ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 33

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
5. februar 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2020/148 af 3. februar 2020 om godkendelse af robenidinhydrochlorid (Robenz 66G) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og om ændring af forordning (EF) nr. 1800/2004 (indehaver af godkendelsen er Zoetis SA) ( 1 )

1

 

*

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2020/149 af 4. februar 2020 om fornyelse af godkendelsen af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsætningsstof til foder til lam og heste og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1293/2008 og (EF) nr. 910/2009 (indehaver af godkendelsen er Danstar Ferment AG repræsenteret i EU ved Lallemand SAS) ( 1 )

5

 

*

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2020/150 af 4. februar 2020 om godkendelse af et præparat af 6-fytase produceret af Komagataella phaffii CGMCC 12056 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, kyllinger opdrættet til æglægning og avl og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning eller opdrættet til æglægning eller avl (indehaver af godkendelsen er Andrés Pintaluba S.A.) ( 1 )

9

 

*

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2020/151 af 4. februar 2020 om godkendelse af Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsætningsstof til foder til alle svinearter til slagtning og avl, dog ikke søer, alle fuglearter, alle fiskearter og alle krebsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010 og (EU) nr. 212/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 95/2013, (EU) nr. 413/2013 og (EU) 2017/2299 (indehaver af godkendelsen Danstar Ferment AG repræsenteret i EU ved Lallemand SAS) ( 1 )

12

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/152 af 3. februar 2020 om forbud mod, at Rumænien igen udsteder godkendelser i henhold til artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet clothianidin eller imidacloprid, til anvendelse på Brassica napus mod Phyllotreta spp. eller Psylliodes spp. (meddelt under nummer C(2020) 458)  ( 1 )

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/153 af 3. februar 2020 om forbud mod, at Litauen igen udsteder godkendelser i henhold til artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet thiamethoxam, til anvendelse på vårraps mod Phyllotreta spp. og/eller Psylliodes spp. (meddelt under nummer C(2020) 464)  ( 1 )

19

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

5.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 33/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/148

af 3. februar 2020

om godkendelse af robenidinhydrochlorid (Robenz 66G) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og om ændring af forordning (EF) nr. 1800/2004 (indehaver af godkendelsen er Zoetis SA)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådan godkendelse. Forordningens artikel 10, stk. 2, indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstofferne, der er godkendt i henhold til Rådet direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

Præparatet af robenidinhydrochlorid (Robenz 66G) blev godkendt uden tidsbegrænsning i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1800/2004 (3). Præparatet blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som et eksisterende produkt, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

I henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med samme forordnings artikel 7 er der indgivet en ansøgning om en ny vurdering af robenidinhydrochlorid (Robenz 66G) som tilsætningsstoffer til foder til slagtekyllinger. Ansøgeren har anmodet om, at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »coccidiostatika og histomonostatika«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 24. januar 2019 (4), at robenidinhydrochlorid (Robenz 66G) under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Autoriteten mente, at tilsætningsstoffet har potentiale til effektivt at bekæmpe coccidiose i slagtekyllinger. Autoriteten vurderer, at der er behov for overvågning på stedet efter markedsføringen af Eimeria spp., helst i den sidste del af godkendelsens gyldighedsperiode. Den har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af robenidinhydrochlorid (Robenz 66G) viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Som følge af denne nye vurdering bør forordning (EF) nr. 1800/2004 ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne i betingelserne for godkendelsen, bør der indrømmes en overgangsperiode, så berørte parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav i godkendelsen.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »coccidiostatika og histomonostatika«, godkendes som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 1800/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 udgår.

2)

Bilaget udgår.

Artikel 3

Det i bilaget opførte præparat samt foder, der indeholder dette præparat, som er produceret og mærket før den 25. august 2020 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 25. februar 2020, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. februar 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1800/2004 af 15. oktober 2004 om en tiårig tilladelse til anvendelse i foderstoffer af tilsætningsstoffet »Cycostat 66G«, som tilhører gruppen af coccidiostatika og andre lægemidler (EUT L 317 af 16.10.2004, s. 37).

(4)  EFSA Journal 2019 17(3):5613.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof (handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Maksimalgrænseværdier i de relevante fødevarer af animalsk oprindelse

mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Tilsætningsstofkategori: Coccidiostatika og histomonostatika

 

5a758

Zoetis SA

Robenidin

hydrochlorid

(Robenz 66G)

Tilsætningsstoffets sammensætning

Robenidinhydrochlorid: 66 g/kg

Lignosulfonat: 40 g/kg

Calciumsulfatdihydrat: 894 g/kg

Slagtekyllinger

36

36

1.

Forbud mod anvendelse af tilsætningsstoffet mindst fem dage før slagtning.

2.

Tilsætningsstoffet anvendes i foderblandinger som forblanding.

3.

Tilsætningsstoffet må ikke blandes med andre coccidiostatika.

4.

Efter markedsføringen gennemfører indehaveren af godkendelsen et overvågningsprogram af resistens over for: bakterier og Eimeria spp.

5.

Til brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.

25. februar 2030

800 μg robenidinhydrochlorid/kg våd lever.

350 μg robenidinhydrochlorid/kg våd nyre.

200 μg robenidinhydrochlorid/kg våd muskel.

1300 μg robenidinhydrochlorid/kg våd hud/vådt fedt.

Aktivstoffets karakteristika

Robenidinhydrochlorid, C15H13Cl2N5 .HCl,

1,3-bis[(p-chlorobenzyliden) amino]-

guanidinhydrochlorid (97 %)

CAS-nr.: 25875-50-7,

Beslægtede urenheder:

N,N«,N«-tris[(p-chlorobenzyliden) amino]guanidin (TRIS) ≤ 0,5 %

bis-(4-chlorobenzyliden)hydrazin (AZIN) ≤ 0,5 %

ukendt urenhed ≤ 1 % (individuel ukendt urenhed ≤ 0,2 %)

Analysemetode  (1)

Til kvantificering af robenidinhydrochlorid i tilsætningsstoffet og foderstoffer: Højtryksvæskekromatografi kombineret med ultraviolet detektion (HPLC-UV)

Til kvantificering af robenidinhydrochlorid i foderstoffer: Højtryksvæskekromatografi kombineret med ultraviolet detektion (HPLC-UV) — Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009

Til kvantificering af robenidinhydrochlorid i væv: omvendt fase-højtryksvæskekromatografi koblet til et tredobbelt firepolet massespektrometer (RP-HPLC-MS/MS) eller lignende metoder, der opfylder kravene i Kommissionens afgørelse 2002/657/EF.


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


5.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 33/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/149

af 4. februar 2020

om fornyelse af godkendelsen af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsætningsstof til foder til lam og heste og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1293/2008 og (EF) nr. 910/2009 (indehaver af godkendelsen er Danstar Ferment AG repræsenteret i EU ved Lallemand SAS)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse og fornyelse af en sådan godkendelse.

(2)

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 blev for lam ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1293/2008 (2) og for heste ved Kommissionens forordning (EF) nr. 910/2009 (3) godkendt for en periode på 10 år som tilsætningsstof til foder.

(3)

Indehaveren af denne godkendelse indgav en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsætningsstof til foder til lam og heste med anmodning om, at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 26. februar 2019 (4), at ansøgeren har fremlagt data, der viser, at tilsætningsstoffet opfylder godkendelsesbetingelserne. Autoriteten konkluderede, at Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ved forskriftsmæssig brug fortsat er sikkert for måldyr, forbrugere, brugere og miljøet. Autoriteten konkluderede også, at tilsætningsstoffet betragtes som øjenirriterende. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet.

(5)

Vurderingen af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør godkendelsen af dette tilsætningsstof fornyes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Som følge af fornyelsen af godkendelsen af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget til nærværende forordning, bør forordning (EF) nr. 1293/2008 og (EF) nr. 910/2009 ophæves.

(7)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af de ændringer, der foretages ved nærværende forordning, bør der indrømmes en overgangsperiode, hvor eksisterende lagre af præparatet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, der er i overensstemmelse med de bestemmelser, der finder anvendelse inden datoen for nærværende forordnings ikrafttræden, fortsat kan markedsføres og anvendes, indtil de er opbrugt.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelsen af det i bilaget opførte tilsætningsstof, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer« til lam og »fordøjelighedsfremmende stoffer« til heste, fornyes på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 1293/2008 og (EF) nr. 910/2009 ophæves.

Artikel 3

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, jf. forordning (EF) nr. 910/2009, forblandinger og foderblandinger, der indeholder dette præparat, som er produceret og mærket før den 25. februar 2020 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 25. februar 2020, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1293/2008 af 18. december 2008 om godkendelse af en ny anvendelse af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 og Levucell SC10 ME) som fodertilsætningsstof (EUT L 340 af 19.12.2008, s. 38).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 910/2009 af 29. september 2009 om godkendelse af en ny anvendelse af præparatet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsætningsstof til foder til heste (indehaver af godkendelsen er Danstar Ferment AG repræsenteret i EU ved Lallemand SAS) (EUT L 257 af 30.9.2009, s. 7).

(4)  EFSA Journal 2019;17(3):5639.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %:

Kategori af zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer

4b1711

Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 med et indhold i fast form på mindst:

1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof (coatet form)

2 × 1010 CFU/g tilsætningsstof (ikke-coatet form)

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Analysemetode  (1)

Kvantitativ bestemmelse: pladespredningsmetoden under anvendelse af chloramphenicoldextrosegærekstraktagar (EN15789:2009)

Identifikation: Polymerasekædereaktion (PCR-metoden) CEN/TS 15790:2008.

Heste

3,0 × 109

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

2.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder øjenbeskyttelse.

25.2.2030

Kategori af zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: Tarmflorastabilisatorer

4b1711

Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 med et indhold i fast form på mindst:

1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof (coatet form)

2 × 1010 CFU/g tilsætningsstof (ikke-coatet form)

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Analysemetode  (1)

Kvantitativ bestemmelse: pladespredningsmetoden under anvendelse af chloramphenicoldextrosegærekstraktagar (EN15789:2009)

Identifikation: Polymerasekædereaktion (PCR-metoden) CEN/TS 15790:2008

Lam

3,0 × 109

 

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

2.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder øjenbeskyttelse.

25.2.2030


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


5.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 33/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/150

af 4. februar 2020

om godkendelse af et præparat af 6-fytase produceret af Komagataella phaffii CGMCC 12056 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, kyllinger opdrættet til æglægning og avl og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning eller opdrættet til æglægning eller avl (indehaver af godkendelsen er Andrés Pintaluba S.A.)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af et præparat af 6-fytase produceret af Komagataella phaffii CGMCC 12056. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 3.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af et præparat af 6-fytase produceret af Komagataella phaffii CGMCC 12056 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, hønniker og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning eller opdrættet til æglægning eller avl.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 2. april 2019 (2), at præparatet af 6-fytase produceret af Komagataella phaffii CGMCC 12056 under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed, forbrugernes sikkerhed eller miljøet. Autoriteten konkluderede også, at tilsætningsstoffet kan have potentiale for luftvejssensibilisering. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet. Kommissionen konkluderede, at tilsætningsstoffet har potentiale til at forbedre anvendelsen af fosfor. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav vedrørende overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet af 6-fytase produceret af Komagataella phaffii CGMCC 12056 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer«, godkendes som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2019 17(4):5692.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Aktive enheder/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori af zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer

4a31

Andrés Pintaluba S.A.

6-fytase

EC 3.1.3.26

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af 6-fytase (EC 3.1.3.26)

produceret af Komagataella phaffii CGMCC 12056, med en aktivitet på mindst:

Fast form 20 000 U (1)/g

Flydende form: 20 000 U/ml

Slagtekyllinger

Kyllinger opdrættet til æglægning og avl

Mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning eller opdrættet til æglægning eller avl

250 U

 

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

2.

Foderstofvirksomhedslederne fastlægger driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn.

25. februar 2030

Aktivstoffets karakteristika

6-fytase produceret af Komagataella phaffii CGMCC 12056

Analysemetode  (2)

Til kvantificering af fytaseaktivitet i fodertilsætningsstoffet: kolorimetri baseret på fytasens enzymatiske reaktion på fytat — VDLUFA 27.1.4

Til kvantificering af fytaseaktivitet i forblandinger: kolorimetri baseret på fytasens enzymatiske reaktion på fytat — VDLUFA 27.1.3

Til kvantificering af fytaseaktivitet i foderstoffer: kolorimetri baseret på fytasens enzymatiske reaktion på fytat — EN ISO 30024


(1)  En enhed er den mængde enzym, der frigiver en mikromol uorganisk fosfat fra fytat pr. minut ved pH 5,5 og 37 °C.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


5.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 33/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/151

af 4. februar 2020

om godkendelse af Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsætningsstof til foder til alle svinearter til slagtning og avl, dog ikke søer, alle fuglearter, alle fiskearter og alle krebsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010 og (EU) nr. 212/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 95/2013, (EU) nr. 413/2013 og (EU) 2017/2299 (indehaver af godkendelsen Danstar Ferment AG repræsenteret i EU ved Lallemand SAS)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for at meddele og forny en sådan godkendelse.

(2)

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 (tidligere Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M) blev ved Kommissionens forordning (EF) nr. 911/2009 (2) godkendt for en periode på 10 år som tilsætningsstof til foder til laksefisk og rejer, ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1120/2010 (3) til fravænnede smågrise, ved Kommissionens forordning (EU) nr. 212/2011 (4) til æglæggende høner, ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 95/2013 (5) til alle fisk bortset fra laksefisk, ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2013 (6) til fravænnede smågrise, slagtesvin, æglæggende høner og slagtekyllinger, ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2299 (7) til slagtesvin, mindre udbredte svinearter (fravænnede smågrise og slagtesvin), slagtekyllinger, mindre udbredte fjerkræarter til slagtning og mindre udbredte æglæggende fjerkræarter.

(3)

I henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med artikel 7 i samme forordning indgav indehaveren af godkendelsen af Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsætningsstof til foder en ansøgning om fornyelse af godkendelsen til slagtekyllinger, mindre udbredte fuglearter til slagtning, æglæggende høner, mindre udbredte æglæggende fuglearter, fravænnede smågrise, slagtesvin, mindre udbredte svinearter (fravænnede) og bestemt til slagtning, alle fisk og rejer og om en ny godkendelse til anvendelse til hønniker, kyllinger opdrættet til avl, prydfugle og andre fugle, som ikke anvendes til fødevareproduktion, slagtekalkuner, kalkuner opdrættet til avl, avlskalkuner, avlskyllinger og beslægtede mindre udbredte fjerkræarter og andre prydfugle og fugle, som ikke anvendes til fødevareproduktion, pattegrise og beslægtede mindre udbredte svinearter, alle krebsdyr med anmodning om, at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til forordningens artikel 7, stk. 3, og artikel 14, stk. 2.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser af 2. april 2019 (8), at ansøgeren har fremlagt data, der viser, at tilsætningsstoffet opfylder godkendelsesbetingelserne. Autoriteten bekræftede sine tidligere konklusioner, at Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 betragtes som sikker for målarterne, for forbrugere af produkter fra dyr fodret med tilsætningsstoffet og miljøet. Den konkluderede også, at der er en potentiel risiko for, at brugere kan eksponeres for stoffet via indånding, og at der ikke kan drages nogen konklusion om, hvorvidt stoffet kan have potentiale for at være irriterende for hud og øjne og hudsensibiliserende. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet. Den konkluderede også, at tilsætningsstoffet er effektivt i hønniker, kyllinger opdrættet til avl, avlskyllinger, kalkuner og mindre udbredte fuglearter opdrættet til æglægning/avl og pattegrise og mindre udbredte svinearter opdrættet til avl og slagtning og alle krebsdyr.

(5)

Vurderingen af Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør godkendelsen af dette tilsætningsstof fornyes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Som følge af fornyelsen af godkendelsen af Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget til denne forordning, bør forordning (EF) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010 og (EU) nr. 212/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 95/2013, (EU) nr. 413/2013 og (EU) 2017/2299 ophæves.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelsen af det i bilaget opførte tilsætningsstof, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer« for alle svinearter til slagtning og avl, dog ikke søer, alle fugle og til den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer« for alle fisk og krebsdyr, fornyes på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010 og (EU) nr. 212/2011 samt gennemførelsesforordning (EU) nr. 95/2013, (EU) nr. 413/2013 og (EU) 2017/2299 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 911/2009 af 29. september 2009 om godkendelse af en ny anvendelse af præparatet af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsætningsstof til foder til laksefisk og rejer (indehaver af godkendelsen er Lallemand SAS) (EUT L 257 af 30.9.2009, s. 10).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1120/2010 af 2. december 2010 om godkendelse af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise (indehaver af tilladelsen er Danstar Ferment AG) (EUT L 317 af 3.12.2010, s. 12).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 212/2011 af 3. marts 2011 om godkendelse af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsætningsstof til foder til æglæggende høner (indehaver af tilladelsen er Danstar Ferment AG) (EUT L 59 af 4.3.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 95/2013 af 1. februar 2013 om godkendelse af præparatet Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsætningsstof til foder til alle fisk bortset fra laksefisk (indehaver af tilladelsen er Lallemand SAS) (EUT L 33 af 2.2.2013, s. 19).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2013 af 6. maj 2013 om godkendelse af et præparat af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fodertilsætningsstof til brug i drikkevand til fravænnede smågrise, slagtesvin, æglæggende høner og slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Danstar Ferment AG) (EUT L 125 af 7.5.2013, s. 1).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2299 af 12. december 2017 om godkendelse af et præparat af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsætningsstof til foder til slagtesvin, mindre udbredte svinearter (fravænnede og bestemt til slagtning), slagtekyllinger, mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til æglægning, om godkendelse af dette tilsætningsstof til anvendelse i drikkevand og om ændring af forordning (EF) nr. 2036/2005, (EF) nr. 1200/2005 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2013 (indehaver af godkendelsen er Danstar Ferment AG repræsenteret ved Lallemand SAS) (EUT L 329 af 13.12.2017, s. 33).

(8)  EFSA Journal 2019;17(4):5691og EFSA Journal 2019;17(5):5690.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

CFU/l drikkevand

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4d1712

Danstar Ferment AG repræsenteret i EU af Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

med et indhold på mindst 1 × 1010 CFU/g

Fast ikke-coatet og coatet form

Alle svinearter til slagtning og avl, dog ikke søer

1 x 109

5 x 108

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

2.

Ved anvendelse af tilsætningsstoffet i drikkevand skal det sikres, at tilsætningsstoffet spredes homogent.

3.

Foderstofvirksomhedslederne fastlægger driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.

25. februar 2030

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Alle fuglearter

Analysemetode  (1)

Kvantitativ bestemmelse af aktivstoffet i fodertilsætningsstof, forblandinger, foderstoffer og vand: pladesprednings

metode under anvendelse af MRS-agar (EN 15786:2009).

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).

 

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: andre zootekniske tilsætningsstoffer (forbedring af dyrenes tilvækst).

4d1712

Danstar Ferment AG repræsenteret i EU af Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 med et indhold i fast form på mindst 1 × 1010 CFU/g

Alle fiskearter

1 x 109

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

2.

Tilsætningsstoffet må kun anvendes i fast foder.

3.

Foderstofvirksomhedslederne fastlægger driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Alle krebsdyr

Analysemetode

Kvantitativ bestemmelse af aktivstoffet i fodertilsætningsstof, forblandinger, foderstoffer og vand: pladesprednings

metode under anvendelse af MRS-agar (EN 15786:2009).

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).

 


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


AFGØRELSER

5.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 33/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/152

af 3. februar 2020

om forbud mod, at Rumænien igen udsteder godkendelser i henhold til artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet clothianidin eller imidacloprid, til anvendelse på Brassica napus mod Phyllotreta spp. eller Psylliodes spp.

(meddelt under nummer C(2020) 458)

(Kun den rumænske tekst er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 53, stk. 3, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2013 (2) blev betingelserne for godkendelse af aktivstofferne thiamethoxam, clothianidin og imidacloprid, der tilhører gruppen af neonicotinoider, ændret. Nævnte forordnings artikel 2 indeholdt et forbud mod salg og anvendelse af frø af visse afgrøder, som er blevet behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer, bortset fra frø, der anvendes i drivhuse. Medlemsstaterne måtte derfor ændre eller tilbagekalde eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer.

(2)

Siden den 28. februar 2014 har Rumænien gentagne gange udstedt nødgodkendelser, der omfatter behandling af frø, salg og udsæd af frø, som er behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer, med hjemmel i den undtagelse, der er omhandlet i artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 i tilfælde af nødsituationer. Disse nødgodkendelser blev behørigt anmeldt til Kommissionen og til de øvrige medlemsstater.

(3)

Den 20. marts 2017 meddelte Rumænien Kommissionen fire nødgodkendelser, der var gældende fra den 1. februar 2017 til den 16. maj 2017 for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstofferne imidacloprid (NUPRID AL 600 FS og Seedoprid 600 FS), thiamethoxam (Cruiser 350 FS) og clothianidin (PONCHO 600 FS) til anvendelse på både Helianthus annuus og Zea mays mod Agriotes spp. og Tanymecus dilaticollis. Den 13. september 2017 meddelte Rumænien Kommissionen to nødgodkendelser, der var gældende fra den 21. juli 2017 til den 16. oktober 2017 for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstofferne imidacloprid (NUPRID AL 600 FS) og clothianidin (MODESTO 480 FS) til anvendelse på Brassica napus mod Phyllotreta spp. og Psylliodes spp.

(4)

Den 15. september 2017 anmodede Kommissionen i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009 Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) om at vurdere flere medlemsstaters, herunder Rumæniens, nødgodkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstofferne clothianidin, imidacloprid og thiamethoxam, til anvendelser, der ikke længere er godkendt ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2013, i lyset af de betingelser for nødgodkendelser, der er fastsat i artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(5)

Den 18. maj 2018 meddelte Rumænien igen nødgodkendelser af plantebeskyttelsesmidler MODESTO 480 FS og NUPRID AL 600 FS, som indeholder aktivstofferne clothianidin og imidacloprid til frøbehandling og udsæd af behandlede frø, til anvendelse på Brassica napus var. napobrassica mod Phyllotreta spp. og Psylliodes spp.

(6)

Hvad angår de tre pågældende aktivstoffer, blev de begrænsninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2013, bekræftet ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/783 (3), (EU) 2018/784 (4) og (EU) 2018/785 (5). Disse forordninger begrænsede yderligere anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, som indeholder aktivstofferne imidacloprid, clothianidin og thiamethoxam, og tillod kun anvendelser som insekticider i permanente væksthuse eller til behandling af frø, der kun påtænkes anvendt i permanente væksthuse. Desuden skal den deraf resulterende afgrøde forblive i et permanent væksthus i hele sin livscyklus.

(7)

I den tekniske rapport, der blev udarbejdet på Kommissionens anmodning, som omhandlet i betragtning 4, og offentliggjort den 21. juni 2018 (6), vedrørende de seks afgrøde/skadegører-kombinationer, for hvilke Rumænien har udstedt nødgodkendelser, konkluderede autoriteten, at for tre afgrøde/skadegører-kombinationer var der et produkt, der indeholdt et alternativt aktivstof med samme virkemåde, nemlig Brassica napus/Phyllotreta atra., Brassica napus/Psylliodes chrysocephala, og Zea mays/Tanymecus dilaticollis. Der var dog fire produkter, der ikke blot dækkede Zea mays/Tanymecus dilaticollis, for hvilket der eksisterer et alternativ, men som samtidig blev anvendt til at dække andre afgrøde/skadegører-kombinationer, nemlig Zea mays/Agriotes spp., Helianthus annuus/Agriotes spp. og Helianthus annuus/Tanymecus dilaticollis, for hvilke der ikke findes et tilgængeligt produkt, der indeholder et alternativt stof.

(8)

På grundlag af autoritetens vurdering mener Kommissionen derfor, at betingelserne i artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 ikke er opfyldt i Rumænien, hvad angår godkendelse af MODESTO 480 FS, der indeholder aktivstoffet clothianidin, og af NUPRID AL 600 FS, der indeholder aktivstoffet imidacloprid, til anvendelse ved afgrøde/skadegører-kombinationerne Brassica napus/Phyllotreta spp. og Brassica napus/Psylliodes spp, eftersom disse nødgodkendelser dækker en afgrøde/skadegører-kombination, for hvilken der findes et andet godkendt produkt, der indeholder et alternativt aktivstof med samme virkemåde. De produkter, der dækker Zea mays/Tanymecus dilaticollis, for hvilke der findes et andet godkendt produkt, der indeholder et alternativt aktivstof med samme virkemåde, dækker også en anden skadegører til den samme afgrøde, for hvilken der ikke findes et alternativ, og Kommissionen finder derfor, at anvendelsen af disse produkter kan accepteres på Zea mays, eftersom der ikke bør tilskyndes til at anvende flere plantebeskyttelsesmidler på samme afgrøde for at behandle forskellige skadegørere, når dette kan undgås.

(9)

Ved brev af 16. juli 2018 anmodede Kommissionen derfor Rumænien om at bekræfte, at landet ikke igen ville udstede nødgodkendelser af plantebeskyttelsesmidlerne MODESTO 480 FS, der indeholder aktivstoffet clothianidin, og NUPRID AL 600 FS, der indeholder aktivstoffet imidacoprid, til anvendelse på afgrøde/skadegører-kombinationerne Brassica napus/Phyllotreta spp. og Brassica napus/Psylliodes spp. I sit svar af 18. september 2018 fandt Rumænien, at de respektive nødgodkendelser var berettigede.

(10)

Kommissionen finder det nødvendigt at afgøre, at Rumænien ikke igen må udstede nødgodkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet clothianidin og/eller imidacloprid, til anvendelse på afgrøde/skadegører-kombinationerne Brassica napus/Phyllotreta spp., eller Brassica napus/Psylliodes spp.

(11)

Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder har ikke afgivet en udtalelse inden for den tidsfrist, der var fastsat af formanden. Det blev anset for at være nødvendigt med en gennemførelsesretsakt, og formanden forelagde udkastet til en gennemførelsesretsakt for appeludvalget til yderligere drøftelse. Appeludvalget har ikke afgivet en udtalelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Rumænien må ikke igen udstede godkendelser i henhold til artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet clothianidin eller imidacloprid, til anvendelse på Brassica napus mod skadegørerne Phyllotreta spp. eller Psylliodes spp.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Rumænien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. februar 2020.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2013 af 24. maj 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstofferne clothianidin, thiamethoxam og imidacloprid og om forbud mod anvendelse og salg af frø, som er behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer (EUT L 139 af 25.5.2013, s. 12).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/783 af 29. maj 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet imidacloprid (EUT L 132 af 30.5.2018, s. 31).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/784 af 29. maj 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet clothianidin (EUT L 132 af 30.5.2018, s. 35).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/785 af 29. maj 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet thiamethoxam (EUT L 132 af 30.5.2018, s. 40).

(6)  EFSA Supporting Publications 2018:EN-1416.


5.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 33/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/153

af 3. februar 2020

om forbud mod, at Litauen igen udsteder godkendelser i henhold til artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet thiamethoxam, til anvendelse på vårraps mod Phyllotreta spp. og/eller Psylliodes spp.

(meddelt under nummer C(2020) 464)

(Kun den litauiske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 53, stk. 3, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2013 (2) blev betingelserne for godkendelse af aktivstofferne thiamethoxam, clothianidin og imidacloprid, der tilhører gruppen af neonicotinoider, ændret. Nævnte forordnings artikel 2 indeholdt et forbud mod salg og anvendelse af frø af visse afgrøder, som er blevet behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer, bortset fra frø, der anvendes i drivhuse. Medlemsstaterne måtte derfor ændre eller tilbagekalde eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer.

(2)

Siden den 26. februar 2016 har Litauen gentagne gange udstedt nødgodkendelser, der omfatter behandling af frø, salg og udsæd af frø, som er behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer, med hjemmel i den undtagelse, der er omhandlet i artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 i tilfælde af nødsituationer. Disse nødgodkendelser blev behørigt anmeldt til Kommissionen og til de øvrige medlemsstater.

(3)

Den 3. marts 2017 meddelte Litauen Kommissionen to nødgodkendelser, der var gældende fra den 1. marts 2017 til den 28. juni 2017 af et plantebeskyttelsesmiddel, som indeholdt thiamethoxam (CRUISER OSR) til anvendelse på vårraps mod Phyllotreta nemorum og Psylliodes chrysocephala og af et plantebeskyttelsesmiddel, som indeholdt clothianidin (MODESTO) til anvendelse på vårraps mod Athalia rosae, Delia radicum, Phyllotreta spp. og Psylliodes spp.

(4)

Den 15. september 2017 anmodede Kommissionen i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009 Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) om at vurdere flere medlemsstaters, herunder Litauens, nødgodkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstofferne clothianidin, imidacloprid og thiamethoxam, til anvendelser, der ikke længere er godkendt ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2013, i lyset af de betingelser for nødgodkendelser, der er fastsat i artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(5)

Den 1. marts 2018 meddelte Litauen igen en nødgodkendelse af produktet CRUISER OSR, som indeholder aktivstoffet thiamethoxam, til frøbehandling og udsæd af behandlede frø til anvendelse på vårraps mod Phyllotreta nemorum og Psylliodes chrysocephala.

(6)

Hvad angår de tre pågældende aktivstoffer, blev de begrænsninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2013, bekræftet ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/783 (3), (EU) 2018/784 (4) og (EU) 2018/785 (5). Disse forordninger begrænsede yderligere anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, som indeholder aktivstofferne imidacloprid, clothianidin og thiamethoxam, og tillod kun anvendelser som insekticider i permanente væksthuse eller til behandling af frø, der kun påtænkes anvendt i permanente væksthuse. Desuden skal den deraf resulterende afgrøde forblive i et permanent væksthus i hele sin livscyklus.

(7)

I den tekniske rapport, der blev udarbejdet på Kommissionens anmodning, som omhandlet i betragtning 4, og offentliggjort den 21. juni 2018 (6), vedrørende de fire afgrøde/skadegører-kombinationer, for hvilke Litauen har udstedt nødgodkendelser, konkluderede autoriteten, at for to afgrøde/skadegører-kombinationer var der et godkendt produkt, der indeholdt et alternativt aktivstof med samme virkemåde, nemlig vårraps/Phyllotreta spp. og vårraps/Psylliodes spp. Der var dog ét produkt, der ikke blot dækkede vårraps/Phyllotreta spp. og vårraps/Psylliodes spp., for hvilket der findes et alternativ, men som samtidig blev anvendt til at dække andre afgrøde/skadegører-kombinationer, nemlig vårraps/Athalia rosae og vårraps/Delia radicum, for hvilke der ikke findes et tilgængeligt produkt, der indeholder et alternativt stof.

(8)

På grundlag af autoritetens vurdering mener Kommissionen derfor, at betingelserne i artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 ikke er opfyldt i Litauen, hvad angår CRUISER OSR, der indeholder aktivstoffet thiamethoxam, til anvendelse ved afgrøde/skadegører-kombinationerne vårraps/Phyllotreta spp. og vårraps/Psylliodes spp., eftersom disse nødgodkendelser dækker en afgrøde/skadegører-kombination, for hvilken der findes et andet godkendt produkt, der indeholder et alternativt aktivstof med samme virkemåde. De produkter, der dækker vårraps/Athalia rosae og vårraps/Delia radicum, for hvilke der findes et andet godkendt produkt, der indeholder et alternativt aktivstof med samme virkemåde, dækker også en anden skadegører til den samme afgrøde, for hvilken der ikke findes et alternativ, og Kommissionen finder derfor, at anvendelsen af dette produkt kan accepteres på vårraps, eftersom der ikke bør tilskyndes til at anvende flere plantebeskyttelsesmidler på samme afgrøde for at behandle forskellige skadegørere, når dette kan undgås.

(9)

Ved brev af 16. juli 2018 anmodede Kommissionen derfor Litauen om at bekræfte, at landet ikke igen ville udstede nødgodkendelser af plantebeskyttelsesmidlet CRUISER OSR, der indeholder aktivstoffet thiamethoxam, til anvendelse på afgrøde/skadegører-kombinationerne vårraps/Phyllotreta spp. og vårraps/Psylliodes spp. I sit svar af 17. september 2018 fandt Litauen, at nødgodkendelsen var berettiget.

(10)

Kommissionen finder det nødvendigt at afgøre, at Litauen ikke igen må udstede nødgodkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstofferne clothianidin eller thiamethoxam, til anvendelse på afgrøde/skadegører-kombinationerne vårraps/Phyllotreta spp. og vårraps/Psylliodes spp.

(11)

Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder har ikke afgivet en udtalelse inden for den tidsfrist, der var fastsat af formanden. Det blev anset for at være nødvendigt med en gennemførelsesretsakt, og formanden forelagde udkastet til en gennemførelsesretsakt for appeludvalget til yderligere drøftelse. Appeludvalget har ikke afgivet en udtalelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Litauen må ikke igen udstede godkendelser i henhold til artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet thiamethoxam, til anvendelse på vårraps mod skadegørerne Phyllotreta spp. eller Psylliodes spp.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Republikken Litauen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. februar 2020.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2013 af 24. maj 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstofferne clothianidin, thiamethoxam og imidacloprid og om forbud mod anvendelse og salg af frø, som er behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer (EUT L 139 af 25.5.2013, s. 12).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/783 af 29. maj 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet imidacloprid (EUT L 132 af 30.5.2018, s. 31).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/784 af 29. maj 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet clothianidin (EUT L 132 af 30.5.2018, s. 35).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/785 af 29. maj 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet thiamethoxam (EUT L 132 af 30.5.2018, s. 40).

(6)  EFSA supporting publication 2018:EN-1421.