ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 77

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
5. marts 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (Euratom) 2021/390 af 20. februar 2020 om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og Republikken Indiens regering om forsknings- og udviklingssamarbejde vedrørende fredelig anvendelse af nuklear energi

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2021/391 af 4. marts 2021 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 208/2014 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/392 af 4. marts 2021 om overvågning og rapportering af data om CO2-emissioner fra personbiler og lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010 samt gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012, (EU) 2017/1152 og (EU) 2017/1153 ( 1 )

8

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/393 af 1. marts 2021 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, der er nedsat ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, for så vidt angår ændring af kapitel IIa i og bilag I og II til protokol 10 til nævnte aftale, om forenkling af kontrol og formaliteter i forbindelse med godstransport

27

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/394 af 4. marts 2021 om ændring af afgørelse 2014/119/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/395 af 4. marts 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/668 for så vidt angår harmoniserede standarder for elektrostatiske egenskaber for beskyttelsesbeklædning, beskyttelsesbeklædning til brandmænd og motorcyklister, beskyttelsesbeklædning, som anvendes af brugere af snowboards og beskyttelsestøj båret af sprøjteførere ved anvendelse af pesticider samt ved re-entry, beskyttelsesbeklædning med forøget synlighed til situationer med middel risiko, bjergbestigningsudstyr og beskyttelsesbeklædning mod termisk fare fra en elektrisk lysbue

35

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2151 af 17. december 2020 om fastsættelse af harmoniserede specifikationer for mærkning af engangsplastprodukter opført i del D i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ( EUT L 428 af 18.12.2020 )

40

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

5.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/1


RÅDETS AFGØRELSE (Euratom) 2021/390

af 20. februar 2020

om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og Republikken Indiens regering om forsknings- og udviklingssamarbejde vedrørende fredelig anvendelse af nuklear energi

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 101, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Kommissionen har i overensstemmelse med Rådets direktiver af 3. juli 2009 ført forhandlinger om en aftale mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og Republikken Indiens regering om forsknings- og udviklingssamarbejde vedrørende fredelig anvendelse af nuklear energi.

(2)

Disse forhandlinger er afsluttet på vellykket vis.

(3)

Europa-Kommissionens indgåelse af aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Europa-Kommissionens indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og Republikken Indiens regering om forsknings- og udviklingssamarbejde vedrørende fredelig anvendelse af nuklear energi godkendes herved. (*1)

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. februar 2020.

På Rådets vegne

B. DIVJAK

Formand


(*1)  Aftalen er offentliggjort i EUT L 440 af 30.12.2020, s. 1.


FORORDNINGER

5.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/2


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/391

af 4. marts 2021

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 208/2014 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 208/2014 af 5. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine (1), særlig artikel 14, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 5. marts 2014 forordning (EU) nr. 208/2014.

(2)

På grundlag af Rådets gennemgang bør oplysningerne om to personer udgå, og oplysningerne i bilag I til forordning (EU) nr. 208/2014 om retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse bør ajourføres.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 208/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 208/2014 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2021.

På Rådets vegne

A.P. ZACARIAS

Formand


(1)  EUT L 66 af 6.3.2014, s. 1.


BILAG

Bilag I til forordning (EU) nr. 208/2014 ændres således:

1)

I afdeling A (»Liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 2«) udgår oplysningerne om følgende personer:

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov.

2)

Afdeling B (»Ret til et forsvar og ret til en effektiv retsbeskyttelse«) affattes således:

»B.

Ret til et forsvar og ret til en effektiv retsbeskyttelse

Retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse i henhold til Ukraines strafferetsplejelov

Artikel 42 i Ukraines strafferetsplejelov (»strafferetsplejeloven«) fastsætter, at enhver person, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager, har ret til et forsvar og ret til en effektiv retsbeskyttelse. Dette omfatter: ret til information om, hvilken strafbar handling personen er mistænkt eller tiltalt for; ret til udtrykkelig og hurtig information om personens rettigheder i henhold til strafferetsplejeloven; ret til at have adgang til en forsvarsadvokat, når vedkommende første gang har anmodet herom; ret til at indgive begæring om proceduremæssige foranstaltninger; og ret til at anfægte afgørelser, handlinger og undladelser fra efterforskeres, offentlige anklageres og undersøgelsesdommeres side.

Artikel 303 i strafferetsplejeloven sondrer mellem afgørelser og undladelser, der kan anfægtes forud for retssagen (stk. 1), og afgørelser, handlinger og undladelser, der kan tages i betragtning i retten under den forberedende sagsbehandling (stk. 2). Artikel 306 i strafferetsplejeloven fastsætter, at klager over efterforskeres eller offentlige anklageres afgørelser, handlinger eller undladelser skal behandles af en lokal rets undersøgelsesdommer under tilstedeværelse af klageren eller dennes forsvarsadvokat eller retlige repræsentant. Artikel 308 i strafferetsplejeloven fastsætter, at klager over efterforskeres eller offentlige anklageres manglende overholdelse af en rimelig frist under efterforskningen forud for retssagen kan indgives til en overordnet offentlig anklager og skal behandles senest tre dage efter, at de er indgivet. Desuden anføres i artikel 309 i strafferetsplejeloven de afgørelser truffet af undersøgelsesdommere, der kan anfægtes ved appel, og at andre afgørelser kan gøres til genstand for retslig prøvelse under den forberedende sagsbehandling i retten. Endvidere er en række proceduremæssige efterforskningsforanstaltninger kun mulige, hvis en undersøgelsesdommer eller en ret har truffet en afgørelse (f.eks. beslaglæggelse af formuegoder i henhold til artikel 167-175 og frihedsberøvelsesforanstaltninger i henhold til artikel 176-178 i strafferetsplejeloven).

Anvendelse af retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse på hver af personerne på listen

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Viktor Fedorovych Yanukovych, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af afgørelse af 11. august 2020 fra Ukraines høje antikorruptionsdomstol, hvori domstolen behandlede begæringen fra Ukraines nationale kontor for bekæmpelse af korruption og gav tilladelse til at anholde Viktor Fedorovych Yanukovych. Undersøgelsesdommeren bekræftede i retsafgørelsen, at der foreligger en rimelig mistanke om, at Viktor Fedorovych Yanukovych har medvirket til en strafbar handling vedrørende uretmæssig tilegnelse, og bekræftede Viktor Fedorovych Yanukovychs status som mistænkt i straffesagen.

Den høje antikorruptionsdomstol fastslog desuden, at Viktor Fedorovych Yanukovych har opholdt sig uden for Ukraine siden 2014. Domstolen konkluderede, at der var tilstrækkelig grund til at antage, at Viktor Fedorovych Yanukovych skjulte sig for organerne, der står for efterforskningen forud for retssagen.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Viktor Fedorovych Yanukovych har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet i den høje antikorruptionsdomstols afgørelse, og som kan tilregnes Viktor Fedorovych Yanukovych, har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Vitalii Yuriyovych Zakharchenko, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af undersøgelsesdommerens afgørelser af 21. maj 2018, 23. november 2018 og 27. november 2019, der giver tilladelse til at frihedsberøve Vitalii Yuriyovych Zakharchenko.

Rådet har desuden oplysninger om, at de ukrainske myndigheder har truffet foranstaltninger til at eftersøge Vitalii Yuriyovych Zakharchenko. Den 12. februar 2020 besluttede efterforskningsorganet at opføre Vitalii Yuriyovych Zakharchenko på listen over internationalt eftersøgte og videresendte anmodningen til afdelingen for internationalt politisamarbejde hos Ukraines nationale politi med henblik på indførelse i INTERPOL's database.

Den 28. februar 2020 blev efterforskningen forud for retssagen genoptaget, og der blev foretaget procedure- og efterforskningsmæssige skridt. Efterforskningsorganet indstillede den 3. marts 2020 efterforskningen forud for retssagen og konkluderede, at Vitalii Yuriyovych Zakharchenko skjuler sig for efterforskningsorganet og retten for at unddrage sig strafansvar, at hans opholdssted er ukendt, og at alle efterforsknings- (eftersøgnings-) og proceduremæssige foranstaltninger, der kan iværksættes, uden at den mistænkte er til stede, er blevet iværksat. Denne afgørelse om indstilling kunne påklages.

Det kan ikke konstateres, at der er sket krænkelse af retten til et forsvar eller retten til en effektiv retsbeskyttelse under de omstændigheder, hvor forsvaret ikke udøver disse rettigheder.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Vitalii Yuriyovych Zakharchenko har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet ovenfor, og som kan tilregnes Vitalii Yuriyovych Zakharchenko, har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Viktor Pavlovych Pshonka, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af, at der blev afleveret en skriftlig meddelelse om mistanke den 22. december 2014, at afgørelsen af 16. juni 2017 om at stille straffesagen i bero kunne påklages, og af undersøgelsesdommerens afgørelser af 12. marts 2018, 13. august 2018 og 5. september 2019, der giver tilladelse til at frihedsberøve Viktor Pavlovych Pshonka med henblik på at fremstille ham for retten for at deltage i retsmødet vedrørende begæring om anvendelse af varetægtsfængsling.

Rådet har oplysninger om, at de ukrainske myndigheder har truffet foranstaltninger til at eftersøge Viktor Pavlovych Pshonka. Den 24. juli 2020 blev der sendt en anmodning om international retshjælp til Den Russiske Føderations kompetente myndigheder med henblik på at fastslå Viktor Pavlovych Pshonkas opholdssted og afhøre ham. Denne anmodning er stadig ikke imødekommet. Efterforskningen forud for retssagen blev stillet i bero den 24. juli 2020 grundet behovet for at foretage proceduremæssige foranstaltninger inden for rammerne af det internationale samarbejde.

De russiske myndigheder afslog de anmodninger om international retshjælp, der blev sendt til dem i 2016 og 2018.

Ukraines høje antikorruptionsdomstol afviste desuden i sin afgørelse af 2. oktober 2020 den klage, som Viktor Pavlovych Pshonkas advokat havde indgivet med henblik på annullation af meddelelsen om mistanke af 23. december 2014. Domstolen konkluderede, at meddelelsen om mistanke var blevet forkyndt i overensstemmelse med Ukraines strafferetsplejelov, og bekræftede Viktor Pavlovych Pshonkas status som mistænkt i straffesagen.

Ukraines høje antikorruptionsdomstol afviste den 7. maj 2020 og den 9. november 2020 en anmodning om at indlede en procedure, der blev fremsat på grundlag af en klage fra advokater over passivitet i straffesagen hos Ukraines nationale kontor for bekæmpelse af korruption. Appelafdelingen hos den høje antikorruptionsdomstol stadfæstede disse afgørelser henholdsvis den 1. juni 2020 og den 26. november 2020.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Viktor Pavlovych Pshonka har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet i den høje antikorruptionsdomstols afgørelse, og som kan tilregnes Viktor Pavlovych Pshonka, og den tidligere manglende imødekommelse af anmodningerne om international retshjælp har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Viktor Ivanovych Ratushniak, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af undersøgelsesdommerens afgørelser af 21. maj 2018, 23. november 2018 og 4. december 2019, der giver tilladelse til at frihedsberøve Viktor Ivanovych Ratushniak med henblik på at fremstille ham for retten for at deltage i retsmødet vedrørende begæring om anvendelse af varetægtsfængsling.

Rådet har oplysninger om, at de ukrainske myndigheder har truffet foranstaltninger til at eftersøge Viktor Ivanovych Ratushniak. Den 12. februar 2020 besluttede efterforskningsorganet at opføre Viktor Ivanovych Ratushniak på listen over internationalt eftersøgte og videresendte anmodningen til afdelingen for internationalt politisamarbejde hos Ukraines nationale politi med henblik på indførelse i INTERPOL's database.

Den 28. februar 2020 blev efterforskningen forud for retssagen genoptaget med henblik på at foretage procedure- og efterforskningsmæssige skridt. Efterforskningsorganet indstillede den 3. marts 2020 efterforskningen forud for retssagen og konkluderede, at Viktor Ivanovych Ratushniak skjuler sig for efterforskningsorganet og retten for at unddrage sig strafansvar, at hans opholdssted er ukendt, og at alle efterforsknings- (eftersøgnings-) og proceduremæssige skridt, der kan foretages, uden at den mistænkte er til stede, er blevet foretaget. Denne afgørelse om indstilling kunne påklages.

Det kan ikke konstateres, at der er sket krænkelse af retten til et forsvar eller retten til en effektiv retsbeskyttelse under de omstændigheder, hvor forsvaret ikke udøver disse rettigheder.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Viktor Ivanovych Ratushniak har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet ovenfor, og som kan tilregnes Viktor Ivanovych Ratushniak, har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Oleksandr Viktorovych Yanukovych, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund.

Rådet har oplysninger om, at de ukrainske myndigheder har truffet foranstaltninger til at eftersøge Oleksandr Viktorovych Yanukovych, der opholder sig i Den Russiske Føderation og unddrager sig efterforskningen.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Oleksandr Viktorovych Yanukovych har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet ovenfor, og som kan tilregnes Oleksandr Viktorovych Yanukovych, har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt for Artem Viktorovych Pshonka i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af, at der blev afleveret en skriftlig meddelelse om mistanke den 29. december 2014, at afgørelsen af 16. juni 2017 om at indstille straffesagen kunne påklages, og af undersøgelsesdommerens afgørelser af 12. marts 2018, 13. august 2018 og 5. september 2019, der giver tilladelse til at frihedsberøve Artem Viktorovych Pshonka med henblik på at fremstille ham for retten for at deltage i retsmødet vedrørende begæring om anvendelse af varetægtsfængsling.

Rådet har oplysninger om, at de ukrainske myndigheder har truffet foranstaltninger til at eftersøge Artem Viktorovych Pshonka. Den 24. juli 2020 blev der sendt en anmodning om international retshjælp til Den Russiske Føderations kompetente myndigheder med henblik på at fastslå den mistænktes opholdssted og afhøre ham. Denne anmodning er stadig ikke imødekommet. Efterforskningen forud for retssagen blev indstillet den 24. juli 2020 grundet behovet for at foretage proceduremæssige skridt inden for rammerne af det internationale samarbejde.

De russiske myndigheder afslog den anmodning om international retshjælp, der blev sendt til dem i 2018.

Ukraines høje antikorruptionsdomstol afviste i sin afgørelse af 8. juli 2020 den klage, som Artem Viktorovych Pshonkas advokat havde indgivet med henblik på annullation af afgørelsen af 30. april 2015 om at stille efterforskningen i bero forud for retssagen. Domstolen konkluderede også, at meddelelsen om mistanke var blevet forkyndt i overensstemmelse med Ukraines strafferetsplejelov, og bekræftede Artem Viktorovych Pshonkas status som mistænkt i straffesagen.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Artem Viktorovych Pshonka har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet i den høje antikorruptionsdomstols afgørelse, og som kan tilregnes Artem Viktorovych Pshonka, og den tidligere manglende imødekommelse af anmodningen om international retshjælp har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Serhiy Vitalyovych Kurchenko, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af undersøgelsesdommerens afgørelse af 7. marts 2018, der giver tilladelse til en særundersøgelse in absentia. Forsvaret blev endvidere den 28. marts 2019 underrettet om afslutningen af efterforskningen forud for retssagen og fik adgang til at gøre sig bekendt med materialet. Rådet har oplysninger om, at forsvaret er i færd med at gøre sig bekendt med materialet.

Appelretten i Odessa gav anklagemyndigheden medhold ved sin afgørelse af 29. april 2020 og idømte Serhiy Vitalyovych Kurchenko en forebyggende foranstaltning i form af varetægtsfængsling. Retten fastslog endvidere, at Serhiy Vitalyovych Kurchenko havde forladt Ukraine i 2014, og at hans opholdssted ikke kunne fastslås. Retten konkluderede, at Serhiy Vitalyovych Kurchenko skjuler sig for organerne, der står for efterforskningen forud for retssagen, for at undgå strafansvar.

Rådet blev underrettet om, at de ukrainske myndigheder den 29. april 2020 sendte en anmodning om international retshjælp til Den Russiske Føderation, som blev returneret den 28. juli 2020 uden at være blevet efterkommet.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Serhiy Vitalyovych Kurchenko har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet i afgørelsen fra Appelretten i Odessa, og som kan tilregnes Serhiy Vitalyovych Kurchenko, og den tidligere manglende imødekommelse af anmodningen om international retshjælp har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Oleksandr Viktorovych Klymenko, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af undersøgelsesdommerens afgørelser af 1. marts 2017 og 5. oktober 2018, der giver tilladelse til en særundersøgelse in absentia. Rådet noterer sig, at forsvaret blev underrettet om afslutningen af efterforskningen forud for retssagen i henholdsvis 2017 og 2018, og at det siden har modtaget materiale fra straffesagen med henblik på at gøre sig bekendt hermed. Forsvaret er i færd med at gennemgå og undersøge den store mængde materiale, der er til rådighed i forbindelse med efterforskningen forud for straffesagen. Rådet er af den opfattelse, at den lange periode til at gøre sig bekendt med materialet må tilskrives forsvaret.«


5.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/392

af 4. marts 2021

om overvågning og rapportering af data om CO2-emissioner fra personbiler og lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010 samt gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012, (EU) 2017/1152 og (EU) 2017/1153

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR ––

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 af 17. april 2019 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner og om ophævelse af forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 (1), og navnlig artikel 7, stk. 7, artikel 12, stk. 4, artikel 13, stk. 4, og artikel 15, stk. 7, heri, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Overvågning og rapportering af data om personbiler og lette erhvervskøretøjer, der er registreret i EU, er afgørende for, at de fastsatte præstationsnormer for CO2-emissioner i forordning (EU) 2019/631 fungerer korrekt. I betragtning af at denne forordning trådte i kraft den 1. januar 2020, er det relevant at forenkle og præcisere bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010 (2) og gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 (3) og samle disse i én samlet gennemførelsesforordning. Til rapportering af data for kalenderåret 2020 er det dog relevant at tillade overlapning af både de nye og de eksisterende bestemmelser indtil den 28. februar 2021.

(2)

Det er nødvendigt at fastsætte procedurer for overvågning og rapportering af data om nye personbiler og lette erhvervskøretøjer, som skal følges af medlemsstaternes kompetente myndigheder, fabrikanterne, Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur (EEA).

(3)

Den overvågnings- og rapporteringscyklus, der er fastsat i artikel 7 i forordning (EU) 2019/631, består af tre hovedtrin: en årlig rapportering fra medlemsstaternes myndigheder til Kommissionen af de foreløbige data baseret på registreringer af nye køretøjer i det foregående kalenderår, videresendelse til de berørte fabrikanter af de foreløbige data fra Kommissionen med støtte fra EEA, verificering af de pågældende data fra fabrikanterne og, hvis nødvendigt, underretning af Kommissionen om eventuelle rettelser til disse data.

(4)

Det bør tydeligt specificeres, hvilke foranstaltninger der skal træffes af de forskellige aktører som en del af ovennævnte tre trin inden for de relevante tidsfrister for at sikre robustheden og pålideligheden af det endelige datasæt, der offentliggøres af Kommissionen i henhold til artikel 9 i forordning (EU) 2019/631, og som anvendes som basis for fastsættelsen af fabrikantens gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og overholdelsen af fabrikantens specifikke CO2-emissionsmål.

(5)

I henhold til artikel 12 i forordning (EU) 2019/631 er Kommissionen fra 2021 forpligtet til at indsamle data om brændstof- eller energiforbrug under faktiske forhold i personbiler og lette erhvervskøretøjer, som registreres af indbyggede anordninger til overvågning af brændstof- og/eller energiforbrug som anført i artikel 4a i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 (4).

(6)

Sådanne data under faktiske forhold bør indsamles, så snart de er tilgængelige, da de er afgørende for så tidligt som muligt at kunne identificere, hvilken udvikling der finder sted over tid med hensyn til forskellen mellem emissioner og brændstof- eller energiforbrug og de tilsvarende typegodkendelsesværdier, både for at kunne overvåge effektiviteten af CO2-standarderne for så vidt angår reduktion af køretøjers CO2-emissioner og for at kunne informere offentligheden herom.

(7)

For at sikre, at det er muligt at få adgang til data vedrørende brændstof- og energiforbrug under faktiske forhold så tidligt som muligt, bør der være krav om, at fabrikanterne skal indsamle disse data for nye personbiler og lette erhvervskøretøjer, der registreres fra 1. januar 2021. Disse data kan enten indsamles gennem direkte dataoverførsler fra køretøjerne til fabrikanterne eller gennem de autoriserede forhandlere eller autoriserede værksteder, når der skal foretages service eller reparation af køretøjerne, og de indbyggede dataanordninger alligevel skal udlæses til andre formål. Hvis disse data gøres tilgængelige for en fabrikant, bør Kommissionen underrettes herom, begyndende med data vedrørende nye køretøjer, der er registreret i Den Europæiske Union for første gang i 2021.

(8)

I henhold til forordning (EU) 2017/1151 finder forpligtelsen til at forsyne køretøjer med indbyggede anordninger til overvågning af brændstof- og/eller energiforbrug ikke anvendelse på visse fabrikanter af små mængder af køretøjer, og det er derfor passende, at disse fabrikanter også bør fritages for forpligtelsen til at indsamle og rapportere data under faktiske forhold. Dette bør dog ikke forhindre fabrikanter af små mængder af køretøjer i at levere data under faktiske forhold, hvis de måtte ønske dette.

(9)

Data vedrørende brændstof- og energiforbrug under faktiske forhold bør indsamles af medlemsstaterne som en del af de tekniske kontroller, der udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU (5). For at lette denne opgave er det hensigtsmæssigt at afpasse forpligtelsen til at indsamle data under faktiske forhold efter kravene i direktiv 2014/45/EU, både med hensyn til de nationale tidsplaner for de tekniske kontroller og udlæsning af data fra køretøjernes indbyggede diagnosticeringsserieport. Dataindsamlingen bør derfor påbegyndes fra den første tekniske kontrol og bør ikke være påkrævet før den 20. maj 2023, som er den dato, hvor de organer og virksomheder, der udfører de pågældende kontroller, skal være klar med de nødvendige anordninger til dette, såsom scanningsværktøjer, i henhold til det pågældende direktiv. Medlemsstaterne bør dog ikke forhindres i at levere data før denne dato, hvis de ønsker dette.

(10)

Fabrikanter og medlemsstater bør rapportere de data under faktiske forhold, der er registreret i løbet af et kalenderår, til Kommissionen og EEA ved hjælp af de dataoverførselsprocedurer, der er angivet af EEA. Hvis disse data ikke er tilgængelige, hvilket navnlig kan være tilfældet i de første kalenderår efter 2021, bør fabrikanterne og medlemsstaterne underrette Kommissionen om dette og angive årsagerne hertil.

(11)

Data vedrørende brændstof- og energiforbrug under faktiske forhold bør indsamles sammen med køretøjets identifikationsnummer (VIN). VIN-nummeret anses for at være personoplysninger fra det øjeblik, køretøjet er registreret, og er derfor underlagt kravene om beskyttelse af sådanne oplysninger, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (6). Behandlingen af VIN-numre i henhold til forordning (EU) 2016/631 bør anses for at være lovpligtig i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2016/679. Endvidere bør det specificeres, at de virksomheder, der er involveret i indsamling, rapportering og behandling af VIN-numre, skal betragtes som værende dataansvarlige for disse data i henhold til definitionen i artikel 4, nr. 7, i forordning (EU) 2016/679, og, for så vidt angår EEA og Kommissionen, i henhold til artikel 3, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (7).Det bør også sikres, at VIN-numrene indsamles ved hjælp af sikre kommunikationsmidler, og at datasubjekterne, dvs. køretøjsindehaverne, informeres tilstrækkeligt i overensstemmelse med artikel 13 og 14 i forordning (EU) 2016/679.

(12)

Det bør også specificeres, hvordan dataene under faktiske forhold og VIN-numrene skal anvendes, og der bør angives en tidsperiode for, hvor længe disse data skal opbevares af de forskellige enheder, der er involveret i indsamling og rapportering heraf, Da formålet er at følge udviklingen af køretøjets præstationer under faktiske forhold i løbet af dets forventede levetid, bør der indsamles data for en periode på 15 år for samme køretøj, og disse bør opbevares af EEA i en periode på 20 år. Andre enheder, der indsamler og rapporterer data, bør imidlertid blot opbevare disse data, så længe det er nødvendigt for at klargøre dataene til overførsel til EEA.

(13)

Indsamlingen af data under faktiske forhold og af VIN-numre bør være fuldt gennemsigtig, og indehaverne af køretøjerne bør derfor have mulighed for at afvise at gøre disse data tilgængelige for fabrikanterne eller under de tekniske kontroller. Det bør bemærkes, at køretøjsindehaverens ret til afvisning ikke er baseret på artikel 21 i forordning (EU) 2016/679, og at en sådan afvisning kun bør anses for at være gyldig for så vidt angår de data, der er indsamlet i henhold til nærværende forordning.

(14)

Data, der skal offentliggøres i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2019/631, bør ikke give mulighed for at identificere individuelle køretøjer eller deres førere, men kun offentliggøres i anonymiserede og aggregerede data uden henvisning til VIN-numrene.

(15)

På baggrund af den vurdering, der henvises til i artikel 12, stk. 3, første afsnit, i forordning (EU) 2019/631, bør Kommissionen gennemgå visse aspekter af bestemmelserne om overvågning, rapportering og offentliggørelse af data vedrørende brændstof- og energiforbrug under faktiske forhold under hensyntagen til bl.a. tilgængeligheden af direkte dataoverførsler fra køretøjer.

(16)

For at sikre tilgængeligheden af typegodkendelsesdata med henblik på at etablere en procedure for verifikation af CO2-emissioner fra ibrugtagne personbiler og lette kommercielle køretøjer i henhold til kravene i artikel 13 i forordning (EU) 2019/631 bør indsamlingen af sådanne data under Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 (8) og (EU) 2017/1153 (9) fortsætte, også efter at forpligtelsen til at indsamle disse data i henhold til de nævnte forordninger ophører den 1. januar 2021.

(17)

Typegodkendelsesmyndighederne bør derfor sikre, at data i forbindelse med de kontroller, der udføres i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1151, fortsat registreres og overføres til Kommissionens Fælles Forskningscenter ved hjælp af den sikre overførselsprocedure, der er etableret til dette formål.

(18)

Fra den 1. januar 2021 er det ikke længere nødvendigt at bestemme CO2-emissionerne for personbiler og lette erhvervskøretøjer i henhold til NEDC (New European Drive Cycle) som fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 og (EU) 2017/1153, dog med undtagelse af hybride elkøretøjer med ekstern opladning, der markedsføres indtil den 31. december 2022, hvis en fabrikation ønsker at udnytte superkreditter, jf. artikel 5 i forordning (EU) 2019/631.

(19)

Da omstillingen fra NEDC-baserede standarder for CO2-emissioner til standarder baseret på den verdensomspændende harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer, der er fastsat i forordning (EU) 2017/1151, først vil være fuldt gennemført i slutningen af 2023 og først vil blive anvendt til endelig rapportering som en del af den årlige CO2-dataovervågningsproces i 2024, samt i lyset af navnlig bestemmelserne om miljøinnovationer og restkøretøjer, bør gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 og (EU) 2017/1153 fortsat være gældende indtil slutningen af 2024.

(20)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725 og afgav sine bemærkninger den 14. januar 2021.

(21)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Emne

1.   I denne forordning fastsættes detaljerede regler om procedurer for medlemsstaternes og fabrikanternes overvågning og rapportering af data vedrørende CO2-emissioner fra nye personbiler og lette erhvervskøretøjer samt data vedrørende CO2-emissioner og brændstof- og energiforbrug under faktiske forhold for disse køretøjer.

2.   Med henblik på at fastsætte proceduren for verifikation af CO2-emissioner for ibrugtagne køretøjer i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EU) 2019/631 indeholder denne forordning også bestemmelser om medlemsstaternes kompetente myndigheders rapportering af visse data registreret som en del af typegodkendelseskontrollerne i henhold til forordning (EU) 2017/1151.

Artikel 2

Definitioner

Ud over de definitioner, der er fastsat i artikel 3 i forordning (EU) 2019/631, forstås ved:

a)

»detaljerede overvågningsdata«: de detaljerede overvågningsdata, der er specificeret for personbiler i bilag II, del B, afsnit 2, i forordning (EU) 2019/631, og for lette erhvervskøretøjer i bilag III, del C, afsnit 2 til samme forordning

b)

»aggregerede overvågningsdata«: de aggregerede overvågningsdata, der er specificeret for personbiler i bilag II, del B, afsnit 1, i forordning (EU) 2019/631, og for lette erhvervskøretøjer i bilag III, del C, afsnit 1 til samme forordning

c)

»data under faktiske forhold«: de data, der henvises til i punkt 3.1, litra a) og b), og punkt 3.2, litra a)-g) og litra l), i bilag XXII til forordning (EU) 2017/1151, og som er indsamlet fra indbyggede anordninger til overvågning af brændstof- og/eller energiforbrug.

KAPITEL 2

RAPPORTERING AF DATA I HENHOLD TIL ARTIKEL 7 I FORORDNING (EU) 2019/631

Artikel 3

Aggregerede og detaljerede overvågningsdata

1.   Medlemsstaterne sikrer, at de aggregerede og detaljerede overvågningsdata vedligeholdes, indsamles, kontrolleres, verificeres og overføres rettidigt til Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur (EEA).

Medlemsstaterne sikrer, at anmodninger fra EEA om afklaring eller korrigering af de overførte data håndteres uden forsinkelse af de udpegede kontaktpersoner.

2.   De aggregerede og detaljerede overvågningsdata rapporteres i to separate datasæt for henholdsvis personbiler og lette erhvervskøretøjer i overensstemmelse med bilag II, del B, til forordning (EU) 2019/631 og bilag III, del C, til samme forordning.

3.   Medlemsstaterne overfører de aggregerede og detaljerede overvågningsdata via elektronisk dataoverførsel til det centrale dataregister (CDR), der administreres af EEA. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om overførsler af data.

Artikel 4

Foreløbige beregninger og data

1.   Kommissionen sikrer i samarbejde med EEA og i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2019/631, at den enkelte fabrikant og gruppe af fabrikanter, der er ansvarlige for nye personbiler eller lette erhvervskøretøjer, som registreres i Den Europæiske Union, underrettes om den foreløbige beregning af det specifikke emissionsmål og de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner samt om de data, der rapporteres af medlemsstaterne.

2.   De foreløbige beregninger og de i stk. 1 omhandlede data skal meddeles separat for personbiler og lette erhvervskøretøjer og skal indeholde de enkelte registreringer, der på baggrund af fabrikantens navn og verdensfabrikantens identifikationskode kan tilskrives den pågældende fabrikant.

3.   Det centrale dataregister, der henvises til i artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2019/631, skal indeholde alle dataregistreringer, der rapporteres af medlemsstaterne, med undtagelse af køretøjernes identifikationsnumre (VIN-numre).

VIN-numrene opbevares af EEA i 20 år fra den dato, hvor de først blev indlæst i det centrale dataregister eller EEA's forretningsdataregister (BDR).

Artikel 5

Fabrikantoplysninger

Fabrikanter, der markedsfører eller har til hensigt at markedsføre personbiler eller lette erhvervskøretøjer, der ligger inden for anvendelsesområdet for forordning (EU) 2019/631, på Den Europæiske Unions marked, skal uden forsinkelse meddele Kommissionen følgende oplysninger og eventuelle ændringer af disse oplysninger:

a)

fabrikantens navn, som fabrikanten angiver eller har til hensigt at angive på typeattesterne

b)

verdensfabrikantens identifikationskode, der svarer til de første tre tegn i VIN-nummeret, som de angiver eller har til hensigt at angive på typeattesterne

c)

af hensyn til den omtalte underretning i artikel 7, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EU) 2019/631 navn og adresse på kontaktpersonen, som repræsenterer fabrikanten og som underretningen om de foreløbige beregninger og data skal sendes til.

De i litra c) omhandlede navne og adresser anses for at være personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

Artikel 6

Meddelelse om fejl i de data, der anvendes til de foreløbige beregninger

1.   Hvis en fabrikant verificerer de foreløbige data i overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, første afsnit, i forordning (EU) 2019/631, anvendes det datasæt, som EEA har leveret til formålet.

2.   Hvis der identificeres en fejl i datasættet, skal fabrikanten, hvis muligt, rette denne og ved hjælp af en separat indførsel i datasættet for hver køretøjsregistrering med titlen »Fabrikantbemærkninger« angive en af følgende koder:

a)

Kode A, hvis registreringen er ændret af fabrikanten

b)

Kode B, hvis køretøjet ikke kan identificeres af fabrikanten

c)

Kode C, hvis køretøjet ligger uden for anvendelsesområdet for forordning (EU) 2019/631

d)

Kode D, hvis fabrikanten, som tilskrives et køretøj i kategori N1, er fabrikanten af det færdiggjorte komplette køretøj, men ikke af det ukomplette køretøj eller det færdiggjorte komplette basiskøretøj.

For så vidt angår litra b), anses et køretøj for at være uidentificerbart, hvis VIN-nummeret mangler eller er angivet forkert.

3.   Fabrikanter underretter Kommissionen om eventuelle fejl i overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, i forordning (EU) 2019/631 ved at indlæse det komplette korrigerede datasæt i BDR. De skal ligeledes til oplysning indsende en elektronisk kopi af meddelelsen til følgende e-mailadresser:

EC-CO2-LDV-implementation@ec.europa.eu

og

CO2-monitoring@eea.europa.eu

4.   Fabrikanter sikrer, at anmodninger om afklaring af rettelserne fra Kommissionen eller EEA behandles uden forsinkelse af deres kontaktpersoner, der udpeges i overensstemmelse med artikel 5, litra c), i denne forordning.

5.   Hvis en fabrikant ikke underretter Kommissionen om eventuelle fejl inden udløbet af den tremåneders periode, der er angivet i artikel 7, stk. 5, i forordning (EU) 2019/631, skal de foreløbige værdier, der er meddelt i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, i forordningen, anses for at være endelige.

Artikel 7

Rapportering af data vedrørende færdiggjorte komplette lette erhvervskøretøjer

Fabrikanter af et basiskøretøj i henhold til punkt 1.2.2 i bilag III til forordning (EU) 2019/631 skal overføre de omtalte data i dette punkt via elektronisk dataoverførsel til BDR senest tre måneder fra meddelelsen om de foreløbige data i overensstemmelse med artikel 4 i denne forordning.

Artikel 8

Rapportering af CO2-emissioner for NEDC i henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2019/631

1.   En fabrikant af nye personbiler, der registreres i kalenderåret 2021 eller 2022 med målte CO2-værdier for NEDC på mindre end 50 g CO2/km som angivet i artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153, skal rapportere disse målte CO2-værdier for NEDC til Kommissionen sammen med den meddelelse, der er omhandlet i artikel 6 i denne forordning.

2.   Kommissionen kan anmode fabrikanten om at fremsende de relevante typeattester og typegodkendelsescertifikater for at dokumentere de rapporterede CO2-emissionsværdier.

KAPITEL 3

INDSAMLING OG RAPPORTERING AF DATA UNDER FAKTISKE FORHOLD

Artikel 9

Indsamling og rapportering af data under faktiske forhold af fabrikanter

1.   Fabrikanter indsamler data under faktiske forhold sammen med VIN-numre for nye personbiler og nye lette erhvervskøretøjer, der registreres fra den 1. januar 2021, og som er udstyret med indbyggede anordninger til overvågning af brændstof- og/eller energiforbrug i henhold til artikel 4a i forordning (EU) 2017/1151, medmindre køretøjsindehaveren udtrykkeligt afviser at gøre disse data tilgængelige for fabrikanten eller dennes autoriserede forhandler eller autoriserede værksted.

2.   Hvis dataene under faktiske forhold og VIN-numrene ikke indsamles af fabrikanten via direkte dataoverførsel fra køretøjet, skal fabrikanten sikre, at data indsamles og overføres til vedkommende af den autoriserede forhandler eller autoriserede værksted, hver gang køretøjet indleveres til service eller reparation eller andre former for indgreb, og data skal udlæses fra den indbyggede diagnosticeringsserieport i køretøjet. Den enhed eller det scanningsværktøj, der anvendes, skal kunne udlæse data, da de registreres på den indbyggede anordning til overvågning af brændstof- og/eller energiforbrug. Udlæsningen af data skal være gratis og er ikke underlagt specifikke krav.

Fabrikanten og, hvis det er relevant, dennes autoriserede forhandler eller autoriserede værksted sikrer, at der benyttes sikre kommunikationsmidler til indsamlingen af VIN-numrene.

3.   Den 1. april hvert år gældende fra 2022 rapporterer fabrikanterne alle data under faktiske forhold og VIN-numre, der blev indsamlet i det foregående kalenderår, til Kommissionen, som angivet i tabel 1 i bilaget, ved at indlæse det i BDR.

Hvis flere registreringer, der henviser til samme VIN-nummer, er indsamlet af en fabrikant i samme kalenderår, er det den registrering med de data under faktiske forhold, der viser den højeste samlede tilbagelagte afstand, der skal rapporteres. Data under faktiske forhold for et bestemt køretøj indsamles for en periode på maksimalt 15 år fra den dato, hvor dataene for det pågældende køretøj blev rapporteret til EEA første gang.

Hvis en fabrikant anfører, at data under faktiske forhold ikke kan rapporteres, eller at de kun kan rapporteres delvist, indsender vedkommende en erklæring om dette til Kommissionen og angiver årsagerne hertil. Erklæringen og begrundelsen indlæses i BDR.

4.   Stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse på fabrikanter af små mængder af køretøjer som anført i artikel 15, stk. 11, i forordning (EU) 2017/1151.

Artikel 10

Indsamling og rapportering af data under faktiske forhold af medlemsstater

1.   Medlemsstaterne sikrer, at de organer eller virksomheder, der er angivet i artikel 4, stk. 2, i direktiv 2014/45/EU, indsamler data under faktiske forhold og VIN-numre for nye personbiler og nye lette erhvervskøretøjer, der registreres fra den 1. januar 2021, og som er udstyret med indbyggede anordninger til overvågning af brændstof- og/eller energiforbrug i henhold til artikel 4a i forordning (EU) 2017/1151.

Med virkning fra den 20. maj 2023 indsamles data under faktiske forhold sammen med VIN-numrene, når køretøjerne gennemgår tekniske kontroller i henhold til artikel 5 i direktiv 2014/45/EU, medmindre køretøjsindehaveren udtrykkeligt afviser at gøre disse data tilgængelige.

Dataene under faktiske forhold udlæses ved at anvende en anordning, der kan tilsluttes køretøjets elektroniske grænseflade, såsom et scanningsværktøj, i henhold til bilag III til direktiv 2014/45/EU. Den anvendte anordning skal kunne udlæse data, da de registreres på den indbyggede anordning til overvågning af brændstof- og/eller energiforbrug.

2.   Med virkning fra 2022 sikrer medlemsstaterne, at de data under faktiske forhold sammen med de VIN-numre, som anført i tabel 1 i bilaget, der blev indsamlet i det foregående kalenderår, årligt rapporteres til Kommissionen den 1. april ved at indlæse de pågældende data i det centrale dataregister. Hvis disse data ikke er tilgængelige, indlæses en erklæring herom samt årsagerne til, at disse data ikke er tilgængelige, i det centrale dataregister.

Medlemsstaterne sikrer, at data under faktiske forhold for et bestemt køretøj indsamles for en periode på maksimalt 15 år fra den dato, hvor dataene for det pågældende køretøj blev rapporteret til EEA første gang.

Medlemsstaterne og de organer og virksomheder, der er ansvarlige for indsamling af VIN-numre, sikrer, at der benyttes sikre kommunikationsmidler til nævnte indsamling.

Artikel 11

Forpligtelser vedrørende beskyttelse af personoplysninger

1.   Følgende virksomheder, der er ansvarlige for indsamling af VIN-numre sammen med data under faktiske forhold direkte fra køretøjerne, anses i forbindelse med indsamling og behandling af VIN-numrene for at være dataansvarlige for de relevante data i henhold til artikel 4, nr. 7), i forordning (EU) 2016/679:

a)

fabrikanterne i tilfælde af direkte dataoverførsler fra køretøjerne til fabrikanten

b)

de autoriserede forhandlere eller de autoriserede værksteder

c)

de organer eller virksomheder, der er ansvarlige for de tekniske kontroller.

Disse enheder sikrer, at de overholder deres forpligtelse til at formidle information til køretøjsindehaverne i deres egenskab af datasubjekter, jf. artikel 13 i den pågældende forordning.

2.   Hvis VIN-numrene er blevet indsamlet indirekte fra køretøjsindehaveren med henblik på artikel 3, 9 eller 10, sikrer medlemsstaterne og, hvis det er relevant, fabrikanterne i deres egenskab af dataansvarlige, at de overholder deres forpligtelse til at formidle information til køretøjsindehaverne, jf. artikel 14 i forordning (EU) 2016/679.

3.   EEA og Kommissionen betragtes i forbindelse med indsamling og behandling af VIN-numre i forbindelse med denne forordning som dataansvarlige i henhold til bestemmelserne i forordning (EU) 2018/1725.

4.   VIN-numrene og de data under faktiske forhold, der er indsamlet i overensstemmelse med artikel 9 og 10 i denne forordning, må ikke anvendes til andre formål end det, der er anført i artikel 12 i forordning (EU) 2019/631.

5.   VIN-numrene og de data under faktiske forhold, der er indsamlet i overensstemmelse med artikel 9 og 10, må udelukkende opbevares i følgende tidsrum:

a)

af fabrikanter, indtil disse data er blevet rapporteret i overensstemmelse med artikel 9, stk. 3,

b)

af autoriserede forhandlere og værksteder, indtil disse data er blevet overført til fabrikanten i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2,

c)

af organer og virksomheder, der er ansvarlige for tekniske kontroller, indtil disse data er blevet overført til EEA eller til den myndighed, der er udpeget af medlemsstaterne til at rapportere disse data til EEA i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2,

d)

af de myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne til at rapportere dataene under faktiske forhold til EEA, indtil disse data er blevet rapporteret i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2,

e)

af EEA i op til 20 år fra den dato, hvor dataene første gang blev indlæst i BDR i overensstemmelse med artikel 9, stk. 3, eller i det centrale dataregister i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2.

Artikel 12

Offentliggørelse af data under faktiske forhold

Med virkning fra december 2022 offentliggør Kommissionen hvert år anonymiserede og aggregerede datasæt, der skal opdeles i personbiler og lette erhvervskøretøjer med forbrændingsmotorer og hybride elkøretøjer med ekstern opladning (NOVC-HEV'er) i samme kategorier, herunder følgende data pr. fabrikant:

a)

det gennemsnitlige brændstofforbrug (l/100 km) baseret på de rapporterede data i henhold til artikel 9 og 10

b)

det gennemsnitlige elektriske energiforbrug (kWh/100 km) baseret på de rapporterede data i henhold til artikel 9 og 10

c)

De gennemsnitlige CO2-emissioner (g/km) beregnet på basis af de rapporterede data i henhold til artikel 9 og 10

d)

forskellen mellem det gennemsnitlige brændstofforbrug i henhold til litra a) og gennemsnittet af værdierne for brændstofforbrug i typeattesterne for de samme køretøjer som dem, der er rapporteret data under faktiske forhold for

e)

forskellen mellem det gennemsnitlige elektriske energiforbrug i henhold til litra b) og gennemsnittet af værdierne for elektrisk energiforbrug i typeattesterne for de samme køretøjer som dem, der er rapporteret data under faktiske forhold for

f)

forskellen mellem de gennemsnitlige CO2-emissioner i henhold til litra c) og gennemsnittet af værdierne for CO2-emissioner i typeattesterne for de samme køretøjer som dem, der er rapporteret data under faktiske forhold for.

Litra b) og e) finder kun anvendelse på OVC-HEV'er.

Artikel 13

Gennemgang

Kommissionen gennemgår på baggrund af den vurdering, der er anført i artikel 12, stk. 3, første afsnit, i forordning (EU) 2019/631, gennemførelsen af artikel 9 til 12 i denne forordning, navnlig med hensyn til følgende:

a)

antal køretøjer udstyret med anordninger til direkte dataoverførsel

b)

behovet for fabrikanternes fortsatte overvågning og rapportering af data under faktiske forhold

c)

tidsrummet, hvor der er behov for at overvåge og rapportere data under faktiske forhold

d)

Det passende niveau for aggregering af data, der skal offentliggøres af Kommissionen i henhold til artikel 12 i denne forordning.

KAPITEL 4

OVERVÅGNING OG RAPPORTERING AF DATA FRA KONTROLLER UDFØRT I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNING (EU) 2017/1151

Artikel 14

Prøvningsdata

1.   Typegodkendelsesmyndighederne sikrer, at de data, der er angivet i tabel 2 i bilaget, registreres for hver type 1-kontrol, der udføres i overensstemmelse med bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151.

2.   De registrerede data indlæses i et krypteret format til Kommissionens dedikerede server. Hvis dataene er indlæst korrekt, sendes en kvittering fra Kommissionens server til den enhed, der indlæste dataene.

3.   Prøvningsdataene offentliggøres ikke.

Artikel 15

Ophævelse

1.   Forordning (EU) nr. 1014/2010 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 ophæves med virkning fra den 1. marts 2021.

2.   Gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 og (EU) 2017/1153 ophæves med virkning fra den 1. januar 2025.

Artikel 16

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 111 af 25.4.2019, s. 13.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010 af 10. november 2010 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 293 af 11.11.2010, s. 15).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 af 3. april 2012 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 af 4.4.2012, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU af 3. april 2014 om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 51).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 af 2. juni 2017 om fastsættelse af en metode til at bestemme de nødvendige korrelationsparametre til at afspejle ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure for lette erhvervskøretøjer og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 644).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 af 2. juni 2017 om fastsættelse af en metode til bestemmelse af de nødvendige korrelationsparametre til afspejling af ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure og om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 679).


BILAG

1.   Indsamling og rapportering af data under faktiske forhold og VIN-numre i henhold til artikel 9 og 10

Tabel 1

Data, der skal rapporteres i henhold til artikel 9 og 10

Parameter

Enhed

Køretøjer i kategori M1 og N1

 

 

Køretøjer kun med forbrændingsmotor og hybride elkøretøjer med ikke-ekstern opladning  (1)

Hybride elkøretøjer med ekstern opladning  (2)

Køretøjets identifikationsnummer

Samlet brændstofforbrug (levetid)

l

Samlet tilbagelagt afstand (levetid)

km

Samlet brændstofforbrug under ladningsforbrug (levetid)

l

Samlet brændstofforbrug under førerbaseret valg til forbedring af ladning (levetid)

l

Samlet tilbagelagt afstand under ladningsforbrug med motoren slukket (levetid)

km

Samlet tilbagelagt afstand under ladningsforbrug med motoren tændt (levetid)

km

Samlet tilbagelagt afstand under førerbaseret valg til forbedring af ladning (levetid)

km

Samlet netenergi ind i batteriet (levetid)

kWh

2.   Rapportering af data i henhold til artikel 14

Følgende parametre skal rapporteres for hver interpolationsfamilie, dvs. for køretøj høj (VH) og, hvis relevant, køretøj lav (VL) eller køretøj M, for de type 1-prøvninger, der udføres i henhold til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151.

Medmindre andet er angivet i tabel 2, skal prøvningsdataene, hvis der udføres mere end én type 1-prøvning for køretøj høj eller køretøj lav, rapporteres i overensstemmelse med følgende:

a)

hvis der er tale om to type 1-prøvninger, prøvningsdata for type 1-prøvningen med de højest målte CO2-emissioner (kombineret)

b)

hvis der er tale om tre type 1-prøvninger, prøvningsdata for type 1-prøvningen med de gennemsnitlige målte CO2-emissioner (kombineret)

Tabel 2

Type 1-prøvningsdata

Nr.

Parametre

Enhed

Kilde (medmindre andet er angivet, er alle henvisninger til forordning (EU) 2017/1151)

Bemærkninger

1

Identifikationskode for interpolationsfamilie

Punkt 0, Afsnit II i typegodkendelsesattesten, tillæg 4 til bilag I.

Der skal indsendes data for hver typegodkendt interpolationsfamilie

2

Overordnet identifikationskode for interpolationsfamilie (hvis relevant)

Angiv den overordnede identifikationskode for interpolationsfamilie, hvis der er fastsat prøvningsdata for en anden interpolationsfamilie

3

Forlængelse af en typegodkendelse

EU-typegodkendelsesattest

0 = Nej | 1 = Ja — hvis prøvningen udføres med henblik på en forlængelse af en typegodkendelse

4

Fremdriftstype

 

Ren ICEV, OVC-HEV, NOVC-HEV

5

Køretøjskategori og -klasse

 

Punkt 0.4, tillæg 3 til bilag I

M1- eller N1-klasse 1, 2 eller 3

6

Tændingstype

 

Punkt 3.2.1.1, tillæg 3 til bilag I

Styret tænding eller kompressionstænding

7

Antal cylindere

Punkt 3.2.1.2, tillæg 3 til bilag I

Hvis antallet ikke er angivet, er standard 4

8

Motortakt

mm

Punkt 3.2.1.2.2, tillæg 3 til bilag I

 

9

Motorkapacitet

cm3

Punkt 3.2.1.3, tillæg 3 til bilag I

 

10

Motorens mærkeeffekt

kW

Punkt 3.2.1.8, tillæg 3 til bilag I

 

11

Motorhastighed ved motorens mærkeeffekt

min-1

Punkt 3.2.1.8, tillæg 3 til bilag I

Motorhastighed ved maksimal nettoeffekt

12

Brændstoftype

Punkt 3.2.2.1 i tillæg 3 til bilag I

Diesel/benzin/LPG/naturgas eller biomethan/ethanol (E85)/biodiesel/hydrogen

13

Dobbeltbrændstofkøretøj

Punkt 3.2.2.4, tillæg 3 til bilag I

0 = Nej | 1 = Ja

Hvis der er tale om dobbeltbrændstofkøretøjer, skal prøvningsresultaterne angives for begge brændstoftyper (skabeloner med to indtastninger)

14

Maksimal effekt for hver elektrisk maskine (P0, P1, P2, P2 planethjul, P3 eller P4)  (*1)

kW

Punkt 3.3.1.1.1, tillæg 3 til bilag I

OVC-HEV og NOVC-HEV

15

Antal REESS-celler

Punkt 3.3.2.1 Tillæg 3 til bilag I

OVC-HEV og NOVC-HEV

16

Servicebatterikapacitet

Ah

Punkt 3.4.4.5, tillæg 3 til bilag I

Kapacitet for lavspændingsbatteri

17

Nominel spænding for generator

V

Punkt 3.4.4.5, Tillæg 3 til Bilag I

Nominel spænding for generator (obligatorisk for ren ICEV)

18

Dækdimensioner (for/bag)

-

Punkt 3.5.7.1

Prøvningskøretøjets parametre, tillæg 3 til bilag I

Dækkode (f.eks. P195/55R1685H) for prøvningskøretøjets dæk

19

Køremodstandskoefficient F0

N

Punkt 3.5.7.1 Tillæg 3 til bilag I

VH og VL (hvis relevant)

20

Køremodstandskoefficient F1

N/(km/t)

Punkt 3.5.7.1 Tillæg 3 til bilag I

VH og VL (hvis relevant)

21

Køremodstandskoefficient F2

N/(km/t)2

Punkt 3.5.7.1 Tillæg 3 til bilag I

VH og VL (hvis relevant)

22

Gearkassetype

Punkt 4.5.1, tillæg 3 til bilag I

automatisk/manuelt/CVT/planetgear

23

Udvekslingsforhold i gearkasse

Punkt 4.6, tillæg 3 til bilag I

Separat for hvert gear

24

Endeligt udvekslingsforhold

Punkt 4.6, tillæg 3 til bilag I

Hvis køretøjet har mere end et endelig udvekslingsforhold, angives værdierne for hvert gear separat

25

Værdier for yderligere sikkerhedsmargin (ASM)

%

Punkt 4.6.1.7.1, tillæg 3 til bilag I

Rapportér værdierne, hvis de anvendes til beregning af gearskifte

26

Trækkende hjul

Punkt 1.7, tillæg 4 til bilag I

Tohjulstræk, firehjulstræk

27

CO2-emissioner i ladningsforbrugende tilstand (kombineret)

g CO2/km

Punkt 2.5.3.2, tillæg 4 til bilag I

Kun OVC-HEV

Hvis der er udført to eller tre prøvninger, skal alle resultater angives.

28

CO2-emissioner, vægtet, blandet (målt)

g CO2/km

2.5.3.3, tillæg 4 til bilag I

Kun OVC-HEV.

Hvis der er udført to eller tre prøvninger, skal alle resultater angives.

29

CO2-emissioner, vægtet, blandet (målt)

g CO2/km

Punkt 2.5.3.3, tillæg 4 til bilag I

Kun OVC-HEV

30

Ækvivalent rent elektrisk rækkevidde (EAER) blandet

km

Punkt 2.5.3.7.2, (EAER), tillæg 4 til bilag I

Kun OVC-HEV

31

Tomgangshastighed

min-1

Punkt 1.1.2, tillæg 8a til bilag I

Tomgangshastighed under varme forhold

32

Willans-faktorer (ICE) for CO2-emissioner

g CO2/MJ

Punkt 1.1.3, tillæg 8a til bilag I

Værdier i henhold til Tabel A6.App2/3, der anvendes til RCB-korrektion

33

Kapacitet for REESS-træk

Ah

Punkt 1.1.10, tillæg 8a til bilag I

OVC-HEV og NOVC-HEV

34

Teknologitype for REESS-træk

Punkt 1.1.10, Tillæg 8a til Bilag I

OVC-HEV og NOVC-HEV

35

Nominel eller tidsseriebaseret spænding for REESS-træk

V

Punkt 1.1.10, tillæg 8a til bilag I

OVC-HEV og NOVC-HEV

Nominelle eller tidsseriebaserede værdier anvendt til prøvning (20 Hz)

36

Prøvningsmasse

kg

Punkt 1.2.1 for VH og punkt 1.3.1 for VL, tillæg 8a, bilag I

VH og VL (hvis relevant)

37

Antal dynamometerakser under prøvningen

Punkt 2.1, tillæg 8a til bilag I

Indstilling af chassisdynamometer under type 1-prøvning (1-akse, 2-akse) for VH/VL

38

Alternator (jævnstrømsomformer — lavspænding — i tilfælde af NOVC- og OVC-HEV'er)

A

Som målt ved type 1-prøvning

Array: 1 Hz, 0,1A opløsning, eksternt måleudstyr synkroniseret med chassisdynamometeret

39

Ki Regenereringsfaktor

multiplikativ/additiv

v

Punkt 2.1.1.2.1, tillæg 8a til bilag I

CO2-emissioner For køretøjer uden periodiske regenereringssystemer svarer denne værdi til 1.

40

CO2 målt værdi lav fase

g CO2/km

Punkt 2.1.1.2.1, tillæg 8a til bilag I

Ukorrigeret målt værdi MCO2.p.1 for lav fase (ladningsbevarende værdi for NOVC- og OVC-HEV'er).

41

CO2 målt værdi middelfase

g CO2/km

Punkt 2.1.1.2.1, tillæg 8a til bilag I

Ukorrigeret målt værdi MCO2.p.1 for middelfase (ladningsbevarende værdi for NOVC- og OVC-HEV'er)

42

CO2 målt værdi høj fase

g CO2/km

Punkt 2.1.1.2.1, tillæg 8a til bilag I

Ukorrigeret målt værdi MCO2.p.1 for høj fase (ladningsbevarende værdi for NOVC- og OVC-HEV'er)

43

CO2 målt værdi ekstra høj fase

g CO2/km

Punkt 2.1.1.2.1, tillæg 8a til bilag I

Ukorrigeret målt værdi MCO2.p.1 — for ekstra høj fase (ladningsbevarende værdi for NOVC- og OVC-HEV'er).

44

CO2 målt værdi (blandet)

g CO2/km

Punkt 2.1.1.2.1, tillæg 8a til bilag I

Ukorrigeret målt værdi MCO2.c.1 for fuldstændig cyklus (ladningsbevarende værdi for NOVC- og OVC-HEV'er). Hvis der er udført to og tre prøvninger, skal alle målte resultater angives.

45

Målt CO2-værdi, korrigeret (kombineret)

g CO2/km

Punkt 2.1.1.2.1, tillæg 8a til bilag I

Kombinerede målte CO2-emissioner for køretøj H og L efter alle gældende korrektioner, MCO2,C,5 Hvis der er udført to og tre prøvninger, skal alle målte korrigerede resultater angives. For OVC-HEV og NOVC-HEV er dette den ladningsbevarende tilstand

46

CO2 oplyst værdi

g CO2/km

Punkt 2.1.1.2.1, tillæg 8a til bilag I

Oplyst værdi fra fabrikant

47

Korrektionsfaktor for ATCT-familie

Punkt 2.1.1.2.2, tillæg 8a til bilag I

Korrektionsfaktor for ATCT-familie (korrektion 14 °C)

48

Brændstofforbrug gennem type 1-prøvningen som registreret på den indbyggede anordning til overvågning af brændstofforbrug (OBFCM)

l

Punkt 2.1.1.3.1, tillæg 8a til bilag I

Brændstof forbrugt under prøvningen (ladningsbevarende værdi for NOVC-HEV og OVC-HEV). Hvis der er udført to og tre prøvninger, skal alle resultater angives.

49

Indeksnummer på overgangscyklus

Punkt 2.1.1.4.1.4, tillæg 8a til bilag I

For OVC-HEV angives indeksnummeret på overgangscyklussen

50

Nominel REESS-spænding

V

Punkt 1.1.10, tillæg 8a til bilag I

For lavspændingsbatteri som beskrevet i tillæg 2 til underbilag 6 til bilag XXI

51

RCB-korrektion

 

 

Korrektion udført?

0 = Nej | 1 = Ja

52

RCB-korrektionskoefficient

(g/km)/(Wh/km)

Punkt 2.1.1.2.1, tillæg 8a til bilag I

NOVC-HEV og OVC-HEV

53

Brændstofforbrug

l/100km

Fastsat i overensstemmelse med punkt 6 i underbilag 7 til bilag XXI og ved hjælp af resultaterne for kriterieemissioner og CO2-emissioner fra trin 2 i tabel A7/1

Ikke-afstemt brændstofforbrug for type 1-prøvning af køretøj høj og, hvis relevant, køretøj lav. Hvis der er udført to eller tre prøvninger, skal alle værdier rapporteres.

54

Tid

sek.

Som målt ved type 1-prøvning

Array: OBD- og chassisdynamometerdata, 1Hz

55

Hastighedsprofil (teoretisk)

km/t

Som anvendt ved type 1-prøvning

Array: 1Hz, opløsning 0,1km/t. Hvis denne ikke er angivet, anvendes den fartprofil, der er defineret i punkt 6 i underbilag 1 til bilag XXI, og navnlig til tabel A1/7-A1/9 A1/11 og A1/12

56

Hastighedsprofil (faktisk)

km/t

Som målt ved type 1-prøvning

Array: OBD- og chassisdynamometerdata, 1 Hz og 10 Hz, opløsning 0,1 km/t

57

Gear (teoretisk)

-

Som anvendt ved type 1-prøvning baseret på beregningerne defineret i underbilag 2 til bilag XXI

Array: 1 Hz. Obligatorisk for køretøjer med manuelt gear

58

Motorhastighed

omdr./min

Som målt ved type 1-prøvning

Array: 1 Hz, 10 omdr./min opløsning fra OBD

59

Motorkølemiddels temperatur

°C

Som målt ved type 1-prøvning

Array: OBD-data, 1 Hz, 1 °C opløsning

60

Servicebatteristrøm

A

Som målt ved type 1-prøvning

Array: 1 Hz, 0,1A opløsning, eksternt måleudstyr synkroniseret med chassisdynamometeret

61

Beregnet belastning

Som målt ved type 1-prøvning

Array: OBD-data, mindst 1 Hz (højere frekvenser muligt, 1 % opløsning), prøvningsmåling

62

Strømstyrke for REESS-træk

A

Som målt ved type 1-prøvning

20 Hz tidsserieværdier anvendt for prøvning(er) genprøvet til 1 Hz

Obligatorisk for NOVC-HEV og OVC-HEV

63

Brændstofflow til motor

g/s

Som målt ved type 1-prøvning

Øjeblikkeligt signal registreret for prøvningen (ladningsbevarende værdi for NOVC-HEV og OVC-HEV).

64

Brændstofflow til motor

l/t

Som målt ved type 1-prøvning

Som ovenfor

65

Brændstofflow til køretøj

g/s

Som målt ved type 1-prøvning

Som ovenfor

66

Kurve for fuld belastning for ICEV'er

kW vs. omdr./min

Fabrikantattest

Kurve for fuld belastning for ICEV'er over motorhastighedsintervallet fra n tomgang til n rated eller n max, eller n dv (n gvmax) × v max, afhængigt af hvad der er højest

67

Ladetilstand ved start for REESS-træk

%

Fabrikantattest

Ladetilstand ved start for REESS-træk ved ladningsbevarende tilstand (for OVC-HEV og NOVC-HEV)

68

Brændstofforbrug ved tomgang

g/s

Fabrikantattest

Brændstofforbrug ved tomgang under varme forhold

69

Generators maksimale effekt

kW

Fabrikantattest

 

70

Generatoreffektivitet

Fabrikantattest

Standardværdi = 0,67

71

Momentomformer

Fabrikantattest

0 = Nej, 1 = Ja Anvender køretøjet momentomformer?

72

Brændstofbesparende gear til automatgear

Fabrikantattest

0 = Nej, 1 = Ja

73

Turbo- eller superlader

Fabrikantattest

0 = Nej | 1 = Ja — Er motoren udstyret med en form for ladesystem?

74

Start-stop

Fabrikantattest

0 = Nej | 1 = Ja — Har køretøjet et start-stop-system?

75

Genvinding af bremseenergi

Fabrikantattest

0 = Nej | 1 = Ja — Har køretøjet energigenvindingsteknologier?

76

Variabel ventilaktivering

Fabrikantattest

0 = Nej | 1 = Ja — Har motoren en funktion til variabel ventilaktivering?

77

Varmestyring

Fabrikantattest

0 = Nej | 1 = Ja — Har køretøjet teknologier, der aktivt styrer temperaturen ved gearkassen?

78

Direkte indsprøjtning/brændstofindsprøjtning via port

Fabrikantattest

0 = PFI | 1 = DI

79

Mager forbrænding

Fabrikantattest

0 = Nej | 1 = Ja — Anvender motoren mager forbrænding?

80

Cylinderdeaktivering

Fabrikantattest

0 = Nej | 1 = Ja — Anvender motoren et cylinderdeaktiveringssystem? Hvis ja, angives forhold for aktiv cylinder

81

Recirkulation af udstødningsgas

Fabrikantattest

0 = Nej | 1 = Ja — Har køretøjet et eksternt EGR-system?

82

Partikelfilter

Fabrikantattest

0 = Nej | 1 = Ja — Har køretøjet et partikelfilter?

83

Selektiv katalytisk reduktion

Fabrikantattest

0 = Nej | 1 = Ja — Har køretøjet et SCR-system?

84

NOx-lagringskatalysator

Fabrikantattest

0 = Nej | 1 = Ja — Har køretøjet en NOx-lagringskatalysator?

85

Konfiguration af hybridkøretøj (P0, P1, P2, P2 planetgear, P3 eller P4)  (*1)

Fabrikantattest

Har køretøjet en elektrisk maskine, der anvendes til fremdrift af køretøjet og generering af elektrisk energi i positionen P0, P1, P2, P2 planetgear, P3 eller P4 eller en kombination heraf?

86

Maksimal momenteffekt for hver elektrisk maskine (P0, P1, P2, P2 planethjul, P3 eller P4)  (*1)

Nm

Fabrikantattest

 

87

For hver elektrisk maskine, forholdet mellem den elektriske maskines rotationshastighed og referencerotationshastigheden (P0, P1, P2, P2 planetgear, P3 eller P4)  (*1)

Fabrikantattest

 

88

Friløbsfunktion med motoren tændt

Fabrikantattest

Ja/Nej Har køretøjet en motortomgangsfunktion (tillader motortomgang under friløb for at spare brændstof)?

89

Friløbsfunktion med motoren slukket

Fabrikantattest

Ja/Nej Har køretøjet en motorstopfunktion (tillader motoren at slukke under friløb for at spare brændstof)?

90

Køretøj er ukomplet

Fabrikantattest

0 = Nej | 1 = Ja — Køretøjet er ukomplet?

91

Masse af køretøj i funktionsdygtig tilstand

kg

Punkt 1.1, tillæg 4 til bilag I

MRO for VH og VL (hvis relevant)

92

Hastighedsbegrænsning for køretøj

km/t

Cyklusudvælgelsesparametre punkt 1.2.3, tillæg 8a til bilag I

Angiv, hvorvidt der blev anvendt hastighedsbegrænsning (og dennes værdi) under type 1-prøvningen for VH og VL (hvis relevant)

93

Køretøjets maks. hastighed

km/t

Cyklusudvælgelsesparametre punkt 1.2.3, tillæg 8a til bilag I

Angiv køretøjets maks. hastighed for VH og VL (hvis relevant)

94

Yderligere oplysninger vedrørende gearskifteberegning

min-1

Gearskifte punkt 1.2.4, tillæg 8a til bilag I

Kun for køretøjer med manuelt gearskifte Oplysninger om n_min drive.

P1: den elektriske maskine er forbundet med motorens krumtapaksel og har derfor motorhastigheden som referencehastighed

P2: den elektriske maskine er monteret lige oven for transmissionen (gearkasse eller kontinuerlig variabel transmission) og har derfor transmissionens indgangshastighed som referencehastighed

P2 planetgear: den elektriske maskine er forbundet til gearet på et planetgearsæt, der ikke er forbundet til forbrændingsmotoren eller de endelige drivsider, der her omtales som planetsiden. I dette tilfælde er det hastighedsforhold, der skal specificeres, forholdet mellem den elektriske maskines og planetsidens omdrejningshastighed (referencehastighed), som afspejler et reduktionsgears hastighedsmultiplikationsvirkning/-reduktionsvirkning

P3: den elektriske maskine findes lige over den endelige drivrem for en drivaksel og har derfor den endelige drivrems angivne omdrejningshastighed som referencehastighed (dette inkluderer elektriske maskiner monteret på gearet af et planetgearsæt på den endelig drivside). Et køretøj kan have op til to P3-maskiner (en til frontakslen (P3a) og en til bagakslen (P3b)

P4: den elektriske maskine ligger neden for den endelige drivside og har derfor hjulhastigheden som referencehastighed. Et køretøj kan have op til fire P4-motorer (en for hvert hjul, hvor P4a indikerer forhjul og P4b baghjul).


(1)  Udelukkende drevet ved hjælp af mineralsk diesel, biodiesel, benzin, ethanol eller en kombination af disse brændstoffer.

(2)  Drevet ved hjælp af elektricitet og mineralsk diesel, biodiesel, benzin eller ethanol.

(*1)  P0: den elektriske maskine er forbundet med motorens drivrem og har derfor motorhastigheden som referencehastighed


AFGØRELSER

5.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/27


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2021/393

af 1. marts 2021

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, der er nedsat ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, for så vidt angår ændring af kapitel IIa i og bilag I og II til protokol 10 til nævnte aftale, om forenkling af kontrol og formaliteter i forbindelse med godstransport

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 10 til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1) (»EØS-aftalen«) om forenkling af kontrol og formaliteter i forbindelse med godstransport og om toldsikkerhedsforanstaltninger (»protokollen«) blev ændret ved Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 76/2009 (2) og trådte i kraft den 1. juli 2009.

(2)

I henhold til EØS-aftalens artikel 98 kan Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved EØS-aftalen (»Det Blandede EØS-Udvalg«), på sit næste møde eller ved brevveksling vedtage en afgørelse om ændring af kapitel IIa i og bilagene til protokollen.

(3)

I overensstemmelse med protokollens artikel 9h, stk. 3, er det nødvendigt at foretage ændringer i kapitel IIa i og bilag I og II til protokollen for at tage hensyn til udviklingen i EU-lovgivningen i spørgsmål, der er omfattet af dette kapitel og disse bilag. Hvis afgørelsen ikke kan vedtages med henblik på samtidig gennemførelse af ændringerne til protokollen og ændringerne til EU-lovgivningen, skal ændringerne i det udkast til afgørelse, som er blevet forelagt med henblik på de kontraherende parters vedtagelse, om muligt anvendes midlertidigt fra den 15. marts 2021, og således, at de kontraherende parters interne procedurer overholdes. Dette valg af dato falder sammen med den første frigivelse af Importkontrolsystem 2, som Norge har indvilliget i at deltage i.

(4)

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Blandede EØS-Udvalg for så vidt angår ændring af kapitel IIa i og bilag I og II til protokollen, bør fastlægges, da disse ændringer vil være bindende for Unionen.

(5)

Den holdning, som Unionen skal indtage i Det Blandede EØS-Udvalg, bør derfor baseres på udkastet til afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne på næste møde i Det Blandede EØS-Udvalg, der er nedsat ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller ved brevveksling, for så vidt angår ændring af kapitel IIa i og bilag I og II til protokol 10 til nævnte aftale, baseres på udkastet til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse (3).

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2021.

På Rådets vegne

A.P. ZACARIAS

Formand


(1)  EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.

(2)  Afgørelse nr. 76/2009 truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 76/2009 af 30. juni 2009 om ændring af EØS-aftalens protokol 10 om forenkling af kontrol og formaliteter i forbindelse med godstransport og af protokol 37 med den liste, der er omhandlet i artikel 101 (EUT L 232 af 3.9.2009, s. 40).

(3)  Jf. dokument ST 5661/21 på http://register.consilium.europa.eu.


5.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/29


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2021/394

af 4. marts 2021

om ændring af afgørelse 2014/119/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 5. marts 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/119/FUSP (1).

(2)

På grundlag af en gennemgang af afgørelse 2014/119/FUSP bør anvendelsen af restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer forlænges indtil den 6. september 2021 for så vidt angår én person og indtil den 6. marts 2022 for så vidt angår syv personer, og oplysningerne om to personer bør udgå. Oplysningerne i bilaget til afgørelse 2014/119/FUSP om retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, bør ajourføres.

(3)

Afgørelse 2014/119/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2014/119/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, stk. 2, affattes således:

»Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 6. marts 2022. For så vidt angår bilagets punkt 17 finder foranstaltningerne i artikel 1 anvendelse indtil den 6. september 2021.«

2)

Bilaget ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2021.

På Rådets vegne

A.P. ZACARIAS

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/119/FUSP af 5. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine (EUT L 66 af 6.3.2014, s. 26).


BILAG

Bilaget til afgørelse 2014/119/FUSP ændres således:

1)

I afdeling A (»Liste over personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 1«) udgår oplysningerne om følgende personer:

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov.

2)

Afdeling B (»Ret til et forsvar og ret til en effektiv retsbeskyttelse«) affattes således:

»B.

Ret til et forsvar og ret til en effektiv retsbeskyttelse

Retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse i henhold til Ukraines strafferetsplejelov

Artikel 42 i Ukraines strafferetsplejelov (»strafferetsplejeloven«) fastsætter, at enhver person, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager, har ret til et forsvar og ret til en effektiv retsbeskyttelse. Dette omfatter: ret til information om, hvilken strafbar handling personen er mistænkt eller tiltalt for; ret til udtrykkelig og hurtig information om personens rettigheder i henhold til strafferetsplejeloven; ret til at have adgang til en forsvarsadvokat, når vedkommende første gang har anmodet herom; ret til at indgive begæring om proceduremæssige foranstaltninger; og ret til at anfægte afgørelser, handlinger og undladelser fra efterforskeres, offentlige anklageres og undersøgelsesdommeres side.

Artikel 303 i strafferetsplejeloven sondrer mellem afgørelser og undladelser, der kan anfægtes forud for retssagen (stk. 1), og afgørelser, handlinger og undladelser, der kan tages i betragtning i retten under den forberedende sagsbehandling (stk. 2). Artikel 306 i strafferetsplejeloven fastsætter, at klager over efterforskeres eller offentlige anklageres afgørelser, handlinger eller undladelser skal behandles af en lokal rets undersøgelsesdommer under tilstedeværelse af klageren eller dennes forsvarsadvokat eller retlige repræsentant. Artikel 308 i strafferetsplejeloven fastsætter, at klager over efterforskeres eller offentlige anklageres manglende overholdelse af en rimelig frist under efterforskningen forud for retssagen kan indgives til en overordnet offentlig anklager og skal behandles senest tre dage efter, at de er indgivet. Desuden anføres i artikel 309 i strafferetsplejeloven de afgørelser truffet af undersøgelsesdommere, der kan anfægtes ved appel, og at andre afgørelser kan gøres til genstand for retslig prøvelse under den forberedende sagsbehandling i retten. Endvidere er en række proceduremæssige efterforskningsforanstaltninger kun mulige, hvis en undersøgelsesdommer eller en ret har truffet en afgørelse (f.eks. beslaglæggelse af formuegoder i henhold til artikel 167-175 og frihedsberøvelsesforanstaltninger i henhold til artikel 176-178 i strafferetsplejeloven).

Anvendelse af retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse på hver af personerne på listen

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Viktor Fedorovych Yanukovych, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af afgørelse af 11. august 2020 fra Ukraines høje antikorruptionsdomstol, hvori domstolen behandlede begæringen fra Ukraines nationale kontor for bekæmpelse af korruption og gav tilladelse til at anholde Viktor Fedorovych Yanukovych. Undersøgelsesdommeren bekræftede i retsafgørelsen, at der foreligger en rimelig mistanke om, at Viktor Fedorovych Yanukovych har medvirket til en strafbar handling vedrørende uretmæssig tilegnelse, og bekræftede Viktor Fedorovych Yanukovychs status som mistænkt i straffesagen.

Den høje antikorruptionsdomstol fastslog desuden, at Viktor Fedorovych Yanukovych har opholdt sig uden for Ukraine siden 2014. Domstolen konkluderede, at der var tilstrækkelig grund til at antage, at Viktor Fedorovych Yanukovych skjulte sig for organerne, der står for efterforskningen forud for retssagen.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Viktor Fedorovych Yanukovych har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet i den høje antikorruptionsdomstols afgørelse, og som kan tilregnes Viktor Fedorovych Yanukovych, har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Vitalii Yuriyovych Zakharchenko, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af undersøgelsesdommerens afgørelser af 21. maj 2018, 23. november 2018 og 27. november 2019, der giver tilladelse til at frihedsberøve Vitalii Yuriyovych Zakharchenko.

Rådet har desuden oplysninger om, at de ukrainske myndigheder har truffet foranstaltninger til at eftersøge Vitalii Yuriyovych Zakharchenko. Den 12. februar 2020 besluttede efterforskningsorganet at opføre Vitalii Yuriyovych Zakharchenko på listen over internationalt eftersøgte og videresendte anmodningen til afdelingen for internationalt politisamarbejde hos Ukraines nationale politi med henblik på indførelse i INTERPOL's database.

Den 28. februar 2020 blev efterforskningen forud for retssagen genoptaget, og der blev foretaget procedure- og efterforskningsmæssige skridt. Efterforskningsorganet indstillede den 3. marts 2020 efterforskningen forud for retssagen og konkluderede, at Vitalii Yuriyovych Zakharchenko skjuler sig for efterforskningsorganet og retten for at unddrage sig strafansvar, at hans opholdssted er ukendt, og at alle efterforsknings- (eftersøgnings-) og proceduremæssige foranstaltninger, der kan iværksættes, uden at den mistænkte er til stede, er blevet iværksat. Denne afgørelse om indstilling kunne påklages.

Det kan ikke konstateres, at der er sket krænkelse af retten til et forsvar eller retten til en effektiv retsbeskyttelse under de omstændigheder, hvor forsvaret ikke udøver disse rettigheder.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Vitalii Yuriyovych Zakharchenko har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet ovenfor, og som kan tilregnes Vitalii Yuriyovych Zakharchenko, har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Viktor Pavlovych Pshonka, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af, at der blev afleveret en skriftlig meddelelse om mistanke den 22. december 2014, at afgørelsen af 16. juni 2017 om at stille straffesagen i bero kunne påklages, og af undersøgelsesdommerens afgørelser af 12. marts 2018, 13. august 2018 og 5. september 2019, der giver tilladelse til at frihedsberøve Viktor Pavlovych Pshonka med henblik på at fremstille ham for retten for at deltage i retsmødet vedrørende begæring om anvendelse af varetægtsfængsling.

Rådet har oplysninger om, at de ukrainske myndigheder har truffet foranstaltninger til at eftersøge Viktor Pavlovych Pshonka. Den 24. juli 2020 blev der sendt en anmodning om international retshjælp til Den Russiske Føderations kompetente myndigheder med henblik på at fastslå Viktor Pavlovych Pshonkas opholdssted og afhøre ham. Denne anmodning er stadig ikke imødekommet. Efterforskningen forud for retssagen blev stillet i bero den 24. juli 2020 grundet behovet for at foretage proceduremæssige foranstaltninger inden for rammerne af det internationale samarbejde.

De russiske myndigheder afslog de anmodninger om international retshjælp, der blev sendt til dem i 2016 og 2018.

Ukraines høje antikorruptionsdomstol afviste desuden i sin afgørelse af 2. oktober 2020 den klage, som Viktor Pavlovych Pshonkas advokat havde indgivet med henblik på annullation af meddelelsen om mistanke af 23. december 2014. Domstolen konkluderede, at meddelelsen om mistanke var blevet forkyndt i overensstemmelse med Ukraines strafferetsplejelov, og bekræftede Viktor Pavlovych Pshonkas status som mistænkt i straffesagen.

Ukraines høje antikorruptionsdomstol afviste den 7. maj 2020 og den 9. november 2020 en anmodning om at indlede en procedure, der blev fremsat på grundlag af en klage fra advokater over passivitet i straffesagen hos Ukraines nationale kontor for bekæmpelse af korruption. Appelafdelingen hos den høje antikorruptionsdomstol stadfæstede disse afgørelser henholdsvis den 1. juni 2020 og den 26. november 2020.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Viktor Pavlovych Pshonka har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet i den høje antikorruptionsdomstols afgørelse, og som kan tilregnes Viktor Pavlovych Pshonka, og den tidligere manglende imødekommelse af anmodningerne om international retshjælp har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Viktor Ivanovych Ratushniak, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af undersøgelsesdommerens afgørelser af 21. maj 2018, 23. november 2018 og 4. december 2019, der giver tilladelse til at frihedsberøve Viktor Ivanovych Ratushniak med henblik på at fremstille ham for retten for at deltage i retsmødet vedrørende begæring om anvendelse af varetægtsfængsling.

Rådet har oplysninger om, at de ukrainske myndigheder har truffet foranstaltninger til at eftersøge Viktor Ivanovych Ratushniak. Den 12. februar 2020 besluttede efterforskningsorganet at opføre Viktor Ivanovych Ratushniak på listen over internationalt eftersøgte og videresendte anmodningen til afdelingen for internationalt politisamarbejde hos Ukraines nationale politi med henblik på indførelse i INTERPOL's database.

Den 28. februar 2020 blev efterforskningen forud for retssagen genoptaget med henblik på at foretage procedure- og efterforskningsmæssige skridt. Efterforskningsorganet indstillede den 3. marts 2020 efterforskningen forud for retssagen og konkluderede, at Viktor Ivanovych Ratushniak skjuler sig for efterforskningsorganet og retten for at unddrage sig strafansvar, at hans opholdssted er ukendt, og at alle efterforsknings- (eftersøgnings-) og proceduremæssige skridt, der kan foretages, uden at den mistænkte er til stede, er blevet foretaget. Denne afgørelse om indstilling kunne påklages.

Det kan ikke konstateres, at der er sket krænkelse af retten til et forsvar eller retten til en effektiv retsbeskyttelse under de omstændigheder, hvor forsvaret ikke udøver disse rettigheder.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Viktor Ivanovych Ratushniak har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet ovenfor, og som kan tilregnes Viktor Ivanovych Ratushniak, har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Oleksandr Viktorovych Yanukovych, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund.

Rådet har oplysninger om, at de ukrainske myndigheder har truffet foranstaltninger til at eftersøge Oleksandr Viktorovych Yanukovych, der opholder sig i Den Russiske Føderation og unddrager sig efterforskningen.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Oleksandr Viktorovych Yanukovych har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet ovenfor, og som kan tilregnes Oleksandr Viktorovych Yanukovych, har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt for Artem Viktorovych Pshonka i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af, at der blev afleveret en skriftlig meddelelse om mistanke den 29. december 2014, at afgørelsen af 16. juni 2017 om at indstille straffesagen kunne påklages, og af undersøgelsesdommerens afgørelser af 12. marts 2018, 13. august 2018 og 5. september 2019, der giver tilladelse til at frihedsberøve Artem Viktorovych Pshonka med henblik på at fremstille ham for retten for at deltage i retsmødet vedrørende begæring om anvendelse af varetægtsfængsling.

Rådet har oplysninger om, at de ukrainske myndigheder har truffet foranstaltninger til at eftersøge Artem Viktorovych Pshonka. Den 24. juli 2020 blev der sendt en anmodning om international retshjælp til Den Russiske Føderations kompetente myndigheder med henblik på at fastslå den mistænktes opholdssted og afhøre ham. Denne anmodning er stadig ikke imødekommet. Efterforskningen forud for retssagen blev indstillet den 24. juli 2020 grundet behovet for at foretage proceduremæssige skridt inden for rammerne af det internationale samarbejde.

De russiske myndigheder afslog den anmodning om international retshjælp, der blev sendt til dem i 2018.

Ukraines høje antikorruptionsdomstol afviste i sin afgørelse af 8. juli 2020 den klage, som Artem Viktorovych Pshonkas advokat havde indgivet med henblik på annullation af afgørelsen af 30. april 2015 om at stille efterforskningen i bero forud for retssagen. Domstolen konkluderede også, at meddelelsen om mistanke var blevet forkyndt i overensstemmelse med Ukraines strafferetsplejelov, og bekræftede Artem Viktorovych Pshonkas status som mistænkt i straffesagen.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Artem Viktorovych Pshonka har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet i den høje antikorruptionsdomstols afgørelse, og som kan tilregnes Artem Viktorovych Pshonka, og den tidligere manglende imødekommelse af anmodningen om international retshjælp har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Serhiy Vitalyovych Kurchenko, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af undersøgelsesdommerens afgørelse af 7. marts 2018, der giver tilladelse til en særundersøgelse in absentia. Forsvaret blev endvidere den 28. marts 2019 underrettet om afslutningen af efterforskningen forud for retssagen og fik adgang til at gøre sig bekendt med materialet. Rådet har oplysninger om, at forsvaret er i færd med at gøre sig bekendt med materialet.

Appelretten i Odessa gav anklagemyndigheden medhold ved sin afgørelse af 29. april 2020 og idømte Serhiy Vitalyovych Kurchenko en forebyggende foranstaltning i form af varetægtsfængsling. Retten fastslog endvidere, at Serhiy Vitalyovych Kurchenko havde forladt Ukraine i 2014, og at hans opholdssted ikke kunne fastslås. Retten konkluderede, at Serhiy Vitalyovych Kurchenko skjuler sig for organerne, der står for efterforskningen forud for retssagen, for at undgå strafansvar.

Rådet blev underrettet om, at de ukrainske myndigheder den 29. april 2020 sendte en anmodning om international retshjælp til Den Russiske Føderation, som blev returneret den 28. juli 2020 uden at være blevet efterkommet.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Serhiy Vitalyovych Kurchenko har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet i afgørelsen fra Appelretten i Odessa, og som kan tilregnes Serhiy Vitalyovych Kurchenko, og den tidligere manglende imødekommelse af anmodningen om international retshjælp har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Oleksandr Viktorovych Klymenko, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af undersøgelsesdommerens afgørelser af 1. marts 2017 og 5. oktober 2018, der giver tilladelse til en særundersøgelse in absentia. Rådet noterer sig, at forsvaret blev underrettet om afslutningen af efterforskningen forud for retssagen i henholdsvis 2017 og 2018, og at det siden har modtaget materiale fra straffesagen med henblik på at gøre sig bekendt hermed. Forsvaret er i færd med at gennemgå og undersøge den store mængde materiale, der er til rådighed i forbindelse med efterforskningen forud for straffesagen. Rådet er af den opfattelse, at den lange periode til at gøre sig bekendt med materialet må tilskrives forsvaret.«


5.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/395

af 4. marts 2021

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/668 for så vidt angår harmoniserede standarder for elektrostatiske egenskaber for beskyttelsesbeklædning, beskyttelsesbeklædning til brandmænd og motorcyklister, beskyttelsesbeklædning, som anvendes af brugere af snowboards og beskyttelsestøj båret af sprøjteførere ved anvendelse af pesticider samt ved re-entry, beskyttelsesbeklædning med forøget synlighed til situationer med middel risiko, bjergbestigningsudstyr og beskyttelsesbeklædning mod termisk fare fra en elektrisk lysbue

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (1), særlig artikel 10, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 (2) formodes personlige værnemidler, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, at være i overensstemmelse med de væsentligste sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til nævnte forordning, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf.

(2)

Ved brev M/031 med titlen »Standardiseringsmandat til CEN/Cenelec vedrørende standarder for personlige værnemidler« fremsendte Kommissionen en anmodning til Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (Cenelec) med henblik på at udvikle og udarbejde harmoniserede standarder til støtte for Rådets direktiv 89/686/EØF (3).

(3)

På grundlag af standardiseringsanmodning M/031 udarbejdede CEN adskillige nye standarder og reviderede en række eksisterende harmoniserede standarder.

(4)

Den 19. november 2020 udløb standardiseringsanmodning M/031 og blev erstattet af en ny standardiseringsanmodning som fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2020) 7924 (4).

(5)

Eftersom forordning (EU) 2016/425 overtog de væsentligste sundheds- og sikkerhedskrav til personlige værnemidler, som er fastsat i direktiv 89/686/EØF, dækkes de harmoniserede standarder, som er udarbejdet i henhold til standardiseringsanmodning M/031, af standardiseringsanmodningen i gennemførelsesafgørelse C(2020) 7924. Referencerne herfor bør derfor offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Det kan derfor undtagelsesvis accepteres, at sådanne standarder, der er udviklet og offentliggjort af CEN og Cenelec i overgangsperioden mellem standardiseringsanmodning M/031 og standardiseringsanmodningen i gennemførelsesafgørelse C(2020) 7924, ikke indeholder en udtrykkelig henvisning til standardiseringsanmodningen i gennemførelsesafgørelse C(2020)7924.

(6)

På grundlag af standardiseringsanmodning M/031 og standardiseringsanmodningen i gennemførelsesafgørelse C(2020) 7924, har CEN og Cenelec udarbejdet følgende harmoniserede standarder til støtte for forordning (EU) 2016/425: EN 17109:2020 for individuelle sikkerhedssystemer for klatrebaner, EN ISO 20320:2020 for håndledsbeskyttere til brugere af snowboards, ændringen EN ISO 27065:2017/A1:2019 til harmoniseret standard EN ISO 27065:2017 for ydelseskrav til beskyttelsestøj båret af sprøjteførere ved anvendelse af pesticider samt ved re-entry og EN 61482-2:2020 for beskyttelsesbeklædning mod termisk fare fra en elektrisk lysbue.

(7)

På grundlag af standardiseringsanmodning M/031 og standardiseringsanmodningen i gennemførelsesafgørelse C(2020) 7924 har CEN revideret de harmoniserede standarder EN 469:2005 som ændret ved EN 469:2005/A1:2006 og korrigeret ved EN 469:2005/AC:2006 og EN 1149-5:2008, hvis referencer er offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende (5). Denne revision førte til vedtagelse af de harmoniserede standarder EN 469:2020 for krav til ydeevne for beskyttelsesbeklædning beregnet til brandbekæmpelse og EN 1149-5:2018 for elektrostatiske egenskaber for beskyttelsesbeklædning.

(8)

På grundlag af standardiseringsanmodning M/031 og standardiseringsanmodningen i gennemførelsesafgørelse C(2020) 7924 har CEN revideret de harmoniserede standarder EN 13595-1:2002 og EN 13595-3:2002, hvis referencer er offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende (6). Denne revision førte til vedtagelse af de harmoniserede standarder EN 17092-2:2020 for klasse AAA-beskyttelsesbeklædning til motorcyklister, EN 17092-3:2020 for klasse AA-beskyttelsesbeklædning til motorcyklister, EN 17092-4:2020 for klasse A-beskyttelsesbeklædning til motorcyklister, EN 17092-5:2020 for klasse B-beskyttelsesbeklædning til motorcyklister og EN 17092-6:2020 for klasse C-beskyttelsesbeklædning til motorcyklister.

(9)

På grundlag af standardiseringsanmodning M/031 og standardiseringsanmodningen i gennemførelsesafgørelse C(2020) 7924 har CEN revideret de harmoniserede standarder EN 1150:1999 og EN 13356:2001, hvis referencer er offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende (7). Dette førte til vedtagelse af harmoniseret standard EN 17353:2020 for beskyttelsesbeklædning med forøget synlighed til situationer med middel risiko.

(10)

Kommissionen har sammen med CEN og Cenelec vurderet, hvorvidt de harmoniserede standarder, der er udarbejdet og revideret af CEN og Cenelec, er i overensstemmelse med standardiseringsanmodningen i gennemførelsesafgørelse C(2020) 7924.

(11)

De harmoniserede standarder EN 17109:2020, EN ISO 20320:2020, EN ISO 27065:2017/A1:2019, EN 469:2020, EN 1149-5:2018, EN 17092-2:2020, EN 17092-3:2020, EN 17092-4:2020, EN 17092-5:2020, EN 17092-6:2020, EN 17353:2020 og EN 61482-2:2020 samt ændringen EN ISO 27065:2017/A1:2019 til EN ISO 27065:2017 opfylder de væsentligste krav, som de har til formål at dække, og som er fastsat i forordning (EU) 2016/425. Det er derfor hensigtsmæssigt at offentliggøre referencerne for de nævnte standarder i Den Europæiske Unions Tidende.

(12)

Det er derfor nødvendigt at tilbagetrække referencerne for harmoniseret standard EN 469:2005 som ændret ved EN 469:2005/A1:2006 og korrigeret ved EN 469:2005/AC:2006, EN 1149-5:2008, EN 13595-1:2002, EN 13595-3:2002, EN 1150:1999, EN 13356:2001 og EN ISO 27065:2017 fra C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende, forudsat at disse standarder er blevet revideret.

(13)

I bilag I til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/668 (8) er der opført referencer for harmoniserede standarder, der er blevet udarbejdet til støtte for forordning (EU) 2016/425, mens der i bilag II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/668 er opført referencer for harmoniserede standarder til støtte for forordning (EU) 2016/425, som trækkes tilbage fra Den Europæiske Unions Tidende fra de datoer, der er fastsat i det pågældende bilag.

(14)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/668 bør derfor ændres.

(15)

For at give fabrikanterne tilstrækkelig tid til at forberede sig på anvendelsen af de reviderede og ændrede standarder er det nødvendigt at udskyde tilbagetrækningen af referencerne for de standarder, der er opført i bilag II.

(16)

Overholdelsen af en harmoniseret standard medfører en formodning om overensstemmelse med de relevante væsentlige krav i Unionens harmoniseringslovgivning fra datoen for offentliggørelsen af referencen for en sådan standard i Den Europæiske Unions Tidende. Denne afgørelse bør derfor træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/668 ændres som anført i bilag I til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Bilag II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/668 ændres som anført i bilag II til nærværende afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (EUT L 81 af 31.3.2016, s. 51).

(3)  Rådets direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler (EFT L 399 af 30.12.1989, s. 18).

(4)  Commission Implementing Decision C(2020) 7924 of 19.11.2020 on a standardisation request to the European Committee for Standardization and the European Committee for Electrotechnical Standardization as regards personal protective equipment in support of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council.

(5)  EUT C 113 af 27.3.2018, s. 41.

(6)  EUT C 113 af 27.3.2018, s. 41.

(7)  EUT C 113 af 27.3.2018, s. 41.

(8)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/668 af 18. maj 2020 om harmoniserede standarder for personlige værnemidler, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 (EUT L 156 af 19.5.2020, s. 13).


BILAG I

I bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/668 tilføjes følgende numre:

Nr.

Reference for standarden

»20.

EN 1149-5:2018

Beskyttelsesbeklædning — Elektrostatiske egenskaber — Del 5: Krav til materialets ydeevne og design

21.

EN 17092-2:2020

Beskyttelsesbeklædning til motorcyklister — Del 2: Klasse AAA-beklædning — Krav

22.

EN 17092-3:2020

Beskyttelsesbeklædning til motorcyklister — Del 3: Klasse AA-beklædning — Krav

23.

EN 17092-4:2020

Beskyttelsesbeklædning til motorcyklister — Del 4: Klasse A-beklædning — Krav

24.

EN 17092-5:2020

Beskyttelsesbeklædning til motorcyklister — Del 5: Klasse B-beklædning — Krav

25.

EN 17092-6:2020

Beskyttelsesbeklædning til motorcyklister — Del 6: Klasse C-beklædning — Krav

26.

EN 17109:2020

Bjergbestigningsudstyr — Individuelle sikkerhedssystemer for klatrebaner — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

27.

EN 61482-2:2020

Arbejde under spænding — Beskyttelsesbeklædning mod termisk fare fra en elektrisk lysbue — Del 2: Krav

28.

EN ISO 20320:2020

Beskyttelsesbeklædning til brugere af snowboards — Håndledsbeskyttere — Krav og prøvningsmetoder (ISO 20320:2020)

29.

EN 17353:2020

Beskyttelsesbeklædning — Forøget synlighed til situationer med middel risiko — Prøvningsmetoder og krav

30.

EN 469:2020

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd — Krav til ydeevne for beskyttelsesbeklædning beregnet til brandbekæmpelse

31.

EN ISO 27065:2017

Beskyttelsesbeklædning — Ydelseskrav til beskyttelsestøj båret af sprøjteførere ved anvendelse af pesticider samt ved re-entry (ISO 27065:2017).

EN ISO 27065:2017/A1:2019«


BILAG II

I bilag II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/668 tilføjes følgende numre:

Nr.

Reference for standarden

Dato for tilbagetrækning

»15.

EN 469:2005

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd — Krav til ydeevne for beskyttelsesbeklædning til brandbekæmpelse

EN 469:2005/A1:2006

EN 469:2005/AC:2006

5. september 2022

16.

EN 1149-5:2008

Beskyttelsesbeklædning — Elektrostatiske egenskaber — Del 5: Krav til materialets ydeevne og design

5. september 2022

17.

EN 13595-1:2002

Beskyttelsesbeklædning til professionelle motorcyklister — Jakker, bukser og heldragter eller todelte dragter — Del 1: Generelle krav

5. september 2022

18.

EN 13595-3:2002

Beskyttelsesbeklædning til professionelle motorcyklister — Jakker, bukser og heldragter eller todelte dragter — Del 3: Prøvningsmetoder til bestemmelse af bristestyrke

5. september 2022

19.

EN 1150:1999

Beskyttelsesbeklædning — Synlig beklædning til ikkearbejdsmæssig brug — Prøvningsmetoder og krav

5. september 2022

20.

EN 13356:2001

Beskyttelsesbeklædning — Synligt tilbehør til ikkeprofessionelt brug (personreflekser) — Prøvningsmetoder og krav

5. september 2022

21.

EN ISO 27065:2017

Beskyttelsesbeklædning — Ydelseskrav til beskyttelsestøj båret af sprøjteførere ved anvendelse af pesticider samt ved re-entry (ISO 27065:2017)

5. september 2022«


Berigtigelser

5.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/40


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2151 af 17. december 2020 om fastsættelse af harmoniserede specifikationer for mærkning af engangsplastprodukter opført i del D i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning

( Den Europæiske Unions Tidende L 428 af 18. december 2020 )

Side 59, bilag I, punkt 2, grafikken:

I stedet for:

» Image 1 «

læses:

» Image 2 «.

Side 65, bilag IV, punkt 2, andet afsnit, grafikken:

I stedet for:

» Image 3 «

læses:

» Image 4 «.