ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 54

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
16. februar 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/176 af 5. februar 2021 om indgåelse af ændringerne af overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (Bonnoverenskomsten) vedrørende udvidelsen af nævnte overenskomsts anvendelsesområde og om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af nævnte overenskomst

1

 

*

Afgørelse truffet af de kontraherende parter i overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer om udvidelsen af overenskomstens anvendelsesområde med henblik på samarbejde om overvågning i henseende til kravene i bilag VI til MARPOL-konventionen

3

 

*

Afgørelse truffet af de kontraherende parter i overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af overenskomsten

6

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

16.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 54/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2021/176

af 5. februar 2021

om indgåelse af ændringerne af overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (Bonnoverenskomsten) vedrørende udvidelsen af nævnte overenskomsts anvendelsesområde og om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af nævnte overenskomst

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1, og artikel 196, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (»Bonnoverenskomsten«) (2) blev indgået af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab ved Rådets afgørelse 84/358/EØF (3) og trådte i kraft den 1. september 1989. Bonnoverenskomsten blev ændret i 1989. Disse ændringer blev godkendt ved Rådets afgørelse 93/540/EØF (4) og trådte i kraft den 1. april 1994.

(2)

Ved Rådets afgørelse af 7. oktober 2019, bemyndigede Rådet Kommissionen til at føre forhandlinger på Unionens vegne om ændringer af Bonnoverenskomstens materielle og geografiske anvendelsesområde.

(3)

I medfør af Bonnoverenskomstens artikel 16, stk. 1, gennemgik de kontraherende parter et forslag om en ændring om at udvide Bonnoverenskomstens anvendelsesområde med henblik på at forbedre samarbejdet om overvågning i henseende til kravene i bilag VI til den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe, som er undertegnet i London den 2. november 1973, som suppleret ved protokollen af 17. februar 1978 (»MARPOL-konventionen«). Desuden gennemgik de kontraherende parter ændringerne af Bonnoverenskomsten og bilaget hertil, som følger af Spaniens tiltrædelse af nævnte overenskomst i henhold til artikel 20 heri.

(4)

Kommissionen har i overensstemmelse med Rådets afgørelse af 7. oktober 2019 forhandlet disse ændringer af Bonnoverenskomsten, som er blevet enstemmigt vedtaget ved to afgørelser på det 31. møde, som de kontraherende parter i Bonnoverenskomsten afholdt i Bonn den 9.-11. oktober 2019.

(5)

Disse ændringer af Bonnoverenskomsten bør godkendes på Den Europæiske Unions vegne

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringerne til overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (»Bonnoverenskomsten«) vedrørende udvidelsen af Bonnoverenskomstens anvendelsesområde og om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af Bonnoverenskomsten, som de kontraherende parter vedtog på deres 31. møde i Bonn den 9.-11. oktober 2019, godkendes herved på Unionens vegne (5).

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den eller de personer, der er beføjet til på Unionens vegne at foranstalte den meddelelse, som er omhandlet i Bonnoverenskomstens artikel 16 (6).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2021.

På Rådets vegne

A.P. ZACARIAS

Formand


(1)  Godkendelse af 19.1.2021.

(2)  EFT L 188 af 16.7.1984, s. 9.

(3)  Rådets afgørelse 84/358/EØF af 28. juni 1984 om indgåelse af overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (EFT L 188 af 16.7.1984, s. 7).

(4)  Rådets afgørelse 93/540/EØF af 18. oktober 1993 om godkendelse af visse ændringer til overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (Bonnoverenskomsten) (EFT L 263 af 22.10.1993, s. 51).

(5)  Teksten til afgørelserne om Bonnoverenskomstens ændringer er offentliggjort på side 3 og 6 i denne EUT.

(6)  Datoen for ikrafttrædelsen af Bonnoverenskomstens ændringer offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


16.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 54/3


AFGØRELSE TRUFFET AF DE KONTRAHERENDE PARTER I OVERENSKOMSTEN OM SAMARBEJDE VED BEKÆMPELSE AF FORURENING AF NORDSØEN MED OLIE OG ANDRE FARLIGE STOFFER

om udvidelsen af overenskomstens anvendelsesområde med henblik på samarbejde om overvågning i henseende til kravene i bilag VI til MARPOL-konventionen

De kontraherende parter i overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (»overenskomsten«),

som henviser til overenskomstens artikel 16, hvori det bestemmes, at hver enkelt kontraherende part kan foreslå ændringer af overenskomsten, og at disse kan vedtages enstemmigt på et møde mellem de kontraherende parter,

som har til hensigt at sikre, at depositarregeringen modtager meddelelse om godkendelse fra alle kontraherende parter så hurtigt som muligt for at muliggøre disse ændringers hurtige ikrafttræden som fastsat i overenskomstens artikel 16, stk. 2, og

som sigter mod at forbedre samarbejdet og samordningen mellem de kontraherende stater ved bekæmpelsen af ulovlige udledninger til luften fra skibe for at begrænse de negative konsekvenser for folkesundheden, biodiversiteten og hele havmiljøet af forbrænding af skibsbrændstoffer med højt indhold af svovl eller nitrogen,

vedtager enstemmigt følgende afgørelse:

Punkt 1

Ændring af overenskomstens titel

Overenskomstens titel affattes således:

»Overenskomst om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøområdet med olie og andre farlige stoffer, herunder luftforurening forårsaget af skibsfarten«.

Punkt 2

Ændring af overenskomstens præambel

Aftalens præambel affattes således:

»Irland« indsættes før »Kongeriget Nederlandene«.

Præamblens afsnit 2-6 affattes således:

»som erkender, at forurening af havet med olie og andre farlige stoffer samt luftforurening forårsaget af skibsfarten i Nordsøområdet kan indebære en fare for havmiljøet, biodiversiteten, folkesundheden og kyststaternes interesser,

som har bemærket sig, at disse typer forurening kommer fra mange forskellige kilder, og at ulykker og andre hændelser på havet giver grund til stor bekymring,

som er overbevist om, at der er behov for at kunne bekæmpe disse typer forurening, samt for aktivt samarbejde og gensidig bistand mellem staterne for at beskytte deres kyster og de hermed forbundne interesser,

som glæder sig over de fremskridt, der allerede er sket i forbindelse med overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af olieforurening af Nordsøen, der blev undertegnet i Bonn den 9. juni 1969,

og som ønsker at udvikle gensidig bistand og samarbejde om overvågning og bekæmpelse af forskellige typer forurening,«.

Punkt 3

Ændring af artikel 1

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Denne overenskomst finder anvendelse inden for Nordsøområdet, som defineret i artikel 2:

1)

når som helst olie eller andre farlige stoffer, der forurener eller kan forurene havet, frembyder en alvorlig og truende fare for en eller flere af de kontraherende parters kyster eller de dermed forbundne interesser, eller

2)

når som helst udledninger forårsaget af skibsfarten, jf. bilag VI til MARPOL-konventionen, der forurener eller kan forurene havmiljøet, bidrager til eutrofieringen af havet og truer sundheden hos kystbefolkningen eller havets flora og fauna, og

3)

på overvågning, som udføres for at bidrage til at opdage sådan forurening og bekæmpe den, jf. denne artikels stk. 1 og 2, og for at forebygge, at forskrifter om forureningsbekæmpelse overtrædes.«

Punkt 4

Ændring af artikel 5

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

1)   Så snart en kontraherende part får kendskab til en ulykke eller til tilstedeværelsen af olie eller andre farlige stoffer, herunder udledninger fra skibe, i Nordsøområdet, som kan forventes at frembyde en alvorlig trussel mod en anden kontraherende parts kyststrækning eller dermed forbundne interesser, underretter den uopholdeligt den anden part gennem sin kompetente myndighed.

2)   De kontraherende parter forpligter sig til at anmode førerne af alle skibe, der sejler under deres flag, og førere af luftfartøjer registreret i deres lande om uopholdeligt at afgive melding ad de efter omstændighederne mest praktiske og hensigtsmæssige kanaler om:

a)

enhver ulykke, som forårsager eller kan forventes at forårsage forurening af havmiljøet

b)

tilstedeværelsen, arten og udstrækningen af olie eller andre farlige stoffer, som kan forventes at frembyde en alvorlig trussel mod en eller flere kontraherende parters kyster eller dermed forbundne interesser.

3)   De kontraherende parter anvender en standardformular til at underrette om forureningen, således som det er fastsat i denne artikels stk. 1.«

Punkt 5

Ændring af artikel 6

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

1)   Med henblik alene på denne overenskomst inddeles Nordsøområdet i zoner, der er fastlagt i bilaget til overenskomsten.

2)   Den kontraherende part, i hvis zone en situation af den i artikel 1, stk. 1, beskrevne art indtræffer, foretager den fornødne vurdering af arten og omfanget af en eventuel ulykke eller efter omstændighederne af beskaffenheden og den omtrentlige mængde af olie eller andre farlige stoffer samt af forureningens bevægelsesretning og fart.

3)   Den pågældende kontraherende part underretter straks alle de andre kontraherende parter gennem deres ansvarlige myndigheder om sin vurdering og om alle foranstaltninger, som den har truffet til bekæmpelse af olie eller andre farlige stoffer, og den holder fortsat disse stoffer under observation, så længe de befinder sig i dens zone.

4)   De kontraherende parters forpligtelser i henhold til bestemmelserne i denne artikel med hensyn til zoner med fælles ansvar fastlægges ved særlige tekniske aftaler mellem de pågældende parter. De andre kontraherende parter skal gøres bekendt med disse aftaler.«

Punkt 6

Ændring af artikel 15

Artikel 15 affattes således:

»Artikel 15

1)   De kontraherende parter tager skridt til at sørge for, at sekretariatsfunktionerne vedrørende denne overenskomst udføres, idet der herved tages hensyn til arrangementer, der allerede eksisterer desangående i forbindelse med andre internationale aftaler om forebyggelse af forurening af havmiljøet og luftforurening, der gælder i samme område som denne overenskomst.

2)   Hver kontraherende part deltager med 2,5 % i de årlige udgifter, som følger af overenskomsten. Den resterende andel af udgifterne ved overenskomsten fordeles mellem de kontraherende parter, bortset fra Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, i forhold til deres bruttonationalindkomst i overensstemmelse med den fordelingsnøgle, der regelmæssigt vedtages af De forenede Nationers generalforsamling. En kontraherende parts bidrag til denne restsum kan ikke på noget tidspunkt overstige 20 % heraf.«

Punkt 7

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor depositarregeringen har modtaget meddelelse om, at alle kontraherende parter har godkendt ændringen.


16.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 54/6


AFGØRELSE TRUFFET AF DE KONTRAHERENDE PARTER I OVERENSKOMSTEN OM SAMARBEJDE VED BEKÆMPELSE AF FORURENING AF NORDSØEN MED OLIE OG ANDRE FARLIGE STOFFER

om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af overenskomsten

De kontraherende parter i overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (»overenskomsten«),

SOM HENVISER TIL overenskomstens artikel 20, hvori det bestemmes, at de kontraherende parter enstemmigt kan opfordre enhver anden kyststat i Nordøstatlanten til at tiltræde overenskomsten, og at artikel 2 i overenskomsten og bilaget hertil i så fald ændres i overensstemmelse hermed,

SOM HAR UDTRYKT deres enstemmige holdning om at opfordre Spanien til at tiltræde overenskomsten, og

SOM BIFALDER Spaniens ønske om at tiltræde overenskomsten,

beslutter enstemmigt, at

Punkt 1

Opfordring til Spanien i overensstemmelse med artikel 20

De kontraherende parter opfordrer enstemmigt i henhold til artikel 20 Spanien til at tiltræde Bonnoverenskomsten. I forbindelse med denne opfordring vedtages følgende ændringer til præamblen, artikel 2, og bilaget til denne overenskomst.

Punkt 2

Ændring af overenskomstens præambel

Overenskomstens præambel affattes således: »Kongeriget Spanien« indsættes før »Kongeriget Sverige«.

Punkt 3

Ændring af artikel 2

Artikel 2 i overenskomsten affattes således:

»Artikel 2

I denne overenskomst betyder Nordsøområdet det havområde, der omfatter:

a)

den egentlige Nordsø syd for 61°00'00,00" nordlig bredde

b)

Skagerrak, hvis sydgrænse øst for Skagens gren bestemmes af 57°44'43,00" nordlig bredde

c)

Biscayabugten afgrænset mod syd og vest af den linje, der er defineret i del I i bilaget til denne overenskomst

d)

de øvrige farvande, som omfatter Det Irske Hav, Det Keltiske Hav, Malin Sea, Great Minch, Little Minch, dele af Norskehavet og dele af Nordøstatlanten, afgrænset mod vest og nord af den linje, der er defineret i del II i bilaget til denne overenskomst.«

Punkt 4

Ændring af bilaget til overenskomsten

Bilaget til overenskomsten ændres som affattet i tillægget til denne afgørelse.

Punkt 5

Ikrafttræden

Ændringerne som anført i denne afgørelse træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor Spanien har deponeret sit tiltrædelsesinstrument.


TILLÆG

» BILAG TIL OVERENSKOMSTEN OM SAMARBEJDE VED BEKÆMPELSE AF FORURENING AF NORDSØEN MED OLIE OG ANDRE FARLIGE STOFFER, 1983

Beskrivelse af afgrænsningen mod Atlanterhavet af Nordsøområdet og af de zoner, der er omhandlet i denne overenskomsts artikel 6

AFGRÆNSNINGEN MOD ATLANTERHAVET AF NORDSØOMRÅDET

DEL I

DEN LINJE, DER AFGRÆNSER NORDSØENS OMRÅDE MOD SYD OG SYDVEST

Den linje, der afgrænser Den Engelske Kanal og adgangene dertil mod sydvest og Biscayabugten mod syd og vest, er en linje, som:

i)

starter på Spaniens kyst i det vestlige punkt 42°30'04,25"N 08°52'18,22"V

ii)

hvorfra den følger kompaslinjen til punktet 42°30'04,32"N 10°24'55,16"V

iii)

hvorfra den følger kompaslinjen til punktet 46°00'04,07"N 10°24'54,86"V

iv)

hvorfra den følger kompaslinjen til punktet 46°00'04,06"N 09°59'54,88"V

v)

hvorfra den følger linjen indtil skæringspunktet mellem 48°27'00,00" nordlig bredde og den linje (herefter benævnt »Bonnoverenskomstlinjen fra 1983«), som er trukket 50 sømil vest for en linje mellem Ouessant og Scillyøerne

vi)

fra hvilket skæringspunkt den følger Bonnoverenskomstlinjen fra 1983 mod nord, indtil denne skærer den linje, der afgrænser kontinentalsoklen mellem Frankrig og Det Forenede Kongerige som defineret ved voldgiftsafgørelsen af 30. juni 1977

vii)

fra hvilket skæringspunkt den følger denne grænselinje mod vest indtil punktet 48°10'00,00"N 09°22'15,91"V, og

viii)

hvorfra den følger 48°10'00,00" nordlig bredde mod vest indtil punktet 48°10'00,00"N 10°00'00,00"V.

DEL II

DEN LINJE, DER AFGRÆNSER DE ANDRE FARVANDE, DER ER OMFATTET AF OVERENSKOMSTEN, MOD VEST OG NORD

Den linje, der afgrænser de andre farvande, der er omfattet af overenskomsten, mod vest og nord, nemlig Det Irske Hav, Det Keltiske Hav, Malin Sea, Great Minch, Little Minch, dele af Norskehavet og dele af Nordøstatlanten, er en linje, som:

i)

starter i punktet 48°10'00,00"N 00°00'00,00"V

ii)

hvorfra den følger den vestlige grænse langs Det Irske Havs forureningsansvarszone (dvs. en linje, som i alle punkter ligger 200 sømil fra det nærmeste punkt på de basislinjer, der er fastlagt med henblik på Irlands Maritime Jurisdiction Acts fra 1959 til 1988) indtil punktet 56°42'00,00"N 14°00'00,00"V

iii)

hvorfra den følger den vestlige grænse langs den zone, der er fastlagt af Det Forenede Kongeriges Merchant Shipping (Prevention of Pollution) (Limits) Regulations 1996, som ændret ved Merchant Shipping (Prevention of Pollution) (Limits) Regulations 1997 (dvs. de linjer, der forbinder de punkter, der er anført i tabel 1 nedenfor i den angivne rækkefølge) indtil punktet 63°38'10,68"N 00°30'00,00"V, og

iv)

hvorfra den følger 63°38'10,68" nordlig bredde mod øst til Norges kyst.

TABEL 1:

PUNKTER OG LINJER, DER DANNER DEN VESTLIGE AFGRÆNSNING AF DEN ZONE, DER ER FASTLAGT VED DET FORENEDE KONGERIGES MERCHANT SHIPPING (PREVENTION OF POLLUTION) (LIMITS) REGULATIONS 1996, SOM ÆNDRET

Punkter som angivet i Det Forenede Kongeriges forordninger, som ændret, og koordinaterne dertil

Linjestykke mellem disse punkter

27.

56°42'00,00"N

14°00'00,00"V

Længdekreds mellem 27. og 28.

28.

56°49'00,00"N

14°00'00,00"V

Breddekreds mellem 28. og 29.

29.

56°49'00,00"N

14°30'34,00"V

Bue mellem 29. og 30., målt 200 sømil fra de relevante basispunkter på St. Kilda, hvorfra søterritoriets bredde måles

30.

57°52'22,00"N

14°53'22,00"V

Bue mellem 30. og 31., målt 200 sømil fra de relevante basispunkter på St. Kilda, hvorfra søterritoriets bredde måles

31.

58°30'00,00"N

14°48'58,00"V

Bue mellem 31. og 32., målt 200 sømil fra de relevante basispunkter på St. Kilda, hvorfra søterritoriets bredde måles

32.

59°00'00,00"N

14°35'07,00"V

Bue mellem 32. og 33., målt 200 sømil fra de relevante basispunkter på St. Kilda, hvorfra søterritoriets bredde måles

33.

59°40'54,00"N

13°58'10,00"V

Bue mellem 33. og 34., målt 200 sømil fra de relevante basispunkter på St. Kilda, hvorfra søterritoriets bredde måles

34.

59°50'00,00"N

13°46'24,00"V

Breddekreds mellem 34. og 35.

35.

59°50'00,00"N

05°00'00,00"V

Længdekreds mellem 35. og 36.

36.

60°10'00,00"N

05°00'00,00"V

Breddekreds mellem 36. og 37.

37.

60°10'00,00"N

04°48'00,00"V

Længdekreds mellem 37. og 38.

38.

60°20'00,00"N

04°48'00,00"V

Breddekreds mellem 38. og 39.

39.

60°20'00,00"N

04°24'00,00"V

Længdekreds mellem 39. og 40.

40.

60°40'00,00"N

04°24'00,00"V

Breddekreds mellem 40. og 41.

41.

60°40'00,00"N

04°00'00,00"V

Længdekreds mellem 41. og 42.

42.

61°00'00,00"N

04°00'00,00"V

Breddekreds mellem 42. og 43.

43.

61°00'00,00"N

03°36'00,00"V

Længdekreds mellem 43. og 44.

44.

61°30'00,00"N

03°36'00,00"V

Breddekreds mellem 44. og 45.

45.

61°30'00,00"N

03°00'00,00"V

Længdekreds mellem 45. og 46.

46.

61°45'00,00"N

03°00'00,00"V

Breddekreds mellem 46. og 47.

47.

61°45'00,00"N

02°48'00,00"V

Længdekreds mellem 47. og 48.

48.

62°00'00,00"N

02°48'00,00"V

Breddekreds mellem 48. og 49.

49.

62°00'00,00"N

02°00'00,00"V

Længdekreds mellem 49. og 50.

50.

62°30'00,00"N

02°00'00,00"V

Breddekreds mellem 50. og 51.

51.

62°30'00,00"N

01°36'00,00"V

Længdekreds mellem 51. og 52.

52.

62°40'00,00"N

01°36'00,00"V

Breddekreds mellem 52. og 53.

53.

62°40'00,00"N

01°00'00,00"V

Længdekreds mellem 53. og 54.

54.

63°20'00,00"N

01°00'00,00"V

Breddekreds mellem 54. og 55.

55.

63°20'00,00"N

00°30'00,00"V

Længdekreds mellem 55. og 56.

56.

63°38'10,68"N

00°30'00,00"V

 

AFGRÆNSNING AF ANSVARSZONER OMHANDLET I DENNE OVERENSKOMSTS ARTIKEL 6

DEL III

AFGRÆNSNING AF NATIONALE ANSVARSZONER

1)

Generelt: Når afgrænsningen af en ansvarszone er specificeret ved en række linjer, der forbinder punkterne i en liste, skal arten af disse linjer være den art, der er specificeret for hvert punkt som arten af den linje, der forbinder punktet med det følgende punkt.

2)

Danmark: Danmarks nationale ansvarszone afgrænses af følgende række af linjer:

a)

en linje, der starter i det punkt, hvor grænselinjen for den dansk-tyske fælles ansvarszone som beskrevet i del IV nedenfor skærer en linje trukket mellem punktet 55°10'03,40"N 07°33'09,60"Ø og det første punkt DE1/DK1, og følger denne linje indtil punktet DE1/DK1

b)

en række linjer, der forbinder følgende punkter i den nedenfor angivne rækkefølge:

Punkter, der definerer afgrænsningen af zonen

Arten af den linje, der forbinder et punkt med det næste

Andre punkter med de samme koordinater

DK1

55°30'40,30"N

05°45'00,00"Ø

Geodætisk

DE1

DK2

55°15'00,00"N

05°24'12,00"Ø

Geodætisk

DE2

DK3

55°15'00,00"N

05°09'00,00"Ø

Geodætisk

DE3

DK4

55°24'15,00"N

04°45'00,00"Ø

Geodætisk

DE4

DK5

55°46'21,80"N

04°15'00,00"Ø

Geodætisk

DE5

DK6

55°55'09,40"N

03°21'00,00"Ø

Storcirkelbue

DE6

DK7

56°05'12,00"N

03°15'00,00"Ø

Storcirkelbue

UK23, NO23

DK8

56°35'30,00"N

05°02'00,00"Ø

Storcirkelbue

NO24

DK9

57°10'30,00"N

06°56'12,00"Ø

Storcirkelbue

NO25

DK10

57°29'54,00"N

07°59'00,00"Ø

Storcirkelbue

NO26

DK11

57°37'06,00"N

08°27'30,00"Ø

Storcirkelbue

NO27

DK12

57°41'48,00"N

08°53'18,00"Ø

Storcirkelbue

NO28

DK13

57°59'18,00"N

09°23'00,00"Ø

Storcirkelbue

NO29

DK14

58°15'41,20"N

10°01'48,10"Ø

Storcirkelbue

NO30, SE4

DK15

58°08'00,10"N

10°32'32,80"Ø

Geodætisk

SE3

DK16

57°49'00,60"N

11°02'55,60"Ø

Geodætisk

SE2

DK17

57°44'43,00"N

11°07'04,00"Ø

 

SE1

3)

Tyskland: Tysklands nationale ansvarszone afgrænses af følgende række af linjer:

a)

en linje, der starter i det punkt, hvor grænselinjen for den dansk-tyske fælles ansvarszone som beskrevet i del IV nedenfor skærer en linje trukket mellem punktet 55°10'03,40"N 07°33'09,60"Ø og det første punkt DE1/DK1, og følger denne linje indtil punktet DE1/DK1

b)

en række linjer, der forbinder følgende punkter i den nedenfor angivne rækkefølge:

Punkter, der definerer afgrænsningen af zonen

Arten af den linje, der forbinder et punkt med det næste

Andre punkter med de samme koordinater

DE1

55°30'40,30"N

05°45'00,00"Ø

Geodætisk

DK1

DE2

55°15'00,00"N

05°24'12,00"Ø

Geodætisk

DK2

DE3

55°15'00,00"N

05°09'00,00"Ø

Geodætisk

DK3

DE4

55°24'15,00"N

04°45'00,00"Ø

Geodætisk

DK4

DE5

55°46'21,80"N

04°15'00,00"Ø

Geodætisk

DK5

DE6

55°55'09,40"N

03°21'00,00"Ø

Storcirkelbue

DK6

DE7

55°50'06,00"N

03°24'00,00"Ø

Storcirkelbue

UK24

DE8

55°45'54,00"N

03°22'13,00"Ø

Storcirkelbue

NL19

DE9

55°20'00,00"N

04°20'00,00"Ø

Storcirkelbue

NL20

DE10

55°00'00,00"N

05°00'00,00"Ø

Storcirkelbue

NL21

DE11

57°37'12,00"N

05°00'00,00"Ø

Storcirkelbue

NL22

DE12

54°11'12,00"N

06°00'00,00"Ø

Storcirkelbue

NL23

DE13

53°59'56,80"N

06°06'28,20"Ø

 

NL24

c)

en linje mod land fra punkt DE12 i retning af punkt DE13 (dvs. det næste aftalte afgrænsningspunkt 53°59'56,80"N 06°06'28,20"Ø) indtil det punkt, hvor den skærer grænselinjen for den nederlandsk-tyske fælles ansvarszone som beskrevet i del IV nedenfor.

4)

Irland: Irlands nationale ansvarszone afgrænses af følgende række af linjer:

a)

mod nord en række linjer, der forbinder punkterne i tabel 3 i den rækkefølge, de er angivet

b)

mod vest den vestlige afgrænsning af Nordsøområdet

c)

mod øst og syd en række linjer, der forbinder punkterne i tabel 2 i den rækkefølge, de er angivet.

5)

Nederlandene: Nederlandenes nationale ansvarszone afgrænses mod syd af 51°51'52,1267" nordlig bredde og nord for denne breddekreds af følgende række af linjer:

a)

en række linjer, der forbinder følgende punkter i den nedenfor angivne rækkefølge:

Punkter, der definerer afgrænsningen af zonen

Arten af den linje, der forbinder et punkt med det næste

Andre punkter med de samme koordinater

NL1

51°51'52,1267"N

02°31'48,0975"Ø

Storcirkelbue

UK42

NL2

51°59'00,00"N

02°37'36,00"Ø

Storcirkelbue

UK41

NL3

52°01'00,00"N

02°39'30,00"Ø

Storcirkelbue

UK40

NL4

52°05'18,00"N

02°42'12,00"Ø

Storcirkelbue

UK39

NL5

52°06'00,00"N

02°42'54,00"Ø

Storcirkelbue

UK38

NL6

52°12'24,00"N

02°50'24,00"Ø

Storcirkelbue

UK37

NL7

52°17'24,00"N

02°56'00,00"Ø

Storcirkelbue

UK36

NL8

52°25'00,00"N

03°03'30,00"Ø

Storcirkelbue

UK35

NL9

52°37'18,00"N

03°11'00,00"Ø

Storcirkelbue

UK34

NL10

52°47'00,00"N

03°12'18,00"Ø

Storcirkelbue

UK33

NL11

52°53'00,00"N

03°10'30,00"Ø

Storcirkelbue

UK32

NL12

53°18'06,00"N

03°03'24,00"Ø

Storcirkelbue

UK31

NL13

53°28'12,00"N

03°01'00,00"Ø

Storcirkelbue

UK30

NL14

53°35'06,00"N

02°59'18,00"Ø

Storcirkelbue

UK29

NL15

53°40'06,00"N

02°57'24,00"Ø

Storcirkelbue

UK28

NL16

53°57'48,00"N

02°52'00,00"Ø

Storcirkelbue

UK27

NL17

54°22'48,00"N

02°45'48,00"Ø

Storcirkelbue

UK26

NL18

57°37'18,00"N

02°53'54,00"Ø

Storcirkelbue

UK25

NL19

55°45'54,00"N

03°22'13,00"Ø

Storcirkelbue

DE8

NL20

55°20'00,00"N

04°20'00,00"Ø

Storcirkelbue

DE9

NL21

55°00'00,00"N

05°00'00,00"Ø

Storcirkelbue

DE10

NL22

57°37'12,00"N

05°00'00,00"Ø

Storcirkelbue

DE11

NL23

54°11'12,00"N

06°00'00,00"Ø

Storcirkelbue

DE12

NL24

53°59'56,80"N

06°06'28,20"Ø

 

DE13

b)

en linje mod land fra punkt NL23 i retning af punkt NL24 (dvs. det næste aftalte afgrænsningspunkt 53°59'56,80"N 06°06'28,20"Ø) indtil det punkt, hvor den skærer grænselinjen for den nederlandsk-tyske fælles ansvarszone som beskrevet i del IV nedenfor.

6)

Norge: Norges nationale ansvarszone afgrænses mod nord af 63°38'10,68" nordlig bredde og mod vest, syd og øst af følgende række af linjer:

a)

en række linjer, der forbinder punkterne i tabel 4 i den rækkefølge, de er angivet

b)

sydpå fra det sidste punkt, der er angivet i tabel 4, en række linjer, som forbinder følgende punkter i den nedenfor angivne rækkefølge:

Punkter, der definerer afgrænsningen af zonen

Arten af den linje, der forbinder et punkt med det næste

Andre punkter med de samme koordinater

NO23

56°05'12,00"N

03°15'00,00"Ø

Storcirkelbue

UK23, DK7

NO24

56°35'30,00"N

05°02'00,00"Ø

Storcirkelbue

DK8

NO25

57°10'30,00"N

06°56'12,00"Ø

Storcirkelbue

DK9

NO26

57°29'54,00"N

07°59'00,00"Ø

Storcirkelbue

DK10

NO27

57°37'06,00"N

08°27'30,00"Ø

Storcirkelbue

DK11

NO28

57°41'48,00"N

08°53'18,00"Ø

Storcirkelbue

DK12

NO29

57°59'18,00"N

09°23'00,00"Ø

Storcirkelbue

DK13

NO30

58°15'41,20"N

10°01'48,10"Ø (punkt A)

Storcirkelbue

SE4, DK14

NO31

58°30'41,20"N

10°08'46,90"Ø (punkt B)

Storcirkelbue

SE5

NO32

58°45'41,30"N

10°35'40,00"Ø (punkt C)

Kompaslinje

SE6

NO33

58°53'34,00"N

10°38'25,00"Ø (punkt D)

 

SE7

c)

herfra langs den norsk-svenske grænse.

7)

Sverige: Sveriges nationale ansvarszone afgrænses mod syd af 57°44'43,00" nordlig bredde og nord for denne breddekreds af en række linjer:

a)

der forbinder følgende punkter i den nedenfor angivne rækkefølge:

Punkter, der definerer afgrænsningen af zonen

Arten af den linje, der forbinder et punkt med det næste

Andre punkter med de samme koordinater

SE1

57°44'43,00"N

11°07'04,00"Ø

Geodætisk

DK17

SE2

57°49'00,60"N

11°02'55,60"Ø

Geodætisk

DK16

SE3

58°08'00,10"N

10°32'32,80"Ø

Geodætisk

DK15

SE4

58°15'41,20"N

10°01'48,10"Ø (punkt A)

Storcirkelbue

DK14, NO30

SE5

58°30'41,20"N

10°08'46,90"Ø (punkt B)

Storcirkelbue

NO31

SE6

58°45'41,30"N

10°35'40,00"Ø (punkt C)

Kompaslinje

NO32

SE7

58°53'34,00"N

10°38'25,00"Ø (punkt D)

 

NO33

b)

herfra langs den svenske-norske grænse.

8)

Det Forenede Kongerige: Det Forenede Kongeriges nationale ansvarszone afgrænses:

a)

mod øst af en række linjer, der omfatter:

i)

en række linjer, der forbinder punkterne i tabel 4 i den rækkefølge, de er angivet

ii)

en række linjer, der forbinder følgende punkter i den nedenfor angivne rækkefølge:

Punkter, der definerer afgrænsningen af zonen

Arten af den linje, der forbinder et punkt med det næste

Andre punkter med de samme koordinater

UK23

56°05'12,00"N

03°15'00,00"Ø

Storcirkelbue

NO23, DK7

UK24

55°50'06,00"N

03°24'00,00"Ø

Storcirkelbue

DE7

UK25

57°37'18,00"N

02°53'54,00"Ø

Storcirkelbue

NL18

UK26

54°22'48,00"N

02°45'48,00"Ø

Storcirkelbue

NL17

UK27

53°57'48,00"N

02°52'00,00"Ø

Storcirkelbue

NL16

UK28

53°40'06,00"N

02°57'24,00"Ø

Storcirkelbue

NL15

UK29

53°35'06,00"N

02°59'18,00"Ø

Storcirkelbue

NL14

UK30

53°28'12,00"N

03°01'00,00"Ø

Storcirkelbue

NL13

UK31

53°18'06,00"N

03°03'24,00"Ø

Storcirkelbue

NL12

UK32

52°53'00,00"N

03°10'30,00"Ø

Storcirkelbue

NL11

UK33

52°47'00,00"N

03°12'18,00"Ø

Storcirkelbue

NL10

UK34

52°37'18,00"N

03°11'00,00"Ø

Storcirkelbue

NL9

UK35

52°25'00,00"N

03°03'30,00"Ø

Storcirkelbue

NL8

UK36

52°17'24,00"N

02°56'00,00"Ø

Storcirkelbue

NL7

UK37

52°12'24,00"N

02°50'24,00"Ø

Storcirkelbue

NL6

UK38

52°06'00,00"N

02°42'54,00"Ø

Storcirkelbue

NL5

UK39

52°05'18,00"N

02°42'12,00"Ø

Storcirkelbue

NL4

UK40

52°01'00,00"N

02°39'30,00"Ø

Storcirkelbue

NL3

UK41

51°59'00,00"N

02°37'36,00"Ø

Storcirkelbue

NL2

UK42

51°51'52,1267"N

02°31'48,0975"Ø

Storcirkelbue

NL1

b)

mod syd og vest af følgende række af linjer:

i)

en linje, der starter i det vestligste punkt på Scillyøerne og forbinder dette punkt med punktet 49°52'00,00"N 07°44'00,00"V

ii)

hvorfra den følger Bonnoverenskomstlinjen fra 1983 (som defineret i del I ovenfor) mod syd, indtil denne skærer den linje, der afgrænser kontinentalsoklen mellem Frankrig og Det Forenede Kongerige som defineret ved voldgiftsafgørelsen af 30. juni 1977

iii)

fra hvilket skæringspunkt denne grænselinje fortsætter mod vest indtil punktet 48°10'00,00"N 09°22'15,91"V, og

iv)

hvorfra den følger en række linjer, som forbinder punkterne i tabel 2 i den angivne rækkefølge, indtil den ydre grænse for søterritoriet ud for Nordirland på punktet 54°00'00,00"N 05°36'20,00"V

c)

mod vest og nord af følgende række af linjer:

i)

en linje, der forbinder det punkt i søterritoriet ud for Nordirland, der ligger tættest på punktet 55°31'13,36"N 06°45'00,00"V, med dette punkt

ii)

hvorfra den følger en række linjer, som forbinder punkterne i tabel 3 i den angivne rækkefølge, indtil punktet 56°42'00,00"N 14°00'00,00"V

iii)

hvorfra en linje følger de vestlige og nordlige grænselinjer for Nordsøområdet indtil punktet 63°38'10,68"N 00°30'00,00"V.

TABEL 2:

PUNKTER OG LINJER, DER DANNER AFGRÆNSNINGEN MELLEM IRLANDS ANSVARSZONE OG DET FORENEDE KONGERIGES ANSVARSZONE — ØST OG SYD

Punkter, der definerer afgrænsningen af zonerne

Arten af den linje, der forbinder et punkt med det næste

IR1/UK50

48°10'00,00"N

10°00'00,00"V

Længdekreds

IR2/UK51

48°20'00,00"N

10°00'00,00"V

Breddekreds

IR3/UK52

48°20'00,00"N

09°48'00,00"V

Længdekreds

IR4/UK53

48°30'00,00"N

09°48'00,00"V

Breddekreds

IR5/UK54

48°30'00,00"N

09°36'00,00"V

Længdekreds

IR6/UK55

48°50'00,00"N

09°36'00,00"V

Breddekreds

IR7/UK56

48°50'00,00"N

09°24'00,00"V

Længdekreds

IR8/UK57

49°00'00,00"N

09°24'00,00"V

Breddekreds

IR9/UK58

49°00'00,00"N

09°17'00,00"V

Længdekreds

IR10/UK59

49°10'00,00"N

09°17'00,00"V

Breddekreds

IR11/UK60

49°10'00,00"N

09°12'00,00"V

Længdekreds

IR12/UK61

49°20'00,00"N

09°12'00,00"V

Breddekreds

IR13/UK62

49°20'00,00"N

09°03'00,00"V

Længdekreds

IR14/UK63

49°30'00,00"N

09°03'00,00"V

Breddekreds

IR15/UK64

49°30'00,00"N

08°54'00,00"V

Længdekreds

IR16/UK65

49°40'00,00"N

08°54'00,00"V

Breddekreds

IR17/UK66

49°40'00,00"N

08°45'00,00"V

Længdekreds

IR18/UK67

49°50'00,00"N

08°45'00,00"V

Breddekreds

IR19/UK68

49°50'00,00"N

08°36'00,00"V

Længdekreds

IR20/UK69

50°00'00,00"N

08°36'00,00"V

Breddekreds

IR21/UK70

50°00'00,00"N

08°24'00,00"V

Længdekreds

IR22/UK71

50°10'00,00"N

08°24'00,00"V

Breddekreds

IR23/UK72

50°10'00,00"N

08°12'00,00"V

Længdekreds

IR24/UK73

50°20'00,00"N

08°12'00,00"V

Breddekreds

IR25/UK74

50°20'00,00"N

08°00'00,00"V

Længdekreds

IR26/UK75

50°30'00,00"N

08°00'00,00"V

Breddekreds

IR27/UK76

50°30'00,00"N

07°36'00,00"V

Længdekreds

IR28/UK77

50°40'00,00"N

07°36'00,00"V

Breddekreds

IR29/UK78

50°40'00,00"N

07°12'00,00"V

Længdekreds

IR30/UK79

50°50'00,00"N

07°12'00,00"V

Breddekreds

IR31/UK80

50°50'00,00"N

07°03'00,00"V

Længdekreds

IR32/UK81

51°00'00,00"N

07°03'00,00"V

Breddekreds

IR33/UK82

51°00'00,00"N

06°48'00,00"V

Længdekreds

IR34/UK83

51°10'00,00"N

06°48'00,00"V

Breddekreds

IR35/UK84

51°10'00,00"N

06°42'00,00"V

Længdekreds

IR36/UK85

51°20'00,00"N

06°42'00,00"V

Breddekreds

IR37/UK86

51°20'00,00"N

06°33'00,00"V

Længdekreds

IR38/UK87

51°30'00,00"N

06°33'00,00"V

Breddekreds

IR39/UK88

51°30'00,00"N

06°18'00,00"V

Længdekreds

IR40/UK89

51°40'00,00"N

06°18'00,00"V

Breddekreds

IR41/UK90

51°40'00,00"N

06°06'00,00"V

Længdekreds

IR42/UK91

51°50'00,00"N

06°06'00,00"V

Breddekreds

IR43/UK92

51°50'00,00"N

06°00'00,00"V

Længdekreds

IR44/UK93

51°54'00,00"N

06°00'00,00"V

Breddekreds

IR45/UK94

51°54'00,00"N

05°57'00,00"V

Længdekreds

IR46/UK95

51°58'00,00"N

05°57'00,00"V

Breddekreds

IR47/UK96

51°58'00,00"N

05°54'00,00"V

Længdekreds

IR48/UK97

52°00'00,00"N

05°54'00,00"V

Breddekreds

IR49/UK98

52°00'00,00"N

05°50'00,00"V

Længdekreds

IR50/UK99

52°04'00,00"N

05°50'00,00"V

Breddekreds

IR51/UK100

52°04'00,00"N

05°46'00,00"V

Længdekreds

IR52/UK101

52°08'00,00"N

05°46'00,00"V

Breddekreds

IR53/UK102

52°08'00,00"N

05°42'00,00"V

Længdekreds

IR54/UK103

52°12'00,00"N

05°42'00,00"V

Breddekreds

IR55/UK104

52°12'00,00"N

05°39'00,00"V

Længdekreds

IR56/UK105

52°16'00,00"N

05°39'00,00"V

Breddekreds

IR57/UK106

52°16'00,00"N

05°35'00,00"V

Længdekreds

IR58/UK107

52°24'00,00"N

05°35'00,00"V

Breddekreds

IR59/UK108

52°24'00,00"N

05°22'48,00"V

Længdekreds

IR60/UK109

52°32'00,00"N

05°22'48,00"V

Breddekreds

IR61/UK110

52°32'00,00"N

05°28'00,00"V

Længdekreds

IR62/UK111

52°44'00,00"N

05°28'00,00"V

Breddekreds

IR63/UK112

52°44'00,00"N

05°24'30,00"V

Længdekreds

IR64/UK113

52°52'00,00"N

05°24'30,00"V

Breddekreds

IR65/UK114

52°52'00,00"N

05°22'30,00"V

Længdekreds

IR66/UK115

52°59'00,00"N

05°22'30,00"V

Breddekreds

IR67/UK116

52°59'00,00"N

05°19'00,00"V

Længdekreds

IR68/UK117

53°09'00,00"N

05°19'00,00"V

Breddekreds

IR69/UK118

53°09'00,00"N

05°20'00,00"V

Længdekreds

IR70/UK119

53°26'00,00"N

05°20'00,00"V

Breddekreds

IR71/UK120

53°26'00,00"N

05°19'00,00"V

Længdekreds

IR72/UK121

53°32'00,00"N

05°19'00,00"V

Breddekreds

IR73/UK122

53°32'00,00"N

05°17'00,00"V

Længdekreds

IR74/UK123

53°39'00,00"N

05°17'00,00"V

Breddekreds

IR75/UK124

53°39'00,00"N

05°16'20,40"V

Længdekreds

IR76/UK125

53°42'08,40"N

05°16'20,40"V

Breddekreds

IR77/UK126

53°42'08,40"N

05°17'51,00"V

Længdekreds

IR78/UK127

53°44'24,00"N

05°17'51,00"V

Breddekreds

IR79/UK128

53°44'24,00"N

05°19'19,80"V

Længdekreds

IR80/UK129

53°45'48,00"N

05°19'19,80"V

Breddekreds

IR81/UK130

53°45'48,00"N

05°22'00,00"V

Længdekreds

IR82/UK131

53°46'00,00"N

05°22'00,00"V

Breddekreds

IR83/UK132

53°46'00,00"N

05°19'00,00"V

Længdekreds

IR84/UK133

53°59'56,95"N

05°19'00,00"V

 

TABEL 3:

PUNKTER OG LINJER, DER DANNER AFGRÆNSNINGEN MELLEM IRLANDS ANSVARSZONE OG DET FORENEDE KONGERIGES ANSVARSZONE — NORD

Punkter, der definerer afgrænsningen af zonerne

Arten af den linje, der forbinder et punkt med det næste

IR85/UK134

55°31'13,36"N

06°45'00,00"V

Længdekreds

IR86/UK135

55°28'00,00"N

06°45'00,00"V

Breddekreds

IR87/UK136

55°28'00,00"N

06°48'00,00"V

Længdekreds

IR88/UK137

55°30'00,00"N

06°48'00,00"V

Breddekreds

IR89/UK138

55°30'00,00"N

06°51'00,00"V

Længdekreds

IR90/UK139

55°35'00,00"N

06°51'00,00"V

Breddekreds

IR91/UK140

55°35'00,00"N

06°57'00,00"V

Længdekreds

IR92/UK141

55°40'00,00"N

06°57'00,00"V

Breddekreds

IR93/UK142

55°40'00,00"N

07°02'00,00"V

Længdekreds

IR94/UK143

55°45'00,00"N

07°02'00,00"V

Breddekreds

IR95/UK144

55°45'00,00"N

07°08'00,00"V

Længdekreds

IR96/UK145

55°50'00,00"N

07°08'00,00"V

Breddekreds

IR97/UK146

55°50'00,00"N

07°15'00,00"V

Længdekreds

IR98/UK147

55°55'00,00"N

07°15'00,00"V

Breddekreds

IR99/UK148

55°55'00,00"N

07°23'00,00"V

Længdekreds

IR100/UK149

56°00'00,00"N

07°23'00,00"V

Breddekreds

IR101/UK150

56°00'00,00"N

08°13'00,00"V

Længdekreds

IR102/UK151

56°05'00,00"N

08°13'00,00"V

Breddekreds

IR103/UK152

56°05'00,00"N

08°39'30,00"V

Længdekreds

IR104/UK153

56°10'00,00"N

08°39'30,00"V

Breddekreds

IR105/UK154

56°10'00,00"N

09°07'00,00"V

Længdekreds

IR106/UK155

56°21'30,00"N

09°07'00,00"V

Breddekreds

IR107/UK156

56°21'30,00"N

10°30'00,00"V

Længdekreds

IR108/UK157

56°32'30,00"N

10°30'00,00"V

Breddekreds

IR109/UK158

56°32'30,00"N

12°12'00,00"V

Længdekreds

IR110/UK159

56°42'00,00"N

12°12'00,00"V

Breddekreds

IR111/UK160

56°42'00,00"N

14°00'00,00"V

 

TABEL 4:

PUNKTER OG LINJER, DER DANNER AFGRÆNSNINGEN MELLEM NORGES ANSVARSZONE OG DET FORENEDE KONGERIGES ANSVARSZONE

Punkter, der definerer afgrænsningen af zonerne

Arten af den linje, der forbinder et punkt med det næste

NO1/UK1

63°38'10,68"N

00°10'59,31"V

Geodætisk

NO2/UK2

63°03'20,71"N

00°28'12,51"Ø

Geodætisk

NO3/UK3

62°58'21,06"N

00°33'31,01"Ø

Geodætisk

NO4/UK4

62°53'29,49"N

00°38'27,91"Ø

Geodætisk

NO5/UK5

62°44'16,31"N

00°47'27,69"Ø

Geodætisk

NO6/UK6

62°39'57,99"N

00°51'29,48"Ø

Geodætisk

NO7/UK7

62°36'20,75"N

00°54'44,78"Ø

Geodætisk

NO8/UK8

62°32'47,29"N

00°57'48,32"Ø

Geodætisk

NO9/UK9

62°30'09,83"N

01°00'05,92"Ø

Geodætisk

NO10/UK10

62°27'32,82"N

01°02'17,70"Ø

Geodætisk

NO11/UK11

62°24'56,68"N

01°04'25,86"Ø

Geodætisk

NO12/UK12

62°22'21,00"N

01°06'28,21"Ø

Geodætisk

NO13/UK13

62°19'40,72"N

01°08'30,96"Ø

Geodætisk

NO14/UK14

62°16'43,93"N

01°10'40,66"Ø

Geodætisk

NO15/UK15

61°44'12,00"N

01°33'13,44"Ø

Geodætisk

NO16/UK16

61°44'12,00"N

01°33'36,00"Ø

Storcirkelbue

NO17/UK17

61°21'24,00"N

01°47'24,00"Ø

Storcirkelbue

NO18/UK18

59°53'48,00"N

02°04'36,00"Ø

Storcirkelbue

NO19/UK19

59°17'24,00"N

01°42'42,00"Ø

Storcirkelbue

NO20/UK20

58°25'48,00"N

01°29'00,00"Ø

Storcirkelbue

NO21/UK21

57°54'18,00"N

01°57'54,00"Ø

Storcirkelbue

NO22/UK22

56°35'42,00"N

02°36'48,00"Ø

Storcirkelbue

NO23/UK23

56°05'12,00"N

03°15'00,00"Ø

 

9)

Frankrig: Frankrigs ansvarszone afgrænses fra nord mod syd af en række linjer, der forbinder følgende punkter i den nedenfor angivne rækkefølge:

Punkter, der definerer afgrænsningen af zonen

Arten af den linje, der forbinder et punkt med det næste

Andre punkter med de samme koordinater

FR01

48°19'56,52"N

04°46'23,67"V

Kompaslinje

 

FR02

48°27'00,00"N

05°08'23,63"V

Breddekreds

 

FR03

48°27'00,00"N

06°34'40,90"V

Kompaslinje

 

FR04

46°00'04,06"N

09°59'54,88"V

Kompaslinje

SP4

FR05

45°00'04,04"N

07°59'55,08"V

Kompaslinje

SP5

FR06

44°20'03,93"N

03°59'55,37"V

Kompaslinje

SP6

FR07

43°23'20,71"N

01°46'13,58"V

Kompaslinje

SP7

FR08

43°22'50,11"N

01°47'11,18"V

 

SP8

10)

Spanien: Spaniens ansvarszone afgrænses af en række linjer, der forbinder følgende punkter i den nedenfor angivne rækkefølge:

Punkter, der definerer afgrænsningen af zonen

Arten af den linje, der forbinder et punkt med det næste

Andre punkter med de samme koordinater

SP1

42o30'04,25"N

008°52'18,22"V

Kompaslinje

 

SP2

42o30'04,32"N

010°24'55,16"V

Kompaslinje

 

SP3

46°00'04,07"N

010°24'54,86"V

Kompaslinje

 

SP4

46°00'04,06"N

009°59'54,88"V

Kompaslinje

FR4

SP5

45°00'04,04"N

007°59'55,08"V

Kompaslinje

FR5

SP6

44°20'03,93"N

003°59'55,37"V

Kompaslinje

FR6

SP7

43°23'20,71"N

001°46'13,58"V

Kompaslinje

FR7

SP8

43°22'50,11"N

001°47'11,18"V

 

FR8

DEL VI

AFGRÆNSNING AF FÆLLES ANSVARSZONER

De fælles ansvarszoner afgrænses som følger:

1.

Fælles ansvarszone for Belgien, Frankrig, Nederlandene og Det Forenede Kongerige

Havet mellem breddekredsene 51°51'52,1267"N og 51°06'00,00"N.

2.

Fælles ansvarszone for Frankrig og Det Forenede Kongerige

Den Engelske Kanal sydvest for breddekredsen 51°32'00,00"N indtil en linje, som:

a)

starter i det vestligste punkt på Scillyøerne og forbinder dette punkt med punktet 49°52'00,00"N 07°44'00,00"V

b)

hvorfra den følger en linje trukket 50 sømil vest for en linje mellem Scillyøerne og Ouessant mod syd, indtil den skærer breddekredsen 48°27'00,00"N, og

c)

derefter følger denne breddekreds mod øst til det sydligste punkt på Ouessant.

3.

Fælles ansvarszone for Danmark og Tyskland

Det havområde, der er afgrænset:

a)

mod syd af breddekredsen 54°30'00,00"N, fra Tysklands kyst i vestlig retning

b)

mod vest af længdekredsen 06°30'00,00"Ø

c)

mod nord af breddekredsen 55°50'00,00"N, fra Danmarks kyst i vestlig retning, og

d)

mod øst af lavvandslinjen (baseret på kortnul (laveste astronomiske tidevand – LAT)), inklusive Vadehavsområdet.

4.

Fælles ansvarszone for Tyskland og Nederlandene

Det havområde, der er afgrænset:

a)

mod vest af længdekredsen 06°00'00,00"Ø (ED50) fra Nederlandenes kyst i nordlig retning

b)

mod nord af breddekredsen 54°00'00,00"N (ED50)

c)

mod øst af længdekredsen 07°15'00,00"Ø (ED50) fra Tysklands kyst i nordlig retning, og

d)

mod syd af lavvandslinjen (baseret på kortnul (laveste astronomiske tidevand – LAT)), inklusive Vadehavsområdet.

DEL V

FORTOLKNING

Positionerne for de punkter, der nævnes i dette bilag, fastlægges i overensstemmelse med Europæisk Datum 1950 (ED50)."«