ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 207

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
11. juni 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERINSTITUTIONELLE AFTALER

 

*

Interinstitutionel aftale af 20. maj 2021 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om et obligatorisk åbenhedsregister

1

 

*

Politisk erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister

18

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/929 af 6. maj 2021 om regulering af kontakter mellem Generalsekretariatet for Rådet og interesserepræsentanter

19

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERINSTITUTIONELLE AFTALER

11.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/1


INTERINSTITUTIONEL AFTALE

af 20. maj 2021

mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om et obligatorisk åbenhedsregister

EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 295,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen (»de underskrivende institutioner«) fører en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 11, stk. 1 og 2.

(2)

Denne dialog gør det muligt for interessenter at fremlægge deres synspunkter om beslutninger, der kan berøre dem, og dermed bidrage effektivt til det grundlag, som politiske forslag bygger på. Kontakten med interessenter forbedrer kvaliteten af beslutningsprocessen ved at give mulighed for indgivelse af synspunkter og ekspertise.

(3)

Åbenhed og ansvarlighed er afgørende for at bevare EU-borgernes tillid til legitimiteten af Unionens politiske, lovgivningsmæssige og administrative processer.

(4)

De underskrivende institutioner anerkender betydningen af at samordne deres tilgang gennem vedtagelse af en fælles ramme for deres samarbejde for yderligere at fremme en åben og etisk interesserepræsentation.

(5)

Åbenhed vedrørende interesserepræsentationen er særligt vigtig for at give borgerne mulighed for at følge interesserepræsentanternes aktiviteter og være opmærksomme på disses potentielle indflydelse, herunder indflydelse udøvet gennem finansiel støtte og sponsorering. En sådan åbenhed sikres bedst ved hjælp af en adfærdskodeks, som indeholder de regler og principper, der skal overholdes af interesserepræsentanter, der tilmelder sig et åbenhedsregister (»registret«).

(6)

I betragtning af de positive erfaringer med åbenhedsregistret for organisationer og selvstændige, der deltager i udformningen og gennemførelsen af Unionens politikker, som blev oprettet ved aftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen af 16. april 2014 (1) (»2014-aftalen«), mener de underskrivende institutioner, at anvendelsesområdet for 2014-aftalen bør udvides.

(7)

Det er nødvendigt at gøre registret obligatorisk ved gennem individuelle afgørelser, der er truffet af hver af de underskrivende institutioner, at indføre foranstaltninger med tilsvarende virkning, som for interesserepræsentanterne gør optagelse i registret til en nødvendig forudsætning for at kunne udføre visse former for interesserepræsentationsaktiviteter.

(8)

For yderligere at styrke den fælles ramme og bygge videre på de fremskridt, der er gjort med hensyn til at etablere en fælles åbenhedskultur, bør de underskrivende institutioner på registrets websted offentliggøre konditionalitetsforanstaltninger og supplerende gennemsigtighedsforanstaltninger, som de har indført for at fremme registrering, såsom dedikerede mailservicelister, anbefalinger om, at visse beslutningstagere kun mødes med registrerede interesserepræsentanter eller offentliggørelse af oplysninger om møder mellem visse beslutningstagere og interesserepræsentanter.

(9)

For at fremme denne aftale ud over de underskrivende institutioner bør den indføre ordninger, der gør det muligt for andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer end de underskrivende institutioner, og medlemsstaternes faste repræsentationer, som på frivillig basis ønsker at anvende principperne i den fælles ramme, at få bistand fra registrets sekretariat og støtte fra dets helpdesk.

(10)

For at undgå unødvendige administrative byrder og i overensstemmelse med gældende praksis med hensyn til registrering bør aktiviteter, der udføres af interesserepræsentanter udelukkende på vegne af en sammenslutning eller et netværk, som de er en del af, betragtes som aktiviteter i dette netværk eller denne sammenslutning.

(11)

Aktiviteter udøvet af medlemsstaternes offentlige myndigheder, samt af enhver sammenslutning eller ethvert netværk af sådanne offentlige myndigheder, der handler på medlemsstaternes vegne på EU-plan, nationalt plan eller subnationalt plan, bør ikke være omfattet af denne aftale, selv om sammenslutninger og netværk af offentlige myndigheder på EU-plan, nationalt plan eller subnationalt plan, der deltager i interesserepræsentationsaktiviteter, bør kunne registreres.

(12)

Praksis med at vedtage en årlig rapport om registrets funktion bør opretholdes som et redskab til at sikre en passende synlighed for de underskrivende institutioners koordinerede tilgang og til at styrke borgernes tillid. Indholdet af årsberetningen bør udvides til at omfatte konditionalitetsforanstaltninger og supplerende åbenhedsforanstaltninger, der iværksættes af de underskrivende institutioner.

(13)

Registrets funktion må ikke berøre nogen af de underskrivende institutioners kompetenceområder eller påvirke deres respektive beføjelser i forbindelse med deres interne organisation.

(14)

Under udøvelsen af deres respektive beføjelser inden for deres interne organisation bør de underskrivende institutioner i overensstemmelse med denne aftale delegere beføjelsen til at handle på deres vegne til registrets sekretariat og bestyrelse, hvad angår vedtagelse af individuelle afgørelser vedrørende ansøgere og registrerede. De underskrivende institutioner bør alle være sagsøgte i eventuelle retssager, der anlægges ved Den Europæiske Unions Domstol mod endelige afgørelser af registrets bestyrelse, som har en negativ indvirkning på ansøgere eller registrerede.

(15)

De underskrivende institutioner bør gensidigt og loyalt samarbejde om gennemførelsen af denne aftale.

(16)

Enhver af de underskrivende institutioner bør kunne føre andre politikker for god ledelse og åbenhed uden for rammerne af denne aftale, i det omfang sådanne politikker ikke griber ind i gennemførelsen af og de mål, der forfølges, ved denne aftale.

(17)

Denne aftale berører ikke udøvelsen af rettigheder i henhold til artikel 11, stk. 4, i TEU om det europæiske borgerinitiativ og artikel 227 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) om retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet —

INDGÅET FØLGENDE AFTALE:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

Denne aftale fastlægger rammer og arbejdsprincipper for en koordineret indsats fra de underskrivende institutioners side med hensyn til åbenhed og etisk interesserepræsentation.

Ved individuelle beslutninger, der træffes på grundlag af deres interne organisationsbeføjelser, er de underskrivende institutioner enige om at gennemføre den i første stykke omhandlede samordnede fremgangsmåde for så vidt angår de aktiviteter, der er omfattet af denne aftale (»omfattede aktiviteter«), og at fastlægge de omfattede aktiviteter, som de beslutter at gøre betinget af registrering i registret.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»interesserepræsentant«: enhver fysisk eller juridisk person eller formel eller uformel sammenslutning, forening eller netværk, der deltager i omfattede aktiviteter

b)

»ansøger«: enhver interesserepræsentant, der ansøger om optagelse i registret

c)

»registreret«: enhver interesserepræsentant, der har ladet sig opføre i registret

d)

»klient«: enhver interesserepræsentant, der har indgået en kontrakt med en mellemmand med henblik på, at mellemmanden fremmer denne interesserepræsentants interesser ved at udføre omfattede aktiviteter

e)

»mellemmand«: enhver interesserepræsentant, der fremmer en klients interesser ved at udføre omfattede aktiviteter

f)

»klient-mellemmand-forhold«: ethvert kontraktforhold mellem en klient og en mellemmand vedrørende udførelsen af omfattede aktiviteter

g)

»personale«: personale, der er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i Unionen, jf. Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (2) og ansat i en af de underskrivende institutioner, uanset hvilken kategori de pågældende tilhører

h)

»konditionalitet«: det princip, at registrering i registret er en nødvendig forudsætning for, at interesserepræsentanter kan udføre visse omfattede aktiviteter.

Artikel 3

Omfattede aktiviteter

1.   Denne aftale omfatter aktiviteter, der udføres af interesserepræsentanter med henblik på at påvirke udformningen eller gennemførelsen af politikker eller lovgivning eller beslutningsprocesserne i de underskrivende institutioner eller andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer (samlet benævnt »EU-institutionerne«), jf. dog artikel 4.

2.   De i stk. 1 omhandlede omfattede aktiviteter omfatter navnlig:

a)

tilrettelæggelse eller deltagelse i møder, konferencer eller arrangementer samt deltagelse i lignende kontakter med Unionens institutioner

b)

bidrag til eller deltagelse i konsultationer, høringer eller andre lignende initiativer

c)

tilrettelæggelse af kommunikationskampagner, platforme, netværk og initiativer på græsrodsniveau

d)

udarbejdelse eller bestilling af politik- og positionspapirer, ændringsforslag, meningsmålinger og opinionsundersøgelser, åbne breve og andet kommunikations- eller informationsmateriale samt bestilling og gennemførelse af undersøgelser.

Artikel 4

Aktiviteter, der ikke er omfattet

1.   Denne aftale finder ikke anvendelse på følgende aktiviteter:

a)

ydelse af juridisk og anden faglig rådgivning, når:

i)

den består i repræsentation af klienter i forbindelse med en forligs- eller mæglingsprocedure, der har til formål at forhindre, at en tvist bliver indbragt for domstolene eller en administrativ instans

ii)

rådgivningen ydes til klienter med henblik på at hjælpe dem med at sikre, at deres aktiviteter overholder eksisterende juridiske rammer, eller

iii)

den består i at repræsentere klienter og beskytte deres grundlæggende eller processuelle rettigheder såsom retten til at blive hørt, retten til en retfærdig rettergang og retten til forsvar i administrative sager og omfatter aktiviteter, der udføres af advokater eller af andre fagfolk, der er involveret i repræsentation af klienter, og beskyttelse af deres grundlæggende eller processuelle rettigheder

b)

fremsættelse af anbringender som part eller tredjepart i forbindelse med en retlig eller administrativ procedure i henhold til EU-retten eller i henhold til international lovgivning, der finder anvendelse på Unionen, og anbringender, der er baseret på et kontraktforhold med en af de underskrivende institutioner eller på en tilskudsaftale finansieret af EU-midler

c)

aktiviteter med deltagelse af arbejdsmarkedets parter i den sociale dialog i henhold til artikel 152 i TEUF

d)

fremsættelse af anbringender som svar på direkte og specifikke anmodninger fra en af Unionens institutioner, deres repræsentanter eller ansatte om faktuelle oplysninger, data eller ekspertise

e)

aktiviteter, der udføres af fysiske personer, der udelukkende handler på egne vegne og ikke sammen med andre

f)

spontane møder, møder af rent privat eller social karakter og møder, der finder sted inden for rammerne af en administrativ procedure, der er fastlagt i TEU eller TEUF eller EU-retsakter.

2.   Denne aftale omfatter ikke aktiviteter, der udføres af følgende organer:

a)

offentlige myndigheder i medlemsstaterne, herunder deres faste repræsentationer og ambassader, på nationalt og subnationalt plan

b)

sammenslutninger og netværk af offentlige myndigheder på EU-plan, nationalt eller subnationalt plan, forudsat at de udelukkende handler på vegne af de relevante offentlige myndigheder

c)

mellemstatslige organisationer, herunder agenturer og organer, der hører under disse

d)

offentlige myndigheder i tredjelande, herunder deres diplomatiske missioner og ambassader, med undtagelse af tilfælde, hvor sådanne myndigheder repræsenteres af juridiske enheder, kontorer eller netværk uden diplomatisk status eller gennem en mellemmand

e)

politisk partier, med undtagelse af organisationer, der er oprettet af eller tilknyttet politiske partier

f)

kirker, religiøse sammenslutninger eller samfund samt filosofiske og konfessionsløse organisationer som omhandlet i artikel 17 i TEUF, med undtagelse af kontorer, juridiske enheder eller netværk, der er oprettet til at repræsentere kirker, religiøse samfund eller filosofiske og konfessionsløse organisationer i deres forbindelser med Unionens institutioner samt sammenslutninger af sådanne.

Artikel 5

Konditionalitetsforanstaltninger og supplerende åbenhedsforanstaltninger

1.   De underskrivende institutioner forpligter sig til at overholde konditionalitetsprincippet, som de gennemfører ved individuelle afgørelser på grundlag af deres interne organisationsbeføjelser.

2.   Når de underskrivende institutioner indfører konditionalitetsforanstaltninger eller supplerende åbenhedsforanstaltninger for at fremme registreringen og styrke den fælles ramme som fastlagt ved denne aftale, sikrer de, at sådanne foranstaltninger er i overensstemmelse med denne aftale, og at de styrker målet for den koordinerede tilgang som omhandlet i artikel 1, nemlig at fastsætte en høj standard for en gennemsigtig og etisk interesserepræsentation på EU-plan.

3.   Konditionalitetsforanstaltningerne og de supplerende åbenhedsforanstaltninger indført af de underskrivende institutioner offentliggøres på registrets websted, som regelmæssigt ajourføres.

Artikel 6

Berettigelse til optagelse og adfærdskodeks

1.   Ansøgere, der indgiver en fuldstændig ansøgning om registrering, er berettiget til optagelse i registret, hvis de udfører omfattede aktiviteter og overholder adfærdskodeksen i bilag I (»adfærdskodeks«).

2.   Ved indgivelsen af en ansøgning om registrering skal ansøgere afgive de i bilag II anførte oplysninger og acceptere, at oplysningerne gøres offentligt tilgængelige.

3.   Ansøgerne kan blive anmodet om at dokumentere, at de er berettigede til optagelse i registret, og at de oplysninger, de har indsendt, er korrekte.

4.   Registrets sekretariat (»sekretariatet«) aktiverer en ansøgers registrering, når ansøgerens berettigelse til optagelse er fastslået, og registreringen anses for at opfylde kravene i bilag II.

5.   Når en ansøgers registrering er blevet aktiveret, kan ansøgeren betragte sig som registreret.

6.   Sekretariatet overvåger registreringerne og vurderer de registreredes fortsatte berettigelse til at være optaget og overholdelse af adfærdskodeksen i overensstemmelse med procedurerne i bilag III.

7.   Sekretariatet kan foretage undersøgelser på grundlag af en klage, hvori det hævdes, at en registreret ikke har overholdt adfærdskodeksen, samt på eget initiativ på grundlag af oplysninger om, at den registrerede måske ikke længere kan opfylde kravene til berettigelse til optagelse i henhold til stk. 1.

8.   I forbindelse med sekretariatets overvågning eller undersøgelse skal de registrerede navnlig:

a)

om nødvendigt fremlægge dokumentation for, at oplysningerne afgivet ved registreringen fortsat er korrekte, samt

b)

samarbejde oprigtigt og konstruktivt i overensstemmelse med procedurerne fastsat i bilag III.

Artikel 7

Bestyrelsen

1.   Registrets bestyrelse (»bestyrelsen«) består af generalsekretærerne for de underskrivende institutioner, som varetager formandskabet på skift i et år.

2.   Bestyrelsen:

a)

overvåger den overordnede gennemførelse af denne aftale

b)

fastlægger de årlige prioriteter for registret samt budgetoverslagene og den andel, der er nødvendig for gennemførelsen af disse prioriteter

c)

giver sekretariatet generelle instrukser

d)

godkender årsrapporten omhandlet i artikel 13

e)

undersøger og træffer afgørelse om begrundede anmodninger om gennemgang af sekretariatets afgørelser i overensstemmelse med punkt 9 i bilag III.

3.   Bestyrelsen træder sammen mindst én gang om året på formandens initiativ. Den kan ligeledes mødes efter anmodning fra et af sine medlemmer.

4.   Bestyrelsen træffer afgørelse ved konsensus.

Artikel 8

Sekretariat

1.   Sekretariatet er en fælles operationel struktur, der er oprettet for at styre registrets funktion. Det består af kontorcheferne eller andre på tilsvarende niveau, som er ansvarlige for åbenhedsspørgsmål i hver af de underskrivende institutioner (»kontorchefer«), og deres respektive personale.

2.   En af kontorcheferne udpeges af bestyrelsen til at fungere som »koordinator« for en periode på et år, der kan forlænges. Sekretariatet fungerer inden for rammerne af den koordinering, der forestås af koordinatoren.

Koordinatoren repræsenterer sekretariatet og fører tilsyn med det daglige arbejde i de underskrivende institutioners fælles interesse.

3.   Sekretariatet:

a)

aflægger beretning til bestyrelsen, forbereder dennes møder og bistår den i dens opgaver

b)

fastlægger retningslinjer for de registrerede for at sikre, at denne aftale anvendes konsekvent

c)

træffer afgørelse om ansøgernes berettigelse til at blive optaget og overvåger registrets indhold med henblik på at opnå så høj en datakvalitet i registret som muligt, idet det dog er underforstået, at de registrerede i sidste ende er ansvarlige for nøjagtigheden af de oplysninger, de har afgivet

d)

yder helpdesk-support til ansøgere og registrerede

e)

foretager undersøgelser og iværksætter foranstaltninger i overensstemmelse med bilag III

f)

påtager sig kommunikations- og oplysningsforanstaltninger rettet mod berørte parter

g)

udarbejder udkast til årsrapporten omhandlet i artikel 13

h)

er ansvarligt for IT-udvikling og vedligeholdelse af registret

i)

udveksler bedste praksis og erfaringer med lignende organer om åbenhed i interesserepræsentationen

j)

udfører alle andre aktiviteter, der er nødvendige for gennemførelsen af denne aftale.

4.   Sekretariatet træffer afgørelse ved konsensus blandt kontorcheferne.

Artikel 9

Bemyndigelse

Bestyrelsen og sekretariatet varetager de opgaver, der er pålagt dem i henhold til artikel 7 og 8, og er i forbindelse med udførelsen af disse opgaver bemyndiget til at træffe afgørelser på de underskrivende institutioners vegne.

Artikel 10

Ressourcer

1.   De underskrivende institutioner sikrer, at de nødvendige menneskelige, administrative, tekniske og finansielle ressourcer stilles til rådighed, herunder tilstrækkeligt personale til sekretariatet, der sikrer effektiv gennemførelse af denne aftale.

2.   Med forbehold af artikel 7, stk. 2, litra b), og under behørig hensyntagen til de forskelige størrelser af institutionernes stillingsfortegnelser træffer de underskrivende institutioner de nødvendige foranstaltninger til finansiering af vedligeholdelse, udvikling og fremme af registret.

Artikel 11

Frivillig deltagelse af andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer end de underskrivende institutioner

1.   Andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer end de underskrivende institutioner kan underrette bestyrelsen om de foranstaltninger, gennem hvilke de beslutter at betinge visse aktiviteter af registrering i registret eller af eventuelle supplerende åbenhedsforanstaltninger, som de træffer.

2.   Hvis bestyrelsen finder, at de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger er i overensstemmelse med de mål, der forfølges ved denne aftale, kan den aftale med den eller det pågældende institution, organ, kontor eller agentur, på hvilke betingelser institutionen, organet, kontoret eller agenturet kan få bistand fra sekretariatet og helpdesk-support. Foranstaltninger, der er meddelt efter stk. 1, offentliggøres på registrets hjemmeside.

Artikel 12

Frivillig deltagelse af medlemsstaternes faste repræsentationer

Medlemsstaterne kan indgive meddelelse til bestyrelsen om foranstaltninger truffet i henhold til national lovgivning, hvorved de har gjort visse aktiviteter, der retter sig mod deres faste repræsentationer, betinget af optagelse i registret, eller om supplerende åbenhedsforanstaltninger, som de træffer. Sådanne meddelte foranstaltninger offentliggøres på registrets hjemmeside.

Artikel 13

Årsberetning

1.   Bestyrelsen vedtager en årlig beretning om registrets funktion i det foregående år.

2.   Årsberetningen omfatter:

a)

et kapitel om de faktiske oplysninger i registret, dets indhold og eventuelle ændringer vedrørende registret

b)

et kapitel om den i artikel 5 omhandlede konditionalitetsforanstaltninger og supplerende åbenhedsforanstaltninger, som er i kraft.

3.   Bestyrelsen forelægger hvert år sin beretning for de underskrivende institutioner og sikrer, at den offentliggøres på registrets hjemmeside.

Artikel 14

Revision

1.   De underskrivende institutioner vurderer gennemførelsen af foranstaltninger, der er iværksat i henhold til artikel 5, senest den 2. juli 2022 og derefter regelmæssigt med henblik på, hvor det er relevant, at fremsætte henstillinger om forbedring og styrkelse af sådanne foranstaltninger.

2.   Denne aftale revideres senest den 2. juli 2025.

Artikel 15

Afsluttende bestemmelser og overgangsbestemmelser

1.   Denne aftale er bindende for de underskrivende institutioner.

2.   Med henblik på anvendelsen af artikel 9 forpligter hver af de underskrivende institutioner sig til at træffe en afgørelse med følgende ordlyd:

»Bestyrelsen og sekretariatet er bemyndiget til på vegne af [institutionens navn] at træffe individuelle afgørelser vedrørende ansøgere og registrerede i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale af 20. maj 2021 om et obligatorisk åbenhedsregister (EUT L 207 af 11.6.2021, s. 1).«.

Disse afgørelser træder i kraft på datoen for denne aftales ikrafttræden.

3.   Denne aftale erstatter 2014-aftalen, hvis virkninger ophører med at gælde fra datoen for denne aftales ikrafttræden.

4.   Denne aftale træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

5.   Registrerede, der blev optaget i registret inden datoen for denne aftales ikrafttræden, har i en periode på seks måneder fra datoen for denne aftales ikrafttræden ret til at ændre deres registrering for at opfylde de nye krav til at være registreret, der følger af denne aftale.

6.   Undersøgelser efter indberetninger eller klager, der er indledt i henhold til 2014-aftalen, udføres i overensstemmelse med proceduren fastlagt i nævnte aftale.

Udfærdiget i Bruxelles, 20. maj 2021

På Europa-Parlamentets vegne

D.M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

A.P. ZACARIAS

Formand

På Kommissionens vegne

V. JOUROVÁ

På Formandens vegne


(1)  Aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige, der deltager i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker (EUT L 277 af 19.9.2014, s. 11).

(2)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.


BILAG I

ADFÆRDSKODEKS

Registrerede skal handle i overensstemmelse med de regler og principper, der er fastsat i dette bilag. De registrerede:

a)

skal navnlig i deres forbindelser med en af de underskrivende institutioner og andre EU-institutioner, -organer, -kontorer eller -agenturer (samlet benævnt »EU-institutioner«) altid identificere sig selv ved navn, registreringsnummer og ved den eller de enheder, de arbejder for eller repræsenterer

b)

skal navnlig oplyse de interesser og mål, de fremmer, og angive de klienter eller medlemmer, de repræsenterer, samt i givet fald disse klienters eller medlemmers registreringsnummer

c)

må navnlig ikke på uhæderlig vis eller ved hjælp af upassende pression eller utilbørlig optræden forsøge at indhente oplysninger eller indvirke på beslutninger

d)

må navnlig ikke misbruge deres registrering med henblik på kommerciel gevinst eller at fordreje eller forvanske virkningen af registreringen

e)

må navnlig ikke skade registrets omdømme eller forårsage forringelser for EU-institutionerne eller anvende deres logoer uden udtrykkelig tilladelse

f)

skal navnlig sikre, at de oplysninger, de giver ved registreringen og derefter administrerer inden for rammerne af deres omfattede aktiviteter, er fuldstændige, ajourførte, nøjagtige og ikke vildledende, og acceptere, at disse oplysninger stilles til rådighed i offentligheden

g)

skal navnlig respektere, og undgå at hindre, gennemførelsen og anvendelsen af relevante offentligt tilgængelige regler, kodekser og retningslinjer, som er fastlagt af EU -institutionerne

h)

må navnlig ikke foranledige medlemmer af Europa-Parlamentet, medlemmer af Kommissionen eller ansatte i Unionens institutioner til at overtræde de regler og normer for adfærd, der gælder for dem

i)

skal navnlig, hvis der ansættes tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet, medlemmer af Kommissionen eller ansatte i en af Unionens institutioner, tage behørigt hensyn til de fortrolighedskrav og -regler, der gælder for disse personer, efter at de har forladt den pågældende institution, med henblik på at forebygge interessekonflikter

j)

skal navnlig, hvis der er tale om et klient-mellemmand-forhold:

i)

sikre, at parterne i et sådant forhold opføres i registret, og

ii)

som klienter eller mellemmænd sikre, at de relevante oplysninger om den forbindelse, der er opført i registret i henhold til bilag II, offentliggøres

k)

skal, når de med henblik på at udføre omfattede aktiviteter outsourcer visse opgaver til tredjeparter, som ikke selv er registreret, sikre, at sådanne parter overholder etiske standarder, der mindst svarer til dem, der gælder for registrerede

l)

skal, hvis de anmodes herom, forelægge sekretariatet understøttende materiale, der viser, at de er berettigede til optagelse, og at de indsendte oplysninger er korrekte, og skal samarbejde oprigtigt og konstruktivt med sekretariatet

m)

skal anerkende, at de kan underkastes de undersøgelsesprocedurer, og i givet fald foranstaltninger, der er fastsat i bilag III

n)

skal tage passende skridt til at sikre, at alle deres medarbejdere, der beskæftiger sig med omfattede aktiviteter, bliver informeret om deres forpligtelse som registrerede til at overholde denne adfærdskodeks

o)

skal underrette klienter eller medlemmer, som de måtte repræsentere inden for rammerne af de omfattede aktiviteter, om deres forpligtelse som registrerede til at overholde denne adfærdskodeks

p)

skal respektere, og undgå at hindre, de særlige adgangs- og sikkerhedsregler og -ordninger, som de underskrivende institutioner har indført.


BILAG II

OPLYSNINGER, DER SKAL OPFØRES I REGISTRET

I dette bilag fastsættes de oplysninger, der skal være tilgængelige i registret. Ansøgere eller i givet fald registrerede skal afgive de pågældende oplysninger, medmindre de er opført automatisk.

I.   GENERELLE OPLYSNINGER

a)

enhedens navn adresse på hovedkontoret og på det kontor, der er ansvarligt for forbindelserne med Unionen, hvis den er forskellig fra hovedkontoret, telefonnummer, e-mailadresse (1), hjemmeside

b)

enhedens retlige form

c)

repræsenterede interesser

d)

bekræftelse af, at ansøgeren overholder adfærdskodeksen

e)

navnet på den person, der er juridisk ansvarlig for enheden, og på den person, der er ansvarlig for forbindelserne med Unionen

f)

et årligt skøn over fuldtidsækvivalenter for alle personer, der deltager i de omfattede aktiviteter, i henhold til følgende procentdele af en fuldtidsaktivitet: 10 %, 25 %, 50 %, 75 % eller 100 %

g)

mål, kompetencer, interesseområder og geografisk område dækket

h)

organisationer, som den registrerede er medlem af, og enheder, som den registrerede er tilknyttet

i)

den registreredes medlemskab af og/eller tilknytning til relevante netværk og sammenslutninger.

II.   FORBINDELSER TIL UNIONENS INSTITUTIONER

a)

De EU-lovgivningsforslag, -politikker eller -initiativer, som de omfattede aktiviteter er rettet mod

b)

medlemskab af Kommissionens ekspertgrupper (2) og andre fora og platforme, der støttes af Unionen.

c)

medlemskab af eller støtte til eller deltagelse i tværpolitiske grupper og andre uofficielle gruppeaktiviteter, der organiseres i Europa-Parlamentets lokaler

d)

navnene på personer, der har fået udstedt adgangstilladelse til Europa-Parlamentets bygninger (3).

III.   ØKONOMISKE OPLYSNINGER

Registrerede, herunder mellemmænd, skal angive størrelsen af og kilden til eventuelle EU-tilskud, der bidrager til deres driftsomkostninger. Beløb skal angives i euro.

a)

Registrerede, der fremmer deres egne eller deres medlemmers samlede interesser over for en af de underskrivende institutioner, skal fremlægge et ajourført skøn over de årlige omkostninger i forbindelse med omfattede aktiviteter i henhold til nedenstående skema. Overslaget over de årlige omkostninger skal dække et fuldt forretningsår og vedrøre det senest afsluttede regnskabsår på datoen for registreringen eller for den årlige ajourføring af registreringsoplysningerne.

Trin i årlige omkostninger i euro:

< 10 000

10 000 -24 999

25 000 -49 999

50 000 -99 999

100 000 -199 999

200 000 -299 999

300 000 -399 999

400 000 -499 999

500 000 -599 999

600 000 -699 999

700 000 -799 999

800 000 -899 999

900 000 -999 999

1 000 000 -1 249 999

1 250 000 -1 499 999

1 500 000 -1 749 999

1 750 000 -1 999 999

2 000 000 -2 249 999

2 250 000 -2 499 999

2 500 000 -2 749 999

2 750 000 -2 999 999

3 000 000 -3 499 999

3 500 000 -3 999 999

4 000 000 -4 499 999

4 500 000 -4 999 999

5 000 000 -5 499 999

5 500 000 -5 999 999

6 000 000 -6 499 999

6 500 000 -6 999 999

7 000 000 -7 999 999

8 000 000 -8 999 999

9 000 000 -9 999 999

≥ 10 000 000

Klienterne skal anmelde mellemmænd, der udfører omfattede aktiviteter på deres vegne, og omkostningerne for hver enkelt mellemmand i henhold til nedenstående skema. Overslaget over de årlige omkostninger skal dække et fuldt forretningsår og vedrøre det senest afsluttede regnskabsår på datoen for registreringen eller for den årlige ajourføring af registreringsoplysningerne.

Nuværende mellemmænd, der ikke er omfattet af det seneste afsluttede regnskabsår, skal angives særskilt ved navn.

Trin i repræsentationsomkostningerne pr. mellemmand i euro:

< 10 000

10 000 -24 999

25 000 -49 999

50 000 -99 999

100 000 -199 999

200 000 -299 999

300 000 -399 999

400 000 -499 999

500 000 -599 999

600 000 -699 999

700 000 -799 999

800 000 -899 999

900 000 -999 999

≥1 000 000

b)

Mellemmændene skal oplyse de anslåede samlede årlige indtægter, der kan henføres til omfattede aktiviteter, i henhold til nedenstående skema. Den anslåede samlede årlige opnåede indtægt skal dække et fuldt forretningsår og angå det senest afsluttede regnskabsår på datoen for registreringen eller for den årlige ajourføring af registreringsoplysningerne.

Indtægter fra individuelle klienter for omfattede aktiviteter anføres også i overensstemmelse med nedenstående skema sammen med en angivelse af de EU-lovgivningsforslag, -politikker eller -initiativer, som de omfattede aktiviteter var rettet mod:

Trin i indtægter genereret pr. klient i euro:

< 10 000

10 000 -24 999

25 000 -49 999

50 000 -99 999

100 000 -199 999

200 000 -299 999

300 000 -399 999

400 000 -499 999

500 000 -599 999

600 000 -699 999

700 000 -799 999

800 000 -899 999

900 000 -999 999

≥ 1 000 000

Den anslåede samlede årlige opnåede indtægt pr. klient for omfattede aktiviteter beregnes automatisk af registret på grundlag af den samlede anslåede indtægt pr. klient.

Mellemmænd skal i registret oplyse de klienter, for hvilke de omfattede aktiviteter udføres.

Alle nuværende mellemmænd, der ikke er omfattet af det seneste afsluttede regnskabsår, skal angives særskilt i registret ved navn.

c)

Registrerede, der ikke repræsenterer kommercielle interesser, skal give følgende økonomiske oplysninger:

i)

deres samlede budget for det seneste afsluttede regnskabsår

ii)

deres vigtigste indtægtskilder efter kategori: EU-finansiering, offentlig finansiering, tilskud, donationer, deres medlemsbidrag osv.

iii)

størrelsen af hvert bidrag, de har modtaget, som overstiger 10 % af deres samlede budget, hvis bidragene er over 10 000 EUR, samt navnet på bidragsyderen.


(1)  Den oplyste e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.

(2)  Medlemskab af ekspertgrupper opføres automatisk i registret. Registrering giver ikke automatisk ret til et sådant medlemskab.

(3)  De registrerede kan anmode om adgangstilladelse til Europa-Parlamentets bygninger ved afslutningen af registreringsproceduren. Navnene på de personer, der får adgangskort til Europa-Parlamentets bygninger, opføres automatisk i registret. Registrering giver ikke automatisk ret til et adgangskort.


BILAG III

OVERVÅGNING, UNDERSØGELSER OG FORANSTALTNINGER

1.   Generelle principper

1.1.

Sekretariatet kan indlede en undersøgelse på grundlag af en klage, hvori det hævdes, at en registreret ikke har overholdt adfærdskodeksen (»manglende overholdelse«), samt på eget initiativ på baggrund af oplysninger om, at den registrerede eventuelt ikke er berettiget til optagelse.

1.2.

En undersøgelse er en administrativ procedure, der involverer sekretariatet og den berørte registrerede, samt, hvis undersøgelsen ikke blev indledt på sekretariatets eget initiativ, den tredjemand, der indgav klagen (»klageren«).

1.3.

Når der er indledt en undersøgelse, kan sekretariatet som en sikkerhedsforanstaltning midlertidigt suspendere den pågældende registrering. Sekretariatet underretter straks den pågældende registrerede om sin afgørelse om at suspendere registreringen og giver en begrundelse for sin afgørelse.

2.   Antagelse af klager

2.1.

Enhver fysisk eller juridisk person kan indgive klage til sekretariatet over en registrerets påståede manglende overholdelse. Klager skal indgives skriftligt. For at kunne antages skal klagen:

a)

identificere den pågældende registrerede og klart angive klagens indhold

b)

indeholde klagerens navn og kontaktoplysninger

c)

indgives senest et år efter den påståede manglende overholdelse

d)

være ledsaget af dokumentation, der godtgør, at der er rimelig sandsynlighed for manglende overholdelse.

2.2.

Hvis en klage ikke kan antages, underretter sekretariatet klageren herom og giver en begrundelse for sin afgørelse.

3.   Klageprocedure

3.1.

Efter modtagelsen af en klage, der kan antages, indleder sekretariatet en undersøgelse og underretter klageren og den pågældende registrerede.

3.2.

Den pågældende registrerede modtager en kopi af klagen, herunder eventuelle bilag, og anmodes om at give et begrundet svar inden for 20 arbejdsdage.

3.3.

Sekretariatet tager hensyn til ethvert begrundet svar modtaget i henhold til punkt 3.2, indsamler alle relevante oplysninger og udarbejder en rapport om sine resultater.

3.4.

Hvis rapporten fastslår, at den pågældende registrerede ikke har overholdt adfærdskodeksen, meddeler sekretariatet den registrerede dette. Denne meddelelse kan også indeholde:

a)

anvisninger til afhjælpning af manglende overholdelse inden for 20 arbejdsdage efter modtagelse af meddelelsen samt

b)

en formel advarsel om, at der kan træffes foranstaltninger, hvis den manglende overholdelse ikke afhjælpes eller genoprettes.

3.5.

Sekretariatet erklærer den pågældende registrerede for berettiget til at forblive i registret og afslutter undersøgelsen, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

a)

den påståede manglende overholdelse primært vedrører litra f) i adfærdskodeksen og afhjælpes inden for 20 arbejdsdage, efter at den registrerede har modtaget meddelelse i henhold til punkt 3.1

b)

rapporten fastslår, at den registrerede har overholdt adfærdskodeksen

c)

den registrerede afhjælper den manglende overholdelse efter at have fået meddelelse herom i henhold til punkt 3.4, litra a)

d)

en formel advarsel i henhold til punkt 3.4, litra b), anses for værende tilstrækkelig.

3.6.

Sekretariatet erklærer den pågældende registrerede for ikke berettiget til at være optaget og afslutter undersøgelsen, hvis det i rapporten konstateres, at den registrerede ikke har overholdt adfærdskodeksen, og et af følgende forhold gør sig gældende:

a)

den registrerede ikke har afhjulpet den manglende overholdelse efter at have fået meddelelse herom i henhold til punkt 3.4, litra a)

b)

en formel advarsel i henhold til punkt 3.4, litra b), ikke anses for værende tilstrækkelig.

3.7.

Når sekretariatet har udarbejdet sin rapport, skal det efter anmodning give den pågældende registrerede en kopi af rapporten.

4.   Overvågning og undersøgelser på eget initiativ

4.1.

Sekretariatet kan anmode registrerede om at ændre deres registreringsoplysninger, hvis det har grund til at antage, at disse registreringer ikke er fyldestgørende i henhold til bilag II.

4.2.

Når der er fremsat en anmodning i henhold til punkt 4.1, kan sekretariatet som en sikkerhedsforanstaltning midlertidigt suspendere den pågældende registrering.

4.3.

Hvis den pågældende registrerede ikke samarbejder oprigtigt og konstruktivt, kan sekretariatet fjerne en registrering, der er genstand for en anmodning i henhold til punkt 4.1, fra registret.

4.4.

Sekretariatet kan på eget initiativ indlede en undersøgelse, på baggrund af oplysninger om, at en registreret ikke er berettiget til at være optaget.

4.5.

Hvis sekretariatet indleder en undersøgelse på eget initiativ, meddeler det den pågældende registrerede dette og anmoder den registrerede om at give et begrundet svar inden for 20 arbejdsdage.

4.6.

Sekretariatet tager hensyn til ethvert begrundet svar modtaget i henhold til punkt 4.5, indsamler alle relevante oplysninger og udarbejder en rapport om sine resultater.

4.7.

Hvis rapporten fastslår, at den pågældende registrerede ikke er berettiget til optagelse, meddeler sekretariatet den registrerede dette. Denne meddelelse kan også indeholde:

a)

anvisninger til afhjælpning af den manglende berettigelse til optagelse inden for 20 arbejdsdage efter modtagelse af meddelelsen samt

b)

en formel advarsel om, at der kan træffes foranstaltninger, hvis årsagen til den manglende berettigelse til optagelse ikke afhjælpes eller genoprettes.

4.8.

Sekretariatet erklærer den pågældende registrerede for berettiget til at være optaget og afslutter undersøgelsen, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

a)

undersøgelsen hovedsagelig vedrører en mistanke om, at der ikke indgik omfattede aktiviteter, og den pågældende registrerede inden for 20 arbejdsdage efter at have modtaget meddelelsen i henhold til punkt 4.5 godtgør, at der udføres omfattede aktiviteter

b)

rapporten fastslår, at den registrerede er berettiget til at være optaget

c)

den registrerede afhjælper den manglende berettigelse til at være optaget efter at have fået meddelelse herom i henhold til punkt 4.7

d)

en formel advarsel i henhold til punkt 4.7, litra b), anses for værende tilstrækkelig.

4.9.

Sekretariatet erklærer den pågældende registrerede for ikke berettiget til at være optaget og lukker undersøgelsen, hvis undersøgelsen hovedsageligt vedrører en mistanke om, at der ikke indgik omfattede aktiviteter, og den pågældende registrerede ikke inden for 20 arbejdsdage efter at have modtaget meddelelsen i henhold til punkt 4.5 godtgør, at der udføres omfattede aktiviteter.

4.10.

Sekretariatet erklærer den pågældende registrerede for ikke berettiget til at være optaget og afslutter undersøgelsen, hvis det i rapporten omhandlet i punkt 4.6 konstateres, at den registrerede ikke er berettiget til at være optaget, og et af følgende forhold gør sig gældende:

a)

den registrerede ikke afhjælper den manglende berettigelse til at være optaget efter at have fået meddelelse herom i henhold til punkt 4.7, litra a)

b)

en formel advarsel i henhold til punkt 4.7, litra b), ikke anses for værende tilstrækkelig.

4.11.

Når sekretariatet har udarbejdet sin rapport, skal det efter anmodning give den pågældende registrerede en kopi af rapporten.

5.   Samarbejde med sekretariatet under undersøgelser

5.1.

Sekretariatet anmoder om nødvendigt parterne i en undersøgelse om inden for en frist på 20 arbejdsdage efter anmodningen at fremlægge oplysninger, der er relevante for undersøgelsen. De berørte parter kan angive, hvilke af de oplysninger, de skal afgive, der bør betragtes som følsomme.

5.2.

Sekretariatet kan beslutte at høre parterne i en undersøgelse.

5.3.

Sekretariatet kan beslutte at forlænge de frister, der er fastsat i overensstemmelse med dette bilag, hvis de registrerede anmoder herom, og hvis det er rimeligt begrundet. Denne afgørelse kan også indebære, at den pågældende registrering suspenderes, så længe undersøgelsen varer.

5.4.

Hvis sekretariatet finder, at en af en undersøgelse berørt registreret ikke samarbejder oprigtigt og konstruktivt i en undersøgelse, kan det efter at have givet den registrerede mulighed for at tilkendegive sit synspunkt skriftligt, afslutte undersøgelsen og fjerne den pågældende registrering fra registret.

6.   Høringsret

Den registrerede skal have mulighed for at tilkendegive sin egen mening skriftligt, inden der træffes afgørelse om, at en person ikke er berettiget til optagelse.

7.   Beslutning

7.1.

Sekretariatet afslutter en undersøgelse med en begrundet afgørelse. Sekretariatet underretter skriftligt de berørte parter om denne afgørelse. Afgørelsen skal anføre, om der blev konstateret manglende berettigelse til at være optaget. I givet fald skal afgørelsen også anføre formen for manglende berettigelse til at være optaget og hvilke foranstaltninger, sekretariatet har truffet, samt hvilke retsmidler der er relevante.

7.2

Hvis sekretariatet konstaterer, at en registreret ikke er berettiget til at være optaget i henhold til punkt 7.1, fjerner det den pågældende registrering fra registret.

7.3

Sekretariatet kan behandle en anmodning om genoptagelse af en undersøgelse indtil 20 arbejdsdage efter, at de berørte parter har fået meddelelse om dets afgørelse.

7.4

En undersøgelse kan kun genoptages, hvis oplysninger, der var til rådighed, før sekretariatet traf sin afgørelse, ikke blev taget i betragtning af sekretariatet, da det traf sin afgørelse, og dette ikke skyldtes fejl eller forsømmelse hos den part, der fremsatte anmodningen i henhold til punkt 7.3.

8.   Foranstaltninger

8.1.

Hvis sekretariatet fjerner en registrering i henhold til punkt 7.2, fordi det har fastslået, at den manglende berettigelse til at være optaget vedrører manglende overholdelse, kan det i givet fald også på baggrund af alvoren af den manglende overholdelse:

a)

forbyde den pågældende interesserepræsentant at registrere sig igen i en periode på mellem 20 arbejdsdage og to år, og

b)

offentliggøre alle foranstaltninger, der er truffet, på registrets hjemmeside.

8.2.

Når sekretariatet træffer afgørelse om, hvor alvorlig den foranstaltning, der er truffet i henhold til punkt 8.1, skal være, tager det behørigt hensyn til de relevante omstændigheder i forbindelse med en undersøgelse på baggrund af de mål, der forfølges ved denne aftale.

8.3.

Interesserepræsentanter, der er omfattet af et forbud i henhold til punkt 8.1, litra a), kan først registreres igen, når perioden for fjernelsen er udløbet, og den registrerede på tilfredsstillende vis har afhjulpet de årsager, der førte til fjernelsen.

9.   Gennemgang

9.1.

Registrerede, der er omfattet af foranstaltninger truffet i henhold til punkt 8.1, kan indgive en begrundet anmodning til bestyrelsen om at få foretaget en gennemgang af undersøgelsen.

9.2.

Anmodningen om en gennemgang sendes til sekretariatet senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af meddelelsen om foranstaltningen, som sekretariatet har truffet.

9.3.

Anmodninger om gennemgang, der indgives i henhold til punkt 9.1 og 9.2, fremsendes til formanden for bestyrelsen, som kan forelægge sagen for den samlede bestyrelse, hvis det er relevant, eller hvis et af de andre medlemmer af bestyrelsen anmoder herom.

9.4.

En anmodning om gennemgang må ikke suspendere den foranstaltning, som sekretariatet har truffet, medmindre bestyrelsen træffer anden afgørelse på grundlag af særlige grunde, der er anført i anmodningen om revision.

9.5.

Formanden for bestyrelsen underretter den pågældende registrerede om bestyrelsens beslutning om gennemgangen inden for 40 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om gennemgang.

10.   Klageadgang og domstolsprøvelse

Registrerede, der ikke er tilfredse med en afgørelse truffet af bestyrelsen, kan indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med artikel 263 i TEUF eller indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i overensstemmelse med artikel 228 i TEUF.


11.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/18


POLITISK ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG EUROPA-KOMMISSIONEN I FORBINDELSE MED VEDTAGELSEN AF DEN INTERINSTITUTIONELLE AFTALE OM ET OBLIGATORISK ÅBENHEDSREGISTER

Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen anerkender betydningen af konditionalitetsprincippet som en hjørnesten i den koordinerede tilgang, som de tre institutioner har valgt med henblik på at styrke en fælles gennemsigtighedskultur og samtidig fastsætte høje standarder for en gennemsigtig og etisk interesserepræsentation på EU-plan.

Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen anerkender, at eksisterende konditionalitet og supplerende gennemsigtighedsforanstaltninger vedrørende følgende områder er i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister, styrker målet om deres koordinerede tilgang og udgør et solidt grundlag for fortsat at opbygge og forbedre denne tilgang og yderligere styrke en etisk interesserepræsentation på EU-plan:

møder mellem beslutningstagere med registrerede interesserepræsentanter, hvor det er relevant (1)

offentliggørelse af møder med interesserepræsentanter, hvor det er relevant (2)

ansattes møder, navnlig på højt plan, med registrerede interesserepræsentanter (3)

mundtlige indlæg under offentlige høringer i Europa-Parlamentet (4)

medlemskab af Kommissionens ekspertgrupper og deltagelse i visse arrangementer, fora eller briefingmøder (5)

adgang til institutionernes bygninger (6)

protektion for arrangementer for registrerede interesserepræsentanter, hvor det er relevant

medlemsstaternes politiske erklæring om i overensstemmelse med national lovgivning og kompetence frivilligt at anvende konditionalitetsprincippet på møder mellem deres faste repræsentant og deres stedfortrædende faste repræsentant med interesserepræsentanter under deres formandskab for Rådet og i de seks måneder, der går forud for denne periode, og eventuelle yderligere frivillige foranstaltninger truffet af de enkelte medlemsstater i overensstemmelse med national lovgivning og kompetencer, som begge ligeledes noteres.


(1)  Artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets forretningsorden, artikel 7 i Kommissionens afgørelse C(2018) 700 af 31. januar 2018 om en adfærdskodeks for medlemmer af Europa-Kommissionen (C(2018) 700) (EUT C 65 af 21.2.2018, s. 7); punkt V i Europa-Kommissionens arbejdsmetoder.

(2)  Artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets forretningsorden, Kommissionens afgørelse 2014/838/EU, Euratom af 25. november 2014 om offentliggørelse af oplysninger om møder mellem Kommissionens generaldirektører og organisationer eller selvstændige (EUT L 343 af 28.11.2014, s. 19), Kommissionens afgørelse 2014/839/EU, Euratom af 25. november 2014 om offentliggørelse af oplysninger om møder mellem medlemmer af Kommissionen og organisationer eller selvstændige (EUT L 343 af 28.11.2014, s. 22).

(3)  Artikel 3 i Rådets afgørelse (EU) 2021/929 af 6. maj 2021 om regulering af kontakter mellem Generalsekretariatet for Rådet og interesserepræsentanter (se side 19 i denne EUT), punkt V i Europa-Kommissionens arbejdsmetoder.

(4)  Artikel 7 i Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 18. juni 2003 om regler for offentlige høringer.

(5)  Artikel 35 i Europa-Parlamentets forretningsorden, artikel 8 i Kommissionens afgørelse C(2016)3301 af 30. maj 2016 om horisontale regler for oprettelse af Kommissionens ekspertgrupper og deres funktion (C(2016) 3301); artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse (EU) 2021/929 af 6. maj 2021 om regulering af kontakter mellem Generalsekretariatet for Rådet og interesserepræsentanter (se side 19 i denne EUT).

(6)  Artikel 123 i Europa-Parlamentets forretningsorden sammenholdt med generalsekretærens afgørelse af 13. december 2013 om bestemmelserne om adgangskort og -tilladelser til Parlamentets lokaler; artikel 6 i Rådets afgørelse (EU) 2021/929 af 6. maj 2021 om regulering af kontakter mellem Generalsekretariatet for Rådet og interesserepræsentanter (se side 19 i denne EUT).


11.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/19


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2021/929

af 6. maj 2021

om regulering af kontakter mellem Generalsekretariatet for Rådet og interesserepræsentanter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 240, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 11, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) kræver, at Unionens institutioner på passende måder giver borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt. Desuden kræver artikel 11, stk. 2, at Unionens institutioner fører en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med de repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet.

(2)

Artikel 15, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter, at for at fremme gode styreformer og sikre civilsamfundets deltagelse arbejder Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer så åbent som muligt.

(3)

I overensstemmelse med artikel 298 i TEUF støtter Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer sig under udførelsen af deres opgaver på en åben, effektiv og uafhængig europæisk forvaltning.

(4)

For at Unionens institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer (»EU-institutioner«) kan arbejde så åbent som muligt, bør interessenter have mulighed for at give udtryk for deres opfattelser og bidrage med deres ekspertise under beslutningsprocessen med henblik på at forbedre kvaliteten af og støtten til de beslutninger, der træffes.

(5)

For at bevare tilliden til Unionens politiske, lovgivningsmæssige og administrative processer bør kontakter med interesserepræsentanter foregå på en gennemsigtig og etisk måde.

(6)

Med henblik herpå har Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen indgået en interinstitutionel aftale om et obligatorisk åbenhedsregister (1) (»den interinstitutionelle aftale«).

(7)

Rådet er fast besluttet på at opstille en ramme for gennemsigtige og etiske kontakter mellem interesserepræsentanter og tjenestemænd og ansatte (»personale«) i sit generalsekretariat ved at indføre et konditionalitetsprincip. Ifølge dette princip er registrering i åbenhedsregistret en nødvendig forudsætning for, at interesserepræsentanter kan udføre visse aktiviteter, der er omfattet af den interinstitutionelle aftale.

(8)

Rådet mener, at oprettelse af et åbenhedsregister, der er fælles for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, og som er åbent for andre EU-institutioner, er den mest effektive måde at gennemføre konditionalitetsprincippet på. Overholdelse af den adfærdskodeks, der er knyttet som bilag til den interinstitutionelle aftale, bør være en forudsætning for registrering i åbenhedsregistret.

(9)

Åbenhedsregistrets organer bør have beføjelse til også på Rådets vegne at vedtage individuelle afgørelser vedrørende ansøgere og registrerede i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale.

(10)

Intet i denne afgørelse bør fortolkes således, at interesserepræsentanter, der er registreret i åbenhedsregistret, tildeles privilegeret ret til aktindsigt i dokumenter i Rådets besiddelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Konditionalitetsprincip

I de tilfælde, der er omhandlet i denne afgørelse, og i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale er registrering i åbenhedsregistret en nødvendig forudsætning for, at interesserepræsentanter kan udføre visse aktiviteter.

Artikel 2

Åbenhedsregister

1.   Den interinstitutionelle aftale fastlægger omfanget af de aktiviteter, der udføres af interesserepræsentanter, som skal registreres, samt betingelserne for interesserepræsentanters ret til at registreres og registrering i åbenhedsregistret.

2.   Rådet repræsenteres i åbenhedsregistrets bestyrelse af sin generalsekretær. Bestyrelsen træffer afgørelse ved konsensus og bistås af et fælles sekretariat på de betingelser, der er fastsat i den interinstitutionelle aftale.

3.   Bestyrelsen og sekretariatet har beføjelse til på Rådets vegne at vedtage individuelle afgørelser vedrørende ansøgere og registrerede i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale.

Artikel 3

Møder med personale fra Generalsekretariatet for Rådet

1.   Møder, der afholdes mellem interesserepræsentanter og generalsekretæren og generaldirektører for Generalsekretariatet for Rådet, er betinget af, at interesserepræsentanterne forinden registreres i åbenhedsregistret.

2.   I forbindelse med kontakt med interesserepræsentanter skal personale i Generalsekretariatet for Rådet overholde de regler og normer for adfærd, der er fastsat i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte, som fastsat i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (2), og Generalsekretariatet for Rådets øvrige relevante interne regler. Generalsekretæren for Rådet vedtager de supplerende instrukser til personalet, der måtte være nødvendige for at gennemføre disse regler og normer, i overensstemmelse med principperne i denne afgørelse.

3.   Generalsekretæren for Rådet træffer foranstaltninger for at gøre personalet bevidst om reglerne for kontakter med interesserepræsentanter.

Artikel 4

Tematiske briefinger

Interesserepræsentanternes deltagelse i tematiske briefinger, som, hvis det er relevant og efter høring af formandskabet for Rådet, afholdes af Generalsekretariatet for Rådet, er betinget af, at interesserepræsentanterne forinden registreres i åbenhedsregistret.

Artikel 5

Offentlige arrangementer

Interesserepræsentanternes deltagelse i deres professionelle egenskab som talere ved offentlige arrangementer afholdt af Generalsekretariatet for Rådet er betinget af, at interesserepræsentanterne registreres i åbenhedsregistret.

Artikel 6

Adgang til Rådets bygninger

1.   Med henblik på at udføre de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3, 4 og 5, udsteder Generalsekretariatet for Rådet personlige adgangskort til interesserepræsentanter, som giver midlertidig adgang til Rådets bygninger, på betingelse af at de forinden registreres i åbenhedsregistret, og Rådets sikkerhedsregler overholdes. Interesserepræsentanter må ikke deltage i Rådets eller dets forberedende organers møder, medmindre deres tilstedeværelse er tilladt i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2009/937/EU (3) (»Rådets forretningsorden«).

2.   Generalsekretariatet for Rådet fastlægger sikkerheds- og identitetskravene til udstedelse af adgangskort til interesserepræsentanter.

Artikel 7

Aktindsigt

Interesserepræsentanters aktindsigt i Rådets dokumenter er reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (4).

Artikel 8

Gennemførelse

Generalsekretariatet for Rådet træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre denne afgørelse.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2021.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand


(1)  Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om et obligatorisk åbenhedsregister (se side 1 i denne EUT).

(2)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(3)  Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).