ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 277

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
2. august 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1253 af 21. april 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår integration af bæredygtighedsfaktorer, bæredygtighedsrisici og bæredygtighedspræferencer i visse organisatoriske krav og vilkår for drift for investeringsselskaber ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1254 af 21. april 2021 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/565 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv ( 1 )

6

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1255 af 21. april 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 for så vidt angår bæredygtighedsrisici og bæredygtighedsfaktorer, der skal tages hensyn til af forvaltere af alternative investeringsfonde ( 1 )

11

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1256 af 21. april 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår integration af bæredygtighedsrisici i ledelsen af forsikrings- og genforsikringsselskaber ( 1 )

14

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1257 af 21. april 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359 for så vidt angår integration af bæredygtighedsfaktorer og bæredygtighedspræferencer i kravene til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører og i reglerne for god forretningsskik og investeringsrådgivning vedrørende forsikringsbaserede investeringsprodukter ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1258 af 26. juli 2021 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Őrségi tökmagolaj (BGB))

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1259 af 26. juli 2021 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Tuzséri alma (BOB))

26

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1260 af 26. juli 2021 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Pera Mantovana (BGB))

27

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1261 af 26. juli 2021 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Olio di Roma (BGB))

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1262 af 26. juli 2021 om godkendelse af ændringer af produktspecifikationen for en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse (Iaşi (BOB))

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1263 af 26. juli 2021 om beskyttelse i henhold til artikel 99 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af betegnelsen ( Muškat momjanski/Moscato di Momiano (BOB))

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1264 af 26. juli 2021 om godkendelse af ændringer af produktspecifikationen for en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse (Coteaux du Libron (BGB))

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1265 af 26. juli 2021 om registrering af en geografisk betegnelse for spiritus i overensstemmelse med artikel 30, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 (Bayerischer Bärwurz)

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1266 af 29. juli 2021 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1267 af 29. juli 2021 om indførelse af endelig udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037

62

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1268 af 29. juli 2021 om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest ( 1 )

99

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2021/1269 af 21. april 2021 om ændring af delegeret direktiv (EU) 2017/593 for så vidt angår integration af bæredygtighedsfaktorer i produktstyringsforpligtelserne ( 1 )

137

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2021/1270 af 21. april 2021 om ændring af direktiv 2010/43/EU for så vidt angår de bæredygtighedsrisici og bæredygtighedsfaktorer, der skal tages hensyn til i forbindelse med institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) ( 1 )

141

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2021/1271 af 26. juli 2021 om udnævnelse af direktøren for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

145

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1272 af 30. juli 2021 om ligestilling med henblik på at fremme retten til fri bevægelighed inden for Unionen af covid-19-certifikater, der udstedes af Vatikanstaten, med certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 ( 1 )

148

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1273 af 30. juli 2021 om ligestilling med henblik på at fremme retten til fri bevægelighed inden for Unionen af covid-19-certifikater, der udstedes af San Marino, med certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 ( 1 )

151

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1253

af 21. april 2021

om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår integration af bæredygtighedsfaktorer, bæredygtighedsrisici og bæredygtighedspræferencer i visse organisatoriske krav og vilkår for drift for investeringsselskaber

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 16, stk. 12, artikel 24, stk. 13, og artikel 25, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Omstilling til en kulstoffattig, mere bæredygtig, ressourceeffektiv og cirkulær økonomi i tråd med målene for bæredygtig udvikling er afgørende for at sikre EU-økonomiens konkurrenceevne på lang sigt. I 2016 indgik Unionen Parisaftalen (2). I artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen fastsættes målet om at styrke indsatsen mod klimaændringer, bl.a. ved at sikre, at de finansielle strømme fremmer lave drivhusgasemissioner og en klimarobust udvikling.

(2)

I erkendelse af denne udfordring fremlagde Kommissionen den europæiske grønne pagt (3) i december 2019. Den grønne pagt udgør en ny vækststrategi, der sigter mod at omstille Unionen til et retfærdigt og velstående samfund med en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi, hvor der fra 2050 ikke længere er nogen nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra ressourceanvendelsen. Dette mål forudsætter, at investorerne får klare signaler med hensyn til deres investeringer, for at undgå strandede aktiver og skaffe bæredygtig finansiering.

(3)

I marts 2018 offentliggjorde Kommissionen sin handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst (4) med en ambitiøs og sammenhængende strategi for bæredygtig finansiering. Et af målene i handlingsplanen er at omlægge kapitalstrømme i retning af bæredygtige investeringer for at opnå en bæredygtig og inklusiv vækst. Den konsekvensanalyse, som ligger til grund for de efterfølgende lovgivningsmæssige initiativer, der blev offentliggjort i maj 2018 (5), viste, at det er nødvendigt at præcisere, at investeringsselskaber bør tage hensyn til bæredygtighedsfaktorer som en del af deres forpligtelser over for kunder og potentielle kunder. Investeringsselskaber bør derfor løbende tage hensyn til ikke blot alle relevante finansielle risici, men også alle relevante bæredygtighedsrisici som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 (6), som, hvis de opstår, kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 (7) henviser ikke udtrykkeligt til bæredygtighedsrisici. Af denne grund og for at sikre, at de interne procedurer og organisatoriske ordninger følges og gennemføres korrekt, er det nødvendigt at præcisere, at investeringsselskabers processer, systemer og interne kontrol bør afspejle bæredygtighedsrisici, og at det er nødvendigt med teknisk kapacitet og viden for at kunne analysere disse risici.

(4)

For at opretholde en høj standard for investorbeskyttelse bør investeringsselskaber, når de identificerer, hvilke typer interessekonflikter der kan skade en kundes eller potentiel kundes interesser, medtage de typer interessekonflikter, der stammer fra integrationen af kundens bæredygtighedspræferencer. For så vidt angår eksisterende kunder, for hvem der allerede er foretaget en egnethedsvurdering, bør investeringsselskaber have mulighed for at identificere kundens individuelle bæredygtighedspræferencer ved den næste regelmæssige ajourføring af den eksisterende egnethedsvurdering.

(5)

Investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning, bør kunne anbefale egnede finansielle instrumenter til deres kunder og bør derfor kunne stille spørgsmål til identifikation af en kundes individuelle bæredygtighedspræferencer. I overensstemmelse med et investeringsselskabs forpligtelse til at handle i kundernes bedste interesse bør anbefalinger til kunder og potentielle kunder afspejle både de finansielle mål og eventuelle bæredygtighedspræferencer, som disse kunder har givet udtryk for. Det er derfor nødvendigt at præcisere, at investeringsselskaber bør have indført passende ordninger til at sikre, at bæredygtighedsfaktorers integration i rådgivningsprocessen og porteføljeforvaltningen ikke fører til salg på tvivlsomt grundlag eller fejlagtige oplysninger om, at finansielle instrumenter eller strategier opfylder bæredygtighedspræferencer, når de ikke gør det. For at undgå en sådan praksis eller fejlagtige oplysninger bør investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning, først vurdere en kundes eller en potentiels kundes investeringsmål, tidshorisont og individuelle omstændigheder, før de spørger vedkommende om dennes potentielle bæredygtighedspræferencer.

(6)

Der er hidtil blevet udformet finansielle instrumenter med forskellige grader af bæredygtighedsrelaterede ambitioner. For at sætte kunder eller potentielle kunder i stand til bedre at forstå sådanne forskellige grader af bæredygtighed og træffe kvalificerede investeringsbeslutninger med hensyn til bæredygtighed bør investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning, forklare forskellen mellem på den ene side finansielle instrumenter, der helt eller delvis forfølger bæredygtige investeringer i økonomiske aktiviteter, der kvalificeres som miljømæssigt bæredygtige i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 (8), bæredygtige investeringer som defineret i artikel 2, nr. 17), i forordning (EU) 2019/2088 og finansielle instrumenter, der tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, og som kan anbefales som finansielle instrumenter, der opfylder kundens individuelle bæredygtighedspræferencer, og på den anden side andre finansielle instrumenter uden sådanne særlige kendetegn, som ikke bør anbefales til de kunder eller potentielle kunder, der har individuelle bæredygtighedspræferencer.

(7)

Det er nødvendigt at tage hånd om bekymringerne vedrørende »grønvaskning«, dvs. navnlig praksis med at opnå en urimelig konkurrencefordel ved at anbefale et finansielt instrument som miljøvenligt eller bæredygtigt, når det finansielle instrument i realiteten ikke opfylder grundlæggende miljømæssige eller andre bæredygtighedsrelaterede standarder. For at forhindre salg på tvivlsomt grundlag og grønvaskning bør investeringsselskaberne ikke anbefale eller beslutte at handle med finansielle instrumenter som værende i overensstemmelse med individuelle bæredygtighedspræferencer, hvis de finansielle instrumenter ikke er i overensstemmelse med disse præferencer. Investeringsselskaberne bør forklare deres kunder eller potentielle kunder årsagerne til, at de ikke gør det, og føre fortegnelser over disse årsager.

(8)

Det er nødvendigt at præcisere, at finansielle instrumenter, der ikke kan komme i betragtning i forbindelse med individuelle bæredygtighedspræferencer, stadig kan anbefales af investeringsselskaber, men ikke som værende i overensstemmelse med individuelle bæredygtighedspræferencer. For at give mulighed for yderligere anbefalinger til kunder eller potentielle kunder, når finansielle instrumenter ikke er i overensstemmelse med en kundes bæredygtighedspræferencer, bør kunden have mulighed for at tilpasse oplysningerne om sine bæredygtighedspræferencer. For at forhindre salg på tvivlsomt grundlag og grønvaskning bør investeringsselskaberne føre registre over kundens beslutning sammen med kundens forklaring til støtte for tilpasningen.

(9)

Delegeret forordning (EU) 2017/565 bør derfor ændres.

(10)

De kompetente myndigheder og investeringsselskaberne bør gives tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav i denne forordning. Dens anvendelse bør derfor udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2017/565

I delegeret forordning (EU) 2017/565 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 tilføjes som nr. 7), 8) og 9):

»7)

»bæredygtighedspræferencer«: en kundes eller potentiel kundes valg med hensyn til, hvorvidt eller ej og i hvilket omfang et eller flere af følgende finansielle instrumenter skal integreres i vedkommendes investering:

a)

et finansielt instrument, for hvilket kunden eller den potentielle kunde bestemmer, at en minimumsandel skal investeres i miljømæssigt bæredygtige investeringer som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 (*1)

b)

et finansielt instrument, for hvilket kunden eller den potentielle kunde bestemmer, at en minimumsandel skal investeres i bæredygtige investeringer som defineret i artikel 2, nr. 17), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 (*2)

c)

et finansielt instrument, der tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, hvor kvalitative eller kvantitative elementer, der viser, at der tages hensyn hertil, bestemmes af kunden eller den potentielle kunde

8)

»bæredygtighedsfaktorer«: bæredygtighedsfaktorer som defineret i artikel 2, nr. 24), i forordning (EU) 2019/2088

9)

»bæredygtighedsrisici«: bæredygtighedsrisici som defineret i artikel 2, nr. 22), i forordning (EU) 2019/2088.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13)."

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1).«"

2)

Artikel 21, stk. 1, ændres således:

a)

Andet afsnit affattes således:

»I forbindelse med opfyldelsen af kravene i dette stykke skal investeringsselskaber tage hensyn til bæredygtighedsrisici.«

b)

Følgende afsnit tilføjes:

»I forbindelse med opfyldelsen af kravene i dette stykke skal investeringsselskaber tage hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten af selskabets forretninger og arten og bredden af den investeringsservice, der ydes, og af de investeringsaktiviteter, der udføres, i forbindelse med disse forretninger.«

3)

Artikel 23, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

De skal opstille, gennemføre og til stadighed have passende risikostyringspolitikker og –procedurer til at fastslå, hvilke risici der er knyttet til selskabets aktiviteter, processer og systemer, og, hvis det er relevant, fastsætte det risikoniveau, selskabet kan acceptere. Investeringsselskaber skal i den forbindelse tage hensyn til bæredygtighedsrisici.«

4)

Artikel 33 affattes således:

»Artikel 33

Interessekonflikter, som potentielt skader en kunde

(artikel 16, stk. 3, og artikel 23 i direktiv 2014/65/EU)

Investeringsselskaber skal med henblik på at identificere de typer interessekonflikter, der opstår i forbindelse med ydelse af investeringsservice og levering af accessoriske tjenesteydelser eller en kombination heraf, og som kan skade en kundes interesser, herunder vedkommendes bæredygtighedspræferencer, ved hjælp af en række minimumskriterier tage hensyn til, om investeringsselskabet eller en relevant person eller en person, der direkte eller indirekte er forbundet med selskabet ved et kontrolforhold, er i en af følgende situationer, uanset om det er en følge af ydelsen af investeringsservice eller leveringen af accessoriske tjenesteydelser eller udførelsen af investeringsaktiviteter eller andet:

a)

det er sandsynligt, at selskabet eller den pågældende person vil kunne opnå en økonomisk gevinst eller undgå et økonomisk tab på bekostning af kunden

b)

selskabet eller den pågældende person har en anden interesse end kunden i resultatet af en tjenesteydelse, der leveres til kunden, eller af en transaktion, der gennemføres på kundens vegne

c)

selskabet eller den pågældende person har et økonomisk eller andet incitament til at sætte en anden kundes eller kundegruppes interesser over kundens interesser

d)

selskabet eller den pågældende person udfører samme type forretninger som kunden

e)

selskabet eller den pågældende person modtager af en anden person end kunden eller vil af en anden person end kunden modtage en tilskyndelse i forbindelse med en tjenesteydelse, der leveres til kunden, i form af monetære eller ikke-monetære fordele eller ydelser.«

5)

Artikel 52, stk. 3, affattes således:

»3.   Investeringsselskaberne skal fremlægge en beskrivelse:

a)

af de typer finansielle instrumenter, som er under overvejelse

b)

af udvalget af finansielle instrumenter og, alt efter tjenesteydelsens omfang, leverandørerne opdelt på type instrument

c)

hvor det er relevant, af de bæredygtighedsfaktorer, der tages i betragtning i forbindelse med udvælgelsen af finansielle instrumenter

d)

når der ydes uafhængig rådgivning, af, hvordan den leverede tjenesteydelse opfylder betingelserne for at yde investeringsrådgivning på et uafhængigt grundlag, og hvilke faktorer der tages i betragtning i den udvælgelsesproces, som investeringsselskabet anvender til at anbefale finansielle instrumenter, såsom risici, omkostninger og kompleksitet ved de finansielle instrumenter.«

6)

Artikel 54 ændres således:

a)

Stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

Den er i overensstemmelse med den pågældende kundes investeringsmål, herunder kundens risikotolerance og eventuelle bæredygtighedspræferencer«.

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Oplysninger om kundens eller den potentielle kundes investeringsmål skal, når det er relevant indeholde oplysninger om, hvor længe kunden ønsker at have investeringen, vedkommendes risikovilje og risikotolerance, formålet med investeringen samt vedkommendes bæredygtighedspræferencer.«

c)

Stk. 9 affattes således:

»9.   Investeringsselskaber skal have indført — og kunne dokumentere, at de har indført — passende politikker og procedurer til at sikre, at de forstår arten af og kendetegnene, herunder omkostninger og risici ved investeringsservice og finansielle instrumenter, der vælges til deres kunder, herunder eventuelle bæredygtighedsfaktorer, og at de under hensyntagen til omkostninger og kompleksitet vurderer, hvorvidt tilsvarende investeringsservice eller finansielle instrumenter kan opfylde deres kundes profil.«

d)

Stk. 10 affattes således:

»10.   Ved levering af investeringsservice i form af investeringsrådgivning eller porteføljepleje må et investeringsselskab ikke anbefale eller beslutte at handle, hvis ingen af servicerne eller instrumenterne er egnede kunden.

Et investeringsselskab må ikke anbefale finansielle instrumenter eller beslutte at handle med sådanne instrumenter som værende i overensstemmelse med en kundes eller potentiel kundes bæredygtighedspræferencer, hvis disse finansielle instrumenter ikke er i overensstemmelse med disse præferencer. Investeringsselskabet skal forklare kunden eller den potentielle kunde årsagerne til, at de ikke gør det, og føre fortegnelser over disse årsager.

Hvis intet finansielt instrument er i overensstemmelse med kundens eller den potentielle kundes bæredygtighedspræferencer, og kunden beslutter at tilpasse sine bæredygtighedspræferencer, skal investeringsselskabet føre fortegnelser over kundens beslutning, herunder begrundelsen for denne beslutning.«

e)

Stk. 12, første afsnit, affattes således:

»12.   Ved levering af investeringsrådgivning skal investeringsselskaber forelægge en rapport for detailkunden, der giver et overblik over den leverede rådgivning, og som forklarer, hvordan de leverede anbefalinger er egnede for detailkunden, herunder hvordan de svarer til kundens investeringsmål, vedkommendes personlige forhold set i lyset af den krævede investeringsperiode, kundens viden og erfaring, kundens risikovillighed, vedkommendes tabsevne og vedkommendes bæredygtighedspræferencer.«

f)

I stk. 13 tilføjes følgende som nyt afsnit:

»Kravene om overensstemmelse med kundernes eller de potentielle kunders bæredygtighedspræferencer, hvor det er relevant, ændrer ikke de betingelser, der er fastsat i første afsnit.«

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 2. august 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2016/1841 af 5. oktober 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 1)

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13).


2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/6


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1254

af 21. april 2021

om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/565 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 16, stk. 12, og artikel 27, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der var fejl i artikel 1, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 (2), da der krævedes anvendelse af artikel 59, stk. 4, artikel 60 og kapitel IV i samme forordning i stedet for artikel 64, stk. 4, artikel 65 og kapitel VIII.

(2)

Endvidere forekom der fejl i flere krydsreferencer i bilag I til delegeret forordning (EU) 2017/565, mere præcist under »Kundevurdering«, »Ordreafvikling«, »Kundeordrer og -transaktioner«, »Underretning af kunder«, »Kommunikation med kunder« og »Organisatoriske krav«.

(3)

Delegeret forordning (EU) 2017/565 bør derfor berigtiges —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Delegeret forordning (EU) 2017/565 berigtiges således:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Kapitel II og afdeling 1-4, artikel 64, stk. 4, artikel 65 og afdeling 6-8 i kapitel III samt, i det omfang de vedrører disse bestemmelser, kapitel I og kapitel VIII i denne forordning finder anvendelse på administrationsselskaber, der leverer tjenesteydelser omfattet af artikel 6, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF og artikel 6, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU (*1).

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).«"

2)

Bilag I erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 1).


BILAG

»BILAG I

Opbevaring af dokumentation

Minimumsliste over dokumentation, der skal opbevares af investeringsselskaber afhængigt af arten af deres aktiviteter

Type forpligtelse

Type dokumentation

Resumé af indhold

Henvisning til lovgivning

Kundevurdering

 

Information til kunder

Indhold som omhandlet i artikel 24, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU og artikel 44-51 i nærværende forordning

Artikel 24, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 44-51 i nærværende forordning

 

Kundeaftaler

Dokumentation som omhandlet i artikel 25, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 25, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 58 i nærværende forordning

 

Egnetheds- og hensigtsmæssighedsvurdering

Indhold som omhandlet i artikel 25, stk. 2 og 3, i direktiv 2014/65/EU og artikel 54, 55 og 60 i nærværende forordning

Artikel 25, stk. 2 og 3, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 54, 55 og 56 i nærværende forordning

Ordreafvikling

 

Afvikling af kundeordrer — aggregerede transaktioner

Dokumentation som omhandlet i artikel 67-70 i nærværende forordning

Artikel 24, stk. 1, og artikel 28, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 67-70 i nærværende forordning

 

Aggregering og allokering af transaktioner for egen regning

Dokumentation som omhandlet i artikel 69 i nærværende forordning

Artikel 24, stk. 1, og artikel 28, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 69 i nærværende forordning

Kundeordrer og -transaktioner

 

Opbevaring af dokumentation for kundeordrer og handelsbeslutninger

Dokumentation som omhandlet i artikel 74 i nærværende forordning

Artikel 16, stk. 6, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 74 i nærværende forordning

 

Opbevaring af dokumentation vedrørende transaktioner og ordreafvikling

Dokumentation som omhandlet i artikel 75 i nærværende forordning

Artikel 16, stk. 6, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 75 i nærværende forordning

Underretning af kunder

 

Forpligtelse hvad angår tjenesteydelser udført for kunder

Indhold som omhandlet i artikel 59-63 i nærværende forordning

Artikel 24, stk. 1 og 6, og artikel 25, stk. 1 og 6, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 59-63 i nærværende forordning

Opbevaring af kundeaktiver

 

Kunders finansielle instrumenter, der opbevares af et investeringsselskab

Dokumentation som omhandlet i artikel 16, stk. 8, i direktiv 2014/65/EU og i artikel 2 i delegeret direktiv (EU) 2017/593

Artikel 16, stk. 8, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 2 i delegeret direktiv (EU) 2017/593

 

Kunders midler, der opbevares af et investeringsselskab

Dokumentation som omhandlet i artikel 16, stk. 9, i direktiv 2014/65/EU og i artikel 2 i delegeret direktiv (EU) 2017/593

Artikel 16, stk. 9, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 2 i delegeret direktiv (EU) 2017/593

 

Anvendelse af kunders finansielle instrumenter

Dokumentation som omhandlet i artikel 5 i delegeret direktiv (EU) 2017/593

Artikel 16, stk. 8, 9 og 10, i direktiv 2014/65/EU)

Artikel 5 i delegeret direktiv (EU) 2017/593

Kommunikation med kunder

 

Oplysninger om omkostninger og dertil knyttede gebyrer

Indhold som omhandlet i artikel 50 i nærværende forordning

Artikel 24, stk. 4, litra c), i direktiv 2014/65/EU

Artikel 50 i nærværende forordning

 

Oplysninger om investeringsselskabet og dets tjenesteydelser, finansielle instrumenter og opbevaring af kundeaktiver

Indhold som omhandlet i artikel 47, 48 og 49 i nærværende forordning

Artikel 24, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 47, 48 og 49 i nærværende forordning

 

Information til kunder

Dokumentation for kommunikation

Artikel 24, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 46 i nærværende forordning

 

Markedsføringsmateriale (undtagen i mundtlig form)

Enhver form for markedsføringsmateriale, der er udarbejdet af investeringsselskabet (undtagen i mundtlig form), som omhandlet i artikel 44 og 46 i nærværende forordning

Artikel 24, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 44 og 46 i nærværende forordning

 

Investeringsrådgivning af detailkunder

i) Det faktum, at der er udført investeringsrådgivning, samt tidspunkt og dato herfor og ii) det finansielle instrument, der blev anbefalet, samt iii) egnethedsrapporten, der blev udleveret til kunden

Artikel 25, stk. 6, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 54 i nærværende forordning

 

Investeringsanalyser

Hvert element i investeringsanalysen, der er udarbejdet af investeringsselskabet på et varigt medium

Artikel 24, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 36 og 37 i nærværende forordning

Organisatoriske krav

 

Selskabets forretningsmæssige og interne organisation

Dokumentation som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra f), i nærværende forordning

Artikel 16, stk. 2-10, i direktiv 2014/65/EU)

Artikel 21, stk. 1, litra f), i nærværende forordning

 

Compliancerapporter

Hver compliancerapport til ledelsesorganet

Artikel 16, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 22, stk. 2, litra c), og artikel 25, stk. 2, i nærværende forordning

 

Dokumentation vedrørende interessekonflikter

Dokumentation som omhandlet i artikel 35 i nærværende forordning

Artikel 16, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 35 i nærværende forordning

 

Incitamenter

Oplysninger til kunder i henhold til artikel 24, stk. 9, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 24, stk. 9, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 11, 12 og 13 i delegeret direktiv (EU) 2017/593.

 

Risikostyringsrapporter

Hver risikostyringsrapport til den øverste ledelse

Artikel 16, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 23, stk. 1, litra b), og artikel 25, stk. 2, i nærværende forordning

 

Interne revisionsrapporter

Hver intern revisionsrapport til den øverste ledelse

Artikel 16, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 24 og artikel 25, stk. 2, i nærværende forordning

 

Dokumentation for behandling af klager

Hver klage og de trufne foranstaltninger til behandling af klager

Artikel 16, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 26 i nærværende forordning

 

Dokumentation for personlige transaktioner

Dokumentation som omhandlet i artikel 29, stk. 5, litra c), i nærværende forordning

Artikel 16, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 29, stk. 5, litra c), i nærværende forordning

«

2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/11


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1255

af 21. april 2021

om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 for så vidt angår bæredygtighedsrisici og bæredygtighedsfaktorer, der skal tages hensyn til af forvaltere af alternative investeringsfonde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (1), særlig artikel 12, stk. 3, artikel 14, stk. 4, artikel 15, stk. 5, og artikel 18, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Omstilling til en kulstoffattig, mere bæredygtig, ressourceeffektiv og cirkulær økonomi i tråd med målene for bæredygtig udvikling er afgørende for at sikre EU-økonomiens konkurrenceevne på lang sigt. I 2016 indgik Unionen Parisaftalen (2). I artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen fastsættes målet om at styrke indsatsen mod klimaændringer, bl.a. ved at sikre, at de finansielle strømme fremmer lave drivhusgasemissioner og en klimarobust udvikling.

(2)

I erkendelse af denne udfordring fremlagde Kommissionen den europæiske grønne pagt (3) i december 2019. Den grønne pagt udgør en ny vækststrategi, der sigter mod at omstille Unionen til et retfærdigt og velstående samfund med en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi, hvor der fra 2050 ikke længere er nogen nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra ressourceanvendelsen. Dette mål forudsætter, at investorerne får klare signaler med hensyn til deres investeringer, for at undgå strandede aktiver og skaffe bæredygtig finansiering.

(3)

I marts 2018 offentliggjorde Kommissionen sin handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst (4) med en ambitiøs og sammenhængende strategi for bæredygtig finansiering. Et af målene i handlingsplanen er at omlægge kapitalstrømme i retning af bæredygtige investeringer for at opnå en bæredygtig og inklusiv vækst. Den konsekvensanalyse, der ligger til grund for de efterfølgende lovgivningsmæssige initiativer, der blev offentliggjort i maj 2018 (5), viste, at det er nødvendigt at præcisere, at forvaltere af alternative investeringsfonde bør tage hensyn til bæredygtighedsfaktorer som en del af deres forpligtelser over for investorerne. FAIF'er bør derfor løbende vurdere ikke blot alle relevante finansielle risici, men også alle relevante bæredygtighedsrisici som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 (6), som, hvis de opstår, kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering. Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 231/2013 (7) henviser ikke udtrykkeligt til bæredygtighedsrisici. Af denne grund og for at sikre, at de interne procedurer og organisatoriske ordninger følges og gennemføres korrekt, er det nødvendigt at præcisere, at FAIF'ers processer, systemer og interne kontrol afspejler bæredygtighedsrisici, og at det er nødvendigt med teknisk kapacitet og viden for at kunne analysere disse risici.

(4)

I henhold til forordning (EU) 2019/2088 er FAIF'er, som er forpligtet til at tage hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, eller som frivilligt tager hensyn til sådanne negative indvirkninger, forpligtet til at oplyse, hvordan deres due diligence-politikker tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger. For at sikre konsekvens mellem forordning (EU) 2019/2088 og delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 bør denne forpligtelse afspejles i delegeret forordning (EU) nr. 231/2013.

(5)

For at opretholde en høj standard for investorbeskyttelse bør FAIF'er, når de identificerer, hvilke typer interessekonflikter der kan skade en AIF's interesser, medtage interessekonflikter, der kan opstå som følge af integrationen af bæredygtighedsrisici i deres processer, systemer og interne kontrol. Sådanne konflikter kan omfatte konflikter som følge af relevant personales aflønning eller personlige transaktioner, interessekonflikter, der kan give anledning til grønvaskning, salg på tvivlsomt grundlag eller fejlagtige oplysninger om investeringsstrategier og interessekonflikter mellem forskellige AIF'er, der forvaltes af den samme FAIF.

(6)

Delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 bør derfor ændres.

(7)

De kompetente myndigheder og FAIF'erne bør gives tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav i denne forordning. Dens anvendelse bør derfor udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende som nr. 6) og 7):

»6)

»bæredygtighedsrisiko«: bæredygtighedsrisiko som defineret i artikel 2, nr. 22), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 (*1)

7)

»bæredygtighedsfaktorer«: bæredygtighedsfaktorer som defineret i artikel 2, nr. 24), i forordning (EU) 2019/2088.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1).«"

2)

I artikel 18 tilføjes følgende som stk. 5 og 6:

»5.   FAIF'erne skal tage hensyn til bæredygtighedsrisici, når de opfylder kravene i stk. 1-3.

6.   Hvis FAIF'er tager hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, som beskrevet i artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2019/2088 eller som krævet i artikel 4, stk. 3 eller 4, i samme forordning, skal de pågældende FAIF'er tage hensyn til sådanne vigtigste negative indvirkninger, når de opfylder kravene i nærværende artikels stk. 1-3.«

3)

I artikel 22 tilføjes følgende som stk. 3:

»3.   Ved anvendelsen af stk. 1 skal FAIF'erne bevare de ressourcer og den sagkundskab, der er nødvendige for en effektiv integration af bæredygtighedsrisici.«

4)

I artikel 30 tilføjes følgende stykke:

»FAIF'erne skal sikre, at de, når de identificerer, hvilke typer interessekonflikter der kan skade en AIF's interesser, medtager de typer interessekonflikter, der kan opstå som følge af integrationen af bæredygtighedsrisici i deres processer, systemer og interne kontrol.«

5)

Artikel 40, stk. 2, læses således:

»2.   Risikostyringspolitikken skal omfatte de procedurer, som er nødvendige for at sætte FAIF'en i stand til for hver af de forvaltede AIF'er at vurdere den pågældende AIF's eksponering i forhold til markeds-, likviditets- bæredygtigheds- og modpartsrisici samt AIF'ens eksponering i forhold til alle andre risici, herunder operationelle risici, som kan være af afgørende betydning for den enkelte forvaltede AIF.«

6)

I artikel 57, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»FAIF'erne skal tage hensyn til bæredygtighedsrisici, når de opfylder kravene i første afsnit.«

7)

I artikel 60, stk. 2, tilføjes følgende som litra i):

»i)

er ansvarlig for at integrere bæredygtighedsrisici i de aktiviteter, der er omhandlet i litra a)-h).«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1, august 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2016/1841 af 5. oktober 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 4).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn (EUT L 83 af 22.3.2013, s. 1).


2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/14


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1256

af 21. april 2021

om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår integration af bæredygtighedsrisici i ledelsen af forsikrings- og genforsikringsselskaber

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 50, stk. 1, og artikel 135, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Omstilling til en kulstoffattig, mere bæredygtig, ressourceeffektiv og cirkulær økonomi i tråd med målene for bæredygtig udvikling er afgørende for at sikre EU-økonomiens konkurrenceevne på lang sigt. I 2016 indgik Unionen Parisaftalen (2). I artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen fastsættes målet om at styrke indsatsen mod klimaændringer, bl.a. ved at sikre, at de finansielle strømme fremmer lave drivhusgasemissioner og en klimarobust udvikling.

(2)

I erkendelse af denne udfordring fremlagde Kommissionen den europæiske grønne pagt (3) i december 2019. Den grønne pagt udgør en ny vækststrategi, der sigter mod at omstille Unionen til et retfærdigt og velstående samfund med en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi, hvor der fra 2050 ikke længere er nogen nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra ressourceanvendelsen. Dette forudsætter også, at investorerne som rettesnor får klare, langsigtede signaler for at undgå strandede aktiver og skaffe bæredygtig finansiering.

(3)

I marts 2018 offentliggjorde Kommissionen sin handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst (4) med en ambitiøs og sammenhængende strategi for bæredygtig finansiering. Et af målene i handlingsplanen er at omlægge kapitalstrømme i retning af bæredygtige investeringer for at opnå en bæredygtig og inklusiv vækst. Den konsekvensanalyse, som ligger til grund for de efterfølgende lovgivningsmæssige initiativer, der blev offentliggjort i maj 2018 (5), viste, at det er nødvendigt at præcisere, at forsikrings- og genforsikringsselskaber bør tage hensyn til bæredygtighedsfaktorer som en del af deres forpligtelser over for forsikringstagerne. Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør derfor løbende vurdere ikke blot alle relevante finansielle risici, men også alle relevante bæredygtighedsrisici som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 (6), som, hvis de opstår, kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering eller et passiv. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 (7) henviser ikke udtrykkeligt til bæredygtighedsrisici. Af denne grund og for at sikre, at ledelsessystemet følges og gennemføres korrekt, er det nødvendigt at præcisere, at forsikrings- og genforsikringsselskabers ledelsessystem og vurderingen af disse virksomheders samlede solvensbehov bør afspejle bæredygtighedsrisici.

(4)

Forsikringsselskaber, der oplyser om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, jf. forordning (EU) 2019/2088, bør også tilpasse deres processer, systemer og interne kontroller med hensyn til disse oplysninger.

(5)

I betragtning af Kommissionens ambitioner om at sikre, at klima- og miljørisici styres og integreres i det finansielle system, og i betragtning af aflønningspolitikkernes betydning for at sikre, at forsikrings- og genforsikringsselskabernes personale effektivt styrer de risici, der identificeres af risikostyringssystemet, bør forsikrings- og genforsikringsselskabernes aflønningspolitikker indeholde oplysninger om, hvordan disse politikker tager hensyn til integrationen af bæredygtighedsrisici i risikostyringssystemet.

(6)

I henhold til »prudent person«-princippet, jf. artikel 132 i direktiv 2009/138/EF, må forsikrings- og genforsikringsselskaber kun investere i aktiver, hvortil der knytter sig risici, som de på korrekt vis kan identificere, måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om. For at sikre, at klima- og miljørisici styres effektivt af forsikrings- og genforsikringsselskaber, bør der ved gennemførelsen af »prudent person«-princippet tages hensyn til bæredygtighedsrisici, og forsikrings- og genforsikringsselskaber bør i deres investeringsprocesser tage hensyn til deres kunders bæredygtighedspræferencer, som der er taget hensyn til i produktgodkendelsesprocessen.

(7)

Delegeret forordning (EU) 2015/35 bør derfor ændres.

(8)

Tilsynsmyndighederne og forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør gives tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav i denne forordning. Dens anvendelse bør derfor udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2015/35

I delegeret forordning (EU) 2015/35 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 indsættes følgende som nr. 55c-55e:

»55c.

»bæredygtighedsrisiko«: en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den opstår, kunne have faktisk eller potentiel negativ indvirkning på værdien af investeringen eller værdien af passivet

55d.

»bæredygtighedsfaktorer«: bæredygtighedsfaktorer som defineret i artikel 2, nr. 24), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 (*1)

55e.

»bæredygtighedspræferencer«: en kundes eller potentiel kundes valg med hensyn til, hvorvidt eller ej og i hvilket omfang et eller flere af følgende finansielle instrumenter bør integreres i vedkommendes investering:

a)

et finansielt instrument, for hvilket kunden eller den potentielle kunde bestemmer, at en minimumsandel skal investeres i miljømæssigt bæredygtige investeringer som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 (*2)

b)

et finansielt instrument, for hvilket kunden eller den potentielle kunde bestemmer, at en minimumsandel skal investeres i bæredygtige investeringer som defineret i artikel 2, nr. 17), i forordning (EU) 2019/2088

c)

et finansielt instrument, der tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, hvor kvalitative eller kvantitative elementer, der viser, at der tages hensyn hertil, bestemmes af kunden eller den potentielle kunde

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1)."

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13).«"

2)

Artikel 260 ændres således:

a)

Stk. 1, litra a), nr. i), affattes således:

»i)

foranstaltninger, som forsikrings- og genforsikringsselskabet skal træffe til at vurdere og styre risikoen for tab eller en ugunstig udvikling i værdien af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser som følge af uhensigtsmæssige antagelser i forbindelse med prissætning og hensættelser på grund af interne eller eksterne faktorer, herunder bæredygtighedsrisici«.

b)

I stk. 1, litra c), tilføjes følgende som nr. vi):

»vi)

foranstaltninger, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet skal træffe til at sikre, at bæredygtighedsrisici i investeringsporteføljen identificeres, vurderes og håndteres korrekt.«

c)

Følgende indsættes som stk. 1a:

»1a.   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal integrere bæredygtighedsrisici i deres politikker, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og c), og, hvor det er relevant, i deres politikker for de øvrige områder, der er omhandlet i stk. 1.«

3)

Artikel 269 ændres således:

a)

Stk. 1, litra e), affattes således:

»e)

identificere og vurdere nye risici og bæredygtighedsrisici.«

b)

Følgende indsættes som stk. 1a:

»1a.   Nye risici og bæredygtighedsrisici, der er omhandlet i stk. 1, litra e), og som identificeres af risikostyringsfunktionen, udgør en del af de risici, der er omhandlet i artikel 262, stk. 1, litra a).«

4)

Artikel 272, stk. 6, litra b), affattes således:

»b)

virkningen af inflation, juridiske risici, bæredygtighedsrisici, ændringer i sammensætningen af selskabets portefølje samt af de systemer, som ned- eller opjusterer de præmier, som forsikringstagerne betaler, afhængigt af deres kravsforløb (»bonus-malus-systemer«) eller lignende systemer, der gennemføres i bestemte homogene risikogrupper«.

5)

I artikel 275 tilføjes følgende som stk. 4:

»4.   Aflønningspolitikken skal omfatte oplysninger om, hvordan den tager hensyn til integrationen af bæredygtighedsrisici i risikostyringssystemet.«

6)

I afsnit I, kapitel IX, tilføjes følgende som afdeling 6:

»AFDELING 6

Investeringer

Artikel 275a

Integration af bæredygtighedsrisici i »prudent person«-princippet

1.   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal ved identifikation, måling, overvågning, forvaltning, kontrol, rapportering og vurdering af risici i forbindelse med investeringer, som omhandlet i artikel 132, stk. 2, første afsnit, i direktiv 2009/138/EF, tage hensyn til bæredygtighedsrisici.

2.   Med henblik på stk. 1 skal forsikrings- og genforsikringsselskaber tage hensyn til den potentielle langsigtede virkning af deres investeringsstrategi og beslutninger om bæredygtighedsfaktorer og, hvor det er relevant, skal denne strategi og disse beslutninger truffet af et forsikringsselskab afspejle deres kunders bæredygtighedspræferencer, som der er taget hensyn til i den produktgodkendelsesproces, der er omhandlet i artikel 4 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2358 (*3).

(*3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2358 af 21. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører (EUT L 341 af 20.12.2017, s. 1.).«"

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 2. august 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2016/1841 af 5. oktober 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 1).

(3)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Den europæiske grønne pagt (COM(2019) 640 final).

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).


2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/18


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1257

af 21. april 2021

om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359 for så vidt angår integration af bæredygtighedsfaktorer og bæredygtighedspræferencer i kravene til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører og i reglerne for god forretningsskik og investeringsrådgivning vedrørende forsikringsbaserede investeringsprodukter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (1), særlig artikel 25, stk. 2, artikel 28, stk. 4, og artikel 30, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Omstilling til en kulstoffattig, mere bæredygtig, ressourceeffektiv og cirkulær økonomi i tråd med målene for bæredygtig udvikling er afgørende for at sikre EU-økonomiens konkurrenceevne på lang sigt. I 2016 indgik Unionen Parisaftalen (2). I artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen fastsættes målet om at styrke indsatsen mod klimaændringer, bl.a. ved at sikre, at de finansielle strømme fremmer lave drivhusgasemissioner og en klimarobust udvikling.

(2)

I erkendelse af denne udfordring fremlagde Kommissionen den europæiske grønne pagt (3) i december 2019. Den grønne pagt udgør en ny vækststrategi, der sigter mod at omstille Unionen til et retfærdigt og velstående samfund med en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi, hvor der fra 2050 ikke længere er nogen nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra ressourceanvendelsen. Dette mål forudsætter, at investorerne får klare signaler med hensyn til deres investeringer, for at undgå strandede aktiver og skaffe bæredygtig finansiering.

(3)

I marts 2018 offentliggjorde Kommissionen sin handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst (4) med en ambitiøs og sammenhængende strategi for bæredygtig finansiering. Et af målene i handlingsplanen er at omlægge kapitalstrømme i retning af bæredygtige investeringer for at opnå en bæredygtig og inklusiv vækst.

(4)

En korrekt gennemførelse af handlingsplanen fremmer investorernes efterspørgsel efter bæredygtige investeringer. Det er derfor nødvendigt at præcisere, at der skal tages hensyn til bæredygtighedsfaktorer og bæredygtighedsrelaterede mål i forbindelse med de produktstyringskrav, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2358 (5).

(5)

Forsikringsselskaber og forsikringsformidlere, der udarbejder forsikringsprodukter, bør tage hensyn til bæredygtighedsfaktorer i produktgodkendelsesprocessen for hvert enkelt forsikringsprodukt og i andre produkttilsyns- og styringsordninger for hvert enkelt forsikringsprodukt, der er beregnet til at blive distribueret til kunder, der søger forsikringsprodukter med en bæredygtighedsrelateret profil.

(6)

I betragtning af at målgruppen bør afgrænses med en tilstrækkelig høj detaljeringsgrad, bør det ikke være tilstrækkeligt med en generel erklæring om, at et forsikringsprodukt har en bæredygtighedsrelateret profil. Det bør snarere præciseres af det forsikringsselskab eller den forsikringsformidler, der udarbejder forsikringsproduktet, hvilken gruppe af kunder med specifikke bæredygtighedsrelaterede mål forsikringsproduktet forventes at blive distribueret til.

(7)

For at sikre, at forsikringsprodukter med bæredygtighedsfaktorer fortsat er let tilgængelige også for kunder, der ikke har bæredygtighedspræferencer, bør forsikringsselskaber og forsikringsformidlere, der udarbejder forsikringsprodukter, ikke være forpligtet til at identificere grupper af kunder, hvis behov, karakteristika og målsætninger et forsikringsprodukt med bæredygtighedsfaktorer ikke er kompatibelt med.

(8)

Et forsikringsprodukts bæredygtighedsfaktorer bør præsenteres på en gennemsigtig måde, således at forsikringsdistributører kan give deres kunder eller potentielle kunder de relevante oplysninger.

(9)

Den konsekvensanalyse, som ligger til grund for de efterfølgende lovgivningsmæssige initiativer, der blev offentliggjort i maj 2018 (6), viste, at det er nødvendigt at præcisere, at forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, som distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter, bør tage hensyn til bæredygtighedsfaktorer som en del af deres forpligtelser over for deres kunder eller potentielle kunder.

(10)

For at opretholde en høj standard for investorbeskyttelse bør forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, som distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter, når de identificerer, hvilke typer interessekonflikter der kan skade en kundes eller potentiel kundes interesser, medtage de typer interessekonflikter, der stammer fra integrationen af en kundes bæredygtighedspræferencer. Forsikringsformidlere og forsikringsselskaber bør, for så vidt angår eksisterende kunder, for hvem der allerede er foretaget en egnethedsvurdering, have mulighed for at identificere kundens individuelle bæredygtighedspræferencer ved den næste regelmæssige ajourføring af den eksisterende egnethedsvurdering.

(11)

Forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der yder rådgivning om forsikringsbaserede investeringsprodukter, bør kunne anbefale egnede forsikringsbaserede investeringsprodukter til deres kunder eller potentielle kunder og bør derfor kunne stille spørgsmål for at identificere en kundes individuelle bæredygtighedspræferencer. I overensstemmelse med forpligtelsen til at gennemføre distributionsaktiviteter i overensstemmelse med kundernes bedste interesse bør anbefalinger til kunder eller potentielle kunder afspejle både de finansielle mål og eventuelle bæredygtighedspræferencer, som disse kunder har givet udtryk for. Det er derfor nødvendigt at præcisere, at bæredygtighedsfaktorers integration i rådgivningsprocessen ikke må føre til salg på tvivlsomt grundlag eller fejlagtige oplysninger om, at forsikringsbaserede investeringsprodukter opfylder bæredygtighedspræferencer, når de ikke gør det. For at undgå en sådan praksis eller fejlagtige oplysninger bør forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der yder rådgivning om forsikringsbaserede investeringsprodukter, først vurdere en kundes eller potentielle kundes andre investeringsmål og individuelle omstændigheder, før de spørger deres kunder om deres potentielle bæredygtighedspræferencer.

(12)

Der er hidtil blevet udformet forsikringsbaserede investeringsprodukter med forskellige grader af bæredygtighedsrelaterede ambitioner. For at sætte kunder eller potentielle kunder i stand til bedre at forstå de forskellige grader af bæredygtighed og træffe kvalificerede investeringsbeslutninger med hensyn til bæredygtighed bør forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, som distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter, forklare forskellen mellem på den ene side forsikringsbaserede investeringsprodukter, der helt eller delvis forfølger bæredygtige investeringer i økonomiske aktiviteter, der kvalificeres som miljømæssigt bæredygtige i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 (7), bæredygtige investeringer som defineret i artikel 2, nr. 17), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 (8) og forsikringsbaserede investeringsprodukter, der tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, og som kan anbefales som forsikringsbaserede investeringsprodukter, der opfylder kundens individuelle bæredygtighedspræferencer, og på den anden side andre forsikringsbaserede investeringsprodukter uden sådanne særlige kendetegn, som ikke bør anbefales til de kunder eller potentielle kunder, der har individuelle bæredygtighedspræferencer.

(13)

Det er nødvendigt at tage hånd om bekymringerne vedrørende »grønvaskning«, dvs. navnlig praksis med at opnå en urimelig konkurrencefordel ved at anbefale et forsikringsbaserede investeringsprodukt som miljøvenligt eller bæredygtigt, når det forsikringsbaserede investeringsprodukt i realiteten ikke opfylder grundlæggende miljømæssige eller andre bæredygtighedsrelaterede standarder. For at forhindre salg på tvivlsomt grundlag og grønvaskning bør forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter, ikke anbefale forsikringsbaserede investeringsprodukter som værende i overensstemmelse med individuelle bæredygtighedspræferencer, hvis disse produkter ikke er i overensstemmelse med disse præferencer. Forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter, bør forklare deres kunder eller potentielle kunder årsagerne til, at de ikke gør det, og føre fortegnelser over disse årsager.

(14)

Det er nødvendigt at præcisere, at forsikringsbaserede investeringsprodukter, der ikke kan komme i betragtning i forbindelse med individuelle bæredygtighedspræferencer, stadig kan anbefales af forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter, men ikke som værende i overensstemmelse med individuelle bæredygtighedspræferencer. For at give mulighed for yderligere anbefalinger til kunder eller potentielle kunder, når forsikringsbaserede investeringsprodukter ikke er i overensstemmelse med en kundes bæredygtighedspræferencer, bør kunden have mulighed for at tilpasse oplysningerne om sine bæredygtighedspræferencer. For at forhindre salg på tvivlsomt grundlag og grønvaskning bør forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter, føre registre over kundens beslutning sammen med kundens forklaring til støtte for tilpasningen.

(15)

Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundet med hinanden og med bestemmelserne i forordning (EU) 2019/2088, da de indfører et samlet system til information om bæredygtighedsaspekter. For at sikre en sammenhængende fortolkning og anvendelse af disse bestemmelser og for at sikre, at markedsdeltagerne og de kompetente myndigheder samt investorerne får en samlet forståelse af dem og let adgang til dem, er det ønskeligt at indarbejde dem i én enkelt retsakt.

(16)

Delegeret forordning (EU) 2017/2358 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2359 (9) bør derfor ændres.

(17)

De kompetente myndigheder, forsikringsformidlerne og forsikringsselskaberne bør gives tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav i denne forordning. Dens anvendelse bør derfor udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2017/2358

I delegeret forordning (EU) 2017/2358 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 3, litra a), nr. i), affattes således:

»i)

Den tager højde for kundernes målsætninger, interesser og karakteristika, herunder eventuelle bæredygtighedsrelaterede mål.«

2)

Artikel 5 og 6 affattes således:

»Artikel 5

Målgruppe

1.   Produktgodkendelsesprocessen skal for hvert forsikringsprodukt afgrænse målgruppen og gruppen af kompatible kunder. Målgruppen skal afgrænses med en tilstrækkelig høj detaljeringsgrad, idet der tages hensyn til forsikringsproduktets karakteristika, risikoprofil, kompleksitet og art samt dets bæredygtighedsfaktorer som defineret i artikel 2, nr. 24), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 (*1).

2.   Producenterne kan, navnlig for så vidt angår forsikringsbaserede investeringsprodukter, afgrænse grupper af kunder, hvis behov, karakteristika og målsætninger forsikringsproduktet generelt ikke er kompatibelt med, medmindre forsikringsprodukterne tager hensyn til bæredygtighedsfaktorer som omhandlet i stk. 1.

3.   Producenterne må kun udforme og markedsføre forsikringsprodukter, der er kompatible med behovene, karakteristikaene og målsætningerne, herunder eventuelle bæredygtighedsrelaterede mål, hos de kunder, der tilhører målgruppen. Ved vurderingen af, om et forsikringsprodukt er kompatibelt med en målgruppe, skal producenterne tage hensyn til niveauet for de oplysninger, der er til rådighed for de kunder, der tilhører denne målgruppe, og deres finansielle forståelse.

4.   Producenterne skal sikre, at det personale, der er involveret i udformningen og produktionen af forsikringsprodukter, har den nødvendige kompetence, viden og ekspertise til ordentligt at forstå de solgte forsikringsprodukter og interesser, målsætninger og karakteristika, herunder eventuelle bæredygtighedsrelaterede mål, hos de kunder, der tilhører målgruppen.

Artikel 6

Produkttestning

1.   Producenterne skal teste deres forsikringsprodukter på en hensigtsmæssig måde, herunder ved anvendelse af scenarieanalyser, hvor det er relevant, inden det pågældende produkt markedsføres, eller i væsentlig grad tilpasse det, eller hvis målgruppen har ændret sig væsentligt. Ved produkttestningen vurderes det, om forsikringsproduktet i sin levetid lever op til de identificerede behov, målsætninger, herunder eventuelle bæredygtighedsrelaterede mål, og karakteristika hos de kunder, der tilhører målgruppen. Producenterne skal teste deres forsikringsprodukter på en kvalitativ måde og, afhængigt af typen og arten af forsikringsproduktet og den hermed forbundne risiko for skadelige virkninger for kunderne, på en kvantitativ måde.

2.   Producenterne må ikke markedsføre forsikringsprodukter, hvis resultaterne af produkttestningen viser, at produkterne ikke lever op de identificerede behov, mål, herunder eventuelle bæredygtighedsrelaterede målsætninger, og karakteristika hos målgruppen.«

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1).«"

3)

Artikel 7, stk. 1, affattes således:

»1.   Producenterne skal løbende overvåge og regelmæssigt revidere de forsikringsprodukter, de har markedsført, for at identificere hændelser, som materielt kunne påvirke de pågældende produkters vigtigste aspekter, risikodækning eller garantier. De skal vurdere, om forsikringsprodukterne fortsat lever op til den afgrænsede målgruppes behov, karakteristika og målsætninger, herunder eventuelle bæredygtighedsrelaterede mål, og om de pågældende produkter distribueres til målgruppen eller når ud til kunder uden for målgruppen.«

4)

Artikel 8, stk. 3, affattes således:

»3.   Oplysningerne omhandlet i stk. 2 skal sætte forsikringsdistributørerne i stand til:

a)

at forstå forsikringsprodukterne

b)

at forstå den afgrænsede målgruppe for forsikringsprodukterne

c)

at afgrænse kunder, hvis behov, karakteristika og målsætninger, herunder eventuelle bæredygtighedsrelaterede mål, forsikringsproduktet ikke er kompatibelt med

d)

at gennemføre distributionsaktiviteter vedrørende de relevante forsikringsprodukter i overensstemmelse med deres kunders bedste interesse, jf. artikel 17, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/97.«

5)

Artikel 10, stk. 2, affattes således:

»2.   Produktdistributionsordningerne skal:

a)

have til formål at forhindre eller afbøde skadelige virkninger for kunderne

b)

understøtte en korrekt håndtering af interessekonflikter

c)

sikre, at kundernes mål, interesser og karakteristika, herunder eventuelle bæredygtighedsrelaterede målsætninger, tages behørigt i betragtning.«

6)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Underretning af producenten

Forsikringsdistributører, der bliver klar over, at et forsikringsprodukt ikke stemmer overens med den afgrænsede kundemålgruppes interesser, målsætninger og karakteristika, herunder eventuelle bæredygtighedsrelaterede mål, eller bliver klar over andre produktrelaterede forhold, der kan få negative konsekvenser for kunden, underretter straks producenten herom og ændrer, hvor det er relevant, deres distributionsstrategi for det pågældende forsikringsprodukt.«

Artikel 2

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2017/2359

I delegeret forordning (EU) 2017/2359 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 tilføjes som nr. 4) og 5):

»4)

»bæredygtighedspræferencer«: en kundes eller potentiel kundes valg med hensyn til, hvorvidt eller ej og i hvilket omfang et eller flere af følgende finansielle produkter bør integreres i vedkommendes investering:

a)

et forsikringsbaseret investeringsprodukt, for hvilket kunden eller den potentielle kunde bestemmer, at en minimumsandel skal investeres i miljømæssigt bæredygtige investeringer som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 (*2)

b)

et forsikringsbaseret investeringsprodukt, for hvilket kunden eller den potentielle kunde bestemmer, at en minimumsandel skal investeres i bæredygtige investeringer som defineret i artikel 2, nr. 17), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 (*3)

c)

et forsikringsbaseret investeringsprodukt, der tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, hvor kvalitative eller kvantitative elementer, der viser, at der tages hensyn hertil, bestemmes af kunden eller den potentielle kunde

5)

»bæredygtighedsfaktorer«: bæredygtighedsfaktorer som defineret i artikel 2, nr. 24), i forordning (EU) 2019/2088.

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13)."

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1).«"

2)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   Med henblik på, i overensstemmelse med artikel 28 i direktiv (EU) 2016/97, at identificere de forskellige typer interessekonflikter, som opstår i forbindelse med forsikringsdistributionsvirksomhed i tilknytning til forsikringsbaserede investeringsprodukter, og som medfører en risiko for at skade en kundes interesser, herunder vedkommendes bæredygtighedspræferencer, skal forsikringsformidlere og forsikringsselskaber vurdere, om de selv, en relevant person eller en person, der direkte eller indirekte er forbundet med dem ved et kontrolforhold, har en interesse i resultatet af forsikringsdistributionsvirksomheden, som opfylder følgende kriterier:

a)

Den er forskellig fra kundens eller den potentielle kundes interesse i resultatet af forsikringsdistributionsvirksomheden.

b)

Den har potentiale til at påvirke resultatet af distributionsvirksomheden til skade for kunden.

Forsikringsformidlere og forsikringsselskaber skal foretage en vurdering på samme måde med henblik på at identificere interessekonflikter mellem en kunde og en anden.«

3)

Artikel 9 ændres således:

a)

Stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

Den er i overensstemmelse med kundens eller den potentielle kundes investeringsmål, herunder den pågældende persons risikotolerance og eventuelle bæredygtighedspræferencer.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Oplysningerne om kundens eller den potentielle kundes investeringsmål skal, når det er relevant, indeholde oplysninger om, hvor længe kunden eller den potentielle kunde ønsker at beholde investeringen, vedkommendes risikovilje, risikoprofilen, formålet med investeringen samt vedkommendes bæredygtighedspræferencer. Niveauet for de indhentede oplysninger skal være relevant i forhold til den specifikke form for produkt eller tjenesteydelse.«

c)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Ved ydelse af rådgivning om et forsikringsbaseret investeringsprodukt i henhold til artikel 30, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/97 må en forsikringsformidler eller et forsikringsselskab ikke give en anbefaling, hvis ingen af produkterne egner sig til kunden eller den potentielle kunde.

En forsikringsformidler eller et forsikringsselskab må ikke anbefale forsikringsbaserede investeringsprodukter som værende i overensstemmelse med en kundes eller potentielle kundes bæredygtighedspræferencer, hvis disse forsikringsbaserede investeringsprodukter ikke er i overensstemmelse med disse præferencer. Forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet skal forklare kunden eller den potentielle kunde årsagerne til, at de ikke gør det, og føre fortegnelser over disse årsager.

Hvis intet forsikringsbaseret investeringsprodukt er i overensstemmelse med kundens eller den potentielle kundes bæredygtighedspræferencer, og kunden beslutter at tilpasse sine bæredygtighedspræferencer, skal investeringsselskabet føre fortegnelser over kundens beslutning, herunder begrundelsen for denne beslutning.«

4)

Artikel 14 ændres således:

a)

Stk. 1, litra b), nr. i), affattes således:

»i)

kundens investeringsmål, herunder den pågældende persons risikotolerance, og hvorvidt kundens investeringsmål opfyldes ved at tage hensyn til vedkommendes bæredygtighedspræferencer«.

b)

I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:

»Kravene om overensstemmelse med kundernes eller de potentielle kunders bæredygtighedspræferencer, hvor det er relevant, ændrer ikke de betingelser, der er fastsat i første afsnit.«

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 2. august 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 26 af 2.2.2016, s. 19.

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2016/1841 af 5. oktober 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2358 af 21. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører (EUT L 341 af 20.12.2017, s. 1).

(6)  SWD(2018) 264 final.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1).

(9)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2359 af 21. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår oplysningskrav og regler om god forretningsskik i forbindelse med distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter (EUT L 341 af 20.12.2017, s. 8).


2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1258

af 26. juli 2021

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Őrségi tökmagolaj« (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ungarns ansøgning om registrering af betegnelsen »Őrségi tökmagolaj« er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012 (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal betegnelsen »Őrségi tökmagolaj« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Őrségi tökmagolaj« (BGB) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.5. Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.) i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2021.

På Kommissionens vegne

For formanden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 103 af 25.3.2021, s. 18.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1259

af 26. juli 2021

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Tuzséri alma« (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ungarns ansøgning om registrering af betegnelsen »Tuzséri alma« er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (2), jf. artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal betegnelsen »Tuzséri alma« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Tuzseri alma« (BOB) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.6. Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet, i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2021.

På Kommissionens vegne

For formanden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 102 af 24.3.2021, s. 21.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1260

af 26. juli 2021

om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Pera Mantovana« (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 behandlet Italiens ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Pera Mantovana«, der er registreret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 134/98 (2).

(2)

Da der er tale om en væsentlig ændring, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, har Kommissionen i medfør af artikel 50, stk. 2, litra a), i samme forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende (3).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal ændringen af varespecifikationen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen »Pera Mantovana« (BGB), godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2021.

På Kommissionens vegne

For formanden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 134/98 af 20. januar 1998 om en tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 (EFT L 15 af 21.1.1998, s. 6).

(3)  EUT C 93 af 19.3.2021, s. 39.


2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1261

af 26. juli 2021

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Olio di Roma« (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Italiens ansøgning om registrering af betegnelsen »Olio di Roma« er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (2), jf. artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal betegnelsen »Olio di Roma« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Olio di Roma« (BGB) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.5. Fedtstoffer (smør, margarine, olier m.m.) i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2021.

På Kommissionens vegne

For formanden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 112 af 30.3.2021, s. 12.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1262

af 26. juli 2021

om godkendelse af ændringer af produktspecifikationen for en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse (»Iaşi« (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 99, og ud fra følgende betragtninger:

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har behandlet den ansøgning om godkendelse af ændringer af produktspecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Iaşi«, der er indgivet af Rumænien efter artikel 105 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(2)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 (2) offentliggjort ansøgningen om godkendelse af ændringen af varespecifikationen i Den Europæiske Unions Tidende.

(3)

Kommissionen har ikke modtaget indsigelser i henhold til artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(4)

Ændringen af varespecifikationen bør derfor godkendes, jf. artikel 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen »Iaşi« (BOB), godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2021.

På Kommissionens vegne

For formanden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT C 93 af 19.3.2021, s. 68.


2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1263

af 26. juli 2021

om beskyttelse i henhold til artikel 99 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af betegnelsen ( »Muškat momjanski/Moscato di Momiano« (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 99, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i henhold til artikel 97, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 gennemgået Kroatiens ansøgning om registrering af betegnelsen »Muškat momjanski/Moscato di Momiano« og har offentliggjort ansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende (2).

(2)

Kommissionen har ikke modtaget indsigelser i henhold til artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(3)

Betegnelsen »Muškat momjanski/Moscato di Momiano« skal i henhold til artikel 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013 beskyttes og optages i det register, der er omhandlet i artikel 104 i samme forordning.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Muškat momjanski/Moscato di Momiano« (BOB) beskyttes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2021.

På Kommissionens vegne

For formanden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT C 36 af 2.2.2021, s. 22.


2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1264

af 26. juli 2021

om godkendelse af ændringer af produktspecifikationen for en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse (»Coteaux du Libron« (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 af 17. oktober 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser i vinsektoren, indsigelsesproceduren, restriktioner for anvendelsen, ændringer af produktspecifikationer, annullering af beskyttelsen og mærkning og præsentation (1), særlig artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har behandlet den ansøgning, der er indgivet af Frankrig efter artikel 105 i forordning (EU) nr. 1308/2013, om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Coteaux du Libron«. Denne ændring omfatter en ændring af betegnelsen »Coteaux du Libron« til »Coteaux de Béziers«.

(2)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 offentliggjort ansøgningen om godkendelse af ændringen af varespecifikationen i Den Europæiske Unions Tidende (2).

(3)

Kommissionen har ikke modtaget indsigelser i henhold til artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(4)

Ændringen af produktspecifikationen bør derfor godkendes, jf. artikel 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013, sammenholdt med artikel 15, stk. 2, i den delegerede forordning (EU) 2019/33.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen »Coteaux du Libron« (BGB), godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2021.

På Kommissionens vegne

For formanden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 9 af 11.1.2019, s. 2.

(2)  EUT C 412 af 30.11.2020, s. 18.


2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1265

af 26. juli 2021

om registrering af en geografisk betegnelse for spiritus i overensstemmelse med artikel 30, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 (»Bayerischer Bärwurz«)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 af 17. april 2019 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer, beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus, brugen af landbrugsethanol og landbrugsdestillater i alkoholholdige drikkevarer samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 110/2008 (1), særlig artikel 30, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 (2) behandlet Tysklands ansøgning af 7. juni 2019 om registrering af den geografiske betegnelse »Bayerischer Bärwurz«.

(2)

Forordning (EU) 2019/787, som erstatter forordning (EF) nr. 110/2008, trådte i kraft den 25. maj 2019. I overensstemmelse med artikel 49, stk. 1, i nævnte forordning ophæves kapitel III i forordning (EF) nr. 110/2008 vedrørende geografiske betegnelser med virkning fra den 8. juni 2019.

(3)

Efter at have konkluderet, at ansøgningen er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008, har Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 6, i nævnte forordning offentliggjort hovedspecifikationerne i den tekniske dokumentation i Den Europæiske Unions Tidende (3) i overensstemmelse med artikel 50, stk. 4, første afsnit, i forordning (EU) 2019/787.

(4)

Kommissionen har ikke modtaget nogen indsigelser, jf. artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) 2019/787.

(5)

Betegnelsen »Bayerischer Bärwurz« bør derfor registreres som geografisk betegnelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den geografiske betegnelse »Bayerischer Bärwurz« registreres. I overensstemmelse med artikel 30, stk. 4, i forordning (EU) 2019/787 tildeles betegnelsen »Bayerischer Bärwurz« ved nærværende forordning den beskyttelse, der er omhandlet i artikel 21 i forordning (EU) 2019/787.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2021.

På Kommissionens vegne

For formanden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 130 af 17.5.2019, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16).

(3)  EUT C 129 af 13.4.2021, s. 26.


2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1266

af 29. juli 2021

om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 11, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   SAGSFORLØB

1.1.   Tidligere undersøgelser og gældende foranstaltninger

(1)

Ved forordning (EF) nr. 599/2009 (2) indførte Rådet en endelig antidumpingtold på mellem 0 EUR og 198 EUR pr. ton på importen af fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, almindeligt kendt som »biodiesel«, både i ren form og i blandinger indeholdende mere end 20 vægtprocent fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, på daværende tidspunkt henhørende under KN-kode ex 1516 20 98 (Taric-kode 1516209820), ex 1518 00 91 (Taric-kode 1518009120), ex 1518 00 99 (Taric-kode 1518009920), ex 2710 19 41 (Taric-kode 2710194120), 3824 90 91 og ex 3824 90 97 (Taric-kode 3824 90 97 87) og med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (»USA« eller »det pågældende land«). Den antidumpingtold, der indførtes ved nævnte forordning, benævnes herefter »de oprindelige foranstaltninger«. Den undersøgelse, der førte til indførelsen af de oprindelige foranstaltninger, er i det følgende benævnt »den oprindelige undersøgelse«.

(2)

Ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 444/2011 (3) udvidede Rådet efter en antiomgåelsesundersøgelse den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 599/2009, til importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om varen var angivet med oprindelse i Canada, med undtagelse af importen fra virksomhederne BIOX Corporation, Oakville og Rothsay Biodiesel samt Guelph, som begge er hjemmehørende i Ontario, Canada. Ved samme forordning udvidede Rådet også den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 599/2009, til importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, med oprindelse i USA.

(3)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1518 (4) genindførte Europa-Kommissionen de endelige antidumpingforanstaltninger over for importen af biodiesel med oprindelse i USA efter en udløbsundersøgelse (»den tidligere udløbsundersøgelse«).

(4)

Desuden udvidede forordning (EU) 2015/1518, som ændret ved forordning (EU) 2016/676 (5), også den endelige antidumpingtold til at omfatte importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om varen er angivet med oprindelse i Canada, med undtagelse af biodiesel fremstillet af virksomhederne BIOX Corporation, Oakville og Rothsay Biodiesel, Guelph, begge beliggende i Ontario, Canada, samt af DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Nova Scotia, Canada. Ved samme forordning udvidede Europa-Kommissionen også den endelige antidumpingtold til at omfatte importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, med oprindelse i USA.

(5)

Den gældende antidumpingtold er faste beløb på mellem 0 EUR pr. ton og 198 EUR pr. ton på importen fra de eksporterende producenter i stikprøven, 115,6 EUR pr. ton på importen fra de samarbejdsvillige virksomheder, der ikke indgik i stikprøven, og et fast beløb på 172,2 EUR pr. ton på importen fra alle andre virksomheder.

(6)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1598 (6) blev forordning (EU) 2015/1518 desuden ændret ved at give virksomheder, der ikke eksporterede biodiesel i den oprindelige undersøgelsesperiode, mulighed for at anmode om en fornyet undersøgelse af, om de kan gøres til genstand for den toldsats, der er pålagt de samarbejdsvillige virksomheder, der ikke indgik i stikprøven.

(7)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1121 (7) blev forordning (EU) 2015/1518 som følge af en anmodning om behandling som ny eksporterende producent ændret ved at tilføje den amerikanske virksomhed Organic Technologies, Coshocton (Ohio) til bilag I, således at den blev omfattet af den vejede gennemsnitlige told på 115,6 EUR pr. ton for samarbejdsvillige virksomheder, der ikke indgik i stikprøven.

1.2.   Anmodning om en udløbsundersøgelse

(8)

Efter offentliggørelsen af en meddelelse om det forestående udløb (8) modtog Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) en anmodning om fornyet undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i grundforordningen.

(9)

Anmodningen om en undersøgelse blev indgivet den 11. juni 2020 af European Biodiesel Board (»EBB« eller »ansøgeren«) på vegne af EU-producenter, der tegner sig for mere end 25 % af Unionens samlede produktion af biodiesel. Anmodningen om en fornyet undersøgelse var begrundet med, at udløbet af foranstaltningerne sandsynligvis vil medføre fornyet dumping og fornyet skade for EU-erhvervsgrenen.

1.3.   Indledning af en udløbsundersøgelse

(10)

Kommissionen fastslog efter høring af det udvalg, der er nedsat ved grundforordningens artikel 15, stk. 1, at der forelå tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en udløbsundersøgelse, og indledte den 14. september 2020 en udløbsundersøgelse vedrørende importen af biodiesel med oprindelse i USA på grundlag af grundforordningens artikel 11, stk. 2. Den offentliggjorde en indledningsmeddelelse i Den Europæiske Unions Tidende (9) (»indledningsmeddelelsen«).

(11)

Samme dato indledte Kommissionen en separat udløbsundersøgelse af de gældende antisubsidieforanstaltninger over for importen af biodiesel med oprindelse i USA (10).

(12)

Canadas regering fremsatte bemærkninger til denne indledning og bemærkede, at hvis foranstaltningerne opretholdes, bør den fritagelse, der indrømmes tre canadiske biodieselproducenter, bibeholdes. Kommissionen opretholdt fritagelsen i artikel 2 i denne forordning.

1.4.   Nuværende undersøgelsesperiode og betragtet periode

(13)

Undersøgelsen af fortsat eller fornyet dumping omfatter perioden fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020 (»den nuværende undersøgelsesperiode« eller »NUP«). Undersøgelsen af de tendenser, der er relevante for vurderingen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade, omfatter perioden fra den 1. januar 2017 frem til udgangen af den nuværende undersøgelsesperiode (»den betragtede periode«).

1.5.   Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

(14)

Denne sag blev indledt den 14. september 2020, dvs. i den overgangsperiode, der blev aftalt mellem Det Forenede Kongerige og Unionen, hvor Det Forenede Kongerige forblev underlagt EU-retten. Denne periode udløb den 31. december 2020. Derfor blev virksomheder og sammenslutninger fra Det Forenede Kongerige pr. 1. januar 2021 ikke længere kvalificeret som interesserede parter i denne procedure.

(15)

Ved et notat til sagsakterne (11) af 15. januar 2021 opfordrede Kommissionen operatører fra Det Forenede Kongerige, som mente, at de ikke desto mindre stadig kunne betegnes som interesserede parter, til at kontakte den. BP OIL International Limited og Argent Energy anmodede om fortsat at blive betragtet som interesserede parter og fik denne ret på grundlag af den fremlagte dokumentation. Begge virksomheder fremlagde navnlig bevis for eksistensen af forretningsmæssigt forbundne enheder inden for den pågældende koncern, der er aktive på EU-markedet. På den anden side blev det britiske moderselskab Valero Energy Limited erstattet af sit irske datterselskab Valero Energy Limited Ireland, da sidstnævnte er aktivt på EU-markedet.

1.6.   Interesserede parter

(16)

I indledningsmeddelelsen blev interesserede parter opfordret til at kontakte Kommissionen for at deltage i undersøgelsen. Endvidere underrettede Kommissionen specifikt ansøgeren, andre kendte EU-producenter, kendte producenter i USA og de amerikanske myndigheder, kendte importører, brugere og forhandlere samt sammenslutninger, som den vidste, var berørt af indledningen af udløbsundersøgelsen, og opfordrede disse til at deltage.

(17)

De interesserede parter fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til indledningen af udløbsundersøgelsen og til at anmode om en høring med Kommissionen og/eller høringskonsulenten i handelsprocedurer. Der blev ikke modtaget anmodninger om en høring.

1.7.   Stikprøver

(18)

I indledningsmeddelelsen anførte Kommissionen, at den måske ville anvende en stikprøve i henhold til grundforordningens artikel 17.

1.7.1.   Stikprøveudtagning af EU-producenter

(19)

Den 14. september 2020 underrettede Kommissionen de interesserede parter om den foreløbige stikprøve af EU-producenter i henhold til afsnit 5.4 i indledningsmeddelelsen. Den udtog stikprøven på grundlag af produktions- og salgsmængden af samme vare i 2019 samt den geografiske placering af producenterne af samme vare. Stikprøven bestod af tre EU-producenter. De stikprøveudtagne EU-producenter tegnede sig for 17,5 % af de anslåede samlede produktionsmængder af samme vare i Unionen, og den sikrede også en god geografisk spredning. Kommissionen opfordrede alle interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til den foreløbige stikprøve. Der blev ikke modtaget bemærkninger inden for fristen på 7 dage efter meddelelsen om den foreløbige stikprøve af EU-producenter.

1.7.2.   Stikprøveudtagning af importører

(20)

For at afgøre, om det var nødvendigt med stikprøveudtagning, og i bekræftende fald udtage en stikprøve, anmodede Kommissionen ikke forretningsmæssigt forbundne importører om at indgive de oplysninger, der anmodes om i indledningsmeddelelsen.

(21)

Kun én ikke forretningsmæssigt forbundet importør, Shell Trading Rotterdam BV, fremlagde de ønskede oplysninger, og Kommissionen besluttede derfor, at stikprøveudtagning ikke var nødvendig.

1.7.3.   Stikprøveudtagning af eksporterende producenter

(22)

For at afgøre, om det var nødvendigt at tage stikprøver og i bekræftende fald at udtage dem, bad Kommissionen alle kendte eksporterende producenter i USA om at indsende de oplysninger, der var angivet i indledningsmeddelelsen. Kommissionen bad endvidere det pågældende lands myndigheder om at udpege og/eller kontakte eventuelle andre eksporterende producenter, der kunne være interesseret i at deltage i undersøgelsen.

(23)

Ved indledningen af undersøgelsen blev der stillet en kopi af spørgeskemaerne til rådighed i det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter, og på Generaldirektoratet for Handels websted.

(24)

Tre eksporterende producenter i USA gav sig til kende og gav udtryk for, at de var villige til at samarbejde med Kommissionen i forbindelse med undersøgelsen. I betragtning af det lave antal svar besluttede Kommissionen, at stikprøveudtagning ikke var nødvendig. Alle tre virksomheder, der gav sig til kende, blev derfor anmodet om at udfylde et spørgeskema og indsende det til Kommissionen inden for den fastsatte frist.

1.8.   Manglende samarbejdsvilje fra det pågældende lands side

(25)

Den 15. oktober 2020 meddelte en af disse tre virksomheder ved e-mail Kommissionen, at den ikke ville samarbejde yderligere. Desuden fremlagde ingen af de to andre virksomheder de ønskede oplysninger inden for den fastsatte frist ved at udfylde og returnere spørgeskemabesvarelserne.

(26)

Den 10. november 2020 sendte Kommissionen et brev til alle tre virksomheder og orienterede dem om, at den havde til hensigt at anvende grundforordningens artikel 18 og basere undersøgelsesresultaterne på de foreliggende faktiske oplysninger. De amerikanske myndigheder blev også orienteret herom. Fristen for at fremsætte bemærkninger til brevet var den 17. november 2020. Der indkom ingen bemærkninger.

(27)

Da ingen af de tre eksporterende producenter i USA samarbejdede i forbindelse med udløbsundersøgelsen, blev det besluttet at anvende bestemmelserne i grundforordningens artikel 18 og at basere konklusionerne på de foreliggende faktiske oplysninger.

1.9.   Spørgeskemaer

(28)

Ved indledningen af undersøgelsen blev der stillet en kopi af spørgeskemaerne til rådighed i det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter, og på Generaldirektoratet for Handels websted.

(29)

Der blev modtaget spørgeskemabesvarelser fra de tre EU-producenter i stikprøven og fra en ikke forretningsmæssigt forbundet EU-importør.

1.10.   Kontrol

(30)

På grund af udbruddet af covid-19 og de nedlukningsforanstaltninger, der er indført af flere medlemsstater og af flere tredjelande, kunne Kommissionen ikke aflægge kontrolbesøg i henhold til grundforordningens artikel 16. Kommissionen krydstjekkede i stedet uden kontrolbesøg alle de oplysninger, den anså for nødvendige for sine afgørelser i overensstemmelse med sin meddelelse om konsekvenserne af covid-19-udbruddet for antidumping- og antisubsidieundersøgelser (12). Kommissionen foretog krydstjek uden at aflægge kontrolbesøg af følgende virksomheder/parter:

 

EU-producenter

SAIPOL Bu Diester, Frankrig

CAMPA Iberia S.A.U., Spanien

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Tyskland

 

Importører

Shell Trading Rotterdam BV, Nederlandene.

1.11.   Fremlæggelse af oplysninger

(31)

Den 21. maj 2021 fremlagde Kommissionen de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke den påtænkte at opretholde den gældende antidumpingtold. Alle parter fik en frist til at fremsætte bemærkninger til fremlæggelsen af oplysninger.

(32)

De bemærkninger, som de interesserede parter fremsatte, blev undersøgt af Kommissionen og taget i betragtning, hvor det var relevant. Alle parter, der anmodede derom, fik lejlighed til at blive hørt mundtligt.

2.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

2.1.   Den pågældende vare

(33)

Den pågældende vare er den samme som i den oprindelige undersøgelse og den tidligere udløbsundersøgelse, dvs. fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, almindeligt kendt som »biodiesel«, både i ren form og i blandinger indeholdende mere end 20 vægtprocent fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, med oprindelse i USA, på nuværende tidspunkt henhørende under KN-kode ex 1516 20 98 (Taric-kode 1516209829), ex 1518 00 91 (Taric-kode 1518009129), ex 1518 00 99 (Taric-kode 1518009929), ex 2710 19 43 (Taric-kode 2710194329), ex 2710 19 46 (Taric-kode 2710194629), ex 2710 19 47 (Taric-kode 2710194729), ex 2710 20 11 (Taric-kode 2710201129), ex 2710 20 16 (Taric-kode 2710201629), ex 3824 99 92 (Taric-kode 3824999212), ex 3826 00 10 (Taric-kode 3826001029, 3826001059 og 3826001099) og ex 3826 00 90 (Taric-kode 3826009019) (»den pågældende vare«).

(34)

Biodiesel er et fornyeligt brændstof, der fremstilles af en lang række råmaterialer, dvs. vegetabilske olier såsom rapsolie, sojabønneolie, palmeolie, brugte stegeolier, animalske fedtstoffer eller biomasse.

(35)

Biodiesel anvendes i transportsektoren, hovedsagelig blandet med mineralsk diesel (dvs. olie/konventionel diesel) og meget marginalt i ren form (B100).

2.2.   Samme vare

(36)

Som fastslået i den oprindelige undersøgelse og i den tidligere udløbsundersøgelse bekræftede denne udløbsundersøgelse, at følgende varer har samme grundlæggende fysiske, kemiske og [tekniske] egenskaber og samme grundlæggende anvendelsesformål:

den pågældende vare

den vare, der fremstilles og sælges på hjemmemarkedet i USA og

den vare, der produceres og sælges i Unionen af EU-erhvervsgrenen.

(37)

Disse varer anses derfor for at være samme vare, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

2.3.   Påstande vedrørende varedækningen

(38)

Den svenske virksomhed Preem AB og Valero Energy Ltd Ireland, brændstofproducenter og -leverandører og som sådan brugere af den pågældende vare, hævdede, at biodiesel udvundet af Fatty Acid Methyl Ester (FAME) og biodiesel fra hydrogenbehandlet vegetabilsk olie (HVO) er to forskellige typer biodiesel, og at HVO bør udelukkes fra den nuværende varedækning. I forordningen fra 2009 om indførelse af midlertidige foranstaltninger (13) blev alle typer biodiesel og biodieselblandinger anset for at være biodieselbrændstoffer. FAME og HVO kan begge blandes med diesel, og på trods af visse forskelle i fysiske egenskaber er varens endelige anvendelsesformål den samme, og begge varer fremstilles af EU-erhvervsgrenen. Desuden definerede klagen i den oprindelige undersøgelse udtrykkeligt dieselolie fremstillet af HVO'er som en del af den pågældende vare, og ingen af parterne anfægtede denne påstand på det pågældende tidspunkt. Påstanden blev derfor afvist.

3.   SANDSYNLIGHEDEN FOR FORTSAT ELLER FORNYET DUMPING

(39)

I henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2, undersøgte Kommissionen, om der var sandsynlighed for, at de eksisterende foranstaltningers udløb ville føre til fortsat eller fornyet dumping.

3.1.   Indledende bemærkninger

(40)

På grund af den manglende samarbejdsvilje, jf. betragtning 25-27, var det ikke muligt at gennemføre en analyse baseret på verificerede data fra de amerikanske producenter.

(41)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 blev konklusionerne vedrørende sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping derfor baseret på de foreliggende faktiske oplysninger. Kommissionen gjorde derfor brug af følgende informationskilder: anmodningen om en udløbsundersøgelse og efterfølgende oplysninger indsendt af ansøgeren, Eurostat, Global Trade Atlas (»GTA«) og webstederne for US Energy Information Administration (»EIA«) og det amerikanske landbrugsministerium (»USDA«).

3.2.   Fortsat dumping

(42)

Efter indførelsen af foranstaltninger i 2009 faldt importen af biodiesel fra USA til Unionen til næsten nul fra 2013 og fremefter. F.eks. blev der importeret ca. 156 ton fra USA i NUP (fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020). Disse mængder tegner sig kun for 0,04 % af den samlede amerikanske eksport og en endnu mindre del af EU-forbruget. Kommissionen konkluderede derfor, at disse lave mængder ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag for en fortsættelse af en dumpinganalyse. Kommissionen koncentrerede derfor sin undersøgelse om sandsynligheden for fornyet dumping, hvis foranstaltningerne fik lov at udløbe.

3.3.   Fornyet dumping

(43)

Kommissionen undersøgte, om det var sandsynligt, at der igen ville finde dumping sted, hvis foranstaltningen udløb. Følgende elementer blev navnlig analyseret: forholdet mellem priserne på den vare, der produceres og sælges i Unionen og USA, forholdet mellem eksportprisen ved salg til tredjelande og priserne i USA, forholdet mellem eksportprisen ved salg til tredjelande og prisniveauet i Unionen, den uudnyttede kapacitet i USA og omgåelses- og absorberingspraksis.

3.3.1.   En sammenligning mellem priserne på den vare, der produceres og sælges i Unionen, og den, der produceres og sælges i USA

(44)

Kommissionens tjenestegrene gjorde brug af to informationskilder til at fastsætte salgsprisen på biodiesel på hjemmemarkedet i USA i NUP: i) oplysninger fra det amerikanske landbrugsministerium (USDA) og ii) oplysninger i anmodningen om udløbsundersøgelsen.

(45)

For NUP viste oplysningerne fra USDA en salgspris ab fabrik på hjemmemarkedet på 909,05 USD pr. ton. Med den gennemsnitlige euro/dollar-vekselkurs i NUP (1 EUR = 1,105 USD) svarer dette beløb til en salgspris på hjemmemarkedet i USA på 822,31 EUR pr. ton. Dette er tæt på oplysningerne i anmodningen om en udløbsundersøgelse, som nævnte en salgspris på hjemmemarkedet på 918,06 USD (820 EUR) pr. ton. Kommissionen fandt det hensigtsmæssigt at betragte prisen på hjemmemarkedet i USA som fastsat (822,31 EUR) i forbindelse med sin analyse af fornyet forekomst.

(46)

Den gennemsnitlige pris ab fabrik på biodiesel, der blev solgt i Unionen af EU-producenterne i NUP, var 771 EUR pr. ton, jf. tabel 1 nedenfor.

(47)

For at komme tilbage på EU-markedet bliver de amerikanske producenter nødt til at sælge til en pris, der ligger tæt på eller under 771 EUR pr. ton. Deres endelige pris skal desuden omfatte søtransport- og forsikringsomkostninger og den gældende told (6,5 %) på biodiesel. Ifølge de data, der blev indsamlet i forbindelse med undersøgelsen, udgør dette beløb ca. 92 EUR pr. ton. Kommissionen baserede dette beløb på a) transport- og fragtomkostningerne som beregnet af ansøgeren og b) told (6,5 %) på importprisen på biodiesel fra USA som beregnet af Kommissionen efter at have konsulteret offentligt tilgængelige oplysninger såsom Global Trade Atlas (»GTA«) og rundede det op til 106 EUR for også at dække visse yderligere omkostninger efter importen.

(48)

Hvis de amerikanske producenter genoptager eksporten til Unionen til konkurrencedygtige priser, vil de derfor sandsynligvis skulle gøre det til en pris ab fabrik på under 665 EUR pr. ton, hvilket ville være lavere end deres hjemmemarkedssalgspris i USA og dermed være dumpingpriser.

3.3.2.   Sammenligning mellem priserne ved eksport til tredjelande og priserne i USA

(49)

Kommissionen analyserede yderligere prismønstret for den amerikanske eksport af biodiesel til tredjelande i NUP.

(50)

Den konsulterede offentligt tilgængelige oplysninger såsom Global Trade Atlas (»GTA«) og uddrog mængderne og værdierne af eksporten af biodiesel under HS-kode 3826 00 for NUP. Eksportmængderne (i ton) til alle lande (inklusive Unionen) beløber sig til 389 075 ton, hvoraf 14 ton blev eksporteret til Unionen.

(51)

I nedenstående tabel sammenlignes den gennemsnitlige salgspris i USD pr. ton behørigt justeret til ab fabrik (ved at fratrække 82,52 USD pr. ton for indlandstransport som angivet i anmodningen om udløbsundersøgelsen) med den gennemsnitlige hjemmemarkedspris i USA for de seks lande (uden for Unionen), hvortil USA eksporterede mere end 0,1 % af landets samlede eksport i NUP.

Tabel 1

Amerikanske eksportmængder og priser i NUP

Bestemmelseslande

Eksportmængder (ton)

I procent af eksporten til alle lande

Gennemsnitlig pris ab fabrik (USD) pr. ton

Gennemsnitlig pris ab fabrik (EUR) pr. ton

Gennemsnitlig pris ab fabrikpå det amerikanske hjemmemarked (EUR) pr. ton (jf. betragtning 45)

Canada

354 442

91,1

805,33

728,48

822,31

Kina

12 363

3,2

316,49

286,29

822,31

Norge

3 500

0,9

862,48

780,18

822,31

Peru

2 144

0,6

591,72

535,26

822,31

Mexico

1 204

0,3

661,23

598,13

822,31

Sydkorea

475

0,1

363,15

328,49

822,31

Kilde: GTA

(52)

Tabellen viser, at for alle seks eksportlandes vedkommende sælger de amerikanske producenter til priser, der ligger 5-65 % under deres salgspriser på hjemmemarkedet. Der er desuden en stor variation i eksportpriserne mellem de forskellige lande, som USA eksporterede mest til i NUP.

(53)

Endelig viser tabellen også, at de højeste gennemsnitlige eksportpriser er priserne ved eksport til lande som Canada og Norge, hvortil 92 % af USA's samlede eksport går. I anmodningen fastsættes det i denne forbindelse, at »den biodiesel, der eksporteres til Canada, skal fremstilles af specifikke typer råmaterialer, der er mere modstandsdygtige over for kolde temperaturer, såsom canola, eller også kan være HVO, som har fremragende kuldeegenskaber ...«. Som følge heraf kan de dyrere gennemsnitlige eksportpriser til de to lande forklares ved den højere kostpris for råvaren (f.eks. for canola).

3.3.3.   Sammenligning mellem eksportpriser ved salg til tredjelande og EU-erhvervsgrenens prisniveau

(54)

EU-markedet er et attraktivt marked for den amerikanske eksport af biodiesel. På grundlag af GTA's database, jf. betragtning 49, blev der efterfølgende i NUP beregnet en enkel gennemsnitlig eksportpris ved salg til alle bestemmelsessteder (jf. betragtning 55) under hensyntagen til følgende elementer:

På grund af den store variation i de amerikanske eksportpriser (jf. tabellen i betragtning 51) udelukkede Kommissionen fra denne beregning alle lande, som for USA tegner sig for en andel på under 0,1 % af den samlede salgsmængde, som landet eksporterede i NUP. Der var i alt seks lande (bortset fra Unionen), som tegner sig for over 0,1 % af USA's samlede eksportmængde som anført i tabellen i betragtning 51.

Tabellen viser også, at de højeste gennemsnitlige eksportpriser er priserne ved eksport til lande som Canada og Norge, hvortil 92 % af USA's samlede eksport går. Disse højere eksportpriser skyldes den højere kostpris på råvaren (f.eks. på canola), jf. betragtning 53.

Biodieseleksporten til Unionen vil hovedsagelig være en blanding af forskellige typer biodiesel på grund af de forskellige klimaforhold i Unionen. Den biodiesel, der skal anvendes i Nordeuropa, vil hovedsagelig være biodiesel, der er mere modstandsdygtig over for kolde temperaturer.

Som følge heraf giver beregningen af en enkel gennemsnitlig eksportpris med henblik på den nuværende vurdering et rimeligt billede af den gennemsnitspris, der ville blive observeret på EU-markedet, og det undgås, at eksporten til Canada og Norge tillægges uforholdsmæssig stor vægt i betragtning af den blanding af typer biodiesel, der sandsynligvis vil blive eksporteret til Unionen, hvor klimaforholdene varierer meget fra medlemsstat til medlemsstat.

(55)

Under hensyntagen til alle ovenstående elementer beregnede Kommissionen en gennemsnitlig eksportpris på 682 USD pr. ton (617 EUR). Denne gennemsnitlige eksportpris på 617 EUR er en fob-pris, hvortil omkostningerne til søtransport og forsikring skal lægges for at opnå cif-prisen. Disse omkostninger blev anslået til ca. 52 USD pr. ton (47 EUR) i anmodningen om en udløbsundersøgelse.

(56)

Kommissionen finder, at de 47 EUR pr. ton er en rimelig indikation af de yderligere omkostninger til søtransport og forsikring ved salg til andre destinationer. Den gennemsnitlige amerikanske eksportpris ved salg til tredjelande blev således fastsat til 617 EUR (fob), hvilket, selv hvis omkostninger til søtransport og forsikring og den eksisterende told (6,5 %) (i alt rundet op til 104 EUR pr. ton for også at dække visse yderligere omkostninger efter importen) ved salg fra USA til Unionen (i alt ca. 721 EUR pr. ton) lægges til, ville være langt under EU-erhvervsgrenens pris ab fabrik på 771 EUR pr. ton.

(57)

Dette viser, at de eksporterende producenter fra USA ville være i stand til at sælge til en pris på under 771 EUR pr. ton for at trænge ind på EU-markedet, og at dette ville være et incitament for dem til at omdirigere en del af den nuværende eksport til tredjelande til EU-markedet, da prisen er mere attraktiv end visse andre tredjelandes markeder.

3.3.4.   Uudnyttet kapacitet

(58)

På grund af de amerikanske producenters manglende samarbejdsvilje fastslog Kommissionen den amerikanske produktionskapacitet på grundlag af de tilgængelige oplysninger på webstedet for US Energy Information Administration (EIA).

(59)

De amerikanske biodieselproducenter skal rapportere til denne myndighed (hhv. på årsbasis og på månedsbasis) om deres eksisterende og planlagte produktionskapacitet samt om produktion, input, lagerbeholdninger og salg af biodiesel.

På grundlag af data indhentet fra EIA var de amerikanske biodieselproducenters produktionskapacitet på 8 412 000 ton i NUP.

(60)

Den faktiske produktion af biodiesel i USA i NUP var på 5 718 000 ton (EIA's data), hvilket svarer til en kapacitetsudnyttelse på 68 % og en uudnyttet kapacitet på 32 %, eller ca. 2 694 000 ton. Denne betydelige uudnyttede kapacitet hos de amerikanske producenter udgør et incitament til at øge produktionen og sælge biodiesel til dumpingpriser til EU-markedet og vil derfor sandsynligvis blive anvendt til at forsyne EU-markedet, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe. De amerikanske producenter kan nemlig nemt øge deres produktion og eksportere den til Unionen og opnå en økonomisk fordel ved at øge kapacitetsudnyttelsesgraden og reducere enhedsproduktionsomkostningerne. Salget af den amerikanske uudnyttede kapacitet på EU-markedet vil få en væsentlig indvirkning, da det svarer til næsten 18 % af EU-forbruget i NUP.

(61)

I NUP var den amerikanske produktion af biodiesel (5 718 000 ton) desuden lavere end forbruget (5 934 000 ton). USA importerede som følge heraf mere biodiesel, end der blev eksporteret. I NUP beløb den samlede import sig til 629 000 ton, og den samlede eksport til 428 000 ton. Hvis den disponible produktionskapacitet ikke blev brugt til at efterkomme efterspørgslen på hjemmemarkedet i den betragtede periode, er det imidlertid usandsynligt, at den disponible produktionskapacitet i fremtiden vil blive brugt til dette formål. Den amerikanske produktionskapacitet, der blev indberettet i NUP (8 412 000 ton, jf. foregående betragtning), var betydeligt højere end forbruget på hjemmemarkedet. Det betyder, at hvis eksportmarkedsmulighederne åbnes, vil de amerikanske producenter sandsynligvis anvende deres uudnyttede kapacitet til eksportsalg frem for forbrug på hjemmemarkedet.

(62)

Det er usandsynligt, at den uudnyttede kapacitet vil blive anvendt til at øge eksporten til andre tredjelandsmarkeder end Unionen. De store markeder i tredjelande (Brasilien, Indonesien, Argentina, Kina og Thailand) er selvforsynende med hensyn til den indenlandske biodieselproduktion, og USA har hidtil ikke eksporteret meget til disse lande på trods af den uudnyttede kapacitet. Der er ingen grund til at tro, at dette vil ændre sig i fremtiden.

(63)

Det er derfor sandsynligt, at amerikanske producenter vil anvende en betydelig del af den uudnyttede kapacitet til yderligere salg til Unionen, som er et meget attraktivt marked, da det er det største i verden med mange incitamenter til biodieselforbrug.

3.3.5.   Omgåelses- og absorberingspraksis

(64)

Som det fremgår af betragtning 1, konkluderedes det, at de antidumpingforanstaltninger, der indførtes i 2009, blev omgået ved omladning i Canada og ved en ændring i sammensætningen af blandingen. Anvendelsen af sådan praksis viser at visse amerikanske producenter har interesse i at komme ind på EU-markedet selv efter indførelsen af foranstaltningerne og betragtes derfor som en indikation af EU-markedets tiltrækningskraft for amerikanske biodieselproducenter.

3.3.6.   Konklusion vedrørende sandsynligheden for fornyet dumping

(65)

EU-markedet er meget attraktivt, da det er det største marked i verden, og da der anvendes betydelige incitamenter på EU-plan og nationalt plan for at fremme forbruget af biodiesel. Det vil derfor være belejligt for de amerikanske producenter at anvende deres uudnyttede kapacitet til fulde og omdirigere en del af deres eksportsalg til EU-markedet fra andre mindre gunstige tredjelandsmarkeder.

(66)

På grundlag af tabellen i betragtning 51 konkluderede Kommissionen, at de amerikanske producenter generelt sælger til tredjelande til priser, der ligger under deres hjemmemarkedspriser.

(67)

I lyset af den amerikanske industris betydelige uudnyttede kapacitet kombineret med EU-markedets tiltrækningskraft i form af størrelse og salgspriser, navnlig hvad angår prisniveauet for den amerikanske eksport til tredjelande, og tidligere omgåelsespraksis, konkluderede Kommissionen i den forbindelse, at der er sandsynlighed for fornyet dumpingimport fra USA, hvis de gældende foranstaltninger får lov at udløbe.

4.   SKADE

4.1.   Definition af EU-erhvervsgrenen og EU-produktionen

(68)

Ifølge oplysningerne fra ansøgeren blev samme vare fremstillet af 49 producenter i Unionen i den betragtede periode. De udgør »EU-erhvervsgrenen«, jf. grundforordningens artikel 4, stk. 1.

(69)

Den samlede EU-produktion i den nuværende undersøgelsesperiode blev fastsat til ca. 14 mio. ton. Kommissionen fastsatte tallet på grundlag af oplysninger fra EU-erhvervsgrenen. Tre EU-producenter, der tegnede sig for ca. 17,5 % af den samlede EU-produktion af samme vare, blev udtaget til at indgå i stikprøven, jf. betragtning 19.

4.2.   EU-forbrug

(70)

Kommissionen fastsatte EU-forbruget på grundlag af oplysninger fra erhvervsgrenen og Comext for importdata.

(71)

EU-forbruget udviklede sig således:

Tabel 2

EU-forbruget (ton)  (14)

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Samlet EU-forbrug (ton)

13 843 702

15 444 700

15 762 282

16 955 685

Indeks

100

112

114

122

Kilde: EU-erhvervsgrenens data, Comext

(72)

I den nuværende undersøgelsesperiode steg forbruget af biodiesel i Unionen, beregnet som summen af importen af biodiesel og EU-erhvervsgrenens samlede salg på EU-markedet, med 22 %, dvs. fra 13,8 mio. ton i 2017 til 16,9 mio. ton.

4.3.   Import fra det pågældende land

4.3.1.   Mængde og markedsandel for importen fra det pågældende land

(73)

Kommissionen fastsatte importmængden på grundlag af oplysninger fra Eurostat (Comext database). Markedsandelen for importen blev fastsat på grundlag af data fra ansøgeren om EU-erhvervsgrenens hjemmemarkedssalg og Comext for handelsoplysninger.

(74)

Importen fra det pågældende land udviklede sig som følger:

Tabel 3

Importmængde (ton), markedsandel og priser  (15)

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Importmængde fra det pågældende land (i ton)

176

2 339

139

156

Indeks

100

1 329

79

89

Markedsandel (%)

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Gennemsnitlig pris (EUR/ton)

1 243

972

1 269

1 812

Indeks

100

78

102

146

Kilde: Comext, EU-erhvervsgrenens salgsdata til beregning af markedsandelen

(75)

Siden indførelsen af foranstaltninger i 2009 er importen fra USA næsten ophørt og udgjorde kun 156 ton i NUP (sammenlignet med mere end 1 137 000 ton i den oprindelige undersøgelsesperiode).

4.3.2.   Priser på importen fra det pågældende land og prisunderbud

(76)

Der var praktisk talt ingen import af biodiesel fra USA til Unionen i den nuværende undersøgelsesperiode, som kunne anvendes som et pålideligt grundlag for beregningen af underbud.

(77)

Kommissionen fastsatte prisunderbuddet i den nuværende undersøgelsesperiode ved at sammenligne:

1)

de vejede gennemsnitlige salgspriser, som EU-producenterne i stikprøven opkrævede af ikke forretningsmæssigt forbundne kunder på EU-markedet, justeret til ab fabrik-niveau (771 EUR pr. ton) og

2)

de amerikanske producenters gennemsnitlige eksportpris ved salg til tredjelande, behørigt justeret for transportomkostninger til Unionen og EU-told (721 EUR pr. ton — jf. betragtning 56).

(78)

Resultatet af sammenligningen var et prisunderbud på 6,4 %.

4.4.   Import fra andre tredjelande end USA

(79)

I NUP udgjorde importen fra tredjelande 3 750 000 ton eller ca. 22 % af det samlede EU-forbrug. De vigtigste kilder til import af biodiesel ud over USA var Argentina (24 % af EU's import), Malaysia (18 %), Singapore (13 %) og Indonesien (5 %).

(80)

Den (aggregerede) importmængde samt markedsandelen og prisudviklingen for importen af biodiesel fra andre tredjelande udviklede sig som følger:

Tabel 4

Import fra tredjelande  (16)

Land

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Argentina

Mængde (ton)

355 782

1 467 325

873 325

905 781

 

Indeks

100

412

245

255

 

Markedsandel (%)

3

10

6

5

 

Gennemsnitspris

(EUR/ton)

635

620

707

728

 

Indeks

100

98

111

115

Malaysia

Mængde (ton)

335 769

388 615

731 679

679 860

 

Indeks

100

116

218

202

 

Markedsandel (%)

2

3

5

4

 

Gennemsnitspris

(EUR/ton)

952

813

669

730

 

Indeks

100

85

70

77

Indonesien

Mængde (ton)

24 984

777 992

743 456

195 858

 

Indeks

100

3 114

2 976

784

 

Markedsandel (%)

0

5

5

1

 

Gennemsnitspris

(EUR/ton)

803

671

636

665

 

Indeks

100

84

79

83

Andre tredjelande

Mængde (ton)

822 027

820 093

1 450 938

1 983 471

 

Indeks

100

100

177

241

 

Markedsandel (%)

6

5

9

12

 

Gennemsnitspris

(EUR/ton)

662

723

829

874

 

Indeks

100

109

125

132

I alt — alle andre tredjelande end USA

Mængde (ton)

1 538 562

3 454 050

3 799 448

3 765 041

 

Indeks

100

224

247

245

 

Markedsandel (%)

11

22

24

22

 

Gennemsnitspris

(EUR/ton)

721

678

732

802

 

Indeks

100

94

102

111

Kilde: Comext, EU-erhvervsgrenens salgsdata til beregning af markedsandelen

(81)

Antidumpingtolden på importen fra Argentina og Indonesien — to store biodieseleksporterende lande — blev fjernet i 2018. Følgelig steg importen fra tredjelande i 2018 og forblev på omkring 3,8 mio. ton i 2019 og i NUP. Samlet set steg importen fra tredjelande undtagen USA med 145 % i den betragtede periode. Desuden steg markedsandelen fra 11 % til 22 % i den betragtede periode.

(82)

Hvad angår priserne, er situationen forskellig fra land til land.

(83)

For så vidt angår Argentina, der er den vigtigste importkilde, indførte Kommissionen i februar 2019 endelige antisubsidieforanstaltninger over for importen af biodiesel fra dette land og vedtog samtidig en afgørelse om godtagelse af tilsagn om minimumspriser fra otte argentinske producenter og det argentinske kammer for biobrændstoffer (CARBIO). Dette førte til en betydelig stigning i priserne for 2019 (med 14 % i forhold til 2018) og NUP (med 17 % i forhold til 2018).

(84)

For så vidt angår Indonesien, indførte Europa-Kommissionen i 2019 udligningstold på importen af subsidieret biodiesel fra Indonesien. Dette førte til et betydeligt fald i importen med oprindelse i Indonesien i 2020.

(85)

For Indonesien og Malaysia var priserne faldende. Samtidig steg de betydeligt for de øvrige tredjelande. Samlet set steg de gennemsnitlige salgspriser på importen fra andre tredjelande end USA i den betragtede periode med 11 %. Denne tendens er i overensstemmelse med den tendens, der er konstateret for importen fra de pågældende lande i tabel 3 ovenfor. Prisudviklingen er imidlertid forskellig i forhold til EU-erhvervsgrenens salgspriser på EU-markedet, jf. tabel 8 nedenfor. Priserne hos EU-producenterne i stikprøven var faldende i overensstemmelse med faldet i produktionsomkostningerne. Konsekvensen er, at prisforskellen mellem eksportører fra tredjelande og EU-producenterne i stikprøven blev reduceret, hvilket øgede EU-erhvervsgrenens konkurrenceevne.

4.5.   EU-erhvervsgrenens økonomiske situation

4.5.1.   Generelle bemærkninger

(86)

Analysen af EU-erhvervsgrenens økonomiske situation omfattede en vurdering af alle de økonomiske indikatorer, der havde en indflydelse på EU-erhvervsgrenens situation i den betragtede periode.

(87)

Som nævnt i betragtning 18 og 19 blev der anvendt stikprøveudtagning i forbindelse med vurderingen af EU-erhvervsgrenens økonomiske situation.

(88)

Med henblik på konstateringen af skade skelnede Kommissionen mellem makroøkonomiske og mikroøkonomiske skadesindikatorer. Den evaluerede de makroøkonomiske indikatorer på grundlag af data fra EU-erhvervsgrenen og andre sektorspecifikke makroøkonomiske data såsom FAO-OECD. Den evaluerede de mikroøkonomiske indikatorer ud fra oplysningerne i spørgeskemabesvarelserne fra de stikprøveudtagne EU-producenter. Begge datasæt blev anset for at være repræsentative for EU-erhvervsgrenens økonomiske situation.

(89)

De makroøkonomiske indikatorer er: produktion, produktionskapacitet, kapacitetsudnyttelse, salgsmængde, markedsandel, vækst, beskæftigelse, produktivitet, dumpingmargenens størrelse og genrejsning efter tidligere dumping.

(90)

De mikroøkonomiske indikatorer er: gennemsnitlige enhedspriser, enhedsomkostninger, arbejdskraftomkostninger, lagerbeholdninger, rentabilitet, likviditet, investeringer, investeringsafkast og evne til at rejse kapital.

4.5.2.   Makroøkonomiske indikatorer (17)

4.5.2.1.   Produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse

(91)

Den samlede produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse i Unionen udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 5

Produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Produktionsmængde (ton)

12 639 715

13 166 083

13 931 438

13 984 220

Indeks

100

104

110

111

Produktionskapacitet (ton)

16 047 231

16 707 893

16 862 595

17 529 047

Indeks

100

104

105

109

Kapacitetsudnyttelse (%)

79

79

83

80

Indeks

100

100

105

101

Kilde: Oplysninger fra ansøgeren og EU-producenterne i stikprøven

(92)

EU-produktionen steg fra 12,6 mio. ton i 2017 til 14,0 mio. ton i NUP, dvs. en stigning på 11 % i den betragtede periode. I en situation med en stigning i forbruget på 22 % i den betragtede periode reagerede EU-erhvervsgrenen positivt ved at øge sin produktion.

(93)

Samtidig steg produktionskapaciteten med 9 % i den betragtede periode og nåede op på 17,5 mio. ton i NUP. EU-erhvervsgrenen er ved at udvikle sin kapacitet som reaktion på en stigende efterspørgsel. Ifølge en rapport (18) vedrører denne kapacitetsudvidelse hovedsagelig produktionen af hydrogeneret vegetabilsk olie (HVO).

(94)

Som følge af den samtidige stigning i produktionen og produktionskapaciteten var kapacitetsudnyttelsen stabil i den betragtede periode, nemlig ca. 80 %.

4.5.2.2.   Salgsmængde og markedsandel

(95)

EU-erhvervsgrenens salgsmængde og markedsandel udviklede sig som følger i den betragtede periode:

Tabel 6

Salgsmængde og markedsandel

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Salgsmængde på EU-markedet (ton)

12 305 049

11 988 560

11 962 754

13 190 560

Indeks

100

97

97

107

Markedsandel (%)

89

78

76

78

Indeks

100

87

85

88

Kilde: Oplysninger fra ansøgeren og EU-producenterne i stikprøven

(96)

EU-erhvervsgrenen øgede sit salg på EU-markedet fra 12,3 mio. ton i 2017 til 13,2 mio. ton i NUP (+ 7 %).

(97)

Da forbruget i Unionen steg med 22 % på grund af den lavere stigning i den faktiske salgsmængde, faldt EU-erhvervsgrenens markedsandel fra ca. 89 % i 2017 til 78 % i NUP. Dette fald i markedsandelen hænger sammen med stigningen i importen fra tredjelande, navnlig fra 2018 og fremefter (betragtning 80).

4.5.2.3.   Vækst

(98)

En række indikatorer (produktion, produktionskapacitet, salg og beskæftigelse) viser en positiv vækst for EU-erhvervsgrenen i perioden. Denne vækst er dog moderat i forhold til udviklingen i forbruget af biodiesel i samme periode. EU-erhvervsgrenens markedsandel faldt faktisk i referenceperioden.

4.5.2.4.   Beskæftigelse og produktivitet

(99)

Beskæftigelsen og produktiviteten udviklede sig i den betragtede periode, som følger:

Tabel 7

Beskæftigelse og produktivitet

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Antal ansatte

2 643

3 126

3 527

3 909

Indeks

100

118

133

148

Produktivitet (ton/ansat)

4 782

4 211

3 950

3 577

Indeks

100

88

83

75

Kilde: Oplysninger fra ansøgeren og EU-producenterne i stikprøven

(100)

I den betragtede periode steg beskæftigelsen fra 2 643 til 3 909, hvilket er en stigning på 48 %.

(101)

Da produktionen voksede i mindre omfang (+ 11 %), skete der et fald i produktiviteten (- 25 %).

4.5.2.5.   Dumpingmargenens størrelse og genrejsning efter tidligere dumping

(102)

Som forklaret i betragtning 42 var det ikke muligt at fastslå, om der fandt dumping sted i den nuværende undersøgelsesperiode. Undersøgelsen fokuserede derfor på sandsynligheden for fornyet dumping, hvis antidumpingforanstaltningerne ophæves.

(103)

I den tidligere udløbsundersøgelse viste EU-erhvervsgrenen tegn på genrejsning efter virkningerne af tidligere dumping. I den betragtede periode for den nuværende udløbsundersøgelse fortsatte den økonomiske genrejsning, hvilket fremgår af den positive tendens for EU-erhvervsgrenen inden for de vigtigste skadesindikatorer.

4.5.3.   Mikroøkonomiske indikatorer (19)

4.5.3.1.   Priser og faktorer, der påvirker priserne

(104)

De vejede gennemsnitlige enhedssalgspriser hos de stikprøveudtagne EU-producenter ved salg til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i Unionen udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 8

Salgspriser i Unionen

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Gennemsnitlig enhedssalgspris i Unionen — hele markedet (EUR/ton)

834

801

771

771

Indeks

100

96

92

92

Gennemsnitspris på vegetabilske olier (Indeks)

100

86

81

86

Enhedsproduktionsomkostninger (EUR/ton)

828

778

760

755

Indeks

100

94

92

91

Kilde: Virksomheder i stikprøven, FAO for prisindekset for vegetabilsk olie

(105)

I den betragtede periode faldt produktionsomkostningerne med 9 % (fra 828 EUR pr. ton til 755 EUR pr. ton). Dette skyldes til dels faldet i prisen på vegetabilske olier, som var faldende i løbet af perioden. Selv om ikke alle biobrændstoffer fremstilles af vegetabilske olier, er prisen på vegetabilske olier et godt udtryk for prisen på det vigtigste input til produktion af biodiesel.

(106)

Den gennemsnitlige salgspris faldt med 8 % fra 834 EUR pr. ton i 2017 til 771 EUR pr. ton i NUP. Dette kan hænge sammen med det konstaterede fald i produktionsomkostningerne.

4.5.3.2.   Arbejdskraftomkostninger

(107)

De gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger hos de stikprøveudtagne EU-producenter udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 9

Gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger pr. ansat

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger pr. ansat (EUR)

63 785

70 533

72 306

72 533

Indeks

100

111

113

114

Kilde: Virksomheder i stikprøven

(108)

De gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger i virksomhederne i stikprøven steg med 14 % i løbet af NUP. Virkningen af denne variation er forholdsvis lille, da arbejdskraftomkostningerne kun udgør ca. 3 % af de samlede fremstillingsomkostninger.

4.5.3.3.   Lagerbeholdninger

(109)

De stikprøveudtagne EU-producenters lagerbeholdninger udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 10

Lagerbeholdninger

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Slutlagre (ton)

99 868

126 345

124 567

114 216

Indeks

100

127

125

114

Slutlagre i procent af produktionen

0,8

1,0

0,9

0,8

Indeks

100

121

113

103

Kilde: Virksomheder i stikprøven

(110)

Lagerbeholdningerne lå stabilt på omkring 1 % af produktionen. Dette er et meget lavt niveau, der tyder på, at industrien er i stand til at arbejde efter behov og begrænse lagerbeholdningerne. Dette er også nødvendigt for at undgå nedbrydning af biodiesel.

4.5.3.4.   Rentabilitet, likviditet, investeringer, investeringsafkast og evne til at rejse kapital

(111)

Rentabiliteten, likviditeten, investeringerne og investeringsafkastet hos de stikprøveudtagne EU-producenter udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 11

Rentabilitet, likviditet, investeringer og investeringsafkast

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Rentabilitet ved salg i Unionen til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder (% af omsætningen)

0,96

2,13

1,78

2,84

Indeks

100

223

186

297

Likviditet (EUR)

45 139 254

10 723 312

54 431 877

58 021 678

Indeks

100

24

121

129

Investeringer (EUR)

40 430 425

20 634 073

34 169 705

17 028 015

Indeks

100

51

85

42

Investeringsafkast (%)

22

29

25

44

Indeks

100

128

112

198

Kilde: Virksomheder i stikprøven

(112)

Kommissionen beregnede de stikprøveudtagne EU-producenters rentabilitet som nettofortjenesten før skat ved salg af samme vare til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i Unionen udtrykt i procent af omsætningen i forbindelse med dette salg. Rentabiliteten forblev lav. Den viser dog en let positiv tendens i den betragtede periode, idet den steg fra 1 % til 3 %. Dette var forbundet med de faldende produktionsomkostninger for virksomhederne i stikprøven (- 9 %). Bag dette gennemsnit er der imidlertid store forskelle mellem de stikprøveudtagne EU-producenter, idet nogle virksomheder slet ikke opnår fortjeneste.

(113)

Nettolikviditeten er udtryk for EU-producenternes evne til at selvfinansiere deres aktiviteter. Tendensen i nettolikviditeten udviklede sig positivt mod slutningen af den betragtede periode (i 2019 og første halvdel af 2020), men i 2018 skete der et kraftigt fald i likviditeten. Faldet i 2018 skyldes hovedsageligt den specifikke situation for kun en af virksomhederne i stikprøven, som har en særlig forretningsmodel. For de to andre virksomheder i stikprøven var tendensen forholdsvis stabil.

(114)

Investeringerne i virksomhederne i stikprøven viser ikke en klar tendens i den betragtede periode. Investeringer fra den ene eller den anden virksomhed i stikprøven eller fraværet heraf kan bringe investeringsniveauet op og ned fra det ene år til det næste. Investeringerne udgjorde ca. 1-2 % af omsætningen i den betragtede periode, hvilket er begrænset.

(115)

Investeringsafkastet er fortjenesten i procent af den bogførte nettoværdi af investeringerne. Den udviklede sig positivt i den betragtede periode og forblev høj i NUP. Dette høje investeringsafkast hænger imidlertid hovedsageligt sammen med investeringernes lave bogførte nettoværdi snarere end med et højt overskud.

4.6.   Konklusion vedrørende skade

(116)

I den betragtede periode steg importmængderne fra tredjelande i forbindelse med næsten ikkeeksisterende import fra USA betydeligt (med 145 %), men deres prisniveau steg også (med 11 %). Samtidig faldt EU-erhvervsgrenens priser (med 8 %) i overensstemmelse med et fald i produktionsomkostningerne (med 9 %). Konsekvensen er, at prisforskellen mellem eksportører fra tredjelande og EU-producenterne i stikprøven blev reduceret, hvilket øgede EU-erhvervsgrenens konkurrenceevne.

(117)

Samlet set viser skadesindikatorerne en positiv tendens i den betragtede periode, navnlig med hensyn til produktion (+ 11 %), produktionskapacitet (+ 9 %) og salg (+ 7 %) og viser, at Unionens biodieselindustri langsomt er ved at genrejse sig efter tidligere skade. Analysen af skadesindikatorerne viser, at EU-erhvervsgrenen i øjeblikket ikke lider væsentlig skade. Nogle indikatorer, navnlig en lav rentabilitet (≤ 3 %), tyder dog på, at den stadig befinder sig i en sårbar økonomisk situation.

(118)

På grundlag af ovenstående konkluderede Kommissionen, at EU-erhvervsgrenen ikke led væsentlig skade i den i grundforordningens artikel 3, stk. 5, omhandlede betydning i den nuværende undersøgelsesperiode.

5.   SANDSYNLIGHEDEN FOR FORNYET SKADE

(119)

Kommissionen vurderede i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 2, om der var sandsynlighed for fornyelse af den skade, som var forårsaget af dumpingimporten fra USA, hvis foranstaltningerne fik lov at udløbe.

(120)

I den forbindelse undersøgte Kommissionen produktionskapaciteten og den uudnyttede kapacitet i USA, de sandsynlige prisniveauer for importen fra USA uden antidumpingforanstaltninger og deres indvirkning på EU-erhvervsgrenen, herunder underbud, uden antidumpingforanstaltninger.

5.1.   Produktionskapacitet og uudnyttet kapacitet i USA

(121)

Som beskrevet i afsnit 3.3.4 ovenfor er de mængder, der kunne eksporteres af amerikanske biodieselproducenter, betydelige i forhold til EU-markedets størrelse. Den uudnyttede kapacitet udgør 18 % af EU-forbruget i NUP. Kommissionen konkluderede derfor, at den uudnyttede kapacitet er betydelig.

5.2.   Sandsynlige prisniveauer for importen fra USA uden antidumpingforanstaltninger

(122)

Som beskrevet i afsnit 3.3.2 ovenfor eksporterede de amerikanske producenter på grundlag af den nuværende prispolitik på tredjelandes eksportmarkeder til deres vigtigste tredjelandsmarkeder til priser, der var lavere end hjemmemarkedspriserne i USA. Som anført i betragtning 77-78 underbyder disse priser desuden i gennemsnit EU-erhvervsgrenens priser på EU-markedet med 6,4 %. I betragtning af prisniveauet for eksporten fra USA til andre tredjelandsmarkeder er eksport til Unionen derfor potentielt meget mere attraktiv for amerikanske eksportører. Derudover er EU-markedet som anført i afsnit 3.3.6 meget attraktivt, da det er det største marked i verden, og da der anvendes betydelige incitamenter på EU-plan og nationalt plan for at fremme forbruget af biodiesel.

5.3.   Den sandsynlige indvirkning på EU-erhvervsgrenen

(123)

Hvis foranstaltningerne får lov at udløbe, vil betydelige mængder biodiesel til dumpingpriser fra USA derfor udøve et meget kraftigt nedadrettet pres på EU-priserne og have en betydelig indvirkning på EU-erhvervsgrenens økonomiske situation. Som følge heraf er det sandsynligt, at EU-erhvervsgrenens produktions- og salgsmængder vil falde, og at den lille fortjeneste, som erhvervsgrenen i øjeblikket opnår, vil blive vendt til tab.

(124)

Kommissionen vurderede endvidere de mulige virkninger af importen ved at opstille to mulige scenarier, hvis foranstaltningerne fik lov til at udløbe, nemlig 1) en stigning i importen fra USA og 2) et prisfald i Unionen som følge af øget konkurrence, alt andet lige.

(125)

I det første scenarie modellerede Kommissionen to mulige niveauer for importen fra USA. Den første mulighed betød, at importen fra USA ville nå op på de tidligere mængder (i den oprindelige undersøgelsesperiode (20)), dvs. 1,1 mio. ton. Som følge af stigningen i importen fra USA og det deraf følgende fald i EU-erhvervsgrenens salg vil EU-erhvervsgrenens rentabilitet falde med 0,14 procentpoint, dvs. fra + 2,84 % til + 2,70 %. Den anden mulighed tog hensyn til den meget betydelige stigning i EU-markedets størrelse fra 6,6 mio. ton i den oprindelige undersøgelsesperiode til 17 mio. ton i NUP (+ 158 %). I den forbindelse modellerede Kommissionen en kraftig stigning i importen svarende til den samme markedsandel for USA på 17,2 % som i den oprindelige undersøgelsesperiode. Resultatet var, at EU-erhvervsgrenens rentabilitet ville falde med 0,41 procentpoint, dvs. fra + 2,84 % til + 2,43 %. I begge tilfælde kan virkningen af en kraftig stigning i importen fra USA i faste priser beskrives som ret moderat. Dette hænger sammen med den store andel af de variable omkostninger i biodieselindustrien.

(126)

I det andet scenarie blev virkningen af et prisfald anset for at være potentielt meget skadelig. I tilfælde af et fald i EU-priserne til niveauet for de amerikanske eksportpriser til tredjelande (721 EUR pr. ton) ville fortjenesten falde fra + 2,84 % til - 3,88 %. I tilfælde af et fald i EU-priserne med 10 %, dvs. fra 771 EUR pr. ton til 694 EUR pr. ton, ville fortjenesten blive reduceret fra + 2,84 % til - 7,94 %. Et prisfald på over - 2,9 % ville under alle omstændigheder medføre, at EU-erhvervsgrenens ingen fortjeneste opnår.

(127)

Hvis foranstaltningerne får lov at udløbe, er det i realiteten meget sandsynligt, at der vil forekomme en kombination af de to ovennævnte scenarier på markedet. Navnlig kan det forventes, at betydelige mængder biodiesel med oprindelse i USA kommer ind på EU-markedet og til lavere priser end EU-erhvervsgrenens priser. Som følge heraf vil EU-erhvervsgrenens markedsandel falde såvel som dens priser. Dette ville medføre betydelige tab for EU-erhvervsgrenen.

5.4.   Konklusion vedrørende sandsynligheden for fornyet skade

(128)

På dette grundlag og under henvisning til EU-erhvervsgrenens nuværende skrøbelige situation konkluderede Kommissionen, at en manglende indførelse af foranstaltninger efter al sandsynlighed ville føre til en betydelig stigning i dumpingimporten fra USA til skadevoldende priser, og at der sandsynligvis igen ville blive forvoldt væsentlig skade.

6.   UNIONENS INTERESSER

(129)

I henhold til grundforordningens artikel 21 undersøgte Kommissionen, om en opretholdelse af de gældende antidumpingforanstaltninger ville være i strid med Unionens interesser som helhed. Unionens interesser blev fastlagt på grundlag af en vurdering af alle de forskellige involverede parters interesser, dvs. EU-erhvervsgrenens, importørernes og brugernes interesser. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 21, stk. 1, tredje punktum, blev der taget særligt hensyn til behovet for at beskytte erhvervsgrenen mod de negative virkninger af skadevoldende dumping.

6.1.   EU-erhvervsgrenens interesser

(130)

Hvis de gældende foranstaltninger får lov at udløbe, vil EU-erhvervsgrenen helt sikkert blive konfronteret med øget illoyal konkurrence fra de amerikanske biodieselproducenter, hvilket sandsynligvis vil sætte en brat stopper for den igangværende genrejsning af EU-erhvervsgrenen.

(131)

Kommissionen konkluderede, at videreførelsen af foranstaltningerne ville være i EU-erhvervsgrenens interesse.

6.2.   Ikke forretningsmæssigt forbundne importørers interesser

(132)

Ingen importør modsatte sig forlængelsen af foranstaltningerne.

(133)

Shell Trading Rotterdam hævdede, at foranstaltningerne ved at begrænse udbuddet på EU-markedet vil føre til højere priser. Virksomheden bemærkede også tilgængeligheden af biodiesel fra andre markeder.

(134)

Foranstaltningerne synes ikke at påvirke importørerne væsentligt, da der findes alternative forsyningskilder. Dette fremgår af den betydelige markedsandel for importen fra tredjelande.

(135)

Kommissionen konkluderede derfor, at videreførelsen af foranstaltningerne ikke ville være til væsentlig skade for EU-erhvervsgrenens interesse.

6.3.   Brugernes interesser

(136)

Brugernes deltagelse i undersøgelsen var begrænset.

(137)

To brugere, Preem, den største brændstofvirksomhed i Sverige, og Valero Energy Ltd Ireland hævdede, at forlængelsen af foranstaltningerne vil være en direkte hindring for den grønne udvikling af transportsektoren i Europa. Preem og Valero Energy Ltd Ireland anmodede specifikt om, at HVO udelukkes fra den nuværende varedækning, da de forventer en mangel på HVO i de kommende år. Valero Energy Ltd. Irland henviste specifikt til EU's mål for vedvarende energi til transport for 2030 og hævdede, at disse mål ikke ville blive nået i betragtning af den nuværende EU-produktion.

(138)

Kommissionen bemærkede, at EU-producenterne har tilstrækkelig kapacitet til at dække den nuværende efterspørgsel og endda uudnyttet kapacitet til at dække den fremtidige stigning og eksporten, hvis det er nødvendigt. Desuden var det for tidligt at vurdere med sikkerhed, om der sandsynligvis vil opstå mangel i 2030, navnlig i lyset af de seneste udvidelser af EU's kapacitet. Når dette er sagt, vil Kommissionen muligvis være bedre i stand til at vurdere situationen, hvis den anmodes om at foretage en udløbsundersøgelse om fem år. Denne påstand blev derfor afvist.

(139)

Intet tyder på, at de gældende foranstaltninger har påvirket EU-brugerne af biodiesel negativt, og der er i særdeleshed ingen beviser for, at de gældende foranstaltninger har haft en negativ påvirkning af deres rentabilitet.

(140)

Kommissionen konkluderede derfor, at videreførelsen af foranstaltningerne ikke ville være i modstrid med brugernes interesse.

6.4.   Konklusion vedrørende Unionens interesser

(141)

På baggrund af ovenstående konkluderede Kommissionen, at der ikke var tvingende årsager til, at det ikke var i Unionens interesse at opretholde de gældende foranstaltninger over for importen af biodiesel med oprindelse i USA.

7.   ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

(142)

I betragtning af Kommissionens konklusioner vedrørende sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping og skade følger det, at i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 2, bør antidumpingforanstaltningerne over for importen af biodiesel med oprindelse i USA, som blev indført ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1518, som ændret ved forordning (EU) 2016/676, opretholdes.

(143)

Som det fremgår af betragtning 1, blev den gældende antidumpingtold på importen af biodiesel fra USA udvidet til også at omfatte importen af samme vare afsendt fra Canada, uanset om den er angivet med oprindelse i Canada, og importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, med oprindelse i USA.

(144)

Den antidumpingtold, der skal opretholdes, skal fortsat udvides til importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om varen er angivet med oprindelse i Canada, og importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, med oprindelse i USA.

(145)

De eksporterende producenter fra Canada, der blev fritaget for foranstaltningerne ifølge gennemførelsesforordning (EU) 2015/1518, bør også fritages for de foranstaltninger, der indføres ved nærværende forordning.

(146)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved grundforordningens artikel 15, stk. 1.

(147)

I henhold til artikel 109 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (21) er rentesatsen, når et beløb skal tilbagebetales som følge af en dom afsagt af Den Europæiske Unions Domstol, den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine vigtigste refinansieringstransaktioner, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, den første kalenderdag i hver måned.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, almindeligt kendt som »biodiesel«, både i ren form og i blandinger indeholdende mere end 20 vægtprocent fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, henhørende under KN-kode ex 1516 20 98 (Taric-kode 1516209829), ex 1518 00 91 (Taric-kode 1518009129), ex 1518 00 99 (Taric-kode 1518009929), ex 2710 19 43 (Taric-kode 2710194329), ex 2710 19 46 (Taric-kode 2710194629), ex 2710 19 47 (Taric-kode 2710194729), ex 2710 20 11 (Taric-kode 2710201129), ex 2710 20 16 (Taric-kode 2710201629), ex 3824 99 92 (Taric-kode 3824999212), ex 3826 00 10 (Taric-kode 3826001029, 3826001059, 3826001099) og ex 3826 00 90 (Taric-kode 3826009019), og med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.

2.   Den endelige antidumpingtold fastsættes til et fast beløb af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet, for den i stk. 1 omhandlede vare fremstillet af følgende virksomheder:

Virksomhed

Antidumpingtold, EUR pr. ton netto

Taric-tillægskode

Archer Daniels Midland Company, Decatur

68,6

A933

Cargill Inc., Wayzata

0

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

70,6

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

76,5

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

198,0

A937

World Energy Alternatives LLC, Boston

82,7

A939

Virksomheder opført i bilag I

115,6

Se bilag I

Alle andre virksomheder

172,2

A999

Antidumpingtolden på blandinger fastsættes på grundlag af vægtprocenten af det samlede indhold af fedtsyremonoalkylestere og paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, i blandingen (biodieselindholdet).

3.   Anvendelsen af den individuelle toldsats, der er fastsat for de i stk. 2 omhandlede virksomheder, er betinget af, at der over for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en gyldig handelsfaktura, der overholder kravene i bilag II. Hvis der ikke fremlægges en sådan faktura, anvendes toldsatsen for »alle andre virksomheder«.

4.   Hvis en part i Amerikas Forenede Stater over for Kommissionen fremlægger tilstrækkelig dokumentation for:

a)

at denne ikke eksporterede de varer, der er beskrevet i artikel 1, stk. 1, med oprindelse i Amerikas Forenede Stater i undersøgelsesperioden (1. april 2007-31. marts 2008),

b)

at denne ikke er forretningsmæssigt forbundet med en eksportør eller producent, der er omfattet af de foranstaltninger, som indføres ved denne forordning, og

c)

at denne enten har eksporteret de pågældende varer eller har indgået en uigenkaldelig kontraktmæssig forpligtelse om at eksportere en betydelig mængde til Unionen efter udløbet af undersøgelsesperioden,

kan Kommissionen ændre bilag I med henblik på at lade nævnte part være omfattet af tolden for samarbejdsvillige producenter, der ikke indgår i stikprøven, dvs. 115,6 EUR pr. ton.

Artikel 2

1.   Den endelige antidumpingtold for »alle andre virksomheder« i artikel 1, stk. 2, udvides til importen af fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, almindeligt kendt som »biodiesel«, både i ren form og i blandinger indeholdende mere end 20 vægtprocent fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, afsendt fra Canada, uanset om varen er angivet med oprindelse i Canada, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 1516 20 98 (Taric-kode 1516209821), ex 1518 00 91 (Taric-kode 1518009121), ex 1518 00 99 (Taric-kode 1518009921), ex 2710 19 43 (Taric-kode 2710194321), ex 2710 19 46 (Taric-kode 2710194621), ex 2710 19 47 (Taric-kode 2710194721), ex 2710 20 11 (Taric-kode 2710201121), ex 2710 20 16 (Taric-kode 2710201621), ex 3824 99 92 (Taric-kode 3824999210), ex 3826 00 10 (Taric-kode 3826001020, 3826001050, 3826001089), og ex 3826 00 90 (Taric-kode 3826009011), med undtagelse af varer produceret af følgende virksomheder:

Land

Virksomhed

Taric-tillægskode

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

Canada

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada

C114

Canada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Den told, der skal udvides, er tolden fastsat for »alle andre virksomheder« i artikel 1, stk. 2, som er en endelig antidumpingtold på 172,2 EUR pr. ton netto.

Antidumpingtolden på blandinger fastsættes på grundlag af vægtprocenten af det samlede indhold af fedtsyremonoalkylestere og paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, i blandingen (biodieselindholdet).

2.   Anvendelsen af fritagelser, som er blevet indrømmet de virksomheder, som fremgår af stk. 1, eller som Kommissionen har givet tilladelse til, jf. artikel 4, stk. 2, er betinget af, at der over for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en gyldig handelsfaktura, der overholder kravene i bilag II. Hvis en sådan faktura ikke fremlægges, finder den ved stk. 1 indførte told anvendelse.

Artikel 3

1.   Den endelige antidumpingtold i artikel 1, stk. 2, udvides til importen af fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, almindeligt kendt som »biodiesel«, i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller derunder fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, med oprindelse i USA, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 1516 20 98 (Taric-kode 1516209830), ex 1518 00 91 (Taric-kode 1518009130), ex 1518 00 99 (Taric-kode 1518009930), ex 2710 19 43 (Taric-kode 2710194330), ex 2710 19 46 (Taric-kode 2710194630), ex 2710 19 47 (Taric-kode 2710194730), ex 2710 20 11 (Taric-kode 2710201130), ex 2710 20 16 (Taric-kode 2710201630), ex 3824 99 92 (Taric-kode 3824999220) og ex 3826 00 90 (Taric-kode 3826009030).

Antidumpingtolden på blandinger fastsættes på grundlag af vægtprocenten af det samlede indhold af fedtsyremonoalkylestere og paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, i blandingen (biodieselindholdet).

2.   Anvendelsen af den individuelle toldsats, der er fastsat for de i artikel 1, stk. 2, omhandlede virksomheder, er betinget af, at der over for medlemsstaternes toldmyndigheder forelægges en gyldig handelsfaktura, der overholder kravene i bilag III. Hvis der ikke fremlægges en sådan faktura, anvendes toldsatsen i henhold til artikel 1, stk. 2, for »alle andre virksomheder«.

Artikel 4

1.   Anmodninger om fritagelse for den ved artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1, udvidede told indgives skriftligt på et af Den Europæiske Unions officielle sprog og underskrives af en person, der har beføjelse til at repræsentere den anmodende enhed. Anmodningen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat G

Rue de la loi 170, CHAR 04/034

1049 Bruxelles

BELGIEN

E-mail: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu

2.   I overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1036 kan Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg ved en afgørelse give tilladelse til, at import fra virksomheder, der ikke omgår de ved artikel 1 indførte antidumpingforanstaltninger, fritages for den ved artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1, udvidede told.

Artikel 5

I tilfælde, hvor varer er blevet beskadiget før overgangen til fri omsætning, og hvor den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, derfor fordeles med henblik på fastsættelse af toldværdien i henhold til artikel 131, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (22) reduceres den antidumpingtold, der er fastsat i artikel 1, 2 og 3, med en procentsats svarende til fordelingen af den pris, der faktisk er betalt eller skal betales.

De gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 599/2009 af 7. juli 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (EUT L 179 af 10.7.2009, s. 26).

(3)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 444/2011 af 5. maj 2011 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 599/2009 på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, til importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om den er angivet med oprindelse i Canada, om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 599/2009, til importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Singapore (EUT L 122 af 11.5.2011, s. 12).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1518 af 14. september 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 239 af 15.9.2015, s. 69).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/676 af 29. april 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1518 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 116 af 30.4.2016, s. 31).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1598 af 22. september 2017 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1518 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 245 af 23.9.2017, s. 1).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1121 af 10. august 2018 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1518 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 204 af 13.8.2018, s. 33).

(8)  Meddelelse om det forestående udløb af visse antidumpingforanstaltninger (EUT C 18 af 20.1.2020, s. 20).

(9)  Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (EUT C 303 af 14.9.2020, s. 18).

(10)  Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antisubsidieforanstaltningerne vedrørende importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (EUT C 303 af 14.9.2020, s. 7).

(11)  Tron-dokument: t21.000417.

(12)  Meddelelse om konsekvenserne af udbruddet af covid-19 for antidumping- og antisubsidieundersøgelser (EUT C 86 af 16.3.2020, s. 6).

(13)  Kommissionens forordning (EF) nr. 193/2009 af 11. marts 2009 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (EUT L 67 af 12.3.2009, s. 22).

(14)  Forbruget er baseret på data for EU-27, ekskl. data vedrørende Det Forenede Kongerige.

(15)  Importmængden er baseret på data for EU-27, ekskl. data vedrørende Det Forenede Kongerige.

(16)  Importen fra tredjelande er baseret på data for EU-27, eksklusive data vedrørende Det Forenede Kongerige som medlemsstat, men inklusive data vedrørende Det Forenede Kongerige som tredjeland.

(17)  De makroøkonomiske data var baseret på EU-27 eksklusive data fra Det Forenede Kongerige.

(18)  USDA, Biofuels Annual report (GAIN report), 29. juni 2020.

(19)  De mikroøkonomiske indikatorer er baseret på data for EU-28, inkl. Det Forenede Kongerige. På grundlag af de stikprøveudtagne EU-producenters lave salgsmængde i Det Forenede Kongerige (ca. 1,1 % af disse producenters gennemsnitlige EU-salg i NUP) synes virkningen af transaktioner vedrørende Det Forenede Kongerige at være minimal for vurderingen af skade, og konklusionerne om væsentlig skade ville derfor ikke være blevet ændret ved anvendelse af data for EU-27.

(20)  1. april 2007 til 31. marts 2008.

(21)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(22)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).


BILAG I

Virksomhedsnavn

By

Taric-tillægskode

AG Processing Inc.

Omaha

A942

Alabama Clean Fuels Coalition Inc.

Birmingham

A940

American Made Fuels, Inc.

Canton

A940

Arkansas SoyEnergy Group

DeWitt

A940

Arlington Energy, LLC

Mansfield

A940

Athens Biodiesel, LLC

Athens

A940

Beacon Energy

Cleburne

A940

Biodiesel of Texas, Inc.

Denton

A940

BioDiesel One Ltd

Southington

A940

Buffalo Biodiesel, Inc

Tonawanda

A940

BullDog BioDiesel

Ellenwood

A940

Carbon Neutral Solutions, LLC

Mauldin

A940

Central Iowa Energy LLC

Newton

A940

Chesapeake Custom Chemical Corp.

Ridgeway

A940

Community Fuels

Stockton

A940

Delta BioFuels Inc.

Natchez

A940

Diamond Biofuels

Mazon

A940

Direct Fuels

Euless

A940

Eagle Creek Fuel Services, LLC

Baltimore

A940

Earl Fisher Bio Fuels

Chester

A940

East Fork Biodiesel LLC

Algona

A940

ECO Solutions, LLC

Chatsworth

A940

Ecogy Biofuels LLC

Tulsa

A940

ED & F Man Biofuels Inc.

New Orleans

A940

Freedom Biofuels Inc.

Madison

A940

Fuel & Lube, LLC

Richmond

A940

Fuel Bio

Elizabeth

A940

FUMPA Bio Fuels

Redwood Falls

A940

Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels)

Houston

A940

Geo Green Fuels LLC

Houston

A940

Georgia Biofuels Corp.

Loganville

A940

Green River Biodiesel, Inc.

Moundville

A940

Griffin Industries Inc.

Cold Spring

A940

High Plains Bioenergy

Guymon

A940

Huish Detergents Inc.

Salt Lake City

A940

Incobrasa Industries Ltd.

Gilman

A940

Independence Renewable Energy Corp.

Perdue Hill

A940

Indiana Flex Fuels

LaPorte

A940

Innovation Fuels Inc.

Newark

A940

Iowa Renewable Energy LLC

Washington

A940

Johann Haltermann Ltd.

Houston

A940

Lake Erie Biofuels LLC

Erie

A940

Leland Organic Corporation

Leland

A940

Louis Dreyfus Agricultural Industries LLC

Claypool

A940

Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC

Claypool

A940

Memphis Biofuels, LLC

Memphis

A942

Middle Georgia Biofuels

East Dublin

A940

Middletown Biofuels LLC

Blairsville

A940

Musket Corporation

Oklahoma City

A940

New Fuel Company

Dallas

A940

North Mississippi Biodiesel

New Albany

A940

Northern Biodiesel, Inc.

Ontario

A940

Northwest Missouri Biofuels, LLC

St. Joseph

A940

Nova Biofuels Clinton County LLC

Clinton

A940

Nova Biosource

Senaca

A940

Organic Fuels Ltd.

Houston

A940

Organic Technologies

Coshocton

C482

Owensboro Grain Company LLC

Owensboro

A940

Paseo Cargill Energy, LLC

Kansas City

A940

Peach State Labs Inc.

Rome

A940

Perihelion Global, Inc.

Opp

A940

Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.

Philadelphia

A940

Pinnacle Biofuels, Inc.

Crossett

A940

PK Biodiesel

Woodstock

A940

Pleasant Valley Biofuels, LLC

American Falls

A940

RBF Port Neches LLC

Houston

A940

Red Birch Energy, Inc.

Bassett

A940

Red River Biodiesel Ltd.

New Boston

A940

REG Ralston LLC

Ralston

A940

Renewable Energy Products, LLC

Santa Fe Springs

A940

Riksch BioFuels LLC

Crawfordsville

A940

Safe Renewable Corp.

Conroe

A940

Sanimax Energy Inc.

DeForest

A940

Scott Petroleum

Itta Bena

A942

Seminole Biodiesel

Bainbridge

A940

Soy Solutions

Milford

A940

SoyMor Biodiesel LLC

Albert Lea

A940

Sunshine BioFuels, LLC

Camilla

A940

TPA Inc.

Warren

A940

Trafigura AG

Stamford

A940

U.S. Biofuels Inc.

Rome

A940

United Oil Company

Pittsburgh

A940

Valco Bioenergy

Harlingen

A940

Vanguard Synfuels, LLC

Pollock

A940

Vinmar Overseas, Ltd

Houston

A938

Vitol Inc.

Houston

A940

Walsh Bio Diesel, LLC

Mauston

A940

Western Dubque Biodiesel LLC

Farley

A940

Western Iowa Energy LLC

Wall Lake

A940

Western Petroleum Company

Eden Prairie

A940


BILAG II

Den gyldige handelsfaktura, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, og artikel 2, stk. 2, skal indeholde en erklæring underskrevet af en dertil bemyndiget person i den enhed, der har udstedt handelsfakturaen, og være udformet på følgende måde:

navn og stilling for den ansatte i den enhed, der har udstedt handelsfakturaen og

følgende erklæring:

»Undertegnede bekræfter, at den mængde fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, almindeligt kendt som »biodiesel«, både i ren form og i blandinger indeholdende mere end 20 vægtprocent fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, der er solgt til eksport til Den Europæiske Union, og som er omfattet af denne faktura, er fremstillet af [virksomhedens navn og adresse] [Taric-tillægskode] i [det pågældende land/de pågældende lande]. Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.«


BILAG III

Den gyldige handelsfaktura, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, skal indeholde en erklæring underskrevet af en af de ansatte i den enhed, der har udstedt handelsfakturaen, og udformet på følgende måde:

navn og stilling for den ansatte i den enhed, der har udstedt handelsfakturaen, og

følgende erklæring:

»Undertegnede bekræfter, at den mængde fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, almindeligt kendt som »biodiesel«, både i ren form og i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, der er solgt til eksport til Den Europæiske Union, og som er omfattet af denne faktura, er fremstillet af [virksomhedens navn og adresse] [Taric-tillægskode] i Amerikas Forenede Stater. Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.«


2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/62


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1267

af 29. juli 2021

om indførelse af endelig udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1), særlig artikel 18, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   SAGSFORLØB

1.1.   Tidligere undersøgelser og gældende foranstaltninger

(1)

Ved forordning (EF) nr. 598/2009 (2)« indførte Rådet en endelig udligningstold på mellem 211,2 EUR og 237 EUR pr. nettoton på importen af fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, almindeligt kendt som »biodiesel«, både i ren form og i blandinger indeholdende mere end 20 vægtprocent fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, på daværende tidspunkt henhørende under KN-kode ex 1516 20 98 (Taric-kode 1516209820), ex 1518 00 91 (Taric-kode 1518009120), ex 1518 00 99 (Taric-kode 1518009920), ex 2710 19 41 (Taric-kode 2710194120), 3824 90 91 og ex 3824 90 97 (Taric-kode 3824909787) og med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (»USA« eller »det pågældende land«). Den udligningstold, der indførtes ved nævnte forordning, benævnes herefter »de oprindelige foranstaltninger«. Den undersøgelse, der førte til indførelsen af de oprindelige foranstaltninger, benævnes herefter »den oprindelige undersøgelse«.

(2)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 443/2011 (3) udvidede Rådet efter en antiomgåelsesundersøgelse den endelige udligningstold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 598/2009, til importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om varen var angivet med oprindelse i Canada, med undtagelse af importen fra virksomhederne BIOX Corporation, Oakville og Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada. Ved samme forordning udvidede Rådet også den endelige udligningstold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 598/2009, til importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, med oprindelse i USA.

(3)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1519 (4) genindførte Europa-Kommissionen de endelige udligningsforanstaltninger over for importen af biodiesel med oprindelse i USA efter en udløbsundersøgelse (»den tidligere udløbsundersøgelse«).

(4)

Desuden udvidede gennemførelsesforordning (EU) 2015/1519, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/675 (5), også den endelige udligningstold til at omfatte importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om varen er angivet med oprindelse i Canada eller ej, med undtagelse af biodiesel fremstillet af virksomhederne BIOX Corporation, Oakville og Rothsay Biodiesel, Guelph, begge beliggende i Ontario, Canada, samt af virksomheden DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Nova Scotia, Canada. Ved samme forordning udvidede Europa-Kommissionen også den endelige udligningstold til at omfatte importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, med oprindelse i USA.

(5)

Den gældende udligningstold er faste beløb på mellem 211,2 EUR og 237 EUR pr. ton netto på importen fra de eksporterende producenter.

1.2.   Anmodning om en udløbsundersøgelse

(6)

Efter offentliggørelsen af en meddelelse om det forestående udløb (6) modtog Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) en anmodning om en undersøgelse i henhold til artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (»grundforordningen«).

(7)

Anmodningen om en undersøgelse blev indgivet den 11. juni 2020 af European Biodiesel Board (»EBB« eller »ansøgeren«) på vegne af EU-producenter, der tegner sig for mere end 25 % af Unionens samlede produktion af biodiesel. Anmodningen om undersøgelsen blev begrundet med, at foranstaltningernes udløb sandsynligvis vil medføre fortsat eller fornyet forekomst af subsidieret biodiesel, der indføres i Unionen, og fornyet skade for EU-erhvervsgrenen.

2.   INDLEDNING AF EN UDLØBSUNDERSØGELSE

(8)

Kommissionen fastslog efter høring af det udvalg, der er nedsat ved artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (7), at der forelå tilstrækkelige beviser til at indlede en udløbsundersøgelse, og indledte den 14. september 2020 en udløbsundersøgelse af importen af biodiesel med oprindelse i USA på grundlag af grundforordningens artikel 18, stk. 1. Den offentliggjorde en indledningsmeddelelse i Den Europæiske Unions Tidende (8) (»indledningsmeddelelsen«).

(9)

Samme dag, den 14. september 2020, indledte Kommissionen en parallel udløbsundersøgelse af de gældende antidumpingforanstaltninger over for importen af biodiesel med oprindelse i USA.

(10)

Canadas regering fremsatte bemærkninger til denne indledning og bemærkede, at hvis foranstaltningerne opretholdes, bør den fritagelse, der indrømmes tre canadiske biodieselproducenter, bibeholdes. Kommissionen opretholdt undtagelsen i artikel 2 i denne forordning.

2.1.   Den nuværende undersøgelsesperiode og den betragtede periode

(11)

Undersøgelsen af fortsat eller fornyet subsidiering omfattede perioden fra den 1. juli 2019 til den 30. juni 2020 (»den nuværende undersøgelsesperiode eller NUP«). Undersøgelsen af de tendenser, der er relevante for vurderingen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade, omfattede perioden fra den 1. januar 2017 frem til udgangen af den nuværende undersøgelsesperiode (»den betragtede periode«).

2.2.   Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(12)

Denne sag blev indledt den 14. september 2020, dvs. i den overgangsperiode, der blev aftalt mellem Det Forenede Kongerige og Unionen, hvor Det Forenede Kongerige forblev underlagt EU-retten. Denne periode udløb den 31. december 2020. Derfor blev virksomheder og sammenslutninger fra Det Forenede Kongerige pr. 1. januar 2021 ikke længere kvalificeret som interesserede parter i denne procedure.

(13)

Ved et notat til sagsakterne (9) af 15. januar 2021 opfordrede Kommissionen operatører fra Det Forenede Kongerige, som mente, at de stadig kunne betegnes som interesserede parter, til at kontakte den. BP OIL International Limited og Argent Energy anmodede om fortsat at blive betragtet som interesserede parter og fik denne ret på grundlag af den fremlagte dokumentation. Begge virksomheder fremlagde navnlig bevis for eksistensen af forretningsmæssigt forbundne enheder inden for den pågældende koncern, der er aktive på EU-markedet. På den anden side blev det britiske moderselskab Valero Energy Limited erstattet af sit irske datterselskab Valero Energy Limited Ireland, da sidstnævnte er aktivt på EU-markedet.

2.3.   Interesserede parter

(14)

I indledningsmeddelelsen blev interesserede parter opfordret til at kontakte Kommissionen for at deltage i undersøgelsen. Endvidere underrettede Kommissionen specifikt ansøgerne, andre kendte EU-producenter, kendte producenter i USA og de amerikanske myndigheder, kendte importører, brugere og forhandlere samt sammenslutninger, som den vidste, var berørt af indledningen af udløbsundersøgelsen, og opfordrede disse til at deltage.

(15)

De interesserede parter fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til indledningen af udløbsundersøgelsen og til at anmode om en høring med Kommissionen og/eller høringskonsulenten i handelsprocedurer.

2.4.   Stikprøveudtagning

(16)

I indledningsmeddelelsen anførte Kommissionen, at den måske ville anvende en stikprøve i henhold til grundforordningens artikel 27.

 

    Stikprøveudtagning af EU-producenter

(17)

Den 14. september 2020 underrettede Kommissionen de interesserede parter om den foreløbige stikprøve af EU-producenter i henhold til afsnit 5.3 i indledningsmeddelelsen. Den udtog stikprøven på grundlag af produktions- og salgsmængden af samme vare i 2019 samt den geografiske placering af producenterne af samme vare. Stikprøven bestod af tre EU-producenter. De stikprøveudtagne EU-producenter tegnede sig for 17,5 % af de anslåede samlede produktionsmængder af samme vare i Unionen, og der sikres også en god geografisk spredning. Kommissionen opfordrede interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til den foreløbige stikprøve. Der blev ikke modtaget bemærkninger inden for fristen på syv dage efter meddelelsen om den foreløbige stikprøve af EU-producenter.

 

    Stikprøveudtagning af importører

(18)

For at afgøre, om det var nødvendigt med stikprøveudtagning, og i bekræftende fald udtage en stikprøve, anmodede Kommissionen ikke forretningsmæssigt forbundne importører om at indgive de oplysninger, der anmodes om i indledningsmeddelelsen.

(19)

Kun én ikke forretningsmæssigt forbundet importør, Shell Trading Rotterdam BV, fremlagde de ønskede oplysninger, og Kommissionen besluttede derfor, at stikprøveudtagning ikke var nødvendig.

 

    Stikprøveudtagning af eksporterende producenter

(20)

For at afgøre, om det var nødvendigt med stikprøveudtagning og i bekræftende fald udtage en stikprøve, anmodede Kommissionen alle eksporterende producenter i USA om at fremlægge de oplysninger, der var omhandlet i indledningsmeddelelsen. Den anmodede endvidere myndighederne i det eksporterende land om at identificere og/eller kontakte eventuelle andre eksporterende producenter, der kunne være interesserede i at deltage i undersøgelsen.

(21)

Tre eksporterende producenter i USA gav sig til kende og gav udtryk for, at de var villige til at samarbejde med Kommissionen i forbindelse med undersøgelserne. I betragtning af det lave antal besluttede den, at stikprøveudtagning ikke var nødvendig, og alle tre virksomheder blev opfordret til at indsende en spørgeskemabesvarelse.

2.5.   Samarbejde fra det pågældende lands side

(22)

Den 15. oktober 2020 sendte en af de oprindeligt samarbejdsvillige virksomheder en e-mail til Kommissionen med oplysning om, at den ikke ville samarbejde yderligere. Desuden fremlagde de to andre virksomheder heller ikke de ønskede oplysninger inden for den fastsatte frist ved at udfylde og returnere spørgeskemabesvarelserne.

(23)

Den 10. november 2020 sendte Kommissionen et brev til alle tre virksomheder og orienterede dem om, at den havde til hensigt at anvende grundforordningens artikel 28 og basere undersøgelsesresultaterne på de foreliggende faktiske oplysninger. De amerikanske myndigheder blev også orienteret herom. Fristen for at fremsætte bemærkninger til brevet var den 17. november 2020. Der indkom ingen bemærkninger.

(24)

Ved indledningen af undersøgelsen anmodede Kommissionen desuden ved verbalnote af 14. september 2020 USA's myndigheder om at udfylde og returnere det antisubsidiespørgeskema, der var beregnet til USA's regering. Den modtog ikke noget svar inden for den fastsatte frist.

(25)

Den 10. november 2020 sendte Kommissionen en verbalnote til de amerikanske myndigheder og orienterede dem om, at den havde til hensigt at anvende grundforordningens artikel 28 og basere undersøgelsesresultaterne på de foreliggende faktiske oplysninger.

(26)

Fristen for at fremsætte bemærkninger til verbalnoten var den 17. november 2020. Der indkom ingen bemærkninger.

(27)

Kommissionen konkluderede derfor, at hverken eksporterende producenter eller USA's regering samarbejdede i forbindelse med udløbsundersøgelsen. Den besluttede således at anvende bestemmelserne i grundforordningens artikel 28, og at træffe konklusioner, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger.

2.6.   Spørgeskemaer

(28)

Ved indledningen af undersøgelsen blev der stillet en kopi af spørgeskemaerne til rådighed i det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter, og på Generaldirektoratet for Handels websted.

(29)

Der blev modtaget spørgeskemabesvarelser fra de tre EU-producenter i stikprøven og fra en ikke forretningsmæssigt forbundet EU-importør.

2.7.   Kontrol

(30)

I lyset af udbruddet af covid-19 og de nedlukningsforanstaltninger, der er indført af flere medlemsstater og af flere tredjelande, kunne Kommissionen ikke aflægge kontrolbesøg i den foreløbige fase i henhold til grundforordningens artikel 26. Kommissionen krydstjekkede i stedet alle de oplysninger, den anså for nødvendige for sine afgørelser i overensstemmelse med sin meddelelse om konsekvenserne af covid-19-udbruddet for antidumping- og antisubsidieundersøgelser (10). Kommissionen foretog krydstjek uden at aflægge kontrolbesøg af følgende virksomheder/parter:

 

EU-producenter

SAIPOL Bu Diester, Frankrig

CAMPA Iberia S.A.U., Spanien

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Tyskland

 

Importører

Shell Trading Rotterdam BV, Nederlandene

2.8.   Fremlæggelse af oplysninger

(31)

Den 21. maj 2021 fremlagde Kommissionen de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke den påtænkte at opretholde den gældende udligningstold. Alle parter fik en frist til at fremsætte bemærkninger til fremlæggelsen af oplysninger.

(32)

De bemærkninger, som de interesserede parter fremsatte, blev undersøgt af Kommissionen og taget i betragtning, hvor det var relevant. Alle parter, der anmodede derom, fik lejlighed til at blive hørt mundtligt.

3.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

3.1.   Den pågældende vare

(33)

Den pågældende vare er den samme som i den oprindelige undersøgelse og den tidligere udløbsundersøgelse, dvs. fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, almindeligt kendt som »biodiesel«, både i ren form og i blandinger indeholdende mere end 20 vægtprocent fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, med oprindelse i USA, på nuværende tidspunkt henhørende under KN-kode ex 1516 20 98 (Taric-kode 1516209829), ex 1518 00 91 (Taric-kode 1518009129), ex 1518 00 99 (Taric-kode 1518009929), ex 2710 19 43 (Taric-kode 2710194329), ex 2710 19 46 (Taric-kode 2710194629), ex 2710 19 47 (Taric-kode 2710194729), ex 2710 20 11 (Taric-kode 2710201129), ex 2710 20 16 (Taric-kode 2710201629), ex 3824 99 92 (Taric-kode 3824999212), ex 3826 00 10 (Taric-kode 3826001029, 3826001059 og 3826001099) og ex 3826 00 90 (Taric-kode 3826009019) (»den pågældende vare«).

(34)

Biodiesel er et fornyeligt brændstof, der fremstilles af en lang række råmaterialer, dvs. vegetabilske olier såsom rapsolie, sojabønneolie, palmeolie, brugte stegeolier, animalske fedtstoffer eller biomasse.

(35)

Biodiesel anvendes i transportsektoren, hovedsagelig blandet med mineralsk diesel (dvs. olie/konventionel diesel) og meget marginalt i ren form (B100).

3.2.   Samme vare

(36)

Som fastslået i den oprindelige undersøgelse og i den tidligere udløbsundersøgelse bekræftede denne udløbsundersøgelse, at følgende varer har samme grundlæggende fysiske, kemiske og [tekniske] egenskaber og samme grundlæggende anvendelsesformål:

den pågældende vare

den vare, der fremstilles og sælges på hjemmemarkedet i USA og

den vare, der produceres og sælges i Unionen af EU-erhvervsgrenen.

(37)

Disse varer anses derfor for at være samme vare, jf. grundforordningens artikel 2, litra c).

3.3.   Påstande vedrørende varedækningen

(38)

Den svenske virksomhed Preem AB og Valero Energy Ltd Ireland, brændstofproducenter og -leverandører og som sådan brugere af den pågældende vare, hævdede, at biodiesel udvundet af Fatty Acid Methyl Ester (FAME) og biodiesel fra hydrogenbehandlet vegetabilsk olie (HVO) er to forskellige typer biodiesel, og at HVO bør udelukkes fra den nuværende varedækning. I forordningen fra 2009 om indførelse af midlertidige foranstaltninger (11) blev alle typer biodiesel og biodieselblandinger anset for at være biodieselbrændstoffer. FAME og HVO kan begge blandes med diesel, og på trods af visse forskelle i fysiske egenskaber er varens endelige anvendelsesformål den samme, og begge varer fremstilles af EU-erhvervsgrenen. Desuden definerede klagen i den oprindelige undersøgelse udtrykkeligt dieselolie fremstillet af HVO'er som en del af den pågældende vare, og ingen af parterne anfægtede denne påstand på det pågældende tidspunkt. Påstanden blev derfor afvist.

4.   SANDSYNLIGHEDEN FOR FORTSAT ELLER FORNYET SUBSIDIERING

4.1.   Indledende bemærkninger

(39)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 28, stk. 1, undersøgte Kommissionen, om udløbet af de gældende foranstaltninger sandsynligvis ville føre til fortsat eller fornyet subsidiering af den pågældende vare med oprindelse i USA og til fortsat eller fornyet skade for EU-erhvervsgrenen. På grund af den manglende samarbejdsvilje fra de eksporterende producenters og de amerikanske myndigheders side, jf. betragtning 22-27, var det ikke muligt at foretage en analyse på grundlag af verificerede data fra de eksporterende producenter og fra de amerikanske myndigheder.

(40)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 28 blev konklusionerne vedrørende sandsynligheden for fortsat eller fornyet subsidiering derfor baseret på de foreliggende faktiske oplysninger. Kommissionen gjorde brug af følgende informationskilder: anmodningen om en udløbsundersøgelse og efterfølgende oplysninger indsendt af ansøgeren, Eurostat, Global Trade Atlas (»GTA«) og webstederne for US Energy Information Administration (»EIA«) og det amerikanske landbrugsministerium (»USDA«).

(41)

Kommissionen analyserede navnlig følgende føderale og statslige subsidieordninger, som blev identificeret i anmodningen om en fornyet undersøgelse, og som Kommissionen identificerede som stadig aktive.

(42)

På den anden side analyserede Kommissionen på grund af de amerikanske myndigheders og de amerikanske eksporterende producenters manglende samarbejdsvilje og i betragtning af konklusionerne vedrørende fortsat subsidiering på grundlag af ovennævnte ordninger ikke følgende føderale og statslige subsidieordninger yderligere.

4.2.   Subsidiering — føderale ordninger

4.2.1.   Biodiesel mixture credit and biodiesel credit (fritagelse i forbindelse med biodieselblanding og biodiesel)

4.2.1.1.   Retsgrundlag

(43)

Title 26, Section 40A (b) i US Code (U.S.C.) er retsgrundlaget for en ordning for afgifts- og skattefritagelse for virksomheder, der blander biodiesel, detailhandlere og slutbrugere. Det indeholder bestemmelser om følgende skattefritagelser i forbindelse med biodiesel:

1)

The Biodiesel Mixture Credit (fritagelser i forbindelse med biodieselblandinger)

2)

The Biodiesel Credit (skattefritagelse i forbindelse med biodiesel)

3)

The Small Agri-biodiesel Producer Credit (skattefritagelse for små agro-biodieselproducenter).

(44)

The Biodiesel Mixture Credit har eksisteret i USA's føderale lovgivning siden 2005 (12). I henhold til Section 202 (a) i US Energy and Improvement and Extension Act 2008 skulle denne skattefritagelse udløbe den 31. december 2009 (13). Denne subsidieordning er imidlertid aldrig reelt udløbet, men er indtil videre gentagne gange blevet genindført med tilbagevirkende kraft. Senest genindførte den amerikanske kongres den 20. december 2019 ved Further Consolidated Appropriations Act ordningen i to år fra den 31. december 2017 og forlængede den med 3 år, dvs. indtil den 31. december 2022 (14). Denne 5-årige forlængelse er den længste forlængelse siden indførelsen af denne subsidieordning.

(45)

Efter fremlæggelsen af oplysninger meddelte ansøgeren Kommissionen, at der den 25. maj 2021 blev fremsat et lovforslag i både det amerikanske senat og det amerikanske Repræsentanternes Hus med henblik på at forlænge Biodiesel Mixture Credit Scheme (ordningen for skattefritagelser i forbindelse med biodieselblandinger) med yderligere 3 år, dvs. indtil den 31. december 2025.

(46)

I lighed med The Biodiesel Mixture Credit har The Biodiesel Credit eksisteret i USA's føderale lovgivning siden 2005 (15). I henhold til Section 202 (a) i US Energy and Improvement and Extension Act 2008 skulle denne skattefritagelse udløbe den 31. december 2009 (16). Denne subsidieordning er imidlertid ej heller aldrig reelt udløbet, men er indtil videre gentagne gange blevet genindført med tilbagevirkende kraft. Senest genindførte den amerikanske kongres den 20. december 2019 ved Further Consolidated Appropriations Act ordningen i to år fra den 31. december 2017 og forlængede den med 3 år, dvs. indtil den 31. december 2022 (17).

(47)

Indkomstskattefritagelsen for små agro-biodieselproducenter gælder kun for små producenter af agro-biodiesel. Denne ordning undersøges i betragtning 63-70.

4.2.1.2.   Berettigelse

(48)

Virksomhederne skal producere en blanding af biodiesel og dieselbrændstof, som sælges eller anvendes som brændstof for at være berettiget til den under nr. 1) i betragtning 43 omhandlede fritagelse i forbindelse med biodieselblandinger.

(49)

Virksomheder, der ønsker at blive tilgodeset under ordningen, skal fremvise et certifikat fra producenten eller importøren af biodieselen med en beskrivelse af varen og en angivelse af andelen af henholdsvis biodiesel og agro-biodiesel (18) i varen. Fritagelsen kan enten bestå i en punktafgiftsfritagelse, eller i at virksomheden kan gøre krav på den resterende fritagelse som en refusionsberettiget indkomstskattefritagelse, hvis virksomhedens skyldige punktafgifter er mindre end den samlede punktafgiftsfritagelse. En refusionsberettiget indkomstskattefritagelse er en fritagelse for betaling af indkomstskat eller direkte udbetaling af et beløb. Den er refusionsberettiget, fordi den overskydende fritagelse kan udbetales direkte til skatteyderen som et kontantbeløb, hvis fritagelsen er større end dennes skyldige skat.

(50)

Den under nr. 2) i betragtning 43 omhandlede fritagelse i forbindelse med biodiesel er en ikke-refusionsberettiget indkomstskattefritagelse for detailhandlere eller slutbrugere af ren biodiesel. Fritagelsen i forbindelse med ren biodiesel er kun til rådighed for personer, som hælder den rene biodiesel på et køretøjs brændstofbeholder eller bruger den som brændstof. Det bør bemærkes, at biodieselproducenter, som producerer deres egen biodiesel, også er berettigede til denne fritagelse. For at gøre krav på fritagelsen skal biodieselproducenten altså fungere enten som detailhandler (biodieselen påfyldes slutbrugerens brændstofbeholder) eller slutbruger (biodieselen påfyldes f.eks. producentens egne køretøjer).

4.2.1.3.   Praktisk gennemførelse

(51)

Når biodiesel blandes med dieselbrændstof, kan der gøres krav på en punktafgiftsfritagelse eller en indkomstskattefritagelse. I den nuværende undersøgelsesperiode var den gældende fritagelse 1 USD pr. gallon for alle typer biodiesel, altså også agro-biodiesel og diesel af biomasse.

(52)

Den endelige skattefritagelse for det blandede brændstof afhænger af den andel biodiesel, som det indeholder. Mindstekravet, som også er den mest almindelige praksis, er at blande 0,1 % mineralsk diesel med 99,9 % biodiesel (dette blandingsprodukt kaldes B99 i USA), da dette sikrer, at den maksimale skattefritagelse kan opnås. Andelen af biodiesel i en blandet vare er bestemmende for skattefritagelsen (f.eks. vil 100 gallon B99 indeholde 99,9 gallon biodiesel og være berettiget til en skattefritagelse på 99,90 USD). Det er nemt at ændre biodiesel fra en ren vare (B100) til en blandet vare (B99). Dette indebærer, at ren biodiesel tilsættes 0,1 % mineralsk diesel, og medfører ingen betydelige ændringer af den pågældende vare. Det er selve blandingsprocessen, der udløser berettigelse til fritagelsen.

(53)

Biodieselproducenterne kan gøre krav på fordelen, når de selv foretager blandingen. Producenten skal blande den rene biodiesel med dieselbrændstof. Hvad angår berettigelse til fordelen, er der ingen forskelle mellem blandet biodiesel, der er beregnet til henholdsvis salg på hjemmemarkedet og eksportsalg.

(54)

Virksomheder, som ikke producerer, men køber ren biodiesel, der senere indgår i biodieselblandinger, er også berettiget til skattefritagelsen. Sådanne virksomheder skal indhente et certifikat fra biodieselproducenten eller -importøren (eller eventuelle mellemhandlere), hvori denne bekræfter, at han ikke har opnået nogen skattefritagelse (19).

(55)

Fordelen kan enten opnås som en fritagelse for punktafgift eller indkomstskat eller direkte udbetaling af et kontantbeløb. Uanset om fordelen gives som en punktafgiftsfritagelse, en indkomstskattefritagelse, en udbetaling af et kontantbeløb til skatteyderen eller en kombination af førnævnte, beløber fritagelsen sig til 1 USD pr. gallon.

(56)

Det fremgår af USC, at fritagelsen i forbindelse med biodieselblandinger ikke gives, medmindre virksomheden, der blander biodiesel og mineralsk diesel, er i besiddelse af et certifikat (»Certificate for Biodiesel«) fra biodieselproducenten, hvori producenten bl.a. anfører den mængde biodiesel, som certifikatet vedrører, og hvorvidt der er tale om agro-biodiesel eller biodiesel af en anden type.

(57)

Med hensyn til The Biodiesel Credit og i lighed med den tidligere udløbsundersøgelse kan detailhandleren (eller en biodieselproducent, der handler som detailhandler) eller slutbrugeren af ublandet biodiesel kræve 1,00 USD pr. gallon for alle typer ublandet (ren) biodiesel, der anbringes i brændstoftanken i et køretøj eller anvendes som brændstof. En ikke-refusionsberettiget generel indkomstskattefritagelse for virksomheder indebærer, at virksomheden fritages for indkomstskat. Den er ikke-refusionsberettiget, fordi den overskydende fritagelse ikke kan udbetales direkte til virksomheden som et kontantbeløb, hvis virksomhedens fritagelse er større end den skyldige skat.

(58)

Da biodieselproducenterne er berettigede til disse ordninger og på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger (20) (da der ikke var nogen samarbejdsvilje, jf. betragtning 27), konkluderede Kommissionen, at de amerikanske eksporterende producenter havde fordel heraf.

4.2.1.4.   Konklusion

(59)

Fritagelserne i forbindelse med biodieselblandinger og biodiesel skal betragtes som et skatteincitament, uanset om der er tale om udbetaling af et kontantbeløb (kun for skattefritagelser i forbindelse med biodieselblandinger) eller modregning af skyldige afgifter eller skyldig skat (gælder begge skattefritagelser).

(60)

Kommissionen betragter i overensstemmelse med sine konklusioner i den oprindelige undersøgelse disse ordninger som subsidier i den betydning, der er anvendt i grundforordningens artikel 3, stk. 1, litra a), nr. i) og ii), da ordningerne indebærer, at USA's regering giver et finansielt bidrag i form af direkte tilskud (udbetaling af kontantbeløb kun mulig for fritagelse i forbindelse med biodieselblandinger) og statsindtægter, som er betalbare, men ikke opkræves (modregning af skatter og afgifter) (gælder begge fritagelser). Incitamenterne giver de pågældende virksomheder en fordel.

(61)

Ordningerne er forbeholdt virksomheder i biodieselindustrien og betragtes derfor som specifikke, jf. grundforordningens artikel 4, stk. 2, litra a), og er således udligningsberettigede.

(62)

Endelig indebærer ordningen for skattefritagelser i forbindelse med biodieselblandinger subsidier på 1 USD pr. gallon for alle typer biodiesel, og Kommissionen finder derfor, at der med denne ordning blev ydet et væsentligt subsidiebeløb til amerikanske eksporterende producenter af biodiesel, og at ordningen således var langt den vigtigste ordning i den nuværende undersøgelsesperiode. Et sådant tilskud på 1 USD pr. gallon ville beløbe sig til ca. 302 EUR pr. ton.

4.2.2.   Small Agri-biodiesel Producer Income Tax Credit (indkomstskattefritagelse for små agro-biodieselproducenter)

4.2.2.1.   Retsgrundlag

(63)

Title 26, U.S.C., Section 40A, indeholder også bestemmelser om en indkomstskattefritagelse for små agro-biodieselproducenter såsom skattefritagelser i forbindelse med biodieselblanding og biodiesel.

(64)

I lighed med skattefritagelserne i forbindelse med biodieselblanding og biodiesel, jf. betragtning 44 og 46, har indkomstskattefritagelsen for små agro-biodieselproducenter desuden været gældende i USA's føderale lovgivning siden 2005 (21). I henhold til Section 202 (a) i US Energy and Improvement and Extension Act 2008 skulle denne skattefritagelse udløbe den 31. december 2009 (22). Denne subsidieordning er imidlertid aldrig reelt udløbet, men er gentagne gange blevet genindført med tilbagevirkende kraft. Senest genindførte den amerikanske kongres den 20. december 2019 ved Further Consolidated Appropriations Act ordningen i to år fra den 31. december 2017 og forlængede den med 3 år, dvs. indtil den 31. december 2022.

4.2.2.2.   Berettigelse

(65)

Denne ordning gælder kun for små producenter af ren agro-biodiesel. Virksomheder, der blander eller forhandler, og som køber, men ikke producerer biodiesel, er ikke berettiget til fritagelsen. En lille producent er en person, hvis produktionskapacitet ikke overstiger 60 mio. gallon agro-biodiesel om året.

(66)

En lille agro-biodieselproducent kan gøre krav på en ikke-refusionsberettiget generel indkomstskattefritagelse for virksomheder på 0,10 USD pr. gallon agro-biodiesel, der produceres. Producentens fritagelsesberettigede produktion af agro-biodiesel må ikke overstige 15 mio. gallon pr. skatteår. Hvis en producent skal kunne gøre krav på fritagelsen, skal agro-biodieselen anvendes som brændstof, sælges med henblik på anvendelse som brændstof eller anvendes i en blanding af biodiesel og dieselbrændstof, der anvendes som brændstof eller sælges med henblik på anvendelse som brændstof. Små agro-biodieselproducenter kan således kombinere denne ordning med fritagelsesordningen for biodieselblandinger og dermed modtage i alt 1,10 USD pr. gallon. Store agro-biodieselproducenter er derimod kun berettigede til støtte under fritagelsesordningen i forbindelse med biodieselblandinger.

4.2.2.3.   Praktisk gennemførelse

(67)

Ansøgninger om ikke-refusionsberettiget generel indkomstskattefritagelse for virksomheder indsendes en gang om året i forbindelse med, at ansøgeren indsender sin indkomstskatteangivelse. Fritagelsen pr. gallon biodiesel, der er produceret af ansøgeren i det pågældende skatteår, dog højst 15 mio. gallon, modregnes ansøgerens skyldige selskabsindkomstskat. Hvis beløbet for fritagelsen overstiger ansøgerens skyldige skat, kan det overskydende beløb overføres til efterfølgende skatteår.

(68)

Da biodieselproducenterne er berettigede til denne ordning og på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger (23) (da der ikke var nogen samarbejdsvilje, jf. betragtning 27), konkluderede Kommissionen, at de amerikanske eksporterende producenter havde fordel heraf, ved at anvende de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 28.

4.2.2.4.   Konklusion

(69)

Kommissionen betragter i overensstemmelse med sine konklusioner i den oprindelige undersøgelse denne ordning som subsidier i den betydning, der er anvendt i grundforordningens artikel 3, stk. 1, litra a), nr. ii), da ordningen indebærer, at USA's regering giver et finansielt bidrag i form af indtægter, som er betalbare, men ikke opkræves. Incitamentet giver de pågældende virksomheder en fordel.

(70)

Ordningen er forbeholdt virksomheder, der producerer biodiesel, og betragtes derfor som specifik, jf. grundforordningens artikel 4, stk. 2, litra a), og er således udligningsberettiget.

4.2.3.   USDA Bioenergy Program for Advanced Biofuels (det amerikanske landbrugsministeriums bioenergiprogram for avancerede biobrændstoffer)

4.2.3.1.   Retsgrundlag

(71)

Det amerikanske landsbrugsministeriums (»USDA«'s) bioenergiprogram for avancerede biobrændstoffer (BPAB) er fastlagt i Title IX, section 9005 i Farm Security and Rural Investment Act of 2002 (»2002 Farm Bill) og på nuværende tidspunkt kodificeret i Title 7, Section 8105 i US Code.

(72)

Programmet skulle efter planen udløbe i 2012, men blev forlænget i 2013 (24) og efterfølgende i 2014 (25). Agriculture Act 2014 (landbrugsloven) forlængede således programmet i endnu 5 år til udgangen af 2018. For nylig forlængede Agricultural Improvement Act (loven om forbedring af landbruget) af 20. december 2018 dette subsidieprogram med yderligere fem år, dvs. indtil udgangen af 2023 (26).

4.2.3.2.   Berettigelse

(73)

Med programmet ydes der direkte støtte til producenter af avancerede biobrændstoffer, som generelt defineres som »brændstof udvundet af anden biomasse end majskernestivelse«. Definitionen inkluderer diesel produceret af biomasse (27). Højst 5 % af programmets budget kan fordeles til støtteberettigede producenter med en raffineringskapacitet på over 150 mio. gallon avanceret biobrændstof pr. år. Virksomheder, der blander biodiesel, er ikke støtteberettigede under programmet.

4.2.3.3.   Praktisk gennemførelse (28)

(74)

Deltagerne modtager direkte udbetalinger fra regeringen efter at have ansøgt om at indgå i ordningen. Producenter skal først registreres hos myndighederne og underskrive en kontrakt. Producenter skal indsende en betalingsanmodning for hvert kvartal af skatteåret for at modtage betalinger for produktionen af avanceret biobrændstof i det pågældende kvartal. Der foretages udbetalinger både for den faktiske produktion og for merproduktion. Betalingerne for den faktiske produktion beregnes kvartalsvis for den mængde avanceret biobrændstof, der er produceret hvert kvartal.

(75)

Betalingen for merproduktion ydes for den mængde støtteberettiget avanceret biobrændstof, der er produceret i et skatteår, og som oversteg den mængde, der blev produceret de foregående skatteår (siden 2009).

(76)

Midlerne fordeles mellem de producenter, der giver sig til kende, på grundlag af Btu-værdien (29) af produktionen. Midlerne fordeles ligeligt mellem producenterne afhængigt af Btu-værdien.

(77)

Da biodieselproducenterne er berettigede til denne ordning og på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger (30) (da der ikke var nogen samarbejdsvilje, jf. betragtning 27), konkluderede Kommissionen, at de amerikanske eksporterende producenter havde fordel heraf, ved at anvende de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 28.

4.2.3.4.   Konklusion

(78)

Kommissionen betragtede denne ordning som subsidier i den betydning, der er anvendt i grundforordningens artikel 3, stk. 1, litra a), nr. i), da ordningen indebærer, at USA's regering giver et finansielt bidrag i form af direkte tilskud. Incitamentet giver de pågældende virksomheder en fordel.

(79)

Ordningen er forbeholdt virksomheder, der producerer biodiesel, og betragtes derfor som specifik, jf. grundforordningens artikel 4, stk. 2, litra a), og er således udligningsberettiget.

4.2.4.   Credit for Production of Cellulosic Biofuel (fritagelse ved produktion af celluloseholdigt biobrændstof)

4.2.4.1.   Retsgrundlag

(80)

Ordningen blev iværksat den 1. januar 2009 ved Food, Conservation, and Energy Act of 2008 og forvaltes af Internal Revenue Service (den amerikanske skatteforvaltning). Den er kodificeret i Title 26, Section 40A (b)(6) i US Code).

(81)

Subsidierne skulle oprindeligt udløbe den 31. december 2012. De blev imidlertid forlænget flere gange og senest ved Further Consolidated Appropriations Act af 20. december 2019 indtil den 1. januar 2021.

4.2.4.2.   Berettigelse

(82)

Med ordningen ydes der en ikke-refusionsberettiget generel skattefritagelse for virksomhederne på 1,01 USD pr. gallon til andengenerationsbiodiesel, der anvendes som brændstof eller sælges til brug som brændstof. Producenter, herunder producenter af biodiesel udvundet af ethvert lignocelluloseholdigt eller hemicelluloseholdigt stof, der er tilgængeligt på fornyelig eller tilbagevendende basis, samt algebaserede brændstoffer, er støtteberettigede.

4.2.4.3.   Praktisk gennemførelse

(83)

Da biodieselproducenterne er berettigede til denne ordning og på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger (31) (da der ikke var nogen samarbejdsvilje, jf. betragtning 27), konkluderede Kommissionen, at de amerikanske eksporterende producenter havde fordel heraf, ved at anvende de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 28.

(84)

Det forventes desuden, at celluloseholdige biobrændstoffer vil udgøre en betydelig del af den amerikanske produktion i fremtiden, hvilket fremgår af de mange igangværende projekter, der sigter mod at udvikle cellulosedieselkapacitet (32).

4.2.4.4.   Konklusion

(85)

Kommissionen betragtede denne ordning som subsidier i den betydning, der er anvendt i grundforordningens artikel 3, stk. 1, litra a), nr. i), da ordningen indebærer, at USA's regering giver et finansielt bidrag i form af direkte tilskud. Incitamentet giver de pågældende virksomheder en fordel.

(86)

Ordningen er begrænset til virksomheder, der producerer biodiesel udvundet af ethvert lignocelluloseholdigt eller hemicelluloseholdigt stof, der er tilgængeligt på fornyelig eller tilbagevendende basis, samt algebaserede brændstoffer. Den betragtes derfor som specifik, jf. grundforordningens artikel 4, stk. 2, litra a), og er således udligningsberettiget.

4.2.5.   USDA Biorefinery, Renewable Chemical, and Biobased Product Manufacturing Assistance Programme (det amerikanske landbrugsministeriums støtteprogram for fremstilling af varer baseret på bioraffinering, fornyelige kemikalier og økologiske processer)

4.2.5.1.   Retsgrundlag

(87)

USDA Biorefinery, Renewable Chemical, and Biobased Product Manufacturing Assistance Programme gennemføres i henhold til Title 7, Section 8103 (Biorefinery assistance) i U.S. Code og administreres af USDA (det amerikanske landbrugsministerium).

(88)

Samme program blev kaldt »lånegarantier for avancerede biobrændstoffer« i den foregående udløbsundersøgelse, men blev ikke analyseret i forbindelse med den tidligere udløbsundersøgelse.

(89)

Programmet var i kraft i den nuværende undersøgelsesperiode, som blev indledt på grundlag af anmodningen om en fornyet undersøgelse.

4.2.5.2.   Berettigelse

(90)

Dette program yder lånegarantier på op til 250 mio. USD til støtte for udviklingen af nye og fremspirende teknologier til avancerede biobrændstoffer (herunder biodiesel), fornyelige kemikalier og biobaserede produkter. I store træk er to typer projekter støtteberettigede under programmet: bioraffinaderier og biobaserede produktfremstillingsanlæg. Avancerede biobrændstoffer defineres som brændstof udvundet af anden vedvarende biomasse end majskernestivelse. Projektet skal gennemføres i en amerikansk stat.

(91)

Støtteberettigede ansøgere omfatter, men er ikke begrænset til, enkeltpersoner, statslige eller lokale myndigheder, landbrugskooperativer, nationale laboratorier, højere læreanstalter og elkooperativer i landdistrikterne.

(92)

Det samlede beløb for en føderal deltagelse (lånegaranti plus anden føderal finansiering) må ikke overstige 80 % af de samlede støtteberettigede projektomkostninger. Låntager og andre hovedskyldnere, der er involveret i projektet, skal yde et betydeligt kontant egenkapitalbidrag.

4.2.5.3.   Praktisk gennemførelse

(93)

Da biodieselproducenterne er berettigede til denne ordning og på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger (33) (da der ikke var nogen samarbejdsvilje, jf. betragtning 27), konkluderede Kommissionen, at de amerikanske eksporterende producenter havde fordel heraf, ved at anvende de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 28.

4.2.5.4.   Konklusion

(94)

Kommissionen betragtede denne ordning som subsidier i den betydning, der er anvendt i grundforordningens artikel 3, stk. 1, litra a), nr. i), da den indebærer, at USA's regering giver et finansielt bidrag i form af et skatteincitament. Incitamentet giver de pågældende virksomheder en fordel.

(95)

Ordningen er forbeholdt virksomheder i industrien for avanceret biodiesel og betragtes derfor som specifik, jf. grundforordningens artikel 4, stk. 2, litra a), og er således udligningsberettiget.

4.3.   Subsidiering — delstatsordninger

4.3.1.   Iowa Biodiesel Producer Tax Refund (skatterefusion for biodieselproducenter i Iowa)

4.3.1.1.   Retsgrundlag

(96)

Retsgrundlaget for denne ordning, som forvaltes af Iowa Department of Revenue, er section 423.4(9) i Iowa Code.

(97)

Ordningen skulle efter planen udløbe den 1. januar 2015, men blev første gang forlænget til den 1. januar 2018 på staten Iowas 85. generalforsamling i 2014. I 2016 forlængede man på staten Iowas 86. generalforsamling ved en lov, der blev vedtaget den 24. maj 2016 (Chapter 1106), denne ordning med endnu en periode på ni år, dvs. indtil den 1. januar 2025.

4.3.1.2.   Berettigelse

(98)

Producenten skal være registreret hos United States Environmental Protection Agency (det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur) som biodieselproducent i henhold til 40 C.F.R. §79.4. Der skal være tale om biodiesel til brug som brændstof blandet med biodiesel (biodiesel blended fuel) i henhold til Iowa Code section 214A.2. Det skal være biodiesel produceret i Iowa.

4.3.1.3.   Praktisk gennemførelse

(99)

Støtteberettigede biodieselproducenter skal indsende en refusionsanmodning med oplysninger om, hvor mange gallon biodiesel, der er produceret i det pågældende kvartal. The Department of Revenue behandler anmodninger og refunderer, hvis de kan godkendes, hver enkelt støtteberettiget biodieselproducent.

(100)

Refusionsanmodninger skal indsendes i april, juli, oktober og januar hvert år, og refusionschecken udstedes i maj, august, november og februar hvert år.

(101)

Programmet giver en refusion på 0,02 USD pr. gallon biodiesel produceret i Iowa. Refusionen er begrænset til de første 25 mio. gallon, der produceres på hvert anlæg.

(102)

Da biodieselproducenterne er berettigede til denne ordning og på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger (34) (da der ikke var nogen samarbejdsvilje, jf. betragtning 27), konkluderede Kommissionen, at de amerikanske eksporterende producenter havde fordel heraf, ved at anvende de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 28.

4.3.1.4.   Konklusion

(103)

Kommissionen betragtede denne ordning som subsidier i den betydning, der er anvendt i grundforordningens artikel 3, stk. 1, litra a), nr. ii), da ordningen indebærer, at staten Iowa giver et finansielt bidrag i form af statsindtægter, som er betalbare, men ikke opkræves. Incitamentet giver de pågældende virksomheder en fordel.

(104)

Ordningen er forbeholdt virksomheder, der producerer biodiesel og andre former for brændstof, og betragtes derfor som specifik, jf. grundforordningens artikel 4, stk. 2, litra a), og er således udligningsberettiget.

4.3.2.   Kentucky Biodiesel Production Tax Credit (skattefritagelse i forbindelse med produktion af biodiesel i Kentucky)

4.3.2.1.   Retsgrundlag

(105)

Retsgrundlaget for denne ordning, der forvaltes af Kentucky Department of Revenue, er Kentucky Revised Statutes (KRS) i henhold til section 141.422 til 141-425.

(106)

Ordningen blev oprettet ved 2005 Kentucky Acts, chapter 168, sec. 137, og trådte i kraft den 18. marts 2005. Den blev ændret i 2006 og 2007. Den er i øjeblikket omfattet af 2019-udgaven af KRS som nævnt i foregående betragtning.

4.3.2.2.   Berettigelse

(107)

Alle biodieselproducenter, virksomheder, der producerer blandinger, og producenter af vedvarende diesel, som fysisk er beliggende i Kentucky, er berettiget til skattefritagelse i forbindelse med produktion.

4.3.2.3.   Praktisk gennemførelse

(108)

En støtteberettiget ansøger skal til Department of Revenue indgive en anmodning om skattefritagelse for biodiesel gallons, der er fremstillet eller blandet (eller for vedvarende dieselolie produceret) i Kentucky, senest den 15. i den første måned efter afslutningen af det foregående kalenderår.

(109)

En ansøger, der anmoder om skattefritagelse, skal knytte fritagelsescertifikatet fra Department of Revenue til den selvangivelse, hvorpå der anmodes om fritagelse (35).

(110)

Fritagelsen beløber sig til en dollar (1 USD) pr. gallon biodiesel, som produceres af en biodieselproducent, en dollar (1 USD) pr. gallon biodiesel, som anvendes i blandingsprocessen af blandingsproducenter, og en dollar (1 USD) pr. gallon vedvarende diesel (dvs. diesel udvundet af biomasse), som produceres af producenter af fornyelig diesel, medmindre det samlede beløb af godkendte fritagelser for samtlige biodieselproducenter, blandingsproducenter og producenter af fornyelig diesel overstiger det årlige loft på 10 mio. USD.

(111)

Da biodieselproducenterne er berettigede til denne ordning og på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger (36) (da der ikke var nogen samarbejdsvilje, jf. betragtning 27), konkluderede Kommissionen, at de amerikanske eksporterende producenter havde fordel heraf, ved at anvende de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 28.

4.3.2.4.   Konklusion

(112)

Kommissionen konstaterede, at denne ordning udgør subsidier i den betydning, der er anvendt i grundforordningens artikel 3, stk. 1, litra a), nr. ii), da ordningen indebærer, at staten Kentucky giver et finansielt bidrag i form af statsindtægter, som er betalbare, men ikke opkræves. Incitamentet giver de pågældende virksomheder en fordel.

(113)

Ordningen er forbeholdt virksomheder, der producerer biodiesel og andre former for brændstof, og betragtes derfor som specifik, jf. grundforordningens artikel 4, stk. 2, litra a), og er således udligningsberettiget.

4.3.3.   Texas Fuel Ethanol and Biodiesel Production Incentive Programme (programmet for fremme af ethanol- og biodieselproduktion i Texas)

4.3.3.1.   Retsgrundlag

(114)

Retsgrundlaget for denne ordning, der forvaltes af Texas Economic Development and Tourism Office, er kapitel 16 i Texan Agriculture Code med titlen »Fuel Ethanol, Renewable Methane, Biodiesel, and Renewable Diesel Production Incentive Program«.

(115)

Siden 2011 har der ikke været nogen ændring i kapitel 16 i Texan Agriculture Code. Denne ordning er derfor stadig i kraft.

4.3.3.2.   Berettigelse

(116)

Under denne ordning fordeler regeringen i Texas tilskud til støtteberettigede virksomheder, der producerer ethanol, vedvarende metan, biodiesel eller vedvarende diesel i Texas.

(117)

For at være støtteberettigede skal sådanne virksomheder være registreret hos Texas Economic Development and Tourism Office.

4.3.3.3.   Praktisk gennemførelse

(118)

Registrerede producenter, der betalte et gebyr på 32 cent for hver gallon brændstofethanol eller MMBtu af vedvarende metan og 1,6 cent for hver gallon biodiesel, der produceres, er berettiget til at modtage et tilskud på 20 cent for hver gallon brændstofethanol eller MMBtu af vedvarende metan og 10 cent for hver gallon biodiesel produceret i hvert registreret anlæg (inden for en grænse på 18 mio. gallon årligt pr. anlæg) indtil 10-årsdagen for påbegyndelse af produktionen på anlægget (37).

(119)

Da biodieselproducenterne er berettigede til denne ordning og på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger (38) (da der ikke var nogen samarbejdsvilje, jf. betragtning 27), konkluderede Kommissionen, at de amerikanske eksporterende producenter havde fordel heraf, ved at anvende de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 28.

4.3.3.4.   Konklusion

(120)

Kommissionen betragtede denne ordning som subsidier i den betydning, der er anvendt i grundforordningens artikel 3, stk. 1, litra a), nr. i), da ordningen indebærer, at staten Texas giver et finansielt bidrag i form af direkte tilskud. Incitamentet giver de virksomheder, der modtager det, en fordel i henhold til grundforordningens artikel 3, stk. 2.

(121)

Ordningen er forbeholdt virksomheder, der producerer biodiesel og andre former for brændstof, og betragtes derfor som specifik, jf. grundforordningens artikel 4, stk. 2, litra a), og er således udligningsberettiget.

4.4.   Sandsynligheden for fortsat eller fornyet subsidiering

4.4.1.   Sandsynligheden for fortsat subsidiering fra de tre føderale ordninger

(122)

Som i den oprindelige undersøgelse og den foregående udløbsundersøgelse var den mest udbredte ordning fritagelsesordningen i forbindelse med biodieselblandinger (biodiesel mixture credit scheme). Denne ordning blev ved Further Consolidated Appropriations Act genindført af den amerikanske Kongres den 20. december 2019 (se betragtning 44) og var gældende i den nuværende undersøgelsesperiode. Den udløber tidligst den 1. januar 2023.

(123)

Ligesom Biodiesel Mixture Credit er Biodiesel Credit og Small Agri-biodiesel Producer Income Tax Credit også blevet genindført af den amerikanske kongres ved Further Consolidated Appropriations Act den 20. december 2019 indtil den 31. december 2022 (se i denne forbindelse henholdsvis betragtning 46 og 64).

(124)

De tre føderale ordninger (Biodiesel Mixture Credit, Biodiesel Credit og Small Agri-biodiesel Producer Credit) blev således iværksat ved American Jobs Creation Act fra 2004 (39) og trådte først i kraft den 1. januar 2005. Desuden er de hidtil alle blevet genindført med tilbagevirkende kraft.

(125)

Som forklaret i betragtning 72 skulle USDA-bioenergiprogrammet for avancerede biobrændstoffer desuden udløbe i 2012, men blev forlænget i 2013 og efterfølgende i 2014. Agriculture Act 2014 (landbrugsloven) forlængede programmet i endnu 5 år til udgangen af 2018. For nylig forlængede Agricultural Improvement Act (loven om forbedring af landbruget) af 20. december 2018 dette subsidieprogram med yderligere fem år, dvs. indtil udgangen af 2023.

(126)

Som beskrevet i betragtning 81 skulle Credit for Production of Cellulosic Biofuel (fritagelse ved produktion af celluloseholdigt biobrændstof) desuden udløbe i 2012. Den blev forlænget flere gange og er endelig blevet genindført af den amerikanske kongres ved Further Consolidated Appropriations Act den 20. december 2019 indtil den 1. januar 2021 (40).

(127)

»USDA Biorefinery, Renewable Chemical, and Biobased Product Manufacturing Assistance Programme« blev tidligere kaldt »Advanced biofuels loan guarantees«. I hele sin levetid har den konstant været tilgængelig for amerikanske biodieselproducenter. Den var stadig i kraft i den nuværende undersøgelsesperiode og har været kendetegnet ved kontinuerlige genindførsler siden den første ikrafttræden. Alle de subsidieordninger, der er blevet analyseret ovenfor, og på grundlag af hvilke der blev ydet subsidier, var i kraft i den nuværende undersøgelsesperiode. På grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger (41) beløber subsidieringen til Biodiesel Mixture Credit alene sig til 300 USD for hvert ton biodiesel blandet med dieselolie. I betragtning af størrelsen af subsidiebeløbet alene i henhold til denne subsidieordning for Biodiesel Mixture Credit og de mange andre tilgængelige subsidieordninger for amerikanske biodieselproducenter konkluderede Kommissionen derfor, at den amerikanske biodieselindustri fortsat har været subsidieret med subsidiebeløb over bagatelgrænsen.

4.4.2.   Sandsynligheden for fortsat subsidiering fra andre ordninger

(128)

Alle de subsidieordninger, der er analyseret ovenfor, og gennem hvilke der blev ydet subsidier, var gældende i den nuværende undersøgelsesperiode.

(129)

En række andre små statslige subsidieordninger er stadig i kraft, f.eks. de i betragtning 41 opførte, og der er ingen tegn på, at disse ordninger vil ophøre i den nærmeste fremtid.

4.4.3.   Konklusion vedrørende fortsat subsidiering

(130)

I lyset af ovenstående og i betragtning af den manglende samarbejdsvilje fra de amerikanske myndigheders og de amerikanske eksporterende producenters side konkluderede Kommissionen, at de amerikanske biodieselproducenter fortsat har draget fordel af alle de føderale og statslige ordninger, der er beskrevet i ovenstående betragtninger, og at subsidieringen ligger over bagatelgrænsen.

4.5.   Sandsynligheden for subsidieret import i betydelige mængder

(131)

Ud over konstateringen af subsidiering i den nuværende undersøgelsesperiode, undersøgte Kommissionen sandsynligheden for fortsat subsidieret import fra det pågældende land, hvis foranstaltningerne blev ophævet. Efter indførelsen af foranstaltninger i 2009 faldt importen af biodiesel fra USA til Unionen til næsten nul fra 2013 og fremefter. F.eks. blev der importeret ca. 156 ton fra USA i NUP (fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020). Disse mængder tegner sig kun for 0,04 % af den samlede amerikanske eksport og en endnu mindre del af EU-forbruget. Kommissionen undersøgte, om det var sandsynligt, at den subsidierede import ville blive genoptaget i betydelige mængder, hvis foranstaltningen udløb. Følgende elementer blev navnlig analyseret: produktionskapaciteten og den uudnyttede kapacitet i USA, adgangen til andre markeder og EU-markedets tiltrækningskraft.

4.5.1.   Amerikanske eksporterende producenters eksisterende uudnyttede kapacitet

(132)

Kommissionen undersøgte, om der vil forekomme subsidieret eksport fra USA til Unionen i omfattende mængder, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe. På grund af den manglende samarbejdsvilje fra de eksporterende producenters og de amerikanske myndigheders side, jf. betragtning 27, var det ikke muligt at foretage en analyse på grundlag af verificerede data fra de amerikanske producenter og fra de amerikanske myndigheder. Kommissionen gjorde derfor brug af følgende informationskilder: Eurostat, anmodningen om en udløbsundersøgelse og efterfølgende oplysninger indsendt af ansøgeren og webstederne for US Energy Information Administration (EIA) og det amerikanske landbrugsministerium (USDA).

(133)

På grundlag af data indhentet fra EIA var de amerikanske biodieselproducenters produktionskapacitet på 8 412 000 ton i den nuværende undersøgelsesperiode.

(134)

Den faktiske produktion af biodiesel i USA i NUP var på 5 718 000 ton (EIA's data), hvilket svarer til en kapacitetsudnyttelse på 68 % og en uudnyttet kapacitet på 32 %, eller ca. 2 694 000 ton. Denne betydelige uudnyttede kapacitet hos de amerikanske producenter udgør et incitament til at øge produktionen og sælge biodiesel til subsidierede priser til EU-markedet og vil derfor sandsynligvis blive anvendt til at forsyne EU-markedet, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe. De amerikanske producenter kan nemlig nemt øge deres produktion og eksportere den til Unionen og opnå en økonomisk fordel ved at øge kapacitetsudnyttelsesgraden og reducere enhedsproduktionsomkostningerne. Salget af den amerikanske uudnyttede kapacitet på EU-markedet vil få en væsentlig indvirkning, da det svarer til næsten 18 % af EU-forbruget i NUP.

(135)

I NUP var den amerikanske produktion af biodiesel (5 718 000 ton) desuden lavere end forbruget (5 934 000 ton). USA importerede som følge heraf mere biodiesel, end der blev eksporteret. I NUP beløb den samlede import sig til 629 000 ton, og den samlede eksport til 428 000 ton. Hvis den disponible produktionskapacitet ikke blev brugt til at efterkomme efterspørgslen på hjemmemarkedet i den betragtede periode, er det imidlertid usandsynligt, at den disponible produktionskapacitet i fremtiden vil blive brugt til dette formål. Den amerikanske produktionskapacitet, der blev indberettet i NUP (8 412 000 ton, jf. foregående betragtning), var betydeligt højere end forbruget på hjemmemarkedet. Det betyder, at hvis eksportmarkedsmulighederne åbnes, vil de amerikanske producenter sandsynligvis anvende deres uudnyttede kapacitet til eksportsalg frem for forbrug på hjemmemarkedet.

4.5.2.   Adgang til andre markeder

(136)

Det er usandsynligt, at den uudnyttede kapacitet vil blive anvendt til at øge eksporten til andre tredjelandsmarkeder end Unionen. De store markeder i tredjelande (Brasilien, Indonesien, Argentina, Kina og Thailand) er selvforsynende med hensyn til den indenlandske biodieselproduktion, og USA har hidtil ikke eksporteret meget til disse lande på trods af den uudnyttede kapacitet. Der er ingen grund til at tro, at dette vil ændre sig i fremtiden.

4.5.3.   EU-markedets tiltrækningskraft

(137)

For at fastsætte eksportprisen ved salg til tredjelande baserede Kommissionen sine konklusioner på offentligt tilgængelige oplysninger, nemlig Global Trade Atlas (»GTA«). Den uddrog mængderne og værdierne af eksporten af biodiesel under HS-kode 3826 00 for NUP. Eksportmængderne (i ton) til alle lande (inklusive Unionen) udgør 389 075 ton, hvoraf ubetydelige mængder blev eksporteret til Unionen.

(138)

Den gennemsnitlige pris ab fabrik på biodiesel, der blev solgt i Unionen af EU-producenterne i NUP, som vist i tabel 1, var 771 EUR pr. ton.

(139)

Tabel 1 viser den gennemsnitlige salgspris i USD pr. ton behørigt justeret til ab fabrik (ved at fratrække 82,52 USD pr. ton for indlandstransport som angivet i anmodningen om udløbsundersøgelsen) for de seks lande (uden for Unionen), hvortil USA eksporterede mere end 0,1 % af landets samlede eksport i NUP.

Tabel 1

Amerikanske eksportmængder og -priser i NUP

Bestemmelseslande

Eksportmængder (ton)

I procent af eksporten til alle lande

Gennemsnitlig pris ab fabrik (USD) pr. ton

Gennemsnitlig pris ab fabrik (EUR) pr. ton

Canada

354 442

91,1

805,33

728,48

Kina

12 363

3,2

316,49

286,29

Norge

3 500

0,9

862,48

780,18

Peru

2 144

0,6

591,72

535,26

Mexico

1 204

0,3

661,23

598,13

Sydkorea

475

0,1

363,15

328,49

Kilde: GTA.

(140)

Tabel 1 viser en stor variation i eksportpriserne mellem de forskellige lande, som USA eksporterede mest til i NUP.

(141)

Tabel 1 viser også, at de højeste gennemsnitlige eksportpriser er priserne ved eksport til lande som Canada og Norge, hvortil 92 % af USA's samlede eksport går. I anmodningen om en udløbsundersøgelse fastsættes det i denne forbindelse, at »den biodiesel, der eksporteres til Canada, skal fremstilles af specifikke typer råmaterialer, der er mere modstandsdygtige over for kolde temperaturer, såsom canola, eller også kan være HVO, som har fremragende kuldeegenskaber ...«. Som følge heraf kan de dyrere gennemsnitlige eksportpriser til de to pågældende lande forklares ved den højere kostpris for råvaren (f.eks. for canola).

(142)

På grundlag af GTA beregnede Kommissionen en gennemsnitlig eksportpris til alle bestemmelsessteder efterfølgende i NUP under hensyntagen til følgende elementer:

På grund af den store variation i de amerikanske eksportpriser (jf. tabel 1 i betragtning 139) udelukkede Kommissionen fra denne beregning alle lande, som for USA tegner sig for en andel på under 0,1 % af den samlede salgsmængde, som landet eksporterede i NUP. Der var i alt seks lande (bortset fra Unionen), som tegner sig for over 0,1 % af USA's samlede eksportmængde som anført i ovenstående tabel 1.

Tabel 1 viser også, at de højeste gennemsnitlige eksportpriser er priserne ved eksport til lande som Canada og Norge, hvortil 92 % af USA's samlede eksport går. Disse højere eksportpriser skyldes den højere kostpris på råvaren (f.eks. på canola).

Eksport af biodiesel til Unionen vil hovedsagelig være en blanding af forskellige typer biodiesel på grund af de forskellige klimaforhold i Unionen, hvor den biodiesel, der skal anvendes i Nordeuropa, hovedsagelig vil være biodiesel, der er mere modstandsdygtig over for kolde temperaturer.

Som følge heraf giver beregningen af en enkel gennemsnitlig eksportpris med henblik på den nuværende vurdering et rimeligt billede af den gennemsnitspris, der ville blive observeret på EU-markedet, og det undgås, at eksporten til Canada og Norge tillægges uforholdsmæssig stor vægt i betragtning af den blanding af typer biodiesel, der sandsynligvis vil blive eksporteret til Unionen, hvor klimaforholdene varierer meget fra medlemsstat til medlemsstat.

(143)

Under hensyntagen til alle ovenstående elementer beregnede Kommissionen en enkel gennemsnitlig eksportpris på 682 USD pr. ton (617 EUR). Denne gennemsnitlige eksportpris på 617 EUR er en fob-pris, hvortil omkostningerne til søtransport og forsikring skal lægges for at opnå cif-prisen. Disse omkostninger beløb sig til ca. 52 USD pr. ton (47 EUR pr. ton), hvis bestemmelsesstedet var Unionen, jf. anmodningen om en udløbsundersøgelse.

(144)

Kommissionen fandt, at de 47 EUR pr. ton er en rimelig indikation af de yderligere omkostninger til søtransport og forsikring til andre destinationer. Den gennemsnitlige amerikanske eksportpris ved salg til tredjelande blev således fastsat til 617 EUR (fob), hvilket, selv hvis vi tillægger omkostninger til søtransport og forsikring og den eksisterende told (6,5 %) (i alt rundet op til 104 EUR pr. ton for også at dække visse yderligere omkostninger efter importen) ved salg fra USA til Unionen (i alt ca. 721 EUR pr. ton), ville være langt under EU-erhvervsgrenens pris ab fabrik på 771 EUR pr. ton.

(145)

Dette viser, at de eksporterende producenter fra USA ville være i stand til at sælge til en pris på under 771 EUR pr. ton for at trænge ind på EU-markedet, og at dette ville være et incitament for dem til at omdirigere en del af den nuværende eksport til tredjelande til EU-markedet, da prisen er mere attraktiv end på visse andre tredjelandes markeder.

4.6.   Omgåelses- og overvæltningspraksis

(146)

Som det fremgår af betragtning 1, konkluderedes det, at de antisubsidieforanstaltninger, der indførtes i 2009, blev omgået ved omladning i Canada og ved en ændring i sammensætningen af blandingen. Anvendelsen af sådan praksis viser, at visse amerikanske producenter har interesse i at komme ind på EU-markedet selv efter indførelsen af foranstaltningerne og betragtes derfor som en indikation af EU-markedets tiltrækningskraft for amerikanske biodieselproducenter.

4.7.   Konklusion

(147)

På baggrund af ovenstående konkluderede Kommissionen, at der fortsat forekom subsidiering. I betragtning af den amerikanske biodieselindustris betydelige uudnyttede kapacitet og EU-markedets tiltrækningskraft med hensyn til størrelse og salgspriser, navnlig med hensyn til prisniveauet for den amerikanske eksport til tredjelande, fandt Kommissionen, at det er sandsynligt, at de amerikanske biodieselproducenter vil genoptage eksporten af biodiesel til subsidierede priser til EU-markedet i store mængder, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe.

5.   SKADE

5.1.   Definition af EU-erhvervsgrenen og EU-produktionen

(148)

Ifølge oplysningerne fra ansøgeren blev samme vare fremstillet af 49 producenter i Unionen i den betragtede periode. De udgør »EU-erhvervsgrenen« som omhandlet i grundforordningens artikel 9, stk. 1.

(149)

Den samlede EU-produktion i den nuværende undersøgelsesperiode blev fastsat til ca. 14 mio. ton. Kommissionen fastsatte tallet på grundlag af oplysninger fra EU-erhvervsgrenen. Tre EU-producenter, der tegnede sig for ca. 17,5 % af den samlede EU-produktion af samme vare, blev udtaget til at indgå i stikprøven, jf. betragtning 17.

5.2.   EU-forbrug

(150)

Kommissionen fastsatte EU-forbruget på grundlag af oplysninger fra erhvervsgrenen og Comext for importdata.

(151)

EU-forbruget udviklede sig således:

Tabel 2

EU-forbruget (ton)  (42)

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Samlet EU-forbrug (ton)

13 843 702

15 444 700

15 762 282

16 955 685

Indeks

100

112

114

122

Kilde: EU-erhvervsgrenens data, Comext.

(152)

I den nuværende undersøgelsesperiode steg forbruget af biodiesel i Unionen, beregnet som summen af importen af biodiesel og EU-erhvervsgrenens samlede salg på EU-markedet, med 22 %, dvs. fra 13,8 mio. ton i 2017 til 16,9 mio. ton.

5.3.   Import af den pågældende vare fra USA

5.3.1.   Mængde og markedsandel for importen fra det pågældende land

(153)

Kommissionen fastsatte importmængden på grundlag af oplysninger fra Eurostat (Comext database). Markedsandelen for importen blev fastsat på grundlag af data fra ansøgeren om EU-erhvervsgrenens hjemmemarkedssalg og Comext for handelsoplysninger.

(154)

Importen fra det pågældende land udviklede sig som følger:

Tabel 3

Importmængde (ton), markedsandel og priser  (43)

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Importmængde fra det pågældende land (ton)

176

2 339

139

156

Indeks

100

1 329

79

89

Markedsandel

0 %

0 %

0 %

0 %

Gennemsnitlig pris (EUR/ton)

1 243

972

1 269

1 812

Indeks

100

78

102

146

Kilde: Comext, EU-erhvervsgrenens salgsdata til beregning af markedsandelen.

(155)

Siden indførelsen af foranstaltninger i 2009 er importen fra USA næsten ophørt og udgjorde kun 156 ton i NUP (sammenlignet med mere end 1 137 000 ton i den oprindelige undersøgelsesperiode). I betragtning af de ubetydelige importmængder kunne gennemsnitspriserne ikke anses for at være repræsentative.

5.3.2.   Priser og prisunderbud

(156)

Der var praktisk talt ingen import af biodiesel fra USA til Unionen i den nuværende undersøgelsesperiode, som kunne anvendes som et pålideligt grundlag for beregningen af underbud.

(157)

Kommissionen fastsatte som et alternativ prisunderbuddet i den nuværende undersøgelsesperiode ved at sammenligne:

1)

de vejede gennemsnitlige salgspriser, som EU-producenterne i stikprøven opkrævede af ikke forretningsmæssigt forbundne kunder på EU-markedet, justeret til ab fabrik-niveau (771 EUR pr. ton) og

2)

de amerikanske producenters gennemsnitlige eksportpris ved salg til tredjelande, behørigt justeret for transportomkostninger til Unionen og EU-told (721 EUR pr. ton — jf. betragtning 144).

(158)

Resultatet af sammenligningen var et prisunderbud på 6,4 %.

5.3.3.   Import fra andre tredjelande

(159)

I NUP udgjorde importen fra tredjelande 3 750 000 ton eller ca. 22 % af det samlede EU-forbrug. De vigtigste kilder til import af biodiesel ud over USA var Argentina (24 % af EU's import), Malaysia (18 %), Singapore (13 %) og Indonesien (5 %).

(160)

Den (aggregerede) importmængde samt markedsandelen og prisudviklingen for importen af biodiesel fra andre tredjelande udviklede sig som følger:

Tabel 4

Import fra tredjelande  (44)

Land

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Argentina

Mængde (ton)

355 782

1 467 325

873 325

905 781

 

Indeks

100

412

245

255

Markedsandel

3 %

10 %

6 %

5 %

Gennemsnitspris

EUR/ton

635

620

707

728

Indeks

100

98

111

115

Malaysia

Mængde (ton)

335 769

388 615

731 679

679 860

 

Indeks

100

116

218

202

Markedsandel

2 %

3 %

5 %

4 %

Gennemsnitspris

EUR/ton

952

813

669

730

Indeks

100

85

70

77

Indonesien

Mængde (ton)

24 984

777 992

743 456

195 858

 

Indeks

100

3 114

2 976

784

Markedsandel

0 %

5 %

5 %

1 %

Gennemsnitspris

EUR/ton

803

671

636

665

Indeks

100

84

79

83

Andre tredjelande

Mængde (ton)

822 027

820 093

1 450 938

1 983 471

 

Indeks

100

100

177

241

Markedsandel

6 %

5 %

9 %

12 %

Gennemsnitspris

EUR/ton

662

723

829

874

Indeks

100

109

125

132

I alt — alle andre tredjelande end USA

Mængde (ton)

1 538 562

3 454 050

3 799 448

3 765 041

 

Indeks

100

224

247

245

Markedsandel

11 %

22 %

24 %

22 %

Gennemsnitspris

EUR/ton

721

678

732

802

Indeks

100

94

102

111

Kilde: Comext, EU-erhvervsgrenens salgsdata til beregning af markedsandelen.

(161)

Tolden på importen fra Argentina og Indonesien — to store biodieseleksporterende lande — blev fjernet i 2018. Det vil sige, at: importen fra tredjelande steg i 2018 og forblev på omkring 3,8 mio. ton i 2019 og i NUP. Samlet set steg importen fra tredjelande undtagen USA med 145 % i den betragtede periode. Desuden steg markedsandelen fra 11 % til 22 % i den betragtede periode.

(162)

Hvad angår priserne, er situationen forskellig fra land til land.

(163)

For så vidt angår Argentina, der er den vigtigste importkilde, indførte Kommissionen i februar 2019 endelige antisubsidieforanstaltninger over for importen af biodiesel fra dette land og vedtog samtidig en afgørelse om godtagelse af tilsagn om bæredygtige priser (såkaldte »tilsagn«) fra otte argentinske producenter og det argentinske kammer for biobrændstoffer (CARBIO). Dette førte til en betydelig stigning i priserne for 2019 (med 14 % i forhold til 2018) og NUP (med 17 % i forhold til 2018).

(164)

For Indonesien og Malaysia var priserne faldende. Samtidig steg de betydeligt for de øvrige tredjelande. Samlet set steg de gennemsnitlige salgspriser på importen fra andre tredjelande end USA i den betragtede periode med 11 %. Denne tendens er i overensstemmelse med den tendens, der er konstateret for importen fra de pågældende lande i tabel 3 ovenfor. Prisudviklingen er imidlertid forskellig i forhold til EU-erhvervsgrenens salgspriser på EU-markedet, jf. tabel 8 nedenfor. Priserne hos EU-producenterne i stikprøven var faldende i overensstemmelse med faldet i produktionsomkostningerne. Konsekvensen er, at prisforskellen mellem eksportører fra tredjelande og EU-producenterne i stikprøven blev reduceret, hvilket øgede EU-erhvervsgrenens konkurrenceevne.

5.4.   EU-erhvervsgrenens økonomiske situation

5.4.1.   Generelle bemærkninger

(165)

Analysen af EU-erhvervsgrenens økonomiske situation omfattede en vurdering af alle de økonomiske indikatorer, der havde en indflydelse på EU-erhvervsgrenens situation i den betragtede periode.

(166)

Som nævnt i betragtning 17 blev der anvendt stikprøveudtagning i forbindelse med vurderingen af EU-erhvervsgrenens økonomiske situation.

(167)

Med henblik på vurderingen af skade skelnede Kommissionen mellem makroøkonomiske og mikroøkonomiske skadesindikatorer. Den evaluerede de makroøkonomiske indikatorer på grundlag af data fra EU-erhvervsgrenen og andre sektorspecifikke makroøkonomiske data såsom FAO-OECD. Den evaluerede de mikroøkonomiske indikatorer ud fra oplysningerne i spørgeskemabesvarelserne fra de stikprøveudtagne EU-producenter. Begge datasæt blev anset for at være repræsentative for EU-erhvervsgrenens økonomiske situation.

(168)

De makroøkonomiske indikatorer er: produktion, produktionskapacitet, kapacitetsudnyttelse, salgsmængde, markedsandel, vækst, beskæftigelse, produktivitet, subsidiemargenens størrelse og genrejsning efter tidligere subsidiering.

(169)

De mikroøkonomiske indikatorer er: gennemsnitlige enhedspriser, enhedsomkostninger, arbejdskraftomkostninger, lagerbeholdninger, rentabilitet, likviditet, investeringer, investeringsafkast og evne til at rejse kapital.

5.4.2.   Makroøkonomiske indikatorer (45)

5.4.2.1.   Produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse

(170)

Den samlede produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse i Unionen udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 5

Produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Produktionsmængde (ton)

12 639 715

13 166 083

13 931 438

13 984 220

Indeks

100

104

110

111

Produktionskapacitet (ton)

16 047 231

16 707 893

16 862 595

17 529 047

Indeks

100

104

105

109

Kapacitetsudnyttelse

79 %

79 %

83 %

80 %

Indeks

100

100

105

101

Kilde: Oplysninger fra ansøgeren og EU-producenterne i stikprøven.

(171)

EU-produktionen steg fra 12,6 mio. ton i 2017 til 14,0 mio. ton i NUP, dvs. en stigning på 11 % i den betragtede periode. I en situation med en stigning i forbruget på 22 % i den betragtede periode reagerede EU-erhvervsgrenen positivt ved at øge sin produktion.

(172)

Samtidig steg produktionskapaciteten med 9 % i den betragtede periode og nåede op på 17,5 mio. ton i NUP. EU-erhvervsgrenen er ved at udvikle sin kapacitet som reaktion på en stigende efterspørgsel. Ifølge en rapport (46) vedrører denne kapacitetsudvidelse hovedsagelig produktionen af hydrogeneret vegetabilsk olie (HVO).

(173)

Som følge af den samtidige stigning i produktionen og produktionskapaciteten var kapacitetsudnyttelsen stabil i den betragtede periode, nemlig ca. 80 %.

5.4.2.2.   Salgsmængde og markedsandel

(174)

EU-erhvervsgrenens salgsmængde og markedsandel udviklede sig som følger i den betragtede periode:

Tabel 6

Salgsmængde og markedsandel

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Salgsmængde på EU-markedet (ton)

12 305 049

11 988 560

11 962 754

13 190 560

Indeks

100

97

97

107

Markedsandel

89 %

78 %

76 %

78 %

Indeks

100

87

85

88

Kilde: Oplysninger fra ansøgeren og EU-producenterne i stikprøven.

(175)

EU-erhvervsgrenen øgede sit salg på EU-markedet fra 12,3 mio. ton i 2017 til 13,2 mio. ton i NUP (+ 7 %).

(176)

Da forbruget i Unionen steg med 22 % på grund af den lavere stigning i den faktiske salgsmængde, faldt EU-erhvervsgrenens markedsandel fra ca. 89 % i 2017 til 78 % i NUP. Dette fald i markedsandelen hænger sammen med stigningen i importen fra tredjelande, navnlig fra 2018 og fremefter (betragtning 161).

5.4.2.3.   Vækst

(177)

En række indikatorer (produktion, produktionskapacitet, salg og beskæftigelse) viser en positiv vækst for EU-erhvervsgrenen i perioden. Denne vækst er dog moderat i forhold til udviklingen i forbruget af biodiesel i samme periode. EU-erhvervsgrenens markedsandel faldt faktisk i referenceperioden.

5.4.2.4.   Beskæftigelse og produktivitet

(178)

Beskæftigelsen og produktiviteten udviklede sig i den betragtede periode, som følger:

Tabel 7

Beskæftigelse og produktivitet

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Antal ansatte

2 643

3 126

3 527

3 909

Indeks

100

118

133

148

Produktivitet (ton/ansat)

4 782

4 211

3 950

3 577

Indeks

100

88

83

75

Kilde: Oplysninger fra ansøgeren og EU-producenterne i stikprøven.

(179)

I den betragtede periode steg beskæftigelsen fra 2 643 til 3 909, hvilket er en stigning på 48 %.

(180)

Da produktionen voksede i mindre omfang (+ 11 %), skete der et fald i produktiviteten (– 25 %).

5.4.2.5.   Subsidieringens størrelse og genrejsning efter subsidiering

(181)

Som forklaret i betragtning 155 ophørte importen stort set efter indførelsen af udligningsforanstaltninger, og der var næsten ingen subsidieret import fra USA i den nuværende undersøgelsesperiode. Subsidieringens omfang kunne derfor ikke vurderes på grundlag af faktiske data, og det blev derfor skønnet, at den stadig var betydeligt over bagatelgrænsen. Undersøgelsen fokuserede derfor på sandsynligheden for fornyet subsidiering, hvis udligningsforanstaltningerne blev ophævet.

(182)

I den tidligere udløbsundersøgelse viste EU-erhvervsgrenen tegn på genrejsning efter virkningerne af tidligere subsidiering. I den betragtede periode for den nuværende udløbsundersøgelse fortsatte den økonomiske genrejsning, hvilket fremgår af den positive tendens for EU-erhvervsgrenen inden for de vigtigste skadesindikatorer.

5.4.3.   Mikroøkonomiske indikatorer (47)

5.4.3.1.   Priser og faktorer, som påvirker priserne

(183)

De vejede gennemsnitlige enhedssalgspriser hos de stikprøveudtagne EU-producenter ved salg til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i Unionen udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 8

Salgspriser i Unionen

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Gennemsnitlig enhedssalgspris i Unionen — hele markedet (EUR/ton)

834

801

771

771

Indeks

100

96

92

92

Gennemsnitspris på vegetabilske olier (indeks)

100

86

81

86

Enhedsproduktionsomkostninger (EUR/ton)

828

778

760

755

Indeks

100

94

92

91

Kilde: Virksomheder i stikprøven, FAO for prisindekset for vegetabilsk olie.

(184)

I den betragtede periode faldt produktionsomkostningerne med 9 % (fra 828 EUR pr. ton til 755 EUR pr. ton). Dette skyldes til dels faldet i prisen på vegetabilske olier, som var faldende i løbet af perioden. Selv om ikke alle biobrændstoffer fremstilles af vegetabilske olier, er prisen på vegetabilske olier et godt udtryk for prisen på det vigtigste input til produktion af biodiesel.

(185)

Den gennemsnitlige salgspris faldt med 8 % fra 834 EUR pr. ton i 2017 til 771 EUR pr. ton i NUP. Dette kan hænge sammen med det konstaterede fald i produktionsomkostningerne (jf. betragtning 183 og 184).

5.4.3.2.   Arbejdskraftomkostninger

(186)

De gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger hos de stikprøveudtagne EU-producenter udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 9

Gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger pr. ansat

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger pr. ansat (EUR)

63 785

70 533

72 306

72 533

Indeks

100

111

113

114

Kilde: Virksomheder i stikprøven.

(187)

De gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger i virksomhederne i stikprøven steg med 14 % i løbet af NUP. Virkningen af denne variation er forholdsvis lille, da arbejdskraftomkostningerne kun udgør ca. 3 % af de samlede fremstillingsomkostninger.

5.4.3.3.   Lagerbeholdninger

(188)

De stikprøveudtagne EU-producenters lagerbeholdninger udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 10

Lagerbeholdninger

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Slutlagre (ton)

99 868

126 345

124 567

114 216

Indeks

100

127

125

114

Slutlagre i procent af produktionen

0,8 %

1,0 %

0,9 %

0,8 %

Indeks

100

121

113

103

Kilde: Virksomheder i stikprøven.

(189)

Lagerbeholdningerne lå stabilt på omkring 1 % af produktionen. Dette er et meget lavt niveau, der tyder på, at industrien er i stand til at arbejde efter behov og i god tid og begrænse lagerbeholdningerne. Dette er også nødvendigt for at undgå nedbrydning af biodiesel.

5.4.3.4.   Rentabilitet, likviditet, investeringer, investeringsafkast og evne til at rejse kapital

(190)

Rentabiliteten, likviditeten, investeringerne og investeringsafkastet hos de stikprøveudtagne EU-producenter udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 11

Rentabilitet, likviditet, investeringer og investeringsafkast

 

2017

2018

2019

Nuværende undersøgelsesperiode

Rentabilitet ved salg i Unionen til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder (% af omsætningen)

0,96 %

2,13 %

1,78 %

2,84 %

Indeks

100

223

186

297

Likviditet (EUR)

45 139 254

10 723 312

54 431 877

58 021 678

Indeks

100

24

121

129

Investeringer (EUR)

40 430 425

20 634 073

34 169 705

17 028 015

Indeks

100

51

85

42

Investeringsafkast

22 %

29 %

25 %

44 %

Indeks

100

128

112

198

Kilde: Virksomheder i stikprøven.

(191)

Kommissionen beregnede de stikprøveudtagne EU-producenters rentabilitet som nettofortjenesten før skat ved salg af samme vare til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i Unionen udtrykt i procent af omsætningen i forbindelse med dette salg. Rentabiliteten forblev lav. Den viser dog en let positiv tendens i den betragtede periode, idet den steg fra 1 % til 3 %. Dette var forbundet med de faldende produktionsomkostninger for virksomhederne i stikprøven (– 9 %). Bag dette gennemsnit er der imidlertid store forskelle mellem de stikprøveudtagne EU-producenter, idet nogle virksomheder slet ikke opnår fortjeneste.

(192)

Nettolikviditeten er udtryk for EU-producenternes evne til at selvfinansiere deres aktiviteter. Tendensen i nettolikviditeten udviklede sig positivt mod slutningen af den betragtede periode (i 2019 og første halvdel af 2020), men i 2018 skete der et kraftigt fald i likviditeten. Faldet i 2018 skyldes hovedsageligt den specifikke situation for kun en af virksomhederne i stikprøven, som har en særlig forretningsmodel, mens tendensen for de to andre virksomheder i stikprøven var ret stabil.

(193)

Investeringerne i virksomhederne i stikprøven viser ikke en klar tendens i den betragtede periode. Investeringer fra den ene eller den anden virksomhed i stikprøven eller fraværet heraf kan bringe investeringsniveauet op og ned fra det ene år til det næste. Investeringerne udgjorde ca. 1-2 % af omsætningen i den betragtede periode, hvilket er begrænset.

(194)

Investeringsafkastet er fortjenesten i procent af den bogførte nettoværdi af investeringerne. Den udviklede sig positivt i den betragtede periode og forblev høj i NUP. Dette høje investeringsafkast hænger imidlertid hovedsageligt sammen med investeringernes lave bogførte nettoværdi snarere end med et højt overskud.

5.4.4.   Konklusion vedrørende skade

(195)

I den betragtede periode steg importmængderne fra tredjelande i forbindelse med en næsten ikke-eksisterende import fra USA betydeligt (med 145 %), men deres prisniveau steg også (med 11 %). Samtidig faldt EU-erhvervsgrenens priser (med 8 %) i overensstemmelse med et fald i produktionsomkostningerne (med 9 %). Konsekvensen er, at prisforskellen mellem eksportører fra tredjelande og EU-producenterne i stikprøven blev reduceret, hvilket øgede EU-erhvervsgrenens konkurrenceevne.

(196)

Samlet set viser skadesindikatorerne en positiv tendens i den betragtede periode, navnlig med hensyn til produktion (+ 11 %), produktionskapacitet (+ 9 %) og salg (+ 7 %) og viser, at Unionens biodieselindustri langsomt er ved at genrejse sig efter tidligere skade. Analysen af skadesindikatorerne viser, at EU-erhvervsgrenen i øjeblikket ikke lider væsentlig skade. Nogle indikatorer, navnlig en lav rentabilitet (≤ 3 %), tyder dog på, at den stadig befinder sig i en sårbar økonomisk situation.

(197)

På grundlag af ovenstående konkluderede Kommissionen, at EU-erhvervsgrenen ikke led væsentlig skade i den i grundforordningens artikel 8, stk. 4, omhandlede betydning i den nuværende undersøgelsesperiode.

6.   SANDSYNLIGHEDEN FOR FORNYET SKADE

(198)

Kommissionen vurderede i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18, stk. 2, om der var sandsynlighed for fornyelse af den skade, som oprindeligt var forårsaget af den subsidierede import fra USA, hvis foranstaltningerne fik lov at udløbe.

(199)

I den forbindelse undersøgte Kommissionen produktionskapaciteten og den uudnyttede kapacitet i USA, de sandsynlige prisniveauer for importen fra USA uden udligningsforanstaltninger og deres indvirkning på EU-erhvervsgrenen, herunder underbud uden udligningsforanstaltninger.

6.1.   Produktionskapacitet og uudnyttet kapacitet i USA

(200)

Som beskrevet i afsnit 4.5.1 ovenfor er de mængder, der kunne eksporteres af amerikanske biodieselproducenter, betydelige i forhold til EU-markedets størrelse. Den uudnyttede kapacitet udgør ret beset 18 % af EU-forbruget i NUP. Kommissionen konkluderede derfor, at den uudnyttede kapacitet er betydelig.

6.2.   Sandsynlige prisniveauer for importen fra USA uden udligningsforanstaltninger

(201)

Som beskrevet i afsnit 4.5.3 eksporterede de amerikanske producenter på grundlag af den nuværende prispolitik på tredjelandes eksportmarkeder til deres vigtigste tredjelandsmarkeder til priser, der var lavere end hjemmemarkedspriserne i USA. Som anført i betragtning 157-158 underbyder disse priser desuden i gennemsnit EU-erhvervsgrenens priser på EU-markedet med 6,4 %. I betragtning af prisniveauet for eksporten fra USA til andre tredjelandsmarkeder er eksport til Unionen derfor potentielt meget mere attraktiv for de amerikanske eksportører. Derudover er EU-markedet som anført i afsnit 4.5.3 meget attraktivt, da det er det største marked i verden, og da der anvendes betydelige incitamenter på EU-plan og nationalt plan i forbindelse med forbruget af biodiesel.

6.3.   Den sandsynlige indvirkning på EU-erhvervsgrenen

(202)

Hvis foranstaltningerne får lov at udløbe, vil betydelige mængder subsidieret biodiesel fra USA derfor udøve et meget kraftigt nedadrettet pres på EU-priserne og have en betydelig indvirkning på EU-erhvervsgrenens økonomiske situation. Som følge heraf er det sandsynligt, at EU-erhvervsgrenens produktions- og salgsmængder vil falde, og at den lille fortjeneste, som erhvervsgrenen i øjeblikket opnår, vil blive vendt til tab.

(203)

Kommissionen vurderede endvidere de mulige virkninger af importen ved at opstille to mulige scenarier, hvis foranstaltningerne fik lov til at udløbe, nemlig 1) en kraftig stigning i importen fra USA og 2) et prisfald i Unionen som følge af øget konkurrence, alt andet lige.

(204)

I det første scenarie modellerede Kommissionen to mulige niveauer for importen fra USA. Den første mulighed betød, at importen fra USA ville nå op på de tidligere mængder (i den oprindelige undersøgelsesperiode (48)), dvs. 1,1 mio. ton. Som følge af stigningen i importen fra USA og det deraf følgende fald i EU-erhvervsgrenens salg vil EU-erhvervsgrenens rentabilitet falde med 0,14 procentpoint, dvs. fra + 2,84 % til + 2,70 %. Den anden mulighed tog hensyn til den meget betydelige stigning i EU-markedets størrelse fra 6,6 mio. ton i den oprindelige undersøgelsesperiode til 17 mio. ton i NUP (+ 158 %). I den forbindelse modellerede Kommissionen en kraftig stigning i importen svarende til den samme markedsandel for USA på 17,2 % som i den oprindelige undersøgelsesperiode. Resultatet var, at EU-erhvervsgrenens rentabilitet ville falde med 0,41 procentpoint, dvs. fra + 2,84 % til + 2,43 %. I begge tilfælde kan virkningen af en kraftig stigning i importen fra USA i faste priser beskrives som ret moderat. Dette hænger sammen med den store andel af de variable omkostninger i biodieselindustrien.

(205)

I det andet scenarie blev virkningen af et prisfald anset for at være potentielt meget skadelig. I tilfælde af et fald i EU-priserne til niveauet for de amerikanske eksportpriser til tredjelande (721 EUR pr. ton) ville fortjenesten falde fra + 2,84 % til – 3,88 %. I tilfælde af et fald i EU-priserne med 10 %, dvs. fra 771 EUR pr. ton til 694 EUR pr. ton, ville fortjenesten blive reduceret fra + 2,84 % til – 7,94 %. Et prisfald på over – 2,9 % ville under alle omstændigheder medføre, at EU-erhvervsgrenen ingen fortjeneste opnår.

(206)

Hvis foranstaltningerne får lov at udløbe, er det i realiteten meget sandsynligt, at der vil forekomme en kombination af de to ovennævnte scenarier på markedet. Navnlig kan det forventes, at betydelige mængder biodiesel med oprindelse i USA kommer ind på EU-markedet og til lavere priser end EU-erhvervsgrenens priser. Som følge heraf vil EU-erhvervsgrenens markedsandel og dens priser falde. Dette ville medføre betydelige tab for EU-erhvervsgrenen.

6.4.   Konklusion vedrørende sandsynligheden for fornyet skade

(207)

På dette grundlag og under henvisning til EU-erhvervsgrenens nuværende skrøbelige situation konkluderede Kommissionen, at en manglende indførelse af foranstaltninger efter al sandsynlighed ville føre til en betydelig stigning i den subsidierede import fra USA til skadevoldende priser, og at der sandsynligvis igen ville blive forvoldt væsentlig skade.

7.   UNIONENS INTERESSER

(208)

I henhold til grundforordningens artikel 31 undersøgte Kommissionen, om en opretholdelse af de gældende udligningsforanstaltninger ville være i strid med Unionens interesser som helhed. Unionens interesser blev fastlagt på grundlag af en vurdering af alle de forskellige involverede parters interesser, dvs. EU-erhvervsgrenens, importørernes og brugernes interesser.

7.1.   EU-erhvervsgrenens interesser

(209)

Hvis de gældende foranstaltninger får lov at udløbe, vil EU-erhvervsgrenen helt sikkert blive konfronteret med øget illoyal konkurrence fra de amerikanske biodieselproducenter, hvilket sandsynligvis vil sætte en brat stopper for den igangværende genrejsning af EU-erhvervsgrenen.

(210)

Kommissionen konkluderede, at videreførelsen af foranstaltningerne ville være i EU-erhvervsgrenens interesse.

7.2.   Ikke forretningsmæssigt forbundne importørers interesser

(211)

Ingen importør modsatte sig forlængelsen af foranstaltningerne.

(212)

Shell Trading Rotterdam hævdede, at foranstaltningerne ved at begrænse udbuddet på EU-markedet fører til højere priser. Virksomheden bemærkede også tilgængeligheden af biodiesel fra andre markeder.

(213)

Foranstaltningerne synes ikke at påvirke importørerne væsentligt, da der findes alternative forsyningskilder. Dette fremgår af den betydelige markedsandel for importen fra tredjelande.

(214)

Kommissionen konkluderede derfor, at videreførelsen af foranstaltningerne ikke ville være i modstrid med EU-erhvervsgrenens interesse.

7.3.   Brugernes interesser

(215)

Brugernes deltagelse i undersøgelsen var begrænset.

(216)

To brugere, Preem, den største brændstofvirksomhed i Sverige, og Valero Energy Ltd Ireland hævdede, at forlængelsen af foranstaltningerne vil være en direkte hindring for den grønne udvikling af transportsektoren i Europa. Preem og Valero Energy Ltd Ireland anmodede specifikt om, at HVO udelukkes fra den nuværende varedækning, da de forventer en mangel på HVO i de kommende år. Valero Energy Ltd. Irland henviste specifikt til EU's mål for vedvarende energi til transport for 2030 og hævdede, at disse mål ikke ville blive nået i betragtning af den nuværende EU-produktion.

(217)

Kommissionen bemærkede, at EU-producenterne har tilstrækkelig kapacitet til at dække den nuværende efterspørgsel og endda uudnyttet kapacitet til at dække den fremtidige stigning og eksporten, hvis det er nødvendigt. Desuden var det for tidligt at vurdere med sikkerhed, om der sandsynligvis vil opstå mangel i 2030, navnlig i lyset af de seneste udvidelser af EU's kapacitet. Når dette er sagt, vil Kommissionen muligvis være bedre i stand til at vurdere situationen, hvis den anmodes om at foretage en udløbsundersøgelse om fem år. Denne påstand blev derfor afvist.

(218)

Intet tyder på, at de gældende foranstaltninger har påvirket EU-brugerne af biodiesel negativt, og der er i særdeleshed ingen beviser for, at de gældende foranstaltninger har haft en negativ påvirkning af deres rentabilitet.

(219)

Kommissionen konkluderede derfor, at videreførelsen af foranstaltningerne ikke ville være i modstrid med brugernes interesse.

7.4.   Konklusion vedrørende Unionens interesser

(220)

På baggrund af ovenstående konkluderede Kommissionen, at der ikke var tvingende årsager til, at det ikke var i Unionens interesse at opretholde de gældende foranstaltninger over for importen af biodiesel med oprindelse i USA.

8.   UDLIGNINGSFORANSTALTNINGER

(221)

På baggrund af konklusionerne vedrørende sandsynligheden for fortsat eller fornyet subsidiering og skade fastslås det i henhold til grundforordningens artikel 18, stk. 1, at de udligningsforanstaltninger mod importen af biodiesel med oprindelse i USA, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1519, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/675 (49), bør opretholdes i en periode på yderligere fem år.

(222)

Som det fremgår af betragtning 2, blev den gældende udligningstold på importen af biodiesel fra USA udvidet til også at omfatte importen af samme vare afsendt fra Canada, uanset om den er angivet med oprindelse i Canada, og importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, med oprindelse i USA.

(223)

Den udligningstold, der skal opretholdes, skal fortsat udvides til importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om varen er angivet med oprindelse i Canada, og importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, med oprindelse i USA.

(224)

De eksporterende producenter fra Canada, der blev undtaget fra foranstaltningerne, som forlænget ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1519, ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/675, bør også fritages for de foranstaltninger, der indføres ved nærværende forordning.

(225)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (50).

(226)

I henhold til artikel 109 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (51) er rentesatsen, når et beløb skal tilbagebetales som følge af en dom afsagt af Den Europæiske Unions Domstol, den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine vigtigste refinansieringstransaktioner, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, den første kalenderdag i hver måned —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der indføres en endelig udligningstold på importen af fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, almindeligt kendt som »biodiesel«, både i ren form og i blandinger indeholdende mere end 20 vægtprocent fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, henhørende under KN-kode ex 1516 20 98 (Taric-kode 1516209829), ex 1518 00 91 (Taric-kode 1518009129), ex 1518 00 99 (Taric-kode 1518009929), ex 2710 19 43 (Taric-kode 2710194329), ex 2710 19 46 (Taric-kode 2710194629), ex 2710 19 47 (Taric-kode 2710194729), ex 2710 20 11 (Taric-kode 2710201129), ex 2710 20 16 (Taric-kode 2710201629), ex 3824 99 92 (Taric-kode 3824999212), ex 3826 00 10 (Taric-kode 3826001029, 3826001059, 3826001099) og ex 3826 00 90 (Taric-kode 3826009019), og med oprindelse i USA.

2.   Den endelige udligningstold fastsættes til et fast beløb af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet, for den i stk. 1 omhandlede vare fremstillet af følgende virksomheder:

Virksomhed

Udligningstold, EUR pr. ton netto

Taric-tillægskode

Archer Daniels Midland Company, Decatur

237,0

A933

Cargill Inc., Wayzata

213,8

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

213,4

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

216,8

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

211,2

A937

Vinmar Overseas Limited, Houston

211,2

A938

World Energy Alternatives LLC, Boston

211,2

A939

Virksomheder opført i bilag I

219,4

Se bilag I

Alle andre virksomheder

237,0

A999

Udligningstolden på blandinger fastsættes på grundlag af vægtprocenten af det samlede indhold af fedtsyremonoalkylestere og paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, i blandingen (biodieselindholdet).

3.   Anvendelsen af den individuelle toldsats, der er fastsat for de i stk. 2 opførte virksomheder, er betinget af, at der over for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en gyldig handelsfaktura, der overholder kravene i bilag II. Hvis der ikke fremlægges en sådan faktura, anvendes toldsatsen for »alle andre virksomheder«.

Artikel 2

1.   Den endelige udligningstold for »alle andre virksomheder« i artikel 1, stk. 2, udvides til importen af fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, almindeligt kendt som »biodiesel«, både i ren form og i blandinger indeholdende mere end 20 vægtprocent fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, afsendt fra Canada, uanset om varen er angivet med oprindelse i Canada, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 1516 20 98 (Taric-kode 1516209821), ex 1518 00 91 (Taric-kode 1518009121), ex 1518 00 99 (Taric-kode 1518009921), ex 2710 19 43 (Taric-kode 2710194321), ex 2710 19 46 (Taric-kode 2710194621), ex 2710 19 47 (Taric-kode 2710194721), ex 2710 20 11 (Taric-kode 2710201121), ex 2710 20 16 (Taric-kode 2710201621), ex 3824 99 92, (Taric-kode 3824999210, ex 3826 00 10 (Taric-kode 3826001020, 3826001050, 3826001089), og ex 3826 00 90 (Taric-kode 3826009011), med undtagelse af varer produceret af følgende virksomheder:

Land

Virksomhed

Taric-tillægskode

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

Canada

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada

C114

Canada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Den told, der skal udvides, er tolden fastsat for »alle andre virksomheder« i artikel 1, stk. 2, som er en endelig udligningstold på 237 EUR pr. ton netto.

Udligningstolden på blandinger fastsættes på grundlag af vægtprocenten af det samlede indhold af fedtsyremonoalkylestere og paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, i blandingen (biodieselindholdet).

2.   Anvendelsen af fritagelser, som er blevet indrømmet de virksomheder, som fremgår af stk. 1, eller som Kommissionen har givet tilladelse til, jf. artikel 4, stk. 2, er betinget af, at der over for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en gyldig handelsfaktura, der overholder kravene i bilag II. Hvis en sådan faktura ikke fremlægges, finder den ved stk. 1 indførte udligningstold anvendelse.

Artikel 3

1.   Den endelige udligningstold i artikel 1, stk. 2, udvides til importen af fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, almindeligt kendt som »biodiesel«, i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, med oprindelse i USA, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 1516 20 98 (Taric-kode 1516209830), ex 1518 00 91 (Taric-kode 1518009130), ex 1518 00 99 (Taric-kode 1518009930), ex 2710 19 43 (Taric-kode 2710194330), ex 2710 19 46 (Taric-kode 2710194630), ex 2710 19 47 (Taric-kode 2710194730), ex 2710 20 11 (Taric-kode 2710201130), ex 2710 20 16 (Taric-kode 2710201630), ex 3824 99 92 (Taric-kode 3824999220) og ex 3826 00 90 (Taric-kode 3826009030).

Udligningstolden på blandinger fastsættes på grundlag af vægtprocenten af det samlede indhold af fedtsyremonoalkylestere og paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, i blandingen (biodieselindholdet).

2.   Anvendelsen af den individuelle toldsats, der er fastsat for de i artikel 1, stk. 2, opførte virksomheder, er betinget af, at der over for medlemsstaternes toldmyndigheder forelægges en gyldig handelsfaktura, der overholder kravene i bilag III. Hvis der ikke fremlægges en sådan faktura, anvendes toldsatsen i henhold til artikel 1, stk. 2, for »alle andre virksomheder«.

Artikel 4

1.   Anmodninger om fritagelse for den ved artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1, udvidede told indgives skriftligt på et af Den Europæiske Unions officielle sprog og underskrives af en person, der har beføjelse til at repræsentere den anmodende enhed. Anmodningen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat G

Kontor: Rue de la loi/Wetstraat 170, CHAR 04/034

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-mail: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu

2.   I overensstemmelse med artikel 23, stk. 6, i forordning (EU) 2016/1037 kan Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg ved en afgørelse give tilladelse til, at import fra virksomheder, der ikke omgår de ved artikel 1 indførte udligningsforanstaltninger, fritages for den ved artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1, udvidede told.

Artikel 5

I tilfælde, hvor varer er blevet beskadiget før overgangen til fri omsætning, og hvor den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, derfor fordeles med henblik på fastsættelse af toldværdien i henhold til artikel 131, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (52) reduceres den udligningstold, der er fastsat i artikel 1, 2 og 3, med en procentsats svarende til fordelingen af den pris, der faktisk er betalt eller skal betales.

De gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 55.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 598/2009 af 7. juli 2009 om indførelse af en endelig udligningstold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (EUT L 179 af 10.7.2009, s. 1).

(3)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 443/2011 af 5. maj 2011 om udvidelse af den endelige udligningstold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 598/2009 på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, til importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om den er angivet med oprindelse i Canada, om udvidelse af den endelige udligningstold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 598/2009, til importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Singapore (EUT L 122 af 11.5.2011, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1519 af 14. september 2015 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 (EUT L 239 af 15.9.2015, s. 99).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/675 af 29. april 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1519 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 (EUT L 116 af 30.4.2016, s. 27).

(6)  Meddelelse om det forestående udløb af visse antisubsidieforanstaltninger (EUT C 18 af 20.1.2020, s. 19).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21).

(8)  Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antisubsidieforanstaltningerne vedrørende importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (EUT C 303 af 14.9.2020, s. 7).

(9)  Tron-dokument: t21.000417.

(10)  Meddelelse om konsekvenserne af udbruddet af covid-19 for antidumping- og antisubsidieundersøgelser (EUT C 86 af 16.3.2020, s. 6).

(11)  Kommissionens forordning (EF) nr. 193/2009 af 11. marts 2009 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (EUT L 67 af 12.3.2009, s. 22).

(12)  Oprettet i 2005 ved American Jobs Creation Act of 2004, §302 (P.L. 108-357), forlænget ved Energy Policy Act of 2005, §1344 (P.L. 109-58).

(13)  Jf. Section 202(a) i Energy and Improvement and Extension Act 2008 (P.L. 110-343, Division B).

(14)  Public Law 116–94—Dec. 20, 2019 Further Consolidated Appropriations Act, 2020, Section 121.

(15)  Oprettet i 2005 ved American Jobs Creation Act of 2004, §302 (P.L. 108-357), forlænget ved Energy Policy Act of 2005, §1344 (P.L. 109-58).

(16)  Jf. Section 202(a) i Energy and Improvement and Extension Act 2008 (P.L. 110-343, Division B).

(17)  Public Law 116–94—Dec. 20, 2019 Further Consolidated Appropriations Act, 2020, Section 121.

(18)  I henhold til USA's lovgivning er agro-biodiesel biodiesel, der udelukkende er udvundet af jomfruolier, herunder estere af vegetabilske jomfruolier af majs, sojabønner, solsikkekerner, bomuldsfrø, raps, crambe, rapsfrø, saflor, hørfrø, risklid, sennepsfrø og sæddodder samt animalske fedtstoffer. (Title 26, Section 40A (d)(2) i US Code).

(19)  https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/40A.

(20)  Jf. afsnit 3.1.1.1 og 3.1.1.2 i anmodningen om fornyet undersøgelse.

(21)  Energy Policy Act of 2005, §1345 (P.L. 109-58), ændret ved Energy Improvement and Extension Act af 2008 (P.L. 110-343, Division B), §202-203, forlænget ved Tax Relief, Unemployment Insurance Reauthorization, and Job Creation Act of 2010 (P.L. 111-312), §701.

(22)  Jf. Section 202(a) i Energy and Improvement and Extension Act 2008 (P.L. 110-343, Division B).

(23)  Jf. afsnit 3.1.1.3 i anmodningen om fornyet undersøgelse.

(24)  American Taxpayer Relief Act of 2 January 2013 (Public law 112-240, §701(f)(4)).

(25)  Agricultural Act of 7 February 2014 (Public law 113–79, §9005(2).

(26)  Agriculture Improvement Act of 2018 (Public law 115–334), §9005(2)(B).

(27)  Jf. Code of Federal Regulations (CFR), Title 7 Part 428.102 i US Code, »Definitions« i gennemførelsesforordningerne: »Dieselækvivalent brændstof udvundet af fornyelig biomasse, herunder vegetabilsk olie og animalsk fedt.«»Biobrændstof udvundet af affaldsmateriale, herunder afgrøderester, andet planteaffaldsmateriale, animalsk affald, fødevareaffald og parkaffald« kan evt. også omfatte produktion af biodiesel.

(28)  https://www.rd.usda.gov/sites/default/files/fact-sheet/508_RD_FS_RBS_AdvancedBioFuel.pdf.

(29)  British thermal unit (BTU eller Btu) er en energienhed, der svarer til ca. 1 055 joules.

(30)  Jf. afsnit 3.1.1.4 i anmodningen om fornyet undersøgelse.

(31)  Jf. afsnit 3.2.1 i anmodningen om fornyet undersøgelse.

(32)  Anmodningen om en undersøgelse, det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter, blev indgivet den 11. juni 2020 af European Biodiesel Board (»EBB« eller »ansøgeren«) på vegne af EU-producenter, der tegner sig for mere end 25 % af Unionens samlede produktion af biodiesel, betragtning 102, s. 21.

(33)  Jf. afsnit 3.2.2 i anmodningen om fornyet undersøgelse.

(34)  Jf. afsnit 3.1.2.1 i anmodningen om fornyet undersøgelse.

(35)  https://revenue.ky.gov/Business/Pages/Biodiesel-Tax-Credit.aspx.

(36)  Jf. afsnit 3.1.2.2 i anmodningen om fornyet undersøgelse.

(37)  Chapter 16 i Texan Agriculture Code, Section 16.006 (b).

(38)  Jf. afsnit 3.1.2.3 i anmodningen om fornyet undersøgelse.

(39)  Som forlænget ved Energy Policy Act of 2005, §1344 (P.L. 109-58) og ændret ved Energy Improvement and Extension Act af 2008 (P.L. 110-343, Division B), §202-203.

(40)  Further Consolidated Appropriations Act of 20 December 2019 (Public law 116-94).

(41)  Jf. betragtning 50 i afsnit 3.1.1.1 i anmodningen om fornyet undersøgelse.

(42)  Forbruget er baseret på data for EU-27, ekskl. data vedrørende Det Forenede Kongerige.

(43)  Importmængden er baseret på data for EU-27, ekskl. data vedrørende Det Forenede Kongerige.

(44)  Importen fra tredjelande er baseret på data for EU-27, eksklusive data vedrørende Det Forenede Kongerige som medlemsstat, men inklusive data vedrørende Det Forenede Kongerige som tredjeland.

(45)  De makroøkonomiske data var baseret på EU-27 eksklusive data fra Det Forenede Kongerige.

(46)  USDA, Biofuels Annual report (GAIN report), 29. juni 2020.

(47)  De mikroøkonomiske indikatorer er baseret på data for EU-28, inkl. Det Forenede Kongerige. På grundlag af de stikprøveudtagne EU-producenters lave salgsmængde i Det Forenede Kongerige (ca. 1,1 % af disse producenters gennemsnitlige EU-salg i NUP) synes virkningen af transaktioner vedrørende Det Forenede Kongerige at være minimal for vurderingen af skade, og konklusionerne om væsentlig skade ville derfor ikke være blevet ændret ved anvendelse af data for EU-27.

(48)  1. april 2007 til 31. marts 2008.

(49)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/675 af 29. april 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1519 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 (EUT L 116 af 30.4.2016, s. 27).

(50)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21).

(51)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(52)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).


BILAG I

Virksomhedens navn

By

Taric-tillægskode

AC & S Inc.

Nitro

A941

Alabama Clean Fuels Coalition Inc.