ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 84

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
11. marts 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/424 af 17. december 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår den alternative standardmetode vedrørende markedsrisiko ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/425 af 9. marts 2021 om suspension af handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse varer fra Amerikas Forenede Stater, som blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646, efter at der blev truffet afgørelse i en handelstvist i henhold til Verdenshandelsorganisationens tvistbilæggelsesforståelse

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/426 af 10. marts 2021 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1263/2011 for så vidt angår godkendelsen af Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som et fodertilsætningsstof til alle dyrearter ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/427 af 10. marts 2021 om godkendelse af aktivstoffet 24-epibrassinolid som lavrisikostof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/428 af 10. marts 2021 om indførelse af standardiserede dataformater til indsendelse af ansøgninger om godkendelse eller om ændring af betingelserne for godkendelse af aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 ( 1 )

25

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/47/EU af 3. april 2014 om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF ( EUT L 127 af 29.4.2014 )

27

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU af 3. april 2014 om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF ( EUT L 127 af 29.4.2014 )

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

11.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/424

af 17. december 2019

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår den alternative standardmetode vedrørende markedsrisiko

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 461a, og ud fra følgende betragtninger:

(1)

I 2019 offentliggjorde Baselkomitéen for Banktilsyn (BCBS) de reviderede minimumskapitalkrav vedrørende markedsrisiko, som behandlede svaghederne i den tilsynsmæssige behandling af bankernes handelsbeholdningsaktiviteter (2).

(2)

Den alternative standardmetode, der er fastsat i tredje del, afsnit IV, kapitel 1a, i forordning (EU) nr. 575/2013, mangler i øjeblikket tekniske specifikationer for at være fuldt operationel. Disse specifikationer bør bringes i overensstemmelse med BCBS's minimumskapitalkrav vedrørende markedsrisiko.

(3)

BCBS's minimumskapitalkrav vedrørende markedsrisiko specificerer beregningen af kapitalgrundlagskravene vedrørende curvaturerisiko for instrumenter med optionalitet. Denne beregning omfatter en række trin, herunder hvordan man anvender negative påvirkninger på risikofaktorer, og hvordan man aggregerer curvaturerisikoen på tværs af risikofaktorer. For valutakursrisikofaktorer skal beregningen justeres for at undgå dobbelttælling af curvaturerisici. Uden denne justering kan der opstå en sådan dobbelttælling, fordi valutakursrisikofaktorer i BCBS's minimumskapitalkrav vedrørende markedsrisiko er udtrykt ved hjælp af et instituts indberetningsvaluta.

(4)

Instrumenter uden optionalitet bør kun underlægges kapitalgrundlagskrav vedrørende deltarisiko for underliggende ikke-eksotiske instrumenter, men ikke for curvaturerisici. BCBS's minimumskapitalkrav vedrørende markedsrisiko giver imidlertid institutterne mulighed for at underkaste alle instrumenter, herunder dem uden optionalitet, kapitalgrundlagskrav vedrørende curvaturerisiko. Denne mulighed kan være nyttig for institutter, der sammen forvalter og afdækker positioner med og uden optionalitet. For at undgå, at denne mulighed primært anvendes til at reducere kapitalgrundlagskravene, bør et institut, der ønsker at benytte sig af denne mulighed, være forpligtet til at meddele sin hensigt om at benytte denne mulighed til sin kompetente myndighed, som bør have mulighed for at afvise anvendelsen af denne mulighed. Det samme bør gælde, hvis et institut ikke længere ønsker at anvende denne mulighed.

(5)

Med hensyn til behandlingen af positioner i kollektive investeringsordninger (CIU'er) er transparensmetoden den mest nøjagtige metode til beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende positioner i CIU'er, fordi denne metode afhænger af den faktiske sammensætning af CIU'erne i stedet for en tilnærmet sammensætning. Adgangen til transparensmetoden forudsætter dog, at visse strenge betingelser opfyldes. Institutterne bør derfor have mulighed for at anvende andre metoder, forudsat at de er bekendt med indholdet af CIU'ens mandat og kan få daglige pristilbud. I denne situation kan institutterne oprette en hypotetisk portefølje til beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko for positionen i CIU'en. Institutterne bør også have mulighed for at beregne kapitalgrundlagskravene vedrørende kreditværdijusteringsrisikoen for derivatpositioner, der indgår i CIU'en, ved hjælp af en forenklet metode, hvis der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger til at beregne kapitalgrundlagskravene vedrørende kreditværdijusteringsrisiko på grundlag af de eksisterende metoder. Denne mulighed bør bringes i overensstemmelse med den forenklede metode, der gælder for derivatpositioner, der indgår i de CIU'er, der indgår uden for handelsbeholdningen. På grund af det antal antagelser, som institutterne skal gøre, når de anvender denne metode, bør dens anvendelse være betinget af godkendelse fra den kompetente myndighed for hver enkelt CIU.

(6)

Desuden bør institutterne have mulighed for at behandle en position i CIU'en, der følger et indeks som en direkte position i det pågældende indeks med henblik på at beregne kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko. Denne metode bør tillades, hvis forskellen i årlig forrentning mellem CIU'en og det indeks, den følger, forbliver under 1 % over en periode på 12 måneder. Hvis der er færre end 12 måneders data til rådighed, bør institutterne indhente tilladelse fra deres kompetente myndighed til at anvende denne metode.

(7)

I alle andre tilfælde bør positioner i CIU'er opføres uden for handelsbeholdningen og behandles i overensstemmelse hermed med henblik på at beregne disse positioners kapitalgrundlagskrav.

(8)

I BCBS's minimumskapitalkrav vedrørende markedsrisiko foreslås en metode med en »basisvaluta« som en yderligere metode til at bestemme kapitalgrundlagskravene vedrørende delta- og curvaturerisici for valutakursrisikofaktorer. I overensstemmelse med denne metode bør institutterne ved beregningen af kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko kunne vælge en anden valuta end deres indberetningsvaluta til at udtrykke valutakursrisikofaktorerne. Denne metode bør tillades, hvis instituttet opfylder en række betingelser vedrørende instituttets styring af valutarisiko og bør være underlagt tilsynsmæssig godkendelse.

(9)

BCBS's minimumskapitalkrav vedrørende markedsrisiko specificerer de risikovægte, der finder anvendelse på følsomhederne over for den risikofrie rentes risikofaktorer, over for inflations- og valutabasisrisikofaktorer og over for kreditspændsrisikofaktorerne for ikkesecuritiseringer i undergruppe 11 i tabel 4 i artikel 325ah i forordning (EU) nr. 575/2013, over for risikofaktorer i forbindelse med dækkede obligationer udstedt af kreditinstitutter i tredjelande, over for kreditspændsrisikofaktorer for securitiseringer, som er omfattet af ACTP'en, over for kreditspændsrisikofaktorer for securitiseringer, som ikke er omfattet ACTP'en, samt over for aktierisikofaktorer og råvarerisikofaktorer. De risikovægte, der skal anvendes på følsomhederne over for disse risikofaktorer i den alternative standardmetode, bør bringes i overensstemmelse med BCBS's minimumskapitalkrav vedrørende markedsrisiko.

(10)

BCBS's minimumskapitalkrav vedrørende markedsrisiko specificerer korrelationerne inden for den samme undergruppe for risikofaktorer i forbindelse med dækkede obligationer udstedt af kreditinstitutter i tredjelande, korrelationerne inden for den samme undergruppe for aktierisiko og korrelationerne på tværs af undergrupper for aktierisiko. Korrelationerne i den alternative standardmetode bør bringes i overensstemmelse med BCBS's minimumskapitalkrav vedrørende markedsrisiko.

(11)

Forordning (EU) nr. 575/2013 bør derfor ændres.

(12)

Institutterne bør have tilstrækkelig tid til at gennemføre de ændringer af den alternative standardmetode vedrørende markedsrisiko, der indføres ved denne delegerede forordning. Anvendelsen af denne delegerede forordning bør derfor udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 575/2013 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 325e ændres som følger:

a)

Stk. 2, litra a) og b), affattes således:

»a)

er alle positioner af instrumenter med optionalitet omfattet af kapitalgrundlagskravene i stk. 1, litra a), b) og c), for så vidt angår andre risici end eksotiske underliggende instrumenter som omhandlet i artikel 325u, stk. 2, litra a)

b)

er alle positioner af instrumenter uden optionalitet omfattet af kapitalgrundlagskravene i stk. 1, litra a), for så vidt angår andre risici end eksotiske underliggende instrumenter som omhandlet i artikel 325u, stk. 2, litra a).«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»3.   Uanset stk. 2, litra b), kan et institut vælge at lade alle positioner af instrumenter uden optionalitet være omfattet af kapitalgrundlagskravene omhandlet i stk. 1, litra a) og c).

Et institut, der vælger at benytte metoden i første afsnit, skal underrette sin kompetente myndighed herom mindst tre måneder før den første anvendelse. Efter udløbet af disse tre måneder, og forudsat at den kompetente myndighed ikke har gjort indsigelse, kan instituttet anvende denne metode, indtil den kompetente myndighed meddeler instituttet, at det ikke længere er tilladt at gøre det.

Et institut, der ønsker at ophøre med at anvende metoden i første afsnit, skal underrette sin kompetente myndighed herom senest tre måneder, før denne anvendelse ophører. Instituttet kan ophøre med at anvende denne metode, medmindre den kompetente myndighed inden for denne tremånedersperiode har gjort indsigelse.«

2)

Artikel 325g affattes således:

»Artikel 325g

Kapitalgrundlagskrav vedrørende curvaturerisiko

1.   Institutterne foretager beregningerne i stk. 2 for hver risikofaktor for de instrumenter, der er omfattet af kapitalgrundlagskravet vedrørende curvaturerisiko, bortset fra de risikofaktorer, der er omhandlet i stk. 3.

For en given risikofaktor foretager institutterne disse beregninger på nettobasis på tværs af alle de positioner i instrumenter, som er omfattet af kapitalgrundlagskravet vedrørende curvaturerisiko, og som indeholder den pågældende risikofaktor.

2.   For en given risikofaktor k, der indgår i et eller flere af de i stk. 1 omhandlede instrumenter, beregner institutterne den opadgående nettocurvaturerisikoposition for den pågældende risikofaktor () og den nedadgående nettocurvaturerisikoposition () som følger:

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

hvor:

i

=

indekset for alle de i stk. 1 omhandlede positioner af instrumenter og inklusive risikofaktoren k

xk

=

den nuværende værdi for risikofaktoren k

Vi (xk )

=

værdien af instrumentet i estimeret ved hjælp af instituttets værdiansættelsesmodel på grundlag af den nuværende værdi af risikofaktoren k

Image 5

=

værdien af instrumentet i estimeret ved hjælp af instituttets værdiansættelsesmodel på grundlag af en opjustering af værdien af risikofaktoren k

Image 6

=

værdien af instrumentet i estimeret ved hjælp af instituttets værdiansættelsesmodel på grundlag af en nedjustering af værdien af risikofaktoren k

Image 7

=

risikovægte anvendt på curvature-risikofaktoren k fastsat i overensstemmelse med afdeling 6

sik

=

deltafølsomheden for instrumentet i med hensyn til risikofaktor k beregnet i overensstemmelse med artikel 325r.

3.   Uanset stk. 2 foretager institutter for kurver over risikofaktorer, der tilhører den generelle renterisiko (GIRR), kreditspændsrisikoen (VSA) og råvarerisikoklasser, beregningerne i stk. 6 på hele kurven og ikke på niveauet for hver enkelt risikofaktor, der tilhører kurven.

Med henblik på den beregning, der er omhandlet i stk. 2, hvor xk er en kurve af risikofaktorer, der er tildelt GIRR, CSR og råvarerisikoklasser, er sik summen af deltafølsomhederne over for risikofaktoren for kurven på tværs af alle kurvens løbetider.

4.   Med henblik på at bestemme kapitalgrundlagskravet for curvaturerisiko på undergruppeniveau aggregerer institutterne i overensstemmelse med følgende formel den opad- og nedadgående nettocurvaturerisikoposition, der er beregnet i overensstemmelse med stk. 2, for alle de risikofaktorer, der er tildelt denne undergruppe i henhold til afdeling 3, underafdeling 1:

Image 8

hvor:

b

=

indekset for en undergruppe for en given risikoklasse

Kb

=

kapitalgrundlagskravet vedrørende curvaturerisikoen for undergruppe b

;

;

;

pkl

=

korrelationerne inden for samme undergruppe mellem risikofaktorer k og l som beskrevet i afdeling 6

k, l

=

indeksene for alle de risikofaktorer for instrumenter, der er omhandlet i stk. 1, og som er tildelt undergruppen b

(

Image 9

)

=

den opadgående nettocurvaturerisikoposition

(

Image 10

)

=

den nedadgående nettocurvaturerisikoposition.

5.   Uanset stk. 4 anvendes til undergruppekapitalgrundlagskravene vedrørende curvaturerisiko for undergruppe 18 i artikel 325ah, undergruppe 18 i artikel 325ak, undergruppe 25 i artikel 325am og undergruppe 11 i artikel 325ap følgende formel:

Image 11

6.   Institutter beregner de risikoklassespecifikke kapitalgrundlagskrav vedrørende curvaturerisiko (RCCR) ved at aggregere alle undergruppekapitalgrundlagskravene vedrørende curvaturerisiko inden for en given risikoklasse som følger:

Image 12

hvor:

b, c

=

indeksene for alle undergrupperne for en given risikoklasse, der svarer til de i stk. 1 omhandlede instrumenter

Kb

=

kapitalgrundlagskravet vedrørende curvaturerisikoen for undergruppe b

;

;

γbc

=

korrelationerne mellem undergruppe b og c som beskrevet i afdeling 6.

7.   Kapitalgrundlagskravet vedrørende curvaturerisiko er summen af de specifikke kapitalgrundlagskrav vedrørende curvaturerisiko beregnet i overensstemmelse med stk. 6 på tværs af alle risikoklasser, som mindst én risikofaktor for de i stk. 1 omhandlede instrumenter tilhører.«

3)

Artikel 325h, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

scenariet »lav korrelation«, hvor korrelationsparametrene ρkl og γbc, som er specificeret i afdeling 6, erstattes med henholdsvis

Image 13

og

Image 14

4)

Artikel 325i og 325j affattes således:

»Artikel 325i

Behandling af indeksinstrumenter og andre instrumenter med flere underliggende instrumenter

1.   Institutter anvender en transparensmetode for indeks og andre instrumenter med flere underliggende instrumenter i overensstemmelse med følgende:

a)

med henblik på beregningen af kapitalgrundlagskravene vedrørende delta- og curvaturerisiko, skal institutterne anskue det således, at de har individuelle positioner direkte i indeksets underliggende dele eller andre instrumenter med flere underliggende instrumenter, medmindre der er tale om en position i et indeks, der indgår i ACTP'en, da de for en sådan position skal beregne en enkelt følsomhed over for indekset

b)

institutterne har mulighed for at lægge følsomhederne over for en risikofaktor for en bestemt del af et indeksinstrument eller et andet instrument med flere underliggende instrumenter sammen med følsomhederne over for den samme risikofaktor for den samme del af single name-instrumenter, medmindre der er tale om positioner, der indgår i ACTP'en

c)

med henblik på beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende vegarisiko kan institutterne enten anskue det således, at de direkte har individuelle positioner i indeksets underliggende dele eller andre instrumenter med flere underliggende instrumenter eller beregne en enkelt følsomhed over for det pågældende instruments underliggende instrument. I sidstnævnte tilfælde tildeler institutterne den relevante undergruppe, jf. afdeling 6, underafdeling 1, den enkelte følsomhed som følger:

i)

hvor mere end 75 % af delene i dette indeks tildeles den samme undergruppe under hensyntagen til vægtningerne i dette indeks, tildeler institutterne denne undergruppe følsomheden og behandler den som en single name-følsomhed i denne undergruppe

ii)

i alle andre tilfælde tildeler institutterne den relevante indeksundergruppe følsomheden.

2.   Som en undtagelse fra stk. 1, litra a), kan institutterne beregne en enkelt følsomhed over for en position i et noteret aktie- eller kreditindeks med henblik på beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende delta- og curvaturerisici, hvis det noterede aktie- eller kreditindeks opfylder betingelserne i stk. 3. I så fald tildeler institutterne den relevante undergruppe, jf. afdeling 6, underafdeling 1, den enkelte følsomhed som følger:

a)

hvor mere end 75 % af delene i det pågældende noterede indeks tildeles den samme undergruppe under hensyntagen til vægtningerne i det pågældende indeks, tildeles denne undergruppe følsomheden og behandles som en single name-følsomhed i denne undergruppe

b)

i alle andre tilfælde tildeler institutterne den relevante undergruppe for det noterede indeks følsomheden.

3.   Institutterne kan anvende den i stk. 2 omhandlede metode på instrumenter, der henviser til et noteret aktie- eller kreditindeks, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

delene af det noterede indeks og deres respektive vægtninger er kendt

b)

det noterede indeks indeholder mindst 20 dele

c)

ingen enkelt del af det noterede indeks udgør mere end 25 % af den samlede markedskapitalisering af det pågældende indeks

d)

intet sæt bestående af en tiendedel af det samlede antal dele af det noterede indeks, rundet op til nærmeste heltal, udgør mere end 60 % af den samlede markedskapitalisering af det pågældende indeks

e)

den samlede markedskapitalisering af alle delene i det noterede indeks er på mindst 40 mia. EUR.

4.   Et institut anvender konsekvent over tid kun den metode, der er beskrevet i stk. 1, eller den metode, der er beskrevet i stk. 2, for alle de instrumenter, som refererer til et noteret aktie- eller kreditindeks, der opfylder betingelserne i stk. 3. Et institut anmoder om forudgående tilladelse fra den kompetente myndighed, inden den skifter fra en metode til en anden.

5.   For et indeks eller andet instrument med flere underliggende instrumenter skal følsomhedsinputtene til beregningen af delta- og curvaturerisici være konsistente, uanset hvilke metoder der anvendes til det pågældende instrument.

6.   Indeks eller instrumenter med flere underliggende instrumenter, der bærer andre restrisici som omhandlet i artikel 325u, stk. 5, er omfattet af tillægget for restrisici, jf. afdeling 4.

Artikel 325j

Behandling af kollektive investeringsordninger

1.   Et institut beregner kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko for en position i en CIU ved hjælp af en af følgende metoder:

a)

hvis et institut er i stand til at indhente tilstrækkelige oplysninger om CIU'ens enkelte underliggende eksponeringer, beregner instituttet kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko for denne CIU's position ved at se på CIU'ens underliggende positioner, som om instituttet besad disse positioner direkte

b)

hvis instituttet ikke er i stand til at indhente tilstrækkelige oplysninger om CIU'ens enkelte underliggende eksponeringer, men instituttet har kendskab til indholdet af CIU'ens mandat og daglige prisnoteringer for CIU'en, beregner instituttet kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko for den pågældende CIU's position ved at anvende en af følgende metoder:

i)

instituttet kan betragte positionen i CIU'en som en enkelt aktieposition, der er allokeret til undergruppen »andre sektorer« i tabel 8 i artikel 325ap, stk. 1

ii)

et institut kan efter tilladelse fra sin kompetente myndighed beregne kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko for CIU'en i overensstemmelse med de grænser, der er fastsat i CIU'ens mandat og den relevante lovgivning

c)

hvis instituttet hverken opfylder betingelserne i litra a) eller b), opfører instituttet CIU'en uden for handelsbeholdningen.

Et institut, der anvender en af metoderne i litra b), anvender kapitalgrundlagskravet vedrørende misligholdelsesrisiko i afdeling 5 i dette kapitel og tillægget for restrisiko i afdeling 4 i dette kapitel, hvis CIU'ens mandat indebærer, at visse eksponeringer i CIU'en er omfattet af disse kapitalgrundlagskrav.

Et institut, der anvender metoden i litra b), nr. ii), kan beregne kapitalgrundlagskravene vedrørende modpartsrisiko og kapitalgrundlagskravene vedrørende kreditværdijusteringsrisiko for derivatpositioner i CIU'en gennem anvendelse af den forenklede metode i artikel 132a, stk. 3.

2.   Uanset stk. 1 gælder det, at hvis et institut har en position i en CIU, der følger et indeksbenchmark, således at forskellen i årlig forrentning mellem CIU'en og det fulgte indeksbenchmark i de sidste 12 måneder er under 1 % i absolutte tal, uden hensyntagen til gebyrer og provisioner, kan det behandle denne position som en position i det fulgte indeksbenchmark. Et institut skal kontrollere overholdelsen af denne betingelse, når det indtræder i positionen og derefter mindst en gang om året.

Hvis data for de seneste 12 måneder ikke er fuldt tilgængelige, kan et institut dog med tilladelse fra instituttets kompetente myndighed anvende en årlig forrentningsforskel fra en periode på under 12 måneder.

3.   Et institut kan anvende en kombination af de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede metoder til sine positioner i CIU'er. Et institut anvender dog kun én af disse metoder for alle positioner i samme CIU.

4.   I forbindelse med stk. 1, litra b), skal et institut overholde følgende bestemmelser, når beregningerne foretages:

a)

med henblik på at beregne kapitalgrundlagskravet efter følsomhedsmetoden i afdeling 2 i dette kapitel tager CIU'en først position i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til dens mandat eller relevant lovgivning, i de eksponeringer, der kræver det højeste kapitalgrundlagskrav i nævnte afdeling, og fortsætter derefter med at tage position i faldende orden, indtil den maksimale samlede tabsgrænse er nået

b)

med henblik på kapitalgrundlagskravene vedrørende misligholdelsesrisiko i afdeling 5 i dette kapitel tager CIU'en først position i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til dens mandat eller relevant lovgivning, i de eksponeringer, der kræver det højeste kapitalgrundlagskrav i nævnte afdeling, og fortsætter derefter med at tage position i faldende orden, indtil den maksimale samlede tabsgrænse er nået

c)

CIU'en anvender gearing i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til dens mandat eller relevant lovgivning, hvor det er relevant.

Kapitalgrundlagskravene for alle positioner i den samme CIU, for hvilke de i første afsnit omhandlede beregninger anvendes, beregnes selvstændigt som en separat portefølje ved hjælp af den metode, der er beskrevet i dette kapitel.

5.   Et institut kan kun anvende de i stk. 1, litra a) eller b), omhandlede metoder, hvis CIU'en opfylder alle betingelserne i artikel 132, stk. 3, og artikel 132, stk. 4, litra a).«

5)

Artikel 325q ændres som følger:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   De deltavalutakursrisikofaktorer, som institutterne skal anvende på instrumenter, der er følsomme over for valutarisici, er alle spotvalutakurserne mellem den valuta, som et instrument er denomineret i, og instituttets indberetningsvaluta eller instituttets basisvaluta, hvis instituttet anvender en basisvaluta i overensstemmelse med stk. 7. Der er en undergruppe for hvert valutapar, som indeholder en enkelt risikofaktor og en enkelt nettofølsomhed.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   De curvaturevalutakursrisikofaktorer, som institutterne skal anvende på instrumenter med underliggende instrumenter, som er følsomme over for valuta, er de samme deltavalutakursrisikofaktorer som omhandlet i stk. 1.«

c)

Følgende stk. 5, 6 og 7 tilføjes:

»5.   Hvis en valutakurs, der er det underliggende instrument for et instrument, som er omfattet af kapitalgrundlagskrav vedrørende curvaturerisici, hverken henviser til instituttets indberetningsvaluta eller instituttets basisvaluta, kan instituttet dividere de tilsvarende i artikel 325g, stk. 2, omhandlede komponenter og, for hvilke xk er valutakursrisikofaktoren mellem en af de to valutaer for det underliggende instrument og instituttets indberetningsvaluta eller instituttets basisvaluta, alt efter hvad der er relevant, med 1,5.

6.   Med forbehold af den kompetente myndigheds godkendelse kan et institut dividere komponenterne og i artikel 325g, stk. 2, med 1,5 konsekvent for alle valutakursrisikofaktorerne i instrumenter vedrørende valuta og underlagt kapitalgrundlagskrav vedrørende curvaturerisiko, forudsat at eventuelle valutakursrisikofaktorer baseret på instituttets indberetningsvaluta eller eventuelt instituttets basisvaluta, som indgår i beregningen af disse komponenter, justeres samtidigt.

7.   Uanset stk. 1 og 3 kan et institut, med forbehold af den kompetente myndigheds godkendelse, erstatte sin indberetningsvaluta med en anden valuta (»basisvalutaen«) i alle spotvalutakurserne for at udtrykke delta- og curvaturevalutakursrisikofaktorerne, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

a)

Instituttet anvender kun én basisvaluta.

b)

Instituttet anvender basisvalutaen konsekvent på alle sine positioner i og uden for handelsbeholdningen.

c)

Instituttet har over for den kompetente myndighed godtgjort, at:

i)

anvendelse af den valgte basisvaluta udgør en passende risikorepræsentation for instituttets positioner, der er underlagt valutakursrisici

ii)

valget af basisvaluta er foreneligt med den måde, hvorpå instituttet internt forvalter disse valutakursrisici

iii)

valget af basisvaluta er ikke primært motiveret af ønsket om at reducere instituttets kapitalgrundlagskrav.

d)

Instituttet tager hensyn til risikoen forbundet med omregning mellem indberetningsvalutaen og basisvalutaen.

Et institut, der har fået tilladelse til at anvende en basisvaluta som omhandlet i første afsnit, skal konvertere de deraf følgende kapitalgrundlagskrav vedrørende valutakursrisiko til indberetningsvalutaen under anvendelse af den gældende spotvalutakurs mellem basisvalutaen og indberetningsvalutaen.«

6)

Artikel 325ae, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   For valutaer, der ikke indgår i underkategorien mest likvide valutaer omhandlet i artikel 325bd, stk. 7, litra b), er risikovægtene for følsomhederne over for den risikofrie rentes risikofaktorer følgende:

Tabel 3

Undergruppe

Løbetid

Risikovægt

1

0,25 år

1,7 %

2

0,5 år

1,7 %

3

1 år

1,6 %

4

2 år

1,3 %

5

3 år

1,2 %

6

5 år

1,1 %

7

10 år

1,1 %

8

15 år

1,1 %

9

20 år

1,1 %

10

30 år

1,1 %

2.   Institutter anvender en risikovægt på 1,6 % på alle følsomheder over for inflation og på valutabasisrisikofaktorer.«

7)

Tabel 4 i artikel 325ah, stk. 1, affattes således:

»Tabel 4

Undergruppe nr.

Kreditkvalitet

Sektor

Risikovægt

1

Alle

Medlemsstaters centrale forvaltning, herunder centralbanker

0,5 %

2

Kreditkvalitetstrin 1-3

Et tredjelands centrale forvaltning, herunder centralbanker, multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer omhandlet i artikel 117, stk. 2, eller artikel 118

0,5 %

3

Regional eller lokal myndighed og offentlige enheder

1,0 %

4

Enheder i den finansielle sektor, herunder kreditinstitutter, der er etableret af en central forvaltning eller en regional eller lokal myndighed, og støttelångivere

5,0 %

5

Råvarer, energi, industriprodukter, landbrug, fremstilling, råstofudvinding

3,0 %

6

Forbrugervarer og -tjenesteydelser, transport og godshåndtering, administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

3,0 %

7

Teknologi og telekommunikation

2,0 %

8

Sundhedspleje, forsyningsvirksomhed samt liberale og tekniske tjenesteydelser

1,5 %

9

 

Dækkede obligationer udstedt af kreditinstitutter i medlemsstater

1,0 %

10

Kreditkvalitetstrin 1

Dækkede obligationer udstedt af kreditinstitutter i tredjelande

1,5 %

Kreditkvalitetstrin 2-3

2,5 %

11

Kreditkvalitetstrin 4-6 og ikke kreditvurderet

Et tredjelands centrale forvaltning, herunder centralbanker, multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer omhandlet i artikel 117, stk. 2, eller artikel 118

2 %

12

Regional eller lokal myndighed og offentlige enheder

4,0 %

13

Enheder i den finansielle sektor, herunder kreditinstitutter, der er etableret af en central forvaltning eller en regional eller lokal myndighed, og støttelångivere

12,0 %

14

Råvarer, energi, industriprodukter, landbrug, fremstilling, råstofudvinding

7,0 %

15

Forbrugervarer og -tjenesteydelser, transport og godshåndtering, administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

8,5 %

16

Teknologi og telekommunikation

5,5 %

17

Sundhedspleje, forsyningsvirksomhed samt liberale og tekniske tjenesteydelser

5,0 %

18

Andre sektorer

12,0 %

19

Noterede kreditindekser, hvori et flertal af de enkelte dele er »investment grade«

1,5 %

20

Noterede kreditindekser, hvori et flertal af de enkelte dele ikke er »investment grade« eller kreditvurderet

5 %«

8)

Tabel 5 i artikel 325aj affattes således:

»Tabel 5

Undergruppe

1, 2 og 11

3 og 12

4 og 13

5 og 14

6 og 15

7 og 16

8 og 17

9 og 10

18

19

20

1, 2 og 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 og 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 og 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 og 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 og 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 og 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 og 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 og 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %

20«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)

Tabel 6 i artikel 325ak affattes således:

»Tabel 6

Undergruppe nr.

Kreditkvalitet

Sektor

Risikovægt

1

Alle

Medlemsstaters centrale forvaltning, herunder centralbanker

4,0 %

2

Kreditkvalitetstrin 1-3

Et tredjelands centrale forvaltning, herunder centralbanker, multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer omhandlet i artikel 117, stk. 2, eller artikel 118

4,0 %

3

Regional eller lokal myndighed og offentlige enheder

4,0 %

4

Enheder i den finansielle sektor, herunder kreditinstitutter, der er etableret af en central forvaltning eller en regional eller lokal myndighed, og støttelångivere

8,0 %

5

Råvarer, energi, industriprodukter, landbrug, fremstilling, råstofudvinding

5,0 %

6

Forbrugervarer og -tjenesteydelser, transport og godshåndtering, administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

4,0 %

7

Teknologi og telekommunikation

3,0 %

8

Sundhedspleje, forsyningsvirksomhed samt liberale og tekniske tjenesteydelser

2,0 %

9

Dækkede obligationer udstedt af kreditinstitutter i medlemsstater

3,0 %

10

Dækkede obligationer udstedt af kreditinstitutter i tredjelande

6,0 %

11

Kreditkvalitetstrin 4-6 og ikke kreditvurderet

Et tredjelands centrale forvaltning, herunder centralbanker, multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer omhandlet i artikel 117, stk. 2, eller artikel 118

13,0 %

12

Regional eller lokal myndighed og offentlige enheder

13,0 %

13

Enheder i den finansielle sektor, herunder kreditinstitutter, der er etableret af en central forvaltning eller en regional eller lokal myndighed, og støttelångivere

16,0 %

14

Råvarer, energi, industriprodukter, landbrug, fremstilling, råstofudvinding

10,0 %

15

Forbrugervarer og -tjenesteydelser, transport og godshåndtering, administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

12,0 %

16

Teknologi og telekommunikation

12,0 %

17

Sundhedspleje, forsyningsvirksomhed samt liberale og tekniske tjenesteydelser

12,0 %

18

Andre sektorer

13,0 %«

10)

Tabel 7 i artikel 325am, stk. 1, affattes således:

»Tabel 7

Undergruppe nr.

Kreditkvalitet

Sektor

Risikovægt

1

Ikkeefterstillede og kreditkvalitetstrin 1-3

RMBS — Prime

0,9 %

2

RMBS — Mid-Prime

1,5 %

3

RMBS — Sub-Prime

2,0 %

4

CMBS

2,0 %

5

Værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver (ABS) — studielån

0,8 %

6

ABS — kreditkort

1,2 %

7

ABS — bil

1,2 %

8

Strukturerede kreditobligationer (CLO) uden for ACTP'en

1,4 %

9

Efterstillede og kreditkvalitetstrin 1-3

RMBS — Prime

1,125 %

10

RMBS — Mid-Prime

1,875 %

11

RMBS — Sub-Prime

2,5 %

12

CMBS

2,5 %

13

ABS — studielån

1 %

14

ABS — kreditkort

1,5 %

15

ABS — bil

1,5 %

16

CLO uden for ACTP'en

1,75 %

17

Kreditkvalitetstrin 4-6 og ikke kreditvurderet

RMBS — Prime

1,575 %

18

RMBS — Mid-Prime

2,625 %

19

RMBS — Sub-Prime

3,5 %

20

CMBS

3,5 %

21

ABS — studielån

1,4 %

22

ABS — kreditkort

2,1 %

23

ABS — bil

2,1 %

24

CLO uden for ACTP'en

2,45 %

25

Andre sektorer

3,5 %«

11)

Tabel 8 i artikel 325ap, stk. 1, affattes således:

»Tabel 8

Undergruppe nr.

Markedskapitalisering

Økonomi

Sektor

Risikovægt for aktiespotkurs

Risikovægt for aktiegenkøbssats

1

Stor

Ny markedsøkonomi

Forbrugervarer og -tjenesteydelser, transport og godshåndtering, administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester, sundhedspleje og forsyningsvirksomhed

55 %

0,55 %

2

Telekommunikation og industriprodukter

60 %

0,60 %

3

Råvarer, energi, landbrug, fremstilling, råstofudvinding

45 %

0,45 %

4

Finansielle tjenesteydelser, herunder statsstøttede finansielle tjenesteydelser, ejendomsaktiviteter og teknologi

55 %

0,55 %

5

Højt udviklet økonomi

Forbrugervarer og -tjenesteydelser, transport og godshåndtering, administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester, sundhedspleje og forsyningsvirksomhed

30 %

0,30 %

6

Telekommunikation og industriprodukter

35 %

0,35 %

7

Råvarer, energi, landbrug, fremstilling, råstofudvinding

40 %

0,40 %

8

Finansielle tjenesteydelser, herunder statsstøttede finansielle tjenesteydelser, ejendomsaktiviteter og teknologi

50 %

0,50 %

9

Lille

Ny markedsøkonomi

Alle sektorer beskrevet under undergruppe nr. 1, 2, 3 og 4

70 %

0,70 %

10

Højt udviklet økonomi

Alle sektorer beskrevet under undergruppe nr. 5, 6, 7 og 8

50 %

0,50 %

11

Andre sektorer

70 %

0,70 %

12

Indekser for stor markedskapitalisering, højt udviklet økonomi

15 %

0,15 %

13

Andre indekser

25 %

0,25 %«

12)

Artikel 325aq ændres som følger:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Deltarisikokorrelationsparametret ρκl mellem to følsomheder S og S i samme undergruppe fastsættes til 99,90 %, hvis den ene er en følsomhed over for en aktiespotkurs, og den anden er en følsomhed over for en aktiegenkøbssats, og hvis de begge er relateret til det samme aktieudstedernavn.«

b)

Følgende indsættes som stk. 2, litra e):

»e)

80 % mellem to følsomheder i den samme undergruppe, der henhører under en af indeksundergrupperne (undergruppe nummer 12 eller 13).«

c)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Korrelationsparameteren ρkl mellem to følsomheder WSk og WSl over for aktiereporente i den samme undergruppe fastsættes i overensstemmelse med stk. 2, litra a) -d).«

13)

Artikel 325ar og 325as affattes således:

»Artikel 325ar

Korrelationer på tværs af undergrupper for aktierisiko

Korrelationsparameteren c finder anvendelse på aggregeringen af følsomheder mellem forskellige undergrupper.

Den fastsættes i forhold til undergrupperne i tabel 8 i artikel 325ap som følger:

a)

15 %, når de to undergrupper falder inden for undergruppe nr. 1-10

b)

0 %, når en af de to undergrupper falder inden for undergruppe nr. 11

c)

75 %, når de to undergrupper falder inden for undergruppe nr. 12 og 13

d)

45 %, hvis dette ikke er tilfældet.

Artikel 325as

Risikovægte for råvarerisiko

Risikovægtene for følsomheder over for råvarerisikofaktorer er som følger:

Tabel 9

Undergruppe nr.

Undergruppenavn

Risikovægt

1

Energi — faste brændsler

30 %

2

Energi — flydende brændsler

35 %

3

Energi — elektricitet og kulstofhandel

60 %

4

Fragt

80 %

5

Metaller — ikkeædle

40 %

6

Gasformige brændsler

45 %

7

Ædelmetaller (inklusive guld)

20 %

8

Korn og olieplanter

35 %

9

Husdyr og mejeriprodukter

25 %

10

Landbrugsprodukter

35 %

11

Andre råvarer

50 %«

14)

Artikel 325av, stk. 1, affattes således:

»1.   En risikovægt på 15 % finder anvendelse på alle følsomheder over for valutarisikofaktorer.«

15)

Tabel 11 i artikel 325ax, stk. 3, affattes således:

»Tabel 11

Risikoklasse

LHrisk class

Risikovægte

GIRR

60

100 %

CSR (ikkesecuritiseringer)

120

100 %

CSR securitiseringer (ACTP)

120

100 %

CSR securitiseringer (uden for ACTP'en)

120

100 %

Aktie (large cap og indekser)

20

77,78 %

Aktie (small cap og anden sektor)

60

100 %

Råvare

120

100 %

Valuta

40

100 %«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra 30. september 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2019.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Basel Committee on Banking Supervision, Minimum capital requirements for market risk. Denne publikation findes på Den Internationale Betalingsbanks websted (www.bis.org).


11.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/425

af 9. marts 2021

om suspension af handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse varer fra Amerikas Forenede Stater, som blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646, efter at der blev truffet afgørelse i en handelstvist i henhold til Verdenshandelsorganisationens tvistbilæggelsesforståelse

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 654/2014 af 15. maj 2014 om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 3286/94 om fastsættelse af fællesskabsprocedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Fællesskabets rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi (1), særlig artikel 7, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 7. november 2020 vedtog Kommissionen gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646 (2) om handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse varer fra Amerikas Forenede Stater (USA), efter at der er truffet afgørelse i en handelstvist i henhold til Verdenshandelsorganisationens (WTO) tvistbilæggelsesforståelse, som indeholder bestemmelser om pålæggelse af tillægstold på importen til Unionen af en række varer med oprindelse i USA.

(2)

I betragtning 9 i forordning (EU) 2020/1646 hedder det, at Kommissionen agter at suspendere anvendelsen af forordningen, hvis USA suspenderer modforanstaltningerne mod importen af visse varer fra Den Europæiske Union, for så vidt angår WTO-tvisterne om store civile fly.

(3)

Den 4. marts 2021 blev der indgået en aftale med USA om gensidigt at suspendere alle foranstaltninger i en periode på fire måneder for at åbne mulighed for forhandlinger om en afbalanceret bilæggelse af WTO-tvisterne om store civile fly, så snart de interne procedurer er afsluttet på begge sider.

(4)

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) nr. 654/2014 kan Kommissionen i særligt hastende tilfælde vedtage gennemførelsesretsakter, der straks finder anvendelse, om suspension af handelspolitiske foranstaltninger, hvis suspensionen vedrører en ændring af tredjelandets relevante foranstaltning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646 suspenderes i en periode på fire måneder fra nærværende forordnings ikrafttræden. Med forbehold af yderligere suspension eller ændring finder de toldsatser, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646, således igen anvendelse med virkning fra og med den 11. juli 2021.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 189 af 27.6.2014, s. 50; ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1843 af 6. oktober 2015 (EUT L 272 af 16.10.2015, s. 1) og ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/167 af 10. februar 2021 (EUT L 49 af 12.2.2021, s. 1).

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646 af 7. november 2020 om handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse varer fra Amerikas Forenede Stater, efter at der er truffet afgørelse i en handelstvist i henhold til Verdenshandelsorganisationens tvistbilæggelsesforståelse (EUT L 373 af 9.11.2020, s. 1).


11.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/426

af 10. marts 2021

om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1263/2011 for så vidt angår godkendelsen af Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som et fodertilsætningsstof til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Anvendelsen af præparatet af Lactococcus lactis NCIMB 30160 som fodertilsætningsstof blev godkendt til alle dyrearter ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1263/2011 (2) for en periode på ti år.

(2)

Godkendelsen blev efterfølgende ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1092 (3) i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår tilsætningsstoffets formulering.

(3)

Den foreslåede ændring vedrørte ikke den godkendelsesperiode, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1263/2011, som skulle forløbe indtil 26. december 2021. I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1092 blev det dog fejlagtigt indikeret, at godkendelsesperioden for Lactococcus lactis NCIMB 30160 skulle løbe indtil 16. august 2030. Denne fejl blev derfor indsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1263/2011 ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1092.

(4)

Af klarhedshensyn og af hensyn til retssikkerheden er det derfor nødvendigt at rette gennemførelsesforordning (EU) nr. 1263/2011 for så vidt angår godkendelsesperioden for Lactococcus lactis NCIMB 30160.

(5)

I gennemførelsesforordning (EU) 2020/1092 blev det fastsat, at ændringen af betingelserne for godkendelsen af tilsætningsstoffet Lactococcus lactis NCIMB 30160 kun vedrørte tilsætningsstoffets formulering. Der blev ikke nævnt noget behov for at ændre tilsætningsstoffets godkendelsesperiode. Derudover fastsættes det i artikel 9, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1831/2003, at godkendelser gives for en periode på ti år, og der findes ingen undtagelser for denne regel gennem en ændring af betingelserne for en godkendelse. Datoen den 26. december 2021 fortsatte endvidere med at blive nævnt i registret over fodertilsætningsstoffer som udløbsdatoen for godkendelsen af tilsætningsstoffet Lactococcus lactis NCIMB 30160 selv efter vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1092. Den foreslåede ændrings manglende tilbagevirkende kraft ville være i strid med princippet om ikke-forskelsbehandling mellem operatører, eftersom bevillingen af en forlænget godkendelsesperiode fra datoen for ikrafttrædelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1092 til tilsætningsstoffet Lactococcus lactis NCIMB 30160 udelukkende ville have været til gavn for operatører, der markedsfører eller anvender tilsætningsstoffet. Desuden anses den tilbagevirkende kraft i dette tilfælde ikke for at have nogen virkning på de pågældende operatørers berettigede forventninger. Endelig er den foreslåede ændring blevet fremlagt i en ikkestrafferetlig sammenhæng, eftersom den forkerte slutdato for godkendelsesperioden, som er nævnt i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1092, var en fejl. Nærværende forordning bør derfor gælde med tilbagevirkende kraft fra datoen for ikrafttrædelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1092.

(6)

For at bevare de interesserede parters berettigede forventninger og på grund af anvendelsen med tilbagevirkende kraft af den foreslåede ændring bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1263/2011 ændres som berigtiget i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 16. august 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1263/2011 af 5. december 2011 om godkendelse af Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) og Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter (EUT L 322 af 6.12.2011, s. 3).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1092 af 24. juli 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1263/2011 for så vidt angår godkendelsen af Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som et fodertilsætningsstof til alle dyrearter (EUT L 241 af 27.7.2020, s. 10).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1263/2011 berigtiges registreringen af tilsætningsstoffet Lactococcus lactis NCIMB 30160 med identifikationsnummer 1k2082 således:

 

I kolonnen »Godkendelse gyldig til« ændres datoen: »16.8.2030« til: »26.12.2021«.


11.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/427

af 10. marts 2021

om godkendelse af aktivstoffet 24-epibrassinolid som lavrisikostof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, sammenholdt med samme forordnings artikel 22, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 28. april 2017 indgav Suntton GmbH i henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 til Østrig en ansøgning om godkendelse af aktivstoffet 24-epibrassinolid.

(2)

I overensstemmelse med forordningens artikel 9, stk. 3, meddelte Østrig, som rapporterende medlemsstat, den 30. maj 2017 ansøgeren, de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«), at ansøgningen kunne antages.

(3)

Den 6. juni 2018 indsendte den rapporterende medlemsstat, med kopi til autoriteten, et udkast til en vurderingsrapport til Kommissionen, som indeholdt en vurdering af, hvorvidt aktivstoffet kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(4)

Autoriteten handlede i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009. I overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 anmodede den ansøgeren om at fremlægge supplerende oplysninger for medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten. Den rapporterende medlemsstats vurdering af de supplerende oplysninger blev den 22. oktober 2019 fremlagt for autoriteten i form af et opdateret udkast til vurderingsrapport.

(5)

Den 4. maj 2020 fremsendte autoriteten sin konklusion (2) om, hvorvidt aktivstoffet 24-epibrassinolid kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til ansøgeren, medlemsstaterne og Kommissionen. Autoriteten gjorde sin konklusion tilgængelig for offentligheden.

(6)

Kommissionen forelagde den 17. juli 2020 den reviderede vurderingsrapport om 24-epibrassinolid og den 4. december 2020 et udkast til forordning om godkendelse af 24-epibrassinolid for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

(7)

Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport.

(8)

Det er med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, og navnlig de anvendelsesformål, der er analyseret og beskrevet i den reviderede vurderingsrapport, fastslået, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt.

(9)

Kommissionen mener endvidere, at 24-epibrassinolid er et lavrisikoaktivstof i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 24-epibrassinolid er ikke et problematisk stof, og det opfylder de betingelser, der er fastsat i punkt 5.1 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(10)

24-epibrassinolid bør derfor godkendes som lavrisikostof.

(11)

I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (3) ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse af aktivstoffet

Godkendelsen af aktivstoffet 24-epibrassinolid, som opført i bilag I, godkendes på de betingelser, der er fastsat i samme bilag.

Artikel 2

Ændringer af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(2)  EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet), »"Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 24-epibrassinolide«. EFSA Journal 2020;6123 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6132 Tilgængelig online: www.efsa.europa.eu

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).


BILAG I

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

24-epibrassinolid

CAS-nr.: 78821-43-9

CIPAC-nr.: Ikke relevant

(3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10((2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl)5,6-dihydroxy-7a,9a-dimethylhexadecahydro-3Hbenzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-on

≥ 900 g/kg

31. marts 2021

31. marts 2036

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport af 4. december 2020, navnlig tillæg I og II.


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


BILAG II

I del D i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 tilføjes følgende:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed  (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

»27

24-epibrassinolid

CAS-nr.: 78821-43-9

CIPAC-nr.: Ikke relevant

(3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10((2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl)5,6-dihydroxy-7a,9a-dimethylhexadecahydro-3Hbenzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-on

≥ 900 g/kg

31. marts 2021

31. marts 2036

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport af 4. december 2020 , navnlig tillæg I og II.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


11.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/428

af 10. marts 2021

om indførelse af standardiserede dataformater til indsendelse af ansøgninger om godkendelse eller om ændring af betingelserne for godkendelse af aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 39f, stk. 2, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1381 (2) blev blandt andre Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1107/2009 (3) ændret med henblik på at styrke gennemsigtigheden og bæredygtigheden i EU's risikovurdering på alle områder i fødevarekæden, hvor Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) foretager en videnskabelig risikovurdering.

(2)

I artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 er det fastsat, at en ansøgning om godkendelse af et aktivstof eller om en ændring af betingelserne for en godkendelse indsendes i overensstemmelse med standardiserede dataformater.

(3)

Autoriteten har udarbejdet udkast til standardiserede dataformater baseret på IUCLID-softwarepakken med henblik på ansøgningerne om godkendelse og om ændringen af betingelserne for godkendelse af aktivstoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og relevante anmodninger om et videnskabeligt resultat.

(4)

For at sikre en høj grad af gennemsigtighed i autoritetens aktiviteter er det hensigtsmæssigt at muliggøre effektiv behandling af anmodninger til autoriteten om et videnskabeligt resultat og tillade, at dokumenter bliver indsendt, undersøgt, kopieret og printet, alt imens overholdelsen af de lovkrav, som er fastsat i EU-retten, sikres. Derfor bør der vedtages standardiserede dataformater til indsendelse af ansøgninger, som omhandlet i artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(5)

Eftersom nærværende forordning gennemfører bestemmelser i forordning (EF) nr. 178/2002, som finder anvendelse fra den 27. marts 2021, bør den anvendes fra samme dato.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning indføres der standardiserede dataformater til indsendelse af ansøgninger om godkendelse eller om ændring af betingelserne for godkendelse af aktivstoffer, jf. i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009, i overensstemmelse med artikel 7 i nævnte forordning.

2.   Den finder anvendelse på ansøgninger omhandlet i stk. 1, som er indsendt den 27. marts 2021 eller derefter.

Artikel 2

Vedtagelse af standardiserede dataformater

De standardiserede dataformater til godkendelsen af et aktivstof og dem til ændringen af betingelserne for en sådan godkendelse, som foreslået af autoriteten, baseret på IUCLID-softwarepakken og tilknyttet det centrale indsendelsessystem, som vil blive etableret i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1740 (4), indføres hermed.

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 27. marts 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1381 af 20. juni 2019 om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 1829/2003, (EF) nr. 1831/2003, (EF) nr. 2065/2003, (EF) nr. 1935/2004, (EF) nr. 1331/2008, (EF) nr. 1107/2009, (EU) 2015/2283 og direktiv 2001/18/EF (EUT L 231 af 6.9.2019, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1740 af 20. november 2020 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009, og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (EUT L 392 af 23.11.2020, s. 20).


Berigtigelser

11.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/27


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/47/EU af 3. april 2014 om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF

( Den Europæiske Unions Tidende L 127 af 29. april 2014 )

Side 144, artikel 13, stk. 3:

I stedet for:

»3.

De opfølgende procedurer, der er omhandlet i artikel 14, finder også anvendelse ved væsentlige eller farlige mangler med hensyn til fastgørelse af last.«

læses:

»3.

De opfølgende procedurer, der er omhandlet i artikel 14, kan også finde anvendelse ved væsentlige eller farlige mangler med hensyn til fastgørelse af last.«

Side 160, bilag II, tabellen, punkt 1.2.1 (Præstationer (E)), tredje kolonne (Årsager til, at køretøjet ikke kan godkendes), litra b):

I stedet for:

»b)

Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen.«

læses:

»b)

Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Eller køretøjet afviger ved bremseprøve på vej stærkt fra sin kurs under opbremsningen.«

Side 161, bilag II, tabellen, punkt 1.3.1 (Præstationer (E)), tredje kolonne (Årsager til, at køretøjet ikke kan godkendes), litra b):

I stedet for:

»b)

Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen«

læses:

»b)

Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Eller køretøjet afviger ved bremseprøve på vej stærkt fra sin kurs under opbremsningen.«


11.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/28


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU af 3. april 2014 om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF

( Den Europæiske Unions Tidende L 127 af 29. april 2014 )

Side 75, bilag I, tabellen, punkt 1.2.1 (Præstationer), tredje kolonne (Årsager til, at køretøjet ikke kan godkendes), litra b):

I stedet for:

»b)

Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen.«

læses:

»b)

Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Eller køretøjet afviger ved bremseprøve på vej stærkt fra sin kurs under opbremsningen.«

Side 77, bilag I, tabellen, punkt. 1.3.1 (Præstationer), tredje kolonne (Årsager til, at køretøjet ikke kan godkendes), litra b):

I stedet for:

»b)

Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen.«

læses:

»b)

Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Eller køretøjet afviger ved bremseprøve på vej stærkt fra sin kurs under opbremsningen.«