ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 328

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
9. oktober 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1423 af 14. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende kriterierne for udpegelse af centrale kontaktpunkter inden for betalingstjenester og disse centrale kontaktpunkters funktioner ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1424 af 8. oktober 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1017 for så vidt angår budgetlofterne for 2020 for visse ordninger for direkte støtte i Belgien, Bulgarien, Danmark, Kroatien, Luxembourg og Portugal

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1425 af 8. oktober 2020 om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter PeridoxRTU Product Family ( 1 )

8

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1426 af 7. oktober 2020 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i frekvensbåndet 5875-5935 MHz til sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer (ITS) og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/671/EF (meddelt under nummer C(2020) 6773)  ( 1 )

19

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

9.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1423

af 14. marts 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende kriterierne for udpegelse af centrale kontaktpunkter inden for betalingstjenester og disse centrale kontaktpunkters funktioner

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (1), navnlig artikel 29, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kravet om at udpege et centralt kontaktpunkt i overensstemmelse med artikel 29, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366 bør stå i et rimeligt forhold til formålene med direktivet uden at pålægge de betalingsinstitutter, der driver virksomhed på tværs af grænserne, unødvendige byrder. Der bør derfor fastsættes forholdsmæssige kriterier i form af tærskler for omfanget og værdien af de transaktioner, der gennemføres i værtslandet via agenter, og for antallet af agenter, der er etableret i værtslandet. Eftersom den kompetente myndighed i værtslandet i henhold til artikel 29, stk. 2, i direktiv (EU) 2015/2366 kan kræve, at betalingsinstitutter aflægger rapport om de aktiviteter, som udøves på værtslandets område, har den pågældende myndighed således midlerne til at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at anvende sådanne kriterier. Tærsklerne bør derfor fastsættes som supplement til artikel 29, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366.

(2)

Hvis en medlemsstat kræver, at der udpeges et centralt kontaktpunkt i henhold til artikel 29, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366, bør dette centrale kontaktpunkt primært sikre tilstrækkelig kommunikation og indberetning af oplysninger om overholdelse af nævnte direktivs afsnit III og IV i værtslandet, herunder det udpegende betalingsinstituts rapporteringsforpligtelser over for de kompetente myndigheder i værtslandet. Kontaktpunktet bør ligeledes fungere som centralt bindeled mellem det udpegende betalingsinstitut og de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet med henblik på at lette tilsynet med betalingstjenestevirksomheden i værtslandet gennem agenter, der er omfattet af etableringsretten. Med henblik herpå bør betalingsinstituttet sikre, at det centrale kontaktpunkt tildeles de nødvendige ressourcer og har adgang til de relevante rapporteringsdata for at kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til direktiv (EU) 2015/2366.

(3)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

(4)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, om en udtalelse (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Kriterier for fastlæggelse af, hvornår der bør udpeges et centralt kontaktpunkt

Med henblik på artikel 29, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366 anses et krav om, at betalingsinstitutter skal udpege et centralt kontaktpunkt, kun for at være hensigtsmæssigt, hvis et eller flere af følgende kriterier er opfyldt:

a)

det samlede antal agenter, hvorigennem et betalingsinstitut udbyder en af de betalingstjenester, der er omhandlet i bilag I til direktiv (EU) 2015/2366, i et værtsland, der er omfattet af etableringsretten, er lig med eller overstiger 10

b)

den samlede værdi af betalingstransaktioner — herunder også betalingstransaktioner, der er initieret gennem en betalingsinitieringstjenesteudbyder — som er udført af et betalingsinstitut i værtslandet i det seneste regnskabsår gennem agenter, der er etableret i værtslandet og drives i henhold til reglerne om fri etableringsret eller reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, overstiger 3 mio. EUR, og betalingsinstituttet har hyret mindst to af disse agenter i henhold til etableringsretten

c)

det samlede antal betalingstransaktioner — herunder også det antal betalingstransaktioner, der er initieret gennem en betalingsinitieringstjenesteudbyder — som er udført af et betalingsinstitut i værtslandet i det seneste regnskabsår gennem agenter, der er etableret i værtslandet og drives i henhold til reglerne om fri etableringsret eller reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, overstiger 100 000, og betalingsinstituttet har hyret mindst to af disse agenter i henhold til etableringsretten.

Artikel 2

Det centrale kontaktpunkts funktioner

1.   Et centralt kontaktpunkt, der er udpeget i henhold til artikel 29, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366, skal varetage samtlige følgende funktioner:

a)

det skal fungere som central udbyder og centralt indsamlingspunkt med henblik på det udpegende betalingsinstituts rapporteringsforpligtelser over for de kompetente myndigheder i værtslandet i henhold til artikel 29, stk. 2, i direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår tjenesteydelser, der leveres i værtslandet gennem agenter i henhold til etableringsretten

b)

det skal fungere som samlet kontaktpunkt for det udpegende betalingsinstituts kommunikation med de kompetente myndigheder i hjemlandet og i værtslandet for så vidt angår tjenesteydelser, der leveres i værtslandet gennem agenter i henhold til etableringsretten, herunder ved at forsyne de kompetente myndigheder med dokumenter og oplysninger efter anmodning

c)

det skal lette de kompetente myndigheders kontrolbesøg hos agenter for det udpegende betalingsinstitut, der driver virksomhed i værtslandet i henhold til etableringsretten, og gennemførelsen af eventuelle tilsynsforanstaltninger, der vedtages af de kompetente myndigheder i hjemlandet eller værtslandet i henhold til direktiv (EU) 2015/2366.

2.   Betalingsinstitutterne skal sikre, at et centralt kontaktpunkt råder over de nødvendige ressourcer og har adgang til alle de data, der er nødvendige for at kunne varetage de funktioner, der er fastsat i artikel 29, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366, og er præciseret i nærværende artikels stk. 1.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


9.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1424

af 8. oktober 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1017 for så vidt angår budgetlofterne for 2020 for visse ordninger for direkte støtte i Belgien, Bulgarien, Danmark, Kroatien, Luxembourg og Portugal

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (1), særlig artikel 22, stk. 1, artikel 36, stk. 4, artikel 42, stk. 2, artikel 47, stk. 3, artikel 51, stk. 4, og artikel 53, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1017 (2) blev de årlige nationale budgetlofter for visse ordninger for direkte støtte i 2020 fastsat.

(2)

De årlige budgetlofter, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1017, er baseret på de nationale lofter, der er fastsat i bilag II til forordning (EU) nr. 1307/2013 som ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/756 (3). Ved delegeret forordning (EU) 2020/756 blev medlemsstaternes beslutninger integreret for så vidt angår overførsler mellem direkte betalinger og landdistriktsudvikling i henhold til artikel 14 i forordning (EU) nr. 1307/2013 for kalenderåret 2020.

(3)

For at afbøde konsekvenserne af covid-19-pandemien og de deraf følgende vanskeligheder for landbrugssektoren meddelte Belgien, Bulgarien, Danmark, Kroatien, Luxembourg og Portugal imidlertid en revision af deres beslutninger vedrørende overførsler mellem søjlerne. De respektive lofter i bilag II til forordning (EU) nr. 1307/2013 er efterfølgende blevet ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1314 (4), hvori virkningen af de meddelte reviderede beslutninger og beløb er taget til følge.

(4)

Da de årlige budgetlofter for 2020 er baseret på de nationale lofter, der er fastsat i bilag II til forordning (EU) nr. 1307/2013, medfører ændringerne af de nationale lofter, at de årlige budgetlofter for de pågældende medlemsstater må ændres. Desuden har nogle medlemsstater også revideret visse tildelinger til de forskellige ordninger i det fornødne omfang på baggrund af fleksibilitetsgennemgangen.

(5)

For at tage hensyn til disse ændringer bør budgetlofterne for grundbetalingsordningen, den generelle arealbetalingsordning, omfordelingsbetalingen, betalingen for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, ordningen for unge landbrugere og den frivillige koblede støtte for kalenderåret 2020 genberegnes for de berørte medlemsstaters vedkommende.

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) 2020/1017 bør derfor ændres.

(7)

Eftersom de ændringer, der foretages ved denne forordning, berører anvendelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1017, som anvendes fra den 1. januar 2020, bør nærværende forordning finde anvendelse fra samme dato.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1017 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1017 af 13. juli 2020 om fastsættelse for 2020 af budgetlofterne for visse ordninger for direkte støtte, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (EUT L 225 af 14.7.2020, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/756 af 1. april 2020 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (EUT L 179 af 9.6.2020, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1314 af 10. juli 2020 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår de nationale lofter og nettolofterne for direkte betalinger for visse medlemsstater for kalenderåret 2020 (EUT L 307 af 22.9.2020, s. 1).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1017 foretages følgende ændringer:

1)

I punkt I affattes oplysningerne vedrørende Belgien, Danmark, Kroatien, Luxembourg og Portugal således:

»Belgien

225 124

Danmark

522 054

Kroatien

157 075

Luxembourg

24 004

Portugal

290 208 «

2)

I punkt II affattes oplysningerne vedrørende Bulgarien således:

»Bulgarien

412 836 «

3)

I punkt III affattes oplysningerne vedrørende Bulgarien, Kroatien og Portugal således:

»Bulgarien

60 844

Kroatien

34 828

Portugal

55 320 «

4)

I punkt IV affattes oplysningerne vedrørende Belgien, Bulgarien, Kroatien, Luxembourg og Portugal således:

»Belgien

151 580

Bulgarien

260 016

Kroatien

104 484

Luxembourg

10 583

Portugal

205 307 «

5)

I punkt VI affattes oplysningerne vedrørende Belgien, Bulgarien, Kroatien, Luxembourg og Portugal således:

»Belgien

9 563

Bulgarien

3 016

Kroatien

6 966

Luxembourg

529

Portugal

13 687 «

6)

I punkt VII affattes oplysningerne vedrørende Belgien, Bulgarien, Kroatien, Luxembourg og Portugal således:

»Belgien

10 105

Bulgarien

17 334

Kroatien

6 966

Luxembourg

706

Portugal

13 687 «

7)

I punkt VIII affattes oplysningerne vedrørende Belgien, Bulgarien, Danmark, Kroatien og Portugal således:

»Belgien

83 510

Bulgarien

130 008

Danmark

32 863

Kroatien

52 242

Portugal

134 204 «


9.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1425

af 8. oktober 2020

om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »PeridoxRTU Product Family«

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 44, stk. 5, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 26. september 2017 indgav Contec Europe en ansøgning i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 om godkendelse af en familie af biocidholdige produkter med betegnelsen »PeridoxRTU Product Family« af produkttype 2, som beskrevet i bilag V til nævnte forordning, med skriftlig bekræftelse af, at den kompetente myndighed i Belgien er indforstået med at vurdere ansøgningen. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-HT057172-25 i registret over biocidholdige produkter.

(2)

»PeridoxRTU Product Family« indeholder aktivstoffet pereddikesyre, som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Den 27. august 2019 fremlagde den kompetente vurderingsmyndighed i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 en vurderingsrapport og konklusionerne af sin vurdering for Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«).

(4)

Den 7. april 2020 fremlagde agenturet en udtalelse (2) for Kommissionen, herunder udkastet til resumé af egenskaber for den biocidholdige produktfamilie »PeridoxRTU Product Family« (»resuméet«) og den endelige vurderingsrapport om familien af biocidholdige produkter, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(5)

I udtalelsen konkluderes det, at »PeridoxRTU Product Family« er en »familie af biocidholdige produkter« som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra s), i forordning (EU) nr. 528/2012, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktfamilien i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, og at produktfamilien, forudsat at den er i overensstemmelse med udkastet til resuméet, opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 19, stk. 1 og 6.

(6)

Den 27. april 2020 fremlagde agenturet udkastet til resumé for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(7)

Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og mener derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af »PeridoxRTU Product Family«.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der meddeles EU-godkendelse med godkendelsesnummer EU-0023658-0000 til Contec Europe hvad angår tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af familien af biocidholdige produkter »PeridoxRTU Product Family« i overensstemmelse med resuméet af det biocidholdige produkts egenskaber, der er fastsat i bilaget.

EU-godkendelsen gælder fra den 29. oktober 2020 indtil den 30. september 2030.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  ECHA's udtalelse af 5. marts 2020 om EU-godkendelse af »PeridoxRTU Product Family« (ECHA/BPC/247/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


BILAG

Resumé af produktegenskaber for en familie af biocidholdige produkter

PeridoxRTU Product Family

Produkttype 2 — Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr (Desinfektionsmidler)

Godkendelsesnummer: EU-0023658-0000

R4BP aktivnummer: EU-0023658-0000

DEL I

INFORMATIONSNIVEAU 1

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1.   Familienavn

Navn

PeridoxRTU Product Family

1.2.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT02 — Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr

1.3.   Godkendelsesindehaver

Godkendelsesindehaverens navn og adresse

Navn

Contec Europe

Adresse

Zl Du Prat, Avenue Paul Duplaix, 56 000 Vannes, France

Godkendelsesnummer

EU-0023658-0000

R4BP aktivnummer

EU-0023658-0000

Godkendelsesdato

29. oktober 2020

Godkendelsens udløbsdato

30. september 2030

1.4.   Producent(er) af de biocidholdige produkter

Producentens navn

Enviro Tech Chemical Services, Inc.

Producentens adresse

500 Winmoore Way, CA 95 358 Modesto USA

Placering af produktionsanlæg

500 Winmoore Way, CA 95 358 Modesto USA

724 Phillips Rd 411, AR 72 342 Helena USA

1.5.   Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)

Aktivstof

Pereddikesyre

Producentens navn

Evonik Peroxid GmbH

Producentens adresse

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein, Østrig

Placering af produktionsanlæg

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein, Østrig

2.   PRODUKTFAMILESAMMENSÆTNING OG -FORMULERING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af familien

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Pereddikesyre

 

Aktivstof

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Brintoverilte

Hydrogenperoxid

Ikkeaktivstof

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Eddikesyre

Eddikesyre

Ikkeaktivstof

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Type(r) formulering

Formulering(er)

AL — Opløsning til brug ufortyndet

DEL II

INFORMATIONSNIVEAU 2 — META SPC’ER

META SPC 1

1.   META SPC 1 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1.   Meta SPC 1 identifikator

Identifikator

Contec PeridoxRTU

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-1

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT02 — Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr

2.   META SPC 1 SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 1

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Pereddikesyre

 

Aktivstof

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Brintoverilte

Hydrogenperoxid

Ikkeaktivstof

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Eddikesyre

Eddikesyre

Ikkeaktivstof

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Type(r) af formulering af meta SPC 1

Formulering(er)

AL — Opløsning til brug ufortyndet

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 1

Faresætninger

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Kan ætse metaller.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Indånd ikke damp.

Indånd ikke spray.

Opbevares kun i originalemballagen.

Vask hænder grundigt efter brug.

Undgå udledning til miljøet.

Bær beskyttelseshandsker.

Bær beskyttelsestøj.

Bær øjenbeskyttelse.

Bær ansigtsbeskyttelse.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Brus huden med vand.

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/en læge.

Særlig behandling (se oplysningerne på denne etiket).

Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

Absorber udslip for at undgå materielskade.

Opbevares under lås.

Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale og internationale forskrifter (skal angives).

Beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale og internationale forskrifter (skal angives).

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 1

4.1.   Brug beskrivelse

Tabel 1. Brug # 1 — Påfør med triggerspray på en passende vådserviet til renrum, og brug vådservietten til at fordele væsken på overfladen

Produkttype

PT02 — Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Overfladedesinfektion af rene, hårde ikkeporøse overflader i renrum, der ikke er forbundet med fødevarer eller foderområder, ved at sprøjte på en egnet vådserviet til renrum og bruge vådservietten til at fordele væsken på overfladen.

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: Alle

Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: Alle

Videnskabeligt navn: Gærsvampe Almindeligt navn: Gærsvampe Udviklingsstadie: Alle

Videnskabeligt navn: Bakteriesporer Almindeligt navn: Bakteriesporer Udviklingsstadie: Bakteriesporer|bakterier

Anvendelsesområde

Indendørs

Overfladedesinfektion af rene, hårde ikkeporøse overflader i renrum, der ikke er forbundet med fødevarer eller foderområder, ved at sprøjte på en egnet vådserviet til renrum og bruge vådservietten til at fordele væsken på overfladen.

Anvendelsesmetode(r)

Spraying

Påføres på en egnet vådserviet til renrum og bruge vådservietten til at fordele væsken på overfladen.

Der skal sikres en ensartet fordeling af det biocidholdige produkt.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

50,0 mL/m2 — Produkt klar til brug

Sørg for at produktet er ensartet fordelt på overfladen og lad det virke i den nødvendige kontakttid.

Kontakttid for bakterier — 2 minutter.

Kontakttid for svampe, gærsvampe og bakteriesporer — 3 minutter.

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

900 mL flaske med høj densitets polyethylen (HDPE) leveret med en skruehætte af polypropylen, som er udskiftet med triggeren af polypropylen.

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Må kun anvendes på synligt rene overflader. Rengøring før desinfektion er påkrævet. Fjern alle urenheder fra overfladen før desinfektion med en egnet vådserviet til renrum og benyt en anbefalet aftørringsteknik for en optimal kontrol med urenheder.

Sprøjtes direkte på en egnet vådserviet til renrum. Benyt en serviet til at fordele væsken på overfladen.

Sørg for at produktet er ensartet fordelt på overfladen og lad det virke i den nødvendige kontakttid, der er påkrævet til at dræbe bakterier, svampe, gærsvampe og bakteriesporer.

Påfør ikke mere end 50 mL/m2.

Lad virke i den nødvendige kontakttid, hvorefter produktet aftørres.

Anvendes ved stuetemperatur (20 ± 2 °C).

Der skal benyttes egnede vådservietter til renrum for at minimere enhver form for interaktion med produktet.

Brugte vådservietter skal bortskaffes i en lukket beholder.

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Bær kemikalieresistente sikkerhedshandsker og øjenbeskyttelse under håndtering af produktet (handskematerialet skal specificeres af godkendelsesindehaveren på produktinformationen).

Der skal benyttes beskyttelsesdragt, der er uigennemtrængelig for det biocidholdige produkt (dragtmaterialet skal specificeres af godkendelsesindehaveren på produktinformationen).

En ventilationsrate på mindst 20/t er obligatorisk under håndtering af produktet.

Produktet må kun anvendes til desinfektion af mindre overflader.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft og hold vedkommende varm og i hvile i en stilling, som letter vejrtrækningen. Sørg for at holde luftvejene åbne. Løsn stramt tøj som f.eks. halskrave, slips eller bælte. I tilfælde af åndedrætsbesvær kræves assistance fra kvalificeret personale til indgivelse af ilt. Kontakt læge. Placér den bevidstløse person i aflåst sideleje og sørg for, at vedkommende kan trække vejret frit.

Hudkontakt: Det er vigtigt øjeblikkeligt at fjerne kemikaliet fra huden. Skyl straks med rigeligt vand. Fortsæt skylningen i mindst 15 minutter og tilkald læge. Hudætsning skal behandles af en læge.

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand. Gnid ikke øjnene. Fjern eventuelle kontaktlinser og åbn øjenlågene så vidt muligt. Fortsæt skylningen i mindst 15 minutter og tilkald læge.

Indtagelse: Skyl munden grundigt med vand. Giv patienten et par små glas vand eller mælk at drikke. Stop dette, hvis den påvirkede person føler sig utilpas, da eventuel opkastning kan være farlig. Giv aldrig noget oralt til en bevidstløs person. Placér den bevidstløse person i aflåst sideleje og sørg for, at vedkommende kan trække vejret frit. Hold personen under observation. Kontakt læge, hvis symptomerne er alvorlige, eller hvis de vedvarer.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig: Behandl symptomerne.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Forebyg udslip til jord, grøfter, kloak, vandveje og/eller grundvand. Udslip eller udledning til naturlige vandveje vil sandsynligvis dræbe vandorganismer.

Personlig beskyttelse, værnemidler og nødprocedurer over for udslip ved uheld: Evakuér området.

Hold dig i modvind fra spild. Udluft området med læk eller spild. Kun uddannet og korrekt beskyttet personale kan være involveret i oprydning. Brug passende sikkerhedsudstyr.

Metoder og materialer til inddæmning og oprensning: Undgå kontakt med det spildte materiale. Ved oprensning af spildt materiale skal der anvendes passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn, handsker og beskyttelsesbeklædning. Luftforsynet åndedrætsværn eller respirator kan være nødvendig afhængigt af udslippets størrelse og muligheden for ventilation.

Små udslip: Benyt korrekt beskyttelsesudstyr og fordel et absorberende materiale over væsken. Opsaml og forsegl væske og absorptionsmateriale i polyethylenposer og placér dem i tønder til videre transport til godkendt deponering. Skyl det resterende spildmateriale væk med vand for at reducere lugtgener og led skyllevandet til et kommunalt eller industrielt renseanlæg, aldrig ud i naturlige vandveje.

Store udslip: Ved irritation af næse og luftveje forlad da straks lokalet. Personalet som står for oprensningen skal have modtaget træning heri og være iført luftforsynet åndedrætsværn eller en officielt godkendt og certificeret helmaskerespirator udstyret med filter til organiske dampe, handsker og beskyttelsesbeklædning, deriblandt gummistøvler eller skobeskyttelse.

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Når dette biocidholdige produkt bortskaffes i ubrugt og uforurenet tilstand, skal det behandles som et farligt affald i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og ophævelse af visse direktiver (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3). Al bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med alle nationale og regionale bestemmelser samt alle kommunale og lokale love om farligt affald.

Må ikke udledes til kloak, til jord eller til vandkilder. Undgå udledning til miljøet.

Højtemperaturforbrænding kan anses som en acceptabel mulighed.

Beholderne må ikke genopfyldes. Beholderen må ikke genbruges eller genpåfyldes. Beholderne skal renses eller trykspules med vand straks efter tømning. De kan derefter udbydes til genanvendelse eller regenereres til biocidholdige produkter, eller de kan punkteres og bortskaffes til kontrolleret deponering eller med andre procedurer, der er godkendt af nationale og lokale myndigheder. Send affaldsvand fra skylning af brugte beholdere til et godkendt affaldshåndteringsanlæg.

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Opbevares på et køligt og godt ventileret sted.

Opbevar produktet godt tillukket i den originale beholder.

Beholderen skal opbevares og transporteres i stående position for at forhindre risiko for spild af indholdet.

Beskyttes mod direkte sollys.

Må ikke udsættes for frost.

Opbevares under 30 °C.

Holdbarhedstiden er 12 måneder (i uåbnet tilstand).

4.2.   Brug beskrivelse

Tabel 2. Brug # 2 — Påføres ved omhældning til en beholder, hvorefter der anvendes en egnet renrumsmoppe/klud til at fordele produktet på overfladen

Produkttype

PT02 — Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Overfladedesinfektion af rene, hårde ikkeporøse overflader i renrum, der ikke er forbundet med fødevarer eller foderområder, ved at produktet hældes i en beholder og derefter påføres væsken på overfladen med en passende moppe/vådserviet til renrum.

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: Alle

Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: Alle

Videnskabeligt navn: Gærsvampe Almindeligt navn: Gærsvampe Udviklingsstadie: Alle

Videnskabeligt navn: Bakteriesporer Almindeligt navn: Bakteriesporer Udviklingsstadie: Bakteriesporer|bakterier

Anvendelsesområde

Indendørs

Overfladedesinfektion af rene, hårde ikkeporøse overflader i renrum, der ikke er forbundet med fødevarer eller foderområder, ved at produktet hældes i en beholder og derefter påføres væsken på overfladen med en passende moppe/vådserviet til renrum.

Anvendelsesmetode(r)

Hælder

Hældes op i en beholder og påføres med en egnet renrumsmoppe/vådserviet til renrum.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

50,0 mL/m2 — Produkt klar til brug

Sørg for at produktet er ensartet fordelt på overfladen og lad det virke i den nødvendige kontakttid.

Kontakttid for bakterier — 2 minutter.

Kontakttid for svampe, gærsvampe og bakteriesporer — 3 minutter.

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

3 750 mL HDPE-flaske med skruehætte i polypropylen

900 mL HDPE-flaske leveret med skruehætte af polypropylen, der er udskiftet med skub-/træk-hætte af polypropylen

4.2.1.   Brugsanvisning for brugere

Må kun anvendes på synligt rene overflader. Rengøring før desinfektion er påkrævet. Fjern alle urenheder fra overfladen før desinfektion med en egnet renrumsmoppe/vådserviet til renrum og benyt en anbefalet aftørringsteknik for en optimal kontrol af urenheder.

Hæld produktet op i en beholder og mop det på overfladen.

Sørg for at produktet er ensartet fordelt på overfladen og lad det virke i den nødvendige kontakttid, der er påkrævet til at dræbe bakterier, svampe, gærsvampe og bakteriesporer. Påfør ikke mere end 50 mL/m2.

Lad stå i den nødvendige kontakttid, hvorefter produktet aftørres. Anvendes ved stuetemperatur (20 ± 2 °C).

Der skal benyttes egnede renrumsmopper og vådservietter til renrum for at minimere enhver form for interaktion med produktet.

Brugte vådservietter skal bortskaffes i en lukket beholder.

4.2.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Bær kemikalieresistente sikkerhedshandsker og øjenbeskyttelse under håndtering af produktet (handskematerialet skal specificeres af godkendelsesindehaveren på produktinformationen).

Der skal benyttes beskyttelsesdragt, der er uigennemtrængelig for det biocidholdige produkt (dragtmaterialet skal specificeres af godkendelsesindehaveren på produktinformationen).

Anvendelse af tekniske eller tekniske kontroller til fjernelse af luftbårne rester er obligatorisk (f.eks. rumventilation eller lokalt udsugningsanlæg) under påføring af produktet. En minimumsventilationsrate på 100 luftudskiftninger per time er obligatorisk.

Tekniske kontroller til fjernelse af luftbårne rester er obligatorisk (f.eks. ventilation eller punktudsugning), før personalet må bevæge sig ind på det behandlede område efter overfladedesinfektion. Om nødvendigt fastsættes et ventetidsinterval uden adgang til lokalet for at sikre, at alle luftbårne rester er blevet fjernet.

4.2.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft og hold vedkommende varm og i hvile i en stilling, som letter vejrtrækningen. Sørg for at holde luftvejene åbne. Løsn stramt tøj som f.eks. halskrave, slips eller bælte. I tilfælde af åndedrætsbesvær kræves assistance fra kvalificeret personale til indgivelse af ilt. Kontakt læge. Placér den bevidstløse person i aflåst sideleje og sørg for, at vedkommende kan trække vejret frit.

Hudkontakt: Det er vigtigt øjeblikkeligt at fjerne stoffet fra huden. Skyl straks med rigeligt vand. Fortsæt skylningen i mindst 15 minutter og tilkald læge. Hudætsning skal behandles af en læge.

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand. Gnid ikke øjnene. Fjern eventuelle kontaktlinser og åbn øjenlågene så vidt muligt. Fortsæt skylningen i mindst 15 minutter og tilkald læge.

Indtagelse: Skyl munden grundigt med vand. Giv patienten et par små glas vand eller mælk at drikke. Stop dette, hvis den påvirkede person føler sig utilpas, da eventuel opkastning kan være farlig. Giv aldrig noget oralt til en bevidstløs person. Placér den bevidstløse person i aflåst sideleje og sørg for at vedkommende kan trække vejret frit. Hold personen under observation. Kontakt læge, hvis symptomerne er alvorlige, eller hvis de vedvarer.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig: Behandl symptomerne.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Forebyg udslip til jord, grøfter, kloak, vandveje og/eller grundvand. Udslip eller udledning til naturlige vandveje vil sandsynligvis dræbe vandorganismer.

Personlig beskyttelse, værnemidler og nødprocedurer over for udslip ved uheld: Evakuer området.

Hold dig i modvind fra spild. Udluft området med læk eller spild. Kun uddannet og korrekt beskyttet personale kan være involveret i oprydning. Brug passende sikkerhedsudstyr.

Metoder og materialer til inddæmning og oprensning: Undgå kontakt med det spildte materiale. Ved oprensning af spildt materiale skal der anvendes passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn, handsker og beskyttelsesbeklædning. Luftforsynet åndedrætsværn eller respirator kan være nødvendig afhængigt af udslippets størrelse og muligheden for ventilation.

Små udslip: Benyt korrekt beskyttelsesudstyr og fordel et absorberende materiale over væsken. Opsaml og forsegl væske og absorptionsmateriale i polyethylenposer og placér dem i tønder til videre transport til godkendt deponering. Skyl det resterende spildmateriale væk med vand for at reducere lugtgener og led skyllevandet til et kommunalt eller industrielt renseanlæg, aldrig ud i naturlige vandveje.

Store udslip: Ved irritation af næse og luftveje forlad da straks lokalet. Personalet som står for oprensningen skal have modtaget træning heri og være iført luftforsynet åndedrætsværn eller en officielt godkendt og certificeret helmaskerespirator med egnet filter til organiske dampe, handsker og beskyttelsesbeklædning, deriblandt gummistøvler eller skobeskyttelse.

4.2.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Når dette biocidholdige produkt bortskaffes i ubrugt og uforurenet tilstand, skal det behandles som et farligt affald i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og ophævelse af visse direktiver (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3). Al bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med alle nationale og regionale bestemmelser samt alle kommunale og lokale love om farligt affald.

Må ikke udledes til kloak, til jord eller til vandkilder. Undgå udledning til miljøet.

Højtemperaturforbrænding kan anses som en acceptabel mulighed.

Beholderne må ikke genopfyldes. Undgå at genbruge eller genopfylde beholderne. Beholderne skal renses eller trykspules med vand straks efter tømning. De kan derefter tilbydes til genanvendelse eller regenereres til biocidholdige produkter, eller de kan punkteres og bortskaffes til kontrolleret deponering eller med andre procedurer, der er godkendt af nationale og lokale myndigheder. Send affaldsvand fra skylning af brugte beholdere til et godkendt affaldshåndteringsanlæg.

4.2.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Opbevares på et køligt og godt ventileret sted.

Opbevar produktet godt tillukket i den originale beholder.

Beholderen skal opbevares og transporteres i stående position for at forhindre risiko for spild af indholdet.

Beskyttes mod direkte sollys.

Må ikke udsættes for frost.

Opbevares under 30 °C.

Holdbarhedstiden er 12 måneder (i uåbnet tilstand).

5.   GENEREL VEJLEDNING OM BRUG (1) AF META SPC 1

5.1.   Brugsanvisning

Se den anvendelsesspecifikke vejledning til brug.

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Se anvendelsesspecifikke risikobegrænsende forholdsregler.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Hvor disse er specifikke for anvendelsen, se detaljerede oplysninger om mulige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsanvisninger og nødforanstaltninger til beskyttelse af miljøet.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Hvor disse er specifikke for anvendelsen, se vejledningen til sikker bortskaffelse af produktet og dets emballage.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.

Hvor disse er specifikke for anvendelsen, se betingelser for opbevaring og holdbarhedstid for produktet under normale opbevaringsbetingelser.

6.   ANDRE OPLYSNINGER

7.   INFORMATIONSNIVEAU 3: INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 1

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Contec Sterile PeridoxRTU

Markeds område: EU

Godkendelsesnummer

EU-0023658-00001 1-1

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Pereddikesyre

 

Aktivstof

79-21-0

201-186-8

0,23

Brintoverilte

Hydrogenperoxid

Ikkeaktivstof

7722-84-1

231-765-0

4,4

Eddikesyre

Eddikesyre

Ikkeaktivstof

64-19-7

200-580-7

5,0

7.2.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Contec PeridoxRTU

Markeds område: EU

Godkendelsesnummer

EU-0023658-00002 1-1

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Pereddikesyre

 

Aktivstof

79-21-0

201-186-8

0,23

Brintoverilte

Hydrogenperoxid

Ikkeaktivstof

7722-84-1

231-765-0

4,4

Eddikesyre

Eddikesyre

Ikkeaktivstof

64-19-7

200-580-7

5,0


(1)  Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 1.


AFGØRELSER

9.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/1426

af 7. oktober 2020

om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i frekvensbåndet 5 875-5 935 MHz til sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer (ITS) og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/671/EF

(meddelt under nummer C(2020) 6773)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Intelligente transportsystemer (ITS) omfatter ITS til vejtrafik og ITS til bybaner. ITS til vejtrafik omfatter samvirkende systemer, der er baseret på tidstro kommunikation mellem køretøjer (herunder personbiler, lastvogne, cykler, motorcykler, sporvogne, bygge- og anlægsmaskiner, landbrugsmaskiner og udstyr til fodgængere og cyklister) og omgivelserne (andre køretøjer, infrastruktur, osv.). I visse tilfælde kan ITS-udstyr til vejtrafik også anvendes uden for vejnettet (f.eks. i industrianlæg, på landbrugsbedrifter eller på byggepladser). ITS til bybaner består af offentlige transportsystemer, der permanent styres af mindst ét kontrol- og forvaltningssystem, og hvis formål er at drive lokal-, by- og forstadspassagertjenester adskilt fra den generelle vej- og fodgængertrafik. ITS har potentiale til at give store forbedringer i transportsystemets effektivitet, i trafiksikkerheden og i komforten under rejser.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2008/671/EF (2) samordnedes anvendelsen af frekvensressourcer i frekvensbåndet 5 875-5 905 MHz (eller 5,9 GHz) til sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer (ITS). Heri anerkendtes, at ITS indtager en central plads i en integreret strategi for vejtrafiksikkerhed, idet de udstyrer transportinfrastruktur og køretøjer med informations- og kommunikationsteknologi (IKT) med det formål at undgå potentielt farlige trafiksituationer og nedbringe antallet af ulykker.

(3)

I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU (3) fastsattes rammerne for indførelse af ITS på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer.

(4)

Efter vedtagelsen af en række foranstaltninger med henblik på et europæisk gigabitsamfund (4) (herunder 5G-handlingsplanen (5)) understregede Kommissionen den 14. september 2016 forbindelsen mellem udviklingen og udrulningen af 5G i Europa og centrale anvendelsesområder, især smart mobilitet (opkoblet og automatiseret mobilitet).

(5)

Den 30. november 2016 offentliggjorde Kommissionen meddelelsen »En europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer« (6). Med hensyn til frekvensressourcer foreslås det i strategien at fastholde ETSI's udpegning af frekvenser til trådløs kortdistancekommunikation (ITS-G5) til sikkerhedsrelaterede ITS-tjenester og at støtte foranstaltninger til beskyttelse af 5,9 GHz-frekvensbåndet mod skadelig interferens. Ifølge strategien bør initiativer til indførelse af samvirkende intelligente transportsystemer omfatte gennemførelse af relevante afbødningsteknikker med henblik på sameksistens efter ETSI-standarder og -procedurer.

(6)

Kommissionen vedtog den 17. maj 2018 den tredje mobilitetspakke (7), der integrerede strategien for trafiksikkerhed i et bredere europæisk økosystem for mobilitet med fokus på sikker, opkoblet og ren mobilitet. Ifølge denne pakke forventes førerløse køretøjer og avancerede opkoblingssystemer at gøre køretøjerne sikrere og nemmere at dele og give flere brugere adgang til mobilitetstjenester.

(7)

I henhold til denne politiske og lovgivningsmæssige ramme for trafiksikkerhed, der er i stadig udvikling, har medlemsstaterne og erhvervslivet gennemført flere initiativer vedrørende brugen af frekvensbåndet 5,9 GHz for at udvikle og indføre trafiksikkerhedsanvendelser. Disse initiativer omfatter Car-2-Car Communications Consortium (8), C-Roads-platformen (9), oprettelsen af 5G Automotive Association (5GAA) (10) og øget aktivitet inden for 3rd Generation Partnership Project (3GPP) (11) samt standardiseringsorganer som f.eks. ETSI. Sektorens bestræbelser har resulteret i udvikling af to konkurrerende teknologier til kortdistancekommunikation mellem køretøjer og deres omgivelser, nemlig ITS-G5 og LTE-V2X (long term evolution — vehicle-to-everything).

(8)

I bybanesektoren er det opfattelsen, at der er behov for samordnede frekvenser på mindst 20 MHz (12) til drift af kommunikationsbaserede togkontrolsystemer (CBTC) til bybaner. Sådanne systemer gør det muligt at drive bybaner sikkert og effektivt, især ved at forkorte intervallerne mellem på hinanden følgende tog, hvilket øger kapaciteten i den offentlige transportinfrastruktur. En række metrolinjer i EU anvender allerede dele af frekvensbåndet 5 905-5 935 MHz eller derover på grundlag af lokale tilladelser. Det er derfor vigtigt at samordne brugen af frekvenser til sådanne anvendelser i EU med henblik på også at sikre et indre marked for bybaner og at bidrage til Europas miljømål.

(9)

I henhold til artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF gav Kommission den 18. oktober 2017 Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) mandat til at undersøge muligheden for at udvide den øvre kant af det frekvensbånd, som er blevet harmoniseret på EU-plan til sikkerhedsrelaterede ITS-anvendelser (5 875-5 905 MHz), med 20 MHz op til 5 925 MHz, og give andre transportmidler ud over vejtransport såsom bybaner, der bruger CBTC, mulighed for at anvende dette bånd.

(10)

Som svar på dette mandat offentliggjorde CEPT en rapport den 11. marts 2019 (CEPT Report 71 — ITS at 5,9 GHz) med en vurdering af de tekniske betingelser og udvidelsen af 5,9 GHz-båndet. Forslagene i rapporten omfatter en udvidelse af definitionen af ITS, harmonisering af frekvensbåndet 5 875-5 925 MHz til sikkerhedsrelaterede ITS-anvendelser og harmonisering af frekvensbåndet 5 925-5 935 MHz til sikkerhedsrelaterede ITS-anvendelser til bybaner, betinget af koordinering på nationalt plan med den faste tjeneste og/eller undersøgelser for at fastsætte betingelser for frekvensdeling. I rapporten foreslås det også at give prioritet til ITS-anvendelser til vejtrafik i frekvensområdet under 5 915 MHz og til ITS-anvendelser til bybaner i frekvensområdet over 5 915 MHz. Med hensyn til anvendelsen af frekvensbåndet 5 915-5 925 MHz til ITS til vejtrafik foreslås det, at anvendelsen begrænses til kommunikation fra infrastruktur til køretøjer (I2V), indtil ITS-anvendelserne til vejtrafik er i stand til at yde beskyttelse over for ITS-anvendelser til bybaner. Hvad angår anvendelsen af frekvensbåndet 5 915-5 935 MHz til ITS til bybaner, foreslås det, at anvendelsen sker på grundlag af frekvensdeling og afhængigt af nationale forhold og efterspørgslen efter ITS til bybaner. Individuelle tilladelser til ITS til bybaner (5 915-5 935 MHz), ITS-infrastruktur til vejtrafik (5 915-5 925 MHz) og den faste tjeneste (over 5 925 MHz) bør muliggøre koordinering på nationalt plan, hvor det er relevant.

(11)

Når frekvensbåndet 5 915-5 935 MHz stilles til rådighed for ITS til bybaner, så snart det er praktisk muligt, efter at det er blevet udpeget i overensstemmelse med denne afgørelse, bør medlemsstaterne tage behørigt hensyn til eksisterende bybanesystemer, der anvender frekvensbåndet (eller dele heraf) på andre tekniske betingelser, således at der er tilstrækkelig tid til at tilpasse det eksisterende tog- og netudstyr til de samordnede tekniske betingelser.

(12)

Resultaterne af det arbejde, som CEPT har udført i samarbejde med ETSI, udgør det tekniske grundlag for denne afgørelse.

(13)

Både ITS og radiobaseret lokalnet (RLAN) støttes af Unionens politikker. CEPT arbejder på at fastlægge de tekniske betingelser for RLAN, der anvender frekvenser over 5 935 MHz, for at sikre beskyttelse af sikkerhedsrelaterede ITS-anvendelser til bybaner i frekvensområdet under 5 935 MHz og sikkerhedsrelaterede ITS-anvendelser til vejtrafik i frekvensområdet under 5 925 MHz (f.eks. krav om begrænsning af emissioner uden for båndet og et blokeringsscenario).

(14)

ETSI er i færd med at fastlægge standardiserede metoder til kanaldeling og gennemførelse af prioriteringsreglerne for henholdsvis ITS-anvendelser til vejtrafik og ITS-anvendelser til bybane.

(15)

ETSI arbejder i øjeblikket på to tekniske rapporter om fastlæggelse og evaluering af metoder til sameksistens mellem ITS G5 og LTE-V2X inden for samme kanal og i nabokanaler. Der kan tidligst være relevante standarder til rådighed midt i 2021 og muligvis først midt i 2022.

(16)

På baggrund af udviklingen i ETSI kan det være nødvendigt at tage denne afgørelse op til nyvurdering.

(17)

Denne afgørelse bør bygge på og videreudvikle de bestemmelser, der er fastsat i beslutning 2008/671/EF. Af hensyn til den juridiske klarhed bør beslutning 2008/671/EF ophæves.

(18)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget, der er nedsat ved beslutning nr. 676/2002/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Denne afgørelse har til formål at samordne betingelserne for adgang til og effektiv udnyttelse af frekvensbåndet 5 875-5 935 MHz til sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer (ITS).

Artikel 2

I denne afgørelse forstås ved:

1)

»intelligente transportsystemer« eller »ITS«: en række IKT-baserede systemer og tjenester, som omfatter databehandling, styring, positionsbestemmelse, kommunikation og elektronik, og som anvendes i et vejtransportsystem og/eller et bybanetransportsystem

2)

»intelligente transportsystemer til vejtrafik« eller »ITS til vejtrafik«: intelligente transportsystemer, der anvendes i enhver form for vejbaseret transport (herunder uden for vejnettet), og som muliggør sikkerhedsrelateret kommunikation mellem køretøjer (V2V) og mellem infrastruktur og køretøjer (I2V). ITS, der anvendes på banelinjer, som ikke er adskilt fra vej- eller fodgængertrafik (som f.eks. sporveje og letbaner), betragtes også som en del af ITS til vejtrafik

3)

»intelligente transportsystemer til bybaner« eller »ITS til bybaner«: intelligente transportsystemer, der anvendes på bybaner eller jernbaner i forstadsområder, som permanent styres af mindst ét kontrol- og forvaltningssystem, og som er adskilt fra vej- og fodgængertrafik

4)

»gennemsnitlig ækvivalent isotropisk udstrålet effekt« eller »gennemsnitlig e.i.r.p.: e.i.r.p. under transmission med maksimal sendeeffekt.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne udpeger senest den 30. juni 2021 frekvensbåndet 5 875-5 935 MHz til intelligente transportsystemer og begrænser anvendelsen i frekvensområdet 5 925-5 935 MHz til ITS til bybaner. Efter denne udpegelse stiller medlemsstaterne så hurtigt, som det er praktisk muligt, frekvensbåndet til rådighed uden eksklusivitet.

Udpegelsen skal være i overensstemmelse med de parametre, der er fastlagt i bilaget.

2.   ITS til vejtrafik skal have prioritet i frekvensområdet under 5 915 MHz og ITS til bybaner skal have prioritet i frekvensområdet over 5 915 MHz, således at der ydes beskyttelse over for den anvendelse, som har prioritet.

3.   Brugen af frekvensområdet 5 915-5 925 MHz til ITS til vejtrafik er begrænset til anvendelser, som alene omfatter kommunikation fra infrastruktur til køretøjer (I2V), og skal koordineres med ITS til vejtrafik, hvor det er relevant.

4.   Brugen af frekvensområdet 5 925-5 935 MHz til ITS til bybaner sker på grundlag af frekvensdeling og afhængigt af nationale forhold og efterspørgslen efter ITS til bybaner, herunder koordinering med den faste tjeneste.

Artikel 4

Anvendelsesområdet for denne afgørelse og de nærmere bestemmelser om anvendelsen skal tages op til nyvurdering, så snart markedsudviklingen og udviklingen af standarder og teknologi giver grund til det, dog senest den 30. september 2023.

Artikel 5

Medlemsstaterne aflægger rapport til Kommissionen om gennemførelsen af artikel 3 i denne afgørelse senest den 30. september 2022.

Artikel 6

Beslutning 2008/671/EF ophæves.

Artikel 7

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Thierry BRETON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2008/671/EF af 5. august 2008 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i frekvensbåndet 5 875-5 905 MHz til sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer (ITS) (EUT L 220 af 15.8.2008, s. 24).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer (EUT L 207 af 6.8.2010, s. 1).

(4)  Konnektivitet for et europæisk gigabitsamfund

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access

(5)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 14. september 2016: »5G til Europa: En handlingsplan (COM(2016) 588 final).

(6)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 30. november 2016 vedrørende »En europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer — en milepæl hen imod samarbejdende, opkoblet og automatiseret mobilitet« (COM(2016) 766 final).

(7)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 17. maj 2018: »Bæredygtig mobilitet i Europa: sikker, opkoblet og ren« (COM(2018) 293 final).

(8)  https://www.car-2-car.org/

(9)  https://www.c-roads.eu/platform.html

(10)  http://5gaa.org/

(11)  https://www.3gpp.org

(12)  ETSI Technical Report 103 111 V1.1.1 (2014-10) — part on spectrum requirements for urban rail systems in the 5,9 GHz range.


BILAG

Tekniske parametre for sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer i 5 875-5 935 MHz-båndet

Parameter

Værdi

Maksimal effektspektraltæthed (gennemsnitlig e.i.r.p.)

23 dBm/MHz

Maksimal total sendeeffekt (gennemsnitlig e.i.r.p.)

33 dBm med et reguleringsområde for sendeeffekten (TPC) på mindst 30 dB

Der skal benyttes teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens med et tilstrækkeligt præstationsniveau i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU (1). Hvis relevante teknikker er beskrevet i harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til direktiv 2014/53/EU, skal der sikres mindst det samme præstationsniveau, som disse teknikker giver.

Frekvensarrangement

Frekvensarrangementet er baseret på blokke på 10 MHz, der starter ved den nedre båndkant, dvs. ved 5 875 MHz.

For ITS til vejtrafik:

Image 1

I 5 875-5 925 MHz-båndet skal ITS-anvendelser til vejtrafik anvende kanaler inden for grænserne for hver 10 MHz-blok. Kanalbåndbredden kan være mindre end 10 MHz.

For ITS til bybaner:

Image 2

I 5 875-5 915 MHz-bånd skal ITStil bybaner anvende kanaler inden for grænserne for hver 10 MHz-blok. Kanalbåndbredden kan være mindre end 10 MHz.

I 5 915-5 935 MHz-båndet skal den maksimale kanalbåndbredde være 10 MHz for ITS til bybaner. Den punkterede linje viser det foretrukne harmoniserede frekvensarrangement, men på nationalt plan kan udrulningen ske ved anvendelse af en kanal centreret om 5 925 MHz.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62).