ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 158

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
6. maj 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/731 af 26. januar 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår procedureregler for sanktioner, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger tredjelandes centrale modparter eller tilknyttede tredjeparter ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/732 af 26. januar 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 667/2014 for så vidt angår indholdet af det dossier, som efterforskningsembedsmanden skal forelægge Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, retten til at blive hørt i forbindelse med midlertidige afgørelser og deponering af bøder og tvangsbøder ( 1 )

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/733 af 5. maj 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 887/2011 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/961 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen af Enterococcus faecium CECT 4515 som tilsætningsstof til foder og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1395 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen af Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsætningsstof til foder ( 1 )

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/734 af 5. maj 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/521 om særlige regler for ordningen, hvorefter udførslen af visse varer gøres betinget af fremlæggelse af en udførselstilladelse

13

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/735 af 4. maj 2021 om forlængelse af den foranstaltning, som det irske ministerium for landbrug, fødevarer og maritime spørgsmål har truffet med henblik på tilladelse til tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af det biocidholdige produkt Biobor JF i overensstemmelse med artikel 55, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (meddelt under nummer C(2021) 3026)

15

 

 

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

 

*

Bestyrelsens afgørelse nr. 5/2020 af 21. oktober 2020 om interne regler for begrænsninger af visse af registreredes rettigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af de aktiviteter, der udføres af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur

17

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

6.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 158/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/731

af 26. januar 2021

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår procedureregler for sanktioner, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger tredjelandes centrale modparter eller tilknyttede tredjeparter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25i, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 648/2012 er blevet ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2019/2099 (2). Ved disse ændringer blev der i forordning (EU) nr. 648/2012 bl.a. indført en beføjelse for Kommissionen til yderligere at præcisere procedurereglerne for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) udøvelse af beføjelsen til at pålægge bøder eller tvangsbøder over for tredjelandes centrale modparter (»tredjelands-CCP'er«) og tilknyttede tredjeparter, som tredjelands-CCP'er har outsourcet operationelle funktioner eller aktiviteter til (»tilknyttede tredjeparter«). Disse procedureregler bør navnlig omfatte bestemmelser om retten til forsvar, frister og opkrævning af bøder eller tvangsbøder samt forældelsesfrister for pålæggelse og håndhævelse af sanktioner.

(2)

I artikel 41, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkendes retten for enhver til at blive hørt, inden der træffes en individuel foranstaltning over for ham eller hende, som måtte berøre vedkommende negativt, og retten for enhver til aktindsigt i de akter, der vedrører ham eller hende, under iagttagelse af legitime fortrolighedshensyn samt tavshedspligt og sagernes fortrolighed.

(3)

For at sikre, at retten til forsvar for de tredjelands-CCP'er og tilknyttede tredjeparter, der er omfattet af ESMA's tiltag, respekteres, og for at sikre, at ESMA tager hensyn til alle relevante forhold, når den vedtager håndhævelsesafgørelser, bør ESMA høre tredjelands-CCP'en eller tilknyttede tredjeparter eller andre berørte personer. Tredjelands-CCP'er og tilknyttede tredjeparter bør derfor have ret til at fremsætte skriftlige bemærkninger som svar på revisionsredegørelser udstedt af efterforskningsembedsmanden og ESMA, herunder også i tilfælde af væsentlige ændringer af den oprindelige revisionsredegørelse. Efterforskningsembedsmanden og ESMA bør også have mulighed for at opfordre tredjelands-CCP'er og tilknyttede tredjeparter til at afgive yderligere forklaringer under en mundtlig høring, hvis efterforskningsembedsmanden eller ESMA mener, at visse elementer af de skriftlige bemærkninger, der er fremsat til efterforskningsembedsmanden eller ESMA, ikke er tilstrækkeligt klare eller detaljerede, og at der er behov for yderligere forklaring.

(4)

Det er vigtigt, at der sikres gennemsigtighed mellem den efterforskningsembedsmand, der er udpeget af ESMA i overensstemmelse med artikel 25i i forordning (EU) nr. 648/2012, og ESMA selv. En sådan gennemsigtighed kræver, at efterforskningsembedsmandens dossier, foruden revisionsredegørelsen, indeholder eventuelle bemærkninger fra tredjelands-CCP'erne eller de tilknyttede tredjeparter, den revisionsredegørelse, på det grundlag af hvilken disse tredjelands-CCP'er eller tilknyttede tredjeparter fremsatte deres bemærkninger på, og et referat af eventuelle mundtlige høringer.

(5)

I henhold til artikel 25l, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012 har ESMA mulighed for, hvis der er behov for en hurtig indsats, at vedtage midlertidige afgørelser om pålæggelse af bøder eller tvangsbøder uden forudgående høring af de personer, der er genstand for en undersøgelse eller procedurer. For at sikre virkningsfuldheden af ESMA's beføjelse til at vedtage midlertidige afgørelser bør tredjelands-CCP'er og tilknyttede tredjeparter, der er genstand for en undersøgelse, ikke have ret til aktindsigt eller til at blive hørt, før efterforskningsembedsmanden har indsendt dossieret med sine resultater til ESMA, eller før ESMA har vedtaget sin midlertidige afgørelse. For at respektere retten til forsvar bør tredjelands-CCP'er og tilknyttede tredjeparter dog have ret til aktindsigt, så snart efterforskningsembedsmanden har indsendt dossieret sammen med sin revisionsredegørelse til ESMA, og have ret til at blive hørt så hurtigt som muligt, efter at ESMA har vedtaget sin midlertidige afgørelse.

(6)

Af konsekvenshensyn bør forældelsesfristerne for pålæggelse og tvangsfuldbyrdelse af bøder eller tvangsbøder tage hensyn til gældende EU-lovgivning om pålæggelse og håndhævelse af sanktioner over for enheder, som er underlagt tilsyn, ESMA's erfaring med at anvende en sådan lovgivning i forbindelse med transaktionsregistre i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, det forhold, at tredjelands-CCP'er befinder sig uden for Unionen, og behovet for, at ESMA i forbindelse med håndhævelsesforanstaltninger koordinerer med myndigheder i sådanne jurisdiktioner uden for Unionen. Forældelsesfristerne bør beregnes i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning vedrørende Rådets og Kommissionens retsakter, navnlig Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 (3).

(7)

I henhold til artikel 25m, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de beløb, der svarer til de bøder og tvangsbøder, som ESMA opkræver, overføres til Unionens almindelige budget. Bøder og tvangsbøder, der opkræves af ESMA, bør deponeres på rentebærende konti, indtil de bliver endelige. For hver afgørelse om pålæggelse af bøder eller tvangsbøder bør de beløb, som ESMA opkræver, indbetales til en særskilt konto eller underkonto for at sikre sporbarhed, indtil den pågældende afgørelse bliver endelig.

(8)

For at sikre, at ESMA straks kan udøve effektive tilsyns- og håndhævelsesbeføjelser bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning præciserer yderligere procedurereglerne for bøder og tvangsbøder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger tredjelandes centrale modparter (CCP'er) eller tilknyttede tredjeparter, som de pågældende CCP'er har outsourcet operationelle funktioner eller aktiviteter til, og som er omfattet af ESMA's undersøgelses- og håndhævelsesprocedurer, herunder regler om retten til forsvar og forældelsesfrister.

Artikel 2

Retten til at blive hørt af efterforskningsembedsmanden

1.   Ved afslutningen af undersøgelsen og inden indsendelse af dossieret til ESMA i henhold til artikel 3, stk. 1, underretter efterforskningsembedsmanden skriftligt den person, der er genstand for undersøgelsen, om sine resultater og giver personen mulighed for at fremsætte skriftlige bemærkninger i henhold til stk. 3. I revisionsredegørelsen redegøres der for de forhold, der kan udgøre en eller flere af de i bilag III til forordning (EU) nr. 648/2012 anførte overtrædelser, herunder eventuelle skærpende eller formildende omstændigheder i forbindelse med de pågældende overtrædelser.

2.   I revisionsredegørelsen fastsættes en rimelig frist, inden for hvilken den person, der er genstand for undersøgelsen, kan fremsætte skriftlige bemærkninger. Efterforskningsembedsmanden har ikke pligt til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger, der modtages efter fristens udløb.

3.   Den person, der er genstand for undersøgelsen, kan i sine skriftlige bemærkninger anføre alle de forhold, som denne har kendskab til, og som er relevante for dennes forsvar. Personen vedlægger alle relevante dokumenter som bevis på de anførte forhold. Personen kan foreslå, at efterforskningsembedsmanden hører andre personer, der kan underbygge de forhold, der er anført i bemærkningerne fra den person, der er genstand for undersøgelsen.

4.   Efterforskningsembedsmanden kan også indbyde en person, der er genstand for en undersøgelse og har fået tilsendt en revisionsredegørelse, til at deltage i en mundtlig høring. De personer, der er genstand for undersøgelsen, kan bistås af deres advokater eller af andre kvalificerede personer, som efterforskningsembedsmanden har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

Artikel 3

Retten til at blive hørt af ESMA med hensyn til bøder og tilsynsforanstaltninger

1.   Det fuldstændige dossier, som efterforskningsembedsmanden skal indsende til ESMA, skal omfatte følgende dokumenter:

a)

revisionsredegørelsen og en kopi af den revisionsredegørelse, der er sendt til den person, der er genstand for undersøgelsen

b)

en kopi af de skriftlige bemærkninger fra den person, der er genstand for undersøgelsen

c)

referatet af eventuelle mundtlige høringer.

2.   Mener ESMA, at det af efterforskningsembedsmanden indsendte dossier ikke er fuldstændigt, sender den dossieret tilbage til efterforskningsembedsmanden med en begrundet anmodning om yderligere dokumenter.

3.   Hvis ESMA på grundlag af det fuldstændige dossier konstaterer, at de forhold, der er beskrevet i revisionsredegørelsen, ikke synes at udgøre nogen overtrædelse, jf. bilag III til forordning (EU) nr. 648/2012, træffer den afgørelse om at afslutte undersøgelsen og underretter de personer, der er genstand for undersøgelsen, herom.

4.   Er ESMA ikke enig i efterforskningsembedsmandens resultater, sender den en ny revisionsredegørelse til de personer, der er genstand for undersøgelsen.

I revisionsredegørelsen fastsættes en rimelig frist, inden for hvilken de personer, der er genstand for undersøgelsen, kan fremsætte skriftlige bemærkninger. ESMA er ikke forpligtet til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger, der modtages efter fristens udløb.

ESMA kan også indbyde de personer, der er genstand for undersøgelsen og har fået tilsendt en revisionsredegørelse, til at deltage i en mundtlig høring. De personer, der er genstand for undersøgelsen, kan bistås af deres advokater eller af andre kvalificerede personer, som ESMA har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

5.   Er ESMA enig i alle eller nogle af efterforskningsembedsmandens resultater, underretter den de personer, der er genstand for undersøgelsen, herom. I meddelelsen fastsættes en rimelig frist, inden for hvilken den person, der er genstand for undersøgelsen, kan fremsætte skriftlige bemærkninger. ESMA er ikke forpligtet til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger, der modtages efter fristens udløb.

ESMA kan også indbyde de personer, der er genstand for undersøgelsen og har fået tilsendt en revisionsredegørelse, til at deltage i en mundtlig høring. De personer, der er genstand for undersøgelsen, kan bistås af deres advokater eller af andre kvalificerede personer, som ESMA har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

6.   Hvis ESMA træffer afgørelse om, at en person, der er genstand for en undersøgelse, har begået en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III til forordning (EU) nr. 648/2012, og vedtager en afgørelse om pålæggelse af en bøde i overensstemmelse med artikel 25j i nævnte forordning, underretter den straks den person, der er genstand for undersøgelsen, herom.

Artikel 4

Retten til at blive hørt af ESMA med hensyn til tvangsbøder

Inden ESMA træffer en afgørelse om at pålægge en tvangsbøde i overensstemmelse med artikel 25k i forordning (EU) nr. 648/2012, sender den en revisionsredegørelse til den person, der er genstand for procedurer, med begrundelsen for pålæggelse af en tvangsbøde og tvangsbødens størrelse pr. dag for manglende overholdelse. I revisionsredegørelsen fastsættes en frist, inden for hvilken den person, der er genstand for procedurer, kan fremsætte skriftlige bemærkninger. ESMA har ikke pligt til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger, der modtages efter fristens udløb, når den træffer afgørelse om tvangsbøden.

Når den person, der er genstand for procedurer, har overholdt den relevante afgørelse, der er omhandlet i artikel 25k, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan der ikke længere pålægges en tvangsbøde.

I afgørelsen om pålæggelse af en tvangsbøde anføres retsgrundlaget og begrundelsen for afgørelsen, beløbet for tvangsbøden og datoen for påbegyndelse af betalingen heraf.

ESMA kan også opfordre den person, der er genstand for procedurer, til at deltage i en mundtlig høring. De personer, der er omfattet af procedurer, kan bistås af deres advokater eller af andre kvalificerede personer, som ESMA har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

Artikel 5

Retten til at blive hørt af ESMA med hensyn til midlertidige afgørelser om pålæggelse af bøder

1.   Uanset artikel 2 og 3 i nærværende forordning finder proceduren i denne artikel anvendelse, når ESMA vedtager midlertidige afgørelser om pålæggelse af bøder i henhold til artikel 25l, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012 uden forudgående høring af de personer, der er genstand for undersøgelser.

2.   Efterforskningsembedsmanden indsender dossieret med sine resultater til ESMA og underretter straks den person, der er genstand for undersøgelsen, om sine resultater, men giver ikke personen mulighed for at fremsætte bemærkninger. I efterforskningsembedsmandens revisionsredegørelse redegøres der for de forhold, der kan udgøre en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III til forordning (EU) nr. 648/2012, herunder eventuelle skærpende eller formildende omstændigheder i forbindelse med de pågældende overtrædelser.

Efterforskningsembedsmanden giver efter anmodning den person, der er genstand for undersøgelsen, aktindsigt i dossieret.

3.   Hvis ESMA konstaterer, at de forhold, der er beskrevet i efterforskningsembedsmandens revisionsredegørelse, ikke synes at udgøre nogen overtrædelse, jf. bilag III til forordning (EU) nr. 648/2012, træffer den afgørelse om at afslutte undersøgelsen og underretter den person, der er genstand for undersøgelsen, herom.

4.   Hvis ESMA træffer afgørelse om, at en person, der er genstand for en undersøgelse, har begået en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III til forordning (EU) nr. 648/2012, og vedtager en midlertidig afgørelse om pålæggelse af bøder i overensstemmelse med artikel 25l, stk. 1, andet afsnit, i nævnte forordning, underretter den straks den pågældende person om den midlertidige afgørelse.

ESMA fastsætter en rimelig frist, inden for hvilken en person, der er genstand for en undersøgelse, kan fremsætte skriftlige bemærkninger til den midlertidige afgørelse. ESMA er ikke forpligtet til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger, der modtages efter fristens udløb.

ESMA giver efter anmodning de personer, der er genstand for undersøgelsen, aktindsigt i dossieret.

ESMA kan opfordre de personer, der er genstand for undersøgelsen, til at deltage i en mundtlig høring. De personer, der er genstand for undersøgelsen, kan bistås af deres advokater eller af andre kvalificerede personer, som ESMA har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

5.   ESMA hører den person, der er genstand for undersøgelsen, og træffer en endelig afgørelse så hurtigt som muligt efter vedtagelsen af den midlertidige afgørelse.

Hvis ESMA på grundlag af det fuldstændige dossier og efter at have hørt de personer, der er genstand for undersøgelsen, konstaterer, at en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III til forordning (EU) nr. 648/2012, er begået af den person, der er genstand for undersøgelsen, vedtager ESMA en bekræftende afgørelse om pålæggelse af bøder i overensstemmelse med artikel 25j i nævnte forordning. ESMA underretter straks de personer, der er genstand for undersøgelsen, om denne afgørelse.

Hvis ESMA vedtager en endelig afgørelse, der ikke bekræfter den midlertidige afgørelse, anses den midlertidige afgørelse for ophævet.

Artikel 6

Retten til at blive hørt af ESMA med hensyn til midlertidige afgørelser om pålæggelse af tvangsbøder

1.   Uanset artikel 4 finder proceduren i denne artikel anvendelse, når ESMA vedtager midlertidige afgørelser om pålæggelse af tvangsbøder i henhold til artikel 25l, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012 uden forudgående høring af den person, der er genstand for procedurer.

2.   I den midlertidige afgørelse om pålæggelse af en tvangsbøde anføres retsgrundlaget og begrundelsen for afgørelsen, beløbet for tvangsbøden og datoen for påbegyndelse af betalingen heraf.

Når den person, der er genstand for procedurer, har overholdt den relevante afgørelse, der er omhandlet i artikel 25k, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan der ikke længere vedtages en midlertidig afgørelse om pålæggelse af tvangsbøder.

ESMA underretter straks den person, der er genstand for procedurer, om den midlertidige afgørelse og fastsætter en frist, inden for hvilken denne person kan fremsætte skriftlige bemærkninger. ESMA er ikke forpligtet til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger, der modtages efter fristens udløb.

ESMA giver efter anmodning den person, der er genstand for procedurer, aktindsigt i dossieret.

ESMA kan også opfordre den person, der er genstand for procedurer, til at deltage i en mundtlig høring. Den person, der er omfattet af procedurer, kan bistås af sine advokater eller af andre kvalificerede personer, som ESMA har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

3.   Hvis ESMA på grundlag af det fuldstændige dossier og efter at have hørt den person, der er genstand for procedurer, finder, at begrundelserne for at pålægge tvangsbøder var gyldige på tidspunktet for vedtagelsen af den midlertidige afgørelse, vedtager ESMA en bekræftende afgørelse om pålæggelse af tvangsbøder i overensstemmelse med artikel 25k i forordning (EU) nr. 648/2012. ESMA underretter straks den person, der er genstand for procedurer, om denne afgørelse.

Hvis ESMA vedtager en afgørelse, der ikke bekræfter den midlertidige afgørelse, anses den midlertidige afgørelse for ophævet.

Artikel 7

Aktindsigt i dossieret og brug af dokumenter

1.   Hvis der anmodes herom, skal ESMA give de parter, til hvem efterforskningsembedsmanden eller ESMA har sendt en revisionsredegørelse, adgang til dossieret. Der skal gives aktindsigt, når der er givet underretning om en revisionsredegørelse.

2.   Dokumenter fra dossieret, hvortil der er givet adgang i medfør af stk. 1, anvendes kun med henblik på retssager eller administrative procedurer vedrørende anvendelsen af forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 8

Forældelsesfrister for pålæggelse af sanktioner

1.   De beføjelser, der tillægges ESMA til at pålægge tredjelands-CCP'er og tilknyttede tredjeparter bøder og tvangsbøder, som tredjelands-CCP'erne har outsourcet operationelle funktioner eller aktiviteter til, forældes efter fem år.

2.   Den i stk. 1 omhandlede forældelsesfrist løber fra dagen efter den dag, hvor overtrædelsen er begået. Ved vedvarende eller gentagne overtrædelser løber forældelsesfristen dog først fra den dag, hvor overtrædelsen er ophørt.

3.   Enhver foranstaltning, som ESMA træffer med henblik på undersøgelsen eller proceduren i forbindelse med en overtrædelse, jf. bilag III til forordning (EU) nr. 648/2012, afbryder forældelsesfristen for pålæggelse af bøder og tvangsbøder. Forældelsesfristen afbrydes med virkning fra den dag, hvor den pågældende foranstaltning meddeles den person, der er genstand for undersøgelsen eller proceduren som følge af en overtrædelse, jf. bilag III til forordning (EU) nr. 648/2012.

4.   Forældelsesfristen løber på ny efter hver afbrydelse. Forældelsesfristen udløber dog senest den dag, hvor en periode svarende til den dobbelte forældelsesfrist er forløbet, uden at ESMA har pålagt en bøde eller tvangsbøde. Denne periode forlænges med den tid, hvor forældelsen har været stillet i bero i henhold til stk. 5.

5.   Forældelsesfristen for pålæggelse af bøder og tvangsbøder stilles i bero, så længe afgørelsen truffet af ESMA verserer for klagenævnet i overensstemmelse med artikel 60 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (4) og Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med artikel 25n i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 9

Forældelsesfrister for håndhævelse af sanktioner

1.   ESMA's beføjelse til at håndhæve afgørelser, der er vedtaget i henhold til artikel 25j og 25k i forordning (EU) nr. 648/2012, forældes efter otte år.

2.   Den i stk. 1 omhandlede frist på otte år løber fra dagen efter den dag, hvor afgørelsen bliver endelig.

3.   Forældelsesfristen for håndhævelse af sanktioner afbrydes ved:

a)

en underretning fra ESMA til den person, der er genstand for procedurer, om en afgørelse om ændring af bødens eller tvangsbødens oprindelige beløb

b)

ethvert skridt, der tages af ESMA eller af et tredjelands myndighed efter anmodning fra ESMA, med henblik på at tvangsinddrive bøden eller tvangsbøden eller håndhæve betalingsvilkårene eller -betingelserne.

4.   Forældelsesfristen løber på ny efter hver afbrydelse.

5.   Forældelsesfristen for håndhævelse af sanktioner stilles i bero, så længe:

a)

der er givet en betalingsfrist

b)

tvangsinddrivelsen er stillet i bero, fordi afgørelsen verserer for ESMA's klagenævn i overensstemmelse med artikel 60 i forordning (EU) nr. 1095/2010 og Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med artikel 25n i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 10

Opkrævning af bøder og tvangsbøder

Bøder og tvangsbøder opkrævet af ESMA indsættes på en rentebærende konto åbnet af ESMA's regnskabsfører, indtil de bliver endelige. Hvis ESMA opkræver flere bøder eller tvangsbøder på samme tid, sikrer ESMA's regnskabsfører, at de indsættes på forskellige konti eller underkonti. De indbetalte beløb opføres ikke i ESMA's budget, og de registreres ej heller som budgetmidler.

Når ESMA's regnskabsfører har konstateret, at bøderne eller tvangsbøderne er blevet endelige, når alle ankemuligheder er udtømt, overfører vedkommende de pågældende beløb plus eventuelle renter til Europa Kommissionen. Disse beløb opføres i Unionens budget under generelle indtægter.

ESMA's regnskabsfører aflægger regelmæssigt rapport til den anvisningsberettigede i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen om omfanget af de bøder og tvangsbøder, der er pålagt, og deres status.

Artikel 11

Beregning af tidsfrister, datoer og tidspunkter

Forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 finder anvendelse på de i nærværende forordning fastsatte tidsfrister, datoer og tidspunkter.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. januar 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2099 af 23. oktober 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (EUT L 322 af 12.12.2019, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter (EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1.)

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


6.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 158/8


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/732

af 26. januar 2021

om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 667/2014 for så vidt angår indholdet af det dossier, som efterforskningsembedsmanden skal forelægge Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, retten til at blive hørt i forbindelse med midlertidige afgørelser og deponering af bøder og tvangsbøder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 64, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 648/2012 er blevet ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2019/834 (2). Disse ændringer vedrørte bl.a. definitionen af finansielle modparter, retten til aktindsigt i dossieret for undersøgelsen for personer, som er genstand for en undersøgelse, de bøder, der skal betales af et transaktionsregister, som forsætligt eller uagtsomt har begået en af de overtrædelser, der er anført i bilag I til forordning (EU) nr. 648/2012, og retten til at blive hørt for personer, der kan gøres til genstand for tvangsbøder.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 667/2014 (3) blev vedtaget på grundlag af artikel 64, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012 og omhandler procedurereglerne for sanktioner, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (»ESMA«) pålægger transaktionsregistre, herunder retten til forsvar. Idet de ændringer, der er indført ved forordning (EU) 2019/834 i forordning (EU) nr. 648/2012, vedrører disse procedureregler, skal det sikres, at disse ændringer også afspejles i delegeret forordning (EU) nr. 667/2014.

(3)

Det er vigtigt, at der sikres gennemsigtighed mellem den efterforskningsembedsmand, der er udpeget af ESMA i overensstemmelse med artikel 64 i forordning (EU) nr. 648/2012, og ESMA selv. En sådan gennemsigtighed kræver, at efterforskningsembedsmandens dossier indeholder de bemærkninger, som de personer, der er genstand for undersøgelsen, har fremsat, og den revisionsredegørelse, på det grundlag af hvilken disse personer fremsatte deres bemærkninger.

(4)

I henhold til artikel 67, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012 har ESMA mulighed for, hvis der er behov for en hurtig indsats, at vedtage midlertidige afgørelser uden forudgående høring af de personer, der er genstand for en undersøgelse eller procedurer. For at sikre virkningsfuldheden af ESMA's beføjelse til at vedtage midlertidige afgørelser bør personer, der er genstand for en undersøgelse, ikke have ret til aktindsigt eller til at blive hørt, før efterforskningsembedsmanden forelægger ESMA dossieret med sine resultater, eller før ESMA vedtager sin midlertidige afgørelse. For at respektere retten til forsvar bør personer, der er genstand for en undersøgelse, dog have ret til aktindsigt, så snart efterforskningsembedsmanden har forelagt ESMA dossieret sammen med sin revisionsredegørelse, og have ret til at blive hørt så hurtigt som muligt, efter at ESMA har vedtaget sin midlertidige afgørelse.

(5)

I henhold til artikel 68, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de beløb, der svarer til de bøder og tvangsbøder, som ESMA opkræver, overføres til Unionens almindelige budget. Bøder og tvangsbøder, der opkræves af ESMA, bør deponeres på rentebærende konti, indtil de bliver endelige. For hver afgørelse om pålæggelse af bøder eller tvangsbøder bør de beløb, som ESMA opkræver, indbetales til en særskilt konto eller underkonto for at sikre sporbarhed, indtil den pågældende afgørelse bliver endelig.

(6)

Delegeret forordning (EU) nr. 667/2014 bør derfor ændres.

(7)

For at sikre, at ESMA straks kan udøve effektive tilsyns- og håndhævelsesbeføjelser bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) nr. 667/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   Det fuldstændige dossier, som efterforskningsembedsmanden skal forelægge ESMA, skal omfatte følgende dokumenter:

a)

revisionsredegørelsen og en kopi af den revisionsredegørelse, der er sendt til den person, der er genstand for undersøgelsen

b)

en kopi af de skriftlige bemærkninger fra den person, der er genstand for undersøgelsen

c)

referatet af eventuelle mundtlige høringer.«

2)

Følgende indsættes som artikel 3a:

»Artikel 3a

Retten til at blive hørt af ESMA med hensyn til midlertidige afgørelser om tilsynsforanstaltninger

1.   Uanset artikel 2 og 3 finder proceduren i nærværende artikel anvendelse, når ESMA vedtager midlertidige afgørelser i henhold til artikel 67, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012.

2.   Efterforskningsembedsmanden forelægger ESMA dossieret med sine resultater og underretter straks den person, der er genstand for undersøgelsen, om sine resultater, men giver ikke personen mulighed for at fremsætte bemærkninger. I efterforskningsembedsmandens revisionsredegørelse redegøres der for de forhold, der kan udgøre en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag I til forordning (EU) nr. 648/2012, herunder eventuelle skærpende eller formildende omstændigheder i forbindelse med de pågældende overtrædelser.

Efterforskningsembedsmanden giver efter anmodning den person, der er genstand for undersøgelsen, aktindsigt i dossieret.

3.   Hvis ESMA konstaterer, at de forhold, der er beskrevet i efterforskningsembedsmandens revisionsredegørelse, ikke synes at udgøre nogen overtrædelse, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 648/2012, træffer den afgørelse om at afslutte undersøgelsen og underretter den person, der er genstand for undersøgelsen, herom.

4.   Hvis ESMA træffer afgørelse om, at en person, der er genstand for en undersøgelse, har begået en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag I til forordning (EU) nr. 648/2012, og vedtager en midlertidig afgørelse om at træffe tilsynsforanstaltninger, jf. artikel 73, stk. 1, litra a), c) og d), i forordning (EU) nr. 648/2012, underretter den straks den pågældende person om den midlertidige afgørelse.

ESMA fastsætter en rimelig frist, inden for hvilken de personer, der er genstand for undersøgelsen, kan fremsætte skriftlige bemærkninger til den midlertidige afgørelse. ESMA er ikke forpligtet til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger, der modtages efter fristens udløb.

ESMA giver efter anmodning de personer, der er genstand for undersøgelsen, aktindsigt i dossieret.

ESMA kan opfordre de personer, der er genstand for undersøgelsen, til at deltage i en mundtlig høring. De personer, der er genstand for undersøgelsen, kan bistås af deres advokater eller af andre kvalificerede personer, som ESMA har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

5.   ESMA hører den person, der er genstand for undersøgelsen, og træffer en endelig afgørelse så hurtigt som muligt efter vedtagelsen af den midlertidige afgørelse.

Hvis ESMA på grundlag af det fuldstændige dossier og efter at have hørt de personer, der er genstand for undersøgelsen, konstaterer, at en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag I til forordning (EU) nr. 648/2012, er begået af den person, der er genstand for undersøgelsen, vedtager ESMA en bekræftende afgørelse om at træffe én eller flere af de tilsynsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 73, stk. 1, litra a), c) og d), i forordning (EU) nr. 648/2012. ESMA underretter straks den berørte person om denne afgørelse.

Hvis ESMA vedtager en endelig afgørelse, der ikke bekræfter den midlertidige afgørelse, anses den midlertidige afgørelse for ophævet.«

3)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

Første afsnit affattes således:

»Bøder og tvangsbøder opkrævet af ESMA deponeres på en rentebærende konto åbnet af ESMA's regnskabsfører, indtil de bliver endelige. Hvis ESMA opkræver flere bøder eller tvangsbøder på samme tid, sikrer ESMA's regnskabsfører, at de deponeres på forskellige konti eller underkonti. De indbetalte beløb opføres ikke i ESMA's budget, og de registreres ej heller som budgetmidler.«

b)

Tredje afsnit affattes således:

»ESMA's regnskabsfører aflægger regelmæssigt rapport til den anvisningsberettigede i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen om omfanget af de bøder og tvangsbøder, der er pålagt, og deres status.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. januar 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (EUT L 141 af 28.5.2019, s. 42).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 667/2014 af 13. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår procedureregler for sanktioner, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger transaktionsregistre, herunder bestemmelser om retten til forsvar og midlertidige bestemmelser (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 31).


6.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 158/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/733

af 5. maj 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 887/2011 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/961 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen af Enterococcus faecium CECT 4515 som tilsætningsstof til foder og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1395 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen af Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsætningsstof til foder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

Evonik Nutrition & Care GmbH har i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning med forslag om at ændre navnet på indehaveren af godkendelsen for så vidt angår Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 887/2011 (2), Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/961 (3) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1395 (4).

(3)

Ansøgeren har gjort gældende, at Evonik Nutrition & Care GmbH har ændret navn til Evonik Operations GmbH. Ansøgningen var ledsaget af relevant baggrundsdokumentation.

(4)

Den foreslåede ændring af godkendelsesbetingelserne er af rent administrativ art og indebærer ikke en ny vurdering af det pågældende tilsætningsstof. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er blevet underrettet om ansøgningen.

(5)

For at give ansøgeren mulighed for at udnytte sine markedsføringsrettigheder under navnet Evonik Operations GmbH er det nødvendigt at ændre godkendelsesbetingelserne.

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 887/2011, gennemførelsesforordning (EU) 2017/961 og gennemførelsesforordning (EU) 2020/1395 bør derfor ændres.

(7)

Da der ikke er sikkerhedsmæssige forhold, der nødvendiggør øjeblikkelig gennemførelse af den ændring, som ved nærværende forordning foretages i gennemførelsesforordning (EU) nr. 887/2011, gennemførelsesforordning (EU) 2017/961 og gennemførelsesforordning (EU) 2020/1395, bør der indrømmes en overgangsperiode, hvori de eksisterende lagre kan afvikles.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 887/2011

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 887/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I titlen ændres »indehaver af godkendelsen er Evonik Nutrition & Care GmbH.« til »indehaver af godkendelsen er Evonik Operations GmbH«.

2)

I bilagets anden kolonne, »Navn på indehaveren af godkendelsen«, ændres »Evonik Nutrition & Care GmbH« til »Evonik Operations GmbH«.

Artikel 2

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/961

I gennemførelsesforordning (EU) 2017/961 foretages følgende ændringer:

1)

I titlen ændres »indehaver af godkendelsen er Evonik Nutrition & Care GmbH.« til »indehaver af godkendelsen er Evonik Operations GmbH«.

2)

I bilagets anden kolonne, »Navn på indehaveren af godkendelsen«, ændres »Evonik Nutrition & Care GmbH« til »Evonik Operations GmbH«.

Artikel 3

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1395

I gennemførelsesforordning (EU) 2020/1395 foretages følgende ændringer:

1)

I titlen ændres »indehaver af godkendelsen er Evonik Nutrition & Care GmbH.« til »indehaver af godkendelsen er Evonik Operations GmbH«.

2)

I bilagets anden kolonne, »Navn på indehaveren af godkendelsen«, ændres »Evonik Nutrition & Care GmbH« til »Evonik Operations GmbH«.

Artikel 4

Overgangsforanstaltninger

Eksisterende lagre af tilsætningsstofferne, som er i overensstemmelse med de bestemmelser, der var gældende før denne forordnings ikrafttrædelse, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de er udtømt.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 887/2011 af 5. september 2011 om godkendelse af et præparat af Enterococcus faecium CECT 4515 som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Norel S.A.) (EUT L 229 af 6.9.2011, s. 7).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/961 af 7. juni 2017 om godkendelse af et præparat af Enterococcus faecium CECT 4515 som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise og en ny anvendelse i drikkevand til fravænnede smågrise og slagtekyllinger og om ændring af forordning (EF) nr. 2036/2005 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 887/2011 (indehaver af godkendelsen er Evonik Nutrition & Care GmbH) (EUT L 145 af 8.6.2017, s. 7).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1395 af 5. oktober 2020 om fornyelse af godkendelsen af Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger, om dets godkendelse til hønniker og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1292/2008 (indehaveren af godkendelsen er Evonik Nutrition & Care GmbH) (EUT L 324 af 6.10.2020, s. 3).


6.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 158/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/734

af 5. maj 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/521 om særlige regler for ordningen, hvorefter udførslen af visse varer gøres betinget af fremlæggelse af en udførselstilladelse

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/479 af 11. marts 2015 om fælles ordninger for udførsel (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 30. januar 2021 vedtog Kommissionen gennemførelsesforordning (EU) 2021/111 (2) om at gøre udførslen af covid-19-vacciner samt virksomme stoffer, herunder moder- og arbejdscellebanker, der anvendes til fremstilling af disse vacciner, betinget af fremlæggelse af en udførselstilladelse i henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2015/479. Efter udløbet af perioden på seks uger fra datoen for disse foranstaltningers ikrafttræden vedtog Kommissionen gennemførelsesforordning (EU) 2021/442 (3) om at gøre udførslen af de samme varer betinget af en udførselstilladelse indtil den 30. juni 2021 i henhold til artikel 6 i forordning (EU) 2015/479.

(2)

Den 24. marts 2021 vedtog Kommissionen gennemførelsesforordning (EU) 2021/521 (4), der som et yderligere element, der skal tages i betragtning, når det overvejes at udstede en udførselstilladelse, indførte behovet for at overveje, om denne tilladelse udgør en trussel mod forsyningssikkerheden i Unionen for de varer, der er omfattet af gennemførelsesforordning (EU) 2021/442. Ved samme gennemførelsesforordning blev fritagelsen af visse bestemmelseslande fra anvendelsesområdet for gennemførelsesforordning (EU) 2021/442 også midlertidigt suspenderet.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) 2021/521 blev vedtaget i henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2015/479 og finder anvendelse i en periode på højst seks uger.

(4)

Til trods for en accelereret vaccinationsrate i hele Unionen er pandemien fortsat alvorlig, og de forhold, der er beskrevet i betragtningerne til gennemførelsesforordning (EU) 2021/521, er stadig til stede.

(5)

De særlige ordninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/521, bør derfor fortsat finde anvendelse indtil den 30. juni 2021.

(6)

Island, Liechtenstein og Norge (EØS-EFTA-staterne) deltager i Unionens indre marked i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Størstedelen af eksporten til EØS-EFTA-staterne består af vaccine, der er indkøbt af en medlemsstat i henhold til en forudgående købsaftale indgået af Unionen og videresolgt til disse lande. På grundlag af de oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med anvendelsen af forordning (EU) 2021/521, er der ingen tegn på, at eksporten kanaliseres gennem EØS-EFTA-staterne til andre lande, der ikke er fritaget for ordningen for eksporttilladelser i henhold til artikel 1, stk. 9, i gennemførelsesforordning (EU) 2021/442. Det er derfor ikke nødvendigt at fortsætte suspensionen af fritagelsen fra denne ordning for så vidt angår eksport til EØS-EFTA-staterne.

(7)

Gennemførelsesforordning (EU) 2021/521 bør derfor ændres, og ændringen bør straks finde anvendelse.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) 2015/479 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2021/521 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, andet afsnit, affattes således:

»Suspensionen finder dog ikke anvendelse på følgende lande og territorier:

Andorra

Færøerne

Island

Liechtenstein

Norge

San Marino

Vatikanstaten

de oversøiske lande og territorier, der er opført i bilag II til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Büsingen

Helgoland

Livigno

Ceuta og Melilla.«

2)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»Den anvendes indtil den 30. juni 2021«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 83 af 27.3.2015, s. 34.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/111 af 29. januar 2021 om at gøre udførslen af visse varer betinget af fremlæggelse af en udførselstilladelse (EUT L 31 I af 30.1.2021, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/442 af 11. marts 2021 om at gøre udførslen af visse varer betinget af fremlæggelse af en udførselstilladelse (EUT L 85 af 12.3.2021, s. 190).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/521 af 24. marts 2021 om særlige regler for ordningen, hvorefter udførslen af visse varer gøres betinget af fremlæggelse af en udførselstilladelse (EUT L 104 af 25.3.2021, s. 52).


AFGØRELSER

6.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 158/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/735

af 4. maj 2021

om forlængelse af den foranstaltning, som det irske ministerium for landbrug, fødevarer og maritime spørgsmål har truffet med henblik på tilladelse til tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af det biocidholdige produkt Biobor JF i overensstemmelse med artikel 55, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(meddelt under nummer C(2021) 3026)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 55, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 21. oktober 2020 vedtog det irske ministerium for landbrug, fødevarer og maritime spørgsmål ("den kompetente myndighed") i overensstemmelse med artikel 55, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 528/2012 en afgørelse med henblik på tilladelse indtil den 19. april 2021 til tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af professionelle brugere af det biocidholdige produkt Biobor JF til forebyggende og udbedrende antimikrobiel behandling af brændstoftanke og brændstofsystemer i luftfartøjer ("foranstaltningen"). Den kompetente myndighed gav Kommissionen og de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder meddelelse om foranstaltningen og begrundelsen herfor, jf. artikel 55, stk. 1, andet afsnit, i nævnte forordning.

(2)

Ifølge oplysningerne fra den kompetente myndighed var foranstaltningen nødvendig for at beskytte folkesundheden. Mikrobiologisk kontaminering af luftfartøjers brændstoftanke og brændstofsystemer kan føre til funktionsfejl i luftfartøjets motor og bringe luftfartøjets luftdygtighed i fare og dermed bringe passagerernes og besætningens sikkerhed i fare. Covid-19-pandemien og de deraf følgende flyverestriktioner førte til, at et stort antal luftfartøjer blev midlertidigt parkeret. Luftfartøjers immobilitet er en skærpende faktor med hensyn til mikrobiologisk kontaminering.

(3)

Biobor JF indeholder 2,2'-(1-methyltrimethylenedioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinan) (CAS-nr. 2665-13-6) og 2,2'-oxybis (4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinan) (CAS-nr. 14697-50-8), der er aktivstoffer til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 6 som konserveringsmidler for produkter under opbevaring som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012. Da disse aktivstoffer ikke er opført i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 (2), er de ikke omfattet af arbejdsprogrammet for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 528/2012. Nævnte forordnings artikel 89 finder derfor ikke anvendelse på dem, og de skal vurderes og godkendes, inden biocidholdige produkter, der indeholder dem, kan godkendes på nationalt plan.

(4)

Den 5. februar 2021 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 55, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 528/2012 en begrundet anmodning fra den kompetente myndighed om forlængelse af foranstaltningen. Den begrundede anmodning blev fremsat på grundlag af bekymring for, at luftfartssikkerhed fortsat kan bringes i fare af mikrobiologisk kontaminering af luftfartøjers brændstoftanke og brændstofsystemer efter den 19. april 2021, og påstanden om, at Biobor JF er af afgørende betydning for at kunne bekæmpe en sådan mikrobiologisk kontaminering.

(5)

Ifølge oplysninger fra den kompetente myndighed blev det eneste alternative biocidholdige produkt, som luftfartøjs- og motorproducenterne havde anbefalet til behandling af mikrobiologisk kontaminering (Kathon™ FP 1.5), trukket tilbage fra markedet i marts 2020 på grund af problemer med motoradfærd efter behandling med det pågældende produkt.

(6)

Det er ikke altid muligt at foretage en mekanisk behandling af mikrobiologisk kontaminering af luftfartøjers brændstoftanke og brændstofsystemer. Desuden ville mekanisk rensning udsætte arbejdstagerne for giftige gasser og bør derfor undgås.

(7)

Ifølge de oplysninger, der foreligger for Kommissionen, har producenten af Biobor JF taget skridt i retning af en forskriftsmæssig godkendelse af produktet, og en ansøgning om godkendelse af de aktivstoffer, det indeholder, forventes at blive indgivet i nær fremtid. Godkendelsen af aktivstofferne og den efterfølgende godkendelse af det biocidholdige produkt vil udgøre en permanent løsning for fremtiden, men der vil være behov for en betydelig tid til at fuldføre disse procedurer.

(8)

Manglen på bekæmpelse af mikrobiologisk kontaminering af luftfartøjers brændstoftanke og brændstofsystemer kan bringe luftfartssikkerheden i fare, og der kan ikke i tilstrækkelig grad dæmmes op for faren ved anvendelse af et andet biocidholdigt produkt eller andre midler. Derfor bør den kompetente myndighed have mulighed for at forlænge foranstaltningen.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det irske ministerium for landbrug, fødevarer og maritime spørgsmål kan forlænge foranstaltningen med henblik på tilladelse til tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af professionelle brugere af det biocidholdige produkt Biobor JF til forebyggende og udbedrende antimikrobiel behandling af brændstoftanke og brændstofsystemer indtil den 22. oktober 2022.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til det irske ministerium for landbrug, fødevarer og maritime spørgsmål.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2021

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).


FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

6.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 158/17


BESTYRELSENS AFGØRELSE nr. 5/2020

af 21. oktober 2020

om interne regler for begrænsninger af visse af registreredes rettigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af de aktiviteter, der udføres af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur

BESTYRELSEN FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS LUFTFARTSIKKERHEDSAGENTUR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (1), særlig artikel 25,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (2), særlig artikel 132,

under henvisning til forretningsordenen for bestyrelsen for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur,

efter at have hørt den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse,

efter at have informeret personaleudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (»EASA«) har beføjelse til at foretage administrative undersøgelser, procedurer forud for disciplinær forfølgning, disciplinær forfølgning og suspensionsprocedurer i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd ved Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, som er fastlagt i Rådets forordning (EØS, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (»personalevedtægten«) (3), og med EASA's administrerende direktørs afgørelse nr. 2011/216/E af 16. december 2011 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser vedrørende administrative undersøgelser og disciplinær forfølgning. Om nødvendigt kan der også indberettes sager til OLAF.

(2)

Ansatte i EASA er forpligtet til at indberette eventuelle ulovlige aktiviteter, herunder svig og korruption, som er til skade for Unionens interesser. De ansatte er også forpligtet til at indberette adfærd under udførelse af arbejdsopgaver, som kan være en alvorlig tilsidesættelse af de forpligtelser, der påhviler Unionens ansatte. Dette er reguleret i EASA's bestyrelses afgørelse 15-2018 af 14. december 2018.

(3)

EASA har fastlagt en politik, der skal forebygge og effektivt behandle faktiske eller potentielle tilfælde af psykisk eller seksuel chikane på arbejdspladsen, jf. EASA's administrerende direktørs afgørelse nr. 2008/180/A af 5. august 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser i henhold til personalevedtægten.

(4)

Afgørelsen fastlægger en uformel procedure, hvorved det formodede offer for chikane kan kontakte EASA's »fortrolige« rådgivere.

(5)

EASA kan også foretage undersøgelser af potentielle overtrædelser af reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU’s klassificerede informationer (»EUCI«) på grundlag af EASA's administrerende direktørs afgørelse nr. 2020/010/ED af 17. februar 2020 om EASA's sikkerhedsregler for beskyttelse af EU’s klassificerede informationer.

(6)

EASA er omfattet af både interne og eksterne revisioner vedrørende sine aktiviteter.

(7)

I forbindelse med sådanne administrative undersøgelser, revisioner og efterforskninger samarbejder EASA med andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer.

(8)

EASA kan samarbejde med tredjelandes nationale myndigheder og internationale organisationer, enten efter anmodning eller på eget initiativ.

(9)

EASA kan også samarbejde med EU-medlemsstaternes offentlige myndigheder, enten efter anmodning eller på eget initiativ.

(10)

EASA er involveret i sager ved Den Europæiske Unions Domstol, enten ved at indbringe sager for Domstolen eller forsvare en afgørelse, som det har truffet, og som er blevet anfægtet ved Domstolen, eller ved at indtræde i retstvister, der er relevante for dets egne opgaver. I denne forbindelse kan det være nødvendigt for EASA at sikre, at de personoplysninger, der indgår i dokumenter, som er indhentet af parterne eller intervenienterne, behandles fortroligt.

(11)

EASA har beføjelse til at gennemføre inspektioner, andre overvågningsaktiviteter og undersøgelser i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, litra e), i forordning (EU) 2018/1139.

(12)

EASA har beføjelse til at udføre IT-relaterede sikkerhedsefterforskninger behandlet internt eller med ekstern deltagelse (f.eks. CERT-EU) i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2018/1139.

(13)

EASA's databeskyttelsesansvarlige (»DPO«) har beføjelse til at behandle interne og eksterne klager og foretage interne revisioner og undersøgelser i overensstemmelse med artikel 45, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1725 (»forordningen«).

(14)

For at kunne udføre sine opgaver indsamler og behandler EASA oplysninger og flere kategorier af personoplysninger, herunder information til identifikation af fysiske personer, kontaktoplysninger, information om arbejdsroller og -opgaver, information om adfærd og indsats i privatlivet og i jobfunktioner. EASA fungerer som dataansvarlig.

(15)

I henhold til forordningen er EASA derfor forpligtet til at give de registrerede oplysninger om disse behandlingsaktiviteter og respektere deres rettigheder som registrerede.

(16)

Det kan være nødvendigt for EASA at forene disse rettigheder med formålene med administrative undersøgelser, revisioner, efterforskninger og retssager. Det kan også være nødvendigt at afveje en registrerets rettigheder over for andre registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. I den forbindelse giver artikel 25 i forordningen på strenge betingelser EASA mulighed for at begrænse anvendelsen af artikel 14-22, 35 og 36 samt artikel 4, for så vidt som dens bestemmelser svarer til de rettigheder og forpligtelser, der er omhandlet i artikel 14-20. Medmindre der er fastsat begrænsninger i en retsakt, der er vedtaget på grundlag af traktaterne, er det nødvendigt at vedtage interne regler, i henhold til hvilke EASA har ret til at begrænse disse rettigheder.

(17)

EASA kan eksempelvis blive nødt til at begrænse de oplysninger, som det giver en registreret om behandlingen af vedkommendes personoplysninger i den indledende vurderingsfase af en administrativ undersøgelse eller i løbet af selve undersøgelsen, forud for en eventuel henlæggelse af sagen eller under den disciplinære fase. Under visse omstændigheder kan det i alvorlig grad berøre EASA's evne til at gennemføre undersøgelsen på en effektiv måde, hvis der f.eks. er risiko for, at den pågældende person kunne tilintetgøre bevismateriale eller påvirke potentielle vidner, inden de afhøres. EASA kan også blive nødt til at beskytte vidners samt andre involverede personers rettigheder og frihedsrettigheder.

(18)

Det kan være nødvendigt at beskytte anonymiteten af et vidne eller en whistleblower, der har anmodet om ikke at blive identificeret. I så fald kan EASA beslutte at begrænse adgangen til sådanne personers identitet, erklæringer og andre personoplysninger for at beskytte deres rettigheder og frihedsrettigheder.

(19)

Det kan være nødvendigt at beskytte fortrolige oplysninger vedrørende en ansat, der har kontaktet EASA's fortrolige rådgivere i forbindelse med en procedure vedrørende chikane. I sådanne tilfælde kan EASA blive nødt til at begrænse adgangen til det formodede offers, den formodede chikanørs og andre involverede personers identitet, erklæringer og andre personoplysninger for at beskytte alle berørtes rettigheder og frihedsrettigheder.

(20)

EASA bør kun anvende begrænsninger, når de respekterer det væsentligste indhold af grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og er en nødvendig og forholdsmæssig foranstaltning i et demokratisk samfund. EASA bør fremlægge en begrundelse, der forklarer årsagerne til disse begrænsninger.

(21)

På grundlag af princippet om ansvarlighed bør EASA føre et register over sin anvendelse af begrænsninger.

(22)

Når EASA under udførelsen af sit hverv behandler personoplysninger, der udveksles med andre organisationer, bør EASA og disse organisationer høre hinanden om de potentielle begrundelser for at indføre begrænsninger og om nødvendigheden og forholdsmæssigheden af disse begrænsninger, medmindre dette vil bringe EASA's aktiviteter i fare.

(23)

I henhold til artikel 25, stk. 6, i forordningen skal den dataansvarlige underrette de registrerede om de vigtigste bevæggrunde, der ligger til grund for anvendelsen af begrænsningen, og om deres ret til at indgive en klage til EDPS.

(24)

I henhold til artikel 25, stk. 8, i forordningen har EASA ret til at udsætte, udelade eller afvise at underrette den registrerede om årsagerne til anvendelsen af en begrænsning, hvis dette på nogen måde ville ophæve virkningen af begrænsningen. EASA bør i hvert enkelt tilfælde vurdere, om underretningen om begrænsningen ville ophæve dens virkning.

(25)

EASA bør ophæve begrænsningen, så snart de omstændigheder, der ligger til grund for begrænsningen, ikke længere er til stede, og vurdere disse omstændigheder regelmæssigt.

(26)

For at sikre den størst mulige beskyttelse af de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordningen bør den databeskyttelsesansvarlige høres i god tid om eventuelle begrænsninger, der måtte blive anvendt, og kontrollere deres overensstemmelse med denne afgørelse.

(27)

I artikel 16, stk. 5, og artikel 17, stk. 4, i forordningen fastsættes undtagelser for registreredes ret til oplysninger og indsigtsret. Hvis disse undtagelser finder anvendelse, behøver EASA ikke at anvende en begrænsning i henhold til denne afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne afgørelse indeholder bestemmelser om de betingelser, under hvilke EASA kan begrænse anvendelsen af artikel 4, 14-22, 35 og 36 i henhold til artikel 25 i forordningen.

2.   EASA er som dataansvarlig repræsenteret ved den administrerende direktør.

Artikel 2

Begrænsninger

1.   EASA kan begrænse anvendelsen af artikel 14-22, 35 og 36 samt artikel 4, for så vidt dens bestemmelser svarer til de rettigheder og forpligtelser, der er omhandlet i artikel 14-20:

a)

i henhold til artikel 25, stk. 1, litra b), c), f), g) og h), i forordningen i forbindelse med administrative undersøgelser, procedurer forud for disciplinær forfølgning, disciplinær forfølgning og suspensionsprocedurer i henhold til artikel 86 og bilag IX til personalevedtægten og EASA's administrerende direktørs afgørelse nr. 2011/216/E af 16. december 2011 samt ved indberetning af sager til OLAF

b)

i henhold til artikel 25, stk. 1, litra h), i forordningen ved sikring af, at EASA's ansatte på fortrolig vis kan indberette faktiske forhold, når de mener, at der foreligger alvorlige uregelmæssigheder, jf. EASA's bestyrelses afgørelse 15-2018 af 14. december 2018

c)

i henhold til artikel 25, stk. 1, litra h), i forordningen ved sikring af, at EASA's ansatte på fortrolig vis kan rapportere til fortrolige rådgivere i forbindelse med procedurer vedrørende chikane som fastlagt i EASA's administrerende direktørs afgørelse nr. 2008/180/A af 5. august 2009

d)

i henhold til artikel 25, stk. 1, litra b), c), d), f), g) og h), ved undersøgelser af potentielle overtrædelser af reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU’s klassificerede informationer (»EUCI«) på grundlag af EASA's administrerende direktørs afgørelse nr. 2020/010/ED af 17. februar 2020 om EASA's regler for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer

e)

i henhold til artikel 25, stk. 1, litra c), g) og h), i forordningen ved gennemførelsen af interne revisioner i forbindelse med aktiviteter eller tjenestegrene i EASA

f)

i henhold til artikel 25, stk. 1, litra c), d), g) og h), i forordningen ved ydelse af bistand til eller modtagelse af bistand fra andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer eller ved samarbejde med dem i forbindelse med aktiviteter i litra a)-d) i dette stykke og i henhold til relevante serviceleveranceaftaler, aftalememoranda og samarbejdsaftaler

g)

i henhold til artikel 25, stk. 1, litra c), g) og h), i forordningen ved ydelse af bistand til eller modtagelse af bistand fra tredjelandes nationale myndigheder og internationale organisationer eller ved samarbejde med sådanne myndigheder og organisationer, enten efter anmodning eller på eget initiativ

h)

i henhold til artikel 25, stk. 1, litra c), g) og h), i forordningen ved ydelse af bistand til eller modtagelse af bistand fra og samarbejde med EU-medlemsstaternes offentlige myndigheder, enten efter anmodning eller på eget initiativ

i)

i henhold til artikel 25, stk. 1, litra e), i forordningen ved behandling af personoplysninger i dokumenter, som er indhentet af parterne eller intervenienterne i forbindelse med sager ved Den Europæiske Unions Domstol

j)

i henhold til artikel 25, stk. 1, litra c), g) og h), i forordningen ved behandling af personoplysninger under inspektioner, andre overvågningsaktiviteter og undersøgelser i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, litra e), i forordning (EU) 2018/1139

k)

i henhold til artikel 25, stk. 1, litra b), c), d), f), g) og h), i forordningen ved behandling personoplysninger under udførelse af IT-relaterede sikkerhedsundersøgelser behandlet internt eller med ekstern deltagelse i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2018/1139.

2.   I henhold til artikel 25, stk. 1, litra b), c), f), g) og h), i forordningen kan den databeskyttelsesansvarlige begrænse anvendelsen af artikel 14-22, 35 og 36 og artikel 4 i forordningen i det omfang dets bestemmelser svarer til de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i artikel 14-20, ved behandling af interne og eksterne klager og udførelse interne revisioner og undersøgelser i overensstemmelse med artikel 45, stk. 2, i forordningen.

3.   Enhver begrænsning respekterer det væsentligste indhold af de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og er en nødvendig og forholdsmæssig foranstaltning i et demokratisk samfund.

4.   I hvert enkelt tilfælde gennemføres der nødvendigheds- og proportionalitetstest, inden der anvendes begrænsninger. Begrænsningerne anvendes kun, når det er strengt nødvendigt for at nå deres fastsatte mål.

5.   Af ansvarlighedshensyn fører EASA en fortegnelse, hvori der redegøres for årsagerne til de begrænsninger, der finder anvendelse, det relevante grundlag i stk. 1, der finder anvendelse, og resultatet af nødvendigheds- og proportionalitetstesten. Disse fortegnelser indgår i et register, som efter anmodning stilles til rådighed for EDPS. EASA udarbejder regelmæssigt rapporter om anvendelsen af artikel 25 i forordningen.

6.   Når EASA under udførelsen af sit hverv behandler personoplysninger, der er modtaget fra andre organisationer, hører EASA disse organisationer om de potentielle begrundelser for at indføre begrænsninger og om nødvendigheden og forholdsmæssigheden af de pågældende begrænsninger, medmindre dette vil bringe EASA's aktiviteter i fare.

Artikel 3

Risiciene for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder

1.   Vurderinger af risiciene for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder ved at indføre begrænsninger og oplysninger om den periode, hvor disse begrænsninger finder anvendelse, registreres i den fortegnelse over behandlingsaktiviteter, der føres af EASA i henhold til artikel 31 i forordningen. De registreres ligeledes i konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse i forbindelse med disse begrænsninger, der foretages i henhold til artikel 39 i forordningen.

2.   Når EASA vurderer nødvendigheden og forholdsmæssigheden af en begrænsning, tager det de potentielle risici for den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder i betragtning.

Artikel 4

Garantier og opbevaringsperioder

1.   EASA træffer sikkerhedsforanstaltninger for at undgå misbrug af eller ulovlig adgang til eller overførsel af personoplysninger, der kan være eller kunne blive omfattet af begrænsninger. Sådanne sikkerhedsforanstaltninger omfatter tekniske og organisatoriske tiltag og præciseres, når det er nødvendigt, i EASA's interne afgørelser, procedurer og gennemførelsesbestemmelser. Sikkerhedsforanstaltningerne omfatter:

a)

En klar definition af roller, ansvarsområder og proceduremæssige skridt.

b)

Hvis det er relevant, et sikkert elektronisk miljø, der forhindrer ulovlig og utilsigtet adgang eller overførsel af elektroniske data til uautoriserede personer.

c)

Hvis det er relevant, sikker opbevaring og behandling af papirbaserede dokumenter.

d)

Behørig overvågning af begrænsninger og en periodisk vurdering af deres anvendelse.

De i litra d) omhandlede vurderinger foretages mindst hver sjette måned.

2.   Begrænsningerne ophæves, så snart de omstændigheder, der ligger til grund for dem, ikke længere er til stede.

3.   Personoplysningerne opbevares i overensstemmelse med EASA's gældende regler, som skal defineres i de databeskyttelsesfortegnelser, der føres i henhold til artikel 31 i forordningen. Ved udløbet af opbevaringsperioden slettes, anonymiseres eller overføres personoplysningerne til arkiver i overensstemmelse med artikel 13 i forordningen.

Artikel 5

Inddragelse af den databeskyttelsesansvarlige

1.   Den databeskyttelsesansvarlige underrettes uden unødig forsinkelse, såfremt den registreredes rettigheder begrænses i overensstemmelse med denne afgørelse. Vedkommende tilstedes adgang til de tilhørende fortegnelser og alle dokumenter vedrørende den faktuelle eller retlige sammenhæng.

2.   Den databeskyttelsesansvarlige kan anmode om en vurdering af anvendelsen af en begrænsning. EASA underretter skriftligt sin databeskyttelsesansvarlige om resultatet af vurderingen.

3.   EASA dokumenterer den databeskyttelsesansvarliges deltagelse i anvendelsen af begrænsninger, herunder hvilke oplysninger der er delt med vedkommende.

Artikel 6

Oplysninger til registrerede om begrænsninger i deres rettigheder

1.   De meddelelser om databeskyttelse, der offentliggøres på EASA's websted/intranet, omfatter et afsnit med generel information til registrerede om muligheden for begrænsning af registrerede rettigheder i henhold til artikel 2, stk. 1. Informationen omfatter, hvilke rettigheder der kan begrænses, grundlaget for at anvende begrænsninger og den mulige varighed af disse.

2.   EASA underretter skriftligt og uden unødig forsinkelse de registrerede individuelt om nuværende eller fremtidige begrænsninger af deres rettigheder. EASA underretter den registrerede om de vigtigste bevæggrunde, der ligger til grund for anvendelsen af begrænsningen, om vedkommendes ret til at rette henvendelse til den databeskyttelsesansvarlige med henblik på at anfægte begrænsningen og om vedkommendes ret til at indgive en klage til EDPS.

3.   EASA kan udsætte, udelade eller afvise at underrette om årsagerne til anvendelsen af en begrænsning og retten til at indgive en klage til EDPS, så længe det ville ophæve virkningen af begrænsningen. Vurderingen af, om dette ville være begrundet, foretages i hvert enkelt tilfælde. Så snart det ikke længere ville ophæve virkningen af begrænsningen, giver EASA den registrerede informationen.

Artikel 7

Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede

1.   Hvis EASA er forpligtet til at underrette om brud på datasikkerheden i henhold til artikel 35, stk. 1, i forordningen kan det under særlige omstændigheder begrænse en sådan underretning helt eller delvis. Det dokumenterer i et notat årsagerne til begrænsningen, retsgrundlaget herfor i henhold til artikel 2 og en vurdering af nødvendigheden og proportionaliteten heraf. Notatet meddeles til EDPS på tidspunktet for anmeldelsen af bruddet på persondatasikkerheden.

2.   Hvis årsagerne til begrænsningen ikke længere er til stede, underretter EASA den pågældende registrerede om bruddet på persondatasikkerheden og om de vigtigste årsager til begrænsningen samt om vedkommendes ret til at indgive en klage til EDPS.

Artikel 8

Fortrolighed af elektronisk kommunikation

1.   Under særlige omstændigheder kan EASA begrænse retten til fortrolighed i forbindelse med elektronisk kommunikation i henhold til artikel 36 i forordningen. Sådanne begrænsninger er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF (4).

2.   Hvis EASA begrænser retten til fortrolighed i forbindelse med elektronisk kommunikation, underretter det i sit svar på en eventuel anmodning fra den registrerede den pågældende registrerede om de vigtigste bevæggrunde, der ligger til grund for anvendelsen af begrænsningen, og om vedkommendes ret til at indgive en klage til EDPS.

3.   EASA kan udsætte, udelade eller afvise at underrette om årsagerne til anvendelsen af en begrænsning og retten til at indgive en klage til EDPS, så længe det ville ophæve virkningen af begrænsningen. Vurderingen af, om dette ville være begrundet, foretages i hvert enkelt tilfælde.

Artikel 9

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Warszawa, den 21. oktober 2020.

Piotr SAMSON

Formand for bestyrelsen


(1)  EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39.

(2)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(3)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).