Blotsky

(Блоцкий Владимир Николаевич)

Fødselsdato: 10.11.1977

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

265.

Sergey Panteleyev

(Пантелеев Сергей Михайлович)

Fødselsdato: 4.7.1951

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

266.

Georgy Kamnev

(Камнев Георгий Петрович)

Fødselsdato: 5.1.1983

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

267.

Nikolay Vasilyev

(Васильев Николай Иванович)

Fødselsdato: 28.3.1958

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

268.

Boris Ivanyuzhenkov

(Иванюженков Борис Викторович)

Fødselsdato: 28.2.1966

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

269.

Viktor Sobolev

(Соболев Виктор Иванович)

Fødselsdato: 23.2.1950

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

270.

Mikhail Avdeyev

(Авдеев Михаил Юрьевич)

Fødselsdato: 6.3.1977

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

271.

Nina Ostanina

(Останина Нина Александровна)

Fødselsdato: 26.12.1955

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

272.

Yevgeny Bessonov

(Бессонов Евгений Иванович)

Fødselsdato: 26.11.1968

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

273.

Nikolay Yezersky

(Езерский Николай Николаевич)

Fødselsdato: 8.5.1956

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

274.

Sergei Obukhov

(Обухов Сергей Павлович)

Fødselsdato: 5.10.1958

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

275.

Denis Parfyonov

(Парфенов Денис Андреевич)

Fødselsdato: 22.9.1987

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

276.

Andrei Anatolyevich Alekhin

(Андрей Анатольевич Алехин)

Fødselsdato: 9.2.1959

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

277.

Petr Revoldovich Ammosov

(Аммосов Петр Револьдович)

Fødselsdato: 22.9.1966

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

278.

Sergei Kazankov

(Казанков Сергей Иванович)

Fødselsdato: 9.10.1972

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

279.

Oleg Lebedev

(Лебедев Олег Александрович)

Fødselsdato: 12.10.1976

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

280.

Mikhail Matveyev

(Матвеев Михаил Николаевич)

Fødselsdato: 13.5.1968

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

281.

Maria Prusakova

(Прусакова Мария Николаевна)

Fødselsdato: 4.9.1983

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

282.

Oleg Smolin

(Смолин Олег Николаевич)

Fødselsdato: 10.2.1952

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

283.

Mikhail Shchapov

(Щапов Михаил Викторович)

Fødselsdato: 20.9.1975

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

284.

Sergei Karginov

(Каргинов Сергей Генрихович)

Fødselsdato: 5.9.1969

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

285.

Yaroslav Nilov

(Нилов Ярослав Евгеньевич)

Fødselsdato: 20.3.1982

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

286.

Vladimir Sipyagin

(Владимир Владимирович Сипягин)

Fødselsdato: 19.2.1970

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

287.

Vasily Vlasov

(Власов Василий Максимович)

Fødselsdato: 27.6.1995

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

288.

Boris Chernyshov

(Чернышов Борис Александрович)

Fødselsdato: 25.6.1991

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

289.

Andrey Lugovoy

(Луговой Андрей Константинович)

Fødselsdato: 19.9.1966

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

290.

Dmitry Svishchev

(Свищев Дмитрий Александрович)

Fødselsdato: 22.5.1969

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

291.

Valery Seleznyov

(Селезнев Валерий Сергеевич)

Fødselsdato: 5.9.1964

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

292.

Kaplan Panesh

(Панеш Каплан Мугдинович)

Fødselsdato: 4.9.1974

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

293.

Arkady Svistunov

(Свистунов Аркадий Николаевич)

Fødselsdato: 28.4.1965

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

294.

Stanislav Naumov

(Наумов Станислав Александрович)

Fødselsdato: 4.10.1972

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

295.

Vladimir Koshelev

(Кошелев Владимир Алексеевич)

Fødselsdato: 1.10.1974

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

296.

Ivan Musatov

(Мусатов Иван Михайлович)

Fødselsdato: 14.2.1976

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

297.

Yevgeny Markov

(Марков Евгений Владимирович)

Fødselsdato: 8.11.1973

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

298.

Ivan Sukharev

(Сухарев Иван Константинович)

Fødselsdato: 10.6.1978

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

299.

Boris Paykin

(Пайкин Борис Романович)

Fødselsdato: 26.3.1965

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

300.

Yuri Napso

(Напсо Юрий Аисович)

Fødselsdato: 17.4.1973

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

301.

Aleksei Didenko

(Диденко Алексей Николаевич)

Fødselsdato: 30.3.1983

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

302.

Aleksei Zhuravlyev

(Журавлев Алексей Александрович)

Fødselsdato: 30.6.1962

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

303.

Sergei Leonov

(Леонов Сергей Дмитриевич)

Fødselsdato: 9.5.1983

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

304.

Gennady Semigin

(Семигин Геннадий Юрьевич)

Fødselsdato: 23.3.1964

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

305.

Aleksandr Terentyev

(Терентьев Александр Васильевич)

Fødselsdato: 1.1.1961

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

306.

Fedot Tumusov

(Тумусов Федот Семёнович)

Fødselsdato: 30.6.1955

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

307.

Timur Kanokov

(Каноков Тимур Борисович)

Fødselsdato: 24.9.1972

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

308.

Igor Ananskikh

(Ананских Игорь Александрович)

Fødselsdato: 6.9.1966

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

309.

Vadim Belousov

(Белоусов Вадим Владимирович)

Fødselsdato: 2.10.1960

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

310.

Dmitry Gusev

(Гусев Дмитрий Геннадьевич)

Fødselsdato: 23.7.1972

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

311.

Aleksandr Remezkov

(Ремезков Александр Александрович)

Fødselsdato: 7.4.1962

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

312.

Andrei Kuznetsov

(Кузнецов Андрей Анатольевич)

Fødselsdato: 29.5.1972

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

313.

Sergei Kabyshev

(Кабышев Сергей Владимирович)

Fødselsdato: 4.9.1963

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

314.

Mikhail Delyagin

(Делягин Михаил Геннадьевич)

Fødselsdato: 18.3.1968

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

315.

Oleg Nilov

(Нилов Олег Анатольевич)

Fødselsdato: 8.5.1962

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

316.

Nikolai Burlyayev

(Бурляев Николай Петрович)

Fødselsdato: 3.8.1946

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

317.

Anatoli Aksakov

(Аксаков Анатолий Геннадьевич)

Fødselsdato: 28.11.1957

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

318.

Aleksandr Aksyonenko

(Аксёненко Александр Сергеевич)

Fødselsdato: 8.3.1986

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

319.

Anatoly Wasserman

(Анатолий Александрович Вассерман / укр. Анатолiй Олександрович Вассерман)

Fødselsdato: 9.12.1952

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

320.

Valery Gartung

(Валерий Карлович Гартунг)

Fødselsdato: 12.11.1960

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

321.

Yuri Grigoryevich

(Григорьев Юрий Иннокентьевич)

Fødselsdato: 20.9.1969

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

322.

Dmitri Kuznetsov

(Кузнецов Дмитрий Вадимович)

Fødselsdato: 5.3.1975

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

323.

Yana Lantratova

(Лантратова Яна Валерьевна)

Fødselsdato: 14.12.1988

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

324.

Anatoli Lisitsyn

(Лисицын Анатолий Иванович)

Fødselsdato: 26.6.1947

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

325.

Galina Khovanskaya

(Хованская Галина Петровна)

Fødselsdato: 23.8.1943

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

326.

Sergey Yakhnyuk

(Сергей Васильевич Яхнюк)

Fødselsdato: 3.7.1962

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

327.

Alexander Yakubovsky

(Александр Владимирович Якубовский)

Fødselsdato: 7.5.1985

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

328.

Azat Ferdinandovich Yagafarov

(Ягафаров Азат Фердинандович)

Fødselsdato: 4.4.1961

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

329.

Aleksandr Shcherbakov

(Александр Владимирович Щербаков)

Fødselsdato: 12.5.1965

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

330.

Nikolai Shcheglov

(Щеглов Николай Михайлович)

Fødselsdato: 16.3.1960

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

331.

Adalbi Shhagoshev

(Адальби Люлевич Шхагошев)

Fødselsdato: 6.6.1967

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

332.

Vadim Shuvalov

(Вадим Николаевич Шувалов)

Fødselsdato: 17.2.1958

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

333.

Igor Shubin

(Игорь Николаевич Шубин)

Fødselsdato: 20.12.1955

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

334.

Nadezhda Shkolkina

(Надежда Васильевна Школкина)

Fødselsdato: 12.5.1970

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

335.

Anton Shipulin

(Антон Владимирович Шипулин)

Fødselsdato: 21.8.1987

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

336.

Yuri Shvytkin

(Юрий Николаевич Швыткин)

Fødselsdato: 24.5.1965

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

337.

Sergey Chizhov

(Сергей Викторович Чижов)

Fødselsdato: 16.3.1964

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

338.

Alexey Chernyak

(Алексей Юрьевич Черняк)

Fødselsdato: 27.8.1973

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

339.

Sergei Tchepikov

(Сергей Владимирович Чепиков)

Fødselsdato: 30.1.1967

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

340.

Nikita Yurevich Chaplin

(Чаплин, Никита Юрьевич)

Fødselsdato: 28.7.1982

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

341.

Elena Moiseevna Tsunaeva

(Елена Моисеевна Цунаева)

Fødselsdato: 13.1.1969

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

342.

Nikolay Grigorevich Tsed

(Николай Григорьевич Цед)

Fødselsdato: 6.1.1959

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

343.

Murat Khasanov

(Мурат Русланович Хасанов)

Fødselsdato: 10.12.1970

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

344.

Ekaterina Vladimirovna Kharchenko

(Харченко Екатерина Владимировна)

Fødselsdato: 11.8.1977

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

345.

Sultan Khamzaev

(Хамзаев Бийсултан Султанбиевич)

Fødselsdato: 24.5.1982

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

346.

Tamara Frolova

(Тамара Ивановна Фролова)

Fødselsdato: 2.11.1959

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

347.

Vyacheslav Vasilevich Fomichev

(Вячеслав Васильевич Фомичёв)

Fødselsdato: 26.4.1965

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

348.

Vyacheslav Fetisov

(Вячеслав Фетисов)

Fødselsdato: 20.4.1958

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

349.

Pavel Fedyaev

(Павел Михайлович Федяев)

Fødselsdato: 31.7.1982

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

350.

Yevgeny Fyodorov

(Евгений Алексеевич Фёдоров)

Fødselsdato: 11.5.1963

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

351.

Airat Farrakhov

(Айрат Закиевич Фаррахов)

Fødselsdato: 17.2.1968

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

352.

Oksana Fadina

(Оксана Николаевна Фадина)

Fødselsdato: 3.7.1976

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

353.

Rimma Amirovna Utyasheva

(Римма Амировна Утяшева)

Fødselsdato: 3.1.1952

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

354.

Larisa Tutova

(Лариса Николаевна Тутова)

Fødselsdato: 18.10.1969

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

355.

Artyom Turov

(Артём Викторович Туров)

Fødselsdato: 1.3.1984

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

356.

Andrey Fedorovich Trifonov

(Андрей Фёдорович Трифонов)

Fødselsdato: 1.5.1965

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

357.

Aleksandr Pavlovich Teterdinko

(Александр Павлович Тетердинко)

Fødselsdato: 20.11.1983

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

358.

Roman Teryushkov

(Роман Игоревич Терюшков)

Fødselsdato: 20.12.1979

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

359.

Mikhail Terentyev

(Михаил Борисович Терентьев)

Fødselsdato: 14.5.1970

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

360.

Sergey Ten

(Сергей Юрьевич Тен)

Fødselsdato: 25.8.1976

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

361.

Muslim Barisovich Tatriev

(Муслим Барисович Татриев)

Fødselsdato: 11.1.1980

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

362.

Michail Vasilevich Tarasenko

(Михаил Васильевич Тарасенко)

Fødselsdato: 21.11.1947

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

363.

Artur Taymazov

(Артур Борисович Таймазов)

Fødselsdato: 20.7.1979

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

364.

Ekaterina Stenyakina

(Екатерина Петровна Стенякина)

Fødselsdato: 4.5.1985

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

365.

Mikhail Starshinov

(Михаил Евгеньевич Старшинов)

Fødselsdato: 12.12.1971

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

366.

Aleksandr Yurevich Spiridonov

(Александр Юрьевич Спиридонов)

Fødselsdato: 3.1.1989

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

367.

Sergey Anatolevich Solovev

(Сергей Анатольевич Соловьев)

Fødselsdato: 1.5.1961

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

368.

Sergey Sokol

(Сергей Михайлович Сокол)

Fødselsdato: 17.12.1970

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

369.

Viktor Vladimirovich Smirnov

(Виктор Владимирович Смирнов)

Fødselsdato: 9.9.1968

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

370.

Valeriy Skrug

(Валерий Степанович Скруг)

Fødselsdato: 20.6.1963

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

371.

Andrei Skoch

(Андрей Владимирович Скоч)

Fødselsdato: 30.1.1966

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

372.

Gennadiy Sklyar

(Геннадий Иванович Скляр)

Fødselsdato: 17.5.1952

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

373.

Aleksandr Anatolevich Skachkov

(Александр Анатольевич Скачков)

Fødselsdato: 21.11.1960

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

374.

Aleksey Sitnikov

(Алексей Владимирович Ситников)

Fødselsdato: 19.6.1971

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

375.

Pavel Vladimirovich Simigin

(Симигин Павел Владимирович)

Fødselsdato: 26.7.1968

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

376.

Leonid Jakovlevitch Simanovskiy

(Симановский Леонид Яковлевич)

Fødselsdato: 19.7.1949

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

377.

Vladimir Borisovich Senin

(Сенин Владимир Борисович)

Fødselsdato: 17.9.1960

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

378.

Viktor Seliverstov

(Селиверстов Виктор Валентинович)

Fødselsdato: 2.8.1954

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

379.

Aydyn Nikolaevich Saryglar

(Айдын Николаевич Сарыглар)

Fødselsdato: 22.2.1988

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

380.

Yuliya Vladimirovna Saranova

(Юлия Владимировна Саранова)

Fødselsdato: 21.10.1988

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

381.

Shamsail Saraliyev

(Шамсаил Юнусович Саралиев)

Fødselsdato: 5.11.1973

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

382.

Aleksandr Samokutyaev

(Александр Михайлович Самокутяев)

Fødselsdato: 13.3.1970

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

383.

Vladimir Igorevich Samokish

(Владимир Игоревич Самокиш)

Fødselsdato: 20.9.1975

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

384.

Alla Leonidovna Salaeva

(Алла Леонидовна Салаева)

Fødselsdato: 14.9.1979

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

385.

Oleg Savchenko

(Олег Владимирович Савченко)

Fødselsdato: 25.10.1966

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

386.

Dmitry Savelyev

(Дмитрий Иванович Савельев)

Fødselsdato: 25.5.1971

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

387.

Khizri Abakarov

(Хизри Магомедович Абакаров)

Fødselsdato: 28.6.1960

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

388.

Bekkhan Agayev

(Бекхан Вахаевич Агаев)

Fødselsdato: 29.3.1975

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

389.

Rahim Asimov

(Рахим Азизбоевич Азимов)

Fødselsdato: 16.8.1964

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

390.

Elvira Aitkulova

(Эльвира Ринатовна Аиткулова)

Fødselsdato: 19.8.1973

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

391.

Nikolay Alexeyenko

(Николай Николаевич Алексеенко)

Fødselsdato: 29.11.1971

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

392.

Sergey Chizhov

(Сергей Викторович Чижов)

Fødselsdato: 23.2.1982

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

393.

Andrey Alshevskih

(Андрей Геннадьевич Альшевских)

Fødselsdato: 14.5.1972

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

394.

Olga Amelchenkova

(Ольга Николаевна Амельченкова)

Fødselsdato: 5.9.1990

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

395.

Andrey Anikeyev

(Андрей Анатольевич Аникеев)

Fødselsdato: 16.12.1961

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

396.

Grigori Wiktorowitsch Anikeev

(Григорий Викторович Аникеев)

Fødselsdato: 28.2.1972

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

397.

Igor Antropenko

(Игорь Александрович Антропенко)

Fødselsdato: 10.12. 1969

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

398.

Olga Anufriyeva

(Ольга Николаевна Ануфриева)

Fødselsdato: 18.8. 1974

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

399.

Valentina Artamonova

(Валентина Николаевна Артамонова)

Fødselsdato: 13.12.1960

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

400.

Aljona Igorevna Arschinova

(Алёна Игоревна Аршинова)

Fødselsdato: 3.3.1985

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

401.

Rinat Ayupov

(Ринат Зайдулаевич Аюпов)

Fødselsdato: 13.8.1974

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

402.

Leonid Babashov

(Леонид Иванович Бабашов)

Fødselsdato: 31.1.1966

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

403.

Timofey Bazhenov

(Тимофей Баженов)

Fødselsdato: 25.1.1976

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

404.

Zarif Baiguskarov

(Зариф Закирович Байгускаров)

Fødselsdato: 30.6.1967

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

405.

Bekkhan Barakhoyev

(Бекхан Абдулхамидович Барахоев)

Fødselsdato: 1.8.1973

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

406.

Anton Basansky

(Антон Александрович Басанский)

Fødselsdato: 9.7.1987

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

407.

Rima Akberdinowna Batalova

(Рима Акбердиновна Баталова)

Fødselsdato: 1.1.1964

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

408.

Vitaly Bakhmetyev

(Виталий Викторович Бахметьев)

Fødselsdato: 12.8.1961

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

409.

Badma Bashankayev

(Бадма Николаевич Башанкаев)

Fødselsdato: 16.6.1978

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

410.

Irina Belych

(Ирина Викторовна Белых)

Fødselsdato: 16.8.1964

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

411.

Svetlana Bessarab

(Светлана Викторовна Бессараб)

Fødselsdato: 7.12.1970

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

412.

Daniil Bessarabov

(Даниил Владимирович Бессарабов)

Fødselsdato: 9.7.1976

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

413.

Sergey Bidonko

(Сергей Юрьевич Бидонько)

Fødselsdato: 18.8.1975

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

414.

Artyom Bichayev

(Артём Александрович Бичаев)

Fødselsdato: 4.4.1990

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

415.

Irek Borissowitsch Boguslawski

(Ирек Борисович Богуславский)

Fødselsdato: 9.9.1967

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

416.

Jelena Bondarenko

(Елена Вениаминовна Бондаренко)

Fødselsdato: 10.6.1968

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

417.

Alexander Borissov

(Александр Александрович Борисов)

Fødselsdato: 17.8.1974

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

418.

Alexander Borodai

(Александр Юрьевич Бородай)

Fødselsdato: 25.7.1972

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

419.

Nikolay Bortsov

(Николай Иванович Борцов)

Fødselsdato: 8.5.1945

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

420.

Sergey Boyarskiy

(Сергей Михайлович Боярский)

Fødselsdato: 24.1.1980

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

421.

Nikolai Brykin

(Николай Гаврилович Брыкин)

Fødselsdato: 25.11.1959

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

422.

Nikolai Buduyev

(Николай Робертович Будуев)

Fødselsdato: 24.3.1974

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

423.

Vadim Bulavinov

(Вадим Евгеньевич Булавинов)

Fødselsdato: 20.3.1963

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

424.

Sergey Burlakov

(Сергей Владимирович Бурлаков)

Fødselsdato: 26.5.1971

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

425.

Vladimir Burmatov

(Владимир Владимирович Бурматов)

Fødselsdato: 18.8.1981

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

426.

Maria Valerjevna Butina

(Мария Валерьевна Бутина)

Fødselsdato: 10.11.1988

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

427.

Tatiana Butskaya

(Татьяна Викторовна Буцкая)

Fødselsdato: 8.5.1975

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

428.

Ernest Valeev

(Эрнест Абдулович Валеев)

Fødselsdato: 7.4.1950

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

429.

Oleg Valenchuk

(Олег Дорианович Валенчук)

Fødselsdato: 14.9.1960

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

430.

Nikolai Valueev

(Николай Сергеевич Валуев)

Fødselsdato: 21.8.1973

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

431.

Maria Vasilkova

(Мария Викторовна Василькова)

Fødselsdato: 13.2.1978

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

432.

Alexey Veller

(Алексей Борисович Веллер)

Fødselsdato: 9.1.1966

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

433.

Sergey Veremeenko

(Сергей Алексеевич Веремеенко)

Fødselsdato: 26.9.1955

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

434.

Roman Vodyanov

(Роман Михайлович Водянов)

Fødselsdato: 25.11.1982

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

435.

Ilya Volfson

(Илья Светославович Вольфсон)

Fødselsdato: 8.6.1981

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

436.

Andrey Vorobev

(Андрей Викторович Воробьёв)

Fødselsdato: 24.7.1985

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

437.

Anatoliy Voronovskiy

(Анатолий Вороновский)

Fødselsdato: 28.12.1966

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

438.

Anatoli Vyborny

(Анатолий Борисович Выборный)

Fødselsdato: 8.6.1965

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

439.

Abdulkhakim Gadzhiyev

(Абдулхаким Кутбудинович Гаджиев)

Fødselsdato: 13.2.1966

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

440.

Murad Gadzhiyev

(Мурад Станиславович Гаджиев)

Fødselsdato: 31.7.1961

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

441.

Ruslan Gadzhiyev

(Руслан Гаджиевич Гаджиев)

Fødselsdato: 29.8.1978

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

442.

Oleg Garin

(Олег Владимирович Гарин)

Fødselsdato: 26.12.1973

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

443.

Dzhamaladin Gasanov

(Джамаладин Набиевич Гасанов)

Fødselsdato: 5.8.1964

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

444.

Zaur Gekkiev

(Заур Далхатович Геккиев)

Fødselsdato: 12.2.1961

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

445.

Olga Germanova

(Ольга Михайловна Германова)

Fødselsdato: 26.9.1961

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

446.

Anton Getta

(Антон Александрович Гетта)

Fødselsdato: 29.4.1980

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

447.

Dinar Gilmutdinov

(Динар Загитович Гильмутдинов)

Fødselsdato: 10.8.1969

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

448.

Ildar Gilmutdinov

(Ильдар Ирекович Гильмутдинов)

Fødselsdato: 3.9.1962

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

449.

Andrei Gimbatov

(Андрей Петрович Гимбатов)

Fødselsdato: 19.7.1979

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

450.

Boris Gladkikh

(Борис Михайлович Гладких)

Fødselsdato: 16.2.1983

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

451.

Aleksey Govyrin

(Алексей Говырин)

Fødselsdato: 26.5.1983

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

452.

Oleg Golikov

(Олег Александрович Голиков)

Fødselsdato: 21.10.1968

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

453.

Nikolay Goncharov

(Николай Александрович Гончаров)

Fødselsdato: 13.1.1984

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

454.

Anton Gorelkin

(Антон Вадимович Горелкин)

Fødselsdato: 22.12.1982

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

455.

Andrey Gorokhov

(Андрей Юрьевич Горохов)

Fødselsdato: 13.1.1960

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

456.

Andrey Gurulev

(Андрей Викторович Гурулёв)

Fødselsdato: 16.10.1967

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

457.

Galina Danchikova

(Галина Иннокентьевна Данчикова)

Fødselsdato: 13.8.1954

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

458.

Ivan Demtschenko

(Иван Иванович Демченко)

Fødselsdato: 27.9.1960

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

459.

Viktor Deryabkin

(Виктор Ефимович Дерябкин)

Fødselsdato: 11.5.1954

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

460.

Viktor Dsjuba

(Виктор Викторович Дзюба)

Fødselsdato: 10.8.1977

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

461.

Oleg Dimov

(Олег Дмитриевич Димов)

Fødselsdato: 8.3.1968

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

462.

Akhmed Dogayev

(Ахмед Шамханович Догаев)

Fødselsdato: 18.8.1965

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

463.

Nikolay Doluda

(Николай Александрович Долуда)

Fødselsdato: 10.6.1952

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

464.

Andrey Doroshenko

(Андрей Николаевич Дорошенко)

Fødselsdato: 10.3.1977

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

465.

Yuliya Nikolaevna Drozhzhina

(Юлия Николаевна Дрожжина)

Fødselsdato: 1.3.1990

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

466.

Alexander Drozdov

(Александр Сергеевич Дроздов)

Fødselsdato: 1.11.1970

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

467.

Tatyana Dyakonova

(Татьяна Ивановна Дьяконова)

Fødselsdato: 22.4.1970

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

468.

Yelena Yevtyukhova

(Елена Александровна Евтюхова)

Fødselsdato: 7.8.1970

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

469.

Aleksey Yezubov

(Алексей Петрович Езубов)

Fødselsdato: 10.2.1948

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

470.

Vitali Jefimow

(Виталий Борисович Ефимов)

Fødselsdato: 4.4.1940

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

471.

Konstantin Zakharov

(Константин Юрьевич Захаров)

Fødselsdato: 31.3.1973

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

472.

Viktor Subarev

(Зубарев Виктор Владиславович)

Fødselsdato: 20.2.1961

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

473.

Oleg Ivaninskiy

(Олег Иванович Иванинский)

Fødselsdato: 5.6.1966

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

474.

Vladimir Ivanov

(Владимир Валерьевич Иванов)

Fødselsdato: 10.2.1971

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

475.

Maxim Ivanov

(Максим Анатольевич Иванов

Fødselsdato: 24.11.1967

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

476.

Maksim Ivanov

(Максим Евгеньевич Иванов)

Fødselsdato: 23.5.1987

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

477.

Irina Ivenskikh

(Ирина Валентиновна Ивенских)

Fødselsdato: 22.7.1972

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

478.

Leonid Ivlev

(Леонид Григорьевич Ивлев)

Fødselsdato: 1.5.1953

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

479.

Viktor Ignatov

(Виктор Александрович Игнатов)

Fødselsdato: 15.10.1968

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

480.

Igor Igoshin

(Игорь Николаевич Игошин)

Fødselsdato: 11.12.1970

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

481.

Vladimir Ilynikh

(Владимир Алексеевич Ильиных)

Fødselsdato: 20.5.1975

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

482.

Alexander Iltyakov

(Александр Владимирович Ильтяков)

Fødselsdato: 9.10.1971

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

483.

Andrei Issajev

(Андрей Константинович Исаев)

Fødselsdato: 1.10.1964

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

484.

Dmitry Islamov

(Дмитрий Викторович Исламов)

Fødselsdato: 5.12.1977

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

485.

Dmitry Kadenkov

(Дмитрий Михайлович Каденков)

Fødselsdato: 3.5.1972

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

486.

Viktor Kazakov

(Виктор Алексеевич Казаков)

Fødselsdato: 4.4.1949

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

487.

Rustam Kalimullin

(Рустам Галиуллович Калимуллин)

Fødselsdato: 2.1.1958

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

488.

Alexei Kanayev

(Алексей Валерианович Канаев)

Fødselsdato: 30.9.1971

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

489.

Georgy Karlov

(Георгий Александрович Карлов)

Fødselsdato: 4.1.1971

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

490.

Anatoly Karpov

(Анатолий Евгеньевич Карпов)

Fødselsdato: 23.5.1951

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

491.

Andrey Kartapolov

(Андрей Валериевич Картаполов)

Fødselsdato: 9.11.1963

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

492.

Igor Kastyukevich

(Игорь Юрьевич Кастюкевич)

Fødselsdato: 6.12.1976

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

493.

Pavel Kachkaev

(Павел Рюрикович Качкаев)

Fødselsdato: 4.10.1951

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

494.

Ivan Kvitka

(Иван Иванович Квитка)

Fødselsdato: 4.5.1967

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

495.

Viktor Kidyaev

(Виктор Борисович Кидяев)

Fødselsdato: 9.7.1956

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

496.

Mikhail Kizeev

(Михаил Владимирович Кизеев)

Fødselsdato: 31.3.1978

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

497.

Mikhail Kislyakov

(Михаил Леонидович Кисляков)

Fødselsdato: 18.11.1975

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

498.

Alexander Kogan

(Александр Борисович Коган)

Fødselsdato: 26.2.1969

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

499.

Alfia Kogogina

(Альфия Гумаровна Когогина)

Fødselsdato: 22.2.1968

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

500.

Aleksandr Kozlovskiy

(Александр Николаевич Козловский)

Fødselsdato: 5.5.1973

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

501.

Andrey Kolesnik

(Андрей Иванович Колесник)

Fødselsdato: 26.2.1960

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

502.

Oleg Kolesnikov

(Олег Алексеевич Колесников)

Fødselsdato: 11.9.1968

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

503.

Sergey Kolunov

(Сергей Владимирович Колунов)

Fødselsdato: 22.3.1973

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

504.

Vladimir Kononov

(Владимир Михайлович Кононов)

Fødselsdato: 13.3.1958

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

505.

Olga Korobova

(Ольга Владимировна Коробова)

Fødselsdato: 15.9.1978

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

506.

Natalya Kostenko

(Наталья Васильевна Костенко)

Fødselsdato: 9.8.1980

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

507.

Sergey Kotkin

(Сергей Николаевич Коткин)

Fødselsdato: 11.3.1956

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

508.

Denis Kravchenko

(Денис Борисович Кравченко)

Fødselsdato: 17.4. 1976

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

509.

Anton Krasnoshtanov

(Антон Алексеевич Красноштанов)

Fødselsdato: 10.6.1986

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

510.

Sergey Krivonosov

(Сергей Владимирович Кривоносов)

Fødselsdato: 29.5.1971

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

511.

Mikhail Kuzmin

(Михаил Владимирович Кузьмин)

Fødselsdato: 5.8.1955

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

512.

Tatyana Kusayko

(Татьяна Алексеевна Кусайко)

Fødselsdato: 15.1.1960

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

513.

Vitaliy Kushnarev

(Виталий Васильевич Кушнарёв)

Fødselsdato: 1.5.1975

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

514.

Alexei Lavrinenko

(Алексей Фёдорович Лавриненко)

Fødselsdato: 20.8.1955

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

515.

Dmitriy Lameykin

(Дмитрий Викторович Ламейкин)

Fødselsdato: 27.2.1977

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

516.

Yevgeniy Lebedev

(Евгений Викторович Лебедев)

Fødselsdato: 12.12.1957

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

517.

Anatoliy Lesun

(Анатолий Фёдорович Лесун)

Fødselsdato: 27.2.1959

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

518.

Ruslan Abdulvakhievich Lechkhadzhiev

(Руслан Абдулвахиевич Лечхаджиев)

Fødselsdato: 2.7.1965

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

519.

Sergei Lissovski

(Сергей Фёдорович Лисовский)

Fødselsdato: 25.4.1960

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

520.

Vitali Lichachow

(Виталий Викторович Лихачёв)

Fødselsdato: 22.2.1964

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

521.

Tatyana Lobach

(Татьяна Георгиевна Лобач)

Fødselsdato: 8.1.1974

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

522.

Vyacheslav Loginov

(Вячеслав Юрьевич Логинов)

Fødselsdato: 9.1.1979

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

523.

Ivan Loor

(Иван Иванович Лоор)

Fødselsdato: 11.12.1955

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

524.

Dmitriy Lotsmanov

(Дмитрий Николаевич Лоцманов)

Fødselsdato: 2.3.1975

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

525.

Roman Lyubarskiy

(Роман Валерьевич Любарский)

Fødselsdato: 16.7.1980

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

526.

Alexander Mazhuga

(Александр Георгиевич Мажуга)

Fødselsdato: 6.8.1980

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

527.

Denis Maidanov

(Денис Майданов)

Fødselsdato: 17.2.1976

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

528.

Vyatscheslav Makarov

(Вячеслав Серафимович Макаров)

Fødselsdato: 7.5.1955

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

529.

Zurab Makiyev

(Зураб Гайозович Макиев)

Fødselsdato: 30.9.1976

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

530.

Alexander Maximov

(Александр Александрович Максимов)

Fødselsdato: 15.11.1946

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

531.

Rafael Mardanshin

(Рафаэль Мирхатимович Марданшин)

Fødselsdato: 24.12.1961

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

532.

Andrey Markov

(Андрей Павлович Марков)

Fødselsdato: 30.6.1972

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

533.

Aidar Metshin

(Айдар Раисович Метшин)

Fødselsdato: 27.8.1963

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

534.

Vitaly Milonov

(Виталий Валентинович Милонов)

Fødselsdato: 23.1.1974

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

535.

Sergey Morozov

(Сергей Иванович Морозов)

Fødselsdato: 6.9.1959

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

536.

Natalya Nazarova

(Наталья Васильевна Назарова)

Fødselsdato: 22.12.1953

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

537.

Anton Nemkin

(Антон Игоревич Немкин)

Fødselsdato: 22.8.1983

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

538.

Nikolay Nikolaev

(Николай Петрович Николаев)

Fødselsdato: 2.4.1970

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

539.

Vyacheslav Nikonov

(Вячеслав Никонов)

Fødselsdato: 5.6.1956

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

540.

Evgeniy Nifantiev

(Евгений Олегович Нифантьев)

Fødselsdato: 14.9.1978

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

541.

Nurbagand Nurbagandov

(Нурбаганд Нурбагандов)

Fødselsdato: 19.3.1957

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

542.

Yuliya Ogloblina

(Юлия Васильевна Оглоблина)

Fødselsdato: 1.11.1989

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

543.

Leonid Ogul

(Леонид Анатольевич Огуль)

Fødselsdato: 26.10.1963

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

544.

Natalya Orlova

(Наталья Алексеевна Орлова)

Fødselsdato: 29.8.1969

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

545.

Gennadiy Panin

(Геннадий Олегович Панин)

Fødselsdato: 13.6.1981

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

546.

Nikolay Pankov

(Николай Васильевич Панков)

Fødselsdato: 5.1.1965

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

547.

Irina Aleksandrovna Pankina

(Ирина Александровна Панькина)

Fødselsdato: 8.3.1986

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

548.

Evgeny Pervyshov

(Евгений Алексеевич Первышов)

Fødselsdato: 4.5.1976

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

549.

Vyacheslav Petrov

(Вячеслав Анатольевич Петров)

Fødselsdato: 17.8.1969

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

550.

Sergey Petrov

(Сергей Валериевич Петров)

Fødselsdato: 19.4.1965

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

551.

Yury Petrov

(Юрий Александрович Петров)

Fødselsdato: 10.4.1947

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

552.

Nikolay Petrunin

(Николай Юрьевич Петрунин)

Fødselsdato: 27.2.1976

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

553.

Valentina Pivnenko

(Валентина Николаевна Пивненко)

Fødselsdato: 14.6.1947

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

554.

Olga Pilipenko

(Ольга Васильевна Пилипенко)

Fødselsdato: 4.1.1966

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

555.

Dmitri Pirog

(Дмитрий Юрьевич Пирог)

Fødselsdato: 27.6.1980

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

556.

Vladimir Plotnikov

(Владимир Николаевич Плотников)

Fødselsdato: 30.11.1961

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

557.

Dmitriy Viktorovich Pogorelyy

(Дмитрий Викторович Погорелый)

Fødselsdato: 4.10.1977

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

558.

Nataliya Poluyanova

(Наталия Владимировна Полуянова)

Fødselsdato: 11.3.1981

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

559.

Arkady Ponomarev

(Аркадий Николаевич Пономарёв)

Fødselsdato: 16.5.1956

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

560.

Yevgeny Popov

(Евгений Попов)

Fødselsdato: 11.9.1978

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

561.

Aleksandr Prokopyev

(Александр Сергеевич Прокопьев)

Fødselsdato: 5.8.1986

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

562.

Roman Ptitsyn

(Роман Викторович Птицын)

Fødselsdato: 8.9.1975

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

563.

Vladislav Reznik

(Владислав Матусович Резник)

Fødselsdato: 17.5.1954

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

564.

Vladimir Resin

(Владимир Иосифович Ресин)

Fødselsdato: 21.2.1936

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

565.

Victoria Rodina

(Виктория Сергеевна Родина)

Fødselsdato: 29.10.1989

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

566.

Irina Rodnina

(Ирина Константиновна Роднина)

Fødselsdato: 12.9.1949

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

567.

Roman Romanenko

(Роман Юрьевич Романенко)

Fødselsdato: 9.8.1971

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

568.

Mikhail Romanov

(Михаил Валентинович Романов)

Fødselsdato: 3.11.1984

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

569.

Igor Rudensky

(Игорь Николаевич Руденский)

Fødselsdato: 11.9.1962

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

570.

Alexander Rumyantsev

(Александр Григорьевич Румянцев)

Fødselsdato: 12.2.1947

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

571.

Zhanna Ryabtseva

(Рябцева Жанна Анатольевна)

Fødselsdato: 8.12.1977

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022


23.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 42/74


COUNCIL REGULATION (EU) 2022/262

of 23 February 2022

amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 215 thereof,

Having regard to Council Decision (CFSP) 2022/264 (1) of 23 February 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine,

Having regard to the joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission,

Whereas:

(1)

On 31 July 2014, the Council adopted Regulation (EU) No 833/2014 (2).

(2)

Regulation (EU) No 833/2014 gives effect to certain measures provided for in Council Decision 2014/512/CFSP (3) and prohibits the sale, supply, transfer or export of dual-use goods and technology to any person, entity or body in Russia or for use in Russia, if those items are for military use or for military end-users. It also bans the sale of such goods and technology to specified legal persons in Russia and prohibits the provision of technical assistance and other related services as well as financing and financial assistance related to such goods and technology. In addition, it requires operators to obtain a prior authorisation for the sale, supply, transfer or export of certain technologies for the oil industry in Russia and prohibits the provision of associated services necessary for deep-water oil exploration and production, arctic oil exploration and production or shale oil projects in Russia, including its Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. It also prohibits the provision of technical assistance related to the goods and technology listed in the Common Military List of the European Union or related to the provision, manufacture, maintenance and use of such goods. It also imposes restrictions on access to the capital market for certain Russian financial institutions.

(3)

On 21 February 2022, the President of the Russian Federation signed a decree recognising the ‘independence and sovereignty’ of the non-government controlled areas of Donetsk and Lugansk oblasts of Ukraine and ordered Russian armed forces into those areas.

(4)

In view of the gravity of the situation, on 23 February 2022 the Council adopted Decision (CFSP) 2022/264 amending Decision 2014/512/CFSP and imposing further restrictive measures prohibiting the financing of Russia, its government and its Central Bank.

(5)

Regulation (EU) No 833/2014 should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Regulation (EU) 833/2014 is amended as follows:

(1)

in Article 1, point (f)(iii) is replaced by the following:

‘(iii)

any other securities giving the right to acquire or sell any such transferable securities or giving rise to a cash settlement determined by reference to transferable securities;’;

(2)

the following Article is inserted:

‘Article 5a

1.   It shall be prohibited to directly or indirectly purchase, sell, provide investment services for or assistance in the issuance of, or otherwise deal with transferable securities and money-market instruments issued after 9 March 2022 by:

(a)

Russia and its government; or

(b)

the Central Bank of Russia; or

(c)

a legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of the entity referred to in point (b).

2.   It shall be prohibited to directly or indirectly make or be part of any arrangement to make any new loans or credit to any legal person, entity or body referred to in paragraph 1 after 23 February 2022.

The prohibition shall not apply to loans or credit that have a specific and documented objective to provide financing for non-prohibited imports or exports of goods and non-financial services between the Union and any third State, including the expenditure for goods and services from another third State that is necessary for executing the export or import contracts.

3.   The prohibition in paragraph 2 shall not apply to drawdown or disbursements made under a contract concluded before 23 February 2022 provided that the following conditions are met:

(a)

all the terms and conditions of such drawdown or disbursements:

(i)

were agreed before 23 February 2022; and

(ii)

have not been modified on or after that date; and

(b)

before 23 February 2022 a contractual maturity date has been fixed for the repayment in full of all funds made available and for the cancellation of all the commitments, rights and obligations under the contract.

The terms and conditions of drawdowns and disbursements referred to in point (a) include provisions concerning the length of the repayment period for each drawdown or disbursement, the interest rate applied or the interest rate calculation method, and the maximum amount.’;

(3)

in Article 11(1), point (a) is replaced by the following:

‘(a)

legal persons, entities or bodies referred to in point (b) or (c) of Article 5(1), in point (c) or (d) of Article 5(2), in point (a), (b) or (c) of Article 5a(1), or listed in Annex III, IV, V or VI;’;

(4)

Article 12 is replaced by the following:

‘Article 12

It shall be prohibited to participate, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent prohibitions in this Regulation, including by acting as a substitute for legal persons, entities or bodies referred to in Article 5 or 5a, or by acting to their benefit by using the exceptions in Article 5(3) or 5a(2).’.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 23 February 2022 ,

For the Council

The President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OJ L 42 I, 23.2.2022, p. 95.

(2)  Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 1).

(3)  Council Decision 2014/512/CFSP of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 13).


23.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 42/77


RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/263

af 23. februar 2022

om restriktive foranstaltninger som reaktion på anerkendelsen af de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk og Luhansk i Ukraine og ordren til at sende russiske væbnede styrker ind i disse områder

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2022/266 af 23. februar 2022 om restriktive foranstaltninger som reaktion på anerkendelsen af de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine og ordren til at sende russiske væbnede styrker ind i området (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som reaktion på Den Russiske Føderations præsidents undertegnelse af et dekret, der anerkender "uafhængigheden og suveræniteten" for de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine og beordrer de russiske væbnede styrker ind i disse områder, vedtog Rådet den 23. februar 2022 afgørelse (FUSP) 2022/266.

(2)

Afgørelse (FUSP) 2022/266 indfører restriktioner på varer med oprindelse i de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine og på direkte eller indirekte levering af finansieringsmidler eller finansiel bistand samt forsikring og genforsikring i tilknytning til import af sådanne varer, med undtagelse af varer, for hvilke Ukraines regering har udstedt et oprindelsescertifikat.

(3)

Desuden begrænser afgørelse (FUSP) 2022/266 handelen med varer og teknologi til brug i visse sektorer i de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine og forbyder tjenesteydelser i sektorerne transport, telekommunikation og energi eller prospektering, efterforskning og produktion af olieressourcer, gasressourcer og mineralske ressourcer samt tjenesteydelser i tilknytning til turismeaktiviteter i de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine.

(4)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser.

(5)

Medlemsstaterne og Kommissionen bør underrette hinanden om foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og om andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse med denne forordning.

(6)

Medlemsstaterne bør fastsætte regler om sanktioner, der finder anvendelse i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og sikre, at de gennemføres. Sådanne sanktioner bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelserne og have afskrækkende virkning.

(7)

Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, og der bør derfor indføres lovgivning på EU-plan, navnlig for at sikre en ensartet anvendelse af dem i alle medlemsstaterne.

(8)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a)

"mæglervirksomhed":

i)

forhandling eller styring af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af varer og teknologi eller af finansielle og tekniske tjenester, herunder fra et tredjeland til et andet tredjeland, eller

ii)

salg eller køb af varer og teknologi eller af finansielle og tekniske tjenester, herunder hvis de befinder sig i tredjelande med henblik på overførsel til et andet tredjeland

b)

"fordring: enhver fordring, som er gjort gældende før eller efter den 24. februar 2022 i henhold til eller i forbindelse med en kontrakt eller en transaktion, uanset om fordringen er gjort gældende under en retssag, herunder særligt:

i)

en fordring, som tager sigte på opfyldelse af enhver forpligtelse, som er resultatet af eller har tilknytning til en kontrakt eller transaktion

ii)

en fordring, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af en finansiel garanti eller modgaranti uanset dens form

iii)

et erstatningskrav i forbindelse med en kontrakt eller transaktion

iv)

en modfordring

v)

en fordring, som tager sigte på, også ved eksigibilitet, at opnå anerkendelse eller fuldbyrdelse af en dom, en voldgiftskendelse eller en tilsvarende afgørelse, uanset hvor den er afsagt eller truffet

c)

"kontrakt eller transaktion": enhver transaktion uanset form og uanset hvilken lov der finder anvendelse på den, bestående af en eller flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået mellem samme eller forskellige parter; udtrykket "kontrakt" omfatter med henblik herpå navnlig enhver finansiel garanti og modgaranti eller enhver kredit, også selv om de er juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestemmelse, som opstår i forbindelse med en sådan transaktion

d)

"angivne områder": de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine

e)

"enhed på de angivne områder": enhed, der har vedtægtsmæssigt hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed i de angivne områder, dens datterselskaber eller tilknyttede virksomheder under dens kontrol i de angivne områder samt filialer og andre enheder, der opererer i de angivne områder

f)

"varer med oprindelse i de angivne områder": varer, som er fuldt ud fremstillet i de angivne områder, eller som har undergået den sidste væsentlige bearbejdning der, idet artikel 60 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (2) finder tilsvarende anvendelse

g)

"investeringstjenester": følgende tjenester og aktiviteter:

i)

modtagelse og formidling af ordrer vedrørende et eller flere finansielle instrumenter

ii)

udførelse af ordrer på kunders vegne

iii)

handel for egen regning

iv)

porteføljepleje

v)

investeringsrådgivning

vi)

afsætningsgaranti for finansielle instrumenter og/eller placering af finansielle instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse

vii)

placering af finansielle instrumenter uden fast forpligtelse

h)

"teknisk bistand": enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk tjenesteydelse; støtten kan ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab eller kompetencer eller konsulentydelse; teknisk bistand omfatter mundtlig bistand

i)

"Unionens område": de af medlemsstaternes områder, hvorpå traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum

j)

"kompetente myndigheder": medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen over websteder i bilag I.

Artikel 2

1.   Det er forbudt:

a)

til Den Europæiske Union at importere varer med oprindelse i de angivne områder

b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand samt forsikring og genforsikring i tilknytning til import af de i litra a) omhandlede varer.

2.   De i stk. 1 omhandlede forbud finder ikke anvendelse på:

a)

opfyldelsen indtil den 24. maj 2022 af handelskontrakter, der er indgået før den 23. februar 2022 eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at opfylde kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret

b)

varer med oprindelse i de angivne områder, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

Artikel 3

1.   Det er forbudt:

a)

at erhverve nye eller udvide eksisterende kapitalinteresser i form af ejerskab af fast ejendom beliggende i de angivne områder

b)

at erhverve nye eller udvide eksisterende kapitalinteresser i form af ejerskab af eller kontrol over enheder i de angivne områder, herunder fuldstændig erhvervelse af en sådan enhed eller erhvervelse af kapitalandele og andre værdipapirer med karakter af kapitalinteresser i en sådan enhed

c)

at yde eller deltage i ordninger, hvorved der ydes lån eller kreditter eller på anden måde leveres finansieringsmidler, herunder egenkapital, til en enhed i de angivne områder, eller som har til dokumenteret formål at finansiere en sådan enhed

d)

at oprette joint ventures i de angivne områder eller med en enhed i de angivne områder

e)

at yde investeringstjenester med direkte tilknytning til de aktiviteter, der er omhandlet i litra a)-d).

2.   Forbuddene og restriktionerne i denne artikel finder ikke anvendelse på lovlige forretninger med enheder uden for de angivne områder, såfremt de tilhørende investeringer ikke er bestemt til enheder i de angivne områder.

3.   Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen af en forpligtelse i medfør af en kontrakt, der er indgået inden den 23. februar 2022, eller i medfør af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af en sådan kontrakt, forudsat at den kompetente myndighed senest fem arbejdsdage forinden er blevet underrettet.

Artikel 4

1.   Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere varer og teknologi, som er opført på listen i bilag II,

a)

til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i de angivne områder eller

b)

til brug i de angivne områder.

Bilag II omfatter visse varer og teknologier, der er egnede til brug i følgende nøglesektorer:

i)

transport

ii)

telekommunikation

iii)

energi

iv)

prospektering, efterforskning og produktion af olieressourcer, gasressourcer og mineralske ressourcer.

2.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til varer og teknologi, der er opført på listen i bilag II, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af sådanne varer til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i de angivne områder eller til anvendelse i de angivne områder

b)

direkte eller indirekte at yde finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til varer og teknologi, der er opført på listen i bilag II til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i de angivne områder eller til anvendelse i de angivne områder.

3.   Forbuddene i stk. 1 og 2 berører ikke opfyldelsen indtil den 24. august 2022 af en forpligtelse i medfør af en kontrakt, der er indgået inden den 23. februar 2022, eller i medfør af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige til opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at den kompetente myndighed senest fem arbejdsdage forinden er blevet underrettet.

Artikel 5

1.   Det er forbudt at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed eller bygge- og anlægsarbejder samt ingeniørtjenester i direkte tilknytning til infrastruktur i de angivne områder i de sektorer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, uanset varernes eller teknologiens oprindelse.

2.   Forbuddet i stk. 1 berører ikke opfyldelsen indtil den 24. august 2022 af forpligtelser i medfør af kontrakter, der er indgået inden den 23. februar 2022, eller i medfør af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af en sådan kontrakt.

3.   Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller som følge at omgå forbuddene i stk. 1 og 2.

Artikel 6

1.   Det er forbudt at levere tjenesteydelser i direkte tilknytning til turismeaktiviteter i de angivne områder.

2.   Forbuddet i stk. 1 berører ikke opfyldelsen indtil den 24. august 2022 af en forpligtelse i medfør af en kontrakt eller tilknyttet kontrakt, der er indgået inden den 23. februar 2022, eller i medfør af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige til opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at den kompetente myndighed senest fem arbejdsdage forinden er blevet underrettet.

Artikel 7

1.   De kompetente myndigheder kan på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give en tilladelse i forbindelse med de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 2, og de varer og den teknologi, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, såfremt de:

a)

er nødvendige til officielle formål i konsulære repræsentationer eller internationale organisationer i de angivne områder, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten

b)

har tilknytning til projekter, der udelukkende er til støtte for hospitaler eller andre offentlige sundhedsinstitutioner, der yder lægehjælp, eller civile uddannelsesinstitutioner i de angivne områder, eller

c)

er apparater eller udstyr til medicinsk anvendelse.

2.   De kompetente myndigheder kan også på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til en transaktion i tilknytning til de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, såfremt transaktionen vedrører vedligeholdelse med henblik på at garantere eksisterende infrastrukturs sikkerhed.

3.   De kompetente myndigheder kan desuden på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, også give en tilladelse i tilknytning til de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, og i artikel 4, stk. 2, og i tilknytning til de varer og den teknologi, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, og til de tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 5, hvis salget, leveringen, overførslen eller eksporten af varerne eller gennemførelsen af aktiviteterne er nødvendig for akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der kan have alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed, herunder eksisterende infrastrukturs sikkerhed, eller miljøet. I behørigt begrundede hastende tilfælde kan salget, leveringen, overførslen eller eksporten finde sted uden forudgående tilladelse, forudsat at den pågældende eksportør senest fem arbejdsdage efter, at salget, leveringen, overførslen eller eksporten har fundet sted, giver de kompetente myndigheder meddelelse herom indeholdende detaljerede oplysninger om den relevante begrundelse for, hvorfor salget, leveringen, overførslen eller eksporten har fundet sted uden forudgående tilladelse.

Kommissionen og medlemsstaterne underretter hinanden om de foranstaltninger, der træffes i medfør af dette stykke, og deler alle andre relevante oplysninger, de har til rådighed.

Artikel 8

Det er forbudt bevidst og forsætligt, herunder indirekte, at deltage i aktiviteter, der har til formål eller som følge at omgå forbuddene i denne forordning.

Artikel 9

Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer medfører ikke ansvar af nogen form for de pågældende, hvis de ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handling ville være i strid med foranstaltningerne i denne forordning.

Artikel 10

1.   Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte helt eller delvis er blevet påvirket af foranstaltningerne i denne forordning, herunder erstatningskrav eller andre tilsvarende fordringer, såsom krav om modregning eller erstatning i henhold til garanti, særlig ikke fordringer, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af garantier eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier uanset deres form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:

a)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 (3)

b)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en af de i litra a) omhandlede personer, enheder eller organer

c)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der ved en voldgiftsmæssig, judiciel eller administrativ afgørelse er fundet skyldige i at have overtrådt forbuddene i denne forordning

d)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, såfremt fordringen vedrører varer, det i henhold til artikel 2, stk. 1, er forbudt at importere.

2.   I forbindelse med enhver procedure vedrørende inddrivelse af en fordring påhviler det den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der søger at få fordringen inddrevet, at bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.

3.   Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede fysiske og juridiske personer, enheder eller organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 11

1.   Kommissionen og medlemsstaterne underretter hinanden om foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser og håndhævelsesproblemer samt domme afsagt af nationale domstole.

2.   Medlemsstaterne underretter straks hinanden og Kommissionen om andre relevante oplysninger, som de råder over, og som kan påvirke den effektive gennemførelse af denne forordning.

Artikel 12

Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag I på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

Artikel 13

1.   Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de i stk. 1 omhandlede regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om senere ændringer.

Artikel 14

1.   Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der henvises til i denne forordning, og angiver dem på de websteder, der er opført i bilag I. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen eventuelle ændringer af deres webadresse, som er opført i bilag I.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres kompetente myndigheder, herunder disses kontaktoplysninger, straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

3.   Når der i denne forordning fastsættes krav om, at der skal gives meddelelse eller underretning til eller på anden måde kommunikeres med Kommissionen, benyttes de adresser og øvrige kontaktoplysninger, der er angivet i bilag I.

Artikel 15

Denne forordning finder anvendelse:

a)

på Unionens område, herunder i dens luftrum

b)

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c)

på alle personer inden for eller uden for Unionens område, som er statsborgere i en medlemsstat

d)

på alle juridiske personer, enheder eller organer inden for eller uden for Unionens område, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

på alle juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Unionen.

Artikel 16

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2022.

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


(1)  EUT L 42 I af 23.2.2022, s. 109.

(2)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(3)  Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6).


BILAG I

Websteder med oplysninger om de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen

BELGIEN

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIEN

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TJEKKIET

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

TYSKLAND

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTLAND

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLAND

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIEN

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPERN

https://mfa.gov.cy/themes/

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGARN

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

ΜΑLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NEDERLANDENE

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ØSTRIG

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIET

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

https://um.fi/pakotteet

SVERIGE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Europa-Kommissionen underrettes på følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen (GD FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles, Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


BILAG II

Liste over produkter og teknologi som omhandlet i artikel 4

Kapitel/KN-kode

Varebeskrivelse

Kapitel 25

SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT

Kapitel 26

MALME, SLAGGER OG ASKE

Kapitel 27

MINERALSKE BRÆNDSELSSTOFFER, MINERALOLIER OG DESTILLATIONSPRODUKTER DERAF; BITUMINØSE STOFFER; MINERALSK VOKS

Kapitel 28

UORGANISKE KEMIKALIER; UORGANISKE ELLER ORGANISKE FORBINDELSER AF ÆDLE METALLER, AF SJÆLDNE JORDARTERS METALLER, AF RADIOAKTIVE GRUNDSTOFFER OG AF ISOTOPER

Kapitel 29

ORGANISKE KEMIKALIER

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter fra kemiske og nærtstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet

3826 00

Biodiesel og blandinger deraf, uden indhold eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Kapitel 72

Jern og stål

Kapitel 73

Varer af jern og stål

Kapitel 74

Kobber og varer deraf

Kapitel 75

Nikkel og varer deraf

Kapitel 76

Aluminium og varer deraf

Kapitel 78

Bly og varer deraf

Kapitel 79

Zink og varer deraf

Kapitel 80

Tin og varer deraf

Kapitel 81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse metaller

8207 13 00

VÆRKTØJ TIL BJERG- ELLER JORDBORING, UDSKIFTELIGT, MED VIRKSOMME DELE AF SINTREDE METALCARBIDER ELLER CERMETS

8207 19 10

VÆRKTØJ TIL BJERG- ELLER JORDBORING, UDSKIFTELIGT, MED VIRKSOMME DELE AF DIAMANT ELLER AGGLOMERERET DIAMANT

8401

Atomreaktorer; ikke-bestrålede brændselselementer til atomreaktorer; isotopseparatorer:

8402

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler, som også kan producere lavtryksdamp); kedler med overhedning:

8403

Kedler til centralopvarmning, bortset fra kedler henhørende under pos. 8402

8404

Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos. 8402 eller 8403 (f.eks. economisere, overhedere, sodblæsere eller rekuperatorer); kondensatorer til dampmaskiner

8405

Luftgas- og vandgasgeneratorer, også med renseapparater; acetylengasgeneratorer og lignende gasgeneratorer, som arbejder med vand, også med renseapparater

8406

Dampturbiner:

8407

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel

8408

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer)

8409

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til forbrændingsmotorer henhørende under pos. 8407 eller 8408

8410

Hydrauliske turbiner, vandhjul og regulatorer dertil

8411

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner

8412

Andre kraftmaskiner og motorer

8413

Væskepumper, også med målere; væskeelevatorer

8414

Luftpumper, vakuumpumper, luft- og andre gaskompressorer samt ventilatorer; emhætter med indbygget ventilator, også med filter

8415

Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden

8416

Fyringsaggregater til flydende brændstof, pulveriseret fast brændsel eller gas; mekaniske stokere samt mekaniske riste, mekaniske askeudtømningsapparater og lignende apparater dertil

8417

Industri- og laboratorieovne, herunder forbrændingsovne (undtagen elektriske ovne)

8418

Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415

8420

Kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner til metal eller glas, samt valser dertil

8421

Centrifuger, herunder tørrecentrifuger; maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker eller gasser

8422

Opvaskemaskiner; maskiner og apparater til rensning eller tørring af flasker og andre beholdere; maskiner og apparater til påfyldning, lukning, forsegling eller etikettering af flasker, dåser, æsker, sække og andre beholdere; maskiner og apparater til kapsling af flasker, glas, rør og lignende beholdere; andre emballeringsmaskiner og emballeringsapparater (herunder maskiner til emballering med krympefolie); maskiner og apparater til tilsætning af kulsyre til drikkevarer

8423

Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte (undtagen vægte, følsomme for 5 centigram og derunder); vægtlodder af enhver art

8424

Mekaniske apparater (også hånddrevne) til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af væsker eller pulvere; ildslukningsapparater, også med ladning; sprøjtepistoler og lignende redskaber; dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner

8425

Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande ("skips"); spil og ankerspil; donkrafte

8426

Svingkraner og andre kraner, herunder kabelkraner; mobile portalkraner, portalløftetrucker og krantrucker

8427

Gaffeltrucker; andre trucker med anordning til løftning eller flytning

8428

Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning (f.eks. elevatorer, rulletrapper, transportører og tovbaner)

8429

Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og levellers), scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, stampemaskiner og vejtromler, selvkørende

8430

Andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbrydning og lign. (f.eks. maskiner til planering, udgravning, stampning, komprimering eller boring); piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere

8431

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner eller apparater henhørende under pos. 8425 -8430

8432

Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsmaskiner og -apparater til jordens bearbejdning og dyrkning; tromler til plæner eller sportspladser

8435

Pressere, persere og andre maskiner og apparater til brug ved fremstilling af vin, cider, frugtsaft eller lignende drikkevarer

8436

Andre maskiner og apparater til landbrug, havebrug, skovbrug, fjerkræavl eller biavl, herunder spiringsanlæg med mekanisk udstyr eller udstyr til opvarmning; rugemaskiner og kyllingemødre

8437

Maskiner og apparater til rensning og sortering af frø, korn eller tørrede bælgfrugter; maskiner og apparater til møllerier og maskiner og apparater til anden behandling af korn og tørrede bælgfrugter (undtagen maskiner og apparater af landbrugstyper)

8439

Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse af cellulosefibre eller til fremstilling og efterbehandling af papir og pap

8440

Maskiner og apparater til bogindbinding, herunder symaskiner til hæftning af bøger

8441

Andre maskiner og apparater til forarbejdning af papirmasse, papir og pap, herunder papir- og papskæremaskiner af enhver art

8442

Maskiner, apparater og redskaber (undtagen værktøjsmaskiner henhørende under pos. 8456 -8465 ) til fremstilling og bearbejdning af trykplader, trykcylindre og lign.; trykplader, trykcylindre og lign.; plader, cylindre og litografiske sten, behandlet til grafisk brug (slebet, poleret og lign.)

8443

Trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign. henhørende under pos. 8442 ; andre printere, kopieringsmaskiner og telefaxapparater, også kombineret; dele og tilbehør

8444 00

Maskiner til fremstilling (ekstrusion), strækning, teksturering og skæring af kemofibre

8445

Maskiner til bearbejdning af tekstilfibre; spinde- og tvindemaskiner samt andre maskiner til fremstilling af tekstilgarn; spolemaskiner (herunder skudgarnsspolemaskiner) og maskiner til bearbejdning af tekstilgarn med henblik på anvendelse i de under pos. 8446 eller 8447 nævnte maskiner

8447

Strikkemaskiner, stitch-bondingmaskiner, maskiner til fremstilling af overspundet garn, tyl, blonder og kniplinger, broderier, possement og net samt maskiner til tufting

8448

Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de under pos. 8444 , 8445 , 8446 eller 8447 hørende maskiner (f.eks. skaftmaskiner, jacquardmaskiner, kæde– og skudvogtere samt skytteskiftningsmaskiner); dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under denne position eller under pos. 8444 , 8445 , 8446 eller 8447 (f.eks. spindler og spindelvinger, kartebeslag, kamme, spindedyser, væveskytter, vævelidser (søller), skaftrammer samt nåle til strikkemaskiner)

8449 00 00

Maskiner og apparater til fremstilling og efterbehandling af filt og fiberdug i metermål eller i anden form, herunder maskiner og apparater til fremstilling af filthatte; blokke til fremstilling af hatte

8450

Vaskemaskiner, også med tørremaskine:

8452

Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger henhørende under pos. 8440 ; møbler, borde og overtræk, specielt konstrueret til symaskiner; symaskinenåle

8453

Maskiner og apparater (undtagen symaskiner) til beredning, garvning og forarbejdning af huder, skind eller læder og til fremstilling eller reparation af fodtøj eller andre varer af huder, skind eller læder

8454

Konvertorer, støbeskeer, kokiller og støbemaskiner, af den art der anvendes i den metallurgiske industri og i metalstøberier

8455

Valsemaskiner til valsning af metaller samt valser dertil

8456

Værktøjsmaskiner til bearbejdning af ethvert materiale, som fjerner materiale ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og fotonstråler, ultralyd, elektroerosion, elektrokemiske processer, elektronstråler, ionstråler eller plasmabue; vandskæremaskiner

8457

Maskincentre, enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdningsenheder, transfermaskiner (flerstationsmaskiner)

8458

Drejebænke (herunder drejecentre), til fjernelse af metal

8459

Værktøjsmaskiner (herunder kombinerede bore-, fræse- og gevindskæremaskiner) til boring, udboring, fræsning og gevindskæring i metal, undtagen drejebænke (herunder drejecentre) henhørende under pos. 8458

8460

Slibemaskiner, hvæssemaskiner, honemaskiner, lappemaskiner, poleremaskiner og lignende maskiner til overfladebehandling af metal eller cermets ved hjælp af slibesten, slibeskiver eller slibe- eller poleremidler, undtagen tandhjulsfremstillingsmaskiner henhørende under pos. 8461

8461

Høvlemaskiner, shapingmaskiner, notstikkemaskiner, rømmemaskiner, maskiner til fremstilling og færdigbearbejdning af tandhjul, maskinsave, afskæremaskiner og andre spåntagende værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal eller cermets, ikke andetsteds tariferet

8462

Værktøjsmaskiner (herunder pressere) til frismedning, sænksmedning og hamring af metal; værktøjsmaskiner (herunder pressere) til bearbejdning af metal ved bøjning, bukning, retning, klipning, lokning, stansning eller udhugning; pressere, undtagen de forannævnte, til bearbejdning af metal eller sintrede metalcarbider

8463

Andre ikke-spåntagende værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal eller cermets

8464

Værktøjsmaskiner til bearbejdning af sten, keramisk materiale, beton, asbestcement og lignende mineralske materialer eller til bearbejdning af glas i kold tilstand

8465

Værktøjsmaskiner (herunder sømme-, hæfte-, klæbe- og andre samlemaskiner) til bearbejdning af træ, kork, ben, hårdgummi, hård plast og lignende hårde materialer

8466

Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til værktøjsmaskiner henhørende under pos. 8456 -8465 , herunder materiale– og værktøjsholdere, selvåbnende gevindskærehoveder, delehoveder og andet specialtilbehør; værktøjsholdere til håndværktøj af enhver art

8467

Håndværktøj, pneumatisk, hydraulisk eller med indbygget elektrisk eller ikke-elektrisk motor

8468

Maskiner og apparater til lodning og svejsning, også anvendelige til skæring, undtagen maskiner og apparater henhørende under pos. 8515 ; gasdrevne flammehærdere

8469 00

Skrivemaskiner, undtagen printere henhørende under pos. 8443 ; tekstbehandlingsmaskiner

8470

Regnemaskiner og maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med indbyggede regnefunktioner; bogholderimaskiner, frankeringsmaskiner, billetmaskiner og lignende maskiner med indbygget regnemekanisme; kasseapparater

8471

Automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil; magnetiske og optiske læsere, maskiner til overførsel af data til datamedier i kodet form samt maskiner til bearbejdning af sådanne data, ikke andetsteds tariferet

8472

Andre maskiner og apparater til kontorbrug (f.eks. duplikatorer af hektograftypen og stencilduplikatorer, adresseringsmaskiner, automatiske seddelautomater, møntsorterings-, mønttælle- og møntpakkemaskiner, blyantspidsemaskiner, perforeringsmaskiner og hæftemaskiner)

8473

Dele og tilbehør (undtagen beskyttelsesovertræk, transportkasser og lign.), som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner og apparater henhørende under pos. 8469 -8472

8474

Maskiner og apparater til sortering, harpning, vaskning, knusning, formaling, blanding og æltning af jord, sten, malm og andre faste mineralske stoffer, også i pulver- og pastaform; maskiner og apparater til agglomerering og formning af faste brændselsstoffer, keramiske masser, uhærdet cement, gips og andre mineralske produkter i pulver- eller pastaform; maskiner til fremstilling af støbeforme af sand

8475

Maskiner til samling af elektriske lamper, elektronrør og blitzlamper, indkapslet i glas; maskiner og apparater til fremstilling og bearbejdning af glas og glasvarer i varm tilstand

8476

Salgsautomater (f.eks. frimærke-, cigaret-, fødevare- og drikkevareautomater), herunder vekselautomater

8477

Maskiner og apparater til bearbejdning af gummi og plast eller til fremstilling af varer af disse materialer, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

8478

Maskiner og apparater til forarbejdning af tobak, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

8479

Maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

8480

Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller; støbeforme til metaller (bortset fra kokiller), metalkarbid, glas, mineralske materialer, gummi og plast

8481

Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, tanke, kar og lignende beholdere, herunder trykreguleringsventiler og termostatregulerede ventiler

8482

Kugle- og rullelejer

8483

Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe; lejehuse og aksellejer; tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere; svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke; akselkoblinger og andre koblinger (herunder universalkoblinger)

8484

Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal; sæt og assortimenter af pakninger og lign. af forskellig beskaffenhed i poser, hylstre eller lignende emballager; mekaniske pakninger

8486

Maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvlederstave, -skiver og -komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme; maskiner og apparater som nævnt i bestemmelse 9 C til dette kapitel; dele og tilbehør

8487

Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber ikke andetsteds tariferet i dette kapitel og ikke forsynet med elektriske forbindelsesdele, isolatorer, spoler, kontakter eller andre elektriske dele

8501

Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse af generatorsæt

8502

Elektriske generatorsæt og roterende elektriske omformere

8503

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til elektriske motorer og generatorer, elektriske generatorsæt eller roterende elektriske omformere, i.a.n.

8504

Elektriske transformatorer, statiske omformere (f.eks. ensrettere) og induktionsspoler samt dele dertil

8505

Elektromagneter (undtagen til medicinsk brug); permanente magneter og emner til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering; elektromagnetiske og permanentmagnetiske borepatroner, spændebakker, skruestikker og lignende emneholdere; elektromagnetiske koblinger og bremser; elektromagnetiske bæremagneter; dele dertil

8507

Elektriske akkumulatorer, herunder separatorer (også kvadratiske eller rektangulære) samt dele dertil (undtagen brugte og af blødgummi eller tekstilmaterialer)

8511

Elektrisk start- og tændingsudstyr, af den art der anvendes til motorer med gnist- eller kompressionstænding (f.eks. tændmagneter, magnetomaskiner, tændspoler, startmotorer, tændrør og startgløderør); jævnstrøms- og vekselstrømsgeneratorer samt returstrømsrelæer, af den art der anvendes i forbindelse med forbrændingsmotorer, samt dele dertil

8514

Elektriske industri- og laboratorieovne (herunder induktionsovne og dielektriske ovne (undtagen tørreovne); andre apparater til varmebehandling af materialer ved induktion eller ad dielektrisk vej til brug i industrien eller i laboratorier samt dele dertil

8515

Elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning, også anvendelige til skæring (herunder apparater som arbejder ved elektrisk opvarmet gas) samt tilsvarende maskiner og apparater, som fungerer ved hjælp af laserstråler, lys-, foton- eller elektronstråler, ultralyd, induktion eller plasmabue; elektriske maskiner og apparater til varmsprøjtning af metal, sintret metalcarbid eller cermets; dele dertil (undtagen varmsprøjtepistoler)

8525

Sendere til radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer

8526

Radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernbetjeningsapparater

8527

Modtagere til radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet

8528

Monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere; fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere

8529

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525 -8528

8530

Signal-, sikkerheds- og trafikreguleringsudstyr, elektrisk, til jernbaner, sporveje, veje, floder, kanaler, parkeringspladser, havne og lufthavne; dele hertil (undtagen mekanisk og elektromekanisk udstyr henhørende under pos. 8608 )

8531

Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle (f.eks. ringeapparater, sirener, signaltavler, tyverialarmer og brandalarmer) (undtagen af den art der anvendes til cykler, motorkøretøjer og undtagen signal-, sikkerheds- og trafikreguleringsudstyr)

8532

Elektriske kondensatorer, faste, variable eller justerbare samt dele dertil

8533

Elektriske modstande (herunder reostater og potentiometre), undtagen varmemodstande samt dele dertil

8534

Trykte kredsløb

8535

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb (f.eks. afbrydere, sikringer, overspændingsafledere, spændingsstabilisatorer, overspændingsbeskyttere, stikpropper og andre konnektorer, forgreningsdåser), til driftsspænding over 1 000 volt (undtagen kontrolpulte, kontroltavler og lignende henhørende under pos. 8537 )

8536

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb (f.eks. afbrydere, relæer, sikringer, overspændingsbeskyttere, stikpropper og -dåser, lampefatninger, forgreningsdåser), til driftsspænding 1 000 volt og derunder (undtagen kontrolpulte, kontroltavler og lignende henhørende under pos. 8537 )

8537

Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter og lignende, sammensat af to eller flere af de under pos. 8535 eller 8536 nævnte apparater, til elektrisk styring eller distribution af elektricitet, herunder også tavler mv. indeholdende instrumenter og apparater henhørende under kapitel 90, og numeriske kontrolapparater undtagen koblingsapparater til trådtelefoni og trådtelegrafi)

8538

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8535 , 8536 eller 8537 , i.a.n.

8539

Lamper og udladningslamper, herunder sealed beam-lamper, ultraviolette lamper og infrarøde lamper samt buelamper, elektriske; dele dertil

8540

Elektronrør (glødekatoderør, koldkatoderør og fotokatoderør), f.eks. vakuumrør, damp– og gasfyldte rør, kviksølvdampensretterrør, katodestrålerør og fjernsynskamerarør, samt dele dertil

8541

Dioder, transistorer og lignende halvlederkomponenter; lysfølsomme halvlederkomponenter, herunder fotoceller og solceller, også samlet i moduler eller paneler bortset fra solcellegeneratorer; lysemitterende dioder; monterede piezo-elektriske krystaller, samt dele dertil

8542

Elektroniske integrerede kredsløb samt dele dertil

8543

Elektriske maskiner og apparater med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i kapitel 85, samt dele dertil

8544

Ledninger og kabler, herunder koaksialkabler, til elektroteknisk brug, isolerede, herunder lakerede eller anodiserede, og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele

8545

Kulelektroder, børstekul, lampekul, batterikul og andre varer af grafit eller andet kul, også i forbindelse med metal, af den art der anvendes til elektrisk brug

8546

Isolatorer til elektrisk brug, uanset materialets art (undtagen isolationsdele)

8547

Isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, for så vidt delene, bortset fra istøbte simple samledele af metal (f.eks. sokler med gevind), består helt af isolerende materiale, undtagen isolatorer henhørende under pos. 8546 ; elektriske installationsrør og forbindelsesdele dertil, af uædle metaller og med indvendig isolering

8548

Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; brugte primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; elektriske dele til maskiner og apparater, ikke andetsteds tariferet i kapitel 85

 

Fortrolige produkter i kapitel 85; varer i kapitel 85, der transporteres pr. post eller som postpakke (ekstra)/Koden genoprettet til statistiske formål

Kapitel 86

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art

8701

Traktorer (undtagen traktorer henhørende under pos. 8709 )

8702

Motorkøretøjer til befordring af mindst ti personer (inklusive føreren)

8704

Motorkøretøjer til godsbefordring

8705

Motorkøretøjer til specielle formål, undtagen motorkøretøjer hovedsagelig konstrueret til person- eller godsbefordring (f.eks. bugseringsvogne, autokraner, brandbiler, betonblandevogne, gadefejevogne, vandingsvogne, værkstedsvogne og vogne med røntgenudstyr)

8706 00

Chassiser med motor til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701 -8705

8709

Motortrucker uden løftemekanisme, af de typer der benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne til transport af gods over korte afstande; traktorer, af de typer der benyttes på jernbaneperroner; dele til de nævnte køretøjer

8710 00 00

Tanks og andre pansrede kampvogne, motoriserede, også med våben; dele til sådanne køretøjer

8716

Påhængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden fremdrivningsmekanisme; dele dertil

Kapitel 88

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil

Kapitel 89

Skibe, både og flydende materiel

Kapitel 98

Komplette industrielle anlæg

7106

Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7107

Sølvdublé på uædle metaller, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7108

Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7109

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7110

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7111

Platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7112

Affald og skrot af ædle metaller eller af ædelmetaldublé; andet affald og skrot med indhold af ædle metaller eller ædelmetalforbindelser, af den art der hovedsagelig anvendes til genindvinding af ædle metaller

9013

Anordninger med flydende krystaller, undtagen varer, der er mere specificeret beskrevet i andre positioner; lasere, undtagen laserdioder; andre optiske apparater og instrumenter, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

9014

Kompasser, herunder navigationskompasser; andre navigationsinstrumenter og -apparater

9015

Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, landmåling, nivellering, fotogrammetri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, undtagen kompasser; afstandsmålere

9025

Densimetre, aræometre, flydevægte og lignende flydeinstrumenter, termometre, pyrometre, barometre, hygrometre og psycrometre, også registrerende, samt kombinationer af disse instrumenter

9026

Instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af strømningshastighed, standhøjde, tryk eller andre variable størrelser i væsker eller gasser (f.eks. gennemstrømningsmålere, væskestandsmålere, manometre, varmemålere), undtagen instrumenter og apparater henhørende under pos. 9014 , 9015 , 9028 eller 9032

9027

Instrumenter og apparater til fysiske eller kemiske analyser (f.eks. polarimetre, refraktometre, spektrometre samt gas- eller røganalyseringsapparater); instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af viskositet, porøsitet, ekspansion, overfladespænding og lign.; instrumenter og apparater til kalorimetriske, akustiske eller fotometriske målinger (herunder belysningsmålere); mikrotomer

9028

Forbrugs- og produktionsmålere til gasser, væsker og elektricitet, herunder justeringsmålere

9029

Omdrejningstællere, produktionstællere, taxametre, kilometertællere, skridttællere og lign.; hastighedsmålere og takometre, undtagen varer henhørende under pos. 9014 eller 9015 ; stroboskoper

9030

Oscilloskoper, spektrumanalysatorer og andre instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af elektriske størrelser, undtagen målere henhørende under pos. 9028 ; instrumenter og apparater til måling eller påvisning af alfa-, beta- eller gammastråler, røntgenstråler, kosmiske stråler eller andre ioniserende stråler

9031

Instrumenter, apparater og maskiner til måling eller kontrollering, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel; profilprojektionsapparater

9032

Instrumenter og apparater til automatisk regulering

9033

Dele og tilbehør, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel, til maskiner, apparater og instrumenter henhørende under kapitel 90


AFGØRELSER

23.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 42/95


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2022/264

af 23. februar 2022

om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/512/FUSP (1).

(2)

I sine konklusioner af den 24. og 25. juni 2021 opfordrede Det Europæiske Råd Rusland til fuldt ud at påtage sig sit ansvar for at sikre fuld gennemførelse af Minskaftalerne som en central betingelse for enhver væsentlig ændring af Unionens holdning. Det understregede, at det er nødvendigt, at Unionen og dens medlemsstater reagerer beslutsomt og koordineret på enhver yderligere skadelig, ulovlig og ødelæggende aktivitet fra Ruslands side, idet alle instrumenter, som Unionen råder over, udnyttes fuldt ud, og der sikres koordination med partnere. Med henblik herpå opfordrede Det Europæiske Råd også Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("den højtstående repræsentant") til at forelægge muligheder for yderligere restriktive foranstaltninger, herunder økonomiske sanktioner.

(3)

I sine konklusioner af 16. december 2021 understregede Det Europæiske Råd det presserende behov for, at Rusland nedtrapper spændingerne forårsaget af den militære opbygning langs sin grænse til Ukraine og den aggressive retorik. Det gentog sin fulde støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet. Det Europæiske Råd, som tilskyndede til en diplomatisk indsats og støttede Normandietkvartetten i at sikre fuld gennemførelse af Minskaftalerne, erklærede, at enhver yderligere aggression mod Ukraine vil have enorme konsekvenser og store omkostninger til følge, herunder restriktive foranstaltninger koordineret med partnere.

(4)

Den 24. januar 2022 godkendte Rådet konklusioner, hvori det fordømmer Ruslands fortsatte aggressive handlinger og trusler mod Ukraine og opfordrer Rusland til at deeskalere, overholde folkeretten og deltage konstruktivt i dialog gennem de etablerede internationale mekanismer. Rådet bekræftede på ny Unionens fulde tilslutning til de centrale principper, som den europæiske sikkerhed bygger på, og som er nedfældet i De Forenede Nationers (FN's) pagt og de grundlæggende dokumenter for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), herunder Helsingforsslutakten og Parischartret. Disse centrale principper omfatter navnlig staternes suveræne ligeberettigelse og territoriale integritet, grænsernes ukrænkelighed, afståelse fra trussel om magtanvendelse eller brug af magt samt staters frihed til at ændre eller vælge deres egne sikkerhedsordninger. Rådet erklærede, at disse principper hverken er til forhandling eller kan revideres eller omfortolkes, og at Ruslands krænkelse heraf står i vejen for et fælles og udeleligt sikkerhedsområde i Europa og truer freden og stabiliteten på det europæiske kontinent. Rådet minder om Det Europæiske Råds konklusioner af 16. december 2021 og gentog, at enhver yderligere militær aggression fra Ruslands side mod Ukraine vil få enorme konsekvenser og alvorlige omkostninger, herunder en bred vifte af sektorspecifikke og individuelle restriktive foranstaltninger, der vil blive vedtaget i samarbejde med partnerne.

(5)

Den 19. februar 2022 udsendte den højtstående repræsentant en erklæring på Unionens vegne, hvori denne udtrykte bekymring over den massive opbygning af russiske væbnede styrker i og omkring Ukraine og opfordrede Rusland til at indgå i en meningsfuld dialog og diplomati, udvise tilbageholdenhed og nedtrappe ved at foretage en væsentlig tilbagetrækning af de militære styrker nær Ukraines grænser.

(6)

Den 21. februar 2022 undertegnede præsidenten for Den Russiske Føderation et dekret, der anerkender "uafhængigheden og suveræniteten" for de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine og beordrede udsendelse af russiske væbnede styrker til disse områder.

(7)

Den 22. februar 2022 udsendte den højtstående repræsentant på vegne af Unionen en erklæring, der fordømte denne ulovlige handling, som underminerer Ukraines suverænitet og uafhængighed og er et alvorligt brud på folkeretten og internationale aftaler, herunder FN-pagten, Helsingforsslutakten, Parischartret og Budapestmemorandummet samt Minskaftalerne og FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015). Den højtstående repræsentant opfordrede indtrængende Rusland til som part i konflikten at trække sin anerkendelse tilbage, opfylde sine tilsagn, overholde folkeretten og vende tilbage til drøftelserne i Normandietkvartetten og den trilaterale kontaktgruppe. Han meddelte, at Unionen ville reagere på disse seneste overtrædelser fra Ruslands side ved hurtigst muligt at vedtage yderligere restriktive foranstaltninger.

(8)

I betragtning af den alvorlige situation finder Rådet det passende at træffe yderligere restriktive foranstaltninger som svar på Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

(9)

Der bør navnlig indføres restriktioner vedrørende adgang til kapitalmarkedet, navnlig ved at forbyde finansiering af Rusland, dets regering og dets centralbank.

(10)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at gennemføre visse foranstaltninger.

(11)

Afgørelse 2014/512/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2014/512/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Følgende artikel indsættes efter artikel 1:

"Artikel 1a

1.   Direkte eller indirekte køb eller salg af, direkte eller indirekte levering af investeringsservice eller bistand i forbindelse med udstedelsen af eller en hvilken som helst anden handel med omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt efter den 9. marts 2022 af:

a)

Rusland og dets regering

b)

Ruslands Centralbank, eller

c)

juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra den enhed, der er omhandlet i litra b),

forbydes.

2.   Det er forbudt direkte eller indirekte at etablere eller deltage i arrangementer med henblik på ydelse af nye lån eller kreditter til juridiske personer, enheder eller organer, som er omhandlet i stk. 1, efter den 23. februar 2022. Dette forbud finder ikke anvendelse på lån eller kreditter, der har det specifikke og dokumenterede formål at yde finansiering til ikkeforbudt import eller eksport af varer og ikkefinansielle tjenester mellem Unionen og en tredjestat, herunder udgifter til varer og tjenester fra en anden tredjestat, der er nødvendige for at udføre eksport- eller importkontrakterne.

3.   Forbuddet i stk. 2 finder ikke anvendelse på hævninger af kreditbeløb eller udbetalinger, der er foretaget i henhold til en kontrakt, der er indgået inden den 23. februar 2022, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

alle vilkår og betingelser for sådanne hævninger af kreditbeløb eller udbetalinger:

i)

blev aftalt inden den 23. februar 2022, og

ii)

er ikke blevet ændret på eller efter nævnte dato, og

b)

der inden den 23. februar 2022 er blevet fastsat et kontraktlig forfaldstidspunkt for den fuldstændige tilbagebetaling af alle midler, der er stillet til rådighed, og for bortfald af alle tilsagn, rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten.

De vilkår og betingelser for hævninger af kreditbeløb eller udbetalinger, der er omhandlet i litra a), omfatter bestemmelser vedrørende længden af tilbagebetalingsperioden for hvert kreditbeløb og hver udbetaling, den anvendte rentesats eller renteberegningsmetoden samt det maksimale beløb."

2)

Artikel 7, stk. 1, litra a), affattes således:

"a)

enheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b) eller c), artikel 1, stk. 2, litra c) eller d), artikel 1a, stk. 1, litra a), b) eller c), eller opført i bilag I, II, III eller IV".

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2022.

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).


23.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 42/98


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2022/265

af 23. februar 2022

om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/145/FUSP (1).

(2)

Unionen er fortsat urokkelig i sin støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet.

(3)

I sine konklusioner af den 24. og 25. juni 2021 opfordrede Det Europæiske Råd Rusland til fuldt ud at påtage sig sit ansvar for at sikre fuld gennemførelse af Minskaftalerne som en central betingelse for enhver væsentlig ændring af Unionens holdning. Det understregede, at det er nødvendigt, at Unionen og dens medlemsstater reagerer beslutsomt og koordineret på enhver yderligere skadelig, ulovlig og ødelæggende aktivitet fra Ruslands side, idet alle instrumenter, som Unionen råder over, udnyttes fuldt ud, og der sikres koordination med partnere. Med henblik herpå opfordrede Det Europæiske Råd også Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("den højtstående repræsentant") til at forelægge muligheder for yderligere restriktive foranstaltninger, herunder økonomiske sanktioner.

(4)

I sine konklusioner af 16. december 2021 understregede Det Europæiske Råd det presserende behov for, at Rusland nedtrapper spændingerne forårsaget af den militære opbygning langs sin grænse til Ukraine og den aggressive retorik. Det gentog sin fulde støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet. Det Europæiske Råd, som tilskyndede til en diplomatisk indsats og støttede Normandietkvartetten i at sikre fuld gennemførelse af Minskaftalerne, erklærede, at enhver yderligere aggression mod Ukraine vil have enorme konsekvenser og store omkostninger til følge, herunder restriktive foranstaltninger koordineret med partnere.

(5)

Den 24. januar 2022 godkendte Rådet konklusioner, hvori det fordømmer Ruslands fortsatte aggressive handlinger og trusler mod Ukraine og opfordrer Rusland til at deeskalere, overholde folkeretten og deltage konstruktivt i dialog gennem de etablerede internationale mekanismer. Rådet bekræftede på ny Unionens fulde tilslutning til de centrale principper, som den europæiske sikkerhed bygger på, og som er nedfældet i De Forenede Nationers (FN's) pagt og de grundlæggende dokumenter for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), herunder Helsingforsslutakten og Parischartret. Disse centrale principper omfatter navnlig staternes suveræne ligeberettigelse og territoriale integritet, grænsernes ukrænkelighed, afståelse fra trussel om magtanvendelse eller brug af magt samt staters frihed til at ændre eller vælge deres egne sikkerhedsordninger. Rådet erklærede, at disse principper hverken er til forhandling eller kan revideres eller omfortolkes, og at Ruslands krænkelse heraf står i vejen for et fælles og udeleligt sikkerhedsområde i Europa og truer freden og stabiliteten på det europæiske kontinent. Rådet minder om Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2021 og gentog, at enhver yderligere militær aggression fra Ruslands side mod Ukraine vil få enorme konsekvenser og alvorlige omkostninger, herunder en bred vifte af sektorspecifikke og individuelle restriktive foranstaltninger, der vil blive vedtaget i samarbejde med partnerne.

(6)

Den 19. februar 2022 udsendte den højtstående repræsentant en erklæring på Unionens vegne, hvori denne udtrykte bekymring over den massive opbygning af russiske væbnede styrker i og omkring Ukraine og opfordrede Rusland til at indgå i en meningsfuld dialog, diplomati, udvise tilbageholdenhed og nedtrappe ved at foretage en væsentlig tilbagetrækning af de militære styrker nær Ukraines grænser. Unionen erklærede, at enhver yderligere russisk militær aggression mod Ukraine vil have enorme konsekvenser og store omkostninger til følge, herunder restriktive foranstaltninger koordineret med partnere.

(7)

Den 21. februar 2022 undertegnede præsidenten for Den Russiske Føderation et dekret, der anerkender uafhængigheden og suveræniteten for den selvudråbte "Folkerepublikken Donetsk" og "Folkerepublikken Luhansk" og beordrede, at russiske væbnede styrker skulle deployeres i det østlige Ukraine.

(8)

Den 22. februar 2022 udsendte den højtstående repræsentant en erklæring på Unionens vegne, hvori denne på det kraftigste fordømte præsidenten for Den Russiske Føderations beslutning om at anerkende de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine som uafhængige enheder og den efterfølgende beslutning om at sende russiske tropper ind i disse områder. Denne ulovlige handling underminerer Ukraines suverænitet og uafhængighed yderligere og er et alvorligt brud på folkeretten og internationale aftaler, herunder FN-pagten, Helsingforsslutakten, Parischartret og Budapestmemorandummet samt Minskaftalerne og FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015). Den højtstående repræsentant opfordrede indtrængende Rusland til som part i konflikten at trække sin anerkendelse tilbage, opfylde sine tilsagn, overholde folkeretten og vende tilbage til drøftelserne i Normandietkvartetten og den trilaterale kontaktgruppe. Han meddelte, at Unionen ville reagere på disse seneste overtrædelser fra Ruslands side ved hurtigst muligt at vedtage yderligere restriktive foranstaltninger.

(9)

I betragtning af den alvorlige situation mener Rådet, at der bør tilføjes 22 personer og fire enheder på listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, jf. bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP.

(10)

Rådet mener, at der bør tilføjes en undtagelsesordning for visse operationer gældende for visse enheder, der er opført på listen i bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP.

(11)

Afgørelse 2014/145/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2014/145/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 tilføjes følgende stykke:

"8.   Uanset stk. 1 og 2 kan en medlemsstats kompetente myndigheder meddele tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, der tilhører de enheder, der er opført under nummer 53, 54 og 55 i bilaget, eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed for disse enheder på vilkår, som de kompetente myndigheder finder hensigtsmæssige, og efter at have konstateret, at sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer er nødvendige for senest den 24. august 2022 at afslutte transaktioner, kontrakter eller andre aftaler, herunder korrespondentbankforbindelser, der er indgået med disse enheder inden den 23. februar 2022."

2)

De personer og enheder, der er opført på listen i bilaget til denne afgørelse, føjes til listen i bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2022

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16).


BILAG

Følgende personer og enheder tilføjes på listen over personer, enheder og organer i bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP:

1.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

"212.

Sergei SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Fødselsdato: 21.5.1955

Fødested: Chadan, Republikken Tuva, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Stilling: forsvarsminister i Den Russiske Føderation

Køn: mand

Sergei Shoigu er forsvarsminister i Den Russiske Føderation. Han har fremsat offentlige bemærkninger om, at Krim er og forbliver russisk. Under hans kommando og ordre har russiske tropper holdt militærøvelser på det ulovligt annekterede Krim og er blevet stationeret ved grænsen. Han er i sidste ende ansvarlig for enhver militær aktion mod Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

213.

Anton VAINO

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

Fødselsdato: 17.2.1972

Fødested: Tallinn, Estland

Nationalitet: russisk

Stilling: stabschef for præsidentens kabinet

Køn: mand

Anton Vaino er stabschef for præsidentens kabinet. Han spiller en aktiv rolle i beslutningsprocessen i Kreml ved at deltage i det russiske "sikkerhedsråd" og øve indflydelse på præsidentens udarbejdelse af afgørelser vedrørende Ruslands forsvar og nationale sikkerhed. Anton Vaino deltager også i møder om Krims og Sevastopols socioøkonomiske udvikling.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Fødselsdato: 9.8.1966

Fødested: Kazan, Republikken Tatarstan, Den Russiske Føderation

Stilling: Ruslands vicepremierminister for byggeri og regional udvikling

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Marat Khusnullin er Ruslands vicepremierminister for byggeri og regional udvikling. I denne egenskab er han ansvarlig for den russiske regerings politik vedrørende det besatte Krim, herunder vandforsyning til Krim og Sevastopol.

Han er derfor ansvarlig for tiltag og politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Fødselsdato: 14.7.1978

Fødested: Nizhnevartovsk, regionen Tyumen, Den Russiske Føderation

Funktioner: Den Russiske Føderations vicepremierminister – chef for Den Russiske Føderations regeringspersonale; formand for VTB Banks bestyrelse

Køn: mand

Dmitriy Grigorenko er Den Russiske Føderations vicepremierminister og chef for Den Russiske Føderations regeringspersonale. Han er også formand for bestyrelsen i VTB Bank, der er en statsejet bank, og har tilknytning til Maksim Reshetnikov, medlem af bestyrelsen i VTB Bank.

I sin tidligere egenskab af vicedirektør for Den Russiske Føderations føderale skattetjeneste var Dmitriy Grigorenko ansvarlig for at indføre ny lokal skattelovgivning for området Krim efter dets annektering i 2014.

Han er derfor ansvarlig for tiltag og politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Han er også ansvarlig for at yde finansiel og materiel støtte og drage fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

Født: 11.7.1979

Fødested: Perm, Den Russiske Føderation

Stilling: Den Russiske Føderations minister for økonomisk udvikling; medlem af bestyrelsen i VTB Bank

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Maxim Reshetnikov er Den Russiske Føderations minister for økonomisk udvikling. Han er også medlem af bestyrelsen i VTB Bank, der er en statsejet bank, og har tilknytning til Dmitriy Grigorenko, medlem af bestyrelsen i VTB Bank.

Maxim Reshetnikov er i sin egenskab af minister for økonomisk udvikling ansvarlig for infrastrukturudviklingsprogrammer på Krim og i Sevastopol, navnlig under det føderale målprogram "Social og økonomisk udvikling af Republikken Krim og Sevastopol indtil 2022", som er blevet forlænget til 2025. Han har fremsat offentlige erklæringer, hvori han skitserer Den Russiske Føderations regerings planer og prioriteter vedrørende den økonomiske udvikling af Krim og Sevastopol.

Han er derfor ansvarlig for tiltag og politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Han er også ansvarlig for at yde finansiel og materiel støtte og drage fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

(alias Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ)

Født: 2.4.1962

Fødested: Moskva, Rusland

Stilling: Øverstkommanderende i den russiske flåde

Rang: Admiral

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Nikolay Yevmenov er øverstbefalende for den russiske flåde. Han er som sådan ansvarlig for alle den russiske flådes maritime operationer, inklusive i eller til Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

Født: 17.6.1952

Fødested: Moskva, Rusland

Køn: mand

Vladimir Kasatonov er næstkommanderende i den russiske flåde. Han er som sådan ansvarlige for flådeoperationer i eller til Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович ОСИПОВ)

Født: 6.3.1973

Fødested: Novo-Shunoebosættelsen, Fedorovskydistriktet, Kostanayregionen, Den Kasakhiske Sovjetiske Socialistrepublik (nu Kazakhstan)

Stilling: Øverstkommanderende for Sortehavsflåden

Rang: Admiral

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Igor Osipov er øverstkommanderende for Sortehavsflåden. Han er som sådan ansvarlig for enhver maritim operation i eller til Ukraine gennem Sortehavet og for at begrænse retten til fri sejlads i Sortehavet.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович САЛЮКОВ)

Født: 21.5.1955

Fødested: Saratov, Den Russiske Føderation

Stilling: Øverstbefalende for de russiske landstyrker

Rang: General i hæren

Nationalitet: russisk

Køn: mand

General i hæren Oleg Salyukov er øverstkommanderende for de russiske landstyrker. Han er som sådan ansvarlig for russiske operationer på landjorden i eller til Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(сергей СУРОВИКИН)

Fødselsdato: 11.10.1966

Fødested: Novosibirsk, Rusland

Stilling: øverstbefalende for hærens luftfartsstyrker

Rang: general i hæren

Nationalitet: russisk

Køn: mand

General Sergei Surovikin er øverstkommanderende for de russiske luftfartsstyrker. Han er i denne egenskab ansvarlig for flyveoperationer i eller til Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV

(alias Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Fødselsdato: 11.8.1962

Fødested: Almazovka, regionen Voroshilovograd, Ukraine

Stilling: kommandør i luftvåbnet og næstkommanderende for luft- og rumstyrkerne

Militær rang: generalløjtnant

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Generalløjtnant Sergey Vladimirovich Dronov er kommandør i luftvåbnet og næstkommanderende for luft- og rumstyrkerne. Han er i denne egenskab ansvarlig for flyveoperationer i eller til Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Tilknyttede personer: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (søn) og Lyubov Valentinovna Prigozhina (svigerdatter)

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Violetta Prigozhina er Yevgeny Prigozhins mor og ejer af Concord Management and Consulting LLC, der tilhører Concordkoncernen, og som blev grundlagt og indtil 2019 var ejet af hendes søn. Hun er ejer af andre virksomheder med forbindelser til sin søn. Hun har tilknytning til Yevgeny Prigozhin, der er ansvarlig for indsættelsen af Wagner Groups lejesoldater i Ukraine og for at drage fordel af store offentlige kontrakter med det russiske forsvarsministerium efter Ruslands ulovlige annektering af Krim og russiskstøttede separatisters besættelse af det østlige Ukraine.

Hun har derfor støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

(Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА)

Tilknyttede personer: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (ægtefælle); Violetta Prigozhina (svigermor)

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Lyubov Valentinovna Prigozhina er ægtefælle til Yevgeny Prigozhin og indehaver af Agat LLC, et datterselskab af Concord Management and Consulting LLC, som tilhører Concordkoncernen og blev grundlagt og indtil 2019 ejet af hendes mand. Hun har tilknytning til Yevgeny Prigozhin, der er ansvarlig for indsættelsen af Wagner Groups lejesoldater i Ukraine og for at drage fordel af store offentlige kontrakter indgået med det russiske forsvarsministerium efter Ruslands ulovlige annektering af Krim og de russiskstøttede separatisters besættelse af det østlige Ukraine.

Hun har derfor støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Fødselsdato: 19.11.1974

Stilling: Næstformand og formand for VTB Banks bestyrelse

Nationalitet: russisk

Tilknyttede personer: Alexander Vasilyevich Bortnikov (far); Tatiana Borisovna Bortnikova (mor)

Denis Bortnikov er søn af og som sådan tilknyttet Alexander Bortnikov – direktør for Det Føderale Sikkerhedsbureau (FSB) og permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd, som er involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Han er næstformand og formand for VTB Banks bestyrelse, hvor han arbejder for at legitimere sin fars skyggeindkomst/ulovlige indkomst. Han yder derfor også finansiel støtte til russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim og destabiliseringen af det østlige Ukraine.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN

(Андрей Леонидович КОСТИН)

Fødselsdato: 21.9.1956

Fødested: Moskva, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stillings: Formand for VTB Banks bestyrelse

Tilknyttede personer: Tamara Mikhailovna Kostina (mor); Leonid Alekseevich Kostin (far)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Andrei Leonidovich Kostin er formand for Vneshtorbank (VTB) – en af de førende statsejede banker i Rusland og medlem af det politiske parti Forenet Ruslands øverste råd.

Han har fremsat offentlige erklæringer, der støtter annekteringen af Krim og tilskynder russiske borgere til at holde ferie på Krim. Han er også tilknyttet og ifølge medierne ejer af en vingård og et luksushotel på Krim.

Han støtter derfor tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet og drager fordel af annekteringen af Krim.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Fødselsdato: 4.1.1967

Fødested: Bilibino, Den Russiske Føderation

Køn: mand

Igor Ivanovich Shuvalov er formand for State Development Corporation VEB.RF og medlem af Rådet for Den Eurasiske Økonomiske Kommission. Han var tidligere Ruslands første vicepremierminister I denne egenskab fremsatte han bemærkninger om, at russisk ville ændre budgetreglerne for at afspejle yderligere to millioner indbyggere efter Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krim.

Han støtter derfor tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

Født: 6.4.1980

Fødested: Krasnodar, det tidl. USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stillingsbetegnelse: Chefredaktør for det engelske TV-nyhedsnetværk RT (Russia Today)

Tilknyttede personer: Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Margarita Simonyan er en central figur i regeringens propaganda. Hun er også chefredaktør for det engelske TV-nyhedsnetværk RT (Russia Today). Gennem sin funktion har hun fremmet en positiv holdning til annekteringen af Krim og separatisternes handlinger i Donbas.

Hun har derfor støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

Født: 24.12.1975

Fødested: Moskva, det tidl. USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stillingsbetegnelse: Direktør for informations- og presseafdelingen i Den Russiske Føderations udenrigsministerium.

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Maria Zakharova er direktør for informations- og presseafdelingen i Den Russiske Føderations udenrigsministerium. Som en central figur i regeringens propaganda har hun støttet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

Hun har derfor støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ)

Født: 20.10.1963

Fødested: Moskva, det tidl. USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stillingsbetegnelse: Propagandist og TV-/radio-journalist

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Vladimir Solovyev er propagandist og programvært for Russia-1-kanalen og Rossia 24. Han modtog en medalje (Alexander Nevsky-ordenen) for "høj professionalisme og objektivitet med hensyn til at dække begivenheder i Republikken Krim".

Solovyov er kendt for sin ekstremt fjendtlige holdning til Ukraine og roser den russiske regering.

Han er derfor ansvarlig for at støtte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин КНЫРИК)

Født: 1989 (eventuelt)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Konstantin Knyrik er en prorussisk aktivist, der driver MediaGroup News Front Ltd, et nyhedswebsted, der er registreret på den ulovligt annekterede Krimhalvø. Han er leder af den krimske afdeling af Rodina Party, et parti, der støtter Kreml i Rusland.

Konstantin Knyrik modtog medaljen "for Krims tilbagevenden".

Han har derfor aktivt støttet tiltag og gennemført politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Fødselsdato: 10.8.1954

Fødested: Beijing, Kina

Nationalitet: russisk

Telefon og fax: 8 (495) 697-58-69

Adresse på receptionskontoret i Den Russiske Føderation: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Telefon- og faxnumre på receptionskontoret i Den Russiske Føderations region: (342) 253-66-01

Køn: mand

Aleksey Konstantinovich Pushkov er senator fra Perm Krai, medlem af det regerende politiske parti Forenet Rusland og formand for kommissionen for informationspolitik. Han fremsatte flere erklæringer til støtte for annekteringen af Krimhalvøen og præsenterede den som et "fait accompli".

Han er derfor ansvarlig for at have støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(alias Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Fødselsdato: 20.6.1969

Fødested: Moskva, det tidl. USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stilling: Russisk journalist, producer, TV-vært og politiker. Næstformand for Statsdumaen siden 2016 og næstformand for Europarådets Parlamentariske Forsamling siden den 28. januar 2020.

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pyotr Tolstoy er medlem af Statsdumaen og leder af den russiske delegation i Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE). Han er også TV-vært for "Vremya Pokazhet". Som en central figur i regeringens propaganda, indtager han ofte en holdning til fordel for annekteringen af Krim.

Derfor er han ansvarlig for at støtte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022"

2.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

"52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Oprettelsesdato: 2013

Adresse: Skt. Petersborg, Rusland

Tilknyttede personer: Yevgeny Prigozhin

Internet Research Agency er en russisk virksomhed, der er involveret i onlinepåvirkningsoperationer på vegne af Rusland. Dens endelige mål er at manipulere den offentlige mening.

Virksomheden gennemfører desinformationskampagner rettet mod Ukraines dagsorden ved at påvirke valg eller opfattelser af annekteringen af Krim eller konflikten i Donbas. I denne egenskab er Internet Research Agency ansvarlig for aktivt at støtte tiltag, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Virksomheden finansieres af Yevgeny Prigozhin og har derfor tilknytning til en person, der er opført på listen.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк "Россия")

Grundlagt den 27.6.1990

Adresse: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation

Websted: Abr.ru

Tilknyttede personer: Dmitri LEBEDEV (formand), Yuriy KOVALCHUK (største aktionær)

Bank Rossiya er personlig bank for de øverste embedsmænd i Den Russiske Føderation. Bank Rossiya støtter i denne egenskab og drager fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine.

Bank Rossiya ejer vigtige aktier i National Media Group, som kontrollerer TV-stationer, der aktivt støtter den russiske regerings politik, som destabiliserer Ukraine. Siden den ulovlige annektering af Krim har Bank Rossiya åbnet filialer på hele Krim og i Sevastopol. Bank Rossiya har også ydet et lån til den føderale statslige virksomhed "Crimea Railway" og støtter opførelsen af jernbanen over Krimbroen. Bank Rossiya støtter derfor finansielle tiltag, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet.

Har tilknytning til Yuriy Valentinovich Kovalchuk, den største aktionær i Bank Rossiya.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк)

Grundlagt i 1995

Adresse: Moskva

Website: psbank.ru

Tilknyttede personer: Petr Fradkov, administrerende direktør

PROMSVYAZBANK er en russisk statsejet bank, der yder finansiel støtte til den russiske forsvarssektor og det russiske militær, som er ansvarlige for den massive deployering af russiske tropper langs grænsen til Ukraine and for tilstedeværelsen af russiske tropper på Krimhalvøen.

PROMSVYAZBANK får direkte instrukser fra Den Russiske Føderations præsident, Vladimir Putin, og yder derfor finansiel og materiel støtte til russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for destabiliseringen af det østlige Ukraine og den ulovlige annektering af Krim.

PROMSVYAZBANK driver virksomhed på Krimhalvøen.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(alias Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Grundlagt i 1922 som bank og i 2007 som udviklingsinstitut

Adresse: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia

Website: veb.ru

Tilknyttede personer: Igor Shuvalov, formand

VEB.RF er et stort finansielt udviklingsinstitut, hvis formand er direkte udnævnt af Den Russiske Føderations præsident, Vladimir Putin, og modtager instrukser direkte fra ham. VEB.RF skaber en vigtig indtægtskilde til den russiske regering og forvalter dens pensionsfonde.

VEB.RF spiller en aktiv rolle i diversificeringen af forsvarssektoren i Den Russiske Føderation og har projekter med virksomheder i forsvarsindustrien, herunder Rostec, der leverer støtte til handlinger, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

VEB har bevilget lån til små og mellemstore virksomheder på Krim og betragter den som en "prioriteret region" og har partnerskaber med ministeriet for Krimanliggender, der er ansvarligt for integreringen af den indlemmede autonome "Republik Krim" i Den Russiske Føderation.

I denne egenskab støtter VEB.RF aktivt, materielt eller finansielt, eller drager fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for indlemmelsen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine.

23.2.2022"


23.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 42/109


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2022/266

af 23. februar 2022

om restriktive foranstaltninger som reaktion på anerkendelsen af de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine og ordren til at sende russiske væbnede styrker ind i disse områder

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union er fortsat urokkelig i sin støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet.

(2)

I sine konklusioner af den 24. og 25. juni 2021 opfordrede Det Europæiske Råd Rusland til fuldt ud at påtage sig sit ansvar for at sikre fuld gennemførelse af Minskaftalerne som en central betingelse for enhver væsentlig ændring af Unionens holdning. Det Europæiske Råd opfordrede også Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (”den højtstående repræsentant”) til at forelægge muligheder for yderligere restriktive foranstaltninger, herunder økonomiske sanktioner.

(3)

I sine konklusioner af 16. december 2021 understregede Det Europæiske Råd det presserende behov for, at Rusland nedtrapper spændingerne forårsaget af den militære opbygning langs sin grænse til Ukraine og den aggressive retorik. Det gentog sin fulde støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet. Det Europæiske Råd, som tilskyndede til en diplomatisk indsats og støttede Normandietkvartetten i at sikre fuld gennemførelse af Minskaftalerne, erklærede, at enhver yderligere aggression mod Ukraine vil have enorme konsekvenser og store omkostninger til følge, herunder restriktive foranstaltninger koordineret med partnere.

(4)

Den 24. januar 2022 godkendte Rådet konklusioner, hvori det fordømmer Ruslands fortsatte aggressive handlinger og trusler mod Ukraine og opfordrer Rusland til at deeskalere, overholde folkeretten og deltage konstruktivt i dialog gennem de etablerede internationale mekanismer. Rådet minder om Det Europæiske Råds konklusioner af den 16. december 2021 og gentog, at enhver yderligere militær aggression fra Ruslands side mod Ukraine vil få enorme konsekvenser og alvorlige omkostninger, herunder en bred vifte af sektorspecifikke og individuelle restriktive foranstaltninger, der vil blive vedtaget i samarbejde med partnerne.

(5)

Den 21. februar 2022 undertegnede præsidenten for Den Russiske Føderation et dekret, der anerkender uafhængigheden og suveræniteten for den selvudråbte "Folkerepublikken Donetsk" og "Folkerepublikken Luhansk" og beordrede, at russiske væbnede styrker skulle deployeres i disse områder.

(6)

Den 22. februar 2022 udsendte den højtstående repræsentant en erklæring på Unionens vegne, hvori denne på det kraftigste fordømte præsidenten for Den Russiske Føderations beslutning om at anerkende de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine som uafhængige enheder og den efterfølgende beslutning om at sende russiske tropper ind i disse områder. Denne ulovlige handling underminerer Ukraines suverænitet og uafhængighed yderligere og er et alvorligt brud på folkeretten og internationale aftaler, herunder De Forende Nationers (FN's) pagt, Helsingforsslutakten, Parischartret og Budapestmemorandummet samt Minskaftalerne og FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015). Den højtstående repræsentant opfordrede indtrængende Rusland til som part i konflikten at trække sin anerkendelse tilbage, opfylde sine tilsagn, overholde folkeretten og vende tilbage til drøftelserne i Normandietkvartetten og den trilaterale kontaktgruppe. Han meddelte, at Unionen ville reagere på disse seneste overtrædelser fra Ruslands side ved hurtigst muligt at vedtage yderligere restriktive foranstaltninger.

(7)

Under disse omstændigheder finder Rådet, at import til Den Europæiske Union af varer med oprindelse i de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine bør forbydes, med undtagelse af varer, for hvilke Ukraines regering har udstedt et oprindelsescertifikat.

(8)

Desuden bør handelen med varer og teknologi til brug i visse sektorer i de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine begrænses. Tjenesteydelser i sektorerne transport, telekommunikation og energi eller prospektering, efterforskning og produktion af olieressourcer, gasressourcer og mineralske ressourcer samt tjenesteydelser i tilknytning til turismeaktiviteter i de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine bør forbydes.

(9)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at gennemføre visse foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Det er forbudt til Unionen at importere varer med oprindelse i de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast i Ukraine eller i de ikkeregeringskontrollerede områder i Luhansk oblast i Ukraine.

2.   Det er forbudt direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand samt forsikring og genforsikring i tilknytning til import af varer med oprindelse i de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast eller i de ikkeregeringskontrollerede områder i Luhansk oblast.

Artikel 2

Forbuddene i artikel 1 finder ikke anvendelse på varer med oprindelse i de ikkeregeringskontrollerede områder omhandlet i artikel 1, som blev gjort tilgængelige med henblik på undersøgelse og er blevet kontrolleret af de ukrainske myndigheder, og som af Ukraines regering har fået tildelt et oprindelsescertifikat.

Artikel 3

Forbuddene i artikel 1 berører indtil den 24. maj 2022 ikke opfyldelsen af kontrakter, der er indgået inden den 23. februar 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, der skal indgås og opfyldes senest den 24. maj 2022.

Artikel 4

Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller som følge at omgå forbuddene i artikel 1.

Artikel 5

1.   Alt følgende er forbudt:

a)

at erhverve eller udvide en kapitalinteresse i fast ejendom i de ikkeregeringskontrollerede områder omhandlet i artikel 1

b)

at erhverve eller udvide en kapitalinteresse i enheder i de ikkeregeringskontrollerede områder omhandlet i artikel 1, herunder fuldstændig erhvervelse af sådanne enheder og erhvervelse af kapitalandele deri og erhvervelse af andre værdipapirer med karakter af kapitalinteresser

c)

at yde finansiering til enheder i de ikkeregeringskontrollerede områder omhandlet i artikel 1 eller til det dokumenterede formål at finansiere sådanne enheder

d)

at oprette joint ventures med enheder i de ikkeregeringskontrollerede områder omhandlet i artikel 1, og

e)

at levere investeringstjenesteydelser i direkte tilknytning til de i dette stykkes litra a)-d) omhandlede aktiviteter.

2.   Forbuddene i stk. 1:

a)

berører ikke opfyldelsen af en forpligtelse i henhold til kontrakter, der er indgået inden den 23. februar 2022, og

b)

er ikke til hinder for udvidelse af en kapitalinteresse, hvis en sådan udvidelse udgør en forpligtelse i henhold til en kontrakt, der er indgået inden den 24. februar 2022.

3.   Det er forbudt bevidst eller forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller som følge at omgå forbuddene i stk. 1.

4.   Forbuddene og restriktionerne i denne artikel finder ikke anvendelse på lovlige forretninger med enheder uden for de ikkeregeringskontrollerede områder omhandlet i artikel 1, såfremt de tilhørende investeringer ikke er bestemt til enheder i de ikkeregeringskontrollerede områder omhandlet i artikel 1.

Artikel 6

1.   Det er forbudt for statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder at sælge, levere, overføre eller eksportere varer eller teknologi eller at anvende fartøjer eller luftfartøjer under medlemsstaters jurisdiktion, uanset om de hidrører fra deres områder,

a)

til enhver fysisk eller juridisk person, enhed eller ethvert organ i de ikkeregeringskontrollerede områder omhandlet i artikel 1, eller

b)

til brug i de ikkeregeringskontrollerede områder omhandlet i artikel 1,

i alle følgende sektorer:

i)

transport

ii)

telekommunikation

iii)

energi, og

iv)

prospektering, efterforskning og produktion af olieressourcer, gasressourcer og mineralske ressourcer.

2.   Levering af:

a)

teknisk bistand eller uddannelse og andre tjenesteydelser i tilknytning til varer og teknologi i de sektorer, som er omhandlet i stk. 1

b)

finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af varer og teknologi i de sektorer, som er omhandlet i stk. 1, eller ydelse af teknisk bistand eller uddannelse i tilknytning hertil,

er forbudt.

3.   Det er forbudt bevidst eller forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller som følge at omgå forbuddene i stk. 1 og 2.

4.   Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger for at fastlægge, hvilke relevante varer og hvilken relevant teknologi der skal være omfattet af denne artikel.

Artikel 7

1.   Det er forbudt at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed eller bygge- og anlægsarbejder samt ingeniørtjenester i direkte tilknytning til infrastruktur i de ikkeregeringskontrollerede områder omhandlet i artikel 1 i de sektorer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, uanset varernes eller teknologiens oprindelse.

2.   Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen indtil den 24. august 2022 af kontrakter, der er indgået inden den 23. februar 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

3.   Det er forbudt bevidst eller forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller som følge at omgå forbuddene i stk. 1 og 2.

Artikel 8

1.   De kompetente myndigheder kan give tilladelse i forbindelse med de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, artikel 6, stk. 2, og artikel 7, stk. 1, og hvad angår de varer og den teknologi, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, såfremt de:

a)

er nødvendige til officielle formål for konsulære repræsentationer eller internationale organisationer i de ikkeregeringskontrollerede områder omhandlet i artikel 1, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, eller

b)

har tilknytning til projekter, der udelukkende er til støtte for hospitaler eller andre offentlige sundhedsinstitutioner, der yder lægehjælp, eller civile uddannelsesfaciliteter i de ikkeregeringskontrollerede områder omhandlet i artikel 1, eller

c)

apparater eller udstyr til medicinsk anvendelse.

2.   De kompetente myndigheder kan også, på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til en transaktion i tilknytning til de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, såfremt transaktionen vedrører vedligeholdelse med henblik på at garantere eksisterende infrastrukturs sikkerhed.

3.   De kompetente myndigheder kan desuden give tilladelse vedrørende varer og teknologi, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, og til aktiviteter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, og artikel 7, hvis salg, levering, overførsel eller eksport af den pågældende vare eller teknologi eller gennemførelse af de pågældende aktiviteter er nødvendig for akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der kan have alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed, herunder eksisterende infrastrukturs sikkerhed, eller på miljøet. I behørigt begrundede hastende tilfælde kan salg, levering, overførsel eller eksport gennemføres uden forhåndstilladelse, såfremt eksportøren underetter den kompetente myndighed senest fem arbejdsdage efter, at salget, leveringen, overførslen eller eksporten har fundet sted, og giver oplysninger om den relevante begrundelse for salget, leveringen, overførslen eller eksporten, der har fundet sted uden forhåndstilladelse.

Kommissionen og medlemsstaterne underretter hinanden om de foranstaltninger, der træffes i medfør af dette stykke, og deler alle andre relevante oplysninger, de har til rådighed.

Artikel 9

1.   Det er forbudt at levere tjenesteydelser i direkte tilknytning til turismeaktiviteter i de ikkeregeringskontrollerede områder omhandlet i artikel 1 foretaget af statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af fartøjer eller luftfartøjer under medlemsstaters jurisdiktion.

2.   Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen indtil den 24. august 2022 af kontrakter, der er indgået inden den 23. februar 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

3.   Det er forbudt bevidst eller forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller som følge at omgå forbuddene i stk. 1.

Artikel 10

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 24. februar 2023.

Denne afgørelse overvåges løbende. Afgørelsen kan forlænges eller ændres alt efter tilfældet, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2022.

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


23.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 42/114


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2022/267

af 23. februar 202

om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/145/FUSP (1).

(2)

Unionen er fortsat urokkelig i sin støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet.

(3)

I sine konklusioner af den 24. og 25. juni 2021 opfordrede Det Europæiske Rusland til fuldt ud at påtage sig sit ansvar for at sikre fuld gennemførelse af Minskaftalerne som en central betingelse for enhver væsentlig ændring af Unionens holdning. Det understregede, at det er nødvendigt, at Unionen og dens medlemsstater reagerer beslutsomt og koordineret på enhver yderligere skadelig, ulovlig og ødelæggende aktivitet fra Ruslands side, idet alle instrumenter, som Unionen råder over, udnyttes fuldt ud, og der sikres koordination med partnere. Med henblik herpå opfordrede Det Europæiske Råd også Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("den højtstående repræsentant") til at forelægge muligheder for yderligere restriktive foranstaltninger, herunder økonomiske sanktioner.

(4)

I sine konklusioner af 16. december 2021 understregede Det Europæiske Råd det presserende behov for, at Rusland nedtrapper spændingerne forårsaget af den militære opbygning langs sin grænse til Ukraine og den aggressive retorik. Det gentog sin fulde støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet. Det Europæiske Råd, som tilskyndede til en diplomatisk indsats og støttede Normandietkvartetten i at sikre fuld gennemførelse af Minskaftalerne, erklærede, at enhver yderligere aggression mod Ukraine vil have enorme konsekvenser og store omkostninger til følge, herunder restriktive foranstaltninger koordineret med partnere.

(5)

Den 24. januar 2022 godkendte Rådet konklusioner, hvori det fordømmer Ruslands fortsatte aggressive handlinger og trusler mod Ukraine og opfordrer Rusland til at deeskalere, overholde folkeretten og deltage konstruktivt i dialog gennem de etablerede internationale mekanismer. Rådet bekræftede på ny Unionens fulde tilslutning til de centrale principper, som den europæiske sikkerhed bygger på, og som er nedfældet i De Forenede Nationers (FN's) pagt og de grundlæggende dokumenter for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), herunder Helsingforsslutakten og Parischartret. Disse centrale principper omfatter navnlig staternes suveræne ligeberettigelse og territoriale integritet, grænsernes ukrænkelighed, afståelse fra trussel om magtanvendelse eller brug af magt samt staters frihed til at ændre eller vælge deres egne sikkerhedsordninger. Rådet erklærede, at disse principper hverken er til forhandling eller kan revideres eller omfortolkes, og at Ruslands krænkelse heraf står i vejen for et fælles og udeleligt sikkerhedsområde i Europa og truer freden og stabiliteten på det europæiske kontinent. Rådet minder om Det Europæiske Råds konklusioner af den 16. december 2021 og gentog, at enhver yderligere militær aggression fra Ruslands side mod Ukraine vil få enorme konsekvenser og alvorlige omkostninger, herunder en bred vifte af sektorspecifikke og individuelle restriktive foranstaltninger, der vil blive vedtaget i samarbejde med partnerne.

(6)

Den 15. februar 2022 stemte Ruslands Statsduma for at fremsende en resolution, hvori præsident Vladimir Putin anmodes om at anerkende de dele af det østlige Ukraine, som separatisterne har gjort krav på, som uafhængige stater.

(7)

Den 19. februar 2022 udsendte den højtstående repræsentant en erklæring på Unionens vegne, hvori denne udtrykte bekymring over den massive opbygning af russiske væbnede styrker i og omkring Ukraine og opfordrede Rusland til at indgå i en meningsfuld dialog, diplomati, udvise tilbageholdenhed og nedtrappe ved at foretage en væsentlig tilbagetrækning af de militære styrker nær Ukraines grænser. Unionen erklærede, at enhver yderligere russisk militær aggression mod Ukraine vil have enorme konsekvenser og store omkostninger til følge, herunder restriktive foranstaltninger koordineret med partnere.

(8)

Den 21. februar 2022 undertegnede præsidenten for Den Russiske Føderation et dekret, der anerkender "uafhængigheden og suveræniteten" for de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine og beordrer udsendelse af russiske væbnede styrker til disse områder.

(9)

Den 22. februar 2022 vedtog Ruslands Statsduma enstemmigt at anerkende udbryderregionerne i det østlige Ukraine som suveræne stater og ratificerede aftaler om venskab og gensidig hjælp.

(10)

Den 22. februar 2022 udsendte den højtstående repræsentant en erklæring på Unionens vegne, hvori denne på det kraftigste fordømte præsidenten for Den Russiske Føderations beslutning om at anerkende de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine som uafhængige enheder og den efterfølgende beslutning om at sende russiske tropper ind i disse områder. Denne ulovlige handling underminerer Ukraines suverænitet og uafhængighed yderligere og er et alvorligt brud på folkeretten og internationale aftaler, herunder FN-pagten, Helsingforsslutakten, Parischartret og Budapestmemorandummet samt Minskaftalerne og FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015). Den højtstående repræsentant opfordrede indtrængende Rusland til som part i konflikten at trække sin anerkendelse tilbage, opfylde sine tilsagn, overholde folkeretten og vende tilbage til drøftelserne i Normandietkvartetten og den trilaterale kontaktgruppe. Han meddelte, at Unionen ville reagere på disse seneste overtrædelser fra Ruslands side ved hurtigst muligt at vedtage yderligere restriktive foranstaltninger.

(11)

I betragtning af den alvorlige situation mener Rådet, at 336 medlemmer af Statsdumaen bør tilføjes på listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, jf. bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP, fordi de stemte for vedtagelse af en resolution, hvori præsident Vladimir Putin anmodes om at anerkende de dele af det østlige Ukraine, som separatisterne har gjort krav på, som uafhængige stater.

(12)

Afgørelse 2014/145/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De personer og enheder, der er opført på listen i bilaget til denne afgørelse, føjes til listen i bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2022

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16).


BILAG

Følgende personer og enheder føjes til listen over personer, enheder og organer i bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP:

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

235.

Gennady Andreevich Zyuganov

(Зюганов Геннадий Андреевич)

Fødselsdato: 26.6.1944

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

236.

Yury Vyacheslavovich Afonin

(Афонин Юрий Вячеславович)

Fødselsdato: 22.3.1977

Medlem af Statsdumaen, der stemte for resolution nr. 58243-8 "om appel fra Statsdumaen under Den Russiske Føderations Føderative Forsamling" til præsidenten for Den Russiske Føderation V.V. Putin om behovet for at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk og støttede og gennemførte derfor tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

237.

Vladimir Kashin

(Кашин Владимир Иванович)

Fødselsdato: 10.8.1948

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

238.

Dmitry Novikov

(Новиков Дмитрий Георгиевич)

Fødselsdato: 12.9.1969

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

239.

Nikolay Kharitonov

(Харитонов Николай Михайлович)

Fødselsdato: 30.10.1948

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

240.

Nikolai Kolomeytsev

(Коломейцев Николай Васильевич)

Fødselsdato: 1.0.1956

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

241.

Sergey Shargunov

(Шаргунов Сергей Александрович)

Fødselsdato: 12.5.1980

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

242.

Vadim Kumin

(Кумин Вадим Валентинович)

Fødselsdato: 1.1.1973

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

243.

Yury Sinelshchikov

(Синельщиков Юрий Петрович)

Fødselsdato: 26.9.1947

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

244.

Kazbek Taysayev

(Тайсаев Казбек Куцукович)

Fødselsdato: 12.2.1967

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

245.

Alexey Kurinny

(Куринный Алексей Владимирович)

Fødselsdato: 18.1.1974

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

246.

Anzhelika Glazkova

(Глазкова Анжелика Егоровна)

Fødselsdato: 28.12.1968

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

247.

Alexander Yushchenko

(Ющенко Александр Андреевич)

Fødselsdato: 19.11.1969

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

248.

Vyacheslav Markhayev

(Мархаев Вячеслав Михайлович)

Fødselsdato: 1.6.1955

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

249.

Anatoly Bifov

(Бифов Aнатолий Жамалович)

Fødselsdato: 7.1.1963

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

250.

Nikolay Arefyev

(Николай Васильевич Арефьев)

Fødselsdato: 11.3.1949

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

251.

Boris Komotsky

(Комоцкий Борис Олегович)

Fødselsdato: 31.1.1956

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

252.

Irina Filatova

(Филатова Ирина Анатольевна)

Fødselsdato: 8.8.1978

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

253.

Sergey Levchenko

(Левченко Сергей Георгиевич)

Fødselsdato: 2.11.1953

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

254.

Artyom Prokofyev

(Прокофьев Артём Вячеславович)

Fødselsdato: 31.12.1983

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

255.

Maria Drobot

(Дробот Мария Владимировна)

Fødselsdato: 21.3.1982

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

256.

Ivan Babich

(Бабич Иван Николаевич)

Fødselsdato: 2.9.1982

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

257.

Nikolay Osadchy

(Осадчий Николай Иванович)

Fødselsdato: 8.12.1957

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

258.

Alexey Korniyenko

(Корниенко Алексей Викторович)

Fødselsdato: 22.7.1976

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

259.

Sergey Gavrilov

(Гаврилов Сергей Анатольевич)

Fødselsdato: 27.1.1966

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

260.

Nikolay Ivanov

(Иванов Николай Николаевич)

Fødselsdato: 17.1.1957

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

261.

Roman Lyabikhov

(Лябихов Роман Михайлович)

Fødselsdato: 7.5.1973

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

261.

Vladimir Isakov

(Исаков Владимир Павлович)

Fødselsdato: 25.2.1987

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

263.

Renat Suleymanov

(Сулейманов Ренат Исмаилович)

Fødselsdato: 24.12.1965

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

264.

Vladimir Blotsky

(Блоцкий Владимир Николаевич)

Fødselsdato: 10.11.1977

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

265.

Sergey Panteleyev

(Пантелеев Сергей Михайлович)

Fødselsdato: 4.7.1951

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

266.

Georgy Kamnev

(Камнев Георгий Петрович)

Fødselsdato: 5.1.1983

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

267.

Nikolay Vasilyev

(Васильев Николай Иванович)

Fødselsdato: 28.3.1958

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

268.

Boris Ivanyuzhenkov

(Иванюженков Борис Викторович)

Fødselsdato: 28.2.1966

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

269.

Viktor Sobolev

(Соболев Виктор Иванович)

Fødselsdato: 23.2.1950

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

270.

Mikhail Avdeyev

(Авдеев Михаил Юрьевич)

Fødselsdato: 6.3.1977

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

271.

Nina Ostanina

(Останина Нина Александровна)

Fødselsdato: 26.12.1955

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

272.

Yevgeny Bessonov

(Бессонов Евгений Иванович)

Fødselsdato: 26.11.1968

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

273.

Nikolay Yezersky

(Езерский Николай Николаевич)

Fødselsdato: 8.5.1956

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

274.

Sergei Obukhov

(Обухов Сергей Павлович)

Fødselsdato: 5.10.1958

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

275.

Denis Parfyonov

(Парфенов Денис Андреевич)

Fødselsdato: 22.9.1987

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

276.

Andrei Anatolyevich Alekhin

(Андрей Анатольевич Алехин)

Fødselsdato: 9.2.1959

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

277.

Petr Revoldovich Ammosov

(Аммосов Петр Револьдович)

Fødselsdato: 22.9.1966

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

278.

Sergei Kazankov

(Казанков Сергей Иванович)

Fødselsdato: 9.10.1972

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

279.

Oleg Lebedev

(Лебедев Олег Александрович)

Fødselsdato: 12.10.1976

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

280.

Mikhail Matveyev

(Матвеев Михаил Николаевич)

Fødselsdato: 13.5.1968

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

281.

Maria Prusakova

(Прусакова Мария Николаевна)

Fødselsdato: 4.9.1983

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

282.

Oleg Smolin

(Смолин Олег Николаевич)

Fødselsdato: 10.2.1952

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

283.

Mikhail Shchapov

(Щапов Михаил Викторович)

Fødselsdato: 20.9.1975

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

284.

Sergei Karginov

(Каргинов Сергей Генрихович)

Fødselsdato: 5.9.1969

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

285.

Yaroslav Nilov

(Нилов Ярослав Евгеньевич)

Fødselsdato: 20.3.1982

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

286.

Vladimir Sipyagin

(Владимир Владимирович Сипягин)

Fødselsdato: 19.2.1970

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

287.

Vasily Vlasov

(Власов Василий Максимович)

Fødselsdato: 27.6.1995

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

288.

Boris Chernyshov

(Чернышов Борис Александрович)

Fødselsdato: 25.6.1991

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

289.

Andrey Lugovoy

(Луговой Андрей Константинович)

Fødselsdato: 19.9.1966

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

290.

Dmitry Svishchev

(Свищев Дмитрий Александрович)

Fødselsdato: 22.5.1969

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

291.

Valery Seleznyov

(Селезнев Валерий Сергеевич)

Fødselsdato: 5.9.1964

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

292.

Kaplan Panesh

(Панеш Каплан Мугдинович)

Fødselsdato: 4.9.1974

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

293.

Arkady Svistunov

(Свистунов Аркадий Николаевич)

Fødselsdato: 28.4.1965

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

294.

Stanislav Naumov

(Наумов Станислав Александрович)

Fødselsdato: 4.10.1972

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

295.

Vladimir Koshelev

(Кошелев Владимир Алексеевич)

Fødselsdato: 1.10.1974

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

296.

Ivan Musatov

(Мусатов Иван Михайлович)

Fødselsdato: 14.2.1976

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

297.

Yevgeny Markov

(Марков Евгений Владимирович)

Fødselsdato: 8.11.1973

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

298.

Ivan Sukharev

(Сухарев Иван Константинович)

Fødselsdato: 10.6.1978

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

299.

Boris Paykin

(Пайкин Борис Романович)

Fødselsdato: 26.3.1965

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

300.

Yuri Napso

(Напсо Юрий Аисович)

Fødselsdato: 17.4.1973

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

301.

Aleksei Didenko

(Диденко Алексей Николаевич)

Fødselsdato: 30.3.1983

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

302.

Aleksei Zhuravlyev

(Журавлев Алексей Александрович)

Fødselsdato: 30.6.1962

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

303.

Sergei Leonov

(Леонов Сергей Дмитриевич)

Fødselsdato: 9.5.1983

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

304.

Gennady Semigin

(Семигин Геннадий Юрьевич)

Fødselsdato: 23.3.1964

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

305.

Aleksandr Terentyev

(Терентьев Александр Васильевич)

Fødselsdato: 1.1.1961

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

306.

Fedot Tumusov

(Тумусов Федот Семёнович)

Fødselsdato: 30.6.1955

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

307.

Timur Kanokov

(Каноков Тимур Борисович)

Fødselsdato: 24.9.1972

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

308.

Igor Ananskikh

(Ананских Игорь Александрович)

Fødselsdato: 6.9.1966

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

309.

Vadim Belousov

(Белоусов Вадим Владимирович)

Fødselsdato: 2.10.1960

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

310.

Dmitry Gusev

(Гусев Дмитрий Геннадьевич)

Fødselsdato: 23.7.1972

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

311.

Aleksandr Remezkov

(Ремезков Александр Александрович)

Fødselsdato: 7.4.1962

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

312.

Andrei Kuznetsov

(Кузнецов Андрей Анатольевич)

Fødselsdato: 29.5.1972

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

313.

Sergei Kabyshev

(Кабышев Сергей Владимирович)

Fødselsdato: 4.9.1963

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

314.

Mikhail Delyagin

(Делягин Михаил Геннадьевич)

Fødselsdato: 18.3.1968

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

315.

Oleg Nilov

(Нилов Олег Анатольевич)

Fødselsdato: 8.5.1962

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

316.

Nikolai Burlyayev

(Бурляев Николай Петрович)

Fødselsdato: 3.8.1946

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

317.

Anatoli Aksakov

(Аксаков Анатолий Геннадьевич)

Fødselsdato: 28.11.1957

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

318.

Aleksandr Aksyonenko

(Аксёненко Александр Сергеевич)

Fødselsdato: 8.3.1986

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

319.

Anatoly Wasserman

(Анатолий Александрович Вассерман / укр. Анатолiй Олександрович Вассерман)

Fødselsdato: 9.12.1952

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

320.

Valery Gartung

(Валерий Карлович Гартунг)

Fødselsdato: 12.11.1960

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

321.

Yuri Grigoryevich

(Григорьев Юрий Иннокентьевич)

Fødselsdato: 20.9.1969

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

322.

Dmitri Kuznetsov

(Кузнецов Дмитрий Вадимович)

Fødselsdato: 5.3.1975

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

323.

Yana Lantratova

(Лантратова Яна Валерьевна)

Fødselsdato: 14.12.1988

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale