ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 384

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
29. oktober 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2021/1888 af 27. oktober 2021 om fastsættelse for 2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) 2021/92, for så vidt angår visse fiskerimuligheder i andre farvande

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1889 af 23. juli 2021 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 for så vidt angår forlængelse af foranstaltninger med henblik på midlertidig lempelse af reglerne om slotudnyttelse som følge af covid-19-krisen

20

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1890 af 2. august 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår handelsnormer for frugt og grøntsager

23

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2021/1891 af 26. oktober 2021 om ændring af bilag XIV og XV til forordning (EU) nr. 142/2011, for så vidt angår import til og transit gennem Unionen af animalske biprodukter og afledte produkter ( 1 )

84

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1892 af 27. oktober 2021 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

105

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/1893 af 28. oktober 2021 om ændring af afgørelse 2010/573/FUSP om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrienområdet i Republikken Moldova

108

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1894 af 28. oktober 2021 om ækvivalens mellem de covid-19-certifikater, der udstedes af Republikken Armenien, og de certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953, med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen ( 1 )

109

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1895 af 28. oktober 2021 om ækvivalens mellem de covid-19-certifikater, der udstedes af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, og de certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953, med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen ( 1 )

112

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

29.10.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/1888

af 27. oktober 2021

om fastsættelse for 2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) 2021/92, for så vidt angår visse fiskerimuligheder i andre farvande

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (1) skal der vedtages bevarelsesforanstaltninger under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige, tekniske og økonomiske rådgivning, herunder, hvis det er relevant, rapporter udarbejdet af Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri og andre rådgivende organer, samt rådgivning fra de rådgivende råd, der er nedsat for de relevante geografiske kompetenceområder, og fælles henstillinger forelagt af medlemsstaterne.

(2)

Rådet skal vedtage foranstaltninger vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder, herunder, hvis det er relevant, visse funktionelt tilknyttede betingelser. I henhold til forordning (EU) nr. 1380/2013 skal fiskerimulighederne tildeles medlemsstaterne på en sådan måde, at de enkelte medlemsstater sikres relativ stabilitet i fiskeriet efter de enkelte bestande eller i de enkelte fiskerier.

(3)

I forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsættes det, at den fælles fiskeripolitiks målsætning er, at udnyttelsesgraden for det maksimale bæredygtige udbytte (MSY), hvor det er muligt, skal nås inden udgangen af 2015 og på et gradvist stigende grundlag senest inden udgangen af 2020 for alle bestande. Målet med overgangsperioden indtil 2020 var at afbalancere opnåelsen af MSY for alle bestande med de mulige socioøkonomiske konsekvenser af eventuelle justeringer af de dertil hørende fiskerimuligheder.

(4)

De samlede tilladte fangstmængder (TAC'erne) bør derfor i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsættes på grundlag af den foreliggende videnskabelige rådgivning under hensyntagen til biologiske og socioøkonomiske konsekvenser, samtidig med at der sikres en retfærdig behandling af de forskellige fiskerisektorer, og under hensyntagen til de holdninger, som er kommet til udtryk under høringen af interessenter.

(5)

Med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 (2) er der fastlagt en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande (»planen«). Planen tager sigte på at sikre, at udnyttelsen af havets levende biologiske ressourcer genopretter og opretholder populationer af de befiskede arter over de niveauer, der kan give MSY. I henhold til forordning (EU) nr. 1380/2013 skal der for bestande, som er omfattet af flerårige planer, fastsættes fiskerimuligheder i overensstemmelse med de regler, der er fastlagt i nævnte flerårige planer.

(6)

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i planen skal fiskerimulighederne for de i artikel 1 anførte bestande fastsættes for så hurtigt som muligt og på et gradvist stigende grundlag senest i 2020 at opnå en fiskeridødelighed svarende til MSY udtrykt i intervaller. Fangstbegrænsningerne i 2022 for de relevante bestande i Østersøen bør derfor fastlægges i overensstemmelse med planens målsætninger.

(7)

Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) offentliggjorde sin årlige bestandsrådgivning for bestandene i Østersøen den 28. maj 2021. ICES angav, at biomassen for sild i den vestlige del af Østersøen i ICES-underafsnit 20-24 kun er 54 % af det grænsereferencepunkt for bestandens gydebiomasse (Blim), under hvilket der kan være reduceret produktionsevne. Dertil kommer, at rekrutteringen fortsat er på et historisk lavt niveau. ICES har derfor for fjerde år i træk anbefalet nulfangst for sild i den vestlige del af Østersøen. I henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1139 bør der derfor træffes alle passende afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genoprettelse af den relevante bestand til niveauer, som ligger over det niveau, der kan give MSY. Desuden kræver denne bestemmelse, at der træffes yderligere afhjælpende foranstaltninger. Hvis fiskerimulighederne for sild i den vestlige del af Østersøen skulle fastsættes på det niveau, der er angivet i ICES-rådgivningen, ville forpligtelsen til at lande alle fangster i blandet fiskeri, hvor der forekommer bifangster af sild i den vestlige del af Østersøen, føre til fænomenet »choke species«. For at finde den rette balance mellem på den ene side at tillade, at fiskeriet efter andre bestande kan fortsætte på grund af ellers potentielt alvorlige socioøkonomiske konsekvenser, og på den anden side behovet for at opnå en god biologisk tilstand for bestanden, idet der tages hensyn til vanskelighederne ved at fiske alle bestande i et blandet fiskeri på MSY-niveau på samme tid, bør der fastsættes en specifik TAC for bifangster af sild i den vestlige del af Østersøen. Fiskeri, der udelukkende udøves med henblik på videnskabelige undersøgelser og i fuld overensstemmelse med betingelserne i artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 (3), samt kystfiskeri af mindre omfang med visse passive redskaber bør dog være tilladt, hvis der målrettet fiskes efter sild i den vestlige del af Østersøen. Denne TAC bør fastsættes på et niveau, der ikke øger fiskeridødeligheden, og som giver incitament til at forbedre selektiviteten og undgå uønskede fangster.

(8)

Hvad angår torskebestanden i den østlige del af Østersøen, har ICES inden for rammerne af den forsigtighedsbaserede rådgivning siden 2019 været i stand til at basere sin vurdering på et godt datagrundlag. ICES skønner, at biomassen for torskebestanden i den østlige del af Østersøen fortsat er under Blim, og at den er faldet yderligere siden 2020. ICES har derfor for tredje år i træk anbefalet nulfangst for torsk i den østlige del af Østersøen. Der har været indført strenge bevarelsesforanstaltninger i Unionen siden 2019. I henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1139 blev det målrettede fiskeri efter torsk i den østlige del af Østersøen lukket, og TAC'en for uundgåelige bifangster af torsk i den østlige del af Østersøen blev sat på et meget lavt niveau for at undgå fænomenet »choke species« i andre fiskerier. Desuden blev der vedtaget andre afhjælpende foranstaltninger, der er funktionelt tilknyttet fiskerimulighederne, i form af lukninger af gydeområderne og forbud mod rekreativt fiskeri i det primære udbredelsesområde. ICES-rådgivningen og den uændrede situation for bestanden taget i betragtning bør det samme niveau af fiskerimuligheder og de funktionelt tilknyttede afhjælpende foranstaltninger bevares.

(9)

Hvad angår torsk i den vestlige del af Østersøen, har videnskabelige skøn i flere år indikeret, at gydebiomassen lå under det referencepunkt, under hvilket der skal træffes specifikke og hensigtsmæssige forvaltningstiltag (Btrigger). Der er derfor i de senere år blevet vedtaget stadig strengere forvaltningsforanstaltninger. I 2021 besluttede ICES at foretage en mere tilbundsgående vurdering af bestandens situation og udsatte derfor sin rådgivning til den 10. september 2021. Denne vurdering viste, at biomassen for torsk i den vestlige del af Østersøen udgjorde mindre end halvdelen af det foregående skøn, og at den i mere end 10 år for størstedelens vedkommende har ligget under Blim. Den nuværende biomasse skønnes at være ca. halvdelen af Blim. Rekrutteringen har været historisk lav siden 2018. ICES skønner, at bestandens biomasse med en sandsynlighed på 53 % vil stige en smule over Blim i 2023, selv med en vis mængde fangster. I en sådan situation bør der i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1139 træffes afhjælpende foranstaltninger og fastsættes fiskerimuligheder på en sådan måde, at bestanden hurtigt kan vende tilbage til et niveau, som ligger over det niveau, der kan give MSY. Omfanget af fangster i henhold til rådgivningen er så lavt, at det ikke kan opretholde både direkte fiskeri og uundgåelige bifangster i andre fiskerier, navnlig i fiskeriet efter demersale fladfisk. Der bør derfor fastsættes en TAC, der er begrænset til uundgåelige bifangster i andre fiskerier, for at undgå fænomenet »choke species«, med en undtagelse for fiskeri, der udelukkende udøves med henblik på videnskabelige undersøgelser og i fuld overensstemmelse med betingelserne i artikel 25 i forordning (EU) 2019/1241. Desuden blev der tidligere vedtaget andre afhjælpende foranstaltninger, der er funktionelt tilknyttet fiskerimulighederne, i form af lukninger af gydeområderne og begrænsninger af rekreativt fiskeri. I betragtning af den yderligere alvorlige forværring af bestanden bør lukningen af gydeområderne forlænges til perioden fra den 15. januar til den 31. marts for at dække den periode, hvor torsk samles inden gydning. Der bør indføres en yderligere undtagelse fra lukningen af gydeområderne for fiskerfartøjer, der fisker med skrabere efter muslinger i ICES-underafsnit 22 i farvande med en dybde på under 20 meter, eftersom dette fiskeri finder sted uden for gydeområderne for torsk og har meget små bifangster af torsk. Med hensyn til rekreativt fiskeri var ICES i modsætning til tidligere år ikke i stand til at foretage en opdeling mellem kommercielle fangster og fangster fra rekreativt fiskeri på grund af det begrænsede omfang af samlede fangster i henhold til rådgivningen. Bestandens tilstand taget i betragtning er det derfor nødvendigt at mindske fangstbegrænsningen til et minimum for at holde sig inden for de fangstniveauer, der anbefales af ICES. Endvidere er det hensigtsmæssigt ikke længere at undtage rekreativt fiskeri fra gydeforbudsperioden.

(10)

I 2020 skønnede ICES, at biomassen for sild i den centrale del af Østersøen var faldet under det referencepunkt for en bestands gydebiomasse, under hvilket der skal træffes specifikke og hensigtsmæssige forvaltningstiltag (Btrigger). I 2021 skønnede ICES, at biomassen var faldet yderligere og nu er tæt på Blim. Fiskerimulighederne bør derfor fastsættes i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1139.

(11)

Ifølge ICES-rådgivningen er der bifangst af torsk i rødspættefiskeriet. Brisling fanges i blandet fiskeri med sild og er bytteart for torsk. Der bør tages hensyn til dette samspil mellem arter ved fastsættelsen af fiskerimuligheder for rødspætte og brisling.

(12)

Med hensyn til laks i ICES-underafsnit 22-31 har ICES i flere år tidligere anført, at flodbestandenes tilstand var meget uensartet. For at give eksperterne mere tid til at tage bedre hensyn til denne forskel besluttede ICES at udsætte sin rådgivning til den 15. september 2021. Ifølge ICES-rådgivningen bør alle kommercielle og rekreative fangster i hovedbassinet, som i sagens natur er blandet fiskeri, hvor der fanges laks fra sunde og svage flodbestande, standses for at beskytte de svage flodbestande. ICES mener imidlertid, at det eksisterende direkte fiskeri i kystområderne i Den Botniske Bugt og Ålandshavet kan fortsætte under laksens sommervandring. For at finde den rette balance mellem på den ene side at tillade, at fiskeriet kan fortsætte på grund af ellers potentielt alvorlige socioøkonomiske konsekvenser, og på den anden side behovet for at opnå en god biologisk tilstand for bestanden, idet der tages hensyn til vanskelighederne ved at fiske alle bestande i et blandet fiskeri på MSY-niveau på samme tid, bør der fastsættes en specifik TAC for bifangster af laks i disse områder, med undtagelse af fiskeri, der udelukkende udøves med henblik på videnskabelige undersøgelser og i fuld overensstemmelse med betingelserne i artikel 25 i forordning (EU) 2019/1241, og kystfiskeri nord for breddegrad 59°30′N i perioden fra den 1. maj til den 31. august. På baggrund af ICES-rådgivningen bør der vedtages yderligere afhjælpende foranstaltninger, der er funktionelt tilknyttet fiskerimulighederne. Det bør forbydes at anvende langliner uden for fire sømil, da det typisk er et redskab, der fisker efter laks. I de områder, hvor kommercielt fiskeri ikke er tilladt, bør der desuden kun gives tilladelse til at beholde én finneklippet laks pr. lystfisker pr. dag i rekreativt fiskeri. For at undgå fejlrapportering bør endelig alle de fisk af alle fiskearter, der beholdes, landes hele, så de entydigt kan identificeres.

(13)

For at sikre fuld udnyttelse af kystfiskerimulighederne blev der i 2019 indført en begrænset fleksibilitet mellem områder for laks fra ICES-underafsnit 22-31 til ICES-underafsnit 32. Da fangstmulighederne for disse to bestande er ændret, bør denne fleksibilitet reduceres.

(14)

Indførelsen af et forbud mod fiskeri efter havørred uden for fire sømil og en begrænsning af bifangster af havørred til 3 % af den kombinerede fangst af havørred og laks har i stort omfang bidraget til et væsentligt fald i den tidligere betydelige fejlrapportering af fangster i laksefiskeriet, som navnlig blev rapporteret som havørredfangster. Denne bestemmelse bør derfor bibeholdes, så niveauet for fejlrapportering fortsat kan holdes lavt.

(15)

Udnyttelsen af de fiskerimuligheder, der fastsættes i nærværende forordning, er underlagt Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (4), særlig artikel 33 og 34 vedrørende registrering af fangster og fiskeriindsats og fremsendelse af data om opbrugte fiskerimuligheder til Kommissionen. Nærværende forordning bør derfor præcisere de koder vedrørende landinger af bestande omfattet af nærværende forordning, som medlemsstaterne skal anvende, når de indsender data til Kommissionen.

(16)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 847/96 (5) er der indført supplerende betingelser for forvaltningen af TAC'er fra år til år, herunder i artikel 3 og 4 fleksibilitetsbestemmelser for præventive og analytiske TAC'er. I henhold til nævnte forordnings artikel 2 skal Rådet, når det fastsætter TAC'erne, beslutte, hvilke bestande der ikke er omfattet af artikel 3 eller 4, særlig på grundlag af bestandenes biologiske tilstand. Senest er den årsbaserede fleksibilitetsmekanisme indført ved artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1380/2013 for alle de bestande, der er omfattet af landingsforpligtelsen. For at undgå en uforholdsmæssig høj grad af fleksibilitet, som vil underminere princippet om fornuftig og ansvarlig udnyttelse af havets biologiske ressourcer, hindre opnåelsen af målsætningerne i den fælles fiskeripolitik og medføre, at bestandenes biologiske tilstand forværres, bør det derfor fastsættes, at artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 kun anvendes på analytiske TAC'er, når den årsbaserede fleksibilitet, der er fastsat i artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1380/2013, ikke anvendes.

(17)

Da biomassen af bestandene af torsk i den østlige del, sild i den vestlige del og torsk i den vestlige del af Østersøen er under Blim, og kun bifangst, videnskabeligt fiskeri og, for så vidt angår sild i den vestlige del af Østersøen, visse typer kystfiskeri af mindre omfang er tilladt i 2022, har de medlemsstater, der har en kvoteandel af den relevante TAC, forpligtet sig til ikke at anvende den årsbaserede fleksibilitet som fastsat i artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1380/2013 på disse bestande i 2022, således at fangsterne i 2022 ikke overskrider TAC'en for torsk i den østlige del, sild i den vestlige del og torsk i den vestlige del af Østersøen. Da biomasserne af flodbestandene af laks syd for breddegrad 59°30′N derudover næsten alle er under grænsereferencepunktet for smoltproduktion (Rlim), og at det i dette område alene er bifangster og videnskabeligt fiskeri, der er tilladt i 2022, har de relevante medlemsstater påtaget sig en lignende forpligtelse vedrørende den årsbaserede fleksibilitet for så vidt angår fangster af laks i den centrale del i 2022.

(18)

Fangståret for sperling i ICES-afsnit 3a og Det Forenede Kongeriges farvande i ICES-afsnit 2a og Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i ICES-underområde 4 går fra den 1. november til den 31. oktober. For at gøre det muligt at påbegynde fiskeriet den 1. november 2021 og på grundlag af ny videnskabelig rådgivning og efter høringer med Det Forenede Kongerige er det nødvendigt at fastsætte en foreløbig TAC for sperling i ICES-afsnit 3a, Det Forenede Kongeriges farvande i ICES-afsnit 2a og Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i ICES-underområde 4 for perioden fra den 1. november 2021 til den 31. december 2021. Denne foreløbige TAC bør fastsættes i overensstemmelse med den ICES-rådgivning, der blev offentliggjort den 8. oktober 2021.

(19)

I Rådets forordning (EU) 2021/92 (6) henviser tabellen over fiskerimuligheder for makrel i Nordsøen til farvande i 3a og 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a, EU-farvande i 3b, 3c og underafsnit 22-32 i overensstemmelse med handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side (7). I 2021 førte høringerne om makrel mellem kyststaterne imidlertid ikke til en aftale om adgangsordninger mellem Unionen, Det Forenede Kongerige og Norge. Unionen har derfor ikke adgang til at fiske sin makrelkvote i norske farvande i Nordsøen.

(20)

I 2021 afsluttede Unionen forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om fiskerimuligheder og forvaltningsforanstaltninger for visse TAC'er for 2021, herunder for makrel, som gør det muligt for Unionen at fiske sin makrelkvote i Det Forenede Kongeriges farvande. Som følge heraf bør de relevante tabeller over fiskerimuligheder ændres i overensstemmelse hermed for at afspejle fiskeriområdeafgrænsningerne i farvandene i Nordsøen i forhold til Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande.

(21)

I 2021 har Unionen ikke adgang til at fiske sin makrel-kvote i norske farvande i Nordsøen. Forordning (EU) 2021/92 indeholder tabellen over fiskerimuligheder for makrel i norske farvande i 2a og 4a, og det bør være muligt at fiske den kvote på 13 359 ton, der er tildelt Danmark, i EU-farvande og Det Forenede Kongeriges farvande i Nordsøen. Der bør indsættes en fodnote i den relevante tabel over fiskerimuligheder for at give Danmark mulighed for at fiske denne kvote i EU-farvande og Det Forenede Kongeriges farvande i Nordsøen. Det Forenede Kongerige er blevet hørt om denne mulighed og gjorde ikke indsigelse over for tilgangen, der gør det muligt at fiske denne kvote i disse af Det Forenede Kongeriges farvande fra 12. oktober 2021.

(22)

I partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union på den ene side og Naalakkersuisut og Danmarks regering på den anden side og den tilhørende gennemførelsesprotokol (8) fastsættes det, at Unionen skal have tildelt 7,7 % af den TAC for lodde, der skal fiskes i grønlandske farvande i ICES-underområde 5 og 14. Den 5. oktober 2021 modtog Unionen oplysninger fra de grønlandske myndigheder om, at ICES har forelagt rådgivning om lodde for fangståret 2021-2022 med en TAC på 904 200 ton. I overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning og på grundlag af aftalen mellem Grønland, Island og Norge om lodde har Naalakkersuisut fastsat en kvote på 135 630 ton. I henhold til gennemførelsesprotokollen vil Grønland gerne give Unionen 69 623 ton lodde, hvilket svarer til 7,7 % af den samlede TAC. Denne TAC bør nu fastsættes på dette grundlag. Desuden blev Grønland, Island og Norge som led i deres rammeaftale om bevarelse og forvaltning af lodde enige om nye ordninger for fangstsæsonen. Det er derfor også nødvendigt at afspejle ændringen af fangstsæsonen, som nu bør henvise til en periode fra den 15. oktober 2021 til den 15. april 2022.

(23)

Kommissionen udsteder fiskeritilladelser til fartøjer, der fører venezuelansk flag, således at de kan fiske efter snapperarter i EU-farvandene ud for Fransk Guyanas kyst. Den foreslåede ændring har til formål på visse betingelser at sikre kontinuitet i fiskeriet i perioden mellem to år, hvor proceduren for udstedelse af tilladelser pågår.

(24)

Forordning (EU) 2021/92 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(25)

For at undgå afbrydelse af fiskeriet og sikre, at Unionens fiskere kan leve af fiskeri, bør bestemmelserne i denne forordning vedrørende Østersøen finde anvendelse fra den 1. januar 2022. De fangstbegrænsninger, der er fastsat i forordning (EU) 2021/92, finder anvendelse fra den 1. januar 2021. De bestemmelser vedrørende disse fangstbegrænsninger, der indføres ved nærværende forordning, bør derfor også finde anvendelse fra den 1. januar 2021. Nærværende forordning bør dog finde anvendelse på sperling i ICES-afsnit 3a, Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i ICES-underområde 4 samt Det Forenede Kongeriges farvande i ICES-afsnit 2a fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2022. I betragtning af behovet for at fortsætte bæredygtigt fiskeri og for at kunne indlede det relevante fiskeri som planlagt ved åbningen af fangstperioderne bør bestemmelserne i nærværende forordning vedrørende fangstbegrænsninger for makrel i norske farvande i Nordsøen og lodde i grønlandske farvande i ICES-underområde 5 og 14 finde anvendelse fra henholdsvis den 12. oktober 2021 og den 15. oktober 2021. Da de pågældende fiskerimuligheder enten endnu ikke er opbrugt eller vil blive forhøjet ved nærværende forordning, berøres retssikkerhedsprincippet eller princippet om beskyttelse af berettigede forventninger ikke af anvendelsen af nærværende forordning med tilbagevirkende kraft. Nærværende forordning bør på grund af sin hastende karakter træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen for 2022 og ændrer visse fiskerimuligheder i andre farvande, som er fastsat ved forordning (EU) 2021/92.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på EU-fiskerfartøjer, der fisker i Østersøen.

2.   Denne forordning finder også anvendelse på rekreativt fiskeri, når dette fiskeri udtrykkeligt nævnes i de relevante bestemmelser.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning finder definitionerne i artikel 4 i forordning (EU) nr. 1380/2013 anvendelse.

Derudover forstås ved:

1)

»underafsnit«: Det Internationale Havundersøgelsesråds (ICES') underafsnit af Østersøen som defineret i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 218/2009 (9)

2)

»samlet tilladt fangstmængde« (TAC): den mængde, der hvert år kan fanges af hver fiskebestand

3)

»kvote«: en andel af den TAC, som er tildelt Unionen, en medlemsstat eller et tredjeland

4)

»rekreativt fiskeri«: ikkekommercielt fiskeri, der udnytter havets biologiske ressourcer til f.eks. rekreative formål, turisme eller sport.

KAPITEL II

FISKERIMULIGHEDER

Artikel 4

TAC'er og tildelinger

TAC'erne, kvoterne og, hvis det er relevant, de funktionelt tilknyttede betingelser er fastsat i bilaget.

Artikel 5

Særlige bestemmelser om fordeling af fiskerimulighederne

Den fordeling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne, der er fastsat i denne forordning, er ikke til hinder for:

a)

udvekslinger i henhold til artikel 16, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013

b)

nedsættelser og omfordelinger i henhold til artikel 37 i forordning (EF) nr. 1224/2009

c)

supplerende landinger i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 eller artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1380/2013

d)

tilbageholdte mængder i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 eller overførte mængder i henhold til artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1380/2013

e)

nedsættelser i henhold til artikel 105 og 107 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Artikel 6

Betingelser for landing af fangster og bifangster

De bestande af ikkemålarter inden for de sikre biologiske grænser omhandlet i artikel 15, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, der opfylder betingelsen for undtagelsen fra pligten til at modregne fangster i den relevante kvote, er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 7

Lukninger for at beskytte gydende torsk

1.   Det er forbudt at fiske med enhver form for fiskeredskaber i underafsnit 25 og 26 fra den 1. maj til den 31. august.

2.   En undtagelse fra forbuddet i stk. 1 finder anvendelse i følgende tilfælde:

a)

fiskeri, der udelukkende udøves med henblik på videnskabelige undersøgelser, kan foretages, forudsat at disse undersøgelser gennemføres i fuld overensstemmelse med betingelserne i artikel 25 i forordning (EU) 2019/1241

b)

EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 meter, som fisker med garn, indfiltringsnet eller toggegarn, med bundforankrede liner, langliner inden for fire sømil målt fra basislinjerne, flydende langliner, håndliner og pilkeudstyr eller lignende passive redskaber i områder, hvor vanddybden er under 20 meter i henhold til koordinater på det officielle søkort udgivet af de kompetente nationale myndigheder

c)

EU-fiskerfartøjer, der fisker i underafsnit 25 efter pelagiske bestande til direkte konsum og anvender redskaber med en maskestørrelse på højst 45 mm i områder, hvor vanddybden er under 50 meter i henhold til koordinater på det officielle søkort udgivet af de kompetente nationale myndigheder, og hvis landinger sorteres.

3.   Det er forbudt at fiske med enhver form for fiskeredskaber i underafsnit 22 og 23 fra den 15. januar til den 31. marts og i underafsnit 24 fra den 15. maj til den 15. august.

4.   En undtagelse fra forbuddet i stk. 3 finder anvendelse i følgende tilfælde:

a)

fiskeri, der udelukkende udøves med henblik på videnskabelige undersøgelser, kan foretages, forudsat at disse undersøgelser gennemføres i fuld overensstemmelse med betingelserne i artikel 25 i forordning (EU) 2019/1241

b)

EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 meter, som fisker med garn, indfiltringsnet eller toggegarn eller med bundforankrede liner, langliner inden for fire sømil målt fra basislinjerne, flydende langliner, håndliner, pilkeudstyr eller lignende passive redskaber i områder, hvor vanddybden er under 20 meter i henhold til koordinater på det officielle søkort udgivet af de kompetente nationale myndigheder

c)

EU-fiskerfartøjer, der fisker i underafsnit 24 efter pelagiske bestande til direkte konsum og anvender redskaber med en maskestørrelse på højst 45 mm i områder, hvor vanddybden er under 40 meter i henhold til koordinater på det officielle søkort udgivet af de kompetente nationale myndigheder, og hvis landinger sorteres

d)

EU-fiskerfartøjer, der fisker med skrabere efter muslinger i underafsnit 22 i områder, hvor vanddybden er under 20 m i henhold til koordinater på det officielle søkort udgivet af de kompetente nationale myndigheder.

5.   Førerne af fiskerfartøjerne omhandlet i stk. 2, litra b) eller c), og stk. 4, litra b), c) eller d), sikrer, at deres fiskeri til enhver tid kan overvåges af medlemsstatens kontrolmyndigheder.

Artikel 8

Foranstaltninger vedrørende rekreativt fiskeri efter torsk i underafsnit 22-26

1.   I rekreativt fiskeri må der højst beholdes én torsk pr. fisker pr. dag i underafsnit 22 og 23 og i underafsnit 24 inden for seks sømil målt fra basislinjerne, undtagen i perioden fra den 15. januar til den 31. marts, hvor rekreativt fiskeri efter torsk er forbudt.

2.   Rekreativt fiskeri efter torsk er forbudt i underafsnit 24 uden for seks sømil målt fra basislinjerne og i underafsnit 25 og 26.

3.   Denne artikel finder anvendelse med forbehold af strengere nationale foranstaltninger.

Artikel 9

Foranstaltninger vedrørende rekreativt laksefiskeri i underafsnit 22-31

1.   Rekreativt fiskeri efter laks er forbudt i underafsnit 22-31. Enhver laks, der fanges, skal øjeblikkeligt genudsættes i havet.

2.   Uanset stk. 1 er rekreativt fiskeri efter laks tilladt på følgende kumulative betingelser:

a)

Der må højst beholdes én laks med afklippet fedtfinne pr. fisker pr. dag.

b)

Alle fisk af alle fiskearter, der beholdes, skal landes hele.

3.   Uanset stk. 1 og 2 er rekreativt fiskeri efter laks nord for breddegrad 59°30′N tilladt fra den 1. maj til den 31. august uden restriktioner i områder inden for fire sømil målt fra basislinjerne.

4.   Denne artikel finder anvendelse med forbehold af strengere nationale foranstaltninger.

Artikel 10

Foranstaltninger til bevarelse af havørred- og laksebestandene i underafsnit 22-32

1.   I underafsnit 22-32 er fiskeri efter havørred uden for fire sømil målt fra basislinjerne forbudt for fiskerfartøjer fra den 1. januar til den 31. december 2022. Ved fiskeri efter laks uden for fire sømil målt fra basislinjerne i underafsnit 32 må bifangster af havørred ikke på noget tidspunkt overstige 3 % af den samlede fangst af laks og havørred om bord eller landet efter hver fangstrejse.

2.   Fiskeri med langliner uden for fire sømil målt fra basislinjerne i underafsnit 22-31 er forbudt.

3.   Denne artikel finder anvendelse med forbehold af strengere nationale foranstaltninger.

Artikel 11

Fleksibilitet

1.   Medmindre andet er fastsat i bilaget til nærværende forordning, finder artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendelse på bestande, der er underlagt præventive TAC'er, mens artikel 3, stk. 2 og 3, og artikel 4 i den pågældende forordning finder anvendelse på bestande, der er underlagt analytiske TAC'er.

2.   Artikel 3, stk. 2 og 3, og artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse, hvis en medlemsstat anvender den årsbaserede fleksibilitet, der er fastsat i artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Artikel 12

Dataoverførsel

Når medlemsstaterne i henhold til artikel 33 og 34 i forordning (EF) nr. 1224/2009 sender data om de mængder, der er fanget eller landet af de enkelte bestande, til Kommissionen, skal de anvende de bestandskoder, som er fastsat i bilaget til nærværende forordning.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 13

Ændringer af forordning (EU) 2021/92

I forordning (EU) 2021/92 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag IA foretages følgende ændringer:

a)

Tabellen over fiskerimuligheder for torsk i ICES-afsnit 7d affattes således:

»Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

7d

(COD/07D.)

Belgien

33

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse

Frankrig

649

(1)

Nederlandene

19

(1)

Unionen

701

(1)

Det Forenede Kongerige

71

(2)

TAC

772

 

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % må fiskes i 4, i den del af 3a, der ikke hører ind under Skagerrak og Kattegat, og i Det Forenede Kongeriges farvande i 2a (COD/*2A3X4).

(2)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % må fiskes i Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, i den del af 3a, der ikke hører ind under Skagerrak og Kattegat, og i Det Forenede Kongeriges farvande i 2a (COD/*2A3X4).«

b)

Tabellen over fiskerimuligheder for makrel i Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i ICES-afsnit 2a og underområde 3 og 4 affattes således:

»Art:

Makrel

Scomber scombrus

Område:

Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 2a, 3 og 4

(MAC/2A34.)

Belgien

544

(1)(2)

Analytisk TAC

Denne forordnings artikel 8, stk. 2, finder anvendelse

Danmark

18 666

(1)(2)

Tyskland

567

(1)(2)

Frankrig

1 713

(1)(2)

Nederlandene

1 724

(1)(2)

Sverige

5 108

(1)(2)(3)

Unionen

28 322

(1)(2)

Norge

Ikke relevant

(4)

Det Forenede Kongerige

Ikke relevant

(1)(2)(3)

TAC

852 284

 

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 60 % må fiskes i Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 og 14 (MAC/*2CX14).

(2)

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående to områder desuden højst fanges nedenstående mængder:

 

Norske farvande i 2a (MAC/*02AN-)

Færøske farvande (MAC/*FRO1)

Belgien

0

0

Danmark

0

0

Tyskland

0

0

Frankrig

0

0

Nederlandene

0

0

Sverige

0

0

Unionen

0

0

(3)

Særlig betingelse: Inkl. følgende mængde i ton, der skal tages i norske farvande i 2a og 4a (MAC/*2A4AN):

 

251

Når der fiskes i henhold til denne særlige betingelse, skal bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej modregnes i kvoterne for disse arter.

(4)

Skal fratrækkes Norges andel af TAC'en (adgangskvote). Denne mængde omfatter Norges andel af TAC'en i Nordsøen som følger:

 

0

Denne kvote må kun fiskes i 4a (MAC/*04A.), undtagen følgende mængde i ton, der må fiskes i 3a (MAC/*03A.):

 

0

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der højst fanges følgende mængder i følgende områder:


 

3a

Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 3a og 4bc

4b

4c

Det Forenede Kongeriges og internationale farvande i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 og 14

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Belgien

0

0

0

0

326

Danmark

0

4 130

0

0

11 200

Tyskland

0

0

0

0

340

Frankrig

0

490

0

0

1 028

Nederlandene

0

490

0

0

1 034

Sverige

0

0

390

10

3 065

Unionen

0

5 110

390

10

16 993

Det Forenede Kongerige

0

Ikke relevant

0

0

Ikke relevant

Norge

0

0

0

0

0 «

c)

Tabellen over fiskerimuligheder for makrel i norske farvande i ICES-afsnit 2a og 4a affattes således:

»Art:

Makrel

Scomber scombrus

Område:

Norske farvande i 2a og 4a

(MAC/2A4A-N)

Danmark

 

13 359

(1)

Analytisk TAC

Unionen

 

13 359

(1)

TAC

 

Ikke relevant

 

(1)

I 2021 må denne kvote kun fiskes i Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 2a, 3 og 4 (MAC/*2A34X).«

d)

Tabellen over fiskerimuligheder for sperling og dertil knyttede bifangster i ICES-afsnit 3a og Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i ICES-underområde 4 samt Det Forenede Kongeriges farvande i ICES-afsnit 2a affattes således:

»Art:

Sperling og dermed forbundne bifangster

Trisopterus esmarkii

Område:

3a, Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a

(NOP/2A3A4.)

År

2021

2022

 

Danmark

116 447

(1)(3)

24 727

(1)(6)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse

Tyskland

22

(1)(2)(3)

5

(1)(2)(6)

Nederlandene

86

(1)(2)(3)

18

(1)(2)(6)

Unionen

116 555

(1)(3)

24 750

(1)(6)

Det Forenede Kongerige

11 745

(2)(3)

5 250

(2)(6)

Norge

0

(4)

0

(4)

Færøerne

0

(5)

0

(5)

TAC

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

(1)

Op til 5 % af kvoten kan bestå af bifangster af kuller og hvilling (OT2/*2A3A4). Bifangster af kuller og hvilling, der modregnes i kvoten i henhold til denne bestemmelse, og bifangster af arter, der modregnes i kvoten i henhold til artikel 15, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, må tilsammen ikke overskride 9 % af kvoten.

(2)

Kvoten må kun fiskes i Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i ICES-område 2a, 3a og 4.

(3)

Må kun fiskes fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021.

(4)

Der skal anvendes sorteringsrist.

(5)

Der skal anvendes sorteringsrist. Omfatter højst 15 % af uundgåelige bifangster (NOP/*2A3A4), der skal modregnes i denne kvote.

(6)

Må kun fiskes fra den 1. november 2021 til den 31. december 2021.«

e)

Tabellen over fiskerimuligheder for andre arter i EU-farvande i ICES-underområde 4 og afsnit 6a nord for 56°30′N affattes således:

»Art:

Andre arter

Område:

EU-farvande i 4 og 6a nord for 56°30′N

(OTH/2A46AN)

Unionen

Ikke relevant

 

Præventiv TAC

Norge

1 000

(1)(2)

Færøerne

0

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Begrænset til 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Arter, der ikke er omfattet af andre TAC'er.«

2)

Bilag IB, tabellen over fiskerimuligheder for lodde i grønlandske farvande i 5 og 14 affattes således:

«Art:

Lodde

Mallotus villosus

Område:

Grønlandske farvande i 5 og 14

(CAP/514GRN)

Danmark

51 088

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse

Tyskland

2 224

 

Sverige

3 666

 

Alle medlemsstater

2 645

(1)

Unionen

59 623

(2)

Norge

10 000

(2)

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Danmark, Tyskland og Sverige kan først få adgang til den kvote, der er afsat til »alle medlemsstater«, når de har opbrugt deres egen kvote. Medlemsstater, der har fået tildelt mere end 10 % af EU-kvoten, må dog slet ikke bruge af den kvote, der er afsat til »alle medlemsstater«. Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, skal rapporteres særskilt (CAP/514GRN_AMS).

(2)

For fiskeriperioden fra den 15. oktober 2021 til den 15. april 2022.«

3)

I bilag V, del B, tilføjes følgende fodnote vedrørende Venezuela til tabellen, der fastsætter det maksimale antal fiskeritilladelser til tredjelandsfartøjer, der fisker i EU-farvande:

»(2)

Der gives tilladelse til fiskeri på kalenderårsbasis. Et fiskerfartøj kan dog fortsætte sit fiskeri i op til tre måneder efter sin fiskeritilladelses udløb, forudsat at operatøren:

har indledt fornyelsesprocessen for sin fiskeritilladelse

har opfyldt alle sine kontrakt- og oplysningsmæssige forpligtelser.

Denne forlængelse udløber ved ikrafttrædelsen af Kommissionens afgørelse om udstedelse af en ny fiskeritilladelse eller meddelelse om afslag på den nye fiskeritilladelse til det pågældende fartøj.«

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2022.

Uanset stk. 2 finder:

a)

artikel 13, nr. 1), litra a), nr. 1), litra b), og nr. 1), litra e), og nr. 3), anvendelse fra den 1. januar 2021

b)

artikel 13, nr. 1), litra c), anvendelse fra den 12. oktober 2021

c)

artikel 13, nr. 2), anvendelse fra den 15. oktober 2021 til den 15. april 2022

d)

artikel 13, nr. 1), litra d), anvendelse fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2021.

På Rådets vegne

G. DOVŽAN

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 af 6. juli 2016 om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 (EUT L 191 af 15.7.2016, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 af 20. juni 2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 og (EU) 2019/1022 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 (EUT L 198 af 25.7.2019, s. 105).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3).

(6)  Rådets forordning (EU) 2021/92 af 28. januar 2021 om fastsættelse for 2021 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande (EUT L 31 af 29.1.2021, s. 31).

(7)  EUT L 149 af 30.4.2021, s. 10.

(8)  EUT L 175 af 18.5.2021, s. 3.

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 218/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 70).


BILAG

TAC'ER FOR EU-FISKERFARTØJER I OMRÅDER, HVOR DER ER FASTSAT TAC'ER, ANGIVET PR. ART OG PR. OMRÅDE

I nedenstående tabeller fastsættes TAC'erne og kvoterne (i ton levende vægt, medmindre andet er angivet) for hver bestand samt de funktionelt tilknyttede betingelser.

Medmindre andet er angivet, er henvisningerne til fiskeriområder henvisninger til ICES-områder.

Fiskebestandene er anført i alfabetisk rækkefølge efter arternes videnskabelige navne.

Med henblik på denne forordning gives neden for en sammenlignende oversigt over de videnskabelige navne og de danske navne:

Videnskabeligt navn

Alfa-3-kode

Almindeligt anvendt navn

Clupea harengus

HER

Sild

Gadus morhua

COD

Torsk

Pleuronectes platessa

PLE

Rødspætte

Salmo salar

SAL

Atlanterhavslaks

Sprattus sprattus

SPR

Brisling


Tabel 1

Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

Underafsnit 30-31

(HER/30/31.)

Finland

91 287

 

Analytisk TAC

Sverige

20 058

 

Unionen

111 345

 

TAC

111 345

 

 


Tabel 2

Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

Underafsnit 22-24

(HER/3BC+24)

Danmark

110

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Tyskland

435

(1)

Finland

0

(1)

Polen

103

(1)

Sverige

140

(1)

Unionen

788

(1)

TAC

788

(1)

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

Uanset første afsnit kan fiskeri, der udøves udelukkende med henblik på videnskabelige undersøgelser, rettes mod sild, forudsat at disse undersøgelser gennemføres i fuld overensstemmelse med betingelserne i artikel 25 i forordning (EU) 2019/1241.

Uanset første afsnit er det for EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 meter, som fisker med garn, indfiltringsnet, håndliner, bundgarn eller pilkeudstyr, tilladt at fiske denne kvote. Førerne af disse fiskerfartøjer sikrer, at deres fiskeri til enhver tid kan overvåges af medlemsstatens kontrolmyndigheder.


Tabel 3

Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

EU-farvande i underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32

(HER/3D-R30)

Danmark

1 180

 

Analytisk TAC

Artikel 6 i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

313

 

Estland

6 028

 

Finland

11 766

 

Letland

1 488

 

Litauen

1 566

 

Polen

13 367

 

Sverige

17 945

 

Unionen

53 653

 

TAC

Ikke relevant


Tabel 4

Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

Underafsnit 28.1

(HER/03D.RG)

Estland

22 026

 

Analytisk TAC

Artikel 6 i denne forordning finder anvendelse.

Letland

25 671

 

Unionen

47 697

 

TAC

47 697

 


Tabel 5

Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

EU-farvande i underafsnit 25-32

(COD/3DX32.)

Danmark

137

(1)

Præventiv TAC

Artikel 3, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Tyskland

54

(1)

Estland

13

(1)

Finland

10

(1)

Letland

51

(1)

Litauen

33

(1)

Polen

159

(1)

Sverige

138

(1)

Unionen

595

(1)

TAC

Ikke relevant

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

Uanset første afsnit kan fiskeri, der udøves udelukkende med henblik på videnskabelige undersøgelser, rettes mod torsk, forudsat at disse undersøgelser gennemføres i fuld overensstemmelse med betingelserne i artikel 25 i forordning (EU) 2019/1241.


Tabel 6

Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

Underafsnit 22-24

(COD/3BC+24)

Danmark

214

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Tyskland

104

(1)

Estland

5

(1)

Finland

4

(1)

Letland

18

(1)

Litauen

11

(1)

Polen

57

(1)

Sverige

76

(1)

Unionen

489

(1)

TAC

489

(1)

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

Uanset første afsnit kan fiskeri, der udøves udelukkende med henblik på videnskabelige undersøgelser, rettes mod torsk, forudsat at disse undersøgelser gennemføres i fuld overensstemmelse med betingelserne i artikel 25 i forordning (EU) 2019/1241.


Tabel 7

Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

EU-farvande i underafsnit 22-32

(PLE/3BCD-C)

Danmark

6 483

 

Analytisk TAC

Artikel 6 i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

720

 

Polen

1 358

 

Sverige

489

 

Unionen

9 050

 

TAC

9 050

 


Tabel 8

Art:

Atlanterhavslaks

Salmo salar

Område:

EU-farvande i underafsnit 22-31

(SAL/3BCD-F)

Danmark

13 223

(1)(2)

Analytisk TAC

Artikel 3, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Tyskland

1 471

(1)(2)

Estland

1 344

(1)(2)(3)

Finland

16 488

(1)(2)

Letland

8 411

(1)(2)

Litauen

989

(1)(2)

Polen

4 011

(1)(2)

Sverige

17 874

(1)(2)

Unionen

63 811

(1)(2)

TAC

Ikke relevant

(1)

Antal fisk.

(2)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

Uanset første afsnit kan fiskeri, der udøves udelukkende med henblik på videnskabelige undersøgelser, rettes mod laks, forudsat at disse undersøgelser gennemføres i fuld overensstemmelse med betingelserne i artikel 25 i forordning (EU) 2019/1241.

Uanset første afsnit er det tilladt for EU-fiskerfartøjer at fiske denne kvote nord for 59°30′N i områder inden for fire sømil målt fra basislinjerne i perioden fra den 1. maj til den 31. august.

(3)

Særlig betingelse: Højst 450 individer af denne kvote må fiskes i EU-farvande i underafsnit 32 (SAL/*3D32).


Tabel 9

Art:

Atlanterhavslaks

Salmo salar

Område:

EU-farvande i underafsnit 32

(SAL/3D32.)

Estland

969

(1)

Præventiv TAC

Finland

8 486

(1)

Unionen

9 455

(1)

TAC

Ikke relevant

(1)

Antal fisk.


Tabel 10

Art:

Brisling

Sprattus sprattus

Område:

EU-farvande i underafsnit 22-32

(SPR/3BCD-C)

Danmark

24 852

 

Analytisk TAC

Artikel 6 i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

15 745

 

Estland

28 859

 

Finland

13 010

 

Letland

34 855

 

Litauen

12 608

 

Polen

73 969

 

Sverige

48 045

 

Unionen

251 943

 

TAC

Ikke relevant

 


29.10.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/20


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1889

af 23. juli 2021

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 for så vidt angår forlængelse af foranstaltninger med henblik på midlertidig lempelse af reglerne om slotudnyttelse som følge af covid-19-krisen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (1), særlig artikel 10a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Covid-19-krisen forårsager fortsat en kraftig tilbagegang i lufttrafikken som følge af et betydeligt fald i passagertrafikken ad luftvejen og direkte foranstaltninger truffet af medlemsstaterne og tredjelande med henblik på at begrænse spredningen af covid-19. Eurocontrol rapporterede, at lufttrafikken i EØS-luftrummet i første halvdel af 2021 har været ret stabil, og den udgjorde ca. 38 % af lufttrafikken i den tilsvarende periode af 2019 med en opadgående tendens. Ifølge Eurocontrols prognose forventes den årlige gennemsnitlige lufttrafik at nå op på 50 % i 2021 henholdsvis 72 % i 2022, idet der tages udgangspunkt i det mest realistiske prognosescenarie.

(2)

Sådanne omstændigheder ligger uden for luftfartsselskabernes kontrol, og deres efterfølgende frivillige eller obligatoriske aflysninger af flyvninger i tråd med udviklingen i efterspørgslen er en nødvendig eller legitim reaktion på disse omstændigheder.

(3)

I medfør af artikel 8, stk. 2, sammenholdt med artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 95/93 skal luftfartsselskaberne benytte mindst 80 % af de slotserier, som de har fået tildelt; i modsat fald mistes de hævdvundne rettigheder til disse slotserier — den såkaldte »use-it-or-lose-it«-regel. I lyset af covid-19-krisen og for at beskytte luftfartsselskabernes finansielle soliditet og undgå de negative miljøvirkninger af tomme eller stort set tomme flyvninger, der kun opereres med det formål at opretholde de underliggende lufthavnsslots, blev »use it or lose it«-reglen suspenderet fra den 1. marts 2020 til den 28. marts 2021.

(4)

Den 16. februar 2021 ændrede Unionen på baggrund af covid-19-krisens vedvarende indvirkning på lufttrafikken forordning (EØF) nr. 95/93 for at give luftfartsselskaberne en yderligere lempelse fra »use it or lose it«-reglen i sommerfartplansæsonen 2021, idet reglen blev suspenderet i en yderligere periode fra den 28. marts 2021 til den 30. oktober 2021.

(5)

I henhold til artikel 10a, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 95/93 tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ændre suspensionsperioden for »use it or lose it«-reglen i artikel 10a, stk. 3.

(6)

I henhold til artikel 10a, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 95/93 tillægges Kommissionen endvidere beføjelser til, hvor det er strengt nødvendigt for at tage højde for covid-19-krisens skiftende indvirkning på lufttrafikniveauet, at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ændre slotudnyttelsessatsen inden for et interval på mellem 30 % og 70 %.

(7)

Trods en gradvis stigning er lufttrafikniveauet i første halvdel af 2021 stadig lav sammenholdt med samme periode i 2019; ca. 38 % i gennemsnit af lufttrafikken den tilsvarende periode af 2019. Skønt det anerkendes, at udviklingen i lufttrafikken ikke kan forudsiges præcist, er det rimeligt at forvente, at situationen vil vare ved i den nærmeste fremtid med et støt minsket efterslæb i lufttrafikken i 2021 sammenholdt med 2019. Ifølge Eurocontrols fireårige prognose af 21. maj 2021 vil det årlige trafikniveau efter det mest sandsynlige scenarie, hvori det antages, at vaccinationen vil være effektiv i 2022, nå op på et årligt gennemsnit på 50 % i 2021 henholdsvis 72 % i 2022 af de tilsvarende niveauer i 2019. På grundlag af Eurocontrols foreliggende månedsprognoser for 2021 og det foreliggende årlige Eurocontrol-gennemsnit for 2022 forventes lufttrafikken i vinterfartplansæsonen 2021/22 at udgøre 70 % af niveauet i 2019.

(8)

Af data indsamlet af Verdenssundhedsorganisationen og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme fremgår det, at den vedvarende tilbagegang i lufttrafikken skyldes virkningerne af covid-19-krisen. De foreliggende data viser en sammenhæng mellem udviklingen i antallet af smittetilfælde og medlemsstaternes og tredjelandes indførelse af foranstaltninger som reaktion på udviklingen i tallene, hvilket påvirker passagertrafikken ad luftvejen og resulterer i en tilbagegang i lufttrafikken. Sådanne foranstaltninger, som kan gennemføres eller ophæves med meget kort varsel, bidrager til et klima præget af usikkerhed og får en negativ indvirkning på forbrugernes tillid og reservationsadfærd.

(9)

Grundet udviklingen i antallet af covid-19-tilfælde og den mulige spredning af nye varianter er det rimeligt at forvente et betydeligt antal aflysninger som følge af covid-19-krisen i den kommende vinterfartplansæson, der løber fra den 31. oktober 2021 til den 26. marts 2022, hvis luftfartsselskaberne pålægges at operere deres fulde slotporteføljer for 2019 i henhold til artikel 8 i forordning (EØF) nr. 95/93.

(10)

Derfor bør den periode, der er fastsat i artikel 10a, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 95/93 forlænges fra den 31. oktober 2021 til den 26. marts 2022.

(11)

Efterspørgslen efter rejser i vinterfartplansæsonen fra den 31. oktober 2021 til den 26. marts 2022 kan fortsat være lav på trods af fremskridt med hensyn til vaccinationskampagner, øget sikkerhed i forbindelse med rejser og landenes indskrænkninger af foranstaltninger, der påvirker rejseaktiviteten. En vedvarende lav efterspørgsel i vinterfartplansæsonen vil sandsynligvis være et tegn på, at der er tale om langsigtede strukturelle ændringer i markedet og af forbrugernes adfærd. Derfor bør slotudnyttelsessatsen på den ene side undgå utilsigtede negative konsekvenser for luftfartsselskabernes finansielle situation og negative miljøvirkninger som følge af tomme eller stort set tomme flyvninger, der kun opereres for at opretholde hævdvundne rettigheder til slots, og på den anden side enten tilskynde luftfartsselskaberne til at udnytte lufthavnskapaciteten effektivt eller frigive slots til puljen til gavn for andre brugere for at sikre en effektiv udnyttelse af lufthavnskapaciteten.

(12)

Slotudnyttelsessatsen bør desuden også fastsættes på en sats, der garanterer et minimum af tjenester for at øge passagerernes tillid og udnytte lufthavnskapaciteten i løbet af vinterfartplansæsonen 2021/22 effektivt, og garanterer en pålidelig konnektivitet.

(13)

Slotudnyttelsessatsen bør ligeledes tage hensyn til mere langsigtede strukturelle ændringer på markedet og af forbrugernes adfærd, således at markedet gradvist kan tilpasse sig den ændrede efterspørgsel og frigøre kapacitet i vinterfartplansæsonen 2022/23. Dette gælder navnlig, fordi nogle luftfartsselskaber har gjort brug af ad hoc-slots i 2020 og begyndelsen af 2021 uden at opnå hævd på de pågældende slots.

(14)

Derfor bør slotudnyttelsessatsen for vinterfartplansæsonen 2021/22 fastsættes til 50 %.

(15)

Selv om det generelt antages, at luftfartsselskaberne indleder deres operationer, så snart efterspørgslen vender tilbage, indebærer en lavere udnyttelsestærskel en risiko for, at nogle luftfartsselskaber begrænser deres operationer i nogle lufthavne til det nødvendige minimum, blot for at opretholde de hævdvundne rettigheder til disse slots til skade for konkurrenter, lufthavnsoperatører og forbrugere. En eventuel frigivelse af en del af lufthavnskapaciteten som følge af denne nye udnyttelsessats forventes ikke at medføre alvorlige forstyrrelser i luftfartsselskabernes operationer og rutenet, hvilket ville blive resultatet af en højere udnyttelsessats.

(16)

Af hensyn til retssikkerheden, navnlig for slotkoordinatorer og luftfartsoperatører, bør denne forordning på grund af sagens hastende karakter træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 95/93 affattes artikel 10a, stk. 3, således:

»3.   For så vidt angår slots, der ikke er blevet stillet til rådighed for koordinatoren med henblik på omfordeling i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2a, i perioden fra den 28. marts 2021 til den 26. marts 2022, og med henblik på artikel 8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, er et luftfartsselskab, hvis det til koordinatorens tilfredshed dokumenterer, at det har benyttet de pågældende slotserier efter koordinatorens instrukser i mindst 50 % af tiden i fartplansæsonen fra den 28. marts 2021 til den 30. oktober 2021, og 50 % af tiden i fartplansæsonen fra den 31. oktober 2021 til den 26. marts 2022, for hvilken de er blevet tildelt, berettiget til samme slotserier i den næste tilsvarende fartplansæson.

For så vidt angår den i dette stykkes første afsnit omhandlede periode er de i artikel 10, stk. 4, og artikel 14, stk. 6, litra a), omhandlede procentsatser 50 % for fartplansæsonen fra den 28. marts 2021 til den 30. oktober 2021, og 50 % for fartplansæsonen fra den 31. oktober 2021 til den 26. marts 2022.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 14 af 22.1.1993, s. 1.


29.10.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/23


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1890

af 2. august 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår handelsnormer for frugt og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 75, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 (2) er der fastsat detaljerede bestemmelser om handelsnormer for frugt og grøntsager.

(2)

I perioden 2018-2020 foretog arbejdsgruppen for fastsættelse af kvalitetsnormer for landbrugsprodukter under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) en revision af FN/ECE's normer for sød peber (2018 og 2020), spisedruer (2019 og 2020) samt æbler og pærer (2020). For at undgå unødige handelshindringer bør de generelle og særlige handelsnormer for disse frugter og grøntsager, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, rettes ind efter de nye FN/ECE-normer.

(3)

Disse reviderede FN/ECE-normer er blevet forelagt for og godkendt af medlemsstaterne efter proceduren i Rådets afgørelse (EU) 2017/2104 af 6. november 2017 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Arbejdsgruppen for Fastsættelse af Kvalitetsnormer for Landbrugsprodukter under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE-WP.7), for så vidt angår forslag til kvalitetsnormer for frugt og grøntsager (3).

(4)

Forordning (EU) nr. 543/2011 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2017/2104 af 6. november 2017 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Arbejdsgruppen for Fastsættelse af Kvalitetsnormer for Landbrugsprodukter under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE-WP.7), for så vidt angår forslag til kvalitetsnormer for frugt og grøntsager (EUT L 303 af 18.11.2017, s. 1).


BILAG

»BILAG I

HANDELSNORMER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3

DEL A

Generel handelsnorm

Denne generelle norm fastsætter de kvalitetskrav, som frugt og grøntsager skal opfylde efter klargøring og emballering.

I de led, der følger efter forsendelsesleddet, kan produkterne dog udvise følgende i forhold til de fastsatte normer:

en let forringelse af friskheden og fastheden

en let forringelse, som skyldes deres udvikling og deres letfordærvelige karakter.

1.   Minimumskrav

Under hensyn til de tilladte tolerancer skal produkterne være:

hele

sunde; produkter, der er angrebet af råd eller er forringet i en sådan grad, at de er uegnede til konsum, udelukkes

rene, praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer

praktisk taget fri for skadegørere

fri for skader forårsaget af skadegørere, der påvirker frugtkødet

fri for unormal ydre fugtighed

fri for fremmed lugt og/eller smag.

Produkternes tilstand skal være således, at de kan:

tåle transport og håndtering

ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand.

2.   Minimumskrav til modenhed

Produkterne skal være tilstrækkeligt udviklede, men ikke overudviklede, og frugt skal være tilstrækkeligt moden uden at være overmoden.

Produkternes udvikling og modenhed skal sikre, at de kan fortsætte deres modningsproces og nå en passende modningsgrad.

3.   Tolerancer

Der tillades en tolerance på 10 % efter antal eller vægt af produkter, der ikke opfylder minimumskravene til kvalitet, i hvert parti. Inden for denne tolerance må højst 2 % i alt bestå af produkter, der er angrebet af råd.

4.   Mærkning

Hvert kolli (1) skal på samme side være forsynet med følgende oplysninger, anført med bogstaver, som er let læselige, ikke kan udviskes og er synlige udefra:

A.   Identifikation

Pakkeriets og/eller afsenderens navn og fysiske adresse (f.eks.: gade/by/region/postnummer og land, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet).

Disse oplysninger kan erstattes af følgende:

for alle kolli med undtagelse af færdigpakninger: den officielt udstedte eller anerkendte kode for pakkeriet og/eller afsenderen efter betegnelsen »Pakkeri og/eller afsender« (eller en tilsvarende forkortelse). Foran koden anføres ISO 3166-(alfa)-lande-/områdekoden for det anerkendende land, hvis der ikke er tale om oprindelseslandet.

for færdigpakninger: navn og adresse på salgsvirksomheden med sæde i EU efter angivelsen »Emballeret for:« eller tilsvarende. I dette tilfælde skal klæbemærket også omfatte koden for pakkeriet og/eller afsenderen. Salgsvirksomheden stiller al information til rådighed om betydningen af den pågældende kode, som kontrolmyndighederne skønner nødvendig.

B.   Oprindelse

Oprindelseslandets fulde navn (2). For produkter med oprindelse i en medlemsstat skal dette være på oprindelseslandets sprog eller et andet sprog, der forstås af forbrugerne i bestemmelseslandet. For andre produkter skal dette være på et sprog, der forstås af forbrugerne i bestemmelseslandet.

Det er ikke nødvendigt at anføre de oplysninger, der er nævnt i første afsnit, på kolli, hvis de indeholder salgsemballager, der kan ses udefra, og som hver især er påført disse oplysninger. Disse kolli må ikke være påført vildledende mærkning. Er de anbragt på paller, skal oplysningerne anføres på en etiket, der anbringes synligt på mindst to sider af pallen.

DEL B

Særlige handelsnormer

DEL 1: HANDELSNORM FOR ÆBLER

I.   DEFINITION AF PRODUKTET

Normen gælder for æbler af forædlede sorter af Malus domestica Borkh., der er bestemt til levering i frisk tilstand til forbrugerne, men gælder ikke for æbler til industriel forarbejdning.

II.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE KVALITET

Normen fastsætter de kvalitetskrav, som æbler skal opfylde efter klargøring og emballering.

I de led, der følger efter forsendelsesleddet, kan produkterne dog udvise følgende i forhold til de fastsatte normer:

en let forringelse af friskheden og fastheden

for produkter i andre klasser end klasse »Ekstra«: en let forringelse på grund af deres udvikling og letfordærvelige karakter.

A.   Minimumskrav

Generelt for klasserne gælder under hensyn til tolerancer og særlige bestemmelser for de enkelte klasser, at æbler skal være:

hele

sunde; produkter, der er angrebet af råd eller er forringet i en sådan grad, at de er uegnede til konsum, udelukkes

rene, praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer

praktisk taget fri for skadegørere

fri for skader forårsaget af skadegørere, der påvirker frugtkødet

fri for alvorlig æbleglassethed, bortset fra sorter mærket med »V«, som er opført i tillægget til denne norm

fri for unormal ydre fugtighed

fri for fremmed lugt og/eller smag.

Æblernes udvikling og tilstand skal være således, at de kan:

tåle transport og håndtering og

ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand.

B.   Krav til modenhed

Æblerne skal være tilstrækkeligt udviklede og modne.

Produkternes udvikling og modenhed skal sikre, at de kan fortsætte deres modningsproces og nå den modningsgrad, der kan forventes for den enkelte sort.

For at kontrollere, at minimumskravene til modenhed overholdes, kan der tages flere parametre i brug (f.eks. morfologi, smag, fasthed og brydningsindeks).

C.   Klasseinddeling

Æbler inddeles i følgende tre klasser:

i)   Klasse »Ekstra«

Æbler i denne klasse skal være af fineste kvalitet. De skal være sortstypiske (3), og stilken skal være hel.

Mindst følgende del af overfladen på æbler skal have den sortstypiske farve:

i farvegruppe A skal 3/4 af den samlede overflade være rød

i farvegruppe B skal 1/2 af den samlede overflade være delvis rød

i farvegruppe C skal 1/3 af den samlede overflade være svagt rød, rødlig eller rødstribet

i farvegruppe D er der ingen minimumskrav til farve.

Frugtkødet må ikke være forringet på nogen måde.

De må ikke have fejl, bortset fra ubetydelige overfladefejl, som ikke forringer helhedsindtrykket, kvaliteten, holdbarheden og præsentationen i emballagen. De kan dog udvise:

ubetydelige overfladefejl

meget let rustdannelse (4), som f.eks.:

naturlig rust i stilkhulen, som ikke må være ru, og/eller

enkelte svage rustspor.

ii)   Klasse I

Æbler i denne klasse skal være af god kvalitet. De skal være sortstypiske (5).

Mindst følgende del af overfladen på æbler skal have den sortstypiske farve:

i farvegruppe A skal 1/2 af den samlede overflade være rød

i farvegruppe B skal 1/3 af den samlede overflade være delvis rød

i farvegruppe C skal 1/10 af den samlede overflade være svagt rød, rødlig eller rødstribet

i farvegruppe D er der ingen minimumskrav til farve.

Frugtkødet må ikke være forringet på nogen måde.

Følgende mindre fejl kan dog tillades, hvis de ikke forringer helhedsindtrykket, kvaliteten, holdbarheden eller præsentationen i emballagen:

mindre formfejl

mindre udviklingsfejl

mindre farvefejl

lette stødpletter, der i alt højst må dække 1 cm2 af det samlede overfladeareal, og de må ikke være misfarvede

mindre overfladefejl inden for følgende grænser:

2 cm i længde for aflange fejl

1 cm2 af det samlede overfladeareal for andre fejl, undtagen for skurv (Venturia inaequalis), hvis samlede areal ikke må overstige 0,25 cm2

let rustdannelse (6) som f.eks.:

naturlig rust, også uden for stilkhulen eller blomsterhulen, som ikke må være ru, og/eller

finnettet rustdannelse, der højst dækker 1/5 af frugtens samlede overflade og ikke er i stærk kontrast til frugtens farve i øvrigt

kraftig rustdannelse, der højst dækker 1/20 af frugtens samlede overflade, mens

finnettet og kraftig rustdannelse tilsammen højst må dække 1/5 af frugtens samlede overfladeareal.

Stilken kan mangle, hvis snittet er tydeligt, og den tilgrænsende skræl ikke er forringet.

iii)   Klasse II

Denne klasse omfatter æbler, som ikke kan placeres i de højere klasser, men som opfylder ovennævnte minimumskrav.

Frugtkødet skal være frit for væsentlige fejl.

Følgende fejl kan accepteres, hvis æblerne bevarer deres væsentlige egenskaber med hensyn til kvalitet, holdbarhed og præsentation:

formfejl

udviklingsfejl

farvefejl

lette stødpletter, der højst må udgøre 1,5 cm2 af det samlede areal, og som må være svagt misfarvede

overfladefejl inden for følgende grænser:

4 cm i længde for aflange fejl

2,5 cm2 af det samlede overfladeareal for andre fejl, undtagen for skurv (Venturia inaequalis), hvis samlede areal ikke må overstige 1 cm2

let rustdannelse (7) som f.eks.:

naturlig rust, også uden for stilkhulen eller blomsterhulen, som kan være lidt ru, og/eller

finnettet rustdannelse, der højst dækker 1/2 af frugtens samlede overflade og ikke er i stærk kontrast til frugtens farve i øvrigt

kraftig rustdannelse, der højst dækker 1/3 af frugtens samlede overflade, mens

finnettet og kraftig rustdannelse tilsammen højst må dække 1/2 af frugtens samlede overfladeareal.

III.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE STØRRELSESSORTERING

Størrelsen bestemmes efter den største diameter i tværsnit eller efter vægt.

Mindstestørrelsen er 60 mm, hvis den bestemmes efter diameter, eller 90 g, hvis den bestemmes efter vægt. Mindre frugter kan dog godkendes, hvis deres Brix-værdi (8) er på mindst 10,5°, og de er mindst 50 mm i diameter eller vejer mindst 70 g.

For at sikre ensartet størrelse må forskellen mellem produkter i samme kolli:

a)

for frugter, der størrelsessorteres efter diameter, ikke overstige:

5 mm for frugter i klasse »Ekstra« og frugter i klasse I og II, der er lag- og rækkepakket Er der tale om æbler af sorterne Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) og Horneburger kan forskellen i diameter dog være på op til 10 mm, og

10 mm for frugter i klasse I, der er pakket i salgsemballager eller løst i kolliet. For æbler af sorterne Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) og Horneburger kan forskellen i diameter dog være på op til 20 mm

b)

for frugter, der størrelsessorteres efter vægt, ikke overstige:

for frugter i klasse »Ekstra« og frugter i klasse I og II, der er lag- og rækkepakket:

Interval (g)

Vægtforskel (g)

70-90

15 g

91-135

20 g

136-200

30 g

201-300

40 g

> 300

50 g

for frugter i klasse I, der er pakket i salgsemballager eller løst i kolliet:

Interval (g)

Ensartethed (g)

70-135

35

136-300

70

> 300

100

Der er ikke fastsat krav om ensartethed for frugter i klasse II, der er pakket i salgsemballager eller løst i kolliet.

Sorter af miniatureæbler mærket med »M« i tillægget til denne norm er fritaget for bestemmelserne om størrelse. Disse miniaturesorter skal have en Brix-værdi (9) på mindst 12°.

IV.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE TOLERANCER

For hvert parti gælder følgende kvalitets- og størrelsestolerancer for produkter, der ikke opfylder kravene til den angivne klasse, i alle handelsled.

A.   Kvalitetstolerancer

i)   Klasse »Ekstra«

Der accepteres en samlet tolerance på 5 % efter antal eller vægt af æbler, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse I. Inden for denne tolerance må højst 0,5 % i alt bestå af produkter, der opfylder kravene til klasse II.

ii)   Klasse I

Der accepteres en samlet tolerance på 10 % efter antal eller vægt af æbler, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse II. Inden for denne tolerance må højst 1 % i alt bestå af produkter, der hverken opfylder kravene til klasse II eller minimumskravene, eller af produkter, der er angrebet af råd.

iii)   Klasse II

Der accepteres en samlet tolerance på 10 % efter antal eller vægt af æbler, der hverken opfylder kravene til klassen eller minimumskravene. Inden for denne tolerance må højst 2 % i alt bestå af produkter, der er angrebet af råd.

B.   Størrelsestolerancer

For alle klasser: Der accepteres en samlet tolerance på 10 % efter antal eller vægt af æbler, der ikke opfylder størrelseskravene. Denne tolerance gælder ikke for frugter, der er mindst:

5 mm mindre end mindstediameteren

10 g mindre end mindstevægten.

V.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRÆSENTATION

A.   Ensartethed

Indholdet i hvert kolli skal være ensartet og må kun bestå af æbler af samme oprindelse, sort, kvalitet og størrelse (hvis de er størrelsessorteret) og modningsgrad.

For klasse »Ekstra« kræves det desuden, at farven er ensartet.

Det er imidlertid tilladt at blande æbler af forskellige sorter i samme salgsemballage, forudsat at de er af ensartet kvalitet, og at hver sort er af samme oprindelse. Produkterne skal ikke være af ensartet størrelse.

Den synlige del af kolliets indhold skal være repræsentativ for hele indholdet.

B.   Emballage

Æblerne skal emballeres således, at produktet sikres passende beskyttelse. Specielt skal salgsemballager af en nettovægt på over 3 kg være tilstrækkeligt stive til at beskytte produktet ordentligt.

De materialer, der anvendes indvendigt i kolliet, skal være rene og af en kvalitet, der ikke fremkalder ydre eller indre forringelser af produktet. Anvendelse af materialer, herunder papir eller stempler med handelsmæssige oplysninger, er tilladt, hvis påtrykningen eller mærkningen foretages med giftfri sværte eller lim.

Klæbemærker, der påsættes hvert enkelt produkt, skal kunne aftages uden at efterlade synlige spor af lim, og uden at skrællen beskadiges. Lasermærkning af de enkelte frugter må ikke forårsage fejl på frugtkødet eller overfladen.

Kolliene skal være fri for fremmedlegemer.

VI.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE MÆRKNING

Hvert kolli (10) skal på samme side være forsynet med følgende oplysninger, anført med bogstaver, som er let læselige, ikke kan udviskes og er synlige udefra:

A.   Identifikation

Pakkeriets og/eller afsenderens navn og fysiske adresse (f.eks. gade/by/region/postnummer og land, hvis dette ikke er det samme som oprindelseslandet).

Disse oplysninger kan erstattes af følgende:

For alle kolli med undtagelse af færdigpakninger: den officielt udstedte eller anerkendte kode for pakkeriet og/eller afsenderen efter betegnelsen »Pakkeri og/eller afsender« (eller en tilsvarende forkortelse). Foran koden anføres ISO 3166-(alfa)-lande-/områdekoden for det anerkendende land, hvis der ikke er tale om oprindelseslandet.

For færdigpakninger: navn og adresse på salgsvirksomheden med sæde i EU efter angivelsen »Emballeret for:« eller tilsvarende. I dette tilfælde skal klæbemærket også omfatte koden for pakkeriet og/eller afsenderen. Salgsvirksomheden stiller al information til rådighed om betydningen af den pågældende kode, som kontrolmyndighederne skønner nødvendig.

B.   Produktets art

»Æbler«, hvis indholdet ikke er synligt udefra.

Sortsnavn. Ved blandinger af forskellige æblesorter, navn på hver sort.

Sortsnavnet kan erstattes af et synonym. En handelsbetegnelse (11) må kun angives som supplement til sortsnavnet eller synonymet.

Er der tale om mutanter med sortsbeskyttelse, må navnet på denne sort angives i stedet for navnet på den oprindelige sort. Er der tale om mutanter uden sortsbeskyttelse, må navnet på denne sort kun angives i tillæg til navnet på den oprindelige sort.

»Miniatureæbler« i givet fald.

C.   Produktets oprindelse

Oprindelsesland (12) og eventuelt navnet på produktionsområdet eller det nationale, regionale eller lokale område.

Ved blandinger af forskellige æblesorter af forskellig oprindelse, skal hvert oprindelsesland anføres i umiddelbar nærhed af navnet på den pågældende sort.

D.   Handelsmæssige oplysninger

Klasse

Størrelse eller for frugter, der er lag- og rækkepakket, stykantal.

Hvis størrelsen er anført, skal denne angives:

a)

for frugter, der er omfattet af reglerne om ensartethed, som mindste og største diameter eller mindste og største vægt

b)

for frugter, der ikke er omfattet af reglerne om ensartethed, kan størrelsen angives som diameteren eller vægten af den mindste frugt i kolliet, efterfulgt af udtrykket »og derover« eller en tilsvarende benævnelse, eller eventuelt som diameteren eller vægten af den største frugt i kolliet.

E.   Officielt kontrolmærke (valgfrit)

Det er ikke nødvendigt at anføre de oplysninger, der er nævnt i første afsnit, på kolli, hvis de indeholder salgsemballager, der kan ses udefra, og som hver især er påført disse oplysninger. Disse kolli må ikke være påført vildledende mærkning. Er de anbragt på paller, skal oplysningerne anføres på en etiket, der anbringes synligt på mindst to sider af pallen.

Tillæg

Ikke-udtømmende liste over æblesorter

Frugter af sorter, som ikke er anført på listen, klassificeres efter deres sortsegenskaber.

Nogle af sorterne i følgende tabel kan afsættes under betegnelser, for hvilke der er ansøgt om eller opnået varemærkebeskyttelse i et eller flere lande. De første tre kolonner i følgende tabel indeholder ikke disse varemærker. I fjerde kolonne er der udelukkende til orientering anført kendte handelsbetegnelser.

Forklaring:

M

=

miniaturesort

R

=

rustdannelse

V

=

æbleglassethed

*

=

mutant uden sortsbeskyttelse, men knyttet til et registreret/beskyttet varemærke; mutanter, der ikke er markeret med en asterisk, er beskyttede sorter.

Sorter

Mutant

Synonymer

Varemærker

Farvegruppe

Supplerende specifikationer

African Red

 

 

African Carmine ™

B

 

Akane

 

Tohoku 3, Primerouge

 

B

 

Alkmene

 

Early Windsor

 

C

 

Alwa

 

 

 

B

 

Amasya

 

 

 

B

 

Ambrosia

 

 

Ambrosia ®

B

 

Annurca

 

 

 

B

 

Ariane

 

 

Les Naturianes ®

B

 

Arlet

 

Swiss Gourmet

 

B

R

AW 106

 

 

Sapora ®

C

 

Belgica

 

 

 

B

 

Belle de Boskoop

 

Schone van Boskoop, Goudreinette

 

D

R

 

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop, Rode Boskoop

 

B

R

 

Boskoop Valastrid

 

 

B

R

Berlepsch

 

Freiherr von Berlepsch

 

C

 

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

 

B

 

Bonita

 

 

 

A

 

Braeburn

 

 

 

B

 

 

Hidala

 

Hillwell ®

A

 

 

Joburn

 

Aurora ™,

Red Braeburn ™,

Southern Rose ™

A

 

 

Lochbuie Red Braeburn

 

 

A

 

 

Mahana Red Braeburn

 

Redfield ®

A

 

 

Mariri Red

 

Eve ™, Aporo ®

A

 

 

Royal Braeburn

 

 

A

 

Bramley's Seedling

 

Bramley, Triomphe de Kiel

 

D

 

Cardinal

 

 

 

B

 

Caudle

 

 

Cameo ®, Camela®

B

 

 

Cauflight

 

Cameo ®, Camela®

A

 

CIV323

 

 

Isaaq ®

B

 

CIVG198

 

 

Modi ®

A

 

Civni

 

 

Rubens ®

B

 

Collina

 

 

 

C

 

Coop 38

 

 

Goldrush ®, Delisdor ®

D

R

Coop 39

 

 

Crimson Crisp ®

A

 

Coop 43

 

 

Juliet ®

B

 

Coromandel Red

 

Corodel

 

A

 

Cortland

 

 

 

B

 

Cox's Orange Pippin

 

Cox orange, Cox's O.P.

 

C

R

Cripps Pink

 

 

Pink Lady ®, Flavor Rose ®

C

 

 

Lady in Red

 

Pink Lady ®

B

 

 

Rosy Glow

 

Pink Lady ®

B

 

 

Ruby Pink

 

 

B

 

Cripps Red

 

 

Sundowner ™, Joya ®

B

 

Dalinbel

 

 

Antares ®

B

R

Dalitron

 

 

Altess ®

D

 

Delblush

 

 

Tentation ®

D

 

Delcorf

 

 

Delbarestivale ®

C

 

 

Celeste

 

 

B

 

 

Bruggers Festivale

 

Sissired ®

A

 

 

Dalili

 

Ambassy ®

A

 

 

Wonik*

 

Appache ®

A

 

Delcoros

 

 

Autento ®

A

 

Delgollune

 

 

Delbard Jubilé ®

B

 

Delicious ordinaire

 

Ordinary Delicious

 

B

 

Discovery

 

 

 

C

 

Dykmanns Zoet

 

 

 

C

 

Egremont Russet

 

 

 

D

R

Elise

 

De Roblos, Red Delight

 

A

 

Elstar

 

 

 

C

 

 

Bel-El

 

Red Elswout ®

C

 

 

Daliest

 

Elista ®

C

 

 

Daliter

 

Elton ™

C

 

 

Elshof

 

 

C

 

 

Elstar Boerekamp

 

Excellent Star ®

C

 

 

Elstar Palm

 

Elstar PCP ®

C

 

 

Goedhof

 

Elnica ®

C

 

 

Red Elstar

 

 

C

 

 

RNA9842

 

Red Flame ®

C

 

 

Valstar

 

 

C

 

 

Vermuel

 

Elrosa ®

C

 

Empire

 

 

 

A

 

Fengapi

 

 

Tessa ®

B

 

Fiesta

 

Red Pippin

 

C

 

Fresco

 

 

Wellant ®

B

R

Fuji

 

 

 

B

V

 

Aztec

 

Fuji Zhen ®

A

V

 

Brak

 

Fuji Kiku ® 8

B

V

 

FUCIV51

 

SAN-CIV ®

A

V

 

Fuji Fubrax

 

Fuji Kiku ® Fubrax

B

V

 

Fuji Supreme

 

 

A

V

 

Fuji VW

 

King Fuji ®

A

V

 

Heisei Fuji

 

Beni Shogun ®

A

V

 

Raku-Raku

 

 

B

V

Gala

 

 

 

C

 

 

Alvina

 

 

A

 

 

ANABP 01

 

Bravo ™

A

 

 

Baigent

 

Brookfield ®

A

 

 

Bigigalaprim

 

Early Red Gala ®

A

 

 

Devil Gala

 

 

A

 

 

Fengal

 

Gala Venus

A

 

 

Gala Schnico

 

Schniga ®

A

 

 

Gala Schnico Red

 

Schniga ®

A

 

 

Galafresh

 

Breeze ®

A

 

 

Galaval

 

 

A

 

 

Galaxy

 

Selekta ®

B

 

 

Gilmac

 

Neon ®

A

 

 

Imperial Gala

 

 

B

 

 

Jugala

 

 

B

 

 

Mitchgla

 

Mondial Gala ®

B

 

 

Natali Gala

 

 

B

 

 

Regal Prince

 

Gala Must ®

B

 

 

Royal Beaut

 

 

A

 

 

Simmons

 

Buckeye ® Gala

A

 

 

Tenroy

 

Royal Gala ®

B

 

 

ZoukG1

 

Gala One®

A

 

Galmac

 

 

Camelot ®

B

 

Gloster

 

 

 

B

 

Golden 972

 

 

 

D

 

Golden Delicious

 

Golden

 

D

 

 

CG10 Yellow Delicious

 

Smothee ®

D

 

 

Golden Delicious Reinders

 

Reinders ®

D

 

 

Golden Parsi

 

Da Rosa ®

D

 

 

Leratess

 

Pink Gold ®

D

 

 

Quemoni

 

Rosagold ®

D

 

Goldstar

 

 

Rezista Gold Granny ®

D

 

Gradigold

 

 

Golden Supreme ™, Golden Extreme ™

D

 

Gradiyel

 

 

Goldkiss ®

D

 

Granny Smith

 

 

 

D

 

 

Dalivair

 

Challenger ®

D

 

Gravensteiner

 

Gravenstein

 

D

 

GS 66

 

 

Fräulein ®

B

 

HC2-1

 

 

Easy pep's! Zingy ®

A

 

Hokuto

 

 

 

C

 

Holsteiner Cox

 

Holstein

 

C

R

Honeycrisp

 

 

Honeycrunch ®

C

 

Horneburger

 

 

 

D

 

Idared

 

 

 

B

 

 

Idaredest

 

 

B

 

 

Najdared

 

 

B

 

Ingrid Marie

 

 

 

B

R

Inored

 

 

Story ®, LoliPop ®

A

 

James Grieve

 

 

 

D

 

Jonagold

 

 

 

C

 

 

Early Jonagold

 

Milenga ®

C

 

 

Dalyrian

 

 

C

 

 

Decosta

 

 

C

 

 

Jonagold Boerekamp

 

Early Queen ®

C

 

 

Jonagold Novajo

Veulemanns

 

C

 

 

Jonagored

 

Morren's Jonagored ®

C

 

 

Jonagored Supra

 

Morren's Jonagored ® Supra ®

C

 

 

Red Jonaprince

 

Wilton's ®, Red Prince ®

C

 

 

Rubinstar

 

 

C

 

 

Schneica

Jonica

 

C

 

 

Vivista

 

 

C

 

Jonathan

 

 

 

B

 

Karmijn de Sonnaville

 

 

 

C

R

Kizuri

 

 

Morgana ®

B

 

Ladina

 

 

 

B

 

La Flamboyante

 

 

Mairac ®

B

 

Laxton's Superb

 

 

 

C

R

Ligol

 

 

 

B

 

Lobo

 

 

 

B

 

Lurefresh

 

 

Redlove ® Era ®

A

 

Lureprec

 

 

Redlove ® Circe ®

A

 

Luregust

 

 

Redlove ® Calypso ®

A

 

Luresweet

 

 

Redlove ® Odysso ®

A

 

Maigold

 

 

 

B

 

Maribelle

 

 

Lola ®

B

 

MC38

 

 

Crimson Snow ®

A

 

McIntosh

 

 

 

B

 

Melrose

 

 

 

C

 

Milwa

 

 

Diwa ®, Junami ®

B

 

Minneiska

 

 

SweeTango ®

B

 

Moonglo

 

 

 

C

 

Morgenduft

 

Imperatore

 

B

 

Mountain Cove

 

 

Ginger Gold ™

D

 

Mored

 

 

Joly Red ®

A

 

Mutsu

 

Crispin

 

D

 

Newton

 

 

 

C

 

Nicogreen

 

 

Greenstar ®

D

 

Nicoter

 

 

Kanzi ®

B

 

Northern Spy

 

 

 

C

 

Ohrin

 

Orin

 

D

 

Paula Red

 

 

 

B

 

Pinova

 

 

Corail ®

C

 

 

RoHo 3615

 

Evelina ®

B

 

Piros

 

 

 

C

 

Plumac

 

 

Koru ®

B

 

Prem A153

 

 

Lemonade ®, Honeymoon ®

C

 

Prem A17

 

 

Smitten ®

C

 

Prem A280

 

 

Sweetie™

B

 

Prem A96

 

 

Rockit ™

B

M

R201

 

 

Kissabel ® Rouge

A

 

Rafzubin

 

 

Rubinette ®

C

 

 

Frubaur

 

Rubinette ® Rossina

A

 

 

Rafzubex

 

Rubinette ® Rosso

A

 

Rajka

 

 

Rezista Romelike ®

B

 

Regalyou

 

 

Candine ®

A

 

Red Delicious

 

Rouge américaine

 

A

 

 

Campsur

 

Red Chief ®

A

 

 

Erovan

 

Early Red One ®

A

 

 

Evasni

 

Scarlet Spur ®

A

 

 

Stark Delicious

 

 

A

 

 

Starking

 

 

C

 

 

Starkrimson

 

 

A

 

 

Starkspur

 

 

A

 

 

Topred

 

 

A

 

 

Trumdor

 

Oregon Spur Delicious ®

A

 

Reine des Reinettes

 

Gold Parmoné, Goldparmäne

 

C

V

Reinette grise du Canada

 

Graue Kanadarenette, Renetta Canada

 

D

R

RM1

 

 

Red Moon ®

A

 

Rome Beauty

 

Belle de Rome, Rome, Rome Sport

 

B

 

RS1

 

 

Red Moon ®

A

 

Rubelit

 

 

 

A

 

Rubin

 

 

 

C

 

Rubinola

 

 

 

B

 

Šampion

 

Shampion, Champion, Szampion

 

B

 

 

Reno 2

 

 

A

 

 

Šampion Arno

Szampion Arno

 

A

 

Santana

 

 

 

B

 

Sciearly

 

 

Pacific Beauty ™, NZ Beauty

A

 

Scifresh

 

 

Jazz ™

B

 

Sciglo

 

 

Southern Snap ™

A

 

Scilate

 

 

Envy ®

B

 

Sciray

 

GS48

 

A

 

Scired

 

 

NZ Queen

A

R

Sciros

 

 

Pacific Rose ™, NZ Rose

A

 

Senshu

 

 

 

C

 

Shinano Gold

 

 

Yello ®

D

 

Spartan

 

 

 

A

 

SQ 159

 

 

Natyra ®, Magic Star ®

A

 

Stayman

 

 

 

B

 

Summerred

 

 

 

B

 

Sunrise

 

 

 

A

 

Sunset

 

 

 

D

R

Suntan

 

 

 

D

R

Sweet Caroline

 

 

 

C

 

TCL3

 

 

Posy ®

A

 

Topaz

 

 

 

B

 

Tydeman's Early Worcester

 

Tydeman's Early

 

B

 

Tsugaru

 

 

 

C

 

UEB32642

 

 

Opal ®

D

 

WA 2

 

 

Sunrise Magic ™

A

 

WA 38

 

 

Cosmic Crisp ™

A

 

Worcester Pearmain

 

 

 

B

 

Xeleven

 

 

Swing ® natural more

A

 

York

 

 

 

B

 

Zari

 

 

 

B

 

Zouk 16

 

 

Flanders Pink ®, Mariposa ®

B

 

Zouk 31

 

 

Rubisgold ®

D

 

Zouk 32

 

 

Coryphée ®

A

 

DEL 2:HANDELSNORM FOR CITRUSFRUGTER

I.   DEFINITION AF PRODUKTET

Normen gælder for citrusfrugter af forædlede sorter af følgende arter, der er bestemt til levering i frisk tilstand til forbrugerne, men gælder ikke for citrusfrugter til industriel forarbejdning:

citroner af arten Citrus limon (L.) Burm. f. og hybrider deraf

mandariner af arten Citrus reticulata Blanco, herunder satsumas (Citrus unshiu Marcow), klementiner (Citrus clementina hort. ex Tanaka), almindelige mandariner (Citrus deliciosa Ten.) og tangeriner (Citrus tangerina Tanaka) af disse arter og hybrider deraf

appelsiner af arten Citrus sinensis (L.) Osbeck og hybrider deraf.

II.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE KVALITET

Normen fastsætter de kvalitetskrav, som citrusfrugter skal opfylde efter klargøring og emballering.

I de led, der følger efter forsendelsesleddet, kan produkterne dog udvise følgende i forhold til de fastsatte normer:

en let forringelse af friskheden og fastheden

for produkter i andre klasser end klasse »Ekstra«: en let forringelse på grund af deres udvikling og letfordærvelige karakter.

A.   Minimumskrav

Generelt for klasserne gælder under hensyn til tolerancer og særlige bestemmelser for de enkelte klasser, at citrusfrugter skal være:

hele

fri for sår og/eller større helede beskadigelser

sunde; produkter, der er angrebet af råd eller er forringet i en sådan grad, at de er uegnede til konsum, udelukkes

rene, praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer

praktisk taget fri for skadegørere

fri for skader forårsaget af skadegørere, der påvirker frugtkødet

fri for tegn på udtørring

fri for skader som følge af lave temperaturer eller frost

fri for unormal ydre fugtighed

fri for fremmed lugt og/eller smag.

Citrusfrugternes udvikling og tilstand skal være således, at de kan:

tåle transport og håndtering og

ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand.

B.   Krav til modenhed

Citrusfrugterne skal have nået en passende udvikling og modningsgrad efter kriterierne for sorten, plukkeperioden og produktionsområdet.

Citrusfrugternes modning bestemmes ud fra de parametre, der er anført for hver art:

minimumssaftindhold

minimumsforhold mellem sukker/syreindhold (13)

farve.

Efter normal udvikling skal citrusfrugterne have opnået den sortstypiske farve på bestemmelsesstedet.

 

Minimumssaftindhold (%)

Minimumsforhold mellem sukker og syre

Farve

Citroner

20

 

Farven skal være sortstypisk. Citroner kan dog være grønne (men ikke mørkegrønne), hvis de opfylder minimumskravene til saftindhold.

Satsumas, klementiner og andre mandarinsorter og hybrider deraf

Satsumas

33

6,5 :1

Farven skal være sortstypisk på mindst en tredjedel af frugtens overflade.

Klementiner

40

7,0 :1

Andre mandarinsorter og hybrider deraf

33

7,5 :1  (14)

Appelsiner

Blodappelsiner

30

6,5 :1

Farven skal være sortstypisk. Appelsiner kan dog være lysegrønne på højst en femtedel af frugtens samlede overfladeareal, hvis de opfylder minimumskravene til saftindhold.

Appelsiner, der produceres i områder med høje lufttemperaturer og høj relativ fugtighed i udviklingsperioden, kan dog være grønne på over en femtedel af frugtens samlede overflade, hvis de opfylder minimumskravene til saftindhold.

Navels

33

6,5 :1

Andre sorter

35

6,5 :1

Mosambi, Sathgudi og Pacitan med grøn farve på mere end en femtedel af overfladen

33

 

Andre sorter med grøn farve på mere end en femtedel af overfladen

45

 

Citrusfrugter, der opfylder disse krav til modenhed, kan behandles, så den grønne farve forsvinder. Denne behandling er kun tilladt, hvis de øvrige naturlige smagsegenskaber ikke ændres.

C.   Klasseinddeling

Citrusfrugter inddeles i følgende tre klasser:

i)   Klasse »Ekstra«

Citrusfrugter i denne klasse skal være af fineste kvalitet. De skal være karakteristiske for sorten og/eller handelstypen.

De må ikke have fejl, bortset fra ubetydelige overfladefejl, som ikke forringer helhedsindtrykket, kvaliteten, holdbarheden eller præsentationen i emballagen.

ii)   Klasse I

Citrusfrugter i denne klasse skal være af god kvalitet. De skal være karakteristiske for sorten og/eller handelstypen.

Følgende mindre fejl kan dog tillades, hvis de ikke forringer helhedsindtrykket, kvaliteten, holdbarheden eller præsentationen i emballagen:

mindre formfejl

mindre farvefejl, herunder let svidning

mindre overfladefejl under udvikling, forudsat at de ikke påvirker frugtkødet

mindre overfladefejl, der er opstået under frugtens vækst, som f.eks. sølvskurv, rustdannelser eller skader forårsaget af skadegørere

mindre, helede fejl, der skyldes mekanisk påvirkning, som f.eks. haglskader, grengnav eller stødpletter påført under håndtering

let og delvis løsnen af skrællen for alle frugter i mandaringruppen.

iii)   Klasse II

Denne klasse omfatter citrusfrugter, der ikke kan placeres i de højere klasser, men som opfylder de ovenfor angivne minimumskrav.

Følgende fejl kan accepteres, hvis citrusfrugterne bevarer deres væsentlige egenskaber med hensyn til kvalitet, holdbarhed og præsentation:

formfejl

farvefejl, herunder svidning

overfladefejl under udvikling, forudsat at de ikke påvirker frugtkødet

overfladefejl, der er opstået under frugtens vækst, som f.eks. sølvskurv, rustdannelser eller skader forårsaget af skadegørere

helede fejl, der skyldes mekanisk påvirkning, som f.eks. haglskader, grengnav eller stødpletter påført under håndtering

helede overfladiske småskader

ru overflade

let og delvis løsnen af skrællen for appelsiner og delvis løsnen af skrællen for alle frugter i mandaringruppen.

III.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE STØRRELSESSORTERING

Størrelsen bestemmes efter den største diameter i tværsnit eller efter antal.

A.   Mindstestørrelse

Der gælder følgende mindstestørrelser:

Frugt

Diameter (i mm)

Citroner

45

Satsumas og andre mandarinsorter og hybrider deraf

45

Klementiner

35

Appelsiner

53

B.   Ensartethed

Citrusfrugter kan størrelsessorteres på en af følgende måder:

a)

For at sikre ensartet størrelse må forskellen mellem produkter i samme kolli ikke overstige:

10 mm, hvis den mindste frugts diameter (som anført på kolliet) er < 60 mm

15 mm, hvis den mindste frugts diameter (som anført på kolliet) er ≥ 60 mm, men < 80 mm

20 mm, hvis den mindste frugts diameter (som anført på kolliet) er ≥ 80 mm, men < 110 mm

der gælder ingen grænse for, hvor stor forskellen i diameter kan være for frugter med en diameter på ≥ 110 mm.

b)

Anvendes der størrelseskoder, skal koderne og intervallerne i følgende tabel overholdes:

 

Størrelseskode

Diameter (i mm)

Citroner

 

0

79 -90

 

1

72 -83

 

2

68 -78

 

3

63 -72

 

4

58 -67

 

5

53 -62

 

6

48 -57

 

7

45 -52

Satsumas, klementiner og andre mandarinsorter og hybrider deraf

 

1 — XXX

78 og derover

 

1 — XX

67 -78

 

1 eller 1 — X

63 -74

 

2

58 -69

 

3

54 -64

 

4

50 -60

 

5

46 -56

 

6 (15)

43 -52

 

7

41 -48

 

8

39 -46

 

9

37 -44

 

10

35 -42

Appelsiner

 

0

92 -110

 

1

87 -100

 

2

84 -96

 

3

81 -92

 

4

77 -88

 

5

73 -84

 

6

70 -80

 

7

67 -76

 

8

64 -73

 

9

62 -70

 

10

60 -68

 

11

58 -66

 

12

56 -63

 

13

53 -60

For at opnå ensartet størrelse anvendes ovennævnte størrelsesskalaer, bortset fra følgende tilfælde:

For frugter, der præsenteres i løs afladning i bokspaller, og for frugt i salgsemballager på højst 5 kg netto må den maksimale forskel ikke være større end intervallet ved gruppering af tre på hinanden følgende størrelsesklasser i størrelsesskalaen.

c)

For frugter, der størrelsessorteres efter antal, skal størrelsesforskellen være i overensstemmelse med litra a).

IV.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE TOLERANCER

For hvert parti gælder følgende kvalitets- og størrelsestolerancer for produkter, der ikke opfylder kravene til den angivne klasse, i alle handelsled.

A.   Kvalitetstolerancer

i)   Klasse »Ekstra«

Der accepteres en samlet tolerance på 5 % efter antal eller vægt af citrusfrugter, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse I. Inden for denne tolerance må højst 0,5 % i alt bestå af produkter, der opfylder kravene til klasse II.

ii)   Klasse I

Der accepteres en samlet tolerance på 10 % efter antal eller vægt af citrusfrugter, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse II. Inden for denne tolerance må højst 1 % i alt bestå af produkter, der hverken opfylder kravene til klasse II eller minimumskravene, eller af produkter, der er angrebet af råd.

iii)   Klasse II

Der accepteres en samlet tolerance på 10 % efter antal eller vægt af citrusfrugter, der hverken opfylder kravene til klassen eller minimumskravene. Inden for denne tolerance må højst 2 % i alt bestå af produkter, der er angrebet af råd.

B.   Størrelsestolerancer

For alle klasser: Der accepteres en samlet tolerance på 10 % efter antal eller vægt af citrusfrugter, der svarer til størrelsen umiddelbart under og/eller over den størrelse (eller de størrelser, hvis tre størrelser forsendes samlet), der er angivet på kolliet.

I alle tilfælde omfatter tolerancen på 10 % kun frugter, hvis diameter ikke er under følgende mindstestørrelser:

Frugt

Diameter (i mm)

Citroner

43

Satsumas og andre mandarinsorter og hybrider deraf

43

Klementiner

34

Appelsiner

50

V.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRÆSENTATION

A.   Ensartethed

Indholdet i hvert kolli skal være ensartet og må kun bestå af citrusfrugter af samme oprindelse, sort eller handelstype, kvalitet og størrelse og af praktisk taget samme udvikling og modningsgrad.

For klasse »Ekstra« kræves det desuden, at farven er ensartet.

Det er imidlertid tilladt at blande citrusfrugter af forskellige arter i samme salgsemballage, forudsat at de er af ensartet kvalitet og for hver arts vedkommende af samme sort eller handelstype og oprindelse. Produkterne skal ikke være af ensartet størrelse.

Den synlige del af kolliets indhold skal være repræsentativ for hele indholdet.

B.   Emballage

Citrusfrugterne skal emballeres således, at produktet sikres passende beskyttelse.

De materialer, der anvendes indvendigt i kolliet, skal være rene og af en kvalitet, der ikke fremkalder ydre eller indre forringelser af produktet. Anvendelse af materialer, herunder papir eller stempler med handelsmæssige oplysninger, er tilladt, hvis påtrykningen eller mærkningen foretages med giftfri sværte eller lim.

Klæbemærker, der påsættes hvert enkelt produkt, skal kunne aftages uden at efterlade synlige spor af lim, og uden at skrællen beskadiges. Lasermærkning af de enkelte frugter må ikke forårsage fejl på frugtkødet eller overfladen.

Hvis frugterne omvikles enkeltvis, skal der anvendes fint, tørt, nyt og lugtfrit (16) papir.

Det er forbudt at anvende stoffer, der kan ændre citrusfrugternes naturlige egenskaber, særlig deres smag eller lugt (17).

Kolliene skal være fri for fremmedlegemer. Den præsentationsform, hvor en stilk med grønne blade bliver siddende på frugten, er dog tilladt.

VI.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE MÆRKNING

Hvert kolli (18) skal på samme side være forsynet med følgende oplysninger, anført med bogstaver, som er let læselige, ikke kan udviskes og er synlige udefra:

A.   Identifikation

Pakkeriets og/eller afsenderens navn og fysiske adresse (f.eks. gade/by/region/postnummer og land, hvis dette ikke er det samme som oprindelseslandet).

Disse oplysninger kan erstattes af følgende:

For alle kolli med undtagelse af færdigpakninger: den officielt udstedte eller anerkendte kode for pakkeriet og/eller afsenderen efter betegnelsen »Pakkeri og/eller afsender« (eller en tilsvarende forkortelse). Foran koden anføres ISO 3166-(alfa)-lande-/områdekoden for det anerkendende land, hvis der ikke er tale om oprindelseslandet.

For færdigpakninger: navn og adresse på salgsvirksomheden med sæde i EU efter angivelsen »Emballeret for:« eller tilsvarende. I dette tilfælde skal klæbemærket også omfatte koden for pakkeriet og/eller afsenderen. Salgsvirksomheden stiller al information til rådighed om betydningen af den pågældende kode, som kontrolmyndighederne skønner nødvendig.

B.   Produktets art

»Citroner«, »Mandariner« eller »Appelsiner«, hvis produktet ikke er synligt udefra.

»Blandede citrusfrugter« eller tilsvarende betegnelse og de forskellige arters almindeligt anvendte navn, hvis blandingen består af citrusfrugter af forskellige arter.

For appelsiner angives sortsnavnet og/eller den pågældende sortsgruppe, hvis der er tale om »Navels« og »Valencias«.

For »Satsumas« og »Klementiner« angives artens almindeligt anvendte navn, og det er valgfrit at angive sortsnavnet.

For andre mandariner og hybrider deraf skal sortsnavnet angives.

For citroner: er det valgfrit at angive sortsnavnet.

»Med kerner« for klementiner med over 10 kerner.

»Uden kerner« (valgfri angivelse, citrusfrugter uden kerner kan undertiden indeholde kerner).

C.   Produktets oprindelse

Oprindelsesland (19) og eventuelt navnet på produktionsområdet eller det nationale, regionale eller lokale område.

Ved blandinger af citrusfrugter af forskellige arter af forskellig oprindelse, skal hvert oprindelsesland anføres i umiddelbar nærhed af navnet på den pågældende art.

D.   Handelsmæssige oplysninger

Klasse

Størrelsen angives som:

minimums- og maksimumsstørrelse (i mm) eller

størrelseskode(r) eventuelt efterfulgt af en minimums- og maksimumsstørrelse eller

stykantal.

Behandles frugten efter høst, anføres det, hvilket konserveringsmiddel eller hvilke andre kemiske stoffer der er anvendt efter høsten.

E.   Officielt kontrolmærke (valgfrit).

Det er ikke nødvendigt at anføre de oplysninger, der er nævnt i første afsnit, på kolli, hvis de indeholder salgsemballager, der kan ses udefra, og som hver især er påført disse oplysninger. Disse kolli må ikke være påført vildledende mærkning. Er de anbragt på paller, skal oplysningerne anføres på en etiket, der anbringes synligt på mindst to sider af pallen.

DEL 3:HANDELSNORM FOR KIWIER

I.   DEFINITION AF PRODUKTET

Normen gælder for kiwier af forædlede sorter af Actinidia chinensis Planch og Actinidia deliciosa (A. Chev.), C.F. C.F. Liang og A.R. Ferguson, der er bestemt til levering i frisk tilstand til forbrugerne, men gælder ikke for kiwier til industriel forarbejdning.

II.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE KVALITET

Normen fastsætter de kvalitetskrav, som kiwifrugter skal opfylde efter klargøring og emballering.

I de led, der følger efter forsendelsesleddet, kan produkterne dog udvise følgende i forhold til de fastsatte normer:

en let forringelse af friskheden og fastheden

for produkter i andre klasser end klasse »Ekstra«: en let forringelse på grund af deres udvikling og letfordærvelige karakter.

A.   Minimumskrav

Generelt for klasserne gælder under hensyn til tolerancer og særlige bestemmelser for de enkelte klasser, at kiwier skal være:

hele (men uden stilk)

sunde; produkter, der er angrebet af råd eller er forringet i en sådan grad, at de er uegnede til konsum, udelukkes

rene, praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer

praktisk taget fri for skadegørere

fri for skader forårsaget af skadegørere, der påvirker frugtkødet

tilstrækkeligt faste; hverken bløde, indskrumpede eller vandfyldte

velformede, dobbelte eller mangedobbelte frugter udelukkes

fri for unormal ydre fugtighed

fri for fremmed lugt og/eller smag.

Kiwiernes udvikling og tilstand skal være således, at de kan:

tåle transport og håndtering og

ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand.

B.   Minimumskrav til modenhed

Kiwierne skal være tilstrækkeligt udviklede og modne.

Med henblik herpå skal frugterne ved emballeringen have nået en modningsgrad på mindst 6,2° Brix (20) eller et gennemsnitligt tørstofindhold på 15 %, således at de når op på 9,5° Brix21 i begyndelsen af distributionskæden.

C.   Klasseinddeling

Kiwier inddeles i følgende tre klasser:

i)   Klasse »Ekstra«

Kiwier i denne klasse skal være af fineste kvalitet. De skal være sortstypiske.

De skal være faste, og frugtkødet må ikke være forringet på nogen måde.

De må ikke have fejl, bortset fra ubetydelige overfladefejl, som ikke forringer helhedsindtrykket, kvaliteten, holdbarheden eller præsentationen i emballagen.

Forholdet mellem frugternes mindste og største diameter målt i tværsnit skal være mindst 0,8.

ii)   Klasse I

Kiwier i denne klasse skal være af god kvalitet. De skal være sortstypiske.

De skal være faste, og frugtkødet må ikke være forringet på nogen måde.

Følgende mindre fejl kan dog tillades, hvis de ikke forringer helhedsindtrykket, kvaliteten, holdbarheden eller præsentationen i emballagen:

mindre formfejl (men opsvulmninger og misdannelser er udelukket)

mindre farvefejl

mindre overfladefejl, såfremt deres samlede areal ikke overstiger 1 cm2

små »Hayward-mærker« i form af linjer på langs og uden forhøjning.

Forholdet mellem frugternes mindste og største diameter målt i tværsnit skal være mindst 0,7.

iii)   Klasse II

Denne klasse omfatter kiwier, som ikke kan placeres i de højere klasser, men som opfylder de ovenfor angivne minimumskrav.

Frugterne skal være rimeligt faste, og frugtkødet skal være uden alvorlige fejl.

Følgende fejl kan accepteres, hvis kiwierne bevarer deres væsentlige egenskaber med hensyn til kvalitet, holdbarhed og præsentation:

formfejl

farvefejl

overfladefejl, som f.eks. små helede revner, ardannelse eller ujævnt arvæv, forudsat at det samlede areal ikke overstiger 2 cm2

flere mere udprægede »Hayward-mærker« med en mindre forhøjning

lette stødpletter.

III.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE STØRRELSESSORTERING

Størrelsen bestemmes efter frugternes vægt.

Mindstevægten er 90 g for klasse »Ekstra«, 70 g for klasse I og 65 g for klasse II.

For at sikre ensartet størrelse må forskellen mellem produkter i samme kolli ikke overstige:

10 g for frugter på under 85 g

15 g for frugter, der vejer mellem 85 g og 120 g

20 g for frugter, der vejer mellem 120 g og 150 g

40 g for frugter, der vejer 150 g og derover.

IV.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE TOLERANCER

For hvert parti gælder følgende kvalitets- og størrelsestolerancer for produkter, der ikke opfylder kravene til den angivne klasse, i alle handelsled.

A.   Kvalitetstolerancer

i)   Klasse »Ekstra«

Der accepteres en samlet tolerance på 5 % efter antal eller vægt af kiwier, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse I. Inden for denne tolerance må højst 0,5 % i alt bestå af produkter, der opfylder kravene til klasse II.

ii)   Klasse I

Der accepteres en samlet tolerance på 10 % efter antal eller vægt af kiwier, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse II. Inden for denne tolerance må højst 1 % i alt bestå af produkter, der hverken opfylder kravene til klasse II eller minimumskravene, eller af produkter, der er angrebet af råd.

iii)   Klasse II

Der accepteres en samlet tolerance på 10 % efter antal eller vægt af kiwier, der hverken opfylder kravene til klassen eller minimumskravene. Inden for denne tolerance må højst 2 % i alt bestå af produkter, der er angrebet af råd.

B.   Størrelsestolerancer

For alle klasser: Der accepteres en samlet tolerance på 10 % efter antal eller vægt af kiwier, der ikke opfylder størrelseskravene.

Kiwier må dog ikke veje under 85 g i klasse »Ekstra«, 67 g i klasse I og 62 g i klasse II.

V.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRÆSENTATION

A.   Ensartethed

Indholdet i hvert kolli skal være ensartet og må kun bestå af kiwier af samme oprindelse, sort, kvalitet og størrelse.

Den synlige del af kolliets indhold skal være repræsentativ for hele indholdet.

B.   Emballage

Kiwierne skal emballeres således, at produktet sikres passende beskyttelse.

De materialer, der anvendes indvendigt i kolliet, skal være rene og af en kvalitet, der ikke fremkalder ydre eller indre forringelser af produktet. Anvendelsen af materialer, herunder papir eller stempler med handelsmæssige oplysninger, er tilladt, hvis påtrykningen eller mærkningen foretages med giftfri sværte eller lim.

Klæbemærker, der påsættes hvert enkelt produkt, skal kunne aftages uden at efterlade synlige spor af lim, og uden at overfladen beskadiges. Lasermærkning af de enkelte frugter må ikke forårsage fejl på frugtkødet eller overfladen.

Kolliene skal være fri for fremmedlegemer.

VI.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE MÆRKNING

Hvert kolli (21) skal på samme side være forsynet med følgende oplysninger, anført med bogstaver, som er let læselige, ikke kan udviskes og er synlige udefra:

A.   Identifikation

Pakkeriets og/eller afsenderens navn og fysiske adresse (f.eks. gade/by/region/postnummer og land, hvis dette ikke er det samme som oprindelseslandet).

Disse oplysninger kan erstattes af følgende:

For alle kolli med undtagelse af færdigpakninger: den officielt udstedte eller anerkendte kode for pakkeriet og/eller afsenderen efter betegnelsen »Pakkeri og/eller afsender« (eller en tilsvarende forkortelse). Foran koden anføres ISO 3166-(alfa)-lande-/områdekoden for det anerkendende land, hvis der ikke er tale om oprindelseslandet.

For færdigpakninger: navn og adresse på salgsvirksomheden med sæde i EU efter angivelsen »Emballeret for:« eller tilsvarende. I dette tilfælde skal klæbemærket også omfatte koden for pakkeriet og/eller afsenderen. Salgsvirksomheden stiller al information til rådighed om betydningen af den pågældende kode, som kontrolmyndighederne skønner nødvendig.

B.   Produktets art

»Kiwier« og/eller »Actinidia«, hvis indholdet ikke er synligt udefra

Sortens navn (valgfrit).

Frugtkødets farve eller tilsvarende angivelse, hvis det ikke er grønt.

C.   Produktets oprindelse

Oprindelsesland (22) og eventuelt navnet på produktionsområdet eller det nationale, regionale eller lokale område.

D.   Handelsmæssige oplysninger

Klasse

Størrelse udtrykt som frugternes mindste og største vægt

Stykantal (valgfrit).

E.   Officielt kontrolmærke (valgfrit)

Det er ikke nødvendigt at anføre de oplysninger, der er nævnt i første afsnit, på kolli, hvis de indeholder salgsemballager, der kan ses udefra, og som hver især er påført disse oplysninger. Disse kolli må ikke være påført vildledende mærkning. Er de anbragt på paller, skal oplysningerne anføres på en etiket, der anbringes synligt på mindst to sider af pallen.

DEL 4:HANDELSNORM FOR HOVEDSALAT, KRUSET ENDIVIE OG BREDBLADET ENDIVIE

I.   DEFINITION AF PRODUKTET

Normen gælder for:

hovedsalat af forædlede sorter af:

Lactuca sativa var. capitata L. (almindelig hovedsalat, inkl. icebergtypen),

Lactuca sativa var. longifolia Lam. (bindsalat)

Lactuca sativa var. crispa L. (pluksalat)

krydsninger af disse sorter og

kruset endivie af forædlede sorter af Cichorium endivia L. var. crispum Lam. og

bredbladet endivie af forædlede sorter af Cichorium endivia L. var. latifolium Lam.

som er bestemt til levering i frisk tilstand til forbrugerne.

Normen gælder hverken for produkter, der er beregnet til industriel forarbejdning, produkter, der frembydes som enkeltblade, eller hovedsalat med rodklump eller hovedsalat i potter.

II.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE KVALITET

Normen fastsætter de kvalitetskrav, som produktet skal opfylde efter klargøring og emballering.

I de led, der følger efter forsendelsesleddet, kan produkterne dog udvise følgende i forhold til de fastsatte normer:

en let forringelse af friskheden og fastheden

en let forringelse, som skyldes deres udvikling og deres letfordærvelige karakter.

A.   Minimumskrav

Generelt for klasserne gælder under hensyn til tolerancer og særlige bestemmelser for de enkelte klasser, at produkterne skal være:

hele

sunde; produkter, der er angrebet af råd eller er forringet i en sådan grad, at de er uegnede til konsum, udelukkes

rene og afpudsede, dvs. praktisk taget fri for jord og andre vækstmedier samt praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer

friske af udseende

praktisk taget fri for skadegørere

praktisk taget fri for angreb af skadegørere

saftspændte

fri for stokløbning

fri for unormal ydre fugtighed

fri for fremmed lugt og/eller smag.

For hovedsalat tillades en rødlig farvenuance forårsaget af lave temperaturer under væksten, såfremt en sådan ikke i alvorlig grad ændrer udseendet.

Rødderne skal med et rent snit være skåret af umiddelbart under bladfæstet.

Produkterne skal være normalt udviklede. Produkternes udvikling og tilstand skal være således, at de kan:

tåle transport og håndtering og

ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand.

B.   Klasseinddeling

Produkterne inddeles i følgende to klasser:

i)   Klasse I

Produkterne i denne klasse skal være af god kvalitet. De skal være karakteristiske for sorten og/eller handelstypen.

Produkterne skal være:

velformede

faste, dog afhængig af dyrkningsform og produkttype

fri for skader og angreb, der forringer spiseligheden

fri for frostskader.

Hovedsalat skal have et enkelt velskabt hoved. Det er dog tilladt, at hovedsalat dyrket som beskyttet afgrøde har et mindre veludviklet hoved.

Bindsalat skal have et hoved, evt. af mindre størrelse.

Hvad angår kruset endivie og bredbladet endivie, skal den centrale del være gul.

ii)   Klasse II

Denne klasse omfatter produkter, der ikke kan placeres i klasse I, men som opfylder de ovenfor angivne minimumskrav.

Produkterne skal være:

rimeligt velformede

fri for skader og forandringer, der i alvorlig grad foringer spiseligheden.

Følgende fejl kan accepteres, hvis produkterne bevarer deres væsentlige egenskaber med hensyn til kvalitet, holdbarhed og præsentation:

mindre farvefejl

mindre skader forårsaget af angreb af skadegørere.

Hovedsalat skal have et hoved, som dog kan være mindre veludviklet. For hovedsalat dyrket som beskyttet afgrøde kræves der ikke hoved.

Bindsalat kan være uden hoved.

III.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE STØRRELSESSORTERING

Størrelsen bestemmes efter vægten pr. styk.

For at sikre ensartet størrelse må forskellen mellem produkter i samme kolli:

a)   For hovedsalat, ikke overstige

40 g hvis det letteste hoved vejer under 150 g

100 g hvis det letteste hoved vejer mellem 150 og 300 g

150 g hvis det letteste hoved vejer mellem 300 og 450 g

300 g hvis det letteste hoved vejer over 450 g.

b)   For kruset endivie og bredbladet endivie, ikke overstige

300 g.

IV.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE TOLERANCER

For hvert parti gælder følgende kvalitets- og størrelsestolerancer for produkter, der ikke opfylder kravene til den angivne klasse, i alle handelsled.

A.   Kvalitetstolerancer

i)   Klasse I

Der accepteres en samlet tolerance på 10 % efter antal af hoveder, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse II. Inden for denne tolerance må højst 1 % i alt bestå af produkter, der hverken opfylder kravene til klasse II eller minimumskravene, eller af produkter, der er angrebet af råd.

ii)   Klasse II

Der accepteres en samlet tolerance på 10 % efter antal af produkter, der hverken opfylder kravene til klassen eller minimumskravene. Inden for denne tolerance må højst 2 % i alt bestå af produkter, der er angrebet af råd.

B.   Størrelsestolerancer

For alle klasser: Der accepteres en samlet tolerance på 10 % efter antal af produkter, der ikke opfylder størrelseskravene.

V.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRÆSENTATION

A.   Ensartethed

Indholdet i hvert kolli skal være ensartet og må kun bestå af produkter af samme oprindelse, sort eller handelstype, kvalitet og størrelse.

Det er imidlertid tilladt at blande hovedsalat og/eller endivie af forskellige sorter, handelstyper og/eller farver i samme kolli, forudsat at de er af ensartet kvalitet og for hver sort, handelstype og/eller farve af samme oprindelse. Produkterne skal ikke være af ensartet størrelse.

Den synlige del af kolliets indhold skal være repræsentativ for hele indholdet.

B.   Emballage

Produkterne skal emballeres således, at de sikres passende beskyttelse. De skal emballeres hensigtsmæssig under hensyntagen til emballagens størrelse og art, dvs. uden for store hulrum, og uden at produkterne udsættes for tryk.

De materialer, der anvendes indvendigt i kolliet, skal være rene og af en kvalitet, der ikke fremkalder ydre eller indre forringelser af produktet. Anvendelse af materialer, herunder papir eller stempler med handelsmæssige oplysninger, er tilladt, hvis påtrykningen eller mærkningen foretages med giftfri sværte eller lim.

Kolliene skal være fri for fremmedlegemer.

VI.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE MÆRKNING

Hvert kolli (23) skal på samme side være forsynet med følgende oplysninger, anført med bogstaver, som er let læselige, ikke kan udviskes og er synlige udefra:

A.   Identifikation

Pakkeriets og/eller afsenderens navn og fysiske adresse (f.eks. gade/by/region/postnummer og land, hvis dette ikke er det samme som oprindelseslandet).

Disse oplysninger kan erstattes af følgende:

For alle kolli med undtagelse af færdigpakninger: den officielt udstedte eller anerkendte kode for pakkeriet og/eller afsenderen efter betegnelsen »Pakkeri og/eller afsender« (eller en tilsvarende forkortelse). Foran koden anføres ISO 3166-(alfa)-lande-/områdekoden for det anerkendende land, hvis der ikke er tale om oprindelseslandet.

Kun for færdigpakninger: navn og adresse på salgsvirksomheden med sæde i EU efter angivelsen »Emballeret for:« eller tilsvarende. I dette tilfælde skal klæbemærket også omfatte koden for pakkeriet og/eller afsenderen. Salgsvirksomheden stiller al information til rådighed om betydningen af den pågældende kode, som kontrolmyndighederne skønner nødvendig.

B.   Produktets art

»Hovedsalat«, »bataviasalat«, »icebergsalat«, »bindsalat«, »pluksalat« (eller f.eks. »egebladssalat«, »lollo bionda« eller »lollo rossa«), »kruset endivie«, »bredbladet endivie« eller en tilsvarende betegnelse, hvis indholdet ikke er synligt udefra.

Eventuelt »dyrket som beskyttet afgrøde« eller en tilsvarende angivelse.

Sortens navn (valgfrit).

»Blanding af hovedsalat og/eller endivie« eller en tilsvarende betegnelse, hvis der er tale om en blanding af hovedsalat og/eller endivie af forskellige sorter, handelstyper og/eller farver. Er produkterne ikke synlige udefra, skal det anføres, hvilke sorter, handelstyper og/eller og farver og mængder af hvert produkt kolliet indeholder.

C.   Produktets oprindelse

Oprindelsesland (24) og eventuelt navnet på produktionsområdet eller det nationale, regionale eller lokale område.

På blandinger af hovedsalat og/eller endivie af forskellige sorter, handelstyper og/eller farver og forskellig oprindelse, skal hvert enkelt oprindelsesland anføres i umiddelbar nærhed af navnet på den pågældende sort, handelstype og/eller farve.

D.   Handelsmæssige oplysninger

Klasse

Størrelse, udtrykt ved mindstevægt pr. styk eller antal hoveder

E.   Officielt kontrolmærke (valgfrit).

Det er ikke nødvendigt at anføre de oplysninger, der er nævnt i første afsnit, på kolli, hvis de indeholder salgsemballager, der kan ses udefra, og som hver især er påført disse oplysninger. Disse kolli må ikke være påført vildledende mærkning. Er de anbragt på paller, skal oplysningerne anføres på en etiket, der anbringes synligt på mindst to sider af pallen.

DEL 5:HANDELSNORM FOR FERSKNER OG NEKTARINER

I.   DEFINITION AF PRODUKTET

Normen gælder for ferskner og nektariner af forædlede sorter af Prunus persica Sieb. og Prunus persica Zucc., der er bestemt til levering i frisk tilstand til forbrugerne, men gælder ikke for ferskner og nektariner til industriel forarbejdning.

II.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE KVALITET

Normen fastsætter de kvalitetskrav, som ferskner og nektariner skal opfylde efter klargøring og emballering.

I de led, der følger efter forsendelsesleddet, kan produkterne dog udvise følgende i forhold til de fastsatte normer:

en let forringelse af friskheden og fastheden

for produkter i andre klasser end klasse »Ekstra«: en let forringelse på grund af deres udvikling og letfordærvelige karakter.

A.   Minimumskrav

Generelt for klasserne gælder under hensyn til tolerancer og særlige bestemmelser for de enkelte klasser, at ferskner og nektariner skal være:

hele

sunde; produkter, der er angrebet af råd eller er forringet i en sådan grad, at de er uegnede til konsum, udelukkes

rene, praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer

praktisk taget fri for skadegørere

fri for skader forårsaget af skadegørere, der påvirker frugtkødet

fri for revner i stilkhulen

fri for unormal ydre fugtighed

fri for fremmed lugt og/eller smag.

Fersknernes og nektarinernes udvikling og tilstand skal være således, at frugterne kan:

tåle transport og håndtering og

ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand.

B.   Krav til modenhed

Frugterne skal være tilstrækkeligt udviklede og modne. Frugtkødets brydningsindeks bør være på mindst 8° Brix (25).

C.   Klasseinddeling

Ferskner og nektariner inddeles i følgende tre klasser:

i)   Klasse »Ekstra«

Ferskner og nektariner i denne klasse skal være af fineste kvalitet. De skal være sortstypiske.

Frugtkødet må ikke være forringet på nogen måde.

De må ikke have fejl, bortset fra ubetydelige overfladefejl, som ikke forringer helhedsindtrykket, kvaliteten, holdbarheden eller præsentationen i emballagen.

ii)   Klasse I

Ferskner og nektariner i denne klasse skal være af god kvalitet. De skal være sortstypiske. Frugtkødet må ikke være forringet på nogen måde.

Følgende mindre fejl kan dog tillades, hvis de ikke forringer helhedsindtrykket, kvaliteten, holdbarheden eller præsentationen i emballagen:

mindre formfejl

mindre udviklingsfejl

mindre farvefejl

lette trykmærker, der højst må dække 1 cm2 af det samlede overfladeareal

mindre overfladefejl inden for følgende grænser:

1,5 cm i længde for aflange fejl

1 cm2 af det samlede overfladeareal for andre fejl.

iii)   Klasse II

Denne klasse omfatter ferskner og nektariner, der ikke kan placeres i de højere klasser, men som opfylder de ovenfor angivne minimumskrav.

Frugtkødet skal være frit for væsentlige fejl.

Følgende fejl kan accepteres, hvis fersknerne og nektarinerne bevarer deres væsentlige egenskaber med hensyn til kvalitet, holdbarhed og præsentation:

formfejl

udviklingsfejl, herunder revnet sten, forudsat at frugten er lukket og frugtkødet ikke er forringet

farvefejl

stødpletter, der kan være let misfarvede, men som højst dækker 2 cm2 af det samlede overfladeareal

overfladefejl inden for følgende grænser:

2,5 cm i længde for aflange fejl

2 cm2 af det samlede overfladeareal for andre fejl.

III.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE STØRRELSESSORTERING

Størrelsen bestemmes enten efter den største diameter i tværsnit eller efter vægt eller antal.

Mindstestørrelsen er:

56 mm eller 85 g i klasse »Extra«

51 mm eller 65 g i klasse I og II.

Frugter på under 56 mm eller 85 g afsættes dog ikke fra den 1. juli til den 31. oktober (nordlige halvkugle) og fra den 1. januar til den 30. april (sydlige halvkugle).

Følgende bestemmelser er valgfri for klasse II.

For at sikre ensartet størrelse må forskellen mellem produkter i samme kolli:

a)

for frugter, der størrelsessorteres efter diameter, ikke overstige:

5 mm for frugter på under 70 mm

10 mm for frugter på 70 mm og derover

b)

for frugter, der størrelsessorteres efter vægt:

30 g for frugter på under 180 g

80 g for frugter på 180 g og derover

c)

for frugter, der størrelsessorteres efter antal, ikke overstige de forskelle, der er fastsat i litra a) eller litra b).

Anvendes der størrelseskoder, skal koderne i følgende tabel overholdes.

 

 

Diameter

eller

vægt

 

Kode

fra

til

fra

til

 

 

(mm)

(mm)

(g)

(g)

 

 

 

 

 

1

D

51

56

65

85

2

C

56

61

85

105

3

B

61

67

105

135

4

A

67

73

135

180

5

AA

73

80

180

220

6

AAA

80

90

220

300

7

AAAA

> 90

> 300

IV.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE TOLERANCER

For hvert parti gælder følgende kvalitets- og størrelsestolerancer for produkter, der ikke opfylder kravene til den angivne klasse, i alle handelsled.

A.   Kvalitetstolerancer

i)   Klasse »Ekstra«

Der accepteres en samlet tolerance på 5 % efter antal eller vægt af ferskner eller nektariner, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse I. Inden for denne tolerance må højst 0,5 % i alt bestå af produkter, der opfylder kravene til klasse II.

ii)   Klasse I

Der accepteres en samlet tolerance på 10 % efter antal eller vægt af ferskner eller nektariner, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse II. Inden for denne tolerance må højst 1 % i alt bestå af produkter, der hverken opfylder kravene til klasse II eller minimumskravene, eller af produkter, der er angrebet af råd.

iii)   Klasse II

Der accepteres en samlet tolerance på 10 % efter antal eller vægt af ferskner eller nektariner, der hverken opfylder kravene til klassen eller minimumskravene. Inden for denne tolerance må højst 2 % i alt bestå af produkter, der er angrebet af råd.

B.   Størrelsestolerancer

For alle klasser (hvis der anvendes størrelsessortering): Der accepteres en samlet tolerance på 10 % efter antal eller vægt af ferskner eller nektariner, der ikke opfylder størrelseskravene.

V.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRÆSENTATION

A.   Ensartethed

Indholdet i hvert kolli skal være ensartet og må kun bestå af ferskner eller nektariner af samme oprindelse, sort, kvalitet, modningsgrad og størrelse (hvis der anvendes størrelsessortering) og for klasse »Ekstra« samme farve.

Den synlige del af kolliets indhold skal være repræsentativ for hele indholdet.

B.   Emballage

Fersknerne og nektarinerne skal emballeres således, at produktet sikres passende beskyttelse.

De materialer, der anvendes indvendigt i kolliet, skal være rene og af en kvalitet, der ikke fremkalder ydre eller indre forringelser af produktet. Anvendelse af materialer, herunder papir eller stempler med handelsmæssige oplysninger, er tilladt, hvis påtrykningen eller mærkningen foretages med giftfri sværte eller lim.

Klæbemærker, der påsættes hvert enkelt produkt, skal kunne aftages uden at efterlade synlige spor af lim, og uden at overfladen beskadiges. Lasermærkning af de enkelte frugter må ikke forårsage fejl på frugtkødet eller overfladen.

Kolliene skal være fri for fremmedlegemer.

VI.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE MÆRKNING

Hvert kolli (26) skal på samme side være forsynet med følgende oplysninger, anført med bogstaver, som er let læselige, ikke kan udviskes og er synlige udefra:

A.   Identifikation

Pakkeriets og/eller afsenderens navn og fysiske adresse (f.eks. gade/by/region/postnummer og land, hvis dette ikke er det samme som oprindelseslandet).

Disse oplysninger kan erstattes af følgende:

For alle kolli med undtagelse af færdigpakninger: den officielt udstedte eller anerkendte kode for pakkeriet og/eller afsenderen efter betegnelsen »Pakkeri og/eller afsender« (eller en tilsvarende forkortelse). Foran koden anføres ISO 3166-(alfa)-lande-/områdekoden for det anerkendende land, hvis der ikke er tale om oprindelseslandet

For færdigpakninger: navn og adresse på salgsvirksomheden med sæde i EU efter angivelsen »Emballeret for:« eller tilsvarende. I dette tilfælde skal klæbemærket også omfatte koden for pakkeriet og/eller afsenderen. Salgsvirksomheden stiller al information til rådighed om betydningen af den pågældende kode, som kontrolmyndighederne skønner nødvendig.

B.   Produktets art

»Ferskner« eller »Nektariner«, hvis indholdet ikke er synligt udefra

Frugtkødets farve

Sortens navn (valgfrit).

C.   Produktets oprindelse

Oprindelsesland (27) og eventuelt navnet på produktionsområdet eller det nationale, regionale eller lokale område.

D.   Handelsmæssige oplysninger

Klasse

Størrelse (hvis der anvendes størrelsessortering) udtrykt ved mindste og største diameter (i mm) eller mindste og største vægt (i g) eller størrelseskode.

Stykantal (valgfrit).

E.   Officielt kontrolmærke (valgfrit)

Det er ikke nødvendigt at anføre de oplysninger, der er nævnt i første afsnit, på kolli, hvis de indeholder salgsemballager, der kan ses udefra, og som hver især er påført disse oplysninger. Disse kolli må ikke være påført vildledende mærkning. Er de anbragt på paller, skal oplysningerne anføres på en etiket, der anbringes synligt på mindst to sider af pallen.

DEL 6:HANDELSNORM FOR PÆRER

I.   DEFINITION AF PRODUKTET

Normen gælder for pærer af forædlede sorter af Pyrus communis L., der er bestemt til levering i frisk tilstand til forbrugerne, men gælder ikke for pærer til industriel forarbejdning.

II.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE KVALITET

Normen fastsætter de kvalitetskrav, som pærer skal opfylde efter klargøring og emballering.

I de led, der følger efter forsendelsesleddet, kan produkterne dog udvise følgende i forhold til de fastsatte normer:

en let forringelse af friskheden og fastheden

for produkter i andre klasser end klasse »Ekstra«: en let forringelse på grund af deres udvikling og letfordærvelige karakter.

A.   Minimumskrav

Generelt for klasserne gælder under hensyn til tolerancer og særlige bestemmelser for de enkelte klasser, at pærer skal være:

hele

sunde; produkter, der er angrebet af råd eller er forringet i en sådan grad, at de er uegnede til konsum, udelukkes

rene, praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer

praktisk taget fri for skadegørere

fri for skader forårsaget af skadegørere, der påvirker frugtkødet

fri for unormal ydre fugtighed

fri for fremmed lugt og/eller smag.

Pærernes udvikling og tilstand skal være således, at de kan:

tåle transport og håndtering og

ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand.

B.   Krav til modenhed

Pærernes udvikling og modenhed skal sikre, at de kan fortsætte deres modningsproces og nå den modningsgrad, der kan forventes for den enkelte sort.

C.   Klasseinddeling

Pærer inddeles i følgende tre klasser:

i)   Klasse »Ekstra«

Pærer i denne klasse skal være af fineste kvalitet. De skal være sortstypiske (28).

Frugtkødet må ikke være forringet på nogen måde, og skrællen skal være fri for ru rustdannelse.

De må ikke have fejl bortset fra ubetydelige overfladefejl, som ikke forringer helhedsindtrykket, kvaliteten, holdbarheden eller præsentationen i emballagen.

Stilken skal være hel.

Pærer med sten er ikke tilladt.

ii)   Klasse I

Pærer i denne klasse skal være af god kvalitet. De skal være sortstypiske (29).

Frugtkødet må ikke være forringet på nogen måde.

Følgende mindre fejl kan dog tillades, hvis de ikke forringer helhedsindtrykket, kvaliteten, holdbarheden eller præsentationen i emballagen:

mindre formfejl

mindre udviklingsfejl

mindre farvefejl

meget let ru rustdannelse

mindre overfladefejl inden for følgende grænser:

2 cm i længde for aflange fejl

1 cm2 af det samlede overfladeareal for andre fejl, undtagen for skurv (Venturia Pirina og V. inaequalis), hvis samlede areal ikke må overstige 0,25 cm2.

lette stødpletter, der ikke må udgøre mere end 1 cm2.

Stilken kan være en smule beskadiget.

Pærer med sten er ikke tilladt.

iii)   Klasse II

Denne klasse omfatter pærer, der ikke kan placeres i de højere klasser, men som opfylder ovennævnte minimumskrav.

Frugtkødet skal være frit for væsentlige fejl.

Følgende fejl kan accepteres, hvis pærerne bevarer deres væsentlige egenskaber med hensyn til kvalitet, holdbarhed og præsentation:

formfejl

udviklingsfejl

farvefejl

lettere ru rustdannelser

overfladefejl inden for følgende grænser:

4 cm i længde for aflange fejl

2,5 cm2 af det samlede overfladeareal for andre fejl, undtagen for skurv (Venturia Pirina og V. inaequalis), hvis samlede areal ikke må overstige 1 cm2.

lette stødpletter, der ikke må udgøre mere end 2 cm2.

III.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE STØRRELSESSORTERING

Størrelsen bestemmes efter den største diameter i tværsnit eller efter vægt.

Mindstestørrelsen er:

a)

For frugter, der størrelsessorteres efter diameter, ikke overstige:

 

»Ekstra«

Klasse I

Klasse II

Storfrugtede sorter

60 mm

55 mm

55 mm

Andre sorter

55 mm

50 mm

45 mm

b)

For frugter, der størrelsessorteres efter vægt:

 

»Ekstra«

Klasse I

Klasse II

Storfrugtede sorter

130 g

110 g

110 g

Andre sorter

110 g

100 g

75 g

Sommerpærer, der er anført i tillægget til denne norm, skal ikke overholde mindstestørrelsen.

For at sikre ensartet størrelse må forskellen mellem produkter i samme kolli:

a)

for frugter, der størrelsessorteres efter diameter, ikke overstige:

5 mm for frugter i klasse »Ekstra« og frugter i klasse I og II, der er lag- og rækkepakket

10 mm for frugter i klasse I, der er pakket i salgsemballager eller løst i kolliet

b)

for frugter, der størrelsessorteres efter vægt:

for frugter i klasse »Ekstra« og frugter i klasse I og II, der er lag- og rækkepakket, ikke overstige:

Interval (g)

Vægtforskel (g)

75 -100

15

100 -200

35

200 -250

50

> 250

80

for frugter i klasse I, der er pakket i salgsemballager eller løst i kolliet:

Interval (g)

Vægtforskel (g)

100 -200

50

> 200

100

Der er ikke fastsat krav om ensartethed for frugter i klasse II, der er pakket i salgsemballager eller løst i kolliet.

IV.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE TOLERANCER

For hvert parti gælder følgende kvalitets- og størrelsestolerancer for produkter, der ikke opfylder kravene til den angivne klasse, i alle handelsled.

A.   Kvalitetstolerancer

i)   Klasse »Ekstra«

Der accepteres en samlet tolerance på 5 % efter antal eller vægt af pærer, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse I. Inden for denne tolerance må højst 0,5 % i alt bestå af produkter, der opfylder kravene til klasse II.

ii)   Klasse I

Der accepteres en samlet tolerance på 10 % efter antal eller vægt af pærer, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse II. Inden for denne tolerance må højst 1 % i alt bestå af produkter, der hverken opfylder kravene til klasse II eller minimumskravene, eller af produkter, der er angrebet af råd.

iii)   Klasse II

Der accepteres en samlet tolerance på 10 % efter antal eller vægt af pærer, der hverken opfylder kravene til klassen eller minimumskravene. Inden for denne tolerance må højst 2 % i alt bestå af produkter, der er angrebet af råd.

B.   Størrelsestolerancer

For alle klasser: Der accepteres en samlet tolerance på 10 % efter antal eller vægt af pærer, der ikke opfylder størrelseskravene. Denne tolerance gælder ikke for frugter, der er mindst:

5 mm mindre end mindstediameteren

10 g mindre end mindstevægten.

V.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRÆSENTATION

A.   Ensartethed

Indholdet i hvert kolli skal være ensartet og må kun bestå af pærer af samme oprindelse, sort, kvalitet og størrelse (hvis de er størrelsessorteret) samt modningsgrad.

For klasse »Ekstra« kræves det desuden, at farven er ensartet.

Det er imidlertid tilladt at blande pærer af forskellige sorter i samme salgsemballage, forudsat at de er af ensartet kvalitet, og at hver sort er af samme oprindelse. Produkterne skal ikke være af ensartet størrelse.

Den synlige del af kolliets indhold skal være repræsentativ for hele indholdet.

B.   Emballage

Pærerne skal emballeres således, at produktet sikres passende beskyttelse.

De materialer, der anvendes indvendigt i kolliet, skal være rene og af en kvalitet, der ikke fremkalder ydre eller indre forringelser af produktet. Anvendelsen af materialer, herunder papir eller stempler med handelsmæssige oplysninger, er tilladt, hvis påtrykningen eller mærkningen foretages med giftfri sværte eller lim.

Klæbemærker, der påsættes hvert enkelt produkt, skal kunne aftages uden at efterlade synlige spor af lim, og uden at overfladen beskadiges. Lasermærkning af de enkelte frugter må ikke forårsage fejl på frugtkødet eller overfladen.

Kolliene skal være fri for fremmedlegemer.

VI.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE MÆRKNING

Hvert kolli (30) skal på samme side være forsynet med følgende oplysninger, anført med bogstaver, som er let læselige, ikke kan udviskes og er synlige udefra:

A.   Identifikation

Pakkeriets og/eller afsenderens navn og fysiske adresse (f.eks. gade/by/region/postnummer og land, hvis dette ikke er det samme som oprindelseslandet).

Disse oplysninger kan erstattes af følgende:

For alle kolli med undtagelse af færdigpakninger: den officielt udstedte eller anerkendte kode for pakkeriet og/eller afsenderen efter betegnelsen »Pakkeri og/eller afsender« (eller en tilsvarende forkortelse). Foran koden anføres ISO 3166-(alfa)-lande-/områdekoden for det anerkendende land, hvis der ikke er tale om oprindelseslandet.

Kun for færdigpakninger: navn og adresse på salgsvirksomheden med sæde i EU efter angivelsen »Emballeret for:« eller tilsvarende. I dette tilfælde skal klæbemærket også omfatte koden for pakkeriet og/eller afsenderen. Salgsvirksomheden stiller al information til rådighed om betydningen af den pågældende kode, som kontrolmyndighederne skønner nødvendig.

B.   Produktets art

»Pærer«, hvis indholdet ikke er synligt udefra

Sortsnavn. Ved blandinger af forskellige pæresorter, navn på hver sort.

Sortsnavnet kan erstattes af et synonym. En handelsbetegnelse (31) må kun angives som supplement til sortsnavnet eller synonymet.

C.   Produktets oprindelse

Oprindelsesland (32) og eventuelt navnet på produktionsområdet eller det nationale, regionale eller lokale område.

Ved blandinger af forskellige pæresorter af forskellig oprindelse skal hvert oprindelsesland anføres i umiddelbar nærhed af navnet på den pågældende sort.

D.   Handelsmæssige oplysninger

Klasse

Størrelse eller for frugter, der er lag- og rækkepakket, stykantal.

Hvis størrelsen er anført, skal denne angives:

a)

for frugter, der er omfattet af reglerne om ensartethed, ved mindste og største diameter eller mindste og største vægt

b)

for frugter, der ikke er omfattet af reglerne om ensartethed, kan størrelsen eventuelt angives ved diameteren eller vægten af den mindste frugt i kolliet, efterfulgt af udtrykket »og derover« eller en tilsvarende benævnelse, eller, hvis det er relevant, ved diameteren eller vægten for den største frugt i kolliet.

E.   Officielt kontrolmærke (valgfrit).

Det er ikke nødvendigt at anføre de oplysninger, der er nævnt i første afsnit, på kolli, hvis de indeholder salgsemballager, der kan ses udefra, og som hver især er påført disse oplysninger. Disse kolli må ikke være påført vildledende mærkning. Er de anbragt på paller, skal oplysningerne anføres på en etiket, der anbringes synligt på mindst to sider af pallen.

Tillæg

Ikke-udtømmende liste over storfrugtede sorter og sommerpæresorter

Småfrugtede sorter og andre sorter, der ikke er anført i tabellen, kan afsættes, hvis de overholder størrelsesbestemmelserne for andre sorter i normens afsnit III.

Nogle af de sorter, der er opført i nedenstående tabel, kan afsættes under betegnelser, for hvilke der er ansøgt om eller opnået varemærkebeskyttelse i et eller flere lande. Første og anden kolonne i følgende tabel indeholder ikke disse varemærker. I tredje kolonne er der udelukkende til orientering anført nogle kendte varemærker.

Forklaring:

L

=

storfrugtede sorter

SP

=

sommerpærer, som der ikke er fastsat nogen mindstestørrelse for.

Sort

Synonymer

Varemærker/Handelsbetegnelser

Størrelse

Abbé Fétel

Abate Fetel

 

L

Abugo o Siete en Boca

 

 

SP

Aκςa

 

 

SP

Alka

 

 

L

Alsa

 

 

L

Alexandrine Douillard

 

 

L

Amfora

 

 

L

Angelys

 

Angys ®

L

Bambinella

 

 

SP

Bay 6474

 

Alessia ®

L

Bergamotten

 

 

SP

Beurré Alexandre Lucas

Lucas

 

L

Beurré Bosc

Bosc, Beurré d'Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexander

 

L

Beurré Clairgeau

 

 

L

Beurré d'Arenberg

Hardenpont

 

L

Beurré Giffard

 

 

SP

Beurré précoce Morettini

Morettini

 

SP

Blanca de Aranjuez

Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla

 

SP

Bon Rouge

 

Victoria Blush

L

Cape Rose

 

Cheeky ®

L

Carusella

 

 

SP

Castell

Castell de Verano

 

SP

Celina

 

QTee ®

L

Cepuna

 

Migo ®

L

CH201

 

Fred ®

L

Colorée de Juillet

Bunte Juli

 

SP

Comice rouge

 

 

L

Concorde

 

 

L

Condoula

 

 

SP

Coscia

Ercolini

 

SP

Curé

Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana

 

L

D'Anjou

 

 

L

Deveci

 

 

L

Dita

 

 

L

D. Joaquina

Doyenné de Juillet

 

SP

Doyenné d'hiver

Winterdechant

 

L

Doyenné du Comice

Comice, Vereinsdechant

 

L

Dpp1

 

Flare ™, Cape Fire ®

L

Erika

 

 

L

Etrusca

 

 

SP

Falstaff

 

 

L

Flamingo

 

 

L

Forelle

 

Vermont Beauty

L

Général Leclerc

 

Amber Grace ™

L

Gentile

 

 

SP

Golden Russet Bosc

 

 

L

Gräfin Gepa

 

Saxonia ®, Early Desire ®

L

Grand Champion

 

 

L

H2-169

 

Ambrosia ®

L

Harovin Sundown

 

Cold Snap ®

L

Harrow Delight

 

 

L

Jeanne d'Arc

 

 

L

Joséphine

 

 

L

Kieffer

 

 

L

Klapa Mīlule

 

 

L

Leonardeta

Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon

 

SP

Lombacad

 

Cascade ®

L

Moscatella

 

 

SP

Mramornaja

 

 

L

Mustafabey

 

 

SP

Nojabrskaja

Novemberbirne

Xenia ®, Novembra ®

L

Packham's Triumph

Williams d'Automne

 

L

Passe Crassane

Passa Crassana

 

L

PE2UNIBO

 

Early Giulia ®

L

PE3UNIBO

 

Debby Green ®

L

Perita de San Juan

 

 

SP

Pérola

 

 

SP

Pitmaston

Williams Duchesse

 

L

Précoce de Trévoux

Trévoux

 

SP

Président Drouard

 

 

L

Rode Doyenne van Doorn

 

Sweet Sensation ®,

Sweet Dored ®

L

Rosemarie

 

Sempre

L

Santa Maria

Santa Maria Morettini

 

L

Spadoncina

Agua de Verano, Agua de Agosto

 

SP

Suvenirs

 

 

L

Taylors Gold

 

 

L

Thimo

 

Saxonia ®,

Queens Forelle ™

L

Triomphe de Vienne

 

 

L

Uta

 

Dazzling Gold ®

L

Vasarine Sviestine

 

 

L

Williams Bon Chrétien

Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett

 

L

DEL 7:HANDELSNORM FOR JORDBÆR

I.   DEFINITION AF PRODUKTET

Normen gælder for jordbær af forædlede sorter af slægten Fragaria L., der er bestemt til levering i frisk tilstand til forbrugerne, men gælder ikke for jordbær til industriel forarbejdning.

II.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE KVALITET

Normen fastsætter de kvalitetskrav, som jordbær skal opfylde efter klargøring og emballering.

I de led, der følger efter forsendelsesleddet, kan produkterne dog udvise følgende i forhold til de fastsatte normer:

en let forringelse af friskheden og fastheden

for produkter i andre klasser end klasse »Ekstra«: en let forringelse på grund af deres udvikling og letfordærvelige karakter.

A.   Minimumskrav

Generelt for klasserne gælder under hensyn til tolerancer og særlige bestemmelser for de enkelte klasser, at jordbær skal være:

hele og ubeskadigede

sunde; produkter, der er angrebet af råd eller er forringet i en sådan grad, at de er uegnede til konsum, udelukkes

rene, praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer

friske af udseende, men ikke vaskede

praktisk taget fri for skadegørere

praktisk taget fri for angreb af skadegørere

med blomsterbæger (undtagen skovjordbær); blomsterbægeret skal være frisk og grønt, og det samme gælder stilken (hvis den stadig sidder på)

fri for unormal ydre fugtighed

fri for fremmed lugt og/eller smag.

Jordbærrene skal være tilstrækkeligt udviklede og modne. Jordbærrenes udvikling og tilstand skal være således, at de kan:

tåle transport og håndtering og

ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand.

B.   Klasseinddeling