ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 18

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
23. januar 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/94 af 22. januar 2020 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078 for så vidt angår toldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Ukraine og om fravigelse af nævnte gennemførelsesforordning for kontingentåret 2020

1

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/95 af 22. januar 2020 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 om den europæiske liste over skibsophugningsanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe ( 1 )

6

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

23.1.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 18/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/94

af 22. januar 2020

om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078 for så vidt angår toldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Ukraine og om fravigelse af nævnte gennemførelsesforordning for kontingentåret 2020

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 187, første underafsnit, litra a) og b),

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse (EU) 2019/2145 (2) godkendte Rådet på Unionens vegne en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (»aftalen«).

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078 (3) fastlægger rammerne for åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for import af fjerkrækød med oprindelse i Ukraine.

(3)

I overensstemmelse med aftalen skal Unionen forhøje det i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078 fastsatte toldkontingent for kød og spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ, fersk, kølet eller frosset og for andre varer af kød, tilberedte eller konserverede af kalkuner og af høns af arten Gallus domesticus, der henhører under de KN-koder, der er anført under løbenummer 09.4273, med 50 000 ton.

(4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078 bør således ændres for at tage hensyn til de toldkontingentmængder, der skal stilles til rådighed i henhold til aftalen.

(5)

Aftalen træder i kraft den 1. februar 2020. For kontingentåret 2020 bør de ekstra mængder af fjerkrækødprodukter, for hvilke der i henhold til aftalen skal åbnes et toldkontingent, beregnes pro rata under hensyntagen til datoen for aftalens ikrafttræden. Fra og den kontingentperiode, der begynder den 1. januar 2021, bør hele den årlige mængde fjerkrækødprodukter i henhold til aftalen være til rådighed.

(6)

Den supplerende kontingentmængde for fjerkrækødprodukter, som tildeles Ukraine i henhold til aftalen, bør være til rådighed fra den 1. februar 2020, som er datoen for aftalens ikrafttræden. I henhold til artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078 forvaltes det kontingent for fjerkrækødprodukter, der er tildelt Ukraine, kvartalsvis.

(7)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078 skal ansøgninger om importrettigheder indsendes i de første syv dage i den måned, der går forud for hvert kvartal. For den underperiode, der dækker perioden fra 1. januar til 31. marts 2020, vil perioden for indsendelse af ansøgninger om importrettigheder derfor allerede være udløbet på datoen for aftalens ikrafttræden. Der bør derfor fastsættes en supplerende periode for indsendelse af ansøgninger om importrettigheder, der svarer til den supplerende kontingentmængde i henhold til aftalen for perioden 1. februar til 31. marts 2020, og som omfatter de første syv dage af februar 2020.

(8)

I artikel 3, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078 fastsættes det, at ansøgere om importrettigheder, når de indgiver deres første ansøgning for et givet kontingentår, skal fremlægge dokumentation for, at de i henhold til de relevante toldbestemmelser har indført en mængde fjerkræprodukter henhørende under KN-kode 0207, 0210 99 39, 160 231, 160 232 eller 1602 39 21 (»referencemængden«), og at denne dokumentation skal vedrøre den periode på 12 måneder, der slutter en måned før ansøgerens første ansøgning. På datoen for denne forordnings ikrafttræden er denne dokumentation for tidligere indførsler allerede blevet fremlagt af ansøgere, der i december 2019 indgav ansøgninger om importrettigheder vedrørende en fjerdedel af den oprindelige mængde på 19 200 ton, der blev stillet til rådighed i december 2019. Den årlige mængde for kontingentåret 2020, der er fastsat i aftalen, er dog på 65 033 ton. Der er derfor risiko for, at den dokumentation for tidligere indførsler, som ansøgere om importrettigheder fremlagde i december 2019, ikke tager hensyn til den forhøjelse af kontingentmængderne, der er omhandlet i aftalen. For de ansøgere, der i december 2019 har fremlagt dokumentation for tidligere indførsler, bør der derfor gives en yderligere periode til fremlæggelse af supplerende dokumentation for tidligere indførsler.

(9)

I artikel 3, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078 fastsættes den samlede produktmængde, som en ansøgning om importrettigheder i en af de delperioder, der er omhandlet i artikel 2 i samme forordning, kan omfatte, til 25 % af ansøgerens referencemængde. For at anvende en ensartet ramme for den ekstra ansøgningsperiode, der er omhandlet i denne forordning, bør en sådan grænse også gælde for den supplerende periode, hvor der kan ansøges om importrettigheder svarende til den supplerende kontingentmængde, der er fastsat i aftalen for perioden fra den 1. februar til den 31. marts 2020.

(10)

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078 bør derfor ændres.

(11)

Nærværende forordning bør finde anvendelse fra datoen for aftalens ikrafttræden. Derfor bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Undtagelser fra gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078 for kontingentåret 2020

1.   Uanset artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078 stilles for så vidt angår kontingentet med løbenummer 09.4273, jf. bilag I til nævnte gennemførelsesforordning som ændret ved artikel 1 i denne forordning, en supplerende mængde på 8 333 ton til rådighed for perioden fra den 1. februar til den 31. marts 2020.

2.   Uanset artikel 3, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078 skal ansøgninger om importrettigheder for perioden fra den 1. februar til den 31. marts 2020, som vedrører den supplerende mængde, der er omhandlet i afsnit 1, for så vidt angår kontingentet med løbenummer 09.4273, jf. bilag I til nævnte gennemførelsesforordning som ændret ved artikel 1 i denne forordning, indgives i løbet af de første syv dage af februar 2020.

3.   Uanset artikel 3, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078 kan ansøgere, der har ansøgt om importrettigheder i december 2019, forelægge yderligere dokumentation for mængden af fjerkræprodukter henhørende under KN-kode 0207, 0210 99 39, 160 231, 160 232 eller 1602 39 21, der er blevet importeret af dem eller på deres vegne i henhold til de relevante toldbestemmelser i perioden fra 1. november 2018 til og med 31. oktober 2019. Denne yderligere dokumentation for tidligere indførsler fremlægges i løbet af de første syv dage af februar 2020.

Artikel 3

Ansøgninger om importrettigheder indgivet i februar 2020

Den samlede produktmængde, for hvilken der er indgivet ansøgning om importrettigheder i februar 2020 i henhold til artikel 2, stk. 2, må ikke overstige 25 % af ansøgerens referencemængde. For ansøgere, der har fremlagt yderligere dokumentation i henhold til artikel 2, stk. 3, fastsættes referencemængden under hensyntagen til denne yderligere dokumentation.

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. februar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. januar 2020.

På Kommissionens vegne

Formand

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2019/2145 af 5. december 2019 om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (EUT L 325 af 16.12.2019, s. 41).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078 af 18. november 2015 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for import af fjerkrækød med oprindelse i Ukraine (EUT L 302 af 19.11.2015, s. 63).


BILAG

Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen kun betragtes som vejledende, idet KN-koderne anvendes i forbindelse med præferenceordningen i dette bilag. Hvor der er anvendt ex KN-kode, bestemmes præferenceordningen ved samtidig anvendelse af KN-koden og en tilhørende beskrivelse.

Løbenummer

KN-koder

Beskrivelse

Importperiode

Mængde i ton (nettovægt)

Gældende told

(EUR/ton)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex 0207 60 21  (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Kød og spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ, fersk, kølet eller frosset. Andre varer af kød, tilberedte eller konserverede af kalkuner og af høns af arten Gallus domesticus

År 2020

Fra 2021

65 033

70 000

0

09.4274

0207 12

Kød og spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ, ikke udskåret, frosset

 

20000

0


(1)  Ferske eller kølede halve eller kvarte perlehøns.


AFGØRELSER

23.1.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 18/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/95

af 22. januar 2020

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 om den europæiske liste over skibsophugningsanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF (1), særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal skibsredere sikre, at skibe, der er bestemt til ophugning, kun ophugges på skibsophugningsanlæg, der er optaget på den europæiske liste over skibsophugningsanlæg, jf. forordningens artikel 16.

(2)

Den europæiske liste er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 (2).

(3)

Letland har meddelt Kommissionen, at et skibsophugningsanlæg (3), der er beliggende på dets område, er blevet godkendt af den kompetente myndighed, jf. artikel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Letland har givet Kommissionen alle de oplysninger, der er relevante for, at det pågældende anlæg kan blive optaget på den europæiske liste. Den europæiske liste bør derfor ajourføres med dette anlæg.

(4)

Litauen har meddelt Kommissionen, at et skibsophugningsanlæg (4), der er beliggende på dets område, er blevet godkendt af den kompetente myndighed, jf. artikel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Litauen har givet Kommissionen alle de oplysninger, der er relevante for, at det pågældende anlæg kan blive optaget på den europæiske liste. Den europæiske liste bør derfor ajourføres med dette anlæg.

(5)

Nederlandene har meddelt Kommissionen, at et skibsophugningsanlæg (5), der er beliggende på dets område, er blevet godkendt af den kompetente myndighed, jf. artikel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Nederlandene har givet Kommissionen alle de oplysninger, der er relevante for, at det pågældende anlæg kan blive optaget på den europæiske liste. Den europæiske liste bør derfor ajourføres med dette anlæg.

(6)

Norge har meddelt Kommissionen, at et skibsophugningsanlæg (6), der er beliggende på dets område, er blevet godkendt af den kompetente myndighed, jf. artikel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Norge har givet Kommissionen alle de oplysninger, der er relevante for, at det pågældende anlæg kan blive optaget på den europæiske liste. Den europæiske liste bør derfor ajourføres med dette anlæg.

(7)

Kommissionen har i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1257/2013 modtaget ansøgninger om optagelse af tre skibsophugningsanlæg (7), der er beliggende i Tyrkiet, på den europæiske liste. Efter at have vurderet de oplysninger og den dokumentation, der er indgivet eller indhentet i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 15, finder Kommissionen, at anlæggene overholder kravene i forordningens artikel 13 med hensyn til at foretage skibsophugning og blive optaget på den europæiske liste. Den europæiske liste bør derfor ajourføres med disse anlæg.

(8)

Belgien og Portugal har meddelt Kommissionen, at gyldighedsperioden for den godkendelse, deres kompetente myndigheder har udstedt til det belgiske henholdsvis portugisiske skibsophugningsanlæg, der er optaget på den europæiske liste (8), er blevet forlænget. Udløbsdatoen for optagelsen af disse anlæg på den europæiske liste bør derfor ajourføres for at afspejle denne forlængelse.

(9)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25 i forordning (EU) nr. 1257/2013 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. januar 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 330 af 10.12.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 af 19. december 2016 om den europæiske liste over skibsophugningsanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe (EUT L 345 af 20.12.2016, s. 119).

(3)  »Galaksis N«, Ltd.

(4)  UAB Demeksa.

(5)  Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

(6)  ADRS Decom Gulen.

(7)  ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ., Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti og EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.

(8)  NV Galloo Recycling Ghent (BE) og Navalria — Docas, Construções e Reparações Navais (PT).


BILAG

»BILAG

DEN EUROPÆISKE LISTE OVER SKIBSOPHUGNINGSANLÆG SOM OMHANDLET I ARTIKEL 16 I FORORDNING (EU) Nr. 1257/2013

DEL A

Skibsophugningsanlæg, der er beliggende i en medlemsstat

Anlæggets navn

Ophugningsmetode

Art og størrelse af de skibe, der kan ophugges

Begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, bl.a. med hensyn til håndtering af farligt affald

Nærmere oplysninger om proceduren for de kompetente myndigheders udtrykkelige eller stiltiende godkendelse af skibsophugningsplanen (1)

Maksimalt årligt skibsophugningsoutput beregnet som summen af vægten, udtrykt i LDT, af de skibe, der er ophugget i et givet år på det pågældende anlæg (2)

Udløbsdato for optagelse på den europæiske liste (3)

BELGIEN

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgien

Tlf. +32 92512521

E-mail: peter.wyntin@galloo.com

Ved kaj (liggeplads), slidske

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 265 meter

Bredde: 37 meter

Dybgang: 12,5 meter

 

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 30 dage

34 000  (4)

31. marts 2025

DANMARK

FAYARD A/S

Kystvejen 100

5330 Munkebo

Danmark

www.fayard.dk

Tlf. +45 75920000

E-mail: fayard@fayard.dk

Tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 415 meter

Bredde: 90 meter

Dybgang: 7,8 meter

Skibsophugningsanlægget er reguleret i overensstemmelse med gældende lovgivning og de betingelser, der er fastsat i miljøtilladelsen af 7. november 2018 udstedt af Kerteminde Kommune. Miljøtilladelsen omfatter betingelser for driftstimer, særlige driftsbetingelser og betingelser for håndtering og opbevaring af affald og indeholder ligeledes en betingelse om, at aktiviteten skal udføres i en tørdok.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage

0 (5)

7. november 2023

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenaa

Danmark

www.fornaes.dk

Tlf. +45 86326393

E-mail: recycling@fornaes.dk

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 150 meter

Bredde: 25 meter

Dybgang: 6 meter

BT: 10 000

Norddjurs Kommune har ret til at henvise farligt affald til miljøgodkendte modtagelsesfaciliteter.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage

30 000  (6)

30. juni 2021

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Danmark

Websted: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/

E-mail: kim@mars-eu.dk

Bedding

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 290 meter Bredde: 90 meter Dybgang: 14 meter

Betingelserne for skibsophugningsanlæggets drift er defineret i miljøtilladelsen af 9. marts 2018 udstedt af Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommune har ret til at henvise farligt affald til miljøgodkendte modtagelsesfaciliteter som fastsat i skibsophugningsanlæggets miljøtilladelse.

Anlægget må ikke opbevare farligt affald i mere end et år.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage

0 (7)

23. august 2023

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Danmark

www.smedegaarden.net

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 170 meter

Bredde: 40 meter

Dybgang: 7,5 meter

 

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage

20 000  (8)

15. september 2021

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

Danmark

Tlf. +45 20699190

Websted:

https://www.stenarecycling.dk/

E-mail: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 40 meter Bredde: 40 meter Dybgang: 10 meter

Betingelserne for skibsophugningsanlæggets drift er defineret i miljøtilladelsen af 5. oktober 2017 udstedt af Esbjerg Kommune.

Esbjerg Kommune har ret til at henvise farligt affald til miljøgodkendte modtagelsesfaciliteter som fastsat i skibsophugningsanlæggets miljøtilladelse.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage

0 (9)

7. februar 2024

ESTLAND

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn,

Estland

Tlf. +372 6102933

Fax nr.: +372 6102444

E-mail: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Flydende ved kajen og i flydedokken

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 197 meter

Bredde: 32 meter

Dybgang: 9,6 meter

BT: 28 000

Affaldstilladelse nr. L.JÄ/327249. Licens til håndtering af farligt affald nr. 0222. Reglerne for Vene-Balti havn, håndbog om skibsophugning MSR-Refonda. Miljøstyringssystem, affaldshåndtering EP 4.4.6-1-13

Dette anlæg kan kun genanvende de farlige materialer, som det har licens til.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 30 dage

21 852  (10)

15. februar 2021

SPANIEN

DDR VESSELS XXI, S.L.

Havnen »El Musel«

Gijón

Spanien

Tlf. +34 630144416

E-mail: abarredo@ddr-vessels.es

Ophugningsrampe

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 169,9 meter

(Skibe, der er større end dette, med nul eller negativ rampebevægelse kan accepteres, afhængigt af resultatet af en detaljeret gennemførlighedsundersøgelse)

Begrænsningerne er fastlagt i den integrerede miljøgodkendelse.

Udtrykkelig godkendelse — Den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er havnekontoret.

0 (11)

28. juli 2020

FRANKRIG

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 Le Trait

Tlf. +33 769791280

E-mail:

patrick@demonaval-recycling.fr

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 140 meter

Bredde: 25 meter

Dybde: 5 meter

Miljømæssige begrænsninger fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

0 (12)

11. december 2022

GARDET & DE BEZENAC Recycling

/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT — GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Frankrig

Tlf. +33 235951634

E-mail: infos@gardet-bezenac.com

Flydende og på bedding

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 150 meter

Bredde: 18 meter

Dybde: 7 meter

LDT: 7 000

Miljømæssige begrænsninger fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

16 000  (13)

30. december 2021

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan — CS 41320 33082 Bordeaux Cedex

Frankrig

Tlf. +33 556905800

E-mail: maintenance@bordeaux-port.fr

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 240 meter

Bredde: 37 meter

Dybde: 17 meter

Miljømæssige begrænsninger fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

18 000  (14)

21. oktober 2021

Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau

Frankrig

Tlf. +33 298011106

E-mail: navaleo@navaleo.fr

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 225 meter

Bredde: 34 meter

Dybde: 27 meter

Miljømæssige begrænsninger fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

5 500  (15)

24. maj 2021

ITALIEN

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 — Genova —

Italien

Tlf. +39 010251561

E-mail:

segreteria@sgdp.it;

sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 350 meter

Bredde: 75 meter

Dybde: 16 meter

BT: 130 000

Begrænsningerne og restriktionerne er fastlagt i den integrerede miljøgodkendelse.

Udtrykkelig godkendelse

38 564  (16)

6. juni 2023

LETLAND

A/S »Tosmares kuģubūvētava«

Ģenerāļa Baloža street 42/44 Liepaja, LV-3402

Letland

Tlf. +371 63401919

E-mail:

shipyard@tosmare.lv

Ved kaj (liggeplads), tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 165 meter

Bredde: 22 meter

Dybde: 7 meter

BT: 12 000

Jf. national tilladelse nr. LI10IB0024.

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

0 (17)

11. juni 2020

»Galaksis N«, Ltd.

Kapsedes 2D,

Liepāja, LV – 3414

Letland

Tlf. +371 29410506

E-mail: galaksisn@inbox.lv

Ved kaj (liggeplads), tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 165 meter

Bredde: 22 meter

Dybde: 7 meter

BT: 12 000

Jf. national tilladelse nr. LI12IB0053

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

0 (18)

17. juli 2024

LITAUEN

UAB APK

Minijos 180 (kaj 133A), LT 93269, Klaipėda,

Litauen

Tlf. +370 46365776

Fax +370 46365776

E-mail: uab.apk@gmail.com

Ved kaj (liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 130 meter

Bredde: 35 meter

Dybde: 10 meter

BT: 3 500

Jf. national tilladelse nr. TL-KL.1-15/2015

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

1 500  (19)

17. marts 2020

UAB Armar

Minijos 180 (kaj 127A, 131A), LT 93269, Klaipėda,

Litauen

Tlf. +370 68532607

E-mail: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

Ved kaj (liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner (kaj 127A):

Længde: 80 meter

Bredde: 16 meter

Dybde: 6 meter

BT: 1 500

Maksimale skibsdimensioner (kaj 131 A):

Længde: 80 meter

Bredde: 16 meter

Dybde: 5 meter

BT: 1 500

Jf. national tilladelse nr. TL-KL.1-16/2015 (kaj 127A)

Jf. national tilladelse nr. TL-KL.1-51/2017 (kaj 131 A)

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

3 910  (20)

17. marts 2020

(kaj 127A)

19. april 2022

(kaj 131 A)

UAB Demeksa

Nemuno g. 42A (kaj 121), LT 93277 Klaipėda

Litauen

Tlf. +370 63069903

E-mail: uabdemeksa@gmail.com

Ved kaj (liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 58 meter

Bredde: 16 meter

Dybde: 5 meter

BT: 3 500

Jf. national tilladelse nr. TL-KL.1-64/2019

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

0 (21)

22. maj 2024

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (kaj 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda,

Litauen

Tlf. +370 46483940/483891

Fax +370 46483891

E-mail: refonda@wsy.lt

Ved kaj (liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 230 meter

Bredde: 55 meter

Dybde: 14 meter

BT: 70 000

Jf. national tilladelse nr. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

20 140  (22)

21. maj 2020

NEDERLANDENE

Damen Verolme Rotterdam B.V.

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

Nederlandene

Tlf. +31 181234353

E-mail: praveen.badloo@damen.com

Tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 405 meter

Bredde: 90 meter

Dybde: 11,6 meter

Anlægget har en driftstilladelse; tilladelsen indeholder begrænsninger og betingelser for en miljømæssigt forsvarlig drift.

Udtrykkelig godkendelse

52 000  (23)

21. juli 2021

Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

Estlandweg 10

4455 SV Nieuwdorp

Nederlandene

Tlf. +31 113351710

E-mail: slf@sagro.nl

Forberedende arbejde langs kajen, løftes på land til ophugning

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 120 meter

Bredde: 20 meter

Dybde: 6 meter

Anlægget har en driftstilladelse; tilladelsen indeholder begrænsninger og betingelser for en miljømæssigt forsvarlig drift.

Udtrykkelig godkendelse

15 000  (24)

28. marts 2024

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel

Nederlandene

Tlf. +31 786736055

E-mail: info@sloperij-nederland.nl

Fortøjning og bedding.

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 200 meter

Bredde: 33 meter

Dybde: 6 meter

Højde: 45 meter (Botlekbridge)

Anlægget har en driftstilladelse; tilladelsen indeholder begrænsninger og betingelser for en miljømæssigt forsvarlig drift.

Forberedende arbejde finder sted langs kajen, indtil skroget kan slæbes op på beddingen ved hjælp af et spil, som har en trækkapacitet på 2 000 ton.

Udtrykkelig godkendelse

9 300  (25)

27. september 2021

NORGE

ADRS Decom Gulen

Anlægsadresse:

Sløvågen 2,

5960 Dalsøyra,

Norge

Kontoradresse:

Statsminister Michelsens vei 38,

5230 Paradis,

Norge

https://adrs.no/

Ved kaj, bedding, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 360 meter

Bredde: ingen begrænsning

Dybde: ingen begrænsning

Jf. national tilladelse nr. 2019.0501.T.

Udtrykkelig godkendelse

0 (26)

1. oktober 2024

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597,

5578 Nedre Vats

Norge

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Ved kaj

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 290 meter

Bredde: ingen begrænsning

Dybde: ingen begrænsning

Jf. national tilladelse nr. 2005.0038.T.

Udtrykkelig godkendelse

31 000  (27)

28. januar 2024

Green Yard AS

Angholmen,

4485 Feda,

Norge

www.greenyard.no

Tørdok (indendørs), bedding

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 230 meter

Bredde: 25 meter

Dybde: 20 meter

Jf. national tilladelse nr. 2018.0833.T.

Større demonteringsoperationer skal foregå indendørs.

De eneste ophugnings- og opskæringsaktiviteter, der er tilladt udendørs i fri luft, er mindre operationer, som er nødvendige for få skibene til at kunne være i indendørsanlægget. Se tilladelsen for yderligere oplysninger.

Udtrykkelig godkendelse

0 (28)

28. januar 2024

Kvaerner AS (Stord)

Eldøyane 59,

5411 Stord,

Norge

www.kvaerner.com

Ved kaj (liggeplads), tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 230 meter

Bredde: ingen begrænsning

Dybde: ingen begrænsning

Jf. national tilladelse nr. 2013.0111.T.

Udtrykkelig godkendelse

43 000  (29)

28. januar 2024

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund,

Norge

www.lutelandetoffshore.com

Ved kaj

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: ingen begrænsning

Bredde: ingen begrænsning

Dybde: ingen begrænsning

Jf. national tilladelse

nr. 2014.0646.T

Udtrykkelig godkendelse

14 000  (30)

28. januar 2024

Norscrap West AS

Hanøytangen 122,

5310 Hauglandhella,

Norge

www.norscrap.no

Ved kaj, flydende bedding, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 150 meter

Bredde: 34 meter

Dybde: ingen begrænsning

Jf. national tilladelse nr. 2017.0864.T.

Maksimalt 8 000 LDT på flydende bedding. Skibe på over 8 000 LDT kræver reduktion inden de trækkes i beddingen

Udtrykkelig godkendelse

4 500  (31)

1. marts 2024

PORTUGAL

Navalria — Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro

Portugal

Tlf. +351 234378970, +351 232767700

E-mail: info@navalria.pt

Tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 104 meter

Bredde: 6,5 meter

Dybgang: 6,5 meter

Betingelserne for driften er fastlagt i de specifikationer, der er knyttet som bilag til afsnit AL nr. 5/2015/CCDRC af 26. januar 2016.

Dekontaminering og ophugning finder sted på et vandret plan og et skråt plan, afhængigt af skibets størrelse. Det vandrette plan har en nominel kapacitet på 700 ton. Det skrå plan har en nominel kapacitet på 900 ton.

Udtrykkelig godkendelse

1 900  (32)

26. juli 2020

FINLAND

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, FI-21110 Naantali

Finland

Tlf. +358 244511

E-mail try@turkurepairyard.com

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 250 meter

Bredde: 40 meter

Dybgang: 7,9 meter

Begrænsningerne er fastlagt i den nationale miljøtilladelse.

Udtrykkelig godkendelse

20 000  (33)

1. oktober 2023

DET FORENEDE KONGERIGE

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

Det Forenede Kongerige

Tlf. +44 1642806080

E-mail: info@ableuk.com

Ophugning af skibe og dertil knyttet behandling godkendt ved tørdok og liggeplads

Alle skibe inden for de dimensioner, der er godkendt i tilladelsen.

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 337,5 meter

Bredde: 120 meter

Dybgang: 6,65 meter

Anlægget har en plan for skibsophugningsanlæg, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Anlægget er godkendt ved en tilladelse (ref. EPR/VP3296ZM), der begrænser driften og pålægger anlæggets operatør visse betingelser.

Udtrykkelig godkendelse

66 340  (34)

6. oktober 2020

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

Kontaktoplysninger:

Tlf. +44 1314543380

E-mail:

leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk

Ophugning af skibe og dertil knyttet behandling godkendt ved tørdok og liggeplads

Alle skibe op til maksimalt 7 000 ton

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 165 meter

Bredde: 21 meter

Dybgang: 7,7 meter

Anlægget har en plan for skibsophugningsanlæg, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1257/2013. Anlægget er godkendt ved en licens (ref. WML L 1157331), der begrænser driften og pålægger anlæggets operatør visse betingelser.

Udtrykkelig godkendelse

7 275  (35)

2. november 2022

Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen's Island

Belfast

BT3 9DU

Det Forenede Kongerige

Tlf. +44 2890458456

E-mail: trevor.hutchinson@harland-wolff.com

Ophugning af skibe og dertil knyttet behandling godkendt ved tørdok og liggeplads

Alle skibe med de dimensioner, der er angivet i den vedtagne arbejdsplan.

Maksimale skibsdimensioner:

Den vigtigste dok (den største) er 556 m × 93 m × 1,2 m DWT og kan tage fartøjer op til denne størrelsesorden. Denne største tørdok er på 1,2 mio. DWT.

Anlægget har en plan for skibsophugningsanlæg, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Anlægget er godkendt ved en tilladelse til affaldshåndtering (LN/07/21/V2), der begrænser driften og pålægger anlæggets operatør visse betingelser.

Udtrykkelig godkendelse

13 200  (36)

3. august 2020

Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Swansea

Wales

SA1 1LY

Det Forenede Kongerige

Tlf. +44 1792654592

E-mail: info@swanseadrydocks.com

Ophugning af skibe og dertil knyttet behandling godkendt ved tørdok og liggeplads

Alle skibe inden for de dimensioner, der er godkendt i tilladelsen.

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 200 meter

Bredde: 27 meter

Dybgang: 7 meter

Anlægget har en plan for skibsophugningsanlæg, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Anlægget er godkendt ved en tilladelse (ref. EPR/UP3298VL), der begrænser driften og pålægger anlæggets operatør visse betingelser.

Udtrykkelig godkendelse

7 275  (37)

2. juli 2020

DEL B

Skibsophugningsanlæg, der er beliggende i et tredjeland

Anlæggets navn

Ophugningsmetode

Art og størrelse af de skibe, der kan ophugges

Begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, bl.a. med hensyn til håndtering af farligt affald

Nærmere oplysninger om proceduren for de kompetente myndigheders udtrykkelige eller stiltiende godkendelse af skibsophugningsplanen (38)

Maksimalt årligt skibsophugningsoutput beregnet som summen af vægten, udtrykt i LDT, af de skibe, der er ophugget i et givet år på det pågældende anlæg (39)

Udløbsdato for optagelse på den europæiske liste (40)

TYRKIET

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 22 Aliağa,

İzmir 35800,

Tyrkiet

Tlf. +90 2326182165

E-mail: info@isiksangemi.com

Landinger

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: ingen begrænsning

Bredde: 75 meter

Dybgang: 17 meter

Anlægget har en tilladelse og et godkendelsescertifikat til ophugning af skibe, der er udstedt af hhv. ministeriet for miljø og byplanlægning og ministeriet for transport, havspørgsmål og kommunikation, og som indeholder begrænsninger og betingelser for anlæggets drift.

Farligt affald håndteres af SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), der opererer under den nødvendige licens udstedt af ministeriet for miljø og byplanlægning.

Stiltiende godkendelse

Skibsophugningsplanen (SRP) er en del af en række dokumenter, undersøgelser og tilladelser/licenser, der indgives til de kompetente myndigheder for at opnå tilladelse til at ophugge skibe. SRP er hverken udtrykkeligt godkendt eller afvist som et selvstændigt dokument.

91 851  (41)

7. juli 2024

EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 10 Aliağa,

Izmir 35800,

Tyrkiet

Tlf. +90 2326182162

E-mail: pamirtaner@egecelik.com

Landinger

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: ingen begrænsning

Bredde: 50 meter

Dybgang: 15 meter

Anlægget har en tilladelse og et godkendelsescertifikat til ophugning af skibe, der er udstedt af hhv. ministeriet for miljø og byplanlægning og ministeriet for transport, havspørgsmål og kommunikation, og som indeholder begrænsninger og betingelser for anlæggets drift.

Farligt affald håndteres af SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), der opererer under den nødvendige licens udstedt af ministeriet for miljø og byplanlægning.

Stiltiende godkendelse

Skibsophugningsplanen (SRP) er en del af en række dokumenter, undersøgelser og tilladelser/licenser, der indgives til de kompetente myndigheder for at opnå tilladelse til at ophugge skibe. SRP er hverken udtrykkeligt godkendt eller afvist som et selvstændigt dokument.

55 503  (42)

12. februar 2025

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET

LTD.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 3-4 Aliağa,

Izmir 35800,

Tyrkiet

Tlf. +90 2326182030

E-mail: info@leyal.com.tr

Landinger

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: ingen begrænsning

Bredde: 100 meter

Dybgang: 15 meter

Anlægget har en tilladelse og et godkendelsescertifikat til ophugning af skibe, der er udstedt af hhv. ministeriet for miljø og byplanlægning og ministeriet for transport, havspørgsmål og kommunikation, og som indeholder begrænsninger og betingelser for anlæggets drift.

Farligt affald håndteres af SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), der opererer under den nødvendige licens udstedt af ministeriet for miljø og byplanlægning.

Stiltiende godkendelse

Skibsophugningsplanen (SRP) er en del af en række dokumenter, undersøgelser og tilladelser/licenser, der indgives til de kompetente myndigheder for at opnå tilladelse til at ophugge skibe. SRP er hverken udtrykkeligt godkendt eller afvist som et selvstændigt dokument.

55 495  (43)

9. december 2023

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 25 Aliağa,

Izmir 35800,

Tyrkiet

Tlf. +90 2326182065

E-mail: demtas@leyal.com.tr

Landinger

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: ingen begrænsning

Bredde: 63 meter

Dybgang: 15 meter

Anlægget har en tilladelse og et godkendelsescertifikat til ophugning af skibe, der er udstedt af hhv. ministeriet for miljø og byplanlægning og ministeriet for transport, havspørgsmål og kommunikation, og som indeholder begrænsninger og betingelser for anlæggets drift.

Farligt affald håndteres af SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), der opererer under den nødvendige licens udstedt af ministeriet for miljø og byplanlægning.

Stiltiende godkendelse

Skibsophugningsplanen (SRP) er en del af en række dokumenter, undersøgelser og tilladelser/licenser, der indgives til de kompetente myndigheder for at opnå tilladelse til at ophugge skibe. SRP er hverken udtrykkeligt godkendt eller afvist som et selvstændigt dokument.

50 350  (44)

9. december 2023

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 23 Aliağa,

Izmir 35800,

Tyrkiet

Tlf. +90 2326182105

E-mail: oge@ogegemi.com

www.ogegemi.com

Landinger

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: ingen begrænsning

Bredde: 70 meter

Dybgang: 15 meter

Anlægget har en tilladelse og et godkendelsescertifikat til ophugning af skibe, der er udstedt af hhv. ministeriet for miljø og byplanlægning og ministeriet for transport, havspørgsmål og kommunikation, og som indeholder begrænsninger og betingelser for anlæggets drift.

Farligt affald håndteres af SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), der opererer under den nødvendige licens udstedt af ministeriet for miljø og byplanlægning.

Stiltiende godkendelse

Skibsophugningsplanen (SRP) er en del af en række dokumenter, undersøgelser og tilladelser/licenser, der indgives til de kompetente myndigheder for at opnå tilladelse til at ophugge skibe. SRP er hverken udtrykkeligt godkendt eller afvist som et selvstændigt dokument.

62 471  (45)

12. februar 2025

Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 8-9 Aliağa,

Izmir 35800,

Tyrkiet

Tlf. +90 2326182092

E-mail: info@sokship.com

Landinger

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: ingen begrænsning

Bredde: 90 meter

Dybgang: 15 meter

Anlægget har en tilladelse og et godkendelsescertifikat til ophugning af skibe, der er udstedt af hhv. ministeriet for miljø og byplanlægning og ministeriet for transport, havspørgsmål og kommunikation, og som indeholder begrænsninger og betingelser for anlæggets drift.

Farligt affald håndteres af SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), der opererer under den nødvendige licens udstedt af ministeriet for miljø og byplanlægning.

Stiltiende godkendelse

Skibsophugningsplanen (SRP) er en del af en række dokumenter, undersøgelser og tilladelser/licenser, der indgives til de kompetente myndigheder for at opnå tilladelse til at ophugge skibe. SRP er hverken udtrykkeligt godkendt eller afvist som et selvstændigt dokument.

66 167  (46)

12. februar 2025

USA

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

USA

Tlf. 9568312299

E-mail: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Ved kaj (liggeplads), slidske

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 335 meter Bredde: 48 meter Dybgang: 9 meter

De betingelser, hvorunder anlægget er godkendt til drift, er defineret i tilladelser, certifikater og godkendelser, der er udstedt til anlægget af den amerikanske miljøstyrelse (EPA), Texas Commission of Environmental Quality, Texas General Land Office og den amerikanske kystvagt.

Toxic Substances Control Act (den amerikanske lov om kontrol med giftige stoffer) forbyder import til USA af fartøjer under fremmed flag, der indeholder PCB i koncentrationer på over 50 ppm.

Anlægget har to beddinger med ramper til endelig ophugning af fartøjer (den østlige og den vestlige bedding). Skibe, der fører en EU-medlemsstats flag, ophugges udelukkende på den østlige beddingsrampe.

Der er i øjeblikket ingen procedure i den amerikanske lovgivning vedrørende godkendelse af skibsophugningsplaner

120 000  (47)

9. december 2023


(1)  Jf. artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe.

(2)  Jf. artikel 32, stk. 1, litra a), tredje punktum, i forordning (EU) nr. 1257/2013.

(3)  Udløbsdatoen for optagelse på den europæiske liste svarer til udløbsdatoen for den tilladelse eller godkendelse, der er givet til anlægget i medlemsstaten.

(4)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 50 000 LDT pr. år.

(5)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 30 000 LDT pr. år.

(6)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 50 000 LDT pr. år.

(7)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 200 000 LDT pr. år.

(8)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 50 000 LDT pr. år.

(9)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 45 000 LDT pr. år.

(10)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 15 000 LDT pr. år.

(11)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 60 000 LDT pr. år.

(12)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 15 000 LDT pr. år.

(13)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 18 000 LDT pr. år.

(14)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 23 000 LDT pr. år.

(15)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 10 000 LDT pr. år.

(16)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 60 000 LDT pr. år.

(17)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 15 000 LDT pr. år.

(18)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 10 000 LDT pr. år.

(19)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 30 000 LDT pr. år.

(20)  Anlægget er ifølge sine tilladelser godkendt til at ophugge maksimalt 12 000 LDT pr. år (6 000 LDT pr. kaj).

(21)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 10 000 LDT pr. år.

(22)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 45 000 LDT pr. år.

(23)  Anlægget har ifølge sin tilladelse en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 100 000 LDT pr. år.

(24)  Anlægget har ifølge sin tilladelse en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 100 000 LDT pr. år.

(25)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 45 000 LDT pr. år.

(26)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 75 000 LDT pr. år.

(27)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 75 000 LDT pr. år.

(28)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 30 000 LDT pr. år.

(29)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 85 000 LDT pr. år.

(30)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 200 000 LDT pr. år.

(31)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 100 000 LDT pr. år.

(32)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 5 000 LDT pr. år.

(33)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 40 000 LDT pr. år.

(34)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 230 000 LDT pr. år.

(35)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 7 275 LDT pr. år.

(36)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 300 000 LDT pr. år.

(37)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 74 999 LDT pr. år.

(38)  Jf. artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe.

(39)  Jf. artikel 32, stk. 1, litra a), tredje punktum, i forordning (EU) nr. 1257/2013.

(40)  Optagelse af et skibsophugningsanlæg, der er beliggende i et tredjeland, på den europæiske liste er gyldig for en periode på fem år fra datoen for ikrafttrædelse af Kommissionens relevante gennemførelsesafgørelse, der giver mulighed for optagelse af dette anlæg, medmindre andet er anført.

(41)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 120 000 LDT pr. år.

(42)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 60 000 LDT pr. år.

(43)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 80 000 LDT pr. år.

(44)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 60 000 LDT pr. år.

(45)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 90 000 LDT pr. år.

(46)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 100 000 LDT pr. år.

(47)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 120 000 LDT pr. år.«