ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 235

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
2. juli 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

EU-korea-Handelsudvalgets afgørelse nr. 3 af 29 april 2021 om ændring af tillæg 2-C-2 og 2-C-3 til bilag 2-C til frihandelsaftalen mellem EU og Korea [2021/1082]

1

 

*

Meddelelse om datoen for ikrafttrædelse af ændringerne til tillæg 2-C-2 og 2-C-3 til bilag 2-C til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Korea

11

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2021/1083 af 23. juni 2021 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionsstyrken under Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2021/6 (EUTM Mali/1/2021)

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1084 af 30. juni 2021 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2021) 4947)  ( 1 )

14

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Rådets henstilling (EU) 2021/1085 af 1. juli 2021 om ændring af henstilling (EU) 2020/912 om de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU og eventuel ophævelse af disse restriktioner

27

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

2.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/1


EU-KOREA-HANDELSUDVALGETS AFGØRELSE nr. 3

af 29 april 2021

om ændring af tillæg 2-C-2 og 2-C-3 til bilag 2-C til frihandelsaftalen mellem EU og Korea

[2021/1082]

HANDELSUDVALGET HAR —

under henvisning til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union (»EU«) og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea (»Korea«) på den anden side (i det følgende benævnt henholdsvis »aftalen« og »parterne«), særlig artikel 15.1, stk. 4, litra c), og artikel 15.5, stk. 2, samt artikel 3, litra d), i bilag 2-C, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved aftalens artikel 15.1, stk. 4, litra c), kan Handelsudvalget, der nedsættes af parterne, overveje eller foretage ændringer af aftalen i tilfælde, hvor det udtrykkeligt er fastsat i aftalen.

(2)

I henhold til aftalens artikel 15.5, stk. 2, kan parterne ved en beslutning i Handelsudvalget beslutte at ændre bilagene, tillæggene, protokollerne, bemærkningerne og noterne til aftalen med forbehold af deres respektive gældende lovgivningsmæssige krav og procedurer.

(3)

Artikel 3, litra d), i bilag 2-C til aftalen giver parterne mandat til at tage tillæg 2-C-2 og 2-C-3 til bilag 2-C op til revision mindst hvert 3. år efter aftalens ikrafttræden med henblik på at fremme accepten af produkter som anført i litra a) i samme artikel, under hensyntagen til den reguleringsmæssige udvikling på internationalt plan eller i parterne. Det fremgår endvidere, at enhver ændring af tillæg 2-C-2 og 2-C-3 skal besluttes i Handelsudvalget.

(4)

EU og Korea har ændret de tekniske forskrifter med henblik på at opretholde den samme grad af markedsadgang, som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i bilag 2-C til aftalen. Desuden bør henvisninger til »FN/ECE« i tillæg 2-C-2 og 2-C-3 nu læses som henvisninger til »FN-regulativ« ifølge overenskomsten om indførelse af De Forenede Nationers harmoniserede tekniske regulativer for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne regulativer fra De Forenede Nationer (Revision 3) (1) af 20. oktober 2017.

(5)

Tabel 1 i tillæg 2-C-2 er blevet ændret på følgende måde:

a)

Da FN-regulativer finder anvendelse på obligatorisk basis i EU, er det af forenklingshensyn blevet besluttet at slette henvisningerne til EU-forordninger (f.eks. forordninger om generel sikkerhed) og direktiver i kolonnen »Tilsvarende teknisk forskrift i EU«, og kolonnen skal stå tom.

b)

Hvis der imidlertid ikke findes nogen gældende FN-regulativer, eller hvis FN-regulativernes anvendelsesområde er utilstrækkeligt, som det er tilfældet med f.eks. »Tilladt støjniveau«, erstatter eller supplerer EU-forskrifterne eller -direktiverne FN-regulativerne. Af denne årsag er henvisningen »hvis den findes« blevet indført i kolonnen »Tilsvarende teknisk forskrift i EU«.

c)

For så vidt angår »Tilladt støjniveau« og »Udskiftningslyddæmpningssystemer«, er forordning (EU) nr. 540/2014 blevet tilføjet under »Tilsvarende teknisk forskrift i EU«, fordi det ophæver direktiv 70/157/EØF og finder anvendelse på en tidsforskudt måde.

d)

»Emission« er blevet ændret til »Emission lette køretøjer« fordi FN-regulativ nr. 83 kun finder anvendelse på køretøjer i klasse M1 og N1. Desuden er henvisningen til »Direktiv 70/220/EØF« blevet slettet, fordi direktivet er blevet ophævet og erstattet af »forordning (EF) nr. 715/2007, (EF) nr. 692/2008, (EU) nr. 459/2012, (EU) 2016/427, (EU) 2016/646, (EU) 2017/1151, (EU) 2017/1154 og (EU) 2018/1832«, som er blevet tilføjet under »Tilsvarende teknisk forskrift i EU«.

e)

For så vidt angår »Udskiftningskatalysatorer« er henvisningen til »Direktiv 70/220/EØF« blevet slettet, fordi direktivet er blevet ophævet og erstattet af »forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 692/2008«, som er blevet tilføjet under »Tilsvarende teknisk forskrift i EU«.

f)

For så vidt angår de emner, hvis navne ændres, så som fra »Bremser« og »Bremser«, der er blevet ændret til »Bremser tunge køretøjer« og »Bremser lette køretøjer«, blev disse ændringer foretaget af hensyn til klarheden.

g)

Hvad angår »Røgudvikling fra biler med dieselmotor« er »Direktiv 72/306/EØF« blevet slettet, da det er blevet erstattet af »Forordning (EF) nr. 692/2008«, som er blevet tilføjet i tabel 1 under »Tilsvarende teknisk forskrift i EU«.

h)

Hvad angår »CO2-emissioner — brændstofforbrug« er »Direktiv 80/1268/EØF« blevet erstattet af »Forordning (EF) nr. 692/2008«, som er blevet tilføjet i tabel 1 under »Tilsvarende teknisk forskrift i EU« og emnet vedrører nu »CO2-emissioner — brændstofforbrug for personbiler med højst otte siddepladser foruden førerens plads« med henblik på at overholde forordningens anvendelsesområde fuldt ud.

i)

Hvad angår »Motorkraft« er »Direktiv 80/1269/EØF« blevet slettet, da det er blevet erstattet af »Forordning (EF) nr. 692/2008 og (EU) nr. 582/2011«, som er blevet tilføjet i tabel 1 under »Tilsvarende teknisk forskrift i EU«.

j)

Hvad angår »Emissioner (Euro IV og V) tunge køretøjer« er »Direktiv 2005/55/EF« blevet erstattet af »Forordning (EF) nr. 595/2009, (EU) nr. 582/2011 og (EU) 2016/1718«, som er blevet tilføjet i tabel 1 under »Tilsvarende teknisk forskrift i EU«. Emnet er også blevet omdøbt til »Emissioner tunge køretøjer«, fordi FN-regulativ nr. 49 finder anvendelse på tunge køretøjer (dvs. køretøjer med en referencemasse på over 2 610 kg).

(6)

Tabel 2 i tillæg 2-C-2 forbliver uændret.

(7)

Tabel 1 i tillæg 2-C-3 er blevet ændret på følgende måde:

a)

Hvad angår »Beskyttelse af passagerne ved sammenstød«, »Frontal« er henvisningen til »KMVSS, artikel 102« blevet ændret til »KMVSS, artikel 102, stk. 1 og 3« under »Tilsvarende koreanske tekniske forskrifter« grundet en revision af KMVSS.

b)

Hvad angår »Beskyttelse af passagerne ved sammenstød«, »Side« er henvisningen til »KMVSS, artikel 102« blevet ændret til »KMVSS, artikel 102, stk. 1« under »Tilsvarende koreanske tekniske forskrifter« grundet en revision af KMVSS.

c)

Forskrifterne til »Slæbeanordninger« er nu »forordning (EU) nr. 1005/2010« i stedet for »direktiv 77/389/EØF«. Endelig er den tidligere henvisning til »KMVSS, artikel 20, pkt. 1, 2 og 4« under »Tilsvarende koreanske tekniske forskrifter« blevet ændret til »KMVSS, artikel 20, stk. 1«.

d)

Hvad angår »Lys- og signalsystem« er henvisninger til KMVSS, artikel 106, pkt. 1-10 blevet slettet fra de »Tilsvarende koreanske tekniske forskrifter« hvad angår »Forlygter«, »Tågeforlygter«, »Reservelampe«, »Markeringslygter«, »Nummerpladebelysning«, »Baglygte«, »Stoplygte«, »Centralt og højt placeret stoplygte«, »Retningsvisersignal«, »Hjælperetningsvisersignal« og »Tågebaglygte« grundet en revision af KMVSS.

e)

Hvad angår »Lys- og signalsystem«, »Installering«, er den tidligere henvisning til »KMVSS, artikel 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 og 47« under »Tilsvarende koreanske tekniske forskrifter« blevet ændret til »KMVSS, artikel 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 og 49«. Dette skyldes en revision af KMVSS.

f)

Hvad angår »Lys- og signalsystem«, er »Kørelyslygte« og »Kurvelyslygte« blevet tilføjet til tabellen som følge af en revision af KMVSS, og med henblik på at afspejle de opdaterede installeringsforskrifter til »Lys- og signalsystem«.

g)

Hvad angår »Lys- og signalsystem«, »Centralt og højt placeret stoplygte«, er KMVSS, artikel 43, stk. 3 også blevet slettet, i tillæg til sletning af KMVSS, artikel 106, pkt. 8, fordi det er blevet ændret til »KMVSS, artikel 43, stk. 2« under »Tilsvarende koreanske tekniske forskrifter.«

h)

Hvad angår »Lys- og signalsystem«, er »sidemarkeringslygter« blevet tilføjet til tabellen som følge af en revision af KMVSS, og med henblik på at afspejle de opdaterede installeringsforskrifter til »Lys- og signalsystem«.

i)

Hvad angår »Lys- og signalsystem«, »Refleksanordninger« er den tidligere henvisning til »KMVSS, artikel 49, stk. 1 og 2, artikel 107« under »Tilsvarende koreanske tekniske forskrifter« blevet ændret til »KMVSS, artikel 49«. Dette skyldes en revision af KMVSS.

j)

Hvad angår »Motoreffekt« er den tidligere henvisning til »KMVSS, artikel 11, stk. 1, pkt. 2, artikel 111« under »Tilsvarende koreanske tekniske forskrifter« blevet ændret til »KMVSS, artikel 11«. Dette skyldes en revision af KMVSS.

k)

Hvad angår »Anordning til sikring af førerens udsyn« er henvisningerne til »78/318/EØF« og »78/317/EØF« under »Forskrifter« blevet slettet, da de er blevet ophævet og erstattet af »forordning (EU) nr. 1008/2010« eller »forordning (EU) nr. 672/2010«. De »Tilsvarende koreanske tekniske forskrifter« forbliver uændret.

l)

Hvad angår »Sikkerhedsselers forankringer« er den tidligere henvisning til »KMVSS, artikel 27, stk. 1-5, artikel 103, stk. 1-3« under »Tilsvarende koreanske tekniske forskrifter« blevet ændret til »KMVSS, artikel 27, stk. 1-4, artikel 103«. Dette skyldes en revision af KMVSS.

m)

Hvad angår »Emissioner og støj (undtagen støj fra forbipasserende køretøjer med tre eller fire hjul) for motorcykler« er henvisningerne under »Forskrifter« til bl.a. »Direktiv 2002/51/EF, 2003/77/EF og 97/24/EF, kapitel 5 og 9« blevet slettet, da de er blevet ophævet og erstattet af bl.a. »forordning (EU) nr. 168/2013 og (EU) nr. 134/2014«. De »Tilsvarende koreanske tekniske forskrifter« forbliver uændret.

n)

Hvad angår »Emissioner fra dieselmotorer (herunder OBD)«, »Køretøjer, der vejer under 3,5 t« er følgende henvisninger blevet tilføjet under »Forskrifter«: »Forordning (EF) nr. 715/2007« og »(EU) nr. 459/2012«, fordi disse er gældende forordninger, der svarer til KMVSS. De »Tilsvarende koreanske tekniske forskrifter« forbliver uændret.

o)

Hvad angår »Emissioner fra dieselmotorer (herunder OBD)«, »Køretøjer, der vejer over 3,5 t« er henvisningen under »Forskrifter« til bl.a. »forordning (EF) nr. 692/2008« blevet slettet og erstattet af bl.a. »forordning (EF) nr. 595/2009 og (EU) nr. 582/2011« fordi »forordning (EF) nr. 692/2008« ikke omhandler tunge køretøjer. De »Tilsvarende koreanske tekniske forskrifter« forbliver uændret.

p)

Hvad angår »Dæk« er den tidligere henvisning til »Lov om kvalitetsstyring, sikkerhed og kontrol af industriprodukter (Quality management Safety and Control of Industrial Products Act (QMSCIPA)), artikel 19-21; gennemførelsesbestemmelserne til QMSCIPA, artikel 2, stk. 2, og artikel 19« under »Tilsvarende koreanske tekniske forskrifter« blevet ændret til »Lov om kontrol af elektriske apparaters og forbrugsprodukters sikkerhed, artikel 15, 18 og 19; gennemførelsesbestemmelser til lov om kontrol af elektriske apparaters og forbrugsprodukters sikkerhed, artikel 3, stk. 4 og artikel 26; KMVSS, artikel 12, stk. 1«. Grunden er, at QMSCIPA er blevet erstattet af »Lov om kontrol af elektriske apparaters og forbrugsprodukters sikkerhed«.

(8)

Tabel 2 i tillæg 2-C-3 forbliver uændret.

(9)

I henhold til artikel 12, stk. 2, i bilaget til afgørelse nr. 1 af EU-Korea-Handelsudvalget af 23. december 2011, kan Handelsudvalget, i perioden mellem møderne træffe afgørelser eller vedtage henstillinger ved skriftlig procedure, hvis begge parter er enige herom. Den skriftlige procedure består i udveksling af noter mellem formændene for Handelsudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Tabel 1 i tillæg 2-C-2 til bilag 2-C til aftalen skal erstattes af tabel 1 i bilag 1 til denne afgørelse.

Artikel 2

Tabel 1 i tillæg 2-C-3 til bilag 2-C til aftalen skal erstattes af tabel 1 i bilag 2 til denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter den dato, på hvilken parterne ad diplomatisk vej giver hinanden skriftlig meddelelse om, at de har gennemført deres respektive gældende retlige krav og procedurer, der er nødvendige for afgørelsens ikrafttrædelse.


(1)  E/ECE/TRANS/505/Rev.3.


BILAG 1

Tillæg 2-C-2

Tabel 1

Liste, der er nævnt i artikel 3, litra a), nr. i), i bilag 2-C

Emne

Forskrifter

Tilsvarende teknisk forskrift i EU (hvis den findes)  (1)

Tilladt støjniveau

FN-regulativ  (2) nr. 51

Direktiv 70/157/EØF, forordning (EU) nr. 540/2014

Udskiftningslyddæmpningssystemer

FN-regulativ nr. 59

Direktiv 70/157/EØF, forordning (EU) nr. 540/2014

Emission lette køretøjer

FN-regulativ nr. 83

Forordning (EF) nr. 715/2007, (EF) nr. 692/2008, (EU) nr. 459/2012, (EU) 2016/427, (EU) 2016/646, (EU) 2017/1151, (EU) 2017/1154, (EU) 2018/1832

Udskiftningskatalysatorer

FN-regulativ nr. 103

Forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 692/2008

Brændstoftanke

FN-regulativ nr. 34

 

LPG-tanke

FN-regulativ nr. 67

 

CNG-tanke

FN-regulativ nr. 110

 

Beskyttelse bagtil

FN-regulativ nr. 58

 

Styrekraft

FN-regulativ nr. 79

 

Dørlåse og -hængsler

FN-regulativ nr. 11

 

Lydsignalapparat

FN-regulativ nr. 28

 

Anordninger til indirekte udsyn

FN-regulativ nr. 46

 

Bremser tunge køretøjer

FN-regulativ nr. 13

 

Bremser lette køretøjer

FN-regulativ nr. 13H

 

Bremsebelægninger

FN-regulativ nr. 90

 

Radiointerferens (elektromagnetisk kompatibilitet)

FN-regulativ nr. 10

 

Røgudvikling fra biler med dieselmotor

FN-regulativ nr. 24

Forordning (EF) nr. 692/2008

Indvendig udstyr

FN-regulativ nr. 21

 

Tyverisikring

FN-regulativ nr. 18

 

Tyverisikring og startspærre

FN-regulativ nr. 116

 

Tyverialarmer

FN-regulativ nr. 97

FN-regulativ nr. 116

 

Kollisionssikret styreapparat

FN-regulativ nr. 12

 

Sæders styrke

FN-regulativ nr. 17

 

Sæder og sædeforankringer (busser)

FN-regulativ nr. 80

 

Udragende dele

FN-regulativ nr. 26

 

Speedometer

FN-regulativ nr. 39

 

Sikkerhedsselers forankringer

FN-regulativ nr. 14

 

Placering af lygter og lyssignaler

FN-regulativ nr. 48

 

Refleksanordninger

FN-regulativ nr. 3

 

Markeringslygter/positionslygter/baglygter/stoplygter

FN-regulativ nr. 7

 

Kørelyslygter

FN-regulativ nr. 87

 

Sidemarkeringslygter

FN-regulativ nr. 91

 

Retningsviserblinklygter

FN-regulativ nr. 6

 

Bagnummerpladelygte

FN-regulativ nr. 4

 

Forlygter (R2 og HS1)

FN-regulativ nr. 1

 

Forlygter (sealed beam)

FN-regulativ nr. 5

 

Forlygter (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 og/eller H8. H9, HIR1, HIR2 og/eller H11)

FN-regulativ nr. 8

 

Forlygter (H4)

FN-regulativ nr. 20

 

Forlygter (sealed beam halogen)

FN-regulativ nr. 31

 

Glødelamper til anvendelse i godkendte lygteenheder

FN-regulativ nr. 37

 

Forlygter udstyret med gasudladningslyskilde

FN-regulativ nr. 98

 

Gasudladningslyskilder til anvendelse i godkendte gasudladningsforlygter

FN-regulativ nr. 99

 

Forlygter (asymmetrisk nærlys)

FN-regulativ nr. 112

 

Adaptive forlygtesystemer

FN-regulativ nr. 123

 

Tågeforlygter

FN-regulativ nr. 19

 

Tågebaglygter

FN-regulativ nr. 38

 

Baklygter

FN-regulativ nr. 23

 

Parkeringslys

FN-regulativ nr. 77

 

Sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger

FN-regulativ nr. 16

 

Barnefastholdelsesanordninger

FN-regulativ nr. 44

 

Synsfelt fremad

FN-regulativ nr. 125

 

Betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer

FN-regulativ nr. 121

 

Varmeanlæg

FN-regulativ nr. 122

 

Nakkestøtter (kombineret med sæder)

FN-regulativ nr. 17

 

Nakkestøtter

FN-regulativ nr. 25

 

CO2-emissioner — brændstofforbrug for personbiler med højst otte siddepladser foruden førerens plads

FN-regulativ nr. 101

Forordning (EF) nr. 692/2008

Motorkraft

FN-regulativ nr. 85

Forordning (EF) nr. 692/2008 og (EU) nr. 582/2011

Emissioner tunge køretøjer

FN-regulativ nr. 49

Forordning (EF) nr. 595/2009, (EU) nr. 582/2011, (EU) 2016/1718.

Sideafskærmning

FN-regulativ nr. 73

 

Sikkerhedsglas

FN-regulativ nr. 43

 

Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

FN-regulativ nr. 30

 

Dæk til erhvervskøretøjer og påhængskøretøjer dertil

FN-regulativ nr. 54

 

Reservehjul/dæk til midlertidig brug

FN-regulativ nr. 64

 

Rullestøj

FN-regulativ nr. 117

 

Hastighedsbegrænsere

FN-regulativ nr. 89

 

Tilkoblingsanordninger

FN-regulativ nr. 55

 

Kortkoblingssystemer

FN-regulativ nr. 102

 

Brandfarlighed

FN-regulativ nr. 118

 

Busser

FN-regulativ nr. 107

 

Overbygningens styrke (busser)

FN-regulativ nr. 66

 

Frontalkollisioner

FN-regulativ nr. 94

 

Sidepåkørsel

FN-regulativ nr. 95

 

Køretøjer til transport af farligt gods

FN-regulativ nr. 105

 

Afskærmning fortil mod underkøring

FN-regulativ nr. 93

 


(1)  En tom tredje kolonne (Tilsvarende teknisk forskrift i EU) betyder, at den tilsvarende forskrift er den samme som FN-regulativet i den anden kolonne (Forskrifter).

(2)  FN-regulativ, tidligere kaldet »FN/ECE«.


BILAG 2

Tillæg 2-C-3

Tabel 1

Liste, der er nævnt i artikel 3, litra a), nr. ii), i bilag 2-C

Emne

Forskrifter

Tilsvarende koreanske tekniske forskrifter

Beskyttelse af passagerne ved sammenstød

Frontal

FN-regulativ nr. 94

KMVSS  (1), artikel 102, stk. 1 og 3

Side

FN-regulativ nr. 95

KMVSS, artikel 102, stk. 1

Bagudrettet forskydning af betjeningsindretning for styretøj

FN-regulativ nr. 12

KMVSS, artikel 89, stk. 1, pkt. 2

Beskyttelse af føreren mod stød fra betjeningsindretningen for styretøj

FN-regulativ nr. 12

KMVSS, artikel 89, stk. 1, pkt. 1

Sædesystemer

FN-regulativ nr. 17

KMVSS, artikel 97

Nakkestøtter

FN-regulativ nr. 17

FN-regulativ nr. 25

GTR 7

KMVSS, artikel 26 og 99

Dørlåse og komponenter til tilbageholdelse af døre

FN-regulativ nr. 11

GTR 1

KMVSS, artikel 104, stk. 2

Instrumenttavler ved sammenstød

FN-regulativ nr. 21

KMVSS, artikel 88

Ryglæn ved sammenstød

FN-regulativ nr. 21

KMVSS, artikel 98

Stød fra armlæn

FN-regulativ nr. 21

KMVSS, artikel 100

Solskærm ved sammenstød

FN-regulativ nr. 21

KMVSS, artikel 101

Indvendigt førerspejl ved sammenstød

FN-regulativ nr. 46

KMVSS, artikel 108

Slæbeanordninger

Forordning (EU) nr. 1005/2010

KMVSS, artikel 20, stk. 1

Beskyttelse bagtil mod underkøring

FN-regulativ nr. 58

KMVSS, artikel 19, stk. 4, og artikel 96

Lys- og signalsystem

Installering

FN-regulativ nr. 48

KMVSS, artikel 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 og 49

Forlygter

FN-regulativ nr. 1, 2, 5, 8, 20, 31 og 37.

FN-regulativ nr. 98, 99, 112, 113 og 123

KMVSS, artikel 38, artikel 48, stk. 3

 

Tågeforlygter

FN-regulativ nr. 19

KMVSS, artikel 38-2, stk. 1

Kørelyslygte

FN-regulativ nr. 87

KMVSS, artikel 38-4

Kurvelyslygte

FN-regulativ nr. 119

KMVSS, artikel 38-5

Reservelampe

FN-regulativ nr. 23

KMVSS, artikel 39

Markeringslygter

FN-regulativ nr. 7

KMVSS, artikel 40

Nummerpladebelysning

FN-regulativ nr. 4

KMVSS, artikel 41

Baglygte

FN-regulativ nr. 7

KMVSS, artikel 42

Stoplygte

FN-regulativ nr. 7

KMVSS, artikel 43, stk. 1

Centralt og højt placeret stoplygte

FN-regulativ nr. 7

KMVSS, artikel 43, stk. 2

Retningsvisersignal

FN-regulativ nr. 6

KMVSS, artikel 44

Hjælperetningsvisersignal

FN-regulativ nr. 7

KMVSS, artikel 44

Sidemarkeringslygter

FN-regulativ nr. 91

KMVSS, artikel 44-2

Tågebaglygte

FN-regulativ nr. 38

KMVSS, artikel 38-2, stk. 2

Refleksanordninger

FN-regulativ nr. 70,

FN-regulativ nr. 3

KMVSS, artikel 49

Førerens udsyn

FN-regulativ nr. 46

KMVSS, artikel 50, artikel 94

Motoreffekt

FN-regulativ nr. 85

KMVSS, artikel 111

Anordning til sikring af førerens udsyn

Vinduesviskeranordning

Forordning (EU) nr. 1008/2010

KMVSS, artikel 51, stk. 2, artikel 109, pkt. 1

Afrimningsanordning

Forordning (EU) nr. 672/2010

KMVSS, artikel 109, pkt. 2

Antiduganlæg

Forordning (EU) nr. 672/2010

KMVSS, artikel 109, pkt. 3

Vaskeanlæg til forruden

Forordning (EU) nr. 1008/2010

KMVSS, artikel 109, pkt. 4

Bremser til personbiler

FN-regulativ nr. 13H

KMVSS, artikel 15, artikel 90, pkt. 1

Bremsesystemer, undtagen til personbiler og påhængsvogne

FN-regulativ nr. 13

KMVSS, artikel 15, artikel 90, pkt. 2

Bremsesystemer til påhængsvogne

FN-regulativ nr. 13

KMVSS, artikel 15, artikel 90, pkt. 3

Antiblokeringssystemer, undtagen til påhængsvogne

FN-regulativ nr. 13

KMVSS, artikel 15, artikel 90, pkt. 4

Antiblokeringssystemer til påhængsvogne

FN-regulativ nr. 13

KMVSS, artikel 15, artikel 90, pkt. 5

Styrekraft

FN-regulativ nr. 79

KMVSS, artikel 14,

artikel 89, stk. 2

Hastighedsbegrænser

FN-regulativ nr. 89

KMVSS, artikel 110-2

Speedometer

FN-regulativ nr. 39

KMVSS, artikel 110

Elektromagnetisk kompatibilitet

FN-regulativ nr. 10

KMVSS, artikel 111-2

Brændstoflækage ved kollision

FN-regulativ nr. 34,

FN-regulativ nr. 94,

FN-regulativ nr. 95

KMVSS, artikel 91

Stødfangere ved sammenstød

FN-regulativ nr. 42

KMVSS, artikel 93

Sikkerhedsselers forankringer

FN-regulativ nr. 14,

FN-regulativ nr. 16

KMVSS, artikel 27, stk. 1, 2, 3 og 4, artikel 103

Barnesæders forankringer

FN-regulativ nr. 14

KMVSS, artikel 27-2, artikel 103-2

Lyd fra signalhorn, tomgangsstøj og lyddæmpere til køretøjer (med fire hjul)

FN-regulativ nr. 28,

FN-regulativ nr. 51

KMVSS, artikel 35 og 53, NVCA artikel 30 og tilhørende forordning fra miljøministeriet (MOE)  (2), artikel 29

Emissioner og støj (undtagen støj fra forbipasserende køretøjer med tre eller fire hjul) for motorcykler

FN-regulativ nr. 40,

FN-regulativ nr. 41,

FN-regulativ nr. 47

Forordning (EU) nr. 168/2013 og (EU) nr. 134/2014

CACA  (3), artikel 46 og tilhørende forordning fra miljøministeriet (MOE), artikel 62, NVCA, artikel 30 og tilhørende forordning fra miljøministeriet (MOE), artikel 29

Emissioner fra dieselmotorer (herunder OBD)

Køretøjer, der vejer under 3,5 t

FN-regulativ nr. 83,

FN-regulativ nr. 24

Forordning (EF) nr. 715/2007, (EF) nr. 692/2008, (EU) nr. 459/2012

CACA, artikel 46 og tilhørende forordning fra miljøministeriet (MOE), artikel 62

Køretøjer, der vejer over 3,5 t

FN-regulativ nr. 49

Forordning (EF) nr. 595/2009 og (EU) nr. 582/2011

Dæk

FN-regulativ nr. 30, 54, 75, 106, 117, 108 og 109

Lov om kontrol af elektriske apparaters og forbrugsprodukters sikkerhed, artikel 15, 18 og 19;

Gennemførelsesbestemmelser til lov om kontrol af elektriske apparaters og forbrugsprodukters sikkerhed, artikel 3, stk. 4, og artikel 26

KMVSS, artikel 12, stk. 1


(1)  Tidligere kendt som Korea Motor Vehicle Safety Standards (Koreas sikkerhedsstandarder for motorkøretøjer), omdøbt til »Rules on the Performances and Standards of Korean Motor Vehicles and Parts« (Regler om ydeevne og standarder for koreanske motorkøretøjer og reservedele) pr. 1. juli 2014.

(2)  Koreas ministerium for miljø.

(3)  Koreas lov om beskyttelse af luftrenheden.


2.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/11


Meddelelse om datoen for ikrafttrædelse af ændringerne til tillæg 2-C-2 og 2-C-3 til bilag 2-C til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Korea

Ændringerne til tillæg 2-C-2 og 2-C-3 til bilag 2-C til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Korea (1), der blev undertegnet i Bruxelles den 6. oktober 2010, træder i kraft den 1. juli 2021.


(1)  EUT L 127 af 14.5.2011, s. 6.


AFGØRELSER

2.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/12


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE (FUSP) 2021/1083

af 23. juni 2021

om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionsstyrken under Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2021/6 (EUTM Mali/1/2021)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 38,

under henvisning til Rådets afgørelse 2013/34/FUSP af 17. januar 2013 om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) (1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i afgørelse 2013/34/FUSP bemyndigede Rådet Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) til at træffe afgørelser vedrørende den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af EUTM Mali, herunder afgørelser om udnævnelse af efterfølgende øverstbefalende for EU-missionsstyrken.

(2)

Den 15. december 2020 vedtog PSC afgørelse (FUSP) 2021/6 (2) om udnævnelse af brigadegeneral Fernando Luis GRACIA HERREIZ til øverstbefalende for EU-missionsstyrken under EUTM Mali.

(3)

Den 12. april 2021 foreslog Tyskland udnævnelsen af brigadegeneral Jochen DEUER til øverstbefalende for EU-missionsstyrken under EUTM Mali som efterfølger for brigadegeneral Fernando Luis GRACIA HERREIZ fra den 7. juli 2021.

(4)

EU's Militærkomité gav den 12. maj 2021 sin støtte til dette forslag.

(5)

Der bør træffes afgørelse om udnævnelse af brigadegeneral Jochen DEUER til øverstbefalende for EU-missionsstyrken under EUTM Mali fra den 7. juli 2021.

(6)

Afgørelse (FUSP) 2021/6 bør ophæves.

(7)

I medfør af artikel 5 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet. Danmark deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Brigadegeneral Jochen DEUER udnævnes herved til øverstbefalende for EU-missionsstyrken under Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) fra den 7. juli 2021.

Artikel 2

Afgørelse (FUSP) 2021/6 ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 7. juli 2021.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2021.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

S. FROM-EMMESBERGER

Formand


(1)  EUT L 14 af 18.1.2013, s. 19.

(2)  Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2021/6 af 15. december 2020 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionsstyrken under Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2020/603 (EUTM Mali/2/2020) (EUT L 4 af 7.1.2021, s. 10).


2.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/1084

af 30. juni 2021

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2021) 4947)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 259, stk. 1, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Højpatogen aviær influenza (HPAI) er en infektiøs virussygdom hos fugle, og den kan have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i handelen inden for Unionen og eksporten til tredjelande. HPAI-virus kan inficere trækfugle, som så kan sprede disse virus over lange afstande under deres efterårs- og forårstræk. Forekomsten af HPAI-virus hos vilde fugle udgør derfor en vedvarende trussel med hensyn til direkte og indirekte indslæbning af disse virus på bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab. Ved udbrud af HPAI er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab.

(2)

Ved forordning (EU) 2016/429 fastlægges der en ny lovgivningsramme for forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker. HPAI falder ind under definitionen af en listeopført sygdom i nævnte forordning, og sygdommen er omfattet af de sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler, der er fastsat deri. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 (2) supplerer desuden forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår reglerne om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme, herunder sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende HPAI.

(3)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 (3) blev vedtaget inden for rammerne af forordning (EU) 2016/429, og deri fastsættes sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger over for udbrud af HPAI.

(4)

I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes af medlemsstaterne efter udbrud af HPAI i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(5)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 blev for nylig ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/989 (4) efter yderligere udbrud af HPAI hos fjerkræ eller fugle i fangenskab i Nederlandene og Polen, som skulle afspejles i bilaget.

(6)

Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/989 har Polen underrettet Kommissionen om et nyt udbrud af HPAI af subtype H5N8 på en bedrift, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab, i distriktet Małopolskie i den pågældende medlemsstat.

(7)

Desuden har Tyskland underrettet Kommissionen om et nyt udbrud af HPAI af subtype H5N8 på en bedrift, hvor der blev holdt fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, i delstaten Niedersachsen i den pågældende medlemsstat.

(8)

De nye udbrud i Tyskland og Polen er sket uden for de områder, der for øjeblikket er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, og de kompetente myndigheder i disse medlemsstater har gennemført de nødvendige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring disse nye udbrud.

(9)

Kommissionen har gennemgået de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er truffet af Tyskland og Polen sammen med de pågældende medlemsstater og finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som de kompetente myndigheder i Tyskland og Polen har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra de bedrifter, hvor de nylige udbrud af HPAI er blevet bekræftet.

(10)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt, i samarbejde med Tyskland og Polen, hurtigt at identificere de nye beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet af disse medlemsstater i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, på EU-plan.

(11)

Derfor bør de beskyttelses- og overvågningszoner, der er opført for Tyskland og Polen i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, ændres.

(12)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør således ændres med henblik på at ajourføre regionaliseringen på EU-plan ved at tage hensyn til de nye beskyttelses- og overvågningszoner, der er behørigt oprettet af de kompetente myndigheder i Tyskland og Polen i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, og varigheden af de restriktioner, der gælder heri.

(13)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør derfor ændres.

(14)

Da den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredning af HPAI tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de ændringer, der ved nærværende afgørelse foretages af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, får virkning snarest muligt.

(15)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2021.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 64).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 af 16. april 2021 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 134 af 20.4.2021, s. 166).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/989 af 17. juni 2021 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 218 af 18.6.2021, s. 41).


BILAG

»BILAG

DEL A

Beskyttelseszoner, jf. artikel 1 og 2:

Medlemsstat: Tyskland

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

NIEDERSACHSEN

Landkreis Osnabrück

Beginn im Norden, Kreisgrenze zum Kreis Steinfurt, Tecklenburger Straße

Richtung Osten, entlang der Tecklenburger Straße bis Kreuzung Schulstraße

Schulstraße Richtung Süden bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Münster

dem Verlauf der Bahnstrecke Richtung Georgsmarienhütte folgend bis zur Gemeindegrenze Georgsmarienhütte

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte Richtung Süden bis zur Osnabrücker Straße

Osnabrücker Straße folgend bis zum zweiten Kreisverkehr Schulstraße

Schulstraße Richtung Westen bis Kreisverkehr Natruper Straße

Natruper Straße Richtung Westen bis Kreuzung Neuer Kamp

Neuer Kamp Richtung Süden bis Kreuzung mit der Straße Am Borgberg

Am Borgberg östlich Richtung Kreuzung Loheiden Knapp

Loheiden Knapp Richtung Süden bis zur Kreuzung Holperdorper Straße

Holperdorper Straße weiter Richtung Süden bis zur Kreuzung Gretzmanns Esch

Gretzmanns Esch Richtung Süden bis Kreuzung Hohner Weg

Hohner Weg bis Kreisgenze zum Kreis Steinfurt

16.7.2021

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Steinfurt

An der Landesgrenze NRW / Niedersachsen, der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Sudenfelder Strasse in südlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Hohner Weg. Den Hohner Weg in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Scholbrucher Strasse. Der Scholbrucher Strasse in westlicher Richtung folgend bis zur Osnabrücker Strasse. Der Osnabrücker Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis Abzweigung Talstrasse, der Talstrasse in nordwestlicher Richtung folgend, am Übergang Tunnelweg der Talstrasse in nordwestlicher Richtung weiter folgend. An der T Kreuzung der Talstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Herkenstrasse. Der Herkenstrasse in westlicher Richtung bis zur L 589. Der Herkenstrasse (L 589) in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Leedener Strasse (L 589). Der Leedener Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Dunkbachstrasse. In nördlicher Richtung der Dunkbachstrasse folgend. Der Dunkbachstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Grafenstrasse. Der Grafenstrasse in westlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nördlicher Richtung folgend bis zur Hagelstrasse. Der Hagelstrasse (K 28) in östlicher Richtung folgend bis zur Münsterstrasse, welche im Verlauf in die Hasberger Strasse übergeht (östlicher Richtung) bis zum Abzweig Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zum Goldbach (Kreisgrenze Landkreis Osnabrück bzw. Landesgrenze NRW / Niedersachsen).

16.7.2021

Medlemsstat: Frankrig

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE; CAME

5.7.2021

Medlemsstat: Litauen

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Jurbarko rajono savivaldybė - Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniūnijos

18.6.2021

Medlemsstat: Nederlandene

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

1.

Vanaf kruising Leidsestraatweg/ Gerverscop, Gerverscop volgen in noordelijke richting tot aan Rodendijk.

2.

Rodendijk volgen in noordelijke richting tot aan Laag Nieuwkoop.

3.

Laag Nieuwkoop volgen in oostelijke richting overgaand in Laag Nieuwkoopsebuurtweg tot aan Schenkeldijk.

4.

Schenkeldijk volgen in noordelijke richting tot aan Haarrijn(water).

5.

Haarrijn volgen in oostelijke richting tot aan Amsterdam Rijnkanaal.

6.

Amsterdam Rijnkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Zuilense Ring.

7.

Zuilense Ring volgen in westelijke richting tot aan Ruimteweg.

8.

Ruimteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Weidseslag.

9.

Lage Weidseslag volgen in zuidelijke richting overgaand in Atoomweg tot aan Plutoniumweg.

10.

Plutoniumweg volgen in westelijke richting tot aan A2.

11.

A2 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

12.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Reijerscopse overgang.

13.

Reijerscopse overgang volgen in noordelijke richting overgaand in Raadhuislaan overgaand in Kerkweg tot aan Dorpsstraat.

14.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting overgaand in Leidsestraatweg tot aan Gerverscop.

9.7.2021

Medlemsstat: Polen

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, mławskim i żuromińskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szrensk, Strzegowo, Radzanów, Biezun, Zuromin, Siemiątkowo and Wisniewo

Part of the territory of the Zawidz, Raciąż and Rościszewo municipalities (gmina) covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

18.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie mławskim:

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E,

53.095992 N, 20.341070 E,

53.100187 N, 20.357614 E,

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,082 N, 20,451 E

18.6.2021

W województwie warmińsko – mazurskim:

Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

26.5.2021

The entire territory of the following municipalities (gminas) from Nowe Miasto Lubawskie County: Nowe Miasto Lubawskie and Kurzętnik.

Part of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) in the nowomiejski poviat, covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates N: 53,439 E: 19,462 and N53.488611 E19.386944

Part of the territory of the Lubawa municipality (gmina) in the Iławski poviat covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates N53.473889 E19.624722.

16.6.2021

W województwie mazowieckim oraz łódzkim, w powiecie kutnowskim i gostynińskim:

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

22.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

12.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie ciechanowskim:

Częśc powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

9.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie makowskim:

Częśc powiatu makowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

20.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie sieldeckim:

Części powiatu siedleckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

16.6.2021

W województwie małopolskim w powiecie gorlickim:

Częśc powiatu gorlickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

14.7.2021

DEL B

Overvågningszoner, jf. artikel 1 og 3:

Medlemsstat: Tyskland

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

NIEDERSACHSEN

Landkreis und Stadt Osnabrück

Beginn im Norden, Grenze Kreis Steinfurt, Stadt Osnabrück, Eversburger Straße

Eversburger Straße östlich bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Ibbenbüren/Rheine

Von dort weiter Wersener Landstraße Richtung Süd-Osten bis Kreisverkehr Landwehr Straße Leyer Straße

Wersener Straße zweite Ausfahrt folgend bis zur L88

Dem Verlauf der Wersener Straße (L 88) folgend bis Übergang in Pagenstecher Straße

Pagenstecher Straße südöstlich folgend bis An der Bornau

An der Bornau geht über in Natruper Straße bis zur Kreuzung Rißmüllerplatz

Natruper-Tor-Wall übergehend in Heger-Tor-Wall in südöstlicher Richtung zur Kreuzung Neuer Graben

Neuer Graben Richtung Nordosten bis Übergang in Wittekindstraße,

Wittekindstraße folgend bis Kreuzung Goethering (Berliner Platz)

Goethering in südöstlicher Richtung bis Übergang Konrad-Adenauer –Ring, von dort weiter bis Übergang Petersburger Wall und dort westlich bis zur Kreuzung Johannisstraße

Johannisstraße in südlicher Richtung bis Übergang Iburger Straße

Iburger Straße bis Fußweg Verlängerung Alte Bauernschaft

Verlauf der Alte Bauernschaft folgend bis über den Fußweg zur Straße Kreuzung Am Schölerberg/Frankfurter Heerstraße

Frankfurter Heerstraße Richtung Süden bis zum Fußweg Zum Klee

Fußweg Zum Klee folgend Richtung Süden bis zur Kreuzung Alte Rothefelder Straße (K346)

Alte Rothefelder Straße (K346) Richtung Osten bis zum Kreisverkehr Bielefelder Straße/Brüsseler Straße

Brüsseler Straße südwestliche Richtung bis Kreisverkehr

Kreisverkehr 2. Ausfahrt Richtung Süden Alte Heerstraße bis Übergang in den Eschweg

Eschweg bis Kreuzung Glückaufstraße (L 95);

Glückaufstraße (L 95) in östliche Richtung bis Kreuzung Heinrich-Schmedt-Straße

Heinrich-Schmedt-Straße Richtung Süden bis Kreuzung Wellendorfer Straße

Wellendorfer Straße (K 331) Richtung Osten bis Kreuzung Im Strehland

Im Strehlande Richtung Süden bis Kreuzung Borgloher Straße (K333)

Borgloher Straße (K333) Richtung Westen bis zur Kreuzung mit B 51 (Osnabrücker Straße/ Teutoburger-Wald-Straße)

B 51 Osnabrücker Straße Richtung Süden bis Gemeindegrenze Georgsmarienhütte/Bad Iburg;

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte/Bad Iburg Richtung Südwesten bis Gewässer Föhrenteichsbach

Verlauf Gewässer Föhrenteichsbach Richtung Süden bis zum Zufluss in den Freedenbach

Freedenbach südwestlich bis Wassertretstelle Hagenberg/Bergstraße

Bergstraße Richtung Süden bis Kreisverkehr Bielefelder Straße

Bielefelder Straße Richtung Westen bis zur Kreuzung B 51 (Münster Straße)

B 51 (Münster Straße) südlich bis Kreuzung Alter Postdamm

Alter Postdamm in südwestliche Richtung bis zur Kreisgrenze Landkreis Osnabrück/Kreis Steinfurt

25.7.2021

Landkreis Osnabrück

Beginn im Norden, Kreisgrenze zum Kreis Steinfurt, Tecklenburger Straße

Richtung Osten, entlang der Tecklenburger Straße bis Kreuzung Schulstraße

Schulstraße Richtung Süden bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Münster

dem Verlauf der Bahnstrecke Richtung Georgsmarienhütte folgend bis zur Gemeindegrenze Georgsmarienhütte

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte Richtung Süden bis zur Osnabrücker Straße

Osnabrücker Straße folgend bis zum zweiten Kreisverkehr Schulstraße

Schulstraße Richtung Westen bis Kreisverkehr Natruper Straße

Natruper Straße Richtung Westen bis Kreuzung Neuer Kamp

Neuer Kamp Richtung Süden bis Kreuzung mit der Straße Am Borgberg

Am Borgberg östlich Richtung Kreuzung Loheiden Knapp

Loheiden Knapp Richtung Süden bis zur Kreuzung Holperdorper Straße

Holperdorper Straße weiter Richtung Süden bis zur Kreuzung Gretzmanns Esch

Gretzmanns Esch Richtung Süden bis Kreuzung Hohner Weg

Hohner Weg bis Kreisgenze zum Kreis Steinfurt

17.7.2021-25.7.2021

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Steinfurt

Ab der Landesgrenze NRW / Niedersachsen bzw. der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Strasse auf den Äckern in südlicher Richtung folgend bis zur Strasse Alter Postdamm. Den Alten Postdamm in westlicher Richtung folgend bis zur Landesgrenze NRW/Niedersachsen (Bach Brookbieke). Der Landesgrenze NRW / Niedersachsen (Bach Brookbieke) in südlicher Richtung folgend bis zur ersten Bachmüdung. Dem Bach Brookbieke in westlicher Richtung folgend bis zur 2. Bachmündung zum Mühlenbach. Dem Mühlenbach in westlicher Richtung weiter folgend bis zur Strasse Baggerien. Der Strasse Baggerien in südlicher Richtung folgend überlaufend in die Strasse Voßhaarweg. Dem Voßhaarweg in südlicher Richtung folgend bis zum Bullerbach. Dem Bullerbach in westlicher Richtung folgend, an der ersten Mündung dem Bullerbach weiter in nordwestlicher Richtung folgend, an der zweiten Mündung dem Bullerbach in westlicher Richtung weiter folgend. An der dritten Mündung dem Bulerbach in westlicher Richtung weiter folgend bis zum Meckelweger Kirchweg. Dem Meckelweger Kirchweg in westlicher Richtung folgend bis zum Warendorfer Weg. Dem Warendorfer Weg in südlicher Richtung folgend bis zum Glandorfer Damm. Dem Glandorfer Damm (B 475) in westlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Kattenvenner Strasse. Der Kattenvenner Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Bullerbach. Dem Bullerbach in westlicher Richtung folgend über die Hohner Strasse (K 32) hinweg bis zur Bachmündung. Dem Bullerbach weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bachmündung übergehend in den Mühlenbach. Dem Mühlenbach in westlicher Richtung folgend bis zur Ringler Strasse. Der Ringeler Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Ringeler Damm. Dem Ringeler Damm in westlicher Richtung folgend bis zur Überleitung in den Setteler Damm. Dem Setteler Damm in westlicher Richtung folgend, über die Erpenbecker Strasse und der Ladberger Strasse hinweg bis zur Strasse am Hagen. Der Strasse am Hagen in nördlicher Richtung folgend bis zur Strasse Aldruper Damm. Dem Aldruper Damm in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung in die Strasse Up de Au. Der Strasse Up de Au in nördlicher Richtung folgend bis zur Rethstrasse. Der Rethstrasse in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Aldruper Mühlenbach. Dem Aldruper Mühlenbach in westlicher Richtung folgend bis zur zweiten Bachmündung, weiter in südwestlicher Richtung bis zur vierten Bachmündung. Dem Aldruper Mühlenbach in nördlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Saerbecker Damm. Dem Saerbecker Damm in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Wechter Strasse. Der Wechter Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Sonnenhügeldamm. Dem Sonnenhügeldamm in westlicher Richtung folgend bis zum Arelmanns Weg. Dem Arelmanns Weg in nordöstlicher Richtung folgend bis zur Waldmannstrasse. Der Waldmannstrasse in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Wechter Mark. Der Wechter Mark in nördlicher Richtung folgend bis zur Ibbenbürener Strasse. Die Ibbenbürener Strasse in westlicher Richtung folgend, übergehend in Wechter Strasse. Die Wechter Strasse westlich folgend bis zur Abzweigung Im Bocketal. Der Strasse Im Bocketal (K 24) in nördlicher Richtung folgend. An der Kreuzung der Strasse Im Bocketal in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Kreisverkehr (mit L 504). Dem Kreisverkehr in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Bach Ibbenbürener Aa. Der Ibbenbürener Aa in südöstlicher Richtung folgend bis zur Strasse Aatal. Der Strasse Aatal in nördlicher Richtung folgend bis zur BAB 30. Der BAB 30 in östlicher Richtung folgend bis zur Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse (L 796) in nördlicher Richtung folgend bis zur Velper Strasse. Der Velper Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur Alstedder Strasse. Der Alstedder Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Strasse Kleekamp. Dem Kleekamp in östlicher Richtung folgend bis zur ersten Abzweigung und dort dem Kleekamp in nördlicher Richtung weiter folgend. An der nächsten Abzweigung dem Kleekamp in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Permer Strasse. Der Permer in östlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Blomenkamp. Dem Blomenkamp in nördlicher Richtung folgend. An der ersten Abzweigung dem Blomenkamp in östlicher Richtung folgend bis zur nächsten Abzweigung, dann dem Blomenkamp in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Strasse Schafberg. Der Strasse Schafberg in westlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Morgensternstrasse. Der Morgensternstrasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Mühlenweg. Dem Mühlenweg in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung am Stollenkamp. Der Strasse am Stollenkamp in östlicher Richtung folgend bis zur Langenbrücker Strasse. Der Langebrücker Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur ersten Abzweigung. Der Langenbrücker Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Stollenbach. Dem Stollenbach in östlicher Richtung folgend. An der ersten Bachmündung dem Stollenbach in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Hülskrappenweg. Dem Hülskrappenweg in südlicher Richtung folgend bis zum Sennlicher Weg. Dem Sennlicher Weg in östlicher Richtung folgend, an der ersten Mündung dem Sennlicher Weg in südlicher Richtung weiter folgend bis zur Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse (L 584) in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Kreisverkehr. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt in südöstlicher Richtung in die Lotter Strasse verlasse. Der Lotte Strasse folgend bis zum Bach Diekwiesengraben. Dem Bach Diekwiesengraben in östlicher Richtung folgend über die Wersener Strasse (L 597) hinweg bis zum Fluss Düte. Dem Fluss Düte in nördlicher Richtung folgend bis zur Eversburger Strasse. Der Eversburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur Landesgrenze NRW / Niedersachsen bzw. zur Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück.

25.7.2021

Landkreis Steinfurt

An der Landesgrenze NRW / Niedersachsen, der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Sudenfelder Strasse in südlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Hohner Weg. Den Hohner Weg in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Scholbrucher Strasse. Der Scholbrucher Strasse in westlicher Richtung folgend bis zur Osnabrücker Strasse. Der Osnabrücker Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis Abzweigung Talstrasse, der Talstrasse in nordwestlicher Richtung folgend, am Übergang Tunnelweg der Talstrasse in nordwestlicher Richtung weiter folgend. An der T Kreuzung der Talstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Herkenstrasse. Der Herkenstrasse in westlicher Richtung bis zur L 589. Der Herkenstrasse (L 589) in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Leedener Strasse (L 589). Der Leedener Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Dunkbachstrasse. In nördlicher Richtung der Dunkbachstrasse folgend. Der Dunkbachstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Grafenstrasse. Der Grafenstrasse in westlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nördlicher Richtung folgend bis zur Hagelstrasse. Der Hagelstrasse (K 28) in östlicher Richtung folgend bis zur Münsterstrasse, welche im Verlauf in die Hasberger Strasse übergeht (östlicher Richtung) bis zum Abzweig Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zum Goldbach (Kreisgrenze Landkreis Osnabrück bzw. Landesgrenze NRW / Niedersachsen).

17.7.2021-25.7.2021

Medlemsstat: Frankrig

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Cauneille

Hastingues

Oeyregave

Orthevielle

Peyrehorade

Sorde-l'Abbaye

14.7.2021

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE ; CAME

6.7.2021- 14.7.2021

ARANCOU ; ARRAUTE-CHARRITTE ; AUTERRIVE ; BARDOS ; BERGOUEY-VIELLENAVE ; CARRESSE-CASSABER ; ESCOS ; GUICHE ; LABASTIDE-VILLEFRANCHE ; LABETS-BISCAY ; LEREN ; MASPARRAUTE ; OREGUE ; SAINT-DOS ; SAINT-PE-DE-LEREN ; SAMES

14.7.2021

Medlemsstat: Litauen

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Jurbarko rajono savivaldybė - Girdžių ir Skirsnemunės seniūnijos; Šakių rajono savivaldybė - Kidulių ir Sudargo seniūnijos

9.7.2021

Jurbarko rajono savivaldybė - Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniūnijos

19.6.2021- 9.7.2021

Medlemsstat: Nederlandene

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

1.

Vanaf grens provincie Zuid-Holland/ Utrecht de Rietveld (N458) volgen in oostelijke richting tot aan Zegveldseuitweg.

2.

Zegveldseuitweg volgen in noordelijke richting overgaand in Hoofdweg tot aan Milandweg.

3.

Milandweg volgen in oostelijke richting tot aan Korte Meentweg.

4.

Korte Meentweg volgen in oostelijke richting overgaand in Lange Meentweg tot aan Ingenieur Enschedeweg.

5.

Ingenieur Enschedeweg volgen in noordelijke richting tot aan Oud Huizerweg.

6.

Oud Huizerweg volgen in oostelijke richting overgaand in uitweg overgaand in Ter Aarse Zuwe tot aan Korte Zuwe.

7.

Korte Zuwe volgen in oostelijke richting overgaand in Kerklaan tot aan Julianalaan.

8.

Julianalaan volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat.

9.

Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Ter Aarseweg.

10.

Ter Aarseweg volgen in zuidelijke richting amsterdam Rijnkanaal overstekend tot aan Rijksstraatweg.

11.

Rijksstraatweg volgen in noordelijke richting tot aan Bloklaan.

12.

Bloklaan volgen in oostelijke richting tot aan Veendijk.

13.

Veendijk volgen in noordelijke richting tot aan Oud Loosdrechtsedijk.

14.

Oud Loosdrechtsedijk volgen in oostelijke richting tot aan Nootweg.

15.

Nootweg volgen in oostelijke richting tot aan Rading.

16.

Rading volgen in zuidelijke richting tot aan Noodweg.

17.

Noodweg volgen in zuidelijke richting tot aan Utrechtseweg.

18.

Utrechtseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Graaf Florisweg.

19.

Graaf Florisweg volgen in oostelijke richting tot aan A27.

20.

A27 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

21.

A12 volgen in westelijke richting tot aan N408.

22.

N408 volgen in zuidelijke richting tot aan Zuidstedeweg.

23.

Zuidstedeweg volgen in westelijke richting overgaand in Wijkerslootweg overgaand in Weg naar de poort overgaand in Weg der verenigde naties tot aan Baronieweg.

24.

Baronieweg volgen in westelijke richting tot aan Boveneind noordzijde.

25.

Boveneind noordzijde volgen in westelijke richting overgaand in Dorp ovengaand in Boveneind Noordzijde tot aan Damweg.

26.

Damweg volgen in noordelijke richting tot aan Utrechtse straatweg.

27.

Utrechtse straatweg volgen in westelijke richting tot aan Johan Vierbergenweg.

28.

Johan Vierbergenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Tuurluur overgaand in verlengde Tuurluur de A2 overstekend tot aan Burgermeester van Zwietenweg.

29.

Burgermeester van Zwietenweg volgen in westelijke richting tot aan Molendijk.

30.

Molendijk volgen in noordelijke richting overgaand in Grens Zuid-Holland/Utrecht (water) tot aan Rietveld.

18.7.2021

1.

Vanaf kruising Leidsestraatweg/ Gerverscop, Gerverscop volgen in noordelijke richting tot aan Rodendijk.

2.

Rodendijk volgen in noordelijke richting tot aan Laag Nieuwkoop.

3.

Laag Nieuwkoop volgen in oostelijke richting overgaand in Laag Nieuwkoopsebuurtweg tot aan Schenkeldijk.

4.

Schenkeldijk volgen in noordelijke richting tot aan Haarrijn(water).

5.

Haarrijn volgen in oostelijke richting tot aan Amsterdam Rijnkanaal.

6.

Amsterdam Rijnkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Zuilense Ring.

7.

Zuilense Ring volgen in westelijke richting tot aan Ruimteweg.

8.

Ruimteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Weidseslag.

9.

Lage Weidseslag volgen in zuidelijke richting overgaand in Atoomweg tot aan Plutoniumweg.

10.

Plutoniumweg volgen in westelijke richting tot aan A2.

11.

A2 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

12.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Reijerscopse overgang.

13.

Reijerscopse overgang volgen in noordelijke richting overgaand in Raadhuislaan overgaand in Kerkweg tot aan Dorpsstraat.

14.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting overgaand in Leidsestraatweg tot aan Gerverscop.

10.7.2021- 18.7.2021

Medlemsstat: Polen

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

W województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, sierpeckim, płońskim i mławskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lipowiec Koscielny, Wisniewo, Stupsk, Szydlowo, Grudusk, Regimin, Wieczfnia Koscielna, Szczutowo and Mława town.

Rest of the territory of the Rościszewo, Raciąż and Zawidz municipalities (gmina) which goes beyond the 3 km radius around the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E.

Part of the territory of the Glinojeck and Ciechanów municipalities (gmina) covered by the 10 km radius centered on the following GPS coordinates

52,916 N, 20,225 E

52,936 N, 20,307 E

4.7.2021

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szrensk, Strzegowo, Radzanów, Biezun, Zuromin, Siemiątkowo and Wisniewo.

Part of the territory of the Zawidz, Raciąż and Rościszewo municipalities (gmina) covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

19.6.2021- 4.7.2021

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E

53.095992 N, 20.341070 E

53.100187 N, 20.357614 E

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,027 N, 20,293 E

53,082 N, 20,451 E

19.6.2021- 4.7.2021

W województwie warmińsko-mazurskim, counties Nidzica, Dzialdowo, Nowe Miasto Lubawskie, Iława:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Janowiec Koscielny, Ilowo-Osada, Kozlowo, Dzialdowo, Rybno, Grodziczno, Lidzbark, Płośnica.

Rest of the territory of the Lubawa municipality (gmina) that goes beyond the area covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates 53.473889 N 19.624722 E

The territory of the Iława and Kisielice municipalities (gminas) located south of the road 16.

Rest of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) that goes beyond the area covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates 53.488611 N 19.386944 E and N: 53,439 E: 19,462

4.7.2021

W województwie warmińsko-mazurskim:

Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

27.5.2021- 16.6.2021

The entire territory of the following municipalities (gminas) from Nowe Miasto Lubawskie County: Nowe Miasto Lubawskie and Kurzętnik.

Part of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) in the nowomiejski poviat, covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates N: 53,439 E: 19,462 and N53.488611 E19.386944

Part of the territory of the Lubawa municipality (gmina) in the Iławski poviat covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates N53.473889 E19.624722

17.6.2021- 4.7.2021

W województwie mazowieckim oraz łódzkim, w powiatach kutnowskim, gostynińskim oraz płockim:

Części powiatów kutnowskiego, gostynińskiego oraz płockiego położone w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

1.7.2021

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

23.6.2021- 1.7.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

26.6.2021

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

13.6.2021- 26.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie ciechanowskim, mławskim i przasnyskim:

Części powiatów ciechanowskiego, mławskiego i przasnyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

4.7.2021

Częśc powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

9.6.2021- 4.7.2021

W województwie mazowieckim w powiecie makowskim i przasnyskim:

Części powiatów makowskiego i przasnyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

29.6.2021

Częśc powiatu makowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

21.6.2021- 29.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie siedleckim, węgrowskim i sokołowskim oraz miasto Siedlce:

Części powiatów siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego i miasto Siedlce położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

3.7.2021

Części powiatów siedleckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

17.6.2021- 3.7.2021

W województwie małpoloskim w powiecie gorlickim i nowosądeckim:

Części powiatów gorlickiego i nowosądeckiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

23.7.2021

Częśc powiatu gorlickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

15.7.2021- 23.7.2021

«

HENSTILLINGER

2.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/27


RÅDETS HENSTILLING (EU) 2021/1085

af 1. juli 2021

om ændring af henstilling (EU) 2020/912 om de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU og eventuel ophævelse af disse restriktioner

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

som henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra b) og e), og artikel 292, første og andet punktum, og

og som tager følgende i betragtning:

(1)

Rådet vedtog den 30. juni 2020 en henstilling om de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU og eventuel ophævelse af disse restriktioner (1) (»Rådets henstilling«).

(2)

Rådet har siden vedtaget henstilling (EU) 2020/1052 (2), (EU) 2020/1144 (3), (EU) 2020/1186 (4), (EU) 2020/1551 (5), (EU) 2020/2169 (6), (EU) 2021/89 (7), (EU) 2021/132 (8), (EU) 2021/767 (9), (EU) 2021/892 (10) og (EU) 2021/992 (11) om ændring af Rådets henstilling (EU) 2020/912 om de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU og eventuel ophævelse af disse restriktioner.

(3)

Den 20. maj 2021 vedtog Rådet henstilling (EU) 2021/816 om ændring af henstilling (EU) 2020/912 om de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU og eventuel ophævelse af disse restriktioner (12) med henblik på at ajourføre de kriterier, der anvendes til at vurdere, om ikkevæsentlige rejser fra tredjelande er sikre og bør tillades.

(4)

Rådets henstilling fastsætter, at medlemsstaterne gradvist bør ophæve de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU fra den 1. juli 2020 på en koordineret måde for så vidt angår personer, der er bosiddende i de tredjelande, der er opført på listen i bilag I til Rådets henstilling. Hver anden uge bør listen over tredjelande i bilag I revideres og alt efter omstændighederne ajourføres af Rådet i tæt samråd med Kommissionen og de relevante EU-agenturer og -tjenester efter en samlet vurdering på grundlag af den metode, de kriterier og de oplysninger, der er omhandlet i Rådets henstilling.

(5)

Der har siden fundet drøftelser sted i Rådet i tæt samråd med Kommissionen og de relevante EU-agenturer og -tjenester om en revision af listen over tredjelande i bilag I til Rådets henstilling og i forbindelse med anvendelse af de kriterier og den metode, der er fastsat i Rådets henstilling som ændret ved henstilling (EU) 2021/816. Som et resultat af disse drøftelser bør listen over tredjelande i bilag I ændres. Navnlig bør Armenien, Aserbajdsjan, Bosnien-Hercegovina, Brunei Darussalam, Canada, Jordan, Montenegro, Quatar, Republikken Moldova og Saudi-Arabien tilføjes til listen sammen med Kosovo (*) under kategorien enheder og territoriale myndigheder, der ikke er anerkendt som stater af mindst én medlemsstat.

(6)

Grænsekontrol er ikke kun i de medlemsstaters interesse, ved hvis ydre grænser kontrollen foretages, men i alle de medlemsstaters interesse, der har ophævet grænsekontrollen ved deres indre grænser. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at de foranstaltninger, der træffes ved de ydre grænser, koordineres for at sikre et velfungerende Schengenområde. Med henblik herpå bør medlemsstaterne fra den 1. juli 2021 fortsætte med ophævelsen af de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU på en koordineret måde for så vidt angår personer, der er bosiddende i de tredjelande, særlige administrative områder og andre enheder og territoriale myndigheder, der er opført på listen i bilag I til Rådets henstilling, som ændres ved denne henstilling.

(7)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til TEUF, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne henstilling, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter, at Rådet har truffet foranstaltning om denne henstilling til udbygning af Schengenreglerne, træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne henstilling, jf. artikel 4 i nævnte protokol.

(8)

Denne henstilling udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF (13); Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne henstilling, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(9)

For så vidt angår Island og Norge udgør denne henstilling en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (14).

(10)

For så vidt angår Schweiz udgør denne henstilling en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF (15) sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF (16).

(11)

For så vidt angår Liechtenstein udgør denne henstilling en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF (17) sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU (18),

HAR VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

Rådets henstilling (EU) 2020/912 som ændret ved henstilling (EU) 2020/1052, (EU) 2020/1144, (EU) 2020/1186, (EU) 2020/1551, (EU) 2020/2169, (EU) 2021/89, (EU) 2021/132, (EU) 2021/767, (EU) 2021/816, (EU) 2021/892 og (EU) 2021/992, om de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU og eventuel ophævelse af disse restriktioner ændres således:

1)

Punkt 1, første afsnit, i Rådets henstilling affattes således:

»1.

Medlemsstaterne bør gradvist ophæve de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU fra den 1. juli 2021 på en koordineret måde for så vidt angår personer, der er bosiddende i de tredjelande, der er opført på listen i bilag I.«

2)

Bilag I til henstillingen affattes således:

»BILAG I

Tredjelande, særlige administrative områder og andre enheder og territoriale myndigheder, hvis indbyggere ikke bør berøres af midlertidige restriktioner ved de ydre grænser for ikkevæsentlige rejser til EU:

I.   STATER

1.

ALBANIEN

2.

ARMENIEN

3.

AUSTRALIEN

4.

ASERBAJDSJAN

5.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

6.

BRUNEI DARUSSALAM

7.

CANADA

8.

ISRAEL

9.

JAPAN

10.

JORDAN

11.

LIBANON

12.

MONTENEGRO

13.

NEW ZEALAND

14.

QATAR

15.

REPUBLIKKEN MOLDOVA

16.

REPUBLIKKEN NORDMAKEDONIEN

17.

RWANDA

18.

SAUDI-ARABIEN

19.

SERBIEN

20.

SINGAPORE

21.

SYDKOREA

22.

THAILAND

23.

AMERIKAS FORENEDE STATER

24.

KINA (*1)

II.   FOLKEREPUBLIKKEN KINAS SÆRLIGE ADMINISTRATIVE OMRÅDER

Hongkong SAR

Macao SAR

III.   ENHEDER OG TERRITORIALE MYNDIGHEDER, DER IKKE ER ANERKENDT SOM STATER AF MINDST EN MEDLEMSSTAT

Kosovo (*)

Taiwan

(*1)  med forbehold af bekræftelse af gensidighed."

(*)  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244 (1999) og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring."

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2021.

På Rådets vegne

G. DOVŽAN

Formand


(1)  EUT L 208 I af 1.7.2020, s. 1.

(2)  EUT L 230 af 17.7.2020, s. 26.

(3)  EUT L 248 af 31.7.2020, s. 26.

(4)  EUT L 261 af 11.8.2020, s. 83.

(5)  EUT L 354 af 26.10.2020, s. 19.

(6)  EUT L 431 af 21.12.2020, s. 75.

(7)  EUT L 33 af 29.1.2021, s. 1.

(8)  EUT L 41 af 4.2.2021, s. 1.

(9)  EUT L 165 I af 11.5.2021, s. 66.

(10)  EUT L 198 af 4.6.2021, s. 1.

(11)  EUT L 221 af 21.6.2021, s. 12.

(12)  EUT L 182 af 21.5.2021, s. 1.

(*)  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244 (1999) og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

(13)  Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

(14)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(15)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(16)  Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1).

(17)  EUT L 160 af 18.6.2011, s. 21.

(18)  Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19).