ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 310

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
24. september 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1321 af 17. september 2020 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Aydın Kestanesi (BOB))

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2020/1322 af 23. september 2020 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for 3-monochlorpropandiol (3-MCPD), 3-MCPD-fedtsyreestere og glycidylfedtsyreestere i visse fødevarer ( 1 )

2

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/ EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) ( EUT L 95 af 7.4.2017 )

6

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2019/523 af 21. marts 2019 om ændring af bilag I-V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet ( EUT L 86 af 28.3.2019 )

7

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

24.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 310/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1321

af 17. september 2020

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Aydın Kestanesi« (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tyrkiets ansøgning om registrering af betegnelsen »Aydın Kestanesi« er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (2), jf. artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal betegnelsen »Aydın Kestanesi« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Aydın Kestanesi« (BOB) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.6. Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet, i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. september 2020.

På Kommissionens vegne

For formanden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 185 af 4.6.2020, s. 16.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


24.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 310/2


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/1322

af 23. september 2020

om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for 3-monochlorpropandiol (»3-MCPD«), 3-MCPD-fedtsyreestere og glycidylfedtsyreestere i visse fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (2) fastsat grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer. I bilaget til denne forordning fastsættes der grænseværdier for 3-monochlorpropandiol (»3-MCPD«) og glycidylfedtsyreestere.

(2)

Den 21. november 2017 vedtog Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) en videnskabelig udtalelse (3), som blev offentliggjort i 2016 (4), vedrørende en opdatering af sin vurdering af risiciene for menneskers sundhed i forbindelse med tilstedeværelsen af 3-MCPD og dets fedtsyreestere i fødevarer i betragtning af de videnskabelige forskelle, der er konstateret vedrørende fastlæggelsen af det tolerable daglige indtag (TDI) i rapporten fra Det Fælles FAO-WHO-ekspertudvalg for Tilsætningsstoffer i Levnedsmidler (5).

(3)

Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden fastsatte et opdateret samlet TDI på 2 μg/kg kropsvægt pr. dag for 3-MCPD og dets fedtsyreestere. Ekspertpanelet bemærkede, at dette TDI ikke overskrides i den voksne befolkning. Der blev dog konstateret en mindre overskridelse af TDI hos forbrugere med stort indtag i de yngre befolkningsgrupper og hos spædbørn, der udelukkende fik modermælkserstatning.

(4)

3-MCPD og dets fedtsyreestere er forurenende stoffer, der dannes ved raffinering af vegetabilske olier. Der bør derfor fastsættes en grænseværdi for tilstedeværelsen af 3-MCPD og dets fedtsyreestere i vegetabilske olier og fedtstoffer, der markedsføres til den endelige forbruger eller til anvendelse som ingrediens i fødevarer. Eftersom jomfruolivenolie ikke indeholder glycidylfedtsyreestere, 3-MCPD og dets fedtsyreestere, bør hverken disse nye grænseværdier for 3-MCPD og dets fedtsyreestere eller den eksisterende grænseværdi for glycidylfedtsyreestere finde anvendelse på jomfruolier.

(5)

På grund af betænkelighederne med hensyn til sundheden hos spædbørn og småbørn bør der fastsættes en mere restriktiv grænseværdi for vegetabilske olier og fedtstoffer bestemt til fremstilling af babymad og af forarbejdede fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn.

(6)

Med henblik på at udelukke alle betænkeligheder med hensyn til sundheden hos navnlig spædbørn og småbørn og under hensyntagen til den mulige eksponering af spædbørn, der udelukkende får modermælkserstatning, for 3-MCPD og dets fedtsyreestere bør der fastsættes specifikke restriktive grænseværdier — afhængigt af om de sælges i pulverform eller flydende form — for modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn.

(7)

Eftersom den mindre overskridelse af TDI, der blev konstateret, var hos forbrugere med stort indtag i de yngre befolkningsgrupper og ikke kun hos spædbørn, der udelukkende fik modermælkserstatning, bør den samme restriktive grænseværdi gælde for tilskudsdrikke til småbørn, eftersom disse tilskudsdrikke også indtages af børn under tre år. Det er desuden også hensigtsmæssigt at lade den eksisterende grænseværdi for glycidylfedtsyreestere for modermælkserstatninger og tilskudsblandinger finde anvendelse på tilskudsdrikke til småbørn.

(8)

Desuden fremgår det af videnskabelige publikationer og de indgivne data om forekomst, at fiskeolie og olier fra andre marine organismer også kan indeholde høje niveauer af glycidylfedtsyreestere og 3-MCPD og dets fedtsyreestere. For at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed bør der fastsættes en grænseværdi for glycidylfedtsyreestere og 3-MCPD og dets fedtsyreestere i fiskeolie og olier fra andre marine organismer.

(9)

Lederne af fødevarevirksomheder bør have tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produktionsprocesser, og grænseværdierne for 3-MCPD og dets fedtsyreestere samt de nye grænseværdier for glycidylestere i tilskudsdrikke til småbørn og fiskeolie og olier fra andre marine organismer bør derfor først finde anvendelse fra den 1. januar 2021. Desuden bør produkter, der ikke overholder grænseværdierne for 3-MCPD og dets fedtsyreestere, og som er blevet markedsført inden denne dato, fortsat kunne markedsføres frem til »bedst før«-datoen eller sidste anvendelsesdato. Eftersom glycidylfedtsyreestere er genotoksiske carcinogener, og deres tilstedeværelse som følge heraf udgør en større risiko for folkesundheden, bør produkter, der ikke overholder de nye grænseværdier for glycidylfedtsyreestere, og som er blevet markedsført inden den 1. januar 2021, dog kun kunne markedsføres i en begrænset periode.

(10)

Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Fiskeolier og olier fra andre marine organismer, jf. punkt 4.2.1 og 4.2.2 i bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006, og tilskudsdrikke til småbørn, jf. punkt 4.2.3 og 4.2.4 i samme bilag, og som er blevet markedsført på lovlig vis inden den 1. januar 2021, kan fortsat markedsføres frem til den 30. juni 2021.

De fødevarer, der er opført under punkt 4.3 i bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006, og som er blevet markedsført på lovlig vis inden den 1. januar 2021, kan fortsat markedsføres frem til »bedst før«-datoen eller sidste anvendelsesdato.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. september 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

(3)  EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden, 2018. Scientific opinion on the update of the risk assessment on 3-monochloropropanediol and its fatty acid esters. EFSA Journal 2018;16(1):5083. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5083

(4)  EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden, 2016. Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food. EFSA Journal 2016;14(5):4426. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426

(5)  Safety evaluation of certain contaminants in food. WHO Food Additives Series, No. 74, 2018. Toxicological Monographs 19 bis of the 83rd meeting.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276868/9789241660747-eng.pdf?ua=1


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 affattes del 4 »3-monochlorpropandiol (3-MCPD) og glycidylfedtsyreestere« således:

»Del 4: 3-monochlorpropandiol (3-MCPD), 3-MCPD-fedtsyreestere og glycidylfedtsyreestere

Fødevare (1)

Grænseværdi (μg/kg)

4.1.

3-monochlorpropandiol (3-MCPD)

 

4.1.1.

Hydrolyseret vegetabilsk protein (30)

20

4.1.2.

Sojasauce (30)

20

4.2.

Glycidylfedtsyreestere udtrykt som glycidol

 

4.2.1.

Vegetabilske olier og fedtstoffer, fiskeolier og olier fra andre marine organismer, der markedsføres til den endelige forbruger eller til anvendelse som ingrediens i fødevarer med undtagelse af de i punkt 4.2.2. angivne fødevarer og af jomfruolivenolier  ((*))

1 000  ((***))

4.2.2.

Vegetabilske olier og fedtstoffer, fiskeolier og olier fra andre marine organismer bestemt til fremstilling af babymad og forarbejdede fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn (3)

500  ((***))  ((******))

4.2.3.

Modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn (3) (29) og tilskudsdrikke til småbørn (29)  ((**)) (i pulverform)

50  ((***))

4.2.4.

Modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn (3) (29) og tilskudsdrikke til småbørn (29)  ((**)) (i flydende form)

6,0  ((***))

4.3.

Samlet indhold af 3-monochlorpropandiol (3-MCPD) og 3-MCPD-fedtsyreestere, udtrykt som 3-MCPD  ((****))

 

4.3.1.

Vegetabilske olier og fedtstoffer, fiskeolier og olier fra andre marine organismer, der markedsføres til den endelige forbruger eller til anvendelse som ingrediens i fødevarer henhørende under følgende kategorier, med undtagelse af de i punkt 4.3.2 angivne fødevarer og af jomfruolivenolier  ((*)):

olier og fedtstoffer fra kokos-, majs-, raps-, solsikke-, sojabønne-, palmekerne- og olivenolier (bestående af raffineret olivenolie og jomfruolivenolie)  ((*)) og blandinger af olier og fedtstoffer udelukkende med olier og fedtstoffer fra denne kategori

1 250

andre vegetabilske olier (herunder olie af olivenpresserester  ((*))), fiskeolier og olier fra andre marine organismer og blandinger af olier og fedtstoffer udelukkende med olier og fedtstoffer fra denne kategori

2 500

blandinger af olier og fedtstoffer fra de to ovennævnte kategorier.

---  ((*****))

4.3.2.

Vegetabilske olier og fedtstoffer, fiskeolier og olier fra andre marine organismer bestemt til fremstilling af babymad og forarbejdede fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn (3)

750  ((******))

4.3.3.

Modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn (3) (29) og tilskudsdrikke til småbørn (29)  ((**)) (i pulverform)

125  ((*******))

4.3.4.

Modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn (3) (29) og tilskudsdrikke til småbørn (29)  ((**)) (i flydende form)

15  ((*******))


((*))  Som defineret del VIII i bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

((**))  »tilskudsdrikke til småbørn«: mælkebaserede drikkevarer og lignende proteinbaserede produkter bestemt til småbørn. Disse produkter er ikke omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 609/2013 (rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om tilskudsdrikke til småbørn (COM(2016) 169 final) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=DA).

((***))  For fiskeolie og olier fra andre marine organismer og tilskudsdrikke til småbørn gælder grænseværdierne fra den 1. januar 2021.

((****))  Grænseværdierne gælder fra den 1. januar 2021.

((*****))  De olier og fedtstoffer, der anvendes som ingrediens i blandingen, skal overholde den grænseværdi, der er fastsat for olie og fedtstof. Det samlede indhold af 3-monochlorpropandiol (3-MCPD) og 3-MCPD-fedtsyreestere, udtrykt som 3-MCPD i blandingen, må derfor ikke overstige den værdi, der er beregnet i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1881/2006. Hvis den kvantitative sammensætning ikke kendes af hverken den kompetente myndighed eller lederen af fødevarevirksomheden, som ikke fremstiller blandingen, må det samlede indhold af 3-MCPD og 3-MCPD-fedtsyreestere, udtrykt som 3-MCPD i blandingen, under alle omstændigheder ikke overstige 2 500 μg/kg.

((******))  Når produktet er en blanding af forskellige olier eller fedtstoffer af samme eller forskellige botaniske oprindelser, gælder grænseværdien for blandingen. De olier og fedtstoffer, der anvendes som ingrediens i blandingen, skal overholde den grænseværdi, der er fastsat for olie og fedtstof i punkt 4.3.1.

((*******))  Grænseværdien skal revideres med henblik på en sænkelse senest to år efter anvendelsesdatoen.«


Berigtigelser

24.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 310/6


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/ EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol)

( Den Europæiske Unions Tidende L 95 af 7. april 2017 )

1.

I hele forordningen ændres udtrykket »grænsekontrolsted« til »grænsekontrolpost«

I hele forordningen ændres udtrykket »et grænsekontrolsted« til »en grænsekontrolpost«

I hele forordningen ændres udtrykket »grænsekontrolstedet« til »grænsekontrolposten«

I hele forordningen ændres udtrykket »grænsekontrolsteder« til »grænsekontrolposter«

I hele forordningen ændres udtrykket »grænsekontrolstederne« til »grænsekontrolposterne«

2.

Side 67, artikel 77, stk. 2:

I stedet for:

»grænsekontroludgangsstedet«

læses:

»grænsekontroludgangsposten«.


24.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 310/7


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2019/523 af 21. marts 2019 om ændring af bilag I-V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

( Den Europæiske Unions Tidende L 86 af 28. marts 2019 )

Bilaget læses således:

»BILAG

I bilag I-V til direktiv 2000/29/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

I kapitel I foretages følgende ændringer:

I litra a) foretages følgende ændringer:

Følgende punkt indsættes efter punkt 4.1:

»4.2.

Aromia bungii (Faldermann)«.

Følgende punkt indsættes efter punkt 10.5:

»10.6.

Grapholita packardi Zeller«.

Følgende punkter indsættes efter punkt 16.1:

»16.2.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

16.3.

Oemona hirta (Fabricius)«.

I litra c) foretages følgende ændringer:

Følgende punkter indsættes efter punkt 3:

»3.1.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.

3.2.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous

3.3.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk.«

ii)

I kapitel II foretages følgende ændringer:

I litra a) foretages følgende ændringer:

Følgende punkt indsættes efter punkt 7:

»7.1.

Pityophthorus juglandis Blackman«.

I litra c) indsættes følgende punkter før punkt 1:

»0.1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr

0.2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

0.3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat«.

b)

I del B foretages følgende ændringer:

i)

I litra a) foretages følgende ændringer:

I punkt 1, højre kolonne, udgår »FI«.

Følgende punkter indsættes efter punkt 4:

»4.1.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

IRL, UK (Nordirland)

4.2.

Liriomyza trifolii (Burgess)

IRL, UK (Nordirland)«.

I punkt 5 affattes teksten i højre kolonne således:

»IRL, UK (undtagen de lokale administrative områder Barking and Dagenham, Barnet, Basildon, Basingstoke and Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brent, Brentwood, Bromley, Broxbourne, Camden, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, City of London, City of Westminster, Crawley, Croydon, Dacorum, Dartford, Ealing, East Hertfordshire, Elmbridge District, Enfield, Epping Forest, Epsom and Ewell District, Gravesham, Greenwich, Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harlow, Harrow, Hart, Havering, Hertsmere, Hillingdon, Horsham, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Littlesford, Medway, Merton, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Reading, Redbridge, Reigate and Banstead, Richmond upon Thames, Runnymede District, Rushmoor, Sevenoaks, Slough, South Bedfordshire, South Bucks, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, St Albans, Sutton, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, Tower Hamlets, Waltham Forest, Wandsworth, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, West Berkshire, Windsor and Maidenhead, Woking, Wokingham og Wycombe)«.

ii)

I litra b) udgår punkt 2.

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

I kapitel I foretages følgende ændringer:

I litra a) udgår punkt 11.

I litra c) udgår punkt 9.

ii)

I kapitel II foretages følgende ændringer:

I litra c) udgår punkt 1.

b)

I del B foretages følgende ændringer:

i)

I litra a) foretages følgende ændringer:

Punkt 10 affattes således:

»10.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Planter af Cedrus Trew og Pinus L. til plantning, dog ikke frugter og frø

UK«

ii)

I litra b), punkt 2, affattes teksten i tredje kolonne således:

»E (undtagen de selvstyrende regioner Andalusien, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra og Rioja, provinsen Guipuzcoa (i Baskerlandet), distrikterne Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià og Urgell i provinsen Lleida (i den selvstyrende region Catalonien), distrikterne L'Alt Vinalopó og El Vinalopó Mitjà i provinsen Alicante og kommunerne Alborache og Turís i provinsen Valencia (i regionen Valencia)), EE, F (Korsika), IRL (undtagen byen Galway), I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabrien, Campanien, Lazio, Ligurien, Lombardiet (undtagen provinserne Mantua, Milano, Sondrio og Varese og kommunerne Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese og Varedo i provinsen Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (undtagen kommunerne Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca og Villafalletto i provinsen Cuneo), Sardinien, Sicilien (undtagen kommunerne Cesarò (i provinsen Messina), Maniace, Bronte, Adrano (i provinsen Catania) og Centuripe, Regalbuto og Troina (i provinsen Enna)), Toscana, Umbrien, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venedig, kommunerne Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og området beliggende syd for hovedvej A4 i provinsen Verona)), LV, LT (undtagen kommunerne Babtai og Kėdainiai (i regionen Kaunas)), P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska og kommunerne Lendava og Renče-Vogrsko (syd for hovedvej H4) og Velika Polana og landsbyerne Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec og Znojile pri Krki i kommunen Ivančna Gorica), SK (undtagen distriktet Dunajská Streda, Hronovce og Hronské Kľačany (i distriktet Levice), Dvory nad Žitavou (i distriktet Nové Zámky), Málinec (i distriktet Poltár), Hrhov (i distriktet Rožňava), Veľké Ripňany (i distriktet Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (i distriktet Trebišov)), FI, UK (Isle of Man og Kanaløerne)«.

iii)

I litra c) foretages følgende ændringer:

Punkt 0.1 affattes således:

»0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Træ, bortset fra afbarket træ, isoleret bark og planter af Castanea Mill. til plantning samt planter af Quercus L. til plantning, dog ikke frø.

CZ, IRL, S, UK«

I punkt 2, tredje kolonne, udgår teksten »UK (Nordirland)«.

iv)

I litra d) foretages følgende ændringer:

I punkt 1 affattes teksten i tredje kolonne således:

»EL (undtagen de regionale enheder Argolida, Arta, Chania og Lakonia), M, P (undtagen Algarve, Madeira og distriktet Odemira i Alentejo)«.

3)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Del A, punkt 14, affattes således:

»14.

Jord som sådan, der delvis består af faste, organiske stoffer,

og

vækstmedium som sådant, der helt eller delvis består af faste, organiske stoffer, bortset fra sådant, der udelukkende består af tørvejord eller fiber af Cocos nucifera L., som ikke tidligere blev brugt til dyrkning af planter eller til landbrugsformål

Tredjelande bortset fra Schweiz«

b)

I del B foretages følgende ændringer:

i)

I punkt 1 affattes teksten i højre kolonne således:

»E (undtagen de selvstyrende regioner Andalusien, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra og Rioja, provinsen Guipuzcoa (i Baskerlandet), distrikterne Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià og Urgell i provinsen Lleida (i den selvstyrende region Catalonien), distrikterne L'Alt Vinalopó og El Vinalopó Mitjà i provinsen Alicante og kommunerne Alborache og Turís i provinsen Valencia (i regionen Valencia)), EE, F (Korsika), IRL (undtagen byen Galway), I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabrien, Campanien, Lazio, Ligurien, Lombardiet (undtagen provinserne Mantua, Milano, Sondrio og Varese og kommunerne Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese og Varedo i provinsen Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (undtagen kommunerne Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca og Villafalletto i provinsen Cuneo), Sardinien, Sicilien (undtagen kommunerne Cesarò (i provinsen Messina), Maniace, Bronte, Adrano (i provinsen Catania) og Centuripe, Regalbuto og Troina (i provinsen Enna)), Toscana, Umbrien, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venedig, kommunerne Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og området beliggende syd for hovedvej A4 i provinsen Verona)), LV, LT (undtagen kommunerne Babtai og Kėdainiai (i regionen Kaunas)), P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska og kommunerne Lendava og Renče-Vogrsko (syd for hovedvej H4) og Velika Polana og landsbyerne Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec og Znojile pri Krki i kommunen Ivančna Gorica), SK (undtagen distriktet Dunajská Streda, Hronovce og Hronské Kľačany (i distriktet Levice), Dvory nad Žitavou (i distriktet Nové Zámky), Málinec (i distriktet Poltár), Hrhov (i distriktet Rožňava), Veľké Ripňany (i distriktet Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (i distriktet Trebišov)), FI, UK (Isle of Man og Kanaløerne)«.

ii)

I punkt 2 affattes teksten i højre kolonne således:

»E (undtagen de selvstyrende regioner Andalusien, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra og Rioja, provinsen Guipuzcoa (i Baskerlandet), distrikterne Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià og Urgell i provinsen Lleida (i den selvstyrende region Catalonien), distrikterne L'Alt Vinalopó og El Vinalopó Mitjà i provinsen Alicante og kommunerne Alborache og Turís i provinsen Valencia (i regionen Valencia)), EE, F (Korsika), IRL (undtagen byen Galway), I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabrien, Campanien, Lazio, Ligurien, Lombardiet (undtagen provinserne Mantua, Milano, Sondrio og Varese og kommunerne Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese og Varedo i provinsen Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (undtagen kommunerne Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca og Villafalletto i provinsen Cuneo), Sardinien, Sicilien (undtagen kommunerne Cesarò (i provinsen Messina), Maniace, Bronte, Adrano (i provinsen Catania) og Centuripe, Regalbuto og Troina (i provinsen Enna)), Toscana, Umbrien, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venedig, kommunerne Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og området beliggende syd for hovedvej A4 i provinsen Verona)), LV, LT (undtagen kommunerne Babtai og Kėdainiai (i regionen Kaunas)), P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska og kommunerne Lendava og Renče-Vogrsko (syd for hovedvej H4) og Velika Polana og landsbyerne Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec og Znojile pri Krki i kommunen Ivančna Gorica), SK (undtagen distriktet Dunajská Streda, Hronovce og Hronské Kľačany (i distriktet Levice), Dvory nad Žitavou (i distriktet Nové Zámky), Málinec (i distriktet Poltár), Hrhov (i distriktet Rožňava), Veľké Ripňany (i distriktet Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (i distriktet Trebišov)), FI, UK (Isle of Man og Kanaløerne)«.

4)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

I kapitel I foretages følgende ændringer:

Følgende punkter indsættes efter punkt 1.7:

»1.8.

Uanset om det er opført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af Juglans L. og Pterocarya Kunth, dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og træaffald, som helt eller delvis stammer fra sådanne planter

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer, stuvholt, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen stuvholt til støtte for forsendelser af træ, som er fremstillet af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen,

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA

Uden at det berører de bestemmelser, der gælder for træ som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 2.3, 2.4 og 2.5, er det officielt konstateret, at træet:

a)

har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat og dens vektor Pityophthorus juglandis Blackman af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i dette direktiv, i rubrikken »Supplerende erklæring«

eller

b)

har undergået en passende varmebehandling, hvorved der er opnået en temperatur på mindst 56 °C i mindst 40 sammenhængende minutter i hele træets profil. Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller på en eventuel emballage i overensstemmelse med handelssædvane og på de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)

eller

c)

er firhugget for helt at fjerne den naturlige runding.

1.9.

Uanset om det er opført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, isoleret bark og træ af Juglans L. og Pterocarya Kunth i form af:

flis, spåner, savsmuld og træaffald, som helt eller delvis stammer fra sådanne planter, med oprindelse i USA

Uden at det berører de bestemmelser, der er anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 1.8, 2.3, 2.4 og 2.5, er det officielt konstateret, at træet eller den isolerede bark:

a)

har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat og dens vektor Pityophthorus juglandis Blackman af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i dette direktiv, i rubrikken »Supplerende erklæring«

eller

b)

har undergået en passende varmebehandling, hvorved der er opnået en temperatur på mindst 56 °C i mindst 40 sammenhængende minutter i hele barkens eller træets profil, hvilket skal angives i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii).«

Punkt 5 affattes således:

»5.

Uanset om det er opført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af Platanus L., bortset fra:

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer, stuvholt, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen stuvholt til støtte for forsendelser af træ, som er fremstillet af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen,

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, og træ i form af flis, spåner, savsmuld og træaffald, som helt eller delvis stammer fra Platanus L.,

med oprindelse i Albanien, Armenien, Schweiz, Tyrkiet eller USA

Det er officielt konstateret, at træet:

a)

har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i rubrikken »Supplerende erklæring«

eller

b)

er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid-/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved mærket »kiln-dried« eller »KD« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller på en eventuel emballage i overensstemmelse med handelssædvane.«

Punkt 7.1.2 udgår.

Følgende punkter indsættes efter punkt 7.5:

»7.6.

Uanset om det er opført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af Prunus L., dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og træaffald, som helt eller delvis stammer fra sådanne planter

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer, stuvholt, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen stuvholt til støtte for forsendelser af træ, som er fremstillet af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen,

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Kina, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Mongoliet, Japan, Republikken Korea eller Vietnam

Uden at det berører de bestemmelser, der gælder for træ som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 7.4 og 7.5, er det officielt konstateret, at træet:

a)

har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Aromia bungii (Falderman) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i rubrikken »Supplerende erklæring«

eller

b)

har undergået en passende varmebehandling, hvorved der er opnået en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil, hvilket skal angives i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)

eller

c)

har undergået en passende ioniserende stråling, hvorved der er opnået en absorberet dosis på mindst 1 kGy overalt i træet, hvilket skal angives i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii).

7.7.

Uanset om det er opført på listen over KN-koder i bilag V, del B, træ i form af flis, spåner, savsmuld og træaffald, som helt eller delvis stammer fra Prunus L., med oprindelse i Kina, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Mongoliet, Japan, Republikken Korea eller Vietnam

Uden at det berører de bestemmelser, der gælder for træ som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 7.4, 7.5 og 7.6, er det officielt konstateret, at træet:

a)

har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Aromia bungii (Faldermann) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i rubrikken »Supplerende erklæring«

eller

b)

er blevet forarbejdet til stykker, hvis tykkelse og bredde ikke overstiger 2,5 cm

eller

c)

har undergået en passende varmebehandling, hvorved der er opnået en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 minutter i hele træets profil, hvilket skal angives i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)«.

Følgende punkt indsættes efter punkt 11.4:

»11.4.1.

Planter af Juglans L. og Pterocarya Kunth til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i USA

Uden at det berører de bestemmelser, der gælder for planter som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 11.4, er det officielt konstateret, at planterne til plantning:

a)

i hele deres levetid kun har været dyrket i et område, der er konstateret frit for Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat og dens vektor Pityophthorus juglandis Blackman af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i dette direktiv, i rubrikken »Supplerende erklæring«

eller

b)

har oprindelse på et produktionssted, hvor der ikke inden for en radius på mindst 5 km er blevet konstateret nogen symptomer på Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat og dens vektor Pityophthorus juglandis Blackman eller forekomst af vektoren ved officielle inspektioner i to år forud for eksporten. Disse planter til plantning er blevet undersøgt umiddelbart inden eksport og håndteret og emballeret på måder, der forebygger angreb, efter at de har forladt produktionsstedet

eller

c)

har oprindelse på et produktionssted i fuldstændig fysisk isolation, og planterne til plantning er blevet undersøgt umiddelbart inden eksport og håndteret og emballeret på måder, der forebygger angreb, efter at de har forladt produktionsstedet.«

Punkt 12 affattes således:

»12.

Planter af Platanus L., til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i Armenien, Schweiz eller USA

Det er officielt konstateret, at:

a)

planterne har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i rubrikken »Supplerende erklæring«

eller

b)

der ikke er iagttaget symptomer på Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.«

Følgende punkt indsættes efter punkt 14.1:

»14.2.

Planter til plantning, dog ikke plantevævskultur eller frø, af Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. og Vaccinium L. med oprindelse i Canada, Mexico eller USA

Uden at det berører de bestemmelser, der gælder for planter som anført i henholdsvis bilag III, del A, punkt 9 og 18, bilag III, del B, punkt 1, eller bilag IV, del A, kapitel I, punkt 14.1, 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 og 23.2, er det i givet fald officielt konstateret, at planterne:

a)

i hele deres levetid kun har været dyrket i et område, der er konstateret frit for Grapholita packardi Zeller, af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i rubrikken »Supplerende erklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen

eller

b)

i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted, der er konstateret frit for Grapholita packardi Zeller i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger:

i)

som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet

og

ii)

som har været genstand for årlige inspektioner for tegn på Grapholita packardi Zeller foretaget på passende tidspunkter

og

iii)

hvor planterne er blevet dyrket på et sted, hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og hvor fraværet af Grapholita packardi Zeller er bekræftet ved årlige officielle inspektioner foretaget på passende tidspunkter

og

iv)

planterne umiddelbart inden eksport er blevet genstand for en grundig kontrol for forekomst af Grapholita packardi Zeller

eller

c)

har været dyrket på et sted, der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Grapholita packardi Zeller.«

Punkt 16.5 og 16.6 affattes således:

»16.5.

Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, Mangifera L. og Prunus L.

Uden at det berører de bestemmelser, der gælder for frugter som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 og 16.6, er det officielt konstateret, at:

a)

frugterne har oprindelse i et land, der er konstateret frit for (ikke-europæisk) Tephritidae som de pågældende frugter vides at være modtagelige over for, i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen

eller

b)

frugterne har oprindelse i et område, der er konstateret frit for (ikke-europæisk) Tephritidae som de pågældende frugter vides at være modtagelige over for, af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i rubrikken »Supplerende erklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen

eller

c)

der ikke er fundet nogen tegn på (ikke-europæisk) Tephritidae som de pågældende frugter vides at være modtagelige over for, hverken på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste afsluttede vækstperiode ved officielle inspektioner foretaget mindst hver måned i de sidste tre måneder inden høst, og ingen af de frugter, der er høstet på produktionsstedet, har ved passende officielle undersøgelse vist tegn på de pågældende skadegørere

og

de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), indeholder sporbarhedsoplysninger

eller

d)

frugterne har været genstand for en effektiv behandling for at sikre, at de er frie for (ikke-europæisk) Tephritidae som de pågældende frugter vides at være modtagelige over for, og oplysningerne om behandlingen skal angives i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen.

16.6.

Frugter af Capsicum (L.) og Citrus L., dog ikke Citrus limon (L.) Osbeck og Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch og Punica granatum L., med oprindelse i lande på det afrikanske fastland, Kap Verde, Saint Helena, Madagaskar, Réunion, Mauritius eller Israel

Uden at det berører de bestemmelser, der gælder for frugter som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 og 36.3, er det officielt konstateret, at frugterne:

a)

har oprindelse i et land, der er konstateret frit for Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen

eller

b)

har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i rubrikken »Supplerende erklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen

eller

c)

har oprindelse på et produktionssted, der er konstateret frit for Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og sporbarhedsoplysninger er inkluderet i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), og at der er foretaget officielle inspektioner på produktionsstedet på passende tidspunkter i vækstsæsonen, herunder en visuel inspektion af repræsentative prøver af frugt, og de blev konstateret frie for Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

eller

d)

har været genstand for en effektiv kuldebehandling for at sikre, at de er frie for Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), eller en anden effektiv behandling for at sikre, at de er frie for Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), og oplysningerne om behandlingen skal angives i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt Kommissionen behandlingsmetoden og dokumentation for dens effektivitet.«

Følgende punkter indsættes efter punkt 16.6:

»16.7.

Frugter af Malus Mill.

Uden at det berører de bestemmelser, der gælder for frugterne som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 16.8, 16.9 og 16.10, er det officielt konstateret, at frugterne:

a)

har oprindelse i et land, der er konstateret frit for Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich og Rhagoletis pomonella (Walsch) i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen

eller

b)

har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich og Rhagoletis pomonella (Walsch) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i rubrikken »Supplerende erklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen

eller

c)

har oprindelse på et produktionssted, hvor der er foretaget officielle inspektioner og undersøgelser for forekomst af Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich og Rhagoletis pomonella (Walsch) på passende tidspunkter i vækstsæsonen, herunder en visuel inspektion af en repræsentativ prøve af frugter, og de blev konstateret frie for skadegøreren/skadegørerne

og

de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), indeholder sporbarhedsoplysninger

eller

d)

har været genstand for en effektiv behandling for at sikre, at de er frie for Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich og Rhagoletis pomonella (Walsch), og oplysningerne om behandlingen skal angives i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen.

16.8.

Frugter af Malus Mill. og Pyrus L.

Uden at det berører de bestemmelser, der gælder for frugterne som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 16.7, 16.9 og 16.10, er det officielt konstateret, at frugterne:

a)

har oprindelse i et land, der er konstateret frit for Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen

eller

b)

har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i rubrikken »Supplerende erklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen

eller

c)

har oprindelse på et produktionssted, hvor der er foretaget officielle inspektioner og undersøgelser for forekomst af Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto på passende tidspunkter i vækstsæsonen, herunder en visuel inspektion af en repræsentativ prøve af frugter, og de blev konstateret frie for skadegøreren

og

de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), indeholder sporbarhedsoplysninger

eller

d)

har været genstand for en effektiv behandling for at sikre, at de er frie for Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, og oplysningerne om behandlingen skal angives i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen.

16.9.

Frugter af Malus Mill. og Pyrus L.

Uden at det berører de bestemmelser, der gælder for frugterne som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 16.7, 16.8 og 16.10, er det officielt konstateret, at frugterne:

a)

har oprindelse i et land, der er konstateret frit for Tachypterellus quadrigibbus Say i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen

eller

b)

har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Tachypterellus quadrigibbus Say af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i rubrikken »Supplerende erklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen

eller

c)

har oprindelse på et produktionssted, hvor der er foretaget officielle inspektioner og undersøgelser for forekomst af Tachypterellus quadrigibbus Say på passende tidspunkter i vækstsæsonen, herunder en visuel inspektion af en repræsentativ prøve af frugter, og de blev konstateret frie for skadegøreren

og

de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), indeholder sporbarhedsoplysninger

eller

d)

har været genstand for en effektiv behandling for at sikre, at de er frie for Tachypterellus quadrigibbus Say, og oplysningerne om behandlingen skal angives i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen.

16.10.

Frugter af Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. og Vaccinium L., med oprindelse i Canada, Mexico eller USA

Uden at det berører de bestemmelser, der gælder for frugter som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 og 16.9, er det officielt konstateret, at frugterne:

a)

har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Grapholita packardi Zeller af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i rubrikken »Supplerende erklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen

eller

b)

har oprindelse på et produktionssted, hvor der er foretaget officielle inspektioner og undersøgelser for forekomst af Grapholita packardi Zeller på passende tidspunkter i vækstsæsonen, herunder en inspektion af en repræsentativ prøve af frugter, og de blev konstateret frie for skadegøreren

og

de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), indeholder sporbarhedsoplysninger

eller

c)

har været genstand for en effektiv behandling for at sikre, at de er frie for Grapholita packardi Zeller, og oplysningerne om behandlingen skal angives i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen.«

Følgende punkter indsættes efter punkt 25.7.2:

»25.7.3.

Frugter af Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. og Solanum melongena L.

Uden at det berører de bestemmelser, der gælder for frugter som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.4., 36.2. og 36.3., er det officielt konstateret, at frugterne:

a)

har oprindelse i et land, der er konstateret frit for Neoleucinodes elegantalis (Guenée) i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen

eller

b)

har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Neoleucinodes elegantalis (Guenée) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i rubrikken »Supplerende erklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen

eller

c)

har oprindelse på et produktionssted, der er konstateret frit for Neoleucinodes elegantalis (Guenée) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og at der er foretaget officielle inspektioner på produktionsstedet på passende tidspunkter i vækstsæsonen, herunder en inspektion af repræsentative prøver af frugt, og de blev konstateret frie for Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

og

de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), indeholder sporbarhedsoplysninger

eller

d)

har oprindelse på et insektsikret produktionssted, der er konstateret frit for Neoleucinodes elegantalis (Guenée) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet på grundlag af officielle inspektioner og undersøgelser foretaget i de sidste tre måneder inden eksport

og

de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), indeholder sporbarhedsoplysninger.

25.7.4.

Frugter af Solanaceae med oprindelse i Australien, Nordamerika, Sydamerika eller New Zealand

Uden at det berører de bestemmelser, der gælder for frugter som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.3., 36.2. og 36.3., er det officielt konstateret, at frugterne:

a)

har oprindelse i et land, der er konstateret frit for Bactericera cockerelli (Sulc.) i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen

eller

b)

har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Bactericera cockerelli (Sulc.) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i rubrikken »Supplerende erklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

c)

har oprindelse på et produktionssted, hvor der er foretaget officielle inspektioner og undersøgelser for forekomst af Bactericera cockerelli (Sulc.), herunder dets umiddelbare nærhed, på passende tidspunkter i vækstsæsonen i de sidste tre måneder inden eksport, og har været genstand for en effektiv behandling for at sikre, at de er frie for skadegøreren, og en inspektion af en repræsentativ prøve af frugter inden eksport

og

de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), indeholder sporbarhedsoplysninger

eller

d)

har oprindelse på et insektsikret produktionssted, der er konstateret frit for Bactericera cockerelli (Sulc.) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet på grundlag af officielle inspektioner og undersøgelser foretaget i de sidste tre måneder inden eksport

og

de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), indeholder sporbarhedsoplysninger.«

Punkt 34 affattes således:

»34.

Vækstmedium, der hænger ved eller er forbundet med planterne, og som er bestemt til at styrke planternes livskraft, med undtagelse af sterilt substrat til in vitro-dyrkning, med oprindelse i tredjelande bortset fra Schweiz.

Det er officielt konstateret, at

a)

vækstmediet på tidspunktet for plantning af forbundne planter:

i)

var frit for jord og organisk materiale og ikke tidligere havde været anvendt til dyrkning af planter eller til landbrugsformål,

eller

ii)

udelukkende bestod af tørvejord eller fiber Cocos nucifera L. og ikke tidligere havde været anvendt til dyrkning af planter eller til landbrugsformål

eller

iii)

har været genstand for en effektiv behandling for at sikre, at det er frit for skadegørere, og oplysningerne om behandlingen skal angives i de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i rubrikken »Supplerende erklæring«

og

i alle ovennævnte tilfælde har været opbevaret og vedligeholdt under egnede betingelser med henblik på at holde det frit for skadegørere,

og

b)

der siden plantning:

i)

har været truffet passende foranstaltninger til at sikre, at vækstmediet er holdt frit for skadegørere, deriblandt som minimum:

fysisk isolering af vækstmediet fra jord og andre mulige kilder til kontaminering

hygiejneforanstaltninger

anvendelse af vand, der er frit for skadegørere

eller

ii)

inden for to uger forud for eksport er vækstmediet, herunder også jorden, hvis det er relevant, blevet fuldstændigt fjernet ved vask med vand, der er frit for skadegørere. Genplantning kan udføres i vækstmediet, der opfylder kravene i litra a). De egnede betingelser skal vedligeholdes for at holde vækstmediet frit for skadegørere som fastsat i litra b).«

Følgende punkter indsættes efter punkt 34:

»34.1.

Løg, stængelknolde, jordstængler og rodknolde til plantning, dog ikke knolde af Solanum tuberosum, med oprindelse i tredjelande bortset fra Schweiz

Uden at dette berører de gældende bestemmelser i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 30, er det officielt konstateret, at sendingen eller partiet ikke må indeholde mere end 1 % af nettovægten af jord og vækstmedium.

34.2.

Knolde af Solanum tuberosum med oprindelse i tredjelande bortset fra Schweiz

Uden at det berører bestemmelserne i bilag III, del A, punkt 10, 11 og 12, samt bilag IV, del A, kapitel I, punkt 25.1., 25.2., 25.3., 25.4.1. og 25.4.2., er det officielt konstateret, at sendingen eller partiet ikke må indeholde mere end 1 % af nettovægten af jord og vækstmedium.

34.3.

Rod- og knoldgrøntsager med oprindelse i tredjelande bortset fra Schweiz

Uden at dette berører bestemmelserne i bilag III, del A, punkt 10, 11 og 12, er det officielt konstateret, at sendingen eller partiet ikke må indeholde mere end 1 % af nettovægten af jord og vækstmedium.

34.4.

Maskiner og køretøjer, der har været benyttet til land- eller skovbrugsformål, og som er importeret fra tredjelande bortset fra Schweiz

Uden at dette berører bestemmelserne i bilag IV, del B, punkt 30, er det officielt konstateret, at maskiner eller køretøjer er rengjort og fri for jord og planterester.«

ii)

I kapitel II foretages følgende ændringer:

Følgende punkter indsættes efter punkt 2:

»2.1.

Uanset om det er opført på listen over KN-koder i bilag V, del A, eller ej, træ af Juglans L. og Pterocarya Kunth, dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og træaffald, som helt eller delvis stammer fra sådanne planter

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer, stuvholt, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen stuvholt til støtte for forsendelser af træ, som er fremstillet af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen,

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding.

Det er officielt konstateret, at træet:

a)

har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat og dens vektor Pityophthorus juglandis Blackman af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger,

eller

b)

har undergået en passende varmebehandling, hvorved der er opnået en temperatur på mindst 56 °C i mindst 40 sammenhængende minutter i hele træets profil. Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller på en eventuel emballage i overensstemmelse med handelssædvane

eller

c)

er firhugget for helt at fjerne den naturlige runding.

2.2.

Uanset om det er opført på listen over KN-koder i bilag V, del A, eller ej, isoleret bark og træ af Juglans L. og Pterocarya Kunth i form af:

flis, spåner, savsmuld og træaffald, som helt eller delvis stammer fra sådanne planter

Det er officielt konstateret, at træet eller den isolerede bark:

a)

har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat og dens vektor Pityophthorus juglandis Blackman af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger

eller

b)

har undergået en passende varmebehandling, hvorved der er opnået en temperatur på mindst 56 °C i mindst 40 sammenhængende minutter i hele barkens eller træets profil. Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt uden på en eventuel emballage i overensstemmelse med handelssædvane.

2.3.

Træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, bortset fra råtræ af tykkelse 6 mm og derunder, forarbejdet træ fremstillet ved hjælp af lim, varme og tryk eller en kombination deraf, og garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen.

Træemballeringsmaterialet skal:

a)

have oprindelse i et område, der er konstateret frit for Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat og dens vektor Pityophthorus juglandis Blackman af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger

eller

b)

være fremstillet af afbarket træ i overensstemmelse med bilag I til FAO's International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) nr. 15 om regler for emballeringsmateriale af træ i international handel

være genstand for en af de godkendte behandlinger, der er fastsat i bilag I til nævnte internationale standard, og

være forsynet med et mærke som specificeret i bilag II til nævnte internationale standard, med en angivelse af, at træemballeringsmaterialet har været underkastet en godkendt plantesundhedsmæssig behandling i overensstemmelse med denne standard.«

Følgende punkt indsættes efter punkt 7:

»7.1.

Planter af Juglans L. og Pterocarya Kunth til plantning, dog ikke frø

Det er officielt konstateret, at planterne til plantning:

a)

i hele deres levetid eller siden indførslen til Unionen kun har været dyrket på et produktionssted i et område, der er konstateret frit for Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat og dens vektor Pityophthorus juglandis Blackman af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger

eller

b)

har oprindelse på et produktionssted, hvor der ikke inden for en radius på mindst 5 km er blevet konstateret nogen symptomer på Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat og dens vektor Pityophthorus juglandis Blackman eller forekomst af vektoren ved officielle inspektioner i to år forud for flytning, planter til plantning er blevet visuelt inspiceret umiddelbart inden eksport og håndteret og emballeret på måder, der forebygger angreb, efter at de har forladt produktionsstedet

eller

c)

har oprindelse på et produktionssted med fuldstændig fysisk isolation, og planterne til plantning er blevet visuelt inspiceret umiddelbart inden flytning og håndteret og emballeret på måder, der forebygger angreb, efter at de har forladt produktionsstedet.«

Følgende punkt indsættes efter punkt 30.1:

»31.

Maskiner og køretøjer, der har været benyttet til landbrugs- eller skovbrugsformål

Maskiner eller køretøjer skal:

a)

flyttes fra et område, der er konstateret frit for Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger,

eller

b)

være rengjort og frie for jord og planterester, før de flyttes ud af et område, der er angrebet af Ceratocystis platani (J. M. Walter).«

b)

I del B foretages følgende ændringer:

i)

I punkt 16, tredje kolonne, udgår teksten »UK (N-IRL)«.

ii)

I punkt 16.1 affattes teksten i første kolonne således:

»16.1.

Planter af Cedrus Trew, Pinus L., til plantning, dog ikke frø«.

iii)

Følgende punkt indsættes efter punkt 16.1:

»16.2.

Planter af Quercus L., dog ikke Quercus suber L., med en omkreds på mindst 8 cm målt i en højde på 1,2 m over rodhalsen, til plantning, dog ikke frugter og frø

Uden at det berører de forbud, der gælder for planterne som anført i bilag III, del A, punkt 2, bilag IV, del A, kapitel I, punkt 11.01., 11.1., 11.2. og bilag IV, del A, kapitel II, punkt 7, er det officielt konstateret, at:

a)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på produktionssteder i lande, hvor Thaumetopoea pityocampa L. ikke vides at forekomme

eller

b)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket i en beskyttet zone som angivet i tredje kolonne eller i et område, der er konstateret frit for Thaumetopoea processionea L. af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger

eller

c)

planterne:

er produceret siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode på planteskoler, som — herunder de umiddelbare omgivelser — er konstateret frie for Thaumetopoea processionea L. på grundlag af officielle inspektioner, som er foretaget så tæt som praktisk muligt på flytningstidspunktet

og

der er foretaget officielle undersøgelser af planteskolen og dens umiddelbare nærhed på passende tidspunkter siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode med henblik på at konstatere larver og andre symptomer på Thaumetopoea processionea L.

eller

d)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et sted, der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Thaumetopoea processionea L. og er blevet inspiceret på passende tidspunkter og konstateret frit for Thaumetopoea processionea L.

IRL, UK (undtagen lokalforvaltningsområderne Barking and Dagenham, Barnet, Basildon, Basingstoke and Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brent, Brentwood, Bromley, Broxbourne, Camden, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, City of London, City of Westminster, Crawley, Croydon, Dacorum, Dartford, Ealing, East Hertfordshire, Elmbridge District, Enfield, Epping Forest, Epsom and Ewell District, Gravesham, Greenwich, Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harlow, Harrow, Hart, Havering, Hertsmere, Hillingdon, Horsham, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Littlesford, Medway, Merton, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Reading, Redbridge, Reigate and Banstead, Richmond Upon Thames, Runnymede District, Rushmoor, Sevenoaks, Slough, South Bedfordshire, South Bucks, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, St Albans, Sutton, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, Tower Hamlets, Waltham Forest, Wandsworth, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, West Berkshire, Windsor and Maidenhead, Woking, Wokingham og Wycombe)«

iv)

I punkt 21 affattes teksten i tredje kolonne således:

»E (undtagen de selvstyrende regioner Andalusien, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra og Rioja, provinsen Guipuzcoa (i Baskerlandet), distrikterne Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià og Urgell i provinsen Lleida (i den selvstyrende region Catalonien), distrikterne L'Alt Vinalopó og El Vinalopó Mitjà i provinsen Alicante og kommunerne Alborache og Turís i provinsen Valencia (i regionen Valencia)), EE, F (Korsika), IRL (undtagen byen Galway), I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabrien, Campanien, Lazio, Ligurien, Lombardiet (undtagen provinserne Mantua, Milano, Sondrio og Varese og kommunerne Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese og Varedo i provinsen Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (undtagen kommunerne Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca og Villafalletto i provinsen Cuneo), Sardinien, Sicilien (undtagen kommunerne Cesarò (i provinsen Messina), Maniace, Bronte, Adrano (i provinsen Catania) og Centuripe, Regalbuto og Troina (i provinsen Enna)), Toscana, Umbrien, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venedig, kommunerne Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og området beliggende syd for hovedvej A4 i provinsen Verona)), LV, LT (undtagen kommunerne Babtai og Kėdainiai (i regionen Kaunas)), P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska og kommunerne Lendava og Renče-Vogrsko (syd for hovedvej H4) og Velika Polana og landsbyerne Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec og Znojile pri Krki i kommunen Ivančna Gorica), SK (undtagen distriktet Dunajská Streda, Hronovce og Hronské Kľačany (i distriktet Levice), Dvory nad Žitavou (i distriktet Nové Zámky), Málinec (i distriktet Poltár), Hrhov (i distriktet Rožňava), Veľké Ripňany (i distriktet Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (i distriktet Trebišov)), FI, UK (Isle of Man og Kanaløerne)«.

v)

I punkt 21.3 affattes teksten i tredje kolonne således:

»E (undtagen de selvstyrende regioner Andalusien, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra og Rioja, provinsen Guipuzcoa (i Baskerlandet), distrikterne Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià og Urgell i provinsen Lleida (i den selvstyrende region Catalonien), distrikterne L'Alt Vinalopó og El Vinalopó Mitjà i provinsen Alicante og kommunerne Alborache og Turís i provinsen Valencia (i regionen Valencia)), EE, F (Korsika), IRL (undtagen byen Galway), I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabrien, Campanien, Lazio, Ligurien, Lombardiet (undtagen provinserne Mantua, Milano, Sondrio og Varese og kommunerne Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese og Varedo i provinsen Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (undtagen kommunerne Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca og Villafalletto i provinsen Cuneo), Sardinien, Sicilien (undtagen kommunerne Cesarò (i provinsen Messina), Maniace, Bronte, Adrano (i provinsen Catania) og Centuripe, Regalbuto og Troina (i provinsen Enna)), Toscana, Umbrien, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venedig, kommunerne Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og området beliggende syd for hovedvej A4 i provinsen Verona)), LV, LT (undtagen kommunerne Babtai og Kėdainiai (i regionen Kaunas)), P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska og kommunerne Lendava og Renče-Vogrsko (syd for hovedvej H4) og Velika Polana og landsbyerne Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec og Znojile pri Krki i kommunen Ivančna Gorica), SK (undtagen distriktet Dunajská Streda, Hronovce og Hronské Kľačany (i distriktet Levice), Dvory nad Žitavou (i distriktet Nové Zámky), Málinec (i distriktet Poltár), Hrhov (i distriktet Rožňava), Veľké Ripňany (i distriktet Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (i distriktet Trebišov)), FI, UK (Isle of Man og Kanaløerne)«.

vi)

Punkt 24.1 affattes således:

»24.1.

Stiklinger uden rod af Euphorbia pulcherrima Willd., til plantning

Uden at det berører de krav, der gælder for planter som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 45.1, er det i givet fald officielt konstateret:

a)

at stiklingerne uden rod har oprindelse i et område, der vides at være frit for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer)

eller

b)

at der ikke på produktionsstedet er fundet nogen tegn på Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) hverken på stiklingerne eller på de planter, som stiklingerne hidrører fra, og som opbevares eller produceres på produktionsstedet, ved officielle inspektioner, der mindst er blevet gennemført hver tredje uge i hele disse planters produktionsperiode på dette produktionssted

eller

c)

i tilfælde, hvor der er konstateret Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) på produktionsstedet, at stiklingerne eller deres moderplanter, som opbevares eller produceres på produktionsstedet, har undergået en passende behandling for at sikre, at de er frie for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), og at produktionsstedet efterfølgende er konstateret frit for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) som følge af gennemførelsen af passende foranstaltninger med henblik på at udrydde Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), både ved officielle inspektioner, som er foretaget en gang om ugen i de sidste tre uger inden flytning fra dette produktionssted, og ved overvågning i hele den nævnte periode. Den sidste af de ovennævnte ugentlige inspektioner skal foretages umiddelbart inden den ovennævnte flytning.

IRL, P (Azorerne, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho og Trás-os-Montes), S, UK«

vii)

Punkt 24.2 affattes således:

»24.2.

Planter af Euphorbia pulcherrima Willd., til plantning, dog ikke:

frø

de i punkt 24.1 anførte planter

Uden at det berører de krav, der gælder for planter som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 45.1, er det i givet fald officielt konstateret:

a)

at planterne har oprindelse i et område, der vides at være frit for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer)

eller

b)

at der ikke er iagttaget nogen tegn på Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) på planter på produktionsstedet ved officielle inspektioner, der mindst er blevet gennemført en gang hver tredje uge i de sidste ni uger inden afsætning

eller

c)

i tilfælde, hvor der er konstateret Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) på produktionsstedet, at planterne, som opbevares eller produceres på produktionsstedet, har undergået en passende behandling for at sikre, at de er frie for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), og at produktionsstedet efterfølgende er konstateret frit for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) som følge af gennemførelsen af passende foranstaltninger med henblik på at udrydde Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), både ved officielle inspektioner, som er foretaget en gang om ugen i de sidste tre uger inden flytning fra dette produktionssted, og ved overvågning i hele den nævnte periode. Den sidste af de ovennævnte ugentlige inspektioner skal foretages umiddelbart inden den ovennævnte flytning

og

d)

at det er dokumenteret, at planterne kommer fra stiklinger, der:

da)

har oprindelse i et område, der vides at være frit for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer)

eller

db)

er dyrket på et produktionssted, hvor der ikke er fundet nogen tegn på Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), herunder på planter, ved officielle inspektioner, der er foretaget mindst en gang hver tredje uge i hele planternes vækstperiode

eller

dc)

i tilfælde, hvor der er konstateret Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) på produktionsstedet, at de har været dyrket på planter, som opbevares eller produceres på produktionsstedet, har været genstand for en passende behandling for at sikre, at de er frie for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), og at produktionsstedet efterfølgende er konstateret frit for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) som følge af gennemførelsen af passende foranstaltninger med henblik på at udrydde Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), både ved officielle inspektioner, som er foretaget en gang om ugen i de sidste tre uger inden flytning fra dette produktionssted, og ved overvågning i hele den nævnte periode. Den sidste af de ovennævnte ugentlige inspektioner skal foretages umiddelbart inden den ovennævnte flytning

eller

e)

for så vidt angår planter, for hvilke det ved emballagen eller deres blomsterudvikling (eller dæksbladsudvikling) eller på anden måde er godtgjort, at de er bestemt til direkte salg til endelige forbrugere, der ikke beskæftiger sig erhvervsmæssigt med planteproduktion, at planterne er blevet officielt inspiceret og fundet frie for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), inden de er blevet flyttet.

IRL, P (Azorerne, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho og Trás-os-Montes), S, UK«

viii)

Punkt 24.3 affattes således:

»24.3.

Planter af Begonia L., til plantning, dog ikke frø, løg og stængelknolde, samt planter af Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. og Nerium oleander L, til plantning, dog ikke frø

Uden at det berører de krav, der gælder for planter som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 45.1, er det efter omstændighederne officielt konstateret:

a)

at planterne har oprindelse i et område, der vides at være frit for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer)

eller

b)

at der ikke er iagttaget nogen tegn på Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) på planter på produktionsstedet ved officielle inspektioner, der mindst er blevet gennemført en gang hver tredje uge i de sidste ni uger inden afsætning

eller

c)

i tilfælde, hvor der er konstateret Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) på produktionsstedet, at planterne, som opbevares eller produceres på produktionsstedet, er blevet underkastet en passende behandling for at sikre, at de er frie for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), og produktionsstedet er derefter fundet frit for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) som følge af gennemførelsen af passende foranstaltninger med henblik på at udrydde Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), både ved officielle inspektioner, som er foretaget en gang om ugen i de sidste tre uger inden flytning fra dette produktionssted, og ved overvågning i hele den nævnte periode. Den sidste af de ovennævnte ugentlige inspektioner skal foretages umiddelbart inden den ovennævnte flytning

eller

d)

for så vidt angår planter, for hvilke det ved emballagen eller deres blomsterudvikling (eller dæksbladsudvikling) eller på anden måde er godtgjort, at de er bestemt til direkte salg til endelige forbrugere, der ikke beskæftiger sig erhvervsmæssigt med planteproduktion, at planterne er blevet officielt inspiceret og fundet frie for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), umiddelbart inden de er blevet flyttet.

IRL, P (Azorerne, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho og Trás-os-Montes), S, UK«

ix)

Punkt 31 affattes således:

»31.

Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, med oprindelse i BG, HR, SI, EL (de regionale enheder Argolida, Arta, Chania og Lakonia), P (Algarve, Madeira og distriktet Odemira i Alentejo), E, F, CY og I

Uden at dette berører kravet om, at emballagen skal være forsynet med oprindelsesmærke, jf. bilag IV, del A, kapitel II, punkt 30.1:

a)

er frugterne frie for blade og stilke,

eller

b)

er det, når det gælder frugter med blade og stilke, officielt konstateret, at frugterne er emballeret i lukkede beholdere, som er blevet officielt forseglet og forbliver officielt forseglet under transporten gennem en beskyttet zone, som er anerkendt for disse frugter, og er forsynet med et mærke, der gengives i plantepasset.

EL (undtagen de regionale enheder Argolida, Arta, Chania og Lakonia), M, P (undtagen Algarve, Madeira og distriktet Odemira i Alentejo)«.

5)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

I kapitel I foretages følgende ændringer:

Punkt 1.7, litra a), affattes således:

»a)

helt eller delvis stammer fra Juglans L., Platanus L., og Pterocarya L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding«.

Punkt 2.1 affattes således:

»2.1.

Planter, til plantning, dog ikke frø, af slægterne Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. og hybrider heraf, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., alle sorter af Ny Guinea-hybrider af Impatiens L., Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. og andre planter af urteagtige arter, bortset fra planter af Gramineae-familien, til plantning, bortset fra løg, stængelknolde, jordstængler, frø og rodknolde.«

ii)

I kapitel II foretages følgende ændringer:

Punkt 1.2 affattes således:

»1.2.

Planter til plantning, dog ikke frø, af Beta vulgaris L., Cedrus Trew, Platanus L., Populus L., Prunus L. og Quercus spp., bortset fra Quercus suber L., og Ulmus L.«

b)

I del B foretages følgende ændringer:

i)

I kapitel I foretages følgende ændringer:

I punkt 2 foretages følgende ændringer:

Niende led affattes således:

»—

afskårne grene af Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya L. med eller uden løv, med oprindelse i Canada, Kina, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Japan, Mongoliet, Republikken Korea, Rusland, Taiwan eller USA«.

Følgende led tilføjes:

»—

Convolvulus L., Ipomoea L. (dog ikke knolde), Micromeria Benth og Solanaceae, med oprindelse i Australien, Nordamerika, Sydamerika eller New Zealand«.

I punkt 3 foretages følgende ændringer:

Første led affattes således:

»—

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., og hybrider heraf, Momordica L., og Solanaceae«.

Andet led affattes således:

»—

Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L, Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L, Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. og Vitis L.«

Tredje led udgår.

I punkt 5 foretages følgende ændringer:

Tredje led affattes således:

»—

Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya L. med oprindelse i Canada, Kina, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Japan, Mongoliet, Republikken Korea, Rusland, Taiwan eller USA.«

I punkt 6, litra a), foretages følgende ændringer:

Andet led affattes således:

»—

Platanus L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Albanien, Armenien, Schweiz eller USA.«

Sjette led affattes således:

»—

Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya L. herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada, Kina, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Japan, Mongoliet, Republikken Korea, Rusland, Taiwan eller USA.«

Ottende led affattes således:

»—

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. og Sorbus L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, undtagen savsmuld og spåner, med oprindelse i Canada eller USA.«

Følgende tilføjes som niende led:

»—

Prunus L. herunder træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada, Kina, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Mongoliet, Japan, Republikken Korea, USA eller Vietnam.«

Punkt 7 affattes således:

»7.

Vækstmedium, der hænger ved eller er forbundet med planterne, og som er bestemt til at styrke planternes livskraft, med oprindelse i tredjelande bortset fra Schweiz.«

Følgende punkt indsættes efter punkt 7:

»7.1.

Maskiner og køretøjer, der har været benyttet til landbrugs- eller skovbrugsformål og opfylder en af nedenstående beskrivelser, som er fastsat i del II i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87, og som importeres fra tredjelande bortset fra Schweiz:

KN-kode

Varebeskrivelse

Ex84 32

Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsmaskiner til bearbejdning og dyrkning af jorden; tromler til plæner eller sportspladser

Ex84 33 53

Maskiner til optagning af rodfrugter og rodknolde

Ex84368010

Skovbrugsmaskiner

Ex87012090

Traktorer (undtagen traktorer henhørende under pos. 8709 ); Traktorer (motorforvogne) til sættevogne, brugte

Ex87019110

Landbrugs- og skovbrugstraktorer, på hjul, med motoreffekt på højst 18 kW«.

«