ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 290

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
4. september 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1249 af 2. september 2020 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1267 på importen af wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til at omfatte importen af wolframelektroder afsendt fra Laos og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Laos og Thailand eller ej, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Indien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien eller ej

1

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2020/1250 af 1. september 2020 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionsstyrken for Den Europæiske Unions militære FSFP-uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik (EUTM RCA) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2019/1113 (EUTM RCA/2/2020)

14

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

4.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 290/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1249

af 2. september 2020

om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1267 på importen af wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til at omfatte importen af wolframelektroder afsendt fra Laos og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Laos og Thailand eller ej, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Indien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien eller ej

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   SAGSFORLØB

1.1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 260/2007 (2) (»den oprindelige forordning«) indførte Rådet en endelig antidumpingtold på importen af wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«). De gældende individuelle antidumpingtoldsatser varierer fra 17 % til 41 %. Alle andre eksporterende producenter er pålagt en endelig antidumpingtold på 63,5 %. Disse foranstaltninger vil i det følgende blive benævnt »de oprindelige foranstaltninger«, og den undersøgelse, der førte til de foranstaltninger, som blev indført ved den oprindelige forordning, vil i det følgende blive benævnt »den oprindelige undersøgelse«.

(2)

Ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 508/2013 (3) indførte Rådet efter en udløbsundersøgelse (»den første udløbsundersøgelse«) en endelig antidumpingtold på importen af wolframelektroder med oprindelse i Kina.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1267 (4) indførte Kommissionen i 2019 efter en udløbsundersøgelse (»den seneste udløbsundersøgelse«) en endelig antidumpingtold på importen af wolframelektroder med oprindelse i Kina på samme niveau som i de oprindelige foranstaltninger. Disse foranstaltninger vil i det følgende blive benævnt »de gældende foranstaltninger«.

1.2.   Indledning på eget initiativ

(4)

Kommissionen rådede over tilstrækkelige beviser for, at antidumpingforanstaltningerne over for importen af wolframelektroder med oprindelse i Kina blev omgået ved import af wolframelektroder afsendt fra Indien, Laos og Thailand, uanset om varen var angivet med oprindelse i Indien, Laos og Thailand eller ej.

(5)

De data, som medlemsstaterne indberettede i overensstemmelse med grundforordningens artikel 14, stk. 6, viste en betydelig ændring i handelsmønstret for eksporten fra Kina, Indien, Laos og Thailand til Unionen efter den oprindelige undersøgelse, hvilket tyder på, at det kan skyldes indførelsen af foranstaltninger over for wolframelektroder. Denne ændring forekom uden tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen af foranstaltningerne. Ændringen syntes nemlig at skyldes omladningen af den pågældende vare med oprindelse i Kina via Indien, Laos og Thailand til Unionen, da der ifølge konklusionerne i den seneste udløbsundersøgelse (5) ikke fandtes fabrikker til fremstilling af wolframelektroder i nogen af de lande, der angiveligt omgår foranstaltningerne.

(6)

Ifølge de oplysninger, som Kommissionen har til rådighed, undergraves de afhjælpende virkninger af de gældende foranstaltninger, både hvad angår mængder og priser.

(7)

Endelig blev wolframelektroder, der blev afsendt fra Indien, Laos og Thailand, ifølge de oplysninger, som Kommissionen havde til rådighed, dumpet i forhold til den normale værdi, der blev fastsat ved den seneste udløbsundersøgelse.

(8)

Efter at have informeret medlemsstaterne fastslog Kommissionen, at der forelå tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, og til at gøre importen af wolframelektroder afsendt fra Indien, Laos og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien, Laos og Thailand, til genstand for registrering, jf. grundforordningens artikel 14, stk. 5, og indledte en undersøgelse ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2171 (6) (»indledningsforordningen«).

1.3.   Undersøgelse

(9)

Kommissionen underrettede myndighederne i Kina, Indien, Laos og Thailand, eksporterende producenter og forhandlere i disse lande, importører i Unionen samt EU-erhvervsgrenen om indledningen af undersøgelsen. Desuden anmodede den Indiens, Laos' og Thailands repræsentationer ved Den Europæiske Union om at bekræfte, at der ikke produceres wolframelektroder i disse lande, eller at meddele Kommissionen navn og adresse på de eksporterende producenter og/eller repræsentative sammenslutninger, der kunne være interesseret i at deltage i undersøgelsen.

(10)

Fritagelsesformularer for producenter/eksportører i Indien, Laos og Thailand, spørgeskemaer til producenter/eksportører i Kina og spørgeskemaer til ikke forretningsmæssigt forbundne importører i Unionen blev gjort tilgængelige på GD for Handels websted.

(11)

De interesserede parter fik mulighed for at fremlægge deres synspunkter skriftligt og anmode om at blive hørt inden for den frist, der er fastsat i indledningsforordningen. Alle parter blev underrettet om, at manglende fremlæggelse af alle relevante oplysninger eller indgivelse af ufuldstændige, urigtige eller vildledende oplysninger kan medføre anvendelse af grundforordningens artikel 18, og afgørelser baseret på de foreliggende faktiske oplysninger.

(12)

En ikke forretningsmæssigt forbundet importør i Unionen anmodede om en høring, der fandt sted den 2. juli 2020.

(13)

En producent/eksportør fra Laos indsendte fritagelsesformularen (»spørgeskemabesvarelse«).

(14)

En ikke forretningsmæssigt forbundet importør i Unionen indsendte også en spørgeskemabesvarelse, og en anden ikke forretningsmæssigt forbundet importør i Unionen indgav et skriftlig indlæg uden at udfylde et spørgeskema.

1.4.   Undersøgelsesperiode og rapporteringsperiode

(15)

Undersøgelsesperioden (»UP«) omfattede perioden fra den 1. januar 2006 til den 30. september 2019. Der blev indsamlet data for bl.a. at undersøge ændringen i handelsmønstret efter indførelsen af foranstaltninger. For perioden fra den 1. oktober 2018 til den 30. september 2019 (»rapporteringsperioden« eller »RP«) blev der indhentet mere detaljerede oplysninger med henblik på at undersøge den mulige undergravning af de gældende foranstaltningers afhjælpende virkninger og forekomsten af dumping.

2.   RESULTATER AF UNDERSØGELSEN

2.1.   Generelle betragtninger

(16)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 13, stk. 1, blev vurderingen af den mulige omgåelse foretaget ved at analysere om:

der var sket en ændring i handelsmønstret mellem tredjelandene (Kina, Indien, Laos og Thailand) og Unionen

denne ændring skyldtes en praksis, forarbejdning eller bearbejdning, for hvilken der ikke forelå nogen tilstrækkeligt gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen af tolden

der forelå beviser for skade eller for, at de afhjælpende virkninger af tolden blev undergravet med hensyn til priserne på og/eller mængderne af samme vare, og

der var bevis for dumping i forhold til de normale værdier, der blev fastsat for samme vare i den seneste udløbsundersøgelse, om fornødent i overensstemmelse med bestemmelserne i grundforordningens artikel 2.

2.2.   Den pågældende vare og den undersøgte vare

(17)

Den pågældende vare er wolframsvejseelektroder, herunder wolframstænger og stænger til svejseelektroder, med et vægtindhold af wolfram på mindst 94 %, undtagen kun sintrede stænger, også afskåret i passende længder, med oprindelse i Kina (»den pågældende vare«) og i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8101 99 10 og ex 8515 90 80 (Taric-kode 8101991011, 8101991012, 8101991013, 8101991020, 8515908011, 8515908012, 8515908013, 8515908020). De gældende foranstaltninger finder anvendelse på denne vare.

(18)

Den undersøgte vare er den samme som den pågældende vare, der er defineret i foregående betragtning, men afsendt fra Indien, Laos og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien, Laos og Thailand eller ej, i øjeblikket henhørende under samme KN-koder som den pågældende vare (»den undersøgte vare«).

(19)

Det fremgik af undersøgelsen, at wolframelektroder, der blev eksporteret fra Kina til Unionen, og wolframelektroder, der blev afsendt fra Indien, Laos og Thailand til Unionen, har samme grundlæggende fysiske og tekniske egenskaber og samme anvendelsesformål, og de anses derfor for at være samme vare, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

2.3.   Samarbejde

(20)

Ingen af de kinesiske, indiske eller thailandske producenter/eksportører indsendte spørgeskemabesvarelser.

(21)

En virksomhed fra Laos, der tegnede sig for ca. 100 % af den samlede import fra Laos til Unionen i RP som indberettet i databasen i henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 6, indgav en anmodning om fritagelse i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 4. Denne virksomhed er forretningsmæssigt forbundet med en kinesisk eksporterende producent af wolframelektroder. Denne virksomheds samarbejde blev fundet utilstrækkeligt af følgende årsager:

a)

Virksomheden fremlagde ikke de oplysninger, der kræves i fritagelsesformularen. Virksomheden blev anmodet herom i to mangelskrivelser. Virksomheden fremlagde navnlig ikke de krævede reviderede årsregnskaber eller de regnskaber, der er blevet indsendt til den relevante skattemyndighed eller selskabsregisteret. Virksomheden fremlagde faktisk slet ingen regnskaber, hvilket gjorde det umuligt at krydstjekke nogen af oplysningerne i den fritagelsesformular, som Kommissionen havde modtaget. Andre vigtige elementer, der ikke blev fremlagt, omfattede lagerbeholdninger og en liste over anlægsaktiver.

b)

Modervirksomheden i Kina indsendte ikke et spørgeskema for eksportører eller en fritagelsesformular som påkrævet.

c)

Den har fremlagt usammenhængende eller modstridende oplysninger: For det første blev omkostningerne ved wolframstænger indkøbt fra dens kinesiske modervirksomhed i RP indberettet forskelligt i en række dokumenter. For det andet blev de mængder af wolframstænger, der blev indkøbt og solgt i RP, indberettet forskelligt i en række dokumenter. For det tredje blev der ikke fremlagt detaljerede oplysninger om de indberettede afskrivninger og arbejdskraftomkostningerne. Det fremgik af undersøgelsen, at allokeringen af afskrivningsomkostningerne på fremstillingen af wolframelektroder ikke svarede overens med produktionskapaciteten for wolframelektroder og kunstigt øgede værdien af de fremstillede wolframelektroder. Da virksomheden blev anmodet om at præcisere de kriterier, der lå til grund for beregningen af afskrivningsomkostningerne, var svaret blot, at man havde indberettet modervirksomhedens afskrivningsomkostninger. Som nævnt ovenfor indsendte modervirksomheden ikke spørgeskemaet og udfyldte heller ikke fritagelsesformularen, og den laotiske eksportør fremlagde ingen beviser til støtte for sin påstand.

d)

Den fremlagde ikke tilstrækkeligt detaljerede oplysninger om de operationer, der blev udført for de wolframstænger, der blev indkøbt hos dens kinesiske leverandør, som også er den modervirksomhed.

e)

Den meddelte, at den ikke har et regnskabssystem.

f)

Den fremlagde ikke de relevante arbejdssedler og andre støttedokumenter, der er nødvendige for at kunne kontrollere oplysningerne i fritagelsesformularen.

(22)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 18, stk. 4, gav Kommissionen derfor den 11. maj 2020 virksomheden en frist til at fremlægge en række opregnede elementer og meddelte, at den agtede at basere sig på de foreliggende faktiske oplysninger, hvis de påkrævede dokumenter ikke blev fremlagt.

(23)

I overensstemmelse med meddelelsen om konsekvenserne af udbruddet af covid-19 for antidumping- og antisubsidieundersøgelser besluttede Kommissionen på grund af udbruddet af covid-19 ikke at aflægge kontrolbesøg hos de virksomheder, der anmodede om fritagelse. I betragtning af, at virksomheden ikke har fremlagt de væsentlige dokumenter, der er opført på listen, og for at imødegå de fremhævede væsentlige selvmodsigelser, har Kommissionen besluttet ikke at gå videre med det oprindeligt planlagt krydstjek uden besøg på stedet.

(24)

På baggrund af ovenstående blev oplysningerne fra virksomheden anset for at være ufuldstændige og upålidelige. Kommissionen så derfor bort fra virksomhedens oplysninger, og konklusionerne blev baseret på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

(25)

I sine bemærkninger efter fremlæggelsen af oplysninger forklarede virksomheden, at den var i færd med at overføre produktionsfaciliteter fra Kina til Laos i undersøgelsesperioden, og at denne proces var blevet indskrænket på grund af nedlukningsforanstaltningerne. Den gjorde endvidere gældende, at nedlukningsforanstaltningerne var årsagen til, at virksomhedens oplysninger ikke levede op til standarden. Desuden tilføjede den, at når situationen er normaliseret, vil »(…) alle faser af produktionen blive gennemført i Laos (…)«. Kommissionen bemærker, at virksomheden og dens modervirksomhed i Kina på trods af nedlukningsforanstaltningerne blev givet tilstrækkelig tid og lejlighed inden for rammerne af fristerne i undersøgelsen til at fremlægge de manglende oplysninger som forklaret i betragtning 21 og 22. Navnlig hvad angår modervirksomheden, blev der ikke indgivet nogen besvarelse af spørgeskemaet, selv om Kommissionen udtrykkeligt havde anmodet herom i fritagelsesformularen og i begge mangelskrivelser.

(26)

Efter fremlæggelsen af oplysninger gav Den Demokratiske Folkerepublik Laos' repræsentation ved Unionen udtryk for sin skuffelse over resultaterne af undersøgelsen, der ifølge repræsentationen blev gennemført uden tilstrækkelig information og kontrol. Kommissionen bemærker, at alle interesserede parter, navnlig virksomheden i Laos, på trods af covid-19-udbruddet og følgerne heraf i forbindelse med antidumping- og antisubsidieundersøgelser fik tilstrækkelig tid og lejlighed til at indsende oplysninger inden for de lovbestemte frister.

(27)

Den indiske repræsentation ved Den Europæiske Union formidlede navne og adresser på syv eksporterende producenter i landet. Den Demokratiske Folkerepublik Laos' repræsentation ved Den Europæiske Union gav samme navn og adresse som den virksomhed, der indsendte fritagelsesformularen, og oplyste endvidere, at landets regering samarbejdede med de tyske toldmyndigheder, der indsamlede eksportoplysninger vedrørende wolframelektroder fra Laos. Den thailandske repræsentation meddelte, at dens regering ikke rådede over oplysninger om nogen fabrik, der var opført som producent af wolframelektroder, men at de thailandske toldmyndigheder til trods herfor havde identificeret 3 virksomheder, som eksporterede wolframelektroder til Unionen fra 2017 til oktober 2019 (afslutningen af RP).

(28)

Derfor blev konklusionerne vedrørende importen af wolframelektroder fra Kina, Indien, Laos og Thailand til Unionen og vedrørende eksporten af wolframelektroder fra Kina til Indien, Laos og Thailand baseret på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, stk. 1. De foreliggende faktiske oplysninger, der blev anvendt i forbindelse med importen til Unionen, blev udtrukket fra databasen i henhold til artikel 14, stk. 6. Global Trade Atlas (GTA) blev anvendt til at fastsætte eksportmængderne fra Kina til Indien, Laos og Thailand.

(29)

De mængder, der blev registreret i GTA, dækker en større varegruppe (ottecifret niveau, baseret på de kinesiske toldnomenklaturkoder) end den pågældende vare. Oplysningerne i GTA om eksportmængder fra Kina til Indien, Laos og Thailand, kan derfor også omfatte andre varer. De mængder, der importeres fra Indien, Laos og Thailand til Unionen, indberettes udelukkende for den undersøgte vare i databasen i henhold til artikel 14, stk. 6.

2.4.   Ændring i handelsmønstret

2.4.1.   Import til Unionen fra Kina, Indien, Laos og Thailand

(30)

Tabel 1 viser udviklingen i importen af wolframelektroder fra Kina, Indien, Laos og Thailand til Unionen i undersøgelsesperioden:

Tabel 1

Import af wolframelektroder til Unionen i undersøgelsesperioden (kg)  (7)

Import (kg)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kina

138 202  (8)

46 128

51 771

36 188

39 953

56 619

48 188

Andel af den samlede import

-

44 %

48 %

56 %

53 %

60 %

49 %

Indien

0  (9)

15 312

3

3 253

2 491

615

2 123

Andel af den samlede import

-

14 %

0 %

5 %

3 %

1 %

2 %

Laos

0  (10)

 

 

 

 

 

6 000 -8 000

Andel af den samlede import

 

 

 

 

 

7 %

Thailand

0  (11)

 

29

 

 

 

29

Andel af den samlede import

 

0 %

 

 

 

0 %

IMPORT I ALT

105 857

108 589

64 793

75 732

94 958

98 450

Import (kg)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

RP

Kina

46 640

49 343

50 621

53 777

43 086

61 870

57 874

Andel af den samlede import

45 %

44 %

48 %

50 %

47 %

60 %

65 %

Indien

9 411

10 730

6 939

5 854

4 633

2 382

1 677

Andel af den samlede import

9 %

9 %

7 %

5 %

5 %

2 %

2 %

Laos

25 000 -28 000

21 000 -23 000

21 000 -23 000

23 000 -25 000

13 000 -15 000

15 000 -17 000

6 000 -8 000

Andel af den samlede import

25 %

19 %

21 %

22 %

15 %

16 %

8 %

Thailand

1 040

793

5 771

12 271

13 311

10 504

13 018

Andel af den samlede import

1 %

1 %

5 %

11 %

15 %

10 %

15 %

Import i alt

104 458

112 997

106 440

107 611

91 260

102 563

88 575

Kilde: databasen i henhold til artikel 14, stk. 6.

(31)

Importen af wolframelektroder fra Kina til Unionen faldt betydeligt i undersøgelsesperioden og viste et fald på over 67 % efter indførelsen af de oprindelige foranstaltninger i marts 2007. Trods visse stigninger i årene tæt på tidspunktet for udløbsundersøgelserne (2011 og 2018) fortsatte den faldende tendens mellem 2007 og RP, og de mængder, der importeredes til Unionen, lå konstant omkring 55 % under 2006-niveauet.

(32)

Dette fald i importen fra Kina blev i væsentlig grad absorberet af stigningen i importen fra Indien, Laos og Thailand i de følgende år, navnlig fra 2012, hvor den i vid udstrækning erstattede importen fra Kina.

(33)

Importen af den undersøgte vare fra Indien til Unionen startede med betydelige mængder i 2007 og tegnede sig for 14 % af den samlede import. Den faldt kraftigt fra 2008 og svingede i hele undersøgelsesperioden indtil RP, hvor den tegnede sig for en markedsandel på 1,5 % af EU-markedet (og mindre end 2 % af den samlede andel af importen af wolframelektroder til Unionen).

(34)

Importen af den undersøgte vare fra Laos til Unionen startede i 2012. Der skete efterfølgende en kraftig stigning i 2013, hvor importen næsten firedobledes i forhold til det foregående års mængder. Disse to år falder også sammen med et fald i importen fra Kina. I 2013 udgjorde importen fra Laos til Unionen mere end 50 % af importen fra Kina. Selv om importen fra Laos faldt i absolutte tal fra 2017, var der i RP stadig tale om en stigning på 3 % i de importerede mængder i forhold til 2012, og den tegner sig stadig for 8 % af den samlede import af wolframelektroder til Unionen (og dækker over 6 % af EU-forbruget).

(35)

Faldet i eksporten i RP skal ses i sammenhæng med de tyske toldmyndigheders undersøgelser af flere partier wolframelektroder, der blev importeret fra Laos til Unionen i 2018 og 2019. De tyske toldmyndigheder konkluderede, at disse partier havde ikke-præferenceoprindelse i Kina, og krævede, at der blev opkrævet antidumpingtold. En ikke forretningsmæssigt forbundet importør bekræftede i sine bemærkninger, at denne beslutning havde påvirket det efterfølgende fald i importmængden fra Laos, selv om den pågældende importør ikke var enig i de tyske toldmyndigheders konklusion.

(36)

Endelig steg importen af den undersøgte vare fra Thailand til Unionen kraftigt mellem 2012 og 2013, og den stigende tendens har været konstant siden 2015 med en afmatning i 2018. Der var ingen betydelig thailandsk import til Unionen før 2013. Importen fra Thailand har været konstant stigende siden 2015 og tegnede sig for en markedsandel på 12 % af EU-markedet og for 15 % af Unionens samlede import af wolframelektroder i RP.

2.4.2.   Eksporten fra Kina til Indien, Laos og Thailand

(37)

Tabel 2 viser eksporten af wolframelektroder fra Kina til Indien, Laos og Thailand i undersøgelsesperioden.

Tabel 2

Eksportmængder fra Kina (i kg)  (12)

(kg)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Indien

271 921

202 205

216 648

241 071

438 259

599 228

575 357

Laos

 

2 415

816

390

1 665

5 452

22 714

Thailand

66 884

106 907

143 409

137 872

334 519

655 966

567 601

(kg)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Indien

507 566

582 890

679 305

923 432

976 625

1 510 844

1 215 967

Laos

18 470

19 488

29 354

26 269

18 158

24 054

8 076

Thailand

762 681

718 377

550 901

735 516

664 661

714 948

795 232

Kilde: GTA —© 2020 IHS Markit (datakilde: de kinesiske toldmyndigheder).

(38)

Eksporten fra Kina til Indien steg i hele perioden og blev mere end fordoblet mellem 2008 og 2015. Der sås en yderligere stigning på 24 % i det sidste år i forhold til 2017.

(39)

Eksporten fra Kina til Laos faldt mellem 2008 og 2010 i forhold til 2007, men i 2012 steg mængderne kraftigt og firedobledes i forhold til 2011. Med undtagelse af 2013 og 2014, hvor eksporten fra Kina til Laos var lidt lavere end de mængder, som Laos eksporterede til Unionen, var importen fra Kina i alle de øvrige år højere end den laotiske eksport til Unionen. Det bratte fald fra 2018 til 2019 (33,3 %) afspejler et tilsvarende fald i eksporten fra Laos til Unionen i samme periode (42 %). Dette fald i mængderne faldt sammen med de tyske toldmyndigheders opkrævning af antidumpingtold som følge af den undersøgelse, der er nævnt i betragtning 35.

(40)

Endelig steg eksporten fra Kina til Thailand først fra 2006 til 2007 med 60 %, og fra 2009 til 2011 blev den mere end firedoblet. I 2012, 2015 og 2017 faldt importen en smule, men steg med 40 % i 2019 i forhold til 2012. I undersøgelsesperioden steg eksporten fra Kina til Thailand i alt med 189 %.

2.4.3.   Konklusion om ændringen i handelsmønstret

(41)

Faldet i den kinesiske eksport til Unionen, den samtidige stigning i eksporten fra Laos og Thailand, navnlig fra 2012 og fremefter, og stigningen i eksporten fra Kina til Laos og Thailand udgør en ændring i handelsmønstret mellem førnævnte lande og Unionen, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 1.

(42)

For så vidt angår Indien svingede importen til Unionen betydeligt i hele undersøgelsesperioden. Trods en betydelig stigning mellem 2013 og 2016 vendte importen tilbage til en faldende tendens i 2018 og i RP, selv på baggrund af en tiltagende stigning i importen fra Kina til Indien i samme periode. Kommissionen kunne derfor ikke konkludere, at der var en ændring i handelsmønstret mellem Indien og Unionen.

2.5.   Omgåelsespraksis, for hvilken der ikke foreligger nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen af antidumpingtolden

(43)

Ifølge grundforordningens artikel 13, stk. 1, skal ændringen i handelsmønstret skyldes praksis, forarbejdning eller bearbejdning, for hvilken der ikke foreligger nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen af tolden. Praksis, forarbejdning eller bearbejdning omfatter blandt andet afsendelse af den vare, der er omfattet af de gældende foranstaltninger, via tredjelande og samling af dele/færdiggørelsesprocesser i et tredjeland, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 2.

(44)

Da ingen af de eksporterende producenter samarbejdede, måtte konklusionerne vedrørende omgåelsespraksis i Indien, Laos og Thailand baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

2.5.1.   Indien

(45)

Ifølge de oplysninger, der blev indsamlet i forbindelse med den seneste udløbsundersøgelse, som navnlig blev fremlagt af EU-erhvervsgrenen, og som ikke blev anfægtet af nogen af de interesserede parter i forbindelse med den pågældende undersøgelse, er der ingen anlæg til fremstilling af wolframelektroder uden for Kina og Unionen. Den indiske repræsentation ved Den Europæiske Union formidlede navn og adresse på syv eksporterende producenter i landet, jf. betragtning 27. Ingen af disse virksomheder samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen.

(46)

Da der ikke foreligger andre beviser vedrørende denne praksis, kunne Kommissionen ikke konkludere, om de mængder, der blev eksporteret fra Indien til Unionen, udgør omladning eller reel indisk eksport.

(47)

Kommissionen kunne derfor ikke konkludere, om ændringen i handelsmønstret for så vidt angår Indien skyldes praksis, forarbejdning eller bearbejdning, for hvilken der ikke foreligger nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen af tolden.

2.5.2.   Laos

(48)

Undersøgelsen viste, at der kun er én virksomhed i Laos, der er involveret i salget af wolframelektroder til Unionen. Denne virksomhed ejes 100 % af en virksomhed i Kina, som er omfattet af de gældende foranstaltninger (modervirksomheden).

(49)

Virksomheden i Laos blev etableret den 25. december 2012 og påbegyndte produktionen af wolframelektroder i februar 2013. Denne periode markerer begyndelsen af ændringen i handelsmønstret, jf. betragtning 32. Som allerede nævnt var der således ingen eksport fra Laos til Unionen før 2012. Desuden er de eksportmængder, som virksomheden oplyste i sin fritagelsesformular, sammenfaldende med de mængder, der er indberettet i databasen i henhold til artikel 14, stk. 6, hvilket bekræfter, at denne virksomhed er den eneste eksporterende producent i Laos, der tegner sig for 100 % af eksporten fra Laos til Unionen. På dette grundlag konkluderer Kommissionen, at aktiviteterne begyndte eller steg betydeligt efter indledningen af antidumpingundersøgelsen, jf. artikel 13, stk. 2, litra a).

(50)

I undersøgelsesperioden købte virksomheden i Laos alle de wolframstænger, der anvendes på fabrikken, fra modervirksomheden i Kina, der selv fremstiller og sælger wolframelektroder. På dette grundlag stammer delene fra det land, der er omfattet af foranstaltninger, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 2, litra a), og udgør 100 % af den samlede værdi af delene i den samlede vare/den færdige vare, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 2, litra b). Disse indkøbte varer udgør allerede den pågældende vare, nemlig wolframstænger og stænger til svejseelektroder.

(51)

Virksomheden i Laos hævdede, at den købte wolframstænger, som er den pågældende vare, fra modervirksomheden i Kina, hvortil den derefter tilføjer over 30 % af værdien gennem mindre operationer (formaling, udglødning, farvning og emballering).

(52)

Af de årsager, der er forklaret i betragtning 21-24, blev virksomhedens oplysninger anset for at være ufuldstændige og upålidelige. Kommissionen så derfor bort fra virksomhedens oplysninger, og konklusionerne er baseret på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

(53)

Under hensyntagen til det udstyr, som virksomheden hævder at anvende på sin fabrik, og de operationer, som virksomheden hævder at udføre på de indkøbte stænger, vedrører færdiggørelsen hovedsagelig varens udseende og ikke en ændring af dens grundlæggende egenskaber.

(54)

Ifølge EU-erhvervsgrenen, der blev hørt i forbindelse med denne undersøgelse, tegner den proces, som den laotiske virksomhed angiveligt foretager, sig højst for en merværdi på 16 % af fremstillingsomkostningerne ved input til wolframelektroder. På dette grundlag konkluderer Kommissionen, at værditilvæksten til de importerede dele i løbet af samle- eller færdiggørelsesprocessen udgør mindre end 25 % af produktionsomkostningerne, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 2, litra b), og at disse operationer kan betragtes som omgåelse.

(55)

I henhold til den fremstillingsproces, der er beskrevet af EU-erhvervsgrenen i de tidligere undersøgelser, har wolframstænger som dem, virksomheden køber fra sin kinesiske modervirksomhed, og som allerede er den pågældende vare, de samme grundlæggende egenskaber som det færdige produkt, som virksomheden eksporterer til Unionen. Det arbejde, der som anført udføres på stængerne i Laos, medfører således ikke en væsentlig ændring af egenskaberne.

(56)

I sit indlæg efter fremlæggelsen af oplysninger var virksomheden i Laos uenig i de bedste foreliggende faktiske oplysninger, som Kommissionen havde anvendt til at fastsætte en merværdi på 16 % i Laos, og fremførte, at en samlet merværdi på 35 % »(…) er en mere realistisk vurdering af de faktiske omkostninger (…)« i Laos. Der var ikke vedlagt dokumentation til støtte for denne påstand. Kommissionen afviste derfor denne påstand som ubegrundet.

(57)

Baseret på de tyske toldmyndigheders konklusioner i den undersøgelse, der er nævnt i betragtning 35, gjorde en ikke forretningsmæssigt forbundet importør i Unionen gældende, at de forarbejdningstrin, der finder sted i Laos, udgør en stigning på 45 % af prisen på de stænger, der købes fra Kina. Kommissionen bemærker, at prisstigninger ikke er et af kriterierne for, at en samle- eller færdiggørelsesproces kan udgøre omgåelse, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 2. Påstanden blev derfor afvist som irrelevant.

(58)

Den samme ikke forretningsmæssigt forbundne importør tilføjer yderligere, at det ikke er klart for virksomheden, hvordan de afhjælpende virkninger af tolden undergraves, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 2, litra c), da importen fra Laos er faldet i årenes løb. Ændringen i handelsmønsteret er uddybet i betragtning 34 og 35, og undergravningen af toldens afhjælpende virkninger er uddybet i betragtning 74-76. Kommissionen afviste derfor påstanden.

(59)

Modervirksomheden kan fremstille de endelige wolframelektroder, herunder de processer, som virksomheden hævder at foretage i Laos. Der synes derfor ikke at være nogen gyldig grund eller økonomisk begrundelse for at foretage færdiggørelsesprocessen i Laos, bortset fra undgåelse af de gældende foranstaltninger.

(60)

Den ikke forretningsmæssigt forbundne importør i Unionen understregede, at formaling og udglødning har en væsentlig indvirkning på varernes kvalitet og anvendelighed, og hævder, at disse to processer medfører et højt energi- og arbejdskraftforbrug, hvilket er de vigtigste årsager til, at færdiggørelsesprocessen finder sted i Laos, hvor omkostningerne til elektricitet og arbejdskraft er lavere end i Kina. For så vidt angår den økonomiske begrundelse for beslutningen om at flytte færdiggørelsesprocessen til Laos, bemærker Kommissionen, at dette ifølge grundforordningens artikel 13, stk. 2, ikke et krav for at kunne betragte færdiggørelsesprocessen som omgåelse. Påstanden blev derfor afvist.

(61)

På grundlag af ovenstående fandt Kommissionen, at virksomheden var involveret i færdiggørelsesprocesser, der udgør en omgåelse af de gældende foranstaltninger, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 2. Da eksporten fra denne virksomhed dækker den samlede import fra Laos til Unionen i RP, gælder denne konklusion hele landet.

(62)

Efter fremlæggelsen af oplysninger fremførte en ikke forretningsmæssigt forbundet importør i Unionen, at Kommissionen ikke havde godtgjort, at der forekom samle-/færdiggørelsesprocesser i form af en omgåelsespraksis, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 2, men fremlagde ingen beviser til støtte for denne påstand. Kommissionen afviste derfor denne påstand, da alle betingelserne i grundforordningens artikel 13, stk. 2, var opfyldt på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, den havde til rådighed, og som forklaret i betragtning 48-61.

(63)

I forbindelse med den i betragtning 35 nævnte undersøgelse konkluderede de tyske toldmyndigheder desuden efter en fælles kontrol på stedet sammen med de laotiske myndigheder, at wolframelektroder, der angiveligt blev fremstillet i Laos, fra januar 2018 til april 2019 faktisk havde oprindelse i Kina med henblik på fastsættelsen af antidumpingtolden.

2.5.3.   Thailand

(64)

Ifølge de oplysninger, der blev indsamlet i forbindelse med den seneste udløbsundersøgelse, som navnlig blev fremlagt af EU-erhvervsgrenen, og som ikke blev anfægtet af nogen af de interesserede parter i forbindelse med den pågældende undersøgelse, er der ingen anlæg til fremstilling af wolframelektroder uden for Kina og Unionen. Hvad Thailand angår, blev dette bekræftet i forbindelse med denne undersøgelse. Faktisk fremførte Thailands repræsentation i Bruxelles, at dens regering ikke har nogen fabrikker af wolframelektroder opført i sine registre, jf. betragtning 27.

(65)

Oplysninger fra GTA viser, at i 2018 og 2019 blev 95 % af den thailandske eksport på verdensplan eksporteret til Unionen. Mængderne og de endelige bestemmelsessteder svarer overens med importstatistikkerne i henhold til artikel 14, stk. 6, og Italien er det vigtigste bestemmelsessted. Den kinesiske eksport til Thailand i samme år udviser sammenlignelige mængder.

(66)

Den kraftige stigning i eksporten fra Thailand til Unionen fra 2013 og nedgangen i eksporten fra Kina til Unionen skal vurderes i lyset af de indsamlede oplysninger, der er nævnt i betragtning 64 og 65. Alle disse elementer fører til en konklusion vedrørende omladningspraksis, for hvilken der ikke er nogen økonomisk begrundelse ud over omgåelsen af de gældende foranstaltninger. Da der ikke findes nogen reel produktion i Thailand, som bekræftet af Thailands repræsentation, og da eksporten næsten udelukkende rettes mod Unionen, konkluderes det, at alle de mængder, der eksporteredes fra Thailand til Unionen, ikke udgør en reel produktion, men omlades fra Kina.

(67)

Endvidere blev det i forbindelse med undersøgelser foretaget af Europa-Kommissionen i tæt samarbejde med toldmyndighederne i Tyskland, Italien og Spanien mellem 2016 og 2019 fastslået, at kinesiske wolframelektroder blev omladet via Thailand til Unionen i denne periode. I den forbindelse er der allerede indledt en procedure til inddrivelse af antidumpingtold.

2.6.   Undergravning af antidumpingtoldens afhjælpende virkninger

(68)

Eksportpriserne og -mængderne i databasen i henhold til artikel 14, stk. 6, blev anvendt til vurdering af, hvorvidt de importerede varer fra Indien, Laos og Thailand i form af priser og/eller mængder havde undergravet de afhjælpende virkninger af de gældende foranstaltninger. Kommissionen sammenlignede den gennemsnitlige ikke-skadevoldende pris, der blev fastsat i udløbsundersøgelsen i 2019, med de vejede gennemsnitlige cif-eksportpriser, behørigt justeret til også at omfatte almindelig told og omkostninger efter toldklarering.

2.6.1.   Indien

(69)

Da salgsprisen pr. enhed for importen fra Indien, jf. betragtning 68, i RP var betydeligt højere end ovennævnte gennemsnitlige ikke-skadevoldende pris, konkluderede Kommissionen, at de indiske eksportpriser ikke var skadevoldende.

(70)

Det fremgik af undersøgelsen, at de mængder, som Indien eksporterede til Unionen, tegnede sig for mindre end 2 % af den samlede import af wolframelektroder til Unionen, og tegnede sig for 1,5 % af EU-forbruget som anslået i den seneste udløbsundersøgelse. Som forklaret i betragtning 42 og 46-47 kunne Kommissionen imidlertid ikke konkludere noget om ændringen i handelsmønstret eller om, hvorvidt disse mængder udgør omladning eller reel indisk eksport.

(71)

I lyset af ovenstående kunne Kommissionen ikke konkludere, at de gældende foranstaltninger undergraves af importen fra Indien, som er omfattet af denne undersøgelse.

2.6.2.   Laos

(72)

Som forklaret i betragtning 21 konkluderede Kommissionen, at importen af wolframelektroder fra virksomheden i Laos dækkede den samlede import fra Laos til Unionen i RP, efter en sammenligning af de oplysninger, som virksomheden havde anført i sin fritagelsesanmodning og de oplysninger, der blev indberettet i databasen i henhold til artikel 14, stk. 6.

(73)

Prissammenligningen i betragtning 68 viste, at der var målprisunderbud for så vidt angår Laos.

(74)

I forbindelse med undersøgelsen blev det fastslået, at de mængder, der blev eksporteret og omgik de gældende foranstaltninger, er betydelige og svarer til over 6 % af EU-forbruget.

(75)

Kommissionen konkluderede, at de gældende foranstaltninger undergraves af de importerede varer fra Laos, der er genstand for denne undersøgelse, for så vidt angår mængder og priser.

(76)

Efter fremlæggelsen af oplysninger påstod en ikke forretningsmæssigt forbundet importør i Unionen, at det ikke var klart for virksomheden, hvordan de afhjælpende virkninger af tolden undergraves, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 2, litra c), da importen fra Laos er faldet i årenes løb. Det forhold, at importen faldt, samt årsagerne til disse udsving, som er forklaret i betragtning 34 og 35, har imidlertid ikke nogen indvirkning på Kommissionens konklusioner. Som forklaret i betragtning 48-63 og i dette afsnit udgjorde virksomhedens færdiggørelsesprocesser omgåelse, og virksomhedens omgåelseseksport til Unionen i RP beløb sig til over 6 % af EU-forbruget og fandt sted til skadevoldende priser. Kommissionen afviste derfor påstanden.

2.6.3.   Thailand

(77)

Prissammenligningen i betragtning 68 viste, at der var tale om målprisunderbud for så vidt angår Thailand.

(78)

I forbindelse med undersøgelsen blev det fastslået, at de mængder, der blev eksporteret og omgik de gældende foranstaltninger, er betydelige og svarer til markedsandel på 12 % af EU-markedet.

(79)

Kommissionen konkluderede, at de gældende foranstaltninger undergraves af de importerede varer fra Thailand, der er genstand for denne undersøgelse, for så vidt angår mængder og priser.

2.7.   Bevis for dumping

(80)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 13, stk. 1, undersøgte Kommissionen, om der var bevis for dumping i forhold til den normale værdi for samme vare, der blev fastsat i den seneste udløbsundersøgelse.

2.7.1.   Indien

(81)

For at fastsætte den normale værdi besluttede Kommissionen at anvende data fra den seneste undersøgelse, der førte til de gældende foranstaltninger, nemlig den normale værdi ab fabrik, jf. afsnit 3.3.4.5 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1267.

(82)

Med henblik på at fastsætte eksportpriserne fra Indien anvendte Kommissionen den gennemsnitlige eksportpris for wolframelektroder i RP, som blev indberettet i databasen i henhold til artikel 14, stk. 6. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 11 og 12, blev den vejede gennemsnitlige normale værdi, som blev fastlagt i den seneste udløbsundersøgelse, sammenlignet med de vejede gennemsnitlige eksportpriser i rapporteringsperioden for denne nuværende undersøgelse, som angivet i databasen i henhold til artikel 14, stk. 6, og Comext (13).

(83)

De gennemsnitlige eksportpriser til Unionen i RP var langt højere end den normale værdi, som blev fastsat i den seneste udløbsundersøgelse.

(84)

På baggrund af ovenstående analyse konkluderede Kommissionen, at der for Indiens vedkommende ikke foreligger bevis for dumping.

2.7.2.   Laos

(85)

Kommissionen anvendte samme metode med hensyn til den normale værdi som fastsat på grundlag af den seneste undersøgelse og databasen i henhold til artikel 14, stk. 6, for at fastsætte eksportpriserne fra Laos.

(86)

De gennemsnitlige eksportpriser på eksporten af wolframelektroder fra Laos til Unionen i RP, som anført i databasen i henhold til artikel 14, stk. 6, og som bekræftet af virksomheden i Laos, lå under den normale værdi, der blev fastsat i den seneste udløbsundersøgelse, hvilket viste, at der forekom dumping.

2.7.3.   Thailand

(87)

Kommissionen anvendte samme metode med hensyn til den normale værdi som fastsat på grundlag af den seneste undersøgelse og databasen i henhold til artikel 14, stk. 6, for at fastsætte eksportpriserne fra Thailand.

(88)

De gennemsnitlige priser ved eksport til Unionen i RP, som anført i databasen i henhold til artikel 14, stk. 6, lå under den normale værdi, der blev fastsat i den seneste udløbsundersøgelse, hvilket viste, at der forekom væsentlig dumping.

3.   FORANSTALTNINGER

(89)

På grundlag af disse resultater konkluderede Kommissionen, at antidumpingtolden på importen af wolframelektroder med oprindelse i Kina omgås via Laos og Thailand.

(90)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 13, stk. 1, bør de gældende antidumpingforanstaltninger derfor udvides til også at omfatte importen af samme vare afsendt fra Laos og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Laos og Thailand eller ej.

(91)

Den foranstaltning, der skal udvides, bør være den, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1267, for »alle andre virksomheder«, nemlig en endelig antidumpingtold på 63,5 % af cif-prisen, netto, frit Unionens grænse, ufortoldet.

(92)

Der bør opkræves told på den registrerede import af wolframelektroder afsendt fra Laos og Thailand i overensstemmelse med grundforordningens artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, hvori det fastsættes, at alle udvidede foranstaltninger skal gælde for varer, som blev importeret til Unionen under den registrering, der blev indført ved indledningsforordningen.

4.   AFSLUTNING AF UNDERSØGELSEN VEDRØRENDE INDIEN

(93)

I betragtning af konklusionerne vedrørende Indien bør den nuværende undersøgelse af den mulige omgåelse af de gældende foranstaltninger ved import af wolframelektroder afsendt fra Indien afsluttes, og den registrering af importen af wolframelektroder afsendt fra Indien, der blev indført ved indledningsforordningen, bør ophøre.

(94)

Betingelserne i grundforordningens artikel 13, stk. 1, for at konstatere, at der finder omgåelse sted, er ikke opfyldt, og de gældende foranstaltninger vedrørende importen af den pågældende vare med oprindelse i Kina bør derfor ikke udvides til at gælde for import af samme vare afsendt via Indien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien eller ej.

5.   ANMODNING OM FRITAGELSE

(95)

Den virksomhed i Laos, som anmodede om en fritagelse for de mulige udvidede foranstaltninger, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 4, indsendte en fritagelsesformular.

(96)

Som beskrevet i betragtning 21-24 fremlagde virksomheden ikke de nødvendige oplysninger i sin fritagelsesanmodning, og Kommissionen tog derfor ikke hensyn til de fremlagte oplysninger. På grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger blev det konstateret, at virksomheden var involveret i omgåelsespraksis. Denne virksomhed kan derfor ikke indrømmes en fritagelse i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 4.

(97)

Som anført i betragtning 23 besluttede Kommissionen ikke at aflægge kontrolbesøg hos den virksomhed, der anmodede om fritagelse.

(98)

I henhold til meddelelsen om konsekvenserne af udbruddet af covid-19 for antidumping- og antisubsidieundersøgelser, kan Kommissionen, så snart de områder, hvor de undersøgte eksporterende producenter er beliggende, ikke længere anses for at være usikre, på eget initiativ indlede en undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3.

6.   FREMLÆGGELSE AF OPLYSNINGER

(99)

Den 25. juni 2020 orienterede Kommissionen de interesserede parter om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, der førte til ovennævnte konklusioner, og opfordrede dem til at fremsætte bemærkninger. Der blev modtaget bemærkninger fra en ikke forretningsmæssigt forbundet importør i Unionen, fra virksomheden i Laos og fra Den Demokratiske Folkerepublik Laos' repræsentation ved Unionen. Der blev taget hensyn til de mundtlige og skriftlige bemærkninger fra parterne, hvor det var relevant.

(100)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1036 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1267 på importen af wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina, udvides hermed til også at omfatte importen af wolframsvejseelektroder, herunder wolframstænger og stænger til svejseelektroder, med et vægtindhold af wolfram på mindst 94 %, undtagen kun sintrede stænger, også afskåret i passende længder, afsendt fra Laos og Thailand, uanset om de er angivet med oprindelse i Laos og Thailand eller ej, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8101 99 10 og ex 8515 90 80 (Taric-kode 8101991011, 8101991012 og 8515908011 og 8515908012).

2.   Den ved denne artikels stk. 1 udvidede told opkræves på import afsendt fra Laos og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Laos og Thailand eller ej, der er registreret i overensstemmelse med artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2171 og artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1036.

3.   Den antidumpingtold, der skal opkræves med tilbagevirkende kraft, er det beløb, der følger af anvendelsen af den antidumpingtold på 63,5 %, der gælder for »alle andre virksomheder«.

4.   De gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

Den undersøgelse, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2171 vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1267 på importen af wolframsvejseelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina afsendt fra Indien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering, afsluttes.

Artikel 3

Toldmyndighederne pålægges hermed at ophøre med den registrering af importen, der blev indført ved artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/2171 af 17. december 2019.

Artikel 4

1.   Anmodninger om fritagelse for den ved artikel 1 udvidede told indgives skriftligt på et af Den Europæiske Unions officielle sprog og underskrives af en person, der har beføjelse til at repræsentere den anmodende enhed. Anmodningen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel:

Direktorat H Kontor:

CHAR 04/39

1049 Bruxelles

BELGIEN

2.   I overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1036 kan Kommissionen ved en afgørelse give tilladelse til, at import fra virksomheder, der ikke omgår de ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1267 indførte antidumpingforanstaltninger, fritages for den ved denne forordnings artikel 1 udvidede told.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. september 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 260/2007 af 9. marts 2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 72 af 13.3.2007, s. 1).

(3)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 508/2013 af 29. maj 2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 150 af 4.6.2013, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1267 af 26. juli 2019 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1036 (EUT L 200 af 29.7.2019, s. 4).

(5)  EUT L 200 af 29.7.2019, s. 4, betragtning 28 og 103.

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2171 af 17. december 2019 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1267 over for importen af wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved at importere wolframelektroder afsendt fra Indien, Laos og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien, Laos og Thailand eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering (EUT L 329 af 19.12.2019, s. 86).

(7)  Da den samlede import fra Laos til Unionen blev foretaget af den eneste producent/eksportør i Laos, jf. betragtning 21, kan den nøjagtige samlede eksportmængde fra Laos til Unionen af fortrolighedshensyn ikke fremlægges.

(8)  For 2006, som var året for indførelsen af foranstaltninger, forelå der ingen tilgængelige data. Kommissionen sammenlignede derfor oplysningerne om importen fra Kina i årene 2001-2005 fra den oprindelige undersøgelse og ekstrapolerede tendensen til 2006 (ved hjælp af en lineær udviklingslinje) for at nå frem til dette anslåede importniveau.

(9)  Ingen import fra Indien i Comext og Surveillance 2.

(10)  Idem for Laos.

(11)  Idem for Thailand.

(12)  Under de ottecifrede koder 81019910 og 85159000, som er de kinesiske toldnomenklaturkoder, der er mest sammenlignelige med EU's Taric-koder for den undersøgte vare.

(13)  I de sammenligninger, der blev foretaget i forbindelse med denne undersøgelse, blev der ikke foretaget en justering fra cif-niveauet som angivet i databasen i henhold til artikel 14, stk. 6, til niveauet ab fabrik. På grund af den høje pris på wolframelektroder ville justeringen være ubetydelig (i den seneste udløbsundersøgelse blev den fastsat til mellem 0 og 1 EUR pr. kg for importen fra Kina), og ville ikke have nogen væsentlig indflydelse på sammenligningen med henblik på konstateringen af dumping.


AFGØRELSER

4.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 290/14


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE (FUSP) 2020/1250

af 1. september 2020

om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionsstyrken for Den Europæiske Unions militære FSFP-uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik (EUTM RCA) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2019/1113 (EUTM RCA/2/2020)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 38,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2016/610 af 19. april 2016 om Den Europæiske Unions militære FSFP-uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik (EUTM RCA) (1), særlig artikel 5, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse (FUSP) 2016/610 bemyndigede Rådet Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) til i overensstemmelse med artikel 38 i traktaten om Den Europæiske Union at træffe de relevante afgørelser vedrørende den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af Den Europæiske Unions militære FSFP-uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik (EUTM RCA), herunder afgørelserne om udnævnelse af efterfølgende øverstbefalende for EU-missionen.

(2)

Den 19. juni 2019 vedtog PSC afgørelse (FUSP) 2019/1113 (2) om udnævnelse af brigadegeneral Éric PELTIER til øverstbefalende for EU-missionen EUTM RCA.

(3)

Den 6. juli 2020 foreslog direktøren for Den Militære Planlægnings- og Gennemførelseskapabilitet udnævnelsen af oberst Paulo Manuel SIMÕES DAS NEVES DE ABREU som efterfølger for brigadegeneral Éric PELTIER til øverstbefalende for EU-missionen EUTM RCA fra den 19. september 2020.

(4)

Den 10. juli 2020 blev EU's Militærkomité enige om at henstille til PSC at godkende dette forslag.

(5)

Portugal har tilkendegivet, at oberst Paulo Manuel SIMÕES DAS NEVES DE ABREU forfremmes til brigadegeneral i forbindelse med sin udnævnelse til øverstbefalende for EU-missionen EUTM RCA.

(6)

Der bør træffes afgørelse om udnævnelse af brigadegeneral Paulo Manuel SIMÕES DAS NEVES DE ABREU. Afgørelse (FUSP) 2019/1113 bør derudover ophæves.

(7)

I medfør af artikel 5 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Brigadegeneral Paulo Manuel SIMÕES DAS NEVES DE ABREU udnævnes herved til øverstbefalende for EU-missionsstyrken for Den Europæiske Unions militære FSFP-uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik (EUTM RCA) fra den 19. september 2020.

Artikel 2

Afgørelse (FUSP) 2019/1113 ophæves herved med virkning fra den 19. september 2020.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. september 2020.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

S. FROM-EMMESBERGER

Formand


(1)  EUT L 104 af 20.4.2016, s. 21.

(2)  Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2019/1113 af 19. juni 2019 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionsstyrken for Den Europæiske Unions militære FSFP-uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2019) (EUT L 176 af 1.7.2019, s. 4).