ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 327

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
17. december 2019


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2152 af 27. november 2019 om europæisk erhvervsstatistik og om ophævelse af ti retsakter på området erhvervsstatistik ( 1 )

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2153 af 16. december 2019 om Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 319/2014

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2154 af 16. december 2019 om åbning for 2020 af et toldkontingent ved import til Den Europæiske Union af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014

66

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2019/2155 af 5. december 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1163/2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2019/37)

70

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/2156 af 7. oktober 2019 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det associeringsråd, der er oprettet ved Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side, til vedtagelsen af en henstilling om godkendelse af forlængelsen af handlingsplanen EU-Marokko om gennemførelse af den fremskredne status (2013-2017)

75

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/2157 af 10. december 2019 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2020 til den 25. januar 2025

78

 

*

Den Europæiske Centralbanks Afgørelse (EU) 2019/2158 af 5. december 2019 om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer (ECB/2019/38)

99

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Associeringsrådet EU-Marokkos henstilling nr. 1/2019 af 4. december 2019 om godkendelse af forlængelsen med to år af handlingsplanen EU-Marokko om gennemførelse af den fremskredne status (2013-2017) [2019/2159]

108

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/902 af 30. maj 2016 om fastlæggelse af konklusionerne om den bedste tilgængelige teknik (BAT-konklusioner) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU i forbindelse med spildevands- og luftrensning og styringssystemer i den kemiske sektor ( EUT L 152 af 9.6.2016 )

109

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

17.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/2152

af 27. november 2019

om europæisk erhvervsstatistik og om ophævelse af ti retsakter på området erhvervsstatistik

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af statistiske oplysninger om de økonomiske aktiviteter i medlemsstaternes virksomheder har hidtil været baseret på en række individuelle retsakter. Disse retsakter dækker konjunkturstatistik og erhvervsstrukturstatistik og statistik over produktion, handel med varer og tjenesteydelser inden for og uden for Unionen (international handel), udenlandske datterselskaber, forskning og udvikling (FoU), innovation samt anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og e-handel. Endvidere blev der ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 (3) fastlagt en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål i Unionen.

(2)

Denne struktur baseret på individuelle retsakter tilvejebringer ikke den nødvendige konsistens mellem de individuelle statistiske områder, ligesom den heller ikke fremmer en integreret tilgang til udvikling, udarbejdelse og formidling af erhvervsstatistik. For så vidt angår denne forordning bør europæisk erhvervsstatistik også omfatte FoU-statistik inden for den videregående uddannelsessektor, den offentlige sektor og private nonprofitsektorer. En fælles retlig ramme bør fastlægges for at sikre konsistens på tværs af de forskellige europæiske erhvervsstatistikker og lette integrationen af de tilhørende statistiske processer.

(3)

Bedre integrerede statistiske processer, der er baseret på fælles metodiske principper, definitioner og kvalitetskriterier, bør føre til harmoniserede statistikker over Unionens erhvervssektors struktur, økonomiske aktiviteter, transaktioner og resultater, som er tilstrækkelig relevante og detaljerede til at opfylde brugerbehov.

(4)

EuroGroups-registret har til formål at sikre, at EU-retningslinjer, såsom Kommissionens henstilling 2003/361/EF (4), der er relevante for europæisk erhvervsstatistik, kan følges mere effektivt, navnlig med hensyn til identifikation af uafhængige virksomheder som defineret i artikel 3 i nævnte henstilling. Sådanne retningslinjer er nødvendige for at styrke retssikkerheden og forudsigeligheden i erhvervslivet og for at skabe lige vilkår for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Unionen.

(5)

Internationale retningslinjer, såsom Frascatimanualen, der vedrører FoU-statistik, og Oslomanualen, der vedrører innovationsdata, samt internationale aftaler, som er vedtaget af De Forenede Nationer, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, Den Internationale Valutafond og andre internationale og overnationale organisationer, er relevante for europæisk erhvervsstatistik. Sådanne retningslinjer bør så vidt muligt følges ved udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af EU-statistik og inden for den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre for at sikre, at EU-statistik er sammenlignelige med statistik, som sammenstilles af Unionens vigtigste internationale partnere. Unionens standarder, aftaler og retningslinjer bør dog anvendes konsekvent ved indsamlingen af data til europæisk erhvervsstatistik for så vidt angår emnerne FoU-input og innovation.

(6)

Den administrative byrde for virksomheder, navnlig for SMV'er, bør være så begrænset som muligt, idet andre datakilder end undersøgelser så vidt muligt bør tages i betragtning. For at lette den byrde, der hviler på virksomhederne, bør det være muligt at fastsætte forskellige krav til dataene afhængigt af størrelsen og betydningen af virksomhedernes økonomi i medlemsstaterne.

(7)

I det europæiske statistiske systems (ESS') vision for 2020 fastslås det, at data skal anvendes på tværs af statistiske områder, så nye fænomener (f.eks. globalisering) bedre kan analyseres, og EU-politikker med stor indvirkning bedre kan understøttes. Dataoutputtet bør være baseret på effektive og robuste statistiske processer i ESS. Det bredere anvendelsesområde for den fælles retlige ramme for erhvervsstatistik bør åbne mulighed for integrering af indbyrdes afhængige produktionsprocesser, der trækker på flere forskellige kilder.

(8)

Programmet for modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik, der blev vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1297/2008/EF (5) og løb fra 2009 til 2013, var rettet mod at hjælpe med at tilpasse erhvervs- og handelsstatistikken til nye databehov og justere systemet for udarbejdelse af erhvervsstatistikker. Konklusionerne og anbefalingerne fra dette program vedrørende prioriteter og nye indikatorsæt, strømlining af rammerne for erhvervsrelateret statistik, mere effektiv udarbejdelse af erhvervs- og handelsstatistik og modernisering af statistik over varehandel inden for Unionen bør omsættes til retligt bindende bestemmelser.

(9)

Der er behov for en mere fleksibel tilgang inden for rammerne af europæisk erhvervsstatistik, således at der bliver mulighed for tilpasninger af den metodiske udvikling og en rettidig reaktion på nyopståede og behørigt begrundede brugerbehov for data som følge af de omskiftelige økonomiske forhold og det stadig mere globaliserede og komplekse erhvervsliv. Sådanne fremtidige tilpasninger bør understøttes af passende cost-benefit-analyser, og de deraf følgende nye datakrav bør ikke medføre væsentlige yderligere omkostninger eller byrder for medlemsstaterne eller respondenterne.

(10)

De nationale statistiske virksomhedsregistres og EuroGroups-registrets rolle som grundlæggende infrastruktur for indsamling og sammenstilling af data til europæisk erhvervsstatistik bør styrkes. De nationale statistiske virksomhedsregistre bør anvendes som den vigtigste informationskilde til statistisk analyse af virksomhedspopulationen og dens demografi, til definition af undersøgelsespopulationen og til etablering af forbindelse til administrative datakilder.

(11)

For at sikre de nationale statistiske virksomhedsregistres og EuroGroups-registrets rolle bør der fastlægges og indføres en unik identifikator for alle relevante enheder.

(12)

Den korrekte afgrænsning af koncerner i EuroGroups-registret ved hjælp af rettidige og pålidelige data bør opnås ved at anvende harmoniserede kriterier og regelmæssig opdatering af oplysningerne om kontrolrelationer mellem juridiske enheder, der er en del af koncerner.

(13)

For at forbedre effektiviteten i de statistiske produktionsprocesser i ESS og lette statistikbyrden for respondenterne bør de nationale statistikmyndigheder have ret til hurtig og gratis adgang til alle nationale administrative registre og til at anvende disse registre og integrere dem i statistikker i det omfang, det er nødvendigt for at udvikle, udarbejde og formidle europæisk erhvervsstatistik, i overensstemmelse med artikel 17a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (6).

(14)

Ved forordning (EF) nr. 223/2009 er der fastlagt en referenceramme for europæisk statistik. I henhold hertil skal principperne om faglig uafhængighed, upartiskhed, objektivitet, pålidelighed, statistisk fortrolighed og omkostningseffektivitet navnlig overholdes.

(15)

Med henblik på at udvikle, udarbejde og formidle national eller europæisk erhvervsstatistik eller forbedre kvaliteten af europæisk erhvervsstatistik bør de nationale statistikmyndigheder, der udarbejder erhvervsstatistik og vedligeholder den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre, kunne udveksle og have adgang til mikrodata. Udveksling af mikrodata bør begrænses til behørigt begrundede tilfælde.

(16)

Tilvejebringelsen af en yderligere datakilde, som er baseret på udveksling af mikrodata om eksport af varer inden for Unionen, øger sammen med muligheden for at anvende innovative metoder medlemsstaternes fleksibilitet ved sammenstilling af statistik over varehandel inden for Unionen, hvilket gør det muligt for medlemsstaterne at lette virksomhedernes indberetningsbyrde. Formålet med udvekslingen er effektiv udvikling, udarbejdelse og formidling af statistik over international handel med varer og forbedring af kvaliteten af sådan statistik.

(17)

Forhandlingen, gennemførelsen og revisionen af handels- og investeringsaftaler mellem Unionen og tredjelande eller på multilateralt plan kræver, at de nødvendige statistiske oplysninger om medlemsstaternes handel med tredjelande stilles til rådighed for Kommissionen.

(18)

Der bør opretholdes en tæt forbindelse mellem systemet til indsamling af statistiske oplysninger og de skatte- og afgiftsmæssige formaliteter vedrørende merværdiafgift, som findes i forbindelse med handelen med varer mellem medlemsstaterne. Med henblik på statistik over varehandel inden for Unionen gør denne forbindelse det navnlig muligt at identificere eksportører og importører og kontrollere kvaliteten af de indsamlede oplysninger.

(19)

Grænseoverskridende varebevægelser, især fra eller til tredjelande, er undergivet toldtilsyn i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (7). Toldmyndighederne opbevarer eller har adgang til oplysninger eller optegnelser vedrørende sådanne bevægelser. Oplysninger eller optegnelser, der er knyttet til eller baseret på toldangivelser, bør anvendes til udarbejdelse af statistik over handelen med varer inden for Unionen.

(20)

For at kunne udarbejde statistik over international handel med varer og forbedre kvaliteten af denne statistik bør de nationale statistikmyndigheder i medlemsstaterne udveksle oplysninger om import og eksport af varer, der involverer toldmyndighederne i mere end én medlemsstat. For at sikre en harmoniseret sammenstilling af statistik bør det være obligatorisk at udveksle disse mikrodata mellem de nationale statistikmyndigheder.

(21)

For at sikre kvaliteten og sammenligneligheden af europæisk erhvervsstatistik eller nationalregnskaber i overensstemmelse med begreberne og metoden i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (8) bør det være tilladt at udveksle fortrolige data mellem de berørte medlemsstaters nationale statistikmyndigheder, deres respektive nationale centralbanker, Den Europæiske Centralbank (ECB) og Kommissionen (Eurostat) alene til statistiske formål.

(22)

For at kunne udføre sine opgaver i henhold til traktaterne, navnlig opgaver vedrørende det indre markeds funktion, bør Kommissionen råde over fuldstændige, ajourførte og pålidelige oplysninger om produktionen af varer og tjenesteydelser i Unionen og om internationale handelsstrømme. Virksomheder har også brug for sådanne oplysninger til overvågning af deres markeder og den internationale dimension af disse markeder.

(23)

Medlemsstaterne eller de nationale kompetente myndigheder bør bestræbe sig på at forenkle indsamlingen af data fra europæiske virksomheder i det omfang, det er muligt. De nationale statistikmyndigheder bør tage hensyn til de seneste digitale udviklinger på det tidspunkt, hvor instrumenterne og metoderne til indsamling af data til statistik fastlægges, og bør opfordres til at gennemføre innovative tilgange.

(24)

Der er behov for erhvervsstatistik efter erhvervssektor for at kunne måle produktiviteten hos Unionens virksomheder. Der er navnlig en stigende efterspørgsel efter statistik om servicesektoren, som er den mest dynamiske sektor i moderne økonomier, specielt hvad angår denne sektors potentiale for vækst og jobskabelse og i lyset af forbindelserne til fremstillingssektoren. Denne tendens forstærkes yderligere af udviklingen af nye digitale tjenester. Den stigende efterspørgsel efter statistik gælder også for de kreative og kulturelle industrier som anført i Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2016 om en sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier (9). Statistik over handelen med tjenesteydelser er afgørende for overvågningen af, hvordan det indre marked for tjenesteydelser og det digitale indre marked fungerer, og vurderingen af, hvilke konsekvenser hindringer har for handelen med tjenesteydelser.

(25)

Forordning (EF) nr. 223/2009 er referencerammen for nærværende forordning, herunder med hensyn til beskyttelse af fortrolige data. Da der i forbindelse med statistikker over international handel med varer er tale om meget detaljerede oplysninger, kræves der imidlertid særlige regler med hensyn til fortrolighed. Det er nødvendigt, at en importør eller eksportør af varer indgiver en anmodning til den nationale statistikmyndighed om, at statistiske resultater, som gør det muligt indirekte at identificere en sådan importør eller eksportør, ikke videregives. Den nationale statistikmyndighed bør anse anmodningen for begrundet, såfremt de statistiske resultater gør det muligt indirekte at identificere importøren eller eksportøren. Ellers bør den nationale statistikmyndighed kunne formidle de statistiske resultater i en form, som gør det muligt indirekte at identificere importøren eller eksportøren.

(26)

For at overvåge fremskridtene hen imod de mål, der er fastsat i Europa 2020-strategien på medlemsstats- og EU-plan, kræves der harmoniseret statistik over Unionens økonomi vedrørende klimaændringer og ressourceeffektivitet, FoU, innovation, informationssamfundet, dækkende både markedsmæssige og ikkemarkedsmæssige aktiviteter, og erhvervslivet som helhed, navnlig erhvervsdemografi og beskæftigelse i forbindelse med markedsmæssige aktiviteter. Sådanne oplysninger gør det muligt for beslutningstagerne træffe velunderbyggede politikbeslutninger med henblik på at udvikle en økonomi, der er baseret på viden og innovation, forbedre SMV'ers adgang til det indre marked, fremme iværksætteri og forbedre bæredygtighed og konkurrenceevne.

(27)

Statistik over innovations- og FoU-aktiviteter er nødvendige for udviklingen og overvågningen af politikker, der har til formål at styrke medlemsstaternes konkurrenceevnen og øge deres potentiale for intelligent vækst og beskæftigelse på mellemlang og lang sigt. En voksende digitale økonomi og den øgede anvendelse af IKT er også blandt de vigtigste drivkræfter for konkurrenceevne og vækst i Unionen, og der er behov for statistik for at understøtte de relevante strategier og politikker, herunder fuldførelsen af det digitale indre marked.

(28)

Erhvervsstatistikker er også nødvendige for sammenstillingen af national- og regionalregnskaber i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 549/2013.

(29)

Pålidelig og rettidig statistik er nødvendig for at kunne aflægge rapport om den økonomiske udvikling i hver medlemsstat inden for rammerne af Unionens økonomiske politik. ECB har brug for hurtigt tilgængelig konjunkturstatistik til vurdering af den økonomiske udvikling i medlemsstaterne som led i den fælles monetære politik.

(30)

Samtidig med at princippet om at levere erhvervsstatistik vedrørende hele økonomien fastholdes, bør datakravene i videst muligt omfang tage hensyn til forenklingsforanstaltninger med henblik på at lette byrden for virksomhedernes økonomi i relativt små medlemsstater i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Yderligere krav bør ikke pålægge respondenterne en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde.

(31)

Internationale standarder såsom initiativet Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) og statistiske eller tekniske standarder, der udarbejdes inden for ESS, såsom standarder for metadata og validering bør i relevant omfang også anvendes til europæisk erhvervsstatistik. Udvalget for det Europæiske Statistiske System har godkendt en ESS-standard for kvalitetsrapporter i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EF) nr. 223/2009. Disse standarder bør bidrage til harmoniseringen af kvalitetssikring og rapportering i henhold til nærværende forordning.

(32)

For at tage højde for den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at ændre typerne af statistiske oplysninger, at yderligere specificere enkelthederne for de statistiske oplysninger, der skal forelægges af skatte- og toldmyndighederne i overensstemmelse med henholdsvis bilag V og VI, og at ændre de detaljerede emner, der er angivet i bilag I og denne forordning, ved at reducere dækningsgraden for eksport af varer inden for Unionen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (10). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(33)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning for så vidt angår detaljerne for variablerne samt foranstaltningerne vedrørende format, sikkerhed og fortrolighed og proceduren for udveksling af fortrolige data med henblik på den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre, ordningerne for, indholdet af og fristerne for fremsendelsen af rapporter om metadata og kvalitet, standarderne for fremsendelse af data og metadata og indrømmelse af undtagelser fra kravene i denne forordning eller fra de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der vedtages i medfør heraf, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Kommissionen bør med samme formål tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår specificering af ordningerne for adgangen til og udvekslingen af visse administrative registre samt foranstaltningerne vedrørende format, sikkerhed og fortrolighed og proceduren for udveksling af fortrolige data med henblik på statistik over varehandel inden for Unionen, specifikationerne for de relevante metadata, tidsplanen, ordningerne for indsamling og sammenstilling af statistiske oplysninger over eksport af varer inden for Unionen, der forelægges importmedlemsstaten, ordningerne for anvendelse af dækningsgraden for den samlede eksport af varer inden for Unionen med hensyn til referenceperioden, fastlæggelse af de tekniske specifikationer vedrørende de statistiske dataelementer for de statistiske oplysninger om varehandelen inden for Unionen, og som skal forelægges importmedlemsstaten, og de tilhørende forenklinger. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (11).

(34)

Kommissionen bør, hvor det er hensigtsmæssigt, foretage cost-benefit-analyser og sikre, at de foranstaltninger, som den foreslår, ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne, særlig SMV'er, en væsentlig yderligere omkostning eller byrde, under hensyntagen til de forventede fordele for brugerne, og at de fører til en forbedring af statistikkens kvalitet.

(35)

Kommissionen bør kunne indrømme undtagelser fra anvendelsen af denne forordning eller fra delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget i henhold til denne, hvor en sådan anvendelse medfører større tilpasninger af et nationalt statistisk system i en medlemsstat for så vidt angår tilrettelæggelse af yderligere undersøgelser eller gennemførelse af større tilpasninger af dens statistiske produktionssystem for at tilpasse sig nye datakilder eller muliggøre en kombination af forskellige kilder.

(36)

Hvor der er behov for nye datakrav eller for forbedringer af de datasæt, der er omfattet af denne forordning, bør Kommissionen kunne iværksætte pilotundersøgelser, der skal gennemføres af medlemsstaterne på frivillig basis. Som en prioritet bør Kommissionen kunne iværksætte pilotundersøgelser, der omfatter international handel med tjenesteydelser, fast ejendom, finansielle indikatorer og miljø og klima.

(37)

Målet for denne forordning, nemlig fastsættelse af en fælles ramme for europæisk erhvervsstatistik, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af harmonisering og sammenlignelighed bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(38)

Foranstaltningerne i denne forordning bør erstatte foranstaltningerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 48/2004 (12), (EF) nr. 638/2004 (13), (EF) nr. 808/2004 (14), (EF) nr. 716/2007 (15), (EF) nr. 177/2008, (EF) nr. 295/2008 (16) og (EF) nr. 471/2009 (17), Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1608/2003/EF (18) og Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 (19) og (EF) nr. 1165/98 (20). Disse retsakter bør derfor ophæves.

(39)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (21).

(40)

Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet hørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

Generelle bestemmelser

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges der en fælles retlig ramme for:

a)

udvikling, udarbejdelse og formidling af europæisk erhvervsstatistik som omhandlet i artikel 2, stk. 1

b)

den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Europæisk erhvervsstatistik omfatter:

a)

de statistiske enheders struktur, økonomiske aktiviteter og resultater, deres FoU- og innovationsaktiviteter, deres anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og e-handel samt globale værdikæder. I denne forordning omfatter europæisk erhvervsstatistik også FoU-statistik inden for den videregående uddannelsessektor, den offentlige sektor og private nonprofitsektorer

b)

produktionen af færdigvarer og tjenesteydelser og den internationale handel med varer og tjenesteydelser.

2.   Den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre omfatter de nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret samt udvekslingen af data mellem dem i overensstemmelse med artikel 10.

3.   De nationale statistiske virksomhedsregistre, der er omhandlet i stk. 2, omfatter:

a)

alle firmaer, som udøver økonomiske aktiviteter, der bidrager til bruttonationalproduktet (BNP), og deres lokale enheder

b)

de juridiske enheder, som disse firmaer består af

c)

for de firmaer, som på grund af deres størrelse har en væsentlig indflydelse, og hvis faglige enhed har en væsentlig indflydelse på de aggregerede (nationale) data, enten:

i)

den faglige enhed og størrelsen af hver faglig enhed, som disse firmaer består af, eller

ii)

NACE-koden for de pågældende firmaers biaktiviteter som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (22) og størrelsen af hver af disse biaktiviteter

d)

koncerner, som de pågældende firmaer tilhører.

4.   EuroGroups-registret omfatter følgende enheder, der er defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 (23):

a)

alle firmaer, som udøver økonomiske aktiviteter, der bidrager til BNP, og som er en del af en multinational koncern

b)

de juridiske enheder, som disse firmaer består af

c)

multinationale koncerner, som de pågældende firmaer tilhører.

5.   Private husholdninger er ikke omfattet af den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre, for så vidt de varer og tjenesteydelser, de producerer, er til eget forbrug eller omfatter udlejning af egen fast ejendom.

6.   Udenlandske firmaers lokale enheder, som ikke udgør særskilte juridiske enheder (filialer), og som er klassificeret som kvasiselskaber i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 549/2013, betragtes som firmaer i de nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret.

7.   Koncerner identificeres ud fra kontrolrelationerne mellem deres juridiske enheder i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 549/2013.

8.   Når der henvises til nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret, finder denne forordning kun anvendelse på enheder, som udelukkende eller delvis udøver en økonomisk aktivitet, og økonomisk inaktive juridiske enheder, som er en del af et firma i kombination med økonomisk aktive juridiske enheder.

9.   I den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre betragtes følgende som en økonomisk aktivitet:

a)

enhver aktivitet, der består i at tilbyde varer og tjenesteydelser på et givet marked

b)

ikkemarkedsmæssige tjenesteydelser, som bidrager til BNP

c)

direkte og indirekte besiddelser af aktive juridiske enheder.

Besiddelse af aktiver og/eller forpligtelser kan også betragtes som en økonomisk aktivitet.

10.   Statistiske enheder inden for den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre defineres i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 696/93 med forbehold af begrænsningerne specificeret i denne artikel.

Artikel 3

Definitioner

1.   I denne forordning forstås ved:

a)

»statistisk enhed«: statistiske enheder i den i forordning (EØF) nr. 696/93 anvendte betydning

b)

»indberettende enhed«: den enhed, der leverer dataene

c)

»område«: et eller flere datasæt, der dækker specifikke emner

d)

»emne«: indholdet af de oplysninger, der skal sammenstilles, hvor hvert emne dækker et eller flere detaljerede emner

e)

»detaljeret emne«: det detaljerede indhold af de oplysninger, der skal sammenstilles vedrørende et emne, hvor hvert detaljerede emne dækker en eller flere variabler

f)

»variabel«: et kendetegn ved en enhed, som kan antage mere end én værdi ud af et sæt værdier

g)

»markedsmæssig aktivitet«: markedsmæssig aktivitet i den i bilag A, kapitel 1, punkt 1.37, i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning

h)

»ikkemarkedsmæssig aktivitet«: ikkemarkedsmæssig aktivitet i den i bilag A, kapitel 1, punkt 1.34, i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning

i)

»markedsproducenter«: markedsproducenter som defineret i bilag A, kapitel 3, punkt 3.24, i forordning (EU) nr. 549/2013

j)

»ikkemarkedsproducenter«: ikkemarkedsproducenter som defineret i bilag A, kapitel 3, punkt 3.26, i forordning (EU) nr. 549/2013

k)

»nationale statistikmyndigheder«: de nationale statistiske kontorer og øvrige nationale myndigheder, som er ansvarlige for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæisk statistik, udpeget af hver medlemsstat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009

l)

»autoritativ kilde«: den eneste leverandør af dataposter, der indeholder data fra de nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret i overensstemmelse med de i artikel 17 omhandlede kvalitetsstandarder

m)

»mikrodata«: individuelle observationer eller målinger af kendetegn for identificerbare indberettende enheder eller statistiske enheder

n)

»anvendelse til statistiske formål«: anvendelse til statistiske formål som defineret i artikel 3, nr. 8), i forordning (EF) nr. 223/2009

o)

»fortrolige data«: fortrolige data som defineret i artikel 3, nr. 7), i forordning (EF) nr. 223/2009

p)

»skattemyndigheder«: de nationale myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for anvendelsen af Rådets direktiv 2006/112/EF (24)

q)

»toldmyndigheder«: toldmyndigheder som defineret i artikel 5, nr. 1), i forordning (EU) nr. 952/2013

r)

»multinational koncern«: en gruppe af foretagender i den i afdeling III, punkt C, i bilaget til forordning (EØF) nr. 696/93 anvendte betydning, med mindst to firmaer eller juridiske enheder, der hver er beliggende i et forskelligt land.

2.   I artikel 11-15 forstås ved:

a)

»eksportmedlemsstat«: den medlemsstat, fra hvis statistikområde varer eksporteres til deres bestemmelsessted i en importmedlemsstat

b)

»importmedlemsstat«: den medlemsstat, til hvis statistikområde varer importeres fra en eksportmedlemsstat

c)

»varer«: alle løsøregenstande, herunder elektrisk energi og naturgas.

KAPITEL II

Datakilder

Artikel 4

Datakilder og metoder

Medlemsstaterne udarbejder de statistikker, der er omhandlet i artikel 6 og 7, samt opretter de nationale statistiske virksomhedsregistre i overensstemmelse med artikel 9, idet de anvender alle relevante datakilder, samtidig med at de undgår at pålægge respondenterne en urimelig byrde, og tager behørigt hensyn til de nationale statistikmyndigheders omkostningseffektivitet.

Til udarbejdelse af de statistikker og de nationale statistiske virksomhedsregistre, der kræves i henhold til denne forordning, og forudsat at resultaterne overholder de kvalitetskriterier, der er omhandlet i artikel 17, kan de nationale statistikmyndigheder anvende følgende datakilder, herunder en kombination heraf:

a)

undersøgelser

b)

administrative registre, herunder oplysninger fra skatte- og toldmyndigheder såsom årsregnskaber

c)

udvekslede mikrodata

d)

eventuelle andre relevante kilder, metoder eller innovative tilgange, så længe de muliggør udarbejdelse af data, der er sammenlignelige og lever op til de gældende specifikke kvalitetskrav.

For så vidt angår undersøgelser som omhandlet i stk. 2, litra a), er indberettende enheder, når medlemsstaterne anmoder herom, forpligtet til at give rettidige, retvisende og fuldstændige oplysninger til brug for udarbejdelse af de statistikker og de nationale statistiske virksomhedsregistre, der kræves i henhold til denne forordning.

De metoder og tilgange, der er omhandlet i stk. 2, litra d), skal være videnskabeligt baserede og veldokumenterede.

Artikel 5

Adgang til administrative registre og meddelelse af oplysninger

1.   I overensstemmelse med artikel 17a i forordning (EF) nr. 223/2009 har de nationale statistikmyndigheder og Kommissionen (Eurostat) ret til hurtig og gratis adgang til alle administrative registre og til at anvende disse registre og integrere dem i andre datakilder for at opfylde de statistiske krav i henhold til nærværende forordning og ajourføre de nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret. De nationale statistikmyndigheders og Kommissionens (Eurostats) adgang til disse registre begrænses til administrative registre inden for deres egne respektive offentlige administrative systemer.

2.   Uden at dette berører stk. 1, giver skattemyndighederne i hver medlemsstat de kompetente nationale statistikmyndigheder oplysninger til statistiske formål vedrørende eksport og import af varer som specificeret i bilag V.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22 med henblik på at:

a)

ændre bilag V ved at fastlægge de typer af statistiske oplysninger, som skattemyndighederne skal fremlægge, og

b)

supplere denne forordning ved yderligere at specificere enkelthederne for de statistiske oplysninger, som skattemyndighederne skal fremlægge i overensstemmelse med bilag V.

3.   Uden at dette berører stk. 1, giver toldmyndighederne i hver medlemsstat de kompetente nationale statistikmyndigheder oplysninger til statistiske formål vedrørende eksport og import af varer som specificeret i bilag VI.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22 med henblik på at:

a)

ændre bilag VI ved at fastlægge de typer af statistiske oplysninger, som toldmyndighederne skal fremlægge, og

b)

supplere denne forordning ved yderligere at specificere enkelthederne for de statistiske oplysninger, som toldmyndighederne skal fremlægge i overensstemmelse med bilag VI.

4.   For at udarbejde harmoniseret statistik over international handel med varer og for at forbedre kvaliteten af denne statistik udveksler de nationale statistikmyndigheder i de berørte medlemsstater mikrodata til statistiske formål vedrørende eksport og import af varer, som de har modtaget fra deres toldmyndigheder, med henblik på estimering af deres medlemsstats quasitransiteksport eller ‐import.

For andre handelsstrømme, der involverer toldmyndighederne i mere end én medlemsstat, udveksler de nationale statistikmyndigheder de tilsvarende mikrodata vedrørende eksporten eller importen af varer for at forbedre kvaliteten af den pågældende statistik.

5.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der specificerer ordningerne for udveksling af data i overensstemmelse med denne artikel.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

KAPITEL III

Erhvervsstatistik

Artikel 6

Datakrav

1.   Europæisk erhvervsstatistik omfatter følgende områder:

a)

konjunkturstatistik

b)

erhvervsstatistik på landeniveau

c)

regional erhvervsstatistik

d)

statistik over internationale aktiviteter.

2.   Områderne omfatter et eller flere af følgende emner som nærmere beskrevet i bilag I:

a)

virksomhedspopulation

b)

globale værdikæder

c)

IKT-anvendelse og e-handel

d)

innovation

e)

international handel med varer

f)

international handel med tjenesteydelser

g)

investeringer

h)

forbrug af arbejdskraft

i)

output og resultater

j)

priser

k)

køb

l)

fast ejendom

m)

input til FoU.

3.   Hyppigheden, referenceperioden og den statistiske enhed for hvert emne er specificeret i bilag II.

4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22 med henblik på at ændre de detaljerede emner, der er specificeret i bilag I.

5.   Ved udøvelsen af sine beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til stk. 4 sikrer Kommissionen, at følgende betingelser er opfyldt:

a)

De delegerede retsakter sigter mod at opnå omkostnings- og byrdeneutralitet eller omkostnings- og byrdereduktion, og de må under ingen omstændigheder pålægge medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere omkostning eller byrde.

b)

Højst et detaljeret emne for området konjunkturstatistik, tre detaljerede emner for området erhvervsstatistik på landeniveau, to detaljerede emner for området regional erhvervsstatistik og to detaljerede emner for området statistik over internationale aktiviteter, der er opført i bilag I, erstattes af et andet detaljeret emne, og højst et detaljeret emne i alt for alle områder tilføjes over en periode på fem på hinanden følgende år.

c)

Delegerede retsakter vedtages mindst 18 måneder før udløbet af referenceperioden for dataene med undtagelse af emnerne innovation og IKT-anvendelse og e-handel, hvor de delegerede retsakter vedtages henholdsvis mindst seks måneder og mindst 15 måneder før udløbet af referenceperioden for dataene.

d)

Ethvert nyt detaljeret emne vurderes for så vidt angår gennemførlighed ved hjælp af pilotundersøgelser, der gennemføres af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 20.

6.   Stk. 5, litra b), finder ikke anvendelse for:

a)

de detaljerede emner inden for emnerne innovation, IKT-anvendelse og e-handel og globale værdikæder

b)

ændringer, som skyldes ændringer i national- og regionalregnskabssystemet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 549/2013 og i betalingsbalancestatistik i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 (25).

Artikel 7

Tekniske specifikationer for datakravene

1.   For de detaljerede emner, der er opført i bilag I, sammenstiller medlemsstaterne data af relevans for hvert detaljeret emne. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der yderligere specificerer følgende elementer i de data, der skal fremsendes i henhold til denne forordning, deres tekniske definitioner og forenklinger:

a)

variabler

b)

måleenhed

c)

statistisk population (herunder kravene med hensyn til markedsmæssige/ikkemarkedsmæssige aktiviteter eller producenter)

d)

klassifikationer (herunder produkt, lande og områder samt lister over transaktionstyper) og opdelinger

e)

fremsendelse af individuelle dataposter på frivillig basis

f)

anvendelse af approksimationer og kvalitetskrav

g)

frist for fremsendelse af data

h)

første referenceperiode

i)

vægtning og ændring af basisår for området konjunkturstatistik

j)

yderligere specifikationer, herunder referenceperioden, vedrørende emnet international handel med varer.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

2.   Ved udøvelsen af de i stk. 1 omhandlede beføjelser for så vidt angår forenklinger tager Kommissionen hensyn til størrelsen og betydningen af virksomhedernes økonomi, i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, for at lette byrden for virksomheder. Desuden sikrer Kommissionen, at det nødvendige input til sammenstilling af national- og regionalregnskabssystemet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 549/2013 og betalingsbalancestatistik i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 184/2005 opretholdes. Gennemførelsesretsakter, undtagen de første gennemførelsesretsakter, der skal vedtages i medfør af nærværende forordning, vedtages mindst 18 måneder før udløbet af referenceperioden for dataene for de emner, der er opført i bilag I. For emnerne innovation og IKT-anvendelse og e-handel vedtages gennemførelsesretsakterne henholdsvis mindst seks måneder og mindst 15 måneder før udløbet af referenceperioden for dataene.

3.   Når Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter i henhold til stk. 1, litra a), undtagen for emnerne opført i artikel 6, stk. 2, litra b, c) og d), sikrer den, at det antallet af variabler for hvert område opført i artikel 6, stk. 1, ikke overstiger:

a)

22 variabler for området konjunkturstatistik

b)

93 variabler for området erhvervsstatistik på landeniveau

c)

31 variabler for området regional erhvervsstatistik, og

d)

26 variabler for området statistik over internationale aktiviteter.

4.   Når Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter i henhold til stk. 1, litra a), for emnerne opført i artikel 6, stk. 2, litra b), c) og d), sikrer Kommissionen, at det antallet af variabler for hvert emne ikke overstiger:

a)

20 variabler for emnet globale værdikæder

b)

73 variabler for emnet IKT-anvendelse og e-handel, og

c)

57 variabler for emnet innovation.

5.   Hvor der er behov for nye data for at imødekomme brugerbehov og for at sikre en vis grad af fleksibilitet, må Kommissionen højst ændre fem variabler for hvert af områderne konjunkturstatistik, regional erhvervsstatistik og statistik over internationale aktiviteter og højst 20 variabler for området erhvervsstatistik på landeniveau i en hvilken som helst periode på fem på hinanden følgende kalenderår i overensstemmelse med stk. 3. Disse maksimumtærskler gælder ikke for emnerne globale værdikæder, innovation og IKT-anvendelse og e-handel.

6.   Hvor der er behov for nye data for at imødekomme brugernes behov og for at sikre en vis grad af fleksibilitet efter de i artikel 20 omhandlede pilotundersøgelser, må det samlede antal variabler for de i nærværende artikels stk. 3 omhandlede områder, uanset nærværende artikels stk. 3, højst øges med ti variabler for alle områder.

7.   Ved udarbejdelsen af de i stk. 1 omhandlede gennemførelsesretsakter tages der hensyn til eventuelle mulige yderligere omkostninger eller administrative byrder for medlemsstaterne eller respondenterne tillige med en vurdering af den forventede forbedring af statistikkens kvalitet og andre direkte eller indirekte fordele som følge af det yderligere foreslåede tiltag.

Første afsnit af dette stykke gælder ikke for ændringer, som skyldes ændringer i klassifikationer og nomenklaturer eller ændringer i national- og regionalregnskabssystemet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 549/2013 og betalingsbalancestatistik i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 184/2005.

KAPITEL IV

Virksomhedsregistre

Artikel 8

Europæisk ramme for statistiske virksomhedsregistre

1.   Kommissionen (Eurostat) opretter EuroGroups-registret over multinationale koncerner til statistiske formål på EU-plan.

2.   Medlemsstaterne opretter på nationalt plan et eller flere nationale statistiske virksomhedsregistre, hvoraf en fælles kerne harmoniseres i henhold til denne forordning, som grundlag for forberedelse og koordinering af undersøgelser, og som informationskilde til statistisk analyse af virksomhedspopulationen og dens demografi, til anvendelse af administrative data og til identifikation og konstruktion af statistiske enheder.

3.   Medlemsstaterne og Kommissionen (Eurostat) udveksler data med henblik på den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre som fastsat i artikel 10.

4.   De nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret er den autoritative kilde til udledning af harmoniserede statistiske virksomhedsregisterpopulationer af høj kvalitet i overensstemmelse med artikel 17 med henblik på udarbejdelse af europæiske statistikker.

De nationale statistiske virksomhedsregistre er den autoritative kilde til nationale statistiske virksomhedsregisterpopulationer. EuroGroups-registret er den autoritative kilde til ESS som en registerpopulation for erhvervsstatistik, der kræver koordinering af grænseoverskridende oplysninger vedrørende multinationale koncerner.

Artikel 9

Krav til den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre

1.   De statistiske og juridiske enheder, der i overensstemmelse med artikel 8 er omfattet af den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre, er kendetegnet ved de elementer, som er fastsat i begge følgende litra, som er nærmere specificeret i bilag III:

a)

registrets detaljerede emner og den unikke identifikator

b)

tidsplan og hyppighed.

2.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der specificerer variablerne vedrørende registrets detaljerede emner opført i bilag III.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

3.   Når Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter i henhold til stk. 2, sikrer den, at medlemsstaterne eller respondenterne ikke pålægges væsentlige yderligere omkostninger eller byrder.

Artikel 10

Udveksling af og adgang til fortrolige data i forbindelse med den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre

1.   Medlemsstaterne udveksler fortrolige data.

Med henblik herpå finder udvekslingen af fortrolige data, som omfatter variablerne opført i bilag IV, om multinationale koncerner og om enheder, der tilhører sådanne koncerner, sted, og udelukkende til statistiske formål, mellem de nationale statistikmyndigheder i de forskellige medlemsstater, hvor udvekslingen har til formål at sikre kvaliteten af oplysningerne om multinationale koncerner i Unionen. En sådan udveksling kan også finde sted med det formål at reducere indberetningsbyrden.

Hvor en sådan udveksling af fortrolige oplysninger har til formål at sikre kvaliteten af oplysningerne om multinationale koncerner i Unionen, og den relevante nationale statistikmyndighed, der leverer dataene, udtrykkeligt har givet tilladelse til udvekslingen, kan de nationale centralbanker være parter i udvekslingen af fortrolige data, udelukkende til statistiske formål.

2.   Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne udveksler fortrolige data.

Med henblik herpå fremsender de nationale statistikmyndigheder data, som omfatter variablerne opført i bilag IV, om multinationale koncerner og om enheder, der tilhører sådanne koncerner, til Kommissionen (Eurostat) for at levere oplysninger, udelukkende til statistiske formål, om multinationale koncerner i Unionen.

For at sikre et sammenhængende sæt af data og udelukkende for at anvende dem til statistiske formål fremsender Kommissionen (Eurostat) til de kompetente nationale statistikmyndigheder i hver medlemsstat data, som omfatter variablerne opført i bilag IV, om multinationale koncerner, herunder enheder, der tilhører sådanne koncerner, hvor mindst én juridisk enhed i koncernen er beliggende inden for den pågældende medlemsstats område.

For at sikre effektivitet og høj kvalitet i forbindelse med udarbejdelsen af EuroGroups-registret, udelukkende til statistiske formål, fremsender Kommissionen (Eurostat) til de nationale statistikmyndigheder data, som omfatter variablerne opført i bilag IV, om alle multinationale koncerner, der er registreret i EuroGroups-registret, herunder enheder, der tilhører disse koncerner.

3.   Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne udveksler fortrolige data til identifikation af juridiske enheder.

Med henblik herpå fremsender de nationale statistikmyndigheder data om juridiske enheder, der er registreret i selskabsform, begrænset til identifikationsvariablerne, de demografiske variabler og stratifikationsparametrene opført i bilag IV, til Kommissionen (Eurostat), udelukkende med henblik på entydig identifikation af juridiske enheder i Unionen.

For at sikre effektivitet og høj kvalitet i forbindelse med udarbejdelsen af EuroGroups-registret fremsender Kommissionen (Eurostat) data om juridiske enheder, begrænset til identifikationsvariablerne, de demografiske variabler og stratifikationsparametrene opført i bilag IV, til de nationale statistikmyndigheder i hver medlemsstat, udelukkende med henblik på identifikation af juridiske enheder i Unionen.

4.   Udveksling af fortrolige data mellem Kommissionen (Eurostat) og centralbankerne, udelukkende til statistiske formål, kan finde sted mellem Kommissionen (Eurostat) og de nationale centralbanker og mellem Kommissionen (Eurostat) og ECB, hvor udvekslingen har til formål at sikre kvaliteten af oplysninger om multinationale koncerner i Unionen, og de kompetente nationale statistikmyndigheder udtrykkeligt har givet tilladelse til udvekslingen.

5.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der specificerer de tekniske detaljer for variablerne opført i bilag IV.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

6.   For at sikre, at de data, der udveksles i henhold til denne artikel, udelukkende anvendes til statistiske formål, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger foranstaltninger vedrørende format, sikkerhed og fortrolighed for sådanne data samt proceduren for dataudvekslingen.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

7.   Når Kommissionen (Eurostat), de nationale statistikmyndigheder, de nationale centralbanker og ECB modtager fortrolige data om enheder, der er beliggende inden eller uden for det nationale område, behandler de i henhold til denne artikel disse oplysninger fortroligt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 223/2009.

Fremsendelse af fortrolige data mellem de nationale statistikmyndigheder og Kommissionen (Eurostat) finder sted i det omfang, fremsendelsen er nødvendig udelukkende til statistiske formål for udarbejdelse af europæiske statistikker. Enhver yderligere fremsendelse kræver udtrykkelig tilladelse fra den nationale myndighed, der har indsamlet dataene.

8.   Medlemsstaterne og Kommissionen træffer passende foranstaltninger til at forhindre og pålægge sanktioner for enhver krænkelse af princippet om statistisk fortrolighed af de udvekslede data. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

KAPITEL V

Udveksling af fortrolige data med henblik på statistik over varehandel inden for Unionen

Artikel 11

Udveksling af fortrolige data

1.   Udveksling af fortrolige data mellem medlemsstaterne om eksport af varer inden for Unionen finder sted, udelukkende til statistiske formål, mellem de nationale statistikmyndigheder, som bidrager til at udvikle, udarbejde og formidle statistik over varehandel inden for Unionen.

De tekniske specifikationer for datakravene som omhandlet i artikel 7, stk. 1 og 2, finder også anvendelse på udveksling af fortrolige data i overensstemmelse med dette kapitel.

2.   De nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten giver de nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten statistiske oplysninger om dens eksport af varer inden for Unionen til denne medlemsstat som fastsat i artikel 12.

3.   De nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten giver de nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten de metadata, der er relevante for anvendelsen af de udvekslede data til sammenstilling af statistik.

4.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der specificerer, hvilke oplysninger der skal betragtes som relevante metadata som omhandlet i stk. 3, samt tidsplanen for leveringen af disse oplysninger og de statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 2.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

5.   Uden at dette berører denne artikels stk. 1, giver den medlemsstat, der leverer de udvekslede fortrolige data, tilladelse til, at de nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten anvender dem til udarbejdelse af andre statistikker, forudsat at disse data udelukkende anvendes til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 20-26 i forordning (EF) nr. 223/2009.

6.   Efter anmodning fra de nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten kan importmedlemsstaten give de nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten de mikrodata, der er indsamlet om dens import af varer inden for Unionen fra den pågældende eksportmedlemsstat.

Artikel 12

Statistiske oplysninger, der skal udveksles

1.   De statistiske oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, består af:

a)

mikrodata indsamlet med henblik på statistik over varehandelen inden for Unionen

b)

data sammenstillet om specifikke varer eller varebevægelser, og

c)

data sammenstillet ved hjælp af oplysninger i toldangivelserne.

2.   De i artikel 11, stk. 2, omhandlede statistiske oplysninger, som faktisk er indsamlet ved hjælp af konjunkturundersøgelser eller fra administrative data, skal dække mindst 95 % af værdien af hver medlemsstats samlede eksport af varer inden for Unionen til alle de øvrige medlemsstater tilsammen.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22 med henblik på at ændre denne forordning ved at mindske denne dækningsgrad for eksport af varer inden for Unionen i lyset af den tekniske og økonomiske udvikling, samtidig med at statistik, der opfylder de gældende kvalitetsstandarder, bevares.

3.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter de tekniske specifikationer vedrørende indsamling og sammenstilling af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, og yderligere specificerer anvendelsen af den i stk. 2 omhandlede dækningsgrad for så vidt angår referenceperioden.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

Artikel 13

Statistiske dataelementer

1.   De mikrodata, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra a), skal indeholde følgende statistiske dataelementer:

a)

det individuelle identifikationsnummer, der er tildelt partneroperatøren i importmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 214 i direktiv 2006/112/EF

b)

referenceperioden

c)

handelsstrømmen

d)

varen

e)

partnermedlemsstaten

f)

oprindelseslandet

g)

varernes værdi

h)

varemængden

i)

transaktionstypen.

De mikrodata, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra a), kan indeholde transportmåden og leveringsbetingelserne, forudsat at eksportmedlemsstaten indsamler disse statistiske dataelementer.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der specificerer de statistiske dataelementer, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, litra a)-i), og specificerer listen over de statistiske dataelementer, der gælder for specifikke varer eller varebevægelser, og de data, der er sammenstillet ved hjælp af oplysningerne i toldangivelserne, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra b) og c).

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

2.   Medlemsstaterne kan under visse betingelser, der opfylder kvalitetskravene, forenkle de oplysninger, der skal gives, for så vidt en sådan forenkling ikke får negative konsekvenser for statistikkens kvalitet.

I specifikke tilfælde kan medlemsstaterne indsamle et reduceret sæt statistiske dataelementer som omhandlet i stk. 1 eller indsamle oplysningerne vedrørende visse af disse dataelementer på et mindre detaljeret niveau.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der specificerer de ordningerne for den forenkling, der er omhandlet i første afsnit, og den maksimale værdi af den eksport inden for Unionen, der kan drage fordel af en sådan forenkling.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

Artikel 14

Beskyttelse af udvekslede fortrolige data

1.   Mikrodataposter vedrørende en eksportør, hvis anmodning om statistisk fortrolighed i overensstemmelse med artikel 19 er accepteret af de nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten, stilles af de nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten til rådighed for de nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten med den faktiske værdi og alle de statistiske dataelementer, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, og med et flag, der angiver, at denne mikrodatapost er underlagt fortrolighedskrav.

2.   De nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten kan gøre brug af mikrodataposter om eksport, som er underlagt fortrolighedskrav, ved udarbejdelsen af statistiske resultater vedrørende import inden for Unionen. Hvis de nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten gør brug af mikrodataposter om eksport, som er underlagt fortrolighedskrav, sikrer de, at de statistiske resultater om import inden for Unionen, der formidles af de nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten, overholder den statistiske fortrolighed, som de nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten har givet tilsagn om.

3.   Med henblik på at sikre beskyttelsen af de fortrolige data, der udveksles i henhold til dette kapitel, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der specificerer foranstaltninger vedrørende format, sikkerhed og fortrolighed for sådanne data, herunder ordningerne for anvendelsen af stk. 1 og 2 samt proceduren for udveksling af data.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

4.   Medlemsstaterne og Kommissionen træffer passende foranstaltninger til at forhindre og pålægge sanktioner for enhver krænkelse af princippet om statistisk fortrolighed for de udvekslede data. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

Artikel 15

Adgang til udvekslede fortrolige data til videnskabelige formål

Adgang til de udvekslede fortrolige data kan gives til forskere, der udfører statistiske analyser til videnskabelige formål, i overensstemmelse med artikel 23 i forordning (EF) nr. 223/2009 med forbehold for tilladelse fra de kompetente nationale statistikmyndigheder i den eksportmedlemsstat, som leverede dataene.

Kapitel VI

Udveksling af fortrolige data med henblik på europæisk erhvervsstatistik og nationalregnskaber

Artikel 16

Udveksling af fortrolige data — bemyndigelsesbestemmelse

1.   Det er kun tilladt at udveksle fortrolige data, som indsamles eller sammenstilles i medfør af denne forordning, mellem de berørte medlemsstaters nationale statistikmyndigheder, deres respektive nationale centralbanker, ECB og Kommissionen (Eurostat) til statistiske formål, hvor udvekslingen er nødvendig for at sikre kvaliteten og sammenligneligheden af europæisk erhvervsstatistik eller nationalregnskaber i overensstemmelse med begreberne og metoden i forordning (EU) nr. 549/2013.

2.   De nationale statistikmyndigheder, de nationale centralbanker, Kommissionen (Eurostat) og ECB, der har modtaget fortrolige data, behandler disse oplysninger fortroligt og anvender dem udelukkende til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 20-26 i forordning (EF) nr. 223/2009.

KAPITEL VII

Kvalitet, fremsendelse og formidling

Artikel 17

Kvalitet

1.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre kvaliteten af den europæiske erhvervsstatistik, der fremsendes, og af de nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret.

2.   I denne forordning finder kvalitetskriterierne i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse.

3.   Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de fremsendte data og metadata på en gennemsigtig og verificerbar måde.

4.   Med henblik på stk. 3 fremsender medlemsstaterne årligt følgende til Kommissionen (Eurostat):

a)

kvalitets- og metadatarapporter for de data, der fremsendes i henhold til denne forordning

b)

kvalitets- og metadatarapporter vedrørende de nationale statistiske virksomhedsregistre.

For flerårige statistikker skal hyppigheden af kvalitets- og metadatarapporterne, der er omhandlet i første afsnit, litra a), være den samme som for den berørte statistik.

5.   Kommissionen (Eurostat) fremlægger årlige kvalitets- og metadatarapporter vedrørende EuroGroups-registret for medlemsstaterne.

6.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, hvori ordningerne for, indholdet af og fremsendelsesfrister for kvalitets- og metadatarapporterne specificeres.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2. De må ikke pålægge medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere omkostning eller byrde.

Indholdet af rapporterne begrænses til de vigtigste og mest afgørende kvalitetsaspekter.

7.   Medlemsstaterne underretter hurtigst muligt Kommissionen (Eurostat) om alle relevante oplysninger eller ændringer med hensyn til gennemførelsen af denne forordning, der kan påvirke kvaliteten af de fremsendte data. Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om væsentlige metodemæssige eller andre ændringer, som påvirker kvaliteten af de nationale statistiske virksomhedsregistre. Oplysningerne skal gives så hurtigt som muligt og senest seks måneder efter, at en sådan ændring er trådt i kraft.

8.   Efter en behørigt begrundet anmodning fra Kommissionen (Eurostat) fremlægger medlemsstaterne yderligere oplysninger, som er nødvendige for at evaluere de statistiske oplysningers kvalitet, og som ikke må pålægge medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere omkostning eller byrde.

Artikel 18

Fremsendelse af data og metadata

1.   Medlemsstaterne fremsender de data og metadata, der kræves i henhold til denne forordning, til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med standarderne for udveksling af data og metadata. Hvor de fremsendte data er fortrolige, vil den faktiske værdi blive sendt med et flag, der angiver, at den er underlagt fortrolighedskrav og ikke må videreformidles.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger sådanne standarder samt proceduren for fremsendelse af dataene og metadataene. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

2.   Efter en behørigt begrundet anmodning fra Kommissionen (Eurostat) foretager medlemsstaterne statistiske analyser af de nationale statistiske virksomhedsregistre og fremsender resultaterne til Kommissionen (Eurostat).

Kommissionen (Eurostat) kan vedtage gennemførelsesretsakter, der specificerer formatet og proceduren for fremsendelsen af resultaterne af sådanne statistiske analyser.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

Kommissionen (Eurostat) sikrer, at sådanne gennemførelsesretsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere omkostning eller byrde.

3.   Efter en behørigt begrundet anmodning fra Kommissionen (Eurostat) fremlægger medlemsstaterne alle relevante oplysninger vedrørende gennemførelsen af denne forordning i medlemsstaterne. Sådanne anmodninger fra Kommissionen må ikke pålægge medlemsstaterne en væsentlig yderligere administrativ eller finansiel byrde.

Artikel 19

Fortrolighed vedrørende formidling af statistik om international handel med varer

Kun efter anmodning fra en importør eller eksportør af varer beslutter den nationale statistikmyndighed, hvorvidt statistiske resultater vedrørende den respektive import eller eksport skal videreformidles uden ændring eller efter begrundet anmodning fra den pågældende importør eller eksportør skal ændres, således at det gøres umuligt at identificere den pågældende importør eller eksportør for at overholde princippet om statistisk fortrolighed i overensstemmelse med artikel 20, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 223/2009.

KAPITEL VIII

Pilotundersøgelser og finansiering

Artikel 20

Pilotundersøgelser

1.   Hvor Kommissionen (Eurostat) konstaterer, at der er behov for væsentlige nye datakrav eller forbedringer af de datasæt, der er omfattet af denne forordning, kan den iværksætte pilotundersøgelser, der gennemføres af medlemsstaterne på frivillig basis, inden en ny dataindsamling. Disse pilotundersøgelser omfatter pilotundersøgelser om international handel med tjenesteydelser, fast ejendom, finansielle indikatorer og miljø og klima.

2.   Sådanne pilotundersøgelserne gennemføres for at vurdere, om det er relevant og gennemførligt at indsamle disse data. Resultaterne af disse undersøgelser evalueres af Kommissionen (Eurostat) i samarbejde med medlemsstaterne og de vigtigste interessenter. Ved evalueringen af resultaterne tages der hensyn til de fordele og de yderligere omkostninger og byrder for virksomhederne og de nationale statistikmyndigheder i forbindelse med forbedringerne.

3.   Efter den i stk. 2 omhandlede evaluering udarbejder Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne en rapport om resultaterne af de i stk. 1 omhandlede undersøgelser. Rapporten offentliggøres.

4.   Kommissionen aflægger rapport senest den 7. januar 2022 og derefter hvert andet år om de overordnede fremskridt, der er gjort med hensyn til de i stk. 1 omhandlede pilotundersøgelser. Disse rapporter offentliggøres.

Kommissionen lader, hvis det er relevant og under hensyntagen til evalueringen af de i stk. 2 omhandlede resultater, disse rapporter ledsage af forslag om indførelse af nye datakrav.

Artikel 21

Finansiering

1.   Med henblik på gennemførelsen af denne forordning kan Unionen give de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder på den liste, der er fastlagt i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 223/2009, finansiel støtte til omkostningerne ved:

a)

udvikling eller gennemførelse af datakrav og databehandling inden for erhvervsstatistik

b)

udviklingen af metoder, der sigter mod at øge kvaliteten eller reducere omkostningerne og den administrative byrde ved indsamling og udarbejdelse af erhvervsstatistik og til at forbedre den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre

c)

udviklingen af metoder, der sigter mod at reducere den administrative og finansielle byrde, der er forbundet med de indberettende enheders, særlig SMV'ers, levering af de krævede oplysninger

d)

deltagelse i de i artikel 20 omhandlede pilotundersøgelser

e)

udviklingen eller forbedringen af processer, IT-systemer og lignende støttefunktioner, der sigter mod at udarbejde statistikker af højere kvalitet eller reducere den administrative og finansielle byrde.

2.   Unionens finansielle bidrag ydes i overensstemmelse med artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 (26) og artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 (27).

3.   Unionens finansielle bidrag må ikke overstige 95 % af de støtteberettigede omkostninger.

KAPITEL IX

Afsluttende bestemmelser

Artikel 22

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 2 og 3, artikel 6, stk. 4, og artikel 12, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 6. januar 2020. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 5, stk. 2 og 3, artikel 6, stk. 4, og artikel 12, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 2 eller 3, artikel 6, stk. 4, eller artikel 12, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 23

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 24

Undtagelser

1.   Hvor anvendelsen af denne forordning eller gennemførelsesforanstaltninger og delegerede retsakter vedtaget i medfør heraf i en medlemsstats nationale statistiske system kræver store tilpasninger, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der indrømmer undtagelser herfra i maksimalt tre år.

Den relevante medlemsstat indgiver en behørigt begrundet anmodning om en sådan undtagelse til Kommissionen inden for tre måneder efter den pågældende retsakts ikrafttræden.

Virkningen af en sådan undtagelse på sammenligneligheden af medlemsstaternes data eller på beregningen af de krævede rettidige og repræsentative europæiske aggregater skal holdes på et minimum. Byrden for respondenterne skal tages i betragtning, når der indrømmes en undtagelse.

2.   Hvor der fortsat er grundlag for en undtagelse vedrørende de områder, hvorpå der er gennemført pilotundersøgelser som omhandlet i artikel 20, ved slutningen af den periode, som den var indrømmet for, kan Kommissionen vedtage en gennemførelsesretsakter, der indrømmer en yderligere undtagelse for en periode på maksimalt ét år.

Den relevante medlemsstat indgiver en anmodning, der angiver begrundelsen og de detaljerede grunde til støtte for en sådan forlængelse, til Kommissionen ikke senere end seks måneder før udgangen af gyldighedsperioden af den undtagelse, der er givet i henhold til stk. 1.

3.   De gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2, vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

Artikel 25

Ophævelse

1.   Forordning (EF) nr. 48/2004, (EF) nr. 808/2004, (EF) nr. 716/2007, (EF) nr. 177/2008 og (EF) nr. 295/2008, beslutning nr. 1608/2003/EF og forordning (EØF) nr. 3924/91 ophæves med virkning fra den 1. januar 2021.

2.   Forordning (EF) nr. 638/2004 og (EF) nr. 471/2009 ophæves med virkning fra den 1. januar 2022.

3.   Forordning (EF) nr. 1165/98 ophæves med virkning fra den 1. januar 2024.

4.   Stk. 1, 2 og 3 berører ikke de forpligtelser, der er fastsat i disse retsakter om fremsendelse af data og metadata, herunder kvalitetsrapporter, vedrørende referenceperioder, der helt eller delvist ligger før de respektive datoer i de pågældende stykker.

5.   Henvisninger til de ophævede retsakter gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 26

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den finder anvendelse fra den 1. januar 2021.

3.   Artikel 5, stk. 2, 3 og 4, og artikel 11-15 finder dog anvendelse fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 27. november 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

D. M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

T. TUPPURAINEN

Formand


(1)  EUT C 77 af 1.3.2018, s. 2.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 16.4.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19.11.2019.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 af 20. februar 2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 (EUT L 61 af 5.3.2008, s. 6).

(4)  Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1297/2008/EF af 16. december 2008 om et program for modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets) (EUT L 340 af 19.12.2008, s. 76).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).

(9)  EUT C 238 af 6.7.2018, s. 28.

(10)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 48/2004 af 5. december 2003 om udarbejdelse af årlige EF-statistikker om stålindustrien for referenceårene 2003-2009 (EUT L 7 af 13.1.2004, s. 1).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91 (EUT L 102 af 7.4.2004, s. 1).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 49).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 716/2007 af 20. juni 2007 om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktiviteter (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 17).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 af 11. marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (EUT L 97 af 9.4.2008, s. 13).

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (EUT L 152 af 16.6.2009, s. 23).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1608/2003/EF af 22. juli 2003 om produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker vedrørende videnskab og teknologi (EUT L 230 af 16.9.2003, s. 1).

(19)  Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 af 19. december 1991 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen (EFT L 374 af 31.12.1991, s. 1).

(20)  Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik (EFT L 162 af 5.6.1998, s. 1).

(21)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(22)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(23)  Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 76 af 30.3.1993, s. 1).

(24)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

(25)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23).

(26)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (EUT L 39 af 9.2.2013, s. 12).

(27)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).


BILAG I

EMNER, SOM SKAL DÆKKES

Område 1: Konjunkturstatistik

Emner

Detaljerede emner

Virksomhedspopulation

Erhvervsdemografiske begivenheder

Forbrug af arbejdskraft

Beskæftigelse

Præsterede arbejdstimer

Arbejdsomkostninger

Priser

Importpriser

Producentpriser

Output og resultater

Produktion

Salgsmængde

Nettoomsætning

Fast ejendom

Fast ejendom

Område 2: Erhvervsstatistik på landeniveau

Emner

Detaljerede emner

Virksomhedspopulation

Population af aktive firmaer

Erhvervsdemografiske begivenheder (nyoprettede virksomheder, virksomhedslukninger, virksomhedsoverlevelser)

Udenlandsk kontrollerede firmaer

Udenlandsk kontrollerende firmaer og indenlandske datterselskaber

Population af firmaer involveret i international handel

Forbrug af arbejdskraft

Beskæftigelse

Beskæftigelse i forbindelse med erhvervsdemografiske begivenheder (nyoprettede firmaer, firmalukninger, firmaoverlevelser)

Beskæftigelse i udenlandsk kontrollerede firmaer

Beskæftigelse i udenlandsk kontrollerende firmaer og indenlandske datterselskaber

Præsterede arbejdstimer

Arbejdsomkostninger

Arbejdsomkostninger i udenlandsk kontrollerede firmaer

FoU-input

FoU-udgifter

FoU-beskæftigelse

FoU-udgifter i udenlandsk kontrollerede firmaer

FoU-beskæftigelse i udenlandsk kontrollerede firmaer

Offentligt finansieret FoU

Køb

Køb af varer og tjenesteydelser

Ændring i beholdning af varer

Udenlandsk kontrollerede firmaers køb af varer og tjenesteydelser

Firmaers import

Output og resultater

Nettoomsætning

Bruttoavance på varer til videresalg

Produktionsværdi

Værditilvækst

Bruttooverskud af produktionen

Udenlandsk kontrollerede firmaers nettoomsætning

Udenlandsk kontrollerede firmaers produktionsværdi

Udenlandsk kontrollerede firmaers værditilvækst

Nettoomsætning i udenlandsk kontrollerende firmaer og i indenlandske datterselskaber

Industriproduktion

Firmaers eksport

Investeringer

Bruttoinvesteringer

Udenlandsk kontrollerede firmaers bruttoinvesteringer

Innovation

Innovation

IKT-anvendelse og e-handel

IKT-anvendelse og e-handel

Område 3: Regional erhvervsstatistik

Emner

Detaljerede emner

Virksomhedspopulation

Population efter region

Erhvervsdemografiske begivenheder efter region (nyoprettede firmaer, firmalukninger, firmaoverlevelser)

Forbrug af arbejdskraft

Beskæftigelse efter region

Beskæftigelse i forbindelse med erhvervsdemografiske begivenheder efter region (nyoprettede firmaer, firmalukninger, firmaoverlevelser)

Arbejdsomkostninger efter region

FoU-input

FoU-udgifter efter region

FoU-beskæftigelse efter region

Område 4: Statistik over internationale aktiviteter

Emner

Detaljerede emner

Virksomhedspopulation

Population af firmaer i udlandet, der kontrolleres af institutionelle enheder hjemmehørende i det indberettende land

Forbrug af arbejdskraft

Beskæftigelse i firmaer i udlandet, der kontrolleres af institutionelle enheder hjemmehørende i det indberettende land

Arbejdsomkostninger i firmaer i udlandet, der kontrolleres af institutionelle enheder hjemmehørende i det indberettende land

Investeringer

Bruttoinvesteringer foretaget af firmaer i udlandet, der kontrolleres af institutionelle enheder hjemmehørende i det indberettende land

Output og resultater

Nettoomsætning i firmaer i udlandet, der kontrolleres af institutionelle enheder hjemmehørende i det indberettende land

International handel med varer

Varehandel inden for Unionen

Varehandel uden for Unionen

International handel med tjenesteydelser

Import af tjenesteydelser

Eksport af tjenesteydelser

Tjenesteydelser – netto

Globale værdikæder

Globale værdikæder


BILAG II

HYPPIGHEDEN, REFERENCEPERIODE OG DEN STATISTISKE ENHED FOR EMNERNE

Område 1: Konjunkturstatistik

Emner

Hyppighed

Referenceperiode

Statistisk enhed

Virksomhedspopulation

Kvartalsvis

Kvartal

Juridisk enhed

Forbrug af arbejdskraft

Kvartalsvis (månedligt valgfrit)

Kvartalsvis (måned valgfrit)

Faglig enhed

Priser

Månedlig

med følgende undtagelser

– producentpriser for tjenesteydelser og producentpriser for nye bygninger til beboelse: kvartalsvis

Måned

med følgende undtagelser

– producentpriser for tjenesteydelser og producentpriser for nye bygninger til beboelse: kvartalsvis (måned valgfrit)

Faglig enhed

med følgende undtagelse

– importpriser: ikke relevant

Output og resultater

Månedlig

med følgende undtagelse

– små lande for så vidt angår hovedafdeling F i NACE: kvartalsvis (månedlig, valgfrit)

Måned

med følgende undtagelse

– små lande for så vidt angår hovedafdeling F i NACE: kvartalsvis (månedlig, valgfrit)

Faglig enhed

 

Månedlig; kvartalsvis for små * lande for så vidt angår hovedafdeling F i NACE

* Jf. de i artikel 7, stk. 1, omhandlede gennemførelsesretsakter.

 

 

Fast ejendom

Kvartalsvis (månedlig, valgfrit)

Kvartal (månedlig, valgfrit)

Ikke relevant

Område 2: Erhvervsstatistik på landeniveau

Emner

Hyppighed

Referenceperiode

Statistisk enhed

Virksomhedspopulation

Årligt

Kalenderår

Firma

Forbrug af arbejdskraft

Årligt

Kalenderår

Firma

FoU-input

Hvert andet år

med følgende undtagelser

– opdeling af egne FoU-udgifter, FoU-personale og antal forskere efter aktivitetssektor samt for offentlige budgetbevillinger til FoU og national offentlig finansiering til tværnationalt koordineret FoU: årlig

Kalenderår

Firma for erhvervslivet

Institutionel enhed for de øvrige sektorer

Køb

Årlig

med følgende undtagelse

– betalinger til underentreprenører: hvert tredje år

Kalenderår

Firma

Output og resultater

Årlig

med følgende undtagelser

– opdeling af nettoomsætning efter produkt og kundens hjemsted for NACE 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 og 73.2: hvert andet år

nettoomsætning ved landbrug, skovbrug, fiskeri og industrielle aktiviteter, nettoomsætning ved industrielle aktiviteter, nettoomsætning ved industrielle aktiviteter undtagen bygge- og anlægsvirksomhed, nettoomsætning ved bygge- og anlægsvirksomhed, nettoomsætning ved tjenesteydelser, nettoomsætning ved køb og videresalg og ved formidlingsaktiviteter, nettoomsætning ved bygningsarbejder og nettoomsætning ved anlægsarbejder: hvert femte år

– indkomst fra underentrepriser: hvert tredje år

Kalenderår

Firma

med følgende undtagelser

– solgt produktion, produktion i underentreprise og faktisk produktion: faglig enhed

Investeringer

Årlig

med følgende undtagelse

– investeringer i immaterielle aktiver: hvert tredje år

Kalenderår

Firma

Innovation

Hvert andet år

Referenceperioden er perioden på tre år inden udgangen af ethvert lige kalenderår

Firma

IKT-anvendelse og e-handel

Årlig

Det kalenderår, hvor den gennemførelsesretsakt, der fastlægger variablerne, vedtages;

Kalenderåret efter det år, hvor den gennemførelsesretsakt, der fastlægger variablerne for de øvrige variabler, vedtages

Firma

Område 3. Regional erhvervsstatistik

Emner

Hyppighed

Referenceperiode

Statistisk enhed

Virksomhedspopulation

Årlig

Kalenderår

Firma

med følgende undtagelse

– antal lokale enheder (valgfrit for hovedafdeling K i NACE): lokal enhed

Forbrug af arbejdskraft

Årlig

Kalenderår

Firma

med følgende undtagelser

– antal ansatte og selvstændige i lokale enheder, lønninger og andet vederlag i lokale enheder: lokal enhed

FoU-input

Hvert andet år

Kalenderår

Firma for erhvervslivet Institutionel enhed for de øvrige sektorer

Område 4. Statistik over internationale aktiviteter

Emner

Hyppighed

Referenceperiode

Statistisk enhed

Virksomhedspopulation

Årlig

Kalenderår

Firma

Forbrug af arbejdskraft

Årlig

Kalenderår

Firma

Investeringer

Årlig

Kalenderår

Firma

Output og resultater

Årlig

Kalenderår

Firma

International handel med varer

Månedlig

med følgende undtagelse

– hvert andet år for kombineret opdeling efter produkt og faktureringsvaluta for import og eksport af varer uden for Unionen

Skal specificeres i gennemførelsesretsakter i medfør af artikel 7, stk. 1, litra j)

Ikke relevant

International handel med tjenesteydelser

Årlig

med følgende undtagelse

– opdeling af tjenesteydelser på første niveau: kvartalsvis

Kalenderår

med følgende undtagelse

– opdeling af tjenesteydelser på første niveau: kvartalsvis

Ikke relevant

Globale værdikæder

Hvert tredje år

Tre kalenderår, referenceår t og referenceperiode t-2 til t

Firma


BILAG III

ELEMENTER I DEN EUROPÆISKE RAMME FOR STATISTISKE VIRKSOMHEDSREGISTRE

Del A: Registrets detaljerede emner og unikke identifikator

1.

De enheder, der er opført i de nationale statistiske virksomhedsregistre og i EuroGroups-registret som omhandlet i denne forordnings artikel 2, forsynes med et identifikationsnummer sammen med de i del C specificerede detaljerede emner for registret.

2.

De enheder, der er opført i de nationale statistiske virksomhedsregistre og i EuroGroups-registret, identificeres entydigt ved hjælp af et identifikationsnummer for at styrke den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistres infrastrukturfunktion. Disse identifikationsnumre leveres af de nationale statistikmyndigheder. De identifikationsnumre for juridiske enheder og multinationale koncerner, der er relevante for EuroGroups-registret, leveres af Kommissionen (Eurostat). De nationale statistikmyndigheder kan til nationale formål bibeholde yderligere identifikationsnumre i de nationale statistiske virksomhedsregistre.

Del B: Tidsplan og hyppighed

3.

De nationale virksomhedsregistre og EuroGroups-registret ajourføres ved nyoprettelse og fjernelse af enheder mindst en gang om året.

4.

Ajourføringshyppigheden afhænger af enhedens kendetegn, den pågældende variabel, enhedens størrelse og den kilde, der almindeligvis anvendes til ajourføringen.

5.

Medlemsstaterne kopierer hvert år de nationale virksomhedsregistre i den form, de har ved årets udgang, og opbevarer kopien i mindst 30 år til analyseformål. Kommissionen (Eurostat) kopierer hvert år EuroGroups-registret i den form, det har ved årets udgang, og opbevarer kopien i mindst 30 år til analyseformål.

Del C: Detaljerede emner for virksomhedsregistrene

De nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret indeholder for de respektive enheder, der er defineret i denne forordnings artikel 2, følgende detaljerede emner pr. enhed.

ENHEDER

DETALJEREDE EMNER

1. JURIDISKE ENHEDER

Identifikation

Demografiske begivenheder

Stratifikationsparametre

Relation til firma

Relationer til andre registre

Relation til koncern

Kontrol over enheder

Ejerforhold

2. KONCERN

Identifikation

Demografiske begivenheder

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

3. FIRMA

Identifikation

Relation til andre enheder

Demografiske begivenheder

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

4. LOKAL ENHED

Identifikation

Demografiske begivenheder

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

Relationer til andre enheder og registre

5. FAGLIG ENHED

hvis omfattet som statistisk enhed i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, litra c)

Identifikation

Demografiske begivenheder

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

Relationer til andre enheder og registre


BILAG IV

DETALJEREDE EMNER OG VARIABLER TIL UDVEKSLING AF FORTROLIGE DATA I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE RAMME FOR STATISTISKE VIRKSOMHEDSREGISTRE

Hvor »betinget« er angivet i feltet, er oplysningen påkrævet, hvis den er tilgængelig i medlemsstaterne, og hvor »valgfrit« er angivet i feltet, anbefales det at afgive oplysning.

1.   

Data, der skal fremsendes af de kompetente nationale statistikmyndigheder til Kommissionen (Eurostat), og som kan udveksles mellem de kompetente nationale statistikmyndigheder (artikel 10, stk. 1 og 2)

Enheder

Detaljerede emner

Variabler

Juridisk enhed

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Demografiske begivenheder

Oprettelsesdato for juridiske personer eller dato for administrativ godkendelse som erhvervsdrivende for fysiske personer

Dato, hvor den juridiske enhed ophørte

 

Stratifikationsparametre

Retlig form

Aktivitetens retlige status

Flag for brancher i den i bilag A, kapitel 18, punkt 18.12, i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning (betinget)

Flag for special purpose entities i den i bilag A, kapitel 2, punkt 2.17-2.20, i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning (valgfrit)

 

Kontrol over enheder

Identifikationsvariabler for den juridiske enhed, som enten er kontrolleret eller kontrollerer

 

Ejerforhold

Identifikationsvariabler for enhed, som enten ejes eller ejer

Andele (%) i den eller de hjemmehørende juridiske enheder, der ejes af den juridiske enhed (betinget)

Andele (%) som indehaves af den eller de hjemmehørende juridiske enheder, der ejer den juridiske enhed (betinget)

Andele (%) i den eller de ikkehjemmehørende juridiske enheder, der ejes af den juridiske enhed (betinget)

Andele (%) som indehaves af den eller de ikkehjemmehørende juridiske enheder, der ejer den juridiske enhed (betinget)

Start- og slutdato for andele (betinget)

Koncern

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

Koncernens hovedaktivitet på 2-cifret niveau i NACE

Koncernens biaktiviteter på 2-cifret niveau i NACE (valgfrit)

Antal ansatte og selvstændige (betinget)

Nettoomsætning (betinget)

Koncernens samlede aktiver (betinget)

Lande, hvor ikkehjemmehørende firmaer eller lokale enheder er beliggende (valgfrit)

Firma

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Relation til andre enheder

Identifikationsnummer eller -numre for den eller de juridiske enheder, som firmaet består af

Identifikationsnummer for den koncern, som firmaet tilhører

 

Demografiske begivenheder

Dato for påbegyndelse af aktiviteterne

Dato for aktiviteternes endelige ophør

 

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

Virksomhedens hovedaktivitet på 4-cifret niveau i NACE

Antal ansatte og selvstændige

Antal ansatte

Nettoomsætning

Institutionel sektor og delsektor i henhold til forordning (EU) nr. 549/2013

2.   

Data, der skal fremsendes af Kommissionen (Eurostat) til de kompetente nationale statistikmyndigheder, og som kan udveksles mellem Kommissionen (Eurostat) og de kompetente centralbanker i tilfælde af tilladelse (artikel 10, stk. 2 og 4)

Enheder

Detaljerede emner

Variabler

Juridisk enhed

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Demografiske begivenheder

Oprettelsesdato for juridiske personer eller dato for administrativ godkendelse som erhvervsdrivende for fysiske personer

Dato, hvor den juridiske enhed ophørte

 

Stratifikationsparametre

Juridisk form

Aktivitetens retlige status

Flag for brancher i den i bilag A, kapitel 18, punkt 18.12, i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning (betinget)

Flag for special purpose entities i den i bilag A, kapitel 2, punkt 2.17-2.20, i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning (valgfrit)

 

Relation til firma

Identifikationsvariabler for den eller de firmaer, som enheden tilhører

Dato for sammenslutning med firmaet eller firmaerne (betinget)

Dato for udskillelse fra firmaet eller firmaerne (betinget)

 

Relationer til andre registre

Relationer til andre registre

 

Relation til koncern

Identifikationsvariabler for den koncern, som enheden tilhører

Dato for sammenslutning med koncernen

Dato for udskillelse fra koncernen

 

Kontrol over enheder

Identifikationsvariabler for den juridiske enhed, som enten er kontrolleret eller kontrollerer

 

Ejerforhold

Identifikationsvariabler for enhed, som enten ejes eller ejer

Andele (%) i den eller de hjemmehørende juridiske enheder, der ejes af den juridiske enhed (betinget)

Andele (%) som indehaves af den eller de hjemmehørende juridiske enheder, der ejer den juridiske enhed (betinget)

Andele (%) i den eller de ikkehjemmehørende juridiske enheder, der ejes af den juridiske enhed (betinget)

Andele (%) som indehaves af den eller de ikkehjemmehørende juridiske enheder, der ejer den juridiske enhed (betinget)

Start- og slutdato for andele (betinget)

Koncern

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Demografiske begivenheder

Dato for etablering af koncernen

Dato for koncernens ophør

 

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

Koncernens hovedaktivitet på 2-cifret niveau i NACE

Koncernens biaktiviteter på 2-cifret niveau i NACE (valgfrit)

Antal ansatte og selvstændige (betinget)

Nettoomsætning (betinget)

Koncernens samlede aktiver (betinget)

Lande, hvor ikkehjemmehørende firmaer eller lokale enheder er beliggende (valgfrit)

Firma

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Relation til andre enheder

Identifikationsnummer eller -numre for den eller de juridiske enheder, som firmaet består af

Identifikationsnummer for den multinationale eller nationale koncern, som firmaet tilhører

 

Demografiske begivenheder

Dato for påbegyndelse af aktiviteterne

Dato for aktiviteternes endelige ophør

 

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

Koncernens hovedaktivitet på 4-cifret niveau i NACE

Koncernens biaktiviteter på 4-cifret niveau i NACE (betinget)

Antal ansatte og selvstændige

Antal ansatte

Antal ansatte i fuldtidsækvivalenter (valgfrit)

Nettoomsætning

Institutionel sektor og delsektor i den i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning

3.   

Udveksling af data om juridiske enheder, der er registreret i selskabsform med henblik på identifikation (artikel 10, stk. 3)

3.1.

Data, der skal fremsendes af de kompetente nationale statistikmyndigheder til Kommissionen (Eurostat) om hjemmehørende juridiske enheder, der er registreret i selskabsform

Enheder

Detaljerede emner

Variabler

Juridisk enhed

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Demografiske begivenheder

Oprettelsesdato for juridiske personer eller dato for administrativ godkendelse som erhvervsdrivende for fysiske personer

Dato, hvor den juridiske enhed ophørte

 

Stratifikationsparametre

Retlig form

Aktivitetens retlige status

Flag for brancher i den i bilag A, kapitel 18, punkt 18.12, i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning (betinget)

3.2.

Data, der skal fremsendes af de kompetente nationale statistikmyndigheder til Kommissionen (Eurostat) om udenlandske juridiske enheder, der er registreret i selskabsform

Enheder

Detaljerede emner

Variabler

Juridisk enhed

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Demografiske begivenheder

Oprettelsesdato for juridiske personer eller dato for administrativ godkendelse som erhvervsdrivende for fysiske personer

Dato, hvor den juridiske enhed ophørte

 

Stratifikationsparametre

Retlig form (valgfrit)

Aktivitetens retlige status

Flag for brancher i den i bilag A, kapitel 18, punkt 18.12, i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning (betinget)

3.3.

Data, der skal fremsendes af Kommissionen (Eurostat) til de kompetente nationale statistikmyndigheder om juridiske enheder, der er registreret i selskabsform

Enheder

Detaljerede emner

Variabler

Juridisk enhed

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Demografiske begivenheder

Oprettelsesdato for juridiske personer eller dato for administrativ godkendelse som erhvervsdrivende for fysiske personer

Dato, hvor den juridiske enhed ophørte

 

Stratifikationsparametre

Retlig form

Aktivitetens retlige status

Flag for brancher i den i bilag A, kapitel 18, punkt 18.12, i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning (betinget)


BILAG V

Oplysninger, som de ansvarlige skattemyndigheder i hver medlemsstat skal give til den nationale statistikmyndighed, omhandlet i artikel 5, stk. 2

a)

oplysninger fra momsangivelserne for de afgiftspligtige personer eller de ikkeafgiftspligtige juridiske personer, som for den givne periode har anmeldt leveringer af varer inden for Unionen i overensstemmelse med artikel 251, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF, eller erhvervelser af varer inden for Unionen i overensstemmelse med. artikel 251, litra c), i nævnte direktiv

b)

oplysninger fra oversigterne om leveringer inden for Unionen taget fra momsoversigterne i overensstemmelse med artikel 264 og 265 i direktiv 2006/112/EF

c)

oplysninger om erhvervelser inden for Unionen som meddelt af alle andre medlemsstater i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 (1).


(1)  Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (EUT L 268 af 12.10.2010, s. 1).


BILAG VI

Oplysninger, som de ansvarlige toldmyndigheder i hver medlemsstat skal give til den nationale statistikmyndighed, omhandlet i artikel 5, stk. 3:

a)

oplysninger til identifikation af den person, der foretager eksport inden for Unionen og import inden for Unionen af varer, der er omfattet af toldprocedurerne for aktiv forædling

b)

registrerings- og identifikationsdata for erhvervsdrivende, som findes i henhold til EU-toldbestemmelser, og som er tilgængelige i det elektroniske system vedrørende EORI-nummer som omhandlet i artikel 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (1)

c)

de registreringer om import og eksport baseret på toldangivelser, som er godkendt eller gjort til genstand for afgørelser af de nationale toldmyndigheder, og:

i)

som er indgivet hos dem, eller

ii)

for hvilke den supplerende angivelse i henhold til artikel 225 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 er tilgængelig gennem direkte elektronisk adgang i bevillingshaverens system.


(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

17.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/36


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2153

af 16. december 2019

om Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 319/2014

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1) særlig artikel 126, stk. 4,

efter høring af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagenturs bestyrelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1139 omfatter Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagenturs (agenturet) indtægter bl.a. de gebyrer, der betales af dem, der ansøger om og indehaver certifikater udstedt af agenturet, og af de personer, som har registreret erklæringer hos agenturet, samt betaling for publikationer, uddannelse og andre tjenesteydelser og behandling af klager, som foretages af agenturet.

(2)

Kommissionens forordning (EU) nr. 319/2014 (2) fastsatte taksten på de gebyrer og afgifter, som agenturet skal opkræve. Taksterne bør imidlertid tilpasses for at sikre, at omkostningerne dækkes, samtidig med at der ikke genereres et betydeligt overskud, jf. artikel 126, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1139.

(3)

I den forbindelse bør der tages højde for agenturets prognoser for arbejdsbyrden, de dertil hørende omkostninger og andre relevante faktorer.

(4)

De gebyrer og afgifter, der er omhandlet i denne forordning, bør fastsættes på en gennemsigtig, fair, ikke-diskriminerende og ensartet måde.

(5)

Med forbehold for det princip om omkostningsdækning, der er fastlagt i artikel 126 i forordning (EU) 2018/1139, bør de gebyrer og afgifter, som agenturet opkræver, ikke skade den pågældende EU-industris konkurrenceevne. Desuden bør de indføres på et grundlag, der tager hensyn til de pågældende juridiske eller fysiske personers evne til at betale, især for så vidt angår små og mellemstore virksomheder.

(6)

Den civile luftfarts sikkerhed er agenturets primære opgave, men agenturet skal ikke desto mindre tage fuld højde for omkostningseffektiviteten under udførelsen af sine opgaver, under hensyntagen til omfanget af disse opgaver efter ikrafttrædelsen af forordning (EU) 2018/1139 og de ressourcer, der er til rådighed.

(7)

Agenturet bør have mulighed for at opkræve gebyrer og afgifter for certificeringsopgaver og levering af andre tjenesteydelser, som ikke udtrykkeligt er omhandlet i bilaget til denne forordning, men som hører under anvendelsesområdet for forordning (EU) 2018/1139.

(8)

Aftaler som omhandlet i artikel 68, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139 bør danne grundlag for vurderingen af den faktiske arbejdsbyrde i forbindelse med certificeringen af tredjelandes produkter. I princippet er proceduren for agenturets validering af certifikater udstedt af et tredjeland, med hvilket Unionen har en relevant aftale, beskrevet i disse aftaler og bør resultere i en anden arbejdsbyrde end den arbejdsbyrde, der er krævet i forbindelse med agenturets certificeringsaktiviteter.

(9)

Der bør fastlægges frister for betaling af gebyrer og afgifter, som opkræves i medfør af denne forordning.

(10)

Med henblik på at sikre at de pågældende gebyrer og afgifter opkræves i videst muligt omfang, bør der fastsættes passende retsmidler til brug i tilfælde af manglende betaling og risiko for manglende betaling.

(11)

Virksomhedernes geografiske beliggenhed i medlemsstaterne må ikke være en faktor, der giver anledning til diskrimination. Derfor skal rejseomkostningerne i forbindelse med certificeringsopgaver, der udføres på vegne af [sådanne] virksomheder, lægges sammen og fordeles mellem ansøgerne.

(12)

For at øge forudsigeligheden bør ansøgere kunne anmode om et overslag over det beløb, der skal betales for certificeringsopgaver og tjenesteydelser. I visse tilfælde vil agenturet skulle foretage en forudgående teknisk analyse for at kunne udarbejde et overslag. I lyset af omkostningerne til sådanne analyser er det rimeligt, at agenturet modtager et rimeligt vederlag herfor.

(13)

En forudsætning for at en klage over agenturets afgørelser kan antages til behandling er, at der er sket fuld betaling af gebyrer til dækning af omkostningerne i forbindelse hermed.

(14)

Denne forordning bør gøre det muligt for industrien at forudsige størrelsen på de gebyrer og afgifter, der skal betales, men det bør regelmæssigt undersøges, om bestemmelserne heri bør revideres, jf. artikel 126, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1139.

(15)

De berørte parter bør konsulteres forud for ændring af gebyrerne og underrettes om, hvordan gebyrerne beregnes. Sådanne oplysninger bør give berørte parter indsigt i agenturets omkostninger og produktivitet.

(16)

Revision af taksterne skal følge en procedure, der gør det muligt uden unødig forsinkelse at foretage ændringer på baggrund af de erfaringer, der gøres med anvendelsen af denne forordning, løbende overvågning af ressourcer og arbejdsmetoder og en løbende vurdering af finansieringsbehovet.

(17)

Forordning (EU) nr. 319/2014 bør ophæves med forbehold for eventuelle overgangsbestemmelser.

(18)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastlægger i hvilke tilfælde, der skal betales gebyrer og afgifter til agenturet, afgifternes og gebyrernes størrelse samt betalingsbetingelserne.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»gebyrer«: beløb, som agenturet opkræver, og som ansøgerne skal betale for certificeringsopgaver

b)

»afgifter«: beløb, som agenturet opkræver for andre tjenesteydelser end certificeringsopgaver

c)

»certificeringsopgave«: enhver aktivitet, som agenturet direkte eller indirekte udfører med henblik på udstedelse, opretholdelse eller ændring af certifikater i medfør af forordning (EU) 2018/1139 samt delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget i medfør af nævnte forordning

d)

»tjenesteydelse«: enhver aktivitet, som agenturet udfører med henblik på andre opgaver end certificeringsopgaver, herunder levering af varer

e)

»ansøger«: enhver fysisk eller juridisk person, der anmoder agenturet om at udføre en certificeringsopgave eller levere en tjenesteydelse

f)

»faktureringscyklus«: tilbagevendende periode på 12 måneder, der anvendes på flerårige projekter og tilsynsopgaver. Perioden begynder:

1)

for så vidt angår de gebyrer og afgifter, der er anført i bilagets del I, tabel 1 til 6, på datoen for modtagelse af ansøgningen

2)

for så vidt angår de gebyrer, der er anført i bilagets del I, tabel 8, den 1. juni efter udstedelsen af certifikatet

3)

for så vidt angår de godkendelsesgebyrer, der er anført i bilagets del I, tabel 9 til 15, på datoen for modtagelse af ansøgningen

4)

for så vidt angår de tilsynsgebyrer, der er anført i bilagets del I, tabel 9 til 15, på datoen for modtagelse af ansøgningen.

Artikel 3

Fastsættelse af gebyrer og afgifter

1.   I overensstemmelse med denne forordning er det kun agenturet, der opkræver de omhandlede gebyrer og afgifter.

2.   Medmindre andet er fastsat i denne forordning, beregnes gebyrer og afgifter ved anvendelse af den timesats, der er anført i bilagets del II.

3.   Medlemsstaterne opkræver ikke gebyrer for opgaver, som hører ind under agenturets ansvarsområde, heller ikke når de udfører sådanne opgaver på vegne af agenturet. Agenturet refunderer medlemsstaternes udgifter til de opgaver, som de udfører på agenturets vegne.

4.   Gebyrer og afgifter angives og betales i euro.

5.   De beløb, der er omhandlet i del I, II og IIa i bilaget, indeksreguleres efter inflationsraten med virkning fra den 1. januar hvert år i overensstemmelse med den metode, der er anført i bilagets del IV.

6.   Som en undtagelse fra de gebyrer, der er omhandlet i bilaget, kan gebyrer for certificeringsopgaver, der udføres i henhold til en bilateral aftale mellem Unionen og et tredjeland, være underlagt særlige bestemmelser fastsat i den pågældende bilaterale aftale.

Artikel 4

Betaling af gebyrer og afgifter

1.   Agenturet fastlægger betalingsbetingelserne for gebyrer og afgifter og angiver under hvilke omstændigheder, agenturet opkræver betaling for certificeringsopgaver og tjenesteydelser. Agenturet offentliggør betingelserne på sit websted.

2.   Ansøgeren betaler det fulde skyldige beløb senest 30 kalenderdage fra den dato, på hvilken ansøgeren underrettes om fakturaen.

3.   Hvis der ikke modtages betaling for en faktura inden den frist, der er fastsat i stk. 2, kan agenturet opkræve renter for hver kalenderdags forsinkelse.

4.   Rentesatsen er den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine vigtigste refinansieringstransaktioner, som offentliggøres i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende, og som er gældende den første kalenderdag i forfaldsmåneden, forhøjet med otte procentpoint.

Artikel 5

Afvisning eller afslutning af finansielle årsager

1.   Med forbehold for agenturets forretningsorden kan agenturet:

a)

afvise en ansøgning, hvis de skyldige gebyrer og afgifter ikke er modtaget ved udløbet af den frist, der er fastsat i artikel 4, stk. 2

b)

afvise eller afslutte en ansøgning, hvis der foreligger dokumentation for, at ansøgerens finansielle formåen frembyder en risiko, medmindre ansøgeren forelægger en bankgaranti eller sikker deponering

c)

afvise eller afslutte en ansøgning i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4, andet afsnit

d)

afvise en anmodning om overførsel af et certifikat, hvis betalingsforpligtelser som følge af certificeringsopgaver eller tjenesteydelser, som agenturet har udført, ikke er opfyldt.

2.   Inden agenturet træffer beslutninger i henhold til stk. 1, hører agenturet ansøgeren herom.

Artikel 6

Rejseudgifter

1.   Udføres en certificeringsopgave eller leveres en tjenesteydelse helt eller delvis uden for medlemsstaternes territorier, betaler ansøgeren rejseudgifterne i henhold til følgende formel: d = v + a + h – e.

2.   For den i stk. 1 omhandlede formel gælder, at:

 

d = skyldige rejseudgifter

 

v = transportomkostninger

 

a = Kommissionens officielle standardsatser for diæter til dækning af indkvartering, måltider, udgifter til lokal transport på tjenesterejsestedet og diverse andre udgifter (3)

 

h = rejsetid (standardantallet af rejsetimer pr. destination, som fastsat af agenturet), til den timesats, der er fastsat i bilagets del II (4). Hvis der er tale om tjenesterejser, der vedrører mere end ét projekt, fordeles beløbet i henhold hertil

 

e (e-komponent) = gennemsnitlige rejseomkostninger inden for medlemsstaternes territorier, herunder de gennemsnitlige transportomkostninger og den gennemsnitlige rejsetid inden for medlemsstaternes territorier, multipliceret med den timesats, der er fastsat i bilagets del II. Denne værdi revideres og indeksreguleres årligt.

3.   Rejseudgifter, der afholdes i forbindelse med leveringen af de tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 14, stk. 2, opkræves udelukkende i henhold til bilagets del IIa.

Artikel 7

Udgiftsoverslag

1.   På ansøgers anmodning og i overensstemmelse med stk. 2 udarbejder agenturet et udgiftsoverslag.

2.   I tilfælde hvor agenturet som følge af projektets forventede kompleksitet vil skulle lave en forudgående teknisk analyse for at kunne udarbejde ovennævnte udgiftsoverslag, faktureres denne analyse på timebasis i henhold til en kontrakt, der underskrives af både ansøgeren og agenturet.

3.   På ansøgers anmodning suspenderes aktiviteterne, indtil agenturet har fremlagt det pågældende overslag, og ansøgeren har godkendt det.

4.   Agenturet ændrer udgiftsoverslaget, hvis opgaven viser sig at være enklere og kan udføres hurtigere end oprindelig forventet, eller omvendt viser sig at være mere kompliceret og langvarig at gennemføre, end agenturet med rimelighed kunne have forudset.

KAPITEL II

GEBYRER

Artikel 8

Generelle bestemmelser vedrørende betaling af gebyrer

1.   Udførelsen af certificeringsopgaver er betinget af forudbetaling af hele det skyldige gebyr, medmindre agenturet træffer anden afgørelse efter at have vurderet de finansielle risici i forbindelse hermed. Agenturet kan fakturere gebyret på én gang efter at have modtaget ansøgningen eller ved begyndelsen af den årlige periode eller tilsynsperioden.

2.   For en given certificeringsopgave betaler ansøgeren et af følgende:

a)

et fast gebyr, jf. bilagets del I

b)

et variabelt gebyr.

3.   Det i stk. 2, litra b), omhandlede variable gebyr fastsættes ved at multiplicere det faktiske antal arbejdstimer med den timesats, der er fastsat i bilagets del II.

4.   Hvis det er begrundet ved tekniske omstændigheder, der er relevante for gebyrerne i denne forordning, kan agenturet, forudsat at ansøgeren er enig:

a)

omklassificere en ansøgning inden for de i bilaget til denne forordning fastsatte kategorier

b)

omklassificere flere ansøgninger til en enkelt ansøgning, forudsat at de pågældende ansøgninger vedrører samme konstruktionstype og tilhører en eller flere af følgende kategorier, i enhver kombination:

i)

større ændringer

ii)

større reparationer

iii)

supplerende typecertifikater.

Hvis ansøgeren ikke er enig i den foreslåede omklassificering, kan agenturet afvise eller afslutte de pågældende ansøgninger.

Artikel 9

Betalingsperioder

1.   De gebyrer, der er anført i bilagets del I, tabel 1, 2 og 3, opkræves pr. ansøgning og pr. periode på 12 måneder. Efter den første periode på 12 måneder udgør gebyrerne 1/365 af det relevante årsgebyr pr. dag.

2.   De gebyrer, der er anført i bilagets del I, tabel 4, opkræves pr. ansøgning.

3.   De gebyrer, der er anført i bilagets del I, tabel 8, opkræves pr. periode på 12 måneder.

4.   De gebyrer, der er anført i bilagets del I, tabel 9 til 14, opkræves som følger:

a)

godkendelsesgebyrer opkræves pr. ansøgning

b)

tilsynsgebyrer opkræves pr. periode på 12 måneder

Organisationsændringer, der har betydning for organisations godkendelsen, fører til en genberegning af det skyldige tilsynsgebyr fra den næstfølgende 12-måneders periode efter godkendelse af ændringerne.

5.   I de i artikel 2, litra f), nr. 2, omhandlede tilfælde beregnes de gebyrer, der skal betales for perioden mellem datoen for udstedelse af certifikatet og begyndelsen af den første faktureringscyklus derefter, pro rata temporis på grundlag af tabel 8 i bilagets del I.

6.   Hvis omklassificeringen af en ansøgning fører til ændringer af de gældende gebyrer, genberegnes gebyrerne som følger:

a)

for så vidt angår gebyrer, der opkræves pr. ansøgning, genberegnes de pr. datoen for modtagelse af ansøgningen

b)

for så vidt angår gebyrer, der opkræves pr. ansøgning og pr. periode på 12 måneder, genberegnes de for den igangværende faktureringscyklus og fremefter

c)

hvis agenturet omklassificerer flere ansøgninger til en enkelt ansøgning, jf. artikel 8, stk. 4, genberegnes gebyrerne pr. den dato, der anses for at være relevant for omklassificeringen.

Artikel 10

Afvisning af ansøgninger, afslutning og afbrydelse af udførelsen af ansøgningsrelaterede opgaver

1.   Hvis en ansøgning afvises, eller udførelsen af ansøgningsrelaterede opgaver afsluttes eller afbrydes, forfalder de gældende gebyrer sammen med de dermed forbundne rejseudgifter og alle andre skyldige beløb til betaling, så snart agenturet standser udførelsen af opgaven.

2.   Hvis en ansøgning afvises, eller udførelsen af ansøgningsrelaterede opgaver afsluttes eller afbrydes, beregnes de skyldige gebyrer som følger:

a)

for så vidt angår gebyrer, der er anført i bilagets del I, tabel 1, 2 og 3, som opkræves pr. ansøgning og pr. periode på 12 måneder, udgør de skyldige gebyrer for den igangværende faktureringscyklus 1/365 af det relevante årsgebyr pr. dag. Hvad angår perioderne før den igangværende 12-måneders periode, er de gældende gebyrer fortsat skyldige til betaling

b)

for så vidt angår gebyrer, der er anført i bilagets del I, tabel 4 til 15, og de faste gebyrer, der er anført i bilagets del II, som opkræves pr. ansøgning, udgør de skyldige gebyrer 50 % af de gældende gebyrer

c)

for så vidt angår gebyrer, der er anført i bilagets del I, tabel 9 til 14, som opkræves pr. ansøgning, beregnes de skyldige gebyrer på timebasis, men kan ikke overstige det gældende faste gebyr

d)

for så vidt angår gebyrer, der er anført i bilagets del II, som opkræves på timebasis, beregnes de skyldige gebyrer på timebasis

e)

for så vidt angår gebyrer, der ikke er omhandlet i litra a) til d), beregnes de skyldige gebyrer på timebasis, medmindre andet er aftalt mellem ansøgeren og agenturet.

3.   Hvis en afbrydelse af udførelsen af ansøgningsrelaterede opgaver får virkning i den første faktureringscyklus, tilbagebetales gebyrerne for den pågældende faktureringscyklus ikke. Hvis en sådan afbrydelse får virkning efter udløbet af den første faktureringscyklus, beregnes de skyldige gebyrer i overensstemmelse med kriterierne i stk. 2, litra a). Hvis agenturet genoptager arbejdet med udførelsen af ansøgningsrelaterede opgaver, som har været afbrudt, opkræver agenturet efter udløbet af den afbrydelsesperiode, som ansøgeren har valgt, eller tidligere såfremt ansøgeren ønsker det, automatisk et nyt gebyr, uanset tidligere betalte gebyrer for den afbrudte opgave.

4.   I denne forordning gælder følgende:

a)

afslutning af udførelsen af en opgave på ansøgers anmodning får virkning på datoen for modtagelse af anmodningen

b)

afslutning af udførelsen af en opgave på agenturets initiativ får virkning på den dato, på hvilken beslutningen om at afslutte udførelsen meddeles ansøgeren

c)

afbrydelse af udførelsen af en opgave på ansøgers anmodning får virkning på den dato, ansøgeren angiver, dog tidligst den dato på hvilken agenturet modtager anmodningen.

5.   Der tages ikke hensyn til allerede betalte gebyrer for udførelsen af ansøgningsrelaterede opgaver, som er afsluttet, i forbindelse med efterfølgende opgaver, heller ikke selv om disse nye opgaver er af samme karakter som den afsluttede opgave.

Artikel 11

Suspension eller tilbagekaldelse af certifikater

1.   Hvis de skyldige gebyrer ikke er modtaget ved udløbet af den frist, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, kan agenturet suspendere eller tilbagekalde det pågældende certifikat efter at have hørt certifikatindehaveren.

2.   Hvis agenturet suspenderer et certifikat, fordi certifikatindehaveren ikke opfylder de gældende forpligtelser eller ikke betaler årsgebyret eller tilsynsgebyret, fakturerer agenturet, uanset en sådan suspension, fortsat årsgebyret eller tilsynsgebyret på én gang ved begyndelsen af den årlige periode eller tilsynsperioden. Agenturet kan tilbagekalde det pågældende certifikat, hvis certifikatindehaveren ikke opfylder sine betalingsforpligtelser senest et år fra datoen for meddelelse af suspensionen. En eventuel ophævelse af suspensionen forudsætter betaling af de udestående skyldige gebyrer for suspensionsperioden samt andre skyldige beløb på det pågældende tidspunkt.

3.   Hvis agenturet tilbagekalder et certifikat, fordi certifikatindehaveren ikke opfylder de gældende forpligtelser eller ikke betaler årsgebyret eller tilsynsgebyret, beregnes de skyldige gebyrer for den igangværende faktureringscyklus som følger:

a)

for så vidt angår faste års- og tilsynsgebyrer, som opkræves pr. certifikat og pr. periode på 12 måneder, udgør de skyldige gebyrer 1/365 af det relevante faste gebyr pr. dag

b)

for så vidt angår års- og tilsynsgebyrer, som opkræves på timebasis, beregnes de skyldige gebyrer på timebasis.

De i første afsnit, litra a) og b) omhandlede beløb forfalder, sammen med eventuelle rejseudgifter og andre skyldige beløb, til betaling på den dato, på hvilken tilbagekaldelsen får virkning.

Artikel 12

Afkald på og overførsel af certifikater og deaktivering af flyvesimulatortræningsanordninger

1.   Hvis certifikatindehaveren giver afkald på et certifikat, beregnes de skyldige gebyrer for den igangværende 12-måneders periode som følger:

a)

for så vidt angår faste års- og tilsynsgebyrer, som opkræves pr. certifikat og pr. periode på 12 måneder, udgør de skyldige gebyrer 1/365 af det relevante faste årsgebyr pr. dag

b)

for så vidt angår års- og tilsynsgebyrer, som opkræves på timebasis, beregnes gebyrerne på timebasis.

De i første afsnit, litra a) og b) omhandlede beløb forfalder, sammen med eventuelle rejseudgifter og andre skyldige beløb, til betaling på den dato, på hvilken erklæringen om afkald får virkning.

2.   Hvis et certifikat overføres, betales de i tabel 8 til 15 omhandlede gebyrer af den nye certifikatindehaver fra den faktureringscyklus, der følger efter den dato, på hvilken overførslen får virkning.

3.   I de i bilagets del I, tabel 14, omhandlede tilfælde nedsættes tilsynsgebyret for flyvesimulatortræningsanordninger pro rata temporis for deaktiverede perioder på ansøgers anmodning.

Artikel 13

Certificeringsopgaver på særlig anmodning

Der foretages en særlig tilpasning af det opkrævede gebyr for at dække alle de omkostninger, agenturet pådrager sig i forbindelse med en given certificeringsopgave, hvis udførelsen af den pågældende opgave kræver, at der tildeles personale og/eller kategorier af personale til opgaven, som agenturet normalt ikke ville tildele til opgaven i henhold til sine standardprocedurer.

KAPITEL III

AFGIFTER

Artikel 14

Generelle bestemmelser vedrørende betaling af afgifter

1.   De afgifter, som agenturet opkræver i henhold til bilagets del II, faktureres til den gældende timesats.

2.   Afgifter for levering af uddannelsesydelser, herunder rejseudgifter, opkræves i henhold til bilagets del IIa.

Artikel 15

Tidspunkt for opkrævning af afgifter og betalingsperioder

1.   Medmindre agenturet træffer anden afgørelse efter at have taget vurderet de finansielle risici, opkræves afgifterne forud for levering af tjenesteydelsen.

2.   De afgifter, der er anført i bilagets del I, tabel 6 (punkt 1), opkræves pr. ansøgning og pr. periode på 12 måneder. Efter den første periode på 12 måneder udgør afgiften 1/365 af den relevante årsafgift pr. dag.

3.   De afgifter, der er anført i bilagets del I, tabel 5 og 6 (punkt 2), opkræves pr. ansøgning.

4.   Hvis omklassificeringen af en ansøgning fører til ændringer af de gældende afgifter, genberegnes afgifterne med virkning fra datoen for modtagelse af ansøgningen.

Artikel 16

Afvisning af ansøgninger, afslutning og afbrydelse af udførelsen af ansøgningsrelaterede opgaver

1.   Hvis en ansøgning afvises, eller udførelsen af ansøgningsrelaterede opgaver afsluttes eller afbrydes, forfalder de gældende afgifter sammen med de dermed forbundne rejseudgifter og alle andre skyldige beløb til betaling, så snart agenturet standser udførelsen af opgaven.

2.   Hvis en ansøgning afvises, eller udførelsen af ansøgningsrelaterede opgaver afsluttes eller afbrydes, beregnes de skyldige afgifter som følger:

a)

for så vidt angår afgifter, der er anført i bilagets del I, tabel 6 (punkt 1), som opkræves pr. ansøgning og pr. periode på 12 måneder, udgør de skyldige afgifter for den igangværende 12-måneders periode 1/365 af den relevante årsafgift pr. dag. Hvad angår perioderne før den igangværende 12-måneders periode, er de gældende afgifter fortsat skyldige til betaling

b)

for så vidt angår afgifter, der er anført i bilagets del I, tabel 5 og 6 (punkt 2), og de faste afgifter, der er anført i bilagets del II, som opkræves pr. ansøgning, udgør de skyldige afgifter 50 % af de gældende afgifter

c)

for så vidt angår afgifter, der er anført i bilagets del II, som opkræves på timebasis, beregnes de skyldige afgifter på timebasis

d)

for så vidt angår afgifter, der ikke er omhandlet ovenfor, beregnes de skyldige afgifter på timebasis, medmindre andet er aftalt mellem ansøgeren og agenturet.

3.   Hvis en afbrydelse af udførelsen af ansøgningsrelaterede opgaver får virkning i den første faktureringscyklus, tilbagebetales afgifterne for den pågældende faktureringscyklus ikke. Hvis en sådan afbrydelse får virkning efter udløbet af den første faktureringscyklus, beregnes de skyldige afgifter i overensstemmelse med kriterierne i stk. 2, litra a). Hvis agenturet genoptager arbejdet med udførelsen af ansøgningsrelaterede opgaver, som har været afbrudt, opkræver agenturet efter udløbet af den afbrydelsesperiode, som ansøgeren har valgt, eller tidligere såfremt ansøgeren ønsker det, automatisk en ny afgift, uanset tidligere betalte afgifter for den afbrudte opgave.

4.   I denne forordning gælder følgende:

a)

afslutning af udførelsen af en opgave på ansøgers anmodning får virkning på datoen for modtagelse af anmodningen

b)

afslutning af udførelsen af en opgave på agenturets initiativ får virkning på den dato, på hvilken beslutningen om at afslutte udførelsen meddeles ansøgeren

c)

afbrydelse af udførelsen af en opgave på ansøgers anmodning får virkning på den dato, ansøgeren angiver, dog tidligst den dato på hvilken agenturet modtager anmodningen.

5.   Der tages ikke hensyn til allerede betalte afgifter for udførelsen af ansøgningsrelaterede opgaver, som er afsluttet, i forbindelse med efterfølgende opgaver, heller ikke selv om disse nye opgaver er af samme karakter som den afsluttede opgave.

KAPITEL IV

KLAGER

Artikel 17

Behandling af klager

1.   Der opkræves afgifter for at behandle klager, som indgives i medfør af artikel 108 i forordning (EU) 2018/1139. Afgifternes størrelse beregnes i overensstemmelse med den metode, der er fastsat i bilagets del III. En klage antages kun til behandling, hvis klageafgiften er betalt inden den frist, der er omhandlet i stk. 3.

2.   Hvis klagen indgives af en juridisk person, skal denne forelægge agenturet en underskrevet erklæring fra en befuldmægtiget medarbejder med en angivelse af klagerens omsætning. Denne erklæring forelægges agenturet sammen med klagen.

3.   Afgifterne til dækning af klagen betales i henhold til agenturets gældende procedure inden 60 kalenderdage fra den dato, på hvilken klagen blev registreret hos agenturet.

4.   Afgøres klagen til fordel for klageren, tilbagebetaler agenturet de betalte afgifter vedrørende klagen.

KAPITEL V

AGENTURETS PROCEDURER

Artikel 18

Generelle bestemmelser

Agenturet skal skelne mellem indtægter og udgifter, som kan henføres til udførte certificeringsopgaver og tjenesteydelser, og indtægter og udgifter, som kan henføres til aktiviteter, der finansieres gennem andre indtægtskilder.

Med henblik herpå:

a)

indsættes gebyrer og afgifter, som agenturet opkræver, på en særlig konto, og der føres særskilt regnskab med dem

b)

fører agenturet driftsregnskab med angivelse af indtægter og udgifter.

Artikel 19

Evaluering og revision

1.   Agenturet underretter årligt Kommissionen, bestyrelsen og det rådgivende organ, som er repræsentant for alle interessenter, og som er etableret i henhold til artikel 98, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1139, om, hvilke komponenter der ligger til grund for fastlæggelsen af gebyrernes størrelse. Disse oplysninger skal navnlig specificere omkostninger vedrørende foregående og efterfølgende år.

2.   Agenturet evaluerer regelmæssigt bilaget med henblik på at verificere, at vigtige oplysninger vedrørende de tilgrundliggende antagelser om agenturets forventede indtægter og udgifter afspejles behørigt i størrelsen på de gebyrer og afgifter, som agenturet opkræver.

3.   Denne forordning revideres om nødvendigt, navnlig under hensyntagen til agenturets indtægter og omkostninger.

4.   Agenturet hører det i stk. 1 omhandlede rådgivende organ i overensstemmelse med artikel 126, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1139, før det afgiver udtalelse om eventuelle foreslåede ændringer, og forklarer baggrunden for de foreslåede ændringer.

KAPITEL VI

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 20

Ophævelse

Forordning (EU) nr. 319/2014 ophæves med forbehold for bestemmelserne i artikel 21, stk. 5.

Artikel 21

Overgangsforanstaltninger

1.   De års- og tilsynsgebyrer, der er fastsat i bilagets del I, tabel 1, 2, 3, 8 til 13 og 15, gælder for alle igangværende certificeringsopgaver på tidspunktet for denne forordnings ikrafttrædelse fra den næste faktureringscyklus, der starter efter tidspunktet for denne forordnings ikrafttrædelse.

2.   De timesatser, der er fastsat i bilagets del II, gælder fra tidspunktet for denne forordnings ikrafttrædelse for alle igangværende opgaver på tidspunktet for denne forordnings ikrafttrædelse, og for hvilke gebyrer og afgifter beregnes på timebasis.

3.   De i bilagets del I, tabel 5 og 6, omhandlede gebyrer og de i bilagets del I, tabel 14, omhandlede gebyrer for godkendelser af organisationer og gebyrer for godkendelse af anordningers kvalifikationer, beregnes, uanset bestemmelser, gebyrer og afgifter, der vedrører igangværende ansøgninger på tidspunktet for denne forordnings ikrafttrædelse, i henhold til bilagets del II, indtil de med ansøgningen forbundne opgaver er afsluttet.

4.   I de i bilagets del I, tabel 14 omhandlede tilfælde, med undtagelse af de i stk. 3 omhandlede, opkræves de pågældende gebyrer fra tidspunktet for denne forordnings ikrafttrædelse.

5.   Gebyrer og afgifter vedrørende igangværende faktureringscyklusser på tidspunktet for denne forordnings ikrafttrædelse beregnes i henhold til forordning (EU) nr. 319/2014, jf. dog stk. 2, 3 og 4.

Artikel 22

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på den første dag i måneden efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2019.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 319/2014 af 27. marts 2014 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 593/2007 (EUT L 93 af 28.3.2014, s. 58).

(3)  Se de gældende diætsatser under »Current per diems rates« på Kommissionens EuropeAid websted (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/ implementation/per_diems/index_en.htm).

(4)  Se »Standard number of hours« som anført i »Standard travel time list« på agenturets websted (https://www.easa.europa.eu/).


BILAG

INDHOLD:

Del I: Opgaver, der faktureres til en fast sats

Del II: Certificeringsopgaver og tjenesteydelser, der faktureres til en timesats

Del IIa: Betaling for levering af uddannelsesydelser

Del III: Afgifter for klager

Del IV: Årlig inflationsrate

Del V: Forklarende notat

DEL I:

Opgaver, der faktureres til en fast sats

Tabel 1

Typecertifikater, begrænsede typecertifikater og ETSO-godkendelser (European Technical Standard Order)

(anført i subpart B og subpart O i afdeling A i bilag I (del 21) til Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012)  (1)

 

Fast gebyr (EUR)

HTOL-luftfartøjer (vandret start og landing) med pilot ombord

Over 150 000 kg

2 055 230

Over 55 000 kg op til 150 000 kg

1 693 040

Over 22 000 kg op til 55 000 kg

564 350

Over 5 700 kg op til 22 000 kg (inklusive HPA over 2 730 kg op til 5 700 kg)

420 700

Over 2 730 kg op til 5 700 kg (inklusive HPA over 1 200 kg op til 2 730 kg)

139 980

Over 1 200 kg op til 2 730 kg (inklusive HPA op til 1 200 kg)

15 890

Op til 1 200 kg

5 300

VTOL-luftfartøjer (lodret start og landing) med pilot ombord

Store

476 100

Mellemstore

190 450

Små

23 850

Meget lette

23 850

Balloner

7 380

Store luftskibe

42 950

Mellemstore luftskibe

16 360

Små luftskibe

8 190

Fremdrift

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er over 25 KN, eller hvis udgangseffekt er over 2 000 kW

405 310

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er på op til 25 KN, eller hvis udgangseffekt er på op til 2 000 kW

270 170

Motorer uden turbine

36 920

Motorer CS-22.H, CS-VLR App. B

18 460

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW over 5 700 kg

12 610

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW op til 5 700 kg

3 600

CS-22J Class Propeller

1 800

Dele og ikkefastmonteret udstyr

Værdi over 20 000 EUR

9 300

Værdi mellem 2 000 og 20 000 EUR

5 320

Værdi under 2 000 EUR

3 090

Hjælpemotoranordning (APU)

221 120


Tabel 2

Supplerende typecertifikater

(anført i subpart E i afdeling A i bilag I (del 21) til Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012)

 

Fast gebyr (EUR)

 

Kompleks, betydelig

Betydelig

Standard

Enkel

HTOL-luftfartøjer (vandret start og landing) med pilot ombord

Over 150 000 kg

952 500

76 480

16 330

4 650

Over 55 000 kg op til 150 000 kg

680 880

45 900

13 060

3 660

Over 22 000 kg op til 55 000 kg

378 140

30 600

9 790

3 330

Over 5 700 kg op til 22 000 kg (inklusive HPA over 2 730 kg op til 5 700 kg)

290 420

18 360

6 540

3 330

Over 2 730 kg op til 5 700 kg (inklusive HPA over 1 200 kg op til 2 730 kg)

119 970

5 610

2 580

1 290

Over 1 200 kg op til 2 730 kg (inklusive HPA op til 1 200 kg)

6 140

1 970

1 230

610

Op til 1 200 kg

3 630

310

310

310

VTOL-luftfartøjer (lodret start og landing) med pilot ombord

Store

321 710

58 950

8 840

2 950

Mellemstore

188 500

29 480

5 900

2 360

Små

15 080

11 800

4 420

1 480

Meget lette

9 610

1 110

490

310

Andre luftfartøjer med pilot ombord

Balloner

3 630

1 050

490

310

Store luftskibe

37 700

15 970

12 780

6 390

Mellemstore luftskibe

15 090

4 910

3 930

1 970

Små luftskibe

7 520

2 460

1 970

990

Fremdrift

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er over 25 KN, eller hvis udgangseffekt er over 2 000 kW

190 090

14 740

8 840

5 900

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er på op til 25 KN, eller hvis udgangseffekt er på op til 2 000 kW

185 830

8 840

6 940

4 630

Motorer uden turbine

34 710

3 440

1 540

770

Motorer CS-22.H, CS-VLR App. B

17 410

1 730

770

370

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW over 5 700 kg

7 020

2 460

1 230

610

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW op til 5 700 kg

2 140

1 840

920

470

CS-22J Class Propeller

1 080

920

470

230

Dele og ikkefastmonteret udstyr

Værdi over 20 000 EUR

Værdi mellem 2 000 og 20 000 EUR

Værdi under 2 000 EUR

Hjælpemotoranordning (APU)

136 280

7 370

4 920

2 460


Tabel 3

Større ændringer og større reparationer

(anført i subpart D og subpart M i afdeling A i bilag I (del 21) til Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012)

 

Fast gebyr (EUR)

 

Modelgebyr  (2)

Kompleks, betydelig

Betydelig

Standard

Enkel

HTOL-luftfartøjer (vandret start og landing) med pilot ombord

Over 150 000 kg

100 000

800 000

78 010

14 330

5 110

Over 55 000 kg op til 150 000 kg

59 880

479 050

39 030

10 750

3 290

Over 22 000 kg op til 55 000 kg

39 910

319 280

31 230

7 170

2 560

Over 5 700 kg op til 22 000 kg (inklusive HPA over 2 730 kg op til 5 700 kg)

31 930

255 450

19 520

3 580

2 560

Over 2 730 kg op til 5 700 kg (inklusive HPA over 1 200 kg op til 2 730 kg)

15 110

120 900

5 360

2 500

1 240

Over 1 200 kg op til 2 730 kg (inklusive HPA op til 1 200 kg)

530

4 230

1 360

610

310

Op til 1 200 kg

450

3 630

310

310

310

VTOL-luftfartøjer (lodret start og landing) med pilot ombord

Store

30 160

241 280

53 440

10 690

3 560

Mellemstore

18 850

150 800

28 500

7 120

2 490

Små

1 890

15 080

11 410

5 340

1 430

Meget lette

1 130

9 060

1 050

490

490

Andre luftfartøjer med pilot ombord

Balloner

450

3 630

1 050

490

490

Store luftskibe

3 770

30 160

14 250

10 690

7 120

Mellemstore luftskibe

1 510

12 060

3 930

2 940

1 970

Små luftskibe

750

6 030

1 970

1 470

990

Fremdrift

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er over 25 KN, eller hvis udgangseffekt er over 2 000 kW

13 130

105 040

9 840

3 620

2 180

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er på op til 25 KN, eller hvis udgangseffekt er på op til 2 000 kW

11 310

90 480

5 340

1 810

1 090

Motorer uden turbine

1 890

15 110

1 600

740

500

Motorer CS-22.H, CS-VLR App. B

940

7 550

740

370

370

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW over 5 700 kg

470

3 780

1 320

500

500

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW op til 5 700 kg

150

1 160

1 000

470

470

CS-22J Class Propeller

70

590

500

160

160

Dele og ikkefastmonteret udstyr

Værdi over 20 000 EUR

Værdi mellem 2 000 og 20 000 EUR

Værdi under 2 000 EUR

Hjælpemotoranordning (APU)

8 760

70 070

3 690

1 230

740


Tabel 4

Mindre ændringer og mindre reparationer

(anført i subpart D og subpart M i afdeling A i bilag I (del 21) til Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012)

 

Fast gebyr  (3) (EUR)

HTOL-luftfartøjer (vandret start og landing) med pilot ombord

Over 150 000 kg

1 890

Over 55 000 kg op til 150 000 kg

1 890

Over 22 000 kg op til 55 000 kg

1 890

Over 5 700 kg op til 22 000 kg (inklusive HPA over 2 730 kg op til 5 700 kg)

1 890

Over 2 730 kg op til 5 700 kg (inklusive HPA over 1 200 kg op til 2 730 kg)

610

Over 1 200 kg op til 2 730 kg (inklusive HPA op til 1 200 kg)

500

Op til 1 200 kg

310

VTOL-luftfartøjer (lodret start og landing) med pilot ombord

Store

970

Mellemstore

970

Små

970

Meget lette

490

Andre luftfartøjer med pilot ombord

Balloner

490

Store luftskibe

1 720

Mellemstore luftskibe

970

Små luftskibe

970

Fremdrift

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er over 25 KN, eller hvis udgangseffekt er over 2 000 kW

1 270

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er på op til 25 KN, eller hvis udgangseffekt er på op til 2 000 kW

1 270

Motorer uden turbine

610

Motorer CS-22.H, CS-VLR App. B

370

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW over 5 700 kg

500

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW op til 5 700 kg

470

CS-22J Class Propeller

320

Dele og ikkefastmonteret udstyr

Værdi over 20 000 EUR

1 860

Værdi mellem 2 000 og 20 000 EUR

1 070

Værdi under 2 000 EUR

620

Hjælpemotoranordning (APU)

490


Tabel 5

Certificeringsbistand med henblik på validering

Bistand til tredjelandes myndigheder med henblik på validering/accept af et EASA-certifikat og teknisk bistand vedrørende efterlevelsesaktiviteter

Tjenesteydelsespakke

Fast afgift (EUR)

Stor

2 500

Mellemstor

1 000

Lille

250


Tabel 6

Vedligeholdelseseftersynsråd

Bistand med henblik på godkendelse af rapporter fra vedligeholdelseseftersynsrådet og revisioner af disse

Fast afgift (EUR)

1 —Indledende rapport fra vedligeholdelseseftersynsrådet

CS 25-luftfartøjer

350 000

CS 27- og CS 29-luftfartøjer

150 000

Supplerende typecertifikater

50 000

2 —Revision af rapporter fra vedligeholdelseseftersynsrådet

CS 25-luftfartøjer over 150 000 kg

120 000

CS 25-luftfartøjer over 55 000 kg op til 150 000 kg

100 000

CS 25-luftfartøjer over 22 000 kg op til 55 000 kg

80 000

CS 25-luftfartøjer over 5 700 kg op til 22 000 kg

40 000

CS 27- og CS 29-luftfartøjer

30 000

Supplerende typecertifikater

20 000


Tabel 7

Tredjelandsoperatører

(anført i Kommissionens forordning (EU) nr. 452/2014)  (4)

 

Fast gebyr (EUR)

Besøg på stedet  (5)

19 000

Teknisk møde i Køln

10 000


Tabel 8

Årligt gebyr for indehavere af EASA-typecertifikater, begrænsede EASA-typecertifikater, EASA-ETSO-godkendelser (European Technical Standard Order) og andre typecertifikater eller ETSO-godkendelser, der anses for accepteret i henhold til forordning (EU) 2018/1139

(anført i subpart B og subpart O i afdeling A i bilag I (del 21) til Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012)

 

Fast gebyr (EUR)

 

EU-design

Ikke EU-design

HTOL-luftfartøjer (vandret start og landing) med pilot ombord

Over 150 000 kg

1 155 160

360 270

Over 55 000 kg op til 150 000 kg

975 480

274 490

Over 22 000 kg op til 55 000 kg

293 940

110 140

Over 5 700 kg op til 22 000 kg (inklusive HPA over 2 730 kg op til 5 700 kg)

48 050

16 320

Over 2 730 kg op til 5 700 kg (inklusive HPA over 1 200 kg op til 2 730 kg)

5 320

1 770

Over 1 200 kg op til 2 730 kg (inklusive HPA op til 1 200 kg)

2 460

830

Op til 1 200 kg

230

70

VTOL-luftfartøjer (lodret start og landing) med pilot ombord

Store

102 930

37 740

Mellemstore

57 190

21 280

Små

23 880

8 670

Meget lette

3 700

1 230

Andre luftfartøjer med pilot ombord

Balloner

840

360

Store luftskibe

4 000

1 330

Mellemstore luftskibe

2 460

820

Små luftskibe

1 970

660

Fremdrift

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er over 25 KN, eller hvis udgangseffekt er over 2 000 kW

120 090

32 140

Turbinemotorer, hvis startreaktionskraft er på op til 25 KN, eller hvis udgangseffekt er på op til 2 000 kW

58 180

27 450

Motorer uden turbine

1 120

140

Motorer CS-22.H, CS-VLR App. B

610

310

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW over 5 700 kg

420

220

Propeller til brug for luftfartøjer med MTOW op til 5 700 kg

240

50

CS-22J Class Propeller

230

70

Dele og ikkefastmonteret udstyr

Værdi over 20 000 EUR

2 440

680

Værdi mellem 2 000 og 20 000 EUR

1 290

460

Værdi under 2 000 EUR

520

420

Hjælpemotoranordning (APU)

87 880

10 510

Som undtagelse fra tabellen ovenfor, gælder følgende:

A.

For fragtversioner af et luftfartøj med eget typecertifikat anvendes en koefficient på 0,85 på gebyret for den tilsvarende passagerudgave.

B.

For indehavere af flere EASA-typecertifikater og/eller flere begrænsede EASA-typecertifikater, EASA-ETSO-godkendelser og/eller flere andre typecertifikater eller ETSO-godkendelser anvendes en reduktion på 25 % af årsgebyret for det fjerde og efterfølgende certifikater, for hvilke der skal betales det samme faste gebyr i samme gebyrkategori, jf. tabellen ovenfor.

C.

Den i bilagets del II fastsatte timesats, op til det fulde gebyr for den relevante gebyrkategori, opkræves i følgende tilfælde:

1.

for luftfartøjer

a.

som ikke er blevet produceret i mere end 20 år, eller

b.

som der er produceret færre end 50 enheder af på verdensplan, eller

c.

som der er produceret flere end 50 enheder af på verdensplan, men som certifikatholderen kan dokumentere, at der er færre end 50 enheder i brug af på verdensplan

2.

for motorer og propeller

a.

som ikke er blevet produceret i mere end 20 år, eller

b.

som der er produceret færre end 100 enheder af på verdensplan

c.

som der er produceret flere end 100 enheder af på verdensplan, men som certifikatholderen kan dokumentere, er installeret i færre end 50 luftfartøjer i drift

3.

for dele og ikkefastmonteret udstyr

a.

som ikke er blevet produceret i mere end 15 år, eller

b.

som der er produceret færre end 400 enheder af på verdensplan, eller

c.

som der er produceret flere end 400 enheder af på verdensplan, men som certifikatholderen kan dokumentere, er installeret i færre end 50 luftfartøjer i drift.

De i punkt C fastsatte kriterier vurderes pr. 1. januar i det år, hvor den pågældende faktureringscyklus begynder.

En faktura for et gebyr vedrørende fortsat luftdygtighed kan ændres med tilbagevirkende kraft under hensyntagen til tabellen og undtagelserne ovenfor i en begrænset periode på et år efter udstedelsen.

Tabel 9A

Konstruktionsorganisationsgodkendelse

(anført i subpart J i afdeling A i bilag I (del 21) til Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012)

Godkendelsesgebyr (EUR)

 

1A

1B

2A

1C

2B

3A

2C

3B

3C

Berørt personale: under 10

14 400

11 330

8 470

5 720

4 430

Mellem 10 og 49

40 510

28 930

17 360

11 580

Mellem 50 og 399

179 410

134 600

89 620

68 660

Mellem 400 og 999

358 820

269 030

224 220

188 770

Mellem 1 000 og 2 499

717 640

Mellem 2 500 og 4 999

1 076 300

Mellem 5 000 og 7 000

1 152 600

 

 

 

 

Over 7 000

5 979 800

Tilsynsgebyr (EUR)

 

1A

1B

2A

1C

2B

3A

2C

3B

3C

Berørt personale: under 10

7 200

5 670

4 240

2 860

2 210

Mellem 10 og 49

20 260

14 470

8 680

5 780

Mellem 50 og 399

78 060

58 590

38 930

31 250

Mellem 400 og 999

156 260

117 230

97 650

85 920

Mellem 1 000 og 2 499

312 520

Mellem 2 500 og 4 999

468 780

Mellem 5 000 og 7 000

995 500

 

 

 

 

Over 7 000

2 604 820


Tabel 9B

Alternative procedurer for godkendelse af konstruktionsorganisationer

(anført i subpart J i afdeling A i bilag I (del 21) til Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012)

Kategori

Beskrivelse

Gebyr (EUR)

1A

Typecertificering

7 940

1B

Typecertificering —

kun vedvarende luftdygtighed

3 180

2A

Supplerende typecertifikater (STC) og/eller større reparationer

6 350

2B

STC og/eller større reparationer — kun vedvarende luftdygtighed

2 650

3A

ETSOA

6 350

3B

ETSOA — kun vedvarende luftdygtighed

3 180


Tabel 10

Produktionsorganisationsgodkendelse

(anført i subpart G i afdeling A i bilag I (del 21) til Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012)

Godkendelsesgebyr (EUR)

 

Dyreste produkt under 5 000 EUR  (6)

Dyreste produkt i intervallet 5 000 til 100 000 EUR  (6)

Dyreste produkt over 100 000 EUR  (6)

Berørt personale: under 100

20 650

39 710

55 600

Mellem 100 og 499

31 770

63 540

111 200

Mellem 500 og 999

59 570

119 140

238 280

Mellem 1 000 og 4 999

158 850

317 700

794 250

Mellem 5 000 og 20 000

595 670

1 191 380

2 779 880

Over 20 000

992 810

1 985 630

3 971 250

Tilsynsgebyr (EUR)

 

Dyreste produkt under 5 000 EUR  (6)

Dyreste produkt i intervallet 5 000 til 100 000 EUR  (6)

Dyreste produkt over 100 000 EUR  (6)

Berørt personale: under 100

13 770

26 480

37 070

Mellem 100 og 499

21 180

42 360

74 120

Mellem 500 og 999

39 710

79 430

158 580

Mellem 1 000 og 4 999

105 900

211 800

529 500

Mellem 5 000 og 20 000

397 130

794 290

1 853 250

Over 20 000

625 000

1 323 750

2 647 500


Tabel 11

Vedligeholdelsesorganisationsgodkendelse

(anført i bilag I (del M), subpart F, og bilag II (del 145) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014)  (7)

 

Godkendelsesgebyr  (8) EUR

Tilsynsgebyr  (8) EUR

Berørt personale: under 5

3 700

2 830

Mellem 5 og 9

6 150

4 920

Mellem 10 og 49

24 620

15 250

Mellem 50 og 99

39 400

30 500

Mellem 100 og 499

52 660

40 770

Mellem 500 og 999

72 720

56 300

Over 999

102 100

79 000

Tekniske vurderinger

Fast gebyr på basis af teknisk vurdering  (9) EUR

Fast gebyr på basis af teknisk vurdering  (9)

A 1

20 980

16 240

A 2

4 780

3 700

A 3

9 540

7 380

A 4

950

740

B 1

9 540

7 380

B 2

4 780

3 700

B 3

950

740

C/D

950

740


Tabel 12

Vedligeholdelsesuddannelsesorganisationsgodkendelse

(anført i bilag IV (del 147) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014)

 

Godkendelsesgebyr (EUR)

Tilsynsgebyr (EUR)

Berørt personale: under 5

3 700

2 830

Mellem 5 og 9

10 460

8 120

Mellem 10 og 49

22 510

20 820

Mellem 50 og 99

43 750

34 660

Over 99

57 610

52 950

 

 

 

Gebyr for:

procedure for godkendelse af en vedligeholdelsesuddannelsesorganisations redegørelse uden for stedet  (10)

anden og efterfølgende supplerende facilitet  (11)  (12)

3 530

3 530

2 650

2 650

Gebyr for anden og efterfølgende uddannelse  (11)  (12)

3 530


Tabel 13

Tredjelandsgodkendelse af organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed

(anført i subpart G i bilag I (del M) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014)

 

Fast gebyr  (13) (EUR)

Godkendelsesgebyr

52 950

Tilsynsgebyr

52 950

 

Tekniske vurderinger

Fast gebyr på basis af teknisk vurdering  (14) (EUR) — Første godkendelse

Fast gebyr på basis af teknisk vurdering  (14) (EUR) — Tilsyn

A1 = flyvemaskiner over 5 700 kg

13 240

13 240

A2 = flyvemaskiner på 5 700 kg og under

6 620

6 620

A3 = helikoptere

6 620

6 620

A4 = alle andre

6 620

6 620


Tabel 14

Flyvesimulatortræningsanordninger (FSTD'er) og organisationer

(anført i subpart FSTD i del-ARA og subpart FSTD i del-ORA i Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011, som ændret)  (15)

Organisationsgodkendelsesgebyr (EUR)

 

 

Fast gebyr pr. beliggenhed

12 350

Gebyr for godkendelse af anordningers kvalifikationer (EUR)

 

En motor og en udstyrskonfiguration

To motorer og/eller to udstyrskonfigurationer

Tre eller flere motorer og/eller tre eller flere udstyrskonfigurationer

Fuld flyvesimulator (FFS)

32 110

39 520

45 940

Flyvetræningsanordning (FTD)

13 590

16 070

22 480

 

Enmotorede med stempelmotor eller tilsvarende

Flermotorede med stempelmotor eller tilsvarende

En-/flermotorede med turboprop eller turbofan eller tilsvarende

Flyvenavigationsproceduretræner (FNPT)

9 880

13 590

18 530

 

Organisationstilsynsgebyr (EUR)

 

 

Fast gebyr pr. beliggenhed (kompleks)

5 560

Fast gebyr pr. beliggenhed (ikke kompleks)

2 780

Anordningstilsynsgebyr (EUR)

Fuld flyvesimulator (FFS)

9 130

Fuld flyvesimulator (FFS) — Kun flyvemaskiner — underlagt en bilateral aftale  (16)

2 800

Flyvetræningsanordning (FTD)

5 210

 

Enmotorede med stempelmotor eller tilsvarende

Flermotorede med stempelmotor eller tilsvarende

En-/flermotorede med turboprop eller turbofan eller tilsvarende

Flyvenavigationsproceduretræner (FNPT)

3 710

4 940

7 410

 

 

 

 

Udvidet evalueringsprogram (EEP) — Organisationstilsynsgebyr (EUR)

 

 

Fast gebyr pr. beliggenhed (kompleks)

11 120

Fast gebyr pr. beliggenhed (ikke kompleks)

5 560

 

 

 

 

Anordningstilsynsgebyr (EUR)

 

EEP 3-årigt

Fuld flyvesimulator (FFS)

4 090

Flyvetræningsanordning (FTD)

2 440

 

Enmotorede med stempelmotor eller tilsvarende

Flermotorede med stempelmotor eller tilsvarende

En-/flermotorede med turboprop eller turbofan eller tilsvarende

Flyvenavigationsproceduretræner (FNPT)

1 900

2 310

3 300

 

 

 

 

 

EEP 2-årigt

Fuld flyvesimulator (FFS)

5 310

Flyvetræningsanordning (FTD)

3 170

 

Enmotorede med stempelmotor eller tilsvarende

Flermotorede med stempelmotor eller tilsvarende

En-/flermotorede med turboprop eller turbofan eller tilsvarende

Flyvenavigationsproceduretræner (FNPT)

2 350

2 970

4 330


Tabel 15

Accept af godkendelser svarende til »del 145«- og »del 147«-godkendelser i henhold til gældende bilaterale aftaler

 

Fast gebyr (EUR)

Nye godkendelser, pr. ansøgning

900

Forlængelse af eksisterende godkendelser, pr. periode på 12 måneder

900

DEL II

Certificeringsopgaver og tjenesteydelser, der faktureres til en timesats

Timesats

Timesats, der skal anvendes (EUR/time)

247

Timesats i henhold til de pågældende opgaver  (17):

Produktion uden godkendelse

Faktisk antal timer

Overførsel af certifikater

Faktisk antal timer

Bevis til godkendte uddannelsesorganisationer

Faktisk antal timer

Bevis til flyvemedicinske centre (AeMC)

Faktisk antal timer

Bevis til ATM/ANS-organisationer

Faktisk antal timer

Certifikat til organisationer, der uddanner flyveledere

Faktisk antal timer

Accept af det operationelle evalueringsforums rapporter

Faktisk antal timer

Certificeringsbistand med henblik på validering: Individuelle tjenesteydelser

Faktisk antal timer

Flyvesimulatortræningsanordninger: Andre særlige aktiviteter

Faktisk antal timer

Ændringer til alternative procedurer for godkendelse af konstruktionsorganisationer

Faktisk antal timer

Eksportluftdygtighedsbevis (E-CoA) for CS 25-luftfartøjer

6 timer

Eksportluftdygtighedsbevis (E-CoA) for andre luftfartøjer

2 timer

Alternativ metode til efterlevelse af luftdygtighedsdirektiver (AMOC)

4 timer

Godkendelse af flyvebetingelser for flyvetilladelse

3 timer

Grundlæggende Supplerende typecertifikater (STC), et enkelt serienummer

2 timer

Administrativ genudstedelse af dokument uden teknisk gennemgang

1 time

Kvalifikationscheck

1 time

DEL IIa

Betaling for levering af uddannelsesydelser

A.

Uddannelsesydelser, der skal betales for

1.

Betaling for uddannelsesydelser, som leveres af agenturets ansatte inden for rammerne af deres funktion, opkræves som følger, jf. dog afsnit B:

a)

for klasseundervisning, enten hos agenturet eller på stedet, og onlineundervisning i henhold til de beløb, der er anført i tillægget

b)

for andre typer uddannelsesydelser eller dertil knyttede forespørgsler i henhold til den timesats, der er fastsat i tillægget

2.

Klasseundervisning, som leveres af kontraherede uddannelsesudbydere, enten hos agenturet eller på stedet, opkræves på grundlag af de samlede omkostninger for hvert kursus divideret med den gennemsnitlige holdstørrelse.

3.

I tilfælde hvor undervisningen foregår uden for EASA's lokaliteter, men hvor den organisation, der anmoder om uddannelsen, ikke stiller passende uddannelsesfaciliteter til rådighed, faktureres de dertil knyttede direkte omkostninger.

B.    Undtagelser fra de betalinger, der er anført i tillægget

Agenturet kan indrømme en undtagelse fra betalingen anført i tillægget, for så vidt angår uddannelsesydelser leveret til:

a)

nationale luftfartsmyndigheder, internationale organisationer eller andre vigtige interessenter, såfremt det sikres, at disse leverer ligeså gavnlige uddannelsesydelser til agenturet

b)

offentlige eller private universiteter eller lignende organisationer, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

uddannelsesydelsen er en del af et uddannelsesforløb, der fører til en grunduddannelse eller videregående uddannelse inden for luftfart

uddannelsesforløbet er normeret til minimum et studieår

det primære mål med eller resultat af uddannelsen må ikke være at levere grund- eller videreuddannelse af professionelle inden for luftfart eller dertil relaterede områder

c)

personer, der støtter eller deltager i agenturets aktiviteter, og som har brug for uddannelse for at kunne sikre viden om agenturets processer og særlige værktøjer relateret til disse aktiviteter.

C.    Godtgørelse af rejseudgifter

1.

Uanset de undtagelser, der måtte være indrømmet i henhold til afsnit B, jf. også stk. 3, godtgør køberen af uddannelsen eller de uddannelsesrelaterede ydelser, som leveres på stedet, de rejseudgifter, som agenturets ansatte afholder i forbindelse med levering af uddannelsen, i henhold til formlen d = v + a + h.

2.

For den i stk. 1 omhandlede formel gælder følgende:

 

d = skyldige rejseudgifter

 

v = transportomkostninger

 

a = Kommissionens officielle standardsatser for diæter til dækning af indkvartering, måltider, udgifter til lokal transport på tjenesterejsestedet og diverse andre udgifter (18)

 

h = rejsetid (standardantallet af rejsetimer pr. destination, som fastsat af agenturet), til den timesats, der er fastsat i bilagets del II (19). Hvis der er tale om tjenesterejser vedrørende mere end ét projekt, fordeles beløbet i henhold hertil.

3.

Myndigheder, organisationer og interessenter som omhandlet i afsnit B, litra a), kan undtages fra kravet om godtgørelse af rejseudgifter i stk. 1, hvis de leverer uddannelse eller uddannelsesrelaterede ydelser hos agenturet, som resulterer i rejser svarende til de rejser, som agenturet foretager i forbindelse med agenturets levering af uddannelse eller uddannelsesrelaterede ydelser på disse enheders lokaliteter.

Tillæg til del IIa:

Klasseundervisning

Uddannelsens varighed i dage

0,5

1

1,5

2

2,5

3

4

5

Afgift for individuel undervisning (EUR/dag)

440

710

925

1 088

1 263

1 425

1 725

2 000

Afgift pr. session (EUR/dag)

3 500

5 700

7 400

8 700

10 100

11 400

13 800

16 000


Onlineundervisning

Uddannelsens varighed i timer

1

2

3

4

5

6

7

8

Afgift for individuel undervisning (EUR/time)

50

100

150

200

250

300

350

400

Andre uddannelsesydelser: Timesats i henhold til del II i dette bilag.

DEL III

Afgifter for klager

Afgifter for klager beregnes som følger: den faste afgift multipliceres med den anførte koefficient for den afgiftskategori, som den pågældende person eller organisation henhører under.

Fast afgift

10 000 (EUR)

 

 

Afgiftskategori for fysiske personer

Koefficient

 

0,10

 

 

Afgiftskategori for juridiske personer, efter klagerens økonomiske omsætning (EUR)

Koefficient

Under 100 001

0,25

Mellem 100 001 og 1 200 000

0,50

Mellem 1 200 001 og 2 500 000

0,75

Mellem 2 500 001 og 5 000 000

1,00

Mellem 5 000 001 og 50 000 000

2,50

Mellem 50 000 001 og 500 000 000

5,00

Mellem 500 000 001 og 1 000 000 000

7,50

Over 1 000 000 000

10,00

DEL IV

Årlig inflationsrate

Årlig inflationsrate, der skal anvendes:

»EUROSTAT HICP (Alle emner) — Den Europæiske Union, alle lande« (2015 = 100) Procentvis ændring/12 måneders gennemsnit

Værdi af den rate, der skal tages højde for:

Værdi af raten 3 måneder forud for gennemførelsen af indeksreguleringen

DEL V

Forklarende notat

1)

De »certificeringsspecifikationer« (CS), der er anført i dette bilag, er de specifikationer, der vedtages i medfør af forordning (EU) 2018/1139, artikel 76, stk. 3, og offentliggøres på agenturets websted (https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-specifications).

2)

»VTOL« (Vertical Take-Off and Landing/lodret start og landing) henviser til rotorluftfartøjer eller ethvert andet luftfartøj, der er tungere end luft, som kan lette og/eller lande lodret. »HTOL« (Horizontal Take-Off and Landing/vandret start og landing) henviser til luftfartøjer, der er tungere end luft, men som ikke er VTOL-luftfartøjer.

3)

»Store VTOL-luftfartøjer« henviser til CS 29 og CS 27 CAT A-luftfartøjer. »Små VTOL-luftfartøjer« henviser til CS 27-luftfartøjer med en maksimal tilladt startvægt (MTOW) under 3 175 kg og begrænset til fire sæder, inklusive piloten. »Mellemstore VTOL-luftfartøjer« henviser til andre CS 27-luftfartøjer.

4)

Højtydende luftfartøjer (HPA) i vægtkategorien op til 5 700 kg er de luftfartøjer, der har en Mmo på mere end 0,6 og/eller en maksimal flyvehøjde over 25 000 fod. De pålægges gebyret én kategori over den kategori, der gælder for deres MTOW, men aldrig over kategorien »Over 5 700 kg op til 22 000 kg«.

5)

»Små luftskibe« henviser til:

alle varmluftsluftskibe uanset størrelse

gasluftskibe op til en volumen på 2 000 m3

»Mellemstore luftskibe« henviser til gasluftskibe med en volumen på mere end 2 000 m3 op til 15 000 m3.

»Store luftskibe« henviser til gasluftskibe med en volumen på mere end 15 000 m3.

6)

I bilagets del I, tabel 1, 4 og 8, henviser værdierne for »Dele og ikkefastmonteret udstyr« til den relevante producents listepriser. I bilagets del I, tabel 10, svarer det dyreste produkt til værdien (som angivet i den pågældende producents prisliste) af det dyreste produkt, den dyreste del eller det dyreste ikkefastmonterede udstyr, der er omfattet af det godkendte arbejdsområde for den pågældende EASA-produktionsorganisationsgodkendelse (kvalifikationsliste).

7)

For så vidt angår de gebyrer, der opkræves i henhold til bilagets del I, tabel 2 til 4 og tabel 8, følger gebyrkategorien pr. ansøgning den gebyrkategori, der er tildelt den relaterede konstruktionstype. Hvis flere modeller certificeres under samme konstruktionstype, anvendes den gebyrkategori, der gælder for flertallet af de pågældende modeller. Hvis modellerne fordeler sig lige mellem to gebyrkategorier, anvendes den dyreste kategori. For så vidt angår ansøgninger, der vedrører flere forskellige konstruktionstyper, anvendes den dyreste kategori.

8)

Hvis en ansøgning omfatter udarbejdelsen af en liste over godkendte modeller, stiger det tilsvarende gebyr med 20 %. For så vidt angår revision af en liste over godkendte modeller anvendes de gebyrer, der er anført i bilagets del I, tabel 2, 3 og 4.

9)

I bilagets del I, tabel 2 og 3, henviser »Enkel«, »Standard«, »Betydelig« og »Kompleks, betydelig« til følgende:

 

Enkel

Standard

Betydelig

Kompleks, betydelig

EASA supplerende typecertifikat (STC)

Supplerende typecertifikat, større konstruktionsændring eller reparation, der kun omfatter aktuelle og gennemprøvede begrundelsesmetoder, for hvilke et komplet sæt data (beskrivelse, tjekliste for efterlevelse og efterlevelsesdokumenter) kan sendes på ansøgningstidspunktet, og for hvilke ansøgeren har påvist erfaring, og som kan vurderes af projektcertificeringslederen alene eller med begrænset deltagelse af en enkelt faglig specialist

Alle andre supplerende typecertifikater, større konstruktionsændringer eller større reparationer

»Betydelig« defineres i punkt 21.A.101(b) i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 (og tilsvarende i FAA 14CFR 21.101(b)).

»Kompleks, betydelig ændring« betyder enhver betydelig ændring (jf. vejledende materiale 21.A.101 i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012), der omfatter mindst to begrundelser for klassificeringen som betydelig (jf. eksempler på kriterier i vejledende materiale 21.A.101 i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012: ændringer i konfigurationen som helhed, ændringer i konstruktionsprincipperne, de forudsætninger, der er anvendt ved certificeringen, er ikke længere gyldige)

eller

enhver betydelig ændring, der omfatter to eller flere af de eksempler, der er beskrevet som en betydelig ændring (kolonnen »Beskrivelse af ændringen« i tabellerne i tillæg II til vejledende materiale 21.A.101 i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012).

Hvis tekniske omstændigheder retfærdiggør det, kan agenturet omklassificere en ansøgning vedrørende en kompleks, betydelig ændring til betydelig.

EASA større konstruktionsændringer

EASA større reparationer

Ikke relevant

Ikke relevant

10)

I bilagets del I, tabel 5, henviser »Lille« til ansøgninger, som behandles uden teknisk gennemgang, »Stor« henviser til den valideringssupport, der gælder for store luftfartøjer, store rotorluftfartøjer og motorer med turbine, og »Mellemstor« henviser til den valideringssupport, der gælder for andre produktkategorier samt dele og ikkefastmonteret udstyr. Teknisk bistand/support vedrørende efterlevelsesaktiviteter og valideringssupport faktureres som individuelle tjenesteydelser, hvis agenturet konstaterer, at det nødvendige arbejde betydeligt overstiger det arbejde, der er inkluderet i den foruddefinerede pakke af tjenesteydelser.

11)

I bilagets del I, tabel 9A, kategoriseres konstruktionsorganisationer som følger:

Konstruktionsorganisationer, aftaleområde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

DOA 1

Type certifikatindehavere

ETSOA-APU

Meget komplekse/store

Komplekse/små-mellemstore

Mindre komplekse/meget små

DOA 2 STC/ændringer/reparationer

ETSOA (ekskl. APU)

Ubegrænset

Begrænset (tekniske områder)

Begrænset (luftfartøjsstørrelse)

Meget komplekse/store

Komplekse/små-mellemstore

Mindre komplekse/meget små

DOA 3 Mindre ændringer/reparationer

Ubegrænset

Begrænset (tekniske områder)

Begrænset (luftfartøjsstørrelse)

12)

I bilagets del I, tabel 9A, 10, 11 og 12, henviser antallet af ansatte til det personale, der beskæftiges ved aktiviteter under aftalens område.

13)

I tabel 14 henviser »beliggenhed« til det sted (eller steder), hvor organisationens aktiviteter forvaltes eller udføres.

Med henblik herpå:

betragtes hovedforretningsstedet som en beliggenhed, uanset om der udføres aktiviteter vedrørende flyvesimulatortræningsanordninger (FSTD)

betragtes enhver adresse, der ikke er hovedforretningsstedets adresse, og hvor der udføres FSTD-aktiviteter, som en yderligere beliggenhed, hvis der er udpeget en efterlevelsesansvarlig på den pågældende beliggenhed.

Der opkræves yderligere tilsynsgebyrer, hvis der er tale om en udvidelse af en beliggenhed, dvs. når en beliggenhed ligger i en afstand fra en anden beliggenhed, der gør det muligt for ledelsen at sikre efterlevelse uden at være nødt til at udpege yderligere efterlevelsesansvarlige.

Eftersom alle organisationer er forskellige udarbejdes der en detaljeret analyse med henblik på at vurdere organisationens kompleksitet, idet der tages højde for antallet af ansatte, størrelse og anvendelsesområde, herunder antallet af FSTD'er, deres niveau og antallet af luftfartøjstyper, der simuleres.

EEP2: Perioden på 12 måneder udvides op til maksimalt 24 måneder i henhold til afsnit ORA.FSTD.225.

EEP3: Perioden på 12 måneder udvides op til maksimalt 36 måneder i henhold til afsnit ORA.FSTD.225.


(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1).

(2)  Modelgebyret dækker tilføjelsen af en model til konstruktionstypen og opkræves pr. ansøgning og model. Det skal være tilknyttet en ansøgning vedrørende en standardændring, en betydelig ændring eller en kompleks, betydelig ændring. Gebyrkategorien pr. ansøgning og model følger den gebyrkategori, der er tildelt den relaterede konstruktionstype.

(3)  De gebyrer, der er anført i denne tabel, gælder ikke for mindre ændringer og mindre reparationer, der udføres af konstruktionsorganisationer i henhold til punkt 21A.263(c)(2) af subpart J i afdeling A i bilag I (del 21) til Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012.

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 452/2014 af 29. april 2014 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for tredjelandsoperatørers flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 133 af 6.5.2014, s. 1).

(5)  Eksklusive rejseudgifter (som opkræves i tillæg til det anførte faste gebyr).

(6)  Værdien (som angivet i den pågældende producents prisliste) af det dyreste produkt, den dyreste del eller det dyreste ikkefastmonterede udstyr, der er omfattet af det godkendte arbejdsområde for den pågældende EASA-produktionsorganisationsgodkendelse (kvalifikationsliste).

(7)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 af 26. november 2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (EUT L 362 af 17.12.2014, s. 1).

(8)  Det gebyr, der skal betales, omfatter det faste gebyr på basis af antal berørte ansatte plus de faste gebyrer på basis af en teknisk vurdering.

(9)  For organisationer med flere A- og/eller B-vurderinger faktureres kun det højeste gebyr. For organisationer, der har en eller flere C- og/eller D-vurderinger faktureres alle vurderinger som gebyr for C/D-vurdering.

(10)  Som anført i subpart B i afdeling A i bilag IV (del 147) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014.

(11)  For så vidt angår den første organisationsgodkendelse opkræves gebyrerne pr. facilitet og uddannelse. Den første facilitet og den første uddannelse er omfattet af det personaleopdelte godkendelsesgebyr.

(12)  For allerede godkendte organisationer, der ansøger om godkendelse af yderligere faciliteter eller uddannelser, opkræves det gældende gebyr for hver facilitet eller uddannelse.

(13)  Det gebyr, der skal betales, omfatter det faste gebyr plus de faste gebyrer på basis af en teknisk vurdering.

(14)  For organisationer med flere A-vurderinger faktureres kun det højeste gebyr.

(15)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 af 25.11.2011, s. 1).

(16)  Gælder kun for flyvesimulatorer beliggende i det tredjeland, der er udpeget i den bilaterale aftale.

(17)  Listen over opgaver er ikke udtømmende. Listen over opgaver i denne del revideres jævnligt. At en opgave ikke er nævnt i denne del, betyder ikke automatisk, at Det Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur ikke kan udføre opgaven.

(18)  Se de gældende diætsatser under »Current per diems rates« på Kommissionens EuropeAid websted (https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en).

(19)  Se »Standard number of hours« som anført i »Standard travel time list« på agenturets websted (https://www.easa.europa.eu/).


17.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/66


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2154

af 16. december 2019

om åbning for 2020 af et toldkontingent ved import til Den Europæiske Union af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014 af 16. april 2014 om handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009 og (EF) nr. 614/2009 (1), særlig artikel 16, stk. 1, litra a),

under henvisning til Rådets afgørelse 2004/859/EF af 25. oktober 2004 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (2), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I afgørelse truffet af det blandede EØS-udvalg nr. 140/2001 af 23. november 2001 om ændring af protokol 2 og 3 til EØS-aftalen om forarbejdede landbrugsvarer og andre landbrugsvarer (3) fastsættes handelsordningerne mellem Unionen og Kongeriget Norge for visse landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter mellem de kontraherende parter.

(2)

I afgørelse truffet af det blandede EØS-udvalg nr. 140/2001 er der fastsat en nultoldsats for vand tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, henhørende under KN-kode 2202 10 00, og visse andre ikke-alkoholholdige drikkevarer uden indhold af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 eller fedt af varer henhørende under pos. 0401 til 0404, henhørende under KN-kode 2202 91 00 og 2202 99.

(3)

Unionens nultoldsats for dette vand og disse andre drikkevarer er blevet midlertidigt suspenderet for Norge for en ubegrænset periode ved aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (4) (»aftalen i form af brevveksling«). I henhold til aftalen i form af brevveksling er toldfri import af varer henhørende under KN-kode 2202 10 00, ex 2202 91 00 og ex 2202 99 med oprindelse i Norge kun tilladt inden for et toldfrit kontingent. Import ud over dette toldfrie kontingent belægges med en told.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1968 (5) om åbning for 2019 af et toldkontingent ved import til Den Europæiske Union af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i forordning (EU) nr. 510/2014 blev der åbnet et toldkontingent for 2019 ved import til Unionen af varer med oprindelse i Norge og henhørende under KN-kode 2202 10 00, ex 2202 91 00 og ex 2202 99.

(5)

Hvis det toldkontingent, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1968, er blevet opbrugt senest den 31. oktober 2019, skal toldkontingentet gældende fra 1. januar det følgende år forhøjes med 10 % i henhold til aftalen i form af brevveksling.

(6)

Det årlige toldkontingent for 2019 for det pågældende vand og de pågældende drikkevarer, som blev åbnet ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/1968, og som udgjorde en mængde på 20,936 mio. liter, blev opbrugt den 4. september 2019. Der bør derfor åbnes et forhøjet årligt toldkontingent for dette vand og disse drikkevarer for perioden fra den 1. januar til 31. december 2020. I overensstemmelse med aftalen i form af brevveksling bør der derfor åbnes et toldkontingent for 2020 med en mængde, som er 10 % højere, dvs. 23,029 mio. liter.

(7)

Det toldkontingent, der åbnes ved denne forordning, bør forvaltes i overensstemmelse med de relevante regler i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (6).

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Horisontale Spørgsmål i forbindelse med Handel med Forarbejdede Landbrugsprodukter uden for Bilag I —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Fra den 1. januar til den 31. december 2020 åbnes det i bilaget fastsatte toldfrie toldkontingent for de varer med oprindelse i Norge, som er anført i bilaget, på de deri fastsatte betingelser.

2.   Oprindelsesreglerne i protokol nr. 3 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge finder anvendelse på de varer, der er anført i bilaget til denne forordning.

3.   For de mængder, der importeres ud over det i bilaget nævnte kontingent, gælder en præferencetoldsats på 0,047 EUR/liter.

Artikel 2

Det i artikel 1, stk. 1, nævnte toldfrie toldkontingent forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 49-54 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Ursula VON DER LEYEN(001ACT)


(1)  EUT L 150 af 20.5.2014, s. 1.

(2)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 70.

(3)  EFT L 22 af 24.1.2002, s. 34.

(4)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 72.

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1968 af 12. december 2018 om åbning for 2019 af et toldkontingent ved import til Den Europæiske Union af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014 (EUT L 316 af 13.12.2018, s. 9).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).


BILAG

Toldfrit toldkontingent for 2020 ved import til Unionen af visse varer med oprindelse i Norge

Løbenr.

KN-kode

Taric-kode

Varebeskrivelse

Kontingentmængde

09.0709

2202 10 00

 

—Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret

23,029 mio. l.

ex 2202 91 00

10

— Alkoholfri øl med indhold af sukker

ex 2202 99 11

11

19

—Sojabaserede drikkevarer med et proteinindhold på 2,8 vægtprocent eller derover med indhold af sukker (saccharose eller invertsukker)

ex 2202 99 15

11

19

—Sojabaserede drikkevarer med et proteinindhold på under 2,8 vægtprocent, drikkevarer baserede på nødder henhørende under EU-toldkodeksens kapitel 8, korn henhørende under EU-toldkodeksens kapitel 10 eller frø med indhold af sukker (saccharose eller invertsukker) henhørende under EU-toldkodeksens kapitel 12

ex 2202 99 19

11

19

—Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer med indhold af sukker (saccharose eller invertsukker)


17.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/70


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2019/2155

af 5. december 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 1163/2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2019/37)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 4, stk. 3, andet afsnit, artikel 30 og artikel 33, stk. 2, andet afsnit,

under henvisning til den offentlige høring og den analyse, som er foretaget i overensstemmelse med artikel 30, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) (2) fastsætter ordningerne til beregning af den samlede størrelse af de årlige tilsynsgebyrer, som skal opkræves af enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn, metoden til og kriterierne for beregning af det årlige tilsynsgebyr, som skal bæres af hver enkelt enhed under tilsyn og koncern under tilsyn, og proceduren for ECB's inddrivelse af de årlige tilsynsgebyrer.

(2)

I henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) skal ECB senest i 2017 foretage en gennemgang af den forordning, navnlig med hensyn til metoden til og kriterierne for beregning af de årlige tilsynsgebyrer, som ECB skal opkræve af hver enkelt enhed og hver enkelt koncern under tilsyn.

(3)

Den 2. juni 2017 iværksatte ECB en åben offentlig høring for at indhente kommentarer fra interesserede parter med henblik på at vurdere eventuelle forbedringer af forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41). Den offentlige høring udløb den 20. juli 2017.

(4)

Under hensyntagen til de modtagne svar har ECB gennemgået forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) og konkluderet, at forordningen bør ændres.

(5)

ECB har navnlig besluttet ikke længere at kræve forudbetaling af de årlige tilsynsgebyrer. Gebyrerne bør først opkræves efter udgangen af den relevante gebyrperiode, når de faktiske årlige omkostninger er blevet fastsat. Referencedatoen for gebyrfaktorerne bør, som en hovedregel, fortsat være den 31. december i den foregående gebyrperiode for at sikre tilstrækkelig tid til validering af gebyrfaktorerne.

(6)

Fra langt størstedelen af gebyrdebitorerne modtager ECB allerede oplysningerne om samlede aktiver og samlet risikoeksponering i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (3) og Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) (4). Disse oplysninger er let tilgængelige og klar til brug for beregningen af deres årlige tilsynsgebyrer. Den specifikke indsamling af gebyrfaktorer fra disse gebyrdebitorer bør derfor ophøre.

(7)

Endvidere har ECB besluttet at nedsætte tilsynsgebyrerne, som skal betales af mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn, hvis samlede aktiver udgør 1 mia. EUR eller mindre. I den forbindelse bør minimumsgebyrkomponenten for disse enheder og koncerner under tilsyn halveres.

(8)

Endvidere viser erfaringer fra anvendelsen af forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) siden 2014, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage visse præciseringer og tekniske ændringer til den forordning.

(9)

Det er nødvendigt at fastsætte overgangsordninger for gebyrperioden 2020, da dette år vil være den første gebyrfrie periode, for hvilken ECB ikke længere kræver forudgående betaling af det årlige tilsynsgebyr. Denne forordning bør derfor træde i kraft i begyndelsen af 2020.

(10)

Forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer

Forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) ændres som følger:

1)

Artikel 2 affattes således:

a)

Nr. 9) udgår.

b)

Nr. 12) og 13) affattes således:

»12)

»samlede aktiver« (total assets):

a)

for så vidt angår en koncern under tilsyn, den samlede værdi af aktiver som fastsat i overensstemmelse med artikel 51 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17), med undtagelse af aktiver hos datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande, medmindre en koncern under tilsyn har truffet anden beslutning i henhold til artikel 10, stk. 3, litra c)

b)

for så vidt angår en gebyrbetalende filial, den samlede værdi af aktiver i henhold til den tilsynsmæssige indberetning. Hvis den samlede værdi af aktiver ikke behøver at blive indberettet af tilsynsmæssige formål, skal samlede aktiver forstås som den samlede værdi af aktiver som fastsat på grundlag af det seneste reviderede årsregnskab udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), således som disse finder anvendelse i EU i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (*1) og, hvis dette årsregnskab ikke foreligger, årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med den gældende nationale regnskabslovgivning. For gebyrbetalende filialer, som ikke udarbejder årsregnskab, skal samlede aktiver forstås som den samlede værdi af aktiver som fastsat i overensstemmelse med artikel 51, stk. 5, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17)

c)

for to eller flere gebyrbetalende filialer, der antages at udgøre èn filial i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, summen af den samlede værdi af aktiver som fastsat for hver enkelt gebyrbetalende filial

d)

i alle andre tilfælde, den samlede værdi af aktiver som fastsat i overensstemmelse med artikel 51 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17)

13)

»samlet risikoeksponering« (total risk exposure):

a)

for så vidt angår en koncern under tilsyn, det beløb, som er fastsat på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater og beregnet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (*2), eksklusive risikoeksponeringsbeløbet for datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande, medmindre en koncern under tilsyn har truffet anden beslutning i henhold til artikel 10, stk. 3, litra c)

b)

for en gebyrbetalende filial og to eller flere gebyrbetalende filialer, der antages at udgøre én filial i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, nul

c)

i alle andre tilfælde, beløbet som beregnet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1)."

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).«"

2)

Artikel 4 affattes således:

a)

I stk. 1 erstattes litra c) af følgende:

»c)

fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2, hvis der er tale om en koncern af gebyrbetalende enheder.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.

Uanset de ordninger, som findes inden for en koncern af gebyrbetalende enheder, med hensyn til fordelingen af omkostninger, behandles en koncern af gebyrbetalende enheder som én enhed. Hver koncern af gebyrbetalende enheder skal udpege en gebyrdebitor for hele koncernen og meddele ECB gebyrdebitorens identitet. Gebyrdebitor skal være etableret i en deltagende medlemsstat. Denne meddelelse anses kun for at være gyldig, hvis:

a)

den anfører navnet på den koncern, som meddelelsen omfatter

b)

den er underskrevet af gebyrdebitor på vegne af alle koncernens enheder under tilsyn

c)

den er modtaget af ECB senest 30. september hvert år, for at den kan tages i betragtning i forbindelse med udstedelsen af gebyrmeddelelsen for den gebyrperiode.

Hvis ECB rettidigt har modtaget mere end én meddelelse pr. koncern af gebyrbetalende enheder, har den seneste meddelelse, som ECB har modtaget den 30. september, forrang. Hvis en enhed under tilsyn bliver en del af koncernen under tilsyn, efter at ECB har modtaget en gyldig meddelelse om gebyrdebitor, antages den meddelelse, medmindre ECB har modtaget skriftlig meddelelse om andet, for også at være underskrevet på dens vegne.«

3)

Artikel 5 ændres således:

a)

I stk. 2 udgår andet punktum.

b)

Som stk. 4 indsættes:

»4.

Senest fire måneder efter udløbet af hver gebyrperiode offentliggøres det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for hver enkelt kategori af enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn på ECB's websted.«

4)

Artikel 6 udgår.

5)

Artikel 7 ændres således:

a)

Overskriften erstattes af følgende:

»Nye enheder under tilsyn, enheder, der ikke længere er under tilsyn, eller ændring i status«.

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.

Hvis ECB, som følge af ECB's beslutning herom, overtager opgaven med at føre direkte tilsyn med en enhed under tilsyn eller koncern under tilsyn i henhold til artikel 45 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17), eller ECB's direkte tilsyn med en enhed eller koncern under tilsyn ophører i henhold til artikel 46 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17), beregnes det årlige tilsynsgebyr på grundlag af antallet af måneder, som enheden eller koncernen under tilsyn har været under ECB's direkte eller indirekte tilsyn den sidste dag i måneden.«

6)

Artikel 9 udgår.

7)

Artikel 10 affattes således:

a)

Stk. 3, litra a), erstattes af følgende:

»a)

De gebyrfaktorer, som anvendes til at fastsætte det årlige tilsynsgebyr, der skal betales for hver enkelt enhed under tilsyn eller koncern under tilsyn, er størrelsen på referencedatoen af:

i)

de samlede aktiver, og

ii)

den samlede risikoeksponering.«

b)

Stk. 3, litra b), udgår og følgende litra ba), bb), bc) og bd) indsættes:

»ba)

Gebyrfaktorerne fastsættes for hver gebyrperiode på grundlag af data indberettet af enheder under tilsyn af tilsynsmæssige formål med en referencedato den 31. december i den foregående gebyrperiode.

bb)

Hvis en enhed under tilsyn udarbejder årsregnskab, herunder konsolideret årsregnskab, baseret på et regnskabsår, som afviger fra kalenderåret, er referencedatoen for de samlede aktiver udgangen af det regnskabsår, der svarer til den foregående gebyrperiode.

bc)

Hvis en enhed under tilsyn eller koncern under tilsyn er blevet etableret efter den relevante referencedato anført i litra ba) eller bb), men før den 1. oktober i den gebyrperiode, som gebyret er fastsat for, og der følgelig ikke findes nogen gebyrfaktorer med den referencedato, er referencedatoen for gebyrfaktorerne udgangen af det kvartal, som kommer tættest på den relevante referencedato anført i litra ba) eller bb).

bd)

For enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn, som ikke er omfattet af en pligt til at foretage tilsynsmæssig indberetning, eller koncerner under tilsyn, som undtager aktiver og/eller risikoeksponeringsbeløb for datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande i overensstemmelse med litra c), fastsættes gebyrfaktorerne på grundlag af oplysninger, som de har indberettet separat med henblik på beregning af tilsynsgebyret. Gebyrfaktorerne fremsendes til den pågældende nationale kompetente myndighed med den relevante referencedato som fastsat i litra ba), bb) eller bc) i overensstemmelse med en ECB-afgørelse.«

c)

I stk. 3 erstattes litra c) af følgende:

»c)

Med henblik på beregning af gebyrfaktorerne bør koncernerne under tilsyn — som en hovedregel — undtage aktiver og risikoeksponeringsbeløb, der tilhører datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande. Koncerner under tilsyn kan beslutte ikke at undtage sådanne aktiver og/eller risikoeksponeringsbeløb ved fastsættelsen af gebyrfaktorerne.«

d)

Stk. 4 affattes således:

»4.

Summen af alle gebyrdebitorers samlede aktiver og summen af alle gebyrdebitorers samlede risikoeksponering offentliggøres på ECB's websted.«

e)

Stk. 5 affattes således:

»5.

Såfremt en gebyrdebitor ikke indberetter gebyrfaktorerne, fastsætter ECB gebyrfaktorerne i overensstemmelse med en ECB-afgørelse.«

f)

Stk. 6, litra b), erstattes af følgende:

»b)

Minimumsgebyrkomponenten beregnes som en fast procentdel af det samlede beløb for årlige tilsynsgebyrer for hver kategori af enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn, jf. artikel 8.

i)

For kategorien signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn er den faste procentdel 10 %. Dette beløb fordeles ligeligt mellem alle gebyrdebitorer. For signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn, hvis samlede aktiver ikke overstiger 10 mia. EUR, halveres minimumsgebyrkomponenten.

ii)

For kategorien mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn er den faste procentdel 10 %. Dette beløb fordeles ligeligt mellem alle gebyrdebitorer. For mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn, hvis samlede aktiver ikke overstiger 1 mia. EUR, halveres minimumsgebyrkomponenten.«

g)

I stk. 6, litra c) erstattes ordene »artikel 8 og 9« af »artikel 8«.

h)

Stk. 6, sidste afsnit, erstattes af følgende:

»På grundlag af den beregning, der udføres i overensstemmelse med dette stykke og de gebyrfaktorer, der fastsættes i overensstemmelse med denne artikel, træffer ECB beslutning om det årlige tilsynsgebyr, som hver enkelt gebyrdebitor skal betale. Det årlige tilsynsgebyr, som skal betales, meddeles til gebyrdebitoren via gebyrmeddelelsen.«

8)

Artikel 12, stk. 1, erstattes af følgende:

»1.

ECB udsteder en gang om året en gebyrmeddelelse til hver enkelt gebyrdebitor senest seks måneder efter starten af den følgende gebyrperiode.«

9)

Artikel 13, stk. 1, andet punktum, udgår.

10)

Artikel 16 udgår.

11)

Artikel 17 affattes således:

a)

Overskriften erstattes af følgende:

»Indberetning«.

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.

Inden for fire måneder fra påbegyndelsen af hver gebyrperiode offentliggøres de estimerede årlige omkostninger for den pågældende gebyrperiode på ECB's websted.«

12)

Følgende indsættes som artikel 17a:

»Artikel 17a

Overgangsordninger for gebyrperioden 2020

1.   Det årlige tilsynsgebyr, som hver enkelt enhed under tilsyn og koncern under tilsyn skal betale for gebyrperioden 2020, specificeres i den gebyrmeddelelse, der udstedes til den relevante gebyrdebitor i 2021.

2.   Et eventuelt overskud eller underskud fra gebyrperioden 2019, som fastsættes ved at fratrække de faktiske påløbne årlige omkostninger for den gebyrperiode fra de anslåede årlige omkostninger, der er opkrævet for den gebyrperiode, skal tages i betragtning ved fastsættelsen af de årlige omkostninger for gebyrperioden 2020.«

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i henhold til traktaterne.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 5. december 2019.

For ECB's Styrelsesråd

Formand for ECB

Christine LAGARDE


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41) (EUT L 311 af 31.10.2014, s. 23).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).

(4)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) (EUT L 86 af 31.3.2015, s. 13).


AFGØRELSER

17.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/75


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/2156

af 7. oktober 2019

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det associeringsråd, der er oprettet ved Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side, til vedtagelsen af en henstilling om godkendelse af forlængelsen af handlingsplanen EU-Marokko om gennemførelse af den fremskredne status (2013-2017)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side (1) (»aftalen«) trådte i kraft den 1. marts 2000.

(2)

I henhold til artikel 80 i aftalen kan associeringsrådet fremsætte henstillinger.

(3)

Associeringsrådet skal ved anvendelse af brevveksling vedtage en henstilling om en ny forlængelse af handlingsplanen EU-Marokko om gennemførelse af den fremskredne status (2013-2017) (»handlingsplanen«) med to år.

(4)

Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i associeringsrådet til vedtagelsen af en henstilling om godkendelse af forlængelsen af handlingsplanen, idet henstillingen har retsvirkninger.

(5)

Forlængelsen af handlingsplanen udgør grundlaget for forbindelserne mellem EU og Marokko for år 2019 og 2020 og giver mulighed for at fastlægge de nye prioriterede emneområder for forbindelserne mellem EU og Marokko i de kommende år —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det associeringsråd, der er oprettet ved Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side, til vedtagelsen af en henstilling om godkendelse af forlængelsen med to år (2019 og 2020) af handlingsplanen EU-Marokko om gennemførelse af den fremskredne status (2013-2017), baseres på det udkast til henstilling, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kommissionen og til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Udfærdiget i Luxembourg, den 7. oktober 2019.

På Rådets vegne

A.-M. HENRIKSSON

Formand


(1)  EFT L 70 af 18.3.2000, s. 2.


UDKAST TIL

ASSOCIERINGSRÅDET EU-MAROKKOS HENSTILLING nr. 1/2019

af …

om godkendelse af forlængelsen med to år af handlingsplanen EU-Marokko om gennemførelse af den fremskredne status (2013-2017)

ASSOCIERINGSRÅDET EU-MAROKKO HAR —

under henvisning til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side (1) 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side (»aftalen«) trådte i kraft den 1. marts 2000.

(2)

Associeringsrådet kan i henhold til aftalens artikel 80 fremsætte passende henstillinger med henblik på at virkeliggøre aftalens mål.

(3)

I henhold til aftalens artikel 90 træffer parterne alle fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger til at opfylde deres forpligtelser i henhold til aftalen, og de drager omsorg for, at aftalens målsætninger virkeliggøres.

(4)

I henhold til associeringsrådets forretningsordens artikel 10 i kan der mellem møderne fremsættes henstillinger ved skriftlig procedure.

(5)

Handlingsplanen om gennemførelse af den fremskredne status (2013-2017) blev forlænget med et år i 2018. Forlængelsen af handlingsplanen med endnu to år udgør grundlaget for forbindelserne mellem EU og Marokko for år 2019 og 2020 og giver mulighed for at fastlægge de nye prioriterede emneområder for forbindelserne mellem EU og Marokko i de kommende år —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

Eneste artikel

Associeringsrådet henstiller ved skriftlig procedure til, at handlingsplanen EU-Marokko om gennemførelse af den fremskredne status (2013-2017) forlænges med to år.

Udfærdiget i …, den …

På Associeringsrådet EU-Marokkos vegne

Formand


(1)  EFT L 70 af 18.3.2000, s. 2.


17.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/78


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/2157

af 10. december 2019

om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2020 til den 25. januar 2025

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 300, stk. 3, og artikel 305,

under henvisning til Rådets afgørelse (EU) 2019/852 af 21. maj 2019 om Regionsudvalgets sammensætning (1),

under henvisning til indstillingerne fra hver enkelt medlemsstat, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I traktatens artikel 300, stk. 3, fastsættes det, at Regionsudvalget skal bestå af repræsentanter for regionale og lokale myndigheder, der enten skal være valgt til en regional eller lokal myndighed eller være politisk ansvarlige over for en valgt forsamling.

(2)

I traktatens artikel 305 fastsættes det, at Regionsudvalgets medlemmer samt et tilsvarende antal suppleanter beskikkes af Rådet for en periode på fem år efter indstilling fra hver enkelt medlemsstat.

(3)

Eftersom mandatet for medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget udløber den 25. januar 2020, bør der beskikkes nye medlemmer og suppleanter.

(4)

Beskikkelsen vil blive fulgt op af beskikkelse på et senere tidspunkt af de øvrige medlemmer og suppleanter, hvis kandidatur ikke er blevet meddelt Rådet inden den 15. november 2019 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende medlemmer og suppleanter beskikkes til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2020 til den 25. januar 2025:

som medlemmer beskikkes de personer, der for hver medlemsstat er opført på listen i bilag I

som suppleanter beskikkes de personer, der for hver medlemsstat er opført på listen i bilag II.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2019.

På Rådets vegne

T. TUPPURAINEN

Formand


(1)  EUT L 139 af 27.5.2019, s. 13.


BILAG I

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Karl-Heinz LAMBERTZ

Member of a Regional Assembly: Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Mr Pascal SMET

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Europese en Internationale Betrekkingen

Mr Rudi VERVOORT

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

ČESKO

Mr Josef BERNARD

Member of a Regional Assembly: zastupitel Plzeňského kraje

Mr Pavel BRANDA

Member of a Local Assembly: zastupitel obce Rádlo

Mr Jiří ČUNEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Zlínského kraje

Mr Zdeněk HŘIB

Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha

Mr Dan JIRÁNEK

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Kladno

Mr Roman LÍNEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Pardubického kraje

Mr Tomáš MACURA

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Ostrava

Ms Jana MRAČKOVÁ VILDUMETZOVÁ

Member of a Regional Assembly: zastupitelka Karlovarského kraje

Ms Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ

Member of a Regional Assembly: zastupitelka Středočeského kraje

Mr Martin PŮTA

Member of a Regional Assembly: zastupitel Libereckého kraje

Mr Radim SRŠEŇ

Member of a Local Assembly: zastupitel obce Dolní Studénky

Mr Oldřich VLASÁK

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Hradec Králové

DANMARK

Mr Per Bødker ANDERSEN

Member of a Local Assembly: Kolding kommunalbestyrelse

Ms Kirstine Helene BILLE

Member of a Local Assembly: Syddjurs kommunalbestyrelse

Mr Erik FLYVHOLM

Member of a Local Assembly: Lemvig kommunalbestyrelse

Mr Jens Christian GJESING

Member of a Local Assembly: Haderslev kommunalbestyrelse

Mr Jens Bo IVE

Member of a Local Assembly: Rudersdal kommunalbestyrelse

Mr Jess V. LAURSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland

Mr Arne LÆGAARD

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Midtjylland

Mr Per NØRHAVE

Member of a Local Assembly: Ringsted kommunalbestyrelse

Mr Karsten Uno PETERSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Syddanmark

DEUTSCHLAND

Ms Muhterem ARAS

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr Dietmar BROCKES

Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Ms Barbara DUDEN

Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft

Ms Antje GROTHEER

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Tilo GUNDLACK

Member of a Regional Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Mr Florian HERRMANN

Member of a Regional Executive: Bayerische Landesregierung

Ms Birgit Janine HONÉ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Niedersächsischer Landtag

Ms Helma KUHN-THEIS

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Bernd LANGE

Member of a Local Executive: Landkreis Görlitz

Ms Henrike MÜLLER

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Marcel PHILIPP

Member of a Local Executive: Stadt Aachen

Ms Heike RAAB

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz

Mr Franz RIEGER

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Isolde RIES

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Eckhard RUTHEMEYER

Member of a Local Executive: Stadt Soest

Mr Michael SCHNEIDER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Sachsen-Anhalt

Mr Mark SPEICH

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Bernd Claus VOß

Member of a Regional Assembly: Landtag Schleswig-Holstein

Mr Mark WEINMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Hessischer Landtag

Mr Guido WOLF

Member of a Regional Executive: Landesregierung Baden-Württemberg

Mr Gerry WOOP

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin

EESTI

Mr Mihkel JUHKAMI

Member of a Local Assembly: Rakvere City Council

Mr Urmas KLAAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Tartu City Council

Mr Mikk PIKKMETS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lääneranna Rural Municipality Council

Mr Siim SUURSILD

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Pärnu City Council

Mr Tiit TERIK

Member of a Local Assembly: Tallinn City Council

Mr Mart VÕRKLAEV

Member of a Local Assembly: Rae Rural Municipality Council

ESPAÑA

Ms Concepción ANDREU RODRÍGUEZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja

Ms Francesca Lluch ARMENGOL i SOCIAS

Member of a Regional Executive: Gobierno de las Illes Balears

Mr Adrián BARBÓN RODRÍGUEZ

Member of a Regional Assembly: Junta General del Principado de Asturias

Mr Alfred BOSCH i PASCUAL

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Generalitat de Cataluña

Ms María Victoria CHIVITE NAVASCUÉS

Member of a Regional Executive: Gobierno de Navarra

Ms Isabel Natividad DÍAZ AYUSO

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid

Mr Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Member of a Regional Executive: Junta de Extremadura

Ms Paula FERNÁNDEZ VIAÑA

Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria

Mr Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Mr Francisco IGEA ARISQUETA

Member of a Regional Executive: Junta de Castilla y León

Mr Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón

Mr Juan Manuel MORENO BONILLA

Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

Mr Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Member of a Regional Executive: Junta de Galicia

Mr Ximo PUIG i FERRER

Member of a Regional Assembly: Les Corts Valencianes

Mr Ángel Víctor TORRES PÉREZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de Canarias

Mr Iñigo URKULLU RENTERIA

Member of a Regional Assembly: Parlamento Vasco

IRELAND

Ms Aoife BRESLIN

Member of a Local Executive: Kildare County Council

Mr Eamon DOOLEY

Member of a Local Executive: Offaly County Council

Ms Kate FEENEY

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Ms Deirdre FORDE

Member of a Local Executive: Cork City Council

Mr Kieran MCCARTHY

Member of a Local Executive: Cork City Council

Mr Declan MCDONNELL

Member of a Local Executive: Galway City Council

Mr Michael MURPHY

Member of a Local Executive: Tipperary County Council

Mr Malcolm NOONAN

Member of a Local Executive: Kilkenny County Council

ITALIA

Mr Matteo Luigi BIANCHI

Consigliere comunale del Comune di Morazzone (VA)

Mr Vincenzo BIANCO

Consigliere comunale del Comune di Catania

Mr Sergio CACI

Sindaco del Comune di Montalto di Castro (VT)

Ms Arianna Maria CENSI

Consigliere comunale del Comune di Milano

Ms Michela LEONI

Consigliere della Provincia di Novara

Mr Giorgio MAGLIOCCA

Presidente della Provincia di Caserta

Mr Luca MENESINI

Presidente della Provincia di Lucca

Mr Virginio MEROLA

Sindaco del Comune di Bologna

Mr Salvatore Domenico Antonio POGLIESE

Sindaco del Comune di Catania

Ms Virginia RAGGI

Sindaco di Roma Capitale

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Nikos ANASTASIOU

Mayor of Kato Polemidia Municipality

Mr Andros KARAYIANNIS

Mayor of Deryneia Municipality

Mr Louis KOUMENIDES

President of the Community Council of Kato Lefkara

Ms Eleni LOUCAIDES

Municipal Councilor of Nicosia Municipality

Mr Stavros STAVRINIDES

Municipal Councilor of Strovolos Municipality

LATVIJA

Ms Inga BĒRZIŅA

Member of a Local Assembly: Kuldīga municipal council

Mr Gints KAMINSKIS

Member of a Local Assembly: Auce municipal council

Mr Aivars OKMANIS

Member of a Local Assembly: Rundāle municipal council

Mr Leonīds SALCEVIČS

Member of a Local Assembly: Jēkabpils city council

Mr Dainis TURLAIS

Member of a Local Assembly: Rīga city council

Mr Hardijs VENTS

Member of a Local Assembly: Pārgauja municipal council

Mr Jānis VĪTOLIŅŠ

Member of a Local Assembly: Ventspils city council

LUXEMBOURG

Ms Simone BEISSEL

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxembourg

Mr Roby BIWER

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg

Mr Tom JUNGEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Roeser

Mr Ali KAES

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Tandel

Ms Romy KARIER

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Clervaux

MALTA

Mr Samuel AZZOPARDI

Member of a Regional Executive: Gozo Region

Mr Joe CORDINA

Member of a Local Executive: Local Councils' Association

Mr Paul FARRUGIA

Member of a Regional Executive: South East Region

Mr Mario FAVA

Member of a Local Executive: Local Councils' Association

NEDERLAND

Mr Ronald Eduard DE HEER

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Zwolle

Ms Maria Hendrika Mathilda Rita DE HOON-VEELENTURF

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau

Mr Andy DRITTY

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Limburg

Mr Robert JONKMAN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Opsterland

Mr Ufuk KÂHYA

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's-Hertogenbosch

Ms Helena Antoinette Maria NAUTA-VAN MOORSEL

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente

Mr Michiel Alexander RIJSBERMAN

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Flevoland

Ms Maria SCHOUTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein

Mr Tjisse STELPSTRA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Drenthe

Mr Robertus Cornelis Leonardus STRIJK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Utrecht

Mr Wilhelmus Bernhard Henricus Josephus VAN DE DONK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant

Mr Yde Johan VAN HIJUM

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Overijssel

ÖSTERREICH

Mr Markus ACHLEITNER

Member of a Regional Executive: State Government of Upper Austria

Ms Barbara EIBINGER-MIEDL

Member of a Regional Executive: State Government of Styria

Mr Christian ILLEDITS

Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland

Mr Peter KAISER

Member of a Regional Executive: State Government of Carinthia

Mr Markus LINHART

Member of a Local Executive: City Council of the regional capital Bregenz

Mr Michael LUDWIG

Member of a Regional Executive: State Government of Vienna

Ms Johanna MIKL-LEITNER

Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria

Mr Günther PLATTER

Member of a Regional Executive: State Government of Tyrol

Mr Franz SCHAUSBERGER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: State Parliament of Salzburg

Mr Matthias STADLER

Member of a Local Executive: City Council of the regional capital of St. Pölten

Mr Hanspeter WAGNER

Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Breitenwang in Tyrol

Mr Markus WALLNER

Member of a Regional Executive: State Government of Vorarlberg

ROMÂNIA

Mr Ionel ARSENE

President of Neamţ County Council

Mr Emil BOC

Mayor of Cluj-Napoca Municipality, Cluj County

Mr Csaba BORBOLY

President of Harghita County Council

Ms Daniela CÎMPEAN

President of Sibiu County Council

Mr Emil DRĂGHICI

Mayor of Vulcana-Băi Commune, Dâmbovița County

Mr Decebal FĂGĂDĂU

Mayor of Constanţa Municipality, Constanţa County

Ms Mariana GÂJU

Mayor of Cumpăna Commune, Constanța County

Mr Victor MORARU

President of Ialomiţa County Council

Mr Robert Sorin NEGOIȚĂ

Mayor of District 3, Bucharest Municipality

Mr Alin-Adrian NICA

Mayor of Dudeștii Noi Commune, Timiș County

Mr Ion PRIOTEASA

President of Dolj County Council

Mr Adrian Ovidiu TEBAN

Mayor of Cugir City, Alba County

Ms Gabriela Florica TULBURE

Mayor of Sein City, Maramureș County

Mr Marius Horia ȚUȚUIANU

President of Constanţa County Council

Mr Marius Ioan URSĂCIUC

Mayor of Gura Humorului City, Suceava County

SLOVENIJA

Mr Uroš BREŽAN

župan Občine Tolmin

Ms Jasna GABRIČ

županja Občine Trbovlje

Ms Nuška GAJŠEK

županja Mestne občine Ptuj

Mr Aleksander JEVŠEK

župan Mestne občine Murska Sobota

Mr Gregor MACEDONI

župan Mestne občine Novo mesto

Mr Robert SMRDELJ

župan Občine Pivka

Mr Ivan ŽAGAR

župan Občine Slovenska Bistrica

SLOVENSKO

Mr Milan BELICA

Chairman of Nitra Self — Governing Region

Mr József BERÉNYI

Vice — Chairman of Trnava Self — Governing Region

Mr Juraj DROBA

Chairman of Bratislava Self — Governing Region

Mr Ján FERENČÁK

Mayor of Kežmarok

Mr Jaroslav HLINKA

Mayor of Košice — South

Mr Miloslav REPASKÝ

Member of the Regional Parliament of the Prešov Self — Governing Region

Mr Rastislav TRNKA

Chairman of Košice Self — Governing Region

Ms Andrea TURČANOVÁ

Mayor of Prešov

Mr Matúš VALLO

Mayor of Bratislava

SUOMI

Mr Mikko AALTONEN

Member of a Local Assembly: Tampere City Council

Ms Satu HAAPANEN

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

Mr Ilpo HELTIMOINEN

Member of a Local Assembly: Lappeenranta City Council

Ms Anne KARJALAINEN

Member of a Local Assembly: Kerava City Council

Mr Markku MARKKULA

Member of a Local Assembly: Espoo City Council

Mr Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

Member of a Local Assembly: Rovaniemi City Council

Ms Sari RAUTIO

Member of a Local Assembly: Hämeenlinna City Council

Ms Mirja VEHKAPERÄ

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

SVERIGE

Ms Jelena DRENJANIN

Member of a Local Assembly: Huddinge kommun

Mr Samuel GONZALES WESTLING

Member of a Local Assembly: Hofors kommun

Mr Pehr GRANFALK

Member of a Local Assembly: Solna kommun

Ms Marie JOHANSSON

Member of a Local Assembly: Gislaveds kommun

Mr Anders KNAPE

Member of a Local Assembly: Karlstads kommun

Ms Ulrika LANDERGREN

Member of a Local Assembly: Kungsbacka kommun

Mr Jonny LUNDIN

Member of a Regional Assembly: Västernorrlands läns landsting

Mr Ilmar REEPALU

Member of a Regional Assembly: Skåne läns landsting

Mr Tomas RISTE

Member of a Regional Assembly: Vämlands läns landsting

Ms Marie-Louise RÖNNMARK

Member of a Local Assembly: Umeå kommun

Ms Birgitta SACRÈDEUS

Member of a Regional Assembly: Dalarnas läns landsting

Ms Karin WANNGÅRD

Member of a Local Assembly: Stockholms kommun


BILAG II

ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

ČESKO

Mr Tomáš CHMELA

Member of a Local Assembly: zastupitel města Slavičín

Mr Martin DLOUHÝ

Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha

Mr Pavel HEČKO

Member of a Regional Assembly: zastupitel Královéhradeckého kraje

Mr Petr HÝBLER

Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihomoravského kraje

Mr Zdeněk KARÁSEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Moravskoslezského kraje

Mr Martin KLIKA

Member of a Regional Assembly: zastupitel Ústeckého kraje

Ms Sylva KOVÁČIKOVÁ

Member of a Local Assembly: zastupitelka města Bílovec

Mr Jan MAREŠ

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Chomutov

Mr Jaromír NOVÁK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihočeského kraje

Mr Pavel PACAL

Member of a Regional Assembly: zastupitel Kraje Vysočina

Mr Patrik PIZINGER

Member of a Local Assembly: zastupitel města Chodov

Mr Robert ZEMAN

Member of a Local Assembly: zastupitel města Prachatice

DANMARK

Mr Steen Bording ANDERSEN

Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse

Ms Ursula Beate DIETERICH-PEDERSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland

Mr Erik HØEG-SØRENSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland

Ms Kirsten Maria Meyer JENSEN

Member of a Local Assembly: Hillerød kommunalbestyrelse

Mr Anders Rosenstand LAUGESEN

Member of a Local Assembly: Skanderborg kommunalbestyrelse

Mr Evan LYNNERUP

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland

Ms Eva Borchorst MEJNERTZ

Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse

Mr Karsten Søndergaard NIELSEN

Member of a Local Assembly: Egedal kommunalbestyrelse

Mr Søren WINDELL

Member of a Local Assembly: Odense kommunalbestyrelse

DEUTSCHLAND

Mr Josef FREY

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr René GÖGGE

Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft

Mr Tobias GOTTHARDT

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Susanne GROBIEN

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Thomas HABERMANN

Member of a Local Executive: Landkreis Rhön-Grabfeld

Ms Karin HALSCH

Member of a Regional Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin

Mr Heinz-Joachim HÖFER

Member of a Local Assembly: Stadtrat Altenkirchen

Ms Katy HOFFMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Mr Peter KURZ

Member of a Local Executive: Stadt Mannheim

Mr Clemens LAMMERSKITTEN

Member of a Regional Assembly: Niedersächsischer Landtag

Mr Marcus OPTENDRENK

Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Wolfgang REINHART

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr Boris RHEIN

Member of a Regional Assembly: Hessischer Landtag

Ms Heike SCHARFENBERGER

Member of a Regional Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz

Mr Florian SIEKMANN

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Sabine SÜTTERLIN-WAACK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Schleswig-Holstein

Mr Roland THEIS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Cindi TUNCEL

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Dirk WEDEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Reiner ZIMMER

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

EESTI

Mr Aivar ARU

Member of a Local Assembly: Saaremaa Rural Municipality Council

Mr Margus LEPIK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Valga Rural Municipality Council

Mr Rait PIHELGAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Järva Rural Municipality Council

Ms Marika SAAR

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Elva Rural Municipality Council

Mr Urmas SUKLES

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Haapsalu City Council

Mr Jan TREI

Member of a Local Assembly: Viimsi Rural Municipality Council

ESPAÑA

Mr Ignacio Jesús AGUADO CRESPO

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid

Mr Carlos AGUILAR VÁZQUEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla y León

Ms Rosa María BALAS TORRES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Asamblea de Extremadura

Ms Mireia BORRELL PORTA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Cataluña

Mr Joan CALABUIG RULL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Les Corts Valencianes

Mr Manuel Alejandro CARDENETE FLORES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Andalucía

Ms María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento Vasco

Mr Jesús María GAMALLO ALLER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Galicia

Mr Francisco Celso GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja

Mr Mikel IRUJO AMEZAGA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Navarra

Ms Virginia MARCO CÁRCEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla-La Mancha

Ms María Teresa PÉREZ ESTEBAN

Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón

Ms María SÁNCHEZ RUIZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria

Mr Antonio VICENS VICENS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de las Illes Balears

Mr Javier VILA FERRERO

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Junta General del Principado de Asturias

Mr Julián José ZAFRA DÍAZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Canarias

IRELAND

Ms Emma BLAIN

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Ms Gillian COUGHLAN

Member of a Local Executive: Cork County Council

Ms Alison GILLILAND

Member of a Local Executive: Dublin City Council

Mr Jimmy MCCLEARN

Member of a Local Executive: Galway County Council

Mr Patrick MCEVOY

Member of a Local Executive: Kildare County Council

Ms Erin MCGREEHAN

Member of a Local Executive: Louth County Council

Ms Una POWER

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Mr Enda STENSON

Member of a Local Executive: Leitrim County Council

ITALIA

Mr Alberto ANCARANI

Consigliere comunale del Comune di Ravenna

Ms Daniela BALLICO

Sindaco del Comune di Ciampino (RM)

Mr Federico BORGNA

Presidente della Provincia di Cuneo

Ms Mariadele GIROLAMI

Consigliere della Provincia di Ascoli Piceno

Mr Mario GUARENTE

Sindaco del Comune di Potenza

Mr Alessio MARSILI

Consigliere municipale di Roma Capitale

Ms Monica MARINI

Sindaco del Comune di Pontassieve (FI)

Mr Nicola MARINI

Sindaco del Comune di Albano Laziale (RM)

Mr Federico Carlo MARTEGANI

Consigliere comunale del Comune di Tradate (VA)

Mr Guido MILANA

Consigliere comunale del Comune di Olevano Romano (RM)

Mr Roberto PELLA

Sindaco del Comune di Valdengo (BI)

Mr Carmine PACENTE

Consigliere comunale del Comune di Milano

Mr Alessandro ROMOLI

Consigliere della Provincia di Viterbo

Mr Giuseppe VARACALLI

Consigliere comunale del Comune di Gerace (RC)

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Theodoros ANTONIOU AVVAS

Mayor of Mesa Yitonia Municipality

Mr Christodoulos IOANNOU

Municipal Councilor of Larnaka Municipality

Mr Christakis MELETIES

President of the Community Council of Kokkinotrimithia

Mr Kyriacos XYDIAS

Mayor of Yermasoyia Municipality

Ms Areti PIERIDOU

President of the Community Council of Tala, Paphos

LATVIJA

Mr Gunārs ANSIŅŠ

Member of a Local Assembly: Liepāja city council

Mr Jānis BAIKS

Member of a Local Assembly: Valmiera city council

Mr Raimonds ČUDARS

Member of a Local Assembly: Salaspils municipal council

Mr Sergejs MAKSIMOVS

Member of a Local Assembly: Viļaka municipal council

Mr Māris SPRINDŽUKS

Member of a Local Assembly: Ādaži municipal council

Ms Olga VEIDIŅA

Member of a Local Assembly: Rīga city council

Mr Māris ZUSTS

Member of a Local Assembly: Saldus municipal council

LUXEMBOURG

Ms Liane FELTEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Grevenmacher

Ms Linda GAASCH

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxembourg

Mr Gusty GRAAS

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg

Ms Carole HARTMANN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville d’Echternach

Ms Cécile HEMMEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Weiler-la-Tour

MALTA

Mr Jesmond AQUILINA

Member of a Regional Executive: South Region

Mr Keven CAUCHI

Member of a Local Executive: Għajnsielem Local Council

Mr Fredrick CUTAJAR

Member of a Local Executive: Santa Luċija Local Council

Ms Graziella GALEA

Member of a Local Executive: San Pawl il-Baħar Local Council

NEDERLAND

Mr Ahmed ABOUTALEB

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Rotterdam

Ms Jeannette Nicole BALJEU

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland

Ms Wilhelmina Johanna Gerarda DELISSEN-VAN TONGERLO

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas

Ms Marcelle Theodora Maria HENDRICKX

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Tilburg

Mr Johannes Gerrit KRAMER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Fryslân

Ms Anna PIJPELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zeeland

Mr Guido Pascal RINK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Emmen

Mr Henk STAGHOUWER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Groningen

Mr Ben VAN ASSCHE

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Terneuzen

Mr Robert Jacobus VAN ASTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's-Gravenhage

Mr Johannes Christoffel VAN DER HOEK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland

Ms Christianne VAN DER WAL-ZEGGELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Gelderland

ÖSTERREICH

Mr Hans Peter DOSKOZIL

Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland

Mr Martin EICHTINGER

Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria

Mr Peter FLORIANSCHÜTZ

Member of a Local Assembly: Vienna City Council

Mr Peter HANKE

Member of a Regional Executive: State Government of Vienna

Ms Doris KAMPUS

Member of a Regional Executive: State Government of Styria

Ms Carmen KIEFER

Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Kuchl in Salzburg

Ms Sonja LEDL-ROSSMANN

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Tyrol

Ms Brigitta PALLAUF

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Salzburg

Mr Herwig SEISER

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Carinthia

Mr Viktor SIGL

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Upper Austria

Mr Harald SONDEREGGER

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Vorarlberg

Mr Hannes WENINGER

Member of a Local Assembly: Municipal Council of the municipality of Gießhübl

ROMÂNIA

Mr Árpád-András ANTAL

Mayor of Sfântu Gheorghe Municipality, Covasna County

Mr Daniel-Ștefan DRĂGULIN

Mayor of Călărași Municipality, Călărași County

Mr Ştefan ILIE

Mayor of Luncavița Commune, Tulcea County

Mr Emil Radu MOLDOVAN

President of Bistrița-Năsăud County Council

Mr Cornel NANU

Mayor of Cornu Commune, Prahova County

Mr Petre Emanoil NEAGU

President of Buzău County Council

Mr Cosmin NECULA

Mayor of Bacău Municipality, Bacău County

Mr Gheorghe Daniel NICOLAȘ

Mayor of Odobești City, Vrancea County

Mr Emilian OPREA

Mayor of Chitila City, Ilfov County

Mr Nicolae PANDEA

Mayor of Ştefan cel Mare Commune, Călăraşi County

Mr Marian PETRACHE

President of Ilfov County Council

Mr Horia TEODORESCU

President of Tulcea County Council

Mr Mădălin-Ady TEODOSESCU

Mayor of Balș City, Olt County

Mr Bogdan Andrei TOADER

President of Prahova County Council

Mr István-Valentin VÁKÁR

Vice-president of Cluj County Council

SLOVENIJA

Ms Breda ARNŠEK

podžupanja Mestne občine Celje

Mr Aleksander Saša ARSENOVIČ

župan Mestne občine Maribor

Mr Damijan JAKLIN

župan Občine Velika Polana

Ms Vlasta KRMELJ

županja Občine Selnica ob Dravi

Mr Vladimir PREBILIČ

župan Občine Kočevje

Mr Tine RADINJA

župan Občine Škofja Loka

Mr Tomaž ROŽEN

župan Občine Ravne na Koroškem

SLOVENSKO

Mr Jaroslav BAŠKA

Chairman of Trenčín Self — Governing Region

Mr Ján BELJAK

Member of the Regional Parliament of Banská Bystrica Self — Governing Region

Mr Ján BLCHÁČ

Mayor of Liptovský Mikuláš

Ms Erika JURINOVÁ

Chairman of Žilina Self — Governing Region

Mr Béla KESZEGH

Mayor of Komárno

Mr Daniel LORINC

Mayor of Kladzany

Mr Peter ŠVARAL

Mayor of Rohožník

Mr Luboš TOMKO

Mayor of Stará Lubovňa

Mr Jozef VISKUPIČ

Chairman of Trnava Self — Governing Region

SUOMI

Mr Jari ANDERSSON

Member of a Local Assembly: Sastamala City Council

Ms Pauliina HAIJANEN

Member of a Local Assembly: Laitila City Council

Mr Joonas HONKIMAA

Member of a Local Assembly: Kouvola City Council

Mr Patrik KARLSSON

Member of a Local Assembly: Vantaa City Council

Ms Merja LAHTINEN

Member of a Local Assembly: Jämsä City Council

Mr Pekka MYLLYMÄKI

Member of a Local Assembly: Mynämäki Municipal Council

Ms Sanna PARKKINEN

Member of a Local Assembly: Liperi Municipal Council

Ms Niina RATILAINEN

Member of a Local Assembly: Turku City Council

SVERIGE

Ms Linda ALLANSSON WESTER

Member of a Local Assembly: Svedala kommun

Ms Suzanne FRANK

Member of a Regional Assembly: Kronobergs läns landsting

Ms Sara HEELGE VIKMÅNG

Member of a Local Assembly: Huddinge kommun

Ms Carin LIDMAN

Member of a Local Assembly: Västerås kommun

Ms Kikki LILJEBLAD

Member of a Local Assembly: Norrköpings kommun

Ms Frida NILSSON

Member of a Local Assembly: Lidköpings kommun

Ms Emma NOHRÈN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lysekils kommun

Ms Charlotte NORDSTRÖM

Member of a Regional Assembly: Västra Götalands läns landsting

Mr Filip REINHAG

Member of a Local Assembly: Gotlands kommun

Ms Yoomi RENSTRÖM

Member of a Local Assembly: Ovanåkers kommun

Mr Alexander WENDT

Member of a Regional Assembly: Blekinge läns landsting

Ms Åsa ÅGREN WIKSTRÖM

Member of a Regional Assembly: Västerbottens läns landsting


17.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/99


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/2158

af 5. december 2019

om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer (ECB/2019/38)

(omarbejdning)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særligt artikel 4, stk. 3, andet led, og artikel 30, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der skal foretages en række ændringer af Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/530 (ECB/2015/7) (2). Af hensyn til klarhed bør afgørelsen omarbejdes.

(2)

I henhold til artikel 10, stk. 3, litra a), i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) (3) fastsættes de individuelle årlige tilsynsgebyrer, som hver enkelt enhed eller koncern skal betale, ud fra de gebyrfaktorer, der på den relevante referencedato svarer til beløbet af: i) de samlede aktiver og ii) den samlede risikoeksponering.

(3)

I henhold til forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) skulle ECB senest i 2017 have foretaget en gennemgang af den forordning, navnlig med hensyn til metoden til og kriterierne for beregning af de årlige tilsynsgebyrer, som skal opkræves af de enkelte enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn. ECB iværksatte en offentlig høring og besluttede under hensyntagen til de modtagne svar at ændre forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) for at indføre en revideret ramme for tilsynsgebyrer. Afgørelse (EU) 2015/530 (ECB/2015/7) fastsætter mere detaljerede procedurer for de metoder og procedurer til fastsættelse og indsamling af data vedrørende de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer.

(4)

Det følger af den reviderede ramme i henhold til forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), at referencedatoen for gebyrfaktorerne generelt bør forblive den 31. december året forud for gebyrperioden, for hvilken der beregnes tilsynsgebyrer. Derved vil det for de fleste gebyrdebitorer være muligt at anvende de tilsynsoplysninger, som ECB allerede har adgang til i henhold til afgørelse ECB/2014/29 (4) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (5) (fælles rapportering (COREP) og regnskabsopstilling (FINREP)) og i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) (6) (FINREP), ved beregningen af det årlige tilsynsgebyr.

(5)

Enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn, som ikke har pligt til at foretage tilsynsmæssig indberetning, eller koncerner under tilsyn, som udelukker aktiver og/eller værdien af risikoeksponering for datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande, bør fortsat indberette gebyrfaktorerne separat med henblik på beregning af tilsynsgebyrerne. I henhold til artikel 10, stk. 3, litra bd), i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) skal disse gebyrfaktorer fremsendes til den pågældende kompetente nationale myndighed med den relevante referencedato i overensstemmelse med en ECB-afgørelse.

(6)

Gebyrdebitorer, der skal fortsætte med at indberette separat, skal fremsende gebyrfaktorerne til den relevante kompetente nationale myndighed under anvendelse af formularerne i bilag I og II. Hvis der er tale om koncerner under tilsyn, der har datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande, skal gebyrdebitorerne redegøre for den metode, der er anvendt til at fastsætte gebyrfaktorerne.

(7)

Der bør sikres sammenhæng mellem fastsættelsen af gebyrfaktorerne for de gebyrdebitorer, som ECB allerede modtager tilsynsoplysninger for gennem COREP og FINREP, og gebyrfaktorerne for de gebyrdebitorer, som skal indberette oplysninger separat med henblik på beregning af tilsynsgebyrerne.

(8)

I forbindelse med beregningen af gebyrfaktorerne giver artikel 10, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) mulighed for at udelukke aktiver og/eller værdien af risikoeksponeringer for datterselskaber, der er etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande. Disse gebyrdebitorer bør meddele ECB, om de har til hensigt at udelukke bidrag fra datterselskaber, der er etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande, fra den ene af gebyrfaktorerne eller dem begge. Fristen for fremsendelse af meddelelsen bør være i overensstemmelse med den reviderede ramme for beregning af tilsynsgebyrerne.

(9)

For så vidt angår de fleste gebyrbetalende filialer, blev forpligtelsen til at udføre revisorverifikation som et middel til at bekræfte filialens samlede aktiver med henblik på beregning af tilsynsgebyret vurderet som værende uforholdsmæssig i forbindelse med revisionen af forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41). Det er tilstrækkeligt, at de gebyrbetalende filialer sender en administrationsskrivelse til den relevante kompetente nationale myndighed, der bekræfter filialens samlede aktiver.

(10)

Det følger af artikel 10, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), at ECB fastsætter gebyrfaktorerne i overensstemmelse med en ECB-afgørelse, hvis en gebyrdebitor ikke indberetter gebyrfaktorerne.

(11)

Denne afgørelse bør fastlægge metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om gebyrfaktorer samt procedurerne, som de gebyrdebitorer, der skal fortsætte med at indberette separat, skal følge ved indberetning af gebyrfaktorer med henblik på beregning af tilsynsgebyrerne, og som de kompetente nationale myndigheder skal følge ved indberetning til ECB. Navnlig bør format, hyppighed og tidspunkt for indberetning, samt hvilken type kvalitetskontrol de kompetente nationale myndigheder skal foretage, før gebyrfaktorerne indberettes til ECB, specificeres.

(12)

Det er nødvendigt at fastlægge en procedure, der giver mulighed for at foretage tekniske ændringer i bilagene til denne afgørelse på en effektiv måde, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker rapporteringsbyrden. De kompetente nationale myndigheder kan fremsætte forslag om sådanne tekniske ændringer til Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) Statistiske Komité, hvis synspunkter skal tages i betragtning i forbindelse med denne procedure.

(13)

For at sikre sammenhæng med den reviderede ramme for beregning af tilsynsgebyrer i henhold til forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), som indeholder bestemmelser om overgangsordninger for gebyrperioden 2020, bør denne afgørelse træde i kraft i begyndelsen af 2020 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne afgørelse fastsætter den metode og de procedurer, som skal anvendes ved fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer, som opkræves hos enheder og koncerner under tilsyn i henhold til forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) og ved gebyrdebitorernes indberetning af de i forordningens artikel 10, stk. 3, litra bd), omhandlede gebyrfaktorer, samt procedurerne for de kompetente nationale myndigheders indberetning af disse oplysninger til ECB.

Denne afgørelse finder anvendelse på gebyrdebitorer og kompetente nationale myndigheder.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse finder de definitioner, som er indeholdt i artikel 2, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) anvendelse, medmindre andet fremgår, sammen med følgende definitioner:

1)

»arbejdsdag«: en dag, som ikke er en lørdag, søndag eller helligdag i den medlemsstat, hvor den pågældende kompetente nationale myndighed er etableret

2)

»ledelsesorgan«: et ledelsesorgan som defineret i artikel 3, stk. 1, punkt 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (7).

Artikel 3

Metode til fastsættelse af gebyrfaktorer

1.   For enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn, som har pligt til at foretage tilsynsmæssig indberetning, og koncerner under tilsyn, som ikke har foretaget meddelelse til ECB i overensstemmelse med artikel 4 om deres afgørelse om at udelukke aktiver og/eller værdien af risikoeksponeringen for datterselskaber, der er etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande, fastsætter ECB de respektive gebyrfaktorer i overensstemmelse med følgende.

a)

Det samlede risikoeksponeringsbeløb for den relevante referencedato, jf. artikel 10, stk. 3, litra ba) eller bc), i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), fastsættes ved henvisning til modellen »Kapitalgrundlagskrav« inden for rammerne af den fælles indberetning (COREP), som fremgår af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (herefter »modellen for kapitalgrundlagskrav«), således som det er indberettet af de kompetente nationale myndigheder til ECB i henhold til afgørelse ECB/2014/29. For en gebyrbetalende filial og to eller flere gebyrbetalende filialer, der anses for at være én filial i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), er den samlede risikoeksponering nul.

b)

De samlede aktiver for den relevante referencedato, som anført i artikel 10, stk. 3, litra ba), bb) eller bc), i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), fastsættes ved henvisning til modellen »Balance: aktiver« inden for rammerne af finansielle oplysninger (FINREP), som fremgår af bilag III og IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014, og modellen »Balance: aktiver«, som fremgår af bilag I, II, IV og V samt de finansielle datapunkter i tilsynsøjemed, som fremgår af bilag III til forordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13), således som disse er indberettet af de kompetente nationale myndigheder til ECB i henhold til afgørelse ECB/2014/29 og forordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Hvis der er tale om en gebyrbetalende filial, skal lederen af den pågældende filial eller, hvis lederen ikke er til rådighed, ledelsesorganet i det kreditinstitut, der har etableret den gebyrbetalende filial, bekræfte den gebyrbetalende filials samlede aktiver ved hjælp af en administrationsskrivelse, der fremsendes til den relevante kompetente nationale myndighed.

2.   For koncerner under tilsyn, som har pligt til at foretage tilsynsmæssig indberetning og at underrette ECB i overensstemmelse med artikel 4 om deres afgørelse om at udelukke aktiver og/eller værdien af risikoeksponeringen for datterselskaber, der er etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande, fastsætter ECB de respektive gebyrfaktorer på grundlag af de data, som de pågældende koncerner under tilsyn har beregnet i overensstemmelse med følgende litra a) og b), og som de har indberettet til den relevante kompetente nationale myndighed i henhold til artikel 5.

a)

Den samlede risikoeksponering for den relevante referencedato, jf. artikel 10, stk. 3, litra ba) eller bc), i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), fastsættes på grundlag af modellen for kapitalgrundlagskrav, hvorfra der fratrækkes:

i)

bidraget til koncernens samlede risikoeksponering, som hidrører fra de datterselskaber, der er etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande, således som det er indberettet i modellen »Koncernsolvens: oplysninger om tilknyttede selskaber« inden for rammerne af COREP, som fremgår af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (herefter »modellen for Koncernsolvens: oplysninger om tilknyttede selskaber«), og

ii)

bidraget til koncernens samlede risikoeksponering, som hidrører fra de datterselskaber, der er etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande, som ikke indgår i modellen for »Koncernsolvens: oplysninger om tilknyttede selskaber«, således som det er indberettet i overensstemmelse med bilag I til denne afgørelse.

b)

De samlede aktiver for den relevante referencedato anført i artikel 10, stk. 3, litra ba), bb) eller bc), i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) fastsættes ved at aggregere de samlede aktiver, som er opført i de lovpligtige regnskaber for alle de enheder under tilsyn i koncernen under tilsyn, som er etableret i deltagende medlemsstater, såfremt de foreligger, og ellers ved at aggregere de samlede aktiver, som er anført i de relevante regelsæt for regnskabsopstilling, som enhederne under tilsyn eller koncernen af gebyrbetalende kreditinstitutter anvender ved udarbejdelsen af det konsoliderede regnskab på koncernniveau. For at undgå dobbelt medregning kan gebyrdebitoren vælge at eliminere koncerninterne positioner mellem alle enheder under tilsyn, som er etableret i deltagende medlemsstater. Goodwill, som er medtaget i koncernregnskabet for moderselskabet i en koncern under tilsyn, skal medtages i aggregeringen; goodwill henført til datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande, kan udelades. Hvis en gebyrdebitor anvender lovpligtige regnskaber, skal en revisor bekræfte, at de samlede aktiver svarer til de samlede aktiver, som fremgår af det reviderede lovpligtige regnskab for de enkelte enheder under tilsyn. Hvis en gebyrdebitor anvender regelsæt for regnskabsopstilling, skal en revisor bekræfte de samlede aktiver, som ligger til grund for beregningen af de årlige tilsynsgebyrer, ved at foretage en behørig verificering af de anvendte regelsæt for regnskabsopstilling. Under alle omstændigheder skal revisor bekræfte, at aggregeringsprocessen ikke afviger fra den procedure, som er fastsat i denne afgørelse, og at den beregning, som gebyrdebitor har foretaget, er i overensstemmelse med den regnskabsmetode, som er anvendt til konsolidering af regnskaberne i koncernen af gebyrbetalende enheder.

3.   Hvad angår enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn, som ikke har pligt til at foretage tilsynsmæssig indberetning, fastsættes de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering, som defineret i henhold til artikel 2, nr. 12 og 13, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), for den relevante referencedato, jf. artikel 10, stk. 3, litra ba), bb) eller bc), i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), af disse og fremsendes til den relevante kompetente nationale myndighed i henhold til artikel 5. Hvis der er tale om en gebyrbetalende filial, skal lederen af den pågældende filial eller, hvis lederen ikke er til rådighed, ledelsesorganet i det kreditinstitut, der har etableret den gebyrbetalende filial, bekræfte den gebyrbetalende filials samlede aktiver ved hjælp af en administrationsskrivelse, der fremsendes til den relevante kompetente nationale myndighed.

Artikel 4

Meddelelse om fradrag af aktiver og/eller værdi af risikoeksponering for datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande

Gebyrdebitorer, der har til hensigt at udelukke aktiver og/eller værdien af risikoeksponeringer for datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), underretter ECB om deres afgørelse senest den 30. september i den gebyrperiode, for hvilken gebyret beregnes. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvorvidt fradraget af bidrag fra datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande skal anvendes på den samlede risikoeksponeringsfaktor, den samlede aktivgebyrfaktor eller begge. Hvis ECB ikke har modtaget en sådan underretning senest den 30. september i den gebyrperiode, for hvilken afgiften beregnes, fastsættes den samlede risikoeksponering og de samlede aktiver i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1. Hvis ECB modtager mere end én meddelelse rettidigt, har den seneste meddelelse, som ECB har modtaget inden udløbet af fristen den 30. september i den gebyrperiode, for hvilken gebyret beregnes, forrang.

Artikel 5

Formularer til gebyrdebitorernes indberetning af gebyrfaktorer til de kompetente nationale myndigheder

1.   Gebyrdebitorer, hvis gebyrfaktorer er fastsat i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, eller 3, fremsender hvert år gebyrfaktorerne til den relevante kompetente nationale myndighed inden for de indsendelsesfrister, der er angivet i artikel 6. Gebyrfaktorerne fremsendes under anvendelse af formularerne i bilag I og II. Hvis der er tale om en koncern under tilsyn med datterselskaber, der er etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande, redegør gebyrdebitoren for den metode, der er anvendt for at efterkomme artikel 3, stk. 2, eller 3, i den kolonne, der er tildelt til dette formål i det pågældende bilag.

2.   Gebyrdebitorerne skal indsende revisorens erklæring eller administrationsskrivelsen i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, og 3, til den relevante kompetente nationale myndighed inden for de indsendelsesfrister, der er angivet i artikel 6.

Artikel 6

Indsendelsesfrister

1.   Gebyrdebitorer, hvis gebyrfaktorer er fastsat i henhold til artikel 3, stk. 2, og 3, skal fremsende gebyrfaktorerne til den relevante kompetente nationale myndighed senest ved forretningstids ophør på datoen for indberetning af tredje kvartal, angivet i artikel 3, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014, for den gebyrperiode, for hvilken gebyret beregnes, eller den næste arbejdsdag, hvis indsendelsesdatoen ikke er en arbejdsdag.

2.   De kompetente nationale myndigheder indberetter de i stk. 1 omhandlede gebyrfaktorer til ECB senest ved forretningstids ophør den 10. arbejdsdag efter den i stk. 1 omhandlede indsendelsesfrist. Derefter har ECB 15 arbejdsdage efter modtagelse til at verificere de modtagne data. På ECB's anmodning skal den kompetente nationale myndighed redegøre for eller tydeliggøre dataene.

3.   ECB giver de enkelte gebyrdebitorer adgang til deres gebyrfaktorer senest den 15. januar i året efter gebyrperioden. Gebyrdebitorerne har herefter en frist på 15 arbejdsdage til at fremsætte bemærkninger til gebyrfaktorerne og fremsende reviderede data til overvejelse, hvis de mener, at gebyrfaktorerne er ukorrekte. Denne periode begynder at løbe den dag, hvor gebyrdebitorerne har mulighed for at få adgang til gebyrfaktorerne. Herefter vil gebyrfaktorerne blive lagt til grund for beregningen af de årlige tilsynsgebyrer. Ændringer til dataene, som modtages efter denne periode, vil ikke blive taget i betragtning og vil således ikke medføre en ændring af gebyrfaktorerne.

Artikel 7

Datakvalitetskontrol

De kompetente nationale myndigheder overvåger og sikrer kvaliteten og pålideligheden af de gebyrfaktorer, der indsamles hos gebyrdebitorerne i henhold til artikel 3, stk. 2, og 3, før de indberettes til ECB. De kompetente nationale myndigheder skal ved hjælp af kvalitetskontroller vurdere, hvorvidt den i artikel 3 fastsatte metode er blevet fulgt. ECB må ikke korrigere eller ændre data om gebyrfaktorer, som er indberettet af gebyrdebitorerne. Eventuelle rettelser i eller ændringer af dataene må kun foretages af gebyrdebitorerne, som fremsender disse til de kompetente nationale myndigheder. De kompetente nationale myndigheder indberetter alle korrigerede eller ændrede data, som de har modtaget, til ECB. Når de indsender data vedrørende gebyrfaktorerne, skal de kompetente nationale myndigheder: a) oplyse om betydelige udviklinger, som fremgår af de pågældende data, og b) informere ECB om begrundelsen for eventuelle betydelige rettelser i eller ændringer af dataene. De kompetente nationale myndigheder sikrer, at ECB modtager de nødvendige rettelser eller ændringer til dataene.

Artikel 8

ECB's fastsættelse af gebyrfaktorer i tilfælde af gebyrfaktorernes manglende tilgængelighed eller manglende fremsendelse af rettelser eller ændringer

I tilfælde af, at en gebyrfaktor ikke er tilgængelig for ECB, eller gebyrdebitor ikke rettidigt har indsendt reviderede data eller ændringer eller rettelser til data vedrørende gebyrfaktorerne i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, eller artikel 7, anvender ECB de oplysninger, den har til rådighed, til at fastslå den manglende gebyrfaktor.

Artikel 9

Forenklet ændringsprocedure

Under hensyntagen til ESCB's Statistiske Komités synspunkter kan ECB's Direktion foretage tekniske ændringer i bilagene til denne afgørelse, såfremt de hverken ændrer den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker gebyrdebitorernes rapporteringsbyrde. Direktionen underretter uden unødig forsinkelse Styrelsesrådet om sådanne ændringer.

Artikel 10

Ophævelse

1.   Afgørelse (EU) 2015/530 (ECB/2015/7) ophæves hermed.

2.   Henvisninger til den ophævede afgørelse gælder som henvisninger til nærværende afgørelse og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 11

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 5. december 2019.

Christine LAGARDE

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/530 af 11. februar 2015 om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer (ECB/2015/7) (EUT L 84 af 28.3.2015, s. 67).

(3)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41) (EUT L 311 af 31.10.2014, s. 23).

(4)  Afgørelse ECB/2014/29af 2. juli 2014 om fremsendelsen til Den Europæiske Centralbank af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 og (EU) 2016/2070 (EUT L 214 af 19.7.2014, s. 34).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).

(6)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) (EUT L 86 af 31.3.2015, s. 13).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).


BILAG I

 

BEREGNING AF GEBYRER

Referencedato

 

NAVN

 

 

SAMLET RISIKOEKSPONERING

Dato for indberetning

 

MFI-kode

 

 

 

 

 

LEI-kode

 

 

 

 

 

 

 


Post

 

Type institution

Kilde til risikoeksponeringsværdi

Risikoeksponeringsværdi

Bemærkninger

 

 

010

020

030

040

010

SAMLEDE RISIKOEKSPONERING som beregnet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

1, 2 eller 3

COREP C 02.00, række 010

 

 

020

BIDRAG FRA DATTERSELSKABER i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande

 

COREP C06.02, kolonne 250 (SUM)

 

 

1021

Enhed 1

 

 

 

 

1022

Enhed 2

 

 

 

 

1023

Enhed 3

 

 

 

 

1024

Enhed 4

 

 

 

 

…..

Enhed …

 

 

 

 

N

Enhed N

 

 

 

 

030

SAMLET RISIKOEKSPONERINGSVÆRDI for koncernen under tilsyn med fradrag af BIDRAG FRA DATTERSELSKABER i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande: Post 030 er lig med 010 minus 020 minus summen af posterne 1021 til N

 

 

 

 

Dette skema bedes udfyldt i overensstemmelse med instruktionerne, som følger separat.


BILAG II

 

BEREGNING AF GEBYRER

Referencedato

 

NAVN

 

 

AKTIVER I ALT

Dato for indberetning

 

MFI-kode

 

 

 

 

 

LEI-kode

 

 

 

 

 

 

 


Post

 

Type institution

Bekræftelse af revisors verificering eller administrationsskrivelse for gebyrbetalende filialer (Ja/Nej)

Aktiver i alt

Bemærkninger

 

 

010

020

030

040

010

AKTIVER I ALT i overensstemmelse med artikel 51, stk. 2 eller 4, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17)

(3)

 

 

 

020

AKTIVER I ALT i overensstemmelse med artikel 2, punkt 12, litra b) eller c), i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41)

(4)

(Ja)/(Nej)

 

 

030

AKTIVER I ALT i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra b) i denne afgørelse: Post 030 svarer til 031 minus 032 plus 033 minus 034

(2) eller (5)

(Ja)/(Nej)

 

 

031

Aktiver i alt for alle koncernenheder etableret i deltagende medlemsstater — obligatorisk

 

 

 

 

032

Koncerninterne positioner mellem de enheder under tilsyn, der er etableret i deltagende medlemsstater (fra regelsættet for regnskabsopstilling, der er anvendt til eliminering af saldi i forbindelse med aflæggelse af koncernregnskab) — valgfrit

 

 

 

 

033

Goodwill inkluderet i det konsoliderede regnskab for moderselskabet til en koncern under tilsyn — obligatorisk

 

 

 

 

034

Goodwill henført til datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande — valgfrit

 

 

 

 

Dette skema bedes udfyldt i overensstemmelse med instruktionerne, som følger separat.


BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABEL

Afgørelse (EU) 2015/530 (ECB/2015/7)

Denne afgørelse

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 4

Artikel 3, første punktum

Artikel 3, andet punktum

Artikel 3, tredje punktum

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 5, stk. 1, andet punktum

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 1, tredje punktum

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 5, stk 1, første punktum

Artikel 7

Artikel 3

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Bilag I — II

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Bilag I — II

Bilag III


RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

17.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/108


ASSOCIERINGSRÅDET EU-MAROKKOS HENSTILLING nr. 1/2019

af 4. december 2019

om godkendelse af forlængelsen med to år af handlingsplanen EU-Marokko om gennemførelse af den fremskredne status (2013-2017) [2019/2159]

ASSOCIERINGSRÅDET EU-MAROKKO HAR —

under henvisning til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side (»aftalen«) trådte i kraft den 1. marts 2000.

(2)

Associeringsrådet kan i henhold til aftalens artikel 80 fremsætte passende henstillinger med henblik på at virkeliggøre aftalens mål.

(3)

I henhold til aftalens artikel 90 træffer parterne alle fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger til at opfylde deres forpligtelser i henhold til aftalen, og de drager omsorg for, at aftalens målsætninger virkeliggøres.

(4)

I henhold til associeringsrådets forretningsordens artikel 10 i kan der mellem møderne fremsættes henstillinger ved skriftlig procedure.

(5)

Handlingsplanen om gennemførelse af den fremskredne status (2013-2017) blev forlænget med et år i 2018. Forlængelsen af handlingsplanen med endnu to år udgør grundlaget for forbindelserne mellem EU og Marokko for år 2019 og 2020 og giver mulighed for at fastlægge de nye prioriterede emneområder for forbindelserne mellem EU og Marokko i de kommende år —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

Eneste artikel

Associeringsrådet henstiller ved skriftlig procedure til, at handlingsplanen EU-Marokko om gennemførelse af den fremskredne status (2013-2017) forlænges med to år.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2019

På Associeringsrådet EU-Marokkos vegne

Formand

N. BOURITA


(1)  EFT L 70 af 18.3.2000, s. 2.


Berigtigelser

17.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/109


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/902 af 30. maj 2016 om fastlæggelse af konklusionerne om den bedste tilgængelige teknik (BAT-konklusioner) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU i forbindelse med spildevands- og luftrensning og styringssystemer i den kemiske sektor

(Den Europæiske Unions Tidende L 152 af 9. juni 2016)

Side 25, bilaget, afdelingen »Omfang«, 3. afsnit, 6. led:

I stedet for:

»håndtering, opsamling og behandling af røggas«

læses:

»håndtering, opsamling og behandling af spildgas«

Side 27, bilaget, afdelingen »Definitioner«, skemaet, rækken »Afbrænding«, kolonnen »Definition«, 1. punktum:

I stedet for:

»Oxidation ved høje temperaturer med det formål at afbrænde brændbare røggasforbindelser fra industriaktiviteter ved åben ild.«

læses:

»Oxidation ved høje temperaturer med det formål at afbrænde brændbare spildgasforbindelser fra industriaktiviteter ved åben ild.«

Side 28, bilaget, afsnit 1, BAT 1, nr. xii:

I stedet for:

»Der skal føres fortegnelser over spildevands- og røggasstrømmene (se BAT 2).«

læses:

»Der skal føres fortegnelser over spildevands- og spildgasstrømmene (se BAT 2).«

Side 29, bilaget, afsnit 1, under »Anvendelsesområde«, BAT 2, indledende sætning:

I stedet for:

»BAT 2. For at fremme reduktionen af emissioner til vand og luft og reduktionen af vandforbruget er den bedste tilgængelige teknik at etablere og opretholde en fortegnelse over spildevands- og røggasstrømmene som et led i miljøledelsessystemet (se BAT 1), og denne fortegnelse skal indeholde alle følgende elementer:«

læses:

»BAT 2. For at fremme reduktionen af emissioner til vand og luft og reduktionen af vandforbruget er den bedste tilgængelige teknik at etablere og opretholde en fortegnelse over spildevands- og spildgasstrømmene som et led i miljøledelsessystemet (se BAT 1), og denne fortegnelse skal indeholde alle følgende elementer:«.

Side 29, bilaget, afsnit 1, under »Anvendelsesområde, BAT 2, nr. i), litra c):

I stedet for:

»beskrivelser af de procesintegrerede teknikker og spildevands-/røggasbehandlingen ved kilden, herunder deres præstationer«

læses:

»beskrivelser af de procesintegrerede teknikker og spildevands-/spildgasbehandlingen ved kilden, herunder deres præstationer«

Side 29, bilaget, afsnit 1, under »Anvendelsesområde«, BAT 2, nr. iii), indledende sætning:

I stedet for:

»information, der er så omfattende som muligt, om røggasstrømmenes egenskaber, såsom:«

læses:

»information, der er så omfattende som muligt, om spildgasstrømmenes egenskaber, såsom:«.

Side 29, bilaget, afsnit 1, under »Anvendelsesområde«, BAT 2, nr. iii), litra d):

I stedet for:

»tilstedeværelsen af andre stoffer, der kan påvirke røggasbehandlingssystemet eller anlæggets sikkerhed (f.eks. ilt, kvælstof, vanddamp og støv).«

læses:

»tilstedeværelsen af andre stoffer, der kan påvirke spildgasbehandlingssystemet eller anlæggets sikkerhed (f.eks. ilt, kvælstof, vanddamp og støv).«

Side 30, bilaget, afsnit 2, BAT 5, indledende sætning:

I stedet for:

»BAT 5. Den bedste tilgængelige teknik er en periodisk overvågning af VOC-emissionerne til luften fra relevante kilder ved hjælp af en passende kombination af teknikkerne i I-III eller, hvis der er tale om store mængder VOC, alle teknikkerne i I-III.«

læses:

»BAT 5. Den bedste tilgængelige teknik er en periodisk overvågning af diffuse VOC-emissioner til luften fra relevante kilder ved hjælp af en passende kombination af teknikkerne i I-III eller, hvis der er tale om store mængder VOC, alle teknikkerne i I-III.«

Side 36, bilaget, afsnit 5.1, titlen:

I stedet for:

»Opsamling af røggas«

læses:

»Opsamling af spildgas«.

Side 36, bilaget, afsnit 5.2, titlen:

I stedet for:

»Behandling af røggas«

læses:

»Behandling af spildgas«.

Side 36, bilaget, afsnit 5.2, 1. afsnit:

I stedet for:

»BAT 16. For at reducere emissionerne til luften er den bedste tilgængelige teknik at anvende en integreret røggashåndterings- og behandlingsstrategi, som omfatter procesintegrerede røggasbehandlingsteknikker.«

læses:

»BAT 16. For at reducere emissionerne til luften er den bedste tilgængelige teknik at anvende en integreret spildgashåndterings- og behandlingsstrategi, som omfatter procesintegrerede spildgasbehandlingsteknikker.«

Side 36, bilaget, afsnit 5.2, under »Beskrivelse«:

I stedet for:

»Den integrerede røggashåndterings- og behandlingsstrategi er baseret på fortegnelsen over røggasstrømme (se BAT 2), hvor der gives førsteprioritet til procesintegrerede teknikker.«

læses:

»Den integrerede spildgashåndterings- og behandlingsstrategi er baseret på fortegnelsen over spildgasstrømme (se BAT 2), hvor der gives førsteprioritet til procesintegrerede teknikker.«

Side 39, bilaget, afsnit 5.5, skemaet, række d), kolonnen »Beskrivelse«:

I stedet for:

»Tildækning eller indkapsling af faciliteter til opsamling og behandling af spildevand og slam med henblik på at opsamle den lugtende røggas til yderligere behandling.«

læses:

»Tildækning eller indkapsling af faciliteter til opsamling og behandling af spildevand og slam med henblik på at opsamle den lugtende spildgas til yderligere behandling.«

Side 42, bilaget, afsnit 6.2, skemaet, rækken »Termisk oxidation«, kolonnen »Beskrivelse«, 1. punktum:

I stedet for:

»Oxidation af brændbare gasser og lugtstoffer i røggas ved at opvarme blandingen af forurenende stoffer med luft eller oxygen til over selvantændelsespunktet i et forbrændingskammer og holde den ved en høj temperatur længe nok til, at forbrændingen til kuldioxid og vand kan afsluttes.«

læses:

»Oxidation af brændbare gasser og lugtstoffer i spildgas ved at opvarme blandingen af forurenende stoffer med luft eller oxygen til over selvantændelsespunktet i et forbrændingskammer og holde den ved en høj temperatur længe nok til, at forbrændingen til kuldioxid og vand kan afsluttes.«