ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 160

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
7. maj 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2021/743 af 6. maj 2021 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/744 af 6. maj 2021 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den 31. marts 2021 til den 29. juni 2021, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/745 af 6. maj 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne aluminiumammoniumsulfat, aluminiumsilikat, beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazat, boscalid, calciumcarbonat, captan, carbondioxid, cymoxanil, dimethomorph, ethephon, ekstrakt af tetræ, famoxadon, fedtdestillationsrester, fedtsyrer C7-C20, flumioxazin, fluoxastrobin, flurochloridon, folpet, formetanat, giberellinsyre, gibberellin, heptamaloxyloglucan, hydrolyserede proteiner, jernsulfat, metazachlor, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphosmethyl, planteolier/rapsolie, kaliumhydrogencarbonat, propamocarb, prothioconazol, kvartssand, fiskeolie, repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/fårefedt, s-metolachlor, ligekædede sommerfugleferomoner, tebuconazol og urea ( 1 )

89

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2021/746 af 6. maj 2021 om ændring af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF for så vidt angår protokollerne til afprøvning af visse landbrugsplantearter og grøntsagsarter og om ændring af direktiv 2003/90/EF for så vidt angår visse botaniske navne på planter ( 1 )

94

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/747 af 3. maj 2021 om beskikkelse af fire medlemmer af og ni suppleanter til Regionsudvalget efter indstilling fra Rumænien

104

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/748 af 6. maj 2021 om Canadas deltagelse i PESCO-projektet militær mobilitet

106

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/749 af 6. maj 2021 om Kongeriget Norges deltagelse i PESCO-projektet militær mobilitet

109

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/750 af 6. maj 2021 om Amerikas Forenede Staters deltagelse i PESCO-projektet militær mobilitet

112

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2021/751 af 6. maj 2021 om gennemførelse af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

115

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

7.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/743

af 6. maj 2021

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011 (1), særlig artikel 32, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. januar 2012 forordning (EU) nr. 36/2012.

(2)

Oplysningerne om én person på listen over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, der omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 bør ajourføres.

(3)

Forordning (EU) nr. 36/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2021.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand


(1)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.


BILAG

I afsnit A (»Personer«) i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 affattes punkt 36 således:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»36.

Nizar AL-ASSAD (alias al-Asad, Assad, Asad, Assaad, Asaad, Al-Assaad)

( اسعد, الاسعد,الاسد;نزار)

Fødselsdato: 2.3.1948 eller 23.3.1948 eller marts 1948

Nationaliteter: syrisk, libanesisk og canadisk

Syrisk pas nr. 011090258

Libanesisk pas nr. RL0003434

Canadisk pas nr. AG629220

Køn: mand

Fremtrædende syrisk erhvervsmand med tætte forbindelser til regimet. Knyttet til familierne Assad og Makhlouf.

Han har som sådan deltaget i, draget fordel af eller på anden måde støttet det syriske regime.

Fremtrædende olieinvestor, grundlægger og leder af virksomheden Lead Contracting & Trading Ltd.

23.8.2011«.


7.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/744

af 6. maj 2021

om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den 31. marts 2021 til den 29. juni 2021, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 77e, stk. 2, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre ensartede betingelser for forsikrings- og genforsikringsselskabers beregning af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag i henhold til direktiv 2009/138/EF bør der for hver referencedato fastsættes tekniske oplysninger om de relevante risikofrie rentekurver, om de grundlæggende spreads med henblik på beregningen af matchtilpasningen og om volatilitetsjusteringerne.

(2)

Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør anvende de tekniske oplysninger, som er baseret på markedsoplysninger vedrørende udgangen af den sidste måned forud for den første referencedato for indberetning, som denne forordning finder anvendelse på. Den 8. april 2021 gav Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger Kommissionen de tekniske oplysninger om markedsoplysningerne vedrørende udgangen af marts 2021. Disse oplysninger blev offentliggjort den 8. april 2021 i henhold til artikel 77e, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF.

(3)

Da der er behov for øjeblikkelig adgang til de tekniske oplysninger, er det vigtigt, at denne forordning træder i kraft så hurtigt som muligt.

(4)

Af tilsynsmæssige hensyn er det nødvendigt, at forsikrings- og genforsikringsselskaberne benytter de samme tekniske oplysninger til beregning af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag, uanset hvornår de foretager indberetning til deres kompetente myndigheder. Denne forordning bør derfor finde anvendelse fra den første referencedato for indberetning, som denne forordning finder anvendelse på.

(5)

For at sikre retssikkerhed hurtigst muligt er det som et særligt hastende tilfælde, der vedrører tilgængeligheden af den relevante risikofrie rentekurve, behørigt begrundet, at foranstaltningerne fastsat i nærværende forordning vedtages i overensstemmelse med artikel 8, sammenholdt med artikel 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Forsikrings- og genforsikringsselskaberne skal anvende de tekniske oplysninger omhandlet i stk. 2 ved beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den 31. marts 2021 til den 29. juni 2021.

2.   For hver relevant valuta er de tekniske oplysninger til beregning af det bedste skøn i overensstemmelse med artikel 77 i direktiv 2009/138/EF, matchtilpasningen i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 77c og volatilitetsjusteringen i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 77d følgende:

a)

de relevante risikofrie rentekurver, der er anført i bilag I

b)

de grundlæggende spreads med henblik på beregningen af matchtilpasningen, der er anført i bilag II

c)

for hvert relevant nationalt forsikringsmarked de volatilitetsjusteringer, der er anført i bilag III.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 31. marts 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).


BILAG I

Relevante risikofrie rentekurver med henblik på beregningen af det bedste skøn, ekskl. matchtilpasning og volatilitetsjustering

År til udløb

Euro

Tjekkisk koruna

Dansk krone

Forint

Krona

Kuna

1

-0,615 %

0,455 %

-0,625 %

0,630 %

-0,136 %

-0,226 %

2

-0,595 %

0,877 %

-0,605 %

0,926 %

-0,088 %

-0,113 %

3

-0,545 %

1,187 %

-0,555 %

1,218 %

-0,008 %

-0,009 %

4

-0,488 %

1,397 %

-0,498 %

1,476 %

0,105 %

0,085 %

5

-0,406 %

1,527 %

-0,416 %

1,708 %

0,224 %

0,187 %

6

-0,326 %

1,593 %

-0,336 %

1,911 %

0,335 %

0,300 %

7

-0,258 %

1,626 %

-0,268 %

2,090 %

0,439 %

0,425 %

8

-0,166 %

1,649 %

-0,176 %

2,246 %

0,514 %

0,562 %

9

-0,104 %

1,671 %

-0,114 %

2,385 %

0,590 %

0,707 %

10

-0,029 %

1,699 %

-0,039 %

2,502 %

0,696 %

0,844 %

11

0,035 %

1,735 %

0,025 %

2,607 %

0,845 %

0,970 %

12

0,099 %

1,777 %

0,088 %

2,701 %

1,010 %

1,087 %

13

0,153 %

1,822 %

0,143 %

2,787 %

1,173 %

1,195 %

14

0,202 %

1,870 %

0,192 %

2,865 %

1,325 %

1,295 %

15

0,249 %

1,918 %

0,238 %

2,937 %

1,464 %

1,389 %

16

0,278 %

1,966 %

0,267 %

3,003 %

1,590 %

1,477 %

17

0,297 %

2,015 %

0,287 %

3,063 %

1,704 %

1,558 %

18

0,315 %

2,062 %

0,305 %

3,119 %

1,806 %

1,635 %

19

0,340 %

2,108 %

0,330 %

3,171 %

1,899 %

1,707 %

20

0,375 %

2,153 %

0,365 %

3,220 %

1,983 %

1,775 %

21

0,423 %

2,196 %

0,413 %

3,265 %

2,059 %

1,838 %

22

0,480 %

2,238 %

0,470 %

3,308 %

2,128 %

1,898 %

23

0,544 %

2,278 %

0,534 %

3,348 %

2,191 %

1,955 %

24

0,612 %

2,317 %

0,602 %

3,385 %

2,250 %

2,008 %

25

0,681 %

2,354 %

0,672 %

3,421 %

2,303 %

2,058 %

26

0,752 %

2,389 %

0,743 %

3,454 %

2,353 %

2,106 %

27

0,823 %

2,423 %

0,814 %

3,486 %

2,399 %

2,151 %

28

0,892 %

2,456 %

0,884 %

3,516 %

2,441 %

2,194 %

29

0,961 %

2,487 %

0,953 %

3,544 %

2,481 %

2,235 %

30

1,028 %

2,517 %

1,020 %

3,571 %

2,518 %

2,274 %

31

1,093 %

2,545 %

1,085 %

3,596 %

2,553 %

2,310 %

32

1,156 %

2,573 %

1,149 %

3,621 %

2,586 %

2,346 %

33

1,218 %

2,599 %

1,210 %

3,644 %

2,616 %

2,379 %

34

1,277 %

2,624 %

1,269 %

3,666 %

2,645 %

2,411 %

35

1,334 %

2,648 %

1,327 %

3,687 %

2,672 %

2,441 %

36

1,389 %

2,671 %

1,382 %

3,707 %

2,698 %

2,470 %

37

1,441 %

2,693 %

1,435 %

3,726 %

2,722 %

2,498 %

38

1,492 %

2,715 %

1,486 %

3,745 %

2,745 %

2,524 %

39

1,541 %

2,735 %

1,535 %

3,762 %

2,767 %

2,550 %

40

1,588 %

2,755 %

1,582 %

3,779 %

2,788 %

2,574 %

41

1,634 %

2,773 %

1,628 %

3,795 %

2,807 %

2,597 %

42

1,677 %

2,792 %

1,671 %

3,811 %

2,826 %

2,619 %

43

1,719 %

2,809 %

1,713 %

3,826 %

2,844 %

2,641 %

44

1,759 %

2,826 %

1,754 %

3,840 %

2,861 %

2,661 %

45

1,798 %

2,842 %

1,793 %

3,854 %

2,878 %

2,681 %

46

1,836 %

2,857 %

1,830 %

3,867 %

2,893 %

2,700 %

47

1,872 %

2,872 %

1,866 %

3,880 %

2,908 %

2,718 %

48

1,906 %

2,886 %

1,901 %

3,892 %

2,923 %

2,736 %

49

1,939 %

2,900 %

1,934 %

3,904 %

2,936 %

2,753 %

50

1,972 %

2,914 %

1,967 %

3,915 %

2,950 %

2,769 %

51

2,003 %

2,927 %

1,998 %

3,926 %

2,962 %

2,785 %

52

2,032 %

2,939 %

2,028 %

3,937 %

2,975 %

2,800 %

53

2,061 %

2,951 %

2,057 %

3,947 %

2,986 %

2,815 %

54

2,089 %

2,963 %

2,084 %

3,957 %

2,998 %

2,829 %

55

2,116 %

2,974 %

2,111 %

3,966 %

3,009 %

2,843 %

56

2,142 %

2,985 %

2,137 %

3,976 %

3,019 %

2,856 %

57

2,167 %

2,995 %

2,163 %

3,984 %

3,029 %

2,868 %

58

2,191 %

3,005 %

2,187 %

3,993 %

3,039 %

2,881 %

59

2,215 %

3,015 %

2,211 %

4,001 %

3,049 %

2,893 %

60

2,238 %

3,025 %

2,233 %

4,010 %

3,058 %

2,904 %

61

2,260 %

3,034 %

2,256 %

4,017 %

3,067 %

2,916 %

62

2,281 %

3,043 %

2,277 %

4,025 %

3,075 %

2,926 %

63

2,302 %

3,052 %

2,298 %

4,032 %

3,083 %

2,937 %

64

2,322 %

3,060 %

2,318 %

4,040 %

3,092 %

2,947 %

65

2,341 %

3,068 %

2,337 %

4,047 %

3,099 %

2,957 %

66

2,360 %

3,076 %

2,356 %

4,053 %

3,107 %

2,967 %

67

2,378 %

3,084 %

2,375 %

4,060 %

3,114 %

2,976 %

68

2,396 %

3,092 %

2,393 %

4,066 %

3,121 %

2,985 %

69

2,414 %

3,099 %

2,410 %

4,072 %

3,128 %

2,994 %

70

2,430 %

3,106 %

2,427 %

4,078 %

3,135 %

3,002 %

71

2,447 %

3,113 %

2,443 %

4,084 %

3,142 %

3,011 %

72

2,463 %

3,119 %

2,459 %

4,090 %

3,148 %

3,019 %

73

2,478 %

3,126 %

2,475 %

4,096 %

3,154 %

3,027 %

74

2,493 %

3,132 %

2,490 %

4,101 %

3,160 %

3,035 %

75

2,508 %

3,139 %

2,504 %

4,106 %

3,166 %

3,042 %

76

2,522 %

3,145 %

2,519 %

4,111 %

3,172 %

3,049 %

77

2,536 %

3,150 %

2,533 %

4,116 %

3,177 %

3,056 %

78

2,550 %

3,156 %

2,546 %

4,121 %

3,183 %

3,063 %

79

2,563 %

3,162 %

2,560 %

4,126 %

3,188 %

3,070 %

80

2,576 %

3,167 %

2,572 %

4,131 %

3,193 %

3,077 %

81

2,588 %

3,173 %

2,585 %

4,135 %

3,198 %

3,083 %

82

2,600 %

3,178 %

2,597 %

4,140 %

3,203 %

3,089 %

83

2,612 %

3,183 %

2,609 %

4,144 %

3,208 %

3,095 %

84

2,624 %

3,188 %

2,621 %

4,148 %

3,212 %

3,101 %

85

2,636 %

3,193 %

2,633 %

4,152 %

3,217 %

3,107 %

86

2,647 %

3,197 %

2,644 %

4,156 %

3,221 %

3,113 %

87

2,658 %

3,202 %

2,655 %

4,160 %

3,226 %

3,119 %

88

2,668 %

3,206 %

2,665 %

4,164 %

3,230 %

3,124 %

89

2,679 %

3,211 %

2,676 %

4,168 %

3,234 %

3,129 %

90

2,689 %

3,215 %

2,686 %

4,172 %

3,238 %

3,135 %

91

2,699 %

3,219 %

2,696 %

4,175 %

3,242 %

3,140 %

92

2,709 %

3,223 %

2,706 %

4,179 %

3,246 %

3,145 %

93

2,718 %

3,227 %

2,715 %

4,182 %

3,250 %

3,150 %

94

2,728 %

3,231 %

2,725 %

4,185 %

3,254 %

3,154 %

95

2,737 %

3,235 %

2,734 %

4,189 %

3,257 %

3,159 %

96

2,746 %

3,239 %

2,743 %

4,192 %

3,261 %

3,164 %

97

2,754 %

3,243 %

2,752 %

4,195 %

3,264 %

3,168 %

98

2,763 %

3,246 %

2,760 %

4,198 %

3,268 %

3,172 %

99

2,771 %

3,250 %

2,769 %

4,201 %

3,271 %

3,177 %

100

2,780 %

3,253 %

2,777 %

4,204 %

3,274 %

3,181 %

101

2,788 %

3,257 %

2,785 %

4,207 %

3,278 %

3,185 %

102

2,796 %

3,260 %

2,793 %

4,210 %

3,281 %

3,189 %

103

2,803 %

3,264 %

2,801 %

4,213 %

3,284 %

3,193 %

104

2,811 %

3,267 %

2,809 %

4,216 %

3,287 %

3,197 %

105

2,819 %

3,270 %

2,816 %

4,218 %

3,290 %

3,201 %

106

2,826 %

3,273 %

2,824 %

4,221 %

3,293 %

3,205 %

107

2,833 %

3,276 %

2,831 %

4,224 %

3,296 %

3,208 %

108

2,840 %

3,279 %

2,838 %

4,226 %

3,298 %

3,212 %

109

2,847 %

3,282 %

2,845 %

4,229 %

3,301 %

3,216 %

110

2,854 %

3,285 %

2,852 %

4,231 %

3,304 %

3,219 %

111

2,861 %

3,288 %

2,858 %

4,234 %

3,307 %

3,222 %

112

2,867 %

3,291 %

2,865 %

4,236 %

3,309 %

3,226 %

113

2,874 %

3,293 %

2,871 %

4,238 %

3,312 %

3,229 %

114

2,880 %

3,296 %

2,878 %

4,241 %

3,314 %

3,232 %

115

2,886 %

3,299 %

2,884 %

4,243 %

3,317 %

3,236 %

116

2,892 %

3,301 %

2,890 %

4,245 %

3,319 %

3,239 %

117

2,898 %

3,304 %

2,896 %

4,247 %

3,322 %

3,242 %

118

2,904 %

3,306 %

2,902 %

4,249 %

3,324 %

3,245 %

119

2,910 %

3,309 %

2,908 %

4,251 %

3,326 %

3,248 %

120

2,916 %

3,311 %

2,914 %

4,253 %

3,328 %

3,251 %

121

2,922 %

3,314 %

2,919 %

4,256 %

3,331 %

3,254 %

122

2,927 %

3,316 %

2,925 %

4,258 %

3,333 %

3,256 %

123

2,933 %

3,318 %

2,930 %

4,259 %

3,335 %

3,259 %

124

2,938 %

3,320 %

2,936 %

4,261 %

3,337 %

3,262 %

125

2,943 %

3,323 %

2,941 %

4,263 %

3,339 %

3,265 %

126

2,948 %

3,325 %

2,946 %

4,265 %

3,341 %

3,267 %

127

2,954 %

3,327 %

2,951 %

4,267 %

3,343 %

3,270 %

128

2,959 %

3,329 %

2,957 %

4,269 %

3,345 %

3,272 %

129

2,963 %

3,331 %

2,962 %

4,271 %

3,347 %

3,275 %

130

2,968 %

3,333 %

2,966 %

4,272 %

3,349 %

3,278 %

131

2,973 %

3,335 %

2,971 %

4,274 %

3,351 %

3,280 %

132

2,978 %

3,337 %

2,976 %

4,276 %

3,353 %

3,282 %

133

2,983 %

3,339 %

2,981 %

4,278 %

3,355 %

3,285 %

134

2,987 %

3,341 %

2,985 %

4,279 %

3,357 %

3,287 %

135

2,992 %

3,343 %

2,990 %

4,281 %

3,359 %

3,289 %

136

2,996 %

3,345 %

2,994 %

4,282 %

3,360 %

3,292 %

137

3,001 %

3,347 %

2,999 %

4,284 %

3,362 %

3,294 %

138

3,005 %

3,349 %

3,003 %

4,286 %

3,364 %

3,296 %

139

3,009 %

3,351 %

3,007 %

4,287 %

3,366 %

3,298 %

140

3,013 %

3,352 %

3,012 %

4,289 %

3,367 %

3,301 %

141

3,018 %

3,354 %

3,016 %

4,290 %

3,369 %

3,303 %

142

3,022 %

3,356 %

3,020 %

4,292 %

3,371 %

3,305 %

143

3,026 %

3,358 %

3,024 %

4,293 %

3,372 %

3,307 %

144

3,030 %

3,359 %

3,028 %

4,295 %

3,374 %

3,309 %

145

3,034 %

3,361 %

3,032 %

4,296 %

3,375 %

3,311 %

146

3,037 %

3,363 %

3,036 %

4,297 %

3,377 %

3,313 %

147

3,041 %

3,364 %

3,039 %

4,299 %

3,378 %

3,315 %

148

3,045 %

3,366 %

3,043 %

4,300 %

3,380 %

3,317 %

149

3,049 %

3,367 %

3,047 %

4,301 %

3,381 %

3,319 %

150

3,052 %

3,369 %

3,051 %

4,303 %

3,383 %

3,320 %


År til udløb

Lev

Pund sterling

Rumænsk leu

Zloty

Króna

Norsk krone

1

-0,665 %

0,028 %

1,863 %

-0,173 %

1,340 %

0,401 %

2

-0,645 %

0,190 %

2,064 %

-0,024 %

1,663 %

0,776 %

3

-0,595 %

0,339 %

2,235 %

0,207 %

2,097 %

1,034 %

4

-0,538 %

0,479 %

2,387 %

0,459 %

2,438 %

1,217 %

5

-0,456 %

0,599 %

2,527 %

0,699 %

2,711 %

1,357 %

6

-0,377 %

0,697 %

2,658 %

0,920 %

2,947 %

1,466 %

7

-0,308 %

0,782 %

2,780 %

1,121 %

3,156 %

1,554 %

8

-0,217 %

0,856 %

2,895 %

1,299 %

3,329 %

1,632 %

9

-0,154 %

0,921 %

3,007 %

1,456 %

3,459 %

1,703 %

10

-0,080 %

0,978 %

3,117 %

1,596 %

3,556 %

1,771 %

11

-0,015 %

1,025 %

3,208 %

1,717 %

3,630 %

1,837 %

12

0,048 %

1,063 %

3,281 %

1,823 %

3,687 %

1,901 %

13

0,102 %

1,094 %

3,340 %

1,917 %

3,730 %

1,963 %

14

0,151 %

1,119 %

3,388 %

2,000 %

3,764 %

2,022 %

15

0,197 %

1,139 %

3,428 %

2,076 %

3,790 %

2,078 %

16

0,226 %

1,154 %

3,461 %

2,144 %

3,810 %

2,131 %

17

0,245 %

1,166 %

3,488 %

2,206 %

3,825 %

2,182 %

18

0,264 %

1,174 %

3,512 %

2,263 %

3,836 %

2,230 %

19

0,288 %

1,180 %

3,531 %

2,316 %

3,845 %

2,275 %

20

0,324 %

1,184 %

3,548 %

2,365 %

3,851 %

2,319 %

21

0,372 %

1,186 %

3,562 %

2,410 %

3,855 %

2,360 %

22

0,430 %

1,187 %

3,573 %

2,453 %

3,857 %

2,399 %

23

0,495 %

1,186 %

3,584 %

2,492 %

3,858 %

2,437 %

24

0,564 %

1,184 %

3,592 %

2,529 %

3,858 %

2,472 %

25

0,635 %

1,181 %

3,600 %

2,564 %

3,857 %

2,506 %

26

0,707 %

1,177 %

3,606 %

2,597 %

3,855 %

2,538 %

27

0,779 %

1,173 %

3,611 %

2,628 %

3,853 %

2,569 %

28

0,850 %

1,169 %

3,616 %

2,657 %

3,851 %

2,598 %

29

0,919 %

1,164 %

3,620 %

2,684 %

3,848 %

2,626 %

30

0,987 %

1,159 %

3,623 %

2,710 %

3,845 %

2,652 %

31

1,054 %

1,154 %

3,626 %

2,735 %

3,841 %

2,678 %

32

1,118 %

1,148 %

3,628 %

2,759 %

3,838 %

2,702 %

33

1,180 %

1,142 %

3,630 %

2,781 %

3,834 %

2,725 %

34

1,240 %

1,135 %

3,632 %

2,802 %

3,830 %

2,747 %

35

1,298 %

1,128 %

3,633 %

2,823 %

3,827 %

2,768 %

36

1,354 %

1,119 %

3,634 %

2,842 %

3,823 %

2,789 %

37

1,408 %

1,109 %

3,635 %

2,860 %

3,819 %

2,808 %

38

1,460 %

1,097 %

3,636 %

2,878 %

3,815 %

2,827 %

39

1,509 %

1,083 %

3,637 %

2,895 %

3,812 %

2,844 %

40

1,557 %

1,068 %

3,637 %

2,911 %

3,808 %

2,861 %

41

1,603 %

1,050 %

3,637 %

2,927 %

3,804 %

2,878 %

42

1,647 %

1,032 %

3,638 %

2,941 %

3,801 %

2,894 %

43

1,690 %

1,015 %

3,638 %

2,956 %

3,797 %

2,909 %

44

1,731 %

1,001 %

3,638 %

2,969 %

3,794 %

2,923 %

45

1,770 %

0,989 %

3,638 %

2,983 %

3,790 %

2,937 %

46

1,808 %

0,981 %

3,638 %

2,995 %

3,787 %

2,951 %

47

1,845 %

0,976 %

3,637 %

3,007 %

3,784 %

2,964 %

48

1,880 %

0,977 %

3,637 %

3,019 %

3,780 %

2,976 %

49

1,914 %

0,982 %

3,637 %

3,030 %

3,777 %

2,989 %

50

1,946 %

0,991 %

3,637 %

3,041 %

3,774 %

3,000 %

51

1,978 %

1,006 %

3,636 %

3,052 %

3,771 %

3,011 %

52

2,008 %

1,025 %

3,636 %

3,062 %

3,769 %

3,022 %

53

2,037 %

1,048 %

3,636 %

3,072 %

3,766 %

3,033 %

54

2,066 %

1,072 %

3,635 %

3,081 %

3,763 %

3,043 %

55

2,093 %

1,099 %

3,635 %

3,090 %

3,760 %

3,053 %

56

2,119 %

1,127 %

3,635 %

3,099 %

3,758 %

3,062 %

57

2,145 %

1,156 %

3,634 %

3,107 %

3,755 %

3,071 %

58

2,170 %

1,186 %

3,634 %

3,116 %

3,753 %

3,080 %

59

2,193 %

1,216 %

3,634 %

3,124 %

3,750 %

3,089 %

60

2,217 %

1,247 %

3,633 %

3,131 %

3,748 %

3,097 %

61

2,239 %

1,278 %

3,633 %

3,139 %

3,746 %

3,105 %

62

2,261 %

1,308 %

3,632 %

3,146 %

3,744 %

3,113 %

63

2,282 %

1,338 %

3,632 %

3,153 %

3,741 %

3,121 %

64

2,302 %

1,369 %

3,632 %

3,160 %

3,739 %

3,128 %

65

2,322 %

1,398 %

3,631 %

3,167 %

3,737 %

3,135 %

66

2,341 %

1,428 %

3,631 %

3,173 %

3,735 %

3,142 %

67

2,360 %

1,457 %

3,631 %

3,179 %

3,733 %

3,149 %

68

2,378 %

1,485 %

3,630 %

3,186 %

3,731 %

3,155 %

69

2,395 %

1,513 %

3,630 %

3,191 %

3,730 %

3,162 %

70

2,412 %

1,541 %

3,630 %

3,197 %

3,728 %

3,168 %

71

2,429 %

1,568 %

3,629 %

3,203 %

3,726 %

3,174 %

72

2,445 %

1,594 %

3,629 %

3,208 %

3,724 %

3,180 %

73

2,461 %

1,620 %

3,628 %

3,214 %

3,723 %

3,185 %

74

2,476 %

1,645 %

3,628 %

3,219 %

3,721 %

3,191 %

75

2,491 %

1,670 %

3,628 %

3,224 %

3,720 %

3,196 %

76

2,505 %

1,694 %

3,627 %

3,229 %

3,718 %

3,202 %

77

2,519 %

1,718 %

3,627 %

3,233 %

3,717 %

3,207 %

78

2,533 %

1,741 %

3,627 %

3,238 %

3,715 %

3,212 %

79

2,547 %

1,764 %

3,627 %

3,243 %

3,714 %

3,217 %

80

2,560 %

1,787 %

3,626 %

3,247 %

3,712 %

3,221 %

81

2,573 %

1,808 %

3,626 %

3,251 %

3,711 %

3,226 %

82

2,585 %

1,830 %

3,626 %

3,256 %

3,710 %

3,231 %

83

2,597 %

1,850 %

3,625 %

3,260 %

3,708 %

3,235 %

84

2,609 %

1,871 %

3,625 %

3,264 %

3,707 %

3,239 %

85

2,621 %

1,891 %

3,625 %

3,268 %

3,706 %

3,244 %

86

2,632 %

1,910 %

3,625 %

3,272 %

3,704 %

3,248 %

87

2,643 %

1,929 %

3,624 %

3,275 %

3,703 %

3,252 %

88

2,654 %

1,948 %

3,624 %

3,279 %

3,702 %

3,256 %

89

2,664 %

1,966 %

3,624 %

3,283 %

3,701 %

3,260 %

90

2,675 %

1,984 %

3,623 %

3,286 %

3,700 %

3,263 %

91

2,685 %

2,002 %

3,623 %

3,290 %

3,699 %

3,267 %

92

2,695 %

2,019 %

3,623 %

3,293 %

3,698 %

3,271 %

93

2,705 %

2,036 %

3,623 %

3,296 %

3,697 %

3,274 %

94

2,714 %

2,052 %

3,623 %

3,299 %

3,696 %

3,278 %

95

2,723 %

2,068 %

3,622 %

3,303 %

3,695 %

3,281 %

96

2,732 %

2,084 %

3,622 %

3,306 %

3,694 %

3,284 %

97

2,741 %

2,099 %

3,622 %

3,309 %

3,693 %

3,288 %

98

2,750 %

2,115 %

3,622 %

3,312 %

3,692 %

3,291 %

99

2,759 %

2,129 %

3,621 %

3,315 %

3,691 %

3,294 %

100

2,767 %

2,144 %

3,621 %

3,317 %

3,690 %

3,297 %

101

2,775 %

2,158 %

3,621 %

3,320 %

3,689 %

3,300 %

102

2,783 %

2,172 %

3,621 %

3,323 %

3,688 %

3,303 %

103

2,791 %

2,186 %

3,621 %

3,326 %

3,687 %

3,306 %

104

2,799 %

2,200 %

3,620 %

3,328 %

3,686 %

3,309 %

105

2,806 %

2,213 %

3,620 %

3,331 %

3,686 %

3,311 %

106

2,814 %

2,226 %

3,620 %

3,333 %

3,685 %

3,314 %

107

2,821 %

2,238 %

3,620 %

3,336 %

3,684 %

3,317 %

108

2,828 %

2,251 %

3,620 %

3,338 %

3,683 %

3,319 %

109

2,835 %

2,263 %

3,619 %

3,341 %

3,683 %

3,322 %

110

2,842 %

2,275 %

3,619 %

3,343 %

3,682 %

3,324 %

111

2,849 %

2,287 %

3,619 %

3,345 %

3,681 %

3,327 %

112

2,856 %

2,299 %

3,619 %

3,348 %

3,680 %

3,329 %

113

2,862 %

2,310 %

3,619 %

3,350 %

3,680 %

3,332 %

114

2,869 %

2,322 %

3,619 %

3,352 %

3,679 %

3,334 %

115

2,875 %

2,333 %

3,618 %

3,354 %

3,678 %

3,336 %

116

2,881 %

2,343 %

3,618 %

3,356 %

3,678 %

3,339 %

117

2,888 %

2,354 %

3,618 %

3,358 %

3,677 %

3,341 %

118

2,894 %

2,365 %

3,618 %

3,360 %

3,676 %

3,343 %

119

2,899 %

2,375 %

3,618 %

3,362 %

3,676 %

3,345 %

120

2,905 %

2,385 %

3,618 %

3,364 %

3,675 %

3,347 %

121

2,911 %

2,395 %

3,618 %

3,366 %

3,674 %

3,349 %

122

2,917 %

2,405 %

3,617 %

3,368 %

3,674 %

3,351 %

123

2,922 %

2,415 %

3,617 %

3,370 %

3,673 %

3,353 %

124

2,928 %

2,424 %

3,617 %

3,372 %

3,673 %

3,355 %

125

2,933 %

2,433 %

3,617 %

3,374 %

3,672 %

3,357 %

126

2,938 %

2,443 %

3,617 %

3,376 %

3,671 %

3,359 %

127

2,943 %

2,452 %

3,617 %

3,377 %

3,671 %

3,361 %

128

2,949 %

2,461 %

3,617 %

3,379 %

3,670 %

3,363 %

129

2,954 %

2,469 %

3,616 %

3,381 %

3,670 %

3,365 %

130

2,959 %

2,478 %

3,616 %

3,383 %

3,669 %

3,367 %

131

2,963 %

2,487 %

3,616 %

3,384 %

3,669 %

3,369 %

132

2,968 %

2,495 %

3,616 %

3,386 %

3,668 %

3,370 %

133

2,973 %

2,503 %

3,616 %

3,387 %

3,668 %

3,372 %

134

2,978 %

2,511 %

3,616 %

3,389 %

3,667 %

3,374 %

135

2,982 %

2,519 %

3,616 %

3,391 %

3,667 %

3,375 %

136

2,987 %

2,527 %

3,616 %

3,392 %

3,666 %

3,377 %

137

2,991 %

2,535 %

3,616 %

3,394 %

3,666 %

3,379 %

138

2,996 %

2,543 %

3,615 %

3,395 %

3,665 %

3,380 %

139

3,000 %

2,550 %

3,615 %

3,397 %

3,665 %

3,382 %

140

3,004 %

2,558 %

3,615 %

3,398 %

3,664 %

3,383 %

141

3,008 %

2,565 %

3,615 %

3,399 %

3,664 %

3,385 %

142

3,013 %

2,572 %

3,615 %

3,401 %

3,663 %

3,386 %

143

3,017 %

2,579 %

3,615 %

3,402 %

3,663 %

3,388 %

144

3,021 %

2,587 %

3,615 %

3,404 %

3,662 %

3,389 %

145

3,025 %

2,594 %

3,615 %

3,405 %

3,662 %

3,391 %

146

3,029 %

2,600 %

3,615 %

3,406 %

3,662 %

3,392 %

147

3,033 %

2,607 %

3,614 %

3,408 %

3,661 %

3,394 %

148

3,036 %

2,614 %

3,614 %

3,409 %

3,661 %

3,395 %

149

3,040 %

2,620 %

3,614 %

3,410 %

3,660 %

3,396 %

150

3,044 %

2,627 %

3,614 %

3,411 %

3,660 %

3,398 %


År til udløb

Schweizisk franc

Australsk dollar

Baht

Canadisk dollar

Chilensk peso

Colombiansk peso

1

-0,798 %

0,021 %

0,202 %

0,243 %

-0,004 %

1,942 %

2

-0,755 %

0,116 %

0,365 %

0,463 %

0,420 %

3,021 %

3

-0,691 %

0,296 %

0,578 %

0,765 %

0,923 %

3,896 %

4

-0,608 %

0,553 %

0,799 %

1,070 %

1,429 %

4,666 %

5

-0,507 %

0,824 %

1,012 %

1,305 %

1,893 %

5,283 %

6

-0,394 %

1,085 %

1,213 %

1,481 %

2,311 %

5,799 %

7

-0,284 %

1,319 %

1,400 %

1,628 %

2,694 %

6,239 %

8

-0,188 %

1,517 %

1,569 %

1,761 %

3,049 %

6,610 %

9

-0,110 %

1,683 %

1,724 %

1,876 %

3,363 %

6,949 %

10

-0,053 %

1,824 %

1,864 %

1,971 %

3,627 %

7,252 %

11

-0,016 %

1,943 %

1,992 %

2,044 %

3,835 %

7,475 %

12

0,008 %

2,045 %

2,108 %

2,100 %

3,999 %

7,624 %

13

0,025 %

2,131 %

2,215 %

2,145 %

4,129 %

7,718 %

14

0,037 %

2,203 %

2,312 %

2,181 %

4,233 %

7,770 %

15

0,048 %

2,259 %

2,399 %

2,211 %

4,317 %

7,790 %

16

0,059 %

2,300 %

2,475 %

2,236 %

4,385 %

7,786 %

17

0,072 %

2,329 %

2,542 %

2,258 %

4,440 %

7,762 %

18

0,086 %

2,349 %

2,601 %

2,278 %

4,485 %

7,725 %

19

0,103 %

2,364 %

2,655 %

2,297 %

4,522 %

7,677 %

20

0,122 %

2,375 %

2,703 %

2,314 %

4,552 %

7,621 %

21

0,145 %

2,383 %

2,746 %

2,331 %

4,576 %

7,560 %

22

0,171 %

2,388 %

2,785 %

2,347 %

4,596 %

7,495 %

23

0,200 %

2,389 %

2,821 %

2,363 %

4,612 %

7,427 %

24

0,233 %

2,386 %

2,854 %

2,379 %

4,625 %

7,358 %

25

0,270 %

2,379 %

2,884 %

2,395 %

4,635 %

7,288 %

26

0,311 %

2,367 %

2,912 %

2,411 %

4,643 %

7,219 %

27

0,354 %

2,354 %

2,938 %

2,428 %

4,650 %

7,150 %

28

0,399 %

2,341 %

2,962 %

2,445 %

4,654 %

7,083 %

29

0,445 %

2,332 %

2,985 %

2,463 %

4,658 %

7,017 %

30

0,491 %

2,328 %

3,005 %

2,481 %

4,660 %

6,952 %

31

0,537 %

2,329 %

3,025 %

2,500 %

4,662 %

6,890 %

32

0,583 %

2,334 %

3,043 %

2,519 %

4,663 %

6,829 %

33

0,628 %

2,343 %

3,060 %

2,539 %

4,663 %

6,770 %

34

0,672 %

2,356 %

3,076 %

2,559 %

4,663 %

6,714 %

35

0,715 %

2,370 %

3,091 %

2,578 %

4,662 %

6,659 %

36

0,757 %

2,386 %

3,106 %

2,598 %

4,661 %

6,606 %

37

0,798 %

2,403 %

3,119 %

2,617 %

4,660 %

6,555 %

38

0,838 %

2,421 %

3,132 %

2,636 %

4,658 %

6,506 %

39

0,876 %

2,439 %

3,144 %

2,655 %

4,657 %

6,459 %

40

0,914 %

2,458 %

3,156 %

2,673 %

4,655 %

6,414 %

41

0,950 %

2,477 %

3,167 %

2,691 %

4,653 %

6,370 %

42

0,985 %

2,496 %

3,177 %

2,708 %

4,651 %

6,328 %

43

1,018 %

2,515 %

3,187 %

2,725 %

4,649 %

6,288 %

44

1,051 %

2,534 %

3,197 %

2,742 %

4,647 %

6,249 %

45

1,083 %

2,553 %

3,206 %

2,758 %

4,645 %

6,212 %

46

1,113 %

2,572 %

3,214 %

2,774 %

4,643 %

6,176 %

47

1,142 %

2,590 %

3,223 %

2,789 %

4,640 %

6,142 %

48

1,171 %

2,608 %

3,231 %

2,804 %

4,638 %

6,108 %

49

1,198 %

2,625 %

3,238 %

2,818 %

4,636 %

6,076 %

50

1,225 %

2,642 %

3,245 %

2,832 %

4,634 %

6,045 %

51

1,251 %

2,659 %

3,252 %

2,846 %

4,632 %

6,016 %

52

1,275 %

2,675 %

3,259 %

2,859 %

4,630 %

5,987 %

53

1,299 %

2,691 %

3,266 %

2,872 %

4,628 %

5,959 %

54

1,323 %

2,706 %

3,272 %

2,885 %

4,626 %

5,932 %

55

1,345 %

2,721 %

3,278 %

2,897 %

4,624 %

5,907 %

56

1,367 %

2,736 %

3,284 %

2,908 %

4,622 %

5,882 %

57

1,388 %

2,750 %

3,289 %

2,920 %

4,620 %

5,858 %

58

1,408 %

2,764 %

3,295 %

2,931 %

4,618 %

5,834 %

59

1,428 %

2,777 %

3,300 %

2,942 %

4,616 %

5,812 %

60

1,447 %

2,790 %

3,305 %

2,952 %

4,615 %

5,790 %

61

1,465 %

2,803 %

3,310 %

2,962 %

4,613 %

5,769 %

62

1,483 %

2,815 %

3,315 %

2,972 %

4,611 %

5,748 %

63

1,501 %

2,827 %

3,319 %

2,982 %

4,610 %

5,729 %

64

1,518 %

2,839 %

3,324 %

2,991 %

4,608 %

5,709 %

65

1,534 %

2,850 %

3,328 %

3,000 %

4,607 %

5,691 %

66

1,550 %

2,861 %

3,332 %

3,009 %

4,605 %

5,673 %

67

1,565 %

2,872 %

3,336 %

3,018 %

4,603 %

5,655 %

68

1,580 %

2,883 %

3,340 %

3,026 %

4,602 %

5,638 %

69

1,595 %

2,893 %

3,344 %

3,034 %

4,601 %

5,622 %

70

1,609 %

2,903 %

3,347 %

3,042 %

4,599 %

5,605 %

71

1,623 %

2,912 %

3,351 %

3,050 %

4,598 %

5,590 %

72

1,637 %

2,922 %

3,354 %

3,057 %

4,597 %

5,575 %

73

1,650 %

2,931 %

3,358 %

3,064 %

4,595 %

5,560 %

74

1,662 %

2,940 %

3,361 %

3,072 %

4,594 %

5,546 %

75

1,675 %

2,949 %

3,364 %

3,078 %

4,593 %

5,532 %

76

1,687 %

2,957 %

3,367 %

3,085 %

4,592 %

5,518 %

77

1,699 %

2,965 %

3,370 %

3,092 %

4,590 %

5,505 %

78

1,710 %

2,973 %

3,373 %

3,098 %

4,589 %

5,492 %

79

1,721 %

2,981 %

3,376 %

3,105 %

4,588 %

5,479 %

80

1,732 %

2,989 %

3,379 %

3,111 %

4,587 %

5,467 %

81

1,743 %

2,996 %

3,382 %

3,117 %

4,586 %

5,455 %

82

1,753 %

3,004 %

3,384 %

3,122 %

4,585 %

5,443 %

83

1,763 %

3,011 %

3,387 %

3,128 %

4,584 %

5,432 %

84

1,773 %

3,018 %

3,390 %

3,134 %

4,583 %

5,421 %

85

1,783 %

3,025 %

3,392 %

3,139 %

4,582 %

5,410 %

86

1,792 %

3,031 %

3,394 %

3,145 %

4,581 %

5,399 %

87

1,802 %

3,038 %

3,397 %

3,150 %

4,580 %

5,389 %

88

1,811 %

3,044 %

3,399 %

3,155 %

4,579 %

5,379 %

89

1,819 %

3,050 %

3,401 %

3,160 %

4,578 %

5,369 %

90

1,828 %

3,056 %

3,404 %

3,165 %

4,578 %

5,359 %

91

1,837 %

3,062 %

3,406 %

3,169 %

4,577 %

5,350 %

92

1,845 %

3,068 %

3,408 %

3,174 %

4,576 %

5,340 %

93

1,853 %

3,074 %

3,410 %

3,179 %

4,575 %

5,331 %

94

1,861 %

3,079 %

3,412 %

3,183 %

4,574 %

5,322 %

95

1,869 %

3,085 %

3,414 %

3,187 %

4,573 %

5,314 %

96

1,876 %

3,090 %

3,416 %

3,192 %

4,573 %

5,305 %

97

1,884 %

3,095 %

3,418 %

3,196 %

4,572 %

5,297 %

98

1,891 %

3,101 %

3,420 %

3,200 %

4,571 %

5,289 %

99

1,898 %

3,106 %

3,422 %

3,204 %

4,571 %

5,281 %

100

1,905 %

3,111 %

3,423 %

3,208 %

4,570 %

5,273 %

101

1,912 %

3,115 %

3,425 %

3,212 %

4,569 %

5,265 %

102

1,919 %

3,120 %

3,427 %

3,216 %

4,568 %

5,258 %

103

1,925 %

3,125 %

3,428 %

3,219 %

4,568 %

5,250 %

104

1,932 %

3,129 %

3,430 %

3,223 %

4,567 %

5,243 %

105

1,938 %

3,134 %

3,432 %

3,227 %

4,566 %

5,236 %

106

1,944 %

3,138 %

3,433 %

3,230 %

4,566 %

5,229 %

107

1,950 %

3,143 %

3,435 %

3,234 %

4,565 %

5,222 %

108

1,956 %

3,147 %

3,436 %

3,237 %

4,565 %

5,215 %

109

1,962 %

3,151 %

3,438 %

3,240 %

4,564 %

5,209 %

110

1,968 %

3,155 %

3,439 %

3,244 %

4,563 %

5,202 %

111

1,974 %

3,159 %

3,441 %

3,247 %

4,563 %

5,196 %

112

1,979 %

3,163 %

3,442 %

3,250 %

4,562 %

5,190 %

113

1,985 %

3,167 %

3,444 %

3,253 %

4,562 %

5,184 %

114

1,990 %

3,171 %

3,445 %

3,256 %

4,561 %

5,178 %

115

1,995 %

3,174 %

3,446 %

3,259 %

4,561 %

5,172 %

116

2,001 %

3,178 %

3,448 %

3,262 %

4,560 %

5,166 %

117

2,006 %

3,182 %

3,449 %

3,265 %

4,560 %

5,160 %

118

2,011 %

3,185 %

3,450 %

3,268 %

4,559 %

5,155 %

119

2,016 %

3,189 %

3,452 %

3,270 %

4,559 %

5,149 %

120

2,021 %

3,192 %

3,453 %

3,273 %

4,558 %

5,144 %

121

2,025 %

3,195 %

3,454 %

3,276 %

4,558 %

5,138 %

122

2,030 %

3,199 %

3,455 %

3,279 %

4,557 %

5,133 %

123

2,035 %

3,202 %

3,456 %

3,281 %

4,557 %

5,128 %

124

2,039 %

3,205 %

3,458 %

3,284 %

4,556 %

5,123 %

125

2,044 %

3,208 %

3,459 %

3,286 %

4,556 %

5,118 %

126

2,048 %

3,211 %

3,460 %

3,289 %

4,555 %

5,113 %

127

2,052 %

3,214 %

3,461 %

3,291 %

4,555 %

5,108 %

128

2,057 %

3,217 %

3,462 %

3,294 %

4,555 %

5,103 %

129

2,061 %

3,220 %

3,463 %

3,296 %

4,554 %

5,099 %

130

2,065 %

3,223 %

3,464 %

3,298 %

4,554 %

5,094 %

131

2,069 %

3,226 %

3,465 %

3,301 %

4,553 %

5,089 %

132

2,073 %

3,229 %

3,466 %

3,303 %

4,553 %

5,085 %

133

2,077 %

3,232 %

3,467 %

3,305 %

4,552 %

5,081 %

134

2,081 %

3,235 %

3,468 %

3,307 %

4,552 %

5,076 %

135

2,085 %

3,237 %

3,469 %

3,309 %

4,552 %

5,072 %

136

2,089 %

3,240 %

3,470 %

3,312 %

4,551 %

5,068 %

137

2,092 %

3,243 %

3,471 %

3,314 %

4,551 %

5,064 %

138

2,096 %

3,245 %

3,472 %

3,316 %

4,551 %

5,059 %

139

2,100 %

3,248 %

3,473 %

3,318 %

4,550 %

5,055 %

140

2,103 %

3,250 %

3,474 %

3,320 %

4,550 %

5,051 %

141

2,107 %

3,253 %

3,475 %

3,322 %

4,550 %

5,048 %

142

2,110 %

3,255 %

3,476 %

3,324 %

4,549 %

5,044 %

143

2,113 %

3,257 %

3,476 %

3,326 %

4,549 %

5,040 %

144

2,117 %

3,260 %

3,477 %

3,328 %

4,548 %

5,036 %

145

2,120 %

3,262 %

3,478 %

3,329 %

4,548 %

5,032 %

146

2,123 %

3,265 %

3,479 %

3,331 %

4,548 %

5,029 %

147

2,127 %

3,267 %

3,480 %

3,333 %

4,547 %

5,025 %

148

2,130 %

3,269 %

3,481 %

3,335 %

4,547 %

5,022 %

149

2,133 %

3,271 %

3,481 %

3,337 %

4,547 %

5,018 %

150

2,136 %

3,273 %

3,482 %

3,338 %

4,547 %

5,015 %


År til udløb

Hongkongsk dollar

Indisk rupee

Mexicansk peso

Ny taiwansk dollar

Newzealandsk dollar

Rand

1

0,190 %

3,560 %

4,327 %

-0,003 %

0,265 %

3,641 %

2

0,270 %

4,254 %

4,872 %

0,055 %

0,376 %

4,209 %

3

0,472 %

4,838 %

5,321 %

0,107 %

0,565 %

4,705 %

4

0,727 %

5,325 %

5,686 %

0,150 %

0,793 %

5,295 %

5

0,962 %

5,688 %

5,955 %

0,188 %

1,035 %

5,886 %

6

1,152 %

5,952 %

6,210 %

0,220 %

1,263 %

6,417 %

7

1,306 %

6,141 %

6,436 %

0,247 %

1,468 %

6,892 %

8

1,435 %

6,274 %

6,620 %

0,271 %

1,647 %

7,322 %

9

1,544 %

6,372 %

6,778 %

0,293 %

1,800 %

7,711 %

10

1,636 %

6,452 %

6,931 %

0,311 %

1,928 %

8,066 %

11

1,715 %

6,509 %

7,086 %

0,355 %

2,038 %

8,389 %

12

1,784 %

6,545 %

7,242 %

0,421 %

2,135 %

8,676 %

13

1,847 %

6,566 %

7,392 %

0,499 %

2,221 %

8,925 %

14

1,905 %

6,576 %

7,533 %

0,584 %

2,298 %

9,131 %

15

1,960 %

6,577 %

7,662 %

0,673 %

2,367 %

9,289 %

16

2,014 %

6,572 %

7,777 %

0,763 %

2,429 %

9,395 %

17

2,065 %

6,562 %

7,876 %

0,852 %

2,486 %

9,457 %

18

2,115 %

6,548 %

7,956 %

0,940 %

2,538 %

9,484 %

19

2,163 %

6,532 %

8,015 %

1,025 %

2,586 %

9,483 %

20

2,208 %

6,514 %

8,051 %

1,107 %

2,629 %

9,461 %

21

2,252 %

6,495 %

8,063 %

1,186 %

2,669 %

9,422 %

22

2,294 %

6,475 %

8,054 %

1,262 %

2,706 %

9,369 %

23

2,334 %

6,455 %

8,029 %

1,335 %

2,739 %

9,307 %

24

2,372 %

6,434 %

7,991 %

1,405 %

2,770 %

9,237 %

25

2,408 %

6,413 %

7,943 %

1,471 %

2,799 %

9,162 %

26

2,443 %

6,392 %

7,888 %

1,535 %

2,826 %

9,084 %

27

2,476 %

6,371 %

7,828 %

1,596 %

2,852 %

9,004 %

28

2,507 %

6,351 %

7,764 %

1,654 %

2,875 %

8,923 %

29

2,538 %

6,331 %

7,698 %

1,709 %

2,898 %

8,842 %

30

2,566 %

6,311 %

7,631 %

1,762 %

2,918 %

8,761 %

31

2,594 %

6,292 %

7,563 %

1,812 %

2,938 %

8,681 %

32

2,620 %

6,274 %

7,495 %

1,861 %

2,957 %

8,603 %

33

2,645 %

6,256 %

7,428 %

1,907 %

2,974 %

8,527 %

34

2,670 %

6,238 %

7,362 %

1,951 %

2,991 %

8,453 %

35

2,693 %

6,222 %

7,298 %

1,993 %

3,007 %

8,381 %

36

2,715 %

6,205 %

7,234 %

2,033 %

3,022 %

8,311 %

37

2,736 %

6,189 %

7,173 %

2,071 %

3,036 %

8,244 %

38

2,756 %

6,174 %

7,114 %

2,108 %

3,050 %

8,179 %

39

2,776 %

6,159 %

7,056 %

2,143 %

3,063 %

8,116 %

40

2,794 %

6,145 %

7,000 %

2,177 %

3,075 %

8,056 %

41

2,812 %

6,131 %

6,946 %

2,209 %

3,087 %

7,997 %

42

2,830 %

6,118 %

6,894 %

2,240 %

3,099 %

7,941 %

43

2,846 %

6,105 %

6,844 %

2,270 %

3,109 %

7,887 %

44

2,862 %

6,092 %

6,795 %

2,299 %

3,120 %

7,835 %

45

2,877 %

6,080 %

6,749 %

2,326 %

3,130 %

7,785 %

46

2,892 %

6,069 %

6,704 %

2,353 %

3,140 %

7,737 %

47

2,906 %

6,058 %

6,660 %

2,378 %

3,149 %

7,691 %

48

2,920 %

6,047 %

6,618 %

2,403 %

3,158 %

7,646 %

49

2,933 %

6,036 %

6,578 %

2,426 %

3,166 %

7,603 %

50

2,946 %

6,026 %

6,539 %

2,449 %

3,175 %

7,562 %

51

2,958 %

6,016 %

6,502 %

2,471 %

3,182 %

7,522 %

52

2,970 %

6,007 %

6,466 %

2,492 %

3,190 %

7,483 %

53

2,982 %

5,998 %

6,431 %

2,512 %

3,198 %

7,446 %

54

2,993 %

5,989 %

6,397 %

2,532 %

3,205 %

7,410 %

55

3,003 %

5,980 %

6,365 %

2,551 %

3,212 %

7,376 %

56

3,014 %

5,972 %

6,333 %

2,569 %

3,218 %

7,342 %

57

3,024 %

5,964 %

6,303 %

2,587 %

3,225 %

7,310 %

58

3,033 %

5,956 %

6,274 %

2,604 %

3,231 %

7,279 %

59

3,043 %

5,949 %

6,245 %

2,621 %

3,237 %

7,249 %

60

3,052 %

5,941 %

6,218 %

2,637 %

3,243 %

7,219 %

61

3,061 %

5,934 %

6,191 %

2,652 %

3,249 %

7,191 %

62

3,069 %

5,927 %

6,166 %

2,667 %

3,254 %

7,164 %

63

3,077 %

5,921 %

6,141 %

2,682 %

3,259 %

7,137 %

64

3,086 %

5,914 %

6,116 %

2,696 %

3,265 %

7,112 %

65

3,093 %

5,908 %

6,093 %

2,710 %

3,270 %

7,087 %

66

3,101 %

5,902 %

6,070 %

2,723 %

3,275 %

7,063 %

67

3,108 %

5,896 %

6,048 %

2,736 %

3,279 %

7,039 %

68

3,115 %

5,890 %

6,027 %

2,749 %

3,284 %

7,016 %

69

3,122 %

5,885 %

6,006 %

2,761 %

3,288 %

6,994 %

70

3,129 %

5,879 %

5,986 %

2,773 %

3,293 %

6,973 %

71

3,136 %

5,874 %

5,966 %

2,785 %

3,297 %

6,952 %

72

3,142 %

5,869 %

5,947 %

2,796 %

3,301 %

6,932 %

73

3,148 %

5,864 %

5,929 %

2,807 %

3,305 %

6,912 %

74

3,154 %

5,859 %

5,911 %

2,817 %

3,309 %

6,893 %

75

3,160 %

5,854 %

5,893 %

2,828 %

3,313 %

6,874 %

76

3,166 %

5,849 %

5,876 %

2,838 %

3,317 %

6,856 %

77

3,172 %

5,845 %

5,859 %

2,848 %

3,320 %

6,838 %

78

3,177 %

5,840 %

5,843 %

2,857 %

3,324 %

6,821 %

79

3,182 %

5,836 %

5,827 %

2,867 %

3,327 %

6,804 %

80

3,187 %

5,832 %

5,812 %

2,876 %

3,331 %

6,788 %

81

3,193 %

5,828 %

5,797 %

2,885 %

3,334 %

6,772 %

82

3,197 %

5,824 %

5,782 %

2,893 %

3,337 %

6,756 %

83

3,202 %

5,820 %

5,768 %

2,902 %

3,340 %

6,741 %

84

3,207 %

5,816 %

5,754 %

2,910 %

3,343 %

6,726 %

85

3,212 %

5,812 %

5,740 %

2,918 %

3,346 %

6,712 %

86

3,216 %

5,809 %

5,727 %

2,926 %

3,349 %

6,697 %

87

3,221 %

5,805 %

5,714 %

2,934 %

3,352 %

6,684 %

88

3,225 %

5,802 %

5,701 %

2,941 %

3,355 %

6,670 %

89

3,229 %

5,798 %

5,689 %

2,949 %

3,358 %

6,657 %

90

3,233 %

5,795 %

5,677 %

2,956 %

3,360 %

6,644 %

91

3,237 %

5,792 %

5,665 %

2,963 %

3,363 %

6,631 %

92

3,241 %

5,789 %

5,653 %

2,970 %

3,365 %

6,619 %

93

3,245 %

5,786 %

5,642 %

2,977 %

3,368 %

6,607 %

94

3,249 %

5,783 %

5,631 %

2,983 %

3,370 %

6,595 %

95

3,252 %

5,780 %

5,620 %

2,990 %

3,373 %

6,583 %

96

3,256 %

5,777 %

5,609 %

2,996 %

3,375 %

6,572 %

97

3,260 %

5,774 %

5,598 %

3,002 %

3,377 %

6,561 %

98

3,263 %

5,771 %

5,588 %

3,008 %

3,380 %

6,550 %

99

3,266 %

5,768 %

5,578 %

3,014 %

3,382 %

6,539 %

100

3,270 %

5,766 %

5,568 %

3,020 %

3,384 %

6,529 %

101

3,273 %

5,763 %

5,559 %

3,026 %

3,386 %

6,519 %

102

3,276 %

5,760 %

5,549 %

3,031 %

3,388 %

6,509 %

103

3,279 %

5,758 %

5,540 %

3,037 %

3,390 %

6,499 %

104

3,282 %

5,755 %

5,531 %

3,042 %

3,392 %

6,489 %

105

3,285 %

5,753 %

5,522 %

3,048 %

3,394 %

6,480 %

106

3,288 %

5,751 %

5,513 %

3,053 %

3,396 %

6,470 %

107

3,291 %

5,748 %

5,505 %

3,058 %

3,398 %

6,461 %

108

3,294 %

5,746 %

5,496 %

3,063 %

3,400 %

6,452 %

109

3,297 %

5,744 %

5,488 %

3,068 %

3,402 %

6,444 %

110

3,300 %

5,741 %

5,480 %

3,073 %

3,404 %

6,435 %

111

3,302 %

5,739 %

5,472 %

3,077 %

3,405 %

6,427 %

112

3,305 %

5,737 %

5,464 %

3,082 %

3,407 %

6,418 %

113

3,308 %

5,735 %

5,457 %

3,087 %

3,409 %

6,410 %

114

3,310 %

5,733 %

5,449 %

3,091 %

3,411 %

6,402 %

115

3,313 %

5,731 %

5,442 %

3,096 %

3,412 %

6,394 %

116

3,315 %

5,729 %

5,434 %

3,100 %

3,414 %

6,386 %

117

3,318 %

5,727 %

5,427 %

3,104 %

3,415 %

6,379 %

118

3,320 %

5,725 %

5,420 %

3,108 %

3,417 %

6,371 %

119

3,322 %

5,723 %

5,413 %

3,112 %

3,418 %

6,364 %

120

3,325 %

5,721 %

5,406 %

3,116 %

3,420 %

6,357 %

121

3,327 %

5,719 %

5,400 %

3,120 %

3,421 %

6,350 %

122

3,329 %

5,718 %

5,393 %

3,124 %

3,423 %

6,343 %

123

3,331 %

5,716 %

5,387 %

3,128 %

3,424 %

6,336 %

124

3,334 %

5,714 %

5,380 %

3,132 %

3,426 %

6,329 %

125

3,336 %

5,712 %

5,374 %

3,136 %

3,427 %

6,322 %

126

3,338 %

5,711 %

5,368 %

3,139 %

3,429 %

6,316 %

127

3,340 %

5,709 %

5,362 %

3,143 %

3,430 %

6,309 %

128

3,342 %

5,707 %

5,356 %

3,147 %

3,431 %

6,303 %

129

3,344 %

5,706 %

5,350 %

3,150 %

3,433 %

6,297 %

130

3,346 %

5,704 %

5,344 %

3,154 %

3,434 %

6,291 %

131

3,348 %

5,703 %

5,338 %

3,157 %

3,435 %

6,285 %

132

3,350 %

5,701 %

5,333 %

3,160 %

3,436 %

6,279 %

133

3,352 %

5,700 %

5,327 %

3,164 %

3,438 %

6,273 %

134

3,353 %

5,698 %

5,322 %

3,167 %

3,439 %

6,267 %

135

3,355 %

5,697 %

5,316 %

3,170 %

3,440 %

6,261 %

136

3,357 %

5,695 %

5,311 %

3,173 %

3,441 %

6,256 %

137

3,359 %

5,694 %

5,306 %

3,176 %

3,442 %

6,250 %

138

3,361 %

5,692 %

5,301 %

3,179 %

3,443 %

6,245 %

139

3,362 %

5,691 %

5,296 %

3,182 %

3,445 %

6,239 %

140

3,364 %

5,690 %

5,291 %

3,185 %

3,446 %

6,234 %

141

3,366 %

5,688 %

5,286 %

3,188 %

3,447 %

6,229 %

142

3,367 %

5,687 %

5,281 %

3,191 %

3,448 %

6,224 %

143

3,369 %

5,686 %

5,276 %

3,194 %

3,449 %

6,219 %

144

3,371 %

5,684 %

5,272 %

3,197 %

3,450 %

6,214 %

145

3,372 %

5,683 %

5,267 %

3,200 %

3,451 %

6,209 %

146

3,374 %

5,682 %

5,262 %

3,202 %

3,452 %

6,204 %

147

3,375 %

5,681 %

5,258 %

3,205 %

3,453 %

6,199 %

148

3,377 %

5,679 %

5,253 %

3,208 %

3,454 %

6,194 %

149

3,378 %

5,678 %

5,249 %

3,210 %

3,455 %

6,190 %

150

3,380 %

5,677 %

5,245 %

3,213 %

3,456 %

6,185 %


År til udløb

Real

Renminbi-yuan

Ringgit

Russisk rubel

Singaporeansk dollar

Sydkoreansk won

1

4,887 %

2,229 %

1,547 %

4,738 %

0,225 %

0,664 %

2

6,364 %

2,342 %

1,821 %

5,376 %

0,343 %

0,871 %

3

7,250 %

2,443 %

2,056 %

5,823 %

0,550 %

1,062 %

4

7,858 %

2,536 %

2,272 %

6,172 %

0,790 %

1,206 %

5

8,236 %

2,625 %

2,463 %

6,419 %

1,014 %

1,301 %

6

8,482 %

2,712 %

2,647 %

6,601 %

1,204 %

1,365 %

7

8,636 %

2,794 %

2,834 %

6,731 %

1,360 %

1,420 %

8

8,714 %

2,871 %

3,021 %

6,814 %

1,484 %

1,472 %

9

8,751 %

2,943 %

3,210 %

6,867 %

1,577 %

1,514 %

10

8,759 %

3,010 %

3,400 %

6,900 %

1,642 %

1,540 %

11

8,740 %

3,073 %

3,584 %

6,911 %

1,682 %

1,548 %

12

8,702 %

3,130 %

3,752 %

6,906 %

1,704 %

1,545 %

13

8,650 %

3,184 %

3,900 %

6,888 %

1,718 %

1,537 %

14

8,589 %

3,234 %

4,029 %

6,861 %

1,726 %

1,530 %

15

8,521 %

3,282 %

4,137 %

6,827 %

1,734 %

1,525 %

16

8,449 %

3,326 %

4,226 %

6,789 %

1,743 %

1,524 %

17

8,374 %

3,367 %

4,298 %

6,747 %

1,754 %

1,529 %

18

8,298 %

3,407 %

4,355 %

6,702 %

1,769 %

1,539 %

19

8,222 %

3,444 %

4,400 %

6,657 %

1,788 %

1,556 %

20

8,147 %

3,479 %

4,433 %

6,610 %

1,812 %

1,580 %

21

8,073 %

3,512 %

4,456 %

6,564 %

1,841 %

1,611 %

22

8,000 %

3,543 %

4,471 %

6,518 %

1,874 %

1,646 %

23

7,929 %

3,573 %

4,478 %

6,473 %

1,909 %

1,685 %

24

7,860 %

3,601 %

4,480 %

6,429 %

1,946 %

1,726 %

25

7,793 %

3,628 %

4,478 %

6,385 %

1,984 %

1,768 %

26

7,728 %

3,653 %

4,473 %

6,343 %

2,022 %

1,811 %

27

7,666 %

3,677 %

4,465 %

6,302 %

2,059 %

1,854 %

28

7,606 %

3,701 %

4,455 %

6,262 %

2,097 %

1,896 %

29

7,548 %

3,723 %

4,443 %

6,224 %

2,133 %

1,938 %

30

7,493 %

3,744 %

4,430 %

6,187 %

2,169 %

1,978 %

31

7,440 %

3,764 %

4,416 %

6,151 %

2,204 %

2,018 %

32

7,388 %

3,783 %

4,402 %

6,117 %

2,238 %

2,057 %

33

7,339 %

3,801 %

4,387 %

6,084 %

2,271 %

2,094 %

34

7,292 %

3,818 %

4,372 %

6,052 %

2,303 %

2,131 %

35

7,247 %

3,835 %

4,357 %

6,021 %

2,334 %

2,166 %

36

7,203 %

3,851 %

4,342 %

5,992 %

2,364 %

2,200 %

37

7,162 %

3,866 %

4,327 %

5,963 %

2,393 %

2,233 %

38

7,122 %

3,881 %

4,313 %

5,936 %

2,420 %

2,264 %

39

7,083 %

3,895 %

4,298 %

5,910 %

2,447 %

2,295 %

40

7,047 %

3,909 %

4,284 %

5,885 %

2,473 %

2,324 %

41

7,011 %

3,922 %

4,270 %

5,860 %

2,498 %

2,352 %

42

6,977 %

3,934 %

4,257 %

5,837 %

2,522 %

2,379 %

43

6,945 %

3,946 %

4,243 %

5,815 %

2,545 %

2,406 %

44

6,914 %

3,958 %

4,231 %

5,793 %

2,567 %

2,431 %

45

6,883 %

3,969 %

4,218 %

5,772 %

2,588 %

2,455 %

46

6,854 %

3,980 %

4,206 %

5,752 %

2,609 %

2,479 %

47

6,827 %

3,990 %

4,194 %

5,733 %

2,629 %

2,501 %

48

6,800 %

4,000 %

4,183 %

5,714 %

2,648 %

2,523 %

49

6,774 %

4,010 %

4,172 %

5,696 %

2,667 %

2,544 %

50

6,749 %

4,019 %

4,161 %

5,679 %

2,685 %

2,564 %

51

6,725 %

4,028 %

4,151 %

5,662 %

2,702 %

2,584 %

52

6,702 %

4,037 %

4,141 %

5,646 %

2,718 %

2,603 %

53

6,680 %

4,045 %

4,131 %

5,630 %

2,735 %

2,621 %

54

6,658 %

4,053 %

4,122 %

5,615 %

2,750 %

2,639 %

55

6,637 %

4,061 %

4,113 %

5,601 %

2,765 %

2,656 %

56

6,617 %

4,068 %

4,104 %

5,587 %

2,780 %

2,672 %

57

6,598 %

4,076 %

4,095 %

5,573 %

2,794 %

2,688 %

58

6,579 %

4,083 %

4,087 %

5,560 %

2,807 %

2,704 %

59

6,561 %

4,090 %

4,079 %

5,547 %

2,821 %

2,718 %

60

6,543 %

4,096 %

4,071 %

5,535 %

2,833 %

2,733 %

61

6,526 %

4,103 %

4,063 %

5,523 %

2,846 %

2,747 %

62

6,510 %

4,109 %

4,056 %

5,512 %

2,858 %

2,760 %

63

6,494 %

4,115 %

4,049 %

5,500 %

2,869 %

2,774 %

64

6,478 %

4,121 %

4,042 %

5,490 %

2,881 %

2,786 %

65

6,463 %

4,127 %

4,035 %

5,479 %

2,891 %

2,799 %

66

6,449 %

4,132 %

4,029 %

5,469 %

2,902 %

2,811 %

67

6,435 %

4,138 %

4,022 %

5,459 %

2,912 %

2,822 %

68

6,421 %

4,143 %

4,016 %

5,449 %

2,922 %

2,834 %

69

6,408 %

4,148 %

4,010 %

5,440 %

2,932 %

2,845 %

70

6,395 %

4,153 %

4,004 %

5,431 %

2,942 %

2,855 %

71

6,382 %

4,158 %

3,999 %

5,422 %

2,951 %

2,866 %

72

6,370 %

4,162 %

3,993 %

5,413 %

2,960 %

2,876 %

73

6,358 %

4,167 %

3,988 %

5,405 %

2,968 %

2,886 %

74

6,346 %

4,171 %

3,983 %

5,397 %

2,977 %

2,895 %

75

6,335 %

4,176 %

3,978 %

5,389 %

2,985 %

2,905 %

76

6,324 %

4,180 %

3,973 %

5,381 %

2,993 %

2,914 %

77

6,313 %

4,184 %

3,968 %

5,373 %

3,001 %

2,923 %

78

6,303 %

4,188 %

3,963 %

5,366 %

3,009 %

2,931 %

79

6,292 %

4,192 %

3,958 %

5,359 %

3,016 %

2,940 %

80

6,283 %

4,196 %

3,954 %

5,352 %

3,023 %

2,948 %

81

6,273 %

4,200 %

3,950 %

5,345 %

3,031 %

2,956 %

82

6,263 %

4,203 %

3,945 %

5,338 %

3,037 %

2,964 %

83

6,254 %

4,207 %

3,941 %

5,332 %

3,044 %

2,972 %

84

6,245 %

4,210 %

3,937 %

5,326 %

3,051 %

2,979 %

85

6,236 %

4,214 %

3,933 %

5,319 %

3,057 %

2,986 %

86

6,228 %

4,217 %

3,929 %

5,313 %

3,064 %

2,993 %

87

6,219 %

4,220 %

3,926 %

5,307 %

3,070 %

3,000 %

88

6,211 %

4,223 %

3,922 %

5,302 %

3,076 %

3,007 %

89

6,203 %

4,226 %

3,918 %

5,296 %

3,082 %

3,014 %

90

6,195 %

4,229 %

3,915 %

5,291 %

3,087 %

3,020 %

91

6,188 %

4,232 %

3,911 %

5,285 %

3,093 %

3,027 %

92

6,180 %

4,235 %

3,908 %

5,280 %

3,098 %

3,033 %

93

6,173 %

4,238 %

3,904 %

5,275 %

3,104 %

3,039 %

94

6,166 %

4,241 %

3,901 %

5,270 %

3,109 %

3,045 %

95

6,159 %

4,244 %

3,898 %

5,265 %

3,114 %

3,051 %

96

6,152 %

4,246 %

3,895 %

5,260 %

3,119 %

3,056 %

97

6,145 %

4,249 %

3,892 %

5,255 %

3,124 %

3,062 %

98

6,138 %

4,251 %

3,889 %

5,250 %

3,129 %

3,067 %

99

6,132 %

4,254 %

3,886 %

5,246 %

3,134 %

3,073 %

100

6,126 %

4,256 %

3,883 %

5,241 %

3,138 %

3,078 %

101

6,119 %

4,259 %

3,880 %

5,237 %

3,143 %

3,083 %

102

6,113 %

4,261 %

3,878 %

5,233 %

3,147 %

3,088 %

103

6,107 %

4,263 %

3,875 %

5,229 %

3,152 %

3,093 %

104

6,102 %

4,266 %

3,872 %

5,224 %

3,156 %

3,098 %

105

6,096 %

4,268 %

3,870 %

5,220 %

3,160 %

3,103 %

106

6,090 %

4,270 %

3,867 %

5,216 %

3,164 %

3,108 %

107

6,085 %

4,272 %

3,865 %

5,212 %

3,169 %

3,112 %

108

6,079 %

4,274 %

3,862 %

5,209 %

3,173 %

3,117 %

109

6,074 %

4,276 %

3,860 %

5,205 %

3,176 %

3,121 %

110

6,069 %

4,278 %

3,857 %

5,201 %

3,180 %

3,125 %

111

6,063 %

4,280 %

3,855 %

5,198 %

3,184 %

3,130 %

112

6,058 %

4,282 %

3,853 %

5,194 %

3,188 %

3,134 %

113

6,053 %

4,284 %

3,851 %

5,191 %

3,191 %

3,138 %

114

6,049 %

4,286 %

3,848 %

5,187 %

3,195 %

3,142 %

115

6,044 %

4,288 %

3,846 %

5,184 %

3,198 %

3,146 %

116

6,039 %

4,290 %

3,844 %

5,180 %

3,202 %

3,150 %

117

6,035 %

4,292 %

3,842 %

5,177 %

3,205 %

3,154 %

118

6,030 %

4,293 %

3,840 %

5,174 %

3,209 %

3,157 %

119

6,026 %

4,295 %

3,838 %

5,171 %

3,212 %

3,161 %

120

6,021 %

4,297 %

3,836 %

5,168 %

3,215 %

3,165 %

121

6,017 %

4,299 %

3,834 %

5,165 %

3,218 %

3,168 %

122

6,013 %

4,300 %

3,832 %

5,162 %

3,221 %

3,172 %

123

6,008 %

4,302 %

3,830 %

5,159 %

3,225 %

3,175 %

124

6,004 %

4,303 %

3,828 %

5,156 %

3,228 %

3,179 %

125

6,000 %

4,305 %

3,826 %

5,153 %

3,231 %

3,182 %

126

5,996 %

4,307 %

3,825 %

5,150 %

3,233 %

3,186 %

127

5,992 %

4,308 %

3,823 %

5,147 %

3,236 %

3,189 %

128

5,988 %

4,310 %

3,821 %

5,145 %

3,239 %

3,192 %

129

5,985 %

4,311 %

3,819 %

5,142 %

3,242 %

3,195 %

130

5,981 %

4,313 %

3,818 %

5,139 %

3,245 %

3,198 %

131

5,977 %

4,314 %

3,816 %

5,137 %

3,247 %

3,201 %

132

5,974 %

4,315 %

3,814 %

5,134 %

3,250 %

3,204 %

133

5,970 %

4,317 %

3,813 %

5,132 %

3,253 %

3,207 %

134

5,967 %

4,318 %

3,811 %

5,129 %

3,255 %

3,210 %

135

5,963 %

4,319 %

3,810 %

5,127 %

3,258 %

3,213 %

136

5,960 %

4,321 %

3,808 %

5,124 %

3,260 %

3,216 %

137

5,956 %

4,322 %

3,807 %

5,122 %

3,263 %

3,219 %

138

5,953 %

4,323 %

3,805 %

5,120 %

3,265 %

3,221 %

139

5,950 %

4,325 %

3,804 %

5,117 %

3,268 %

3,224 %

140

5,947 %

4,326 %

3,802 %

5,115 %

3,270 %

3,227 %

141

5,943 %

4,327 %

3,801 %

5,113 %

3,272 %

3,230 %

142

5,940 %

4,328 %

3,799 %

5,111 %

3,275 %

3,232 %

143

5,937 %

4,330 %

3,798 %

5,108 %

3,277 %

3,235 %

144

5,934 %

4,331 %

3,797 %

5,106 %

3,279 %

3,237 %

145

5,931 %

4,332 %

3,795 %

5,104 %

3,281 %

3,240 %

146

5,928 %

4,333 %

3,794 %

5,102 %

3,284 %

3,242 %

147

5,925 %

4,334 %

3,793 %

5,100 %

3,286 %

3,245 %

148

5,922 %

4,335 %

3,791 %

5,098 %

3,288 %

3,247 %

149

5,919 %

4,336 %

3,790 %

5,096 %

3,290 %

3,249 %

150

5,917 %

4,337 %

3,789 %

5,094 %

3,292 %

3,252 %


År til udløb

Tyrkisk lira

Amerikansk dollar

Yen

1

19,020 %

0,086 %

-0,145 %

2

18,801 %

0,167 %

-0,130 %

3

18,698 %

0,392 %

-0,122 %

4

18,670 %

0,668 %

-0,111 %

5

18,708 %

0,936 %

-0,091 %

6

18,721 %

1,163 %

-0,066 %

7

18,725 %

1,341 %

-0,039 %

8

18,744 %

1,479 %

-0,011 %

9

18,746 %

1,595 %

0,019 %

10

18,693 %

1,695 %

0,053 %

11

18,587 %

1,778 %

0,085 %

12

18,439 %

1,847 %

0,116 %

13

18,256 %

1,903 %

0,147 %

14

18,044 %

1,950 %

0,178 %

15

17,809 %

1,989 %

0,210 %

16

17,555 %

2,022 %

0,242 %

17

17,286 %

2,050 %

0,272 %

18

17,006 %

2,073 %

0,298 %

19

16,718 %

2,090 %

0,319 %

20

16,425 %

2,103 %

0,334 %

21

16,131 %

2,111 %

0,342 %

22

15,836 %

2,115 %

0,347 %

23

15,544 %

2,119 %

0,351 %

24

15,257 %

2,123 %

0,357 %

25

14,975 %

2,127 %

0,365 %

26

14,700 %

2,133 %

0,378 %

27

14,432 %

2,139 %

0,396 %

28

14,174 %

2,141 %

0,418 %

29

13,923 %

2,139 %

0,446 %

30

13,682 %

2,132 %

0,481 %

31

13,451 %

2,118 %

0,521 %

32

13,228 %

2,099 %

0,567 %

33

13,015 %

2,078 %

0,615 %

34

12,810 %

2,055 %

0,665 %

35

12,614 %

2,033 %

0,717 %

36

12,427 %

2,010 %

0,770 %

37

12,247 %

1,990 %

0,822 %

38

12,076 %

1,970 %

0,874 %

39

11,911 %

1,953 %

0,926 %

40

11,754 %

1,938 %

0,977 %

41

11,604 %

1,925 %

1,027 %

42

11,460 %

1,915 %

1,076 %

43

11,322 %

1,907 %

1,124 %

44

11,190 %

1,901 %

1,170 %

45

11,063 %

1,898 %

1,216 %

46

10,942 %

1,898 %

1,260 %

47

10,825 %

1,899 %

1,303 %

48

10,713 %

1,904 %

1,344 %

49

10,606 %

1,910 %

1,384 %

50

10,502 %

1,919 %

1,424 %

51

10,403 %

1,931 %

1,461 %

52

10,308 %

1,945 %

1,498 %

53

10,216 %

1,960 %

1,534 %

54

10,127 %

1,976 %

1,568 %

55

10,042 %

1,994 %

1,602 %

56

9,959 %

2,012 %

1,634 %

57

9,880 %

2,030 %

1,666 %

58

9,803 %

2,049 %

1,696 %

59

9,729 %

2,068 %

1,726 %

60

9,657 %

2,088 %

1,754 %

61

9,588 %

2,107 %

1,782 %

62

9,521 %

2,127 %

1,809 %

63

9,456 %

2,146 %

1,835 %

64

9,393 %

2,165 %

1,861 %

65

9,332 %

2,184 %

1,886 %

66

9,273 %

2,202 %

1,910 %

67

9,216 %

2,221 %

1,933 %

68

9,160 %

2,239 %

1,956 %

69

9,107 %

2,257 %

1,978 %

70

9,054 %

2,274 %

1,999 %

71

9,003 %

2,291 %

2,020 %

72

8,954 %

2,308 %

2,040 %

73

8,906 %

2,325 %

2,060 %

74

8,859 %

2,341 %

2,079 %

75

8,814 %

2,357 %

2,098 %

76

8,769 %

2,372 %

2,116 %

77

8,726 %

2,387 %

2,134 %

78

8,684 %

2,402 %

2,151 %

79

8,643 %

2,417 %

2,168 %

80

8,604 %

2,431 %

2,185 %

81

8,565 %

2,445 %

2,201 %

82

8,527 %

2,459 %

2,217 %

83

8,490 %

2,472 %

2,232 %

84

8,454 %

2,485 %

2,247 %

85

8,419 %

2,498 %

2,262 %

86

8,384 %

2,511 %

2,276 %

87

8,351 %

2,523 %

2,290 %

88

8,318 %

2,535 %

2,303 %

89

8,286 %

2,547 %

2,317 %

90

8,254 %

2,558 %

2,330 %

91

8,224 %

2,569 %

2,343 %

92

8,194 %

2,581 %

2,355 %

93

8,164 %

2,591 %

2,367 %

94

8,136 %

2,602 %

2,379 %

95

8,108 %

2,612 %

2,391 %

96

8,080 %

2,623 %

2,403 %

97

8,053 %

2,633 %

2,414 %

98

8,027 %

2,642 %

2,425 %

99

8,001 %

2,652 %

2,436 %

100

7,976 %

2,661 %

2,446 %

101

7,951 %

2,671 %

2,457 %

102

7,927 %

2,680 %

2,467 %

103

7,903 %

2,688 %

2,477 %

104

7,879 %

2,697 %

2,487 %

105

7,856 %

2,706 %

2,496 %

106

7,834 %

2,714 %

2,506 %

107

7,812 %

2,722 %

2,515 %

108

7,790 %

2,730 %

2,524 %

109

7,769 %

2,738 %

2,533 %

110

7,748 %

2,746 %

2,542 %

111

7,728 %

2,754 %

2,550 %

112

7,708 %

2,761 %

2,559 %

113

7,688 %

2,769 %

2,567 %

114

7,669 %

2,776 %

2,575 %

115

7,649 %

2,783 %

2,583 %

116

7,631 %

2,790 %

2,591 %

117

7,612 %

2,797 %

2,599 %

118

7,594 %

2,804 %

2,606 %

119

7,577 %

2,810 %

2,614 %

120

7,559 %

2,817 %

2,621 %

121

7,542 %

2,823 %

2,628 %

122

7,525 %

2,830 %

2,635 %

123

7,508 %

2,836 %

2,642 %

124

7,492 %

2,842 %

2,649 %

125

7,476 %

2,848 %

2,656 %

126

7,460 %

2,854 %

2,663 %

127

7,445 %

2,860 %

2,669 %

128

7,429 %

2,866 %

2,676 %

129

7,414 %

2,871 %

2,682 %

130

7,399 %

2,877 %

2,688 %

131

7,385 %

2,882 %

2,695 %

132

7,370 %

2,888 %

2,701 %

133

7,356 %

2,893 %

2,707 %

134

7,342 %

2,898 %

2,713 %

135

7,328 %

2,904 %

2,718 %

136

7,315 %

2,909 %

2,724 %

137

7,301 %

2,914 %

2,730 %

138

7,288 %

2,919 %

2,735 %

139

7,275 %

2,924 %

2,741 %

140

7,262 %

2,928 %

2,746 %

141

7,250 %

2,933 %

2,752 %

142

7,237 %

2,938 %

2,757 %

143

7,225 %

2,942 %

2,762 %

144

7,213 %

2,947 %

2,767 %

145

7,201 %

2,952 %

2,772 %

146

7,189 %

2,956 %

2,777 %

147

7,178 %

2,960 %

2,782 %

148

7,166 %

2,965 %

2,787 %

149

7,155 %

2,969 %

2,792 %

150

7,144 %

2,973 %

2,796 %


BILAG II

Grundlæggende spreads til beregning af matchtilpasningen

De grundlæggende spreads fastsat i dette bilag er udtrykt i basispoint og inkluderer ikke en evt. forhøjelse i henhold til artikel 77c, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF.

1.   Eksponeringer mod centralregeringer og centralbanker

De grundlæggende spreads gælder for eksponeringer udtrykt i alle valutaer.

De grundlæggende spreads for løbetider på 11-30 år er de samme som de grundlæggende spreads for en løbetid på 10 år.

Løbetid (i år)

Østrig

Belgien

Bulgarien

Kroatien

Tjekkiet

Cypern

Danmark

1

0

0

30

5

0

24

1

2

0

0

38

5

0

40

0

3

0

1

43

5

1

45

0

4

0

2

46

5

2

46

0

5

0

3

50

5

4

49

0

6

1

4

53

5

6

52

0

7

2

5

56

5

8

53

0

8

2

6

57

5

11

52

0

9

3

7

59

5

12

50

0

10

3

8

61

5

13

49

0


Løbetid (i år)

Estland

Finland

Frankrig

Tyskland

Grækenland

Ungarn

Irland

1

0

0

0

0

378

4

15

2

0

0

0

0

235

4

21

3

1

0

0

0

209

4

24

4

2

0

0

0

182

4

25

5

3

0

0

0

167

4

26

6

4

0

0

0

164

4

27

7

5

0

0

0

162

4

28

8

6

0

1

0

166

2

29

9

7

0

2

0

168

1

30

10

8

0

3

0

170

4

30


Løbetid (i år)

Italien

Letland

Litauen

Luxembourg

Μalta

Nederlandene

Polen

1

6

5

5

0

15

0

4

2

14

10

11

0

21

0

4

3

19

14

14

0

24

0

4

4

21

15

16

0

25

0

4

5

24

17

18

0

26

0

4

6

25

19

20

0

27

0

4

7

27

20

22

0

28

0

4

8

28

21

23

1

29

0

4

9

30

22

24

2

30

0

4

10

31

23

25

2

30

0

4


Løbetid (i år)

Portugal

Rumænien

Slovakiet

Slovenien

Spanien

Sverige

Det Forenede Kongerige

1

24

9

12

18

5

0

0

2

40

16

15

21

11

0

0

3

45

19

17

25

14