ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 318

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
10. december 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/2101 af 9. december 2019 om gennemførelse af artikel 9 i forordning (EF) nr. 1183/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen over for Den Demokratiske Republik Congo

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2102 af 27. november 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 for så vidt angår offentliggørelse af de oplysninger, der anvendes til beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne ( 1 )

6

 

*

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2103 af 27. november 2019 om ændring og berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF ( 1 )

13

 

*

Kommissionens Forordning (EU) 2019/2104 af 29. november 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 1 og 8 ( 1 )

74

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2105 af 9. december 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 for så vidt angår listen over luftfartsselskaber, der er omfattet af driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger i Unionen ( 1 )

79

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/2106 af 21. november 2019 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om sammenkobling af deres systemer for handel med drivhusgasemissioner, med henblik på ændring af bilag I og II til aftalen

96

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/2107 af 28. november 2019 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Rådet for Organisationen for International Civil Luftfart til revisionen af kapitel 9 i bilag 9 (Lettelse) til konventionen angående international civil luftfart for så vidt angår normer og anbefalede fremgangsmåder vedrørende passagerlisteoplysninger

117

 

*

Rådets Afgørelse (FUSP) 2019/2108 af 9. december 2019 om støtte til styrkelsen af biologisk sikkerhed og sikring i Latinamerika i overensstemmelse med gennemførelsen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler

123

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/2109 af 9. december 2019 om ændring af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

134

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/2110 af 9. december 2019 om Den Europæiske Unions rådgivende FSFP-mission i Den Centralafrikanske Republik (EUAM RCA)

141

 

*

Rådets Afgørelse (FUSP) 2019/2111 af 9. december 2019 til støtte for SEESAC's nedrustnings- og våbenkontrolaktiviteter i Sydøsteuropa til begrænsning af truslen fra ulovlige håndvåben og lette våben samt ammunition hertil

147

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/2112 af 9. december 2019 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2303 til støtte for den fortsatte gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 2118 (2013) og OPCW-Eksekutivrådets afgørelse EC-M-33/DEC.1 om destruktion af Syriens kemiske våben inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

159

 

*

Rådets Afgørelse (FUSP) 2019/2113 af 9. december 2019 om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/2356 til støtte for SEESAC's nedrustnings- og våbenkontrolaktiviteter i Sydøsteuropa som led i EU-strategien for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med SALW samt ammunition hertil

161

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2114 af 6. december 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2019) 8891)  ( 1 )

163

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/451 af 19. marts 2019 om harmoniserede standarder for byggevarer, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 ( EUT L 077 af 20.3.2019 )

185

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

10.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2101

af 9. december 2019

om gennemførelse af artikel 9 i forordning (EF) nr. 1183/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen over for Den Demokratiske Republik Congo

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1183/2005 af 18. juli 2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen over for Den Demokratiske Republik Congo (1), særlig artikel 9,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. juli 2005 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 1183/2005.

(2)

Efter gennemgangen af de selvstændige restriktive foranstaltninger, der er fastsat i artikel 2b i forordning (EF) nr. 1183/2005, bør begrundelserne for personer opført på listen i bilag Ia til forordning (EF) nr. 1183/2005 ændres, og to personer bør fjernes fra listen i nævnte bilag.

(3)

Bilag Ia til forordning (EF) nr. 1183/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Listen i bilag Ia til forordning (EF) nr. 1183/2005 erstattes af listen i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2019.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand


(1)  EUT L 193 af 23.7.2005, s. 1.


BILAG

»BILAG Ia

LISTE OVER PERSONER, ENHEDER OG ORGANER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 2b

A.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen

Dato for opførelse

1.

Ilunga Kampete

alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete.

Fødselsdato: 24.11.1964.

Fødested: Lubumbashi (DRC).

Militært ID-nummer: 1-64-86-22311-29.

Nationalitet: DRC.

Adresse: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Køn: mand

Som øverstbefalende i den republikanske garde (GR) var Ilunga Kampete ansvarlig for de GR-enheder, der var deployeret på stedet, og involveret i den overdrevne brug af magt og voldelige undertrykkelse i september 2016 i Kinshasa.

Som følge af hans fortsatte rolle som leder af GR er han ansvarlig for den undertrykkelse og de overtrædelser af menneskerettighederne, som GR's agenter har begået, såsom den voldelige undertrykkelse af en oppositionsdemonstration i december 2018 i Lubumbashi.

Ilunga Kampete var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

12.12.2016

2.

Gabriel Amisi Kumba

alias Gabriel Amisi Nkumba; »Tango Fort«; »Tango Four«.

Fødselsdato: 28.5.1964.

Fødested: Malela (DRC).

Militært ID-nummer: 1-64-87-77512-30.

Nationalitet: DRC.

Adresse: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Køn: mand

Tidligere øverstbefalende for første forsvarsområde i den congolesiske hær (FARDC), hvis styrker deltog i den overdrevne brug af magt og voldelige undertrykkelse i september 2016 i Kinshasa.

Gabriel Amisi Kumba har været vicestabschef for de congolesiske væbnede styrker (FARDC) siden juli 2018 med ansvar for operationer og efterretninger. På grund af sin rolle har han ansvaret for de seneste krænkelser af menneskerettighederne begået af FARDC.

Gabriel Amisi Kumba var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

12.12.2016

3.

Ferdinand Ilunga Luyoyo

Fødselsdato: 8.3.1973.

Fødested: Lubumbashi (DRC).

(gyldigt fra den 15.4.2011 til den 14.4.2016) .Pasnummer: OB0260335

Nationalitet: DRC.

Adresse: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, RDC.

Køn: mand

Som øverstbefalende for oprørsbekæmpelsesenheden Légion Nationale d'Intervention i det congolesiske nationale politi (PNC) var Ferdinand Ilunga Luyoyo ansvarlig for overdreven brug af magt og voldelig undertrykkelse i september 2016 i Kinshasa.

Ferdinand Ilunga Luyoyo har været øverstbefalende for PNC-enheden med ansvar for beskyttelse af institutioner og højtstående embedsmænd siden juli 2017. På grund af sin rolle har han ansvaret for de seneste krænkelser af menneskerettighederne begået af PNC.

Ferdinand Ilunga Luyoyo var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

12.12.2016

4.

Célestin Kanyama

alias Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin;

Esprit de mort.

Fødselsdato: 4.10.1960.

Fødested: Kananga (DRC).

Nationalitet: DRC. Pasnummer: OB0637580

(gyldigt fra den 20.5.2014 til den 19.5.2019).

Fik tildelt Schengenvisum nr. 011518403, udstedt den 2.7.2016.

Adresse: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC.

Køn: mand

Som politichef for det congolesiske nationale politi (PNC) var Célestin Kanyama ansvarlig for den overdrevne brug af magt og voldelige undertrykkelse i september 2016 i Kinshasa.

I juli 2017 blev Célestin Kanyama udnævnt til generaldirektør for det nationale politis skoler. På grund af sin rolle som højtstående embedsmand i PNC har han ansvaret for de seneste krænkelser af menneskerettighederne begået af PNC. Et eksempel herpå er politifolks intimidering og frihedsberøvelse af journalister i oktober 2018 efter offentliggørelsen af en række artikler om misbrug af politielevers rationer og den rolle, som general Kanyama spillede i disse hændelser.

Célestin Kanyama var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

12.12.2016

5.

John Numbi

alias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi.

Fødselsdato: 16.8.1962.

Fødested: Jadotville-Likasi-Kolwezi (DRC).

Nationalitet: DRC.

Adresse: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC.

Køn: mand

John Numbi har været generalinspektør for de congolesiske væbnede styrker (FARDC) siden juli 2018. På grund af sin rolle har han ansvaret for de seneste krænkelser af menneskerettighederne begået af FARDC, såsom den uforholdsmæssige vold udøvet i juni-juli 2019 af FARDC-styrker under hans direkte myndighed mod personer, der drev ulovlig minedrift.

John Numbi var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

12.12.2016

6.

Delphin Kahimbi

alias Delphin Kahimbi Kasagwe; Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; Delphin Kahimbi Kasangwe; Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; Delphin Kasagwe Kahimbi.

Fødselsdato: 15.1.1969 (alternativt: 15.7.1969).

Fødested: Kiniezire/Goma (DRC).

Nationalitet: DRC.

Diplomatpasnummer: DB0006669 (gyldigt fra den 13.11.2013 til den 12.11.2018).

Adresse: 1, 14eme rue, Quartier Industriel, Linete, Kinshasa, RDC.

Køn: mand

Delphin Kahimbi har været vicestabschef i FARDC-generalstaben med ansvar for efterretninger siden juli 2018. På grund af sin rolle har han ansvaret for de seneste krænkelser af menneskerettighederne begået af FARDC.

Delphin Kahimbi var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

12.12.2016

7.

Evariste Boshab

alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng.

Fødselsdato: 12.1.1956.

Fødested: Tete Kalamba (DRC).

Nationalitet: DRC.

Diplomatpasnummer: DP0000003 (gyldigt: 21.12.2015— udløb: 20.12.2020).

Schengenvisum udløbet den 5.1.2017.

Adresse: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC.

Køn: mand

I sin egenskab af vicepremierminister og indenrigs- og sikkerhedsminister fra december 2014 til december 2016 var Evariste Boshab officielt ansvarlig for politi og sikkerhedstjenester og koordinerede provinsguvernørernes arbejde. I denne egenskab var han ansvarlig for anholdelser af aktivister og oppositionsmedlemmer og overdreven brug af magt, herunder mellem september 2016 og december 2016 som reaktion på demonstrationer i Kinshasa, der resulterede i, at et stort antal civile blev dræbt eller såret af sikkerhedstjenesterne.

Evariste Boshab var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

Evariste Boshab spillede også en rolle i forbindelse med udnyttelsen og forværringen af krisen i Kasairegionen, hvor han fortsat har en indflydelsesrig stilling, navnlig efter at han i marts 2019 blev senator for Kasai.

29.5.2017

8.

Alex Kande Mupompa

alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.

Fødselsdato: 23.9.1950.

Fødested: Kananga (DRC).

Nationalitet: congolesisk og belgisk.

Congolesisk pasnummer: OP0024910 (gyldigt: 21.3.2016— udløb: 20.3.2021).

Adresser: Avenue de Messidor/Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle/Ukkel, Belgique/België

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Køn: mand

Som guvernør for Kasai Central indtil oktober 2017 var Alex Kande Mupompa ansvarlig for den uforholdsmæssige magtanvendelse, voldelige undertrykkelse og de udenretslige drab begået af sikkerhedsstyrker og PNC i Kasai Central fra august 2016, herunder drab i territoriet Dibaya i februar 2017.

Alex Kande Mupompa var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

Alex Kande Mupompa spillede også en rolle i forbindelse med udnyttelsen og forværringen af krisen i Kasairegionen, som han var repræsentant for indtil oktober 2019, og hvor han fortsat har en indflydelsesrig stilling gennem Congrès des alliés pour l’action au Congo (CAAC), der deltager i provinsregeringen i Kasai.

29.5.2017

9.

Jean-Claude Kazembe Musonda

Fødselsdato: 17.5.1963.

Fødested: Kashobwe (DRC).

Nationalitet: DRC.

Adresse: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.

Køn: mand

Som guvernør for Haut-Katanga indtil april 2017 var Jean-Claude Kazembe Musonda ansvarlig for den uforholdsmæssige magtanvendelse og voldelige undertrykkelse begået af sikkerhedsstyrker og PNC i Haut-Katanga, herunder mellem den 15. og 31. december 2016, hvor 12 civile blev dræbt og 64 såret som følge af dødelig magtanvendelse fra sikkerhedsstyrkernes side, herunder PNC-betjente, som svar på protester i Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

Jean-Claude Kazembe Musonda er leder af partiet CONAKAT, som er en del af koalitionen under den tidligere præsident Joseph Kabila.

29.5.2017

10.

Éric Ruhorimbere

alias Eric Ruhorimbere Ruhanga; Tango Two; Tango Deux.

Fødselsdato: 16.7.1969.

Fødested: Minembwe (DRC).

Militært ID-nummer: 1-69-09-51400-64.

Nationalitet: DRC.

Congolesisk pasnummer: OB0814241.

Adresse: Adresse: Mbujimayi, Kasai, RDC.

Køn: mand

Som næstkommanderende i 21. militærregion fra september 2014 til juli 2018 var Éric Ruhorimbere ansvarlig for den uforholdsmæssige magtanvendelse og de udenretslige drab begået af FARDC-styrkerne, navnlig mod Nsapumilitsen samt kvinder og børn.

Éric Ruhorimbere har været øverstbefalende for den operationelle sektor Nord Equateur siden juli 2018. På grund af sin rolle har han ansvaret for de seneste krænkelser af menneskerettighederne begået af FARDC.

Éric Ruhorimbere var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

29.5.2017

11.

Emmanuel Ramazani Shadari

alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary.

Fødselsdato: 29.11.1960.

Fødested: Kasongo (DRC).

Nationalitet: DRC.

Adresse: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC.

Køn: mand

Som vicepremierminister og indenrigs- og sikkerhedsminister indtil februar 2018 var Ramazani Shadari officielt ansvarlig for politi og sikkerhedstjenesterne og for koordinering af provinsguvernørernes arbejde. I denne egenskab var han ansvarlig for anholdelserne af aktivister og medlemmer af oppositionen samt for den uforholdsmæssige magtanvendelse, såsom den voldelige fremfærd over for medlemmer af bevægelsen Bundu Dia Kongo (BDK) i Kongo Central, undertrykkelsen i Kinshasa i januar-februar 2017 og den uforholdsmæssige magtanvendelse og voldelige undertrykkelse i Kasaiprovinserne.

I denne egenskab var Ramazani Shadari således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

Ramazani Shadari har siden februar 2018 været fast sekretær for Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), det største parti i koalitionen under den tidligere præsident Joseph Kabila.

29.5.2017

12.

Kalev Mutondo

alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.

Fødselsdato: 3.3.1957.

Nationalitet: DRC.

Pasnummer: DB0004470 (udstedt: 8.6.2012— udløber: 7.6.2017).

Adresse: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC.

Køn: mand

Som chef for den nationale efterretningstjeneste (ANR) indtil februar 2019 var Kalev Mutondo involveret i og ansvarlig for den vilkårlige anholdelse, tilbageholdelse og mishandling af medlemmer af oppositionen, civilsamfundsaktivister og andre.

Kalev Mutondo var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

I maj 2019 underskrev han en erklæring om tidligere og fremtidig loyalitet over for Joseph Kabila, og han er fortsat en nær partner med hensyn til sikkerhedsspørgsmål.

29.5.2017

B.   Enheder

[…]

«.

10.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2102

af 27. november 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 for så vidt angår offentliggørelse af de oplysninger, der anvendes til beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 56, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/981 (2) er delegeret forordning (EU) 2015/35 (3) blevet ændret med henblik på at indføre yderligere principper om udskudte skatter for at sikre lige vilkår i Unionen. Visse skemaer i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 (4) bør tilpasses for at tage hensyn til disse ændringer.

(2)

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 bør derfor ændres.

(3)

De ændringer af delegeret forordning (EU) 2015/35, som indeholder krav om offentliggørelse af de oplysninger, der anvendes til beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne, skal anvendes fra den 1. januar 2020. De ændringer, der er omhandlet i nærværende forordning, har til formål at integrere disse krav i de relevante skemaer i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452. Nærværende forordning bør derfor anvendes fra samme dato.

(4)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har forelagt Kommissionen.

(5)

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (5), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag II ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/981 af 8. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 161 af 18.6.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 af 2. december 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for procedurerne, formaterne og skemaerne vedrørende rapporten om solvens og finansiel situation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 347 af 31.12.2015, s. 1285).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).


BILAG I

I bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 foretages følgende ændringer:

1)

I skema S.25.01.21 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen, tilføjes følgende tabeller:

 

»Metode i forbindelse med skattesats

 

 

Ja/Nej

 

 

C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

R0590

 

 

Beregning af udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT)

 

 

LAC DT

 

 

C0130«

LAC DT

R0640

 

LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0650

 

LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0660

 

LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

R0670

 

LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

R0680

 

Maximum for LAC DT

R0690

 

2)

I skema S.25.02.21 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model, tilføjes følgende tabeller:

 

»Metode i forbindelse med skattesats

 

 

Ja/Nej

 

 

C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

R0590

 

 

Beregning af udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT)

 

 

LAC DT

 

 

C0130«

Beløb/skøn vedrørende LAC DT

R0640

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0650

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0660

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

R0670

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

R0680

 

Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT

R0690

 

3)

I skema S.25.03.21 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller, tilføjes følgende tabeller:

 

»Metode i forbindelse med skattesats

 

 

Ja/Nej

 

 

C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

R0590

 

 

Beregning af udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT)

 

 

LAC DT

 

 

C0130«

Beløb/skøn vedrørende LAC DT

R0640

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0650

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0660

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

R0670

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

R0680

 

Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT

R0690

 


BILAG II

I bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit S.25.01 — Solvenskapitalkrav — For virksomheder, der anvender standardformlen, tilføjes følgende rækker i tabellen:

»Metode i forbindelse med skattesats

R0590/C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1. — Ja

2. — Nej

3. —Ikke relevant, fordi LAC DT ikke anvendes (i dette tilfælde er R0640 til R0690 ikke relevante)

Se EIOPA's Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne (EIOPA-BoS-14/177) (*1)

Beregning af justering for udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT)

R0640/C0130

LAC DT

Beløb vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, som defineret i artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35. LAC-beløbet i denne celle bør svare til værdien i celle R0150/C0100 i S.25.01.

R0650/C0130

LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

Beløb vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0660/C0130

LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

Beløb vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0670/C0130

LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

Beløb vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Beløb vedrørende tab allokeret til det næste år.

R0680/C0130

LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

Beløb vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Beløb vedrørende tab tildelt til årene efter det næste år.

R0690/C0130

Maximum for LAC DT

Maximum for LAC DT, som kunne foreligge inden vurderingen af, hvorvidt stigningen i udskudte nettoskatteaktiver kan anvendes med henblik på justeringen, som omhandlet i artikel 207, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35

2)

I afsnit S.25.02 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model, tilføjes de følgende rækker i tabellen:

»Metode i forbindelse med skattesats

R0590/C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1. — Ja

2. — Nej

3. —Ikke relevant, fordi LAC DT ikke anvendes (i dette tilfælde er R0640 til R0690 ikke relevante)

Se EIOPA's Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne (EIOPA-BoS-14/177)

Beregning af justering for udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT)

R0640/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35. LAC-beløbet i denne celle bør svare til værdien i celle R0310/C0100 i S.25.02.

R0650/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0660/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0670/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

Beløb vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Beløb vedrørende tab tildelt til det næste år.

R0680/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

Beløb vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Beløb vedrørende tab tildelt til årene efter det næste år.

R0690/C0130

Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT

Maximum for udskudte skatters tabsabsorberende evne, som kunne foreligge inden vurderingen af, hvorvidt stigningen i udskudte nettoskatteaktiver kan anvendes med henblik på justeringen, som omhandlet i artikel 207, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35«

3)

I afsnit S.25.03 — Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender komplette interne modeller, tilføjes følgende rækker i tabellen:

»R0590/C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1. — Ja

2. — Nej

3. —Ikke relevant, fordi LAC DT ikke anvendes (i dette tilfælde er R0640 til R0690 ikke relevante)

Se EIOPA's Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne (EIOPA-BoS-14/177)

Beregning af justering for udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT)

R0640/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, som defineret i artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35. LAC-beløbet i denne celle bør svare til værdien i celle R0310/C0100 i S.25.02.

R0650/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, som beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0660/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, som beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0670/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

Beløb vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Beløb vedrørende tab tildelt til det næste år.

R0680/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

Beløb vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Beløb vedrørende tab tildelt til årene efter det næste år.

R0690/C0130

Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT

Maximum for udskudte skatters tabsabsorberende evne, som kunne foreligge inden vurderingen af, hvorvidt stigningen i udskudte nettoskatteaktiver kan anvendes med henblik på justeringen, som omhandlet i artikel 207, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35«


(*1)  Retningslinjer EIOPA-BoS-14/177 af 2. februar 2015 for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-the-loss-absorbing-capacity-of-technical-provisions-and-deferred-taxes).«


10.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2103

af 27. november 2019

om ændring og berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 35, stk. 10, artikel 244, stk. 6, tredje afsnit, og artikel 245, stk. 6, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 (2) omfatter de indberetningsskemaer, som forsikrings- og genforsikringsselskaber samt koncerner skal anvende til at indberette de oplysninger, der er nødvendige med henblik på tilsyn, til tilsynsmyndighederne.

(2)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1221 (3) blev delegerede forordning (EU) 2015/35 (4) ændret for at tilpasse de tilsynsmæssige rammer for forsikrings- og genforsikringsvirksomheder til indførelsen af simple, transparente og standardiserede securitiseringer. For at sikre, at tilsynsmyndighederne modtager de nødvendige oplysninger om disse og andre securitiseringer, bør de relevante indberetningsskemaer i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 tilpasses for at tage hensyn til disse ændringer.

(3)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/981 (5) blev delegeret forordning (EU) 2015/35 ændret for at indføre en række forenklinger af beregningen af solvenskapitalkravet. Disse forenklinger vedrører bl.a. kollektive investeringsinstitutters se-igennem-metode. Tilsynet med anvendelsen af forenklinger kræver bestemte oplysninger i forskellige indberetningsskemaer. De relevante indberetningsskemaer og tilknyttede vejledninger i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 bør derfor tilpasses for at tage hensyn til disse ændringer.

(4)

Ved delegeret forordning (EU) 2019/981 blev der bl.a. indført nye krav om indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i den regelmæssige tilsynsrapport og rapporten om solvens og den finansielle situation vedrørende indregning af udskudte skatters evne til at absorbere aktuelle tab. For at sikre et behørigt tilsyn fra tilsynsmyndighedernes side bør disse oplysninger suppleres med kvantitative, strukturerede og sammenlignelige oplysninger i indberetningsskemaerne. De relevante indberetningsskemaer i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 bør derfor tilpasses for at tage hensyn til disse ændringer.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 bør derfor ændres.

(6)

Vejledningerne i skema »S.25.02 — Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model«, i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 indeholder en fejl, som kan føre til indberetning af inkonsekvente eller vildledende oplysninger. For at sikre, at vejledningerne om de oplysninger, der skal indberettes om koncerner og individuelle forsikrings- og genforsikringsselskaber, stemmer overens, bør disse vejledninger korrigeres.

(7)

Ændringerne i delegeret forordning (EU) 2019/981 gør det nødvendigt at indgive oplysninger om beregningen af udskudte skatters tabsabsorberende evne. Disse ændringer skal anvendes fra den 1. januar 2020. De ændringer af skemaerne i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450, der er foretaget med henblik på at afspejle disse oplysningskrav, bør derfor ikke være bindende før den 1. januar 2020. Det er dog vigtigt, at oplysninger om beregningen af udskudte skatters tabsabsorberende evne kan indberettes på frivillig basis fra nærværende forordnings ikrafttræden.

(8)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har forelagt Kommissionen.

(9)

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (6), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag II ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

3)

Bilag III ændres som angivet i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 korrigeres som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 af 2. december 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 347 af 31.12.2015, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1221 af 1. juni 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige kapitalkrav for securitiseringer og simple, transparente og standardiserede securitiseringer, som besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber (EUT L 227 af 10.9.2018, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/981 af 8. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 161 af 18.6.2019, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).


BILAG I

I bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 foretages følgende ændringer:

1)

I skema S.06.02.01 indsættes følgende kolonne mellem kolonne C0290 og C0300:

«SCR-beregningsmetode for CIU

C0292«.

2)

I skema S.25.01.01 tilføjes følgende tabeller:

»Metode i forbindelse med skattesats

 

 

Ja/Nej

 

 

C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

R0590

 

Beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT) (frivillige oplysninger indtil den 31. december 2019, obligatoriske fra den 1. januar 2020)

 

 

Før stødet

Efter stødet

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA fremførsel

R0610

 

 

 

DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

«.

LAC DT

R0640

 

 

 

LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0650

 

 

 

LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0660

 

 

 

LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

R0670

 

 

 

LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

R0680

 

 

 

Maksimum for LAC DT

R0690

 

 

 

3)

I skema SR.25.01.01 tilføjes følgende tabeller:

»Metode i forbindelse med skattesats

 

 

Ja/Nej

 

 

C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

R0590

 

Beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (frivillige oplysninger indtil den 31. december 2019, obligatoriske fra den 1. januar 2020)

 

 

Før stødet

Efter stødet

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA fremførsel

R0610

 

 

 

DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

«.

LAC DT

R0640

 

 

 

LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0650

 

 

 

LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0660

 

 

 

LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

R0670

 

 

 

LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

R0680

 

 

 

Maksimum for LAC DT

R0690

 

 

 

4)

I skema S.25.02.01 tilføjes følgende tabeller:

»Metode i forbindelse med skattesats

 

 

Ja/Nej

 

 

C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

R0590

 

Beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (frivillige oplysninger indtil den 31. december 2019, obligatoriske fra den 1. januar 2020)

 

 

Før stødet

Efter stødet

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA fremførsel

R0610

 

 

 

DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

«.

Beløb/skøn vedrørende LAC DT

R0640

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0650

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0660

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

R0670

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

R0680

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT

R0690

 

«.

 

5)

I skema SR.25.02.01 tilføjes følgende tabeller:

»Metode i forbindelse med skattesats

 

 

Ja/Nej

 

 

C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

R0590

 

Beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (frivillige oplysninger indtil den 31. december 2019, obligatoriske fra den 1. januar 2020)

 

 

Før stødet

Efter stødet

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA fremførsel

R0610

 

 

 

DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

«.

Beløb/skøn vedrørende LAC DT

R0640

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0650

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0660

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

R0670

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

R0680

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT

R0690

 

 

 

6)

I skema S.25.03.01 tilføjes følgende tabeller:

»Metode i forbindelse med skattesats

 

 

Ja/Nej

 

 

C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

R0590

 

Beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (frivillige oplysninger indtil den 31. december 2019, obligatoriske fra den 1. januar 2020)

 

 

Før stødet

Efter stødet

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA fremførsel

R0610

 

 

 

DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

«.

Beløb/skøn vedrørende LAC DT

R0640

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0650

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0660

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

R0670

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

R0680

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT

R0690

 

 

 

7)

I skema SR.25.03.01 tilføjes følgende tabeller:

»Metode i forbindelse med skattesats

 

 

Ja/Nej

 

 

C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

R0590

 

Beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (frivillige oplysninger indtil den 31. december 2019, obligatoriske fra den 1. januar 2020)

 

 

Før stødet

Efter stødet

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA fremførsel

R0610

 

 

 

DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

«.

Beløb/skøn vedrørende LAC DT

R0640

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0650

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0660

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

R0670

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

R0680

 

 

 

Maksimum for LAC DT

R0690

 

 

 

8)

I skema S.26.01.01 foretages følgende ændringer:

a)

Række R0010 udgår.

b)

Følgende rækker indsættes før række R0020:

»Forenklinger — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

R0012

 

Forenklinger — Markedskoncentrationsrisici — forenklinger anvendt

R0014«.

 

c)

Række R0220 affattes således:

»Andre type 1-aktier end langfristede

R0221

 

 

 

 

«.

d)

Følgende række R0231 indsættes efter R0230:

»Langsigtede aktieinvesteringer (type 1-aktier)

R0231

 

 

 

 

«.

e)

Række R0260 affattes således:

»Andre type 2-aktier end langfristede

R0261

 

 

 

 

«.

f)

Følgende række R0271 indsættes efter R0270:

»Langsigtede aktieinvesteringer (type 2-aktier)

R0271

 

 

 

 

«.

g)

Følgende rækker indsættes mellem række R0291 og R0292:

»andre kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier end strategiske og langsigtede

R0293

 

 

 

 

 

strategiske kapitalandele (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

R0294

 

 

 

 

 

Langsigtede aktieinvesteringer (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

R0295

 

 

 

 

«.

h)

Følgende rækker indsættes mellem række R0292 og R0300:

»andre kvalificerede infrastrukturaktier, bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, end strategiske og langsigtede

R0296

 

 

 

 

 

strategiske kapitalandele (kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

R0297

 

 

 

 

 

Langsigtede aktieinvesteringer (kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

R0298

 

 

 

 

«.

i)

Række R0460 og R0470 udgår.

j)

Følgende rækker indsættes mellem række R0450 og R0480:

»Privilegeret STS-securitisering

R0461

 

 

 

 

 

Ikke-privilegeret STS-securitisering

R0462«.

 

 

 

 

 

k)

Følgende rækker indsættes mellem række R0480 og R0500:

»Anden securitisering

R0481

 

 

 

 

 

Traditionel type 1-securitisering

R0482

 

 

 

 

 

Garanteret STS-securitisering

R0483«.

 

 

 

 

 

9)

I skema S.26.01.04 foretages følgende ændringer:

a)

Række R0010 udgår.

b)

Følgende rækker indsættes før række R0020:

»Forenklinger — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

R0012

 

Forenklinger — Markedskoncentrationsrisici — forenklinger anvendt

R0014«.

 

c)

Række R0220 affattes således:

»Andre type 1-aktier end langfristede

R0221

 

 

 

 

«.

d)

Følgende række R0231 indsættes efter række R0230:

»Langsigtede aktieinvesteringer (type 1-aktier)

R0231

 

 

 

 

«.

e)

Række R0260 affattes således:

»Andre type 2-aktier end langfristede

R0261

 

 

 

 

«.

f)

Følgende række R0271 indsættes efter række R0270:

»Langsigtede aktieinvesteringer (type 2-aktier)

R0271

 

 

 

 

 

«.

g)

Følgende rækker indsættes mellem række R0291 og R0292:

»andre kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier end strategiske og langsigtede

R0293

 

 

 

 

 

strategiske kapitalandele (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

R0294

 

 

 

 

 

Langsigtede aktieinvesteringer (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

R0295

 

 

 

 

«.

h)

Følgende rækker indsættes mellem række R0292 og R0300:

»andre kvalificerede infrastrukturaktier, bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, end strategiske og langsigtede

R0296

 

 

 

 

 

strategiske kapitalandele (kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

R0297

 

 

 

 

 

Langsigtede aktieinvesteringer (kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

R0298

 

 

 

 

«.

i)

Række R0460 og R0470 udgår.

j)

Følgende rækker indsættes mellem række R0450 og R0480:

»Privilegeret STS-securitisering

R0461

 

 

 

 

 

Ikke-privilegeret STS-securitisering

R0462«.

 

 

 

 

 

k)

Følgende rækker indsættes mellem række R0480 og R0500:

«Anden securitisering

R0481

 

 

 

 

 

Traditionel type 1-securitisering

R0482

 

 

 

 

 

Garanteret STS-securitisering

R0483«.

 

 

 

 

 

l)

Følgende tabel tilføjes:

»Valuta anvendt som reference til beregning af valutarisikoen

 

 

C0090

Valuta anvendt som reference til beregning af valutarisikoen

R0810«.

 

10)

I skema SR.26.01.01 foretages følgende ændringer:

a)

Række R0010 udgår.

b)

Følgende rækker indsættes før række R0020:

»Forenklinger — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

R0012

 

Forenklinger — Markedskoncentrationsrisici — forenklinger anvendt

R0014«.

 

c)

Række R0220 affattes således:

»Andre type 1-aktier end langfristede

R0221

 

 

 

 

«.

d)

Følgende række R0231 indsættes efter R0230:

»Langsigtede aktieinvesteringer (type 1-aktier)

R0231

 

 

 

 

«.

e)

Række R0260 affattes således:

»Andre type 2-aktier end langfristede

R0261

 

 

 

 

«.

f)

Følgende række R0271 indsættes efter række R0270:

»Langsigtede aktieinvesteringer (type 2-aktier)

R0271

 

 

 

 

«.

g)

Følgende rækker indsættes mellem række R0291 og R0292:

»andre kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier end strategiske og langsigtede

R0293

 

 

 

 

 

strategiske kapitalandele (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

R0294

 

 

 

 

 

Langsigtede aktieinvesteringer (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

R0295

 

 

 

 

«.

h)

Følgende rækker indsættes mellem række R0292 og R0300:

»andre kvalificerede infrastrukturaktier, bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, end strategiske og langsigtede

R0296

 

 

 

 

 

strategiske kapitalandele (kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

R0297

 

 

 

 

 

Langsigtede aktieinvesteringer (kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier)

R0298

 

 

 

 

«.

i)

Række R0460 og R0470 udgår.

j)

Følgende rækker indsættes mellem række R0450 og R0480:

»Privilegeret STS-securitisering

R0461

 

 

 

 

 

Ikke-privilegeret STS-securitisering

R0462«

 

 

 

 

 

k)

Følgende rækker indsættes mellem række R0480 og R0500:

»Anden securitisering

R0481

 

 

 

 

 

Traditionel type 1-securitisering

R0482

 

 

 

 

 

Garanteret STS-securitisering

R0483«.

 

 

 

 

 

11)

I skema S.26.04.01 indsættes følgende række efter række R0050:

»Forenklinger — Optionsrisici for NSLT-sygeforsikring

R0051«.

 

12)

I skema S.26.04.04 indsættes følgende række efter række R0050:

»Forenklinger — Optionsrisici for NSLT-sygeforsikring

R0051«.

 

13)

I skema SR.26.04.01 indsættes følgende række efter række R0050:

»Forenklinger — Optionsrisici for NSLT-sygeforsikring

R0051«.

 

14)

I skema S.26.05.01 indsættes følgende række efter række R0010:

»Anvendte forenklinger — skadesforsikringsoptionsrisici

R0011«.

 

15)

I skema S.26.05.04 indsættes følgende række efter række R0010:

»Anvendte forenklinger — skadesforsikringsoptionsrisici

R0011«.

 

16)

I skema SR.26.05.01 indsættes følgende række efter række R0010:

»Anvendte forenklinger — skadesforsikringsoptionsrisici

R0011«.

 

17)

I skema S.26.07.01 tilføjes følgende tabeller:

»Markedsrisici — markedskoncentrationsrisici

 

 

C0300

Gældsporteføljeandel

R0300

 

NAT CAT-forenklinger

 

 

Udvalgt risikovægt

Samlet eksponering

 

 

C0320

C0330«.

Storm

R0400

 

 

Hagl

R0410

 

 

Jordskælv

R0420

 

 

Oversvømmelse

R0430

 

 

Jordskred

R0440

 

 

18)

I skema S.26.07.04 tilføjes følgende tabeller:

»Markedsrisici — markedskoncentrationsrisici

 

 

C0300

Gældsporteføljeandel

R0300

 

NAT CAT-forenklinger

 

 

Udvalgt risikovægt

Samlet eksponering

 

 

C0320

C0330«.

Storm

R0400

 

 

Hagl

R0410

 

 

Jordskælv

R0420

 

 

Oversvømmelse

R0430

 

 

Jordskred

R0440

 

 

19)

I skema SR.26.07.01 tilføjes følgende tabeller:

»Markedsrisici — markedskoncentrationsrisici

 

 

C0300

Gældsporteføljeandel

R0300

 

NAT CAT-forenklinger

 

 

Udvalgt risikovægt

Samlet eksponering

 

 

C0320

C0330«.

Storm

R0400

 

 

Hagl

R0410

 

 

Jordskælv

R0420

 

 

Oversvømmelse

R0430

 

 

Jordskred

R0440

 

 

20)

I skema S.27.01.01 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende tabel indsættes efter skemaets titel:

»Anvendte forenklinger

 

 

Anvendte forenklinger

 

 

C0001«.

Anvendte forenklinger — brandrisici

R0001

 

Anvendte forenklinger — naturkatastroferisici

R0002

 

b)

Følgende række indsættes mellem række R0440 og R0450:

«Republikken Slovenien

R0441

«.

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Følgende række indsættes mellem række R0460 og R0470:

«Republikken Ungarn

R0461

«.

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Følgende række indsættes mellem række R0520 og R0530:

«Republikken Finland

R0521

«.

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

Følgende række indsættes mellem række R1640 og R1650:

«Den Tjekkiske Republik

R1641

«.

 

 

 

 

 

 

 

«.

f)

Følgende række indsættes mellem række R1700 og R1710:

«Republikken Slovenien

R1701

«.

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

Følgende tabel indsættes efter række R2420:

»Antal fartøjer

 

 

Antal

 

 

C0781«.

Antal fartøjer under tærsklen på 250 000 EUR

R2421

 

h)

Kolonne C1210, C1220 og C1340 (»Invaliditet 10 år«) udgår.

21)

I skema S.27.01.04 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende tabel indsættes før række R0010:

»Anvendte forenklinger

 

 

Anvendte forenklinger

 

 

C0001«.

Anvendte forenklinger — brandrisici

R0001

 

Anvendte forenklinger — naturkatastroferisici

R0002

 

b)

Følgende række indsættes mellem række R0440 og R0450:

«Republikken Slovenien

R0441

«.

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Følgende række indsættes mellem række R0460 og R0470:

«Republikken Ungarn

R0461

«.

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Følgende række indsættes mellem række R0520 og R0530:

«Republikken Finland

R0521

«.

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

Følgende række indsættes mellem række R1640 og R1650:

«Den Tjekkiske Republik

R01641

«.

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

Følgende række indsættes mellem række R1700 og R1710:

«Republikken Slovenien

R01701

«.

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

Følgende tabel indsættes efter række R2420:

»Antal fartøjer

 

 

Antal

 

 

C0781«.

Antal fartøjer under tærsklen på 250 000 EUR

R2421

 

h)

Kolonne C1210, C1220 og C1340 (»Invaliditet 10 år«) udgår.

22)

I skema SR.27.01.01 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende tabel indsættes før række R0010:

»Anvendte forenklinger

 

 

Anvendte forenklinger

 

 

C0001«.

Anvendte forenklinger — brandrisici

R0001

 

Anvendte forenklinger — naturkatastroferisici

R0002

 

b)

Følgende række R0441 indsættes mellem række R0440 og R0450:

«Republikken Slovenien

R0441

«.

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Følgende række R0461 indsættes mellem række R0460 og R0470:

«Republikken Ungarn

R0461

«.

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Følgende række R0521 indsættes mellem række R0520 og R0530:

«Republikken Finland

R0521

«.

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

Følgende række indsættes mellem række R1640 og R1650:

«Den Tjekkiske Republik

R01641

«.

 

 

 

 

 

 

 

«

f)

Følgende række indsættes mellem række R1700 og R1710:

«Republikken Slovenien

R01701

«.

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

Følgende tabel indsættes efter række R2420:

»Antal fartøjer

 

 

Antal

 

 

C0781«.

Antal fartøjer under tærsklen på 250 000 EUR

R2421

 

h)

Kolonne C1210, C1220 og C1340 (»Invaliditet 10 år«) udgår.


BILAG II

I bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit S.06.02 — Liste over aktiver, foretages der følgende ændringer i tabellen:

a)

Følgende række indsættes mellem række C0290 og C0300:

«C0292

SCR-beregningsmetode for CIU

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1 —

CIU'er, for hvilke en fuldstændig se-igennem-metode blev anvendt med henblik på SCR-beregning, jf. artikel 84, stk. 1, i delegeret forordning 2015/35.

2 —

CIU'er, for hvilke den »forenklede« se-igennem-metode blev anvendt på grundlag af den tilstræbte allokering af det underliggende aktiv eller senest indberettede allokering af aktiver, og for hvilke datagrupperingerne anvendes, jf. artikel 84, stk. 3, i delegeret forordning 2015/35.

3 —

CIU'er, for hvilke den »forenklede« se-igennem-metode blev anvendt på grundlag af den tilstræbte allokering af det underliggende aktiv eller senest indberettede allokering af aktiver, og for hvilke der ikke anvendes datagrupperinger, jf. artikel 84, stk. 3, i delegeret forordning 2015/35.

4 —

CIU'er, for hvilke »aktierisici — type 2« blev anvendt, jf. artikel 168, stk. 3, i delegeret forordning 2015/35.

9 —

Ikke relevant

Valgmulighederne under denne post i forbindelse med se-igennem-metoden skal afspejle den metode, der anvendes til SCR-beregningen. Ved indberetning af de oplysninger om se-igennem-metoden, der kræves i skema S.06.03, skal der tages hensyn til de tærskler, der er defineret i de almindelige bemærkninger til dette skema.

Denne post er kun relevant for CIC-kategori 4.«

b)

I den tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0310 affattes den udtømmende liste som følger:

»1—

Ikke en kapitalinteresse

2—

En kapitalinteresse, hvor der anvendes en se-igennem-metode, jf. artikel 84, stk. 3, i delegeret forordning 2015/35

3—

En kapitalinteresse, hvor der ikke anvendes en se-igennem-metode, jf. artikel 84, stk. 3, i delegeret forordning 2015/35«.

c)

I den tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0330 affattes den udtømmende liste over udpegede ECAI'er som følger:

»—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)

—BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kode: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody's Investors Service (Nordics) AB (LEI-kode: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor's

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (LEI-kode: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (LEI-kode: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (LEI-kode: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Andet udpeget ECAI

Der er ikke udpeget et ECAI, og der anvendes en forenkling til at beregne SCR.«

ii)

I den tredje kolonne (»Vejledning«) i række R0330 affattes det fjerde afsnit som følger:

»Denne post indberettes, når »Ekstern vurdering« (C0320) indberettes. I tilfælde af at »Der er ikke udpeget et ECAI, og der anvendes en forenkling til at beregne SCR«, udfyldes Ekstern vurdering (C0320) ikke, og i Kreditkvalitetstrin (C0340) anvendes en af følgende valgmuligheder: 2a, 3a eller 3b.«

d)

I den tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0340 affattes den udtømmende liste over valgmuligheder i forbindelse med kvalitetstrin som følger:

«0 —

Kreditkvalitetstrin 0

1 —

Kreditkvalitetstrin 1

2 —

Kreditkvalitetstrin 2

2a —

Kreditkvalitetstrin 2 som følge af anvendelsen af artikel 176a i delegeret forordning 2015/35 i forbindelse med ikke-vurderede obligationer og lån

3 —

Kreditkvalitetstrin 3

3a —

Kreditkvalitetstrin 3 som følge af anvendelsen af den forenklede beregning i henhold til artikel 105a i delegeret forordning 2015/35

3b —

Kreditkvalitetstrin 3 som følge af anvendelsen af artikel 176a i delegeret forordning 2015/35 i forbindelse med ikke-vurderede obligationer og lån

4 —

Kreditkvalitetstrin 4

5 —

Kreditkvalitetstrin 5

6 —

Kreditkvalitetstrin 6

9 —

Der foreligger ingen vurdering«.

2)

I afsnit S.08.01 — Åbne derivater foretages der følgende ændringer i tabellen:

a)

I den tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0270 udgår første punktum.

b)

I den tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0280 udgår første punktum.

c)

I den tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0300 affattes den udtømmende liste over udpegede ECAI'er som følger:

»—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kode: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody's Investors Service (Nordics) AB (LEI-kode: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor's

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (LEI-kode: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (LEI-kode: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (LEI-kode: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Andet udpeget ECAI«.

3)

I afsnit S.08.02 — Derivattransaktioner foretages der følgende ændringer i tabellen:

a)

I den tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0250 udgår første punktum.

b)

I den tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0260 udgår første punktum.

4)

I afsnit S.25.01 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen, tilføjes følgende rækker til tabellen:

«Metode i forbindelse med skattesats

R0590/C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1 —

Ja

2 —

Nej

3 —

Ikke relevant, fordi justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT) ikke anvendes (i dette tilfælde er R0600 til R0690 ikke relevante)

Jf. EIOPA's retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne (EIOPA-BoS-14/177)

Beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (frivillige oplysninger indtil den 31. december 2019, obligatoriske fra den 1. januar 2020)

R0600/C0110

DTA Før stødet

De samlede udskudte skatteaktiver (DTA) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. DTA-beløbet i denne celle skal svare til værdien i celle R0040/C0010 i S.02.01

R0600/C0120

DTA Efter stødet

De samlede udskudte skatteaktiver (DTA), hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Denne celle udfyldes ikke, hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

R0610/C0110

DTA fremførsel — Før stødet

De udskudte skatteaktiver (DTA) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse som følge af fremførsel af tidligere tab eller skattefradrag før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0610/C0120

DTA fremførsel — Efter stødet

De udskudte skatteaktiver (DTA) som følge af fremførsel af tidligere tab eller skattefradrag, hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Denne celle udfyldes ikke, hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

R0620/C0110

DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle — Før stødet

De udskudte skatteaktiver (DTA) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse som følge af forskelle mellem Solvens II-værdiansættelsen af et aktiv eller passiv og dets skattegrundlag før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0620/C0120

DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle — Efter stødet

De udskudte skatteaktiver (DTA) som følge af forskelle mellem Solvens II-værdiansættelsen af et aktiv eller passiv og dets skattegrundlag, hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Denne celle udfyldes ikke, hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

R0630/C0110

DTL — Før stødet

De udskudte skatteforpligtelser (DTL) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. DTL-beløbet i denne celle skal svare til værdien i celle R0780/C0010 i S.02.01

R0630/C0120

DTL — Efter stødet

De udskudte skatteforpligtelser (DTL), hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Denne celle udfyldes ikke i tilfælde af en metode baseret på gennemsnitlig skattesats, og hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

R0640/C0130

LAC DT

Udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35. LAC-beløbet i denne celle skal svare til værdien i celle R0150/C0100 i S.25.01.01.

R0650/C0130

LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

Udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0660/C0130

LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

Udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0670/C0130

LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

Udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Tab allokeret til det følgende år.

R0680/C0130

LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

Udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Tab allokeret til det følgende år.

R0690/C0130

Maksimum for LAC DT

Maksimum for udskudte skatters tabsabsorberende evne, som kunne være til rådighed, før vurderingen af, hvorvidt stigningen i udskudte nettoskatteaktiver kan anvendes med henblik på justeringen, jf. artikel 207, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.«

5)

I afsnit S.25.02 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model, tilføjes følgende rækker til tabellen:

Metode i forbindelse med skattesats

«R0590/C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1 —

Ja

2 —

Nej

3 —

Ikke relevant, fordi justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT) ikke anvendes (i dette tilfælde er R0600 til R0690 ikke relevante)

Jf. EIOPA's retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne (EIOPA-BoS-14/177  (*1))

Beregning af justering for udskudte skatters tabsabsorberende evne (frivillig indtil den 31. december 2019, obligatorisk fra den 1. januar 2020)

R0600/C0110

DTA Før stødet

De samlede udskudte skatteaktiver (DTA) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. DTA-beløbet i denne celle skal svare til værdien i celle R0040/C0010 i S.02.01

R0600/C0120

DTA Efter stødet

Samlet beløb/skøn vedrørende de udskudte skatteaktiver (DTA), hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Denne celle udfyldes ikke, hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

R0610/C0110

DTA fremførsel — Før stødet

De udskudte skatteaktiver (DTA) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse som følge af fremførsel af tidligere tab eller skattefradrag før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0610/C0120

DTA fremførsel — Efter stødet

Beløb/skøn vedrørende de udskudte skatteaktiver (DTA) som følge af fremførsel af tidligere tab eller skattefradrag, hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Denne celle udfyldes ikke, hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

R0620/C0110

DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle — Før stødet

De udskudte skatteaktiver (DTA) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse som følge af forskelle mellem Solvens II-værdiansættelsen af et aktiv eller passiv og dets skattegrundlag før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0620/C0120

DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle — Efter stødet

Beløb/skøn vedrørende de udskudte skatteaktiver (DTA) som følge af forskelle mellem Solvens II-værdiansættelsen af et aktiv eller passiv og dets skattegrundlag, hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Denne celle udfyldes ikke, hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

R0630/C0110

DTL — Før stødet

De udskudte skatteforpligtelser (DTL) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. DTL-beløbet i denne celle skal svare til værdien i celle R0780/C0010 i S.02.01

R0630/C0120

DTL — Efter stødet

Beløb/skøn vedrørende de udskudte skatteforpligtelser (DTL), hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Denne celle udfyldes ikke i tilfælde af en metode baseret på gennemsnitlig skattesats, og hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

R0640/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT

Beløb/skøn vedrørende de udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35. LAC-beløbet i denne celle skal svare til værdien i celle R0310/C0100 i S.25.02.01.

R0650/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0660/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0670/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Tab allokeret til det følgende år.

R0680/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Tab allokeret til årene efter næste år.

R0690/C0130

Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT

Maksimum for udskudte skatters tabsabsorberende evne, som kunne være til rådighed, før vurderingen af, hvorvidt stigningen i udskudte nettoskatteaktiver kan anvendes med henblik på justeringen, jf. artikel 207, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.«

6)

I afsnit S.25.03 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller, tilføjes følgende rækker til tabellen:

«R0590/C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1 —

Ja

2 —

Nej

3 —

Ikke relevant, fordi justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT) ikke anvendes (i dette tilfælde er R0600 til R0690 ikke relevante).

Jf. EIOPA's retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne (EIOPA-BoS-14/177)

Beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (frivillige oplysninger indtil den 31. december 2019, obligatoriske fra den 1. januar 2020)

R0600/C0110

DTA Før stødet

De samlede udskudte skatteaktiver (DTA) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. DTA-beløbet i denne celle skal svare til værdien i celle R0040/C0010 i S.02.01

R0600/C0120

DTA Efter stødet

De samlede udskudte skatteaktiver (DTA), hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Denne celle udfyldes ikke, hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

R0610/C0110

DTA fremførsel — Før stødet

De udskudte skatteaktiver (DTA) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse som følge af fremførsel af tidligere tab eller skattefradrag før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0610/C0120

DTA fremførsel — Efter stødet

Beløb/skøn vedrørende de udskudte skatteaktiver (DTA) som følge af fremførsel af tidligere tab eller skattefradrag, hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Denne celle udfyldes ikke, hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

R0620/C0110

DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle — Før stødet

De udskudte skatteaktiver (DTA) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse som følge af forskelle mellem Solvens II-værdiansættelsen af et aktiv eller passiv og dets skattegrundlag før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0620/C0120

DTA som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle — Efter stødet

Beløb/skøn vedrørende de udskudte skatteaktiver som følge af forskelle mellem Solvens II-værdiansættelsen af et aktiv eller passiv og dets skattegrundlag, hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Denne celle udfyldes ikke, hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

R0630/C0110

DTL — Før stødet

De udskudte skatteforpligtelser (DTL) på balancen ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse før det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. DTL-beløbet i denne celle skal svare til værdien i celle R0780/C0010 i S.02.01

R0630/C0120

DTL — Efter stødet

Beløb/skøn vedrørende de udskudte skatteforpligtelser, hvis der blev opstillet en balance ved anvendelse af Solvens II-værdiansættelse efter det umiddelbare tab, jf. artikel 207, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Denne celle udfyldes ikke i tilfælde af en metode baseret på gennemsnitlig skattesats, og hvis R0590/C0109 udfyldes med »1-Ja«.

R0640/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT

Beløb/skøn vedrørende de udskudte skatters tabsabsorberende evne, som defineret i artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35. LAC-beløbet i denne celle skal svare til værdien i celle R0310/C0100 i S.25.02.01.03.

R0650/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, som beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0660/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, som beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0670/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, som beregnet i henhold til artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Tab allokeret til det følgende år.

R0680/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, som defineret i artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Tab allokeret til det følgende år.

R0690/C0130

Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT

Maksimum for udskudte skatters tabsabsorberende evne, som kunne være til rådighed, før vurderingen af, hvorvidt stigningen i udskudte nettoskatteaktiver kan anvendes med henblik på justeringen, jf. artikel 207, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.«

7)

I afsnit S.26.01 — Solvenskapitalkrav — Markedsrisici, foretages der følgende ændringer i tabellen:

a)

Række R0010/C0010 udgår.

b)

Følgende række indsættes mellem række Z0030 og R0020/C0010:

«R0012/C0010

Forenklinger — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

Valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1 —

Forenkling med henblik på artikel 104

2 —

Forenklinger for artikel 105a

9 —

Forenklinger ikke anvendt

Valgmulighed 1 og 2 kan anvendes samtidigt.

Hvis R0012/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0410.«

c)

Følgende række indsættes før række R0020/C0010:

«R0014/C0010

Forenklinger — Markedskoncentrationsrisici — forenklinger anvendt

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1 —

Forenklinger for artikel 105a

9 —

Forenklinger ikke anvendt«.

d)

Koden for række R0220–R0240/C0020 ændres til »R0221–R0240/C0020«.

e)

Koden for række R0220-R0240/C0040 ændres til »R0221-R0240/C0040«.

f)

Koden for række R0260–R0280/C0020 ændres til »R0261–R0280/C0020«.

g)

Koden for række R0260–R0280/C0040 ændres til »R0261–R0280/C0040«.

h)

Rækkerne mellem R0261-R0280/C0040 og R0292/C0020 udgår.

i)

Følgende rækker indsættes mellem række R0260-R0280/C0040 og R0292/C0020:

«R0291/C0020, R0293-R0295/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0291/C0030, R0293-R0295/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0291/C0040, R0293-R0295/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0291/C0050, R0293-R0295/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier).

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0291/C0060, R0293-R0295/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Nettokapitalkravet for aktierisici (vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier) efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0291/C0070, R0293-R0295/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier).

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0291/C0080, R0293-R0295/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Bruttokapitalkravet for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.«

j)

Rækkerne mellem R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 og række R0300/C0020 udgår.

k)

Følgende rækker indsættes mellem række R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 og række R0300/C0020:

»R0292/C0020, R0296-R0298/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0292/C0030, R0296-R0298/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0292/C0040, R0296-R0298/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0292/C0050, R0296-R0298/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier).

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0292/C0060, R0296-R0298/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Nettokapitalkravet for aktierisici (vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier) efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0292/C0070, R0296-R0298/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier).

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0292/C0080, R0296-R0298/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Bruttokapitalkravet for aktierisici vedrørende hver kategori af kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.«

l)

Rækkerne mellem række R0450/C0080 og række R0480/C0020 udgår.

m)

Følgende rækker indsættes mellem række R0450/C0080 og række R0480/C0020:

«R0461/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — privilegeret STS-securitisering

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0461/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — privilegeret STS-securitisering

Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0461/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — privilegeret STS-securitisering

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0461/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Privilegeret STS-securitisering

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0461/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Privilegeret STS-securitisering

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

R0461/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Privilegeret STS-securitisering

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0461/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Privilegeret STS-securitisering

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på privilegerede STS-securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

R0462/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — ikke-privilegeret STS-securitisering

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0462/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — ikke-privilegeret STS-securitisering

Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0462/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — ikke-privilegeret STS-securitisering

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0462/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Ikke-privilegeret STS-securitisering

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0462/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Ikke-privilegeret STS-securitisering

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

R0462/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Ikke-privilegeret STS-securitisering

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0462/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Ikke-privilegeret STS-securitisering

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på ikke-privilegerede STS-securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.«

n)

Følgende rækker indsættes efter række R0480/C0080:

«R0481/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — anden securitisering

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0481/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — anden securitisering

Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0481/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — anden securitisering

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0481/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Anden securitisering

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0481/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Anden securitisering

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

R0481/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Anden securitisering

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0481/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Anden securitisering

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på andre securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

R0482/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — traditionel type 1-securitisering

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0482/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — traditionel type 1-securitisering

Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0482/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — traditionel type 1-securitisering

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0482/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — traditionel type 1-securitisering

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0482/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Traditionel type 1-securitisering

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

R0482/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — traditionel type 1-securitisering

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0482/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Traditionel type 1-securitisering

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på traditionelle type 1-securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

R0483/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — garanteret STS-securitisering

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0483/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — garanteret STS-securitisering

Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0483/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — garanteret STS-securitisering

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0483/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Garanteret STS-securitisering

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0483/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Garanteret STS-securitisering

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

R0483/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Garanteret STS-securitisering

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0483/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Garanteret STS-securitisering

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på garanterede STS-securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0461 og R0483 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen af SCR for kreditspændsrisici. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0450 udfyldes.«

8)

I afsnit S.26.02 — Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici, foretages der følgende ændringer i tabellen:

a)

I den tredje kolonne (»Vejledning«) i række R0010/C0010 affattes teksten som følger:

»Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af modpartsrisici. Valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

3 —

Forenkling — puljeaftaler, artikel 109

4 —

Forenkling — gruppering af enkeltnavnseksponeringer, artikel 110

5 —

Forenkling af LGD for genforsikringsaftaler, artikel 112a

6 —

Forenkling med henblik på type 1-eksponeringer, artikel 112b

7 —

Forenkling med henblik på genforsikringsaftalers risikoreducerende virkning, artikel 111

9 —

Forenklinger ikke anvendt

Valgmulighed 3 til 7 kan anvendes samtidigt.

Hvis R0010/C0010 = 4 eller 6, for type 1-eksponeringer, udfyldes kun R0100/C0080 med henblik på R0100.«

b)

I den tredje kolonne (»Vejledning«) i række R0010/C0080 affattes teksten som følger:

»Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for modpartsrisici hidrørende fra alle type 1-eksponeringer.

Hvis R0010/C0010 = 4 eller 6, angiver denne post bruttosolvenskapitalkravet ved anvendelse af forenklinger.«

9)

I afsnit S.26.03 — Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici, affattes teksten i den tredje kolonne (»Vejledning«) i række R0040/C0010 som følger:

»Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af optionsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

1 —

Forenkling med henblik på artikel 95

2 —

Forenkling med henblik på artikel 95a

9 —

Forenklinger ikke anvendt

Valgmulighed 1 og 2 kan anvendes samtidigt.

Hvis R0040/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0400-R0420.«

10)

I afsnit S.26.04 — Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici, foretages der følgende ændringer i tabellen:

a)

I den tredje kolonne (»Vejledning«) i række R0050/C0010 affattes teksten som følger:

»Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af optionsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

1 —

Forenkling med henblik på artikel 102

2 —

Forenkling med henblik på artikel 102a

9 —

Forenklinger ikke anvendt

Valgmulighed 1 og 2 kan anvendes samtidigt.

Hvis R0050/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0400-R0420.«

b)

Følgende række indsættes efter række R0050/C0010:

«R0051/C0010

Forenklinger — Optionsrisici for NSLT-sygeforsikring

Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af optionsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

1 —

Forenkling med henblik på artikel 96a

9 —

Forenklinger ikke anvendt«.

11)

I afsnit S.26.05 — Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici, indsættes følges række efter række R0010/C0010 i tabellen:

«R0011/C0010

Anvendte forenklinger — skadesforsikringsoptionsrisici

Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af skadesforsikringsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

1 —

Forenkling med henblik på artikel 90a

9 —

Forenkling ikke anvendt«.

12)

I afsnit S.26.07 — Solvenskapitalkrav — Forenklinger, foretages der følgende ændringer i tabellen:

a)

Følgende tabel tilføjes:

«Markedsrisici — markedskoncentrationsrisici

R0300/C0300

Gældsporteføljeandel

Den gældsporteføljeandel, for hvilken der blev foretaget en forenklet SCR-beregning.

Denne post indberettes kun i tilfælde af fritagelsen for indberetning i S.06.02.«.

b)

Følgende rækker indsættes efter række R0300/C0300:

«NAT CAT-forenklinger

R0400/C0320

Storm — risikovægt valgt i forbindelse med NAT CAT-forenklingerne

Medtag risikovægt anvendt i forbindelse med forenklinger — storm

R0400/C0330

Storm — sum af eksponeringer omfattet af NAT CAT-forenklingerne

Medtag sum af eksponeringer omfattet af forenklinger — storm

R0410/C0320

Hagl — risikovægt valgt i forbindelse med NAT CAT-forenklingerne

Medtag risikovægt anvendt i forbindelse med forenklinger — hagl

R0410/C0330

Hagl — sum af eksponeringer omfattet af NAT CAT-forenklingerne

Medtag sum af eksponeringer omfattet af forenklinger — hagl

R0420/C0320

Jordskælv — risikovægt valgt i forbindelse med NAT CAT-forenklingerne

Medtag risikovægt anvendt i forbindelse med forenklinger — jordskælv

R0420/C0330

Jordskælv — sum af eksponeringer omfattet af NAT CAT-forenklingerne

Medtag sum af eksponeringer omfattet af forenklinger — jordskælv

R0430/C0320

Oversvømmelse — risikovægt valgt i forbindelse med NAT CAT-forenklingerne

Medtag risikovægt anvendt i forbindelse med forenklinger — oversvømmelse

R0430/C0330

Oversvømmelse — sum af eksponeringer omfattet af NAT CAT-forenklingerne

Medtag sum af eksponeringer omfattet af forenklinger — oversvømmelse

R0440/C0320

Jordskred — risikovægt valgt i forbindelse med NAT CAT-forenklingerne

Medtag risikovægt anvendt i forbindelse med forenklinger — jordskred

R0440/C0330

Jordskred — sum af eksponeringer omfattet af NAT CAT-forenklingerne

Medtag sum af eksponeringer omfattet af forenklinger — jordskred«.

13)

I afsnit S.27.01 — Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici, foretages der følgende ændringer i tabellen:

a)

Følgende rækker indsættes efter række Z0030:

»R0001/C001

Anvendte forenklinger — brandrisici

Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af brandrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

1 —

Forenklinger med henblik på artikel 90c

9 —

Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0001/C0001 = 1, udfyldes kun C0880 med henblik på R2600.

R0002/C001

Anvendte forenklinger — naturkatastroferisici

Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af naturkatastroferisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

1 —

Forenkling med henblik på artikel 90b — storm

2 —

Forenkling med henblik på artikel 90b — jordskælv

3 —

Forenkling med henblik på artikel 90b — oversvømmelse

4 —

Forenkling med henblik på artikel 90b — hagl

5 —

Forenkling med henblik på artikel 90b — jordskred

9 —

Forenklinger ikke anvendt

Valgmulighed 1 til 5 kan anvendes samtidigt.«

b)

Følgende række indsættes før række C0760/R2400:

«Antal fartøjer

C0781/R2421

Antal fartøjer under tærsklen på 250 000 EUR

Det antal fartøjer, der befinder sig under tærsklen på 250 000 EUR«.

c)

I den første kolonne i række C1170/R3300–R3600, C1190/R3300–R3600,C1210/R3300–R3600,C1230/R3300–R3600, C1250/R3300–R3600 udgår »C1210/R3300–R3600«.

d)

I den første kolonne i række C1180/R3300–/R3600, C1200/R3300–R3600,C1220/R3300–R3600,C1240/R3300–R3600, C1260/R3300–R3600 udgår »C1220/R3300–R3600«.

e)

I den første kolonne i række C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010,C1340/R3700–R4010,C1350/R3700–R4010, C1360/R3700–R4010 udgår »C1340/R3700–R4010«.

14)

I afsnit S.30.02 — Fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed, affattes den udtømmende liste over udpegede ECAI'er i den tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0340 i tabellen som følger:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kode: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody's Investors Service (Nordics) AB (LEI-kode: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor's

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI code:5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (LEI-kode: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (LEI-kode: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (LEI-kode: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Andet udpeget ECAI«.

15)

I afsnit S.30.04 — Andele af cederede genforsikringsprogrammer, affattes den udtømmende liste over udpegede ECAI'er i den tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0240 i tabellen som følger:

»—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kode: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody's Investors Service (Nordics) AB (LEI-kode: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor's

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (LEI-kode: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (LEI-kode: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (LEI-kode: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Andet udpeget ECAI«.

16)

I afsnit S.31.01 — Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er), affattes den udtømmende liste over udpegede ECAI'er i den tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0220 i tabellen som følger:

»—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kode: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody's Investors Service (Nordics) AB (LEI-kode: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor's

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (LEI-kode: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (LEI-kode: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (LEI-kode: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Andet udpeget ECAI«.

17)

I afsnit S.31.02 — Special purpose vehicles (SPV'er), affattes den udtømmende liste over udpegede ECAI'er i den tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0280 i tabellen som følger:

»—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kode: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody's Investors Service (Nordics) AB (LEI-kode: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor's

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (LEI-kode: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (LEI-kode: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (LEI-kode: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Andet udpeget ECAI«.


(*1)  Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne, EIOPA-BoS-14/177 af 2. februar 2015 (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-the-loss-absorbing-capacity-of-technical-provisions-and-deferred-taxes).«


BILAG III

I bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit S.06.02 — Liste over aktiver, foretages der følgende ændringer i tabellen:

a)

I den tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0330 affattes den udtømmende liste over udpegede ECAI'er som følger:

»—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kode: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)