ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 267

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
14. august 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1198 af 7. august 2020 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Piave (BOB))

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1199 af 13. august 2020 om ændring af bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 for midlertidigt at forbyde indførsel til Unionen af visse frugter med oprindelse i Argentina for at forhindre indslæbning og spredning i Unionen af Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

3

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1054/97 af 11. juni 1997 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur ( EUT L 154 af 12.6.1997 )

5

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

14.8.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 267/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1198

af 7. august 2020

om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Piave« (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 behandlet Italiens ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Piave«, der er registreret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 443/2010 (2).

(2)

Da der er tale om en væsentlig ændring, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, har Kommissionen i medfør af artikel 50, stk. 2, litra a), i samme forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende (3).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal ændringen af varespecifikationen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen »Piave« (BOB), godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2020.

På Kommissionens vegne

For formanden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 443/2010 af 21. maj 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Piave (BOB)) (EUT L 126 af 22.5.2010, s. 10).

(3)  EUT C 115 af 7.4.2020, s. 21.


14.8.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 267/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1199

af 13. august 2020

om ændring af bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 for midlertidigt at forbyde indførsel til Unionen af visse frugter med oprindelse i Argentina for at forhindre indslæbning og spredning i Unionen af Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (1), særlig artikel 40, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 (2) sammenholdt med bilag VI til samme forordning er der opstillet en liste over planter, planteprodukter og andre objekter, hvis indførsel til Unionens område er forbudt, sammen med de tredjelande, grupper af tredjelande eller specifikke områder i tredjelande, som forbuddet finder anvendelse på, jf. artikel 40, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715 (3) er der fastlagt foranstaltninger med hensyn til frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, bortset fra frugter af Citrus aurantium L. og Citrus latifolia Tanaka, med oprindelse i Argentina, Brasilien, Sydafrika eller Uruguay, for at forhindre indslæbning og spredning i Unionen af Phyllosticta citricarpa (»skadegøreren«).

(3)

I maj, juni, juli og første uge af august 2020 underrettede medlemsstaterne regelmæssigt Kommissionen om tilbageholdelse af skadegøreren på frugter af Citrus limon (L.) N. Burm. f. og Citrus sinensis (L.) Osbeck, med oprindelse i Argentina (»frugterne«), som følge af deres importinspektioner.

(4)

Disse gentagne tilbageholdelser viser, at de plantesundhedsmæssige beskyttelsesforanstaltninger, der i øjeblikket findes i Argentina, ikke er tilstrækkelige til at forhindre indslæbning af skadegøreren i Unionen. Der er således en uacceptabel plantesundhedsmæssig risiko som følge af forekomsten af skadegøreren på frugterne, og denne risiko kan ikke reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af de foranstaltninger, der er fastsat i afsnit 1, punkt 2 og 3, i bilag II til forordning (EU) 2016/2031.

(5)

Derfor bør indførsel til Unionen af frugterne midlertidigt forbydes, uanset om de udelukkende er bestemt til industriel forarbejdning til saft eller ej.

(6)

Dette midlertidige forbud bør gælde indtil den 30. april 2021 for at imødegå den vedvarende risiko for indslæbning og spredning i Unionen af skadegøreren, så Argentina kan opgradere sit certificeringssystem og auditeres af Kommissionen. Nævnte dato bør tages op til revision efter behov på grundlag af auditresultaterne.

(7)

Bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 bør derfor ændres, mens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715 fortsat bør gælde for alle andre berørte frugter og tredjelande.

(8)

Da der er et presserende behov for at imødegå den plantesundhedsmæssige risiko forårsaget af skadegøreren og frugterne, bør denne forordning træde i kraft på andendagen efter offentliggørelsen.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072

I bilag VI til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2072 tilføjes følgende række:

»21.

Citrus limon (L.) N. Burm. f. og Citrus sinensis (L.) Osbeck (indtil den 30 april 2021)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentina«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på andendagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. august 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 af 28. november 2019 om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 (EUT L 319 af 10.12.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715 af 11. maj 2016 om fastlæggelse af foranstaltninger med hensyn til visse frugter med oprindelse i visse tredjelande for at hindre indslæbning og spredning af skadegøreren Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i Unionen (EUT L 125 af 13.5.2016, s. 16).


Berigtigelser

14.8.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 267/5


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1054/97 af 11. juni 1997 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

( Den Europæiske Unions Tidende L 154 af 12. juni 1997 )

Side 16, bilaget, skemaet, første kolonne, punkt 1, første afsnit:

I stedet for:

»bomuld«

læses:

»uld«.