ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 343

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
28. september 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1722 af 18. juni 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer rammerne for samarbejde og for udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og i værtslandet i forbindelse med tilsyn med betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter, der udbyder betalingstjenester på tværs af grænserne ( 1 )

1

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

28.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 343/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1722

af 18. juni 2021

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer rammerne for samarbejde og for udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og i værtslandet i forbindelse med tilsyn med betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter, der udbyder betalingstjenester på tværs af grænserne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (1), særlig artikel 29, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med afsnit II i direktiv (EU) 2015/2366 skal rammerne for samarbejde og for udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet styrke samarbejdet mellem de kompetente myndigheder og sikre et konsekvent og effektivt tilsyn med betalingsinstitutter, der udbyder betalingstjenester i andre medlemsstater, ved at fastsætte metoden, midlerne og de nærmere bestemmelser for samarbejdet, herunder omfanget og behandlingen af de oplysninger, der skal udveksles.

(2)

For at lette kommunikationen og udvekslingen af oplysninger med kompetente myndigheder i andre medlemsstater bør de kompetente myndigheder udpege centrale kontaktpunkter. De bør underrette Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater om disse kontaktpunkter, således at disse myndigheder i andre medlemsstater ved, hvem de bør rette deres anmodninger og meddelelser til. De kompetente myndigheder bør også angive, på hvilke sprog de kan modtage korrespondance fra kompetente myndigheder i andre medlemsstater.

(3)

Der bør indføres standardformularer, som stilles til rådighed for de kompetente myndigheder for at lette deres kommunikation i forbindelse med anmodninger og meddelelser om oplysninger fra og til hinanden for at sikre et konsekvent og effektivt samarbejde. Disse standardformularer bør være tilstrækkeligt fleksible til, at de kompetente myndigheder efter anmodning og på eget initiativ kan indføre de relevante forklaringer og oplysninger, som de anser for væsentlige. Det er ønskeligt at indføre frister for at undgå unødige forsinkelser med hensyn til anmodning om samt udveksling og meddelelse af oplysninger mellem kompetente myndigheder.

(4)

Hvis de kompetente myndigheder i værtslandet kræver, at betalingsinstitutter, der er beliggende på deres område, regelmæssigt aflægger rapport til dem om de aktiviteter, der udøves, bør de over for de betalingsinstitutter, hvis vedtægtsmæssige hjemsted eller hovedkontor er beliggende i en anden medlemsstat, angive, hvilket sprog og i givet fald ved hjælp af hvilke elektroniske midler de kan indgive rapporterne. For at sætte EBA i stand til at opfylde sit mandat til at bidrage til tilsynsmæssigt samarbejde og tilsynsmæssig konvergens som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (2) og med henblik på konsekvent anvendelse af direktiv (EU) 2015/2366 bør værtslandets kompetente myndigheder desuden informere EBA om deres beslutning om at kræve, at betalingsinstitutter, der har filialer eller agenter på deres område, regelmæssigt aflægger rapport til dem.

(5)

Indholdet og formatet af de rapporter, der skal indgives til værtslandets kompetente myndigheder af betalingsinstitutter, der har filialer eller agenter på deres område, bør sikre, at de indberettede data er sammenlignelige, og at dataene så vidt muligt er forudsigelige.

(6)

For at styrke samarbejdet bør der, hvis den kompetente myndighed i hjemlandet har til hensigt at foretage kontrol på stedet af en agent eller filial af et betalingsinstitut, der er beliggende på en anden medlemsstats område, fastlægges en særlig procedure. Den kompetente myndighed i værtslandet kan også anmode den kompetente myndighed i hjemlandet om at foretage kontrol på stedet i et betalingsinstituts hovedkontor, der er beliggende i hjemlandet. Hjemlandets og værtslandets kompetente myndigheder bør indgå i en løbende dialog for at koordinere de forskellige faser af enhver kontrol på stedet.

(7)

I henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF (3) må e-pengeinstitutter, ud over at udstede elektroniske penge, udbyde betalingstjenester. I henhold til artikel 3, stk. 1, i nævnte direktiv finder procedurerne for tilsyn med betalingsinstitutter, der udøver etableringsretten og retten til fri udveksling af tjenesteydelser, herunder al regelmæssig indberetning, som kræves af betalingsinstitutter, tilsvarende anvendelse på e-pengeinstitutter. Artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/110/EF fastsætter også, at bestemmelserne om tilsyn med betalingsinstitutter, der udøver etableringsretten og retten til fri udveksling af tjenesteydelser, finder tilsvarende anvendelse på e-pengeinstitutter, der distribuerer elektroniske penge i en anden medlemsstat via fysiske eller juridiske personer, der handler på deres vegne, med undtagelse af udpegelsen af centrale kontaktpunkter i overensstemmelse med artikel 29, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366. I artikel 3, stk. 5, i direktiv 2009/110/EF fastsættes det, at e-pengeinstitutter ikke må udstede elektroniske penge via agenter, men at de gerne må udbyde betalingstjenester via agenter, såfremt betingelserne i artikel 19 i direktiv (EU) 2015/2366 er opfyldt. Det grænseoverskridende samarbejde mellem kompetente myndigheder i forbindelse med e-pengeinstitutter, der har filialer, agenter eller distributører på et værtslands område, bør lettes med hensyn til indholdet og formatet af de rapporter, der skal indgives. Dog bør oplysninger med henblik på overvågning af overholdelsen af de bestemmelser i national ret, der gennemfører afsnit III og IV i direktiv (EU) 2015/2366, kun indsendes af e-pengeinstitutter, der udbyder betalingstjenester via filialer eller agenter, der er etableret i værtslandene.

(8)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(9)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010, om rådgivning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastlægger rammerne for samarbejde og for udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet i overensstemmelse med afsnit II i direktiv (EU) 2015/2366 og, for så vidt som betalingstjenestevirksomheden udøves i henhold til etableringsretten, for overvågningen af overholdelsen af de bestemmelser i national ret, der gennemfører afsnit III og IV i nævnte direktiv.

2.   Ved denne forordning fastsættes ligeledes midlerne og de nærmere bestemmelser for den regelmæssige aflæggelse af rapporter, som værtslandets kompetente myndigheder kræver af betalingsinstitutter, der har agenter eller filialer på deres område, om de betalingstjenesteaktiviteter, der udøves på deres område, herunder hyppigheden af sådanne rapporter, jf. artikel 29, stk. 2, første afsnit, i direktiv (EU) 2015/2366.

3.   Denne forordning finder tilsvarende anvendelse på rammerne for samarbejde og for udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og i værtslandet for så vidt angår e-pengeinstitutters udøvelse af etableringsretten eller retten til fri udveksling af tjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 111 i direktiv (EU) 2015/2366, herunder midlerne og de nærmere bestemmelser for den regelmæssige aflæggelse af rapporter, som værtslandets kompetente myndigheder kræver af e-pengeinstitutter, der har agenter, filialer eller distributører på deres område, om de betalingstjenesteaktiviteter og e-pengeaktiviteter, der udøves på deres område, herunder hyppigheden af sådanne rapporter, i overensstemmelse med artikel 29, stk. 2, første afsnit, i direktiv (EU) 2015/2366.

Artikel 2

Centrale kontaktpunkter

1.   De kompetente myndigheder udpeger et centralt kontaktpunkt til at modtage og videresende anmodninger om samarbejde og om udveksling af oplysninger i overensstemmelse med artikel 4. Det centrale kontaktpunkt skal være en særlig funktionel mailboks.

2.   Hver kompetent myndighed stiller oplysninger om de centrale kontaktpunkter, der er omhandlet i stk. 1, til rådighed for de øvrige kompetente myndigheder og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA).

3.   På grundlag af de oplysninger, som de kompetente myndigheder har modtaget, fører EBA en liste over de i stk. 1 omhandlede centrale kontaktpunkter og stiller denne liste til rådighed for de kompetente myndigheder.

4.   De kompetente myndigheder meddeler EBA ajourføringer af oplysningerne om de i stk. 1 omhandlede centrale kontaktpunkter og er eneansvarlige for gyldigheden af de oplysninger, der gives til EBA.

Artikel 3

Generelle krav

1.   Anmodningerne om oplysninger og svar, der udveksles mellem de kompetente myndigheder i overensstemmelse med denne forordning, indgives skriftligt på et sprog, der sædvanligvis anvendes på det finansielle område, eller på et hvilket som helst EU-sprog, der accepteres af de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet.

Disse anmodninger og svar fremsendes på en sikker måde ved hjælp af elektroniske midler, hvis dette accepteres af de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet.

2.   Hvis den anmodende myndighed har objektive grunde, der begrunder anmodningens hastende karakter, kan den anmodende myndighed fremsætte anmodningen på anden måde end den, der er omhandlet i stk. 1, herunder mundtligt. Enhver anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger, der fremsættes mundtligt, skal efterfølgende bekræftes skriftligt i overensstemmelse med stk. 1, medmindre de berørte kompetente myndigheder aftaler andet.

3.   Hver kompetent myndighed meddeler EBA de sprog, der accepteres i overensstemmelse med stk. 1. EBA medtager disse oplysninger for hver kompetent myndighed på den liste over centrale kontaktpunkter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2.

Artikel 4

Indgivelse af anmodninger om samarbejde eller udveksling af oplysninger

Anmodninger om samarbejde eller udveksling af oplysninger med en kompetent myndighed i en anden medlemsstat indgives til den anmodede myndigheds centrale kontaktpunkt ved at udfylde formularen i bilag I. Den anmodende myndighed kan vedlægge anmodningen dokumenter eller andet materiale, der anses for nødvendige/nødvendigt til støtte for anmodningen.

Artikel 5

Svar på en anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger

1.   Senest tyve arbejdsdage efter modtagelsen af en anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger indgiver den anmodede myndighed følgende oplysninger:

a)

alle relevante oplysninger angivet af den anmodende myndighed

b)

alle væsentlige oplysninger på eget initiativ.

Oplysningerne indgives ved anvendelsen af formularen i bilag II. De indgives til den anmodende myndigheds centrale kontaktpunkt.

2.   Den anmodede myndighed underretter den anmodende myndighed om enhver præcisering, den måtte kræve i forbindelse med den modtagne anmodning.

3.   Hvis den anmodede myndighed på grund af anmodningens kompleksitet eller mængden af de oplysninger, der anmodes om, ikke er i stand til at overholde den frist, der er fastsat i stk. 1, underretter den straks den anmodende myndighed om de berettigede begrundelser, der nødvendiggør en sådan forsinkelse, og angiver en forventet svardato.

4.   Hvis den anmodede myndighed som omhandlet i stk. 3 ikke er i stand til at indgive alle de krævede oplysninger inden for den frist, der er fastsat i stk. 1, indgiver den de oplysninger, den har til rådighed, inden for den frist, der er fastsat i nævnte stykke. Med henblik herpå anvendes formularen i bilag II.

5.   Den anmodede myndighed indgiver de manglende oplysninger, så snart de foreligger. Den anmodede myndighed kan indgive disse oplysninger på en hvilken som helst måde, herunder mundtligt, som sikrer, at der hurtigt kan træffes de nødvendige foranstaltninger.

6.   Hvis der er indledt en procedure til bilæggelse af tvister mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater i overensstemmelse med artikel 27 i direktiv (EU) 2015/2366 i forbindelse med en anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger, finder nærværende artikels stk. 1-4 ikke anvendelse, før proceduren i artikel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010 er afsluttet.

Artikel 6

Underretning om hensigt om at foretage kontrol på stedet i værtslandet

Hvis den kompetente myndighed i hjemlandet har til hensigt at foretage kontrol på stedet af en agent eller en filial af et betalingsinstitut, der er beliggende på en anden medlemsstats område, underretter den værtslandets kompetente myndighed herom ved at udfylde formularen i bilag III.

Artikel 7

Procedure for anmodning om at foretage kontrol på stedet

1.   Hvis den kompetente myndighed i hjemlandet har til hensigt at delegere kontrollen på stedet af en agent eller en filial af et betalingsinstitut, der er beliggende på dens område, til den kompetente myndighed i værtslandet, sender den en anmodning til værtslandets kompetente myndighed herom med angivelse af årsagerne til anmodningen. Den kompetente myndighed i hjemlandet kan fremsætte en anmodning om at foretage kontrollen sammen med den kompetente myndighed i værtslandet.

2.   Hvis den kompetente myndighed i værtslandet på grund af anmodningens kompleksitet ikke er i stand til at efterkomme anmodningen, underretter den straks den kompetente myndighed i hjemlandet herom og redegør for de berettigede grunde til, at den ikke kan imødekomme anmodningen.

3.   Hjemlandets og værtslandets kompetente myndigheder indgår i en løbende dialog for at koordinere de forskellige faser af enhver kontrol på stedet og aftaler på forhånd:

a)

kontrollens genstand og omfang

b)

et tilsynsprogram, der fastlægger de forskellige områder, som inspektionen vil fokusere på

c)

tildeling af ressourcer og personale

d)

tidsfrister for afslutning af kontrollen

e)

ansvar for håndhævelsesforanstaltninger og for overvågning af gennemførelsen af enhver risikobegrænsningsplan, der anses for nødvendig som følge af kontrollen.

4.   Den kompetente myndighed i hjemlandet indgiver anmodningen i overensstemmelse med artikel 4, og den anmodede myndighed svarer i overensstemmelse med artikel 5.

5.   For at sikre et konsekvent og effektivt tilsyn med betalingsinstitutter, der udbyder betalingstjenester på tværs af grænserne, kan den kompetente myndighed i værtslandet anmode den kompetente myndighed i hjemlandet om at foretage en kontrol på stedet i et betalingsinstituts hovedkontor, der er beliggende i hjemlandet, og som udbyder betalingstjenester i værtslandet, med angivelse af årsagerne til anmodningen.

6.   Den kompetente myndighed i værtslandet indgiver anmodningerne i henhold til stk. 5 i overensstemmelse med artikel 4.

7.   Hvis der er indledt en procedure til bilæggelse af tvister mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater i overensstemmelse med artikel 27 i direktiv (EU) 2015/2366 i forbindelse med en anmodning om at foretage kontrol på stedet, finder nærværende artikels stk. 1-4 ikke anvendelse, før proceduren i artikel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010 er afsluttet.

Artikel 8

Underretning i tilfælde af overtrædelse eller mistanke om overtrædelse

1.   De kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet underretter straks hinanden, så snart de får kendskab til overtrædelser eller mistanke om overtrædelser begået af en agent eller en filial af et betalingsinstitut, eller om sådanne overtrædelser, der er opstået i forbindelse med udøvelsen af den frie udveksling af tjenesteydelser, i overensstemmelse med artikel 4.

2.   Den underrettende kompetente myndighed giver den underrettede kompetente myndighed alle de nødvendige oplysninger vedrørende de overtrædelser eller mistanker om overtrædelser, der er omhandlet i stk. 1, herunder:

a)

overtrædelsens art

b)

foranstaltninger, der er truffet af den kompetente myndighed, som f.eks. forebyggende foranstaltninger, der er truffet over for betalingsinstituttet, sanktioner eller inddragelse af tilladelse.

Den underrettende kompetente myndighed kan give den underrettede kompetente myndighed alle andre oplysninger, som den anser for relevante for den underrettede kompetente myndighed.

3.   Den underrettede kompetente myndighed kan anmode den underrettende kompetente myndighed om alle andre oplysninger, som den anser for relevante for at træffe en afgørelse om en passende fremgangsmåde.

4.   De kompetente myndigheder underretter hinanden desangående ved at udfylde formularen i bilag IV. Den underrettende myndighed kan vedlægge meddelelsen dokumenter eller andet støttemateriale, der anses for nødvendige/nødvendigt.

5.   Hvis den underrettende kompetente myndighed mener, at oplysningerne bør sendes hurtigst muligt, kan den i første omgang underrette den anden kompetente myndighed mundtligt, forudsat at oplysningerne efterfølgende fremsendes skriftligt ved hjælp af elektroniske midler, medmindre de kompetente myndigheder aftaler andet.

Artikel 9

Aflæggelse af rapport til oplysningsmæssige eller statistiske formål og med henblik på overvågning af overholdelsen af de bestemmelser i national ret, der gennemfører afsnit III og IV i direktiv (EU) 2015/2366

1.   Hvis de kompetente myndigheder i værtslandet kræver, at betalingsinstitutter, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted eller hovedkontor i en anden medlemsstat, og som har filialer eller agenter i værtslandet, regelmæssigt aflægger rapport til dem om deres aktiviteter, underretter disse kompetente myndigheder betalingsinstitutterne om, ved hjælp af hvilke elektroniske midler og på hvilke sprog rapporterne kan indgives.

2.   De kompetente myndigheder i værtslandet informerer EBA om deres beslutning om at kræve, at betalingsinstitutter, der har filialer eller agenter på deres område, regelmæssigt aflægger rapport til dem.

Artikel 10

Oplysninger og data, der skal indberettes til oplysningsmæssige eller statistiske formål

1.   Hvis der kræves regelmæssig aflæggelse af rapport som omhandlet i artikel 9 til oplysningsmæssige eller statistiske formål, skal rapporterne indeholde følgende oplysninger:

a)

navn, adresse og, hvis relevant, tilladelsesnummer og entydigt identifikationsnummer på betalingsinstituttet i hjemlandet i overensstemmelse med formularen i bilag V

b)

identitet og kontaktoplysninger for den person, der er ansvarlig for indgivelsen af rapporten

c)

hvilken type betalingstjenester og e-pengetjenester der udbydes, hvis det er relevant

d)

antal forretningssteder, der betragtes som én filial som defineret i artikel 4, stk. 39, i direktiv (EU) 2015/2366, deres adresse og antal ansatte

e)

antal agenter, der er tilknyttet i rapporteringsperioden, og det samlede antal agenter opdelt i antal i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser og antal i henhold til den frie etableringsret

f)

hvis det er relevant, antal distributører af e-penge, der er tilknyttet i rapporteringsperioden, og det samlede antal distributører opdelt i antal i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser og antal i henhold til den frie etableringsret

g)

navn og adresse på de ti største agenter og, hvis det er relevant, de ti største distributører i værtslandet efter transaktionsmængde

h)

den samlede mængde transaktioner, som betalingsinstituttet har gennemført i rapporteringsperioden, opdelt efter type betalingstjeneste, distributionskanal (filial, online, mobil, pengeautomat, telefon osv.) og agent/filial (mængden af transaktioner ind i og ud af værtslandet, skal også angives)

i)

den samlede værdi af de transaktioner, som betalingsinstituttet har gennemført i rapporteringsperioden, opdelt efter:

i)

typer betalingstjeneste

ii)

distributionskanal

iii)

agent eller filial

iv)

transaktioner ind i og ud af værtslandet

j)

for e-pengeinstitutter, værdien af de elektroniske penge, der distribueres og indløses i værtslandet

k)

antal betalingskonti, herunder konti, på hvilke elektroniske penge lagres, der åbnes eller tilgås i værtsmedlemsstaten i rapporteringsperioden, og det samlede antal betalingskonti, der føres eller opretholdes i værtslandet

l)

antal kortbaserede betalingsinstrumenter, der er udstedt i værtslandet i rapporteringsperioden, opdelt efter type kortbaserede betalingsinstrumenter og med angivelse af antal kortbaserede betalingsinstrumenter, der er i omløb, og som er udstedt i værtslandet

m)

antal pengeautomater, der drives/forvaltes af betalingsinstituttet i værtslandet, hvis det er relevant, og kontanthævninger fra betalingskonti og kontantbeløb indsat på betalingskonti gennem disse pengeautomater, der drives/forvaltes af betalingsinstituttet i værtslandet

n)

antal kunder (rammekontrakter) og betalingstjenestebrugere (enkeltbetalingstransaktioner) i værtslandet, der er registreret i rapporteringsperioden, og det samlede antal ved periodens afslutning

o)

det samlede antal klager vedrørende rettigheder og forpligtelser i henhold til afsnit III og IV i direktiv (EU) 2015/2366 og sikkerhedsrelaterede kundeklager modtaget fra betalingstjenestebrugere i værtslandet i rapporteringsperioden

p)

mængden af svigagtige betalingstransaktioner og bruttoværdien af svigagtige betalingstransaktioner i værtslandet i rapporteringsperioden og

q)

antal indberetninger af mistænkelige transaktioner til den finansielle efterretningsenhed i værtslandet.

2.   Betalingsinstitutter skal indberette værdier i værtslandets valuta og, hvis det er påkrævet for at omregne valutaer, anvende Den Europæiske Centralbanks gennemsnitlige referencekurs for den relevante rapporteringsperiode.

3.   Betalingsinstitutter skal indberette disse oplysninger til den kompetente myndighed i værtslandet ved hjælp af modellen i bilag V. Betalingsinstitutter indberetter disse oplysninger årligt for kalenderåret senest to måneder efter udgangen af hvert kalenderår.

Artikel 11

Yderligere oplysninger og data, der skal indberettes, med henblik på overvågning af overholdelsen af de bestemmelser i national ret, der gennemfører afsnit III og IV i direktiv (EU) 2015/2366

1.   Hvis den kompetente myndighed i værtslandet kræver regelmæssig aflæggelse af rapport med henblik på at overvåge overholdelsen af de bestemmelser i national ret, der gennemfører afsnit III og IV i direktiv (EU) 2015/2366, skal alle betalingsinstitutter, der udbyder betalingstjenester på dens område via filialer eller agenter i henhold til etableringsretten, medtage alle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 10, i deres rapporter samt følgende oplysninger:

a)

navn og kontaktoplysninger på den eller de personer, der er ansvarlige for betalingsinstituttets aktiviteter, og på den overvågningsansvarlige, hvis denne er forskellig fra ovennævnte, i værtslandet, hvis det er relevant

b)

navn og kontaktoplysninger på det centrale kontaktpunkt, jf. artikel 29, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366, hvis det er relevant

c)

antal klager modtaget fra betalingstjenestebrugere i værtslandet vedrørende rettigheder og forpligtelser i henhold til afsnit III og IV i direktiv (EU) 2015/2366 og sikkerhedsrelaterede kundeklager inden for rapporteringsperioden opdelt i antal klager, der er afgjort, og antal klager, der ikke er afgjort, og på antal klager, der er blevet besvaret, og antal klager, der ikke er blevet besvaret, pr. agent eller filial

d)

en kort beskrivelse af den procedure, der er indført for at behandle og følge op på kundeklager

e)

ændringer af rammekontrakter i rapporteringsperioden

f)

antal større drifts- og sikkerhedshændelser, som berørte betalingstjenestebrugere i værtslandet i rapporteringsperioden

g)

det samlede antal anmodninger om tilbagebetalinger modtaget fra betalingstjenestebrugere i rapporteringsperioden for uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner og, hvis det er relevant, det samlede antal anmodninger om tilbagebetalinger modtaget fra betalingstjenestebrugere og fra kontoførende betalingstjenesteudbydere i rapporteringsperioden for tab som følge af et eller flere af de erstatningskrav, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv (EU) 2015/2366, opdelt i antal transaktioner, der er blevet tilbagebetalt til betalingskontoen, og antal, der ikke er blevet tilbagebetalt

h)

den samlede værdi af tilbagebetalinger til betalingstjenestebrugere i rapporteringsperioden opdelt i uautoriserede og fejlbehæftede betalingstransaktioner og, hvis det er relevant, den samlede værdi af tilbagebetalinger til betalingstjenestebrugere og til kontoførende betalingstjenesteudbydere for tab som følge af de erstatningskrav, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv (EU) 2015/2366, opdelt i uautoriserede og fejlbehæftede betalingstransaktioner, i uautoriseret og svigagtig adgang til betalingskontooplysninger og i uautoriseret og svigagtig anvendelse af sådanne oplysninger

i)

en kort beskrivelse af betalingsinstituttets forretningsmodel med fokus på den måde, hvorpå betalingstjenester leveres i værtslandet.

2.   Betalingsinstitutter skal indberette værdier i værtslandets valuta og, hvis det er påkrævet for at omregne valutaer, anvende Den Europæiske Centralbanks gennemsnitlige referencekurs for den relevante rapporteringsperiode.

3.   Betalingsinstitutter skal indberette oplysningerne i stk. 1 til den kompetente myndighed i værtslandet ved hjælp af formularen i bilag VI. Betalingsinstitutter indberetter disse oplysninger årligt for kalenderåret senest to måneder efter udgangen af hvert kalenderår.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7).


BILAG I

Anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger

Referencenummer:

FRA:

Dato:

TIL:

 

 

Medlemsstat:

Medlemsstat:

 

 

Kompetent myndighed:

Kompetent myndighed:

 

 

Adresse:

Adresse:

 

 

 

 

Navn:

Navn:

 

 

Telefon:

Telefon:

 

 

E-mail:

E-mail:

 

 

Kære [navn]

I henhold til artikel 29 i direktiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked vil vi gerne bede om Deres input til de nedenfor beskrevne emner.

Vi vil være taknemmelige for at modtage et svar på denne anmodning senest den [indsæt vejledende svardato] eller, hvis dette ikke er muligt, en angivelse af den forventede svardato.

Type anmodning

Det relevante afkrydses:

Indgivelse af oplysninger

Kontrol på stedet

Delegering af kontrol

Andet — angiv nærmere nedenfor

Angiv de vigtigste årsager til anmodningen:

Giv venligst en detaljeret beskrivelse af de oplysninger, der anmodes om:

Angiv eventuelle yderligere oplysninger, som kunne være af interesse, og som kunne hjælpe den pågældende myndighed med at give et hurtigt svar:

Hvis anmodningen haster, bedes De forklare, hvorfor den haster, og hvorfor fristen er kort:

……

Anfør venligst yderligere bemærkninger om datafortrolighed og om, hvordan De forventer at anvende oplysningerne:

Med venlig hilsen

[underskrift]


BILAG II

Svar på anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger

Referencenummer:

FRA:

Dato:

TIL:

 

 

Medlemsstat:

Medlemsstat:

 

 

Kompetent myndighed:

Kompetent myndighed:

 

 

Adresse:

Adresse:

 

 

 

 

Navn:

Navn:

 

 

Telefon:

Telefon:

 

 

E-mail:

E-mail:

 

 

Kære [navn]

Nedenfor følger de oplysninger, der er indsamlet som svar på Deres anmodning [referencenummer]

[Angiv alle de oplysninger, der er nødvendige for at imødekomme anmodningen og hjælpe med samarbejds- eller informationsudvekslingsprocessen]

[Hvis De ikke var i stand til at afgive alle de ønskede oplysninger og/eller overholde svarfristen, bedes De forklare årsagerne hertil og angive den dato, hvor De forventer at kunne svare]

[De bedes på bedst mulige måde fremlægge alle andre væsentlige oplysninger med henblik på yderligere at bistå samarbejds- eller informationsudvekslingsprocessen i forbindelse med anmodningen]

[Anfør venligst yderligere bemærkninger om datafortrolighed og om, hvordan De forventer at anvende oplysningerne]

Med venlig hilsen

[underskrift]


BILAG III

Underretning om hensigt om at foretage kontrol på stedet i værtslandet

Referencenummer:

FRA:

Dato:

TIL:

 

 

Medlemsstat:

Medlemsstat:

 

 

Kompetent myndighed:

Kompetent myndighed:

 

 

Adresse:

Adresse:

 

 

 

 

Navn:

Navn:

 

 

Telefon:

Telefon:

 

 

E-mail:

E-mail:

 

 

Kære [navn]

I henhold til artikel 29 i direktiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked har jeg til hensigt at foretage en kontrol på stedet i deres land som beskrevet nedenfor.

Oplysninger om det betalingsinstitut, der skal kontrolleres:

Oplysninger om omfanget af og planen for kontrollen på stedet, hvis det er muligt:

Planlagte datoer for kontrollen på stedet:

Med venlig hilsen

[underskrift]


BILAG IV

Underretning om overtrædelse eller mistanke om overtrædelse

Referencenummer:

FRA:

Dato:

TIL:

 

 

Medlemsstat:

Medlemsstat:

 

 

Kompetent myndighed:

Kompetent myndighed:

 

 

Adresse:

Adresse:

 

 

 

 

Navn:

Navn:

 

 

Telefon:

Telefon:

 

 

E-mail:

E-mail:

 

 

Kære [navn]

I henhold til artikel 29 i direktiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked finder De i det følgende oplysninger om [en overtrædelse eller mistanke om en overtrædelse].

[Angiv alle nødvendige oplysninger om overtrædelsen/mistanken om overtrædelse, herunder hvilken type overtrædelse der er tale om, og hvilke foranstaltninger Deres kompetente myndighed har truffet, herunder eventuelle forebyggende foranstaltninger eller sanktioner]

[Angiv alle andre oplysninger om overtrædelsen/mistanken om overtrædelse, som kunne være af interesse og til gavn for den underrettede kompetente myndighed]

[Anfør venligst yderligere bemærkninger om fortrolighed og potentiel anvendelse af oplysningerne]

Med venlig hilsen

[underskrift]


BILAG V

Formular, der skal anvendes til indberetning af data til oplysningsmæssige og statistiske formål

Betalingsinstitutter med hovedkontor i en medlemsstat, som udbyder betalingstjenester i en anden medlemsstat via agenter eller filialer, eller e-pengeinstitutter, der udbyder tjenester via agenter, filialer eller distributører, skal give følgende oplysninger, når det kræves af værtslandets kompetente myndighed, således at værtsmyndigheden regelmæssigt kan modtage oplysninger om de aktiviteter, der udøves i dens land.

Tabel 1. Generelle oplysninger om betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet

1)

Betalingsinstituttets/e-pengeinstituttets navn

 

2)

Type institut

☐Betalingsinstitut

☐E-pengeinstitut

3)

Adresse på betalingsinstituttets/e-pengeinstituttets hovedkontor

 

4)

Entydigt identifikationsnummer på betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet i hjemlandets format (hvis relevant)

 

5)

Betalingsinstituttets/e-pengeinstituttets LEI-kode (Legal Entity Identifier) (hvis det findes)

 

6)

Hjemlandets tilladelsesnummer på betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet (hvis relevant)

 

7)

Kontaktperson i betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet (angiv kontaktoplysninger for den udpegede kontaktperson i værtslandet, hvis sådanne forelægger)

Navn:

Funktion:

E-mail:

Telefon:

8)

Betalingstjenester, der skal udbydes

☐Tjenester, der muliggør, at kontantbeløb indsættes på en betalingskonto, og alle aktiviteter, der er nødvendige i forbindelse med en betalingskonto

☐Tjenester, der muliggør kontanthævninger fra en betalingskonto, og alle aktiviteter, der er nødvendige i forbindelse med en betalingskonto

Gennemførelse af betalingstransaktioner, herunder overførsler af midler på en betalingskonto hos brugerens udbyder af betalingstjenester eller hos en anden udbyder af betalingstjenester:

Gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer☐

Gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller en lignende anordning☐

Gennemførelse af kreditoverførsler, herunder stående ordrer☐

Gennemførelse af betalingstransaktioner, hvor midlerne er dækket af en betalingstjenestebrugers kreditlinje:

Gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer☐

Gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller en lignende anordning☐

Gennemførelse af kreditoverførsler, herunder stående ordrer☐

Herunder også ydelse af kredit i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366? ☐ Ja ☐ Nej

☐ Udstedelse af betalingsinstrumenter

☐ Indløsning af betalingstransaktioner

Herunder også ydelse af kredit i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366? ☐ Ja ☐ Nej

☐ Pengeoverførsel

☐ Betalingsinitieringstjenester

☐ Kontooplysningstjenester

9)

Elektroniske pengetjenester, der skal udbydes (kun relevant for e-pengeinstitutter)

☐ Distribution af elektroniske penge

☐ Indløsning af elektroniske penge

10)

Navn og adresse på de 10 største agenter i værtslandet efter transaktionernes værdi

Agent 1

Agent 2

Agent 10

11)

Navn og adresse på de 10 største distributører i værtslandet efter e-pengedistribution/indløsningsværdi

Distributør 1

Distributør 2

Distributør 10


Tabel 2. Filialer

 

 

 

Antal

Samlet antal filialer og deres adresse, hvis det er relevant

 

Samlet antal ansatte i filialerne, hvis det er relevant

 


Tabel 3. Agenter

 

 

 

 

I henhold til fri udveksling af tjenesteydelser

I henhold til etableringsretten

Antal agenter, der er tilknyttet i rapporteringsperioden

 

 

Samlet antal agenter ved rapporteringsperiodens udløb

 

 


Tabel 4. Kunder/betalingstjenestebrugere

 

 

 

 

Registreret i rapporteringsperioden

Ved rapporteringsperiodens udløb.

Antal kunder (rammekontrakter)

 

 

Antal betalingstjenestebrugere (enkeltbetalingstransaktioner)

 

 


Tabel 5. Kortbaserede betalingsinstrumenter

 

 

 

Antal

 

Kreditkort

Revolverende kort

Debetkort

Forudbetalte kort

Andet (bedes angivet nærmere)

Udstedt i rapporteringsperioden

 

 

 

 

 

Udestående ved periodens udløb

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Kreditkort

Revolverende kort

Debetkort

Forudbetalte kort

Andet (bedes angivet nærmere)

Værdi af kortbaserede betalingstransaktioner gennemført med

 

 

 

 

 


Tabel 6. Betalingskonti

 

 

 

Betalingskonti

Åbnet i rapporteringsperioden

 

Tilgået i rapporteringsperioden

 

Samlet antal betalingskonti, der opretholdes/føres i værtslandet

 

Samlet antal betalingskonti tilgået i værtslandet

 


Tabel 7. Pengeautomater

 

 

 

 

Antal

Beløb

Antal pengeautomater, der drives/forvaltes af betalingsinstituttet

 

ikke relevant

Kontanthævninger

 

 

Kontantbeløb indsat på betalingskonti

 

 


Tabel 8. Klager

 

 

 

 

 

Agenter (i henhold til fri udveksling af tjenesteydelser)

Agenter (i henhold til etableringsretten)

Filialer

Samlet antal klager modtaget fra betalingstjenestebrugere i rapporteringsperioden

 

 

 


Tabel 9. Svigagtige transaktioner i alt

 

 

 

 

Mængde

Bruttoværdi

Svigagtige betalingstransaktioner i alt

 

 


Tabel 10. Indberetninger til den finansielle efterretningsenhed i værtslandet

 

 

 

Mængde

Antal indberetninger af mistænkelige transaktioner til den finansielle efterretningsenhed

 


Tabel 11. Betalingstransaktioner ind i og ud af værtslandet

 

 

 

 

Mængde

Værdi

 

Agenter (i henhold til fri udveksling af tjenesteydelser)

Agenter (i henhold til etableringsretten)

Filial

I ALT

Agenter (i henhold til fri udveksling af tjenesteydelser)

Agenter (i henhold til etableringsretten)

Filial

I ALT

Betalingstjenester som omhandlet i bilag I til direktiv (EU) 2015/2366

Ind

Ud

Ind

Ud

Ind

Ud

Ind

Ud

Ind

Ud

Ind

Ud

Ind

Ud

Ind

Ud

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (udstedelse af betalingsinstrumenter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (indløsning af betalingstransaktioner)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 12. Bestemmelsesland for betalingstransaktioner UD (angiv kun lande, der tegner sig for > 10 % af den samlede værdi)

 

 

 

 

 

Agenter (i henhold til etableringsretten)

Agenter (i henhold til etableringsretten)

Filial

Betalingstjenester som omhandlet i bilag I til direktiv (EU) 2015/2366

Land 1

Land 2

Land 1

Land 2

Land 1

Land 2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (udstedelse af betalingsinstrumenter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (indløsning af betalingstransaktioner)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 13. Oprindelsesland for betalingstransaktioner IND (angiv kun lande, der tegner sig for > 10 % af den samlede værdi)

 

 

 

 

 

Agenter (i henhold til etableringsretten)

Agenter (i henhold til etableringsretten)

Filial

Betalingstjenester som omhandlet i bilag I til direktiv (EU) 2015/2366

Land 1

Land 2

Land 1

Land 2

Land 1

Land 2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (udstedelse af betalingsinstrumenter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (indløsning af betalingstransaktioner)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 14. Betalingstransaktioner opdelt efter distributionskanal

 

 

 

 

Mængde

Værdi

Betalingstjenester som omhandlet i bilag I til direktiv (EU) 2015/2366

Ansigt til ansigt

Online

Mobil

Pengeautomat

Telefon

Andet

Ansigt til ansigt

Online

Mobil

Pengeautomat

Telefon

Andet

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (udstedelse af betalingsinstrumenter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (indløsning af betalingstransaktioner)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 15. E-pengetjenester

 

 

 

Beløb

E-penge distribueret i løbet af rapporteringsperioden i værtsmedlemsstaten

 

E-penge indløst i løbet af rapporteringsperioden i værtsmedlemsstaten

 


Tabel 16. E-pengedistributører

 

 

 

 

I henhold til fri udveksling af tjenesteydelser

I henhold til etableringsretten

Antal distributører, der er tilknyttet i rapporteringsperioden

 

 

Samlet antal distributører ved rapporteringsperiodens udløb

 

 


BILAG VI

Formular, der skal anvendes til indberetning af data med henblik på overvågning af overholdelsen af de bestemmelser i national ret, der gennemfører afsnit III og IV i direktiv (EU) 2015/2366

Betalingsinstitutter eller e-pengeinstitutter med hovedkontor i en medlemsstat, som udbyder betalingstjenester i en anden medlemsstat via filialer eller agenter i henhold til etableringsretten, skal give følgende supplerende data, når det kræves af værtslandets kompetente myndigheder, for at myndighederne kan overvåge overholdelsen af national ret, der gennemfører afsnit III og IV i direktiv (EU) 2015/2366.

Tabel 1: Generelle oplysninger om betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet

1)

Den eller de personer, der er ansvarlig(e) for betalingsinstituttets aktiviteter, og/eller den overvågningsansvarlige (hvis denne er forskellig fra ovennævnte) i værtslandet, hvis det er relevant

a.

Repræsentantens navn

b.

Adresse

c.

Telefonnummer

d.

E-mail

2)

Centralt kontaktpunkt, hvis udpeget og/eller krævet i henhold til artikel 29, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366

a.

Repræsentantens navn

b.

Adresse

c.

Telefonnummer

d.

E-mail

3)

Klagebehandling

Er der indført en intern procedure til behandling og opfølgning af kundeklager?

☐ Ja ☐ Nej

Angiv venligst kontaktoplysninger for den eller de personer, der er ansvarlig(e) for at behandle klager:

Navn:

Adresse:

Telefon:

E-mail:

Findes denne procedure på værtsmedlemsstatens officielle sprog?

☐ Ja ☐ Nej

Hvis nej, angiv venligst, på hvilke sprog kundeklageproceduren er tilgængelig.

Beskriv venligst Deres interne procedure for behandling af klager fra brugere af betalingstjenester i værtslandet (højst 300 ord)

4)

Forretningsmodel

Er dette Deres første rapport, som indeholder en kort beskrivelse af Deres forretningsmodel?

☐ Ja ☐ Nej

Hvis ja, bedes De give en kort beskrivelse af Deres forretningsmodel med fokus på de produkter og betalingstjenester, der udbydes, og hvordan De ansætter agenter/distributører i værtslandet (højst 300 ord).

Hvis nej, har De foretaget nogen væsentlige ændringer af Deres forretningsmodel i løbet af rapporteringsperioden?

☐ Ja ☐ Nej

Hvis ja, beskriv kort ændringerne (højst 300 ord).


Tabel 2. Detaljeret opdeling af klager

 

 

 

 

Agenter

Filialer

 

Modtaget

Afgjort

Ikke afgjort

Ikke besvaret

Modtaget

Afgjort

Ikke afgjort

Ikke besvaret

Antal klager modtaget fra betalingstjenestebrugere vedrørende rettigheder og forpligtelser i henhold til afsnit III og IV i direktiv (EU) 2015/2366 og sikkerhedsrelaterede spørgsmål i rapporteringsperioden

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 3. Anmodninger om tilbagebetalinger

 

 

 

 

Agenter

Filialer

 

Tilbagebetalt

Ikke tilbagebetalt

Tilbagebetalt

Ikke tilbagebetalt

Samlet antal anmodninger om tilbagebetaling modtaget fra betalingstjenestebrugere for uautoriserede og/eller fejlbehæftede betalingstransaktioner i rapporteringsperioden

 

 

 

 


 

 

 

 

Betalingstjenestebrugere

Kontoførende betalingstjenesteudbydere

 

Tilbagebetalt

Ikke tilbagebetalt

Tilbagebetalt

Ikke tilbagebetalt

Samlet antal modtagne anmodninger om tilbagebetalinger for tab som følge af det erstatningskrav, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv (EU) 2015/2366 i rapporteringsperioden

 

 

 

 

Samlet antal modtagne anmodninger om tilbagebetalinger for tab som følge af det erstatningskrav, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, i direktiv (EU) 2015/2366 i rapporteringsperioden

 

 

 

 


Tabel 4. Detaljeret opdeling af den samlede værdi af de foretagne tilbagebetalinger

 

 

 

 

Agenter

Filialer

 

Uautoriserede

Fejlbehæftede

Uautoriserede

Fejlbehæftede

Samlet værdi af tilbagebetalinger til betalingstjenestebrugere for uautoriserede og/eller fejlbehæftede betalingstransaktioner i rapporteringsperioden

 

 

 

 

Hvis det er relevant, samlet værdi af tilbagebetalinger til betalingstjenestebrugere for tab som følge af det erstatningskrav, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv (EU) 2015/2366 i rapporteringsperioden

 

 

 

 

Hvis det er relevant, samlet værdi af tilbagebetalinger til kontoførende betalingstjenesteudbydere for tab som følge af det erstatningskrav, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv (EU) 2015/2366 i rapporteringsperioden

 

 

 

 


 

 

 

 

Uautoriseret adgang til/brug af betalingskontooplysninger

Svigagtig adgang til/brug af betalingskontooplysninger

Hvis det er relevant, samlet værdi af tilbagebetalinger til betalingstjenestebrugere for tab som følge af det erstatningskrav, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, i direktiv (EU) 2015/2366 i rapporteringsperioden

 

 

Hvis det er relevant, samlet værdi af tilbagebetalinger til kontoførende betalingstjenesteudbydere for tab som følge af det erstatningskrav, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, i direktiv (EU) 2015/2366 i rapporteringsperioden

 

 


Tabel 5. Drifts- og sikkerhedshændelser

 

 

 

 

Agenter

Filialer

Antal større drifts- og/eller sikkerhedshændelser i rapporteringsperioden

 

 


Tabel 6. Ændringer af rammekontrakter i rapporteringsperioden

Afkryds venligst boksen(e) for at angive eventuelle ændringer i rapporteringsperioden af følgende betingelser i rammekontrakten vedrørende betalingskonti, som De fører

☐ Gebyrer og afgifter

☐ Rentesatser/vekselkurser

☐ Betalingstjenestebrugeres rettigheder

☐ Betalingstjenestebrugeres forpligtelser

☐ Betalingsinitieringsprocedure

Afkryds venligst boksen(e) for at angive eventuelle ændringer i rapporteringsperioden af følgende betingelser i rammekontrakten vedrørende kreditkort, som De har udstedt

☐ Gebyrer og afgifter

☐ Rentesatser/vekselkurser

☐ Beløbsgrænser

☐ Betalingstjenestebrugeres rettigheder

☐ Betalingstjenestebrugeres forpligtelser

☐ Betalingsinitieringsprocedure

Afkryds venligst boksen(e) for at angive eventuelle ændringer i rapporteringsperioden af følgende betingelser i rammekontrakten vedrørende debetkort, som De har udstedt

☐ Gebyrer og afgifter

☐ Vekselkurser

☐ Beløbsgrænser

☐ Betalingstjenestebrugeres rettigheder

☐ Betalingstjenestebrugeres forpligtelser

☐ Betalingsinitieringsprocedure

Afkryds venligst boksen(e) for at angive eventuelle ændringer i rapporteringsperioden af følgende betingelser i andre rammekontrakter (angiv venligst hvilke), som De er part i

☐ Gebyrer og afgifter

☐ Rentesatser/vekselkurser

☐ Beløbsgrænser

☐ Betalingstjenestebrugeres rettigheder

☐ Betalingstjenestebrugeres forpligtelser

☐ Betalingsinitieringsprocedure