ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 68

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
26. februar 2021


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/337 af 16. februar 2021 om ændring af forordning (EU) 2017/1129, for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere, og af direktiv 2004/109/EF, for så vidt angår brugen af det fælles elektroniske rapporteringsformat til årsrapporter, med henblik på at støtte genopretningen efter covid-19-krisen ( 1 )

1

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/338 af 16. februar 2021 om ændring af direktiv 2014/65/EU, for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter, og af direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/878, for så vidt angår deres anvendelse på investeringsvirksomheder, med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-krisen ( 1 )

14

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2021/339 af 25. februar 2021 om gennemførelse af artikel 8a i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus

29

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/340 af 17. december 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 og (EU) 2019/2018 for så vidt angår krav til energimærkning af elektroniske skærme, husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner, lyskilder, køle/fryseapparater, husholdningsopvaskemaskiner og køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg ( 1 )

62

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2021/341 af 23. februar 2021 om ændring af forordning (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 og (EU) 2019/2024 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af servere og datalagringsprodukter, elmotorer og frekvensomformere, køle/fryseapparater, lyskilder og separate styreanordninger, elektroniske skærme, husholdningsopvaskemaskiner, husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner samt køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg ( 1 )

108

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/342 af 25. februar 2021 om genindførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse former for sukkermajs, tilberedt eller konserveret, i form af kerner, med oprindelse i Kongeriget Thailand for så vidt angår River Kwai International Food Industry Co., Ltd efter genåbningen af interimsundersøgelsen i henhold til artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

149

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/343 af 25. februar 2021 om godkendelse af et præparat af Lactobacillus buchneri DSM 29026 som fodertilsætningsstof til alle dyrearter ( 1 )

157

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/344 af 25. februar 2021 om godkendelse af sorbitanmonolaurat som fodertilsætningsstof til alle dyrearter ( 1 )

160

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/345 af 25. februar 2021 om godkendelse af aktivt chlor genereret ved elektrolyse af natriumchlorid som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2, 3, 4 og 5 ( 1 )

163

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/346 af 25. februar 2021 om godkendelse af et præparat af Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 som fodertilsætningsstof til alle dyrearter ( 1 )

167

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/347 af 25. februar 2021 om godkendelse af aktivt chlor afgivet fra hypochlorsyre som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2, 3, 4 og 5 ( 1 )

170

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/348 af 25. februar 2021 om godkendelse af carbendazim som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 7 og 10 ( 1 )

174

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/349 af 25. februar 2021 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

179

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/350 af 25. februar 2021 om 318. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne

182

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/351 af 22. februar 2021 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på møderne mellem parterne i aftalen om havnestatsforanstaltninger, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

184

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/352 af 25. februar 2021 om ændring af afgørelse (FUSP) 2018/905 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afrikas Horn

187

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/353 af 25. februar 2021 om ændring af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland

189

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/354 af 25. februar 2021 om forlængelse af godkendelsen af propiconazol til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 ( 1 )

219

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2021/355 af 25. februar 2021 om nationale gennemførelsesforanstaltninger vedrørende midlertidig gratistildeling af drivhusgasemissionskvoter i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer C(2021) 1215)  ( 1 )

221

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2021 vedtaget af Partnerskabsrådet, der er nedsat ved handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side af 23. februar 2021 for så vidt angår den dato, hvor den midlertidige anvendelse i henhold til handels- og samarbejdsaftalen ophører [2021/356]

227

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

26.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/337

af 16. februar 2021

om ændring af forordning (EU) 2017/1129, for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere, og af direktiv 2004/109/EF, for så vidt angår brugen af det fælles elektroniske rapporteringsformat til årsrapporter, med henblik på at støtte genopretningen efter covid-19-krisen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Covid-19-pandemien berører i alvorlig grad mennesker, virksomheder, sundhedssystemer og medlemsstaternes økonomier. I sin meddelelse af 27. maj 2020 med titlen »Et vigtigt øjeblik for Europa: Genopretning og forberedelser til den næste generation«, understregede Kommissionen, at det fortsat vil være en udfordring at sikre likviditet og adgang til finansiering. Det er derfor afgørende at støtte genopretningen fra det alvorlige økonomiske chok forårsaget af covid-19-pandemien ved at indføre målrettede ændringer af den eksisterende EU-ret om finansielle tjenesteydelser. Disse ændringer udgør en pakke af foranstaltninger og vedtages under betegnelsen »genopretningspakken vedrørende kapitalmarkederne«.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 (3) fastsættes der krav til udarbejdelse, godkendelse og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, der er beliggende eller er aktivt i en medlemsstat. Som en del af pakken af foranstaltninger til at hjælpe udstedere med at komme på fode igen efter det økonomiske chok som følge af covid-19-pandemien er der behov for målrettede ændringer af prospektordningen. Disse ændringer bør gøre det muligt for udstedere og finansielle formidlere at reducere omkostningerne og frigøre ressourcer til genopretningsfasen i kølvandet på covid-19-pandemien. Disse ændringer bør fortsat være i overensstemmelse med de overordnede mål i forordning (EU) 2017/1129 med henblik på at lette finansiering via kapitalmarkederne, sikre et højt niveau af forbruger- og investorbeskyttelse, fremme den tilsynsmæssige konvergens overalt i medlemsstaterne og sikre et velfungerende indre marked. Disse ændringer bør specifikt også tage fuldt hensyn til, i hvilket omfang covid-19-pandemien har påvirket udstedernes nuværende situation og fremtidsperspektiver.

(3)

Covid-19-krisen gør EU-virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og startups, mere skrøbelige og sårbare. Med henblik på at fremme og diversificere finansieringskilderne for EU-virksomheder, herunder navnlig SMV'er, startups og selskaber med mellemstor markedsværdi, kan fjernelse af uberettigede hindringer og uforholdsmæssige administrative byrder, hvor det er relevant, hjælpe med at fremme EU-virksomheders mulighed for at få adgang til aktiemarkederne ud over at fremme mere forskelligartede, langsigtede og konkurrencedygtige investeringsmuligheder for detailinvestorer og store investorer. I den henseende bør denne forordning også sigte mod at gøre det lettere for potentielle investorer at skaffe sig viden om investeringsmuligheder i virksomheder, da potentielle investorer ofte har svært ved at vurdere startup-virksomheder med en kort historik, hvilket fører til færre innovationsmuligheder, navnlig for personer, der starter virksomhed.

(4)

Kreditinstitutterne har været aktive i bestræbelserne på at støtte virksomheder, der havde behov for finansiering, og de forventes at blive en grundpille i genopretningen. Forordning (EU) 2017/1129 giver kreditinstitutter ret til en undtagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i tilfælde af et udbud eller optagelse til handel på et reguleret marked af visse værdipapirer, der ikke er kapitalandele, og som udstedes løbende eller ad gentagne gange op til et samlet beløb på 75 mio. EUR i en periode på 12 måneder. Dette loft for undtagelsen bør forhøjes i en begrænset periode for at fremme kreditinstitutternes kapitalrejsning og give dem et pusterum, så de kan støtte deres kunder i realøkonomien. Da anvendelsen af denne undtagelsesmæssige tærskel er begrænset til genopretningsfasen, bør den kun være tilgængelig i en begrænset periode, der slutter den 31. december 2022.

(5)

For hurtigt at kunne imødegå de alvorlige økonomiske virkninger af covid-19-pandemien er det vigtigt at indføre foranstaltninger til fremme af investeringer i realøkonomien, muliggøre en hurtig rekapitalisering af virksomheder i Unionen og give udstedere mulighed for at udnytte de offentlige markeder tidligt i genopretningsprocessen. For at nå disse mål bør der indføres et nyt kortfattet prospekt under betegnelsen EU-genopretningsprospektet, der — ud over også at tackle de økonomiske og finansielle problemer, som specifikt er skabt af covid-19-pandemien — er let at udarbejde for udstedere, let at forstå for investorer, navnlig detailinvestorer, som ønsker at finansiere udstedere, og let at kontrollere og godkende for de kompetente myndigheder. EU-genopretningsprospektet bør først og fremmest betragtes som et middel til at lette rekapitalisering, under nøje overvågning af de kompetente myndigheder for at sikre, at kravene til investorinformation er opfyldt. Det er vigtigt at bemærke, at de ændringer af forordning (EU) 2017/1129, der er indeholdt i nærværende forordning, ikke bør anvendes som erstatning for den planlagte gennemgang og eventuelle ændring af forordning (EU) 2017/1129, som skal ledsages af en fuldstændig konsekvensanalyse. I den forbindelse ville det ikke være passende at føje yderligere elementer til de oplysningsordninger, som i forvejen er påkrævede i henhold til nævnte forordning og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 (4), med undtagelse af specifikke oplysninger vedrørende covid-19-pandemiens virkninger. Sådanne elementer bør kun indføres i tilfælde af, at Kommissionen fremsætter et lovgivningsforslag på grundlag af sin gennemgang af forordning (EU) 2017/1129, jf. dennes artikel 48.

(6)

Det er vigtigt at afstemme oplysninger til detailinvestorer og dokumenter med central information på tværs af forskellige finansielle produkter og love og at sikre et fuldstændigt frit investeringsvalg og sammenlignelighed i Unionen. Desuden bør forbruger- og detailinvestorbeskyttelsen tages i betragtning i forbindelse med den planlagte gennemgang af forordning (EU) 2017/1129 for at sikre harmoniserede, enkle og letforståelige informationsdokumenter for alle detailinvestorer.

(7)

Virksomheders information om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) er blevet stadig mere relevant for investorer for at kunne måle bæredygtighedseffekten af deres investeringer og integrere bæredygtighedshensyn i deres investeringsbeslutningsprocesser og risikoforvaltning. Som følge heraf er virksomhederne udsat for et stigende pres for at imødekomme krav fra både investorer og kreditinstitutter om ESG-forhold og skal overholde en række standarder for ESG-information, som ofte er fragmenterede og inkonsekvente. Kommissionen bør derfor med henblik på at forbedre virksomhedernes bæredygtighedsrelaterede information og harmonisere kravene til en sådan information i forordning (EU) 2017/1129, samtidig med at der tages hensyn til anden EU-ret om finansielle tjenesteydelser, i forbindelse med den gennemgang, der skal foretages af forordning (EU) 2017/1129, vurdere, om det er hensigtsmæssigt at integrere bæredygtighedsrelateret information i forordning (EU) 2017/1129, samt om det er hensigtsmæssigt at fremsætte et lovgivningsforslag for at sikre sammenhængen med bæredygtighedsmålene og sammenligneligheden af den bæredygtighedsrelaterede information i hele EU-retten om finansielle tjenesteydelser.

(8)

Selskaber, der har fået aktier optaget til handel på et reguleret marked eller handlet på et SMV-vækstmarked løbende i mindst de seneste 18 måneder før udbuddet af aktier eller optagelse til handel, bør have overholdt kravene om periodisk og løbende oplysning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (5), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF (6) eller for så vidt angår udstedere på SMV-vækstmarkeder Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 (7). Derfor vil meget af det krævede indhold af et prospekt allerede være offentligt tilgængeligt, og investorerne vil handle på grundlag af disse oplysninger. EU-genopretningsprospektet bør derfor kun anvendes til sekundære udstedelser af aktier. EU-genopretningsprospektet bør lette aktiefinansiering og dermed gøre det muligt for virksomhederne hurtigt at rekapitalisere. EU-genopretningsprospektet bør ikke gøre det muligt for udstedere at skifte fra et SMV-vækstmarked til et reguleret marked. Endvidere bør EU-genopretningsprospektet kun fokusere på væsentlige oplysninger, som gør det muligt for investorer at træffe informerede investeringsbeslutninger. Ikke desto mindre bør udstedere eller udbydere i relevant omfang forholde sig til, hvordan covid-19-pandemien har påvirket udstedernes forretningsaktiviteter, og hvordan den eventuelt forventes at indvirke på udstedernes fremtidige forretningsaktiviteter.

(9)

For at være et effektivt redskab for udstedere bør EU-genopretningsprospektet være et enkelt dokument af begrænset omfang, der tillader integration ved henvisning og kan drage fordel af emittentpasset i forbindelse med paneuropæiske udbud af aktier til offentligheden eller optagelse til handel på et reguleret marked.

(10)

EU-genopretningsprospektet bør indeholde et kortfattet resumé som en nyttig informationskilde for investorer, navnlig detailinvestorer. Resuméet bør placeres i begyndelsen af EU-genopretningsprospektet og fokusere på centrale oplysninger, der vil sætte investorerne i stand til at beslutte, hvilke udbud til offentligheden og optagelser til handel af aktier der skal undersøges yderligere, og derefter at gennemgå EU-genopretningsprospektet i sin helhed med henblik på at træffe deres beslutning. De centrale oplysninger bør omfatte information, der specifikt vedrører de eventuelle forretningsmæssige og finansielle konsekvenser af covid-19-pandemien samt dens fremtidige indvirkning, hvis en sådan forventes. EU-genopretningsprospektet bør sikre beskyttelse af detailinvestorer ved at overholde de relevante bestemmelser i forordning (EU) 2017/1129, samtidig med at uforholdsmæssige administrative byrder undgås. I denne henseende er det afgørende, at resuméet ikke svækker investorbeskyttelsen eller giver investorerne et vildledende indtryk. Udstedere eller udbydere bør derfor være meget omhyggelige med udarbejdelsen af resuméet.

(11)

Da EU-genopretningsprospektet vil give markant færre oplysninger end et forenklet prospekt i henhold til den forenklede oplysningsordning for sekundære udstedelser, bør det ikke være muligt for udstedere at bruge det til udstedelse med henblik på stærk udvanding af aktier, som i høj grad vil påvirke udstederens kapitalstruktur, fremtidsperspektiver og økonomiske situation. Anvendelsen af EU-genopretningsprospektet bør derfor være begrænse til udbud, som omfatter højst 150 % af den udestående kapital. Der bør i denne forordning fastsættes præcise kriterier for beregningen af en sådan tærskel.

(12)

For at indsamle data, der understøtter vurderingen af ordningen for EU-genopretningsprospektet, bør EU-genopretningsprospektet medtages i ESMA's opbevaringsmekanisme som omhandlet i artikel 21, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1129. For at begrænse den administrative byrde ved at ændre denne opbevaringsmekanisme bør EU-genopretningsprospektet kunne anvende de samme data som dem, der er fastsat for det i artikel 14 i forordning (EU) 2017/1129 omhandlede prospekt for sekundære udstedelser, forudsat at der klart sondres mellem de to typer prospekter.

(13)

EU-genopretningsprospektet bør supplere de andre former for prospekter, der er fastsat i forordning (EU) 2017/1129, med hensyn til de særlige forhold, der kendetegner forskellige typer værdipapirer, udstedere, udbud og optagelser til handel. Medmindre andet udtrykkeligt er anført, skal alle henvisninger til begrebet »prospekt« i henhold til forordning (EU) 2017/1129 derfor forstås som henvisninger til alle de forskellige former for prospekter, herunder det EU-genopretningsprospekt, der er fastsat i nærværende forordning.

(14)

I henhold til forordning (EU) 2017/1129 skal de finansielle formidlere oplyse investorerne om muligheden for, at der offentliggøres et tillæg, og under visse omstændigheder kontakte investorerne samme dag, som et tillæg offentliggøres. Den frist, inden for hvilken investorer skal kontaktes, samt omfanget af investorer, der skal kontaktes, kan skabe vanskeligheder for de finansielle formidlere. For at mindske byrden og frigøre ressourcer for de finansielle formidlere, samtidig med at der opretholdes et højt niveau af investorbeskyttelse, bør der fastsættes en mere proportional ordning. Det bør navnlig præciseres, at finansielle formidlere bør kontakte investorer, der køber eller tegner værdipapirer, senest ved udløbet af den oprindelige udbudsperiode. Den indledende udbudsperiode bør forstås som en henvisning til den periode, hvor værdipapirer udbydes til offentligheden af udstederen eller udbyderen som foreskrevet i prospektet, men ikke efterfølgende perioder, hvor værdipapirerne videresælges på markedet. Den indledende udbudsperiode bør omfatte både primære og sekundære udstedelser af værdipapirer. En sådan ordning bør præcisere, hvilke investorer der bør kontaktes af de finansielle formidlere, når et tillæg offentliggøres, og bør forlænge fristen for at kontakte disse investorer. Uanset den nye ordning i nærværende forordning bør de eksisterende bestemmelser i forordning (EU) 2017/1129, som sikrer, at tillægget er tilgængeligt for alle investorer ved at kræve, at tillægget offentliggøres på et offentligt tilgængeligt websted, fortsat finde anvendelse.

(15)

Da EU-genopretningsprospektordningen er begrænset til genopretningsfasen, bør nævnte ordning udløbe den 31. december 2022. For at sikre kontinuitet i EU-genopretningsprospektet bør de EU-genopretningsprospekter, der er blevet godkendt før EU-genopretningsprospektordningens udløb, være omfattet af en overgangsregel.

(16)

Inden den 21. juli 2022 skal Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af forordning (EU) 2017/1129, eventuelt ledsaget af et lovgivningsforslag. Rapporten bør bl.a. indeholde en vurdering af, om oplysningsordningen for EU-genopretningsprospekter er egnet til at opfylde de mål, der forfølges med nærværende forordning. Denne vurdering bør omfatte spørgsmålet om, hvorvidt EU-genopretningsprospektet sikrer en passende balance mellem investorbeskyttelsen og mindskelsen af den administrative byrde.

(17)

I henhold til direktiv 2004/109/EF skal udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, der er beliggende i eller er aktivt i en medlemsstat, udarbejde og offentliggøre deres årsrapporter i et fælles elektronisk rapporteringsformat fra og med de regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller derefter. Dette fælles elektroniske rapporteringsformat er specificeret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/815 (8). Eftersom udarbejdelsen af årsrapporter ved hjælp af det fælles elektroniske rapporteringsformat kræver tildeling af yderligere menneskelige og finansielle ressourcer, navnlig i løbet af det første udarbejdelsesår, og i betragtning af de begrænsninger af udstedernes ressourcer, covid-19-pandemien har forårsaget, bør en medlemsstat kunne udsætte anvendelsen af kravet om at udarbejde og offentliggøre årsrapporter i det det fælles elektroniske rapporteringsformat med et år. For at udnytte denne mulighed bør en medlemsstat meddele Kommissionen, at den har til hensigt at tillade en sådan udsættelse, og dens hensigt bør være velbegrundet.

(18)

Målene for denne forordning, nemlig at indføre foranstaltninger til fremme af investeringer i realøkonomien, muliggøre en hurtig rekapitalisering af virksomheder i Unionen og give udstedere mulighed for at udnytte de offentlige markeder tidligt i genopretningsprocessen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(19)

Forordning (EU) 2017/1129 og direktiv 2004/109/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EU) 2017/1129

I forordning (EU) 2017/1129 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 4, tilføjes følgende litra:

»l)

fra den 18. marts 2021 til den 31. december 2022, værdipapirer, der ikke er kapitalandele og udstedes løbende eller ad gentagne gange af et kreditinstitut, hvor den samlede aggregerede værdi i Unionen for de udbudte værdipapirer er under 150 000 000 EUR pr. kreditinstitut beregnet over en periode på 12 måneder, forudsat at disse værdipapirer:

i)

ikke er underordnede, konverterbare eller ombyttelige samt

ii)

ikke giver ret til at tegne eller erhverve andre former for værdipapirer og ikke er tilknyttet et afledt instrument.«

2)

I artikel 1, stk. 5, første afsnit, tilføjes følgende litra:

»k)

fra den 18. marts 2021 til den 31. december 2022, værdipapirer, der ikke er kapitalandele og udstedes løbende eller ad gentagne gange af et kreditinstitut, hvor den samlede aggregerede værdi i Unionen for de udbudte værdipapirer er under 150 000 000 EUR pr. kreditinstitut beregnet over en periode på 12 måneder, forudsat at disse værdipapirer:

i)

ikke er underordnede, konverterbare eller ombyttelige samt

ii)

ikke giver ret til at tegne eller erhverve andre former for værdipapirer og ikke er tilknyttet et afledt instrument.«

3)

I artikel 6, stk. 1, affattes indledningen til første afsnit således:

»1.   Uden at det berører artikel 14, stk. 2, artikel 14a, stk. 2, og artikel 18, stk. 1, skal et prospekt indeholde de nødvendige oplysninger, der er væsentlige for, at en investor kan foretage en velbegrundet vurdering af:«.

4)

I artikel 7 indsættes følgende stykke:

»12a.   Uanset denne artikels stk. 3-12 skal et EU-genopretningsprospekt, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 14a, indeholde et resumé udfærdiget i overensstemmelse med nærværende stykke.

Resuméet af et EU-genopretningsprospekt udfærdiges som et kortfattet dokument skrevet på en koncis måde og med et omfang på højst to A4-sider i trykt udgave.

Resuméet af et EU-genopretningsprospekt må ikke indeholde krydshenvisninger til andre dele af prospektet eller indeholde oplysninger via henvisning og skal:

a)

udformes og opstilles således, at det er letlæseligt, med brug af en læsbar skriftstørrelse

b)

skrives i et sprog og en stil, som fremmer forståelsen af oplysningerne, navnlig i et sprog, der er klart, ikketeknisk, koncist og forståeligt for investorer

c)

opdeles i følgende fire afsnit:

i)

en indledning, som indeholder alle de i denne artikels stk. 5 omhandlede oplysninger, herunder advarsler og datoen for godkendelse af EU-genopretningsprospektet

ii)

nøgleoplysninger om udstederen, herunder hvis relevant en specifik redegørelse på ikke under 200 ord for covid-19-pandemiens forretningsmæssige og økonomiske følger for udstederen

iii)

nøgleoplysninger om aktierne, herunder de til aktierne knyttede rettigheder og eventuelle begrænsninger i disse rettigheder

iv)

nøgleoplysninger om udbuddet af aktier til offentligheden og/eller optagelsen til handel på et reguleret marked.«

5)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 14a

EU-genopretningsprospekt

1.   Følgende personer kan vælge at udarbejde et EU-genopretningsprospekt i overensstemmelse med den forenklede oplysningsordning, der er fastsat i denne artikel, i forbindelse med et udbud af aktier til offentligheden eller optagelse af aktier til handel på et reguleret marked:

a)

udstedere, hvis aktier vedvarende har været optaget til handel på et reguleret marked i mindst de seneste 18 måneder, og som udsteder værdipapirer, som er fungible med eksisterende aktier, der tidligere er blevet udstedt

b)

udstedere, hvis aktier allerede er blevet handlet vedvarende på et SMV-vækstmarked i mindst de seneste 18 måneder, forudsat at der er offentliggjort et prospekt for udbuddet af disse aktier, og som udsteder aktier, som er fungible med eksisterende aktier, der tidligere er blevet udstedt

c)

udbydere af aktier, der vedvarende har været optaget til handel på et reguleret marked eller et SMV-vækstmarked i mindst de seneste 18 måneder.

Udstedere må kun udarbejde et EU-genopretningsprospekt, såfremt det antal aktier, der efter hensigten skal udbydes, i givet fald sammen med det antal aktier, der allerede er udbudt via et EU-genopretningsprospekt i en periode på 12 måneder, ikke udgør mere end 150 % af det antal aktier, der allerede er optaget til handel på et reguleret marked eller på et SMV-vækstmarked, alt efter hvad der er tilfældet, på datoen for godkendelse af EU-genopretningsprospektet;

Den i andet afsnit omhandlede periode på 12 måneder regnes fra datoen for godkendelsen af EU-genopretningsprospektet.

2.   Uanset artikel 6, stk. 1, og uden at det berører artikel 18, stk. 1, skal EU-genopretningsprospektet indeholde de relevante mere begrænsede oplysninger, som er nødvendige for at sætte investorerne i stand til at forstå:

a)

udstederens forventede udvikling og finansielle resultater og de eventuelle betydelige ændringer i udstederens finansielle og forretningsmæssige stilling, der er indtruffet siden udgangen af det sidste regnskabsår, samt udstederens finansielle og ikkefinansielle langsigtede forretningsstrategi og -mål, herunder hvis relevant en specifik redegørelse på ikke under 400 ord for covid-19-pandemiens forretningsmæssige og økonomiske følger for udstederen og forventede fremtidige indvirkning heraf

b)

væsentlige oplysninger om aktierne, herunder hertil knyttede rettigheder og eventuelle begrænsninger i disse, grundene til udstedelsen og dens indvirkning på udstederen, herunder på dennes generelle kapitalstruktur, såvel som oplysninger om kapitalisering og gældssituation, en erklæring om arbejdskapital og anvendelsen af provenuet.

3.   Oplysningerne i EU-genopretningsprospektet skal være skriftlige og fremlægges i en let analyserbar, koncis og forståelig form og sætte investorer, navnlig detailinvestorer, i stand til at træffe en informeret investeringsbeslutning under hensyntagen til de regulerede oplysninger, der allerede er offentliggjort i henhold til direktiv 2004/109/EF, hvis det er relevant, forordning (EU) nr. 596/2014 og, hvis det er relevant, de oplysninger, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 (*1).

4.   EU-genopretningsprospektet skal udfærdiges som et enkelt dokument og som minimum indeholde de oplysninger, der er fastsat i bilag Va. Det må have et omfang på højst 30 A4-sider i trykt udgave og skal være udformet og opstillet således, at det er letlæseligt, med brug af en læsbar skriftstørrelse.

5.   Hverken resuméet eller de oplysninger, der er integreret ved henvisning, jf. artikel 19, medregnes i omfanget på højst 30 A4-sider, jf. nærværende artikels stk. 4.

6.   Udstedere kan beslutte, i hvilken rækkefølge de oplysninger, der er fastsat i bilag Va, opstilles i EU-genopretningsprospektet.

(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 1).«"

6)

I artikel 20 indsættes følgende stykke:

»6a.   Uanset stk. 2 og 4 afkortes fristerne i stk. 2, første afsnit, og stk. 4, til syv arbejdsdage for et EU-genopretningsprospekt. Udstederen underretter den kompetente myndighed mindst fem arbejdsdage inden den forventede dato for indgivelse af en ansøgning om godkendelse.«

7)

I artikel 21 indsættes følgende stykke:

»5a.   Et EU-genopretningsprospekt skal klassificeres i den opbevaringsmekanisme, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 6. De data, der anvendes til klassificering af prospekter udarbejdet i henhold til artikel 14, kan anvendes til klassificering af EU-genopretningsprospekter udarbejdet i overensstemmelse med artikel 14a, forudsat at der sondres mellem de to typer prospekter i nævnte opbevaringsmekanisme.«

8)

I artikel 23 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   Uanset stk. 2 gælder, at i perioden fra den 18. marts 2021 til den 31. december 2022 og når prospektet vedrører et udbud af værdipapirer til offentligheden, har investorer, der allerede inden offentliggørelsen af tillægget havde indvilliget i at købe eller tegne værdipapirer, ret til at trække deres accept tilbage inden for tre arbejdsdage efter tillæggets offentliggørelse, såfremt den væsentlige nye omstændighed, fejl eller unøjagtighed som omhandlet i stk. 1 indtraf eller blev konstateret inden afslutningen af udbudsperioden eller værdipapiroverdragelsen, alt efter hvad der sker først. Denne periode kan forlænges af udstederen eller udbyderen. Sidste dato for tilbagetrækningsretten skal fremgå af tillægget.

Tillægget skal indeholde en tydelig erklæring om tilbagetrækningsretten, der klart angiver:

a)

at en tilbagetrækningsret kun indrømmes de investorer, som allerede inden offentliggørelsen af tillægget havde indvilliget i at købe eller tegne værdipapirer, og hvor værdipapirerne endnu ikke var blevet leveret til investorerne på det tidspunkt, hvor den væsentlige nye omstændighed, fejl eller unøjagtighed indtraf eller blev konstateret

b)

i hvilket tidsrum investorerne kan udøve deres tilbagetrækningsret, samt

c)

hvem investorerne kan kontakte, hvis de ønsker at udøve deres tilbagetrækningsret.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»3a.   Uanset stk. 3 gælder, at i perioden fra den 18. marts 2021 til den 31. december 2022 og i tilfælde, hvor investorerne køber eller tegner værdipapirer gennem en finansiel formidler, skal den finansielle formidler mellem tidspunktet for godkendelsen af prospektet vedrørende de pågældende værdipapirer og afslutningen af den indledende udbudsperiode underrette disse investorer om muligheden for, at der offentliggøres et tillæg, hvor og hvornår det i givet fald vil blive offentliggjort, og om, at den finansielle formidler i så fald vil bistå dem i at udøve deres ret til at trække accepten tilbage.

Hvis de i første afsnit omhandlede investorer har den i stk. 2a omhandlede tilbagetrækningsret, skal den finansielle formidler kontakte disse investorer inden udgangen af den første arbejdsdag efter den dag, hvor tillægget blev offentliggjort.

Hvis værdipapirerne købes eller tegnes direkte fra udstederen, skal udstederen oplyse investorerne om muligheden for, at der offentliggøres et tillæg, hvor det i givet fald vil blive offentliggjort, og om, at de i så fald kan have ret til at trække accepten tilbage.«

9)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 47a

Tidsbegrænsning for EU-genopretningsprospektet

Ordningen for EU-genopretningsprospektet fastsat i artikel 7, stk. 12a, artikel 14a, artikel 20, stk. 6a, og artikel 21, stk. 5a, udløber den 31. december 2022.

EU-genopretningsprospekter, der er godkendt mellem den 18. marts 2021 og den 31. december 2022, fortsætter med at være omfattet af artikel 14a indtil udløbet af deres gyldighedsperiode, eller indtil der er forløbet 12 måneder efter den 31. december 2022, alt efter hvad der kommer først.«

10)

Artikel 48, stk. 2, affattes således:

»2.   Rapporten skal vurdere bl.a., om prospektresuméet, oplysningsordningerne i artikel 14, 14a og 15 og det universelle registreringsdokument omhandlet i artikel 9 fortsat er hensigtsmæssige i lyset af de forfulgte mål. Rapporten skal navnlig indeholde følgende:

a)

antallet af EU-vækstprospekter fra personer i hver af de kategorier, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a)-d), og en analyse af udviklingen af hvert antal og af tendenser i valget af markedspladser, som de personer, der har ret til at anvende EU-vækstprospektet, vælger

b)

en analyse af, om EU-vækstprospektet sikrer en passende balance mellem investorbeskyttelse og reduktion af de administrative byrder for de personer, der har ret til at anvende det

c)

antallet af godkendte EU-genopretningsprospekter og en analyse af udviklingen i dette antal samt et estimat af den faktiske yderligere markedskapitalisering, der mobiliseres af EU-genopretningsprospekter på udstedelsesdatoen, for at indhente erfaringer om EU-genopretningsprospektet til efterfølgende evaluering

d)

omkostninger i forbindelse med at udarbejde et EU-genopretningsprospekt og få det godkendt sammenlignet med de aktuelle omkostninger ved udarbejdelse og godkendelse et standardprospekt, et prospekt for sekundære udstedelser og et EU-vækstprospekt samt en angivelse af de samlede økonomiske besparelser, der er opnået, og af, hvilke omkostninger der kunne reduceres yderligere, og de samlede omkostninger til at overholde denne forordning for udstedere, udbydere og finansielle formidlere såvel som en beregning af disse omkostninger som en procentdel af driftsomkostningerne

e)

en analyse af, om EU-genopretningsprospektet sikrer en passende balance mellem investorbeskyttelse og reduktion af de administrative byrder for de personer, der har ret til at anvende det, og af adgangen til væsentlige oplysninger med henblik på investeringer

f)

en analyse af, om det vil være hensigtsmæssigt at forlænge varigheden af EU-genopretningsprospektordningen, herunder hvorvidt den tærskel, der er omhandlet i artikel 14a, stk. 1, andet afsnit, og over hvilken et EU-genopretningsprospekt ikke kan anvendes, er hensigtsmæssig

g)

en analyse af, om foranstaltningerne i artikel 23, stk. 2a og 3a, har opfyldt målet om at skabe yderligere klarhed og fleksibilitet for både finansielle formidlere og investorer, og om det vil være hensigtsmæssigt at gøre disse foranstaltninger permanente.«

11)

Teksten i bilaget til denne forordning indsættes som bilag Va.

Artikel 2

Ændring af direktiv 2004/109/EF

Artikel 4, stk. 7, første afsnit, affattes således:

»7.   For regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller derefter, udarbejdes alle årsrapporter i et fælles elektronisk rapporteringsformat, forudsat at Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (ESMA), oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (*2), har foretaget en cost-benefit-analyse. En medlemsstat kan dog tillade udstedere først at anvende dette indberetningskrav for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller derefter, forudsat at den pågældende medlemsstat senest den 19. marts 2021 meddeler Kommissionen, at den har til hensigt at tillade en sådan udsættelse, og forudsat at dens hensigt er velbegrundet.

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 2021.

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

D.M. SASSOLA

Formand

På Rådets vegne

A.P. ZACARIAS


(1)  EUT C 10 af 11.1.2021, s. 30.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 11.2.2021 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 15.2.2021.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 af 14. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, kontrol og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 (EUT L 166 af 21.6.2019, s. 26).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 1).

(8)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/815 af 17. december 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af et fælles elektronisk rapporteringsformat (EUT L 143 af 29.5.2019, s. 1).


BILAG

»BILAG Va

MINIMUMSOPLYSNINGER, SOM SKAL INDGÅ I EU-GENOPRETNINGSPROSPEKTET

I.   Resumé

EU-genopretningsprospektet skal indeholde et resumé udarbejdet i overensstemmelse med artikel 7, stk. 12a.

II.   Navn på udsteder, indregistreringsland og link til udstederens websted

Identificere den virksomhed, der udsteder aktier, herunder dens identifikator for juridiske enheder (LEI), dens juridiske navn og binavne, dens indregistreringsland og det websted, hvor investorerne kan finde oplysninger om selskabets forretningsaktiviteter, de produkter, den fremstiller, eller de tjenesteydelser, den tilbyder, de vigtigste markeder, hvor den konkurrerer, dens vigtigste aktionærer, sammensætningen af dens administrations-, ledelses- og tilsynsorganer og øverste ledelse og, hvor det er relevant, oplysninger, der er integreret ved henvisning (med en ansvarsfraskrivelse om, at webstedet ikke er en del af prospektet, medmindre de pågældende oplysninger er integreret ved henvisning i prospektet).

III.   Ansvarserklæring og erklæring om den kompetente myndighed

1.   Ansvarserklæring

Identificere de personer, der er ansvarlige for udarbejdelsen af EU-genopretningsprospektet, og medtage en erklæring fra disse personer om, at oplysningerne i EU-genopretningsprospektet efter deres bedste overbevisning er i overensstemmelse med fakta, og at der i prospektet ikke er udeladt oplysninger, som må forventes at kunne påvirke dets indhold.

Erklæringen skal, hvis det er relevant, indeholde oplysninger, der stammer fra tredjeparter, herunder kilden/kilderne til disse oplysninger, og erklæringer eller rapporter, der tilskrives en person som ekspert, samt følgende oplysninger om den pågældende person:

a)

navn

b)

forretningsadresse

c)

kvalifikationer og

d)

eventuelle væsentlige interesser i udsteder.

2.   Erklæring om den kompetente myndighed

Erklæringen skal angive den kompetente myndighed, der i overensstemmelse med denne forordning har godkendt EU-genopretningsprospektet, præcisere, at denne godkendelse hverken udgør en godkendelse af udstederen eller af kvaliteten af de aktier, som EU-genopretningsprospektet vedrører, at den kompetente myndighed kun har godkendt EU-genopretningsprospektet som værende i overensstemmelse med de standarder for fuldstændighed, forståelighed og sammenhæng, der er fastsat i denne forordning, og præcisere, at EU-genopretningsprospektet er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 14a.

IV.   Risikofaktorer

En beskrivelse af de væsentligste risici, der er specifikke for udstederen, og en beskrivelse af de væsentligste risici, som er specifikke for de aktier, der udbydes til offentligheden og/eller optages til handel på et reguleret marked i et begrænset antal kategorier, i et afsnit med overskriften »Risikofaktorer«.

I hver kategori skal de væsentligste risici i henhold til den vurdering, der er foretaget af udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, under hensyntagen til den negative indvirkning på udstederen samt på de aktier, der udbydes til offentligheden og/eller optages til handel på et reguleret marked og sandsynligheden for, at de indtræffer, angives først. Disse risici skal underbygges af indholdet i EU-genopretningsprospektet.

V.   Regnskaber

EU-genopretningsprospektet skal omfatte de (årlige og halvårlige) regnskaber, som er offentliggjort over den periode på 12 måneder, der går forud for godkendelsen af EU-genopretningsprospektet. Hvis både årsregnskab og halvårsregnskab er blevet offentliggjort, stilles der kun krav om offentliggørelse af årsregnskab for den periode, der ikke er omfattet af halvårsregnskabet.

Årsregnskaberne skal være revideret uafhængigt. Revisionsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF (1) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 (2).

Hvis direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke finder anvendelse, skal årsregnskaberne revideres efter, eller der skal gives beretning om, hvorvidt de i forbindelse med EU-genopretningsprospektet giver et retvisende billede i overensstemmelse med de gældende revisionsstandarder i en medlemsstat eller en lignende standard. I øvrige tilfælde skal følgende oplysninger indgå i EU-genopretningsprospektet:

a)

en fremtrædende erklæring om de anvendte regnskabsstandarder

b)

en forklaring af eventuelle væsentlige afvigelser fra de internationale revisionsstandarder.

Hvis de autoriserede revisorer har nægtet at give årsregnskaberne godkendelsespåtegning, eller de ved påtegningen har taget forbehold eller henvist til specialforhold, skal begrundelsen herfor anføres, og denne nægtelse eller disse forbehold og henvisninger til specialforhold gengives i deres helhed.

En beskrivelse af eventuelle væsentlige ændringer i koncernens finansielle stilling siden udgangen af seneste regnskabsperiode, for hvilken der er offentliggjort enten reviderede regnskaber eller foreløbige regnskabsoplysninger, skal medtages, eller der skal medtages en erklæring om, at dette ikke er tilfældet.

Hvor det er relevant, skal der også medtages proformaoplysninger.

VI.   Udbyttepolitik

En beskrivelse af udsteders politik for udlodning af udbytte og eventuelle gældende restriktioner herfor samt for aktietilbagekøb.

VII.   Tendensoplysninger

En beskrivelse af:

a)

de væsentligste nyere tendenser inden for produktion, salg og lagerbeholdninger samt udgifter og salgspriser fra udgangen af sidste regnskabsår til datoen for EU-genopretningsprospektet

b)

oplysninger om eventuelle kendte tendenser, usikkerheder, krav, forpligtelser eller begivenheder, der med rimelighed kan forventes at få en væsentlig indflydelse på udsteders fremtidsudsigter for det igangværende regnskabsår som minimum

c)

oplysninger om udsteders kort- og langsigtede finansielle og ikkefinansielle forretningsstrategi og -mål, herunder hvis relevant en specifik redegørelse på ikke under 400 ord for covid-19-pandemiens forretningsmæssige og økonomiske følger for udstederen og den forventede fremtidige indvirkning heraf.

Hvis der ikke er sket nogen væsentlig ændring i nogen af tendenserne omhandlet i dette afsnits litra a) og/eller b), gives der en udtalelse herom.

VIII.   Udbuddets vilkår og betingelser, faste tilsagn og intentioner om at tegne samt centrale elementer i tegnings- og placeringsaftalerne.

Oplyse udbudsprisen, antallet af udbudte aktier, størrelsen af udstedelsen/udbuddet, de betingelser, som udbuddet er underlagt, og proceduren for udøvelse af en eventuel fortegningsret.

I det omfang det er udsteder bekendt, skal det oplyses, om større aktionærer eller medlemmer af udsteders direktion, tilsynsorgan eller bestyrelse agter at deltage i tegningen, eller om nogen person agter at tegne mere end 5 % af de udbudte papirer.

Der skal oplyses om alle bindende tilsagn om at tegne mere end 5 % af udbuddet og om alle væsentlige elementer i tegnings- og placeringsaftaler (herunder navn og adresse på de enhed, der forpligter sig til at tegne eller placere udstedelsen på grundlag af et fast tilsagn eller i henhold til »best effort«-ordninger og kvoterne).

IX.   Væsentlige oplysninger om aktierne og deres tegning

Give følgende væsentlige oplysninger om de aktier, der udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked:

a)

det internationale sikkerhedsidentifikationsnummer (ISIN)

b)

de rettigheder, der er knyttet til aktierne, proceduren for at udøve disse rettigheder og eventuelle begrænsninger af disse rettigheder

c)

hvor aktierne kan tegnes, samt om den periode, med eventuelle ændringer, hvori udbuddet er åbent, og en beskrivelse af tegningsprocessen samt med udstedelsesdatoen for nye aktier.

X.   Grundene til udbuddet og anvendelsen af provenuet

Oplyse om grundene til udbuddet og i givet fald det forventede nettoprovenu fordelt på de hovedposter, hvortil provenuet skal bruges, i prioriteret rækkefølge.

Hvis det er udsteder bekendt, at det forventede provenu ikke er tilstrækkeligt til at dække alle de foreslåede anvendelsesformål, skal vedkommende angive, hvor stort et supplerende beløb, der kræves, og hvordan det skal fremskaffes. Der skal ligeledes gives nærmere oplysninger om brugen af provenuet, navnlig når dette anvendes til køb af aktiver, der ikke indgår i den normale virksomhed, til at finansiere bekendtgjorte overtagelser af andre virksomheder eller til at tilbagebetale, nedbringe eller afdrage på gæld.

XI.   Modtagelse af statsstøtte

Afgive en erklæring om, hvorvidt udstederen har modtaget statsstøtte af nogen art i forbindelse med genopretningen, om formålet med støtten, typen af instrument og støttebeløbet samt om eventuelle betingelser, der er knyttet hertil.

Erklæringen om, hvorvidt udstederen har modtaget statsstøtte, skal indeholde en erklæring om, at oplysningerne udelukkende gives på ansvar af de personer, der er ansvarlige for prospektet, jf. artikel 11, stk. 1, at den kompetente myndigheds rolle i forbindelse med godkendelsen af prospektet er at kontrollere prospektets fuldstændighed, forståelighed og sammenhæng, og at den kompetente myndighed derfor for så vidt angår erklæringen om statsstøtte ikke er forpligtet til uafhængigt at kontrollere denne erklærings rigtighed.

XII.   Erklæring om arbejdskapital

Erklæring fra udsteder om, at driftskapitalen efter vedkommendes opfattelse er tilstrækkelig til at dække udsteders nuværende behov, eller, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan udsteder agter at fremskaffe den nødvendige driftskapital.

XIII.   Kapitalisering og gældssituation

Der skal afgives en erklæring om kapitalisering og gældssituation (med skelnen mellem garanteret og ugaranteret, sikret og usikret gæld) på en dato, der ikke må ligge mere end 90 dage før datoen for EU-genopretningsprospektet. Begrebet »gældssituation« omfatter også indirekte og betinget gæld.

Ved væsentlige ændringer i udsteders kapitalisering og gældssituation inden for perioden på 90 dage skal der gives supplerende oplysninger i form af en redegørelse for ændringerne eller en ajourføring af tallene.

XIV.   Interessekonflikter

Give oplysninger om enhver interesse knyttet til udstedelsen, herunder interessekonflikter, med nærmere angivelse af de berørte fysiske og juridiske personer og af typen af interesse.

XV.   Udvanding og aktiebesiddelse efter udstedelsen

Foretage en sammenligning af deltagelsen i aktiekapital og stemmerettigheder for eksisterende aktionærer før og efter den kapitalforøgelse, der følger af det offentlige udbud, med antagelsen om, at eksisterende aktionærer ikke tegner de nye aktier, og særskilt med antagelsen om, at eksisterende aktionærer rent faktisk benytter deres tegningsret.

XVI.   Tilgængelige dokumenter

En erklæring om, at følgende dokumenter kan besigtiges, mens EU-genopretningsprospektet er gældende:

a)

den senest opdaterede udgave af udsteders stiftelsesoverenskomst og vedtægter

b)

alle rapporter, breve og andre dokumenter, vurderinger og ekspertudtalelser, som udsteder har bestilt, og som helt eller delvis indgår, eller hvortil der henvises i EU-genopretningsprospektet.

Oplysning om et websted, hvor dokumenterne kan besigtiges.

«

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2005/909/EF (EUT L 158 af 27.5.2014, s. 77).


DIREKTIVER

26.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/14


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2021/338

af 16. februar 2021

om ændring af direktiv 2014/65/EU, for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter, og af direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/878, for så vidt angår deres anvendelse på investeringsvirksomheder, med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-krisen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Covid-19-pandemien berører i alvorlig grad mennesker, virksomheder, sundhedssystemer og medlemsstaternes økonomier og finansielle systemer. I sin meddelelse af 27. maj 2020 med titlen »Et vigtigt øjeblik for Europa: Genopretning og forberedelser til den næste generation«, understregede Kommissionen, at det fortsat vil være en udfordring at sikre likviditet og adgang til finansiering. Det er derfor afgørende at støtte genopretningen fra det alvorlige økonomiske chok forårsaget af covid-19-pandemien gennem indførelse af begrænsede målrettede ændringer af eksisterende EU-ret om finansielle tjenesteydelser. Det overordnede formål med disse ændringer bør derfor være at fjerne unødigt bureaukrati og indføre omhyggeligt kalibrerede foranstaltninger, der anses for effektive med henblik på at mindske den økonomiske uro. Disse ændringer bør undgå forandringer, der øger den administrative byrde for sektoren, og bør overlade løsningen af komplekse lovgivningsmæssige spørgsmål til den påtænkte revision af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (3). Disse ændringer udgør en pakke af foranstaltninger og vedtages under betegnelsen »genopretningspakken vedrørende kapitalmarkederne«.

(2)

Direktiv 2014/65/EU blev vedtaget i 2014 som reaktion på den finansielle krise, som udviklede sig i 2007 og 2008. Dette direktiv har i væsentlig grad styrket Unionens finansielle system og sikret et højt niveau af investorbeskyttelse i hele Unionen. Det kan overvejes at gøre en yderligere indsats for at mindske den reguleringsmæssige kompleksitet og investeringsselskabers efterlevelsesomkostninger samt eliminere konkurrenceforvridninger, forudsat at der samtidig tages tilstrækkeligt højde for investorbeskyttelse.

(3)

Hvad angår de krav, der havde til formål at beskytte investorerne, har direktiv 2014/65/EU ikke fuldt ud opfyldt sit mål om at vedtage foranstaltninger, der tager tilstrækkeligt hensyn til de særlige forhold for hver kategori af investorer, dvs. detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter. Nogle af disse krav har ikke i alle tilfælde øget investorbeskyttelsen, men til tider snarere hindret en gnidningsløs gennemførelse af investeringsbeslutninger. Derfor bør visse krav fastlagt i direktiv 2014/65/EU ændres for at lette ydelsen af investeringsservice og udførelsen af investeringsaktiviteter, og disse ændringer bør foretages på en afbalanceret måde, der fuldt ud beskytter investorerne.

(4)

Udstedelse af obligationer er afgørende for at rejse kapital og overvinde covid-19-krisen. Produktstyringskrav kan begrænse salget af obligationer. Obligationer uden andre indbyggede derivater end en make-whole klausul anses generelt for at være sikre og enkle produkter, der er egnede til detailkunder. I tilfælde af førtidig indløsning beskytter en obligation uden andre indbyggede derivater end en make-whole klausul investorer mod tab ved at sikre, at disse investorer får en betaling svarende til summen af nettonutidsværdien af de resterende kuponbetalinger og hovedstolen af den obligation, de ville have modtaget, hvis obligationen ikke var blevet indløst. Produktstyringskravene bør derfor ikke længere gælde for obligationer uden andre indbyggede derivater end en make-whole klausul. Desuden anses godkendte modparter for at have tilstrækkelig viden om finansielle instrumenter. Det er derfor berettiget at undtage godkendte modparter fra de produktstyringskrav, der gælder for finansielle instrumenter, der udelukkende markedsføres eller distribueres til dem.

(5)

Opfordringen til indsendelse af dokumentation, der blev iværksat af Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (ESMA), oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (4), om virkningerne af tilskyndelser og krav til oplysninger om omkostninger og gebyrer i henhold til direktiv 2014/65/EU og Kommissionens offentlige høring bekræftede begge, at professionelle kunder og godkendte modparter ikke har behov for standardiserede og obligatoriske omkostningsoplysninger, da de allerede modtager de nødvendige oplysninger, når de forhandler med deres tjenesteyder. De oplysninger, der gives til professionelle kunder og godkendte modparter, er skræddersyet til deres behov og ofte mere detaljerede. Tjenesteydelser ydet til professionelle kunder og godkendte modparter bør derfor undtages fra kravene til oplysninger om omkostninger og gebyrer, undtagen for så vidt angår tjenesteydelser i form af investeringsrådgivning og porteføljepleje, fordi professionelle kunder, der indgår i investeringsrådgivnings- eller porteføljeplejeforhold, ikke nødvendigvis har tilstrækkelig ekspertise eller viden til, at sådanne tjenesteydelser kan undtages fra disse krav.

(6)

Investeringsselskaber er i øjeblikket forpligtet til at foretage en cost-benefit-analyse af visse porteføljeaktiviteter i tilfælde af løbende forhold med deres kunder, hvor der sker et skift af finansielle instrumenter. Investeringsselskaber er således forpligtet til at indhente de nødvendige oplysninger fra deres kunder og kunne påvise, at fordelene ved et sådant skift overstiger omkostningerne. Da denne procedure er for besværlig for professionelle kunder, der ofte foretager hyppige skift, bør tjenesteydelser, der leveres til dem, undtages fra dette krav. Professionelle kunder vil dog bevare muligheden for at vælge proceduren til. Da detailkunder har behov for et højt beskyttelsesniveau, bør denne undtagelse begrænses til kun at omfatte tjenesteydelser til professionelle kunder.

(7)

Kunder, der har et løbende forhold til et investeringsselskab, modtager obligatoriske servicerapporter, enten periodisk eller på grundlag af udløsningsmekanismer. Hverken investeringsselskaber eller deres professionelle kunder eller godkendte modparter finder sådanne servicerapporter nyttige. Rapporterne har vist sig at være særligt unyttige for professionelle kunder og godkendte modparter i markeder med ekstreme udsving, da rapporterne leveres hyppigt og i stort antal. Professionelle kunder og godkendte modparter reagerer ofte på disse servicerapporter enten ved ikke at læse dem eller ved at træffe hurtige investeringsbeslutninger i stedet for at fortsætte med en langsigtet investeringsstrategi. Godkendte modparter bør derfor ikke længere modtage obligatoriske servicerapporter. Professionelle kunder bør heller ikke længere modtage sådanne servicerapporter, men de bør have muligheden for at vælge disse servicerapporter til.

(8)

I det umiddelbare efterspil af covid-19-pandemien har udstedere, og navnlig små virksomheder og midcapselskaber, behov for at blive understøttet af stærke kapitalmarkeder. Analyser af udstedere i form af små virksomheder og midcapselskaber er afgørende for at hjælpe udstederne med at få kontakt til investorer. Disse analyser øger udstedernes synlighed og sikrer dermed et tilstrækkeligt niveau af investeringer og likviditet. Investeringsselskaber bør have mulighed for at betale samlet for levering af analyser og for levering af ordreudførelsestjenesteydelser, forudsat at visse betingelser er opfyldt. En af betingelserne bør være, at analyserne udføres på udstedere, hvis markedsværdi ikke oversteg 1 mia. EUR udtrykt ved kursværdien ved årets udgang i de 36 måneder, der er gået forud for leveringen af analyserne. Dette krav vedrørende markedsværdi bør fortolkes således, at det omfatter både børsnoterede selskaber og ikkebørsnoterede selskaber, forstået således for sidstnævnte at balanceposten for egenkapitalen ikke oversteg tærsklen på 1 mia. EUR. Endvidere bemærkes det, at nyligt børsnoterede selskaber og ikkebørsnoterede selskaber, der har eksisteret i mindre end 36 måneder, er omfattet af anvendelsesområdet, så længe de kan påvise, at deres markedsværdi ikke oversteg tærsklen på 1 mia. EUR, som udtrykt ved kursværdien ved årets udgang siden deres børsnotering, eller udtrykt ved egenkapitalen for de regnskabsår, hvor de ikke er eller var børsnoterede. For at sikre, at nyetablerede virksomheder, der har eksisteret i mindre end 12 måneder, ligeledes kan drage fordel af undtagelsen, er det tilstrækkeligt, at de ikke har overskredet tærsklen på 1 mia. EUR siden deres stiftelse.

(9)

Ved direktiv 2014/65/EU indførtes der indberetningskrav for markedspladser, systematiske internalisatorer og andre handelssteder om, hvordan ordrer er blevet udført på de for kunden gunstigste betingelser. De deraf følgende tekniske rapporter indeholder store mængder detaljerede kvantitative oplysninger om handelsstedet, det finansielle instrument, prisen, omkostningerne og sandsynligheden for udførelse. De læses sjældent, hvilket fremgår af det meget lave antal visninger på markedspladsers, systematiske internalisatorers og andre handelssteders websteder. Da de ikke giver investorer og andre brugere mulighed for at foretage meningsfulde sammenligninger på grundlag af de oplysninger, de indeholder, bør offentliggørelsen af disse rapporter suspenderes midlertidigt.

(10)

Med henblik på at lette kommunikationen mellem investeringsselskaber og deres kunder og dermed lette selve investeringsprocessen bør investeringsoplysninger ikke længere leveres på papir, men bør som en standardløsning foregå elektronisk. Detailkunder bør dog kunne anmode om levering af disse oplysninger på papir.

(11)

I henhold til direktiv 2014/65/EU kan personer, der på et erhvervsmæssigt grundlag handler med råvarederivater, emissionskvoter eller derivater heraf gøre brug af en undtagelse fra kravet om at opnå tilladelse som investeringsselskab, når deres handelsaktiviteter er accessoriske i forhold til deres hovederhverv. I øjeblikket er personer, der ansøger om undtagelsen for accessorisk aktivitet, forpligtet til hvert år at give den relevante kompetente myndighed meddelelse om, at de gør brug af denne undtagelse, og fremlægge de elementer, der er nødvendige for, at de kan opfylde de to kvantitative test, der er afgørende for, om deres handelsaktiviteter er accessoriske i forhold til deres hovederhverv. Ved den første test sammenholdes omfanget af en virksomheds spekulative handelsaktiviteter med den samlede handelsaktivitet i Unionen i den enkelte aktivklasse. Ved den anden test sammenholdes omfanget af de spekulative handelsaktiviteter med alle aktivklasser inkluderet med enhedens samlede handelsaktivitet i finansielle instrumenter på koncernniveau. Der findes en alternativ form af den anden test, der består i at sammenholde den estimerede kapital, der anvendes til spekulative handelsaktiviteter, med det faktiske kapitalbeløb, der anvendes på koncernniveau til hovederhvervet. Med henblik på at fastslå, hvornår en aktivitet anses for at være en accessorisk aktivitet, bør de kompetente myndigheder kunne basere sig på en kombination af kvantitative og kvalitative elementer på klart definerede betingelser. Kommissionen bør tillægges beføjelser til at give vejledning om, under hvilke omstændigheder de nationale myndigheder kan anvende en tilgang, der kombinerer kvantitative og kvalitative tærskelkriterier, samt til at udarbejde en delegeret retsakt om kriterierne. Personer, der er berettiget til undtagelsen for accessoriske aktiviteter, herunder prisstillere, er dem, der handler for egen regning eller yder anden investeringsservice end handel for egen regning med råvarederivater eller emissionskvoter eller derivater deraf til deres hovederhvervs kunder eller leverandører. Undtagelsen bør kunne anvendes for hvert af disse tilfælde individuelt og samlet set, hvor aktiviteten er accessorisk i forhold til deres hovederhverv, når det vurderes på koncernniveau. Undtagelsen for accessoriske aktiviteter bør ikke kunne anvendes af personer, der anvender en algoritmisk højfrekvenshandelsteknik eller indgår i en koncern, hvis hovederhverv er ydelse af investeringsservice eller bankaktiviteter, eller som fungerer som prisstiller i forbindelse med råvarederivater.

(12)

De kompetente myndigheder skal på nuværende tidspunkt fastsætte og anvende lofter for, hvor stor en nettoposition, en person på et hvilket som helst tidspunkt kan have i råvarederivater, der handles på markedspladser, og gennem økonomisk tilsvarende over-the-counter (OTC)-kontrakter. Da ordningen for positionslofter har vist sig at være ugunstig for udviklingen af nye råvaremarkeder, bør nye råvaremarkeder udelukkes fra ordningen for positionslofter. Positionslofter bør i stedet kun gælde for kritiske eller væsentlige råvarederivater, der handles på markedspladser, og for deres økonomisk tilsvarende OTC-kontrakter. Kritiske eller væsentlige derivater er råvarederivater med åbne positioner på gennemsnitligt mindst 300 000 partier over en periode på et år. På grund af landbrugsråvarers kritiske betydning for borgerne vil landbrugsråvarederivater og deres økonomisk tilsvarende OTC-kontrakter forblive under den nuværende ordning for positionslofter.

(13)

Direktiv 2014/65/EU tillader ikke afdækningsundtagelser for nogen finansielle enheder. Adskillige overvejende kommercielle koncerner, som etablerede en finansiel enhed til deres handelsformål, har befundet sig i en situation, hvor deres finansielle enhed ikke kunne foretage al handel for koncernen, da den finansielle enhed ikke var berettiget til afdækningsundtagelsen. Derfor bør der indføres en snævert defineret afdækningsundtagelse for finansielle enheder. Afdækningsundtagelsen bør kunne anvendes, hvor en person inden for en overvejende kommerciel koncern er blevet registreret som et investeringsselskab og handler på vegne af denne koncern. For at begrænse afdækningsundtagelsen til at omfatte de finansielle enheder, der handler på vegne af de ikkefinansielle enheder i en overvejende kommerciel koncern, bør denne undtagelse kun finde anvendelse på de positioner, der besiddes af en sådan finansiel enhed, som objektivt kan måles til at reducere risici, der er direkte knyttet til koncernens ikkefinansielle enheders forretningsmæssige aktiviteter.

(14)

Selv for likvide kontrakter agerer typisk kun et begrænset antal markedsdeltagere som prisstillere på råvaremarkederne. Når disse markedsdeltagere skal anvende positionslofter, er de som prisstillere ikke i stand til at være lige så effektive. Der bør derfor indføres en undtagelse fra ordningen for positionslofter for finansielle og ikkefinansielle modparter for positioner, der hidrører fra transaktioner, der er indgået for at opfylde forpligtelser til at tilføre likviditet.

(15)

Ændringerne for så vidt angår ordningen for positionslofter er udformet for at støtte udviklingen af nye energikontrakter og har ikke til formål at slække på ordningen for landbrugsråvarederivater.

(16)

Den nuværende ordning for positionslofter anerkender heller ikke securitiserede derivaters unikke karakteristika. Securitiserede derivater er værdipapirer som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU. Markedet for securitiserede råvarederivater er kendetegnet ved en lang række forskellige udstedelser, der hver er registreret i værdipapircentralen med en specifik størrelse, og alle eventuelle forøgelser følger en specifik procedure, der er behørigt godkendt af den relevante kompetente myndighed. Dette står i modsætning til råvarederivatkontrakter, hvor antallet af åbne positioner og dermed størrelsen af en position potentielt er ubegrænset. På udstedelsestidspunktet er udstederen eller formidleren, der står for udstedelsens distribution, i besiddelse af 100 % af udstedelsen, hvilket vanskeliggør selve anvendelsen af en ordning for positionslofter. Desuden er det i sidste ende et stort antal detailinvestorer, som er i besiddelse af de fleste securitiserede derivater, hvilket ikke giver anledning til samme risiko for misbrug af en dominerende stilling eller korrekte prisdannelses- og afviklingsbetingelser som for råvarederivatkontrakter. Endvidere er begreberne spotmåned og andre måneder, for hvilke der skal fastsættes positionslofter i henhold til artikel 57, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU, ikke gældende for securitiserede derivater. Securitiserede derivater bør derfor udelukkes fra anvendelse af ordningen for positionslofter og rapporteringskravene.

(17)

Siden direktiv 2014/65/EU trådte i kraft, er ingen kontrakter for samme råvarederivat blevet identificeret. På grund af begrebet »samme råvarederivat« i nævnte direktiv er beregningsmetoden til bestemmelse af de andre måneders positionslofter til skade for den markedsplads, der har det mindre likvide marked, når markedspladser konkurrerer om råvarederivater, der er baseret på den samme underliggende råvare og har samme karakteristika. Derfor bør henvisningen til »samme kontrakt« i direktiv 2014/65/EU udgå. Kompetente myndigheder bør være i stand til at nå til enighed om, at de råvarederivater, der handles på deres respektive markedspladser, er baseret på samme underliggende råvare og har samme karakteristika, i hvilket tilfælde den centrale kompetente myndighed som defineret i artikel 57, stk. 6, første afsnit, i direktiv 2014/65/EU bør fastsætte positionsloftet.

(18)

Der findes betydelige forskelle i den måde, hvorpå positioner forvaltes af markedspladser i Unionen. Derfor bør positionsforvaltningskontrollen styrkes, hvor det er nødvendigt.

(19)

For at sikre en yderligere udvikling af eurodenominerede råvaremarkeder i Unionen bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår følgende: proceduren, ifølge hvilken personer kan anmode om en undtagelse for positioner, der hidrører fra transaktioner, der er indgået for at opfylde forpligtelser til at tilføre likviditet; proceduren, ifølge hvilken en finansiel enhed, der indgår i en overvejende kommerciel koncern, kan anmode om en afdækningsundtagelse for positioner, der besiddes af den pågældende finansielle enhed og objektivt kan måles til at reducere risici, der er direkte knyttet til den overvejende kommercielle koncerns ikkefinansielle enheders forretningsmæssige aktiviteter; præciseringen af indholdet af positionsforvaltningskontrol og udarbejdelsen af kriterier for fastlæggelse af, hvornår en aktivitet skal anses for at være accessorisk i forhold til hovederhvervet på koncernniveau. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (5). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(20)

EU's emissionshandelssystem (ETS) er Unionens flagskibspolitik for at opnå dekarbonisering af økonomien i overensstemmelse med Europas grønne pagt. Handel med emissionskvoter og derivater heraf er omfattet af direktiv 2014/65/EU og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (6) og er et vigtigt element i Unionens CO2-marked. Undtagelsen vedrørende accessoriske aktiviteter i henhold til direktiv 2014/65/EU giver visse markedsdeltagere mulighed for at drive virksomhed på markeder for emissionskvoter uden at skulle have tilladelse som investeringsselskaber, forudsat at visse betingelser er opfyldt. I betragtning af betydningen af ordentlige, velregulerede og tilsynsbelagte finansielle markeder, den væsentlige rolle, som ETS spiller for at nå Unionens bæredygtighedsmål, og den rolle, som et velfungerende sekundært marked for emissionskvoter har i forhold til at understøtte ETS's funktion, er det af afgørende betydning, at undtagelsen vedrørende accessoriske aktiviteter er udformet på en sådan måde, at den bidrager til disse mål. Dette er navnlig relevant, når handel med emissionskvoter finder sted på tredjelandes markedspladser. Med henblik at sikre beskyttelsen af Unionens finansielle stabilitet, markedets integritet, investorbeskyttelsen og de lige konkurrencevilkår og sikre, at ETS fortsat fungerer på en gennemsigtig og robust måde for at sikre omkostningseffektive emissionsreduktioner, bør Kommissionen overvåge den videre udvikling af handelen med emissionskvoter og derivater deraf i Unionen og i tredjelande, vurdere virkningen af undtagelsen vedrørende accessoriske aktiviteter for ETS og om nødvendigt foreslå passende ændringer med hensyn til anvendelsesområdet for og anvendelsen af undtagelsen vedrørende accessoriske aktiviteter.

(21)

For at skabe yderligere juridisk klarhed, undgå en unødig administrativ byrde for medlemsstaterne og sikre en ensartet retlig ramme for investeringsselskaber, som vil falde ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 (7) fra den 26. juni 2021, er det hensigtsmæssigt at udskyde datoen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/878 (8) for så vidt angår de foranstaltninger, der finder anvendelse på investeringsselskaber. For at sikre en konsekvent anvendelse af de retlige rammer, der gælder for investeringsselskaber, fastsat i artikel 67 i direktiv (EU) 2019/2034, bør fristen for gennemførelse af direktiv (EU) 2019/878 for så vidt angår investeringsselskaber derfor forlænges indtil den 26. juni 2021.

(22)

For at sikre, at de mål, der forfølges med ændringerne af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (9) og (EU) 2019/878, nås, og navnlig for at undgå forstyrrende virkninger for medlemsstaterne, er det hensigtsmæssigt at fastsætte, at disse ændringer træder i kraft den 28. december 2020. Selv om det fastsættes, at disse ændringer anvendes med tilbagevirkende kraft, tages der ikke desto mindre højde for de berørte personers berettigede forventninger, da ændringerne ikke griber ind i de erhvervsdrivendes eller enkeltpersoners rettigheder og forpligtelser.

(23)

Direktiv 2013/36/EU, 2014/65/EU og (EU) 2019/878 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(24)

Dette ændringsdirektiv har til formål at supplere allerede eksisterende EU-ret, og dets mål kan derfor bedre nås på EU-plan end gennem forskellige nationale initiativer. De finansielle markeder er i sagens natur grænseoverskridende og bliver det mere og mere. På grund af denne integration ville isolerede nationale tiltag være langt mindre effektive og føre til opsplitning af markederne, hvilket ville føre til regelarbitrage og konkurrenceforvridning.

(25)

Målet for dette direktiv, nemlig at forbedre eksisterende EU-ret for at sikre ensartede og passende krav, som finder anvendelse på investeringsselskaber i hele Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(26)

I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter (10) har medlemsstaterne forpligtet sig til i begrundede tilfælde at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget.

(27)

I lyset af behovet for at indføre målrettede foranstaltninger til at støtte økonomisk genopretning efter covid-19-krisen så hurtigt som muligt bør dette direktiv som følge af den hastende karakter træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 2014/65/EU

I direktiv 2014/65/EU foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra j), affattes således:

»j)

personer:

i)

der handler for egen regning, herunder prisstillere, med råvarederivater eller emissionskvoter eller derivater heraf, bortset fra personer, der handler for egen regning ved udførelse af kundeordrer, eller

ii)

der yder investeringsservice, bortset fra handel for egen regning, inden for råvarederivater eller emissionskvoter eller derivater heraf til kunderne eller leverandørerne i deres hovederhverv,

forudsat:

at dette for hvert af ovennævnte tilfælde både individuelt og samlet set er en accessorisk aktivitet i forhold til deres hovederhverv på koncernniveau

at disse personer er ikke en del af en koncern, hvis hovederhverv er ydelse af investeringsservice i henhold til dette direktiv, udførelse af enhver aktivitet, der er opført i bilag I til direktiv 2013/36/EU, eller at fungere som prisstiller for råvarederivater

at disse personer ikke anvender en algoritmisk højfrekvenshandelsteknik, og

at disse personer på begæring aflægger beretning til den kompetente myndighed om de kriterier, de lægger til grund for at vurdere, at deres aktivitet som omhandlet i nr. i) og ii) er accessorisk i forhold til deres hovederhverv.«

b)

Stk. 4, affattes således:

»4.   Senest den 31. juli 2021 vedtager Kommissionen en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 89 med henblik på at supplere dette direktiv ved med henblik på nærværende artikels stk. 1, litra j), at præcisere kriterierne for fastlæggelse af, hvornår en aktivitet skal anses for at være accessorisk i forhold til hovederhvervet på koncernniveau.

Disse kriterier tager følgende elementer i betragtning:

a)

om den udestående nominelle nettoeksponering i råvarederivater eller emissionskvoter eller derivater heraf med henblik på kontant afregning, der handles i Unionen, eksklusive råvarederivater eller emissionskvoter eller derivater heraf, der handles på en markedsplads, ligger under en årlig tærskelværdi på 3 mia. EUR, eller

b)

om den kapital, der er investeret i den koncern, som personen tilhører, overvejende anvendes til koncernens hovederhverv, eller

c)

om omfanget af de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1, litra j), overstiger den samlede størrelse af de øvrige handelsaktiviteter på koncernniveau eller ej.

De i dette stykke omhandlede aktiviteter betragtes på koncernniveau.

De i dette stykkes andet afsnit omhandlede elementer omfatter ikke:

a)

koncerninterne transaktioner som omhandlet i artikel 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, som tjener likviditets- eller risikostyringsformål på tværs af koncernen

b)

transaktioner i råvarederivater eller emissionskvoter eller derivater deraf, som objektivt kan måles til at reducere risici direkte knyttet til den forretningsmæssige aktivitet eller likviditetsfinansieringen

c)

transaktioner i råvarederivater eller emissionskvoter eller derivater deraf, som foretages for at opfylde forpligtelser til at tilføre en markedsplads likviditet, hvor disse forpligtelser kræves af tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med EU-retten eller nationale love og administrative bestemmelser eller af markedspladser.«

2)

Artikel 4, stk. 1, ændres således:

a)

Følgende nummer indsættes:

»8a)

»skift af finansielle instrumenter«: salg af et finansielt instrument og køb af et andet finansielt instrument eller udøvelse af retten til at foretage ændringer med hensyn til et eksisterende finansielt instrument«.

b)

Følgende nummer indsættes:

»44a)

»make-whole klausul«: en klausul, der har til formål at beskytte investoren ved at sikre, at udstederen i tilfælde af førtidig indløsning af en obligation er forpligtet til at betale den investor, der besidder obligationen, et beløb svarende til summen af nettonutidsværdien af de forventede resterende kuponbetalinger indtil udløb og hovedstolen af den obligation, der skal indløses«.

c)

Nr. 59) affattes således:

»59)

»landbrugsråvarederivater«: derivatkontrakter vedrørende produkter anført i artikel 1 i og bilag I, del I til XX og XXIV/1, til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (*1) og produkter anført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 (*2)

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671)."

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1).«"

d)

Følgende nummer indsættes:

»62a)

»elektronisk format«: ethvert varigt medium, bortset fra papir«.

e)

Følgende nummer tilføjes:

»65)

»overvejende kommerciel koncern«: enhver koncern, hvis hovederhverv ikke er ydelse af investeringsservice som defineret i dette direktiv eller udførelse af en aktivitet, der er opført i bilag I til direktiv 2013/36/EU, eller at fungere som prisstiller for råvarederivater«.

3)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 16a

Undtagelser fra produktstyringskrav

Et investeringsselskab er undtaget fra kravene fastsat i artikel 16, stk. 3, andet til femte afsnit, og artikel 24, stk. 2, når den investeringsservice, det yder, vedrører obligationer uden andre indbyggede derivater end en make-whole klausul, eller når de finansielle instrumenter udelukkende markedsføres eller distribueres til godkendte modparter.«

4)

Artikel 24 ændres således:

a)

I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:

»Hvor aftalen om at købe eller sælge et finansielt instrument indgås ved hjælp af fjernkommunikation, som forhindrer den forudgående indgivelse af oplysninger om omkostninger og gebyrer, kan investeringsselskabet give oplysninger om omkostninger og gebyrer enten i elektronisk format eller på papir, hvis en detailkunde anmoder herom, uden unødig forsinkelse efter transaktionens gennemførelse, forudsat at begge følgende betingelser er opfyldt:

i)

kunden har indvilliget i at modtage oplysningerne uden unødig forsinkelse efter gennemførelsen af transaktionen

ii)

investeringsselskabet har givet kunden mulighed for at udskyde gennemførelsen af transaktionen, indtil kunden har modtaget oplysningerne.

Ud over kravene i tredje afsnit er investeringsselskabet forpligtet til at give kunden mulighed for at modtage oplysninger om omkostninger og gebyrer over telefonen, inden transaktionen gennemføres.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»5a.   Investeringsselskaber giver alle de oplysninger, der kræves givet i henhold til dette direktiv, til kunder eller potentielle kunder i elektronisk format, medmindre kunden eller den potentielle kunde er en detailkunde eller en potentiel detailkunde, som har anmodet om at modtage oplysningerne på papir, i hvilket tilfælde disse oplysninger gives på papir, gratis.

Investeringsselskaber oplyser detailkunder eller potentielle detailkunder om, at de har mulighed for at modtage oplysningerne på papir.

Investeringsselskaber oplyser eksisterende detailkunder, som modtager de oplysninger, der kræves i henhold til dette direktiv, på papir om, at de vil modtage disse oplysninger i elektronisk format, mindst otte uger inden de sender disse oplysninger i elektronisk format. Investeringsselskaber oplyser disse eksisterende detailkunder om, at de kan vælge enten fortsat at modtage oplysninger på papir eller skifte til oplysninger i elektronisk format. Investeringsselskaber oplyser også eksisterende detailkunder om, at der vil ske et automatisk skift til det elektroniske format, hvis de ikke anmoder om fortsat levering af oplysningerne på papir inden for denne periode på otte uger. Der er ikke pligt til at informere eksisterende detailkunder, som allerede modtager de oplysninger, der kræves i henhold til dette direktiv, i elektronisk format.«

c)

Følgende stykke indsættes:

»9a.   Medlemsstaterne sikrer, at tredjemands levering af analyser til investeringsselskaber, der yder porteføljepleje eller anden investeringsservice eller accessoriske tjenesteydelser til kunder, anses for at opfylde forpligtelserne i stk. 1, hvis:

a)

der, inden ordreudførelses- eller analysetjenesteydelserne er blevet leveret, er indgået en aftale mellem investeringsselskabet og leverandøren af analyser om, hvilken del af kombinerede gebyrer eller samlede betalinger for ordreudførelsestjenesteydelser og analyser, der kan henføres til analyser,

b)

investeringsselskabet underretter sine kunder om de samlede betalinger for ordreudførelsestjenesteydelser og analyser til tredjepartsudbyderne af analyser, og

c)

de analyser, for hvilke de kombinerede gebyrer eller den samlede betaling finder sted, vedrører udstedere, hvis markedsværdi i de 36 måneder, der er gået forud for leveringen af analyserne, ikke oversteg 1 mia. EUR som udtrykt ved kursværdien ved årets udgang for de år, hvor de er eller var børsnoterede, eller ved egenkapitalen for de regnskabsår, hvor de ikke er eller var børsnoterede.

Med henblik på denne artikel forstås ved analyser analysemateriale eller -tjenesteydelser i forbindelse med et eller flere finansielle instrumenter eller andre aktiver eller udstedere eller potentielle udstedere af finansielle instrumenter, eller analysemateriale eller -tjenesteydelser tæt knyttet til en specifik branche eller et specifikt marked, således at det informerer opfattelsen af finansielle instrumenter, aktiver eller udstedere inden for den pågældende branche eller det pågældende marked.

Analyser omfatter også materiale eller tjenesteydelser, som eksplicit eller implicit indeholder anbefalinger eller forslag til en investeringsstrategi og giver en begrundet udtalelse om finansielle instrumenters eller aktivers aktuelle eller fremtidige værdi eller pris eller på anden måde indeholder analyser og genuin viden og når konklusioner baseret på nye eller eksisterende oplysninger, der kan bruges til at informere en investeringsstrategi og være relevante og i stand til at tilføje merværdi til investeringsselskabets beslutninger på vegne af kunder, der betaler for analyserne.«

5)

I artikel 25, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»Når investeringsselskaber yder enten investeringsrådgivning eller porteføljepleje, der omfatter skift af finansielle instrumenter, indhenter de de nødvendige oplysninger om kundens investering og analyserer omkostningerne og fordelene ved skiftet af finansielle instrumenter. Når investeringsselskaber yder investeringsrådgivning, oplyser de kunden om, hvorvidt fordelene ved skiftet af finansielle instrumenter er større end omkostningerne forbundet med et sådant skift eller ej.«

6)

I artikel 27, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

»De periodiske rapporteringskrav over for offentligheden, der er fastsat i dette stykke, finder først anvendelse fra den 28. februar 2023. Kommissionen foretager en omfattende gennemgang af hensigtsmæssigheden af rapporteringskravene fastsat i dette stykke og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet senest den 28. februar 2022.«

7)

I artikel 27, stk. 6, tilføjes følgende afsnit:

»Kommissionen foretager en omfattende gennemgang af hensigtsmæssigheden af de periodiske rapporteringskrav fastsat i dette stykke og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet senest 28. februar 2022.«

8)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 29a

Tjenesteydelser, der leveres til professionelle kunder

1.   Kravene fastsat i artikel 24, stk. 4, litra c), finder ikke anvendelse på andre tjenesteydelser, der leveres til professionelle kunder, end investeringsrådgivning og porteføljepleje.

2.   Kravene fastsat i artikel 25, stk. 2, tredje afsnit, og artikel 25, stk. 6, finder ikke anvendelse på tjenesteydelser, der leveres til professionelle kunder, medmindre disse kunder enten i elektronisk format eller på papir meddeler investeringsselskabet, at de ønsker at benytte sig af de rettigheder, der er fastlagt i nævnte bestemmelser.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaber fører et register over de i stk. 2 omhandlede meddelelser fra kunder.«

9)

I artikel 30, stk. 1, affattes første afsnit således:

»1.   Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaber, der har tilladelse til at udføre ordrer for kunders regning, og/eller til at handle for egen regning og/eller modtage og formidle ordrer, har muligheden for at tilvejebringe eller indgå i transaktioner med godkendte modparter uden at være forpligtet til at efterkomme artikel 24, bortset fra nævntes stk. 5a, artikel 25, artikel 27 og artikel 28, stk. 1, i forbindelse med sådanne transaktioner eller med en accessorisk tjenesteydelse direkte knyttet til disse transaktioner.«

10)

I artikel 57 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder i overensstemmelse med den beregningsmetode, der er fastsat af ESMA i de reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget i overensstemmelse med stk. 3, fastsætter og anvender lofter for, hvor stor en nettoposition en person på et hvilket som helst tidspunkt kan have i landbrugsråvarederivater og kritiske eller væsentlige råvarederivater, der handles på markedspladser og gennem økonomisk tilsvarende OTC-kontrakter. Råvarederivater anses for at være kritiske eller væsentlige, hvor summen af alle slutpositionsindehaveres nettopositioner udgør størrelsen af deres åbne positioner og udgør mindst 300 000 partier i gennemsnit over en periode på et år. Lofterne fastsættes på basis af alle de positioner, en person besidder, og dem, der besiddes på vedkommendes vegne på samlet koncernniveau, med henblik på at:

a)

forhindre markedsmisbrug

b)

støtte korrekte prisdannelses- og afviklingsbetingelser, herunder at forhindre markedsforvridende positioner og navnlig sikre konvergens mellem derivaters priser i leveringsmåneden og spotpriserne på den underliggende råvare, uden at dette dog berører prisfastsættelsen på markedet for den underliggende råvare.

Positionslofterne omhandlet i stk. 1 finder ikke anvendelse på:

a)

positioner, der besiddes af eller på vegne af en ikkefinansiel enhed, og som objektivt kan måles til at reducere risici direkte knyttet til den pågældende ikkefinansielle enheds forretningsmæssige aktivitet

b)

positioner, der besiddes af eller på vegne af en finansiel enhed, der indgår i en overvejende kommerciel koncern og handler på vegne af en ikkefinansiel enhed i den overvejende kommercielle koncern, hvor disse positioner objektivt kan måles til at reducere risici direkte knyttet til den pågældende ikkefinansielle enheds forretningsmæssige aktivitet

c)

positioner, der besiddes af finansielle og ikkefinansielle modparter med hensyn til positioner, som objektivt kan måles til at hidrøre fra transaktioner, der er indgået for at opfylde forpligtelser til at tilføre en markedsplads likviditet som omhandlet i artikel 2, stk. 4, fjerde afsnit, litra c),

d)

øvrige værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), der vedrører en råvare eller et underliggende aktiv som omhandlet i bilag I, afsnit C, nr. 10).

ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af en procedure, ved hvilken en finansiel enhed, der indgår i en overvejende kommerciel koncern, kan anmode om en afdækningsundtagelse for positioner, der besiddes af den pågældende finansielle enhed og objektivt kan måles til at reducere risici, der er direkte knyttet til koncernens ikkefinansielle enheders forretningsmæssige aktiviteter.

ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af en procedure, der fastsætter, hvordan personer kan ansøge om en undtagelse for positioner, som hidrører fra transaktioner, der er indgået for at opfylde forpligtelser til at tilføre en markedsplads likviditet.

ESMA forelægger de i tredje og fjerde afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 28. november 2021.

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere dette direktiv ved at vedtage de i tredje og fjerde afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

b)

Stk. 3 og 4 affattes således:

»3.   ESMA udarbejder en liste over de i stk. 1 omhandlede kritiske eller væsentlige råvarederivater og udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af den beregningsmetode, som kompetente myndigheder skal anvende, når de fastslår positionslofter for spotmåneden og for andre måneder for fysisk afviklede og kontant afviklede råvarederivater baseret på det pågældende derivats karakteristika.

Ved udarbejdelsen af listen over de i stk. 1 omhandlede kritiske eller væsentlige råvarederivater tager ESMA følgende faktorer i betragtning:

a)

markedsdeltagernes antal

b)

den underliggende råvare for det pågældende derivat.

Ved fastlæggelsen af den i første afsnit omhandlede beregningsmetode tager ESMA følgende faktorer i betragtning:

a)

det disponible udbud af den underliggende råvare

b)

det samlede antal åbne positioner i det pågældende derivat og i andre finansielle instrumenter med samme underliggende råvare

c)

markedsdeltagernes antal og størrelse

d)

det underliggende råvaremarkeds karakteristika, herunder produktionsmønstre, forbrug og transport til markedet

e)

udviklingen af nye råvarederivater

f)

erfaringer fra investeringsselskaber eller markedsoperatører, der driver en markedsplads, og fra andre jurisdiktioner med hensyn til positionslofterne.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 28. november 2021.

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere dette direktiv ved at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.   En kompetent myndighed fastsætter positionslofter for kritiske eller væsentlige råvarederivater og landbrugsråvarederivater, der handles på markedspladser, baseret på den beregningsmetode, der er fastlagt i reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget af Kommissionen i henhold til stk. 3. Sådanne positionslofter skal omfatte økonomisk tilsvarende OTC-kontrakter.

En kompetent myndighed reviderer positionslofterne, der er omhandlet i første afsnit, når der er en betydelig forandring på markedet, herunder en betydelig forandring i disponibelt udbud eller åbne positioner, baseret på dens bestemmelse af disponibelt udbud og åbne positioner, og ændrer positionslofterne i overensstemmelse med den beregningsmetode, der er fastlagt i reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget af Kommissionen i henhold til stk. 3.«

c)

Stk. 6, 7 og 8 affattes således:

»6.   Hvor landbrugsråvarederivater, der er baseret på samme underliggende råvare og har samme karakteristika, handles i betydeligt omfang på markedspladser i mere end én jurisdiktion, eller hvor kritiske eller væsentlige råvarederivater, der er baseret på samme underliggende råvare og har samme karakteristika, handles på markedspladser i mere end én jurisdiktion, fastsætter den kompetente myndighed for den markedsplads, hvor handelen har det største omfang (»den centrale kompetente myndighed«) det fælles positionsloft, der skal anvendes på al handel med de pågældende derivater. Den centrale kompetente myndighed rådfører sig med de kompetente myndigheder for andre markedspladser, hvor disse landbrugsråvarederivater handles i betydeligt omfang, eller hvor kritiske eller væsentlige råvarederivater handles, om det fælles positionsloft, der skal anvendes, og om eventuelle revisioner af dette fælles positionsloft.

Kompetente myndigheder, der ikke er enige i den centrale kompetente myndigheds fastsættelse af et fælles positionsloft, fremsætter skriftligt de fuldstændige og detaljerede årsager til, at de finder, at de i stk. 1 fastsatte krav ikke er overholdt. ESMA afgør eventuelle tvister som følge af uenighed mellem kompetente myndigheder i overensstemmelse med sine beføjelser i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

De kompetente myndigheder for de markedspladser, hvor landbrugsråvarederivater, der er baseret på den samme underliggende råvare og har samme karakteristika, handles i betydeligt omfang, eller kritiske eller væsentlige råvarederivater, der er baseret på samme underliggende råvare og har samme karakteristika, handles, og de kompetente myndigheder for indehaverne af positioner inden for de pågældende derivater opretter samarbejdsordninger, der skal omfatte udveksling af relevante oplysninger, med henblik på at muliggøre kontrol med og håndhævelse af det fælles positionsloft.

7.   ESMA kontrollerer mindst én gang om året den måde, de kompetente myndigheder har gennemført de positionslofter, der er fastsat i overensstemmelse med den beregningsmetode, ESMA har fastsat i henhold til stk. 3. I den forbindelse sikrer ESMA, at et fælles positionsloft anvendes effektivt på landbrugsråvarederivaterne og de kritiske eller væsentlige kontrakter, der er baseret på samme underliggende råvare og har samme karakteristika, uanset hvor de handles, jf. stk. 6.

8.   Medlemsstaterne sikrer, at et investeringsselskab eller en markedsoperatør, der driver en markedsplads, som handler med råvarederivater, foretager positionsforvaltningskontrol, herunder beføjelse for markedspladsen til at:

a)

overvåge personernes åbne positioner

b)

indhente oplysninger, herunder al relevant dokumentation, fra personer om størrelsen af og formålet med en indgået position eller eksponering og oplysninger om de egentlige eller underliggende ejere, eventuelle tilknyttede aftalte ordninger og eventuelle aktiver eller passiver i det underliggende marked, herunder, hvor det er relevant, positioner, der besiddes i råvarederivater, der er baseret på samme underliggende råvare og har samme karakteristik, på andre markedspladser og gennem økonomisk tilsvarende OTC-kontrakter via medlemmer og deltagere

c)

anmode om, at en person midlertidigt eller permanent bringer en position til ophør eller reducerer den, og iværksætte ensidige tiltag til at sikre, at positionen bringes til ophør eller reduceres, hvor personen ikke følger et sådan pålæg, og

d)

kræve, at en person midlertidigt fører likviditet tilbage på markedet til en aftalt pris og i en aftalt mængde med det udtrykkelige formål at afbøde virkningen af en stor og dominerende position.

ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder til at præcisere indholdet af positionsforvaltningskontrol, hvorved de pågældende markedspladsers karakteristika tages i betragtning.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 28. november 2021.

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere dette direktiv ved at vedtage de i dette stykkes andet afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

d)

Stk. 12, litra d), affattes således:

»d)

definitionen af, hvad der udgør betydeligt omfang i henhold til denne artikels stk. 6«.

11)

I artikel 58 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»Positionsrapportering finder ikke anvendelse på øvrige værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), der vedrører en råvare eller et underliggende aktiv som omhandlet i bilag I, afsnit C, nr. 10).«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaber, der handler med råvarederivater eller emissionskvoter eller derivater deraf uden for en markedsplads, som minimum på daglig basis forsyner den centrale kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 57, stk. 6, eller, hvor der ikke er en central kompetent myndighed, den kompetente myndighed for en markedsplads, hvor råvarederivaterne eller emissionskvoterne eller derivaterne heraf handles, med en fuldstændig oversigt over deres positioner inden for økonomisk tilsvarende OTC-kontrakter og, når det er relevant, inden for råvarederivater, emissionskvoter eller derivater heraf, der handles på en markedsplads, samt deres kunders positioner og disses kunders positioner, indtil slutkunden er nået, i overensstemmelse med artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014 og i givet fald artikel 8 i forordning (EU) nr. 1227/2011.«

12)

Artikel 73, stk. 2, affattes således:

»2.   Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber, markedsoperatører, APA’er og ARM’er godkendt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 600/2014, der har en undtagelse i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 2, stk. 3, kreditinstitutter, der beskæftiger sig med investeringsaktiviteter og accessoriske tjenesteydelser, og filialer af tredjelandsselskaber har passende procedurer for deres ansatte, således at de ansatte kan indberette potentielle og faktiske overtrædelser internt gennem en særlig uafhængig og selvstændig kanal.«

13)

Artikel 89, stk. 2 til 5, affattes således:

»2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 3, artikel 2, stk. 4, artikel 4, stk. 1, nr. 2), andet afsnit, artikel 4, stk. 2, artikel 13, stk. 1, artikel 16, stk. 12, artikel 23, stk. 4, artikel 24, stk. 13, artikel 25, stk. 8, artikel 27, stk. 9, artikel 28, stk. 3, artikel 30, stk. 5, artikel 31, stk. 4, artikel 32, stk. 4, artikel 33, stk. 8, artikel 52, stk. 4, artikel 54, stk. 4, artikel 58, stk. 6, artikel 64, stk. 7, artikel 65, stk. 7, og artikel 79, stk. 8, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den 2. juli 2014.

3.   Den i artikel 2, stk. 3, artikel 2, stk. 4, artikel 4, stk. 1, nr. 2), andet afsnit, artikel 4, stk. 2, artikel 13, stk. 1, artikel 16, stk. 12, artikel 23, stk. 4, artikel 24, stk. 13, artikel 25, stk. 8, artikel 27, stk. 9, artikel 28, stk. 3, artikel 30, stk. 5, artikel 31, stk. 4, artikel 32, stk. 4, artikel 33, stk. 8, artikel 52, stk. 4, artikel 54, stk. 4, artikel 58, stk. 6, artikel 64, stk. 7, artikel 65, stk. 7, og artikel 79, stk. 8, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 3, artikel 2, stk. 4, artikel 4, stk. 1, nr. 2), andet afsnit, artikel 4, stk. 2, artikel 13, stk. 1, artikel 16, stk. 12, artikel 23, stk. 4, artikel 24, stk. 13, artikel 25, stk. 8, artikel 27, stk. 9, artikel 28, stk. 3, artikel 30, stk. 5, artikel 31, stk. 4, artikel 32, stk. 4, artikel 33, stk. 8, artikel 52, stk. 4, artikel 54, stk. 4, artikel 58, stk. 6, artikel 64, stk. 7, artikel 65, stk. 7, eller artikel 79, stk. 8, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

14)

I artikel 90 indsættes følgende som stk. 1a:

»1a.   Senest den 31. december 2021 gennemgår Kommissionen virkningen af den undtagelse, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra j), for så vidt angår emissionskvoter eller derivater heraf, og ledsager, hvor det er relevant, denne gennemgang med et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af denne undtagelse. I den forbindelse vurderer Kommissionen handelen med emissionskvoter og derivater heraf i Unionen og i tredjelande, virkningen af undtagelsen fastsat i artikel 2, stk. 1, litra j), for investorbeskyttelse, integriteten og gennemsigtigheden af markederne for emissionskvoter og derivater heraf, og hvorvidt der bør vedtages foranstaltninger vedrørende handel, der foregår på tredjelandes markedspladser.«

Artikel 2

Ændringer af direktiv (EU) 2019/878

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 28. december 2020 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme:

a)

bestemmelserne i dette direktiv, for så vidt de vedrører kreditinstitutter

b)

dette direktivs artikel 1, stk. 1 og 9, for så vidt angår artikel 2, stk. 5 og 6, og artikel 21b i direktiv 2013/36/EU, for så vidt de vedrører kreditinstitutter og investeringsselskaber.

De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 29. december 2020. De bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme ændringerne i nærværende direktivs artikel 1, nr. 21), og artikel 1, nr. 29), litra a), b) og c), for så vidt angår artikel 84 og artikel 98, stk. 5 og 5a, i direktiv 2013/36/EU, finder dog anvendelse fra den 28. juni 2021 og de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme ændringerne i nærværende direktivs artikel 1, nr. 52) og 53), for så vidt angår artikel 141b og 141c og artikel 142, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU, finder anvendelse fra den 1. januar 2022.

Medlemsstaterne vedtager, offentliggør og anvender senest den 26. juni 2021 de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, for så vidt de vedrører investeringsselskaber, bortset fra de foranstaltninger, der er omhandlet i første afsnit, litra b).

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til nærværende direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen.«

Artikel 3

Ændringer af direktiv 2013/36/EU

Artikel 94, stk. 2, tredje, fjerde og femte afsnit, affattes således:

»Med henblik på at identificere medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil som omhandlet i artikel 92, stk. 3, undtagen medarbejdere i investeringsselskaber, udarbejder EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som fastlægger kriterierne for at definere følgende:

a)

ledelsesmæssigt ansvar og kontrolfunktioner

b)

væsentlig forretningsenhed og væsentlig indflydelse på den relevante forretningsenheds risikoprofil og

c)

andre kategorier af medarbejdere, som ikke udtrykkeligt er omhandlet af artikel 92, stk. 3, hvis arbejde har indflydelse på instituttets risikoprofil, der forholdsmæssigt er lige så væsentlig som de medarbejderkategoriers indflydelse, der er omhandlet deri.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 28. december 2019.

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere dette direktiv ved at vedtage de i dette stykke omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. Hvad angår reguleringsmæssige tekniske standarder for investeringsselskaber, finder de beføjelser, som er fastlagt i nærværende direktivs artikel 94, stk. 2, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843 (*3), fortsat anvendelse indtil den 26. juni 2021.

Artikel 4

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 28. november 2021 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 28. februar 2022.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

3.   Uanset stk. 1 finder ændringerne af direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/878 anvendelse fra den 28. december 2020.

Artikel 5

Revision

Senest den 31. juli 2021 og på grundlag af resultatet af en offentlig høring foretaget af Kommissionen undersøger Kommissionen bl.a., a) hvordan værdipapirmarkedernes struktur, der afspejler den nye økonomiske virkelighed efter 2020, fungerer, data- og datakvalitetsspørgsmål vedrørende markedsstrukturen og reglerne om gennemsigtighed, herunder spørgsmål vedrørende tredjelande, b) reglerne for analyser, c) reglerne om alle former for betalinger til rådgivere og deres faglige kvalifikationsniveau, d) produktstyring, e) rapportering af tab og f) kundekategorisering. Kommissionen forelægger, hvis det er relevant, et lovgivningsforslag for Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 6

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 7

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 2021.

På Europa-Parlamentets vegne

D.M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

A.P. ZACARIAS

Formand


(1)  EUT C 10 af 11.1.2021, s. 30.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 11.2.2021 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 15.2.2021.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(5)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 af 27. november 2019 om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2002/87/EF, 2009/65/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU og 2014/65/EU (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 64).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/878 af 20. maj 2019 om ændring af direktiv 2013/36/EU, for så vidt angår fritagne enheder, finansielle holdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, aflønning, tilsynsforanstaltninger og -beføjelser og kapitalbevaringsforanstaltninger (EUT L 150 af 7.6.2019, s. 253).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(10)  EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

26.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/29


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/339

af 25. februar 2021

om gennemførelse af artikel 8a i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus (1), særlig artikel 8a, stk. 1 og 3,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. maj 2006 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus.

(2)

På grundlag af en gennemgang af Rådets afgørelse 2012/642/FUSP (2) har Rådet besluttet, at de deri anførte restriktive foranstaltninger bør forlænges indtil den 28. februar 2022.

(3)

Begrundelserne bør ændres for ni fysiske og tre juridiske personer, der er opført på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006. Datoen for opførelse på listen for alle fysiske personer i nævnte bilag bør tilføjes.

(4)

Bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006 erstattes af bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2021.

På Rådets vegne

A.P. ZACARIAS

Formand


(1)  EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse 2012/642/FUSP af 15. oktober 2012 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland (EUT L 285 af 17.10.2012, s. 1).


BILAG

»BILAG I

Liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, jf. artikel 2, stk. 1

A.   Fysiske personer, jf. artikel 2, stk. 1

 

Navn (translitteration af hviderussisk skrivemåde)

(translitteration af russisk skrivemåde)

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen på listen

Dato for opførelse på listen

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзiмiр Уладзiмiравiч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Stilling(er): tidligere indenrigsminister, tidligere chef for præsidentens sikkerhedstjeneste

Fødselsdato: 7.2.1956

Fødested: Smolensk, det tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Køn: mand

Gjorde intet for at efterforske Yuri Zakharenkos, Viktor Gonchars, Anatoly Krasovskis og Dmitri Zavadskis uopklarede forsvinden i Hviderusland i 1999-2000. Tidligere indenrigsminister og også tidligere chef for præsidentens sikkerhedstjeneste. Som indenrigsminister var han ansvarlig for undertrykkelsen af fredelige demonstrationer, indtil han trådte tilbage den 6. april 2009 af helbredsmæssige årsager. Modtog fra præsidentens administration en bolig i Drozdydistriktet i Minsk, hvor eliten bor. Blev i oktober 2014 tildelt fortjenstorden af III. grad af præsident Lukasjenko.

24.9.2004

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер'евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Stilling(er): tidligere leder af den særlige indsatsgruppe (SOBR)

Fødselsdato: 1966

Fødested: Vitebsk/Viciebsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Adresse: Hvideruslands sammenslutning af veteraner fra indenrigsministeriets specialstyrker »Honour«, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Hviderusland

Køn: mand

Nøgleperson i forbindelse med Yuri Zakharenkos, Viktor Gonchars, Anatoly Krasovskis og Dmitri Zavadskis uopklarede forsvinden i Hviderusland i 1999-2000. Tidligere leder af den særlige indsatsgruppe (SOBR) i indenrigsministeriet.

Forretningsmand, chef for »Honour«, indenrigsministeriets sammenslutning af veteraner fra indenrigsministeriets specialstyrker.

24.9.2004

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Stilling(er): tidligere chef for ejendomsadministrationsdirektoratet for Hvideruslands præsident Tidligere indenrigsminister

Fødselsdato: 26.5.1958

Fødested: Soltanishki, Grodno-/Hrodnaregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Adresse: Ejendomsadministrationsdirektoratet for Hvideruslands præsident, 38 K. Marx St., Minsk 220016, Hviderusland

Køn: mand

Chef for ejendomsadministrationsdirektoratet for Hvideruslands præsident. Ansvarlig for Yuri Zakharenkos, Viktor Gonchars, Anatoly Krasovskis og Dmitri Zavadskis uopklarede forsvinden i Hviderusland i 1999-2000. Tidligere sekretær i sikkerhedsrådet. Sheiman er fortsat præsidentens særlige assistent/medhjælper.

24.9.2004

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанiдавiч СIВАКАЎ, СIВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Stilling(er): tidligere indenrigsminister, præsidentens tidligere vicekabinetchef

Fødselsdato: 5.8.1946

Fødested: Onor, Sakhalinregionen/Oblast, det tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Adresse: Hvideruslands sammenslutning af veteraner fra indenrigsministeriets specialstyrker »Honour«, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Hviderusland

Køn: mand

Nøgleperson i forbindelse med Yuri Zakharenkos, Viktor Gonchars, Anatoly Krasovskis og Dmitri Zavadskis uopklarede forsvinden i Hviderusland i 1999-2000. Tidligere minister for turisme og sport, tidligere indenrigsminister og præsidentens tidligere vicekabinetschef.

24.9.2004

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Stilling(er): tidligere indenrigsminister, generalløjtnant for militsen (politistyrke), medhjælper for præsidenten for Republikken Hviderusland — inspektør for Grodno-/Hrodnaregionen/Oblast

Fødselsdato: 21.6.1966

Fødested: Ordzhonikidze, det tidligere USSR (det nuværende Vladikavkaz, Den Russiske Føderation)

Køn: mand

Han var i sin fremtrædende, tidligere stilling i indenrigsministeriet ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af indenrigsministeriets styrker efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter, samt intimidering af og vold over for journalister.

Er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som medhjælper for Hvideruslands præsident — inspektør for Grodno-/Hrodnaregionen/Oblast.

2.10.2020

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Stilling(er): tidligere første viceindenrigsminister

Viceindenrigsminister — leder af kriminalmilitsen, oberst i militsen (politistyrke)

Fødselsdato: 14.2.1975

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han var i sin fremtrædende, tidligere stilling som første viceindenrigsminister ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af indenrigsministeriets styrker efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter, samt intimidering af og vold over for journalister.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som viceindenrigsminister. Han bibeholder sin stilling som leder af kriminalmilitsen.

2.10.2020

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr) BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Stilling(er): tidligere indenrigsminister, generalløjtnant for militsen (politistyrke),

medhjælper for præsidenten for Republikken Hviderusland — inspektør for Minskregionen/Oblast

Fødselsdato: 29.4.1965

Fødested: Vetkovski- (Vetka-) distriktet, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han var i sin fremtrædende, tidligere stilling i indenrigsministeriet ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af indenrigsministeriets styrker efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter, samt intimidering af og vold over for journalister.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som medhjælper for Hvideruslands præsident — inspektør for Minskregionen/Oblast.

2.10.2020

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Stilling(er): viceindenrigsminister, generalmajor for militsen (politistyrke)

Fødselsdato: 21.9.1966

Fødested: Yasinovataya, det tidligere USSR (det nuværende Ukraine)

Køn: mand

Han er i sin fremtrædende stilling som viceindenrigsminister ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af indenrigsministeriets styrker efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter, samt intimidering af og vold over for journalister.

2.10.2020

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Stilling(er): tidligere viceindenrigsminister, tidligere øverstbefalende for de interne tropper,

første viceindenrigsminister, chef for politiet for offentlig sikkerhed, generalmajor for militsen (politistyrke)

Fødselsdato: 17.4.1976

Fødested: Slonim, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han var i sin tidligere, fremtrædende stilling som viceindenrigsminister og øverstbefalende for indenrigsministeriets interne tropper ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af indenrigsministeriets styrker, navnlig de interne tropper under hans kommando, efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter, samt intimidering af og vold over for journalister.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som første viceindenrigsminister og chef for politiet for offentlig sikkerhed.

2.10.2020

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Stilling(er): viceøverstbefalende for de interne tropper

Fødselsdato: 18.3.1967

Køn: mand

Han er i sin stilling som viceøverstbefalende for indenrigsministeriets interne tropper ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af indenrigsministeriets styrker, navnlig de interne tropper under hans kommando, efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter, samt intimidering af og vold over for journalister.

2.10.2020

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Stilling(er): øverstbefalende for den særlige indsatsgruppe (SOBR), oberstløjtnant

Køn: mand

Han er i sin stilling som øverstbefalende for den særlige indsatsgruppe i indenrigsministeriet (SOBR) ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af SOBR-styrker efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter.

2.10.2020

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Stilling(er): chef for sikkerhedsafdelingen, indenrigsministeriet

Fødselsdato: 14.10.1975

Fødested: landsbyen Rublevsk, Kruglyanskiydistriktet, Mogilev-/Mahiliouregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I sin ledende stilling i sikkerhedsafdelingen i indenrigsministeriet har han deltaget i undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af indenrigsministeriets styrker efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter, samt intimidering af og vold over for journalister.

2.10.2020

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Stilling(er): chef for OMON (specialpolitiafdelingen) i eksekutivkomitéen i Minsk

Fødselsdato: 1.6.1972

Fødested: landsbyen Gorodilovo, Minskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin befalingsstilling over OMON-styrkerne i Minsk ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af OMON-styrker efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter, samt intimidering af og vold over for journalister.

2.10.2020

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Stilling(er): tidligere chef for hovedafdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Minsk,

indenrigsminister, generalmajor for militsen (politistyrke)

Fødselsdato: 5.5.1975

Fødested: landsbyen Malinovka, Mogilev-/Mahiliouregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han var i sin tidligere stilling som chef for hovedafdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Minsk ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af politistyrker efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling af fredelige demonstranter, samt intimidering af og vold over for journalister.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som indenrigsminister.

2.10.2020

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Stilling(er): tidligere chef for politiet i Moskovskidistriktet, Minsk,

vicechef for politiet i Minsk, chef for kriminalpolitiet

Køn: mand

Han var i sin tidligere stilling som chef for politiet i Moskovskidistriktet, Minsk, ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen i dette distrikt mod fredelige demonstranter efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser, overdreven magtanvendelse og mishandling, herunder tortur.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som vicechef for politiet i Minsk og chef for kriminalpolitiet

2.10.2020

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander (Alexandr) Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Stilling(er): første vicechef for distriktsafdelingen for indre anliggender i Moskovskidistriktet, Minsk, chef for kriminalpolitiet

Køn: mand

Han er i sin stilling som første vicechef for distriktsafdelingen for indre anliggender i Moskovskidistriktet, Minsk, og chef for kriminalpolitiet ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen i dette distrikt mod fredelige demonstranter efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser, overdreven magtanvendelse og mishandling, herunder tortur.

2.10.2020

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Stilling(er): vicechef for distriktsafdelingen for indre anliggender i Moskovskidistriktet, Minsk, chef for politiet for offentlig sikkerhed

Køn: mand

Han er i sin stilling som vicechef for distriktsafdelingen for indre anliggender i Moskovskidistriktet, Minsk, og chef for politiet for offentlig sikkerhed ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen i dette distrikt mod fredelige demonstranter efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser, overdreven magtanvendelse og mishandling, herunder tortur.

2.10.2020

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander (Alexandr) Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Stilling(er): chef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Gomel-/Homyelregionen/Oblast

Fødselsdato: 24.3.1975

Fødested: Mogilev/Mahilou, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin stilling som chef for afdelingen for indre anliggenderi eksekutivkomitéen i Gomel-/Homyelregionen/Oblast ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen i denne region/Oblast mod fredelige demonstranter efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser, overdreven magtanvendelse og mishandling, herunder tortur.

2.10.2020

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Stilling(er): første vicechef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Gomel-/Homyelregionen/Oblast, chef for kriminalpolitiet

Fødselsdato: 26.7.1977

Køn: mand

Han er i sin stilling som første vicechef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Gomel-/Homyelregionen/Oblast og chef for kriminalpolitiet ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen i denne region/Oblast mod fredelige demonstranter efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser, overdreven magtanvendelse og mishandling, herunder tortur.

2.10.2020

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Stilling(er): vicechef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Gomel-/Homyelregionen/Oblast, chef for politiet for offentlig sikkerhed

Fødselsdato: 26.1.1972

Fødested: Gomel/Homyel, Gomel-/Homyelregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin stilling som vicechef for afdelingen for indre anliggender ieksekutivkomitéen i Gomel-/Homyelregionen/Oblast og chef for politiet for offentlig sikkerhed ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen i denne region/Oblast mod fredelige demonstranter efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser, overdreven magtanvendelse og mishandling, herunder tortur.

2.10.2020

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander (Alexandr) Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Stilling(er): chef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Brestregionen/Oblast, generalmajor for militsen (politistyrke)

Fødselsdato: 22.12.1971

Fødested: Kapyl, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin stilling som chef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Brestregionen/Oblast og generalmajor for militsen ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen i denne region/Oblast mod fredelige demonstranter efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser, overdreven magtanvendelse og mishandling, herunder tortur.

2.10.2020

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Stilling(er): chef for OMON (specialpolitiafdelingen) i Vitebsk/Viciebsk

Fødselsdato: 20.9.1975

Køn: mand

Han er i sin befalingsstilling over OMON-styrkerne i Vitebsk/Viciebsk ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af OMON-styrkerne i Vitebsk/Viciebsk efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling af fredelige demonstranter.

2.10.2020

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Stilling(er): chef for OMON (specialpolitiafdelingen) i Gomel/Homyel

Køn: mand

Han er i sin befalingsstilling over OMON-styrkerne i Gomel/Homyel ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af OMON-styrkerne i Gomel/Homyel efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling af fredelige demonstranter.

2.10.2020

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Stilling(er): chef for OMON (specialpolitiafdelingen) i Brest, oberstløjtnant

Køn: mand

Han er i sin befalingsstilling over OMON-styrkerne i Brest ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af OMON-styrkerne i Brest efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling af fredelige demonstranter.

2.10.2020

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Stilling(er): chef i afdelingen for strafferetlig korrektion i indenrigsministeriet, generalmajor for militsen (politistyrke)

Køn: mand

Han er i sin stilling som chef for afdelingen for strafferetlig korrektion, som har myndighed over indenrigsministeriets detentionsfaciliteter, ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som tilbageholdte borgere blev udsat for i detentionsfaciliteterne efter præsidentvalget i 2020, og for den generelle brutale fremfærd over for fredelige demonstranter.

2.10.2020

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Stilling(er): direktør for fængslet Akrestina, Minsk

Køn: mand

Han er i sin stilling som direktør for fængslet i Akrestina, Minsk, ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere tilbageholdt i nævnte fængsel blev udsat for efter præsidentvalget i 2020.

2.10.2020

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Stilling(er): tidligere chef for komitéen for statssikkerhed (KGB)

Tidligere statssekretær i sikkerhedsrådet

Medhjælper for præsidenten for Republikken Hviderusland — inspektør for Brestregionen/Oblast

Fødselsdato: 19.6.1964

Fødested: Radostovo, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han var i sin tidligere fremtrædende stilling som chef for komitéen for statssikkerhed (KGB) ansvarlig for KGB's deltagelse i undertrykkelses- og intimideringskampagnen efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter og oppositionsmedlemmer.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som medhjælper for Hvideruslands præsident — inspektør for Brestregionen/Oblast.

2.10.2020

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Stilling(er): første vicechef for komitéen for statssikkerhed (KGB)

Fødselsdato: 1972

Fødested: Borisov/Barisaw, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin fremtrædende stilling som første vicechef for komitéen for statssikkerhed (KGB) ansvarlig for KGB's deltagelse i undertrykkelses- og intimideringskampagnen efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter og oppositionsmedlemmer.

2.10.2020

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Stilling(er): vicechef for komitéen for statssikkerhed (KGB)

Køn: mand

Han er i sin fremtrædende stilling som vicechef for komitéen for statssikkerhed (KGB) ansvarlig for KGB's deltagelse i undertrykkelses- og intimideringskampagnen efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter og oppositionsmedlemmer.

2.10.2020

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Stilling(er): vicechef for komitéen for statssikkerhed (KGB)

Køn: mand

Han er i sin fremtrædende stilling som vicechef for komitéen for statssikkerhed (KGB) ansvarlig for KGB's deltagelse i undertrykkelses- og intimideringskampagnen efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter og oppositionsmedlemmer.

2.10.2020

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Stilling(er): vicechef for komitéen for statssikkerhed (KGB)

Køn: mand

Han er i sin fremtrædende stilling som vicechef for komitéen for statssikkerhed (KGB) ansvarlig for KGB's deltagelse i undertrykkelses- og intimideringskampagnen efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter og oppositionsmedlemmer.

2.10.2020

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Stilling(er): tidligere rigsadvokat i Republikken Hviderusland

Republikken Hvideruslands ambassadør i Armenien

Fødselsdato: 11.7.1960

Fødested: Grodno/Hrodna, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han var i sin tidligere stilling som rigsadvokat ansvarlig for den udbredte anvendelse af straffesager med henblik på at udelukke oppositionskandidater forud for præsidentvalget i 2020 og forhindre personer i at tilslutte sig koordineringsrådet, som blev iværksat af oppositionen med henblik på at anfægte valgresultatet.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som Hvideruslands ambassadør i Armenien.

2.10.2020

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Stilling(er): formand for den centrale valgkommission

Fødselsdato: 29.1.1953

Fødested: Slutsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: kvinde

Som formand for den centrale valgkommission er hun ansvarlig for dens forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dens manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Stilling(er): næstformand for den centrale valgkommission

Fødselsdato: 30.10.1964

Fødested: Kolomyia, Ivano-Frankivskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Ukraine)

Køn: mand

Som næstformand for den centrale valgkommission er han ansvarlig for dens forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dens manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Stilling(er): sekretær for den centrale valgkommission

Fødselsdato: 1.7.1971

Køn: kvinde

Som sekretær for den centrale valgkommission er hun ansvarlig for dens forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dens manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Stilling(er): medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 10.10.1975

Køn: mand

Som medlem af den centrale valgkommissions kollegium er han ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Stilling(er): medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 1976

Køn: kvinde

Som medlem af den centrale valgkommissions kollegium er hun ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alexeyevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Stilling(er): medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 3.1.1969

Køn: mand

Som medlem af den centrale valgkommissions kollegium er han ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Stilling(er): medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 6.8.1959

Fødested: Podilsk, Odessaregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Ukraine)

Køn: kvinde

Som medlem af den centrale valgkommissions kollegium er hun ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Stilling(er): medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 21.7.1957

Køn: mand

Som medlem af den centrale valgkommissions kollegium er han ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Stilling(er): medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 19.2.1979

Fødested: Lyuban, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Som medlem af den centrale valgkommissions kollegium er han ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Stilling(er): medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 26.9.1970

Køn: kvinde

Som medlem af den centrale valgkommissions kollegium er hun ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Stilling(er): medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 16.8.1972

Fødested: Grodno/Hrodna, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Som medlem af den centrale valgkommissions kollegium er han ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Stilling(er): medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 2.11.1976

Fødested: Zhlobin, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: kvinde

Som medlem af den centrale valgkommissions kollegium er hun ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Stilling(er): præsident for Republikken Hviderusland

Fødselsdato: 30.8.1954

Fødested: Landsbyen Kopys, Vitebsk-/Viciebskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I egenskab af Hvideruslands præsident, som de statslige organer er underlagt, er han ansvarlig for statsapparatets voldelige undertrykkelse før og efter præsidentvalget i 2020, navnlig afvisning af centrale oppositionskandidater, vilkårlige anholdelser og mishandling af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

6.11.2020

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Alexandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Stilling(er): præsidentens nationale sikkerhedsrådgiver, medlem af sikkerhedsrådet

Fødselsdato: 28.11.1975

Fødested: Mogilev/Mahiliou, tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I sin stilling som præsidentens nationale sikkerhedsrådgiver og som medlem af sikkerhedsrådet samt i kraft af sin uformelle stilling med at føre kontrol med Hvideruslands sikkerhedsstyrker er han ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af statsapparatet efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

6.11.2020

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Stilling(er): stabschef for præsidentens kontor

Fødselsdato: 14.1.1963

Fødested: landsbyen Stolitsa, Vitebsk-/Viciebskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I sin stilling som stabschef for præsidentens kontor er han nært knyttet til præsidenten og er ansvarlig for at sikre gennemførelse af præsidentens beføjelser på det indenrigs- og udenrigspolitiske område. Han støtter således Lukasjenkoregimet, herunder i undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af statsapparatet efter præsidentvalget i 2020.

6.11.2020

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Stilling(er): formand for komitéen for statssikkerhed (KGB), tidligere formand for komitéen for statskontrol

Fødselsdato: 8.9.1966

Fødested: landsbyen Privalka/Privalki i Grodno-/Hrodnaregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I sin ledende stilling som formand for komitéen for statssikkerhed (KGB) og i sin tidligere stilling som formand for komitéen for statskontrol er han ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af statsapparatet efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

6.11.2020

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Stilling(er): chef for hoveddirektoratet for beskyttelse og forebyggelse af lov og orden i indenrigsministeriet

Fødselsdato: 29.5.1964

Køn: mand

I sin ledende stilling som chef for hoveddirektoratet for beskyttelse og forebyggelse af lov og orden i indenrigsministeriet er han ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af statsapparatet efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

6.11.2020

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Stilling(er): formand for undersøgelseskomitéen

Fødselsdato: 25.3.1970

Fødested: landsbyen Cierabličy i Brestregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I sin ledende stilling som formand for undersøgelseskomitéen er han ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af komitéen efter præsidentvalget i 2020, navnlig undersøgelser indledt mod koordineringsrådet og fredelige demonstranter.

6.11.2020

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Stilling(er): tidligere første næstformand for undersøgelseskomitéen, nu formand for den statslige komité for kriminalteknisk ekspertise

Fødselsdato: 7.9.1973

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I sin tidligere ledende stilling som første næstformand for undersøgelseskomitéen er han ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af komitéen efter præsidentvalget i 2020, navnlig undersøgelser indledt mod koordineringsrådet og fredelige demonstranter.

6.11.2020

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Stilling(er): næstformand for undersøgelseskomitéen

Fødselsdato: 17.7.1974

Fødested: Rechitsa, Gomel-/Homyelregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I sin ledende stilling som næstformand for undersøgelseskomitéen er han ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af komitéen efter præsidentvalget i 2020, navnlig undersøgelser indledt mod koordineringsrådet og fredelige demonstranter.

6.11.2020

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Stilling(er): næstformand for undersøgelseskomitéen

Fødselsdato: 1.8.1973

Fødested: Brest, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I sin ledende stilling som næstformand for undersøgelseskomitéen er han ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af komitéen efter præsidentvalget i 2020, navnlig undersøgelser indledt mod koordineringsrådet og fredelige demonstranter.

6.11.2020

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Stilling(er): chef for operations- og analysecentret

Fødselsdato: 1.8.1971

Køn: mand

I sin ledende stilling som chef for operations- og analysecentret er han nært knyttet til præsidenten og er ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet, navnlig afbrydelsen af forbindelsen til telekommunikationsnet som et middel til undertrykkelse af civilsamfundet, fredelige demonstranter og journalister.

6.11.2020

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Stilling(er): viceinformationsminister

Fødselsdato: 10.7.1972

Fødested: landsbyen Koshelevo, Grodno-/Hrodnaregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I sin ledende stilling som viceinformationsminister er han ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet, navnlig informationsministeriets beslutning om at blokere for adgangen til uafhængige websteder og begrænse internetadgangen i Hviderusland efter præsidentvalget i 2020 som et middel til undertrykkelse af civilsamfundet, fredelige demonstranter og journalister.

6.11.2020

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Stilling(er): pressesekretær for Hvideruslands præsident

Fødselsdato: 16.2.1984

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Fødenavn: Kirsanova (russisk skrivemåde: Кирсанова) eller Selyun (russisk skrivemåde: Селюн)

Køn: kvinde

I sin stilling som pressesekretær for Hvideruslands præsident er hun nært knyttet til præsidenten og ansvarlig for at koordinere præsidentens medieaktiviteter, herunder udarbejdelse af erklæringer og tilrettelæggelse af offentlige optrædener. Hun støtter således Lukasjenkoregimet, herunder i undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af statsapparatet efter præsidentvalget i 2020. Navnlig bidrog hun med sine offentlige erklæringer efter præsidentvalget i 2020, hvor hun forsvarede præsidenten og kritiserede oppositionsaktivister og fredelige demonstranter, til alvorlig undergravning af demokratiet og retsstatsforholdene i Hviderusland.

6.11.2020

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Stilling(er): øverstbefalende for Alfaenheden

Fødselsdato: 21.8.1975

Køn: mand

I sin stilling som øverstbefalende for Alfaenhedens styrker er han ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen udført af disse styrker efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

6.11.2020

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeyevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Stilling(er): tidligere statssekretær for sikkerhedsrådet

Republikken Hvideruslands ambassadør i Aserbajdsjan

Fødselsdato: 25.6.1967

Fødested: landsbyen Revyaki, Vitebsk-/Viciebskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

På baggrund af sin tidligere stilling som statssekretær for sikkerhedsrådet har han været nært knyttet til præsidenten og var ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen udført af statsapparatet efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som Hvideruslands ambassadør i Aserbajdsjan.

6.11.2020

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Stilling(er): præsident for Republikken Hvideruslands forfatningsdomstol

Fødselsdato: 18.10.1954

Fødested: Minskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Som præsident for forfatningsdomstolen er han ansvarlig for forfatningsdomstolens afgørelse af 25. august 2020, som legitimerede de manipulerede valgresultater. Han har dermed støttet og lettet statsapparatets undertrykkelses- og intimideringskampagne mod fredelige demonstranter og journalister og er således ansvarlig for alvorlig undergravning af demokratiet og retsstatsforholdene i Hviderusland.

6.11.2020

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Alexandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Stilling(er): vicepremierminister, tidligere formand for eksekutivkomitéen i Minsk

Fødselsdato: 19.7.1962

Fødested: Zavoit, Narovlya District, Gomel-/Homyelregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han har i sin tidligere ledende egenskab af formand for eksekutivkomitéen i Minsk været ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af lokalforvaltningen i Minsk under hans tilsyn efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister. Han har fremsat adskillige offentlige udtalelser, hvor han kritiserede fredelige protester i Hviderusland.

Han støtter i sin nuværende ledende stilling som vicepremierminister fortsat Lukasjenkoregimet.

17.12.2020

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Stilling(er): formand for det hviderussiske statslige TV- og radiospredningsselskab, direktør i selskabet Belteleradio

Fødselsdato: 20.1.1977

Fødested: Grodno/Hrodna, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin nuværende stilling som direktør i Hvideruslands statslige TV- og radiospredningsselskab ansvarlig for udbredelsen af statspropaganda i offentlige medier og støtter løbende Lukasjenkoregimet. Det omfatter brug af mediekanaler for at støtte, at præsidenten fortsætter i embedet trods det manipulerede præsidentvalg den 9. august 2020 og den efterfølgende og gentagne voldelige undertrykkelse af fredelige og legitime protester.

Eismont har fremsat offentlige udtalelser, hvor han kritiserede de fredelige protester, og har nægtet mediedækning af protesterne. Han afskedigede også strejkende ansatte i selskabet Belteleradio under sin ledelse og gjorde sig dermed ansvarlig for brud på menneskerettighederne.

17.12.2020

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Stilling(er): guvernør for Grodno-/Hrodnaregionen/Oblast, tidligere sundhedsminister

Fødselsdato: 30.11.1973

Fødested: Grodno/Hrodna, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han var i sin tidligere ledende egenskab af sundhedsminister ansvarlig for at bruge sundhedsydelser til at undertrykke fredelige protestanter, bl.a. ved at bruge ambulancer til at transportere protestanter med behov for lægebehandling til isolationslokaler i stedet for hospitaler. Han har fremsat adskillige offentlige udtalelser, hvor han kritiserede de fredelige protester i Hviderusland, og hvor han en enkelt gang beskyldte en protestant for at være påvirket.

Han støtter i sin nuværende ledende stilling som guvernør for Grodno-/Hrodnaregionen/Oblast fortsat Lukasjenkoregimet.

17.12.2020

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Stilling(er): formand for Republikrådet i Hvideruslands Nationalforsamling

Fødselsdato: 25.9.1960

Fødested: Polotsk, Vitebsk-/Viciebskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: kvinde

Hun er i sin nuværende ledende stilling som formand for Republikrådet i Hvideruslands Nationalforsamling ansvarlig for at støtte præsidentens beslutninger på det indenrigspolitiske område. Hun er ansvarlig for at have tilrettelagt det manipulerede valg den 9. august 2020. Hun har fremsat offentlige udtalelser, hvor hun forsvarede sikkerhedsstyrkernes brutale fremfærd over for fredelige demonstranter.

17.12.2020

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Stilling(er): første viceinformationsminister

Fødselsdato: 30.5.1972

Fødested: Baranavichy, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin ledende stilling som første viceinformationsminister ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet, navnlig informationsministeriets beslutning om at blokere for adgangen til uafhængige websteder og begrænse internetadgangen i Hviderusland efter præsidentvalget i 2020 som et middel til undertrykkelse af civilsamfundet, fredelige demonstranter og journalister.

17.12.2020

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Stilling(er): informationsminister

Fødselsdato: 31.10.1972

Fødested: Stolin, Brestregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin ledende stilling som informationsminister ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet, navnlig informationsministeriets beslutning om at blokere for adgangen til uafhængige websteder og begrænse internetadgangen i Hviderusland efter præsidentvalget i 2020 som et middel til undertrykkelse af civilsamfundet, fredelige demonstranter og journalister.

17.12.2020

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Stilling(er): offentlig anklager i Hviderusland

Fødselsdato: 21.4.1973

Fødested: Glushkovichi, Gomel-/Homyelregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin stilling som offentlig anklager ansvarlig for den igangværende undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition, navnlig ved at iværksætte adskillige straffesager mod fredelige demonstranter, oppositionsledere og journalister efter præsidentvalget i 2020. Han har også fremsat offentlige udtalelser, hvor han truede deltagerne i »uautoriserede møder« med straf.

17.12.2020

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Stilling(er): vicechef for ejendomsadministrationsdirektoratet for Hvideruslands præsident

Fødselsdato: 8.1.1977

Køn: mand

Han fører i sin stilling som vicechef for ejendomsadministrationsdirektoratet for Hvideruslands præsident tilsyn med adskillige virksomheder. Organet under hans ledelse yder finansiel, materiel og teknisk, social, husholdningsmæssig og medicinsk støtte til statsapparatet og republikkens myndigheder. Han er tæt tilknyttet præsidenten og støtter fortsat Lukasjenkoregimet.

17.12.2020

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Stilling(er): stabschef og første viceøverstbefalende for indenrigsministeriets interne tropper

Fødselsdato: 30.9.1968

Køn: mand

Han er i sin ledende stilling som første viceøverstbefalende for indenrigsministeriets interne tropper ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af de interne tropper under hans kommando efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

17.12.2020

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Stilling(er): seniorinspektør for særlige spørgsmål i afdelingen for finansiel efterforskning i den statslige kontrolkomité

Fødselsdato: 8.6.1990

Køn: mand

Han er i sin ledende stilling som seniorinspektør for særlige spørgsmål i afdelingen for finansiel efterforskning i den statslige kontrolkomité ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af statsapparatet efter præsidentvalget i 2020, navnlig efterforskninger rettet mod oppositionsledere og aktivister.

17.12.2020

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Stilling(er): chef for forebyggelsesafdelingen i hoveddirektoratet for retshåndhævelse og forebyggelse i politiet for offentlig sikkerhed under indenrigsministeriet

Fødselsdato: 1.1.1979

Fødested: Minskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin ledende stilling som chef for forebyggelsesafdelingen i hoveddirektoratet for retshåndhævelse og forebyggelse i politiet for offentlig sikkerhed under indenrigsministeriet ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af politistyrkerne efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

17.12.2020

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Stilling(er): oberst i politiet, vicechef for hoveddirektoratet og chef for direktoratet for retshåndhævelse i indenrigsministeriet

Fødselsdato: 3.10.1974

Køn: mand

Han er i sin ledende stilling som oberst i politiet og vicechef for hoveddirektoratet og chef for direktoratet for retshåndhævelse i indenrigsministeriet ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af politistyrkerne efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

17.12.2020

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Stilling(er): formand for den regionale eksekutivkomité i Minsk

Fødselsdato: 2.7.1975

Fødested: Novogrudok, Grodno-/Hrodnaregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin stilling som formand for den regionale eksekutivkomité i Minsk ansvarlig for at føre tilsyn med lokaladministrationen, herunder en række komitéer. Han støtter dermed Lukasjenkoregimet.

17.12.2020

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Stilling(er): vicechef for direktoratet for massebegivenheder i GUVD (hovedkontoret for indenrigsanliggender) i eksekutivkomitéen i Minsk

Fødselsdato: 26.7.1977

Køn: mand

Han er i sin stilling som vicechef for direktoratet for massebegivenheder i GUVD i eksekutivkomitéen i Minsk ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af lokalforvaltningen efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

Der foreligger dokumentation for, at han personligt har deltaget i ulovlig tilbageholdelse af fredelige demonstranter.

17.12.2020

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Stilling(er): vicechef for politiet for offentlig sikkerhed i Grodno/Hrodna

Fødselsdato: 5.3.1976

Fødested: Grodno/Hrodna, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin stilling som vicechef for politiet for offentlig sikkerhed i Grodno/Hrodna ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af den lokale politistyrke under hans kommando efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

Ifølge vidner førte han personligt tilsyn med den ulovlige tilbageholdelse af fredelige demonstranter.

17.12.2020

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Stilling(er): oberst i politiet, chef for politiet i Sovetskydistriktet i Minsk

Fødselsdato: 23.7.1979

Køn: mand

Han er i sin stilling som chef for politiet i Sovetskydistriktet i Minsk ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af den lokale politistyrke under hans kommando efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

Ifølge vidner førte han personligt tilsyn med og deltog i tortur af ulovligt tilbageholdte demonstranter.

17.12.2020

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Stilling(er): oberstløjtnant i politiet, chef for distriktspolitiet i Molodechno

Fødselsdato: 31.10.1980

Køn: mand

Han er i sin stilling som chef for distriktspolitiet i Molodechno ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af den lokale politistyrke under hans kommando efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

Ifølge vidner førte han personligt tilsyn med prygl af ulovligt tilbageholdte demonstranter. Han fremsatte også flere nedsættende udtalelser om demonstranterne til medierne.

17.12.2020

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Stilling(er): vicechef for politiet i Sovetskydistriktet i Minsk, chef for politiet for offentlig sikkerhed

Fødselsdato: 27.1.1971

Køn: mand

Han er i sin stilling som vicechef for politiet i Sovetskydistriktet i Minsk og chef for politiet for offentlig sikkerhed ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af den lokale politistyrke under hans kommando efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

Ifølge vidner første han personligt tilsyn med tilbageholdelsen af fredelige demonstranter og prygl af de demonstranter, der blev ulovligt tilbageholdt.

17.12.2020

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Stilling(er): formand for Moskovskidistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 16.5.1988

Køn: mand

Han er i sin stilling som formand for Moskovskidistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter. Krænkelser af retten til forsvar og påberåbelse af udtalelser fra falske vidner blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hans tilsyn.

Han medvirkede til at udstede bøder til og tilbageholde demonstranter, journalister og oppositionsledere efter præsidentvalget i 2020.

Han er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Stilling(er): dommer i Sovetskydistriktsretten i Gomel/Homyel

Køn: mand

Han er i sin stilling som dommer i Sovetskydistriktsretten i Gomel/Homyel ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, aktivister og demonstranter. Krænkelser af retten til forsvar blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hans tilsyn.

Han er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Stilling(er): dommer i Leninskydistriktsretten i Mogilev/Mahiliou

Køn: kvinde

Hun er i sin stilling som dommer i Leninskydistriktsretten i Mogilev/Mahiliou ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter, navnlig domfældelsen af Siarhei Tsikhanousky, som er oppositionsaktivist og ægtemand til præsidentkandidaten Svetlana Tsikhanouskaya. Krænkelser af retten til forsvar blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

Hun er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Stilling(er): dommer i den centrale distriktsret i Minsk

Fødselsdato: 27.2.1974

Køn: kvinde

Hun er i sin stilling som dommer i den centrale distriktsret i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter, navnlig domfældelsen af Sergei Dylevsky, som er medlem af koordineringsrådet og leder af en strejkekomité. Krænkelser af retten til forsvar blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

Hun er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Stilling(er): dommer i den centrale Oktyabrskydistriktsret i Minsk

Fødselsdato: 9.4.1990

Køn: kvinde

Hun er i sin stilling som dommer i Oktyabrskydistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter. Krænkelser af retten til forsvar blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

Hun er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Stilling(er): dommer i Partizanskidistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 2.12.1979

Køn: kvinde

Hun er i sin stilling som dommer i Partizanskidistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter, navnlig domfældelsen af koordineringsrådets leder Mariya Kalesnikava. Krænkelser af retten til forsvar blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

Hun er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Stilling(er): dommer i Sovetskydistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 11.9.1965

Køn: kvinde

Hun er i sin stilling som dommer i Sovetskydistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter. Krænkelser af retten til forsvar blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

Hun er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Stilling(er): dommer i den centrale distriktsret i Minsk

Fødselsdato: 14.1.1984

Køn: kvinde

Hun er i sin stilling som dommer i den centrale distriktsret i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter, navnlig domfældelsen af oppositionens præsidentkandidat Viktar Babarika. Krænkelser af retten til forsvar blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

Hun er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Stilling(er): dommer i Zavodskydistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 26.11.1974

Køn: kvinde

Hun er i sin stilling som dommer i Zavodskydistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter. Krænkelser af retten til forsvar blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

Hun er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Alexander (Alexandr) Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Stilling(er): forretningsmand, ejer af Amkodor Holding

Fødselsdato: 12.1.1959

Fødested: Bolshoe Babino, Orsha Rayon, Vitebsk-/Viciebskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er en af de ledende forretningsmænd i Hviderusland med forretningsinteresser inden for byggesektoren, maskinbygningssektoren, landbruget og andre sektorer.

Det forlyder, at han er en af de personer, der har draget størst fordel af privatiseringen under Aleksandr Lukasjenkos embedsperiode som præsident. Han er også medlem af præsidiet i den offentlige forening »Belaya Rus«, som bakker op om Lukasjenko, og medlem af rådet for udvikling af iværksætteri i Republikken Hviderusland.

Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

I juli 2020 fremsatte han offentligt fordømmende kommentarer om oppositionens protester i Hviderusland og bidrog således til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Forretningsmand, medejer af Bremino Group

Fødselsdato: 4.5.1963

Fødested: tidligere Ukrainsk SSR (det nuværende Ukraine)

Køn: mand

Han er en af de ledende forretningsmænd i Hviderusland med forretningsinteresser inden for petroleum, kultransit, bankvæsen og andre sektorer.

Han er medejer af Bremino Group — en virksomhed, som har fået skattefordele og andre former for støtte fra den hviderussiske regering.

Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

17.12.2020

B.   Juridiske personer, enheder og organer, jf. artikel 2, stk. 1

 

Navn

(Translitteration af hviderussisk skrivemåde)

(Translitteration af russisk skrivemåde)

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen på listen

Dato for opførelse på listen

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Adresse: Nezavisimosti ave. 86-B, Minsk, Belarus

Websted: https://bte.by/

E-mailadresse: mail@bte.by

Beltechexport er en privat enhed, som eksporterer våben og militærudstyr, der er fremstillet af statsejede hviderussiske virksomheder, til lande i Afrika, Sydamerika, Asien og Mellemøsten. Beltechexport er tæt tilknyttet det hviderussiske forsvarsministerium.

Beltechexport drager således fordel af sin forbindelse til og støtter Lukasjenkoregimet ved at skaffe præsidentens administration fordele.

17.12.2020

2.

Dana Holdings / Dana Astra

Дана Холдингз/Дана Астра

Adresse: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk, Belarus

Registreringsnummer: Dana Astra — 191295361

Websted: https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

E-mailadresse: PR@bir.by

Tlf. +375 17 26-93-290; +375 17 39-39-465

Dana Holdings / Dana Astra er en af Hvideruslands vigtigste bygherrer og entreprenører. Virksomheden modtog grundstykker til udvikling af adskillige store boligkomplekser og erhvervscentre.

Ejerne af Dana Holdings/Dana Astra har tætte kontakter til præsident Lukasjenko. Liliya Lukasjenko, præsidentens svigerdatter, beklædte en højtstående stilling i virksomheden.

Dana Holdings / Dana Astra drager således fordel af sin forbindelse til og støtter Lukasjenkoregimet.

17.12.2020

3.

GHU — den centrale økonomiske afdeling for ejendomsadministrationsdirektoratet for Hvideruslands præsident

Главное хозяйственное управление

Adresse: Miasnikova str. 37, Minsk, Belarus

Websted: http://ghu.by

E-mailadresse: ghu@ghu.by

Den centrale økonomiske afdeling (GHU) for ejendomsadministrationsdirektoratet for Hvideruslands præsident er den største aktør på ejendomsmarkedet for ikkebeboelsesejendomme i Hviderusland og fører tilsyn med en lang række virksomheder.

Viktor Sheiman, der som chef for ejendomsadministrationsdirektoratet for Hvideruslands præsident udøver direkte kontrol over GHU, blev af præsident Lukasjenko anmodet om at overvåge sikkerheden under præsidentvalget i 2020.

GHU drager således fordel af sin forbindelse til og støtter Lukasjenkoregimet.

17.12.2020

4.

LLC SYNESIS

ООО »Синезис«

Adresse: Platonova 20B, 220005, Minsk, Belarus; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Russia

Registreringsnummer (УНН/ИНН): 190950894 (Hviderusland); 7704734000/770301001 (Rusland)

Websted: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Tlf. +375 17 240-36-50

E-mailadresse: s@synesis.by

LLC Synesis forsyner de hviderussiske myndigheder med en overvågningsplatform til at gennemsøge og analysere videooptagelser og anvende software til ansigtsgenkendelse, hvilket gør virksomheden ansvarlig for det hviderussiske statsapparats undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

Synesis' ansatte har forbud mod at kommunikere på hviderussisk, hvilket dermed støtter Lukasjenkoregimets politik om forskelsbehandling på grund af sprog.

Hvideruslands komité for statssikkerhed (KGB) og indenrigsministerium er opført som brugere af et system oprettet af Synesis. Virksomheden drager således fordel af sin forbindelse til og støtter Lukasjenkoregimet.

Synesis' chef Alexander Shatrov har offentligt kritiseret protesterne mod Lukasjenkoregimet og relativiseret manglen på demokrati i Hviderusland.

17.12.2020

5.

AGAT Electromechanical Plant OJSC

Агат-электромеханический завод

Adresse: Nezavisimosti ave. 115, 220114, Minsk, Belarus

Tlf.

+375 17 272-01-32

+375 17 570-41-45

E-mailadresse: marketing@agat-emz.by

Websted: https://agat-emz.by/

AGAT Electromechanical Plant OJSC er en del af den hviderussiske statsmyndighed for Republikken Hvideruslands militærindustri (alias SAMI eller den statsmilitære industrikomité), som er ansvarlig for gennemførelsen af statens militærtekniske politik og er underlagt Hvideruslands ministerråd og præsident. AGAT Electromechanical Plant OJSC drager således fordel af sin forbindelse til og støtter Lukasjenkoregimet.

Virksomheden fremstiller »Rubezh«, som er et barrieresystem beregnet til urobekæmpelse. Rubezh blev benyttet mod de fredelige demonstrationer efter præsidentvalget den 9. august 2020, hvilket gør virksomheden ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

6.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Websted: 140zavod.org

140 Repair Plant er en del af den hviderussiske statsmyndighed for Republikken Hvideruslands militærindustri (alias SAMI eller den statsmilitære industrikomité), som er ansvarlig for gennemførelsen af statens militærtekniske politik og er underlagt Hvideruslands ministerråd og præsident. 140 Repair Plant drager således fordel af sin forbindelse til og støtter Lukasjenkoregimet.

Virksomheden fremstiller transportkøretøjer og pansrede køretøjer, som er blevet anvendt mod de fredelige demonstrationer efter præsidentvalget den 9. august 2020, hvilket gør virksomheden ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

7.

MZKT (alias VOLAT)

МЗКТ — Минский завод колёсных тягачей

Websted: www.mzkt.by

MZKT (alias VOLAT) er en del af den hviderussiske statsmyndighed for Republikken Hvideruslands militærindustri (alias SAMI eller den statsmilitære industrikomité), som er ansvarlig for gennemførelsen af statens militærtekniske politik og er underlagt Hvideruslands ministerråd og præsident. MZKT (alias VOLAT) drager således fordel af sin forbindelse til og støtter Lukasjenkoregimet.

De ansatte i MZKT, som protesterede under præsident Lukasjenkos besøg på fabrikken og strejkede efter præsidentvalget i Hviderusland i 2020, blev afskediget, hvilket gør virksomheden ansvarlig for brud på menneskerettighederne.

17.12.2020

«

26.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/62


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/340

af 17. december 2020

om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 og (EU) 2019/2018 for så vidt angår krav til energimærkning af elektroniske skærme, husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner, lyskilder, køle/fryseapparater, husholdningsopvaskemaskiner og køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR ––

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 af 4. juli 2017 om opstilling af rammer for energimærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU (1), særlig artikel 11, stk. 5, og artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/1369 tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter.

(2)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2013 (2), (EU) 2019/2014 (3), (EU) 2019/2015 (4), (EU) 2019/2016 (5), (EU) 2019/2017 (6) og (EU) 2019/2018 (7) (herefter de »ændrede forordninger«) blev der fastsat bestemmelser om energimærkning af elektroniske skærme, husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner, lyskilder, køle/fryseapparater, husholdningsopvaskemaskiner og køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg.

(3)

For at undgå forvirring hos producenter og nationale markedsovervågningsmyndigheder om, hvilke værdier der skal medtages i den tekniske dokumentation og indlæses i produktdatabasen, og vedrørende verifikationstolerancer bør der tilføjes en definition af udtrykket »oplyste værdier«.

(4)

Der bør være tilstrækkelig teknisk dokumentation til, at markedsovervågningsmyndighederne kan kontrollere de offentliggjorte værdier på energimærket og i produktdatabladet. I henhold til artikel 12 i forordning (EU) 2017/1369 skal modellens oplyste værdier indlæses i produktdatabasen.

(5)

De relevante produktparametre bør måles eller beregnes ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder. Disse metoder bør tage hensyn til de mest avancerede anerkendte måle- og beregningsmetoder, herunder, hvis det er muligt, harmoniserede standarder som vedtaget af de europæiske standardiseringsorganer, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 (8).

(6)

Produkter, der indeholder lyskilder, hvorfra disse lyskilder ikke kan adskilles med henblik på kontrol, uden at en eller flere lyskilder beskadiges, bør prøves som lyskilder i forbindelse med vurdering og verifikation af overensstemmelsen.

(7)

Der er endnu ikke udarbejdet harmoniserede standarder for elektroniske skærme, og de eksisterende relevante standarder omfatter ikke alle nødvendige regulerede parametre, navnlig for så vidt angår højt dynamikområde og automatisk lysstyrkeregulering. Indtil de europæiske standardiseringsorganer for disse produktkategorier har vedtaget harmoniserede standarder, bør de foreløbige metoder som omhandlet i denne forordning eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som tager hensyn til de mest avancerede alment anerkendte måle- og beregningsmetoder, anvendes med henblik på at sikre sammenlignelighed af målinger og beregninger.

(8)

Vertikale køle/fryseapparater med statisk køl/frys med uigennemsigtige døre er professionelle køle/fryseapparater, der er defineret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1094 (9), og de bør derfor ikke være omfattet af delegeret forordning (EU) 2019/2018.

(9)

Terminologien og prøvningsmetoderne i forordning (EU) 2019/2018 er i overensstemmelse med terminologien og prøvningsmetoderne vedtaget i EN 16901, EN 16902, EN 50597 og EN ISO 23953-2 samt EN 16838.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er drøftet i konsultationsforummet og med medlemsstaternes eksperter i overensstemmelse med artikel 14 og 17 i forordning (EU) 2017/1369.

(11)

Delegeret forordning (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 og (EU) 2019/2018 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2019/2013

I delegeret forordning (EU) 2019/2013 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, litra g), affattes således:

»g)

elektroniske skærme, der er komponenter eller delkomponenter som defineret i artikel 2, nr. 2), i direktiv 2009/125/EF«.

2)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 10) affattes således:

»10)

»HiNA«: høj netværksadgang som defineret i artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 (*1)

(*1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 af 17. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design for elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr med hensyn til strømforbrug i standbytilstand og slukket tilstand (EUT L 339 af 18.12.2008, s. 45).«"

b)

Nr. 17) udgår.

3)

Artikel 3, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

parameterværdierne fra produktdatabladet, jf. bilag V, indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen«.

4)

Bilag I, II, III, IV, V, VI og IX ændres som anført i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2019/2014

I delegeret forordning (EU) 2019/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

parameterværdierne fra produktdatabladet, jf. bilag V, indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen«.

2)

Bilag I, IV, V, VI, VIII IX og X ændres som anført i bilag II til denne forordning.

Artikel 3

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2019/2015

I delegeret forordning (EU) 2019/2015 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, nr. 3), affattes således:

»3)

»omgivende produkt«: et produkt, der indeholder en eller flere lyskilder og/eller separate styreanordninger, herunder, men ikke begrænset til, lysarmaturer, der kan skilles ad for at muliggøre en separat kontrol af den/de indeholdte lyskilde(r), husholdningsapparater med lyskilde(r) og møbler (hylder, spejle, udstillingsskabe) med lyskilde(r)«.

2)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

parameterværdierne fra produktdatabladet, jf. bilag V, indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen«.

b)

Stk. 1, litra i), affattes således:

»i)

der uanset artikel 11, stk. 13, litra b), i forordning (EU) 2017/1369, efter anmodning fra forhandlere og i overensstemmelse med artikel 4, litra e), leveres trykte energimærker til reskalering af produkter i form af en selvklæbende mærkat af samme størrelse som det allerede eksisterende energimærke.«.

c)

Følgende indsættes som stk. 1a:

»1a   Uanset artikel 11, stk. 13, litra a), i forordning (EU) 2017/1369, skal leverandøren, når en lyskilde bringes i omsætning, levere den sammen med det eksisterende energimærke indtil 31. august 2021 og med det reskalerede energimærke fra den 1. september 2021. Leverandøren kan vælge allerede at levere lyskilder, der er bragt i omsætning i perioden fra den 1. juli til den 31. august 2021, med det reskalerede mærke, hvis der ikke er bragt lyskilder af samme model eller ækvivalente modeller i omsætning inden den 1. juli 2021. I så fald må forhandleren ikke udbyde disse lyskilder til salg før 1. september 2021. Leverandøren underretter den pågældende forhandler om denne konsekvens så hurtigt som muligt, herunder når sådanne lyskilder indgår i leverandørens tilbud til forhandlerne.«.

3)

Artikel 4, litra e), affattes således:

»e)

uanset artikel 11, stk. 13, i forordning (EU) 2017/1369, erstattes eksisterende energimærker på lyskilder på salgssteder af de reskalerede energimærker på en sådan måde, at de eksisterende energimærker dækkes, herunder når de er trykt på eller fastgjort til emballagen, senest 18 måneder efter, at denne forordning er taget i anvendelse, og de reskalerede energimærker vises ikke før den dato.«.

4)

Artikel 10, sidste afsnit, affattes således:

»Den anvendes fra den 1. september 2021. Artikel 3, stk. 1, litra b), anvendes dog fra den 1. maj 2021, og artikel 3, stk. 2, litra a), anvendes fra den 1. marts 2022.«.

5)

Bilag I, III, IV, V, VI og IX ændres som anført i bilag III til denne forordning.

Artikel 4

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2019/2016

I delegeret forordning (EU) 2019/2016 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, nr. 31), affattes således:

»31)

»transportabelt køle/fryseapparat«: et køle/fryseapparat, som anvendes steder, hvor der ikke er adgang til tilslutninger til elnettet, og som bruger elektricitet med ekstra lav spænding (< 120V jævnstrøm) eller brændstof, eller begge dele, som energikilde til kølefunktionen, inklusive køle/fryseapparater, som udover at køre på elektricitet med ekstra lav spænding eller brændstof, eller begge dele, kan tilsluttes elnettet med en ekstern AC/DC-omformer, der købes separat. Et apparat, som bringes i omsætning med en medfølgende AC/DC-omformer, betragtes ikke som et transportabelt køle/fryseapparat«.

2)

Artikel 3, stk. 1, litra b, affattes således:

»b)

parameterværdierne fra produktdatabladet, jf. bilag V, indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen«.

3)

Artikel 11, sidste stykke, affattes således:

»Den finder anvendelse fra den 1. marts 2021. Artikel 10 anvendes imidlertid fra den 25. december 2019, artikel 3, stk. 1, litra a), b) og c), anvendes fra den 1. november 2020, og forpligtelsen til at oplyse energieffektivitetsklassen for lyskildeparametrene som omhandlet i bilag V, tabel 6, anvendes fra den 1. marts 2022.«.

4)

Bilag I, II, IV, V, VI og IX ændres som anført i bilag IV til denne forordning.

Artikel 5

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2019/2017

I delegeret forordning (EU) 2019/2017 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

parameterværdierne fra produktdatabladet, jf. bilag V, indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen«.

2)

Bilag I, II, IV, V, VI og IX ændres som anført i bilag V til denne forordning.

Artikel 6

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2019/2018

I delegeret forordning (EU) 2019/2018 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, litra j), affattes således:

»j)

hjørne-, kurve-, og karruselkøle/fryseapparater«.

2)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 15) affattes således:

»15)

»hjørne-/kurvekøle/fryseapparater«: et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, som anvendes til at opnå geometrisk kontinuitet mellem to lineære køle/fryseapparater, som danner en vinkel på hinanden, og/eller som danner en kurve. Et hjørne-/kurvekøle/fryseapparat har ikke en entydig længdeakse eller længde, da det kun består af en fyldningsform (kile eller lignende) og ikke er udformet til at fungere som en selvstændig køleenhed. Hjørne-/kurvekøle/fryseapparatets to yderpunkter er skråstillet i en vinkel på mellem 30 ° og 90 °«.

b)

Som nr. 25) tilføjes:

»25)

»karruselkøle/fryseapparat«: et rundt/cirkulært salgskøle/fryseapparat, der kan installeres som selvstændig enhed eller som en enhed, der forbinder to lineære salgskøle/fryseapparater. Karruselkøle/fryseapparat kan også udstyres med et drejesystem, der gør det muligt at præsentere fødevarer i en vinkel på 360°«.

c)

Som nr. 26) tilføjes:

»26)

»salgskøle/fryseapparat«: et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, som er bestemt til salg og præsentation af fødevarer og andre artikler i detailhandel, f.eks. i supermarkeder. Flaskekølere, salgsautomater med kølefunktion, salgskølemontrer til gelato og iscremefrysere betragtes ikke som salgskøle/fryseapparater.«.

3)

Artikel 3, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

parameterværdierne fra produktdatabladet, jf. bilag V, indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen«.

4)

Artikel 9, sidste afsnit, affattes således:

»Den anvendes fra den 1. marts 2021, med undtagelse af forpligtelsen til at oplyse energieffektivitetsklassen for lyskildeparametrene som omhandlet i bilag V, tabel 10, del 5, der anvendes fra den 1. marts 2022.«.

5)

Bilag I, III, IV, V, VI og IX ændres som anført i bilag VI til denne forordning.

Artikel 7

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, stk. 4, artikel 2, stk. 2, artikel 4, stk. 4, artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 5, anvendes fra den 1. maj 2021. Artikel 3, stk. 2, litra a), anvendes fra den 1. maj 2021. Artikel 3, stk. 2, litra c), anvendes fra den 1. juli 2021. Artikel 3, stk. 1, artikel 3, stk. 2, litra b), artikel 3, stk. 3 og 5, anvendes fra den 1. september 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 198 af 28.7.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2013 af 11. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af elektroniske skærme og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2010 (EUT L 315 af 5.12.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2014 af 11. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010 og Kommissionens direktiv 96/60/EF (EUT L 315 af 5.12.2019, s. 29).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2015 af 11. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af lyskilder og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012 (EUT L 315 af 5.12.2019, s. 68).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2016 af 11. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af køle/fryseapparater og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1060/2010 (EUT L 315 af 5.12.2019, s. 102).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2017 af 11. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010 (EUT L 315 af 5.12.2019, s. 134).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2018 af 11. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg (EUT L 315 af 5.12.2019, s. 155).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).

(9)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1094 af 5. maj 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe (EUT L 177 af 8.7.2015, s. 2).


BILAG I

Bilag I, II, III, IV V, VI og IX til delegeret forordning (EU) 2019/2013 ændres som følger:

(1)

I bilag I tilføjes følgende som nr. 29) og 30):

»29)

»oplyste værdier«: de værdier, som leverandøren har angivet for de angivne, beregnede eller målte tekniske parametre i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369 og i henhold til artikel 3, stk. 1, litra d), og bilag VI i nærværende forordning med henblik på medlemsstaternes myndigheders verifikation af overholdelsen af kravene.

30)

»garanti«: enhver forpligtelse, som forhandleren eller leverandøren har påtaget sig over for forbrugeren til:

a)

at refundere købesummen eller

b)

omlevere, reparere eller håndtere de elektroniske skærme, hvis de ikke svarer til de specifikationer, der fremgår af garantierklæringen eller af de relevante reklamer.«

(2)

I slutningen af bilag II, punkt B, indsættes følgende stykke:

»Den oplyste værdi for effekt i tændt tilstand (Pmeasured ) og visningsareal (A) som anført i tabel 5 i bilag VI anvendes til beregning af EEI.«

(3)

I bilag III indsættes følgende stykke i slutningen af del 2, litra f), punkt 10:

»Hvis den elektroniske skærm ikke understøtter HDR, skal energimærket ikke indeholde HDR-piktogrammet og bogstaverne for energieffektivitetsklasser. Skærmpiktogrammet, der angiver skærmstørrelse og opløsning, skal være lodret centreret i området under angivelse af energiforbruget.«

(4)

Bilag IV ændres således:

a)

Som andet afsnit indsættes følgende:

»I mangel af eksisterende relevante standarder og indtil offentliggørelsen af henvisningerne til de relevante harmoniserede standarder i Den Europæiske Unions Tidende, finder de foreløbige testmetoder i bilag IIIa til Kommissionens forordning (EU) 2019/2021 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af elektroniske skærme, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som tager hensyn til de mest avancerede alment anerkendte måle- og beregningsmetoder, anvendelse.«

b)

I slutningen af bilaget indsættes følgende tekst:

»Måling af standard dynamikområde, højt dynamikområde, skærmens luminans for automatisk lysstyrkeregulering, spidsværdi for hvid luminans og andre luminansmålinger skal foretages, jf. bilag III, tabel 3a i Kommissionens forordning (EU) 2019/2021.«

(5)

Bilag V, tabel 4, affattes således:

 

»Parameter

Parameterværdi og præcision

Enhed

Bemærkninger

1.

Leverandørens navn eller varemærke  (2)  (3).

 

TEKST

 

 

Leverandørens adresse  (2)  (3)  (4).

 

 

Oplysninger fra leverandørens registrering i produktdatabasen.

2.

Modellens identifikationskode  (2)

 

TEKST

 

3.

Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

 

4.

Effektforbrug i tændt tilstand i standard dynamikområde (SDR)

X,X

W

Afrundet til første decimal for effektforbrug under 100 W og afrundet til første hele tal ved et effektforbrug fra og med 100 W

5.

Energieffektivitetsklasse (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] eller ikke relevant

 

Hvis produktdatabasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke indlæse denne oplysning. »Ikke relevant« angives, hvis HDR ikke findes.

6.

Effektforbrug i tændt tilstand i højt dynamikområde (HDR), hvis dette er implementeret

X,X

W

Afrundet til første decimal ved et effektforbrug under 100 W og afrundet til første hele tal ved et effektforbrug fra 100 W (Hvis »ikke relevant« angives værdien 0 (nul))

7.

Effektforbrug i slukket tilstand, hvis relevant

X,X

W

 

8.

Effektforbrug i dvaletilstand, hvis relevant

X,X

W

 

9.

Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand, hvis relevant

X,X

W

 

10.

Elektronisk skærmkategori

[fjernsyn/monitor/informationsskærm/andre]

 

Der vælges en kategori

11.

Størrelsesforhold

X

:

Y

helt tal

F.eks. 16:9,21:9 etc.

12.

Skærmopløsning

X

×

Y

pixel

Horisontale og vertikale pixel

13.

Skærmdiagonal

X,X

cm

Afrundet til 1 decimal.

14.

Skærmdiagonal

X

tommer

Fakultativ, afrundet til nærmeste hele tal.

15.

Synligt skærmområde

X,X

dm2

Afrundet til 1 decimal

16.

Anvendt panelteknologi

TEKST

 

F.eks. LCD/LEDLCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/SED/FED/EPD, etc.

17.

Automatisk lysstyrkekontrol (ABC)

[JA/NEJ]

 

Skal være aktiveret som standard (hvis JA)

18.

Stemmegenkendelsessensor

[JA/NEJ]

 

 

19.

Tilstedeværelsessensor

[JA/NEJ]

 

Skal være aktiveret som standard (hvis JA)

20.

Opdateringsfrekvens (standard)

X

Hz

 

21.

Garanteret minimumsadgang til software- og firmwareopdateringer (fra datoen for afslutningen af markedsføringen  (2)  (3)

X

År

Som indeholdt i bilag II E, punkt 1, til Kommissionens forordning (EU) 2019/2021 (1)

22.

Garanteret minimumsadgang til reservedele (fra datoen for slutningen af markedsføringen)  (2)  (3)

X

År

Som angivet i punkt 1 i bilag II E til Kommissionens forordning (EU) 2019/2021

23.

Garanteret minimumsadgang til produktsupport  (2)  (3)

X

År

Som angivet i punkt 1 i bilag II E til Kommissionens forordning (EU) 2019/2021

 

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder  (2)  (3)

X

År

 

24.

Strømforsyningstype

Intern/ekstern/standardiseret ekstern

 

Der vælges en kategori

25.

Ekstern strømforsyning (ikkestandardiseret og indeholdt i produktboksen)

i

 

TEKST

Beskrivelse

 

ii

Indgangsspænding

X

V

 

iii

Udgangsspænding

X,X

V

 

26.

Standardiseret ekstern strømforsyning (eller egnet, hvis ikke leveret med produktet)

i

Understøttet standard (en eller flere)

TEKST

 

ii

Påkrævet udgangsspænding

X,X

V

 

iii

Påkrævet strømstyrke (minimum)

X,X

A

 

iv

Påkrævet frekvens

XX

Hz

 

(6)

Bilag VI ændres således:

a)

Punkt 1) og 5) affattes således:

»(1)

en generel beskrivelse af modellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne

(2)

referencer på de harmoniserede standarder, der er anvendt, eller andre anvendte målestandarder

(3)

specifikke forholdsregler, der skal træffes, når modellen samles, installeres, vedligeholdes eller afprøves

(4)

værdierne for de tekniske parametre som anført i tabel 5. Disse oplysninger betragtes som de oplyste værdier med henblik på kontrolproceduren i bilag IX

(5)

detaljerne i og resultaterne af de beregninger, der er foretaget, jf. bilag IV

(6)

prøvningsbetingelserne, hvis disse ikke er beskrevet tilstrækkeligt i punkt 2)

(7)

eventuelle ækvivalente modeller, herunder modelidentifikatorer

Disse elementer udgør også de obligatoriske specifikke dele af den tekniske dokumentation, som leverandøren skal indlæse i databasen, i henhold til artikel 12, stk. 5, i forordning (EU) 2017/1369.«

b)

Tabel 5 erstattes af følgende:

»Tabel 5

Modellens tekniske parametre og oplyste værdier

 

Parameter

Parameterværdi og præcision

Enhed

Oplyste værdi

Generelt

1.

Leverandørens navn eller varemærke

TEKST

 

 

2.

Modellens identifikationskode

TEKST

 

 

3.

Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

A-G

 

4.

Effektforbrug i tændt tilstand i standard dynamikområde (SDR)

XXX,X

W

 

5.

Energieffektivitetsklasse for højt dynamikområde (HDR), hvis det gennemføres

[A/B/C/D/E/F/G] eller ikke relevant

A-G

 

6.

Effektforbrug i tændt tilstand i højt dynamikområde (HDR)

XXX,X

W

 

7.

Effektforbrug i slukket tilstand

X,X

W

 

8.

Effektforbrug i dvaletilstand

X,X

W

 

9.

Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand

X,X

W

 

10.

Elektronisk skærmkategori

[fjernsyn/monitor/informationsskærm/andre]

TEKST

 

11.

Størrelsesforhold

XX

:

XX

 

 

12.

Skærmopløsning (pixel)

X

×

X

 

 

13.

Skærmdiagonal

XXX,X

cm

 

14.

Skærmdiagonal

XX

tommer

 

15.

Synligt skærmområde

XXX,X

dm2

 

16.

Anvendt panelteknologi

TEKST

 

 

17.

Automatisk lysstyrkekontrol (ABC)

[JA/NEJ]

 

 

18.

Stemmegenkendelsessensor

[JA/NEJ]

 

 

19.

Tilstedeværelsessensor

[JA/NEJ]

 

 

20.

Opdateringsfrekvens (normal konfiguration)

XXX

Hz

 

21.

Garanteret minimumsadgang til software- og firmwareopdateringer (fra datoen for slutningen af de er bragt i omsætning (som anført i bilag II E, punkt 1, i Kommissionens forordning (EU) 2019/2021):

XX

År

 

22.

Garanteret minimumsadgang til reservedele (fra datoen for slutningen af de er bragt i omsætning, som anført i bilag II E, punkt 1, i Kommissionens forordning (EU) 2019/2021):

XX

År

 

23.

Garanteret minimumsadgang til produktsupport (fra datoen for slutningen af de er bragt i omsætning, som anført i bilag II E, punkt 1, i Kommissionens forordning (EU) 2019/2021):

XX

År

 

 

Mindstevarigheden af den generelle garanti, som leverandøren tilbyder:

XX

År

 

For tændt tilstand

24.

Spidsværdi for hvid luminans i den mest lysstærke konfiguration i tændt tilstand

XXXX

cd/m2

 

25.

Spidsværdi for hvid luminans i normalkonfigurationen

XXXX

cd/m2

 

26.

Spidsværdiforhold for hvid luminans (beregnet som

værdi af »Spidsværdi for hvid luminans i normalkonfigurationen« divideret med værdi af »Spidsværdi for hvid luminans i den mest lysstærke konfiguration i tændt tilstand« ganget med 100)

XX,X

%

 

For automatisk nedlukning (APD)

27.

Længde af tid i tændt tilstand, før den elektroniske skærm automatisk skifter til standbytilstand, slukket tilstand eller anden tilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand eller standbytilstand.

XX:XX

mm:ss

 

28.

For fjernsyn: længden af tid, efter den sidste brugerinteraktion, før fjernsynet automatisk skifter til standbytilstand, slukket tilstand eller anden tilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand eller standbytilstand.

XX:XX

mm:ss

 

29.

For fjernsyn udstyret med tilstedeværelsessensor: længden af tid, hvor der ikke registreres tilstedeværelse, før fjernsynet automatisk skifter til standbytilstand, slukket tilstand eller anden tilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand eller standbytilstand.

XX:XX

mm:ss

 

30.

For andre elektroniske skærme end fjernsyn og transmissionsskærme: længden af tid, hvor der ikke registreres input, før den elektroniske skærm automatisk skifter til standbytilstand, slukket tilstand eller anden tilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand eller standbytilstand.

XX:XX

mm:ss

 

For automatisk lysstyrkeregulering

Hvis tilgængelig og aktiveret som standard

31.

Reduktion i effektforbrug i % som følge af aktiveret ABC-funktion ved et omgivende lysniveau fra 100 lux til 12 lux.

XX,X

%

 

32.

Effektforbrug i tændt tilstand ved et omgivende lysniveau på 100 lux ved ABC-sensoren

XXX,X

W

 

33.

Effektforbrug i tændt tilstand ved et omgivende lysniveau på 12 lux ved ABC-sensoren

XXX,X

W

 

34.

Skærmluminans ved et omgivende lysniveau på 100 lux ved ABC-sensoren  (*1)

XXX

cd/m2

 

35.

Skærmluminans ved et omgivende lysniveau på 60 lux ved ABC-sensoren  (*1)

XXX

cd/m2

 

36.

Skærmluminans ved et omgivende lysniveau på 35 lux ved ABC-sensoren  (*1)

XXX

cd/m2

 

37.

Skærmluminans ved et omgivende lysniveau på 12 lux ved ABC-sensoren  (*1)

XXX

cd/m2

 

For strømforsyning

38.

Strømforsyningstype

Intern/ekstern

 

 

39.

Standardreferencer (hvis relevant)

 

TEKST

 

40.

Indgangsspænding

XXX,X

V

 

41.

Udgangsspænding

XXX,X

V

 

42.

Indgangsstrøm (maks.)

XXX,X

A

 

43.

Udgangsstrøm (min.)

XXX,X

A

 

c)

Punkt 6) omnummereres til punkt 9).

d)

Punkt 7) omnummereres til punkt 10).

e)

Punkt 8) omnummereres til punkt 11).

(7)

Bilag IX ændres således:

a)

Første afsnit affattes således:

»De i dette bilag anførte verifikationstolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de oplyste værdier, og de må ikke benyttes af leverandøren som tilladt tolerance ved fastlæggelsen af værdierne i den tekniske dokumentation eller til fortolkning af disse på nogen måde, der tager sigte på at opnå overensstemmelse, eller på nogen vis give indtryk af bedre præstationer. De værdier og klasser, der fremgår af mærket eller i produktdatabladet må ikke være gunstigere for leverandøren end de oplyste værdier i den tekniske dokumentation.«

b)

I tredje afsnit erstattes ordene »I forbindelse med kontrol af« med »Som led i kontrollen af«.

c)

Punkt 7 affattes således:

»7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender uden ophold alle relevante oplysninger til myndighederne i de øvrige medlemsstater og til Kommissionen, når der i henhold til punkt 3, punkt 6 eller andet afsnit i dette bilag er truffet afgørelse om, at modellen ikke opfylder kravene.«

d)

Tabel 6 erstattes af følgende:

»Tabel 6

Verifikationstolerancer

Parameter

Verifikationstolerancer

Effektforbrug (Pmeasured , Watt) i tændt tilstand

Den fundne værdi  (*3) må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 7 %.

Effektforbrug (watt) i slukket tilstand, standbytilstand og netværksforbundet standbytilstand, alt efter omstændighederne.

Den fundne værdi  (*3) må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 0,10 watt, hvis den oplyste værdi er lavere end eller lig med 1,00 watt, eller med mere end 10 %, hvis den oplyste værdi er mere end 1,00 watt.

Synligt skærmområde

Den fundne værdi  (*2) må ikke være mere end 1 % eller 0,1 dm2 mindre end den oplyste værdi.

Synlig skærmdiagonal i centimeter

Den fundne værdi  (*2) må ikke afvige fra den oplyste værdi med mere end 1 cm.

Skærmopløsning i horisontale og vertikale pixel

Den fundne værdi  (*2) må ikke afvige fra den oplyste værdi.

Spidsværdi for hvid luminans

Den fundne værdi  (*3) må ikke være mere end 8 % mindre end den oplyste værdi.

Længde af tid i tændt tilstand, før den elektroniske skærm automatisk skifter til standbytilstand, slukket tilstand eller anden tilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand eller standbytilstand

Den fundne værdi  (*2) må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 sekunder.

For fjernsyn: længden af tid, efter den sidste brugerinteraktion, før fjernsynet automatisk skifter til standbytilstand, slukket tilstand eller anden tilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand eller standbytilstand

Den fundne værdi  (*2) må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 sekunder.

For fjernsyn udstyret med tilstedeværelsessensor: længden af tid, hvor der ikke registreres tilstedeværelse, før fjernsynet automatisk skifter til standbytilstand, slukket tilstand eller anden tilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand eller standbytilstand

Den fundne værdi  (*2) må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 sekunder.

For andre elektroniske skærme end fjernsyn og transmissionsskærme: længden af tid, hvor der ikke registreres input, før den elektroniske skærm automatisk skifter til standbytilstand, slukket tilstand eller anden tilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand eller standbytilstand

Den fundne værdi  (*2) må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 sekunder.


(1)  Kommissionens forordning (EU) 2019/2021 af 1. oktober 2019 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af elektroniske skærme i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 642/2009 (se side 241 i denne EUT).

(2)  Dette punkt betragtes ikke som relevant med henblik på artikel 2, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1369.

(3)  Ændringer til disse oplysninger betragtes ikke som relevante i forbindelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369.

(4)  Leverandøren skal ikke indtaste disse data for hver model, hvis de automatisk leveres af databasen.«

(*1)  Værdierne for ABC-luminansrelaterede parametre er vejledende, og verifikationen er imod de gældende ABC-relaterede krav«.

(*2)  Hvis den fundne værdi for en enkelt enhed ikke opnås, anses modellen og alle ækvivalente modeller for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

(*3)  I tilfælde af, at yderligere tre enheder prøves som fastsat i punkt 4, er den fundne værdi den aritmetiske middelværdi af de værdier, der er fundet for disse tre yderligere enheder.«


BILAG II

Bilag I, IV, V, VI, VIII, IX og X til delegeret forordning (EU) 2019/2014 ændres som følger:

(1)

I bilag I indsættes følgende som nr. 33):

»33)

»oplyste værdier«: de værdier, som leverandøren har angivet for de angivne, beregnede eller målte tekniske parametre i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369 og i henhold til artikel 3, stk. 1, litra d), og bilag VI i nærværende forordning med henblik på medlemsstaternes myndigheders verifikation af overholdelsen af kravene.«

(2)

Bilag IV ændres således:

a)

Følgende føjes til efter det første afsnit:

»Hvis en parameter er angivet i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369 og i overensstemmelse med bilag VI, tabel 7, for husholdningsvaskemaskiner eller bilag VI, tabel 8, for husholdningsvaske/tørremaskiner, skal den oplyste værdi anvendes af leverandøren til beregningerne i dette bilag.«

b)

Del 1 affattes således:

»1.   HUSHOLDNINGSVASKE/TØRREMASKINERS NOMINELLE KAPACITET

Husholdningsvaske/tørremaskiners nominelle kapacitet er den nominelle kapacitet for »wash & dry«-cyklussen.

Hvis husholdningsvaske/tørremaskinen giver mulighed for at vælge en ubrudt cyklus, skal »wash & dry«-cyklussens nominelle kapacitet være den nominelle kapacitet for denne cyklus.

Hvis husholdningsvaske/tørremaskinen ikke giver mulighed for at vælge en ubrudt cyklus, skal »wash & dry«-cyklussens nominelle kapacitet være den laveste værdi af den nominelle vaskekapacitet for »eco 40-60«-programmet og den nominelle tørrekapacitet for den tørrecyklus, der gør tøjet skabstørt.«

c)

Del 3 og 4 affattes således:

»3.   VASKEEVNEINDEKS

Vaskeevneindekset for husholdningsvaskemaskiner og vaskecyklussen i husholdningsvaske/tørremaskiner (IW) og vaskeevneindekset for en fuld cyklus i husholdningsvaske/tørremaskiner (JW) beregnes under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende, eller ved hjælp af andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de nyeste alment anerkendte metoder, afrundet til tre decimaler.

For så vidt angår husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på mere end 3 kg og for vaskecyklussen i husholdningsvaske/tørremaskiner med en nominel kapacitet på mere end 3 kg, skal det vaskeevneindeks (IW), der angives i produktdatabladet, være den laveste værdi af vaskeevneindekset ved nominel vaskekapacitet, halv nominel vaskekapacitet og kvart nominel vaskekapacitet.

For så vidt angår husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på mindre end eller lig med 3 kg og for vaskecyklussen i husholdningsvaske/tørremaskiner med en nominel kapacitet på mindre end eller lig med 3 kg, skal det vaskeevneindeks (IW), der angives i produktdatabladet, være vaskeevneindekset ved nominel vaskekapacitet.

For så vidt angår husholdningsvaske/tørremaskiner med en nominel kapacitet på mere end 3 kg, skal det vaskeevneindeks (JW), der angives i produktdatabladet, være den laveste værdi af vaskeevneindekset ved nominel kapacitet og halv nominel kapacitet.

For så vidt angår husholdningsvaske/tørremaskiner med en nominel kapacitet på mindre end eller lig med 3 kg, skal det vaskeevneindeks (JW), der angives i produktdatabladet, være vaskeevneindekset ved nominel kapacitet.

4.   SKYLLEEVNE

Skylleevneindekset for husholdningsvaskemaskiner og vaskecyklussen i husholdningsvaske/tørremaskiner (IR) og skylleevneindekset for en fuld cyklus i husholdningsvaske/tørremaskiner (JR) beregnes under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende, eller ved hjælp af andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på detekteringen af markøren for lineært alkylbenzensulfonat (LAS), afrundet til en decimal.

For så vidt angår husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på mere end 3 kg og for vaskecyklussen i husholdningsvaske/tørremaskiner med en nominel kapacitet på mere end 3 kg, skal det vaskeevneindeks (IR), der angives i produktdatabladet, være den højeste værdi af skylleevnen ved nominel vaskekapacitet, halv nominel vaskekapacitet og kvart nominel vaskekapacitet.

For så vidt angår husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på mindre end eller lig med 3 kg og for vaskecyklussen i husholdningsvaske/tørremaskiner med en nominel kapacitet på mindre end eller lig med 3 kg, skal der ikke angives nogen værdi for IR i produktdatabladet.

For så vidt angår husholdningsvaske/tørremaskiner med en nominel kapacitet på mere end 3 kg, skal det vaskeevneindeks (JR), der angives i produktdatabladet, være den højeste værdi af skylleevnen ved nominel kapacitet og halv nominel kapacitet.

For så vidt angår husholdningsvaske/tørremaskiner med en nominel kapacitet på mindre end eller lig med 3 kg, skal der ikke angives nogen værdi for JR i produktdatabladet.«

d)

I punkt 6, affattes punkt 2, første afsnit, således:

»For så vidt angår husholdningsvaske/tørremaskiner med en nominel kapacitet på mindre end lig med 3 kg er det vægtede vandforbrug ved »wash & dry«-cyklussen lig vandforbruget ved nominel kapacitet, afrundet til nærmeste hele tal.«.

e)

Punkt 7 affattes således:

»7.   RESTFUGTIGHED

Den vægtede restfugtighed efter vask (D) for en husholdningsvaskemaskine og vaskecyklussen i en husholdningsvaske/tørremaskine beregnes i procent som følger og afrundes til 1 decimal:

Image 1

hvor:

Dfull er restfugtigheden for »eco 40-60«-programmet med nominel vaskekapacitet beregnet i procent og afrundet til 2 decimaler

D1/2 er restfugtigheden for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet beregnet i procent og afrundet til 2 decimaler

D1/4 er restfugtigheden for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet beregnet i procent og afrundet til 2 decimaler

A, B og C er vægtningsfaktorer som omhandlet i punkt 2.1, litra c).«

f)

Punkt 9 affattes således:

»9.   ENERGIBESPARENDE TILSTAND

Hvor dette er påkrævet, måles effektforbruget i slukket tilstand (Po), standbytilstand (Psm) og ved eventuelt udskudt start (Pds), angives i W og afrundes til to decimaler.

Under måling af effektforbruget i laveffekttilstande skal følgende kontrolleres og registreres:

visning eller ikkevisning af oplysninger

aktivering eller ikkeaktivering af netværksforbindelsen.

Hvis en husholdningsvaskemaskine eller en husholdningsvaske/tørremaskine har en dampfunktion, skal denne afbrydes ved, at husholdningsvaskemaskinens eller husholdningsvaske/tørremaskinens dør åbnes, eller ved en anden passende form for afbrydelse, 15 minutter før effektforbruget måles.«

g)

Følgende tilføjes som punkt 11:

»11.   CENTRIFUGERINGSHASTIGHED

Centrifugeringshastigheden for en husholdningsvaskemaskine og vaskecyklussen for en husholdningsvaske/tørremaskine måles eller beregnes ved den højeste centrifugeringshastighed for »eco 40-60«-programmet under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende, eller ved hjælp af andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de nyeste alment anerkendte metoder, afrundet til nærmeste hele tal.«

(3)

Bilag V ændres således:

a)

Tabel 5 erstattes af følgende:

»Tabel 5

Indhold af produktdatabladet — rækkefølge og format

Leverandørens navn eller varemærke  (1) ,  (3):

Leverandørens adresse  (1) ,  (3):

Modellens identifikationskode  (1):

Generelle produktparametre:

Parameter

Værdi

Parameter

Værdi

Nominel kapacitet  (2) (kg)

x,x

Dimensioner i cm  (1) ,  (3)

Højde

x

Bredde

x

Dybde

x

Energieffektivitetsindeks  (2) (EEIW)

x,x

Energieffektivitetsklasse  (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Vaskeevneindeks  (2)

x,xxx

Skylleevne (g/kg) (2)

x,x

Energiforbrug i kWh/cyklus baseret på »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes.

x,xxx

Vandforbrug i liter/cyklus baseret på »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttet og vandets hårdhed.

x

Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj  (2) (°C)

Nominel kapacitet

x

Vægtet restfugtighed  (2) (%)

x,x

Halv

x

Kvart

x

Centrifugeringshastighed  (2)(omdr./min)

Nominel kapacitet

x

Centrifugeringsevneklasse  (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Halv

x

Kvart

x

Programvarighed  (2)(t:min)

Nominel kapacitet

x:xx

Type

[til indbygning/fritstående]

Halv

x:xx

Kvart

x:xx

Emission af luftbåren støj i centrifugeringsfasen  (2) (dB(A) re 1 pW)

x

Klassen af emissioner af luftbåren støj  (2) (centrifugeringsfasen)

[A/B/C/D] (4)

Slukket tilstand (W) (hvis relevant)

x,xx

Standbytilstand (W) (hvis relevant)

x,xx

Udskudt start (W) (hvis relevant)

x,xx

Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)

x,xx

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder  (1) ,  (3):

Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen

[JA/NEJ]

Yderligere oplysninger  (1) ,  (3):

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2023 (1), forefindes:

b)

Tabel 6 erstattes af følgende:

»Tabel 6

Indhold af produktdatabladet — rækkefølge og format

Leverandørens navn eller varemærke  (5) ,  (8):

Leverandørens adresse  (5) ,  (8):

Modellens identifikationskode  (5):

Generelle produktparametre:

Parameter

Værdi

Parameter

Værdi

Nominel kapacitet (kg)

Nominel kapacitet  (7)

x,x

Dimensioner i cm  (5),  (8)

Højde

x

Nominel vaskekapacitet  (6)

x,x

Bredde

x

Dybde

x

Energieffektivitetsindeks

EEIW  (6)

x,x

Energieffektivitetsklasse

EEIW  (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

EEIWD  (7)

x,x

EEIWD  (7)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Vaskeevneindeks

IW  (6)

x,xxx

Skylleevne (g/kg tørt tøj)

IR  (6)

x,x

JW  (7)

x,xxx

JR  (7)

x,x

Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.

x,xxx

Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.

x,xxx

Vandforbrug i liter/cyklus for »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes og vandets hårdhed

x

Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes og vandets hårdhed

x

Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »eco 40-60«-programmet

Nominel vaskekapacitet

x

Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »wash & dry«-cyklus

Nominel kapacitet

x

Halv

x

Kvart

x

Halv

x

Centrifugeringshastighed (omdr./min) (6)

Nominel vaskekapacitet

x

Vægtet restfugtighed (%) (6)

x,x

Halv

x

Kvart

x

Varighed af »eco 40-60«-program (t:min)

Nominel vaskekapacitet

x:xx

Centrifugeringsevneklasse  (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Halv

x:xx

Kvart

x:xx

Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (dB(A) re 1 pW).

x

»Wash & dry«-cyklussens varighed (t:min)

Nominel kapacitet

x:xx

Halv

x:xx

Type

[til indbygning/fritstående]

Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet.

[A/B/C/D] (9)

Slukket tilstand (W) (hvis relevant)

x,xx

Standbytilstand (W) (hvis relevant)

x,xx

Udskudt start (W) (hvis relevant)

x,xx

Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)

x,xx

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder  (5) ,  (8):

Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen

[JA/NEJ]

Yderligere oplysninger  (5) ,  (8):

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til forordning (EU) 2019/2023, forefindes:

(4)

Bilag VI ændres således:

a)

Nr. 1 affattes således:

»1.

For husholdningsvaskemaskiner skal den tekniske dokumentation, jf. artikel 3, stk. 1, litra d), omfatte følgende elementer:

a)

en generel beskrivelse af modellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne

b)

referencer på de harmoniserede standarder, der er anvendt, eller andre anvendte målestandarder

c)

specifikke forholdsregler, der skal træffes, når modellen samles, installeres, vedligeholdes eller afprøves

d)

værdierne for de tekniske parametre som anført i tabel 7. Disse oplysninger betragtes som de oplyste værdier med henblik på kontrolproceduren i bilag IX

e)

detaljerne i og resultaterne af de beregninger, der er foretaget, jf. bilag IV

f)

prøvningsbetingelserne, hvis disse ikke er beskrevet tilstrækkeligt i litra b)

g)

eventuelle ækvivalente modeller, herunder modelidentifikatorer

Disse elementer udgør også de obligatoriske specifikke dele af den tekniske dokumentation, som leverandøren skal indlæse i databasen, i henhold til artikel 12, stk. 5, i forordning (EU) 2017/1369.

Tabel 7

Tekniske parametre for modellen og deres oplyste værdier for husholdningsvaskemaskiner

PARAMETER

OPLYST VÆRDI

ENHED

Nominel kapacitet for »eco 40-60«-programmet ved intervaller af 0,5 kg (c)

X,X

kg

Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved nominel kapacitet (EW,full)

X,XXX

kWh/cyklus

Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel kapacitet (EW,½)

X,XXX

kWh/cyklus

Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet(EW,1/4)

X,XXX

kWh/cyklus

Vægtet energiforbrug for »eco 40-60«-programmet (EW)

X,XXX

kWh/cyklus

Standardenergiforbrug »eco 40-60«-programmet (SCEW)

X,XXX

kWh/cyklus

Energieffektivitetsindeks (EEIW)

X,X

Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved nominel kapacitet (W W,full)

X,X

L/cyklus

Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel kapacitet (WW,½)

X,X

L/cyklus

Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet (WW,1/4)

X,X

L/cyklus

Vægtet vandforbrug (WW)

X

L/cyklus

Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved nominel kapacitet (Iw)

X,XXX

Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel kapacitet(Iw)

X,XXX

Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet(Iw)

X,XXX

Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved nominel kapacitet (IR)

X,X

g/kg

Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel kapacitet (IR)

X,X

g/kg

Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet (IR)

X,X

g/kg

Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved nominel kapacitet (tw)

X:XX

t:min

Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel kapacitet (tw)

X:XX

t:min

Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet (tw)

X:XX

t:min

Temperatur opnået i mindst 5 minutter inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved nominel kapacitet (T)

X

°C

Temperatur opnået i mindst 5 minutter inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved halv nominel kapacitet (T)

X

°C

Temperatur opnået i mindst 5 minutter inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet (T)

X

°C

Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved nominel kapacitet (S)

X

omdr./min

Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved halv nominel kapacitet (S)

X

omdr./min

Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved kvart nominel kapacitet (S)

X

omdr./min

Vægtet restfugtighed (D)

X,X

%

Emission af luftbåren støj for »eco 40-60«-programmet (centrifugeringsfasen)

X

i dB(A) re 1 pW

Effektforbrug i »slukket tilstand« (Po) (hvis relevant)

X,XX

W

Effektforbrug i »standbytilstand« (Psm) (hvis relevant)

X,XX

W

Indebærer standbytilstanden, at der angives oplysninger?

Ja/nej

Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand (Psm) (hvis relevant)

X,XX

W

Effektforbrug ved udskudt start (Pds) (hvis relevant)

X,XX

b)

Nr. 2 affattes således:

»2.

For husholdningsvaske/tørremaskiner skal den tekniske dokumentation, jf. artikel 3, stk. 1, litra d), omfatte følgende elementer:

a)

en generel beskrivelse af modellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne

b)

referencer på de harmoniserede standarder, der er anvendt, eller andre anvendte målestandarder

c)

specifikke forholdsregler, der skal træffes, når modellen samles, installeres, vedligeholdes eller afprøves

d)

værdierne for de tekniske parametre som anført i tabel 8. Disse oplysninger betragtes som de oplyste værdier med henblik på kontrolproceduren i bilag IX

e)

detaljerne i og resultaterne af de beregninger, der er foretaget, jf. bilag IV

f)

prøvningsbetingelserne, hvis disse ikke er beskrevet tilstrækkeligt i litra b)

g)

eventuelle ækvivalente modeller, herunder modelidentifikatorer

Disse elementer udgør også de obligatoriske specifikke dele af den tekniske dokumentation, som leverandøren skal indlæse i databasen, i henhold til artikel 12, stk. 5, nr. 5), i forordning (EU) 2017/1369.

Tabel 8

Tekniske parametre for modellen og deres oplyste værdier for husholdningsvaske/tørremaskiner

PARAMETER

OPLYST VÆRDI

ENHED

Nominel kapacitet for vaskecyklussen ved intervaller af 0,5 kg (c)

X,X

kg

Nominel kapacitet for »wash & dry«-cyklussen ved intervaller af 0,5 kg (d)

X,X

kg

Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (EW,full)

X,XXX

kWh/cyklus

Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (EW,½)

X,XXX

kWh/cyklus

Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (EW,1/4)

X,XXX

kWh/cyklus

Vægtet energiforbrug for »eco 40-60«-programmet (EW)

X,XXX

kWh/cyklus

Standardenergiforbrug for »eco 40-60«-programmet (SCEW)

X,XXX

kWh/cyklus

Vaskeevneindeks for vaskecyklussen (EEIW)

X,X

Energiforbrug for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (EW,full)

X,XXX

kWh/cyklus

Energiforbrug for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (EWD,½)

X,XXX

kWh/cyklus

Vægtet energiforbrug for »wash & dry«-cyklussen (EWD)

X,XXX

kWh/cyklus

Standardenergiforbrug for »wash & dry«-cyklussen (SCEWD)

X,XXX

kWh/cyklus

Vaskeevneindeks for »wash & dry«-cyklussen (EEIWD)

X,X

Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (WW,full)

X,X

L/cyklus

Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (WW,½)

X,X

L/cyklus

Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (WW,1/4)

X,X

L/cyklus

Vægtet vandforbrug for vaskecyklussen (WW)

X

L/cyklus

Vandforbrug for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (WWD,full)

X,X

L/cyklus

Vandforbrug for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (WWD,½)

X,X

L/cyklus

Vægtet vandforbrug for »wash & dry«-cyklussen (WWD)

X

L/cyklus

Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (Iw)

X,XXX

Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (Iw)

X,XXX

Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (Iw)

X,XXX

Vaskeevneindeks for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (Jw)

X,XXX

Vaskeevneindeks for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (Jw)

X,XXX

Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (IR)

X,X

g/kg

Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (IR)

X,X

g/kg

Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (IR)

X,X

g/kg

Skylleevne for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (JR)

X,X

g/kg

Skylleevne for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (JR)

X,X

g/kg

Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (tw)

X:XX

t:min

Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (tw)

X:XX

t:min

Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (tw)

X:XX

t:min

Cyklusvarighed for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (tWD)

X:XX

t:min

Cyklusvarighed for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (tWD)

X:XX

t:min

Temperatur opnået i mindst 5 minutter inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (T)

X

°C

Temperatur opnået i mindst 5 minutter inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (T)

X

°C

Temperatur opnået i mindst 5 minutter inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (T)

X

°C

Temperatur opnået i mindst 5 minutter inden i tøjet i løbet af vaskecyklussen for en »wash & dry«-cyklus ved nominel kapacitet (T)

X

°C

Temperatur opnået i mindst 5 minutter inden i tøjet i løbet af vaskecyklussen for en »wash & dry«-cyklus ved halv nominel kapacitet (T)

X

°C

Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved nominel vaskekapacitet (S)

X

omdr./min

Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved halv nominel vaskekapacitet (S)

X

omdr./min

Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved kvart nominel vaskekapacitet (S)

X

omdr./min

Vægtet restfugtighed efter vask (D)

X,X

%

Slutfugtighed efter tørring

X,X

%

Emission af luftbåren støj for »eco 40-60«-programmet (centrifugeringsfasen)

X

i dB(A) re 1 pW

Energiforbrug i »slukket tilstand« (Po) (hvis relevant)

X,XX

W

Energiforbrug i »standbytilstand« (Psm) (hvis relevant)

X,XX

W

Indebærer standbytilstanden, at der angives oplysninger?

Ja/nej

Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand (Psm) (hvis relevant)

X,XX

W

Effektforbrug ved udskudt start (Pds) (hvis relevant)

X,XX

(5)

I bilag VIII affattes punkt 1 således:

»1.

Det energimærke, som leverandørerne skal stille til rådighed i henhold til artikel 3, stk. 1, litra g), vises på visningsmekanismen i nærheden af produktets pris. Energimærket skal have en sådan størrelse, at det er klart synligt og letlæseligt, og have samme proportioner som vist i bilag III. Mærket kan vises som et indlejret billede, og i så fald skal den figur, der giver adgang til mærket, opfylde specifikationerne i dette bilags punkt 2. Såfremt der anvendes et indlejret billede, skal energimærket fremkomme, første gang der klikkes med musen på figuren, eller musemarkøren føres hen over den, eller første gang figuren berøres.«

(6)

Bilag IX ændres således:

a)

Første afsnit affattes således:

»De i dette bilag anførte verifikationstolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de oplyste værdier, og de må ikke benyttes af leverandøren som tilladt tolerance ved fastlæggelsen af værdierne i den tekniske dokumentation eller til fortolkning af disse på nogen måde, der tager sigte på at opnå overensstemmelse, eller på nogen vis give indtryk af bedre præstationer. De værdier og klasser, der fremgår af mærket eller i produktdatabladet må ikke være gunstigere for leverandøren end de oplyste værdier i den tekniske dokumentation.«

b)

I tredje afsnit erstattes ordene »Ved kontrol af« med »Som led i kontrollen af«.

c)

Nr. 7 affattes således:

»7.

Medlemsstaternes myndigheder fremsender uden ophold alle relevante oplysninger til myndighederne i de øvrige medlemsstater og til Kommissionen, når der i henhold til punkt 3, punkt 6 eller andet afsnit i dette bilag er truffet afgørelse om, at modellen ikke opfylder kravene.«

d)

Tabel 9 erstattes af følgende:

»Tabel 9

Verifikationstolerancer

Parameter

Verifikationstolerancer

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Den fundne værdi  (*1) må ikke overstige den oplyste værdi for henholdsvis EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full og EWD,½ med mere end 10 %.

Vægtet energiforbrug (EW og EWD)

Den fundne værdi  (*1) må ikke overstige den oplyste værdi for henholdsvis EW og EWD med mere end 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Den fundne værdi  (*1) må ikke overstige den oplyste værdi for henholdsvis WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full og WWD,½ med mere end 10 %.

Vægtet vandforbrug (WW og WWD)

Den fundne værdi  (*1) må ikke overstige den oplyste værdi for henholdsvis WW og WWD med mere end 10 %.

Vaskeevneindeks (IW og JW) ved alle relevante belastninger

Den fundne værdi  (*1) må ikke være mere end 8 % mindre end den oplyste værdi for henholdsvis IW og Jw.

Skylleevne (IR og JR) ved alle relevante belastninger

Den fundne værdi  (*1) må ikke overstige den oplyste værdi for henholdsvis IR og JR med mere end 1,0 g/kg.

Program- eller cyklusvarighed (tW og tWD) ved alle relevante belastninger

Den fundne værdi  (*1) for programmets eller cyklussens varighed må ikke overstige den oplyste værdi for henholdsvis tW og tWD med mere end 5 % eller med mere end 10 minutter, alt efter hvilken der er mindst.

Maksimumstemperaturen inden i vasketøjet (T) i forbindelse med vaskecyklussen ved alle relevante belastninger

Den fundne værdi  (*1) må ikke være mere end 5K mindre end den oplyste værdi for T eller overstige den oplyste værdi for T med mere end 5K.

Vægtet restfugtighed efter vask (D)

Den fundne værdi  (*1) må ikke overstige den oplyste værdi for D med mere end 10 %.

Slutfugtighed efter tørring ved alle relevante belastninger

Den fundne værdi  (*1) må ikke overstige 3,0 %.

Centrifugeringshastighed (S) ved alle relevante belastninger

Den fundne værdi  (*1) må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi for S.

Effektforbrug i slukket tilstand (Po)

Den fundne værdi  (*1) for effektforbrug Po må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 0,10 W.

Effektforbrug i standbytilstand (Psm)

Den fundne værdi  (*1) for effektforbruget Psm må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %, hvis den oplyste værdi er mere end 1,00 W, eller med mere end 0,10 W, hvis den oplyste værdi er lavere end eller lig med 1,00 W.

Effektforbrug ved udskudt start (Pds)

Den fundne værdi  (*1) for effektforbruget Pds må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %, hvis den oplyste værdi er mere end 1,00 W, eller med mere end 0,10 W, hvis den oplyste værdi er lavere end eller lig med 1,00 W.

Emission af luftbåren støj

Den fundne værdi  (*1) må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 2 dB(A) re 1 pW.

(7)

I bilag X affattes punkt f) således:

»f)

restfugtigheden efter vask beregnes som det vægtede gennemsnit, i henhold til hver tromles nominelle kapacitet«.(1)  Dette punkt betragtes ikke som relevant med henblik på artikel 2, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1369.

(2)  For »eco 40-60«-programmet.

(3)  Ændringer til disse oplysninger betragtes ikke som relevante i forbindelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369.

(4)  Hvis produktdatabasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke indlæse disse oplysninger.

(5)  Dette punkt betragtes ikke som relevant med henblik på artikel 2, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1369.

(6)  For »eco 40-60«-programmet.

(7)  For »wash & dry«-cyklussen.

(8)  Ændringer til disse oplysninger betragtes ikke som relevante i forbindelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369.

(9)  Hvis produktdatabasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke indlæse disse oplysninger.«

(*1)  I tilfælde af, at tre yderligere enheder prøves som fastsat i nr. 4, er den fundne værdi den aritmetiske middelværdi af de værdier, der er fundet for disse tre yderligere enheder.«


BILAG III

Bilag I, III, IV, V, VI og IX til delegeret forordning (EU) 2019/2015 ændres som følger:

(1)

I bilag I affattes punkt 42) således:

»42)

»oplyste værdier«: de værdier, som leverandøren har angivet for de angivne, beregnede eller målte tekniske parametre i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369 og i henhold til artikel 3, stk. 1, litra d), og bilag VI i nærværende forordning med henblik på medlemsstaternes myndigheders verifikation af overholdelsen af kravene.«

(2)

Bilag III ændres således:

a)

Punkt 1, tredje afsnit, affattes således:

»Energimærket skal:

for mærker i standardformat være mindst 36 mm bredt og 75 mm højt

for mærker i lille format (med en bredde på mindre end 36 mm) være mindst 20 mm bredt og 54 mm højt«.

b)

Punkt 2.3, litra e), nr. 6), affattes således:

»6.

den rektangulære kant omkring mærket og de interne skillelinjer skal have en vægt på 0,5 pt, og farven skal være 100 % sort«.

(3)

Bilag IV ændres således:

a)

I punkt 1 affattes litra a) således:

»a)

i radiologi- og nuklearmedicinske anlæg som er omfattet af standarder for strålingssikkerhed i direktiv 2013/59/Euratom (1)

(1)  Rådets direktiv 2013/59/Euratom af 5. december 2013 om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling (EUT L 13 af 17.1.2014, s. 1).«"

b)

I nummer 3 tilføjes følgende litra l):

»l)

Glødelyskilder med bladkontakt-, metalkabelsko-, kabel-, litzetråd-, metrisk gevind- eller stiftsokkelgrænseflade eller en ikkestandardiseret, individuelt tilpasset elektrisk grænseflade, hvor indkapslingen er fremstillet af kvartsglasrør, og som er konstrueret og udelukkende markedsført specifikt til industrielt eller erhvervsmæssigt elektrovarmeudstyr (f.eks. strækblæsestøbning i PET-industrien, 3D-tryk, fotovoltaiske og elektroniske fremstillingsprocesser, tørring eller hærdning af klæbemidler, trykfarver, maling eller overfladematerialer).«

c)

Følgende tilføjes som punkt 4:

»4.

Lyskilder, der specifikt er konstrueret og udelukkende markedsføres til produkter, der er omfattet af Kommissionens forordning (EU) 2019/2023, (EU) 2019/2022, (EU) nr. 932/2012 og (EU) 2019/2019, er undtaget fra kravene i punkt 1, litra e), nr. 7b), punkt 1, litra e), nr. 7c), og punkt 1, litra e), nr. 7d), i bilag VI til denne forordning.«

(4)

Bilag V ændres således:

a)

Tabel 3 erstattes af følgende:

»Tabel 3

Produktdatablad

Leverandørens navn eller varemærke  (1) ,  (5):

Leverandørens adresse  (1) ,  (5):

Modelidentifikation  (5):

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:

[HL/LFL T5 HE/LFL T5 HO/CFLni/anden FL/HPS/MH/anden HID/LED/OLED/blandet/anden]

Ikkeretningsbestemt eller retningsbestemt:

[NDLS/DLS]

Sokkeltype

(eller anden elektrisk grænseflade)

[fritekst]

 

 

Netspændings- eller ikkenetspændingslyskilde:

[MLS/NMLS]

Tilsluttet lyskilde (CLS):

[ja/nej]

Farveindstillelig lyskilde:

[ja/nej]

Kolbe:

[nej/ekstra/mat]

Højluminanslysskilde:

[ja/nej]

 

 

Blændingsafskærmning:

[ja/nej]

Dæmpbar:

[ja/kun med specifikke lysdæmpere/nej]

Produktparametre

Parameter

Værdi

Parameter

Værdi

Generelle produktparametre:

Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1 000 timer), rundet op til nærmeste hele tal

x

Energieffektivitetsklasse

[A/B/C/D/E/F/G] (2)

Nyttelysstrøm (Φnytte), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90)

x i [kugle/bredkegle/smal kegle]

Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K

[x/x…x/x eller x (eller x…)]

Tændt tilstand-effekt (Pon), udtrykt i W

x,x

Standbyeffekt, (Psb), udtrykt i W og afrundet til anden decimal.

x,xx

Netværksstandbyeffekt, (Pnet), for tilsluttede lyskilder, udtrykt i W og afrundet til anden decimal

x,xx

Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles

[x/x…x]

Ydre dimensioner  (1) ,  (5)

uden separat styreanordning, lysstyringsdele og eventuelle ikkebelysningsdele (i mm)

Højde

x

Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning

[Grafisk element]

Bredde

x

Dybde

x

Angivelse af ækvivalent effekt  (3)

[ja/-]

Hvis ja, ækvivalent effekt (W)

x

 

 

Farvekoordinater (x og y)

0,xxx

0,xxx

Parametre for retningsbestemte netspændingslyskilder:

Maksimal lysstyrke (cd)

x

Spredningsvinkel i grader eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges

[x/x…x]

Parametre for LED- og OLED-lyskilder:

R9-farvegengivelsesindeksværdi

x

Overlevelsesfaktor

x,xx

Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor

x,xx

 

 

Parametre for LED- og OLED-netspændingslyskilder:

Faseforskydningsfaktor (cos φ1)

x,xx

Farvekonsistens i MacAdam-ellipser

x

Angivelse af, at en LED-lyskilde erstatter et lysstofrør uden indbygget forkobling med et bestemt wattforbrug.

[ja/-] (4)

Hvis ja, angives det pågældende wattforbrug (i W)

x

Flimmer (Pst LM)

x,x

Stroboskopeffekt (SVM)

x,x

b)

Tabel 7 erstattes af følgende:

»Tabel 7

Ækvivalensangivelser for ikkeretningsbestemte lyskilder

Lyskildens lysstrøm Φ (lm)

Angivet ækvivalent glødelyskildeeffekt (W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1 055

75

1 521

100

2 452

150

3 452

200«

(5)

Bilag VI ændres således:

a)

I punkt 1 affattes litra e) således

»e)

de oplyste værdier for følgende tekniske parametre. Disse oplysninger betragtes som de oplyste værdier med henblik på kontrolproceduren i bilag IX:

1)

nyttelysstrøm, (Φnytte), i lm

2)

farvegengivelsesindeks (CRI)

3)

tændt tilstand-effekt (Pon) i W

4)

spredningsvinkel i grader for retningsbestemte lyskilder (DLS)

4a)

maksimal lysstyrke i cd for retningsbestemte lyskilder (DLS)

5)

korreleret farvetemperatur (CCT) i K

6)

standbyeffekt, (Psb), i W, også når den er nul

7)

netværksstandbyeffekt (Pnet) i W for tilsluttede lyskilder (CLS)

7a)

R9-farvegengivelsesindeksværdi for LED- og OLED-lyskilder

7b)

overlevelsesfaktor for LED- og OLED-lyskilder

7c)

lysstrømsvedligeholdelsesfaktor for LED- og OLED-lyskilder

7d)

levetid L70B50 for LED- og OLED-lyskilder

8)

faseforskydningsfaktor (cos φ1) for LED- og OLED-netspændingslyskilder

9)

farvekonsistens i MacAdam-ellipsetrin for LED- og OLED-lyskilder

10)

gennemsnitlig luminans i cd/mm2 (kun for HLLS)

11)

flimmer (PstLM) for LED- og OLED-lyskilder

12)

stroboskopeffekt (SVM) for LED- og OLED-lyskilder

13)

spektral renhed, kun for farveindstillelige lyskilder (CTLS), for følgende farver og dominerende bølgelængde inden for det givne interval:

Farve

Dominerende bølgelængdeinterval

Blå

440 nm-490 nm

Grøn

520 nm-570 nm

Rød

610 nm-670 nm«

b)

Følgende tilføjes som punkt 2:

»2.

Elementerne i punkt 1 udgør også de obligatoriske specifikke dele af den tekniske dokumentation, som leverandøren skal indlæse i databasen, i henhold til artikel 12, stk. 5, i forordning (EU) 2017/1369.«

(6)

Bilag IX ændres således:

a)

Første henvisning affattes således:

»De i dette bilag anførte verifikationstolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de oplyste værdier, og de må ikke benyttes af leverandøren som tilladt tolerance ved fastlæggelsen af værdierne i den tekniske dokumentation eller til fortolkning af disse på nogen måde, der tager sigte på at opnå overensstemmelse, eller på nogen vis give indtryk af bedre præstationer. De værdier og klasser, der fremgår af mærket eller i produktdatabladet, må ikke være gunstigere for leverandøren end de oplyste værdier i den tekniske dokumentation.

Hvis en model er designet således, at den kan detektere, at den udsættes for prøvning (f.eks. ved genkendelse af prøvningsbetingelser eller prøvningscyklusser), og reagere specifikt ved automatisk at ændre egenskaber under prøvningen med det formål at opnå et bedre niveau for en eller flere af de parametre, der er fastsat i denne forordning eller inkluderet i den tekniske dokumentation eller den dokumentation, der leveres med produktet, anses modellen og alle ækvivalente modeller for ikke at opfylde kravene.«

b)

I tredje afsnit erstattes ordene »I forbindelse med kontrol af« med »Som led i kontrollen af«.

c)

Punkt 1, andet afsnit, affattes således:

»Medlemsstaternes myndigheder undersøger ti enheder af lyskildemodellen med henblik på at kontrollere, om de opfylder kravene i punkt 2, litra c). Verifikationstolerancerne er fastsat i tabel 9 i dette bilag.«

d)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2), litra a), b) eller c), ikke opnås, anses modellen og alle ækvivalente modeller for ikke at opfylde forordningens krav.«

e)

Tabel 9 erstattes af følgende:

»Tabel 9

Verifikationstolerancer

Parameter

Stikprøvestørrelse

Verifikationstolerancer

Indlæser tændt tilstand-Pon [W]:

 

 

Pon ≤ 2W

10

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 0,20 W.

2W < Pon ≤ 5W

10

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %.

5W < Pon ≤ 25W

10

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

25W < Pon ≤ 100W

10

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

100W < Pon

10

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 2,5 %.

Faseforskydningsfaktor [0-1]

10

Den fundne værdi må ikke være mindre end den oplyste værdi minus 0,1 enheder.

Nyttelysstrøm Φnytte [lm]

10

Den fundne værdi må ikke være mindre end den oplyste værdi minus 10 %.

Standbyeffekt, Psb, og netværksstandbyeffekt, Pnet [W]

10

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 0,10 W.

CRI og R9 [0-100]

10

Den fundne værdi må ikke ligge mere end 2,0 enheder under den oplyste værdi.

Flimmer (Pst LM) og stroboskopeffekt (SVM)

10

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 0,1 eller med mere end 10 %, hvis den oplyste værdi er mere end 1,0

Farvekonsistens (MacAdam-ellipsetrin)

10

Det fundne antal trin må ikke overstige det oplyste antal trin. Centrum for MacAdam-ellipsen skal være det centrum, som leverandøren har oplyst, med en tolerance på 0,005 enheder.

Spredningsvinkel (i grader)

10

Den fundne værdi må ikke afvige fra den oplyste værdi med mere end 25 %.

Samlet netspændingslysudbytte ηTM [lm/W]

10

Den fundne værdi må ikke være mindre end den oplyste værdi minus 5 %.

Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor (for LED og OLED)

10

Den fundne XLMF % for stikprøven må ikke være mindre end XLMF, MIN % i henhold til bilag V til Kommissionens forordning (EU) 2019/2020  (2).

Overlevelsesfaktor

(for LED og OLED)

10

Mindst 9 lyskilder i stikprøven skal være funktionsdygtige efter holdbarhedsprøvningen i henhold til bilag V i forordning (EU) 2019/2020.

Spektral renhed (%)

10

Den fundne værdi må ikke være mindre end den oplyste værdi minus 5 %.

Korreleret farvetemperatur[i K

10

Den fundne værdi må ikke afvige fra den oplyste værdi med mere end 10 %.

Maksimal lysstyrke [cd]

10

Den fundne værdi må ikke afvige fra den oplyste værdi med mere end 25 %.

For lyskilder med lineær geometri som er skalerbare, men meget lange, f.eks. LED-bånd, skal markedsovervågningsmyndighederne kontrollere et stykke på 50 cm, eller, hvis lyskilden ikke er skalerbar i stykker af denne længde, et stykke med en længde, der ligger så tæt på 50 cm som muligt. Leverandøren af lyskilden skal oplyse, hvilken styreanordning der er egnet til denne længde.

Ved kontrollen af, om et produkt er en lyskilde, sammenligner markedsovervågningsmyndighederne de målte værdier for farvekoordinaterne (x og y), lysstrøm, lysstrømstæthed og farvegengivelsesindeks direkte med de grænseværdier, der er fastsat i definitionen af en lyskilde i artikel 2, uden at anvende nogen tolerance. Hvis nogen af de 10 enheder i stikprøven opfylder betingelserne for at være en lyskilde, anses produktmodellen for en lyskilde.

Lyskilder, der tillader slutbrugeren enten manuelt eller automatisk, direkte eller via fjernbetjening at styre det udsendte lys med hensyn til lysstyrke, farve, korreleret farvetemperatur, spektrum og/eller spredningsvinkel, skal kontrolleres ved hjælp af referencestyreindstillingerne.«


(1)  Rådets direktiv 2013/59/Euratom af 5. december 2013 om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling (EUT L 13 af 17.1.2014, s. 1).««


(1)  Ændringer i disse oplysninger betragtes ikke som relevante for så vidt angår artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369.

(2)  Hvis produktdatabasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke indlæse disse oplysninger.

(3)  »-«: ikke relevant

»ja«: Det må kun angives, at en udskiftet lyskildetypes effekt er ækvivalent:

for retningsbestemte lyskilder, hvis lyskildetypen er opført i tabel 4, og lyslyskildens lysstrøm i en 90°-kegle (Φ 90°) ikke er mindre end den tilsvarende referencelysstrøm i tabel 4. Referencelysstrømmen ganges med korrektionsfaktoren i tabel 5. For LED-lyskilder skal referencelysstrømmen derudover også ganges med korrektionsfaktoren i tabel 6

for ikkeretningsbestemte lyskilder skal den angivne ækvivalente glødelyskildeeffekt (i watt, afrundet til nærmeste hele tal) være den, der ifølge tabel 7 svarer til lyskildens lysstrøm.

De mellemliggende værdier for både lysstrøm og den angivne ækvivalente lyskildeeffekt (i watt, afrundet til nærmeste hele tal) beregnes ved lineær interpolation mellem de to tilgrænsende værdier.

(4)  »-«: ikke relevant

»ja«: Angivelse af, at en LED-lyskilde erstatter et lysstofrør uden indbygget forkobling med et bestemt wattforbrug. Denne påstand kan kun fremsættes, hvis:

lysstyrken i alle retninger rundt om rørets akse ikke afviger mere end 25 % fra den gennemsnitlige lysstyrke rundt om røret, og

LED-lyskildens lysstrøm ikke er mindre end lysstrømmen for lysstofrør med det angivne wattforbrug. Lysstofrørets lysstrøm fås ved at gange det angivne wattforbrug med den mindsteværdi for lysudbytte, der svarer til lysstofrøret i tabel 8, og

LED-lyskildens wattforbrug ikke er større end wattforbruget for det lysstofrør, som den angives at erstatte.

Den tekniske dokumentation skal angive data, som understøtter sådanne påstande.

(5)  Denne oplysning betragtes ikke som relevant med henblik på artikel 2, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1369.«

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2019/2020 af 1. oktober 2019 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af lyskilder og separate styreanordninger hertil i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009, (EF) nr. 245/2009 og (EU) nr. 1194/2012 (se side 209 i denne EUT).


BILAG IV

Bilag I, II, IV, V, VI og IX til delegeret forordning (EU) 2019/2016 ændres som følger: