ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 188

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
15. juni 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/777 af 12. juni 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 for så vidt angår anvendelsesdatoerne og visse overgangsbestemmelser efter forlængelse af fristen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/778 af 12. juni 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/773 for så vidt angår anvendelsesdatoerne efter forlængelse af fristen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 ( 1 )

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/779 af 12. juni 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/250 for så vidt angår anvendelsesdatoerne efter forlængelse af fristen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 ( 1 )

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/780 af 12. juni 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 445/2011 og s gennemførelsesforordning (EU) 2019/779 for så vidt angår foranstaltninger til forlængelse af gyldigheden af visse certifikater for jernbaneenheder med ansvar for vedligeholdelse og visse overgangsbestemmelser som følge af covid-19-pandemien ( 1 )

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/781 af 12. juni 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 for så vidt angår anvendelsesdatoerne og visse overgangsbestemmelser efter forlængelse af fristen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 ( 1 )

11

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/782 af 12. juni 2020 om ændring af delegerede forordning (EU) 2018/761 og (EU) 2018/762 for så vidt angår deres anvendelsesdatoer efter forlængelse af fristen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 ( 1 )

14

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/783 af 12. juni 2020 om ændring af afgørelse 2012/757/EU for så vidt angår foranstaltninger til tilpasning af hyppigheden af periodiske helbredsundersøgelser af jernbanepersonale, der udfører sikkerhedskritiske opgaver, ud over lokomotivførere på grund af covid-19-pandemien ( 1 )

16

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

15.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/777

af 12. juni 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 for så vidt angår anvendelsesdatoerne og visse overgangsbestemmelser efter forlængelse af fristen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 af 11. maj 2016 om jernbanesikkerhed (1), særlig artikel 10, stk. 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv (EU) 2016/798 blev ændret ved direktiv (EU) 2020/700 (2) for at give medlemsstaterne mulighed for at forlænge fristen for at sætte de nationale love og administrative bestemmelser i kraft, der er nødvendige for at efterkomme bestemmelserne i artikel 33, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/798.

(2)

Vurderingen af ansøgninger om et sikkerhedscertifikat i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF (3), hvor sikkerhedscertifikatet skulle udstedes inden den 16. juni 2020, kan blive forsinket på grund af covid-19-udbruddet. I de medlemsstater, der har underrettet Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798, og hvor direktiv (EU) 2016/798 skal anvendes fra den 16. juni 2020, bør den nationale sikkerhedsmyndighed på ansøgerens anmodning derfor fortsætte vurderingen efter denne dato. Den nationale sikkerhedsmyndighed bør afslutte denne vurdering og udstede sikkerhedscertifikatet inden den 30. oktober 2020.

(3)

For så vidt angår de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798, bør anvendelsen af visse bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 (4) udsættes og anvendes fra den 31. oktober 2020. Overgangsbestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 bør også tilpasses.

(4)

Ansøgere kan have udarbejdet ansøgninger i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 med henblik på den nuværende ansøgningsfrist. Ansøgninger, der er udarbejdet i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2018/763, bør indeholde al den dokumentation, der er nødvendig for sikkerhedscertificering af jernbanevirksomheder i overensstemmelse med direktiv 2004/49/EF eller direktiv (EU) 2016/798. Ansøgerne bør derfor kunne indgive ansøgninger, der indeholder dokumentation i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/763, til de nationale sikkerhedsmyndigheder i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798. De nationale sikkerhedsmyndigheder bør acceptere disse ansøgninger uden at kræve en revideret ansøgning.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/798.

(7)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 affattes nr. 5) således:

»5)

»relevant dato«: den 16. juni 2019 for de medlemsstater, der ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv. Den 16. juni 2020 for de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv, og som ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798. Den 31. oktober 2020 for de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv yderligere.«

2)

I artikel 15 foretages følgende ændringer:

a)

Som stk. 4a indsættes:

»4a.   Uanset stk. 1-4 skal den nationale sikkerhedsmyndighed i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798, og hvor direktiv (EU) 2016/798 anvendes fra den 16. juni 2020, på ansøgerens anmodning fortsætte vurderingen af ansøgninger om et sikkerhedscertifikat i overensstemmelse med direktiv 2004/49/EF efter den 16. juni 2020, forudsat at den udsteder sikkerhedscertifikatet inden den 30. oktober 2020.

Når en national sikkerhedsmyndighed konstaterer, at den ikke vil kunne udstede et sikkerhedscertifikat inden den 30. oktober 2020, underretter den straks ansøgeren og agenturet herom, og stk. 2-4 finder anvendelse.«

b)

Som stk. 6a indsættes:

»6a.   Når det planlagte driftsområde ikke er begrænset til én medlemsstat, omfatter et EU-sikkerhedscertifikat udstedt af agenturet mellem den 16. juni 2020 og den 30. oktober 2020 ikke nettet eller nettene i nogen af de medlemsstater, der har indgivet en underretning til agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798. De nationale sikkerhedsmyndigheder i de medlemsstater, der har foretaget en sådan underretning:

a)

behandler et EU-sikkerhedscertifikat udstedt af agenturet som svarende til den del af sikkerhedscertifikatet, der er udstedt i henhold til artikel 10, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/49/EF

b)

udsteder fra den 16. juni 2020 sikkerhedscertifikater i henhold til artikel 10, stk. 2, litra b), i direktiv 2004/49/EF med en gyldighedsperiode, der ikke overstiger EU-sikkerhedscertifikatets gyldighedsperiode.«

c)

Stk. 7 affattes således:

»7.   I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, litra a), stk. 6 og stk. 6a, samarbejder og koordinerer den nationale sikkerhedsmyndighed med agenturet med henblik på at foretage vurderingen af de elementer, der er angivet i artikel 10, stk. 3, litra a), i direktiv (EU) 2016/798. I den forbindelse accepterer agenturet den vurdering, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/49/EF, og som den nationale sikkerhedsmyndighed har udført.«

d)

Som stk. 8 indsættes:

»8.   Mellem den 16. juni 2020 og den 30. oktober 2020 kan ansøgere om sikkerhedscertifikater i henhold til direktiv 2004/49/EF i de medlemsstater, der har indgivet en underretning til agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798, indsende et dossier, der er udarbejdet i overensstemmelse med bilag I, til de nationale sikkerhedsmyndigheder.

Ansøgninger om sikkerhedscertifikater i overensstemmelse med denne forordning accepteres af de nationale sikkerhedsmyndigheder, der er nævnt i første afsnit, i henhold til direktiv 2004/49/EF.«

3)

Artikel 16 affattes således:

»Artikel 16

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 653/2007 ophæves med virkning fra den 16. juni 2019.

Den gælder dog indtil den 15. juni 2020 for de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv, og som ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798.

Den gælder indtil den 30. oktober 2020 for de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv.«

4)

Artikel 17, stk. 2, erstattes af følgende:

»Den anvendes fra den 16. juni 2019 i de medlemsstater, der ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798.

Den anvendes fra den 16. juni 2020 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798, og som ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798.

Den anvendes i alle medlemsstater fra den 31. oktober 2020.

Dog anvendes artikel 15, stk. 1, 2, 3 og 7, fra den 16. februar 2019 og artikel 15, stk. 6, fra den 16. juni 2019 i alle medlemsstater.

Artikel 15, stk. 6a, anvendes fra den 16. juni 2020 i alle medlemsstater.

Artikel 15, stk. 8, anvendes fra den 16. juni 2020 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 138 af 26.5.2016, s. 102.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/700 af 25. maj 2020 om ændring af direktiv (EU) 2016/797 og (EU) 2016/798 for så vidt angår forlængelsen af deres gennemførelsesperioder (EUT L 165 af 27.5.2020, s. 27).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 af 9. april 2018 om praktiske ordninger for udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 653/2007 (EUT L 129 af 25.5.2018, s. 49).


15.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/778

af 12. juni 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/773 for så vidt angår anvendelsesdatoerne efter forlængelse af fristen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (1), særlig artikel 5, stk. 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv (EU) 2016/797 blev ændret ved direktiv (EU) 2020/700 (2) for at give medlemsstaterne mulighed for at forlænge fristen for at sætte de nationale love og administrative bestemmelser i kraft, der er nødvendige for at efterkomme bestemmelserne i artikel 57, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797.

(2)

For så vidt angår de medlemsstater, der har underrettet Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) og Kommissionen om, at de har til hensigt at forlænge gennemførelsesperioden for direktiv (EU) 2016/797 i henhold til direktivets artikel 57, stk. 2a, bør anvendelsen af visse bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/773 (3) udsættes til den 31. oktober 2020.

(3)

Som følge af foranstaltningerne efter covid-19-pandemien kunne aktiviteterne vedrørende udfasningen af nationale forskrifter om slutsignalet på et godstog ikke udføres som planlagt. Medlemsstaterne bør have yderligere tre måneder til at indgive en rapport til Kommissionen om deres anvendelse af reflekterende plader som omhandlet i punkt 4.2.2.1.3.2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2019/773. Fristen for revision af specifikationerne med henblik på harmonisering af kravene til slutsignalet på et godstog i hele Unionen bør tilpasses i overensstemmelse hermed.

(4)

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/773 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797.

(6)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2019/773 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 5, affattes således:

»Afsnit 4.2.2.5 og tillæg D1 til bilaget til denne forordning finder anvendelse fra den 16. juni 2020 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797, og som ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797.

Afsnit 4.2.2.5 og tillæg D1 til bilaget til denne forordning finder anvendelse fra den 31. oktober 2020 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797.«

2)

I afsnittet efter »Rapporter:« i punkt 4.2.2.1.3.2 i bilaget ændres datoen »30. september 2020« til »31. december 2020«.

3)

I afsnittet efter »Afvikling:« i punkt 4.2.2.1.3.2 i bilaget ændres datoen »31. marts 2021« til »30. juni 2021«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 138 af 26.5.2016, s. 44.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/700 af 25. maj 2020 om ændring af direktiv (EU) 2016/797 og (EU) 2016/798 for så vidt angår forlængelsen af deres gennemførelsesperioder (EUT L 165 af 27.5.2020, s. 27).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/773 af 16. maj 2019 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union og om ophævelse af afgørelse 2012/757/EU (EUT L 139 I af 27.5.2019, s. 5).


15.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/779

af 12. juni 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/250 for så vidt angår anvendelsesdatoerne efter forlængelse af fristen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (1), særlig artikel 9, stk. 4, artikel 15, stk. 9, og artikel 24, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv (EU) 2016/797 blev ændret ved direktiv (EU) 2020/700 (2) for at give medlemsstaterne mulighed for at forlænge fristen for at sætte de nationale love og administrative bestemmelser i kraft, der er nødvendige for at efterkomme bestemmelserne i artikel 57, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797.

(2)

For så vidt angår de medlemsstater, der har underrettet Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) og Kommissionen om, at de har til hensigt at forlænge gennemførelsesperioden for direktiv (EU) 2016/797 i henhold til direktivets artikel 57, stk. 2a, bør anvendelsen af visse bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/250 (3) udsættes til den 31. oktober 2020.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/250 bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797.

(5)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2019/250 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 11, stk. 2, erstattes af følgende:

»Bilaget til forordning (EU) nr. 201/2011 finder fortsat anvendelse på typeoverensstemmelseserklæringen, jf. artikel 26, stk. 4, i direktiv 2008/57/EF, indtil den 15. juni 2020 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797, og som ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797.

Bilaget til forordning (EU) nr. 201/2011 finder fortsat anvendelse på typeoverensstemmelseserklæringen, jf. artikel 26, stk. 4, i direktiv 2008/57/EF, indtil den 30. oktober 2020 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797.«

2)

Artikel 12, stk. 4, erstattes af følgende:

»Denne forordning anvendes fra den 16. juni 2020 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797, og som ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797.

Den anvendes i alle medlemsstater fra den 31. oktober 2020.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 138 af 26.5.2016, s. 44.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/700 af 25. maj 2020 om ændring af direktiv (EU) 2016/797 og (EU) 2016/798 for så vidt angår forlængelsen af deres gennemførelsesperioder (EUT L 165 af 27.5.2020, s. 27).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/250 af 12. februar 2019 om skabelonerne for »EF«-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter og -delsystemer, modellen for erklæring om overensstemmelse med en godkendt jernbanekøretøjstype, »EF«-verifikationsprocedurerne for delsystemer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 201/2011 (EUT L 42 af 13.2.2019, s. 9).


15.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/780

af 12. juni 2020

om ændring af forordning (EU) nr. 445/2011 og s gennemførelsesforordning (EU) 2019/779 for så vidt angår foranstaltninger til forlængelse af gyldigheden af visse certifikater for jernbaneenheder med ansvar for vedligeholdelse og visse overgangsbestemmelser som følge af covid-19-pandemien

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 af 11. maj 2016 om jernbanesikkerhed (1), særlig artikel 14, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne har underrettet Kommissionen om vanskeligheder med hensyn til at forny visse certifikater for jernbaneenheder med ansvar for vedligeholdelse (»ECM«) som følge af foranstaltningerne efter covid-19-pandemien.

(2)

På grund af de foranstaltninger, som covid-19-pandemien har nødvendiggjort, og som blev gennemført i nogle medlemsstater med virkning fra den 1. marts 2020, er det måske ikke muligt at forny de ECM-certifikater eller certifikater til outsourcede vedligeholdelsesopgaver, der er udstedt for godsvogne i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 445/2011 (2), og hvis gyldighed lige er udløbet eller er ved at udløbe. Navnlig vil ECM-certificeringsorganer måske ikke være i stand til at udføre alt det indledende arbejde, der kræves for rettidigt at forny et ECM-certifikat eller certifikat til outsourcede vedligeholdelsesopgaver i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 445/2011 eller, fra den 16. juni 2020, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/779 (3).

(3)

For at sikre driftskontinuiteten bør gyldigheden af ECM-certifikater og certifikater til outsourcede vedligeholdelsesopgaver, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 445/2011, og som udløber mellem den 1. marts 2020 og den 31. august 2020, forlænges med yderligere seks måneder. Dette bør ikke berøre anvendelsen af artikel 7, stk. 7, i forordning (EU) nr. 445/2011, når et certificeringsorgan konstaterer, at en enhed med ansvar for vedligeholdelse ikke længere opfylder de krav, der fandt anvendelse ved udstedelsen af ECM-certifikatet eller certifikatet til outsourcede vedligeholdelsesopgaver.

(4)

Som følge af covid-19-pandemien er det hensigtsmæssigt at give mere tid til gennemførelsen af kravene til sikkerhedskritiske komponenter og anvendelsen af den nye ordning på andre køretøjer end godsvogne. Overgangsbestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2019/779 bør derfor tilpasses.

(5)

Forordning (EU) nr. 445/2011 og gennemførelsesforordning (EU) 2019/779 bør derfor ændres.

(6)

Siden den 1. marts 2020 kan gyldigheden af visse ECM-certifikater allerede være udløbet. For at undgå retsusikkerhed bør forlængelsen af ECM-certifikaternes gyldighed derfor gælde fra den 1. marts 2020.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 (4).

(8)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 445/2011 affattes artikel 7, stk. 4, således:

»4.

Et ECM-certifikat er gyldigt i højst fem år, jf. dog bestemmelserne i artikel 15, stk. 6, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/779 (*1). Indehaveren af certifikatet underretter hurtigst muligt certificeringsorganet om alle væsentlige ændringer i de forhold, der var gældende, da det oprindelige certifikat blev tildelt, med henblik på at give certificeringsorganet mulighed for at beslutte, om certifikatet skal ændres, fornys eller tilbagekaldes.

Artikel 2

I gennemførelsesforordning (EU) 2019/779 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 15, stk. 5, affattes således:

»5.

Alle enheder med ansvar for vedligeholdelse af andre køretøjer end godsvogne og køretøjer som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/798, der ikke er omfattet af stk. 2-4, skal overholde denne forordning senest den 16. juni 2022.«

2)

I artikel 15 tilføjes som stk. 6:

»6.

Gyldigheden af ECM-certifikater og certifikater til outsourcede vedligeholdelsesopgaver, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 445/2011, og som udløber mellem den 1. marts 2020 og den 31. august 2020, forlænges med yderligere seks måneder, jf. dog eventuelle procedurer, som certificeringsorganet måtte følge i henhold til bestemmelserne i nævnte forordnings artikel 7, stk. 7.«

3)

Artikel 17, stk. 2, affattes således:

 

»Den anvendes fra den 16. juni 2020. Artikel 4 anvendes dog fra den 16. juni 2021, og artikel 15, stk. 6, anvendes fra den 1. marts 2020.«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 138 af 26.5.2016, s. 102.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 445/2011 af 10. maj 2011 om en ordning for certificering af enheder med ansvar for vedligeholdelse af godsvogne og om ændring af forordning (EF) nr. 653/2007 (EUT L 122 af 11.5.2011, s. 22).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/779 af 16. maj 2019 om nærmere bestemmelser om en ordning for certificering af enheder med ansvar for vedligeholdelse af køretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 445/2011 (EUT L 139 I af 27.5.2019, s. 360).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 44).


15.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/781

af 12. juni 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 for så vidt angår anvendelsesdatoerne og visse overgangsbestemmelser efter forlængelse af fristen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (1), særlig artikel 21, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv (EU) 2016/797 blev ændret ved direktiv (EU) 2020/700 (2) for at give medlemsstaterne mulighed for at forlænge fristen for at sætte de nationale love og administrative bestemmelser i kraft, der er nødvendige for at efterkomme bestemmelserne i artikel 57, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797.

(2)

Vurderingen af ansøgninger om en typegodkendelse eller en køretøjsomsætningstilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF (3), hvor den relevante tilladelse skulle udstedes inden den 16. juni 2020, kan blive forsinket på grund af covid-19-udbruddet. I de medlemsstater, der har underrettet Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797, og hvor direktiv (EU) 2016/797 skal anvendes fra den 16. juni 2020, bør den nationale sikkerhedsmyndighed på ansøgerens anmodning derfor fortsætte vurderingen efter denne dato. Den nationale sikkerhedsmyndighed bør afslutte denne vurdering og udstede tilladelsen inden den 30. oktober 2020.

(3)

For så vidt angår de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen om, at de har til hensigt at forlænge gennemførelsesperioden for direktiv (EU) 2016/797 i henhold til direktivets artikel 57, stk. 2a, bør anvendelsen af visse bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 (4) udsættes og anvendes fra den 31. oktober 2020. Overgangsbestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 bør også tilpasses.

(4)

Ansøgere kan have udarbejdet ansøgninger i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 med henblik på den nuværende ansøgningsfrist. I henhold til både direktiv 2008/57/EF og direktiv (EU) 2016/797 skal køretøjerne opfylde de tekniske specifikationer for interoperabilitet, de relevante nationale forskrifter og de væsentlige krav. Ansøgninger, der er udarbejdet i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2018/545, bør indeholde al den dokumentation, der er nødvendig for ibrugtagning af køretøjer i overensstemmelse med direktiv 2008/57/EF eller omsætning af køretøjer i overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/797. Ansøgerne bør derfor kunne indgive ansøgninger, der indeholder dokumentation i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/545, til de nationale sikkerhedsmyndigheder i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797. De nationale sikkerhedsmyndigheder bør acceptere disse ansøgninger uden at kræve en revideret ansøgning.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797.

(7)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes nr. 17) således:

»17)

»relevant dato«: den 16. juni 2019 for de medlemsstater, der ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv. Den 16. juni 2020 for de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv, og som ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797. Den 31. oktober 2020 for de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv yderligere.«

2)

I artikel 55 foretages følgende ændringer:

a)

Som stk. 4a indsættes:

»4a.   Uanset stk. 1-4 skal den nationale sikkerhedsmyndighed i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797, og hvor direktiv (EU) 2016/797 anvendes fra den 16. juni 2020, på ansøgerens anmodning fortsætte vurderingen af ansøgninger om en typegodkendelse og/eller køretøjsomsætningstilladelse i overensstemmelse med direktiv 2008/57/EF efter den 16. juni 2020, forudsat at den udsteder typegodkendelsen og/eller køretøjsomsætningstilladelsen inden den 30. oktober 2020.

Når en national sikkerhedsmyndighed konstaterer, at den ikke vil kunne udstede en typegodkendelse og/eller køretøjsomsætningstilladelse inden den 30. oktober 2020, underretter den straks ansøgeren og agenturet herom, og stk. 2-4 finder anvendelse.«

b)

Som stk. 5a indsættes:

»5a.   En typegodkendelse og/eller køretøjsomsætningstilladelse udstedt af agenturet mellem den 16. juni 2020 og den 30. oktober 2020 omfatter ikke nettet eller nettene i de medlemsstater, der har indgivet underretning til agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797. De nationale sikkerhedsmyndigheder i de medlemsstater, der har indgivet en sådan underretning, skal:

a)

behandle en typegodkendelse udstedt af agenturet som svarende til den godkendelse af køretøjstyper, der udstedes i henhold til artikel 26 i direktiv 2008/57/EF, og anvende artikel 26, stk. 3, i direktiv 2008/57/EF, for så vidt angår denne køretøjstype

b)

acceptere en køretøjstilladelse udstedt af agenturet som svarende til den første tilladelse udstedt i henhold til artikel 22 eller 24 i direktiv 2008/57/EF og udstede en supplerende tilladelse i henhold til artikel 23 eller 25 i direktiv 2008/57/EF.«

c)

Stk. 6 affattes således:

»6.   I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, litra a), stk. 5 og 5a, samarbejder og koordinerer den nationale sikkerhedsmyndighed med agenturet med henblik på at foretage vurderingen af de elementer, der er angivet i artikel 21, stk. 5, litra a), i direktiv (EU) 2016/797.«

d)

Som stk. 7a tilføjes:

»7a.   Godsvogne, som er i overensstemmelse med punkt 7.1.2 i bilaget til TSI'en for godsvogne, forordning (EU) nr. 321/2013, og som har en køretøjsomsætningstilladelse, behandles mellem den 16. juni 2020 og den 30. oktober 2020 som køretøjer med ibrugtagningstilladelse i henhold til direktiv 2008/57/EF af medlemsstater, der har indgivet underretning til agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797.«

e)

Som stk. 8 indsættes:

»8.   Mellem den 16. juni 2020 og den 30. oktober 2020 kan ansøgere om en tilladelse til ibrugtagning af et køretøj eller om en typegodkendelse i henhold til direktiv 2008/57/EF i de medlemsstater, der har indgivet underretning til agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797, indsende et dossier om køretøjet eller køretøjstypen, der er udarbejdet i henhold til artikel 29, stk. 1, og artikel 30, stk. 1, og i overensstemmelse med bilag I.

Ansøgninger om en tilladelse til ibrugtagning af et køretøj eller om en typegodkendelse i overensstemmelse med denne forordning accepteres af den nationale sikkerhedsmyndighed i henhold til direktiv 2008/57/EF.«

3)

Artikel 56, stk. 2, erstattes af følgende:

»Den anvendes fra den 16. juni 2019 i de medlemsstater, der ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797.

Den anvendes fra den 16. juni 2020 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797, og som ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797.

Artikel 55, stk. 5a og 7a, anvendes fra den 16. juni 2020 i alle medlemsstater.

Artikel 55, stk. 8, anvendes fra den 16. juni 2020 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797.

Denne forordning anvendes i alle medlemsstater fra den 31. oktober 2020.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 138 af 26.5.2016, s. 44.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/700 af 25. maj 2020 om ændring af direktiv (EU) 2016/797 og (EU) 2016/798 for så vidt angår forlængelsen af deres gennemførelsesperioder (EUT L 165 af 27.5.2020, s. 27).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 af 4. april 2018 om praktiske bestemmelser for jernbanekøretøjsgodkendelses- og jernbanekøretøjstypegodkendelsesprocessen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 (EUT L 90 af 6.4.2018, s. 66).


15.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/14


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/782

af 12. juni 2020

om ændring af delegerede forordning (EU) 2018/761 og (EU) 2018/762 for så vidt angår deres anvendelsesdatoer efter forlængelse af fristen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 af 11. maj 2016 om jernbanesikkerhed (1), særlig artikel 6a sammenholdt med artikel 27a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv (EU) 2016/798 blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/700 (2) for at give medlemsstaterne mulighed for at forlænge fristen for at sætte de nationale love og administrative bestemmelser i kraft, der er nødvendige for at efterkomme bestemmelserne i artikel 33, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/798.

(2)

For så vidt angår de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen om, at de har til hensigt at forlænge gennemførelsesperioden for direktiv (EU) 2016/798 i henhold til direktivets artikel 33, stk. 2a, bør anvendelsen af visse bestemmelser i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/761 (3) og (EU) 2018/762 (4) udsættes til den 31. oktober 2020.

(3)

Delegeret forordning (EU) 2018/761 og (EU) 2018/762 bør derfor ændres.

(4)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 10, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2018/761 erstattes af følgende:

»Den anvendes fra den 16. juni 2019.

Artikel 5, stk. 2, og artikel 8, stk. 1 og 2, anvendes dog fra den 16. juni 2020 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv, og som ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798 om, at de har forlænget denne gennemførelsesperiode yderligere.

Artikel 5, stk. 2, og artikel 8, stk. 1 og 2, anvendes fra den 31. oktober 2020 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv yderligere.«

Artikel 2

I delegeret forordning (EU) 2018/762 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Ophævelse

Forordning (EU) nr. 1158/2010 og (EU) nr. 1169/2010 ophæves med virkning fra den 31. oktober 2025.«

2)

Artikel 6, stk. 2, erstattes af følgende:

»Den anvendes fra den 16. juni 2019 i de medlemsstater, der ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798.

Den anvendes fra den 16. juni 2020 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv, og som ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798 om, at de har forlænget denne gennemførelsesperiode yderligere.

Den anvendes i alle medlemsstater fra den 31. oktober 2020.«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 138 af 26.5.2016, s. 102.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/700 af 25. maj 2020 om ændring af direktiv (EU) 2016/797 og (EU) 2016/798 for så vidt angår forlængelsen af deres gennemførelsesperioder (EUT L 165 af 27.5.2020, s. 27).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/761 af 16. februar 2018 om fastsættelse af fælles sikkerhedsmetoder for nationale sikkerhedsmyndigheders tilsyn efter udstedelse af et EU-sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 1077/2012 (EUT L 129 af 25.5.2018, s. 16).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/762 af 8. marts 2018 om fastlæggelse af fælles sikkerhedsmetoder vedrørende krav til sikkerhedsledelsessystemer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 1158/2010 og (EU) nr. 1169/2010 (EUT L 129 af 25.5.2018, s. 26).


AFGØRELSER

15.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/783

af 12. juni 2020

om ændring af afgørelse 2012/757/EU for så vidt angår foranstaltninger til tilpasning af hyppigheden af periodiske helbredsundersøgelser af jernbanepersonale, der udfører sikkerhedskritiske opgaver, ud over lokomotivførere på grund af covid-19-pandemien

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (1), særlig artikel 5, stk. 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne har underrettet Kommissionen om vanskeligheder med at forny certifikater eller godkendelser for personale, der udfører sikkerhedskritiske opgaver, ud over lokomotivførere som følge af foranstaltningerne efter covid-19-pandemien.

(2)

Som følge af disse foranstaltninger var det ikke muligt at overholde den hyppighed af periodiske helbredsundersøgelser af jernbanepersonale, der udfører sikkerhedskritiske opgaver, ud over lokomotivførere, som er fastsat i punkt 4.7.2.2.1 i bilag I til Kommissionens afgørelse 2012/757/EU (2). For at sikre driftens kontinuitet bør der bevilliges en yderligere periode på seks måneder til at gennemføre undersøgelserne. Dette bør ikke berøre supplerende helbredsundersøgelser eller hyppigere undersøgelser, hvis den ansattes helbredstilstand kræver det.

(3)

Afgørelse 2012/757/EU bør derfor ændres.

(4)

Siden den 1. marts 2020 har personale, der udfører sikkerhedskritiske opgaver, muligvis ikke været i stand til at overholde hyppigheden af periodiske helbredsundersøgelser på grund af covid-19-pandemien. For at undgå retsusikkerhed bør forlængelsen af den periode, inden for hvilken de periodiske helbredsundersøgelser skal gennemføres, derfor gælde fra den 1. marts 2020.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797.

(6)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne afgørelse er effektive, bør afgørelsen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag I til afgørelse 2012/757/EU tilføjes følgende afsnit i punkt 4.7.2.2.1:

»Hvis en periodisk helbredsundersøgelse skulle have været gennemført mellem den 1. marts 2020 og den 31. august 2020, forlænges den periode, inden for hvilken den skal gennemføres, med seks måneder, uden at dette berører punkt 4.7.2.2.3 om supplerende helbredsundersøgelser og/eller psykologiske vurderinger. Forlængelsen finder ikke anvendelse, når en læge har tilrettelagt hyppigere undersøgelser, medmindre medlemsstaten vedtager andet. Jernbanevirksomheden og infrastrukturforvalteren iværksætter procedurer, der kan håndtere risikoen for, at ansatte kommer på arbejde og ikke er i stand til at arbejde.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 138 af 26.5.2016, s. 44.

(2)  Kommissionens afgørelse 2012/757/EU af 14. november 2012 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union og om ændring af beslutning 2007/756/EF (EUT L 345 af 15.12.2012, s. 1).