ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 377

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
11. november 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1665 af 4. november 2020 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over garanterede traditionelle specialiteter (Dwójniak staropolski tradycyjny (GTS))

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2020/1666 af 10. november 2020 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på at optage en ny type EF-gødning i bilag I ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1667 af 10. november 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 for så vidt angår anvendelsesperioden for de midlertidige foranstaltninger vedrørende kontrol af produktionen af økologiske produkter ( 1 )

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1668 af 10. november 2020 om præcisering af de nærmere bestemmelser og funktionerne i det informations- og kommunikationssystem, der skal anvendes med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/515 om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat ( 1 )

7

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1669 af 10. november 2020 om et pilotprojekt til gennemførelse af visse bestemmelser om administrativt samarbejde som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1807 om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union ved hjælp af informationssystemet for det indre marked ( 1 )

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1670 af 10. november 2020 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1606 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Nederlandene (meddelt under nummer C(2020) 7912) (Kun den nederlandske udgave er autentisk)

13

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

11.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 377/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1665

af 4. november 2020

om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over garanterede traditionelle specialiteter (»Dwójniak staropolski tradycyjny« (GTS))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 behandlet Polens ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den garanterede traditionelle specialitet »Dwójniak staropolski tradycyjny«, der er registreret i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 729/2008 (2) som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1898 (3).

(2)

Da der er tale om en væsentlig ændring, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, har Kommissionen i medfør af artikel 50, stk. 2, litra b), i samme forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende (4).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal ændringen af varespecifikationen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen »Dwójniak staropolski tradycyjny« (GTS), godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2020.

På Kommissionens vegne

For formanden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 729/2008 af 28. juli 2008 om registrering af betegnelser i registret over garanterede traditionelle specialiteter (Czwórniak (GTS), Dwójniak (GTS), Półtorak (GTS), Trójniak (GTS)) (EUT L 200 af 29.7.2008, s. 6).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1898 af 18. oktober 2017 om registrering af betegnelser i registret over garanterede traditionelle specialiteter (Półtorak staropolski tradycyjny (GTS), Dwójniak staropolski tradycyjny (GTS), Trójniak staropolski tradycyjny (GTS), Czwórniak staropolski tradycyjny (GTS), Kiełbasa jałowcowa staropolska (GTS), Kiełbasa myśliwska staropolska (GTS) og Olej rydzowy tradycyjny (GTS)) (EUT L 269 af 19.10.2017, s. 3).

(4)  EUT C 216 af 30.6.2020, s. 33.


11.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 377/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/1666

af 10. november 2020

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på at optage en ny type EF-gødning i bilag I

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (1), særlig artikel 31, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En producent af calciumchelat af iminodisuccinsyre (»Ca-IDHA«) har via de polske myndigheder indgivet en anmodning til Kommissionen om at optage Ca-IDHA som et nyt produkt i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003. Ca-IDHA er blevet udviklet som svar på anmodninger fra gartnerisektoren om at udvikle alternativer til eksisterende calciumkilder, som under visse omstændigheder kan føre til beskadigede blade ved bladsprøjtning.

(2)

Ca-IDHA opfylder kravene i artikel 14 i forordning (EF) nr. 2003/2003. Stoffet bør derfor optages på listen over EF-gødningstyper i bilag I til nævnte forordning.

(3)

Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningen i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 32 i forordning (EF) nr. 2003/2003 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1.


BILAG

I tabel D i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 indsættes følgende række 2.3:

»2.3.

Calciumchelat af iminodisuccinsyre

Kemisk fremstillet produkt, der som hovedbestanddel indeholder calciumchelat af iminodisuccinsyre uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

9 % CaO

Calcium bestemt som CaO, chelateret med iminodisuccinsyre (IDHA), vandopløseligt.

 

Calcium bestemt som CaO, chelateret med iminodisuccinsyre (IDHA), vandopløseligt.«


11.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 377/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1667

af 10. november 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 for så vidt angår anvendelsesperioden for de midlertidige foranstaltninger vedrørende kontrol af produktionen af økologiske produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 28, stk. 6, artikel 30, stk. 2, tredje afsnit, og artikel 38, litra c), d), og e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Covid-19-pandemien og de vidtgående begrænsninger af bevægelsesfriheden, der blev indført i medlemsstaterne og i tredjelande i form af nationale foranstaltninger, udgør en hidtil uset udfordring for medlemsstaterne og de erhvervsdrivende med hensyn til gennemførelsen af den kontrol, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (2) og (EF) nr. 1235/2008 (3).

(2)

For at tage højde for de særlige omstændigheder, der skyldes den aktuelle krise i forbindelse med covid-19-pandemien, giver Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 (4) medlemsstaterne mulighed for at anvende midlertidige foranstaltninger, der fraviger forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår kontrol af produktionen af økologiske produkter og visse procedurer i Traces-systemet.

(3)

Medlemsstaterne har meddelt Kommissionen, at der som følge af krisen i forbindelse med covid-19-pandemien vil være visse alvorlige forstyrrelser i deres kontrolsystemer i den økologiske sektor, der varer længere end til den 30. september 2020. For at tage højde for disse forstyrrelser bør anvendelsesperioden for gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 forlænges.

(4)

Hvad angår offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (5) giver Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 (6) medlemsstaterne mulighed for indtil den 1. februar 2021 at anvende midlertidige foranstaltninger til begrænsning af risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden i forbindelse med specifikke situationer, der skyldes covid-19. De fravigelser, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2020/977, bør derfor også fortsat finde anvendelse indtil nævnte dato. De minimumsprocentsatser for antallet af stikprøver, supplerende kontrolbesøg hos tilfældigt udvalgte erhvervsdrivende og uanmeldte inspektioner og besøg, jf. artikel 1, stk. 3, 5 og 6, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/977, beregnes imidlertid på årsbasis. Derfor bør slutdatoen for anvendelsen af disse fravigelser ikke ændres.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 bør derfor ændres.

(6)

Anvendelsen af bestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2020/977, der forlænges ved nærværende forordning, bør ikke afbrydes. Denne forordning bør derfor anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 1. oktober 2020.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 foretages følgende ændringer:

(1)

I artikel 1, stk. 7, ændres datoen »den 30. september 2020« til »den 1. februar 2021«.

(2)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 og 5 ændres datoen »den 30. september 2020« til »den 1. februar 2021«.

b)

I stk. 3 ændres datoen »den 31. december 2020« til »den 1. februar 2021«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. oktober 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 af 7. juli 2020 om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår kontrol med produktionen af økologiske produkter som følge af covid-19-pandemien (EUT L 217 af 8.7.2020, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 af 30. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger til begrænsning af risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden i forbindelse med visse alvorlige forstyrrelser i medlemsstaternes kontrolsystemer som følge af coronavirussygdommen (covid-19) (EUT L 98 af 31.3.2020, s. 30).


11.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 377/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1668

af 10. november 2020

om præcisering af de nærmere bestemmelser og funktionerne i det informations- og kommunikationssystem, der skal anvendes med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/515 om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/515 af 19. marts 2019 om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 764/2008 (1), særlig artikel 11, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) 2019/515 skal det informations- og kommunikationssystem, der er omhandlet i artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 (2) — benævnt informations- og kommunikationssystemet for markedsovervågning (»ICSMS«) — anvendes til formidling af visse meddelelser i henhold til forordning (EU) 2019/515. Artikel 34 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1020 (3) erstatter artikel 23 i forordning (EF) nr. 765/2008 med virkning fra den 16. juli 2021.

(2)

Det følger af forordning (EU) 2019/515, at ICSMS skal anvendes af bl.a. kompetente myndigheder og produktkontaktpunkterne. Medlemsstaterne bør derfor angive navnene på de kompetente myndigheder og produktkontaktpunkterne i ICSMS.

(3)

For at sikre, at de oplysninger, som Kommissionen har brug for med henblik på den i artikel 14 i forordning (EU) 2019/515 omhandlede evaluering og rapportering, er lette at søge i og kan behandles yderligere i ICSMS, bør de kompetente myndigheder — ud over at uploade den administrative afgørelse eller midlertidige suspension — pålægges at afgive visse oplysninger om disse afgørelser i struktureret format.

(4)

For at sikre, at oplysningerne i ICSMS er korrekte og ajourførte, bør de kompetente myndigheder registrere enhver ændring af en administrativ afgørelse, der er underrettet om i henhold til artikel 5, stk. 9, i forordning (EU) 2019/515, eller af en midlertidig suspension, der er underrettet om i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) 2019/515.

(5)

For at sikre, at personoplysninger, der er indeholdt i de meddelelser, som registreres i ICSMS, og personoplysninger om fysiske personer, der er angivet som ICSMS-brugere, slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for de formål, hvortil oplysningerne blev registreret i systemet, bør der fastsættes bestemmelser om lagringsperioderne for sådanne oplysninger.

(6)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (4) og afgav udtalelse den 6. juni 2020.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2019/515 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Indholdet af informations- og kommunikationssystemet for markedsovervågning (»ICSMS«)

Med henblik på forordning (EU) 2019/515 skal ICSMS omfatte følgende:

a)

underretning om administrative afgørelser til Kommissionen og de øvrige medlemsstater, jf. artikel 5, stk. 9, i forordning (EU) 2019/515

b)

underretning om midlertidige suspensioner til Kommissionen og de øvrige medlemsstater, jf. artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) 2019/515

c)

underretning om Kommissionens udtalelser til samtlige medlemsstater, jf. artikel 8, stk. 6, i forordning (EU) 2019/515

d)

udveksling af oplysninger mellem de enkelte medlemsstaters kompetente myndigheder og produktkontaktpunkter, jf. artikel 5, stk. 7, artikel 10, stk. 1, litra a), og artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) 2019/515.

Artikel 2

Adgang til ICSMS

Medlemsstaterne angiver og registrerer i ICSMS navnene på de kompetente myndigheder og produktkontaktpunkterne, som har adgang til ICSMS i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/515.

Artikel 3

Underretning om administrative afgørelser om begrænsning eller nægtelse af markedsadgang

Ved underretning om en administrativ afgørelse i henhold til artikel 5, stk. 9, i forordning (EU) 2019/515 registrerer den kompetente myndighed — ud over at uploade en elektronisk kopi af den administrative afgørelse — følgende oplysninger i ICSMS:

a)

den nationale tekniske forskrift, på grundlag af hvilken vurderingen blev foretaget

b)

navnet på den medlemsstat, hvor den erhvervsdrivende hævder at markedsføre sine varer lovligt

c)

de relevante legitime almene hensyn, der er omfattet af den nationale tekniske forskrift.

Den kompetente myndighed registrerer enhver annullering eller tilbagetrækning af en administrativ afgørelse, der er underrettet om i henhold til artikel 5, stk. 9, i forordning (EU) 2019/515, i ICSMS.

Artikel 4

Underretning om midlertidige suspensioner

Ved underretning om en midlertidig suspension i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) 2019/515 registrerer den kompetente myndighed — ud over at uploade en elektronisk kopi af den midlertidige suspension — følgende oplysninger i ICSMS:

a)

den nationale tekniske forskrift, på grundlag af hvilken vurderingen skal foretages

b)

navnet på den medlemsstat, hvor den erhvervsdrivende hævder at markedsføre sine varer lovligt

c)

de legitime almene hensyn, der ligger til grund for en midlertidig suspension af markedsadgang, som fastsat i artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) 2019/515.

Den kompetente myndighed registrerer enhver annullering eller ophævelse af en midlertidig suspension, der er underrettet om i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) 2019/515, i ICSMS.

Artikel 5

Lagringsperioder for personoplysninger, der er indeholdt i de meddelelser, som registreres i ICSMS

Personoplysninger, der er indeholdt i de meddelelser, som registreres i ICSMS, og som opbevares i et format, der gør det muligt at identificere de registrerede, slettes automatisk fra ICSMS fem år efter følgende:

a)

underretning om en midlertidig suspension i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) 2019/515 eller

b)

underretning om administrative afgørelser i henhold til artikel 5, stk. 9, i forordning (EU) 2019/515, såfremt SOLVIT ikke har fået forelagt den administrative afgørelse eller

c)

den seneste udveksling af oplysninger i henhold til artikel 5, stk. 7, artikel 10, stk. 1, litra a), og artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) 2019/515 eller

d)

en sag, der er forelagt SOLVIT, er blevet løst.

Kommissionen sikrer ad teknisk vej, at de i stk. 1 omhandlede personoplysninger slettes.

Artikel 6

Lagringsperioder for personoplysninger om ICSMS-brugere

Personoplysninger om en fysisk person, der af en kompetent myndighed eller et produktkontaktpunkt er angivet som ICSMS-bruger, slettes, senest en måned efter at Kommissionen er blevet meddelt, at den pågældende fysiske person er ophørt med at være ICSMS-bruger.

Kommissionen sikrer ad teknisk vej, at de i stk. 1 omhandlede personoplysninger slettes.

Artikel 7

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 91 af 29.3.2019, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1020 af 20. juni 2019 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse og om ændring af direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011 (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


AFGØRELSER

11.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 377/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/1669

af 10. november 2020

om et pilotprojekt til gennemførelse af visse bestemmelser om administrativt samarbejde som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1807 om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union ved hjælp af informationssystemet for det indre marked

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Informationssystemet for det indre marked (»IMI«), der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1024/2012, er en onlinesoftwareapplikation, der er udviklet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne for at hjælpe medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser med hensyn til administrativt samarbejde, herunder de informationsudvekslingskrav, der er fastsat i EU-retsakter. Det sker ved at indføre en centraliseret kommunikationsmekanisme for at lette den grænseoverskridende udveksling af oplysninger og gensidig bistand.

(2)

Artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2012 gør det muligt for Kommissionen at gennemføre pilotprojekter for at vurdere, om IMI er et effektivt redskab til gennemførelse af bestemmelser om administrativt samarbejde i EU-retsakter, der ikke er opført i bilaget til nævnte forordning.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1807 (2) indeholder bestemmelser om fri bevægelighed for andre data end personoplysninger inden for Unionen. Desuden fastsættes betingelserne for adgang til data for kompetente myndigheder, for anmodning om bistand og for samarbejde mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på at give adgang til oplysninger, der behandles og lagres i en anden medlemsstat. I henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1807 kan en kompetent myndighed i overensstemmelse med proceduren i artikel 7 i nævnte forordning anmode om bistand fra en kompetent myndighed i en anden medlemsstat, når den anmodende kompetente myndighed ikke får adgang til data, og hvis der ikke findes nogen specifik samarbejdsmekanisme i henhold til EU-retten eller internationale aftaler om udveksling af data mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater.

(4)

I henhold til artikel 5, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EU) 2018/1807 kan medlemsstaterne under hastende omstændigheder og på visse betingelser iværksætte foreløbige foranstaltninger til relokalisering af data. Hvis en sådan foreløbig foranstaltning medfører relokalisering af data i længere tid end 180 dage efter relokaliseringen, underrettes Kommissionen. Desuden udveksler Kommissionen oplysninger med medlemsstaterne om relevante erfaringer, der er opnået.

(5)

IMI kan være et effektivt redskab til gennemførelse af bestemmelserne om administrativt samarbejde i artikel 5, stk. 2 og 4, og artikel 7, stk. 2-5, i forordning (EU) 2018/1807. Disse bestemmelser bør derfor være genstand for et pilotprojekt i henhold til artikel 4 i forordning (EU) nr. 1024/2012.

(6)

Det administrative samarbejde i henhold til forordning (EU) 2018/1807 kan omfatte de centrale kontaktpunkter, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i nævnte forordning, de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 6, i nævnte forordning, og alle enheder, der er ansvarlige for meddelelse af foranstaltninger i henhold til nævnte forordnings artikel 5, stk. 4. I overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, litra f), i forordning (EU) nr. 1024/2012 bør de derfor betragtes som kompetente myndigheder i forbindelse med pilotprojektet.

(7)

IMI bør levere den tekniske funktionalitet, der gør det muligt for de kompetente myndigheder, de centrale kontaktpunkter, enhederne med ansvar for meddelelse af foranstaltninger i henhold til artikel 5, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1807 og Kommissionen at opfylde deres administrative forpligtelser vedrørende samarbejde og kommunikation i henhold til nævnte forordning.

(8)

I henhold til artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1807 er en kompetent myndighed, der modtager en anmodning om adgang til data, forpligtet til enten at videregive de ønskede data eller underrette den anmodende myndighed om, at den ikke finder, at betingelserne for at anmode om bistand er opfyldt. For at gøre udvekslingen af data operationel bør den medlemsstat, som anmodningen er rettet til, give den anmodende medlemsstat de oplysninger, der er nødvendige for at få adgang til de ønskede data, eller nærmere oplysninger om, hvordan og hvornår dataoverførslen vil blive foretaget. Den medlemsstat, som anmodningen er rettet til, kan også straks fremsende de ønskede data som svar på anmodningen, hvis dette anses for at være den mest effektive fremgangsmåde.

(9)

En anmodning om bistand samt de foreløbige foranstaltninger, der er meddelt Kommissionen via IMI, kan omfatte udveksling af datasæt, der indeholder både personoplysninger og andre oplysninger end personoplysninger. I henhold til artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1807 finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (3) anvendelse på behandling af personoplysninger i et datasæt, der er knyttet uløseligt sammen med andre oplysninger end personoplysninger. Dette sikres ved artikel 14 i forordning (EU) nr. 1024/2012, som fastsætter regler for behandling af personoplysninger i IMI.

(10)

I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2012 skal Kommissionen fremsende en evaluering af resultatet af pilotprojektet til Europa-Parlamentet og Rådet. Der bør fastsættes en frist for, hvornår evalueringen skal forelægges. Af hensyn til konsistens bør den angivne dato være den samme som den dato, hvor rapporten, der kræves i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2018/1807, skal forelægges.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 24 i forordning (EU) nr. 1024/2012 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Pilotprojektet

Der gennemføres et pilotprojekt for at vurdere, om informationssystemet for det indre marked (»IMI«) vil være et effektivt redskab til gennemførelse af bestemmelserne om administrativt samarbejde i artikel 5, stk. 2 og 4, og artikel 7, stk. 2-5, i forordning (EU) 2018/1807.

Artikel 2

Kompetente myndigheder

I forbindelse med pilotprojektet betragtes de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 6, i forordning (EU) 2018/1807, kontaktpunkterne som omhandlet i artikel 7, stk. 1, i nævnte forordning og de enheder, der er ansvarlige for meddelelse af foranstaltninger i henhold til artikel 5, stk. 4, i nævnte forordning, som kompetente myndigheder, jf. artikel 5, stk. 2, litra f), i forordning (EU) nr. 1024/2012.

Artikel 3

Administrativt samarbejde

1.   Med henblik på artikel 5, stk. 2, og artikel 7, stk. 2-5, i forordning (EU) 2018/1807 skal IMI navnlig levere den tekniske funktionalitet til følgende:

a)

indgivelse af en anmodning om bistand i henhold til disse artikler, for hvilken der fremlægges en begrundelse, herunder eventuelle ledsagende oplysninger og skriftlige forklaringer

b)

videresendelse af anmodningen til den relevante kompetente myndighed i den medlemsstat, som anmodningen skal sendes til

c)

afgivelse af et svar med de ønskede data, hvorved et af følgende elementer stilles til rådighed:

i)

de oplysninger, der er nødvendige for at få adgang til og downloade dataene

ii)

nærmere oplysninger om, hvordan og hvornår dataoverførslen vil blive foretaget

iii)

de ønskede data.

d)

underretning af den anmodende myndighed om, at betingelserne for at anmode om bistand ikke er opfyldt.

2.   Med henblik på artikel 5, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EU) 2018/1807 skal IMI navnlig levere den tekniske funktionalitet til følgende:

a)

underretning af Kommissionen om en foreløbig foranstaltning

b)

meddelelse af de nødvendige foranstaltninger truffet af Kommissionen, hvis det er relevant

c)

formidling af oplysninger om de opnåede erfaringer og udveksling af alle relevante oplysninger med medlemsstaternes centrale kontaktpunkter.

Artikel 4

Opbevaring af personoplysninger

Hvis oplysninger, der udveksles via IMI, indeholder et datasæt, der består af både personoplysninger og andre data end personoplysninger, behandles personoplysningerne i IMI i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EU) nr. 1024/2012.

Artikel 5

Evaluering

Kommissionen forelægger evalueringen af resultatet af det i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2012 foreskrevne pilotprojekt til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 29. november 2022.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1807 af 14. november 2018 om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union (EUT L 303 af 28.11.2018, s. 59).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).


11.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 377/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/1670

af 10. november 2020

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1606 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Nederlandene

(meddelt under nummer C(2020) 7912)

(EØS-relevant tekst)

(Kun den nederlandske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Unionen med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1606 (3) blev vedtaget efter et udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) af subtype H5N8 på en bedrift, hvor der holdes fjerkræ, i Nederlandene, og efter at denne medlemsstats kompetente myndighed havde oprettet beskyttelses- og overvågningszoner i henhold til Rådets direktiv 2005/94/EF (4).

(2)

I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1606 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, som Nederlandene har oprettet i overensstemmelse med direktiv 2005/94/EF, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(3)

Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1606 har Nederlandene underrettet Kommissionen om et yderligere udbrud af HPAI af subtype H5N8 på en bedrift, hvor der holdes fjerkræ, i provinsen Gelderland, og landet har gennemført de nødvendige foranstaltninger i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring dette nye udbrud.

(4)

Kommissionen har gennemgået de pågældende foranstaltninger sammen med Nederlandene og finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som landets kompetente myndighed har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra bedrifter, hvor der er konstateret et bekræftet udbrud af HPAI af subtype H5N8.

(5)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt, i samarbejde med Nederlandene, hurtigt at identificere de beskyttelses- og overvågningszoner, som denne medlemsstat har oprettet i henhold til direktiv 2005/94/EF, på EU-plan. Derfor bør de beskyttelses- og overvågningszoner, der er opført for Nederlandene i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1606, ændres.

(6)

I afventning af det næste møde i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder bør bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1606 ændres med henblik på at ajourføre regionaliseringen på EU-plan for at ændre de beskyttelses- og overvågningszoner, som Nederlandene har oprettet i henhold til direktiv 2005/94/EF, og varigheden af de restriktioner, der gælder heri.

(7)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1606 bør derfor ændres.

(8)

Da den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredning af HPAI af subtype H5N8 tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de ændringer, der foretages af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1606, får virkning snarest muligt.

(9)

Denne afgørelse vil blive taget op til fornyet vurdering på det næste møde i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1606 erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Nederlandene.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2020.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1606 af 30. oktober 2020 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Nederlandene (EUT L 363 af 3.11.2020, s. 9).

(4)  Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16).


BILAG

"BILAG

DEL A

Beskyttelseszone, jf. artikel 1:

Medlemsstat: Nederlandene

Område:

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 29, stk. 1, i direktiv 2005/94/EF)

Province: Gelderland

1.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.

2.

Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.

3.

Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.

4.

Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.

5.

Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat.

6.

Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.

7.

Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.

8.

Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

9.

Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329)

10.

Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.

11.

Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.

12.

Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.

13.

Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.

14.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

15.

Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.

16.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

17.

Follow Raandhuisdijk in western direction until Veerweg.

18.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

19.

Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.

21.

Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat.

22.

Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.

23.

Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.

24.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).

25.

Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

20.11.2020

1.

From Waalbandijk follow “de Waal” in eastern direction until Waalbandijk at nr 155.

2.

Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat.

3.

Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

4.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg.

5.

Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg.

6.

Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat.

7.

Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat.

8.

Follow Neerdeindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldan until Singel.

9.

Follow Singel in southern direction until Middenweg.

10.

Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg.

11.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

12.

Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329.

13.

Follow Noord Zuid N329 in southern direction until “de Maas” (river).

14.

Follow “de Maas” in western direction until Veerweg.

15.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

16.

Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat.

17.

Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg.

18.

Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg.

19.

Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat.

21.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld.

22.

Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat.

23.

Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat.

24.

Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk.

28.11.2020

DEL B

Overvågningszone, jf. artikel 1:

Medlemsstat: Nederlandene

Område:

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 31 i direktiv 2005/94/EF)

Province: Gelderland

1.

From the corssing Beldertseweg with Amsterdam-Rijnkanaal, follow Beldertseweg (N835) in eastern direction until Ommerenwal.

2.

Follow Ommerenwal in eastern direction turing into Voorburgtseweg turning into Ooievaar turning into Dokter Guepinlaan turning into Voorstraat turning into Dokter van Noorstraat until Oudsmidsestraat.

3.

Follow Oudsmidsestraat in eastern direction until Dorpstraat.

4.

Follow Dorpstraat in northern direction until Papestraat.

5.

Follow Papestraat in eastern direction turning into Remstraat turning into Hogeweg until Cuneraweg.

6.

Follow Cuneraweg in northern direction until Nederrijn (river).

7.

Follow Nederrijn in south-eastern direction until Veerweg.

8.

Follow Veerweg in southern direction until aan Rijnbandijk.

9.

Follow Rijnbandijk in eastern direction until Dorpsstraat.

10.

Follow Dorpsstraat in southern direction until Burg Lodderstaat.

11.

Follow Burg Lodderstraat in eastern direction until Dalwagenseweg.

12.

Follow Dalwagenseweg in southern direction turning into Dodewaardsestraat until Matensestraat.

13.

Follow Matensestraat in eastern direction until Dalwagen.

14.

Follow Dalwagen in southern direction until Pluimenburgsestraat.

15.

Follow Pluimenburgsestraat in eastern direction, turning into Waalbandijk, crossing river “de Waal” until Waalbandijk.

16.

Follow Waalbandijk in eastern direction allong “pad langs ganzenkuil” until Deest.

17.

Follow Deest in southern direction until Heemstraweg.

18.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Geerstraat.

19.

Follow Geerstraat in southern direction until Koningstraat.

20.

Follow Koningstraat in eastern direction until Betenlaan.

21.

Follow Betenlaan in southern direction until Broeksche Leigraaf Winsen (water).

22.

Follow Broeksche Leigraaf Winsen in eastern direction until A50.

23.

Follow A50 in southern direction until Graafsebaan.

24.

Follow Graafsebaan in Northern direction until Julianasingel.

25.

Follow Julianasingel in western direction until Dr Saal v. Zwanenbergsingel.

26.

Follow Dr Saal v. Zwanenbergsingel in northern direction until railway-track Nijmegen-‘s_Hertogenbosch.

27.

Follow railway-track Nijmegen-‘s_Hertogenbosch in western direction until Klompstraat.

28.

Follow Klompstraat in northern direction turning into Kepkensdonk turning into Weisestraat until Gewandeweg.

29.

Follow Gewandeweg in western direction until Kesselsegraaf

30.

Follow Kesselsegraaf in northern direction until De Lithse Ham.

31.

From Lithse Ham crossing the rivers “Maas” and “Waal” at Heerewaarden until Waalbandijk.

32.

Follow Waalbandijk in northern direction turning into Molenstraat until Dreef.

33.

Follow Dreef volgen in northern direction until Pippertsestraat.

34.

Follow Pippertsestraat in northern direction turning into Zijvelingsestraat until Vuadapad.

35.

Follow Vuadapad in eastern direction until Groenestraat.

36.

Follow Groenestraat in northern direction until “de Linge” (river)

37.

Follow Linge in north-eastern direction until Beldertseweg (N835)..

38.

Follow Beldertseweg in northern diection until crossing with the “Amsterdam-Rijnkanaal”.

29.11.2020

1.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.

2.

Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.

3.

Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.

4.

Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.

5.

Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat

6.

Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.

7.

Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.

8.

Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

9.

Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329)

10.

Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.

11.

Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.

12.

Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.

13.

Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.

14.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

15.

Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.

16.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

17.

Follow Raandhuisdijk in western direction until Veerweg.

18.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

19.

Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.

21.

Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat.

22.

Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.

23.

Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.

24.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).

25.

Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

21.11.2020-29.11.2020

1.

From Marsdijk at the Bicycle ferry cross the “Nederrijn” towards Veerweg.

2.

Follow Veerweg in northern direction until Herenstraat.

3.

Follow Herenstraat in eastern direction turning into Grebbeweg until Grebbedijk.

4.

Follow Grebbedijk in eastern direction turning into ‘Nederrijn’ until Wolfswaard.

5.

Follow Wolfswaard in southerns direction until Randwijkse Rijndijk

6.

Follow Randwijkse Rijndijk in eastern direction until Lakemondsestraat.

7.

Follow Lakemondsestraat in southern directtion until De Hel.

8.

Follow De Hel in southerns direction turning into Tolsestraat until zandweg at nr 6

9.

Follow Zandweg in southern direction until Gesperdensestraat.

10.

Follow Gesperdensestraat in eastern direction until Wuustweg.

11.

Follow Wuustweg in southern direction until Boelenhamsestraat.

12.

Follow Boelenhamsestraat in western direction until railway track.

13.

Follow the railway track in eastern direction until Leigraafseweg.

14.

Follow Leigraafseweg in southern direction until A15.

15.

Follow A15 in eastern direction until Andeltsche Leigraaf.

16.

Follow Andeltsche Leigraaf in southern direction until Engelandstraat.

17.

Follow Engelandstraat in western direction until Steeg.

18.

Follow De Steeg in southern direction turning into Molenhofstaat until Groenestraat.

19.

Follow Groenestraat in eastern direction until Horstweg.

20.

Follow Horstweg in southern direction until Waalbandijk.

21.

Follow Waalbandijk in eastern direction, crossing “de Waal” until Uiterwaard

22.

Cross Uiterwaard until Dijk.

23.

Follow Dijk in southern direction until Molenstraat.

24.

Follow Molenstraat in western direction until Leegstraat.

25.

Follow Leegstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

26.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Plakstraat.

27.

Follow Plakstraat in southern direction until Koningstraat.

28.

Follow Koningstraat in eastern direction until A50

29.

Follow A50 in southern direction until Ficarystraat.

30.

Follow Ficarystraat in eastern direction until Wazelsedijk.

31.

Follow Wezelsedijk in southerns direction until Hoogvonderweg.

32.

Follow Hoogvonderweg in western direction, tuning into Wezelseveldweg until Broekstraat.

33.

Follow Broekstraat in eaastern direction until Puitsestraat.

34.

Follow Puitsestraat in southerns direction, turning into Van Balverenlaan.

35.

Follow Balverenlaan in southern direction turning into Ruffelsdijk until N845.

36.

Follow N845 in southern direction until A326

37.

Follow A326 in western direction until A50.

38.

Follow A50 in southern direction until Bergemseweg.

39.

Follow Berghemseweg in western direction until railway track.

40.

Follow the railway track in western direction until Hertog Johannasingel.

41.

Follow Hertog Johannasingel in northern direction until Gewandeweg.

42.

Follow Gewandeweg in western direction until Huizenbeemdweg.

43.

Follow Huizenbeemdweg in northern direction until Lutterstraat.

44.

Follow Lutterstraat in northern direction until Tiendweg.

45.

Follow Tiendweg in western direction until Weisestraat.

46.

Follow Weisestraat in northern direction until Valkseseg.

47.

Follow Valkseweg in western direction until Lithseweg.

48.

Follow Lithseweg crossing “de Maas” until Maasdijk.

49.

Follow Maasdijk in northern direction crossing “de Waal” until Waalbandijk.

50.

Follow Waalbandijk in northern direction until Jonkheer P.A. Reuchlinlaan.

51.

Follow Jonkheer P.A. Reuchlinlaan in northern direction until Provincialeweg.

52.

Follow Provincialeweg in northern direction until Rivierenlandlaan.

53.

Follow Rivierenlandlaan in northern direction unwil Industrieweg.

54.

Follow Industrieweg in northern direction, turning into Beldertseweg until Ommerenweg.

55.

Follow Ommerenweg in eastern direction until Voorburgseweg.

56.

Follow Voorburgseweg in eastern direction, turning intoDokter Guepinlaan until Kerststraat.

57.

Follow Kerststraat in northern direction until Groenestraat.

58.

Follow Groenestraat in eastern direction until Hogebrinksestraat.

59.

Follow Hogebrinksestraat in southern direction until Beemsestraat.

60.

Follow Beemsestraat in northern direction, turning into Rijndijk until Waaijweg.

61.

Follow Waaijweg in eastern direction until Drosseweg.

62.

Follow Drosseweg in northern direction until Marsdijk.

63.

Follow Marsdijk in eastern direction until the Bicycle ferry.

7.12.2020

1.

From Waalbandijk follow “de Waal” in eastern direction until Waalbandijk at nr 155.

2.

Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat.

3.

Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

4.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg.

5.

Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg.

6.

Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat.

7.

Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat.

8.

Follow Neerdeindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldan until Singel.

9.

Follow Singel in southern direction until Middenweg.

10.

Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg.

11.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

12.

Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329.

13.

Follow Noord Zuid N329 in southern direction until “de Maas” (river).

14.

Follow “de Maas“ in western direction until Veerweg.

15.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

16.

Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat.

17.

Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg.

18.

Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg.

19.

Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat.

21.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld.

22.

Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat.

23.

Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat.

24.

Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk.

29.11.2020-7.12.2020

"