ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 278

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
2. august 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2021/1274 af 27. juli 2021 om videredelegation af beføjelserne til at træffe visse afgørelser vedrørende en producents godkendelse og visse beføjelser vedrørende godkendelsesprocedurerne for godkendte producenter og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/1975 (ECB/2021/32)

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

AFGØRELSER

2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 278/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2021/1274

af 27. juli 2021

om videredelegation af beføjelserne til at træffe visse afgørelser vedrørende en producents godkendelse og visse beføjelser vedrørende godkendelsesprocedurerne for godkendte producenter og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/1975 (ECB/2021/32)

DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 1,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 16 og

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2020/637 af 27. april 2020 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale og om ændring af afgørelse ECB/2020/24 (1), særlig artikel 20, stk. 2 og 3,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktionen har i henhold til artikel 20, stk. 1, i afgørelse (EU) 2020/637 (ECB/2020/24) kompetence til at træffe alle beslutninger vedrørende en producents godkendelse i henhold til afgørelsens artikel 6, stk. 1, 3 og 10, artikel 7, artikel 10, artikel 14, stk. 1 og 4, og artikel 16-19. I henhold til artikel 20, stk. 2, i afgørelse (EU) 2020/637 (ECB/2020/24) kan Direktionen videredelegere bestemte beslutningstagende beføjelser vedrørende en producents godkendelse til et af sine medlemmer. I henhold til artikel 20, stk. 3, i afgørelse (EU) 2020/637 (ECB/2020/24) kan Direktionen desuden videredelegere specifikke beslutningstagende beføjelser til Den Europæiske Centralbanks (ECB) operationelle niveau.

(2)

For yderligere at effektivisere godkendelsesprocedurerne bør beføjelserne til at træffe alle beslutninger vedrørende en producents godkendelse i henhold til artikel 6, stk. 1, 3 og 7 og artikel 7 i afgørelse (EU) 2020/637 (ECB/2020/24) videredelegeres til det medlem af Direktionen, som Seddeldirektoratet rapporterer til. Desuden bør procedurerne i forbindelse med godkendte producenters aktiviteter, for hvilke ECB's forudgående skriftlige samtykke er påkrævet i henhold til artikel 10, stk. 1, i afgørelse (EU) 2020/637 (ECB/2020/24), effektiviseres ved at videredelegere beføjelsen til at give et sådant forudgående skriftligt samtykke til Seddeldirektoratets operationelle niveau.

(3)

Større tilfælde af manglende overholdelse, som konstateres under inspektioner af godkendte producenter, kan medføre krav om, at den pågældende fortrolige euromaterialevirksomhed indstilles med øjeblikkelig virkning. For at gøre det lettere for ECB at reagere hurtigt bør beslutninger om sådanne indstillinger videredelegeres til Seddeldirektoratets operationelle niveau.

(4)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/1975 (ECB/2016/39) (2) omhandler Direktionens beføjelser i henhold til artikel 3, stk. 2, i Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2013/54 (3). Afgørelse ECB/2013/54 blev ophævet ved afgørelse (EU) 2020/637 (ECB/2020/24). Afgørelse (EU) 2016/1975 (ECB/2016/39) bør også ophæves af hensyn til klarhed.

(5)

Med henblik på at sikre Direktionens kollektive ansvar bør alle beslutninger, der træffes af enten det medlem af direktionen, der videredelegeres til, eller på det operationelle niveau i Seddeldirektoratet i overensstemmelse med videredelegationen rapporteres årligt til Direktionen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Videredelegation af beføjelser til at godkende producenter og give forudgående skriftligt samtykke fra ECB

1.   Direktionen videredelegerer til det medlem af Direktionen, som Seddeldirektoratet rapporterer til, beføjelsen til at træffe alle beslutninger vedrørende en producents godkendelse i henhold til artikel 6, stk. 1, 3 og 7, og artikel 7 i afgørelse (EU) 2020/637 (ECB/2020/24).

2.   Direktionen videredelegerer til generaldirektøren for Seddeldirektoratet og lederen af Seddelforvaltningsafdelingen i Seddeldirektoratet beføjelsen til at give ECB's forudgående skriftlige samtykke i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i afgørelse (EU) 2020/637 (ECB/2020/24) i tilfælde, hvor en godkendt producent har opfyldt alle de relevante godkendelseskrav i henhold til afgørelsens artikel 3 og 4, og alle relevante forpligtelser i henhold til samme afgørelses artikel 9.

Artikel 2

Videredelegation af beføjelser til at træffe afgørelser vedrørende øjeblikkelig indstilling af fortrolig euromaterialevirksomhed

Direktionen videredelegerer beføjelsen til at træffe beslutninger om at påkræve, at en godkendt producent indstiller den relevante fortrolige euromaterialevirksomhed med øjeblikkelig virkning, jf. artikel 14, stk. 1, i afgørelse (EU) 2020/637 (ECB/2020/24), til to medarbejdere i Seddeldirektoratet, der er bemyndiget til at foretage inspektioner i overensstemmelse med afgørelsens artikel 11.

Artikel 3

Rapporteringsforpligtelse

1.   Direktionsmedlemmet, som Seddeldirektoratet rapporterer til, skal en gang årligt fremlægge en rapport for Direktionen, hvoraf de beslutninger, der i det foregående kalenderår er truffet i henhold til artikel 1, stk. 1, fremgår, medmindre der ikke er truffet sådanne beslutninger.

2.   Direktionsmedlemmet, som Seddeldirektoratet rapporterer til, skal en gang årligt fremlægge en rapport for Direktionen, hvoraf de beslutninger, der i det foregående kalenderår er truffet i henhold til artikel 1, stk. 1, og artikel 2, fremgår, medmindre der ikke er truffet sådanne beslutninger.

Artikel 4

Ophævelse

Afgørelse (EU) 2016/1975 (ECB/2016/39) ophæves hermed.

Artikel 5

Virkning

Denne afgørelse får virkning på den dato, hvor den meddeles til adressaterne.

Artikel 6

Adressater

Denne afgørelse er rettet til producenter og godkendte producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 27. juli 2021.

Christine LAGARDE

Formand for ECB


(1)  EUT L 149 af 12.5.2020, s. 12.

(2)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/1975 af 8. november 2016 om videredelegationen af beføjelserne til at tildele en foreløbig godkendelse (ECB/2016/39) (EUT L 304 af 11.11.2016, s. 9).

(3)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2013/54 af 20. december 2013 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale og om ændring af afgørelse ECB/2008/3 (EUT L 57 af 27.2.2014, s. 29).