ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 276

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
29. oktober 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1803 af 18. juli 2019 om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om rammerne for Vietnams deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer

1

 

*

OVERSÆTTELSE AFTALE

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1804 af 28. oktober 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 for så vidt angår ændringer af støtteansøgninger eller betalingsanmodninger, kontroller i det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem og kontrolsystemet i forbindelse med krydsoverensstemmelse

12

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1805 af 28. oktober 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2019) 7807)  ( 1 )

21

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2019 truffet af Associeringsrådet EU-Republikken Moldova i dettes handelssammensætning den 4. oktober 2019 om ajourføring af bilag XXVIII-B (Regler for telekommunikationstjenester) til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side [2019/1806]

44

 

*

Afgørelse nr. 2/2019 Truffet af Associeringsrådet Eu-Republikken Moldova i Dettes Handelssammensætning den 4. oktober 2019 om ajourføring af bilag XXVIII-D til (Regler for international søtransport) associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side 2019/1807

56

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

29.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 276/1


Rådets afgørelse (EU) 2019/1803

af 18. juli 2019

om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om rammerne for Vietnams deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 37, sammenholdt med artikel 218, stk. 5 og 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

under henvisning til forslaget fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 8. april 2019 vedtog Rådet en afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om rammerne for landets deltagelse i Unionens krisestyringsoperationer (»aftalen«).

(2)

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik forhandlede efterfølgende nævnte aftale i overensstemmelse med artikel 37 i traktaten om Den Europæiske Union.

(3)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om rammerne for Vietnams deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer (»aftalen«) godkendes herved på Unionen vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Unionen.

Artikel 3

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 17, stk. 1 (1).

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2019.

På Rådets vegne

T. TUPPURAINEN

Formand


(1)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


29.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 276/3


OVERSÆTTELSE

AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om rammerne for Vietnams deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer

DEN EUROPÆISKE UNION (»Unionen« eller »EU«) på den ene side, og VIETNAM på den anden side, i det følgende benævnt »parterne«,

som tager følgende i betragtning:

(1)

Inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik kan Den Europæiske Union beslutte at iværksætte krisestyringsoperationer, der kan omfatte de opgaver, der er omhandlet i artikel 42, stk. 1, og artikel 43, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som besluttet af Rådet.

(2)

Vietnam og EU anerkender verdensfredens betydning for udviklingen i alle stater og er fortsat fast besluttet på at bidrage til at opretholde fred og sikkerhed i deres respektive naboskabsområder og i verden generelt på grundlag af principperne i De Forenede Nationers pagt.

(3)

I betragtning af forpligtelsen mellem parterne til at styrke deres samarbejde i spørgsmål vedrørende sikkerhed og forsvar og i erkendelse af at Vietnams kapaciteter og evner kan finde anvendelse i EU-krisestyringsoperationer.

(4)

Vietnam og EU ønsker at fastlægge generelle betingelser for Vietnams deltagelse i EU-krisestyringsoperationer i en rammeaftale om en sådan mulig fremtidig deltagelse snarere end at fastlægge disse betingelser for hver enkelt operation.

(5)

En sådan aftale bør ikke berøre Unionens selvstændige beslutningstagning og bør ikke anfægte Vietnams mulighed for at træffe afgørelse i det enkelte tilfælde om deltagelse i en EU-krisestyringsoperation.

(6)

Unionen træffer afgørelse om, hvorvidt tredjelande skal opfordres til at deltage i en EU-krisestyringsoperation. Vietnam kan tage imod Unionens opfordring og tilbyde at yde et bidrag. Unionen vil i sådanne tilfælde beslutte, om den vil acceptere det foreslåede bidrag,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

AFDELING I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Afgørelser i tilknytning til deltagelse

1.   Når Unionen har truffet afgørelse om at opfordre Vietnam til at deltage i en EU-krisestyringsoperation, meddeler Vietnam i medfør af denne aftale Den Europæiske Union sin kompetente myndigheds afgørelse om landets deltagelse, herunder det foreslåede bidrag.

2.   Unionens vurdering af Vietnams foreslåede bidrag foretages i samråd med Vietnam.

3.   Unionen giver så snart som muligt Vietnam en foreløbig angivelse af det forventede bidrag til de fælles udgifter til operationen med henblik på at bistå Vietnam med udformningen af dets tilbud.

4.   Unionen meddeler skriftligt Vietnam resultatet af sin vurdering og beslutning om landets foreslåede bidrag med henblik på at sikre Vietnams deltagelse i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale.

5.   Vietnams tilbud, jf. stk. 1, og EU's accept heraf, jf. stk. 4, udgør grundlaget for anvendelsen af denne aftale på hver specifik krisestyringsoperation.

6.   Vietnam kan på eget initiativ eller efter anmodning fra Unionen og efter konsultationer mellem parterne når som helst trække sig helt eller delvis fra deltagelse i en EU-krisestyringsoperation.

Artikel 2

Rammer

1.   Vietnam tilslutter sig den relevante rådsafgørelse, hvorved Rådet for Den Europæiske Union beslutter, at Unionen skal gennemføre en krisestyringsoperation, og enhver anden afgørelse, hvorved Rådet for Den Europæiske Union beslutter at forlænge en EU-krisestyringsoperation, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale og eventuelle nødvendige gennemførelsesbestemmelser.

2.   Vietnams bidrag til en EU-krisestyringsoperation berører ikke Unionens selvstændige beslutningstagning.

Artikel 3

Status for Vietnams personel og styrker

1.   Status for det personel, som Vietnam udsender til en civil EU-krisestyringsoperation, og/eller for de styrker, som Vietnam bidrager med til en militær EU-krisestyringsoperation, er underlagt den relevante aftale om status for styrkerne/missionen, hvis en sådan aftale er indgået, eller enhver anden aftale mellem Unionen og den eller de stater, hvor operationen gennemføres. Vietnam underrettes herom.

2.   Status for det personel, der er bidraget med til hovedkvarterer eller kommandoenheder uden for den eller de stater, hvor EU-krisestyringsoperationen finder sted, er underlagt ordninger aftalt mellem de pågældende hovedkvarterer og kommandoenheder og Vietnams kompetente myndigheder.

3.   Med forbehold af den i stk. 1 omhandlede aftale om status for styrkerne/missionen har Vietnam jurisdiktion over sit personale, der deltager i EU-krisestyringsoperationer. Hvis Vietnams styrker opererer om bord på en EU-medlemsstats fartøj eller luftfartøj, kan denne medlemsstat med forbehold af eventuelle gældende og/eller fremtidige aftaler udøve jurisdiktion i henhold til sine love og forskrifter samt international ret.

4.   Vietnam har ansvaret for at behandle eventuelle klager fra eller vedrørende et medlem af sit personel i forbindelse med deltagelsen i en EU-krisestyringsoperation og for eventuelt at retsforfølge et medlem af sit personel eller at pålægge vedkommende en disciplinær sanktion efter sine love og forskrifter.

5.   Parterne er enige om at frafalde alle erstatningskrav, bortset fra kontraktmæssige krav, mod hinanden for skade på, tab af eller ødelæggelse af aktiver, der ejes eller betjenes af en af parterne, eller personskade eller død blandt en af parternes personel, der er opstået under udøvelsen af dets officielle pligter i forbindelse med aktiviteter i henhold til denne aftale, bortset fra i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse. Tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse bilægges mellem parterne med diplomatiske midler.

6.   Vietnam forpligter sig til at fremsætte en erklæring om frafald af erstatningskrav mod enhver stat, der deltager i en EU-krisestyringsoperation, som Vietnam deltager i, og til at gøre dette ved undertegnelsen af denne aftale.

7.   Unionen forpligter sig til at sikre, at Den Europæiske Unions medlemsstater ved undertegnelsen af denne aftale fremsætter en erklæring om frafald af erstatningskrav i forbindelse med Vietnams senere deltagelse i en EU-krisestyringsoperation.

Artikel 4

Klassificerede informationer

1.   Vietnam træffer passende foranstaltninger til at sikre, at EU's klassificerede informationer beskyttes i overensstemmelse med Rådets regler for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer, jf. Rådets afgørelse 2013/488/EU (1), og supplerende retningslinjer fra de kompetente myndigheder, herunder retningslinjer fra den øverstbefalende for EU-operationen for så vidt angår en militær EU-krisestyringsoperation eller fra missionschefen for så vidt angår en civil EU-krisestyringsoperation.

2.   Hvis parterne indgår en aftale om sikkerhedsprocedurer for udveksling af klassificerede informationer, finder en sådan aftale anvendelse i forbindelse med en EU-krisestyringsoperation.

AFDELING II

BESTEMMELSER OM DELTAGELSE I CIVILE EU-KRISESTYRINGSOPERATIONER

Artikel 5

Personel, der er udsendt til en civil EU-krisestyringsoperation

1.   Vietnam:

a)

sikrer, at dets personel, der er udsendt til en civil EU-krisestyringsoperation, løser sine opgaver i overensstemmelse med:

i)

den relevante rådsafgørelse og senere ændringer heraf som omhandlet i artikel 2, stk. 1

ii)

operationsplanen

iii)

eventuelle gældende gennemførelsesbestemmelser

iv)

enhver gældende politik for civile EU-krisestyringsoperationer

b)

underretter den øverstbefalende for den civile operation i god tid om eventuelle ændringer i sit bidrag til den civile EU-krisestyringsoperation.

2.   Personel, der udsendes af Vietnam til en civil EU-krisestyringsoperation, underkastes en lægeundersøgelse og et vaccinationsprogram og skal af sin kompetente myndighed erklæres for egnet til tjeneste ud fra et lægeligt synspunkt og forelægge en kopi af denne erklæring.

3.   Personel, der udsendes af Vietnam, løser sine opgaver og handler udelukkende i den civile EU-krisestyringsoperations interesse og under overholdelse af de højeste adfærdsstandarder, som er fastsat i de politikker, der gælder for EU's civile krisestyringsoperationer.

Artikel 6

Kommandovej

1.   Alt personel, der deltager i en civil EU-krisestyringsoperation, forbliver fuldt ud underlagt sine nationale myndigheders kommando.

2.   Den øverstbefalende for den civile EU-operation har den operative kontrol med alt personel, der deltager i en civil EU-krisestyringsoperation. Inden udsendelsen skal der fastsættes gennemførelsesbestemmelser med henblik herpå af den øverstbefalende for den civile EU-operation og myndighederne i Vietnam.

3.   Den øverstbefalende for den civile operation påtager sig ansvaret for og har kommando over og kontrol med den civile EU-krisestyringsoperation på strategisk niveau.

4.   Missionschefen påtager sig ansvaret for og har kommando over og kontrol med den civile EU-krisestyringsoperation i indsatsområdet og varetager den daglige styring.

5.   Vietnam har samme rettigheder og pligter i forbindelse med den daglige styring af operationen som de deltagende medlemsstater fra Den Europæiske Union i overensstemmelse med de retlige instrumenter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1.

6.   Missionschefen har ansvaret for den disciplinære kontrol med den civile EU-krisestyringsoperations personel. Vietnam har ansvaret for eventuelt at retsforfølge et medlem af sit personel eller at pålægge vedkommende en disciplinær sanktion efter sine egne love, forskrifter og politikker.

7.   Vietnam udpeger et nationalt kontaktpunkt (»NPC«) til at repræsentere sit nationale kontingent i operationen. NPC refererer til missionschefen for så vidt angår forhold, der berører operationen, og er ansvarligt for den daglige disciplin i Vietnams kontingent.

8.   Unionen træffer beslutning om at afslutte operationen efter høring af Vietnam, hvis det stadig bidrager til den civile EU-krisestyringsoperation på datoen for operationens afslutning.

Artikel 7

Finansielle aspekter

1.   Vietnam afholder alle udgifter i forbindelse med sin deltagelse i en civil EU-krisestyringsoperation, bortset fra de løbende udgifter, som fastlagt i driftsbudgettet for operationen, jf. dog artikel 8.

2.   I tilfælde af død, personskade, tab eller anden skade blandt fysiske eller juridiske personer fra den eller de stater, hvor operationen gennemføres, er spørgsmål om Vietnams eventuelle ansvar og erstatning omfattet af de betingelser, der er fastsat i den i artikel 3, stk. 1, omhandlede gældende aftale om missionens status eller eventuelle gældende alternative bestemmelser.

Artikel 8

Bidrag til driftsbudgettet

1.   Med forbehold af denne artikels stk. 4, herunder med hensyn til Vietnams egen kapacitet, og efter Vietnams beslutning om at deltage i en civil EU-krisestyringsoperation i overensstemmelse med artikel 1, stk. 5, er Vietnam parat til at bidrage til finansieringen af driftsbudgettet for den pågældende civile EU-krisestyringsoperation.

2.   Et sådant bidrag til driftsbudgettet beregnes på grundlag af den af følgende formler, som giver det mindste beløb:

a)

den andel af referencegrundlaget for driftsbudgettet, hvormed Vietnams bruttonationalindkomst (BNI) står i forhold til den samlede BNI for alle de stater, der bidrager til operationens driftsbudget, eller

b)

den andel af referencegrundlaget for driftsbudgettet, hvormed andelen af Vietnams personel, der deltager i operationen, står i forhold til det samlede personel fra alle de stater, der deltager i operationen.

3.   Uanset stk. 1 og 2 bidrager Vietnam ikke til finansieringen af dagpenge til personel fra Den Europæiske Unions medlemsstater.

4.   Uanset ovenstående stk. 1 fritager Unionen principielt Vietnam for betaling af finansielle bidrag til en bestemt civil EU-krisestyringsoperation, når:

a)

Unionen beslutter, at Vietnam yder et væsentligt bidrag, som er af afgørende betydning for den pågældende operation

eller

b)

BNI per indbygger i Vietnam ikke overstiger BNI per indbygger i nogen EU-medlemsstat.

5.   Med forbehold af stk. 1 undertegnes eventuelle ordninger om betaling af Vietnams bidrag til driftsbudgettet for en civil EU-krisestyringsoperation mellem parternes kompetente myndigheder og skal bl.a. omfatte følgende bestemmelser om:

a)

det finansielle bidrags størrelse

b)

ordninger for betaling af det finansielle bidrag, og

c)

revisionsproceduren.

AFDELING III

BESTEMMELSER OM DELTAGELSE I MILITÆRE EU-KRISESTYRINGSOPERATIONER

Artikel 9

Deltagelse i en militær EU-krisestyringsoperation

1.   Vietnam sikrer, at dets styrker og personel, som deltager i en militær EU-krisestyringsoperation, løser deres opgaver i overensstemmelse med:

a)

den relevante rådsafgørelse og senere ændringer heraf som omhandlet i artikel 2, stk. 1

b)

operationsplanen

c)

eventuelle gældende gennemførelsesbestemmelser, og

d)

enhver gældende politik for militære EU-krisestyringsoperationer.

2.   Vietnam underretter i god tid den øverstbefalende for EU-operationen om eventuelle ændringer i sin deltagelse i operationen.

3.   Personel, der udsendes af Vietnam, løser sine opgaver og handler udelukkende i den militære EU-krisestyringsoperations interesse og under overholdelse af de højeste adfærdsstandarder, som er fastsat i de politikker, der gælder for EU's militære krisestyringsoperationer.

Artikel 10

Kommandovej

1.   Alle Vietnams styrker og alt Vietnams personel, der deltager i en militær EU-krisestyringsoperation, forbliver fuldt ud underlagt Vietnams myndigheders kommando.

2.   Den øverstbefalende for EU-operationen udøver den operative og taktiske kommando over og/eller kontrol med alle styrker og alt personel fra de stater, der deltager i en militær EU-krisestyringsoperation. Inden udsendelsen skal der fastsættes gennemførelsesbestemmelser med henblik herpå af den øverstbefalende for EU-operationen og myndighederne i Vietnam.

3.   Vietnam har samme rettigheder og pligter i forbindelse med den daglige styring af operationen som de deltagende medlemsstater fra Den Europæiske Union i overensstemmelse med de retlige instrumenter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1.

4.   Den øverstbefalende for EU-operationen kan til enhver tid efter høring af Vietnam kræve, at Vietnams bidrag trækkes tilbage.

5.   Vietnam udpeger en højtstående militær repræsentant (»SMR«) til at repræsentere sit nationale kontingent i den militære EU-krisestyringsoperation. SMR rådfører sig med den øverstbefalende for EU-styrken om alle forhold, der berører operationen, og er ansvarlig for den daglige disciplin for Vietnams kontingent.

Artikel 11

Finansielle aspekter

1.   Med forbehold af denne aftales artikel 12 afholder Vietnam alle udgifter i forbindelse med sin deltagelse i operationen, medmindre udgifterne afholdes i fællesskab som fastsat i de retlige instrumenter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, og i Rådets afgørelse (FUSP) 2015/528 (2).

2.   I tilfælde af død, personskade, tab eller anden skade blandt fysiske eller juridiske personer fra den eller de stater, hvor operationen gennemføres, er spørgsmål om Vietnams eventuelle ansvar og erstatning omfattet af de betingelser, der er fastsat i den i artikel 3, stk. 1, omhandlede gældende aftale om styrkernes status eller eventuelle gældende alternative ordninger.

Artikel 12

Bidrag til de fælles udgifter

1.   Med forbehold af denne artikels stk. 3, herunder med hensyn til Vietnams egen kapacitet, og efter Vietnams beslutning om at deltage i en militær EU-krisestyringsoperation i overensstemmelse med artikel 1, stk. 5, er Vietnam parat til at bidrage til finansieringen af de fælles udgifter til den pågældende militære EU-krisestyringsoperation.

2.   Et sådant bidrag til de fælles udgifter beregnes på grundlag af den af følgende formler, som giver det mindste beløb:

a)

den andel af de fælles udgifter, hvormed Vietnams BNI står i forhold til den samlede BNI for alle de stater, der bidrager til operationens fælles udgifter, eller

b)

den andel af de fælles udgifter, hvormed andelen af Vietnams personel, der deltager i operationen, står i forhold til det samlede personel fra alle de stater, der deltager i operationen.

Når formlen i litra b) anvendes, og Vietnam kun bidrager med personel til det operative hovedkvarter eller styrkehovedkvarteret, skal den andel, der anvendes, være den andel, som Vietnams personel udgør i forhold til det samlede personel i det respektive hovedkvarter. I andre tilfælde skal den andel, der anvendes, være den andel, som alt personel, som Vietnam bidrager med, udgør i forhold til operationens samlede personel.

3.   Uanset ovenstående stk. 1 fritager Unionen principielt Vietnam for betaling af finansielle bidrag til en bestemt militær EU-krisestyringsoperation, når:

a)

Unionen beslutter, at Vietnam yder et væsentligt bidrag, som er af afgørende betydning for den pågældende operation

eller

b)

BNI per indbygger i Vietnam ikke overstiger BNI per indbygger i nogen EU-medlemsstat.

4.   Med forbehold af stk. 1 indgås eventuelle ordninger for betaling af Vietnams bidrag til de fælles udgifter mellem parternes kompetente myndigheder og skal bl.a. omfatte følgende bestemmelser om:

a)

det finansielle bidrags størrelse

b)

ordninger for betaling af det finansielle bidrag, og

c)

revisionsproceduren.

AFDELING IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 13

Ordninger til gennemførelse af aftalen

Med forbehold af artikel 8, stk. 5, og artikel 12, stk. 4, indgås eventuelle tekniske og administrative ordninger, der er nødvendige til at gennemføre denne aftale, mellem parternes kompetente myndigheder.

Artikel 14

Kompetente myndigheder

I denne aftale er Vietnams kompetente myndigheder Vietnams forsvarsministerium, medmindre andet er meddelt Den Europæiske Union.

Artikel 15

Overtrædelser

Hvis en af parterne ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, har den anden part ret til at opsige aftalen med en måneds skriftlig varsel.

Artikel 16

Bilæggelse af tvister

Tvister om fortolkning eller anvendelse af denne aftale bilægges mellem parterne med diplomatiske midler.

Artikel 17

Ikrafttræden, varighed og opsigelse

1.   Denne aftale træder i kraft den første dag i den første måned efter, at parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de nødvendige interne retlige procedurer for denne aftales ikrafttræden.

2.   Denne aftale tages op til revision efter anmodning fra en af parterne.

3.   Denne aftale kan ændres på grundlag af en fælles skriftlig aftale mellem parterne. Ændringer træder i kraft i overensstemmelse med proceduren i stk. 1.

4.   Denne aftale kan opsiges af en af parterne ved skriftlig meddelelse herom til den anden part. Opsigelsen træder i kraft seks måneder efter, at den anden part har modtaget meddelelsen.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, der begge er behørigt bemyndigede i så henseende af de respektive parter, undertegnet denne aftale.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2019 i to eksemplarer på engelsk og vietnamesisk, idet begge tekster har samme gyldighed. I tilfælde af uoverensstemmelse i fortolkning har den engelske tekst forrang.

For Den Europæiske Union

For Den Socialistiske Republik Vietnams regering


(1)  Rådets afgørelse 2013/488/EU af 23. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2015/528 af 27. marts 2015 om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet (Athena) (EUT L 84 af 28.3.2015, s. 39).


ERKLÆRING FRA DE EU-MEDLEMSSTATER, DER ANVENDER EN EU-RÅDSAFGØRELSE OM EN EU-KRISESTYRINGSOPERATION, SOM VIETNAM DELTAGER I, OM FRAFALD AF ERSTATNINGSKRAV, JF, ARTIKEL 3, STK. 5

»EU-medlemsstater, der anvender en EU-rådsafgørelse om en EU-krisestyringsoperation, som Vietnam deltager i, vil, for så vidt deres nationale retssystem tillader det, bestræbe sig på i videst muligt omfang at frafalde eventuelle erstatningskrav mod Vietnam for personskade eller død blandt deres personel eller for skade på eller tab af aktiver, der tilhører dem og benyttes af EU-krisestyringsoperationen, hvis sådan personskade, død, anden skade eller tab

er forvoldt af personel, som Vietnam har bidraget med til en EU-krisestyringsoperation, under udførelsen af dets opgaver i forbindelse med EU-krisestyringsoperationen, undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, eller

er opstået under benyttelsen af aktiver, der tilhører Vietnam, såfremt aktiverne er benyttet i forbindelse med operationen, og undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse blandt personel, som Vietnam har bidraget med til EU-krisestyringsoperationen, under benyttelsen af disse aktiver.«


ERKLÆRING FRA VIETNAM OM FRAFALD AF ERSTATNINGSKRAV MOD ENHVER STAT, DER DELTAGER I EU-KRISESTYRINGSOPERATIONER, JF. ARTIKEL 3, STK. 5

»Når Vietnam har indvilliget i at deltage i en EU-krisestyringsoperation, vil det, for så vidt dets nationale retssystem tillader det, bestræbe sig på i videst muligt omfang at frafalde eventuelle erstatningskrav mod enhver stat, der deltager i EU-krisestyringsoperationen, for personskade eller død blandt dets personel eller for skade på eller tab af aktiver, der tilhører det og benyttes af EU-krisestyringsoperationen, hvis sådan personskade, død, anden skade eller tab

er forvoldt af personel under udførelsen af dets opgaver i forbindelse med EU-krisestyringsoperationen, undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, eller

er opstået under benyttelsen af aktiver, der tilhører stater, som deltager i EU-krisestyringsoperationen, såfremt aktiverne er benyttet i forbindelse med operationen, og undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse blandt personel fra EU-krisestyringsoperationen under benyttelsen af disse aktiver.«


FORORDNINGER

29.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 276/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1804

af 28. oktober 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 for så vidt angår ændringer af støtteansøgninger eller betalingsanmodninger, kontroller i det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem og kontrolsystemet i forbindelse med krydsoverensstemmelse

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 62, stk. 2, første afsnit, litra a)-d) og h), artikel 78, første afsnit, litra b) og c), og artikel 96, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 14, stk. 4, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 (2) giver medlemsstaterne mulighed for under behørigt begrundede omstændigheder at give tilladelse til, at modtagere af støttebetaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (3), ændrer deres enkeltansøgninger for så vidt angår anvendelsen af de anmeldte landbrugsparceller efter sidste frist for indgivelsen af enkeltansøgningen. I vækstperioden kan støttemodtagerne have behov for at tilpasse dyrkningsplanen med hensyn til afgrøden eller dens placering. Det kan skyldes ændrede vejrforhold eller andre landbrugsmæssige forhold. Modtagere af den betaling, som omhandles i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 (4), kan være i en lignende situation, navnlig med hensyn til mellemafgrøder. Derfor bør medlemsstaterne også have mulighed for at give tilladelse til, at disse støttemodtagere ændrer enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen for så vidt angår de anmeldte parceller med henblik på den betaling, som er omhandlet i artikel 30 i forordning (EU) nr. 1305/2013. Derudover bør stykket slettes fra artikel 14 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 og flyttes til dennes artikel 15, eftersom det vedrører ændringer i enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen. Det bør derfor præciseres, at disse ændringer kan foretages efter udløbet af de generelle frister for meddelelse af ændringer, og at medlemsstaterne kan fastsætte en endelig frist for meddelelsen heraf.

(2)

Ved artikel 15, stk. 1b, gives der mulighed for ændringer i enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen, såfremt der foretages kontrol i form af monitorering. Det bør præciseres, at denne bestemmelse henviser til muligheden for at ændre enkeltansøgningen eller betalingsanmodningerne efter at have fået de foreløbige resultater af kontrollen i form af monitorering. Det bør også angives, hvad disse ændringer må omfatte.

(3)

I artikel 15, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 fastsættes en frist for ændringen af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen. I artikel 15, stk. 3, i samme forordning fastlægges de situationer, hvor ændring af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen ikke længere er mulig. Disse regler gælder ikke, såfremt støttemodtagere er underlagt kontrol i form af monitorering, hvilket skyldes denne type kontrols særlige karakter. Det bør derfor præciseres, hvornår disse støttemodtagere må foretage sådanne ændringer. Derudover bør de kompetente myndigheder kunne fastsætte datoen for meddelelsen af sådanne ændringer for den pågældende støtteordning, støtteforanstaltning eller type operation, som kontrolleres i form af monitorering.

(4)

Medlemsstaterne kan vælge at foretage kontrol i form af monitorering for visse støtteordninger, støtteforanstaltninger, typer af operationer eller krav og normer, der er relevante for krydsoverensstemmelse, og fastholde de stikprøvebaserede kontroller på stedet for andre ordninger, foranstaltninger, typer af operationer eller krav og normer. Det kan føre til situationer, hvor kontrollen i form af monitorering giver resultater, der er relevante for fastslå, om reglerne overholdes for de ordninger, foranstaltninger, typer af operationer eller standarder og krav, der er relevante for krydsoverensstemmelse, og som er underlagt stikprøvebaserede kontroller. Der bør derfor fastsættes regler for, hvordan der tages hensyn til disse resultater.

(5)

Det bør præciseres, at den gensidige underrettelsesforpligtigelse, som er fastsat i artikel 27 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014, ligeledes finder anvendelse på krav og normer, der er relevante for krydsoverensstemmelse. Artikel 27 bør derfor ændres.

(6)

Artikel 38 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 omhandler opmåling af areal. Stk. 1 omhandler imidlertid muligheden for at begrænse kontrollen af støtteberettigelsen og opmålingen af arealet til en tilfældigt udvalgt stikprøve på mindst 50 % af de landbrugsparceller, for hvilke der er indgivet en støtteansøgning eller en betalingsanmodning. Af klarhedshensyn bør regler vedrørende efterprøvning af støtteberettigelsesbetingelser slettes fra artikel 38 og flyttes til artikel 39.

(7)

Medlemsstaterne kan vælge at foretage kontrol i form af monitorering for visse støtteordninger, støtteforanstaltninger eller typer af operationer i overensstemmelse med artikel 40a i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 og samtidig bibeholde de stikprøvebaserede kontroller på stedet, som omfatter opmåling af areal i henhold til samme forordnings artikel 38, for andre ordninger, foranstaltninger eller operationer. Dette kan føre til situationer, hvor en landbrugsparcel, der måles op i overensstemmelse med den stikprøvebaserede kontrol på stedet, er forskellig fra det areal, der er fastlagt som grundlag for beregningen af støtten, når der anvendes kontrol i form af monitorering. Artikel 38 i forordning (EU) nr. 809/2014 bør derfor præcisere, hvilket af disse arealer der er gældende i sådanne tilfælde.

(8)

Alle landbrugsparceller, som anmeldes af en støttemodtager og udvælges til en kontrol på stedet, skal måles op i overensstemmelse med artikel 38 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014, og betingelserne for deres støtteberettigelse skal efterprøves i henhold til artikel 39 i samme forordning. Dette omfatter landbrugsparceller bestående af permanente græsarealer eller permanente græsningsarealer af stor størrelse, som anvendes i fællesskab af flere støttemodtagere, hvilket kan indebære en betydelig arbejdsbyrde for de kompetente myndigheder. For at begrænse arbejdsbyrden og samtidig sikre en passende beskyttelse af Unionens midler bør der være mulighed for at erstatte målingerne og kontrollen af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser med kontroller baseret på de ortofotos, der anvendes til den regelmæssige ajourføring af markidentifikationssystemet, og at fastlægge de betingelser, hvorunder de kompetente myndigheder må gøre brug af denne mulighed.

(9)

Når efterprøvningen af støtteberettigelsen for landbrugsparceller i forbindelse med kontrollen på stedet af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne begrænses til en tilfældigt udvalgt stikprøve på mindst 50 % af de landbrugsparceller, for hvilke der er indgivet en betalingsanmodning, kan det forekomme, at nogle af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser ikke kontrolleres i tilstrækkelig grad. Derfor bør der i artikel 39 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 gives mulighed for at udvælge en yderligere risikobaseret stikprøve med henblik på kontrol af sådanne kriterier for støtteberettigelse, tilsagn eller andre forpligtelser.

(10)

Det vigtigste sigte med kontroller ved monitorering er at hjælpe støttemodtagerne til at opfylde kriterierne for støtteberettigelse og give dem mulighed for at rette op på de problemer, der konstateres. Det er derfor vigtigt at tydeliggøre de kompetente myndigheders forpligtelse til at kommunikere med støttemodtagerne i god tid, navnlig om varslinger og de foreløbige resultater af den automatiske analyse af en tidsserie af satellitdata. Derfor bør artikel 40a, stk. 1, første afsnit, litra d), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 fastsætte centrale principper vedrørende meddelelsen af foreløbige resultater af de kompetente myndigheders kontrol.

(11)

Artikel 40a, stk. 1, andet afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 omhandler fysisk kontrol. Det er vigtigt at præcisere, at disse fysiske kontroller ikke omfatter en opmåling af areal, medmindre det er nødvendigt for at fastslå berettigelsen til den anmodede støtte.

(12)

Når kompetente myndigheder foretager stikprøvebaserede kontroller på stedet i overensstemmelse med artikel 38 og 39 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014, kan de begrænse kontrollen til en tilfældigt udvalgt stikprøve på mindst 50 % af de landbrugsparceller, for hvilke der er indgivet en støtteansøgning eller en betalingsanmodning. Der bør gives mulighed for samme fleksibilitet, når kontrol i form af monitorering i overensstemmelse med artikel 40a, stk. 1, første afsnit, litra c), kræver en stikprøvebaseret kontrol af støttemodtageres landbrugsparceller, som er underlagt kriterier, der ikke kan monitoreres.

(13)

Den automatiske procedure, som anvendes inden for rammerne af kontrol i form af monitorering, kan give resultater, som er relevante for at fastslå støtteberettigelsen med hensyn til arealbaserede ordninger eller foranstaltninger eller for krav og normer, der er relevante for krydsoverensstemmelse, som ikke kontrolleres i form af monitorering. For at sikre kompetente myndigheders gnidningsfri tilpasning til den øgede anvendelse af kontrol i form af monitorering bør disse myndigheder have en vis fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af kravet om, at alle relevante oplysninger til deres rådighed skal tages i betragtning, når det skal afgøres, om kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser samt de krav og normer, der er relevante for krydsoverensstemmelse, er opfyldt. En sådan fleksibilitet bør være tidsmæssigt begrænset for at sikre ligebehandling af landbrugerne. Artikel 40a bør derfor ændres. Dersom der gøres brug af denne fleksibilitet, bør de kompetente myndigheder desuden tage hensyn til de relevante anmærkninger i forbindelse med udvælgelsen af den risikobaserede del af stikprøven for ordningerne, foranstaltningerne eller typerne af operationer og i forbindelse med krydsoverensstemmelsen i det følgende ansøgningsår. Artikel 34, stk. 2 og 3, og artikel 69, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 bør derfor ændres.

(14)

Ved artikel 40b forpligtes medlemsstaterne til at meddele Kommissionen deres beslutning om at begynde at foretage kontrol i form af monitorering, herunder at meddele bestemte oplysninger. For at sikre, at centrale oplysninger medtages i meddelelsen, hvis indhold kan udvikle sig i takt med medlemsstaternes kompetente myndigheders anvendelse af kontrol i form af monitorering, bør Kommissionen seneste den 1. november hvert år stille en skabelon til meddelelserne til rådighed. Artikel 40b, stk. 1, bør derfor ændres. Artikel 40b, stk. 2, bør slettes, da det udelukkende omhandler ansøgningsåret 2018 og derfor er forældet.

(15)

I artikel 40a i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 fastsættes reglerne for erstatningen af de arealrelaterede kontroller på stedet med kontrol i form af monitorering på grundlag af Copernicus Sentinels-data eller andre data af som minimum tilsvarende værdi. Disse data kan også være relevante for at fastslå, om visse krav og normer, der er relevante for krydsoverensstemmelse, overholdes. Med henblik på at minimere kontrolbyrden og maksimere de nødvendige investeringer fra de kompetente myndigheder til erstatning af den nuværende metode med kontrol på stedet med kontrol i form af monitorering bør der derfor fastlægges en retlig ramme for at fastsætte de betingelser, hvorunder kontrol i form af monitorering kan erstatte kontrol på stedet i forbindelse med krydsoverensstemmelse.

(16)

Der bør fastsættes en minimumskontrolprocent for at sikre, at kontrollen af overholdelsen af de krav og normer, der er relevante for krydsoverensstemmelse, er tilfredsstillende i de tilfælde, hvor data indhentet af Copernicus Sentinels-satellitterne ikke er relevante. Fysisk kontrol på stedet bør alene være nødvendig, hvis det bevismateriale, der er indsamlet ved hjælp af ny teknologi såsom geotaggede billeder eller ubemandede luftfartøjssystemer, eller den relevante dokumentation ikke giver mulighed for at drage klare konklusioner, eller hvis de kompetente myndigheder forventer, at ingen af disse typer af bevismateriale vil kunne bruges til at kontrollere de krav og normer, som ikke kan monitoreres.

(17)

Kontrol i form af monitorering kan også understøtte støttemodtagerne i at overholde de krav og normer, der er relevante for krydsoverensstemmelse. Dette kan opnås ved at kræve, at nationale myndigheder indfører passende metoder til kommunikation til støttemodtagerne af de foreløbige resultater af kontrollen i form af monitorering vedrørende krydsoverensstemmelseskrav og -normer i god tid, og at de og sørger for at give støttemodtagerne mulighed for at tage hånd om og afhjælpe situationen, inden der drages konklusioner i kontrolrapporten. Denne mulighed bør ikke berøre det tidlige varslingssystem, der er omhandlet i artikel 99, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

(18)

Medlemsstaterne bør pålægges en meddelelsespligt med henblik på at sikre overvågning af gennemførelsen af kontrol i form af monitorering for krydsoverensstemmelse.

(19)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 bør derfor ændres.

(20)

Den fleksibilitet, der indføres med den nye artikel 40a, stk. 4, og artikel 70a, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014, bør finde anvendelse fra den 1. januar 2019 med henblik på opfyldelse af fleksibilitetens formål, eftersom det er på præcis det tidspunkt, hvor medlemsstaterne begynder at anvende kontrol i form af monitorering og bruge den nye teknologi forbundet med disse kontroller, at de kan opleve vanskeligheder med at overholde kravet om at tage alle relevante oplysninger i betragtning, når det skal afgøres, om kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser samt de krav og normer, der er relevante for krydsoverensstemmelse, er opfyldt.

(21)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger og Udvalget for Udvikling af Landdistrikterne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 14, stk. 4, udgår.

2)

Artikel 15 affattes således:

»Artikel 15

Ændringer af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen

1.   Efter sidste frist for indgivelse af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen kan individuelle landbrugsparceller eller individuelle betalingsrettigheder tilføjes eller tilpasses i enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen, forudsat at kravene i de pågældende ordninger med direkte betalinger eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne overholdes.

Ændringer med hensyn til anvendelsen af ordningen med direkte betalinger eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne for individuelle landbrugsparceller eller betalingsrettighederne, som allerede er anmeldt i enkeltansøgningen, kan foretages på samme betingelser.

Hvis ændringer som omhandlet i første og andet afsnit har indflydelse på støttedokumenter eller kontrakter, som skal forelægges, kan sådanne dokumenter eller kontrakter ændres tilsvarende.

1a.   Hvis en støttemodtager er blevet underrettet om resultaterne af den foreløbige kontrol som omhandlet i artikel 11, stk. 4, kan støttemodtageren ændre enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen, så alle nødvendige rettelser med hensyn til de enkelte parceller medtages i overensstemmelse med resultaterne af krydskontrollen, såfremt de pågældende resultater viser tegn på et potentielt tilfælde af manglende overholdelse.

1b.   Hvis der foretages kontrol i form af monitorering i henhold til artikel 40a, og de kompetente myndigheder har meddelt de foreløbige resultater for de enkelte parceller, jf. artikel 40a, stk. 1, litra d), kan støttemodtageren ændre enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen vedrørende justering eller anvendelse af individuelle landbrugsparceller, der kontrolleres i form af monitorering, forudsat at kravene i de pågældende ordninger med direkte betalinger eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne overholdes. Individuelle betalingsrettigheder kan tilføjes eller tilpasses i tilfælde, hvor ændringen af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen fører til en forøgelse af det anmeldte areal.

2.   Ændringer, der foretages i henhold til stk. 1, første og andet afsnit, meddeles den kompetente myndighed senest den 31. maj det pågældende år med undtagelse af Estland, Letland, Litauen, Finland og Sverige, hvor de meddeles senest den 15. juni det pågældende år.

Uanset første afsnit kan medlemsstaterne fastsætte en tidligere sidste frist for meddelelse af sådanne ændringer. Denne frist må imidlertid tidligst fastsættes til 15 kalenderdage efter den sidste frist, der i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, er fastsat for indgivelse af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen.

Uanset første og andet afsnit kan medlemsstaterne under behørigt begrundede omstændigheder give støttemodtageren tilladelse til på et senere tidspunkt at ændre enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen med hensyn til anvendelsen af landbrugsparceller, der er anmeldt med henblik på støttebetaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet i overensstemmelse med afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013, eller betaling inden for rammerne af Natura 2000 og vandrammedirektivet i overensstemmelse med artikel 30 i forordning (EU) nr. 1305/2013, forudsat at dette ikke stiller støttemodtageren i en mere fordelagtig position med hensyn til opfyldelsen af forpligtelserne på grundlag af den oprindelige ansøgning. I dette tilfælde kan medlemsstaterne beslutte at fastsætte en sidste frist for anmeldelsen af disse ændringer til den kompetente myndighed.

Sådanne meddelelser skal ske skriftligt eller ved hjælp af det geospatiale støtteansøgningsskema.

2a.   Ændringer som følge af foreløbig kontrol, der foretages i henhold til stk. 1a, skal meddeles den kompetente myndighed senest 9 kalenderdage efter den sidste frist for underretning af støttemodtageren om resultaterne af den foreløbige kontrol som omhandlet i artikel 11, stk. 4.

Sådanne meddelelser skal ske skriftligt eller ved hjælp af det geospatiale støtteansøgningsskema.

2b.   Ændringer efter meddelelsen af foreløbige resultater for de enkelte parceller, jf. artikel 40a, stk. 1, litra d), som er foretaget i overensstemmelse med stk. 1b, meddeles den kompetente myndighed inden den dato, der er fastsat af denne myndighed for den enkelte støtteordning eller støtteforanstaltning eller type operation. Denne dato skal være mindst 15 kalenderdage før den dato, hvor den første tranche eller forskuddene skal betales i henhold til artikel 75 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Sådanne meddelelser skal ske skriftligt eller ved hjælp af det geospatiale støtteansøgningsskema.

3.   Hvis den kompetente myndighed allerede har underrettet støttemodtageren om manglende overholdelse i enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen, eller hvis myndigheden har meddelt støttemodtageren, at den har til hensigt at foretage kontrol på stedet, eller der ved en sådan kontrol afsløres manglende overholdelse, tillades ændringer som omhandlet i stk. 1 ikke for de landbrugsparceller, der berøres af den manglende overholdelse.

Med henblik på første afsnit betragtes forpligtelsen i artikel 40a, stk. 1, litra d), ikke som en underretning af støttemodtageren om, at den kompetente myndighed har til hensigt at foretage kontrol på stedet.«

3)

Artikel 27, stk. 2, affattes således:

»Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder med ansvar for betalinger underrettes gensidigt om alle relevante anmærkninger i forbindelse med kontrol af overholdelse af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser hvad angår listen over støtteordninger i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, krav og normer, der er relevante for krydsoverensstemmelse, og/eller støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system. Medlemsstaterne skal også sikre, at offentlige eller private certificeringsmyndigheder nævnt i artikel 38 i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 underretter den kompetente myndighed med ansvar for betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, om enhver anmærkning, der er relevant for den korrekte betaling af en sådan støtte til støttemodtagere, som har valgt at opfylde deres forpligtelser gennem tilsvarende metoder omfattet af certificering.«

4)

I artikel 34 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 indsættes følgende som fjerde afsnit:

»Hvis den kompetente myndighed beslutter at anvende den mulighed, der er fastlagt i artikel 40a, stk. 4, eller artikel 70a, stk. 3, tages der hensyn til anmærkninger gjort i forbindelse med kontrol i form af monitorering fra det forrige ansøgningsår i den risikoanalyse, som er omhandlet i andet afsnit, litra d).«

b)

Stk. 3, første afsnit, affattes således:

»3.Med henblik på artikel 32 og 33 udvælges mellem 20 % og 25 % af det minimumsantal af støttemodtagere, som skal underkastes kontrol på stedet, samt, hvor artikel 32, stk. 2a, finder anvendelse, 100 % af de kollektiver og mellem 20 % og 25 % af de tilsagn, som skal underkastes kontrol på stedet, tilfældigt. Det resterende antal støttemodtagere og tilsagn, som skal underkastes kontrol på stedet, udvælges på grundlag af en risikoanalyse. Hvis den kompetente myndighed beslutter at anvende den mulighed, der er fastlagt i artikel 40a, stk. 4, eller artikel 70a, stk. 3, tages der hensyn til anmærkninger gjort i forbindelse med kontrol i form af monitorering fra det forrige ansøgningsår i risikoanalysen.«

5)

I artikel 38 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Den faktiske opmåling af landbrugsparcellen som led i en kontrol på stedet kan begrænses til en tilfældigt udvalgt stikprøve på mindst 50 % af de landbrugsparceller, for hvilke der er indgivet en støtteansøgning eller en betalingsanmodning under de arealrelaterede støtteordninger eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Hvis denne stikprøve afslører manglende overholdelse, skal alle landbrugsparceller måles op, eller der skal foretages ekstrapolering ud fra stikprøven.«

b)

Følgende indsættes som stk. 9 og 10:

»9.   Hvis det støtteberettigede areal, der er opmålt i overensstemmelse med stk. 1-8, er forskelligt fra det areal, der er fastlagt som grundlag for beregningen af støtten, når der anvendes kontrol i form af monitorering i overensstemmelse med artikel 40a, er det i overensstemmelse med stk. 1-8 opmålte areal gældende.

10.   I det specifikke tilfælde med landbrugsarealer bestående af permanente græsarealer eller permanente græsningsarealer, som anvendes i fællesskab af flere støttemodtagere, kan den faktiske opmåling erstattes af kontroller baseret på de ortofotos, som anvendes til ajourføring af det system til identifikation af landbrugsparceller, som er omhandlet i artikel 70 i forordning (EU) nr. 1306/2013, forudsat at disse kontroller foretages for alle sådanne parceller inden for en periode på højst tre år, og den kompetente myndighed anvender effektive forvaltningsprocedurer, som overholder reglerne i artikel 7 i nærværende forordning, og gennemfører inddrivelserne på en hensigtsmæssig måde.«

6)

I artikel 39 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Efterprøvningen af overholdelsen af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser for landbrugsparcellerne som led i en kontrol på stedet kan begrænses til en tilfældigt udvalgt stikprøve på mindst 50 % af de landbrugsparceller, for hvilke der er indgivet en støtteansøgning eller en betalingsanmodning under de arealrelaterede støtteordninger eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

For foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne kan nogle kriterier for støtteberettigelse, tilsagn eller forpligtelser for landbrugsparcellerne imidlertid ikke kontrolleres i tilstrækkelig grad, når kontrollerne begrænses til en tilfældigt udvalgt stikprøve i overensstemmelse med første afsnit, og der skal derfor udvælges en yderligere risikobaseret stikprøve med henblik på kontrol af disse kriterier, tilsagn eller forpligtelser.

Hvis den tilfældigt udvalgte stikprøve eller den risikobaserede stikprøve afslører manglende overholdelse, skal der for alle landbrugsparceller foretages efterprøvning af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligter, eller der skal foretages ekstrapolering ud fra resultaterne af stikprøven.

Landbrugsparcellernes støtteberettigelse kontrolleres med alle hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder bevismateriale, som støttemodtageren har frembragt på den kompetente myndigheds anmodning. Denne kontrol skal om nødvendigt omfatte kontrol af afgrøden. I den forbindelse kan der om fornødent kræves forelæggelse af yderligere dokumentation.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   I det specifikke tilfælde med landbrugsarealer bestående af permanente græsarealer eller permanente græsningsarealer, som anvendes i fællesskab af flere støttemodtagere, kan efterprøvningen af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser erstattes af kontroller baseret på de ortofotos, som anvendes til ajourføring af det system til identifikation af landbrugsparceller, som er omhandlet i artikel 70 i forordning (EU) nr. 1306/2013, forudsat at disse kontroller foretages for alle sådanne parceller inden for en periode på højst tre år, og den kompetente myndighed anvender effektive forvaltningsprocedurer, som overholder reglerne i artikel 7 i nærværende forordning, og gennemfører inddrivelserne på en hensigtsmæssig måde.«

7)

I artikel 40a foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

Første afsnit, litra d), affattes således:

»d)

underrette støttemodtagere om deres beslutning om at foretage kontrol i form af monitorering og indføre passende metoder til som minimum at kommunikere med støttemodtagerne om de foreløbige resultater for de enkelte parceller via den procedure, der er fastlagt ved litra a), og om varslinger og bevismateriale, der anmodes om med henblik på litra b) og c). De kompetente myndigheder sikrer rettidig kommunikation med støttemodtagerne med henblik på at støtte dem i at opfylde kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser og give støttemodtagerne mulighed for at tage hånd om og afhjælpe situationen, inden der drages konklusioner i den kontrolrapport, som omhandles i artikel 41.«

ii)

Andet afsnit affattes således:

»Med henblik på første afsnit, litra b) og c), foretages der fysisk kontrol på stedet, når det relevante bevismateriale, herunder materiale som støttemodtageren har frembragt på den kompetente myndigheds anmodning, ikke giver mulighed for at drage klare konklusioner om støttens berettigelse. Den fysiske kontrol på stedet kan begrænses til kontrol af de kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser, som har betydning for konklusionen om støttens berettigelse. Denne fysiske kontrol skal udelukkende omfatte opmåling af areal, hvor det er nødvendigt for at fastslå, om disse kriterier for støtteberettigelse, tilsagn eller andre forpligtelser overholdes.«

iii)

Som tredje afsnit indsættes følgende:

»Med henblik på første afsnit, litra c), kan kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser, som ikke kan monitoreres med data fra Copernicus Sentinels-satellitter eller andre data af som minimum tilsvarende værd, begrænses til en stikprøve på mindst 50 % af de landbrugsparceller, som en støttemodtager har anmeldt. Den kompetente myndighed kan udvælge denne stikprøve tilfældigt eller på grundlag af andre kriterier. Såfremt stikprøven af landbrugsparceller udtages ved tilfældig udvælgelse, og der ved kontrollen afsløres manglende overholdelse, foretager den kompetente myndighed ekstrapolering ud fra resultaterne af stikprøven eller kontrol af alle landbrugsparceller. Såfremt stikprøven udvælges på grundlag af andre kriterier, og kontrollen afslører manglende overholdelse, kontrollerer den kompetente myndighed alle landbrugsparceller.«

b)

Følgende indsættes som stk. 4:

»4.   Hvis den i stk. 1, litra a), omhandlede procedure fører til anmærkninger, der er relevante for ordninger med direkte betalinger, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krav og/eller normer, som ikke kontrolleres i form af monitorering, kan de kompetente myndigheder beslutte alene at tage hensyn til disse anmærkninger for så vidt angår støttemodtagere, der i overensstemmelse med artikel 30, 31, 32 og 68 er udvalgt til kontrol på stedet af ordninger med direkte betaling, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krav og/eller normer, der ikke kontrolleres i form af monitorering. Undtagelsen er begrænset til tre år efter den 1. januar i det kalenderår, hvor den kompetente myndighed begyndte at foretage kontrol i form af monitorering.«

8)

I artikel 40b foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»Inden den 1. december i det kalenderår, der går forud for det kalenderår, hvor de begynder at foretage kontrol i form af monitorering, meddeler medlemsstaterne Kommissionen deres beslutning om at anvende kontrol i form af monitorering og angiver, hvilke ordninger eller foranstaltninger eller former for aktivitet og, hvis det er relevant, hvilke arealer omfattet af disse ordninger eller foranstaltninger, der er underlagt kontrol i form af monitorering samt kriterierne for udvælgelse heraf. Kommissionen stiller senest den 1. november hvert kalenderår en skabelon til rådighed til fremsendelse af meddelelserne, hvoraf de elementer, der skal indgå i meddelelsen, udførligt fremgår.«

b)

Stk. 2 udgår.

9)

Artikel 41, stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

»Hvis kontrollen på stedet foretages ved telemåling i overensstemmelse med artikel 40 eller i form af monitorering i overensstemmelse med artikel 40a, kan medlemsstaterne beslutte ikke at give støttemodtageren mulighed for at underskrive kontrolrapporten, hvis der ikke konstateres manglende overholdelse ved kontrollen foretaget ved telemåling eller i form af monitorering. Hvis der som følge af en kontrol foretaget ved telemåling eller i form af monitorering konstateres manglende overholdelse, skal der være mulighed for at underskrive kontrolrapporten, inden den kompetente myndighed ud fra anmærkningerne drager konklusioner om eventuelle nedsættelser, afslag, tilbagetrækninger eller administrative sanktioner. Når der anvendes kontrol i form af monitorering, skal denne forpligtelse betragtes som opfyldt, såfremt støttemodtagerne underrettes om manglende overholdelse via de metoder, der er indført til at kommunikere med dem i overensstemmelse med artikel 40a, stk. 1, litra d), og støttemodtagerne får mulighed for at gøre indsigelse med hensyn til den manglende overholdelse, inden den kompetente myndighed ud fra anmærkningerne drager konklusioner om eventuelle nedsættelser, afslag, tilbagetrækninger eller sanktioner.«

10)

Artikel 69, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.Udvælgelsen af stikprøven af landbrugsbedrifter, der skal kontrolleres i overensstemmelse med artikel 68, skal i givet fald ske på grundlag af en risikoanalyse i henhold til gældende lovgivning, eller på grundlag af en risikoanalyse, der er afstemt efter de pågældende krav eller normer. Risikoanalysen kan baseres på de enkelte bedrifter eller på bedriftskategorier eller geografiske områder. Hvis den kompetente myndighed beslutter at anvende den mulighed, der er fastlagt i artikel 40a, stk. 4, eller artikel 70a, stk. 3, tages der hensyn til resultater af kontrol i form af monitorering fra det forrige ansøgningsår i risikoanalysen.«

11)

I artikel 70 indsættes følgende stk. 4:

»4.   Kompetente myndigheder kan foretage kontrol af de krav og normer, der er relevante for krydsoverensstemmelse, via kontrol i form af monitorering foretaget i overensstemmelse med artikel 70a.«

12)

Følgende artikel 70a og 70b indsættes:

»Artikel 70a

Kontrol i form af monitorering

1.   De kompetente myndigheder kan foretage kontrol i form af monitorering. Hvis de vælger denne mulighed, skal de:

a)

indføre en procedure for regelmæssig og systematisk observation, sporing og vurdering af alle de krav og normer, der er relevante for krydsoverensstemmelse, som kan monitoreres med data fra Copernicus Sentinels-satellitter eller andre data af som minimum tilsvarende værdi over en tidsperiode, der giver mulighed for at drage klare konklusioner om overholdelsen af kravene og normerne

b)

foretage, hvor det er nødvendigt, og med henblik på at drage klare konklusioner om overholdelsen af kravene og normerne, passende opfølgende aktiviteter

c)

foretage kontrol af 1 % af de støttemodtagere, der er underlagt krav og normer, der er relevante for krydsoverensstemmelse, som ikke kan monitoreres med data fra Copernicus Sentinels-satellitter eller andre data af som minimum tilsvarende værdi, og som er relevante for konklusionen om overholdelsen af kravene og standarderne. Mellem 20 % og 25 % af den 1 % af støttemodtagerne udvælges tilfældigt. Det resterende antal støttemodtagere udvælges på grundlag af en risikoanalyse

d)

underrette støttemodtagere om deres beslutning om at foretage kontrol i form af monitorering og indføre passende metoder til som minimum at kommunikere med støttemodtagerne om de foreløbige resultater for de enkelte parceller via den procedure, der er fastlagt ved litra a), og om varslinger og bevismateriale, der anmodes om med henblik på litra b) og c). De kompetente myndigheder sikrer rettidig kommunikation med støttemodtagerne med henblik på at støtte dem i at overholde krav og normer og, uden at dette berører det tidlige varslingssystem i artikel 99, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013, give støttemodtageren mulighed for at tage hånd om og afhjælpe situationen, inden der drages konklusioner i den kontrolrapport, som omhandles i artikel 72, dog ikke senere end en måned efter meddelelsen af de foreløbige resultater.

Med henblik på litra b) og c) skal der foretages fysisk kontrol på stedet, når det relevante bevismateriale, herunder materiale som støttemodtageren har frembragt på den kompetente myndigheds anmodning, ikke giver mulighed for at drage klare konklusioner om overholdelsen af de krav og normer, der er relevante for krydsoverensstemmelse, og som er underlagt kontrollen i form af monitorering. Den fysiske kontrol på stedet kan begrænses til kontrol af de krav og normer, som har betydning for konklusionen om overholdelsen af de krav og normer, der er relevante for krydsoverensstemmelse, og som er underlagt kontrollen i form af monitorering.

2.   Når den kompetente myndighed foretager kontrol i form af monitorering efter stk. 1, anvender effektive forvaltningsprocedurer, som overholder reglerne i artikel 7 og 29, og har påvist kvaliteten af systemet til identifikation af landbrugsparceller som vurderet efter artikel 6 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, finder artikel 25, 68, 69 og 71 i nærværende forordning ikke anvendelse.

3.   Hvis den i stk. 1, litra a), omhandlede procedure fører til anmærkninger, der er relevante for ordninger med direkte betalinger, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krav og/eller normer, som ikke kontrolleres i form af monitorering, kan de kompetente myndigheder beslutte alene at tage hensyn til disse anmærkninger for så vidt angår støttemodtagere, der i overensstemmelse med artikel 30, 31, 32 og 68 er udvalgt til kontrol på stedet af ordninger med direkte betaling, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krav og/eller normer, der ikke kontrolleres i form af monitorering. Undtagelsen er begrænset til tre år efter den 1. januar i det kalenderår, hvor den kompetente myndighed begyndte at foretage kontrol i form af monitorering.

Artikel 70b

Meddelelser

Inden den 1. december i det kalenderår, der går forud for det kalenderår, hvor de begynder at foretage kontrol i form af monitorering, meddeler medlemsstaterne Kommissionen deres beslutning om at anvende kontrol i form af monitorering i overensstemmelse med artikel 70a.«

13)

I artikel 72 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 indsættes følgende som fjerde afsnit:

»Hvis der foretages kontrol i form af monitorering efter artikel 70a, finder andet afsnit, litra a), nr. ii) og iii), ikke anvendelse. Kontrolrapporten skal indeholde resultatet af kontrollen i form af monitorering for de enkelte parceller.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Stk. 1 anvendes, uanset om den pågældende støttemodtager blev udvalgt til kontrol på stedet i henhold til artikel 69, blev underkastet kontrol på stedet i henhold til lovgivningen om retsakterne og normerne i overensstemmelse med artikel 68, stk. 2, blev kontrolleret i form af monitorering i overensstemmelse med artikel 70a eller som opfølgning på manglende overholdelse er blevet genstand for den kompetente kontrolmyndigheds opmærksomhed på anden måde.«

c)

Stk. 3, første afsnit, affattes således:

»3.Støttemodtageren underrettes om eventuel konstateret manglende overholdelse senest tre måneder efter kontrollen på stedet. Når kontrollen i form af monitorering er blevet gennemført i overensstemmelse med artikel 70a, underrettes støttemodtageren om eventuel konstateret manglende overholdelse senest tre måneder efter udløbet af den frist, som støttemodtageren har fået til at tage hånd om og afhjælpe situationen i overensstemmelse med artikel 70a, stk. 1, litra d).«

d)

Stk. 4, første afsnit, affattes således:

»4.Uden at det berører eventuelle særlige bestemmelser i lovgivningen om de pågældende krav og normer, færdiggøres kontrolrapporten senest en måned efter kontrollen på stedet. Når kontrollen i form af monitorering er blevet gennemført i overensstemmelse med artikel 70a, færdiggøres kontrolrapporten senest en måned efter udløbet af den frist, som støttemodtageren har fået til at tage hånd om og afhjælpe situationen i overensstemmelse med artikel 70a, stk. 1, litra d). Denne frist kan dog forlænges til tre måneder under behørigt begrundede omstændigheder, særlig hvis en kemisk eller fysisk analyse nødvendiggør det.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Følgende numre i artikel 1 finder anvendelse fra den 1. januar 2019:

a)

nr. 7), litra b)

b)

nr. 12) for så vidt angår artikel 70a, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 69).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).


AFGØRELSER

29.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 276/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1805

af 28. oktober 2019

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2019) 7807)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Unionen med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater, hvor der har været bekræftede tilfælde af sygdommen hos tamsvin eller vildtlevende svin (i det følgende benævnt "de berørte medlemsstater"). I del I-IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i de berørte medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er blevet ændret flere gange med henblik på at tage hensyn til ændringer i den epidemiologiske situation for så vidt angår afrikansk svinepest i Unionen, således at nævnte bilag afspejler disse ændringer. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1679 (5) som følge af forekomster af afrikansk svinepest i Bulgarien og Ungarn.

(2)

De EU-minimumsforanstaltninger, der skal træffes til bekæmpelse af afrikansk svinepest, er fastsat ved Rådets direktiv 2002/60/EF (6). Navnlig skal der i henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF oprettes en beskyttelses- og overvågningszone, så snart afrikansk svinepest er blevet officielt bekræftet hos svin på en bedrift, og de foranstaltninger, der skal træffes i beskyttelses- og overvågningszonerne for at forhindre spredning af sygdommen, er fastsat ved direktivets artikel 10 og 11. Nylig erfaring har vist, at foranstaltningerne i direktiv 2002/60/EF er effektive med hensyn til at bekæmpe spredning af sygdommen, navnlig foranstaltningerne med henblik på rengøring og desinfektion af inficerede bedrifter og andre foranstaltninger vedrørende udryddelse af sygdommen.

(3)

Under hensyntagen til effektiviteten af de foranstaltninger, der anvendes i Letland i overensstemmelse med direktiv 2002/60/EF, navnlig artikel 10, stk. 4, litra b), og artikel 10, stk. 5, og i overensstemmelse med de risikobegrænsende foranstaltninger for så vidt angår afrikansk svinepest, der er beskrevet i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr, bør visse områder i Aizputes og Durbes amter i Letland, der på nuværende tidspunkt er opført i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, nu opføres i del II i nævnte bilag i betragtning af udløbet af perioden på tre måneder efter den afsluttende rengøring og desinfektion af den inficerede bedrift, og fordi der ikke har været nogen udbrud af afrikansk svinepest i de pågældende områder i de seneste tre måneder. Da de områder, hvor den epidemiologiske situation fortsat udvikler sig og er meget dynamisk, er opført i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, bør der altid tages særligt hensyn til virkningen på de omkringliggende områder, når der foretages ændringer med hensyn til områder opført i nævnte del.

(4)

Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1679 har der desuden været yderligere tilfælde af afrikansk svinepest hos tamsvin og vildtlevende svin i Ungarn, Slovakiet, Rumænien, Letland og Polen. Efter disse nylige tilfælde af sygdommen og under hensyntagen til den nuværende epidemiologiske situation i Unionen er regionaliseringen i disse fem medlemsstater blevet revurderet og ajourført. Desuden er de eksisterende risikostyringsforanstaltninger også blevet revurderet og ajourført. Disse ændringer skal afspejles i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(5)

I oktober 2019 blev der konstateret to tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i amterne Jász-Nagykun-Szolnok og Hajdú-Bihar i Ungarn i områder, der for øjeblikket er opført på listen i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og som ligger i umiddelbar nærhed af områder, der er opført på listen i del I i nævnte bilag. Disse tilfælde af afrikansk svinepest udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Disse områder i Ungarn, der er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, som ligger i umiddelbar nærhed af de områder, der er opført på listen i del II, og som er berørt af de seneste tilfælde af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres i del II i nævnte bilag i stedet for i del I.

(6)

I oktober 2019 blev der konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin i distriktet Trebišov i Slovakiet i et område, der for øjeblikket er opført på listen i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og som ligger i umiddelbar nærhed af et område, der er opført på listen i del I i samme bilag. Dette tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Slovakiet, der er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, som ligger i umiddelbar nærhed af et område, der er opført på listen i del III, og som er berørt af dette seneste tilfælde af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres i del II i nævnte bilag i stedet for i del I.

(7)

I oktober 2019 blev der konstateret fire udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i amterne Neamț og Sibiu i Rumænien i områder, der for øjeblikket er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Disse områder i Rumænien, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU i stedet for i del I.

(8)

I oktober 2019 blev der konstateret et udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i distriktet białostocki i Polen i et område, der for øjeblikket er opført på listen i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Polen, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU i stedet for i del II.

(9)

I oktober 2019 blev der konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin i distriktet olsztyński i Polen i et område, der for øjeblikket er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Polen, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU i stedet for i del I.

(10)

I oktober 2019 blev der konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin i amtet Aizputes i Letland i et område, der for øjeblikket er opført på listen i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og som ligger i umiddelbar nærhed af et område, der er opført på listen i del I i samme bilag. Dette tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Letland, der er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, som ligger i umiddelbar nærhed af et område, der er opført på listen i del III, og som er berørt af dette seneste tilfælde af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres i del II i nævnte bilag i stedet for i del I.

(11)

For at tage hensyn til den seneste epidemiologiske udvikling vedrørende afrikansk svinepest i Unionen og for at bekæmpe de risici, der er forbundet med spredning af sygdommen, på en proaktiv måde bør der for Letland, Ungarn, Slovakiet, Rumænien og Polen afgrænses nye højrisikoområder af en tilstrækkelig størrelse, som på behørig vis bør opføres i del I, II og III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 63).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1679 af 4. oktober 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (EUT L 257 af 8.10.2019, s. 25).

(6)  Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27).


BILAG

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU affattes således:

»BILAG

DEL I

1.   Belgien

Følgende områder i Belgien:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d’Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d’en-Bas,

Rue Sous l’Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l’Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l’Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d’Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l’Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Estland

Følgende områder i Estland:

Hiiu maakond.

3.   Ungarn

Følgende områder i Ungarn:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 951950, 952050, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 952750, 952850, 953270, 953350, 953450, 953510, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 601650, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest: 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 404650, 404750, 405450, 405550, 405650, 405750, 405850, 406450, 406550, 406650 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573350, 573360, 573450, 573850, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577950, 578850, 578950, 579250, 579550, 579650, 579750, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Letland

Følgende områder i Letland:

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

5.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybės: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybė,

6.   Polen

Følgende områder i Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,

powiat działdowski,

gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gmina Rudka, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biaław powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Puszcza Mariańska, Wiskitki i miasto Żyrardów w powiecie żyrardowskim,

gminy Błędów, Nowe Miasto nad Pilicą i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłża, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów i Zakrzew w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

powiat przysuski,

gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

gminy Ciepielów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

powiat gostyniński,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek i część gminy Urzędów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gmina Potok Górny w powiecie biłgorajskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Wielkie Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Bojanów, Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

powiat tarnobrzeski,

gmina Sieniawa i Tryńcza w powiecie przeworskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

powiat sandomierski,

gmina Brody w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

w województwie łódzkim:

gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Kowiesy, Nowy Kawęczyn i Skierniewice w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

w województwie pomorskim:

powiat nowodworski,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński.

7.   Rumænien

Følgende områder i Rumænien:

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Suceava,

Județul Mureș.

8.   Slovakiet

Følgende områder i Slovakiet:

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Košice-mesto,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske,

in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.

DEL II

1.   Belgien

Følgende områder i Belgien:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l’Accord,

La rue de l’Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d’Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgarien

Følgende områder i Bulgarien:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Sliven,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III.

3.   Estland

Følgende områder i Estland:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Ungarn

Følgende områder i Ungarn:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Letland

Følgende områder i Letland:

Ādažu novads,

Aizputes novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kelmės rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Polen

Følgende områder i Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

powiat piski,

gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

gmina Miłakowo, część gminy Małdyty położona na południowy — zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na pólnoc od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i część gminy Boćki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Klukowo, Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

powiat sochaczewski,

gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

gminy Garbatka — Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby i Słubice w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

powiat wołomiński,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

gmina Boguty — Pianki w powiecie ostrowskim,

gminy Stupsk, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Belsk Duży, Goszczyn, Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

powiat grodziski,

gminy Mszczonów i Radziejowice w powiecie żyrardowskim,

gminy Białobrzegi i Promna w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza i Tarnogród część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Chrzanów i Dzwola w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

powiat hrubieszowski,

gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów i część gminy Urzędów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

powiat opolski,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

gmina Adamówka w powiecie przeworskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów polożona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim.

8.   Slovakiet

Følgende områder i Slovakiet:

in the district of Košice — okolie, the whole municipalities of Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica and Trstené pri Hornáde.

9.   Rumænien

Følgende områder i Rumænien:

Restul judeţului Maramureş care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vişeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borşa,

Comuna Oarţa de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuş,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băseşti,

Localitatea Baia Mare,

Comuna Tăuţii Magherăuş,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băiţa de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăviţa,

Comuna Cupseni,

Comuna Şomcuţa Mare,

Comuna Sacaleşeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireşu Mare,

Comuna Ariniş,

Judeţul Bistrița-Năsăud.

DEL III

1.   Bulgarien

Følgende områder i Bulgarien:

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Montana,

the whole region of Ruse,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Silistra,

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

the whole region of Vidin,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Lovech,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

in the region of Shumen:

in the municipality of Shumen:

Salmanovo,

Radko Dimitrivo,

Vetrishte,

Kostena reka,

Vehtovo,

Ivanski,

Kladenets,

Drumevo,

the whole municipality of Smyadovo,

the whole municipality of Veliki Preslav,

the whole municipality of Varbitsa,

in the region of Varna:

the whole municipality of Dalgopol,

the whole municipality of Provadiya,

in the region of Veliko Tarnovo:

the whole municipality of Svishtov,

the whole municipality of Pavlikeni,

the whole municipality of Polski Trambesh,

the whole municipality of Strajitsa,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

3.   Polen

Følgende områder i Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

Gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga, część gminy Małdyty położona na północny — wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

gminy Czerwińsk nad Wisłą i Naruszewo w powiecie płońskim,

gminy Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

4.   Rumænien

Følgende områder i Rumænien:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din judeţul Maramureş cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vişeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocicoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmaţiei,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânţa,

Comuna Remeti,

Comuna Giuleşti,

Comuna Ocna Şugatag,

Comuna Deseşti,

Comuna Budeşti,

Comuna Băiuţ,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuş,

Comuna Dragomireşti,

Comuna Ieud,

Comuna Saliştea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călineşti,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groşii Ţibileşului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vişeu de Mijloc, comuna Vişeu de Sus,

Localitatea Vişeu de Sus, comuna Vişeu de Sus.

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț.

5.   Slovakiet

Følgende områder i Slovakiet:

the whole district of Trebisov,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.

DEL IV

Italien

Følgende områder i Italien:

tutto il territorio della Sardegna.

«

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

29.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 276/44


AFGØRELSE NR. 1/2019 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET EU-REPUBLIKKEN MOLDOVA I DETTES HANDELSSAMMENSÆTNING

den 4. oktober 2019

om ajourføring af bilag XXVIII-B (Regler for telekommunikationstjenester) til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side [2019/1806]

ASSOCIERINGSUDVALGET HAR —

under henvisning til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side, der blev undertegnet i Bruxelles den 27. juni 2014, særlig artikel 102, 240, 436, 438 og 449, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (»aftalen«) trådte i kraft den 1. juli 2016.

(2)

Republikken Moldova foretager i henhold til aftalens artikel 102 og 240 tilnærmelse af sin lovgivning til de EU-retsakter og internationale instrumenter (»gældende EU-ret«), der er omhandlet i bilag XXVIII-B (Regler for telekommunikationstjenester) til aftalen (»bilag XXVIII-B«).

(3)

Gældende EU-ret, der er omhandlet i bilag XXVIII-B, har udviklet sig siden afslutningen af forhandlingerne om aftalen i juni 2013. Unionen har navnlig vedtaget følgende retsakter, der gennemfører, ændrer, supplerer eller erstatter følgende retsakter, der er anført på listen i bilag XXVIII-B:

i)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 af 25. november 2015 om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (1)

ii)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/276/EU af 2. maj 2014 om ændring af Kommissionens beslutning 2008/411/EF om harmonisering af 3 400-3800 MHz-båndet for jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet (2)

iii)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/752/EU af 11. december 2013 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr og om ophævelse af beslutning 2005/928/EF (3)

iv)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/641/EU af 1. september 2014 om samordnede tekniske vilkår for brug af frekvenser til trådløst PMSE-lydudstyr i Unionen (4)

v)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/702/EU af 7. oktober 2014 om ændring af beslutning 2007/131/EF om at muliggøre samordnet anvendelse i Fællesskabet af frekvensressourcerne til udstyr, der benytter ultrabredbåndsteknologi (5)

vi)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/339 af 8. marts 2016 om harmonisering af frekvensbåndet 2 010-2025 MHz for bærbare eller mobile trådløse videoforbindelser og trådløse kameraer til brug ved programproduktion og ved særlige begivenheder (6)

vii)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/750 af 8. maj 2015 om harmoniseret anvendelse af frekvensbåndet 1452-1492 MHz til jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Unionen (7)

viii)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (8)

ix)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (9)

x)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/806 af 22. maj 2015 om specifikationer for udformningen af EU-tillidsmærket for kvalificerede tillidstjenester (10)

xi)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1505 af 8. september 2015 om fastlæggelse af tekniske specifikationer og formater for positivlister i henhold til artikel 22, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (11)

xii)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1506 af 8. september 2015 om fastlæggelse af specifikationer vedrørende formater for avancerede elektroniske signaturer og avancerede segl, som skal anerkendes af offentlige myndigheder i henhold til artikel 27, stk. 5, og artikel 37, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (12)

xiii)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/650 af 25. april 2016 om fastlæggelse af standarder for sikkerhedsvurdering af kvalificerede signatur- og seglgenereringssystemer, jf. artikel 30, stk. 3, og artikel 39, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (13)

xiv)

Kommissionens afgørelse 2010/267/EU af 6. maj 2010 om harmoniserede tekniske vilkår for anvendelse af 790-862 MHz-båndet til landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Den Europæiske Union (14)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU af 18. april 2011 om ændring af beslutning 2009/766/EF om harmonisering af 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere fælleseuropæiske elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet (15)

Kommissionens beslutning 2009/766/EF af 16. oktober 2009 om harmonisering af 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere fælleseuropæiske elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet (16), som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU

xv)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/688/EU af 5. november 2012 om harmoniseret anvendelse af frekvensbåndene 1 920-1980 MHz og 2 110-2 170 MHz til jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Unionen (17)

xvi)

Kommissionens beslutning 2008/477/EF af 13. juni 2008 om harmonisering af 2 500-2 690 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet (18)

xvii)

Kommissionens beslutning 2008/411/EF af 21. maj 2008 om harmonisering af 3 400-3 800 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet (19)

xviii)

Kommissionens beslutning 2008/671/EF af 5. august 2008 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i frekvensbåndet 5 875-5 905 MHz til sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer (ITS) (20)

xix)

Kommissionens beslutning 2007/344/EF af 16. maj 2007 om ensartet fremlæggelse af oplysninger om brugen af frekvenser i Fællesskabet (21)

xx)

Kommissionens beslutning 2007/90/EF af 12. februar 2007 om ændring af beslutning 2005/513/EF om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i 5 GHz-båndet med sigte på indførelse af trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokalnet (WAS/RLANs) (22)

xxi)

Kommissionens beslutning 2005/513/EF af 11. juli 2005 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i 5 GHz-båndet med sigte på indførelse af trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokalnet (WAS/RLANs) (23)

xxii)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/829/EU af 8. december 2011 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr (24)

xxiii)

Kommissionens afgørelse 2010/368/EU af 30. juni 2010 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr (25)

xxiv)

Kommissionens beslutning 2009/381/EF af 13. maj 2009 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr (26)

xxv)

Kommissionens beslutning 2008/432/EF af 23. maj 2008 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr (27)

xxvi)

Kommissionens beslutning 2006/771/EF af 9. november 2006 om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr (28)

xxvii)

Kommissionens afgørelse 2010/166/EU af 19. marts 2010 om samordnede brugsvilkår for frekvenser til mobilkommunikationstjenester om bord på skibe (MCV-tjenester) i EU (29)

xxviii)

Kommissionens beslutning 2006/804/EF af 23. november 2006 om samordning af frekvensressourcer til RFID-udstyr til trådløs identifikation, som anvender UHF-båndet (30)

xxix)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/485/EU af 29. juli 2011 om ændring af beslutning 2005/50/EF om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet (31)

xxx)

Kommissionens beslutning 2005/50/EF af 17. januar 2005 om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet (32)

xxxi)

Kommissionens beslutning af 2004/545/EF 8. juli 2004 om harmonisering af radiofrekvenser i 79 GHz-området til brug for kortdistanceradarudstyr til biler i Fællesskabet (33)

xxxii)

Kommissionens beslutning 2009/343/EF af 21. april 2009 om ændring af beslutning 2007/131/EF om at muliggøre samordnet anvendelse i Fællesskabet af frekvensressourcerne til udstyr, der benytter ultrabredbåndsteknologi (34)

xxxiii)

Kommissionens beslutning 2007/131/EF af 21. februar 2007 om at muliggøre samordnet anvendelse i Fællesskabet af frekvensressourcerne til udstyr, der benytter ultrabredbåndsteknologi (35)

xxxiv)

Kommissionens beslutning 2007/98/EF af 14. februar 2007 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i 2 GHz-båndet med sigte på indførelse af systemer, som leverer mobile satellittjenester (36)

xxxv)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/654/EU af 12. november 2013 om ændring af beslutning 2008/294/EF med henblik på at inkludere yderligere adgangsteknologier og frekvensbånd til mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) (37)

xxxvi)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/37/EU af 26. juni 2013 om ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (38)

(4)

Republikken Moldova fortsætter processen med at tilnærme sin lovgivning til gældende EU-ret i overensstemmelse med de frister og prioriteringer, der er fastsat i bilag XXVIII-B. For at sikre reel indbyrdes tilnærmelse af Republikken Moldovas lovgivning til EU-retten bør de retsakter, der er opført på listen i betragtning 3, tilføjes på listen i bilag XXVIII-B, og visse tidsfrister bør ændres for at tage hensyn til de fremskridt, der er gjort til dato af Republikken Moldova i forbindelse med denne tilnærmelse, jf. artikel 449 i aftalen.

(5)

I artikel 436, stk. 3, i aftalen fastsættes det, at Associeringsrådet EU-Republikken Moldova (»Associeringsrådet«) tillægges beføjelse til at ajourføre eller ændre bilagene til aftalen.

(6)

I henhold til aftalens artikel 438, stk. 2, kan Associeringsrådet delegere enhver af sine beføjelser til associeringsudvalget, herunder beføjelsen til at træffe bindende afgørelser.

(7)

Ved afgørelse nr. 3/2014 (39) delegerede Associeringsrådet beføjelse til at ajourføre eller ændre bilagene til aftalen, bl.a. med hensyn til kapitel 6 (Etablering, handel med tjenesteydelser og elektronisk handel) i afsnit V (Handel og handelsrelaterede anliggender), til associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, for så vidt der ikke findes særlige bestemmelser i kapitel 6 vedrørende ajourføring eller ændring af de pågældende bilag. Kapitel 6 indeholder ingen specifikke bestemmelser vedrørende ajourføring eller ændring af bilagene.

(8)

Bilag XXVIII-B bør derfor ajourføres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag XXVIII-B (Regler for telekommunikationstjenester) til aftalen erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Chişinău, den 4. oktober 2019.

For associeringsudvalget i dettes ndelssammensætning

I. COSTACHI

Formand

A. FERNÁNDEZ DÍEZ C. CEBAN

Sekretærer


(1)  EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1.

(2)  EUT L 139 af 14.5.2014, s. 18.

(3)  EUT L 334 af 13.12.2013, s. 17.

(4)  EUT L 263 af 3.9.2014, s. 29.

(5)  EUT L 293 af 9.10.2014, s. 48.

(6)  EUT L 63 af 10.3.2016, s. 5.

(7)  EUT L 119 af 12.5.2015, s. 27.

(8)  EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62.

(9)  EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73.

(10)  EUT L 128 af 23.5.2015, s. 13.

(11)  EUT L 235 af 9.9.2015, s. 26.

(12)  EUT L 235 af 9.9.2015, s. 37.

(13)  EUT L 109 af 26.4.2016, s. 40.

(14)  EUT L 117 af 11.5.2010, s. 95.

(15)  EUT L 106 af 27.4.2011, s. 9.

(16)  EUT L 274 af 20.10.2009, s. 32.

(17)  EUT L 307 af 7.11.2012, s. 84.

(18)  EUT L 163 af 24.6.2008, s. 37.

(19)  EUT L 144 af 4.6.2008, s. 77.

(20)  EUT L 220 af 15.8.2008, s. 24.

(21)  EUT L 129 af 13.2.2007, s. 67.

(22)  EUT L 41 af 13.2.2007, s. 10.

(23)  EUT L 187 af 19.7.2005, s. 22.

(24)  EUT L 329 af 13.12.2011, s. 10.

(25)  EUT L 166 af 1.7.2010, s. 33.

(26)  EUT L 119 af 14.5.2009, s. 32.

(27)  EUT L 151 af 11.6.2008, s. 49.

(28)  EUT L 312 af 11.11.2006, s. 66.

(29)  EUT L 72 af 20.3.2010, s. 38.

(30)  EUT L 329 af 25.11.2006, s. 64.

(31)  EUT L 198 af 30.7.2011, s. 71.

(32)  EUT L 21 af 25.1.2005, s. 15.

(33)  EUT L 241 af 13.7.2004, s. 66.

(34)  EUT L 105 af 25.4.2009, s. 9.

(35)  EUT L 55 af 23.2.2007, s. 33.

(36)  EUT L 43 af 15.2.2007, s. 32.

(37)  EUT L 303 af 14.11.2013, s. 48.

(38)  EUT L 175 af 27.6.2013, s. 1.

(39)  Afgørelse nr. 3/2014 vedtaget af Associeringsrådet EU-Republikken Moldova af 16. december 2014 om delegering af visse af associeringsrådets beføjelser til associeringsudvalget i dettes handelssammensætning (EUT L 110 af 29.4.2015, s. 40).


BILAG

»BILAG XXVIII-B

REGLER FOR TELEKOMMUNIKATIONSTJENESTER

Republikken Moldova forpligter sig til gradvis at tilnærme sin lovgivning til følgende EU-retsakter og internationale instrumenter inden for de fastsatte frister.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009

Følgende bestemmelser i direktiv 2002/21/EF finder anvendelse:

styrke den nationale kommunikationstilsynsmyndigheds uafhængighed og administrative kapacitet inden for elektronisk kommunikation

etablere offentlige høringsprocedurer for nye lovgivningstiltag

etablere effektive mekanismer for appel af afgørelser truffet af den nationale kommunikationstilsynsmyndighed inden for elektronisk kommunikation og

definere relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt forhåndsregulering, og analysere disse markeder med henblik på at fastslå, om der her kan konstateres en stærk markedsposition.

Tidsplan: Disse bestemmelser i direktiv 2002/21/EF gennemføres senest et år og seks måneder efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009

Følgende bestemmelser i direktiv 2002/20/EF finder anvendelse:

gennemføre regulering af generelle tilladelser og begrænse behovet for individuelle tilladelser til specifikke, behørigt begrundede tilfælde.

Tidsplan: Disse bestemmelser i direktiv 2002/20/EF gennemføres senest to år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF

På basis af den markedsanalyse, der er foretaget i overensstemmelse med rammedirektivet, pålægger den nationale kommunikationstilsynsmyndighed inden for elektronisk kommunikation de økonomiske aktører, der konstateres at have en stærk markedsposition på de relevante markeder, forpligtelser med hensyn til:

adgang til og brug af specifikke netfaciliteter

priskontrol for adgangs- og samtrafikgebyrer, herunder forpligtelser vedrørende omkostningsbaserede priser og

transparens, ikke-diskriminering og regnskabsmæssig opsplitning.

Tidsplan: Disse bestemmelser i direktiv 2002/19/EF gennemføres senest et år og seks måneder efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (forsyningspligtdirektivet), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120

Følgende bestemmelser i direktiv 2002/22/EF finder anvendelse:

gennemføre regulering af forsyningspligt, herunder etablere omkostnings- og finansieringsmekanismer og

sikre respekten for brugernes interesser og rettigheder, især ved indførelsen af nummerportabilitet og af det fælleseuropæiske alarmnummer 112.

Tidsplan: Disse bestemmelser i direktiv 2002/22/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 af 25. november 2015 om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen

Tidsplan: Bestemmelserne i forordning (EU) 2015/2120 gennemføres senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens direktiv 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Tidsplan: De foranstaltninger, der vedtages i medfør af direktiv 2002/77/EF, gennemføres senest et år og seks måneder efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF

Følgende bestemmelser i direktiv 2002/58/EF finder anvendelse:

gennemføre regulering for at sikre beskyttelse af grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, og navnlig retten til privatlivets fred, i forbindelse med behandling af personoplysninger i den elektroniske kommunikationssektor og sikre fri bevægelighed af sådanne oplysninger og af elektronisk kommunikationsudstyr og -tjenester.

Tidsplan: Disse bestemmelser i direktiv 2002/58/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen)

Følgende bestemmelser i beslutning nr. 676/2002/EF finder anvendelse:

vedtage politikker og regulering, der kan sikre ensartet adgang til og effektiv udnyttelse af frekvensressourcerne.

Tidsplan: De foranstaltninger, der vedtages i medfør af beslutning nr. 676/2002/EF, gennemføres senest to år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens afgørelse 2010/267/EU af 6. maj 2010 om harmoniserede tekniske vilkår for anvendelse af 790-862 MHz-båndet til landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Den Europæiske Union

Tidsplan: Bestemmelserne i afgørelse 2010/267/EU gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU af 18. april 2011 om ændring af beslutning 2009/766/EF om harmonisering af 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere fælleseuropæiske elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet

Tidsplan: Bestemmelserne i gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens beslutning 2009/766/EF af 16. oktober 2009 om harmonisering af 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere fælleseuropæiske elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU

Tidsplan: Bestemmelserne i beslutning 2009/766/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/688/EU af 5. november 2012 om harmoniseret anvendelse af frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz til jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Unionen

Tidsplan: Bestemmelserne i gennemførelsesafgørelse 2012/688/EU gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens beslutning 2008/477/EF af 13. juni 2008 om harmonisering af 2500-2690 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet

Tidsplan: Bestemmelserne i beslutning 2008/477/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/276/EU af 2. maj 2014 om ændring af Kommissionens beslutning 2008/411/EF om harmonisering af 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet

Tidsplan: Bestemmelserne i gennemførelsesafgørelse 2014/276/EU gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens beslutning 2008/411/EF af 21. maj 2008 om harmonisering af 3 400-3 800 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere fælleseuropæiske elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/276/EU

Tidsplan: Bestemmelserne i beslutning 2008/411/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens beslutning 2008/671/EF af 5. august 2008 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i frekvensbåndet 5875-5905 MHz til sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer (ITS)

Tidsplan: Bestemmelserne i beslutning 2008/671/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens beslutning 2007/344/EF af 16. maj 2007 om ensartet fremlæggelse af oplysninger om brugen af frekvenser i Fællesskabet

Tidsplan: Bestemmelserne i beslutning 2007/344/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens beslutning 2007/90/EF af 12. februar 2007 om ændring af beslutning 2005/513/EF om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i 5 GHz-båndet med sigte på indførelse af trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokalnet (WAS/RLANs)

Tidsplan: Bestemmelserne i beslutning 2007/90/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens beslutning 2005/513/EF af 11. juli 2005 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i 5 GHz-båndet med sigte på indførelse af trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokalnet (WAS/RLANs), som ændret ved Kommissionens beslutning 2007/90/EF

Tidsplan: Bestemmelserne i beslutning 2005/513/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/752/EU af 11. december 2013 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr og om ophævelse af beslutning 2005/928/EF

Tidsplan: Bestemmelserne i gennemførelsesafgørelse 2013/752/EU gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens afgørelse 2011/829/EU af 8. december 2011 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr

Tidsplan: Bestemmelserne i gennemførelsesafgørelse 2011/829/EU gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens afgørelse 2010/368/EU af 30. juni 2010 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr

Tidsplan: Bestemmelserne i afgørelse 2010/368/EU gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens beslutning 2009/381/EF af 13. maj 2009 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr

Tidsplan: Bestemmelserne i beslutning 2009/381/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens beslutning 2008/432/EF af 23. maj 2008 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr

Tidsplan: Bestemmelserne i beslutning 2008/432/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens beslutning 2006/771/EF af 9. november 2006 om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/752/EU, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/829/EU, Kommissionens afgørelse 2010/368/EU, Kommissionens beslutning 2009/381/EF og Kommissionens beslutning 2008/432/EF

Tidsplan: Bestemmelserne i beslutning 2006/771/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens afgørelse 2010/166/EU af 19. marts 2010 om samordnede brugsvilkår for frekvenser til mobilkommunikationstjenester om bord på skibe (MCV-tjenester) i EU

Tidsplan: Bestemmelserne i afgørelse 2010/166/EU gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/641/EU af 1. september 2014 om samordnede tekniske vilkår for brug af frekvenser til trådløst PMSE-lydudstyr i Unionen

Tidsplan: Bestemmelserne i gennemførelsesafgørelse 2014/641/EU gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens beslutning 2006/804/EF af 23. november 2006 om samordning af frekvensressourcer til RFID-udstyr til trådløs identifikation, som anvender UHF-båndet

Tidsplan: Bestemmelserne i beslutning 2006/804/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/485/EU af 29. juli 2011 om ændring af beslutning 2005/50/EF om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet

Tidsplan: Bestemmelserne i gennemførelsesafgørelse 2011/485/EU gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens beslutning 2005/50/EF af 17. januar 2005 om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til biler i Fællesskabet, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/485/EU

Tidsplan: Bestemmelserne i beslutning 2005/50/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens beslutning af 2004/545/EF 8. juli 2004 om harmonisering af radiofrekvenser i 79 GHz-området til brug for kortdistanceradarudstyr til biler i Fællesskabet

Tidsplan: Bestemmelserne i beslutning 2004/545/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/702/EU af 7. oktober 2014 om ændring af beslutning 2007/131/EF om at muliggøre samordnet anvendelse i Fællesskabet af frekvensressourcerne til udstyr, der benytter ultrabredbåndsteknologi

Tidsplan: Bestemmelserne i gennemførelsesafgørelse 2014/702/EU gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens beslutning 2009/343/EF af 21. april 2009 om ændring af beslutning 2007/131/EF om at muliggøre samordnet anvendelse i Fællesskabet af frekvensressourcerne til udstyr, der benytter ultrabredbåndsteknologi

Tidsplan: Bestemmelserne i beslutning 2009/343/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens beslutning 2007/131/EF af 21. februar 2007 om at muliggøre samordnet anvendelse i Fællesskabet af frekvensressourcerne til udstyr, der benytter ultrabredsbåndsteknologi, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/702/EU og Kommissionens beslutning 2009/343/EF

Tidsplan: Bestemmelserne i beslutning 2007/131/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens beslutning 2007/98/EF af 14. februar 2007 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i 2 GHz-båndet med sigte på indførelse af systemer, som leverer mobile satellittjenester

Tidsplan: Bestemmelserne i beslutning 2007/98/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/339 af 8. marts 2016 om harmonisering af frekvensbåndet 2 010-2 025 MHz for bærbare eller mobile trådløse videoforbindelser og trådløse kameraer til brug ved programproduktion og ved særlige begivenheder

Tidsplan: Bestemmelserne i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/339 gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/750 af 8. maj 2015 om harmoniseret anvendelse af frekvensbåndet 1 452-1 492 MHz til jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Unionen

Tidsplan: Bestemmelserne i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/750 gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/654/EU af 12. november 2013 om ændring af beslutning 2008/294/EF med henblik på at inkludere yderligere adgangsteknologier og frekvensbånd til mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester)

Tidsplan: Bestemmelserne i gennemførelsesafgørelse 2013/654/EU gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens beslutning 2008/294/EF af 7. april 2008 om samordnede brugsvilkår for frekvenser til mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) i Fællesskabet, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/654/EU

Tidsplan: De foranstaltninger, der vedtages i medfør af beslutning 2008/294/EF, gennemføres senest to år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF.

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2014/53/EU gennemføres senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (»direktivet om elektronisk handel«)

Følgende bestemmelser i direktiv 2000/31/EF finder anvendelse:

fremme af udviklingen af e-handel

fjernelse af hindringer for den grænseoverskridende levering af informationssamfundstjenester

tilvejebringelse af retssikkerhed for leverandører af informationssamfundstjenester og

harmonisering af begrænsningerne af formidleransvaret for tjenesteydere med hensyn til ren videreformidling (»mere conduit«), caching og oplagring (»hosting«).

Tidsplan: Disse bestemmelser i direktiv 2000/31/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/37/EU

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2003/98/EF gennemføres senest to år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/37/EU af 26. juni 2013 om ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2013/37/EU gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF

Tidsplan: Bestemmelserne i forordning (EU) nr. 910/2014 gennemføres senest seks år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/806 af 22. maj 2015 om specifikationer for udformningen af EU-tillidsmærket for kvalificerede tillidstjenester

Tidsplan: Bestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2015/806 gennemføres senest seks år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1505 af 8. september 2015 om fastlæggelse af tekniske specifikationer og formater for positivlister i henhold til artikel 22, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked

Tidsplan: Bestemmelserne i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1505 gennemføres senest seks år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1506 af 8. september 2015 om fastlæggelse af specifikationer vedrørende formater for avancerede elektroniske signaturer og avancerede segl, som skal anerkendes af offentlige myndigheder i henhold til artikel 27, stk. 5, og artikel 37, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked

Tidsplan: Bestemmelserne i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1506 gennemføres senest seks år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/650 af 25. april 2016 om fastlæggelse af standarder for sikkerhedsvurdering af kvalificerede signatur- og seglgenereringssystemer, jf. artikel 30, stk. 3, og artikel 39, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked

Tidsplan: Bestemmelserne i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/650 gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

«

29.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 276/56


AFGØRELSE NR. 2/2019 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET EU-REPUBLIKKEN MOLDOVA I DETTES HANDELSSAMMENSÆTNING

den 4. oktober 2019

om ajourføring af bilag XXVIII-D til (Regler for international søtransport) associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side 2019/1807

ASSOCIERINGSUDVALGET HAR,

under henvisning til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side, der blev undertegnet i Bruxelles den 27. juni 2014, særlig artikel 85, 253, 436, 438 og 449, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (»aftalen«) trådte i kraft den 1. juli 2016.

(2)

Republikken Moldova foretager i henhold til aftalen artikel 85 og 253 tilnærmelse af sin lovgivning til de EU-retsakter og internationale instrumenter (»gældende EU-ret«), der er omhandlet i bilag XXVIII-D (Regler for international søtransport) til aftalen (»Bilag XXVIII-D«).

(3)

Gældende EU-ret, der er omhandlet i bilag XXVIII-D, har udviklet sig siden afslutningen af forhandlingerne om aftalen i juni 2013. Unionen har navnlig vedtaget følgende retsakter, der gennemfører, ændrer, supplerer eller erstatter de retsakter, der er omhandlet i bilag XXVIII-D:

i)

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/111/EU af 17. december 2014 om ændring af direktiv 2009/15/EF for så vidt angår Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) vedtagelse af bestemte koder og dertil knyttede ændringer af visse konventioner og protokoller (1)

ii)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1355/2014 af 17. december 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) vedtagelse af bestemte koder og dertil knyttede ændringer af visse konventioner og protokoller (2)

iii)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF (3)

iv)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 af 29. april 2015 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF (4)

v)

Kommissionens direktiv 2014/100/EU af 28. oktober 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet (5)

vi)

Kommissionens direktiv (EU) 2016/844 af 27. maj 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (6) og berigtigelse til Kommissionens direktiv (EU) 2016/844 af 27. maj 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (7)

vii)

Kommissionens direktiv (EU) 2015/2087 af 18. november 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe (8)

viii)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/38/EU af 12. august 2013 om ændring af direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol (9)

ix)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF (10)

x)

Kommissionens forordning (EU) nr. 428/2010 af 20. maj 2010 om gennemførelse af artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF for så vidt angår udvidede inspektioner af skibe (11)

xi)

Kommissionens forordning (EU) nr. 801/2010 af 13. september 2010 om gennemførelse af artikel 10, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF for så vidt angår flagstatskriterierne (12)

xii)

Kommissionens forordning (EU) nr. 802/2010 af 13. september 2010 om gennemførelse af artikel 10, stk. 3, og artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF for så vidt angår rederiets præstationer, ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1205/2012 (13)

xiii)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/17/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet (14)

xiv)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/18/EF af 23. april 2009 om de grundlæggende principper for undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren og om ændring af Rådets direktiv 1999/35/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF (15)

xv)

Kommissionens direktiv 2011/15/EU af 23. februar 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet (16)

xvi)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1286/2011 af 9. december 2011 om vedtagelse af en fælles metodologi for undersøgelse af ulykker og hændelser til søs udarbejdet i medfør af artikel 5, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/18/EF (17)

xvii)

Kommissionens forordning (EF) nr. 540/2008 af 16. juni 2008 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet, for så vidt angår formularernes udformning (18)

xviii)

Kommissionens direktiv 2010/36/EU af 1. juni 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (19)

xix)

Kommissionens Direktiv 2005/12/EF af 18. februar 2005 om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/25/EF om særlige stabilitetskrav til ro-ro-passagerskibe (20)

xx)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 530/2012 af 13. juni 2012 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog (21)

xxi)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/35/EU af 21. november 2012 om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (22)

xxii)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF af 5. november 2002 om ændring af direktiverne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe (23)

xxiii)

Kommissionens direktiv 2007/71/EF af 13. december 2007 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe (24)

xxiv)

Kommissionens forordning (EF) nr. 536/2008 den 13. juni 2008 om gennemførelse af artikel 6, stk. 3, og artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 782/2003 om forbud mod organiske tinforbindelser på skibe og om ændring af denne forordning (25)

xxv)

Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Association (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF (26)

(4)

Republikken Moldova fortsætter processen med at tilnærme sin lovgivning til gældende EU-ret i overensstemmelse med de frister og prioriteringer, der er fastsat i bilag XXVIII-D. For at sikre reel indbyrdes tilnærmelse af Republikken Moldovas lovgivning til EU-retten bør de retsakter, der er opført på listen i betragtning 3, tilføjes på listen i bilag XXVIII-D, og visse tidsfrister bør ændres for at tage hensyn til de fremskridt, der er gjort til dato af Republikken Moldova i forbindelse med denne tilnærmelse, jf. artikel 449 i aftalen.

(5)

I artikel 436, stk. 3, i aftalen fastsættes det, at Associeringsrådet EU-Republikken Moldova (»associeringsrådet«) tillægges beføjelse til at ajourføre eller ændre bilagene til aftalen.

(6)

I henhold til aftalens artikel 438, stk. 2, kan associeringsrådet delegere enhver af sine beføjelser til associeringsudvalget, herunder beføjelsen til at træffe bindende afgørelser.

(7)

Ved afgørelse nr. 3/2014 (27) delegerede associeringsrådet beføjelse til at ajourføre eller ændre bilagene til aftalen, bl.a. med hensyn til kapitel 6 (Etablering, handel med tjenesteydelser og elektronisk handel) i afsnit V (Handel og handelsrelaterede anliggender), til associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, for så vidt der ikke findes særlige bestemmelser i kapitel 6 vedrørende ajourføring eller ændring af de pågældende bilag. Kapitel 6 indeholder ingen specifikke bestemmelser vedrørende ajourføring eller ændring af bilagene.

(8)

Bilag XXVIII-D bør derfor ajourføres i overensstemmelse hermed,

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag XXVIII-D (Regler for international søtransport) til aftalen erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Chişinău, den 4. oktober 2019.

For associeringsudvalget i dettes handelssammensætning

I. COSTACHI

Formand

A. FERNÁNDEZ DÍEZ C.CEBAN

Sekretærer


(1)  EUT L 366 af 20.12.2014, s. 83.

(2)  EUT L 365 af 19.12.2014, s. 82.

(3)  EUT L 257 af 28.8.2014, s. 146.

(4)  EUT L 123 af 19.5.2015, s. 55.

(5)  EUT L 308 af 29.10.2014, s. 82.

(6)  EUT L 141 af 28.5.2016, s. 51.

(7)  EUT L 193 af 19.7.2016, s. 117.

(8)  EUT L 302 af 19.11.2015, s. 99.

(9)  EUT L 218 af 14.8.2013, s. 1.

(10)  EUT L 330 af 10.12.2013, s. 1.

(11)  EUT L 125 af 21.5.2010, s. 2.

(12)  EUT L 241 af 14.9.2010, s. 1.

(13)  EUT L 241 af 14.9.2010, s. 4.

(14)  EUT L 131 af 28.5.2009, s. 101.

(15)  EUT L 131 af 28.5.2009, s. 114.

(16)  EUT L 49 af 24.2.2011, s. 33.

(17)  EUT L 328 af 10.12.2011, s. 36.

(18)  EUT L 157 af 17.6.2008, s. 15.

(19)  EUT L 162 af 29.6.2010, s. 1.

(20)  EUT L 48 af 19.2.2005, s. 19.

(21)  EUT L 172 af 30.6.2012, s. 3.

(22)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 78.

(23)  EFT L 324 af 29.11.2002, s. 53.

(24)  EUT L 329 af 14.12.2007, s. 33.

(25)  EUT L 156 af 14.6.2008, s. 10.

(26)  EUT L 124 af 20.5.2009, s. 30.

(27)  Afgørelse nr. 3/2014 vedtaget af Associeringsrådet EU-Republikken Moldova af 16. december 2014 om delegering af visse af associeringsrådets beføjelser til associeringsudvalget i dettes handelssammensætning (EUT L 110 af 29.4.2015, s. 40).


BILAG

«Bilag XXVIII-D

REGLER FOR INTERNATIONAL SØTRANSPORT

Republikken Moldova forpligter sig til gradvis at tilnærme sin lovgivning til følgende EU-retsakter og internationale instrumenter inden for de fastsatte frister.

Maritim sikkerhed — flagstat/klassifikationsselskaber

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/111/EU af 17. december 2014 om ændring af direktiv 2009/15/EF for så vidt angår Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) vedtagelse af bestemte koder og dertil knyttede ændringer af visse konventioner og protokoller

Tidsplan: Bestemmelserne i gennemførelsesdirektiv 2014/111/EU gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/111/EU

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2009/15/EF gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1355/2014 af 17. december 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) vedtagelse af bestemte koder og dertil knyttede ændringer af visse konventioner og protokoller

Tidsplan: Bestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1355/2014 gennemføres fem seks år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1355/2014

Tidsplan: Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 391/2009 gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Flagstat

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/21/EF af 23. april 2009 om opfyldelse af kravene til flagstater

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2009/21/EF gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Havnestatskontrol

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/38/EU af 12. august 2013 om ændring af direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2013/38/EU gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 af 29. april 2015 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF

Tidsplan: Bestemmelserne i forordning (EU) 2015/757 gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF

Tidsplan: Bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1257/2013 gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens forordning (EU) nr. 428/2010 af 20. maj 2010 om gennemførelse af artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF for så vidt angår udvidede inspektioner af skibe

Tidsplan: Bestemmelserne i forordning (EU) nr. 428/2010 gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens forordning (EU) nr. 801/2010 af 13. september 2010 om gennemførelse af artikel 10, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF for så vidt angår flagstatskriterierne

Tidsplan: Bestemmelserne i forordning (EU) nr. 801/2010 gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens forordning (EU) nr. 802/2010 af 13. september 2010 om gennemførelse af artikel 10, stk. 3, og artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF for så vidt angår rederiets præstationer, ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1205/2012

Tidsplan: Bestemmelserne i forordning (EU) nr. 802/2010 gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatsskontrol, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/38/EU, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013, og gennemført ved Kommissionens forordning (EU) nr. 428/2010, Kommissionens forordning (EU) nr. 801/2010 og Kommissionens forordning (EU) nr. 802/2010

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2009/16/EF gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Fartøjstrafikovervågning

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/17/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2009/17/EF gennemføres senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens direktiv 2011/15/EU af 23. februar 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2011/15/EU gennemføres senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens direktiv 2014/100/EU af 28. oktober 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2014/100/EU gennemføres senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/17/EF, Kommissionens direktiv 2011/15/EU og Kommissionens direktiv 2014/100/EU

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2002/59/EF gennemføres senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

Undersøgelse af ulykker

Rådets direktiv 1999/35/EF af 29. april 1999 om ordning med obligatoriske syn med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer, som ændret Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/18/EF

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 1999/35/EF gennemføres senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens forordning (EU) nr. 1286/2011 af 9. december 2011 om vedtagelse af en fælles metodologi for undersøgelse af ulykker og hændelser til søs udarbejdet i medfør af artikel 5, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/18/EF

Tidsplan: Bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1286/2011 gennemføres senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/18/EF af 23. april 2009 om de grundlæggende principper for undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren og om ændring af Rådets direktiv 1999/35/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2009/18/EF gennemføres senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

Transportørers erstatningsansvar under transport af passagerer

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

Tidsplan: Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 392/2009 gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens forordning (EF) nr. 540/2008 af 16. juni 2008 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet, for så vidt angår formularernes udformning

Tidsplan: Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 540/2008 gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 af 15. februar 2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3051/95, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 540/2008

Tidsplan: Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 336/2006 gennemføres senest to år efter denne aftales ikrafttræden.

Tekniske og driftsmæssige regler

Skibsudstyr

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF.

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2014/90/EU gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Passagerskibe

Kommissionens direktiv 2010/36/EU af 1. juni 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2010/36/EU gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF af 6. maj 2009 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe, som ændret Kommissionens direktiv 2010/36/EU og Kommissionens direktiv (EU) 2016/844

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2009/45/EF gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens direktiv (EU) 2016/844 af 27. maj 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv (EU) 2016/844 gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Rådets direktiv 1999/35/EF af 29. april 1999 om en ordning med obligatoriske syn med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 1999/35/EF gennemføres senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens Direktiv 2005/12/EF af 18. februar 2005 om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/25/EF om særlige stabilitetskrav til ro-ro-passagerskibe

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2005/12/EF gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/25/EF af 14. april 2003 om særlige stabilitetskrav til ro-ro-passagerskibe, som ændret Kommissionens direktiv 2005/12/EF

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2003/25/EF gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Olietankskibe

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 530/2012 af 13. juni 2012 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog

Tidsplan: Bestemmelserne i forordning (EU) nr. 530/2012 gennemføres senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

Bulkskibe

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/96/EF af 4. december 2001 om harmoniserede krav til og procedurer for sikker lastning og losning af bulkskibe

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2001/96/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Besætning

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/35/EU af 21. november 2012 om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2012/35/EU gennemføres senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/35/EU

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2008/106/EF gennemføres senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

Miljø

Kommissionens direktiv 2007/71/EF af 13. december 2007 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2007/71/EF gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens direktiv (EU) 2015/2087 af 18. november 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv (EU) 2015/2087 gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe, som ændret ved Kommissionens direktiv 2007/71/EF og Kommissionens direktiv (EU) 2015/2087

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2000/59/EF gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF af 5. november 2002 om ændring af direktiverne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2002/84/EF gennemføres senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Kommissionens forordning (EF) nr. 536/2008 den 13. juni 2008 om gennemførelse af artikel 6, stk. 3, og artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 782/2003 om forbud mod organiske tinforbindelser på skibe og om ændring af denne forordning

Tidsplan: Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 536/2008 gennemføres senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 782/2003 af 14. april 2003 om forbud mod organiske tinforbindelser på skibe, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 536/2008

Tidsplan: Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 782/2003 gennemføres senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

Tekniske betingelser

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU af 20. oktober 2010 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2010/65/EU gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Sociale vilkår

Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 92/29/EØF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Rådets direktiv 1999/63/EF af 21. juni 1999 om gennemførelse af den aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende, som er indgået mellem European Community Shipowners' Association (ECSA) og Federation of Transport Workers' Unions in the European Union (FST) — Bilag: Europæisk aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende og ændret ved Rådets direktiv 2009/13/EF

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 1999/63/EF gennemføres senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Association (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF gennemføres senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/95/EF af 13. december 1999 om håndhævelse af bestemmelserne om søfarendes arbejdstid på skibe, der anløber Fællesskabets havne

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 1999/95/EF gennemføres senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Søfartssikkerhed

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring

Tidsplan: Bestemmelserne i direktiv 2005/65/EF, med undtagelse af bestemmelserne vedrørende Kommissionens inspektioner, gennemføres senest to år efter denne aftales ikrafttræden.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter

Tidsplan: Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 725/2004, med undtagelse af bestemmelserne vedrørende Kommissionens inspektioner, gennemføres senest to år efter denne aftales ikrafttræden.

»