ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 412

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
8. december 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2002 af 7. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår EU-anmeldelse af og EU-rapportering om listeopførte sygdomme, for så vidt angår formater og procedurer for forelæggelse af og rapportering om EU-overvågningsprogrammer og udryddelsesprogrammer og for ansøgning om anerkendelse af status som sygdomsfri og for så vidt angår IT-systemet ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2003 af 7. december 2020 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

29

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2020/2004 af 26. november 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2020/58)

31

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2005 af 4. december 2020 om midlertidig støtte til Irland i henhold til forordning (EU) 2020/672 til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i nødsituationen som følge af covid-19-udbruddet

33

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

8.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 412/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2002

af 7. december 2020

om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår EU-anmeldelse af og EU-rapportering om listeopførte sygdomme, for så vidt angår formater og procedurer for forelæggelse af og rapportering om EU-overvågningsprogrammer og udryddelsesprogrammer og for ansøgning om anerkendelse af status som sygdomsfri og for så vidt angår IT-systemet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 23, artikel 30, stk. 1, litra b), artikel 35 og artikel 40, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2016/429 er der fastsat bestemmelser om dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, herunder bestemmelser om anmeldelse af og rapportering om sygdomme, EU-overvågningsprogrammer, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 (2) supplerer forordning (EU) 2016/429 og fastsætter regler om overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for så vidt angår visse listeopførte og nye dyresygdomme. Oplysningerne, formaterne og de proceduremæssige krav vedrørende overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri bør fastsættes i nærværende forordning.

(3)

Listeopførte sygdomme som defineret i artikel 4, nr. 18), i forordning (EU) 2016/429 er listeopført i henhold til 5, stk. 1, i nævnte forordning. På grund af deres forskellige sygdomsprofiler bør udbrud af visse af de listeopførte sygdomme være omfattet af en øjeblikkelig EU-anmeldelse, mens udbrud af de øvrige sygdomme bør være omfattet af EU-rapportering.

(4)

Under hensyntagen til sygdomsprofilen og sundhedsstatussen for en given medlemsstat, en given zone eller et givet kompartment bør der stilles krav om øjeblikkelig EU-anmeldelse til Kommissionen og de øvrige medlemsstater om et udbrud af visse af de listeopførte sygdomme for at sikre en rettidig gennemførelse af de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger. Der bør i denne forordning fastsættes en særlig liste over listeopførte sygdomme, for hvilke en øjeblikkelig EU-anmeldelse er nødvendig, samt tidsrammen for en sådan øjeblikkelig anmeldelse.

(5)

Dyresundhedsgarantierne gælder for sygdomsfrie medlemsstater, zoner og kompartmenter for listeopførte sygdomme, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) 2016/429. Da det ikke er obligatorisk at rapportere om overvågning, der gennemføres for at opretholde status som sygdomsfri, er forpligtelsen til at anmelde primærudbrud af disse sygdomme senest 24 timer efter bekræftelsen berettiget.

(6)

I tilfælde af sekundærudbrud af listeopførte sygdomme, der er omfattet af anmeldelse, er den veletablerede anvendelse af grupperede ugentlige anmeldelser hensigtsmæssig under hensyntagen til sygdomsprofilen og afhængigt af sundhedsstatus i en medlemsstat, en zone eller et kompartment.

(7)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 (3) fastsættes, hvordan sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler skal anvendes på kategorierne af listeopførte sygdomme for de listeopførte arter eller grupper af listeopførte arter. For så vidt angår medlemsstaternes forpligtelse til EU-rapportering om påvisning af kategori E-sygdomme i henhold til nævnte forordning for de relevante listeopførte arter eller grupper af listeopførte arter bør de proceduremæssige krav og oplysninger i forbindelse med en sådan rapportering fastsættes i nærværende forordning.

(8)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af EU-anmeldelse og -rapportering bør der fastsættes regler for, hvilke oplysninger der skal gives, regler med henblik på fastsættelse af de nødvendige procedurer, formater og data samt regler for listeopførelse af anmeldelses- og rapporteringsregioner.

(9)

Med henblik på de oplysninger, der skal forelægges i forbindelse med en EU-anmeldelse, jf. artikel 19 i forordning (EU) 2016/429, bør nogle af oplysningskravene beskrives nærmere for at sikre ensartet anvendelse af denne bestemmelse og lette indlæsningen af data i det IT-system, der er omhandlet i artikel 22 i nævnte forordning (system til information om dyresygdomme (ADIS)).

(10)

Med henblik på EU-rapportering om listeopførte sygdomme i overensstemmelse med artikel 20 i forordning (EU) 2016/429 bør det i nærværende forordning fastsættes, hvilke oplysninger der skal gives om påvisning af listeopførte sygdomme og om udryddelsesprogrammer.

(11)

I henhold til artikel 21 i forordning (EU) 2016/429 skal medlemsstaterne fastsætte anmeldelses- og rapporteringsregioner. For at sikre klarhed i EU-anmeldelse og -rapportering bør nærværende forordning opstille en liste over typer af anmeldelses- og rapporteringsregioner.

(12)

Endvidere bør der fastlægges harmoniserede procedurer og formater for at sikre ensartet rapportering om resultaterne af Unionens overvågningsprogrammer og -udryddelsesprogrammer i ADIS.

(13)

De oplysninger, der gives om resultaterne af udryddelsesprogrammernes gennemførelse, bør være tilgængelige i ADIS for at gøre det muligt for Kommissionen at overvåge de fremskridt, der gøres med hensyn til medlemsstaternes igangværende udryddelsesprogrammer. Disse oplysninger bør suppleres med yderligere oplysninger med henblik på anerkendelse af status som sygdomsfri, når der er opnået udryddelse.

(14)

For listeopførte sygdomme, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) 2016/429, kan der være forskellig sundhedsstatus på en medlemsstats område, afhængigt af om det drejer sig om en del af området, der er anerkendt som sygdomsfri, eller om andre dele af området med eller uden et godkendt udryddelsesprogram for samme sygdom. ADIS bør muliggøre dataindsamling og, hvis det er relevant, integration med yderligere data om det samlede antal udbrud og de angrebne listeopførte arter eller grupper af listeopførte arter.

(15)

I henhold til artikel 28 i forordning (EU) 2016/429 skal medlemsstaterne forelægge overvågningsprogrammer for Kommissionen. I henhold til artikel 31 i forordning (EU) 2016/429 skal medlemsstaterne forelægge obligatoriske og valgfrie udryddelsesprogrammer for listeopførte sygdomme, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 9, stk. 1, litra b) og c). For at sikre en ensartet anvendelse af disse bestemmelser bør der i nærværende forordning fastlægges et fælles format og en fælles procedure for disse forelæggelser.

(16)

Medlemsstaterne bør indgive en ansøgning til Kommissionen om godkendelse af status som sygdomsfri for kategori B-sygdomme og kategori C-sygdomme. For at sikre medlemsstaternes ensartede indgivelse af disse ansøgninger bør de krævede oplysninger, det krævede format og de krævede måder til overførsel af data for disse ansøgninger fastlægges.

(17)

Da forordning (EU) 2016/429 anvendes fra den 21. april 2021, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato.

(18)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes der regler vedrørende:

1)

kategori E-sygdomme, der er relevante for EU-anmeldelse af udbrud, og de oplysninger, som medlemsstaterne skal give med henblik på EU-anmeldelse og EU-rapportering for så vidt angår påvisning af kategori E-sygdomme

2)

frister og hyppighed for EU-anmeldelse af og EU-rapportering om sygdomme

3)

format og procedure for rapportering til Kommissionen om resultaterne af EU-overvågningsprogrammer og oplysninger, format og procedure vedrørende rapportering til Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne af udryddelsesprogrammerne

4)

format for og struktur af de data, der er omhandlet i nr. 1) og 3), og som skal indlæses i IT-systemet for EU-anmeldelse af og EU-indberetning om sygdomme

5)

listeopførelse af anmeldelses- og rapporteringsregioner

6)

format og procedure for forelæggelse af oplysninger om EU-overvågningsprogrammer for Kommissionen og de øvrige medlemsstater

7)

oplysninger, format og proceduremæssige krav for så vidt angår forelæggelsen af udkast til obligatoriske og valgfrie udryddelsesprogrammer for Kommissionen til godkendelse og for så vidt angår resultatindikatorer, der er nødvendige for at vurdere effektiviteten af anvendelsen af disse programmer, samt formater og procedurer for ansøgninger om anerkendelse af status som sygdomsfri for hele en medlemsstats område eller zoner og kompartmenter deri og for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen om sygdomsfrie medlemsstater eller zoner og kompartmenter deri

8)

procedurer for oprettelse og anvendelse af og brug af systemet til information om dyresygdomme (ADIS).

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»kategori B-sygdom«: en listeopført sygdom, som skal bekæmpes i alle medlemsstaterne med henblik på at udrydde den i hele Unionen, jf. artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2016/429

2)

»kategori C-sygdom«: en listeopført sygdom, som har relevans for nogle medlemsstater, og for hvilken der er behov for foranstaltninger for at hindre spredning til de områder i Unionen, der officielt er sygdomsfrie eller har udryddelsesprogrammer for den pågældende listeopførte sygdom, jf. artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2016/429

3)

»kategori E-sygdom«: en listeopført sygdom, for hvilken det er nødvendigt med overvågning i Unionen, jf. artikel 9, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2016/429.

4)

»primærudbrud«: et udbrud, som ikke har epidemiologisk forbindelse med et tidligere udbrud i samme anmeldelses- og rapporteringsregion i en medlemsstat eller det første udbrud i en anden anmeldelses- og rapporteringsregion i samme medlemsstat

5)

»sekundærudbrud«: et udbrud, der ikke er et primærudbrud

6)

»system til information om dyresygdomme (ADIS)«: IT-systemet til EU-anmeldelse af og EU-rapportering om sygdomme, jf. artikel 22 i forordning (EU) 2016/429, som skal oprettes og forvaltes af Kommissionen

7)

»geografisk anvendelsesområde«: det område, der er omfattet af udryddelsesprogrammet i overensstemmelse med artikel 13 i delegeret forordning (EU) 2020/689 for så vidt angår landdyr, og i overensstemmelse med samme delegerede forordnings artikel 47 for så vidt angår akvatiske dyr

8)

»udryddelsesprogrammets varighed«: udryddelsesprogrammets anvendelsesperiode i overensstemmelse med artikel 15 i delegeret forordning (EU) 2020/689 for så vidt angår landdyr, og i overensstemmelse med samme delegerede forordnings artikel 49 for så vidt angår akvatiske dyr

Artikel 3

EU-anmeldelse

1.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater senest 24 timer efter bekræftelse af et primærudbrud på deres område af en listeopført sygdom, som er omhandlet i:

a)

bilag I, punkt 1 og 2

b)

bilag I, punkt 3, hvis primærudbruddet er påvist i den relevante måldyrebestand i en sygdomsfri medlemsstat eller zone

c)

bilag I, punkt 4 og 5, hvis primærudbruddet er påvist i en sygdomsfri medlemsstat, en sygdomsfri zone eller, hvis det er relevant, et sygdomsfrit kompartment.

2.   Medlemsstaterne underretter senest den første arbejdsdag i hver uge, for så vidt angår den foregående uge fra mandag kl. 0.00 til søndag kl. 24.00, Kommissionen om sekundærudbrud på deres område af en listeopført sygdom, der er omhandlet i:

a)

bilag I, punkt 1 og 2

b)

bilag I, punkt 3, hvis sekundærudbruddet er påvist i den relevante måldyrebestand i en sygdomsfri medlemsstat eller zone

c)

bilag I, punkt 4 og 5, hvis sekundærudbruddet er påvist i en sygdomsfri medlemsstat, en sygdomsfri zone eller, hvis det er relevant, et sygdomsfrit kompartment.

Hvis Kommissionen ikke modtager nogen oplysninger, anses dette for at betyde, at der ikke er bekræftet noget sekundærudbrud i den periode, der er omhandlet i første afsnit.

3.   De i stk. 1 og 2 omhandlede anmeldelser skal indeholde de oplysninger, der er anført i bilag II, og indsendes elektronisk via ADIS.

Artikel 4

EU-rapportering om påvisning af listeopførte sygdomme

1.   Medlemsstaterne rapporterer til Kommissionen og de øvrige medlemsstater senest den 30. april hvert år, for så vidt angår det foregående kalenderår, om påvisning af kategori E-sygdomme, som er bekræftet på deres område hos listeopførte arter og grupper af listeopførte arter, der er omhandlet i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882.

2.   Den første rapport, jf. stk. 1, skal foreligge senest den 30. april 2022.

3.   Den i stk. 1 omhandlede rapportering skal indeholde de oplysninger, der er anført i bilag III, og indsendes elektronisk via ADIS.

Artikel 5

Anmeldelses- og rapporteringsregioner

De anmeldelses- og rapporteringsregioner, som medlemsstaterne har fastlagt i overensstemmelse med artikel 21 i forordning (EU) 2016/429, er opført i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 6

EU-rapportering om resultaterne af EU-overvågningsprogrammer

1.   Medlemsstaterne rapporterer til Kommissionen senest den 15. marts hvert år, for så vidt angår det foregående kalenderår, om data om resultaterne af EU-overvågningsprogrammerne.

2.   De i stk. 1 omhandlede data indsendes elektronisk via ADIS.

Artikel 7

EU-rapportering om de årlige resultater af gennemførelsen af godkendte udryddelsesprogrammer

1.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen senest den 30. april hvert år rapporter om resultaterne af gennemførelsen af de igangværende godkendte udryddelsesprogrammer:

2.   De i stk. 1 omhandlede rapporter skal indeholde:

a)

for hvert år, for så vidt angår det foregående kalenderår, de oplysninger, der er anført i:

i)

bilag V, afsnit 1, for programmer for udryddelse af kategori B- og C-sygdomme hos landdyr baseret på tildeling af status som sygdomsfri på virksomhedsniveau

ii)

bilag V, afsnit 2, for programmer for udryddelse af infektion med rabiesvirus (RABV)

iii)

bilag V, afsnit 3, for programmer for udryddelse af infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24) (infektion med BTV)

iv)

bilag V, afsnit 4, programmer for udryddelse af kategori B- og C-sygdomme hos akvatiske dyr og

b)

for hvert 6. år efter den første godkendelse af udryddelsesprogrammerne, for så vidt angår de foregående 6 kalenderår, med undtagelse af de oplysninger, der tidligere er indsendt i de rapporter, der er omhandlet i litra a), de oplysninger, der er anført i:

i)

bilag VI, afsnit 6, punkt 1, for programmer for udryddelse af infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis for så vidt angår opdrættet kvæg

ii)

bilag VI, afsnit 6, punkt 2, for programmer for udryddelse af infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis for så vidt angår opdrættede får og geder

iii)

bilag VI, afsnit 6, punkt 3, for programmer for udryddelse af infektion med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. tuberculosis, M. caprae (MTBC))

iv)

bilag VI, afsnit 6, punkt 8, for programmer for udryddelse af infektion med RABV

3.   De i stk. 1 omhandlede rapporter indsendes elektronisk via ADIS.

Artikel 8

EU-rapportering om de endelige resultater af gennemførelsen af godkendte udryddelsesprogrammer

1.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen den endelige rapport om deres godkendte udryddelsesprogrammer senest 4 måneder efter deres afslutning.

2.   Den i stk. 1 omhandlede rapport skal dække:

a)

for så vidt angår obligatoriske udryddelsesprogrammer, disse programmers anvendelsesperiode fra den sidste rapport, der er indsendt i henhold til artikel 7, stk. 2, litra b), og indtil afslutningen

b)

for så vidt angår valgfrie udryddelsesprogrammer, hele anvendelsesperioden fra godkendelsen og indtil afslutningen.

3.   Den i stk. 1 omhandlede endelige rapport skal indeholde de oplysninger, der er anført i artikel 11, stk. 1, litra e)-n), og i artikel 11, stk. 2, alt efter hvad der er relevant, med undtagelse af de oplysninger, der tidligere er givet i de i artikel 7, stk. 1, omhandlede rapporter, når medlemsstaterne anmoder om:

a)

anerkendelse af status som sygdomsfri eller

b)

forlængelse af udryddelsesprogrammernes anvendelsesperiode i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, andet punktum, i delegeret forordning (EU) 2020/689 eller artikel 49, stk. 2, andet punktum, i nævnte delegerede forordning.

4.   Hvis medlemsstaten ikke anmoder om anerkendelse af status som sygdomsfri for en kategori C-sygdom eller om forlængelse af udryddelsesprogrammers anvendelsesperiode som omhandlet i stk. 3, litra a) og b), forelægger medlemsstaten ikke den i stk. 1 omhandlede endelige rapport. I stedet forelægger medlemsstaten Kommissionen en erklæring, der bekræfter, at udryddelsesprogrammet ikke har udryddet sygdommen, og at der ikke anmodes om forlængelse af dets anvendelsesperiode.

5.   Den i stk. 1 omhandlede endelige rapport indsendes elektronisk via ADIS.

Artikel 9

Forelæggelse og væsentlige ændringer af EU-overvågningsprogrammer

1.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen deres EU-overvågningsprogrammer senest den 31. maj i det år, der går forud for det år, hvor programmerne begynder at blive anvendt.

2.   De i stk. 1 omhandlede programmer skal:

a)

mindst inkludere de oplysninger, der er nævnt i artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/689

b)

indsendes elektronisk ved hjælp af de elektroniske standardmodeller, der findes til dette formål.

3.   De i stk. 1 omhandlede programmer, som er forelagt Kommissionen som den tekniske del af ansøgninger om EU-finansiering, anses for at være forelagt i henhold til stk. 1.

4.   Hvis der sker væsentlige ændringer af igangværende EU-overvågningsprogrammer, skal medlemsstaterne ajourføre dem og forelægge dem på ny.

Artikel 10

Forelæggelse af udryddelsesprogrammer

1.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen elektronisk ved hjælp af de elektroniske standardmodeller, der findes til dette formål, følgende til godkendelse:

a)

deres obligatoriske udryddelsesprogrammer senest den 31. maj i det år, der går forud for det år, hvor programmerne begynder at blive anvendt

b)

deres valgfrie udryddelsesprogrammer på et hvilket som helst tidspunkt.

2.   De i stk. 1 omhandlede udryddelsesprogrammer skal indeholde de relevante oplysninger, der er fastsat i:

a)

bilag VII, afsnit 1, for udryddelsesprogrammer for kategori B- og C-sygdomme hos landdyr baseret på tildeling af status som sygdomsfri på virksomhedsniveau

b)

bilag VII, afsnit 2, for programmer for udryddelse af infektion med RABV

c)

bilag VII, afsnit 3, for programmer for udryddelse af infektion med BTV

d)

bilag VII, afsnit 4, for programmer for udryddelse af kategori B- og C-sygdomme hos akvatiske dyr.

Artikel 11

Ansøgning om anerkendelse af status som sygdomsfri for medlemsstater og zoner for så vidt angår sygdomme hos landdyr og akvatiske dyr og status som sygdomsfri for kompartmenter for så vidt angår akvatiske dyr

1.   Medlemsstater skal, når de ansøger Kommissionen om anerkendelse af status som sygdomsfri i overensstemmelse med del II, kapitel 4, afdeling 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2020/689, i deres ansøgninger inkludere de relevante oplysninger, der er anført i:

a)

bilag VI, afsnit 1 og 2, hvis ansøgningen om anerkendelse af status som sygdomsfri er baseret på fravær af listeopførte arter

b)

bilag VI, afsnit 1 og 3, hvis ansøgningen om anerkendelse af status som sygdomsfri er baseret på, at den sygdomsfremkaldende agens ikke vil kunne overleve

c)

bilag VI, afsnit 1 og 4, hvis ansøgningen om anerkendelse af status som sygdomsfri er baseret på, at listeopførte vektorer for listeopførte sygdomme hos landdyr ikke vil kunne overleve

d)

bilag VI, afsnit 1 og 5, hvis ansøgningen om anerkendelse af status som sygdomsfri er baseret på historiske data og overvågningsdata

e)

bilag VI, afsnit 1 og afsnit 6, punkt 1, hvis ansøgningen om anerkendelse af status som sygdomsfri er baseret på programmer for udryddelse af infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis for så vidt angår opdrættet kvæg

f)

bilag VI, afsnit 1 og afsnit 6, punkt 2, hvis ansøgningen om anerkendelse af status som sygdomsfri er baseret på programmer for udryddelse af infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis for så vidt angår opdrættede får og geder

g)

bilag VI, afsnit 1 og afsnit 6, punkt 3, hvis ansøgningen om anerkendelse af status som sygdomsfri er baseret på programmer for udryddelse af infektion med MTBC

h)

bilag VI, afsnit 1 og afsnit 6, punkt 4, hvis ansøgningen om anerkendelse af status som sygdomsfri er baseret på programmer for udryddelse af enzootisk kvægleukose (EBL)

i)

bilag VI, afsnit 1 og afsnit 6, punkt 5, hvis ansøgningen om anerkendelse af status som sygdomsfri er baseret på programmer for udryddelse af infektiøs bovin rhinotracheitis/infektiøs pustuløs vulvovaginitis (IBR/IPV)

j)

bilag VI, afsnit 1 og afsnit 6, punkt 6, hvis ansøgningen om anerkendelse af status som sygdomsfri er baseret på programmer for udryddelse af infektion med Aujeszkys sygdom-virus (ADV)

k)

bilag VI, afsnit 1 og afsnit 6, punkt 7, hvis ansøgningen om anerkendelse af status som sygdomsfri er baseret på programmer for udryddelse af bovin virusdiarré (BVD)

l)

bilag VI, afsnit 1 og afsnit 6, punkt 8, hvis ansøgningen om anerkendelse af status som sygdomsfri er baseret på programmer for udryddelse af infektion med RABV

m)

bilag VI, afsnit 1 og afsnit 6, punkt 9, hvis ansøgningen om anerkendelse af status som sygdomsfri er baseret på programmer for udryddelse af infektion med BTV

n)

bilag VI, afsnit 1 og, hvis det er relevant, afsnit 6, punkt 10, hvis ansøgningen om anerkendelse af status som sygdomsfri er baseret på programmer for udryddelse af sygdomme hos akvatiske dyr.

2.   Ansøgninger om anerkendelse af status som sygdomsfri for kompartmenter skal ud over de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra n), indeholde følgende oplysninger:

a)

Hvis der er tale om kompartmenter, der er omhandlet i artikel 73, stk. 2, litra a), i delegeret forordning (EU) 2020/689, dokumentation for, at de opfylder kravene i artikel 79, stk. 3, 4 og 5, i nævnte delegerede forordning.

b)

Hvis der er tale om kompartmenter, der er omhandlet i artikel 73, stk. 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2020/689, den vurdering, der er omhandlet i nævnte delegerede forordnings artikel 73, stk. 3, litra a), og nærmere oplysninger om de foranstaltninger, der måtte være blevet truffet for at forhindre introduktion af den pågældende sygdom til kompartmentet som omhandlet i artikel 73, stk. 3, litra c), i nævnte delegerede forordning.

3.   Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om ethvert bekræftet tilfælde af den relevante sygdom, der påvises i det pågældende område efter datoen for indgivelse af ansøgninger om anerkendelse af status som sygdomsfri og inden datoen for anerkendelsen af denne status.

4.   De i stk. 1 og 2 omhandlede ansøgninger indsendes elektronisk via ADIS.

Artikel 12

Udveksling af oplysninger om sygdomsfrie medlemsstater eller zoner og kompartmenter deri

1.   Listen over områder, zoner eller kompartmenter med status som sygdomsfri, jf. artikel 38 i forordning (EU) 2016/429, udarbejdes ved hjælp af den elektroniske standardmodel, der findes på Kommissionens websted.

2.   Medlemsstaterne ændrer den liste, der er omhandlet i stk. 1, inden for to arbejdsdage, hvis områdets, zonernes eller kompartmenternes status som sygdomsfri ændres som følge af manglende opfyldelse af kravene til opretholdelse af denne status.

3.   Medlemsstaterne afgiver de foreløbige erklæringer for zoner eller kompartmenter for visse sygdomme hos akvatiske dyr som omhandlet i artikel 83, stk. 1, litra a), i delegeret forordning (EU) 2020/689 ved hjælp af den elektroniske standardmodel, der findes på Kommissionens websted.

Artikel 13

Procedurer for oprettelse og anvendelse af ADIS

Medlemsstaterne anvender ADIS eller en del heraf til dataindlæsning og -overførsel i overensstemmelse med denne forordning fra den dato, som Kommissionen har meddelt dem.

Artikel 14

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. april 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse listeopførte og nye sygdomme (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 211).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 af 3. december 2018 om anvendelse af visse sygdomsforebyggelses- og-bekæmpelsesregler på kategorier af listeopførte sygdomme og om fastlæggelse af en liste over arter og grupper af arter, der udgør en betydelig risiko for spredning af disse listeopførte sygdomme (EUT L 308 af 4.12.2018, s. 21).


BILAG I

LISTEOPFØRTE SYGDOMME OMFATTET AF EU-ANMELDELSE

1.   Listeopførte sygdomme hos landdyr, der er omfattet af EU-anmeldelse i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra a), og artikel 3, stk. 2, litra a)

Mund- og klovesyge

Infektion med kvægpestvirus

Infektion med Rift Valley-feber-virus

Infektion med lumpy skin disease-virus

Infektion med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (oksens ondartede lungesyge)

Fåre- og gedekopper

Infektion med fåre- og gedepestvirus

Ondartet lungesyge hos geder

Afrikansk hestepest

Infektion med Burkholderia mallei (snive)

Klassisk svinepest

Afrikansk svinepest

Højpatogen aviær influenza

Infektion med Newcastle disease-virus, undtagen ved diagnosticering hos:

Columbiformes, medmindre holdt som fjerkræ, eller

vildtlevende dyr af listeopførte arter

Infektion med rabiesvirus

Infektion med epizootisk hæmoragi-virus

Miltbrand

Surra (Trypanosoma evansi)

Ebolavirussygdom

Equin infektiøs anæmi

Dourine (ondartet beskelersyge)

Venezuelansk hesteencephalomyelitis

Infestering med Aethina tumida (lille stadebille)

Infestering med Tropilaelaps spp.

Infektion med Batrachochytrium salamandrivorans

Japansk hjernebetændelse

Vestnilfeber

Hesteencephalomyelitis (østlig og vestlig)

2.   Listeopførte sygdomme hos akvatiske dyr, der er omfattet af EU-anmeldelse i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra a), og artikel 3, stk. 2, litra a)

Epizootisk hæmatopoietisk nekrose

Infektion med Mikrocytos mackini

Infektion med Perkinsus marinus

Infektion med Taura-syndrom-virus

Infektion med yellow head disease-virus

3.   Listeopførte sygdomme hos landdyr, der er omfattet af EU-anmeldelse i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 2, litra b)

Infektion med Brucella abortus, B. melitensis, B. suis

Infektion med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae og M. tuberculosis)

Infektiøs bovin rhinotracheitis/infektiøs pustuløs vulvovaginitis (IBR/IPV)

Bovin virusdiarré (BVD)

Enzootisk kvægleukose (EBL)

Infektion med Aujeszkys sygdom-virus (ADV)

4.   Listeopførte sygdomme hos landdyr, der er omfattet af EU-anmeldelse i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra c), og artikel 3, stk. 2, litra c)

Infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24) (»infektion med BTV«) efter serotype

Infestering med Varroa spp.

Infestering med Echinococcus multilocularis

5.   Listeopførte sygdomme hos akvatiske dyr, der er omfattet af EU-anmeldelse i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra c), og artikel 3, stk. 2, litra c)

Viral hæmoragisk septikæmi

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose

Infektion med HPR-deleteret infektiøs lakseanæmi-virus

Infektion med Marteilia refringens

Infektion med Bonamia exitiosa

Infektion med Bonamia ostreae

Infektion med white spot syndrome-virus (»infektion med WSSV«)


BILAG II

OPLYSNINGER, DER SKAL FORELÆGGES MED HENBLIK PÅ EU-ANMELDELSE AF UDBRUD AF LISTEOPFØRTE SYGDOMME I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 3, STK. 3

1.   

Afsendelsesdato.

2.   

Afsendelsestidspunkt.

3.   

Landets navn.

4.   

Sygdommens navn og type patogen, hvis det er relevant.

5.   

Udbruddets løbenummer.

6.   

Type af udbrud (primær-/sekundærudbrud).

7.   

Referencenummer for udbrud, der står i forbindelse med dette udbrud (hvis relevant).

8.   

Region og udbruddets geografisk beliggenhed

9.   

Dato for mistanke.

10.   

Dato for bekræftelse.

11.   

Anvendte diagnosticeringsmetoder.

12.   

Sygdommens oprindelse.

13.   

Trufne bekæmpelsesforanstaltninger.

14.   

Dyr, der er berørt af udbruddet:

a)

Landdyr (efter art), undtagen honningbier og humlebier:

i)

antal modtagelige dyr, herunder vildtlevende dyr, hvis det er relevant

ii)

anslået antal klinisk eller subklinisk inficerede eller infesterede dyr, herunder vildtlevende dyr, hvis det er relevant

iii)

anslået antal dyr, der er døde eller, hvis der er tale om vildtlevende dyr, er fundet døde

iv)

antal aflivede dyr

v)

antal slagtede dyr

b)

Honningbier og humlebier

i)

antal modtagelige kolonier

ii)

antal klinisk eller subklinisk inficerede eller infesterede kolonier

iii)

antal døde kolonier

iv)

antal destruerede kolonier

c)

Akvatiske dyr (efter art):

i)

anslået antal eller biomasse af modtagelige dyr, herunder vildtlevende dyr, hvis det er relevant

ii)

anslået antal eller biomasse af klinisk eller subklinisk inficerede dyr, herunder vildtlevende dyr, hvis det er relevant

iii)

anslået antal eller biomasse af dyr, der er døde eller, hvis der er tale om vildtlevende dyr, er fundet døde

iv)

anslået antal eller biomasse af aflivede dyr

v)

anslået antal eller biomasse af slagtede dyr.

15.   

Dato for foreløbig rengøring og desinfektion (hvis det er relevant).


BILAG III

OPLYSNINGER, DER SKAL FORELÆGGES MED HENBLIK PÅ EU-RAPPORTERING OM PÅVISNING AF LISTEOPFØRTE SYGDOMME I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 4, STK. 3

1.   

Rapportens dato.

2.   

Rapporteringsperiode.

3.   

Landets navn.

4.   

Sygdommens navn og type patogen, hvis det er relevant.

5.   

Antal udbrud pr. listeopført dyreart eller gruppe af arter i rapporteringsperioden.

6.   

Dato for bekræftelse af det sidste udbrud.


BILAG IV

REGIONER I MEDLEMSSTATERNE MED HENBLIK PÅ ANMELDELSE OG RAPPORTERING I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 5

Medlemsstat:

Anmeldelses- og rapporteringsregioner

Belgien

province — provincie

Bulgarien

област

Tjekkiet

okres

Danmark

veterinærenheder eller kommuner

Tyskland

Kreis, Regierungsbezirk oder Bundesland

Estland

maakond

Irland

county

Grækenland

περιφερειακή ενότητα

Spanien

provincia

Frankrig

département

Kroatien

županija

Italien

provincia

Cypern

επαρχία

Letland

novads

Litauen

apskritis

Luxembourg

hele landet

Ungarn

megye

Malta

hele landet

Nederlandene

gemeente

Østrig

Bezirk

Polen

powiat

Portugal

fastlandet: distrito

andre dele af området: região autónoma

Rumænien

județ

Slovenien

območni urad

Slovakiet

kraj

Finland

maakunta/landskap

Sverige

kommun


BILAG V

DE OPLYSNINGER OM RESULTATERNE AF GENNEMFØRELSEN AF OBLIGATORISKE OG VALGFRIE UDRYDDELSESPROGRAMMER, DER SKAL GIVES I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 7, STK. 2, LITRA a)

AFSNIT 1

Resultater af programmer for udryddelse af kategori B- og C-sygdomme hos landdyr baseret på tildeling af status som sygdomsfri på virksomhedsniveau

Oplysninger, der skal gives om programmer for udryddelse af kategori B- og C-sygdomme hos landdyr baseret på tildeling af status som sygdomsfri på virksomhedsniveau:

1.

Rapportens dato.

2.

Rapporteringsperiode.

3.

Landets navn.

4.

Sygdommens navn.

5.

Geografisk anvendelsesområde (i tilfælde af en ændring af det geografiske anvendelsesområde i overensstemmelse med bilag VII, afsnit 1, punkt 4).

6.

Oplysninger om berørte virksomheder og dyr, der ligger eller befinder sig i området i overensstemmelse med punkt 5, efter zone eller efter region, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde:

a)

antal virksomheder, der holder dyr af måldyrebestanden, undtagen virksomheder, der er omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 19 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 (1), pr. 31. december

b)

antal dyr af måldyrebestanden, der holdes på de virksomheder, der er omhandlet i litra a), pr. 31. december

c)

antal virksomheder med status som sygdomsfri, herunder virksomheder med suspenderet status som sygdomsfri, med eller uden vaccination, hvis det er relevant, ud af det antal virksomheder, der er omhandlet i litra a), pr. 31. december

d)

antal dyr, der holdes på de i litra c) omhandlede virksomheder

e)

antal virksomheder med et eller flere bekræftede tilfælde ud af det antal virksomheder, der er omhandlet i litra a), pr. 31. december

f)

antal bekræftede udbrud i rapporteringsperioden.

AFSNIT 2

Resultater af programmer for udryddelse af infektion med RABV

Oplysninger, der skal gives om programmer for udryddelse af infektion med RABV:

1.

Rapportens dato.

2.

Rapporteringsperiode.

3.

Landets navn.

4.

Geografisk anvendelsesområde (i tilfælde af en ændring af det geografiske anvendelsesområde i overensstemmelse med bilag VII, afsnit 2, punkt 3).

5.

Oplysninger om overvågning pr. zone eller region, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde, herunder som minimum kort med data om:

a)

antal testede indikatordyr pr. art

b)

antal bekræftede tilfælde efter art.

6.

Oplysninger om vaccination af vildtlevende dyr pr. zone eller region, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde:

a)

antal og datoer for vaccinationskampagner

b)

Den opnåede tæthed af vaccinelokkemad og, hvis vaccinationsområdets samlede størrelse pr. vaccinationskampagne er over 20 000 km2, kort over tæthed af vaccinelokkemad

c)

Efter anmodning fra Kommissionen, elektroniske filer, der indeholder:

i)

Flyveruter registreret i forbindelse med distribution af vaccinelokkemad

ii)

Distribution af vaccinelokkemad (tidspunkt og sted for hver frigiven lokkemad) registreret i forbindelse med distribution fra luften, hvis vaccinationsområdets samlede størrelse pr. vaccinationskampagne er over 20 000 km2.

d)

Oplysninger om overvågning af vaccinationens effektivitet med kort med data om:

i)

antal dyr, der reagerer positivt på biomarkørtesten/antal udførte biomarkørtest

ii)

antal dyr, der reagerer positivt på serologiske test/antal udførte serologiske test.

AFSNIT 3

Resultater af programmer for udryddelse af infektion med BTV

Oplysninger, der skal gives om programmer for udryddelse af infektion med BTV:

1.

Rapportens dato.

2.

Rapporteringsperiode.

3.

Landets navn.

4.

Geografisk anvendelsesområde (i tilfælde af en ændring af det geografiske anvendelsesområde i overensstemmelse med bilag VII, afsnit 3, punkt 3).

5.

Oplysninger om overvågning i området i overensstemmelse med punkt 4, efter zone eller efter region, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde:

a)

antal virksomheder, der holder dyr af måldyrebestanden pr. 31. december

b)

antal dyr af måldyrebestanden, der holdes på de virksomheder, der er omhandlet i litra a), pr. 31. december

c)

antal virksomheder, der holder dyr af måldyrebestanden, og hvor der er blevet vaccineret mod infektion med BTV, og antal dyr, der er blevet vaccineret i rapporteringsperioden, efter art og, hvis det er relevant, efter serotyper af BTV

d)

antal bekræftede udbrud efter BTV-serotype i rapporteringsperioden

e)

antal vektorbeskyttede virksomheder og deres placering, hvis det er relevant

f)

beskrivelse af årstidsbestemt BTV-frie områder og datoer for starten og slutningen på den vektorfrie periode, hvis det er relevant.

AFSNIT 4

Resultater af programmer for udryddelse af kategori B- og C-sygdomme hos akvatiske dyr

Oplysninger, der skal gives om programmer for udryddelse af kategori B- og C-sygdomme hos akvatiske dyr:

1.

Rapportens dato.

2.

Rapporteringsperiode.

3.

Landets navn.

4.

Sygdommens navn.

5.

Geografisk anvendelsesområde (i tilfælde af en ændring af det geografiske anvendelsesområde i overensstemmelse med bilag VII, afsnit 4, punkt 4).

6.

Oplysninger om berørte akvakulturvirksomheder og dyr, der ligger/befinder sig i det punkt 5 omhandlede område, efter kompartment, zone eller region, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde:

a)

antal godkendte akvakulturvirksomheder og antal registrerede akvakulturvirksomheder, hvor der holdes dyr af måldyrebestanden, og, hvis det er relevant, prøveudtagningssteder i vildtlevende bestande, som er omfattet af udryddelsesprogrammet, pr. 31. december

b)

antal akvakulturvirksomheder og, hvis det er relevant, prøveudtagningssteder i vildtlevende bestande ud af det antal virksomheder eller prøveudtagningssteder, der er omhandlet i litra a), som ikke er inficeret pr. 31. december

c)

antal inficerede akvakulturvirksomheder og, hvis det er relevant, prøveudtagningssteder i vildtlevende bestande med bekræftet/bekræftede tilfælde ud af det antal virksomheder og prøveudtagningssteder, der er omhandlet i litra a), pr. 31. december

d)

antal nye inficerede akvakulturvirksomheder og, hvis det er relevant, prøveudtagningssteder i vildtlevende bestande med bekræftet/bekræftede tilfælde ud af det antal virksomheder og prøveudtagningssteder, der er omhandlet i litra a), pr. 31. december.


(1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse listeopførte og nye sygdomme (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 211).


BILAG VI

OPLYSNINGER OM RESULTATERNE AF GENNEMFØRELSEN AF OBLIGATORISKE OG VALGFRIE UDRYDDELSESPROGRAMMER, DER SKAL FORELÆGGES I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 7, STK. 2, LITRA b), OG OPLYSNINGER, DER SKAL MEDTAGES I ANSØGNINGER OM ANERKENDELSE AF STATUS SOM SYGDOMSFRI FOR MEDLEMSSTATER ELLER ZONER FOR SÅ VIDT ANGÅR SYGDOMME HOS LANDDYR OG AKVATISKE DYR, OG I ANSØGNINGER OM ANERKENDELSE AF STATUS SOM SYGDOMSFRI FOR KOMPARTMENTER FOR SÅ VIDT ANGÅR SYGDOMME HOS AKVATISKE DYR I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 11

AFSNIT 1

Opfyldelse af almindelige kriterier

Generelle oplysninger, der skal medtages i ansøgninger om anerkendelse af status som sygdomsfri:

1.

Ansøgningsdato.

2.

Landets navn.

3.

Sygdommens navn.

4.

Geografisk anvendelsesområde for så vidt angår anerkendelse af status som sygdomsfri.

5.

Erklæring, hvori det bekræftes, at de relevante almindelige kriterier i overensstemmelse med artikel 66, litra a), i delegeret forordning (EU) 2020/689 for medlemsstater eller zoner eller artikel 73, stk. 1, litra a), i nævnte delegerede forordning for akvatiske kompartmenter, overholdes.

AFSNIT 2

Status som sygdomsfri på grundlag af fravær af listeopførte arter

Oplysninger, der skal medtages i ansøgninger om anerkendelse af status som sygdomsfri på grundlag af fravær af listeopførte arter:

Dokumentation i overensstemmelse med artikel 67, stk. 2, og artikel 74, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/689.

AFSNIT 3

Status som sygdomsfri, på grundlag af at den sygdomsfremkaldende agens ikke vil kunne overleve

Oplysninger, der skal medtages i ansøgninger om anerkendelse af status som sygdomsfri på grundlag af, at den sygdomsfremkaldende agens ikke vil kunne overleve:

Dokumentation i overensstemmelse med artikel 68, stk. 2, og artikel 75, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/689.

AFSNIT 4

Status som sygdomsfri, på grundlag af at listeopførte vektorer for listeopførte sygdomme hos landdyr ikke vil kunne overleve

Oplysninger, der skal medtages i ansøgninger om anerkendelse af status som sygdomsfri, på grundlag af at listeopførte vektorer for listeopførte sygdomme hos landdyr ikke vil kunne overleve:

Dokumentation i overensstemmelse med artikel 69, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/689.

AFSNIT 5

Status som sygdomsfri på grundlag af historiske data og overvågningsdata

1.

Oplysninger, som den kompetente myndighed skal medtage i ansøgninger om anerkendelse af status som sygdomsfri på grundlag af historiske data og overvågningsdata, forudsat at der aldrig er rapporteret om sygdommen i det pågældende område, eller at den er udryddet, idet der i mindst 25 år forud for ansøgningen om anerkendelse af status som sygdomsfri ikke er rapporteret om tilfælde af den i det pågældende område:

a)

hvis der anmodes om anerkendelse af status som fri for infestering med Varroa spp.:

dokumentbeviser for opfyldelsen af kravene i del III, afsnit 1, litra a)-f), i bilag V til delegeret forordning (EU) 2020/689

b)

hvis der anmodes om anerkendelse af status som fri for infektion med Bonamia exitiosa:

i)

resultaterne af en undersøgelse, der er gennemført i mindst et år på alle virksomheder eller grupper af virksomheder, der holder listeopførte arter i medlemsstaten, zonen eller kompartmentet, eller, hvis det er påkrævet, prøveudtagningssteder i vildtlevende bestande. De skal være testet, idet der anvendes en stikprøvestørrelse, der gør det muligt at påvise infektion med Bonamia exitiosa med et konfidensniveau på 95 %, hvis sygdomsagensen forekommer i bestanden med en prævalens på 2 %

ii)

foranstaltninger, der anvendes for at forhindre introduktion af Bonamia exitiosa i det pågældende område

iii)

de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der anvendes i tilfælde af et udbrud

c)

hvis der anmodes om anerkendelse af status som fri for infektion med Bonamia exitiosa:

i)

resultaterne af en undersøgelse, der er gennemført i mindst et år på alle virksomheder eller grupper af virksomheder, der holder listeopførte arter i medlemsstaten, zonen eller kompartmentet, eller, hvis det er påkrævet, prøveudtagningssteder i vildtlevende bestande. De skal være testet, idet der anvendes en stikprøvestørrelse, der gør det muligt at påvise infektion med WSSV med et konfidensniveau på 95 %, hvis sygdomsagensen forekommer i bestanden med en prævalens på 2 %

ii)

foranstaltninger, der anvendes for at forhindre introduktion af WSSV i det pågældende område

iii)

de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der anvendes i tilfælde af et udbrud.

2.

Oplysninger, der mindst omfatter de foregående 10 år, skal medtages i ansøgninger om anerkendelse af status som fri for BVD på grundlag af historiske data og overvågningsdata, hvis der er rapporteret om sygdommen inden for de sidste 25 år, og sygdommen er blevet udryddet i det pågældende område:

a)

antal virksomheder, der holder kvæg, efter sundhedsstatus (1) og antal kreaturer, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december hvert år

b)

teststrategi/-procedurer og diagnosticeringsmetoder, der anvendes til at fastslå BVD-status for de virksomheder, der holder kvæg, (inficerede, ikke-inficerede)

c)

teststrategi/-procedurer og diagnosticeringsmetoder, der anvendes til at bevise opretholdelse af status som ikke-inficeret for virksomheder, der holder kvæg

d)

foranstaltninger til at forhindre introduktion af BVD i det pågældende område

e)

de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der anvendes i tilfælde af et udbrud

f)

antal udbrud pr. år

g)

antal bekræftede tilfælde i løbet af de foregående 18 måneder

h)

vaccinationshistorik og dato for forbud mod vaccination mod BVD for opdrættet kvæg.

3.

Oplysninger, der skal medtages i ansøgninger om anerkendelse af status som sygdomsfri på grundlag af historiske data og overvågningsdata, hvis der anmodes om anerkendelse af status som fri for infektion med Newcastle disease-virus uden vaccination:

dokumentbeviser for opfyldelsen af kravene i del IV, afsnit 1, litra a)-e), i bilag V til delegeret forordning (EU) 2020/689.

AFSNIT 6

Status som sygdomsfri på grundlag af udryddelsesprogrammer

Oplysninger, der skal medtages i ansøgninger om anerkendelse af status som sygdomsfri på grundlag af udryddelsesprogrammer, efter kalenderår:

1.

for programmer for udryddelse af infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis for så vidt angår opdrættet kvæg, efter zone eller region, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde:

a)

antal virksomheder, der holder kvæg, undtagen virksomheder, der er omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 19 i delegeret forordning (EU) 2020/689, og antal kreaturer, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

b)

antal virksomheder, der holder kvæg, med status som fri for infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med vaccination eller uden vaccination, herunder virksomheder med suspenderet status som sygdomsfri og antal kreaturer, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

c)

antal virksomheder, der holder kvæg, som årligt testes med en serologisk test med henblik på tildeling eller opretholdelse af statussen, og antal testede kreaturer

d)

antal virksomheder med mistanke efter den i litra c) omhandlede test

e)

antal kreaturer, der er indsat på en i litra a) omhandlet virksomhed

f)

antal kreaturer, der er testet med en serologisk test i forbindelse med deres indsættelse på en virksomhed

g)

antal virksomheder med mistanke efter den i litra f) omhandlede test

h)

antal virksomheder, hvor infektion er blevet bekræftet, blandt dem, der er omhandlet i litra d) og g)

i)

antal virksomheder med undersøgelser af aborttilfælde, der kan være forårsaget af infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis

j)

antal virksomheder, hvor infektion er blevet bekræftet, blandt dem, der er omhandlet i litra i)

k)

det samlede antal virksomheder, hvor infektion er blevet bekræftet, hvis forskelligt fra summen af de virksomheder, der er rapporteret om i overensstemmelse med litra h) og j)

l)

dato for sidste vaccination mod infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis for så vidt angår opdrættet kvæg

m)

antal virksomheder, der er omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 19 i delegeret forordning (EU) 2020/689, og antal kreaturer, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

2.

for programmer for udryddelse af infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis for så vidt angår opdrættede får og geder, efter zone eller region, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde:

a)

antal virksomheder, der holder får og geder, undtagen virksomheder, der er omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 19 i delegeret forordning (EU) 2020/689, og antal kreaturer, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

b)

antal virksomheder, der holder får og geder, med status som fri for infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med eller uden vaccination, herunder virksomheder med suspenderet status som sygdomsfri, og antal får og geder, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

c)

antal virksomheder, der holder får og geder, som årligt testes med en serologisk test med henblik på tildeling eller opretholdelse af statussen, og antal testede får og geder

d)

antal virksomheder med mistanke efter den i litra c) omhandlede test

e)

antal får og geder, der er indsat på en i litra a) omhandlet virksomhed

f)

antal får og geder, der er testet med en serologisk test i forbindelse med deres indsættelse på en virksomhed

g)

antal virksomheder med mistanke efter den i litra f) omhandlede test

h)

antal virksomheder, hvor infektion er blevet bekræftet, blandt dem, der er omhandlet i litra d) og g)

i)

antal virksomheder med undersøgelser af aborttilfælde, der kan være forårsaget af infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis

j)

antal virksomheder, hvor infektion er blevet bekræftet, blandt dem, der er omhandlet i litra i)

k)

det samlede antal virksomheder, hvor infektion er blevet bekræftet, hvis forskelligt fra summen af de virksomheder, der er rapporteret om i overensstemmelse med litra h) og j)

l)

dato for sidste vaccination mod infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis for så vidt angår opdrættede får og geder

m)

antal virksomheder, der er omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 19 i delegeret forordning (EU) 2020/689, og antal får og geder, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

3.

for programmer for udryddelse af infektion med MTBC, efter zone eller region, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde:

a)

antal virksomheder, der holder kvæg, undtagen virksomheder, der er omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 19 i delegeret forordning (EU) 2020/689, og antal kreaturer, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

b)

antal virksomheder, der holder kvæg, med status som fri for infektion med MTBC, herunder virksomheder med suspenderet status som sygdomsfri, og antal kreaturer, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

c)

antal virksomheder, der holder kvæg, som er blevet testet i løbet af året med henblik på tildeling eller opretholdelse af status, og antal testede kreaturer for hver af følgende testprocedurer som fastsat i del II, kapitel 1, afsnit 2, i bilag IV til delegeret forordning (EU) 2020/689:

i)

testning krævet hver 12. måned

ii)

testning krævet hver 24. måned

iii)

testning krævet hver 36. måned

iv)

testning krævet hver 48. måned

d)

antal virksomheder med mistanke efter den i litra c) omhandlede test

e)

antal kreaturer, der er indsat på en i litra a) omhandlet virksomhed

f)

antal kreaturer, der er testet i forbindelse med deres indsættelse på en virksomhed

g)

antal virksomheder med mistanke efter den i litra f) omhandlede test

h)

antal virksomheder, hvor infektion er blevet bekræftet, blandt dem, der er omhandlet i litra d) og g)

i)

antal kreaturer, der er sendt til et slagteri fra en virksomhed med status som fri for infektion med MTBC

j)

antal slagtede kreaturer blandt dem, der er omhandlet i litra i), med mistænkte læsioner fra infektion med MTBC, som er blevet undersøgt

k)

antal kreaturer blandt dem, der er omhandlet i litra j), som er bekræftet inficeret

l)

det samlede antal virksomheder, hvor infektion er bekræftet efter påvisning af en mistænkt læsion på slagteriet

m)

det samlede antal virksomheder, hvor infektion er blevet bekræftet, hvis forskelligt fra summen af de virksomheder, der er rapporteret om i overensstemmelse med litra h) og l)

n)

antal virksomheder, der er omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 19 i delegeret forordning (EU) 2020/689, og antal kreaturer, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

4.

for programmer for udryddelse af EBL, efter zone eller region, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde:

a)

antal virksomheder, der holder kvæg, undtagen virksomheder, der er omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 19 i delegeret forordning (EU) 2020/689, og antal kreaturer, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

b)

antal virksomheder med status som fri for EBL, herunder virksomheder med suspenderet status som sygdomsfri, og antal kreaturer, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

c)

antal virksomheder, der har fået tildelt status som fri for EBL, og antal kreaturer, der er blevet testet på disse virksomheder

d)

antal virksomheder, hvor der er gennemført test med henblik på opretholdelse af status som fri for EBL, og antal kreaturer, der er blevet testet på disse virksomheder

e)

antal virksomheder omhandlet i litra c) og antal virksomheder omhandlet i litra d) med et eller flere mistænkte tilfælde

f)

antal virksomheder og antal kreaturer omhandlet i litra c) med bekræftede tilfælde efter undersøgelsen af de(t) mistænkte tilfælde omhandlet i litra e)

g)

antal virksomheder og antal kreaturer omhandlet i litra d) med bekræftede tilfælde efter undersøgelsen af de(t) mistænkte tilfælde omhandlet i litra e), herunder antal bekræftede tilfælde

h)

antal kreaturer på over 24 måneder, der er blevet slagtet

i)

antal mistænkte tilfælde, der er identificeret i forbindelse med officiel post mortem-undersøgelse af de i litra h) omhandlede dyr, og som er blevet undersøgt med henblik på at bekræfte eller udelukke forekomst af EBL

j)

antal bekræftede tilfælde efter den i litra i) omhandlede undersøgelse af kvæg, der er blevet holdt på en virksomhed

k)

antal virksomheder med et eller flere bekræftede tilfælde pr. 31. december

l)

antal virksomheder, der er omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 19 i delegeret forordning (EU) 2020/689, og antal kreaturer, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

5.

for programmer for udryddelse af IBR/IPV, efter zone eller region, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde:

a)

antal virksomheder, der holder kvæg, undtagen virksomheder, der er omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 19 i delegeret forordning (EU) 2020/689, og antal kreaturer, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

b)

antal virksomheder med status som fri for IBR/IPV, herunder virksomheder med suspenderet status som sygdomsfri, og antal kreaturer, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

c)

antal virksomheder, der har fået tildelt status som fri for IBR/IPV, og antal kreaturer, der er blevet testet på disse virksomheder

d)

antal virksomheder, der er testet med henblik på opretholdelse af status som fri for IBR/IPV, og antal kreaturer, der er blevet testet på disse virksomheder, ved hjælp af de testprocedurer, som er fastsat i del IV, kapitel 1, afsnit 2, i bilag IV til delegeret forordning (EU) 2020/689

e)

antal virksomheder med bekræftede tilfælde, herunder antal bekræftede tilfælde

f)

antal virksomheder omhandlet i litra a) og b), som holder DIVA-vaccineret (DIVA = differentiering mellem inficerede og vaccinerede dyr) kvæg, og antal DIVA-vaccinerede dyr, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

g)

antal kreaturer, der er blevet DIVA-vaccineret i løbet af rapporteringsperioden

h)

hvis det er relevant, dato for sidste vaccination af opdrættet kvæg mod IBR/IPV

i)

antal virksomheder, der er omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 19 i delegeret forordning (EU) 2020/689, og antal kreaturer, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

6.

for programmer for udryddelse af infektion med ADV, efter zone eller region, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde:

a)

antal virksomheder, der holder svin, undtagen virksomheder, der er omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 19 i delegeret forordning (EU) 2020/689, og antal svin, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

b)

antal virksomheder med status som fri for infektion med ADV, herunder virksomheder med suspenderet status som sygdomsfri, og antal svin, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

c)

antal virksomheder, der har fået tildelt status som fri for infektion med ADV, og antal svin, der er blevet testet på disse virksomheder

d)

antal virksomheder, hvor der er gennemført test med henblik på opretholdelse af status som fri for infektion med ADV, og antal svin, der er blevet testet på disse virksomheder

e)

antal virksomheder med klinisk, virologisk eller serologisk evidens for infektion med ADV

f)

antal virksomheder med bekræftede tilfælde pr. 31. december

g)

antal virksomheder omhandlet i litra a), hvor der DIVA-vaccineres, og antal svin, der er blevet DIVA-vaccineret

h)

hvis det er relevant, dato for sidste vaccination af opdrættede svin mod ADV

i)

antal virksomheder, der er omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 19 i delegeret forordning (EU) 2020/689, og antal svin, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

7.

for programmer for udryddelse af BVD, efter zone eller region, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde:

a)

antal virksomheder, der holder kvæg, undtagen virksomheder, der er omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 19 i delegeret forordning (EU) 2020/689, og antal kreaturer, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

b)

antal virksomheder med status som fri for BVD, herunder virksomheder med suspenderet status som sygdomsfri, og antal kreaturer, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

c)

antal virksomheder med status som fri for BVD i overensstemmelse med del VI, kapitel 1, afsnit 1, punkt 2, litra b), i bilag IV til delegeret forordning (EU) 2020/689, hvis status som fri for BVD er blevet opretholdt i overensstemmelse med del VI, kapitel 1, afsnit 2, punkt 2, i bilag IV til nævnte delegerede forordning, og antal kreaturer, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

d)

antal virksomheder, der har fået tildelt status som fri for BVD, og antal kreaturer, der er blevet testet på disse virksomheder

e)

antal virksomheder, hvor der er gennemført test med henblik på opretholdelse af status som fri for BVD, og antal kreaturer, der er blevet testet på disse virksomheder

f)

antal virksomheder med bekræftede tilfælde pr. 31. december, herunder antal bekræftede tilfælde

g)

antal virksomheder med bekræftede tilfælde med epidemiologisk forbindelse til indsættelse af dyr

h)

antal virksomheder, hvor opdrættet kvæg vaccineres mod BVD, og antal vaccinerede dyr

i)

hvis det er relevant, dato for sidste vaccination af opdrættet kvæg mod BVD

j)

antal virksomheder, der er omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 19 i delegeret forordning (EU) 2020/689, og antal kreaturer, der holdes på disse virksomheder, pr. 31. december

8.

for programmer for udryddelse af infektion med RABV, efter zone eller region, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde, oplysninger om:

a)

overvågning, herunder som minimum kort med data om:

i)

testede indikatordyr pr. art

ii)

bekræftede tilfælde efter art

b)

vaccination af vildtlevende dyr:

i)

antal og datoer for vaccinationskampagner

ii)

den opnåede tæthed af vaccinelokkemad pr. zone eller region og, hvis vaccinationsområdets samlede størrelse pr. vaccinationskampagne er over 20 000 km2, kort over tæthed af vaccinelokkemad

iii)

efter anmodning fra Kommissionen, elektroniske filer med:

flyveruter registreret i forbindelse med distribution af vaccinelokkemad

distribution af vaccinelokkemad: tidspunkt og sted for hver frigiven lokkemad registreret i forbindelse med distribution fra luften, hvis vaccinationsområdets samlede størrelse pr. vaccinationskampagne er over 20 000 km2.

iv)

overvågning af vaccinationens effektivitet med kort med data om:

antal dyr, der reagerer positivt på biomarkørtesten/antal udførte biomarkørtest

antal dyr, der reagerer positivt på serologiske test/antal serologiske test

v)

antal og resultater af de udførte test af titreringen af vaccinelokkemaden

c)

antal bekræftede tilfælde, hvor infektion med RABV ikke fandt sted i det pågældende område (importerede tilfælde)

d)

hvis der er identificeret epidemiologiske forbindelser i de i litra c) omhandlede tilfælde, resultaterne af den øgede overvågning, der er gennemført over en periode på 6 måneder efter det pågældende dyrs død, hvis det er relevant

9.

for programmer for udryddelse af infektion med BTV:

a)

geografisk anvendelsesområde med et kort og en beskrivelse og afgrænsning af det geografiske og administrative område, der er omfattet af udryddelsesprogrammet, samt zonernes og regionernes navne, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde hvis det er relevant, begrundelsen for at anvende den undtagelse, der er fastsat i artikel 37, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2020/689, og udviklingen i zonen i løbet af programmet

b)

antal virksomheder, der holder dyr af måldyrebestanden pr. 31. december

c)

antal dyr af måldyrebestanden, der holdes på de virksomheder, der er omhandlet i litra b), pr. 31. december

d)

prøveudtagningsordninger, der gennemføres årligt: kortlægningsenhed og gennemførte udvælgelseskriterier, testhyppighed, antal test, type af diagnosticeringsmetoder og -resultater

e)

antal bekræftede tilfælde efter zone, art, år/måneder og BTV-serotype(r)

f)

antal vaccinerede dyr efter år, art og BTV-serotype(r)

g)

indrømmede undtagelser vedrørende flytninger, antal berørte dyr og, hvis det er relevant, tilpasning af den gennemførte overvågning

h)

foranstaltninger, der er koordineret med andre medlemsstater eller tredjelande, hvis det er relevant, og tilpasning af overvågningen til eksterne kilder til infektion med BTV

10.

for programmer for udryddelse af kategori B- og C-sygdomme hos akvatiske dyr, efter zone, kompartment eller region, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde:

a)

antal godkendte akvakulturvirksomheder og, hvis det er relevant, antal registrerede akvakulturvirksomheder, hvor der holdes dyr af måldyrebestanden, og prøveudtagningssteder i vildtlevende bestande, som er omfattet af udryddelsesprogrammet, samt kort, der viser, hvor virksomheder og opsamlingssteder i vildtlevende bestande ligger, pr. 31. december

b)

antal akvakulturvirksomheder og, hvis det er relevant, prøveudtagningssteder i vildtlevende bestande ud af det antal virksomheder eller prøveudtagningssteder, der er omhandlet i litra a), som ikke er inficeret pr. 31. december

c)

antal dyresundhedsbesøg pr. godkendt og, hvis det er relevant, registreret akvakulturvirksomhed

d)

antal prøveudtagninger pr. godkendt og, hvis det er relevant, registreret akvakulturvirksomhed eller prøveudtagningssted i vildtlevende bestande samt oplysninger om arter, resultater af prøveudtagning (positive/negative) og vandtemperatur på prøveudtagningstidspunktet

e)

antal inficerede akvakulturvirksomheder og, hvis det er relevant, prøveudtagningssteder i vildtlevende bestande med bekræftet/bekræftede tilfælde ud af det antal virksomheder, der er omhandlet i litra a), pr. 31. december

f)

antal nye inficerede akvakulturvirksomheder og, hvis det er relevant, prøveudtagningssteder i vildtlevende bestande med bekræftet/bekræftede tilfælde ud af det antal virksomheder, der er omhandlet i litra a), pr. 31. december


(1)  Inficeret, ikke-inficeret, ukendt.


BILAG VII

OPLYSNINGER, DER KRÆVES VEDRØRENDE FORELÆGGELSEN AF UDRYDDELSESPROGRAMMER I HENHOLD TIL ARTIKEL 10

AFSNIT 1

Forelæggelse af programmer for udryddelse af kategori B- og C-sygdomme hos landdyr baseret på tildeling af status som sygdomsfri på virksomhedsniveau

Oplysninger, der skal medtages i programmer for udryddelse af kategori B- og C-sygdomme hos landdyr baseret på tildeling af status som sygdomsfri på virksomhedsniveau

1.

Dato for forelæggelse.

2.

Landets navn.

3.

Sygdommens navn.

4.

Geografisk anvendelsesområde med en beskrivelse og afgrænsning af det geografiske og administrative område, der er omfattet af udryddelsesprogrammet, samt zonernes og regionernes navne, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde,

5.

En beskrivelse af den epidemiologiske situation for hver zone eller region, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde:

a)

antal virksomheder, der holder dyr af måldyrebestanden efter sundhedsstatus (1), undtagen virksomheder, der er omfattet af undtagelsen i punkt 6, litra f), pr. 31. december

b)

antal dyr af måldyrebestanden, der holdes på de virksomheder, der er omhandlet i litra a), efter sundhedsstatus

c)

kort med angivelse af tætheden af den måldyrebestand, der er omhandlet i litra b), efter sundhedsstatus

d)

tidslinje med prævalens, incidensdata og, hvis det er relevant, vaccinationshistorik, der mindst omfatter de seneste 5 år, og

e)

oplysninger om den epidemiologiske situation i supplerende dyrebestande, hvis det er relevant.

6.

En beskrivelse af sygdomsbekæmpelsesstrategien i udryddelsesprogrammet i overensstemmelse med artikel 16 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689, der mindst omfatter:

a)

de prøveudtagningsordninger og diagnosticeringsmetoder, der skal anvendes i overensstemmelse med bilag IV til delegeret forordning (EU) 2020/689:

i)

til at tildele status som sygdomsfri for virksomheder og opretholdelse af denne status

ii)

til at bekræfte eller udelukke sygdommen i tilfælde af et mistænkt tilfælde

b)

de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes i tilfælde af et bekræftet tilfælde

c)

de biosikringsforanstaltninger og risikobegrænsende foranstaltninger, der skal gennemføres

d)

den type vaccine/de typer vacciner, der skal anvendes, og vaccinationsplanen, hvis det er relevant

e)

de foranstaltninger, der skal gennemføres med hensyn til supplerende dyrebestande, hvis det er relevant

f)

de undtagelser, der skal anvendes i overensstemmelse med artikel 19 i delegeret forordning (EU) 2020/689, hvis det er relevant

g)

foranstaltninger, der er koordineret med andre medlemsstater eller tredjelande, hvis det er relevant.

7.

En beskrivelse af organisationen af, tilsynet med og rollerne for de parter, der deltager i udryddelsesprogrammet, der mindst omfatter:

a)

myndigheder med ansvar for at koordinere og føre tilsyn med gennemførelsen af programmet

b)

alle involverede interessenters ansvarsområde.

8.

Udryddelsesprogrammets anslåede varighed.

9.

Udryddelsesprogrammets delmål, der mindst omfatter:

a)

det forventede årlige fald i antallet af inficerede virksomheder

b)

den forventede årlige stigning i antallet af sygdomsfrie virksomheder

c)

den forventede vaccinationsdækning, hvis det er relevant.

AFSNIT 2

Forelæggelse af programmer for udryddelse af infektion med RABV

Oplysninger, der skal medtages i programmer for udryddelse af infektion med RABV:

1.

Dato for forelæggelse.

2.

Landets navn.

3.

Geografisk anvendelsesområde med en beskrivelse og afgrænsning af de geografiske og administrative områder, der er omfattet af udryddelsesprogrammet, samt zoners og regioners navne, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde.

4.

En beskrivelse af den epidemiologiske situation i mindst de sidste 5 år, herunder:

a)

antal bekræftede tilfælde pr. listeopført dyreart

b)

kort med angivelse af fordelingen af bekræftede tilfælde, jf. litra a), pr. år

c)

sygdomsbekæmpelsesstrategi og resultater af bekæmpelsesforanstaltninger.

5.

En beskrivelse af sygdomsbekæmpelsesstrategien i udryddelsesprogrammet i overensstemmelse med artikel 32 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689:

a)

overvågning, der mindst omfatter:

i)

måldyrebestand

ii)

prøveudtagningsordninger og oplysninger om indsamling af døde dyr

iii)

diagnosticeringsmetoder

b)

hvis det er relevant, vaccination, der mindst omfatter:

i)

vaccination af opdrættede dyr inden for rammerne af udryddelsesprogrammet

den type vaccine/de typer vacciner, der skal anvendes

måldyrebestand

ii)

vaccination af vildtlevende dyr:

definition/afgrænsning af vaccinationsområdet

hyppighed af og forventede datoer for vaccinationskampagner

den vaccinelokkemad, der skal anvendes

metode til distribution af vaccinelokkemad og planlagt tæthed af vaccinelokkemad

beskrivelse af de metoder, der skal anvendes til at vurdere den korrekte distribution af vaccinelokkemad

beskrivelse af strategien for overvågning af vaccinationens effektivitet med hensyn til serologi og indtag af vaccinelokkemad i måldyrebestanden, prøveudtagningsordningerne, med oplysninger om indsamling af døde dyr, og diagnosticeringsmetoderne

beskrivelse af de foranstaltninger, der skal sikre, at vaccinelokkemadens kvalitet opretholdes, inden den distribueres, især for så vidt angår titrering af vaccinelokkemaden og kontrol af kølekæden

vaccination af herreløse hunde med den type vaccine/de typer vacciner, der skal anvendes, og målbestanden

c)

de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes i tilfælde af et bekræftet tilfælde

d)

de offentlige oplysningskampagner, der skal gennemføres

e)

de foranstaltninger, der skal gennemføres for at mindske kontakten med inficerede dyr

f)

de foranstaltninger, der er koordineret med andre medlemsstater eller tredjelande, hvis det er relevant.

6.

En beskrivelse af organisationen af, tilsynet med og rollerne for de parter, der deltager i udryddelsesprogrammet, der mindst omfatter:

a)

myndigheder med ansvar for at koordinere og føre tilsyn med gennemførelsen af programmet

b)

alle involverede interessenters ansvarsområde.

7.

Udryddelsesprogrammets anslåede varighed.

8.

Udryddelsesprogrammets delmål, der mindst omfatter:

a)

det forventede årlige fald i antallet af udbrud

b)

det forventede antal bekræftede udbrud i områder med udbrud i det foregående år

c)

den forventede procentdel af serokonversion i måldyrebestande

d)

den forventede procentdel af vaccinationsindtag hos dyr af målarterne.

AFSNIT 3

Forelæggelse af programmer for udryddelse af infektion med BTV

Oplysninger, der skal medtages i programmer for udryddelse af infektion med BTV:

1.

Dato for forelæggelse.

2.

Landets navn.

3.

Geografisk anvendelsesområde med en beskrivelse og afgrænsning af det geografiske og administrative område, der er omfattet af udryddelsesprogrammet, samt zonernes og regionernes navne, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde, og begrundelsen for at anvende den undtagelse, der er fastsat i artikel 37, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2020/689, hvis det er relevant.

4.

En beskrivelse af den epidemiologiske situation for hver zone eller region, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde:

a)

antal virksomheder, der holder dyr af måldyrebestanden pr. 31. december

b)

antal dyr af måldyrebestanden, der holdes på de virksomheder, der er omhandlet i litra a)

c)

kort med angivelse af:

i)

tætheden af den måldyrebestand, der er omhandlet i litra b), og

ii)

den geografiske fordeling af tilfælde af infektion med BTV efter serotyper, der mindst omfatter de seneste 5 år

d)

tidslinje med prævalens, incidensdata og, hvis det er relevant, vaccinationshistorik, der mindst omfatter de seneste 5 år

e)

resultaterne af vektorovervågning, der mindst omfatter de seneste 5 år

f)

oplysninger om den epidemiologiske situation i supplerende dyrebestande, hvis det er relevant.

5.

En beskrivelse af sygdomsbekæmpelsesstrategien i udryddelsesprogrammet i overensstemmelse med artikel 37 i delegeret forordning (EU) 2020/689, der mindst omfatter:

a)

oplysninger om den aktive overvågning, der skal gennemføres i overensstemmelse med del II, kapitel 1, afsnit 4, i bilag V til delegeret forordning (EU) 2020/689, med:

i)

kort med angivelse af de geografiske enheder

ii)

valg af prøveudtagningssteder, prøveudtagningsordninger og diagnosticeringsmetoder anvendt til overvågning af sentineldyr

iii)

valg af prøveudtagningssteder, prøveudtagningsordninger og diagnosticeringsmetoder anvendt til de strukturerede prævalensundersøgelser

b)

den type vaccine/de typer vacciner, der skal anvendes, og vaccinationsordninger for vaccination af den relevante måldyrebestand, hvis det er relevant

c)

procedure og diagnosticeringsmetoder til at bekræfte eller udelukke sygdommen i tilfælde af et mistænkt tilfælde

d)

de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes i tilfælde af et bekræftet tilfælde

e)

flytningsrestriktioner, der er indført for flytning af opdrættede dyr og avlsmateriale

f)

de biosikringsforanstaltninger og risikobegrænsende foranstaltninger, der skal gennemføres

g)

nærmere oplysninger om vektorovervågning og, hvis det er relevant, oprettelse af årstidsbestemte BTV-frie områder

h)

oplysninger om tildeling af status som »vektorbeskyttet virksomhed« til virksomheder, hvis det er relevant

i)

foranstaltninger, der er koordineret med andre medlemsstater eller tredjelande, hvis det er relevant.

6.

En beskrivelse af organisationen af, tilsynet med og rollerne for de parter, der deltager i udryddelsesprogrammet, der mindst omfatter:

a)

myndigheder med ansvar for at koordinere og føre tilsyn med gennemførelsen af programmet

b)

alle involverede interessenters ansvarsområde.

7.

Udryddelsesprogrammets anslåede varighed.

8.

Udryddelsesprogrammets delmål, der mindst omfatter:

a)

det forventede årlige fald i antallet af bekræftede tilfælde i måldyrebestanden

b)

den forventede årlige stigning i antallet af sygdomsfrie geografiske enheder

c)

den forventede vaccinationsdækning, hvis det er relevant.

AFSNIT 4

Fremlæggelse af programmer for udryddelse af kategori B- og C-sygdomme hos akvatiske dyr

Oplysninger, der skal medtages i programmer for udryddelse af kategori B- og C-sygdomme hos akvatiske dyr

1.

Dato for forelæggelse.

2.

Landets navn.

3.

Sygdommens navn.

4.

Geografisk anvendelsesområde med en beskrivelse og afgrænsning af det geografiske og administrative område, der er omfattet af udryddelsesprogrammet, samt zonernes eller kompartmenternes navne.

5.

En beskrivelse af den epidemiologiske situation for hver zone, hvert kompartment eller hver region, hvis mere end én region er omfattet af programmets geografiske anvendelsesområde:

a)

antal godkendte akvakulturvirksomheder og antal registrerede akvakulturvirksomheder, hvor der holdes dyr af måldyrebestanden, efter produktionstype og efter sundhedsstatus (2), pr. 31. december

b)

listeopførte arter, der holdes på de akvakulturvirksomheder, der er omhandlet i litra a), efter sundhedsstatus

c)

kort med angivelse af:

i)

den geografiske beliggenhed af de akvakulturvirksomheder, der er omhandlet i litra a), og de relevante afvandingsområder og

ii)

den geografiske fordeling af tilfælde af infektion med den relevante kategori B eller C-sygdom, der mindst omfatter de seneste 5 år

d)

oplysninger om den epidemiologiske situation i vildtlevende akvatiske dyr, hvis det er relevant.

6.

En beskrivelse af sygdomsbekæmpelsesstrategien i udryddelsesprogrammet i overensstemmelse med artikel 46 i delegeret forordning (EU) 2020/689, der mindst omfatter:

a)

de prøveudtagningsordninger og diagnosticeringsmetoder, der skal anvendes i overensstemmelse med bilag VI til delegeret forordning (EU) 2020/689 i forbindelse med:

i)

sundhedsbesøg og prøveudtagning på akvakulturvirksomheder

ii)

målrettet overvågning af vildtlevende bestande, hvis det er relevant

b)

de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes i tilfælde af et bekræftet tilfælde

c)

de biosikringsforanstaltninger og risikobegrænsende foranstaltninger, der skal gennemføres

d)

vaccinationsordninger, hvis det er relevant

e)

de foranstaltninger, der skal gennemføres for så vidt angår vildtlevende akvatiske dyr, og antal og geografiske beliggenhed af prøveudtagningssteder, hvis det er relevant

f)

de undtagelser, der skal anvendes i overensstemmelse med artikel 53 i delegeret forordning (EU) 2020/689, hvis det er relevant

g)

foranstaltninger, der er koordineret med andre medlemsstater eller tredjelande, hvis det er relevant.

7.

En beskrivelse af organisationen af, tilsynet med og rollerne for de parter, der deltager i udryddelsesprogrammet, der mindst omfatter:

a)

myndigheder med ansvar for at koordinere og føre tilsyn med gennemførelsen af programmet

b)

alle involverede interessenters ansvarsområde.

8.

Udryddelsesprogrammets anslåede varighed.

9.

Delmål og sygdomsbekæmpelsesstrategier for gennemførelse af udryddelsesprogrammet, herunder mindst:

a)

det forventede årlige fald i antallet af inficerede akvakulturvirksomheder og, hvis det er relevant, prøveudtagningssteder i vildtlevende bestande

b)

den forventede årlige stigning i antallet af akvakulturvirksomheder og, hvis det er relevant, prøveudtagningssteder i vildtlevende bestande, der er testet negative

c)

den forventede vaccinationsdækning, hvis det er relevant.


(1)  Sygdomsfri, inficeret eller ukendt.

(2)  Ikke-inficeret, inficeret, ukendt.


8.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 412/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2003

af 7. december 2020

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 af 7. juli 2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2465/96 (1), særlig artikel 11, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1210/2003 indeholder en liste over den tidligere irakiske regerings offentlige instanser, virksomheder og institutioner og fysiske og juridiske personer, organer og sammenslutninger, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer, som den 22. maj 2003 var placeret uden for Irak, i henhold til nævnte forordning.

(2)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1210/2003 indeholder en liste over fysiske og juridiske personer, organer og sammenslutninger med tilknytning til den forhenværende præsident Saddam Husseins styre, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer og af et forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed.

(3)

Den 1. december 2020 besluttede Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at fjerne en person og elleve sammenslutninger fra listen over personer eller sammenslutninger, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(4)

Bilag III og IV til forordning (EF) nr. 1210/2003 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III og IV til forordning (EF) nr. 1210/2003 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2020.

På Kommissionens vegne

For formanden

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen


(1)  EUT L 169 af 8.7.2003, s. 6.


BILAG

I bilag II, III og IV til forordning (EF) nr. 1210/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag III udgår følgende punkter:

»36.

FACTORY OF MANUFACTURING SPARE PARTS FOR AGRICULTURAL MACHINERY. Adresse: Karh — Otaefia, near Steel Bridge, Baghdad, Irak.«

»94.

NATIONAL ENTERPRISE FOR EQUIPMENT MARKETING AND MAINTENANCE. Adresse: P.O. Box 12014, Al-Daura, Bayaa, Baghdad, Irak.«

»108.

SARCHINAR STATE CEMENT ENTERPRISE. Adresse: P.O. Box 1, Sarchina, Sulaimaniya, Irak.«

»118.

STATE COMPANY FOR MACHINERY (alias GENERAL ESTABLISHMENT FOR MACHINERY AND IMPLEMENT REPAIR). Adresser: a) Sara Camp, P.O. Box 2218, Baghdad, Irak b) P.O. Box 12050, Al-Doura, Baghdad, Irak.«

»133.

STATE ENTERPRISE FOR DRINKS AND MINERAL WATER (alias STATE ENTERPRISE FOR SOFT & ALCOHOLIC DRINKS). Adresser: a) P.O. Box 5689, Sara Khatoon Camp, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 2108, Al-Za'afaraniya, Baghdad, Irak.«

»152.

STATE ENTERPRISE FOR TEXTILE AND SPINNING PRODUCTS IMPORTING AND DISTRIBUTION (alias STATE ORGANIZATION FOR TEXTILE INDUSTRIES). Adresser: a) Al Zawria Building, Al Hindiya, P.O. Box 5856, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 5817, Al-Nidhal St., Baghdad, Irak.«

»176.

STATE ORGANIZATION FOR CHEMICAL INDUSTRIES. Adresse: Jumhiriya St., Khullani Square, P.O. Box 5424, Baghdad, Irak.«

»179.

STATE ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES. Adresser: a) Ministry of Industry Building, Al Nidal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 3093, Tayaran Square, Baghdad, Irak.«

»188.

STATE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES. Adresse: Khullani St., Baghdad, Irak.«

»192.

STATE STEEL PIPES COMPANY. Adresse: P.O. Box 352, Um Qasr, Basrah, Irak.«

»200.

SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY (alias SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE). Adresse: Box 5, Sulaimaniyah, Irak.«

2)

I bilag IV udgår følgende:

»35.

NAVN: Muhammad Mahdi Al-Salih FØDSELSDATO/FØDESTED: 1947 eller 1949, al-Anbar-provinsen NATIONALITET: Irakisk PÅ GRUNDLAG AF FN's SIKKERHEDSRÅDS RESOLUTION 1483: Handelsminister, 1987-2003, Leder af præsidentens kontor i midten af 1980'erne«.


8.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 412/31


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2020/2004

af 26. november 2020

om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2020/58)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (1), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 4,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er i forordning (EF) nr. 2533/98 fastsat, at Den Europæiske Centralbank (ECB) i behørigt begrundede tilfælde har ret til at indsamle statistiske oplysninger fra rapporteringsenhederne på et konsolideret grundlag, herunder oplysninger om de enheder, der er under deres kontrol. ECB præciserer med henblik herpå omfanget af konsolideringen. For at der skal kunne produceres pengemarkedsstatistikker regelmæssigt, kræves det i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) (2), at rapporteringsenhederne dagligt indberetter statistiske oplysninger om pengemarkedsinstrumenter til den nationale centralbank i den medlemsstat, hvor de er residente, eller til ECB, på et konsolideret grundlag, herunder for alle deres filialer i EU eller EFTA.

(2)

De statistiske oplysninger vedrørende rapporteringsenhedernes filialer i Det Forenede Kongerige er signifikant med hensyn til den samlede mængde. I betragtning af den korte eurorentes (€STR) afhængighed af de statistiske oplysninger, der indberettes i henhold til forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), er det nødvendigt at sikre fortsat indberetning af statistiske oplysninger for de pågældende filialer med henblik på yderligere at sikre adgang til statistikker af høj kvalitet over europengemarkedet.

(3)

Overgangsperioden fastsat i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab udløber den 31. december 2020. For at Det Europæiske System af Centralbanker kan fortsætte med at modtage daglige statistiske oplysninger vedrørende pengemarkedsinstrumenter for så vidt angår rapporteringsenheders filialer i Storbritannien, er der behov for at udvide anvendelsesområdet for konsolideret indberetning med hensyn til filialer i artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48).

(4)

Forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring

Artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) erstattes af følgende:

»1.   For at der skal kunne produceres pengemarkedsstatistikker regelmæssigt, indberetter rapporteringsenhederne dagligt statistiske oplysninger om pengemarkedsinstrumenter til den nationale centralbank i den medlemsstat, hvor de er residente, på et konsolideret grundlag, herunder for alle deres filialer i EU eller EFTA samt for deres filialer beliggende i Det Forenede Kongerige. De statistiske oplysninger, der kræves indberettet, fremgår af bilag I, II og III. Rapporteringsenhederne indberetter de krævede statistiske oplysninger i overensstemmelse med mindstestandarderne for overførsel, nøjagtighed, begrebsmæssig overensstemmelse, revisioner og dataintegritet som fastsat i bilag IV. Den nationale centralbank videresender de statistiske oplysninger, den modtager fra rapporteringsenhederne, til ECB i overensstemmelse med denne forordnings artikel 4, stk. 2.«

Artikel 2

Afsluttende bestemmelser

Denne forordning træder i kraft på fjerdedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i henhold til traktaterne.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 26. november 2020.

For ECB's Styrelsesråd

Christine LAGARDE

Formand for ECB


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8).

(2)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1333/2014 af 26. november 2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2014/48) (EUT L 359 af 16.12.2014, s. 97).


AFGØRELSER

8.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 412/33


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/2005

af 4. december 2020

om midlertidig støtte til Irland i henhold til forordning (EU) 2020/672 til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i nødsituationen som følge af covid-19-udbruddet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2020/672 af 19. maj 2020 om oprettelse af et europæisk instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE) som følge af covid-19-udbruddet (1), særlig artikel 6, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 27. oktober 2020 anmodede Irland om finansiel støtte fra Unionen med henblik på at supplere landets nationale indsats for at imødegå virkningerne af covid-19-udbruddet og håndtere udbruddets socioøkonomiske konsekvenser for arbejdstagerne og de selvstændige.

(2)

Covid-19-udbruddet og de ekstraordinære foranstaltninger, som Irland har gennemført for at dæmme op for udbruddet og de socioøkonomiske og sundhedsrelaterede konsekvenser heraf, forventes at få dramatiske følger for de offentlige finanser. Ifølge Kommissionens forårsprognose 2020 forventes Irland at have et offentligt underskud og en offentlig gæld på henholdsvis 6,8 % og 63,1 % af bruttonationalproduktet (BNP) ved udgangen af 2020, og Irlands BNP forventes at falde 2,3 % i 2020.

(3)

Covid-19-udbruddet har fastlåst en væsentlig del af arbejdsstyrken i Irland. Dette har ført til en pludselig og kraftig stigning i de offentlige udgifter i Irland med hensyn til den midlertidige løntilskudsordning, jf. betragtning 4.

(4)

Ved Emergency Measures in the Public Interest (Covid-19) Act 2020 (Article 28) »Covid-19: temporary wage subsidy provisions«, som der henvises til i Irlands anmodning af 27. oktober 2020, blev der indført en løntilskudsordning, der yder tilskud til arbejdsgiverens lønudgifter under omstændigheder, hvor virksomheden er blevet berørt af restriktionerne som følge af covid-19-krisen. Sigtet med ordningen, der er åben for arbejdsgivere, der beholder deres medarbejdere på lønningslisten, er at støtte virksomhedernes levedygtighed og bevare forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Ordningen var i kraft fra den 26. marts 2020 til den 31. august 2020. Fra ikrafttrædelsen og indtil den 3. maj 2020 kunne arbejdsgivere under ordningen få refunderet op til 410 EUR ugentligt for hver medarbejder. Fra den 4. maj 2020 overgik tilskudsbetalingen til et system baseret på den foregående ugentlige nettoløn for hver medarbejder, hvor arbejdsgivere fik refunderet mellem 70 % og 85 % af medarbejderens nettoløn, med et loft på enten 350 EUR eller 410 EUR om ugen afhængigt af lønniveauet.

(5)

Irland opfylder de i artikel 3 i forordning (EU) 2020/672 nævnte betingelser for at anmode om finansiel støtte. Irland har forelagt Kommissionen passende dokumentation for, at de faktiske offentlige udgifter pr. 1. februar 2020 er steget med 2 473 887 900 EUR som direkte følge af den midlertidige løntilskudsordning. Der er tale om en pludselig og kraftig stigning, eftersom den nye foranstaltning omfatter en betydelig del af virksomhederne og arbejdsstyrken i Irland.

(6)

Kommissionen har hørt Irland og bekræftet, at der er sket en pludselig og kraftig stigning i de faktiske offentlige udgifter med direkte tilknytning til arbejdsfordelingsordninger og lignende foranstaltninger som der henvises til i anmodningen af 27. oktober 2020, jf. artikel 6 i forordning (EU) 2020/672.

(7)

Der bør derfor ydes finansiel støtte med henblik på at hjælpe Irland med at imødegå de socioøkonomiske virkninger af den alvorlige økonomiske forstyrrelse som følge af covid-19-udbruddet. Kommissionen bør træffe afgørelser vedrørende løbetid, størrelse og frigivelse af rater og trancher i et tæt samarbejde med de nationale myndigheder.

(8)

Denne afgørelse bør ikke berøre udfaldet af eventuelle sager om forvridning af det indre marked, som anlægges, navnlig i henhold til traktatens artikel 107 og 108. Den fritager heller ikke medlemsstaterne for i henhold til traktatens artikel 108 at underrette Kommissionen om eventuel statsstøtte.

(9)

Afgørelsen om at yde finansiel støtte er blevet truffet under hensyntagen til Irlands eksisterende og forventede behov samt anmodninger om finansiel støtte i henhold til forordning (EU) 2020/672, som andre medlemsstater allerede har indgivet eller planlagt at indgive, samtidig med at principperne om ligebehandling, solidaritet, proportionalitet og gennemsigtighed anvendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Irland opfylder betingelserne i artikel 3 i forordning (EU) 2020/672.

Artikel 2

1.   Unionen stiller et lån på højst 2 473 887 900 EUR til rådighed for Irland. Lånet har en maksimal gennemsnitlig løbetid på 15 år.

2.   Rådighedsperioden for den finansielle støtte, der ydes ved denne afgørelse, er 18 måneder fra den første dag efter, at denne afgørelse har fået virkning.

3.   Kommissionen stiller Unionens finansielle støtte til rådighed for Irland i maksimalt otte rater. En rate kan udbetales i en eller flere trancher. Løbetiden for trancherne under den første rate kan være længere end den maksimale gennemsnitlige løbetid, der er fastsat i stk. 1. I så fald fastsættes løbetiden for de efterfølgende trancher således, at den i stk. 1 omhandlede maksimale gennemsnitlige løbetid overholdes, når alle rater er udbetalt.

4.   Den første rate frigives under forbehold af, at den i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2020/672 omhandlede låneaftale træder i kraft.

5.   Irland afholder Unionens finansieringsomkostninger, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EU) 2020/672, for hver rate samt Unionens eventuelle gebyrer, omkostninger og udgifter i forbindelse med den finansiering, der er relateret til det lån, der er ydet i henhold til nærværende artikels stk. 1.

6.   Kommissionen træffer afgørelse om størrelsen af raterne og frigivelsen heraf samt om tranchernes størrelse.

Artikel 3

Irland kan finansiere den midlertidige løntilskudsordning, der yder tilskud til arbejdsgiverens lønudgifter under omstændigheder, hvor virksomheden er blevet berørt af restriktionerne som følge af covid-19-krisen, og hvor ansættelsesforholdet er bevaret, som fastsat i Emergency Measures in the Public Interest (Covid-19) Act 2020 (Article 28) »Covid-19: temporary wage subsidy provisions«.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til Irland.

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen til adressaten.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2020.

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  EUT L 159 af 20.5.2020, s. 1.