ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 433

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
22. december 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2173 af 16. oktober 2020 om ændring af bilag I, II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 for at ajourføre overvågningsparametre og præcisere visse aspekter vedrørende ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2174 af 19. oktober 2020 om ændring af bilag IC, III, IIIA, IV, V, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald ( 1 )

11

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2175 af 20. oktober 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/256 om fastlæggelse af en flerårig rullende planlægning

20

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2176 af 12. november 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 for så vidt angår fradrag af softwareaktiver i egentlige kernekapitalposter ( 1 )

27

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2177 af 15. december 2020 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Haricot de Castelnaudary (BGB))

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2178 af 15. december 2020 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1433 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Pouligny-Saint-Pierre (BOB))

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2179 af 16. december 2020 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

33

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2180 af 18. december 2020 om forlængelse af referenceperioden i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1429 om fastsættelse af foranstaltninger for at bidrage til et bæredygtigt jernbanemarked på baggrund af covid-19-udbruddet ( 1 )

37

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2181 af 17. december 2020 om fastsættelse af kvantitative begrænsninger og om tildeling af kvoter for stoffer, som er kontrolleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, for perioden 1. januar til 31. december 2021 (meddelt under nummer C(2020) 8996)

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2182 af 18. december 2020 om fastsættelse af det definitive importsvar på Unionens vegne angående fremtidig import af visse kemikalier i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 15. maj 2014 om vedtagelse af Unionens importbeslutninger for bestemte kemikalier i henhold til nævnte forordning (meddelt under nummer C(2020) 8977)

55

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2183 af 21. december 2020 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med rapportering om infektion med SARS-CoV-2 hos mink og andre dyr af familien Mustelidae og hos mårhunde (meddelt under nummer C(2020) 9531)  ( 1 )

76

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2153 af 7. oktober 2020 om ændring af Rådets forordning (EU) 2017/1939 for så vidt angår de kategorier af operationelle personoplysninger og de kategorier af registrerede, hvis operationelle personoplysninger må behandles af Den Europæiske Anklagemyndighed i fortegnelsen over sagsakter ( EUT L 431 af 21.12.2020 )

80

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

22.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 433/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/2173

af 16. oktober 2020

om ændring af bilag I, II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 for at ajourføre overvågningsparametre og præcisere visse aspekter vedrørende ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 af 17. april 2019 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner og om ophævelse af forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 (1), særlig artikel 7, stk. 8, og artikel 15, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er behov for CO2-emissionsdata for køretøjer, der er registreret i kalenderåret 2020, for at beregne en fabrikants specifikke emissionsmål for perioden 2021-2024 i henhold til bilag I til forordning (EU) 2019/631. For fabrikanter, der for første gang markedsfører køretøjer i Unionen i perioden 2021-2024, er det nødvendigt at præcisere, hvordan deres specifikke emissionsmål og undtagelsesmål for denne periode bestemmes, under hensyntagen til, at CO2-emissionsdata ikke eller kun delvis vil være tilgængelige for disse fabrikanter i kalenderåret 2020.

(2)

Ligeledes er der brug for en præcisering for fabrikanter, som kun markedsfører køretøjer med nul CO2-emissioner i Unionen i kalenderåret 2020, for så vidt angår, hvordan deres specifikke emissionsmål i perioden 2021-2024 bestemmes.

(3)

Fra den 1. januar 2021 skal CO2-emissionsstandarderne være baseret på CO2-emissionsdata bestemt i overensstemmelse med Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1151 (2). Det er derfor nødvendigt at ændre bilag I til forordning (EU) 2019/631 for at tilpasse de parametre, der overvåges og indberettes og for at fjerne henvisninger til data, der er bestemt på grundlag af New European Driving Cycle (NEDC). For indberetning af data for kalenderåret 2020 er det imidlertid hensigtsmæssigt at tillade overlapning af de nye og bestående bestemmelser frem til den 28. februar 2021.

(4)

Lejligheden bør også benyttes til i størst muligt omfang at harmonisere overvågningsparametrene for personbiler og lette erhvervskøretøjer og tilpasse alle bestemmelser om, hvordan overvågningsparametrene skal registreres og indberettes af medlemsstaterne som fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1014/2010 (3) og (EU) nr. 293/2012 (4) sammen med de indberetningsformater, der er fastsat i bilag II og III til forordning (EU) 2019/631.

(5)

Visse nye parametre bør overvåges og indberettes med henblik på at forberede en procedure for overvågning af CO2-emissioner og brændstof- eller energiforbruget under faktiske forhold, jf. artikel 12 i forordning (EU) 2019/631, og for at verificere CO2-emissionerne fra ibrugtagne køretøjer i overensstemmelse med forordningens artikel 13. Det omfatter navnlig værdier for brændstofforbrug og, efter anmodning fra Kommissionen, de parametre, der anvendes til beregning af de CO2-emissionsværdier, der er registreret i køretøjernes typeattest, dvs. rullemodstandskoefficienterne, frontarealet og dækkenes rullemodstandsklasse.

(6)

Forordning (EU) 2019/631 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, II og III til forordning (EU) 2019/631 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 111 af 25.4.2019, s. 13.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1014/2010 af 10. november 2010 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 293 af 11.11.2010, s. 15).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 af 3. april 2012 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 af 4.4.2012, s. 1).


BILAG

I bilag forordning (EU) 2019/631 foretages følgende ændringer:

(1)

Bilag I ændres således:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

Efter punkt 3 indsættes følgende punkt 3a, 3b og 3c:

»3a.

For fabrikanter, for hvilke WLTPCO2 eller NEDCCO2 er nul, skal det specifikke emissionsreferencemål i 2021 være NEDC2020mål, jf. punkt 3.

3b.

For en fabrikant, som for første gang markedsfører personbiler i Unionen i et af kalenderårene 2021-2024, skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 være gennemsnittet af alle specifikke emissionsreferencemål bestemt for alle fabrikanter i overensstemmelse med punkt 3 og vægtet efter antallet af nye personbiler, som blev registreret for disse fabrikanter i Unionen i 2020.

3c.

Uanset punkt 3b skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 i tilfælde af en fabrikant, som for første gang markedsfører personbiler i Unionen i et af kalenderårene 2021-2024, men er dannet ved en fusion mellem to eller flere fabrikanter, hvoraf mindst én var ansvarlig for registrering af nye personbiler i Unionen i 2020, være én af følgende for den nye fabrikant:

a)

hvis to eller flere af de fusionerende fabrikanter var ansvarlige for registrering af nye personbiler i Unionen i 2020, skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 være gennemsnittet af de specifikke emissionsreferencemål bestemt for disse fabrikanter i overensstemmelse med punkt 3 og vægtet efter antallet af nye personbiler, som blev registreret for disse fabrikanter i Unionen i 2020

b)

hvis kun én af de fusionerende fabrikanter var ansvarlig for registrering af nye personbiler i Unionen i 2020, skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 være det, der er bestemt overensstemmelse med punkt 3 for den pågældende fabrikant.«

ii)

punkt 5 affattes således:

»5.

Undtagelsesmål i henhold til artikel 10, stk. 3 eller 4.

a)

For en fabrikant, der har fået indrømmet en undtagelse i henhold til artikel 10, stk. 3, for sit NEDC-baserede specifikke emissionsmål for kalenderåret 2021, eller en undtagelse i henhold til artikel 10, stk. 4, for sine specifikke emissionsmål i et af kalenderårene 2021-2024, beregnes det WLTP-baserede undtagelsesmål for disse år således:

Image 1

hvor:

WLTPCO2

er WLTPCO2 som defineret i punkt 3

NEDCCO2

er NEDCCO2 som defineret i punkt 3

NEDCundtagelsesmål

er det undtagelsesmål, der er indrømmet af Kommissionen i medfør af henholdsvis artikel 10, stk. 3 eller 4.

b)

Uanset litra a) skal i tilfælde, hvor en fabrikant har fået indrømmet en undtagelse fra de specifikke emissionsmål i et af kalenderårene 2021-2024 i medfør af artikel 10, stk. 4, men ikke var ansvarlig for registrering af nye personbiler i Unionen før 2021, undtagelsesmålet for et hvilket som helst af disse kalenderår beregnes i overensstemmelse med formlen i litra a), hvor følgende definitioner finder anvendelse:

WLTPCO2

er den gennemsnitlige værdi af WLTPCO2, jf. punkt 3, for alle individuelle fabrikanter, vægtet med antallet af nye personbiler registreret i 2020

NEDCCO2

er den gennemsnitlige værdi af NEDCCO2, jf. punkt 3, for alle individuelle fabrikanter, vægtet med antallet af nye personbiler registreret i 2020

NEDCundtagelsesmål

er undtagelsesmålet beregnet i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, sammenholdt med artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 63/2011.«

b)

I bilag I, del B, efter punkt 3 indsættes følgende punkt 3a, 3b og 3c:

»3a.

For fabrikanter, for hvilke WLTPCO2 eller NEDCCO2 er nul, skal det specifikke emissionsreferencemål i 2021 være NEDC2020mål, jf. punkt 3.

3b.

For en fabrikant, som for første gang markedsfører lette erhvervskøretøjer i Unionen i et af kalenderårene 2021-2024, skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 være gennemsnittet af alle specifikke emissionsreferencemål bestemt for alle fabrikanter i overensstemmelse med punkt 3 og vægtet efter antallet af nye lette erhvervskøretøjer, som blev registreret for disse fabrikanter i Unionen i 2020.

3c.

Uanset punkt 3b skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 i tilfælde af en fabrikant, som for første gang markedsfører lette erhvervskøretøjer i Unionen i et af kalenderårene 2021-2024, men er dannet ved en fusion mellem to eller flere fabrikanter, hvoraf mindst én var ansvarlig for registrering af nye lette erhvervskøretøjer i Unionen i 2020, være én af følgende for den nye fabrikant:

a)

hvis to eller flere af de fusionerende fabrikanter var ansvarlige for registrering af nye lette erhvervskøretøjer i Unionen i 2020, skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 være gennemsnittet af de specifikke emissionsreferencemål bestemt for disse fabrikanter i overensstemmelse med punkt 3 og vægtet efter antallet af nye lette erhvervskøretøjer, som blev registreret for disse fabrikanter i Unionen i 2020

b)

hvis kun én af de fusionerende fabrikanter var ansvarlig for registrering af nye lette erhvervskøretøjer i Unionen i 2020, skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 være det, der er bestemt i overensstemmelse med punkt 3 for den pågældende fabrikant.«

2)

Bilag II ændres således:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 1 udgår den 1. marts 2021

ii)

følgende indsættes som punkt 1a:

»1a.

Medlemsstaterne registrerer for hvert kalenderår følgende detaljerede data for hver ny personbil, der registreres som et køretøj i klasse M1 på deres territorium, med undtagelse af de data, der er anført i nr. 22), 23) og 24), som stilles til rådighed efter anmodning fra Kommissionen:

1)

Fabrikant

2)

Typegodkendelsesnummer og dets udvidelsesnummer

3)

Type, variant og version

4)

Mærke og handelsbetegnelse

5)

Identifikator for køretøjets interpolationsfamilie

6)

Køretøjets identifikationsnummer

7)

Kategori for godkendt køretøjstype

8)

Kategori for registreret køretøj

9)

Dato for første registrering

10)

Specifikke CO2-emissioner

11)

Brændstofforbrug

12)

Masse i køreklar stand

13)

Prøvningsmasse

14)

Brændstoftype og brændstofdriftsmåde

15)

Elektrisk energiforbrug

16)

Elektrisk rækkevidde

17)

Miljøinnovationskode(r)

18)

Miljøinnovative CO2-emissionsbesparelser

19)

Fodaftryk: akselafstand, sporvidde for styreaksel og sporvidde for anden aksel

20)

Motorens slagvolumen

21)

Maksimal nettoeffekt

22)

Køremodstandskoefficienter f0, f1 og f2

23)

Frontareal

24)

Dækkenes rullemodstandsklasse

Medlemsstaterne skal i overensstemmelse med artikel 7 stille alle data, der er anført under dette punkt, til rådighed for Kommissionen i det format, der er angivet i afsnit 2 af del B. De data, der er anført i nr. 9) og 11), registreres fra kalenderåret 2022 og gøres tilgængelige for Kommissionen første gang den 28. februar 2023.«

iii)

punkt 2 affattes således:

»2.

De detaljerede data, der er omhandlet i punkt 1, skal tages fra den pågældende personbils typeattest.«

iv)

efter punkt 2 indsættes følgende som punkt 2a:

»2a.

For køretøjer med dual-fuel-motor, der kører på benzin og flydende gas (LPG) eller på benzin og komprimeret naturgas (CNG), hvis typeattester angiver værdier for specifikke CO2-emissioner for begge typer brændstof, indberetter medlemsstaterne værdien for LPG eller CNG, alt efter, hvad der er relevant.

For blandingsbrændstofkøretøjer, der kører på benzin og ethanol (E85), indberetter medlemsstaterne de specifikke CO2-emissioner for benzin.«

b)

I del B foretages følgende ændringer:

i)

Afsnit 2 udgår den 1. marts 2021

ii)

Følgende indsættes som afsnit 2a:

»Afsnit 2a

Detaljerede overvågningsdata — registrering af ét køretøj

Henvisning til punkt 1 og 1a i del A

Detaljerede data pr. registreret køretøj

Datakilder

Typeattest (bilag VIII til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/683  (*1)), medmindre andet er anført

1)

Fabrikantens navn — EU-standardbenævnelse (1)

Navn tildelt af Kommissionen

Fabrikantens navn (2)

0.5 eller hvis der er tale om mere end ét navn på en fabrikant, navnet registreret under 0.5.1

2)

Typegodkendelsesnummer og udvidelsesnummer

0.11

3)

Type

0.2

Variant

Version

4)

Mærke og handelsbetegnelse

0.1 og 0.2.1

5)

Identifikator for køretøjets interpolationsfamilie

0.2.3.1

6)

Køretøjets identifikationsnummer

0.10

7)

Kategori for godkendt køretøjstype

0.4

8)

Kategori for registreret køretøj

Registreringsattest

9)

Dato for første registrering

Registreringsattest

10)

Specifikke CO2-emissioner (g/km)

49.4 kombineret, eller hvis relevant, vægtet kombineret

11)

Brændstofforbrug (l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km)

49.4 kombineret, eller hvis relevant, vægtet kombineret

12)

Masse i køreklar stand (kg)

13

13)

Prøvningsmasse (kg)

47.1.1

14)

Brændstoftype

26

Brændstofdriftsmåde

26.1

15)

Elektrisk energiforbrug (Wh/km)

Rent elektrisk køretøj (PEV): 49.5.1

Eksternt opladeligt hybridkøretøj (OVC-HEV) 49.5.2

16)

Elektrisk rækkevidde (km)

Rent elektrisk køretøj (PEV): 49.5.1

Eksternt opladeligt hybridkøretøj (OVC-HEV) 49.5.2

17)

Miljøinnovationskode(r)

49.3.1

18)

Miljøinnovationsbesparelser (g CO2/km)

49.3.2.2

(19)((19)

Akselafstand (mm)

 

Sporvidde for styreaksel (aksel 1) (mm) (3)

30

Sporvidde for anden aksel (aksel 2) mm) (3)

30

20)

Slagvolumen (cm3)

25

21)

Maksimal nettoeffekt (kW)

27.1 og 27.3

22)

Køremodstandskoefficienter (4)

f0, N

47.1.3.0

f1,N/(km/h)

47.1.3.1

f2, N/(km/h)

47.1.3.2

23)

Frontareal (m2) (4)

47.1.2

24)

Dækkenes rullemodstandsklasse (4)

35

Bemærkninger:

(1)

Liste offentliggjort af Kommissionen på CIRCABC.

(2)

I forbindelse med national typegodkendelse af små serier (NSS) eller individuel godkendelse (IVA) anføres fabrikantens navn i kolonnen »fabrikantens navn«, hvorimod der i kolonnen »fabrikantens navn — EU-standardbenævnelse« anføres følgende: henholdsvis »AA-NSS« eller »AA-IVA«, alt efter omstændighederne.

(3)

Hvis et køretøj er udstyret med aksler med forskellig sporvidde, angives akslen med den største sporvidde.

(4)

Efter anmodning fra Kommissionen.

3)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 1.1 udgår den 1. marts 2021

ii)

følgende indsættes som punkt 1.1a.:

»1.1a.

Færdigopbyggede køretøjer registreret som N1

Medlemsstaterne registrerer for hvert kalenderår følgende detaljerede data for hvert nyt let erhvervskøretøj, der registreres som et køretøj i klasse N1 på deres territorium, med undtagelse af de data, der er anført i nr. 23), 24) og 25), som stilles til rådighed efter anmodning fra Kommissionen:

(1)

Fabrikant

(2)

Typegodkendelsesnummer og dets udvidelsesnummer

(3)

Type, variant og version

(4)

Mærke og, hvis den findes, handelsbetegnelse

(5)

Identifikator for køretøjets interpolationsfamilie

(6)

Køretøjets identifikationsnummer

(7)

Kategori for godkendt køretøjstype

(8)

Kategori for registreret køretøj

(9)

Dato for første registrering

(10)

Specifikke CO2-emissioner

(11)

Brændstofforbrug

(12)

Masse i køreklar stand

(13)

Prøvningsmasse

(14)

Brændstoftype og brændstofdriftsmåde

(15)

Elektrisk energiforbrug

(16)

Elektrisk rækkevidde

(17)

Miljøinnovationskode(r)

(18)

Miljøinnovative CO2-emissionsbesparelser

(19)

Fodaftryk: akselafstand, sporvidde for styreaksel og sporvidde for anden aksel

(20)

Motorens slagvolumen

(21)

Maksimal nettoeffekt

(22)

Teknisk tilladt totalmasse

(23)

Køremodstandskoefficienter f0, f1 og f2

(24)

Frontareal

(25)

Dækkenes rullemodstandsklasse

Medlemsstaterne skal i overensstemmelse med artikel 7 stille alle data, der er anført under dette punkt, til rådighed for Kommissionen i det format, der er angivet i afsnit 2 af del C. De data, der er anført i nr. 9) og 11), registreres fra og med kalenderåret 2022 og gøres tilgængelige for Kommissionen første gang den 28. februar 2023.«

iii)

i punkt 1.2.1.2 tilføjes litra »q)«

iv)

Punkt 1.2.1.1 og 1.2.1.2 udgår fra den 1. marts

v)

følgende indsættes som punkt 1.2.1.2a:

»1.2.1.2a.

Trinvis færdigopbyggede køretøjer af klasse N1, der er typegodkendt i overensstemmelse med bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

For hvert nyt trinvis færdigopbygget køretøj, der er registreret i 2021 og efterfølgende kalenderår, indberetter medlemsstaterne som minimum de detaljerede data, der er angivet i punkt 1.1a, nr. 1), 5), 6), 8), 10), 11), 12), 17), 18) og 22) og for hvert nyt køretøj, der er registreret i 2022 og efterfølgende kalenderår, de data, der er angivet i punkt 1.1a, nr. 9), 23), 24) og 25).«

vi)

i nr. 1.2.2 affattes indledningen således:

»For hvert nyt trinvis færdigopbygget køretøj af klasse N1, der er typegodkendt i overensstemmelse med bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, og som er registreret i 2020 og efterfølgende kalenderår, skal fabrikanten af det pågældende basiskøretøj fra og med 2021 indberette følgende data om basiskøretøjet til Kommissionen:«

vii)

punkt 2 affattes således:

»2.

De i punkt 1 nævnte detaljerede data tages fra det pågældende lette erhvervskøretøjs typeattest. De oplysninger, der ikke findes i typeattesten, skal tages fra typegodkendelsesdokumentationen eller fra de oplysninger, som fabrikanten af basiskøretøjet indberetter i medfør af punkt 1.2.3.«

viii)

efter punkt 2 indsættes følgende som punkt 2a:

»2a.

For køretøjer med dual-fuel-motor, der kører på benzin og flydende gas (LPG) eller på benzin og komprimeret naturgas (CNG), hvis typeattester angiver værdier for specifikke CO2-emissioner for begge typer brændstof, indberetter medlemsstaterne værdien for LPG eller CNG, alt efter, hvad der er relevant.

For blandingsbrændstofkøretøjer, der kører på benzin og ethanol (E85), indberetter medlemsstaterne de specifikke CO2-emissioner for benzin.«

b)

I del C foretages følgende ændringer:

i)

Afsnit 2 udgår den 1. marts 2021

ii)

Følgende indsættes som afsnit 2a:

»Afsnit 2a

Detaljerede overvågningsdata — registrering af ét køretøj

Henvisning til punkt 1.1 og 1.1a i del A

Detaljerede data pr. registreret køretøj

Datakilder

Typeattest (bilag VIII til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/683), medmindre andet er anført

1)

Fabrikantens navn — EU-standardbenævnelse (1)

Navn tildelt af Kommissionen

Fabrikantens navn (2)

0.5 eller hvis der er tale om mere end ét navn på en fabrikant, navnet registreret under 0.5.1

2)

Typegodkendelsesnummer og udvidelsesnummer

0.11

3)

Type

0.2

Variant

Version

4)

Mærke og handelsbetegnelse

0.1 og 0.2.1

5)

Identifikator for køretøjets interpolationsfamilie

0.2.3.1

6)

Køretøjets identifikationsnummer

0.10

7)

Kategori for godkendt køretøjstype

0.4

8)

Kategori for registreret køretøj

Registreringsattest

9)

Dato for første registrering

Registreringsattest

10)

Specifikke CO2-emissioner (g/km)

49.4 kombineret, eller hvis relevant, vægtet kombineret

11)

Brændstofforbrug (l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km)

49.4 kombineret, eller hvis relevant, vægtet kombineret

12)

Massen i køreklar stand (færdigopbyggede køretøjer og trinvis færdigopbyggede køretøjer) (kg)

13

13)

Prøvningsmasse (færdigopbyggede køretøjer og trinvis færdigopbyggede køretøjer) (kg)

47.1.1

14)

Brændstoftype

26

Brændstofdriftsmåde

26.1

15)

Elektrisk energiforbrug (Wh/km)

Rent elektrisk køretøj (PEV): 49.5.1

Eksternt opladeligt hybridkøretøj (OVC-HEV) 49.5.2

16)

Elektrisk rækkevidde (km)

Rent elektrisk køretøj (PEV): 49.5.1

Eksternt opladeligt hybridkøretøj (OVC-HEV) 49.5.2

17)

Miljøinnovationskode(r)

49.3.1

18)

Miljøinnovationsbesparelser (g CO2/km)

49.3.2.2

19 (19)

Akselafstand (mm)

4

Sporvidde for styreaksel (aksel 1) (3)

30

Sporvidde for anden aksel (aksel 2) (3)

30

20)

Slagvolumen (cm3)

25

21)

Maksimal nettoeffekt (kW)

27.1 og 27.3

22)

Teknisk tilladt totalmasse (færdigopbyggede køretøjer og trinvis færdigopbyggede køretøjer) (kg)

16.1

23)

Køremodstandskoefficienter (4)

f0, N

47.1.3.0

f1,N/(km/h)

47.1.3.1

f2, N/(km/h)

47.1.3.2

24)

Frontareal (m2) (4)

47.1.2

25)

Dækkenes rullemodstandsklasse (4)

35

Bemærkninger:

(1)

Liste offentliggjort af Kommissionen på CIRCABC.

(2)

I forbindelse med national typegodkendelse af små serier (NSS) eller individuel godkendelse (IVA) anføres fabrikantens navn i kolonnen »fabrikantens navn«, hvorimod der i kolonnen »fabrikantens navn — EU-standardbenævnelse« anføres følgende: henholdsvis »AA-NSS« eller »AA-IVA«.

(3)

Hvis et køretøj er udstyret med aksler med forskellig sporvidde, angives akslen med den største sporvidde.

(4)

Efter anmodning fra Kommissionen.«


(*1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/683 af 15. april 2020 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/858 for så vidt angår de administrative krav i forbindelse med godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT) L 163 af 26.5.2020


22.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 433/11


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/2174

af 19. oktober 2020

om ændring af bilag IC, III, IIIA, IV, V, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (1), særlig artikel 58, stk. 1, litra a) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Basel-konventionens partskonference besluttede på sit fjortende møde, der blev afholdt i maj 2019, ved beslutning BC-14/12 at tilføje et nyt nummer for farligt plastaffald (nr. A3210) i bilag VIII og to nye numre for ikkefarligt plastaffald i bilag II (nr. Y48) og i bilag IX (nr. B3011) til Basel-konventionen. Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2021.

(2)

Det er hensigtsmæssigt, at Unionen, der er part i Basel-konventionen, ændrer de relevante bilag til forordning (EF) nr. 1013/2006 for at tage højde for ændringer i numrene for plastaffald i Basel-konventionens bilag.

(3)

OECD's miljøpolitiske udvalg vedtog ændringer til appendiks 4 i OECD-beslutningen (2) vedrørende farligt plastaffald og tydeliggørelser til appendiks 3 og 4 til OECD-beslutningen den 7. september 2020. Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2021. Det er hensigtsmæssigt, at Unionen ændrer de relevante bilag til forordning (EF) nr. 1013/2006 for at tage højde for disse ændringer.

(4)

I nærværende forordning tages der hensyn til, at der ikke er opnået enighed i OECD om at indarbejde ændringerne i bilagene til Basel-konventionen om ikkefarligt plastaffald (nr. B3011 og Y48) i appendikserne til OECD-beslutningen.

(5)

For så vidt angår eksport af plastaffald fra Unionen til tredjelande og import af plastaffald til Unionen fra tredjelande, bør bilag III, IV og V til forordning (EF) nr. 1013/2006 ændres for at tage hensyn til ændringerne i Basel-konventionens bilag II, VIII og IX og ændringerne i appendiks 4 til OECD-beslutningen. Som følge heraf vil eksport fra Unionen og import til Unionen af plastaffald henhørende under nr. AC300 og nr. Y48 til og fra tredjelande for hvilke OECD-beslutningen (3) er gældende, fra den 1. januar 2021 være underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke. I overensstemmelse med artikel 36, stk. 1, litra a) og b), samt bilag V til forordning (EF) nr. 1013/2006 er det forbudt at eksportere plastaffald henhørende under nr. A3210 og nr. Y48 til tredjelande, for hvilke OECD-beslutningen ikke er gældende.

(6)

I betragtning af, at Unionen har indgivet en meddelelse, der dækker overførsel af affald inden for Unionen, til Basel-konventionens sekretariat i henhold til konventionens artikel 11, er det ikke nødvendigt, at Unionen gennemfører ændringerne i bilagene til Basel-konventionen, som vedrører ikkefarligt plastaffald (nr. B3011 og nr. Y48) i EU-retten for så vidt angår overførsler mellem medlemsstater. For at sikre juridisk klarhed bør der imidlertid indarbejdes nye numre for overførsel af ikkefarligt plastaffald inden for Unionen i bilag III, IIIA og IV til forordning (EF) nr. 1013/2006, som tager hensyn til den terminologi, der anvendes for de nye numre B3011 og Y48 i Basel-konventionen, og som i det store og hele opretholder den nuværende kontrol med sådanne overførsler inden for Unionen.

(7)

En række tekniske retningslinjer og vejledninger for miljømæssigt forsvarlig håndtering af forskellige affaldsstrømme blev vedtaget af Basel-konventionens parter på de seneste partskonferencer. Disse tekniske retningslinjer og vejledninger indeholder nyttig vejledning og bør derfor tilføjes i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1013/2006.

(8)

Forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor ændres.

(9)

Eftersom ændringerne i bilagene til Basel-konventionen og i appendikserne til OECD-beslutningen træder i kraft den 1. januar 2021, bør ændringerne af forordning (EF) nr. 1013/2006, der vedrører disse ændringer, også træde i kraft den 1. januar 2021 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1013/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag IC, III, IIIA, IV, V og VII ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag VIII erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 1), anvendes fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

(2)  OECD-Rådets beslutning C(2001) 107/final om revision af beslutning C(92) 39/final om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald til nyttiggørelsesoperationer.

(3)  OECD-Rådets beslutning C(2001) 107/final om revision af beslutning C(92) 39/final om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald til nyttiggørelsesoperationer.


BILAG 1

I bilag IC, III, IIIA, IV, V og VII til forordning (EF) nr. 1013/2006 foretages følgende ændringer:

(1)

Bilag IC, punkt 25, litra e), andet afsnit, affattes således:

»Sådanne koder kan være anført i bilag IIIA, IIIB eller IV (EU48) og IVA til denne forordning. I så fald skal bilagsnummeret angives foran koderne. Hvad angår bilag IIIA, anvendes de relevante koder som anført i bilag IIIA i den relevante rækkefølge. Visse af Basel-listens numre, f.eks. B1100 og B3020, er begrænset til særlige affaldsstrømme som angivet i bilag IIIA.«

(2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

»LISTE OVER AFFALD, DER ER OMFATTET AF DE GENERELLE OPLYSNINGSKRAV I ARTIKEL 18 (»GRØN« LISTE)«

b)

Del I, litra a), affattes således:

»a)

Henvisninger til liste A i bilag IX til Baselkonventionen skal forstås som en henvisning til bilag IV til denne forordning«

c)

Del I, litra g), affattes således:

»g)

for affald, der overføres inden for Unionen, anvendes Basel-listens nummer B3011 ikke, i stedet anvendes:

EU3011

Plastaffald (se det tilsvarende nr. AC300 i del II i bilag IV, og det tilsvarende nr. EU48 i del I i bilag IV):

Følgende plastaffald, forudsat at det er næsten fri for forurening og andre typer affald (*):

Plastaffald, som næsten udelukkende (**) består af en ikkehalogeneret polymer, herunder men ikke begrænset til følgende polymerer:

Polyethylen (PE)

Polypropylen (PP)

Polystyren (PS)

Acrylonitrilbutadienstyren (ABS)

Polyethylenterephthalat (PET)

Polycarbonat (PC)

Polyethere

Plastaffald, som næsten udelukkende (**) består af ét hærdeplastaffald- eller kondensationsprodukt, herunder men ikke begrænset til følgende harpikser:

Ureaformaldehydharpikser

Phenolformaldehydharpikser

Melaminformaldehydharpikser

Epoxyharpikser

Alkydharpikser

Plastaffald, som næsten udelukkende (**) består af en af følgende fluorpolymerer (***):

Perfluorethylen/propylen (FEP)

Perfluoralkoxyalkaner:

Tetrafluorethylen/perfluorvinylether (PFA)

Tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

Polyvinylfluorid (PVF)

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Polytetrafluoroethylen (PTFE)

Polyvinylchlorid (PVC)

(*)  For så vidt angår »næsten fri for forurening og andre typer affald«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt."

(**)  For så vidt angår »næsten udelukkende«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt."

(**)  For så vidt angår »næsten udelukkende«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt."

(**)  For så vidt angår »næsten udelukkende«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt."

(***)  Affald produceret af forbrugere er ikke omfattet«"

d)

I del II udgår:

»Plastaffald

GH013

391530 ex 390410-40

Vinylchlorid-polymerer«

(3)

I bilag IIIA foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 3, litra d), e) og f), udgår.

b)

Følgende tilføjes som punkt 4:

»4.

Følgende blandinger af affald, der henhører under separate led eller underled under samme nummer, er kun medtaget i dette bilag med henblik på overførsler inden for Unionen:

a)

blandinger af affald, der henhører under nr. EU3011 og er opført under det led, som henviser til ikke-halogenerede polymerer

b)

blandinger af affald, der henhører under nr. EU3011 og er opført under det led, som henviser til hærdeplastaffald og kondensationsprodukter

c)

blandinger af affald, der henhører under nr. EU3011 og er opført under »perfluoralkoxylalkaner«.«

(4)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

»LISTE OVER AFFALD, DER ER OMFATTET AF PROCEDUREN MED FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ANMELDELSE OG SAMTYKKE (»ORANGE« LISTE)«

b)

I del I foretages følgende ændringer:

i)

Første og andet afsnit affattes således:

»Følgende affald underlægges proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke:

Affald, der er opført på listen i bilag II og VIII til Basel-konventionen (*).

(*)  Bilag VIII til Basel-konventionen er anført i denne forordnings bilag V, del 1, liste A. Bilag II til Basel-konventionen er anført i denne forordnings bilag V, del 3, liste A.«"

ii)

Litra a) affattes således:

»a)

Henvisninger til liste B i bilag VIII til Baselkonventionen skal forstås som en henvisning til bilag III til denne forordning«

iii)

Følgende tilføjes som litra e) og f):

»e)

Basel-listens nr. A3210 anvendes ikke, i stedet anvendes nr. AC300 i del II.

f)

for affald, der overføres inden for Unionen, anvendes Basel-listens nr. Y48 ikke, i stedet anvendes følgende nummer:

EU48:

Plastaffald, der ikke er omfattet af nr. AC300 i del II eller nr. EU3011 i del I i bilag III, samt blandinger af plastaffald, der ikke er omfattet af punkt 4 i bilag IIIA.«

c)

I del II indsættes følgende efter nr. AC270:

»AC300

Plastaffald, herunder blandinger af sådant affald, der indeholder eller er forurenet med bilag I-bestanddele i et sådant omfang, at affaldet udviser et bilag III-kendetegn (se også det tilsvarende nr. EU3011 i del I i bilag III, og det tilsvarende nr. EU48 i del I)«

(5)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

I del 1 foretages følgende ændringer:

i)

På liste A, afsnit A3, tilføjes følgende nummer:

»A3210

Plastaffald, herunder blandinger af sådant affald, der indeholder eller er forurenet med bilag I-bestanddele i et sådant omfang, at affaldet udviser et bilag III-kendetegn (se også det tilsvarende nr. B3011 på liste B i denne del, og nr. Y48 på liste A i del 3)«

ii)

På liste B, afsnit B3, foretages følgende ændringer:

Nr. B3010 udgår

Følgende nr. indsættes før nr. B3020:

»B3011

Plastaffald (se også det tilsvarende nr. A3210 på liste A i denne del, og nr. Y48 på liste A i del 3)

Plastaffald anført i det følgende, forudsat at det er beregnet til genanvendelse (*) på en miljømæssigt forsvarlig måde og næsten fri for forurening og andre typer affald (**):

Plastaffald, som næsten udelukkende (***) består af en ikkehalogeneret polymer, herunder men ikke begrænset til følgende polymerer:

Polyethylen (PE)

Polypropylen (PP)

Polystyren (PS)

Acrylonitrilbutadienstyren (ABS)

Polyethylenterephthalat (PET)

Polycarbonat (PC)

Polyethere

Plastaffald, som næsten udelukkende (***) består af ét hærdeplastaffald- eller kondensationsprodukt, herunder men ikke begrænset til følgende harpikser:

Ureaformaldehydharpikser

Phenolformaldehydharpikser

Melaminformaldehydharpikser

Epoxyharpikser

Alkydharpikser

Plastaffald, som næsten udelukkende (***) består af en af følgende fluorpolymerer (****):

Perfluorethylen/propylen (FEP)

Perfluoralkoxyalkaner:

Tetrafluorethylen/perfluorvinylether (PFA)

Tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

Polyvinylfluorid (PVF)

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Blandinger af plastaffald bestående af polyethylen (PE), polypropylen (PP) og/eller polyethylenterephthalat (PET), forudsat, at de er beregnet til separat genanvendelse (*****) af hvert materiale på en miljømæssigt forsvarlig måde og er næsten fri for forurening og andre typer affald (**).

b)

I del 3 affattes liste A således:

»Liste A (Bilag II til Basel-konventionen)

Y46

Indsamlet husholdningsaffald (*)

Y47

Restprodukter fra forbrænding af husholdningsaffald

Y48

Plastaffald, herunder blandinger af sådant affald, med undtagelse af følgende:

Plastaffald, som er farligt affald (se nr. A3210 i bilag V, del 1, liste A)

Plastaffald anført i det følgende, forudsat at det er beregnet til genanvendelse (**) på en miljømæssigt forsvarlig måde og næsten fri for forurening og andre typer affald (***):

Plastaffald, som næsten udelukkende (****) består af en ikkehalogeneret polymer, herunder men ikke begrænset til følgende polymerer:

Polyethylen (PE)

Polypropylen (PP)

Polystyren (PS)

Acrylonitrilbutadienstyren (ABS)

Polyethylenterephthalat (PET)

Polycarbonat (PC)

Polyethere

Plastaffald, som næsten udelukkende (****) består af ét hærdeplastaffald- eller kondensationsprodukt, herunder men ikke begrænset til følgende harpikser:

Ureaformaldehydharpikser

Phenolformaldehydharpikser

Melaminformaldehydharpikser

Epoxyharpikser

Alkydharpikser

Plastaffald, som næsten udelukkende (****) består af en af følgende fluorpolymerer (****):

Perfluorethylen/propylen (FEP)

Perfluoralkoxyalkaner:

Tetrafluorethylen/perfluorvinylether (PFA)

Tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

Polyvinylfluorid (PVF)

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Blandinger af plastaffald bestående af polyethylen (PE), polypropylen (PP) og/eller polyethylenterephthalat (PET), forudsat, at de er beregnet til separat genanvendelse (******) af hvert materiale på en miljømæssigt forsvarlig måde og er næsten fri for forurening og andre typer affald (***).

(*)  Medmindre det er behørigt klassificeret under et enkelt nummer i bilag III."

(**)  Genanvendelse/genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (R3 i bilag IV, afsnit B), eller, om nødvendigt, midlertidig oplagring begrænset til én gang, forudsat at det følges af operation R3 og dokumenteres med kontrakter eller relevant officiel dokumentation."

(***)  For så vidt angår »næsten fri for forurening og andre typer affald«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt."

(****)  For så vidt angår »næsten udelukkende«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt."

(****)  For så vidt angår »næsten udelukkende«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt."

(****)  For så vidt angår »næsten udelukkende«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt."

(****)  Affald produceret af forbrugere er ikke omfattet."

(******)  Genanvendelse/genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (R3 i bilag IV, afsnit B), med forudgående sortering og om nødvendigt midlertidig oplagring begrænset til én gang, forudsat at det følges af operation R3 og dokumenteres med kontrakter eller relevant officiel dokumentation.«"

(***)  For så vidt angår »næsten fri for forurening og andre typer affald«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt."

c)

I del 3, liste B, affattes overskriften således:

»Liste B (Affald fra Appendiks 4, Part II i OECD's beslutning  (*)

(*)  Affald betegnet med nr. AB130, AC250, AC260 og AC270 er slettet, da disse affaldsformer efter proceduren i artikel 18 i Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald (EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9, ophævet ved direktiv 2008/98/EF) klart er betegnet som ikkefarlige og derfor ikke underkastet eksportforbuddet i denne forordnings artikel 36. Affald henhørende under nr. AC300 er blevet slettet, da det pågældende affald er omfattet af nr. A3210 på liste A i del 1.«"

(6)

I bilag VII foretages følgende ændringer:

Følgende indsættes i rubrik 10:

»vii)

Andet (angiv nærmere):«


(*)  For så vidt angår »næsten fri for forurening og andre typer affald«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt.

(**)  For så vidt angår »næsten udelukkende«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt.

(***)  Affald produceret af forbrugere er ikke omfattet«

(*)  Bilag VIII til Basel-konventionen er anført i denne forordnings bilag V, del 1, liste A. Bilag II til Basel-konventionen er anført i denne forordnings bilag V, del 3, liste A.«

(*)  Genanvendelse/genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (R3 i bilag IV, afsnit B) eller om nødvendigt midlertidig oplagring begrænset til én gang, forudsat at det følges af operation R3 og dokumenteres med kontrakter eller relevant officiel dokumentation.

(**)  For så vidt angår »næsten fri for forurening og andre typer affald«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt.

(***)  For så vidt angår »næsten udelukkende«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt.

(****)  Affald produceret af forbrugere er ikke omfattet.

(*****)  Genanvendelse/genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (R3 i bilag IV, afsnit B), med forudgående sortering og om nødvendigt midlertidig oplagring begrænset til én gang, forudsat at det følges af operation R3 og dokumenteres med kontrakter eller relevant officiel dokumentation.«

(*)  Medmindre det er behørigt klassificeret under et enkelt nummer i bilag III.

(**)  Genanvendelse/genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (R3 i bilag IV, afsnit B), eller, om nødvendigt, midlertidig oplagring begrænset til én gang, forudsat at det følges af operation R3 og dokumenteres med kontrakter eller relevant officiel dokumentation.

(***)  For så vidt angår »næsten fri for forurening og andre typer affald«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt.

(****)  For så vidt angår »næsten udelukkende«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt.

(****)  Affald produceret af forbrugere er ikke omfattet.

(******)  Genanvendelse/genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (R3 i bilag IV, afsnit B), med forudgående sortering og om nødvendigt midlertidig oplagring begrænset til én gang, forudsat at det følges af operation R3 og dokumenteres med kontrakter eller relevant officiel dokumentation.«

(*)  Affald betegnet med nr. AB130, AC250, AC260 og AC270 er slettet, da disse affaldsformer efter proceduren i artikel 18 i Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald (EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9, ophævet ved direktiv 2008/98/EF) klart er betegnet som ikkefarlige og derfor ikke underkastet eksportforbuddet i denne forordnings artikel 36. Affald henhørende under nr. AC300 er blevet slettet, da det pågældende affald er omfattet af nr. A3210 på liste A i del 1.««


BILAG II

»BILAG VIII

RETNINGSLINJER FOR MILJØMÆSSIGT FORSVARLIG HÅNDTERING (ARTIKEL 49)

I.   Retningslinjer vedtaget inden for rammerne af Basel-konventionen:

1.

Technical guidelines on the environmentally sound management of biomedical and health care wastes (Y1; Y3) (1)

2.

Technical guidelines on the environmentally sound management of waste lead acid batteries (1)

3.

Technical guidelines on the environmentally sound management of the full and partial dismantling of ships (1)

4.

Technical guidelines on the environmentally sound recycling/reclamation of metals and metal compounds (R4) (2)

5.

General technical guidelines for the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with persistent organic pollutants (3)

6.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with 1,1,1 trichloro 2,2 bis (4 chlorophenyl) ethane (DDT) (4)

7.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with hexabromocyclododecane (HBCD) (5)

8.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF) (5)

9.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with pentachlorophenol and its salts and esters (PCP) (6)

10.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with the pesticides aldrin, alpha hexachlorocyclohexane, beta hexachlorocyclohexane, chlordane, chlordecone, dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorobenzene, hexachlorobutadiene, lindane, mirex, pentachlorobenzene, pentachlorophenol and its salts, perfluorooctane sulfonic acid, technical endosulfan and its related isomers or toxaphene or with hexachlorobenzene as an industrial chemical (POP Pesticides) (6)

11.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with polychlorinated biphenyls, polychlorinated terphenyls, polychlorinated naphthalenes or polybrominated biphenyls including hexabromobiphenyl (PCBs, PCTs, PCNs or PBBs, including HBB) (6)

12.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether, or tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether or decabromodiphenyl ether (POP-BDEs) (3)

13.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Containing or Contaminated with unintentionally produced polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans, hexachlorobenzene, polychlorinated biphenyls, pentachlorobenzene, polychlorinated naphthalenes or hexachlorobutadiene (3)

14.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with hexachlorobutadiene (3)

15.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with short-chain chlorinated paraffins (3)

16.

Technical guidelines for the environmentally sound management of used and waste pneumatic tyres (7)

17.

Technical guidelines for the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with mercury or mercury compounds (5)

18.

Technical guidelines for the environmentally sound co-processing of hazardous wastes in cement kilns (7)

19.

Guidance document on the environmentally sound management of used and end-of-life computing equipment (6)

20.

Guidance document on environmentally sound management of used and end-of-life mobile phones (7)

21.

Framework for the environmentally sound management of hazardous wastes and other wastes (8)

22.

Practical manuals for the promotion of the environmentally sound management of wastes (9)

II.   Retningslinjer vedtaget af OECD:

Technical guidance for the environmentally sound management of specific waste streams:

Used and scrap personal computers (10)

III.   Retningslinjer vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO):

Guidelines on ship recycling (11)

IV.   Retningslinjer vedtaget af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO):

Safety and health in shipbreaking guidelines for Asian countries and Turkey (12)

«

(1)  Vedtaget på 6. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, december 2002.

(2)  Vedtaget på 7. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, oktober 2004.

(3)  Vedtaget på 14. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, maj 2019.

(4)  Vedtaget på 8. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, december 2006.

(5)  Vedtaget på 12. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, maj 2015.

(6)  Vedtaget på 13. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, maj 2017.

(7)  Vedtaget på 10. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, oktober 2013.

(8)  Vedtaget på 11. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, oktober 2013.

(9)  Vedtaget på 13. og 14. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, maj 2017 og maj 2019.

(10)  Vedtaget af OECD's Miljøpolitikudvalg i februar 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR (2001) 3/FINAL).

(11)  Resolution A.962 vedtaget af IMO's Forsamling på dens 23. ordinære samling, den 24. november til 5. december 2003.

(12)  Godkendt til offentliggørelse af ILO's Styrelsesråd på dets 289. møde den 11.-26. marts 2004.


22.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 433/20


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/2175

af 20. oktober 2020

om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/256 om fastlæggelse af en flerårig rullende planlægning

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 af 10. oktober 2019 om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husstande baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004, (EF) nr. 452/2008 og (EF) nr. 1338/2008 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 og Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/256 (2) blev den flerårige rullende planlægning for dataindsamling i henhold til forordning (EU) 2019/1700 fastlagt fra 2021 til 2028.

(2)

For at sikre, at den flerårige rullende planlægning virker efter hensigten og er i overensstemmelse med brugernes behov, er det nødvendigt at tilpasse den ved at angive det ad hoc-emne, der skal være omfattet af ad hoc-modulet for 2023 under den europæiske undersøgelse af indkomstforhold og levevilkår, da dette emne ikke var kendt på tidspunktet for vedtagelsen af delegeret forordning (EU) 2020/256.

(3)

Tilpasningerne af den flerårige rullende planlægning skal træde i kraft senest 24 måneder før begyndelsen af hver dataindsamlingsperiode som angivet i planlægningen for dataindsamlinger på årsbasis eller hyppigere.

(4)

Delegeret forordning (EU) 2020/256 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til delegeret forordning (EU) 2020/256 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. december 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 261 I af 14.10.2019, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/256 af 16. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår fastlæggelse af en flerårig rullende planlægning (EUT L 54 af 26.2.2020, s. 1).


BILAG

1.   

I bilag I til forordning (EU) 2020/256 foretages følgende ændringer:

Del B affattes således:

»Del B: Dataindsamlingsperioder for områder med flere hyppigheder

Områder

Grupper (akronymer)

Dataindsamlingsår

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Arbejdsstyrke

Kvartalsvist (LFQ)

Hvert kvartal

Hvert kvartal

Hvert kvartal

Hvert kvartal

Hvert kvartal

Hvert kvartal

Hvert kvartal

Hvert kvartal

Årligt (LFY)

X

X

X

X

X

X

X

X

»Årsager til migration« og »arbejdstidsordninger« (LF2YA)

X

 

X

 

X

 

X

 

»Deltagelse i formel og ikkeformel uddannelse (12 måneder)«, »handicap og andre elementer i Minimum European Health Module« og »elementer i Minimum European Health Module« (LF2YB)

 

X

 

X

 

X

 

X

Arbejdsmarkedssituationen for indvandrere og deres nærmeste efterkommere (LF8YA)

X

 

 

 

 

 

 

 

Pension og erhvervsdeltagelse (LF8YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

»Unge på arbejdsmarkedet« og »uddannelsesniveau — nærmere oplysninger, herunder uddannelse, der er afbrudt eller opgivet« (LF8YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Forening af arbejdsliv og familieliv (LF8YD)

 

 

 

 

X

 

 

 

Arbejdstilrettelæggelse og arbejdstidsordninger (LF8YE)

 

 

 

 

 

 

X

 

Arbejdsulykker og andre arbejdsrelaterede sundhedsmæssige problemer (LF8YF)

 

 

 

 

 

 

 

X

Ad hoc-emne om jobkvalifikationer

 

X

 

 

 

 

 

 

Ad hoc-emne (skal defineres på et senere tidspunkt)

 

 

 

 

 

X

 

 

Indkomst og levevilkår

Årligt (ILCY)

X

X

X

X

X

X

X

X

Børn (ILC3YA)

X

 

 

X

 

 

X

 

Sundhed (ILC3YB)

 

X

 

 

X

 

 

X

Arbejdsmarked og bolig (ILC3YC)

 

 

X

 

 

X

 

 

Livskvalitet (ILC6YA)

 

X

 

 

 

 

 

X

Overførsel af ugunstige

vilkår mellem generationerne og

boligproblemer (ILC6YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

Adgang til tjenesteydelser (ILC6YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Overdreven gældsætning,

forbrug og formue (ILC6YD)

 

 

 

 

 

X

 

 

Ad hoc-emne om børns bopælssituation og vilkår i adskilte og sammenbragte familier

X

 

 

 

 

 

 

 

Ad hoc-emne om husstandes energieffektivitet

 

 

X

 

 

 

 

 

Ad hoc-emne (skal defineres på et senere tidspunkt)

 

 

 

 

X

 

 

 

Ad hoc-emne (skal defineres på et senere tidspunkt)

 

 

 

 

 

 

 

2.   

Bilag II til forordning (EU) 2020/256 affattes således:

»BILAG II

Gruppering af detaljerede emner for dataindsamling med flere hyppigheder

Områder

Detaljerede emner

Grupper (akronymer)

Arbejdsstyrke

Oplysninger om dataindsamling

Kvartalsvist (LFQ)

Identifikation

Kvartalsvist (LFQ)

Vægtning

Årligt (LFY) og kvartalsvist (LFQ)

Interviewkarakteristika

Kvartalsvist (LFQ)

Placering

Kvartalsvist (LFQ)

Demografi

Kvartalsvist (LFQ)

Statsborgerskab og migrantbaggrund

Kvartalsvist (LFQ)

Husstandens sammensætning

Årligt (LFY)

Husstandens sammensætning — yderligere specifikke oplysninger

Årligt (LFY)

Ophold i landet

Kvartalsvist (LFQ)

Årsag til migration

Hvert andet år (LF2YA)

Elementer i Minimum European Health Module

Hvert andet år (LF2YB)

Handicap og andre elementer i Minimum European Health Module

Hvert andet år (LF2YB)

Arbejdsulykker og andre arbejdsrelaterede sundhedsmæssige problemer

Hvert ottende år (LF8YF)

Hovedbeskæftigelsessituation (selvdefineret)

Kvartalsvist (LFQ)

Grundlæggende jobkarakteristika

Kvartalsvist (LFQ)

Beskæftigelsesstatus

Kvartalsvist (LFQ)

Kontraktens varighed

Kvartalsvist (LFQ)

Kontraktens nærmere vilkår

Årligt (LFY)

Fuldtids- eller deltidsansættelse — årsag

Kvartalsvist (LFQ)

Økonomisk afhængig selvstændig erhvervsvirksomhed

Årligt (LFY)

Ledelsesansvar

Årligt (LFY)

Virksomhedsstørrelse

Årligt (LFY)

Arbejdsplads

Kvartalsvist (LFQ)

Arbejde hjemme

Årligt (LFY)

Søgen efter beskæftigelse

Kvartalsvist (LFQ)

Arbejdsvillighed

Kvartalsvist (LFQ)

Til rådighed

Kvartalsvist (LFQ)

Bibeskæftigelse(r)

Kvartalsvist (LFQ)

Søgen efter et andet job

Årligt (LFY)

Underbeskæftigelse

Kvartalsvist (LFQ)

Forening af arbejdsliv og familieliv

Hvert ottende år (LF8YD)

Unge på arbejdsmarkedet

Hvert ottende år (LF8YC)

Arbejdsmarkedssituationen for indvandrere og deres nærmeste efterkommere

Hvert ottende år (LF8YA)

Pension og erhvervsdeltagelse

Hvert ottende år (LF8YB)

Plejebehov

Årligt (LFY)

Jobstart

Kvartalsvist (LFQ)

Hvordan blev jobbet fundet

Årligt (LFY)

Karrierekontinuitet og -afbrydelser

Kvartalsvist (LFQ)

Det seneste jobs grundlæggende karakteristika

Årligt (LFY)

Arbejdstid

Kvartalsvist (LFQ)

Arbejdstidsordninger

Hvert andet år (LF2YA)

Arbejdstilrettelæggelse og arbejdstidsordninger

Hvert ottende år (LF8YE)

Indkomst fra arbejde

Årligt (LFY)

Indkomst fra arbejdsløshedsunderstøttelse

Kvartalsvist (LFQ)

Højeste fuldførte uddannelse

Kvartalsvist (LFQ)

Uddannelsesniveau — nærmere oplysninger, herunder uddannelse, der er afbrudt eller opgivet

Årligt (LFY) og hvert ottende år (LF8YC)

Deltagelse i formel og ikkeformel uddannelse (fire uger)

Kvartalsvist (LFQ)

Deltagelse i formel og ikkeformel uddannelse (12 måneder)

Hvert andet år (LF2YB)

Indkomst og levevilkår

Oplysninger om dataindsamling

Årligt (ILCY)

Identifikation

Årligt (ILCY)

Vægtning

Årligt (ILCY)

Interviewkarakteristika

Årligt (ILCY)

Placering

Årligt (ILCY)

Demografi

Årligt (ILCY)

Statsborgerskab og migrantbaggrund

Årligt (ILCY)

Husstandens sammensætning

Årligt (ILCY)

Husstandens sammensætning — yderligere specifikke oplysninger

Årligt (ILCY)

Varighed af opholdet i landet

Årligt (ILCY)

Handicap og Minimum European Health Module

Årligt (ILCY)

Nærmere oplysninger om sundhedsstatus og handicap

Hvert tredje år (ILC3YB)

Børns sundhed

Hvert tredje år (ILC3YA)

Adgang til sundhedspleje

Årligt (ILCY)

Sundhedspleje

Hvert tredje år (ILC3YB)

Adgang til sundhedspleje (børn)

Hvert tredje år (ILC3YA)

Sundhedsdeterminanter

Hvert tredje år (ILC3YB)

Hovedbeskæftigelsessituation (selvdefineret)

Årligt (ILCY)

Grundlæggende jobkarakteristika

Årligt (ILCY)

Arbejdspladsens karakteristika

Hvert tredje år (ILC3YC)

Kontraktens varighed

Årligt (ILCY)

Beskæftigelsesstatus

Hvert tredje år (ILC3YC)

Nærmere oplysninger om arbejdsmarkedssituation

Årligt (ILCY)

Ledelsesansvar

Årligt (ILCY)

Tidligere erhvervserfaring

Årligt (ILCY)

Aktivitetskalender

Årligt (ILCY)

Arbejdstid

Årligt (ILCY)

Højeste fuldførte uddannelse

Årligt (ILCY)

Uddannelsesniveau — nærmere oplysninger, herunder uddannelse, der er afbrudt eller opgivet

Hvert tredje år (ILC3YC)

Deltagelse i formelle uddannelsesaktiviteter (aktuelt)

Årligt (ILCY)

Livskvalitet

Årligt (ILCY)

Deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter

Hvert sjette år (ILC6YA)

Velfærd

Hvert sjette år (ILC6YA)

Materielle afsavn

Årligt (ILCY)

Afsavn specifikt vedrørende børn

Hvert tredje år (ILC3YA)

Boligens vigtigste karakteristika

Årligt (ILCY)

Nærmere oplysninger om boligforhold, herunder afsavn og beregnet lejeværdi

Hvert tredje år (ILC3YC)

Boligudgifter, herunder nedsatte forsyningsudgifter

Årligt (ILCY)

Nærmiljø

Hvert tredje år (ILC3YC)

Boligproblemer (herunder lejeproblemer) og årsager

Hvert sjette år (ILC6YB)

Brug af tjenesteydelser, herunder pasningsordninger og plejeordninger, der sikrer en uafhængig tilværelse

Hvert sjette år (ILC6YC)

Tjenesteydelsers økonomiske overkommelighed

Hvert sjette år (ILC6YC)

Uopfyldte behov og årsager

Hvert sjette år (ILC6YC)

Børnepasning

Årligt (ILCY)

Indkomst fra arbejde

Årligt (ILCY)

Indkomst fra sociale overførsler

Årligt (ILCY)

Indkomst fra pensioner

Årligt (ILCY)

Anden indkomst, herunder indkomst fra ejendom og kapital og overførsler mellem husstande

Årligt (ILCY)

Faktisk betalte skatter og afgifter efter nedsættelser

Årligt (ILCY)

Samlet årsindkomst på person- og husstandsniveau

Årligt (ILCY)

Overdreven gældsætning, herunder årsager

Hvert sjette år (ILC6YD)

Restancer

Årligt (ILCY)

Formueforhold, herunder ejerskab til bolig

Hvert sjette år (ILC6YD)

Forbrugsforhold

Hvert sjette år (ILC6YD)

Overførsel af gunstige og ugunstige vilkår mellem generationerne

Hvert sjette år (ILC6YB)

Vurdering af egne behov

Hvert sjette år (ILC6YD)

«

22.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 433/27


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/2176

af 12. november 2020

om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 for så vidt angår fradrag af softwareaktiver i egentlige kernekapitalposter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 36, stk. 4, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bestemmelserne om behandling af forsigtigt værdiansatte softwareaktiver, hvis værdi ikke påvirkes negativt af et instituts afvikling, insolvens eller likvidation, blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/876 (2) for at støtte overgangen til en mere digitaliseret banksektor yderligere. Ved forordning (EU) 2019/876 tilføjedes endvidere artikel 36, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, hvorved Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (»EBA«) pålægges at udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere anvendelsen af fradragene i forbindelse med softwareaktiver i egentlige kernekapitalposter. For at sikre sammenhæng mellem bestemmelserne vedrørende kapitalgrundlag og gøre det lettere at anvende dem bør nævnte reguleringsmæssige tekniske standarder indarbejdes i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 241/2014 (3), hvori alle tekniske standarder vedrørende kapitalgrundlag er samlet.

(2)

De kompetente myndigheder hindres ikke i fra sag til sag at granske softwareaktiver, som et institut medtager i kapital, eller i at udøve deres tilsynsbeføjelser, jf. artikel 64 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (4), navnlig hvis beholdningen af investeringer i software kan føre til en uønsket tilsynsmæssig fordel, eller hvis der er mistanke om, at den skønsmargen, de gældende regnskabsregler giver, anvendes af et institut til at omgå denne forordning.

(3)

På grund af den mangfoldighed af software, som anvendes af institutterne, er det vanskeligt på et generelt plan at vurdere, hvilke softwareaktiver der har en realiserbar værdi i tilfælde af afvikling, insolvens eller likvidation, og i givet fald, i hvilket omfang, eller at afgrænse en specifik kategori af software, der ville bevare sin værdi, selv i et sådant scenarie.

(4)

Dertil kommer, at en vurdering, som EBA har foretaget af specifikke tilfælde af tidligere transaktioner, tyder på, at alle softwareaktiver, uden at der skelnes mellem specifikke kategorier, har samme sandsynlighed for at blive afskrevet. Selv i de tilfælde, hvor værdien af softwareaktiver i det mindste delvis er bevaret, ændres levetiden for en sådan software generelt for at tage hensyn til, at en sådan software kun vil blive anvendt af køberen af et institut indtil afslutningen af en migreringsproces. Den indsamlede dokumentation viser, at en sådan migreringsproces typisk løber over 1-3 år. Dette mønster bør afspejles i den tilsynsmæssige behandling af softwareaktiver.

(5)

I betragtning af den begrænsede værdi, softwareaktiverne synes at have i tilfælde af et instituts afvikling, insolvens eller likvidation, er det af afgørende betydning, at den tilsynsmæssige behandling af sådanne aktiver skaber en passende balance mellem på den ene side tilsynsmæssige betænkeligheder og på den anden side værdien af disse aktiver set fra et forretningsmæssigt og økonomisk perspektiv. Den tilsynsmæssige behandling af softwareaktiver bør derfor medføre en vis forsigtighedsmargen i forbindelse med lempelse af egentlige kernekapitalkrav.

(6)

For ikke at indføre yderligere operationelle byrder for institutterne og for at lette de kompetente myndigheders tilsyn bør den tilsynsmæssige behandling af softwareaktiver desuden være enkel at gennemføre og anvende på alle institutter på en standardiseret måde. Den standardiserede tilsynsmæssige behandling bør ikke være til hinder for, at et institut fortsat fuldt ud fratrækker sine softwareaktiver i egentlige kernekapitalposter.

(7)

I betragtning af de hurtige teknologiske ændringer investerer institutterne ofte i vedligeholdelse, forbedringer eller opgraderinger af deres software. For at mindske enhver risiko for regelarbitrage bør sådanne investeringer afskrives separat fra den software, der vedligeholdes, forbedres eller opgraderes, forudsat at disse investeringer indregnes som et immaterielt aktiv i instituttets balance i henhold til de gældende regnskabsregler.

(8)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 241/2014 bør derfor ændres.

(9)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(10)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (5), om en udtalelse.

(11)

I betragtning af den hurtige udbredelse af digitale tjenester som følge af covid-19-pandemien bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014

I delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, litra f), affattes således:

»f)

anvendelsen af fradragene i egentlige kernekapitalposter og andre fradrag i egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter og supplerende kapitalposter, jf. artikel 36, stk. 2 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013«.

2)

Følgende indsættes som artikel 13a:

»Artikel 13a

Fradrag af softwareaktiver, der er klassificeret som immaterielle aktiver i regnskabsmæssig henseende med henblik på artikel 36, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013

1.   Softwareaktiver, der er immaterielle aktiver som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 115), i forordning (EU) nr. 575/2013, fratrækkes i egentlige kernekapitalposter i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 5-8. Det beløb, der skal fratrækkes, fastsættes på grundlag af den tilsynsmæssige akkumulerede afskrivning beregnet i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, 3 og 4.

2.   Institutterne beregner størrelsen af den tilsynsmæssige akkumulerede afskrivning af de i stk. 1 omhandlede softwareaktiver ved at gange det beløb, der fremkommer ved den beregning, der er omhandlet i litra a), med det antal dage, der er omhandlet i litra b):

a)

det beløb, hvormed softwareaktivet oprindeligt blev indregnet i instituttets balance i henhold til de gældende regnskabsregler, divideret med det laveste af følgende:

i)

antal dages levetid for softwareaktivet, som skønnet i regnskabsmæssig henseende

ii)

tre år, udtrykt i dage, begyndende med den dato, der er omhandlet i stk. 3

b)

det antal dage, der er gået siden den dato, der er omhandlet i stk. 3, forudsat at det ikke overstiger den periode, der er omhandlet i nærværende stykkes litra a).

3.   Den tilsynsmæssige akkumulerede afskrivning, der er omhandlet i stk. 1, beregnes fra den dato, hvor softwareaktivet er disponibelt til brug og begynder at blive afskrevet i regnskabsmæssig henseende.

4.   Uanset stk. 3 beregnes den tilsynsmæssige akkumulerede afskrivning, der er omhandlet i stk. 1, hvis et softwareaktiv er erhvervet fra enhver virksomhed, herunder en enhed uden for den finansielle sektor, som tilhører samme koncern som instituttet, fra den dato, hvor dette softwareaktiv begynder at blive afskrevet i den pågældende virksomheds balance i henhold til de gældende regnskabsregler.

5.   Institutter fratrækker i egentlige kernekapitalposter det beløb, der svarer til differencen mellem beløbet i litra a) og beløbet i litra b), hvis det er positivt:

a)

den tilsynsmæssige akkumulerede afskrivning af et softwareaktiv beregnet i overensstemmelse med stk. 2, 3 og 4

b)

summen af den akkumulerede afskrivning og eventuelle akkumulerede tab ved værdiforringelse af det pågældende softwareaktiv, som er indregnet i instituttets balance i henhold til de gældende regnskabsregler.

6.   Uanset stk. 5 skal institutter i egentlige kernekapitalposter fratrække det fulde beløb, hvormed softwareaktivet er indregnet i instituttets balance i henhold til de gældende regnskabsregler, indtil det tidspunkt, hvor softwareaktivet er disponibelt til brug og begynder at blive afskrevet i regnskabsmæssig henseende.

7.   De tilsynsmæssige afskrivninger og fradrag, der er fastlagt i denne artikel, skal foretages særskilt for hvert softwareaktiv.

8.   Institutters investeringer i vedligeholdelse, forbedring eller opgradering af eksisterende softwareaktiver behandles som andre aktiver end de relaterede softwareaktiver, forudsat at disse investeringer indregnes som et immaterielt aktiv i instituttets balance i henhold til de gældende regnskabsregler.

Den tilsynsmæssige akkumulerede afskrivning af disse investeringer i vedligeholdelse, forbedring eller opgradering af eksisterende softwareaktiver beregnes fra den dato, hvor de begynder at blive afskrevet i henhold til de gældende regnskabsregler, jf. dog stk. 6.

Den tilsynsmæssige akkumulerede afskrivning af relaterede eksisterende softwareaktiver beregnes fortsat fra datoen for deres egen begyndelse af afskrivning i regnskabsmæssig henseende og indtil udgangen af perioden med tilsynsmæssig afskrivning bestemt i overensstemmelse med stk. 2, litra a).«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/876 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsordninger, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav, og forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 150 af 7.6.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 241/2014 af 7. januar 2014 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter (EUT L 74 af 14.3.2014, s. 8).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


22.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 433/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2177

af 15. december 2020

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Haricot de Castelnaudary« (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Frankrigs ansøgning om registrering af betegnelsen »Haricot de Castelnaudary« er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (2), jf. artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal betegnelsen »Haricot de Castelnaudary« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Haricot de Castelnaudary« (BGB) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.6. Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet, i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2020.

På Kommissionens vegne

For formanden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 281 af 26.8.2020, s. 2.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


22.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 433/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2178

af 15. december 2020

om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1433 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Pouligny-Saint-Pierre« (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 5. oktober 2020 vedtog Kommissionen gennemførelsesforordning (EU) 2020/1433 (2)om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for betegnelsen »Pouligny-Saint-Pierre« (BOB) i henhold til artikel 52, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012. Ved en fejl blev henvisningen til en overgangsperiode i henhold til artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1151/2012, som Frankrig har indrømmet visse erhvervsdrivende, udeladt i forordning (EU) 2020/1433.

(2)

Ved brev af 20. december 2018 meddelte de franske myndigheder Kommissionen, at der var fastsat en overgangsperiode i henhold til artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1151/2012 frem til den 30. juni 2025 for erhvervsdrivende, der er etableret i Frankrig, og som opfylder betingelserne i nævnte artikel i overensstemmelse med bekendtgørelse af 22. november 2018 om ændring af varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Pouligny-Saint-Pierre«, der blev offentliggjort den 8. december 2018 i Journal Officiel de la République française (Frankrigs statstidende).

(3)

Under den nationale indsigelsesprocedure blev der modtaget otte indsigelser vedrørende mælkens produktionsbetingelser og navnlig vedrørende det i umulige i at overholde den andel af foder, der skal komme fra det geografiske område ifølge varespecifikationen, hvori det hedder, at »foder produceret i det geografiske område (foder + kraftfoder) [skal udgøre] mindst 75 % målt i tørstof af besætningens samlede årlige foderration.« Disse erhvervsdrivende, der i øvrigt lovligt har markedsført »Pouligny-Saint-Pierre« uafbrudt i mindst fem år forud for ansøgningen om registrering, opfylder betingelserne i artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1151/2012. De er derfor blevet indrømmet overgangsperioder, der udløber den 30. juni 2025, og som nu skal godkendes af Kommissionen.

(4)

De berørte erhvervsdrivende er: Earl de Vesche (SIRET-nr. 50317689300017), Ferme des Ages SIRET-nr. 19360598700026), Gaec de Villiers (SIRET-nr. 41293309500017), Jean Barrois (SIRET-nr. 33452601900016), Earl des Grands vents SIRET-nr. 52325005800014), Earl du Start Chiebe (SIRET-nr. 50979878100019), Gaec de la Custière (SIRET-nr. 31928251300013), Gaec des Chinets (SIRET-nr. 35328804600017).

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) 2020/1433 bør derfor berigtiges —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2020/1433 tilføjes følgende artikel:

»Artikel 1a

Den beskyttelse, der ydes i henhold til artikel 1, er omfattet af den overgangsperiode, som Frankrig har fastsat i medfør af artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1151/2012 for de erhvervsdrivende, der opfylder betingelserne i nævnte artikel, efter bekendtgørelsen af 22. november 2018 om ændring af varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Pouligny-St-Pierre«, der blev offentliggjort den 8. december 2018 i Journal Officiel de la République française (Frankrigs statstidende).«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2020.

På Kommissionens vegne

For formanden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1433 af 5. oktober 2020 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Pouligny-Saint-Pierre« (BOB)) (EUT L 331 af 12.10.2020, s. 19).


22.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 433/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2179

af 16. december 2020

om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 57, stk. 4, og artikel 58, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2), bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013. Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2020.

På Kommissionens vegne

For formanden

Gerassimos THOMAS

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering (KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En rektangulær taske af formstøbt silikoneelastomer. Den måler ca. 16,5 cm i længden, 10 cm i højden og 2,5 cm i bredden. Den har en fastgjort håndledsrem af samme materiale og en lukkemekanisme (lynlås).

Varen produceres på én gang med integrerede dele (håndledsrem og lynlås) og har intet indvendigt udstyr.

Varen er bestemt til at bære og beskytte forskellige små genstande.

Se billeder  (*1)

3926 90 97

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 3926 , 3926 90 og 3926 90 97 .

Tarifering under pos. 4202 er udelukket, da denne position kun omfatter de varer, der er direkte nævnt deri, og lignende beholdere (se også de forklarende bemærkninger til HS, pos. 4202 , første afsnit).

Varen svarer på grund af dens objektive kendetegn (især den enkle indvendige side og den lille størrelse) ikke til en kuffert, toilettaske, dokumentmappe, skoletaske eller lignende beholder i første del af pos. 4202 . Varen betragtes ikke som lignende beholder i første del af pos. 4202 , idet den ikke er særligt formet eller tilpasset indvendigt til at opbevare særlige værktøjer med eller uden tilbehør (se også HS, pos. 4202 , tredje afsnit og niende afsnit, litra f). Varen er derfor ikke omfattet af ordlyden i første del af pos. 4202 .

De varer, der er omfattet af anden del af pos. 4202 , skal kun være af materialer specificeret heri eller skal helt eller hovedsageligt være dækket af sådanne materialer eller med papir (se også HS, pos. 4202 , fjerde afsnit).

Eftersom varen består af formstøbt silikoneelastomer, kan den ikke betragtes som en håndtaske med en yderside af folier af plast. Varen er derfor ikke omfattet af ordlyden i andel del af pos. 4202 .

Varen er ikke af den slags, der normalt bæres i lommen eller i håndtasken som f.eks. brilleetuier, tegnebøger, punge, nøgleetuier, cigaretetuier, cigaretuier, pibeetuier og tobakspunge (se også HS, forklarende bemærkninger til underpos. 4202.31, 4202.32 og 4202.39). Varen kan derfor ikke tariferes under underpositionerne 4202.31, 4202.32 og 4202.39.

Varen skal derfor tariferes under KN-kode 3926 90 97 som andre varer af plast.

Image 2

Image 3

Image 4


(*1)  Billederne tjener kun til information.


22.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 433/37


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/2180

af 18. december 2020

om forlængelse af referenceperioden i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1429 om fastsættelse af foranstaltninger for at bidrage til et bæredygtigt jernbanemarked på baggrund af covid-19-udbruddet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1429 af 7. oktober 2020 om fastsættelse af foranstaltninger for at bidrage til et bæredygtigt jernbanemarked på baggrund af covid-19-udbruddet (1), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Covid-19-pandemien har ført til en brat nedgang til i jernbanetrafikken grundet er betydeligt fald i efterspørgslen og direkte foranstaltninger truffet af medlemsstaterne til at inddæmme pandemien.

(2)

Disse omstændigheder ligger uden for jernbaneselskabernes kontrol, og disse virksomheder har haft betydelige likviditetsproblemer og store tab og risikerer i nogle tilfælde at blive insolvente.

(3)

For at afbøde de negative økonomiske virkninger af covid-19-udbruddet og støtte jernbanevirksomhederne giver forordning (EU) 2020/1429 medlemsstaterne mulighed for at give infrastrukturforvalterne tilladelse til at nedsætte, give afkald på eller udsætte betalingen af afgifter for adgang til jernbaneinfrastrukturen. Denne mulighed blev givet fra den 1. marts 2020 til den 31. december 2020 (»referenceperioden«).

(4)

Begrænsninger af mobiliteten i løbet af pandemien havde betydelige virkninger på brugen af personbefordring med jernbane. Pandemien førte også til, at mange sektorer reducerede eller endda indstillede produktionen og dermed mindskede mængden af gods, som blev transporteret af jernbane. De data, som jernbaneinfrastrukturforvalterne i EU-27 har forelagt, viser, at pandemien ramte passagersegmentet hårdere, navnlig den kommercielle passagertransport, hvor udbuddet blev væsentligt reduceret i alle medlemsstater. Mellem marts og september 2020 faldt persontrafikken udtrykt i tog-km med 16,9 % i forhold til samme periode det foregående år, mens godstransporten faldt med 11,1 %. Mellem marts og september 2020 faldt persontrafikken i henhold til forpligtelser til offentlig tjeneste udtrykt i tog-km med 12,2 % i forhold til samme periode det foregående år, mens den kommercielle persontrafik faldt med 37,3 %. I andet kvartal af 2020 faldt trafikken i passager-km med 71,2 % i forhold til samme periode i 2019, mens godstrafikken udtrykt i ton-km faldt med 15,9 %. Denne tendens kan have enorme virkninger på konkurrencen på jernbanepassagermarkederne, virkeliggørelsen af et reelt fælles europæisk jernbaneområde og i sidste ende overgangen til en mere bæredygtig transportsektor, hvor flere mennesker og mere gods transporteres ad jernbane.

(5)

Data fra Verdenssundhedsorganisationen viser, at antallet af registrerede tilfælde pr. dag i Europa er steget igen med et betragteligt antal dage i oktober 2020, hvor der blev registreret over 300 000 nye tilfælde om dagen.

(6)

I november 2020 skønnede Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), at der i hele Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU/EØS) var sket en betydelig yderligere stigning i omfanget af covid-19-infektion, og at den nuværende epidemiologiske situation i de fleste lande giver anledning til alvorlig bekymring, da den udgør en stigende risiko for smitteoverførsel og kræver en øjeblikkelig målrettet indsats på folkesundhedsområdet.

(7)

Som følge af denne udvikling har medlemsstaterne i stigende omfang indført strengere begrænsninger af mobiliteten fra og med oktober. Der er derfor ikke udsigt til en hurtig genopretning af jernbanetrafikken på kort sigt.

(8)

Det forekommer således, at nedgangen i jernbanetransportens omfang i forhold til niveauet i den tilsvarende periode de foregående år, for hvilke referenceværdierne stammer fra 2019, jf. artikel 5, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2020/1429, er vedvarende, og at denne situation er et resultat af følgerne af covid-19-udbruddet.

(9)

Prognoserne viser en meget gradvis genopretning af økonomien over de næste to år, da indikatorerne for forbrugertilliden og økonomiske forventninger er negative. I betragtning af de data, der er tilgængelige for tidligere perioder, vil en forbedring af den folkesundhedsmæssige situation, f.eks. som følge af, at en vaccine bliver tilgængelig, under antagelse af, at en sådan forbedring indtræffer i første halvår af 2021, sandsynligvis først medføre mærkbare positive virkninger på jernbanetransporten med en betragtelig forsinkelse. Sådanne positive virkninger vil sandsynligvis tidligst vise sig fra andet halvår af 2021.

(10)

Det forekommer derfor, at nedgangen i jernbanetransportens omfang i forhold til niveauet i den tilsvarende periode de foregående år sandsynligvis vil vare ved indtil da, og at denne situation er et resultat af følgerne af covid-19-udbruddet.

(11)

Det er derfor nødvendigt at forlænge den referenceperiode, der er fastsat i forordningens artikel 1 indtil udgangen af juni 2021.

(12)

Denne delegerede forordning forventes at træde i kraft efter udløbet af den referenceperiode, der for indeværende er fastsat i artikel 1 i forordning (EU) 2020/1429. For at undgå retsusikkerhed bør nærværende forordning vedtages efter hasteproceduren i forordningens artikel 7, og den bør grundet sagens hastende karakter træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 1 i forordning (EU) nr. 2020/1429 affattes således:

»Artikel 1

Denne forordning fastsætter midlertidige regler for opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur, jf. kapitel IV i direktiv 2012/34/EU. Den finder anvendelse på infrastruktur, der anvendes til indenlandsk og international jernbanetransport, som er omfattet af nævnte direktiv, i perioden fra den 1. marts 2020 til den 30. juni 2021 (»referenceperioden«).«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 333 af 12.10.2020, s. 1.


AFGØRELSER

22.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 433/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/2181

af 17. december 2020

om fastsættelse af kvantitative begrænsninger og om tildeling af kvoter for stoffer, som er kontrolleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, for perioden 1. januar til 31. december 2021

(meddelt under nummer C(2020) 8996)

(Kun den bulgarske, den engelske, den franske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den spanske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (1), særlig artikel 10, stk. 2, og artikel 16, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importerede kontrollerede stoffers overgang til fri omsætning i Unionen er underlagt kvantitative begrænsninger.

(2)

Kommissionen skal fastsætte disse begrænsninger og tildele kvoter til virksomhederne.

(3)

Kommissionen skal endvidere fastsætte, hvilke mængder af andre kontrollerede stoffer end hydrochlorfluorcarboner der må anvendes til væsentlige laboratorie- og analyseformål, og hvilke virksomheder der må anvende dem.

(4)

Når der fastsættes kvoter til væsentlige laboratorie- og analyseformål, skal det sikres, at de kvantitative begrænsninger i artikel 10, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1005/2009 overholdes, under anvendelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 537/2011 (2). Da disse kvantitative begrænsninger også gælder den mængde hydrochlorfluorcarboner, der tillades anvendt til laboratorie- og analyseformål, bør tildelingen også omfatte produktion og import af hydrochlorfluorcarboner til disse formål.

(5)

Kommissionen har udsendt en meddelelse til virksomheder, der har til hensigt at importere eller eksportere kontrollerede stoffer, der nedbryder ozonlaget, til eller fra Den Europæiske Union i 2021, og virksomheder, der har til hensigt at producere eller importere disse stoffer til væsentlige laboratorie- og analyseformål i 2021 (3), og har som følge heraf modtaget erklæringer om planlagt import i 2021.

(6)

Der bør fastsættes kvantitative begrænsninger og kvoter for perioden 1. januar til 31. december 2021 i overensstemmelse med den årlige rapportering i henhold til Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2009 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kvantitative begrænsninger for overgang til fri omsætning

For kontrollerede stoffer, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1005/2009, fastsættes den mængde, som kan overgå til fri omsætning i EU i 2021 fra kilder uden for EU, således:

Kontrollerede stoffer

Mængde (ozonnedbrydende potentiale (ODP) i kg)

Gruppe I (chlorfluorcarbon 11, 12, 113, 114 og 115) og gruppe II (andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner)

500 550,00

Gruppe III (haloner)

25 762 300,00

Gruppe IV (carbontetrachlorid)

24 530 561,00

Gruppe V (1,1,1-trichlorethan)

2 500 000,00

Gruppe VI (methylbromid)

630 835,20

Gruppe VII (hydrobromfluorcarboner)

4 569,16

Gruppe VIII (hydrochlorfluorcarboner)

4 916 159,75

Gruppe IX (bromchlormethan)

264 024,00

Artikel 2

Tildeling af kvoter, der kan overgå til fri omsætning

1.   Der tildeles kvoter for chlorfluorcarbon 11, 12, 113, 114 og 115 og andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner i perioden 1. januar til 31. december 2021 til de virksomheder, der er anført i bilag I, og til de deri angivne formål.

2.   Der tildeles kvoter for haloner i perioden 1. januar til 31. december 2021 til de virksomheder, der er anført i bilag II, og til de deri angivne formål.

3.   Der tildeles kvoter for carbontetrachlorid i perioden 1. januar til 31. december 2021 til de virksomheder, der er anført i bilag III, og til de deri angivne formål.

4.   Der tildeles kvoter for 1,1,1-trichlorethan i perioden 1. januar til 31. december 2021 til de virksomheder, der er anført i bilag IV, og til de deri angivne formål.

5.   Der tildeles kvoter for methylbromid i perioden 1. januar til 31. december 2021 til de virksomheder, der er anført i bilag V, og til de deri angivne formål.

6.   Der tildeles kvoter for hydrobromfluorcarboner i perioden 1. januar til 31. december 2021 til de virksomheder, der er anført i bilag VI, og til de deri angivne formål.

7.   Der tildeles kvoter for hydrochlorfluorcarboner i perioden 1. januar til 31. december 2021 til de virksomheder, der er anført i bilag VII, og til de deri angivne formål.

8.   Der tildeles kvoter for bromchlormethan i perioden 1. januar til 31. december 2021 til de virksomheder, der er anført i bilag VIII, og til de deri angivne formål.

9.   De individuelle virksomhedskvoter er anført i bilag IX.

Artikel

Kvoter til laboratorie- og analyseformål

Der tildeles kvoter for import og produktion af kontrollerede stoffer til anvendelse til laboratorie- og analyseformål i 2021 til virksomhederne på listen i bilag X.

De mængder, som disse virksomheder højst må producere eller importere i 2021 til laboratorie- og analyseformål, er fastsat i bilag XI.

Artikel 4

Gyldighedsperiode

Denne afgørelse finder anvendelse fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Artikel 5

Adressater

Denne afgørelse er rettet til følgende virksomheder:

1

Abcr GmbH

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Tyskland

2

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG

Hewlett-Packard-Str. 8

D-76337 Waldbronn

Tyskland

3

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

4

ARKEMA FRANCE

Rue Estienne d'Orves 420

92705 COLOMBES CEDEX

Frankrig

5

Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH

Bei den Kämpen 22

21220 Seevetal

Tyskland

6

ATELIERS BIGATA SASU

RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN 10

33320 EYSINES

Frankrig

7

BASF Agri-Production S.A.S.

Rue de Verdun 32

76410 Saint-Aubin Les Elbeuf

Frankrig

8

Bayer AG

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Tyskland

9

Biovit d.o.o.

Varazdinska ulica - Odvojak II 15

HR-42000 Varazdin

Kroatien

10

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Buetzflether Sand 2

21683 Stade

Tyskland

11

BTC B.V.

Albert Thijsstraat 17

6471WX Eijgelshoven

Nederlandene

12

Ceram Optec SIA

Skanstes street 7 K-1

LV-1013 Riga

Letland

13

Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 22

3313LA Dordrecht

Nederlandene

14

Daikin Refrigerants Europe GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Tyskland

15

Dyneon GmbH

Industrieparkstr. 1

84508 Burgkirchen

Tyskland

16

EAF protect s.r.o.

Karlovarská 131/50

35002 Cheb 2

Tjekkiet

17

F-Select GmbH

Grosshesseloherstr. 18

81479 München

Tyskland

18

FOT LTD

Ovcha kupel 13

1618 Sofia

Bulgarien

19

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

H-1103 Budapest

Ungarn

20

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hamburg

Tyskland

21

GIELLE INDUSTRIES di Luigi Galantucci

VIA FERRI ROCCO 32

70022 ALTAMURA

Italien

22

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro - Sete Casas

2674-506 Loures

Portugal

23

Hudson Technologies Europe S.r.l.

Via degli Olmetti 39/E

00060 Formello

Italien

24

Hugen Maintenance for Aircraft B.V.

Marketing 43

6921 Duiven

Nederlandene

25

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv

Marketing 43

6921 RE Duiven

Nederlandene

26

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A.

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam

Nederlandene

27

INTERGEO LTD

INDUSTRIAL PARK OF THERMI

57001 THESSALONIKI

Grækenland

28

L'HOTELLIER SAS

Rue Henri Poincaré 4

92160 ANTONY

Frankrig

29

Labmix24 GmbH

Industriestr. 18A

46499 Hamminkeln

Tyskland

30

LABORATORIOS MIRET S.A.

Geminis 4

08228 Terrassa

Spanien

31

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Tyskland

32

Ludwig-Maximilians-University

Butenadtstr. 5-13 (HAUS D)

DE-81377 München

Tyskland

33

Martec SpA

Via dell'industria 1

I-20060 Vignate

Italien

34

MEBROM NV

INDUSTRIELAAN 9

9990 MALDEGEM

Belgien

35

Mebrom Technology NV

Antwerpsesteenweg 45

2830 Willebroek

Belgien

36

Neochema GmbH

Am Kümmerling 37A

55294 Bodenheim

Tyskland

37

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o.

Mialki Szlak 52

80-717 Gdansk

Polen

38

Philipps-Universität Marburg

Biegenstrasse 10

35032 Marburg

Tyskland

39

R.P. CHEM s.r.l.

Via San Michele 47

31032 Casale sul Sile (TV)

Italien

40

Restek GmbH

Schaberweg 23

Bad Homburg

Tyskland

41

Safety Hi-Tech srl

Via Bellini 22

00198 Roma

Italien

42

SANOFI CHIMIE

LE BOURG

63480 VERTOLAYE

Frankrig

43

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k.

Psary Wolnosci 20

51-180 Wroclaw

Polen

44

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl

Rue de Luzais 80

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Frankrig

45

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Tyskland

46

Solvay Fluor GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Tyskland

47

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Frankrig

48

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate

Italien

49

Sterling Chemical Malta Limited

Hal Far Industrial Estate HF 51

1504 FLORIANA

Malta

50

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo - Corciano (PG)

Italien

51

Tazzetti SAU

Calle Roma 2

28813 Torres de la Alameda

Spanien

52

Tazzetti SpA

Corso Europa 600/A

10088 Volpiano

Italien

53

TECHLAB SARL

La tannerie 4C

57072 METZ CEDEX 3

Frankrig

54

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18

D-97076 Würzburg

Tyskland

55

ULTRA Scientific Italia srl

Via emilia 51/D

40011 Anzola emilia

Italien

56

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH

Alt-Herrenwyk 12

23569 Lübeck

Tyskland

57

VALLISCOR EUROPA LIMITED

13-18 City Quay

D02 ED70 Dublin

Irland

58

VATRO-SERVIS d.o.o.

Dravska 61

42202 Trnovec Bartolovecki

Kroatien

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2020.

På Kommissionens vegne

Frans TIMMERMANS

Ledende næstformand


(1)  EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 537/2011 af 1. juni 2011 om ordningen for tildeling af mængder af kontrollerede stoffer, der er tilladt til laboratorie- og analyseformål i EU i henhold til Europa-Parlaments og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EUT L 147 af 2.6.2011, s. 4).

(3)  EUT C 115 af 7.4.2020, s. 14.


BILAG I

Gruppe I og II

Importkvoter for chlorfluorcarbon 11, 12, 113, 114 og 115 og andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare og proceshjælpestof i perioden 1. januar til 31. december 2021.

Virksomhed

Abcr GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)

TEGA — Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)


BILAG II

Gruppe III

Importkvoter for haloner, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare og til kritiske anvendelser i perioden 1. januar til 31. december 2021.

Virksomhed

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH (DE)

Ateliers Bigata SASU (FR)

BASF Agri-Production S.A.S. (FR)

BTC B.V. (NL)

EAF protect s.r.o. (CZ)

Gielle Industries di Luigi Galantucci (IT)

Hugen Maintenance for Aircraft B.V. (NL)

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv (NL)

Intergeo LTD (EL)

L'Hotellier SAS (FR)

Martec SpA (IT)

P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o. (PL)

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k. (PL)

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH (DE)

Vatro-Servis d.o.o. (HR)


BILAG III

Gruppe IV

Importkvoter for carbontetrachlorid, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare og proceshjælpestof i perioden 1. januar til 31. december 2021.

Virksomhed

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE)

Ceram Optec SIA (LV)


BILAG IV

Gruppe V

Importkvoter for 1,1,1-trichlorethan, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare i perioden 1. januar til 31. december 2021.

Virksomhed

Arkema France (FR)


BILAG V

Gruppe VI

Importkvoter for methylbromid, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare i perioden 1. januar til 31. december 2021.

Virksomhed

Abcr GmbH (DE)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Mebrom NV (BE)

Mebrom Technology NV (BE)

Sanofi Chimie (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


BILAG VI

Gruppe VII

Importkvoter for hydrobromfluorcarboner, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare i perioden 1. januar til 31. december 2021.

Virksomhed

Abcr GmbH (DE)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. CHEM s.r.l. (IT)

Sanofi Chimie (FR)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


BILAG VII

Gruppe VIII

Importkvoter for hydrochlorfluorcarboner, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare i perioden 1. januar til 31. december 2021.

Virksomhed

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Bayer AG (DE)

Chemours Netherlands B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)


BILAG VIII

Gruppe IX

Importkvoter for bromchlormethan, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare i perioden 1. januar til 31. december 2021.

Virksomhed

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Laboratorios Miret S.A. (ES)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Valliscor Europa Limited (IE)


BILAG IX

(Kommercielt følsomme oplysninger — behandles fortroligt — må ikke offentliggøres)


BILAG X

Virksomheder, der er berettiget til at fremstille eller importere kontrollerede stoffer til laboratorie- og analyseformål i 2021

De kvoter for kontrollerede stoffer, der må anvendes til laboratorie- og analyseformål, tildeles til:

Virksomhed

Abcr GmbH (DE)

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG (DE)

Arkema France (FR)

Biovit d.o.o. (HR)

Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE)

F-Select GmbH (DE)

FOT LTD (BG)

Gedeon Richter Plc. (HU)

Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT)

Labmix24 GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-University (DE)

Mebrom NV (BE)

Neochema GmbH (DE)

Philipps-Universität Marburg (DE)

Restek GmbH (DE)

Safety Hi-Tech srl (IT)

Sigma Aldrich Chimie sarl (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Techlab SARL (FR)

Ultra Scientific Italia srl (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


BILAG XI

(Kommercielt følsomme oplysninger — behandles fortroligt — må ikke offentliggøres)


22.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 433/55


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/2182

af 18. december 2020

om fastsættelse af det definitive importsvar på Unionens vegne angående fremtidig import af visse kemikalier i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 15. maj 2014 om vedtagelse af Unionens importbeslutninger for bestemte kemikalier i henhold til nævnte forordning

(meddelt under nummer C(2020) 8977)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier (1), særlig artikel 13, stk. 1, andet og tredje afsnit,

efter høring af det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke (PIC) for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel (»konventionen«) er gennemført ved forordning (EU) nr. 649/2012. I overensstemmelse med forordningen skal Kommissionen forelægge konventionens sekretariat definitive eller midlertidige importsvar på Unionens vegne angående den fremtidige import af alle kemikalier, der er omfattet af proceduren for forudgående informeret samtykke (»PIC-proceduren«).

(2)

På det niende møde i partskonferencen under konventionen, som blev afholdt i Genève fra den 29. april til den 10. maj 2019, blev der opnået enighed om at opføre visse kemikalier i konventionens bilag III, hvorved de blev omfattet af PIC-proceduren. Der blev sendt en beslutningsvejledning for hvert kemikalie til Kommissionen den 16. september 2019 med en anmodning om en beslutning angående den fremtidige import af det pågældende kemikalie.

(3)

Phorat er føjet til konventionens bilag III som et pesticid. Markedsføring og anvendelse af phorat som en del af plantebeskyttelsesmidler er forbudt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (3). Endvidere er det forbudt at anvende og bringe phorat i omsætning som en del af biocidholdige produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (4). Der bør derfor ikke gives samtykke i henhold til Rotterdam-konventionen til fremtidig import af phorat til Unionen.

(4)

Hexabromcyclododecan er føjet til konventionens bilag III som et industrikemikalie. Fremstilling, markedsføring og anvendelse af hexabromcyclododecan er forbudt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 (5). Der bør derfor ikke gives samtykke i henhold til Rotterdam-konventionen til fremtidig import af hexabromcyclododecan til Unionen.

(5)

Handelsvaren pentabromdiphenylether (herunder tetra- og pentabromdiphenylether), handelsvaren octabromdiphenylether (herunder hexa- og heptabromdiphenylether) og perfluoroctansulfonsyre, perfluoroctansulfonater, perfluoroctansulfonamider og perfluoroctansulfonyler blev føjet til PIC-proceduren som industrikemikalier på det sjette møde i partskonferencen under konventionen. Importsvar for disse kemikalier er vedtaget ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 15. maj 2014 om vedtagelse af Unionens importbeslutninger for visse kemikalier i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 (6).

(6)

Fremstilling, markedsføring og anvendelse af handelsvaren pentabromdiphenylether (herunder tetra- og pentabromdiphenylether), handelsvaren octabromdiphenylether (herunder hexa- og heptabromdiphenylether) er, med forbehold af visse undtagelser, forbudt i henhold til forordning (EU) 2019/1021. Der bør derfor kun gives samtykke i henhold til Rotterdam-konventionen til fremtidig import af pentabromdiphenylether og handelsvaren octabromdiphenylether til Unionen, såfremt visse betingelser er opfyldt.

(7)

Fremstilling, markedsføring og anvendelse af perfluoroctansulfonsyre, perfluoroctansulfonater, perfluoroctansulfonamider og perfluoroctansulfonyler (PFOS) er, med forbehold af visse undtagelser, forbudt i henhold til forordning (EU) 2019/1021. Der bør derfor kun gives samtykke i henhold til Rotterdam-konventionen til fremtidig import af PFOS til Unionen, såfremt visse betingelser er opfyldt.

(8)

Eftersom den reguleringsmæssige udvikling i Unionen som følge af forordning (EU) 2019/1021 har fundet sted efter vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse af 15. maj 2014, bør nævnte afgørelse ændres —

BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

Importsvarene for phorat og hexabromcyclododecan er anført i bilag I.

Artikel 2

Bilag II til gennemførelsesafgørelse af 15. maj 2014 om vedtagelse af Unionens importbeslutninger for bestemte kemikalier i henhold til forordning (EU) nr. 649/2012 erstattes af nærværende forordnings bilag II.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2020.

På Kommissionens vegne

Virginijus SINKEVIČIUS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60.

(2)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 45).

(6)  EUT C 152 af 20.5.2014, s. 2.


BILAG I

Importsvar for phorat

Image 5

FORMULAR TIL IMPORTSVAR

Land:

Den Europæiske Union

Medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Det Forenede Kongerige — Det Forenede Kongerige udtrådte af Den Europæiske Union den 1. februar 2020. I overgangsperioden, som udløber den 31. december 2020, medmindre den forlænges, finder EU-retten med nogle få begrænsede undtagelser fortsat anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, og enhver henvisning til medlemsstaterne i EU-retten skal forstås som omfattende Det Forenede Kongerige.

PUNKT 1   KEMIKALIE

1.1.

Dansk navn

Phorat

1.2.

CAS-nr.

298-02-2

1.3.

Klasse

Pesticider

Til industriel anvendelse

Meget farlig pesticidformulering

PUNKT 2   ANGIVELSE AF EVENTUELT TIDLIGERE SVAR

2.1.

Første importsvar for dette kemikalie i landet.

2.2.

Der er tale om en ændring af et tidligere svar.

Dato for afgivelse af det tidligere svar: …

PUNKT 3   SVAR VEDRØRENDE FREMTIDIG IMPORT

Endelig beslutning (udfyld punkt 4 nedenfor)

ELLER

Midlertidigt svar (udfyld punkt 5 nedenfor)

PUNKT 4   ENDELIG BESLUTNING I HENHOLD TIL NATIONALE LOVGIVNINGSMÆSSIGE ELLER ADMINISTRATIVE FORANSTALTNINGER

4.1.

Import forbydes

 

 

Er import af kemikaliet fra alle kilder forbudt samtidig?

Ja

Nej

 

 

Forbydes samtidig indenlandsk fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse?

Ja

Nej

4.2.

Import tillades

4.3.

Import tillades på nærmere bestemte vilkår

 

 

De specificerede vilkår er:

 

 

 

 

 

Gælder samme vilkår for import af kemikaliet for alle importkilder?

Ja

Nej

 

 

Gælder der samme vilkår for den indenlandske fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse som for al import?

Ja

Nej

4.4.

 

National lov eller administrativ bestemmelse, som danner grundlag for den endelige beslutning

 

 

Beskrivelse af den nationale lovgivningsmæssige eller administrative foranstaltning:

 

 

I Den Europæiske Union er det forbudt at markedsføre og anvende plantebeskyttelsesmidler, der indeholder phorat, da dette aktivstof ikke er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

Tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, der indeholder phorat, er ligeledes forbudt, da dette aktivstof ikke er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

PUNKT 5   MIDLERTIDIGT SVAR

5.1.

Import forbydes

 

Er import af kemikaliet fra alle kilder forbudt samtidig?

Ja

Nej

 

Forbydes samtidig indenlandsk fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse?

Ja

Nej

5.2.

Import tillades

5.3.

Import tillades på nærmere bestemte vilkår

 

 

De specificerede vilkår er:

 

 

 

 

Gælder samme vilkår for import af kemikaliet for alle importkilder?

Ja

Nej

 

Gælder der samme vilkår for den indenlandske fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse som for al import?

Ja

Nej

5.4.

 

Angivelse af aktiv overvejelse med henblik på at nå frem til en endelig beslutning

 

Er en endelig beslutning under aktiv overvejelse?

Ja

Nej

5.5.

 

Der anmodes om oplysninger eller assistance for at træffe en endelig beslutning

 

Sekretariatet anmoder om følgende yderligere oplysninger:

 

 

 

Det land, der meddelte det endelige lovgivningsmæssige tiltag, anmodes om følgende yderligere oplysninger:

 

 

 

Sekretariatet anmoder om følgende assistance til evaluering af kemikaliet:

 

 

PUNKT 6   ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER, F.EKS.:

Er kemikaliet registreret i landet på nuværende tidspunkt?

Ja

Nej

Er kemikaliet fremstillet i landet?

Ja

Nej

Hvis der svares ja på et af disse spørgsmål:

 

 

Er kemikaliet tiltænkt national anvendelse?

Ja

Nej

Er kemikaliet tiltænkt eksport?

Ja

Nej

Andre bemærkninger

Phorat er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1), hvorved FN's globalt harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier i Unionen gennemføres, klassificeret således:

Akut toksicitet 2 * — H300 — Livsfarlig ved indtagelse.

Akut toksicitet 1 * — H310 — Livsfarlig ved hudkontakt.

Aquatic Acute 1 — H400 — Meget giftig for vandlevende organismer.

Aquatic Chronic 1 — H410 — Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

(* = denne klassificering betragtes som en minimumsklassificering.)

PUNKT 7   UDPEGET NATIONAL MYNDIGHED

Institution

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø

Adresse

Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgien

Navn på ansvarlig person

Dr. Juergen Helbig

Den ansvarlige persons stilling

International Chemicals Policy Coordinator

Tlf.

+32 22988521

Fax

+32 22967616

E-mail

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Dato, underskrift for udpeget national myndighed og officielt stempel:

DEN UDFYLDTE FORMULAR RETURNERES TIL:

Sekretariatet for Rotterdamkonventionen

De Forenede Nationers

Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I — 00100 Rom, Italien

Tlf. +39 0657053441

Fax +39 0657056347

E-mail: pic@pic.int

ELLER

Sekretariatet for Rotterdamkonventionen

FN's miljøprogram

(UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH — 1219 Châtelaine, Genève, Schweiz

Tlf. +41 229178177

Fax +41 229178082

E-mail: pic@pic.int

Importsvar for hexabromcyclododecan

Image 6

FORMULAR TIL IMPORTSVAR

Land:

Den Europæiske Union

Medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Det Forenede Kongerige — Det Forenede Kongerige udtrådte af Den Europæiske Union den 1. februar 2020. I overgangsperioden, som udløber den 31. december 2020, medmindre den forlænges, finder EU-retten med nogle få begrænsede undtagelser fortsat anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, og enhver henvisning til medlemsstaterne i EU-retten skal forstås som omfattende Det Forenede Kongerige.

PUNKT 1   KEMIKALIE

1.1.

Dansk navn

Hexabromcyclododecan

1.2.

CAS-nr.

134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8, 25637-99-4, 3194-55-6

1.3.

Klasse

Pesticider

Til industriel anvendelse

Meget farlig pesticidformulering

PUNKT 2   ANGIVELSE AF EVENTUELT TIDLIGERE SVAR

2.1.

Første importsvar for dette kemikalie i landet.

2.2.

Der er tale om en ændring af et tidligere svar.

Dato for afgivelse af det tidligere svar: …

PUNKT 3   SVAR VEDRØRENDE FREMTIDIG IMPORT

Endelig beslutning (udfyld punkt 4 nedenfor)

ELLER

Midlertidigt svar (udfyld punkt 5 nedenfor)

PUNKT 4   ENDELIG BESLUTNING I HENHOLD TIL NATIONALE LOVGIVNINGSMÆSSIGE ELLER ADMINISTRATIVE FORANSTALTNINGER

4.1.

Import forbydes

 

Er import af kemikaliet fra alle kilder forbudt samtidig?

Ja

Nej

 

Forbydes samtidig indenlandsk fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse?

Ja

Nej

4.2.

Import tillades

4.3.

Import tillades på nærmere bestemte vilkår

 

De specificerede vilkår er:

 

 

 

Gælder samme vilkår for import af kemikaliet for alle importkilder?

Ja

Nej

 

Gælder der samme vilkår for den indenlandske fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse som for al import?

Ja

Nej

4.4.

National lov eller administrativ bestemmelse, som danner grundlag for den endelige beslutning

 

Beskrivelse af den nationale lovgivningsmæssige eller administrative foranstaltning:

 

I Den Europæiske Union er fremstilling, markedsføring og anvendelse af hexabromcyclododecan forbudt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 45).

PUNKT 5   MIDLERTIDIGT SVAR

5.1.

Import forbydes

 

Er import af kemikaliet fra alle kilder forbudt samtidig?

Ja

Nej

 

Forbydes samtidig indenlandsk fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse?

Ja

Nej

5.2.

Import tillades

5.3.

Import tillades på nærmere bestemte vilkår

 

De specificerede vilkår er:

 

 

 

Gælder samme vilkår for import af kemikaliet for alle importkilder?

Ja

Nej

 

Gælder der samme vilkår for den indenlandske fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse som for al import?

Ja

Nej

5.4.

Angivelse af aktiv overvejelse med henblik på at nå frem til en endelig beslutning

 

Er en endelig beslutning under aktiv overvejelse?

Ja

Nej

5.5.

Der anmodes om oplysninger eller assistance for at træffe en endelig beslutning

 

Sekretariatet anmoder om følgende yderligere oplysninger:

 

 

 

Det land, der meddelte det endelige lovgivningsmæssige tiltag, anmodes om følgende yderligere oplysninger:

 

 

 

Sekretariatet anmoder om følgende assistance til evaluering af kemikaliet:

 

 

PUNKT 6   ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER, F.EKS.:

Er kemikaliet registreret i landet på nuværende tidspunkt?

Ja

Nej

Er kemikaliet fremstillet i landet?

Ja

Nej

Hvis der svares ja på et af disse spørgsmål:

 

 

Er kemikaliet tiltænkt national anvendelse?

Ja

Nej

Er kemikaliet tiltænkt eksport?

Ja

Nej

Andre bemærkninger

Hexabromcyclododecan er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1), hvorved FN's globalt harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier i Unionen gennemføres, klassificeret således:

Repro. 2 — H361 — Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.

Lact. — H362 — Kan skade børn, der ammes.

PUNKT 7   UDPEGET NATIONAL MYNDIGHED

Institution

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø

Adresse

Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgien

Navn på ansvarlig person

Dr. Juergen Helbig

Den ansvarlige persons stilling

International Chemicals Policy Coordinator

Tlf.

+32 22988521

Fax

+32 22967616

E-mail

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Dato, underskrift for udpeget national myndighed og officielt stempel: _______________________________

DEN UDFYLDTE FORMULAR RETURNERES TIL:

Sekretariatet for Rotterdam-konventionen

De Forenede Nationers

Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I — 00100 Rom, Italien

Tlf. +39 0657053441

Fax +39 0657056347

E-mail: pic@pic.int

ELLER

Sekretariatet for Rotterdam-konventionen

FN's miljøprogram

(UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH — 1219 Châtelaine, Genève, Schweiz

Tlf. +41 229178177

Fax +41 229178082

E-mail: pic@pic.int


BILAG II

Importsvar for handelsvaren pentabromdiphenylether

Image 7

FORMULAR TIL IMPORTSVAR

Land:

Den Europæiske Union

Medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Det Forenede Kongerige — Det Forenede Kongerige udtrådte af Den Europæiske Union den 1. februar 2020. I overgangsperioden, som udløber den 31. december 2020, medmindre den forlænges, finder EU-retten med nogle få begrænsede undtagelser fortsat anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, og enhver henvisning til medlemsstaterne i EU-retten skal forstås som omfattende Det Forenede Kongerige.

PUNKT 1   KEMIKALIE

1.1.

Dansk navn

Handelsvaren pentabromdiphenylether, herunder:

tetrabromdiphenylether

— pentabromdiphenylether

1.2.

CAS-nr.

40088-47-9 — tetrabromdiphenylether

32534-81-9 — pentabromdiphenylether

1.3.

Klasse

Pesticider

Til industriel anvendelse

Meget farlig pesticidformulering

PUNKT 2   ANGIVELSE AF EVENTUELT TIDLIGERE SVAR

2.1.

Første importsvar for dette kemikalie i landet.

2.2.

Der er tale om en ændring af et tidligere svar.

Dato for afgivelse af det tidligere svar: …18. juni 2014 …

PUNKT 3   SVAR VEDRØRENDE FREMTIDIG IMPORT

Endelig beslutning (udfyld punkt 4 nedenfor)

ELLER

Midlertidigt svar (udfyld punkt 5 nedenfor)

PUNKT 4   ENDELIG BESLUTNING I HENHOLD TIL NATIONALE LOVGIVNINGSMÆSSIGE ELLER ADMINISTRATIVE FORANSTALTNINGER

4.1.

Import forbydes

 

Er import af kemikaliet fra alle kilder forbudt samtidig?

Ja

Nej

 

Forbydes samtidig indenlandsk fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse?

Ja

Nej

4.2.

Import tillades

4.3.

Import tillades på nærmere bestemte vilkår

 

De specificerede vilkår er:

 

I henhold til forordning (EU) 2019/1021 er markedsføring og anvendelse af handelsvaren pentabromdiphenylether kun tilladt i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU, hvorved følgende bestemmelser finder anvendelse:

Import af handelsvaren pentabromdiphenylether er kun tilladt til at bringe kabler til eller reservedele til reparation af udstyr, genbrug, opdatering af funktioner eller opgradering af kapacitet af følgende i omsætning:

a)

elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2006

b)

medicinsk udstyr bragt i omsætning inden den 22. juli 2014

c)

medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik bragt i omsætning inden den 22. juli 2016

d)

overvågnings- og reguleringsinstrumenter bragt i omsætning inden den 22. juli 2014

e)

industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter bragt i omsætning inden den 22. juli 2017

f)

alt andet EEE, der var uden for anvendelsesområdet for direktiv 2002/95/EF og er bragt i omsætning inden den 22. juli 2019

g)

EEE, der er omfattet af en fritagelse, og som blev bragt i omsætning, inden fritagelsen udløb, for så vidt angår den relevante fritagelse.

Ved reservedel forstås en separat del af EEE, som kan udskifte en del af EEE. EEE kan ikke fungere efter hensigten uden den pågældende del af EEE. EEE's funktionsdygtighed genetableres eller øges, når den pågældende del erstattes af en reservedel.

 

Gælder samme vilkår for import af kemikaliet for alle importkilder?

Ja

Nej

 

Gælder der samme vilkår for den indenlandske fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse som for al import?

Ja

Nej

4.4.

National lov eller administrativ bestemmelse, som danner grundlag for den endelige beslutning

 

Beskrivelse af den nationale lovgivningsmæssige eller administrative foranstaltning:

 

I Den Europæiske Union er fremstilling, markedsføring og anvendelse af tetrabromdiphenylether og pentabromdiphenylether, med forbehold af visse undtagelser, forbudt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 45).

PUNKT 5   MIDLERTIDIGT SVAR

5.1.

Import forbydes

 

Er import af kemikaliet fra alle kilder forbudt samtidig?

Ja

Nej

 

Forbydes samtidig indenlandsk fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse?

Ja

Nej

5.2.

Import tillades

5..3

Import tillades på nærmere bestemte vilkår

 

De specificerede vilkår er:

 

 

 

Gælder samme vilkår for import af kemikaliet for alle importkilder?

Ja

Nej

 

Gælder der samme vilkår for den indenlandske fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse som for al import?

Ja

Nej

5.4.

Angivelse af aktiv overvejelse med henblik på at nå frem til en endelig beslutning

 

Er en endelig beslutning under aktiv overvejelse?

Ja

Nej

5.5.

Der anmodes om oplysninger eller assistance for at træffe en endelig beslutning

 

Sekretariatet anmoder om følgende yderligere oplysninger:

 

 

 

Det land, der meddelte det endelige lovgivningsmæssige tiltag, anmodes om følgende yderligere oplysninger:

 

 

 

Sekretariatet anmoder om følgende assistance til evaluering af kemikaliet:

 

 

PUNKT 6   ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER, F.EKS.:

Er kemikaliet registreret i landet på nuværende tidspunkt?

Ja

Nej

Er kemikaliet fremstillet i landet?

Ja

Nej

Hvis der svares ja på et af disse spørgsmål:

 

 

Er kemikaliet tiltænkt national anvendelse?

Ja

Nej

Er kemikaliet tiltænkt eksport?

Ja

Nej

Andre bemærkninger

Pentabromdiphenylether er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1), hvorved FN's globalt harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier i Unionen gennemføres, klassificeret således:

Lact. — H362 — Kan skade børn, der ammes.

STOT RE 2 * — H373 — Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Aquatic Acute 1 — H400 — Meget giftig for vandlevende organismer.

Aquatic Chronic 1 — H410 — Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

(* = denne klassificering betragtes som en minimumsklassificering.)

PUNKT 7   UDPEGET NATIONAL MYNDIGHED

Institution

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø

Adresse

Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, Belgien

Navn på ansvarlig person

Dr. Juergen Helbig

Den ansvarlige persons stilling

International Chemicals Policy Coordinator

Tlf.

+32 22988521

Fax

+32 22967616

E-mail

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Dato, underskrift for udpeget national myndighed og officielt stempel: _______________________________

DEN UDFYLDTE FORMULAR RETURNERES TIL:

Sekretariatet for Rotterdam-konventionen

De Forenede Nationers

Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I — 00100 Rom, Italien

Tlf. +39 0657053441

Fax +39 0657056347

E-mail: pic@pic.int

ELLER

Sekretariatet for Rotterdam-konventionen

FN's miljøprogram

(UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH — 1219 Châtelaine, Genève, Schweiz

Tlf. +41 229178177

Fax +41 229178082

E-mail: pic@pic.int

Importsvar for handelsvaren octabromdiphenylether

Image 8

FORMULAR TIL IMPORTSVAR

Land:

Den Europæiske Union

Medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Det Forenede Kongerige — Det Forenede Kongerige udtrådte af Den Europæiske Union den 1. februar 2020. I overgangsperioden, som udløber den 31. december 2020, medmindre den forlænges, finder EU-retten med nogle få begrænsede undtagelser fortsat anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, og enhver henvisning til medlemsstaterne i EU-retten skal forstås som omfattende Det Forenede Kongerige.

PUNKT 1   KEMIKALIE

1.1.

Dansk navn

handelsvaren octabromdiphenylether, herunder:

hexabromdiphenylether

heptabromdiphenylether

1.2.

CAS-nr.

36483-60-0 — hexabromdiphenylether

68928-80-3 — heptabromdiphenylether

1.3.

Klasse

Pesticider

Til industriel anvendelse

Meget farlig pesticidformulering

PUNKT 2   ANGIVELSE AF EVENTUELT TIDLIGERE SVAR

2.1.

Første importsvar for dette kemikalie i landet.

2.2.

Der er tale om en ændring af et tidligere svar.

Dato for afgivelse af det tidligere svar: …18. juni 2014 …

PUNKT 3   SVAR VEDRØRENDE FREMTIDIG IMPORT

Endelig beslutning (udfyld punkt 4 nedenfor)

ELLER

Midlertidigt svar (udfyld punkt 5 nedenfor)

PUNKT 4   ENDELIG BESLUTNING I HENHOLD TIL NATIONALE LOVGIVNINGSMÆSSIGE ELLER ADMINISTRATIVE FORANSTALTNINGER

4.1.

Import forbydes

 

Er import af kemikaliet fra alle kilder forbudt samtidig?

Ja

Nej

 

Forbydes samtidig indenlandsk fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse?

Ja

Nej

4.2.

Import tillades

4.3.

Import tillades på nærmere bestemte vilkår

 

De specificerede vilkår er:

 

I henhold til forordning (EU) 2019/1021 er markedsføring og anvendelse af handelsvaren octabromdiphenylether kun tilladt i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU, hvorved følgende bestemmelser finder anvendelse:

Import af handelsvaren octabromdiphenylether er kun tilladt til at bringe kabler til eller reservedele til reparation af udstyr, genbrug, opdatering af funktioner eller opgradering af kapacitet af følgende i omsætning:

a)

elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2006

b)

medicinsk udstyr bragt i omsætning inden den 22. juli 2014

c)

medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik bragt i omsætning inden den 22. juli 2016

d)

overvågnings- og reguleringsinstrumenter bragt i omsætning inden den 22. juli 2014

e)

industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter bragt i omsætning inden den 22. juli 2017

f)

alt andet EEE, der var uden for anvendelsesområdet for direktiv 2002/95/EF og er bragt i omsætning inden den 22. juli 2019

g)

EEE, der er omfattet af en fritagelse, og som blev bragt i omsætning, inden fritagelsen udløb, for så vidt angår den relevante fritagelse.

Ved reservedel forstås en separat del af EEE, som kan udskifte en del af EEE. EEE kan ikke fungere efter hensigten uden den pågældende del af EEE. EEE's funktionsdygtighed genetableres eller øges, når den pågældende del erstattes af en reservedel.

 

Gælder samme vilkår for import af kemikaliet for alle importkilder?

Ja

Nej

 

Gælder der samme vilkår for den indenlandske fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse som for al import?

Ja

Nej

4.4.

National lov eller administrativ bestemmelse, som danner grundlag for den endelige beslutning

 

Beskrivelse af den nationale lovgivningsmæssige eller administrative foranstaltning:

 

I Den Europæiske Union er fremstilling, markedsføring og anvendelse af hexabromdiphenylether og heptabromdiphenylether forbudt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 45).

PUNKT 5   MIDLERTIDIGT SVAR

5.1.

Import forbydes

 

Er import af kemikaliet fra alle kilder forbudt samtidig?

Ja

Nej

 

Forbydes samtidig indenlandsk fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse?

Ja

Nej

5.2.

Import tillades

5.3.

Import tillades på nærmere bestemte vilkår

 

De specificerede vilkår er:

 

 

 

Gælder samme vilkår for import af kemikaliet for alle importkilder?

Ja

Nej

 

Gælder der samme vilkår for den indenlandske fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse som for al import?

Ja

Nej

5.4.

Angivelse af aktiv overvejelse med henblik på at nå frem til en endelig beslutning

 

Er en endelig beslutning under aktiv overvejelse?

Ja

Nej

5.5.

Der anmodes om oplysninger eller assistance for at træffe en endelig beslutning

 

Sekretariatet anmoder om følgende yderligere oplysninger:

 

 

 

Det land, der meddelte det endelige lovgivningsmæssige tiltag, anmodes om følgende yderligere oplysninger:

 

 

 

Sekretariatet anmoder om følgende assistance til evaluering af kemikaliet:

 

 

PUNKT 6   ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER, F.EKS.:

Er kemikaliet registreret i landet på nuværende tidspunkt?

Ja

Nej

Er kemikaliet fremstillet i landet?

Ja

Nej

Hvis der svares ja på et af disse spørgsmål:

 

 

Er kemikaliet tiltænkt national anvendelse?

Ja

Nej

Er kemikaliet tiltænkt eksport?

Ja

Nej

Andre bemærkninger

 

PUNKT 7   UDPEGET NATIONAL MYNDIGHED

Institution

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø

Adresse

Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, Belgien

Navn på ansvarlig person

Dr. Juergen Helbig

Den ansvarlige persons stilling

International Chemicals Policy Coordinator

Tlf.

+32 22988521

Fax

+32 22967616

E-mail

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Dato, underskrift for udpeget national myndighed og officielt stempel: ___________________________________

DEN UDFYLDTE FORMULAR RETURNERES TIL:

Sekretariatet for Rotterdam-konventionen

De Forenede Nationers

Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I — 00100 Rom, Italien

Tlf. +39 0657053441

Fax +39 0657056347

E-mail: pic@pic.int

ELLER

Sekretariatet for Rotterdam-konventionen

FN's miljøprogram

(UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH — 1219 Châtelaine, Genève, Schweiz

Tlf. +41 229178177

Fax +41 229178082

E-mail: pic@pic.int

Importsvar for perfluoroctansulfonsyre, perfluoroctansulfonater, perfluoroctansulfonamider og perfluoroctansulfonyler

Image 9

FORMULAR TIL IMPORTSVAR

Land:

Den Europæiske Union

Medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Det Forenede Kongerige — Det Forenede Kongerige udtrådte af Den Europæiske Union den 1. februar 2020. I overgangsperioden, som udløber den 31. december 2020, medmindre den forlænges, finder EU-retten med nogle få begrænsede undtagelser fortsat anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, og enhver henvisning til medlemsstaterne i EU-retten skal forstås som omfattende Det Forenede Kongerige.

PUNKT 1   KEMIKALIE

1.1.

Dansk navn

Perfluoroctansulfonsyre, perfluoroctansulfonater, perfluoroctansulfonamider og perfluoroctansulfonyler


1.2.

CAS-nr.

Relevante CAS-numre:

1763-23-1 — perfluoroctansulfonsyre

2795-39-3 — kaliumperfluoroctansulfonat

29457-72-5 — lithiumperfluoroctansulfonat

29081-56-9 — ammoniumperfluoroctansulfonat

70225-14-8 — diethanolaminperfluoroctansulfonat

56773-42-3 — tetraethylammoniumperfluoroctansulfonat

251099-16-8 — didecyldimethylammoniumperfluoroctansulfonat

4151-50-2 — N-ethylperfluoroctansulfonamid

31506-32-8 — N-methylperfluoroctansulfonamid

1691-99-2 — N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluoroctansulfonamid

24448-09-7 — N-(2-hydroxyethyl)-N-methylperfluoroctansulfonamid

307-35-7 — perfluoroctansulfonylfluorid


1.3.

Klasse

☐ Pesticider

☒ Til industriel anvendelse

☐ Meget farlig pesticidformulering

PUNKT 2   ANGIVELSE AF EVENTUELT TIDLIGERE SVAR

2.1.

Første importsvar for dette kemikalie i landet.

2.2.

Der er tale om en ændring af et tidligere svar.

Dato for afgivelse af det tidligere svar: …18. juni 2014 …

PUNKT 3   SVAR VEDRØRENDE FREMTIDIG IMPORT

Endelig beslutning (udfyld punkt 4 nedenfor)

ELLER

Midlertidigt svar (udfyld punkt 5 nedenfor)

PUNKT 4   ENDELIG BESLUTNING I HENHOLD TIL NATIONALE LOVGIVNINGSMÆSSIGE ELLER ADMINISTRATIVE FORANSTALTNINGER

4.1.

Import forbydes

 

Er import af kemikaliet fra alle kilder forbudt samtidig?

Ja

Nej

 

Forbydes samtidig indenlandsk fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse?

Ja

Nej

4.2.

Import tillades

4.3.

Import tillades på nærmere bestemte vilkår

 

De specificerede vilkår er:

 

Import af perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS) skal finde sted i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 45), hvori følgende er fastsat:

1.

Fremstilling, markedsføring og anvendelse af PFOS er forbudt, såvel alene som indeholdt i blandinger og artikler.

2.

Forbuddet finder ikke anvendelse på PFOS, der forekommer som utilsigtede sporforureninger i stoffer, blandinger eller artikler, når

a)

koncentrationen af PFOS er på 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) eller derunder, hvor det er til stede i stoffer eller blandinger, eller

b)

koncentrationen af PFOS i halvfabrikata eller artikler eller dele heraf er mindre end 0,1 vægtprocent, beregnet på grundlag af massen af strukturelt eller mikrostrukturelt forskellige dele, der indeholder PFOS, eller for tekstiler eller andre materialer med coating, hvis mængden af PFOS udgør mindre end 1 μg/m2 af det coatede materiale.

3.

Hvis den mængde PFOS, der frigives til miljøet, minimeres, tillades fremstilling og markedsføring til følgende specifikke anvendelser, forudsat at medlemsstaterne hvert fjerde år indberetter til Kommissionen om, hvor langt afviklingen af PFOS er nået:

dughindrende midler til brug ved ikke-dekorativ hårdforkromning i lukkede systemer.

 

Gælder samme vilkår for import af kemikaliet for alle importkilder?

Ja

Nej

 

Gælder der samme vilkår for den indenlandske fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse som for al import?

Ja

Nej

4.4.

National lov eller administrativ bestemmelse, som danner grundlag for den endelige beslutning

 

Beskrivelse af den nationale lovgivningsmæssige eller administrative foranstaltning:

 

I Den Europæiske Union er fremstilling, markedsføring og anvendelse af perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS) forbudt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 45). I forordningen gives der imidlertid mulighed for specifikke undtagelser, jf. punkt 4.3.

PUNKT 5   MIDLERTIDIGT SVAR

5.1.

Import forbydes

 

Er import af kemikaliet fra alle kilder forbudt samtidig?

Ja

Nej

 

Forbydes samtidig indenlandsk fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse?

Ja

Nej

5.2.

Import tillades

5.3.

Import tillades på nærmere bestemte vilkår

 

De specificerede vilkår er:

 

 

 

Gælder samme vilkår for import af kemikaliet for alle importkilder?

Ja

Nej

 

Gælder der samme vilkår for den indenlandske fremstilling af kemikaliet til indenlandsk anvendelse som for al import?

Ja

Nej

5.4.

Angivelse af aktiv overvejelse med henblik på at nå frem til en endelig beslutning

 

Er en endelig beslutning under aktiv overvejelse?