ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 432

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
21. december 2020


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/2170 af 16. december 2020 om anvendelse af Unionens toldkontingenter og andre importkontingenter

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/2171 af 16. december 2020 om ændring af bilag IIa til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009, for så vidt angår udstedelse af en generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

4

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/2172 af 16. december 2020 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces

7

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

21.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 432/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/2170

af 16. december 2020

om anvendelse af Unionens toldkontingenter og andre importkontingenter

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (»udtrædelsesaftalen«) blev indgået på Unionens vegne ved Rådets afgørelse (EU) 2020/135 (2) og trådte i kraft den 1. februar 2020.

(2)

Artikel 4 i protokollen om Irland/Nordirland, der er knyttet som bilag til udtrædelsesaftalen (»protokollen«), gentager, at Nordirland er en del af Det Forenede Kongeriges toldområde, og at intet i protokollen er til hinder for, at Det Forenede Kongerige inkluderer Nordirland i det geografiske anvendelsesområde for dets lister over indrømmelser, der er vedlagt som bilag til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (GATT 1994).

(3)

Protokollens artikel 13, stk. 1, fastsætter, at enhver henvisning til Unionens toldområde i de relevante bestemmelser i protokollen eller i de bestemmelser i EU-retten, der i medfør af protokollen finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, for så vidt angår Nordirland, uanset andre bestemmelser i protokollen skal læses som omfattende Nordirlands landterritorium.

(4)

I henhold til protokollens artikel 5, stk. 3, finder Unionens toldlovgivning som defineret i artikel 5, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (3) anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, for så vidt angår Nordirland. Disse bestemmelser sammenholdt med protokollens artikel 5, stk. 1, første og andet afsnit, for så vidt angår varer, der indføres i Nordirland fra lande uden for Unionen, betyder, at Unionens toldmæssige foranstaltninger, herunder toldkontingenter i henhold til den fælles toldtarif eller relevante internationale aftaler, ville finde anvendelse på sådanne varer, hvor der er en risiko for, at de pågældende varer efterfølgende indføres i Unionen. Disse toldkontingenter omfatter importtoldkontingenter i Unionens lister over forpligtelser i henhold til GATT 1994, importtoldkontingenter aftalt i Unionens bilaterale internationale aftaler, herunder kontingenter omfattet af en undtagelse fra oprindelsesreglerne, importtoldkontingenter under Unionens handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger, andre autonome importtoldkontingenter og eksporttoldkontingenter, der er fastsat i aftaler med tredjelande.

(5)

I henhold til protokollens artikel 5, stk. 4, finder de EU-retlige bestemmelser, der er opført i bilag 2 til protokollen, også anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, for så vidt angår Nordirland, på de betingelser, der er fastsat i nævnte bilag. Nævnte bilag omfatter EU-lovgivning, der indeholder bestemmelser om visse importkontingenter.

(6)

De bilaterale ordninger mellem Unionen og Det Forenede Kongerige i henhold til protokollen medfører ikke rettigheder og forpligtelser for tredjelande. Enhver import i henhold til Unionens importtoldkontingenter eller andre importkontingenter, der finder anvendelse på varer med oprindelse i et tredjeland, der er indført i Nordirland, kan derfor ikke medregnes i dette tredjelands rettigheder over for Unionen, medmindre tredjelandet har indvilliget heri. Denne situation udgør en risiko for et velfungerende indre marked i Unionen og for den fælles handelspolitiks integritet ved at tillade mulig omgåelse af Unionens toldkontingenter eller andre importkontingenter.

(7)

For at imødegå denne risiko bør Unionens importtoldkontingenter og andre importkontingenter kun være tilgængelige for varer, der importeres og overgår til fri omsætning i Unionen og ikke for varer importeret og overgået til fri handel i Nordirland.

(8)

Enhver aftale mellem Unionen og et tredjeland, der fastsætter eksporttoldkontingenter, finder kun anvendelse på varer, der importeres inden for Unionen. Derfor kunne det pågældende tredjeland nægte at udstede eksporttilladelser for direkte import til Nordirland.

(9)

I medfør af protokollens artikel 5, stk. 3 og 4, sammenholdt med artikel 13, stk. 3, finder denne forordning også anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, for så vidt angår Nordirland —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Varer, der importeres fra lande uden for Unionen, behandles kun i henhold til Unionens importtoldkontingenter eller andre importkontingenter eller i henhold til eksportoldkontingenter, der anvendes af tredjelande, hvis disse varer overgår til fri omsætning i følgende områder:

Kongeriget Belgiens område

Republikken Bulgariens område

Den Tjekkiske Republiks område

Kongeriget Danmarks område, med undtagelse af Færøerne og Grønland

Forbundsrepublikken Tysklands område, med undtagelse af øen Helgoland og Büsingenområdet (traktat af 23. november 1964 mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Det Schweiziske Forbund)

Republikken Estlands område

Irlands område

Den Hellenske Republiks område

Kongeriget Spaniens område, med undtagelse af Ceuta og Melilla

den Franske Republiks område, med undtagelse af de franske oversøiske lande og territorier, på hvilke bestemmelserne i fjerde del i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse, men inklusive Monacos område, således som det er fastlagt i den toldkonvention, der blev undertegnet i Paris den 18. maj 1963 (Journal Officiel de la République française af 27. september 1963, s. 8679)

Republikken Kroatiens område

Den Italienske Republiks område, med undtagelse af kommunen Livigno

Republikken Cyperns område, i overensstemmelse med bestemmelserne i tiltrædelsesakten af 2003

Republikken Letlands område

Republikken Litauens område

Storhertugdømmet Luxembourgs område

Ungarns område

Maltas område

Kongeriget Nederlandenes område i Europa

Republikken Østrigs område

Republikken Polens område

Den Portugisiske Republiks område

Rumæniens område

Republikken Sloveniens område

Den Slovakiske Republiks område

Republikken Finlands område

Kongeriget Sveriges område og

det Forenede Kongeriges baseområder Akrotiri og Dhekelia, således som de er defineret i traktaten om oprettelse af Republikken Cypern, der blev undertegnet i Nicosia den 16. august 1960.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2020.

På Europa-Parlamentets vegne

D. M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 26.11.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 4.12.2020.

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2020/135 af 30. januar 2020 om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).


21.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 432/4


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/2171

af 16. december 2020

om ændring af bilag IIa til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009, for så vidt angår udstedelse af en generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). I overensstemmelse med denne artikel blev aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (2) (»udtrædelsesaftalen«) indgået på Unionens vegne ved Rådets afgørelse (EU) 2020/135 (3).

(2)

I henhold til betingelserne i udtrædelsesaftalen er Det Forenede Kongerige ikke længere medlem af Den Europæiske Union siden den 31. januar 2020, og Unionens primære og afledte ret ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, når den periode, der er fastsat i udtrædelsesaftalen, udløber den 31. december 2020.

(3)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 (4) er der indført en fælles ordning for kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse for at fremme sikkerheden i Unionen og på internationalt plan og skabe lige vilkår for EU-eksportører.

(4)

Forordning (EF) nr. 428/2009 indeholder bestemmelser om generelle EU-udførselstilladelser, der letter kontrollen med lavrisikoudførsel af produkter med dobbelt anvendelse til visse tredjelande. I øjeblikket er Australien, Canada, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz, herunder Liechtenstein, og Amerikas Forenede Stater omfattet af den generelle EU-udførselstilladelse nr. EU001.

(5)

Det Forenede Kongerige er part i de relevante internationale traktater, er medlem af internationale ikkespredningsregimer og opretholder fortsat fuld overholdelse af samtlige forpligtelser og tilsagn i den forbindelse.

(6)

Det Forenede Kongerige anvender forholdsmæssige og passende kontroller, der effektivt tager højde for overvejelser om den tiltænkte endelige anvendelse og faren for omdirigering, i overensstemmelse med bestemmelserne og målene i forordning (EF) nr. 428/2009.

(7)

Tilføjelsen af Det Forenede Kongerige til listen over lande, der er omfattet af den generelle EU-udførselstilladelse nr. EU001, vil ikke påvirke sikkerheden i Unionen eller den internationale sikkerhed i negativ retning.

(8)

Idet Det Forenede Kongerige er et vigtigt bestemmelsessted for produkter med dobbelt anvendelse, der er fremstillet i Unionen, bør Det Forenede Kongerige tilføjes til listen over bestemmelsessteder, der er omfattet af den generelle EU-udførselstilladelse nr. EU001, for at sikre en ensartet og konsekvent anvendelse af kontrol i hele Unionen, for at fremme lige vilkår for EU-eksportører og for at undgå en unødvendig administrativ byrde, samtidig med at sikkerheden i Unionen og den internationale sikkerhed beskyttes.

(9)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det for at virkeliggøre de grundlæggende mål om at undgå uforholdsmæssige offentlige afbrydelser og uforholdsmæssige administrative byrder for Unionens eksport af produkter med dobbelt anvendelse til Det Forenede Kongerige nødvendigt og hensigtsmæssigt at fastsætte regler for Det Forenede Kongeriges inddragelse i den generelle EU-udførselstilladelse nr. EU001. Denne forordning går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål, jf. artikel 5, stk. 4, i TEU.

(10)

I betragtning af sagens hastende karakter som følge af omstændighederne omkring Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen bør der ske en fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(11)

Denne forordning bør træde i kraft hurtigst muligt dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og bør finde anvendelse fra den 1. januar 2021 for at sikre, at Det Forenede Kongerige straks medtages i den generelle EU-udførselstilladelse nr. EU001 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag IIa til forordning (EF) nr. 428/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I overskriften erstattes »Udførsel til Australien, Canada, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz, herunder Liechtenstein, og Amerikas Forenede Stater« af følgende:

»Udførsel til Australien, Canada, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz, herunder Liechtenstein, Det Forenede Kongerige og Amerikas Forenede Stater«.

2)

I del 2 indsættes følgende led efter sjette led:

»—

Det Forenede Kongerige (uden at dette dog berører anvendelsen af denne forordning på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland i overensstemmelse med bilag 2, punkt 47, i protokollen om Irland/Nordirland (»protokollen«) vedhæftet til aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (*1), der indeholder en liste over de bestemmelser i EU-retten, der er omhandlet i protokollens artikel 5, stk. 4)

(*1)  Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).«"

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2020.

På Europa-Parlamentets vegne

D. M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 26.11.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 4.12.2020.

(2)  Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2020/135 af 30. januar 2020 om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1).


21.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 432/7


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/2172

af 16. december 2020

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 (2) indrømmedes der ubegrænset toldfri adgang til EU-markedet for næsten alle varer med oprindelse i de lande og territorier, der deltager i stabiliserings- og associeringsprocessen, i det omfang og indtil det tidspunkt, hvor der blev indgået bilaterale aftaler med disse præferenceberettigede parter.

(2)

Der er nu indgået stabiliserings- og associeringsaftaler med alle seks præferenceberettigede parter. Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo (*) på den anden side er den sidste aftale, der er blevet indgået, og den trådte i kraft den 1. april 2016.

(3)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1464 (3) blev forordning (EF) nr. 1215/2009 ændret, således at de bilaterale præferencer, der er tildelt Kosovo, blev ophævet, men de unilaterale præferencer, der er tildelt alle præferenceberettigede parter på Vestbalkan i form af en toldsuspension for varer, der er omfattet af den kombinerede nomenklaturs kapital 7 og 8, og deres adgang til det globale toldkontingent for vin på 30 000 hl, blev opretholdt.

(4)

I betragtning af forskellene i omfanget af toldliberaliseringen under ordningerne i henhold til stabiliserings- og associeringsaftalerne mellem Unionen og alle deltagere i stabiliserings- og associeringsprocessen, og de præferencer, som er indrømmet i henhold til forordning (EF) nr. 1215/2009, er det hensigtsmæssigt at forlænge anvendelsesperioden for forordning (EF) nr. 1215/2009 indtil den 31. december 2025.

(5)

Forlængelsen af anvendelsesperioden for forordning (EF) nr. 1215/2009 anses for at være en passende garanti for Unionens øgede engagement i og opbakning til Vestbalkans handelsintegration. Det nuværende system med autonome handelsforanstaltninger er fortsat en værdifuld støtte for økonomierne for partnerne på Vestbalkan.

(6)

Derudover skal betegnelsen af to præferenceberettigede parter ændres for at afspejle den senest vedtagne terminologi.

(7)

Forordning (EF) nr. 1215/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1215/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 og 2 affattes således:

»Artikel 1

Præferenceordninger

1.   Varer med oprindelse i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo (*), Montenegro, Nordmakedonien og Serbien (»de præferenceberettigede parter«), der er omfattet af den kombinerede nomenklaturs kapitel 7 og 8, kan indføres i Unionen uden kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning og er fritaget for told og afgifter med tilsvarende virkning.

2.   Varer med oprindelse i de præferenceberettigede parter er fortsat omfattet af bestemmelserne i denne forordning, hvor dette er angivet heri. Sådanne varer skal også være omfattet af enhver indrømmelse, der er fastsat i denne forordning, og som er mere favorabel end den, der er fastsat i bilaterale aftaler mellem Unionen og disse præferenceberettigede parter.

Artikel 2

Betingelser for retten til præferenceordninger

1.   Retten til at gøre brug af de præferenceordninger, der indføres ved artikel 1, er undergivet følgende betingelser:

a)

den definition af »produkter med oprindelsesstatus«, der er fastsat i afsnit II, kapitel 1, afdeling 2, underafdeling 4 og 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 ((*)) og afsnit II, kapitel 2, afdeling 2, underafdeling 10 og 11, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 ((**)), overholdes

b)

de præferenceberettigede parter afstår fra at indføre ny told eller nye afgifter med tilsvarende virkning og nye kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for indførsel af varer med oprindelse i Unionen og afstår fra at forhøje eksisterende told- eller afgiftssatser eller indføre andre restriktioner fra 30. september 2000

c)

de præferenceberettigede parter indgår i et reelt administrativt samarbejde med Unionen med henblik på at eliminere enhver risiko for svig, og

d)

de præferenceberettigede parter afstår fra alvorlige og systematiske overtrædelser af menneskerettighederne, herunder grundlæggende arbejdstagerrettigheder, af grundlæggende principper for demokrati og af retsstatsprincippet.

2.   Uden at det berører betingelserne i denne artikels stk. 1, er retten til at gøre brug af de præferenceordninger, der er omhandlet i artikel 1, betinget af, at de præferenceberettigede parter er rede til at indlede effektive økonomiske reformer og indgå i et regionalt samarbejde med andre lande, der er involveret i Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces, navnlig ved etablering af frihandelsområder i overensstemmelse med artikel XXIV i GATT 1994 og andre relevante WTO-bestemmelser.

Hvis første afsnit ikke overholdes, kan Rådet med kvalificeret flertal træffe passende foranstaltninger på grundlag af et forslag fra Kommissionen.

3.   Hvis en præferenceberettiget part ikke overholder betingelserne i nærværende artikels stk. 1, litra a), b) eller c), eller stk. 2, kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter helt eller delvis suspendere den pågældende præferenceberettigede parts berettigelse til at være modtager i henhold til denne forordning. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 8, stk. 4.

(*)  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring."

((*))  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1)."

((**))  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).«"

2)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   For så vidt angår visse vinprodukter, opført i bilag I og med oprindelse i de præferenceberettigede parter, suspenderes den gældende told ved indførsel i Unionen i de perioder, på de niveauer, inden for de fællesskabstoldkontingenter og på de betingelser, der er anført for hvert produkt og oprindelse i nævnte bilag.«

b)

Stk. 2 udgår.

3)

Artikel 4 udgår.

4)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»De i denne forordnings artikel 3, stk. 1, omhandlede toldkontingenter forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med afsnit II, kapitel 1, afdeling 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.«

5)

Artikel 7, litra b) og c), affattes således:

»b)

nødvendige tilpasninger som følge af tildeling af handelspræferencer under andre ordninger mellem Unionen og de præferenceberettigede parter.

c)

hel eller delvis suspension af en berørt præferenceberettiget parts berettigelse til at være modtager i henhold til denne forordning, hvis denne præferenceberettigede part ikke overholder artikel 2, stk. 1, litra d).«

6)

Artikel 8, stk. 3, udgår.

7)

Artikel 10, stk. 1, affattes således:

»1.   Fastslår Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser på svig eller manglende administrativt samarbejde i forbindelse med kontrollen af oprindelsesdokumentationen, eller at der er en massiv forøgelse af eksporten til Unionen ud over det normale produktions- og eksportkapacitetsniveau eller en overtrædelse af artikel 2, stk. 1, litra a), b) eller c), fra de præferenceberettigede parters side, kan den træffe foranstaltninger til hel eller delvis suspension af den i denne forordning fastsatte ordning for en periode på tre måneder, forudsat at den forinden har:

a)

underrettet udvalget for Vestbalkan

b)

opfordret medlemsstaterne til at træffe de fornødne retssikrende foranstaltninger til at beskytte Unionens finansielle interesser og/eller bringe de præferenceberettigede parter til at overholde artikel 2, stk. 1

c)

offentliggjort en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der foreligger begrundet tvivl om, hvorvidt den pågældende præferenceberettigede part anvender præferenceordningen korrekt og/eller overholder artikel 2, stk. 1, hvilket kan bringe dens ret til fortsat at nyde godt af de fordele, der er indrømmet ved denne forordning, i fare.

De i nærværende stykkes første afsnit omhandlede foranstaltninger vedtages ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 8, stk. 4.«

8)

Artikel 12, stk. 2, affattes således:

»Den finder anvendelse indtil den 31. december 2025.«

9)

Bilag I erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

10)

Bilag II udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2020.

På Europa-Parlamentets vegne

D. M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 11.11.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 1.12.2020.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 af 30. november 2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces (EUT L 328 af 15.12.2009, s. 1).

(*)  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1464 af 2. juni 2017 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 for så vidt angår handelsindrømmelser til Kosovo* efter ikrafttrædelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den anden side (EUT L 209 af 12.8.2017, s. 1).


BILAG

»BILAG I

TOLDKONTINGENTER OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 1

Uanset bestemmelserne for anvendelse af den kombinerede nomenklatur anses ordlyden af varebeskrivelserne kun for vejledende, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag fastlægges på grundlag af KN-kodernes anvendelsesområde. I de tilfælde, hvor der er anført ex KN-koder, fastlægges præferenceordningen ved anvendelse af KN-koden og den dertil svarende varebeskrivelse tilsammen.

Løbenr.

KN-kode

Beskrivelse

Kontingentmængde om året  (1)

Præferenceberettigede parter

Toldsats

09.1530

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

Vin af friske druer, med et virkeligt alkoholindhold på ikke over 15 % vol., undtagen mousserende vin

30 000 hl

Albanien  (2), Bosnien-Hercegovina  (3), Kosovo  (4),, Montenegro  (5), Nordmakedonien  (6) og Serbien  (7).

Undtagelse


(1)  En samlet mængde pr. toldkontingent for indførsel med oprindelse i de præferenceberettigede parter.

(2)  Adgang for vine med oprindelse i Albanien til dette globale toldkontingent er betinget af, at det individuelle toldkontingent i henhold til tillægsprotokollen om vin, der er indgået med Albanien, er opbrugt. Dette individuelle toldkontingent er åbnet under løbenummer 09.1512 og 09.1513.

(3)  Adgang for vine med oprindelse i Bosnien-Hercegovina til dette globale toldkontingent er betinget af, at begge de individuelle toldkontingenter i henhold til tillægsprotokollen om vin, der er indgået med Bosnien-Hercegovina, er opbrugt. Disse individuelle toldkontingenter er åbnet under løbenummer 09.1528 og 09.1529.

(4)  Adgang for vine med oprindelse i Kosovo til dette globale toldkontingent er betinget af, at begge de individuelle toldkontingenter i henhold til tillægsprotokollen om vin, der er indgået med Kosovo, er opbrugt. Disse individuelle toldkontingenter er åbnet under løbenummer 09.1570 og 09.1572.

(5)  Adgang for vine med oprindelse i Montenegro til dette globale toldkontingent er, for så vidt der er tale om varer henhørende under KN-kode 2204 21, betinget af, at det individuelle toldkontingent i henhold til tillægsprotokollen om vin, der er indgået med Montenegro, er opbrugt. Dette individuelle toldkontingent er åbnet under løbenummer 09.1514.

(6)  Adgang for vine med oprindelse i Nordmakedonien til dette globale toldkontingent er betinget af, at begge de individuelle toldkontingenter i henhold til tillægsprotokollen om vin, der er indgået med Nordmakedonien, er opbrugt. Disse individuelle toldkontingenter er åbnet under løbenummer 09.1558 og 09.1559.

(7)  Adgang for vine med oprindelse i Serbien til dette globale toldkontingent er betinget af, at begge de individuelle toldkontingenter i henhold til tillægsprotokollen om vin, der er indgået med Serbien, er opbrugt. Disse individuelle toldkontingenter er åbnet under løbenummer 09.1526 og 09.1527.«