ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 262

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
22. juli 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1202 af 20. juli 2021 om visse hasteforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Estland ((meddelt under nummer C(2021) 5559)  ( 1 )

1

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

AFGØRELSER

22.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 262/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/1202

af 20. juli 2021

om visse hasteforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Estland

(meddelt under nummer C(2021) 5559

(Kun den estiske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 259, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer opdrættede og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for den pågældende dyrepopulation og landbrugets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i flytninger af sendinger af disse dyr og produkter heraf inden for Unionen og eksporten til tredjelande.

(2)

I tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin er der alvorlig risiko for spredning af sygdommen til andre virksomheder med opdrættede svin.

(3)

Kommissionens delegeret forordning (EU) 2020/687 (2) supplerer reglerne om bekæmpelse af de listeopførte sygdomme, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2016/429, og som er defineret som kategori A-, B- og C-sygdomme i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 (3). Navnlig indeholder artikel 21 og 22 i delegeret forordning (EU) 2020/687 bestemmelser om oprettelse af en spærrezone restriktionszone i tilfælde af udbrud af en kategori A-sygdom, herunder afrikansk svinepest, og om anvendelse af visse foranstaltninger deri. Desuden fastsættes det i artikel 21, stk. 1, i nævnte delegerede forordning, at restriktionszonen skal omfatte en beskyttelseszone, en overvågningszone og om nødvendigt supplerende restriktionszoner rundt om eller op til beskyttelses- og overvågningszonerne.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 (4) er der fastsat særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest. Navnlig fastsættes det i nævnte gennemførelsesforordnings artikel 3, litra a), at der skal oprettes en restriktionszone i tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/687.

(5)

Estland har underrettet Kommissionen om den aktuelle situation med hensyn til afrikansk svinepest i landet efter et udbrud af sygdommen i Harju amt, der blev bekræftet den 14. juli, og i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2020/687 og gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 har Estland oprettet en restriktionszone, der omfatter beskyttelses- og overvågningszoner, hvor de generelle sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i delegeret forordning (EU) 2020/687 anvendes, for at forhindre yderligere spredning af sygdommen.

(6)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt hurtigt på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat at afgrænse restriktionszonen for afrikansk svinepest, som omfatter beskyttelses- og overvågningszoner.

(7)

Da den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredningen af afrikansk svinepest tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de foranstaltninger, der fastsættes ved denne afgørelse, finder anvendelse hurtigst muligt.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Estland sikrer, at den restriktionszone, som den pågældende medlemsstat har oprettet, og hvor foranstaltningerne vedrørende beskyttelses- og overvågningszoner fastsat i delegeret forordning (EU) 2020/687 finder anvendelse, som minimum omfatter de områder, der er opført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes indtil den 30. september 2021.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Republikken Estland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2021.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 64).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 af 3. december 2018 om anvendelse af visse sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler på kategorier af listeopførte sygdomme og om fastlæggelse af en liste over arter og grupper af arter, der udgør en betydelig risiko for spredning af disse listeopførte sygdomme (EUT L 308 af 4.12.2018, s. 21).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 af 7. april 2021 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest (EUT L 129 af 15.4.2021, s. 1).


BILAG

Områder afgrænset som restriktionszone i Estland, jf. artikel 1

Anvendelsen ophører (dato)

Beskyttelseszone:

Kiili vald: villages Kiili, Lähtse, Vaela, Sausti, Mõisaküla

30. september 2021

Overvågningszone:

Kiili vald excluded villages Kiili, Lähtse, Vaela, Sausti, Mõisaküla;

Saku vald: villages Tammejärve, Kajamaa, Saustinõmme, Lokuti, Sookaera-Metsanurga, Tõdva, Kirdalu, Tagadi;

Rae vald: villages Vaidasoo, Vaida, Patika, Suurest, Veskitaguse, Aaviku, Kautjala, Seli, Limu, Pajupea, Vaskjala, Jüri, Karla, Pildiküla, Lehmja, Kurna, Uuesalu, Assaku, Järveküla, Peetri, Rae.