ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 272

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
25. oktober 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets Forordning (EU) 2019/1777 af 24. oktober 2019 om ændring af forordning (EU) 2015/1755 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi

1

 

*

Rådets Forordning (EU) 2019/1778 af 24. august 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1284/2009 om visse særlige restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea

3

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/1779 af 24. oktober 2019 om gennemførelse af forordning (EU) 2015/1755 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi

5

 

*

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780 af 23. september 2019 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige udbud og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 (e-formularer) ( 1 )

7

 

*

Kommissionens Forordning (EU) 2019/1781 af 1. oktober 2019 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af elmotorer og frekvensomformere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, om ændring af forordning (EF) nr. 641/2009 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af eksterne vådløbercirkulationspumper og produktintegrerede vådløbercirkulationspumper og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 640/2009 ( 1 )

74

 

*

Kommissionens Forordning (EU) 2019/1782 af 1. oktober 2019 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af eksterne strømforsyninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF og om ophævelse af Kommissionen forordning (EF) nr. 278/2009 ( 1 )

95

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/1783 af 1. oktober 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 548/2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår små, mellemstore og store effekttransformere ( 1 )

107

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/1784 af 1. oktober 2019 om fastsættelse af krav til miljøvenligt design af svejseudstyr i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF ( 1 )

121

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1785 af 18. oktober 2019 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Ragusano (BOB))

136

 

*

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1786 af 23. oktober 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

137

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787 af 24. oktober 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima ( 1 )

140

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1788 af 24. oktober 2019 om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/1763 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi

147

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1789 af 24. oktober 2019 om ændring af afgørelse 2010/573/FUSP om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrienområdet i Republikken Moldova

150

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1790 af 24. oktober 2019 om ændring af afgørelse 2010/638/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea

152

 

 

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

 

*

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets afgørelse af 19. juni 2019 om interne regler vedrørende begrænsning af visse rettigheder for registrerede i forbindelse med behandling af personoplysninger inden for rammerne af EFSA's funktionsmåde

154

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

25.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 272/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1777

af 24. oktober 2019

om ændring af forordning (EU) 2015/1755 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til afgørelse (FUSP) 2015/1763 af 1. oktober 2015 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) 2015/1755 (2) får visse foranstaltninger i afgørelse (FUSP) 2015/1763 virkning.

(2)

Den 24. oktober 2019 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2019/1788 (3), som ændrede afgørelse (FUSP) 2015/1763 ved at indsætte en artikel om Rådets og den højtstående repræsentants behandling af personoplysninger.

(3)

Med henblik på gennemførelsen af forordning (EU) 2015/1755 og for at sikre størst mulig retssikkerhed i Unionen bør navne på og andre relevante oplysninger om de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer indefryses i overensstemmelse med nævnte forordning, offentliggøres. Enhver behandling af personoplysninger skal være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (4) og (EU) 2018/1725 (5).

(4)

Forordning (EU) 2015/1755 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Følgende artikel indsættes i forordning (EU) 2015/1755:

»Artikel 15a

1.   Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) kan behandle personoplysninger med henblik på at udføre deres opgaver i henhold til denne forordning. Disse opgaver omfatter:

a)

for så vidt angår Rådet udarbejdelse og foretagelse af ændringer af bilag I

b)

for så vidt angår den højtstående repræsentant udarbejdelse af ændringer af bilag I

c)

for så vidt angår Kommissionen:

i)

tilføjelse af indholdet af bilag I til den elektronisk konsoliderede liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af Unionens restriktive foranstaltninger, og til det interaktive sanktionskort, som begge er offentligt tilgængelige

ii)

behandling af oplysninger om virkningen af foranstaltninger truffet i henhold til denne forordning, såsom værdien af indefrosne pengemidler og oplysninger om tilladelser, der er meddelt af de kompetente myndigheder.

2.   Rådet, Kommissionen og den højtstående repræsentant må i givet fald kun behandle relevante oplysninger vedrørende strafbare handlinger, som er begået af de fysiske personer, der er opført på listen, om sådanne personers straffedomme eller om sikkerhedsforanstaltninger, der gælder sådanne personer, i det omfang en sådan behandling er nødvendig for udarbejdelsen af bilag I.

3.   Med henblik på denne forordning udpeges Rådet, den tjeneste i Kommissionen, der er anført i bilag II til denne forordning, og den højtstående repræsentant, som »dataansvarlige«, som omhandlet i artikel 3, nr. 8), i forordning (EU) 2018/1725, for at sikre, at de pågældende fysiske personer kan udøve deres rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 24. oktober 2019

På Rådets vegne

A.-K. PEKONEN

Formand


(1)  EUT L 257 af 2.10.2015, s. 37.

(2)  Rådets forordning (EU) 2015/1755 af 1. oktober 2015 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi (EUT L 257 af 2.10.2015, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1788 af 24. oktober 2019 om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/1763 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi (se side 148 i denne EUT).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


25.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 272/3


RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1778

af 24. august 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 1284/2009 om visse særlige restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/638/FUSP af 25. oktober 2010 om restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EU) nr. 1284/2009 (2) giver virkning til flere restriktive foranstaltninger, der er fastsat i afgørelse 2010/638/FUSP.

(2)

Den 24. oktober 2019 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2019/1790 (3) som ændrede afgørelse 2010/638/FUSP ved at indføre en artikel om Rådets og den højtstående repræsentants behandling af personoplysninger.

(3)

Med henblik på gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1284/2009 og for at skabe størst mulig retssikkerhed i Unionen bør navnene på og andre relevante oplysninger om fysiske og juridiske personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer indefryses i henhold til nævnte forordning, offentliggøres. Enhver behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (4) og (EU) 2018/1725 (5).

(4)

Forordning (EU) nr. 1284/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed,

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1284/2009 indsættes følgende artikel:

»Artikel 16a

1.   Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) kan behandle personoplysninger med henblik på at udføre deres opgaver i henhold til denne forordning. Disse opgaver omfatter:

a)

for så vidt angår Rådet udarbejdelse og foretagelse af ændringer af bilag I

b)

for så vidt angår den højtstående repræsentant udarbejdelse af ændringer af bilag I

c)

for så vidt angår Kommissionen:

i)

tilføjelse af indholdet af bilag I til den elektronisk konsoliderede liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af Unionens finansielle restriktive foranstaltninger, og til det interaktive sanktionskort, som begge offentliggøres

ii)

behandling af oplysninger om virkningen af foranstaltninger truffet i henhold til denne forordning, såsom værdien af de indefrosne pengemidler og oplysninger om tilladelser, der er meddelt af de kompetente myndigheder.

2.   Rådet, Kommissionen og den højtstående repræsentant må i givet fald kun behandle relevante oplysninger i forbindelse med strafbare handlinger begået af fysiske personer, der er opført på listen, om sådanne personers straffedomme eller om sikkerhedsforanstaltninger, der gælder sådanne personer, i det omfang en sådan behandling er nødvendig for udarbejdelsen af bilag I.

3.   Med henblik på denne forordning udpeges Rådet, den tjenestegren i Kommissionen, der er anført på listen i bilag II til denne forordning, og den højtstående repræsentant som »dataansvarlige«, som omhandlet i artikel 3, nr. 8), i forordning (EU) 2018/1725, for at sikre, at de pågældende fysiske personer kan udøve deres rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 24. oktober 2019.

På Rådets vegne

A.-K. PEKONEN

Formand


(1)  EUT L 280 af 26.10.2010, s. 10.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 1284/2009 af 22. december 2009 om visse særlige restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea (EUT L 346 af 23.12.2009, s. 26).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1790 af 24. oktober 2019 om ændring af afgørelse 2010/638/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea (se side 153 i denne EUT)).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


25.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 272/5


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1779

af 24. oktober 2019

om gennemførelse af forordning (EU) 2015/1755 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2015/1755 af 1. oktober 2015 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi (1), særlig artikel 13, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 1. oktober 2015 vedtog Rådet forordning (EU) 2015/1755.

(2)

På grundlag af en gennemgang foretaget af Rådet bør oplysningerne om én fysisk person i bilag I til forordning (EU) 2015/1755 ændres.

(3)

Bilag I til forordning (EU) 2015/1755 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) 2015/1755 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 24. oktober 2019

På Rådets vegne

A.-K. PEKONEN

Formand


(1)  EUT L 257 af 2.10.2015, s. 1.


BILAG

I bilag I til forordning (EU) 2015/1755 affattes punkt 1 under overskriften »Liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 2« således:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen

»1.

Godefroid BIZIMANA

Køn: mand

Fødselsdato: 23.4.1968

Fødested: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Burundisk nationalitet. Pasnr.: DP0001520

»Chargé de Missions de la Présidence« og tidligere vicegeneraldirektør for det nationale politi. Ansvarlig for at undergrave demokratiet gennem operationelle afgørelser, som har ført til overdreven brug af magt og voldelig undertrykkelse af fredelige demonstrationer, der begyndte den 26. april 2015 efter meddelelsen om, at præsident Pierre Nkurunziza ville opstille som præsidentkandidat.«


25.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 272/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1780

af 23. september 2019

om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige udbud og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 (»e-formularer«)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter (1), særlig artikel 3a,

under henvisning til Rådets direktiv 92/13/EØF af 25. februar 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation (2), særlig artikel 3a,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (3), særlig artikel 32, stk. 1, artikel 52, stk. 2, og artikel 64,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (4), særlig artikel 33, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (5), særlig artikel 51, stk. 1, artikel 75, stk. 3, og artikel 79, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (6), særlig artikel 71, stk. 1, artikel 92, stk. 3, og artikel 96, stk. 2, første afsnit,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Udbud, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 89/665/EØF og 2014/24/EU skal visse offentlige bygge- og anlægskontrakter, offentlige vareindkøbskontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter bekendtgøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelserne skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i nævnte direktiver.

(2)

I henhold til direktiv 92/13/EØF og 2014/25/EU skal visse bygge- og anlægskontrakter, vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester bekendtgøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelserne skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i nævnte direktiver.

(3)

I henhold til direktiv 2009/81/EF skal visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet bekendtgøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelserne skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i dette direktiv.

(4)

I henhold til direktiv 89/665/EØF, 92/13/EØF og 2014/23/EU skal visse bygge- og anlægskoncessioner og tjenesteydelseskoncessioner bekendtgøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelserne skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i nævnte direktiver.

(5)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 (7) indeholder de standardformularer, der er omhandlet i direktiv 89/665/EØF, 92/13/EØF, 2009/81/EF, 2014/23/EU, 2014/24/EU og 2014/25/EU.

(6)

Offentlige udbud gennemgår en digital omstilling som beskrevet i meddelelsen fra Kommissionen »Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne« (8) samt meddelelsen fra Kommissionen »Udbud, der virker — i og for Europa« (9). Standardformularerne er af afgørende betydning for denne omstilling.

(7)

For at sikre, at standardformularerne er effektive i et digitalt miljø er det nødvendigt at tilpasse de standardformularer, der er indeholdt i gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986. De nødvendige tilpasninger er så talrige og omfattende, at gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 bør afløses af en ny forordning.

(8)

Som fastlagt i artikel 33, stk. 2, i direktiv 2014/23/EU, artikel 51, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU, artikel 71, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU, er bekendtgørelser elektroniske filer snarere end papirdokumenter. For at overholde »engangsprincippet« i forbindelse med e-forvaltning og dermed mindske den administrative byrde og øge datapålideligheden og for at fremme frivillig offentliggørelse af bekendtgørelser, hvis værdi ligger under EU-tærsklen, eller som er baseret på rammeaftaler, bør sådanne standardformularer udarbejdes, således at de kan udfyldes automatisk med oplysninger fra foregående bekendtgørelser, tekniske specifikationer, tilbud, kontrakter, nationale forvaltningsregistre og andre datakilder. I sidste ende bør det ikke være nødvendigt at udfylde sådanne formularer manuelt; de bør kunne genereres automatisk af softwaresystemer.

(9)

For at forhindre problemer med gennemførelsen bør der udarbejdes standardformularer under hensyntagen til de softwaresystemer, i hvilke de skal gennemføres. Dette omfatter dataudvekslingssystemer, brugergrænseflader, hvor manuelle input valideres, og websteder, hvor oplysninger i bekendtgørelserne offentliggøres. Oplysningerne skal formidles på en måde, der tiltrækker økonomiske aktører og andre brugere.

(10)

For at muliggøre en gennemførelse, der er tilpasset til særlige nationale forhold, bør medlemsstaterne og deres respektive myndigheder have betydelig fleksibilitet, når de opretter deres softwaresystemer. Det bør navnlig være muligt at få vist felter, som er fastlagt i denne forordning, i en hvilken som helst rækkefølge og under et hvilket som helst mærke, i det omfang at mærkets betydninger svarer til de beskrivelser, der er fastlagt i denne forordning. For at imødekomme forskelligartede behov på nationalt, regionalt eller lokalt plan, gælder det for felter, som fastlægges i denne forordning, at de er valgfrie på EU-plan, at de ikke nødvendigvis skal være synlige for slutbrugerne overhovedet (f.eks. at købere ikke behøver at se dem eller udfylde dem), og at de til gengæld kan gøres obligatoriske på nationalt, regionalt eller lokalt plan.

(11)

Datoen for anvendelsen af denne forordning og datoen for ophævelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 bør afspejle den tid, det kræver at udarbejde elektroniske udgaver af de standardformularer, der anvendes til udveksling af faktiske data.

(12)

For at afspejle udviklingstendenser med hensyn til medlemsstaternes behov og teknologier inden for udbudsdata, samtidig med at der sikres overensstemmelse med artikel 52, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU, artikel 72, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU og artikel 32, stk. 5, i direktiv 2009/81/EF, bør der regelmæssigt tilføjes nye valgfrie felter i denne forordning. Kommissionen vil nøje følge disse udviklingstendenser samt indsamle andre tilbagemeldinger fra brugere og årligt vurdere behovet for en ajourføring af denne forordning. Sådanne ajourføringer bør ikke indebære obligatoriske ændringer af softwaresystemer i medlemsstaterne, medmindre det er uundgåeligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

1.   I denne forordning fastlægges følgende standardformularer:

1)

»Planlægning«

2)

»Konkurrencevilkår«

3)

»Forudgående underretning om direkte tildeling«

4)

»Resultater«

5)

»Kontraktændring«

6)

»Ændring«.

2.   De i stk. 1 omhandlede standardformularer består af de felter, der er indeholdt i bilaget.

Artikel 2

Anvendelse

De i artikel 1 omhandlede standardformularer skal anvendes ved offentliggørelse af følgende bekendtgørelser i Den Europæiske Unions Tidende:

1)

»Formular til planlægning«: for bekendtgørelser som omhandlet i artikel 27, stk. 2, artikel 28, stk. 3, og artikel 48, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU; artikel 45, stk. 2, artikel 67, stk. 1, i direktiv 2014/25/EU og artikel 30, stk. 1, og artikel 33, stk. 3, i direktiv 2009/81/EF.

2)

»Formular til konkurrencevilkår«: for bekendtgørelser som omhandlet i artikel 48, stk. 2, artikel 49, artikel 75, stk. 1, litra a) og b), og artikel 79, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU; artikel 67, stk. 2, artikel 68, 69, artikel 92, stk. 1, litra a)-c), og artikel 96, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2014/25/EU; artikel 31, stk. 1 og 3, i direktiv 2014/23/EU og artikel 30, stk. 2, og artikel 52, stk. 1, i direktiv 2009/81/EF.

3)

»Formular til forudgående underretning om direkte tildeling« for bekendtgørelser som omhandlet i artikel 3a i direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF.

4)

»Formular til resultater«: for bekendtgørelser som omhandlet i artikel 50, artikel 75, stk. 2, og artikel 79, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU; artikel 70, artikel 92, stk. 2, og artikel 96, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 2014/25/EU; artikel 32 i direktiv 2014/23/EU og artikel 30, stk. 3, i direktiv 2009/81/EF.

5)

»Formular til kontraktændring«: for bekendtgørelser som omhandlet i artikel 72, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU; artikel 89, stk. 1, i direktiv 2014/25/EU og artikel 43, stk. 1, i direktiv 2014/23/EU.

6)

»Formular til ændring«: med henblik på at ændre eller annullere ovennævnte bekendtgørelser.

Artikel 3

Ophævelse

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 ophæves med virkning fra den 25. oktober 2023.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. november 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. september 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 33.

(2)  EFT L 76 af 23.3.1992, s. 14.

(3)  EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.

(4)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1.

(5)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65.

(6)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243.

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 af 11. november 2015 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige udbud og om ophævelse af forordning (EU) nr. 842/2011 (EUT L 296 af 12.11.2015, s. 1).

(8)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget (COM(2015) 550).

(9)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget (COM(2017) 572).


BILAG

Standardformularer indeholder felter. En standardformular med relevante oplysninger i felterne er en bekendtgørelse.

Standardformularer og bekendtgørelser anvender obligatoriske og valgfrie felter.

a)

Obligatoriske felter skal indgå i standardformularer og bekendtgørelser, og de skal indeholde oplysninger, medmindre bestemte betingelser er opfyldt (jf. nedenfor).

b)

Valgfrie felter kan indgå i standardformularer og bekendtgørelser, og de kan indeholde oplysninger.

Formaterne og reglerne for fremsendelse af bekendtgørelser som fastlagt i henhold til henholdsvis punkt 3 i bilag VIII til direktiv 2014/24/EU, bilag IX til direktiv 2014/25/EU og bilag VI til direktiv 2009/81/EF samt punkt 2 i bilag IX til direktiv 2014/23/EU skal omfatte de betingelser, på hvilke obligatoriske felter ikke er relevante. Disse betingelser skal udelukkende tage hensyn til baggrunden for en konkret bekendtgørelse eller procedure (f.eks. er felter om rammeaftaler ikke obligatoriske, hvis en given procedure ikke omfatter en rammeaftale).

Formaterne og reglerne for fremsendelse af bekendtgørelser skal ligeledes fastsætte de felter, der er obligatoriske og valgfrie i forbindelse med bekendtgørelser, der offentliggøres i overensstemmelse med artikel 51, stk. 6, i direktiv 2014/24/EU, artikel 71, stk. 6, i direktiv 2014/25/EU og artikel 31 i direktiv 2009/81/EF.

I nedenstående tabel 1 og tabel 2 er det fastsat, hvilke felter der anvendes i standardformularer og bekendtgørelser.

LÆSEVEJLEDNING FOR TABEL 1

Standardformularerne i kolonne 1 anvender de felter, der er omhandlet i kolonne 2 (og nævnt i tabel 2), når de anvendes ved offentliggørelse af de i kolonne 3 omhandlede bekendtgørelser. For at sikre bedre læsbarhed indeholder kolonne 4 beskrivelser af kolonne 3. Derudover kan standardformularer og bekendtgørelser indeholde felter fra det fælles europæiske udbudsdokument, som er fastlagt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/7 (1).

Tabel 1

Formularer, bekendtgørelser og felter

1

2

3

4

Standardformularen:

skal indeholde de felter, der er nævnt i:

når den anvendes ved offentliggørelse af bekendtgørelser som omhandlet i:

(Beskrivelse af bekendtgørelsen)

Planlægning

Tabel 2, kolonne 1

Artikel 48, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU

Bekendtgørelse om offentliggørelse af en forhåndsmeddelelse i en køberprofil — det generelle direktiv

Tabel 2, kolonne 2

Artikel 67, stk. 1, i direktiv 2014/25/EU

Bekendtgørelse om offentliggørelse af en vejledende periodisk bekendtgørelse i en køberprofil — sektordirektivet

Tabel 2, kolonne 3

Artikel 30, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 2009/81/EF

Bekendtgørelse om offentliggørelse af en forhåndsmeddelelse i en køberprofil — forsvarsdirektivet

Tabel 2, kolonne 4

Artikel 48, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU

Forhåndsmeddelelse kun anvendt til informationsformål — det generelle direktiv

Tabel 2, kolonne 5

Artikel 67, stk. 1, i direktiv 2014/25/EU

Vejledende periodisk bekendtgørelse kun anvendt til informationsformål — sektordirektivet

Tabel 2, kolonne 6

Artikel 30, stk. 1, i direktiv 2009/81/EF

Forhåndsmeddelelse kun anvendt til informationsformål — forsvarsdirektivet

Tabel 2, kolonne 7

Artikel 27, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU

Artikel 28, stk. 3, i direktiv 2014/24/EU

Forhåndsmeddelelse anvendt til at afkorte fristerne for modtagelse af tilbud — det generelle direktiv

Tabel 2, kolonne 8

Artikel 45, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU

Vejledende periodisk bekendtgørelse anvendt til at afkorte fristerne for modtagelse af tilbud — sektordirektivet

Tabel 2, kolonne 9

Artikel 33, stk. 3, i direktiv 2009/81/EF

Forhåndsmeddelelse anvendt til at afkorte fristerne for modtagelse af tilbud — forsvarsdirektivet

Konkurrencevilkår

Tabel 2, kolonne 10

Artikel 48, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU

Forhåndsmeddelelse anvendt som indkaldelse af tilbud — det generelle direktiv, standardordningen

Tabel 2, kolonne 11

Artikel 67, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU

Vejledende periodisk bekendtgørelse anvendt som indkaldelse af tilbud — sektordirektivet, standardordningen

Tabel 2, kolonne 12

Artikel 75, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/24/EU

Forhåndsmeddelelse anvendt som indkaldelse af tilbud — det generelle direktiv, den lempelige ordning

Tabel 2, kolonne 13

Artikel 92, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/25/EU

Vejledende periodisk bekendtgørelse anvendt som indkaldelse af tilbud — sektordirektivet, den lempelige ordning

Tabel 2, kolonne 14

Artikel 31, stk. 3, i direktiv 2014/23/EU

Forhåndsmeddelelse anvendt som indkaldelse af tilbud— koncessionsdirektivet, den lempelige ordning

Tabel 2, kolonne 15

Artikel 68 i direktiv 2014/25/EU

Artikel 92, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU

Bekendtgørelse om anvendelse af en kvalifikationsordning — sektordirektivet

Tabel 2, kolonne 16

Artikel 49 i direktiv 2014/24/EU

Udbudsbekendtgørelse — det generelle direktiv, standardordningen

Tabel 2, kolonne 17

Artikel 69 i direktiv 2014/25/EU

Udbudsbekendtgørelse — sektordirektivet, standardordningen

Tabel 2, kolonne 18

Artikel 30, stk. 2, i direktiv 2009/81/EF

Udbudsbekendtgørelse — forsvarsdirektivet, standardordningen

Tabel 2, kolonne 19

Artikel 31, stk. 1, i direktiv 2014/23/EU

Koncessionsbekendtgørelse — koncessionsdirektivet, standardordningen

Tabel 2, kolonne 20

Artikel 75, stk. 1, litra a), i direktiv 2014/24/EU

Udbudsbekendtgørelse — det generelle direktiv, den lempelige ordning

Tabel 2, kolonne 21

Artikel 92, stk. 1, litra a), i direktiv 2014/25/EU

Udbudsbekendtgørelse — sektordirektivet, den lempelige ordning

Tabel 2, kolonne 22

Artikel 52, stk. 1, i direktiv 2009/81/EF

Bekendtgørelse om underentreprise — forsvarsdirektivet

Tabel 2, kolonne 23

Artikel 79, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU

Bekendtgørelse om projektkonkurrence — det generelle direktiv, projektering

Tabel 2, kolonne 24

Artikel 96, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2014/25/EU

Bekendtgørelse om projektkonkurrencer — sektordirektivet, projektering

Forudgående underretning om direkte tildeling (DAP)

Tabel 2, kolonne 25

Artikel 3a, i direktiv 89/665/EØF

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed — det generelle direktiv

Tabel 2, kolonne 26

Artikel 3a, i direktiv 92/13/EØF

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed — sektordirektivet

Tabel 2, kolonne 27

Artikel 64 i direktiv 2009/81/EF

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed — forsvarsdirektivet

Tabel 2, kolonne 28

Artikel 3a i hhv. direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed — koncessionsdirektivet

Resultater

Tabel 2, kolonne 29

Artikel 50 i direktiv 2014/24/EU

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter — det generelle direktiv, standardordningen

Tabel 2, kolonne 30

Artikel 70 i direktiv 2014/25/EU

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter — sektordirektivet, standardordningen

Tabel 2, kolonne 31

Artikel 30, stk. 3, i direktiv 2009/81/EF

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter — forsvarsdirektivet, standardordningen

Tabel 2, kolonne 32

Artikel 32, stk. 2 (henvisning til bilag VII), i direktiv 2014/23/EU

Bekendtgørelse om tildelte koncessioner — koncessionsdirektivet, standardordningen

Tabel 2, kolonne 33

Artikel 75, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter — det generelle direktiv, den lempelige ordning

Tabel 2, kolonne 34

Artikel 92, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter — sektordirektivet, den lempelige ordning

Tabel 2, kolonne 35

Artikel 32, stk. 2 (henvisning til bilag VIII), i direktiv 2014/23/EU

Bekendtgørelse om tildelte koncessioner — koncessionsdirektivet, den lempelige ordning

Tabel 2, kolonne 36

Artikel 79, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU

Bekendtgørelse om resultater af projektkonkurrence — det generelle direktiv, projektering

Tabel 2, kolonne 37

Artikel 96, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2014/25/EU

Bekendtgørelse om resultater af projektkonkurrence — sektordirektivet, projektering

Kontraktændring

Tabel 2, kolonne 38

Artikel 72, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU

Bekendtgørelse om kontraktændring — det generelle direktiv

Tabel 2, kolonne 39

Artikel 89, stk. 1, i direktiv 2014/25/EU

Bekendtgørelse om kontraktændring — sektordirektivet

Tabel 2, kolonne 40

Artikel 43, stk. 1, i direktiv 2014/23/EU

Bekendtgørelse om kontraktændring — koncessionsdirektivet

Ændring

eventuelle øvrige standardformularer samt afsnittene om bekendtgørelser og ændringer fra tabel 2

ændringer af ovennævnte bekendtgørelser

Meddelelse om ændring

LÆSEVEJLEDNING FOR TABEL 2

Den første kolonne indeholder oplysninger om indlejring af feltet eller afsnittet. Hvert felt eller afsnit på niveau ‘++’, ‘+++’ og ‘++++’ indlejres i det nærmeste ovenstående afsnit, som har et færre antal ‘+’.

Den anden og tredje kolonne indeholder felternes (eller afsnittenes) betegnelser og beskrivelser.

Den fjerde kolonne indeholder én af følgende datatyper:

‘Indikator’: Dette felt skal indeholde enten ‘Ja’ eller ‘Nej’.

‘Kode’: Dette felt skal indeholde værdier fra en foruddefineret liste.

‘Dato’: Dette felt skal indeholde en dato og mere detaljerede tidsrelaterede oplysninger (såsom tid og tidszone), alt efter, hvad der er relevant.

‘Varighed’: Dette felt skal indeholde en varighed.

‘Identifikator’: Dette felt skal indeholde en række oplysninger, der muliggør entydig identifikation.

‘Talværdi’: Dette felt skal indeholde en talværdi.

‘Tekst’: Dette felt skal indeholde en tekst.

‘URL’: Dette felt skal indeholde en elektronisk adresse, typisk en URL-adresse (f.eks. en internetadresse).

‘Værdi’: Dette felt skal indeholde en talværdi, der angiver en monetær værdi (ekskl. moms) og en valutakode fra en liste over valutakoder.

‘-’: Denne række repræsenterer et afsnit. Felterne er grupperet i afsnit.

Ovennævnte formater og regler for fremsendelse af bekendtgørelser skal også præcisere de gældende kodelister og identifikatorer.

Visse datatyper (f.eks. dato, varighed, identifikator, tekst, værdi) kan bestå af flere underfelter.

De resterende kolonner angiver, hvilke standardformularer og bekendtgørelser der anvender disse felter som obligatoriske (‘M’) og valgfrie (‘O’). Overskrifterne på kolonne 1-40 svarer til talværdierne i anden kolonne i tabel 1 i dette bilag.

ANVENDT TERMINOLOGI I TABEL 2

‘Organisation’: en juridisk eller fysisk person eller en offentlig enhed.

‘Køber’: en ordregivende myndighed, en ordregivende enhed, en entreprenør på forsvarsområdet, en international organisation eller en organisation, der tildeler en kontrakt, som får subsidier fra en ordregivende myndighed, medmindre ovennævnte er en sammenslutning af organisationer, der ikke er en organisation i sig selv, i hvilket tilfælde hver enkelt organisation betragtes som en ‘køber’.

‘Vinder’: en valgt tilbudsgiver (herunder en valgt tilbudsgiver, der er part i en rammeaftale) eller (i tilfælde af projektkonkurrencer) en vinder, medmindre den valgte tilbudsgiver eller vinder er en gruppe af organisationer, der ikke er en organisation i sig selv, i hvilket tilfælde hver enkelt organisation betragtes som en ‘vinder’.

‘Udbudsprocedure’: en udbudsprocedure eller en projektkonkurrence.

‘Tilbud’: tilbud eller (i forbindelse med projektkonkurrencer) et projekt.

‘Ansøgning om deltagelse’: en ansøgning om deltagelse eller (i forbindelse med koncessioner) en ansøgning.

‘Forhåndsmeddelelse’ henviser til en forhåndsmeddelelse eller (i tilfælde af direktiv 2014/25/EU) en vejledende periodisk bekendtgørelse.

‘TED’ (Tenders Electronic Daily): onlineudgaven af tillægget til Den Europæiske Unions Tidende.

Bemærk: Denne tabel er også tilgængelig på Kommissionens websted med supplerende oplysninger i et mere letlæseligt regnearksformat.

Tabel 2

Felter i standardformularer og bekendtgørelser

Niveau

ID

Navn

Beskrivelse

Datatype

Planlægning

Konkurrencevilkår

DAP

Resultater

Kontraktændring

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+

BG-1

Bekendtgørelse

Basisoplysninger om bekendtgørelsen.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-04

Identifikator for proceduren

Identifikatoren for den europæiske offentlige udbudsprocedure er en unik identifikator for en udbudsprocedure. Ved at indarbejde denne identifikator i alle offentliggjorte udgaver af denne bekendtgørelse (f.eks. offentliggørelse i TED, nationale portaler for offentliggørelser, regionale portaler for offentliggørelser) kan udbudsprocedurer i EU tildeles en unik identifikator.

Identifikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-701

Identifikator for bekendtgørelsen

Identifikatoren for den europæiske offentlige udbudsbekendtgørelse i den pågældende bekendtgørelse. Ved at indarbejde denne identifikator i alle offentliggjorte udgaver af denne bekendtgørelse (f.eks. TED, nationale portaler for offentliggørelser, regionale portaler for offentliggørelser), kan udbudsbekendtgørelser i hele EU tildeles en unik identifikator.

Identifikator

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-757

Udgave af bekendtgørelsen

Den pågældende udgave af bekendtgørelsen. Dette bidrager f.eks. til at udgå fejl som følge af sammenfaldende afsendelse af flere meddelelser om ændring.

Identifikator

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-01

Retsgrundlag — Procedure

Det retsgrundlag(f.eks. et EU-direktiv eller en EU-forordning, national lov), i henhold til hvilken udbudsproceduren afvikles.

Kode

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-03

Formulartype

Typen af formular i overensstemmelse med udbudslovgivningen.

Kode

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-02

Bekendtgørelsestype

Typen af bekendtgørelse i overensstemmelse med udbudslovgivningen.

Kode

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-05

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen

Datoen og tidspunktet for afsendelse af bekendtgørelsen til TED.

Dato

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-738

Foretrukken offentliggørelsesdato for bekendtgørelsen

Den foretrukne dato for offentliggørelse af bekendtgørelsen i TED (f.eks. for at undgå offentliggørelse på en national helligdag).

Dato

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-702

Officielt bekendtgørelsessprog

De eller det sprog, på hvilke(t) bekendtgørelsen er offentligt tilgængelig. Disse sprogudgaver har alle samme retsgyldighed.

Kode

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

+

BG-125

Tidligere planlægning

Oplysninger om en forhåndsmeddelelse eller en anden lignende meddelelse med tilknytning til den pågældende bekendtgørelse. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt. I forbindelse med en forhåndsmeddelelse, der kun er anvendt til informationsformål, kan disse oplysninger være forskellige for hver del i bekendtgørelsen, som senere kan blive en delkontrakt eller en selvstændig procedure.

-

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-125

Tidligere planlægning — Identifikator

Identifikator for en forhåndsmeddelelse eller en anden lignende meddelelse med tilknytning til den pågældende bekendtgørelse.

Identifikator

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-1251

Tidligere planlægning — Identifikator for en del

Identifikator for en del af en forhåndsmeddelelse eller en anden lignende meddelelse med tilknytning til den pågældende bekendtgørelse.

Identifikator

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+

BG-703

Organisation

Oplysninger om organisationen. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt, kontrakt eller for hvert tilbud osv. I forbindelse med en forhåndsmeddelelse, der kun er anvendt til informationsformål, kan disse oplysninger være forskellige for hver del i bekendtgørelsen, som senere kan blive en delkontrakt eller en selvstændig procedure.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-13720

Organisation — Bekendtgørelse — Identifikator for afsnit

En identifikator for ét eller flere afsnit i denne bekendtgørelse. Oplysningerne i afsnittet om organisationen vedrører dette eller disse afsnit.

Identifikator

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-500

Organisation — Navn

Organisationens officielle navn.

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-501

Organisation — Identifikator

En identifikator for organisationen. Alle organisationens identifikatorer skal angives.

Identifikator

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

O

M

M

M

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-16

Organisation — Afdelingens navn

Navnet på en afdeling i en organisation (f.eks. den relevante afdeling for en stor køber).

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-510

Organisation — Gadenavn

Navnet på den gade, vej, boulevard osv., hvor organisationen har sin fysiske adresse, og yderligere detaljer (f.eks. husnummer).

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-513

Organisation — By

Navnet på den lokalitet (by, mindre by eller landsby), hvor organisationen har sin fysiske adresse.

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-512

Organisation — Postnummer

Postnummeret for organisationens fysiske adresse.

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-507

Organisation — Landespecifik underafdeling

Beliggenheden i henhold til den fælles nomenklatur for statistiske regionale enheder (NUTS), hvor organisationen har sin fysiske adresse. NUTS3-klassifikationskoden skal anvendes.

Kode

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-514

Organisation — Landekode

Landet, hvor organisationen har sin fysiske adresse.

Kode

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-502

Organisation — Kontaktpunkt

Navnet på den afdeling eller andet kontaktpunkt, hvorigennem der kan kommunikeres med organisationen. For at undgå unødig behandling af personoplysninger må kontaktpunktet kun gøre det muligt at identificere en fysisk person, når det er nødvendigt (jf. hhv. forordning (EU) 2016/679 og (EU) 2018/1725).

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-506

Organisation — Kontakt-e-mailadresse

Den e-mailadresse, der skal anvendes ved henvendelser til organisationen. For at undgå unødig behandling af personoplysninger må e-mailadressen kun gøre det muligt at identificere en fysisk person, når det er nødvendigt (jf. den generelle forordning om databeskyttelse).

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-503

Organisation — Kontakttelefonnummer

Det telefonnummer, der skal anvendes ved henvendelser til organisationen. For at undgå unødig behandling af personoplysninger må telefonnummeret kun gøre det muligt at identificere en fysisk person, når det er nødvendigt (jf. den generelle forordning om databeskyttelse).

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-739

Organisation — Kontaktfaxnummer

Det faxnummer, der skal anvendes ved henvendelser til organisationen. For at undgå unødig behandling af personoplysninger må faxnummeret kun gøre det muligt at identificere en fysisk person, når det er nødvendigt (jf. den generelle forordning om databeskyttelse).

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-505

Organisation — Webadresse

Organisationens websted.

URL

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-509

Organisation — eDelivery Gateway

Organisationens URL-adresse, der anvendes til data- og dokumentudveksling.

URL

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-633

Organisation — Fysisk person

Organisationen er en fysisk person.

Indikator

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-08

Organisation — Rolle

Organisationens rolle i udbudsproceduren (f.eks. køber, vinder). En bekendtgørelse skal angive alle de organisationer i proceduren, som har én af følgende roller: køber, vinder, klageinstans, en køber, der rekvirerer vareleverancer og/eller tjenesteydelser for andre købere, en køber, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser for andre købere.

Kode

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-770

Organisation — Underrolle

Organisationens underrolle i udbudsproceduren (f.eks. gruppeleder, organisation, der giver supplerende oplysninger om udbudsproceduren).

Kode

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BG-3

Køber

Supplerende oplysninger om køber.

-

M

M

M

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-508

Køber — Profil — URL

Det websted, hvor køberen offentliggør oplysninger vedrørende udbudsprocedurer (f.eks. bekendtgørelser, udbudsdokumenter).

URL

M

M

M

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-11

Køber — Retlig status

Typen af køber i henhold til udbudslovgivningen (f.eks. central regeringsmyndighed, offentligretligt organ, offentlig virksomhed).

Kode

M

O

O

M

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

M

M

O

 

 

 

+++

BT-740

Køber — Ordregivende enhed

Køberen er en ordregivende enhed.

Indikator

 

 

O

 

 

O

 

 

O

 

 

 

 

M

 

 

 

O

M

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

O

M

 

 

M

 

 

 

 

 

+++

BT-10

Aktiviteter — Myndighed

Den ordregivende myndigheds vigtigste aktiviteter.

Kode

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

 

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-610

Aktiviteter — Enhed

Den ordregivende enheds vigtigste aktiviteter.

Kode

 

M

O

 

M

O

 

M

O

 

M

 

O

M

M

 

M

O

M

 

O

 

 

M

 

O

O

O

 

M

O

M

 

O

M

 

M

 

 

 

++

BG-4

Vinder

Yderligere oplysninger om vinderen, tilbudsgiveren eller underentreprenøren.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-165

Vinder — Størrelse

Vinderens, tilbudsgiverens eller underentreprenørens størrelse (f.eks. mikrovirksomhed, lille virksomhed, mellemstor virksomhed).

Kode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-706

Vinder — Ejerens nationalitet

Nationaliteten (eller nationaliteterne) for den/de begunstigede ejer(e) af vinderen, tilbudsgiveren eller underentreprenøren, som offentliggjort i det register/de registre, der er indført ved lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Hvis et sådan register ikke findes (f.eks. hvis entreprenørerne ikke kommer fra EU), skal der forelægges oplysninger fra andre kilder.

Kode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-746

Vinder — Notering

Nationaliteten (eller nationaliteterne) for den/de begunstigede ejer(e) af vinderen, tilbudsgiveren eller underentreprenøren er ikke offentliggjort i det register/de registre, der er indført ved lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, fordi vinderen er noteret på et reguleret marked (f.eks. en børs), som sikrer tilstrækkelig gennemsigtighed i overensstemmelse med lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Indikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+

BG-2

Formål

Oplysninger om formålet. Disse oplysninger skal gives for hele udbudsproceduren og, hvis de findes, for hver delkontrakt. I forbindelse med en forhåndsmeddelelse, der kun er anvendt til informationsformål, kan disse oplysninger være forskellige for hver del i bekendtgørelsen, som senere kan blive en delkontrakt eller en selvstændig procedure.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-22

Intern identifikator

Den interne identifikator, som anvendes for filer, der vedrører udbudsproceduren eller delkontrakten, forud for tildelingen af en identifikator for proceduren (f.eks. en identifikator fra købers dokumenthåndteringssystem eller system for udbudsplanlægning).

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-23

Vigtigste kendetegn

De vigtigste kendetegn (f.eks. bygge- og anlægsarbejder) ved det, der købes. I tilfælde af blandede udbud (f.eks. en procedure for både bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser) kan de vigtigste kendetegn f.eks. være den del, der har den højeste anslåede værdi. Disse oplysninger skal forelægges for hele proceduren.

Kode

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-531

Supplerende kendetegn

De kendetegn (f.eks. bygge- og anlægsarbejder) ved det, der købes, som supplerer de vigtigste kendetegn.

Kode

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-21

Titel

Udbudsprocedurens eller delkontraktens titel.

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-24

Beskrivelse

Beskrivelsen af kendetegnene ved og mængden af det købte eller af de behov eller krav, der skal opfyldes i forbindelse med denne procedure eller delkontrakt. Ved meddelelser om ændring skal der gives en beskrivelse af udbuddet før og efter ændringen.

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-27

Anslået værdi

Udbudsprocedurens eller delkontraktens anslåede højeste værdi. »Anslået« henviser til det skøn, der foretages ved iværksættelsen af indkaldelsen af tilbud. Højeste værdi betegner en værdi, der omfatter alle de kontrakter, der skal tildeles inden for en rammeaftale eller et dynamisk indkøbssystem, i løbet af hele deres varighed, herunder valgmuligheder og fornyelser.

Værdi

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

++

BG-557

Gruppe — Rammeaftale — Anslået højeste værdi

Oplysninger om den anslåede højeste værdi, der i tilfælde af en rammeaftale kan bruges for en gruppe af delkontrakter. Disse oplysninger kan forelægges, når den anslåede højeste værdi af en gruppe af delkontrakter er lavere end summen af anslåede værdier for de enkelte delkontrakter i denne gruppe (f.eks. når det samme budget anvendes for flere delkontrakter).

-

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-557

Gruppe — Rammeaftale — Anslået højeste værdi — Identifikator for delkontrakt

Identifikatorer for delkontrakter. Disse delkontrakter udgør en gruppe, hvis anslåede højeste værdi er lavere end summen af de enkelte anslåede højeste værdier af alle delkontrakterne tilsammen (f.eks. når det samme budget anvendes for flere delkontrakter).

Identifikator

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-157

Gruppe — Rammeaftale — Anslået højeste værdi

Den anslåede højeste værdi, der i tilfælde af en rammeaftale kan bruges for en gruppe af delkontrakter. Disse oplysninger kan forelægges, når den anslåede højeste værdi af en gruppe af delkontrakter er lavere end summen af anslåede værdier for de enkelte delkontrakter i denne gruppe (f.eks. når det samme budget anvendes for flere delkontrakter). »Anslået« henviser til det skøn, der foretages ved iværksættelsen af indkaldelsen af tilbud. Højeste værdi betegner en værdi, der omfatter alle de kontrakter, der skal tildeles inden for en rammeaftale, i løbet af hele dens varighed, herunder valgmuligheder og fornyelser.

Værdi

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

++

BG-261

Klassifikation

Oplysninger om det/de klassifikationssystem(er), der beskriver købet. Klassifikationstypen i det fælles glossar for offentlige kontrakter skal anvendes. Desuden kan der anvendes andre klassifikationssystemer (f.eks. Verdenssundhedsorganisationens anatomiske, terapeutiske og kemiske klassifikationssystem (ATC-systemet) for lægemidler; nomenklaturen for medicinsk udstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745), hvis de er offentliggjort af EU's Publikationskontor).

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-26

Klassifikationstype

Den klassifikationstype, der beskriver købet (f.eks. det fælles glossar for offentlige kontrakter).

Kode

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-262

Primær klassifikationskode

Koden fra det klassifikationssystem, der bedst beskriver købet.

Kode

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-263

Supplerende klassifikationskoder

En supplerende kode fra klassifikationssystemet, der også beskriver købet.

Kode

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-25

Mængde

Antallet af påkrævede enheder.

Talværdi

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-625

Enhed

Den enhed, som varen, tjenesteydelsen eller bygge- og anlægsarbejder leveres i, f.eks. timer eller kilogram. Når CPV-koden angiver et vareindkøb, som ikke skal inddeles yderligere i enheder (f.eks. biler), skal der ikke nødvendigvis angives enheder, og mængden forstås som et antal, f.eks. »antallet af biler«.

Kode

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-53

Valgmuligheder

Køberen forbeholder sig retten (som ikke er en forpligtelse) til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren (i kontraktens gyldighedsperiode).

Indikator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-54

Valgmuligheder — Beskrivelse

Beskrivelsen af valgmulighederne.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-94

Gentagelse

Udbud, hvis formål sandsynligvis også vil indgå i en anden procedure i den nærmeste fremtid. (F.eks. en kommunal tjenesteydelse, der regelmæssigt sendes i udbud. Dette omfatter ikke tildeling af flere kontrakter inden for den samme kvalifikationsordning, rammeaftale eller det samme dynamiske indkøbssystem.)

Indikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-95

Beskrivelse af gentagelse

Eventuelle supplerende oplysninger om gentagelse (f.eks. anslået tidsplan).

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

+

BG-708

Udførelsessted

Oplysninger om det primære udførelsessted for bygge- og anlægsarbejder; det primære leverings- eller udførelsessted for vareindkøb og tjenesteydelser. Hvis udførelsesstedet dækker flere NUTS3-områder (f.eks. en motorvej, et nationalt netværk af jobcentre), skal alle relevante koder angives. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt. I forbindelse med en forhåndsmeddelelse, der kun er anvendt til informationsformål, kan disse oplysninger være forskellige for hver del i bekendtgørelsen, som senere kan blive en delkontrakt eller en selvstændig procedure.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5101

Udførelsessted — Gadenavn

Navnet på den gade, vej, boulevard osv., hvor udførelsesstedet er beliggende og yderligere detaljer (f.eks. husnummer).

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5131

Udførelsessted — By

Navnet på den lokalitet (by, mindre by eller landsby), hvor udførelsesstedet er beliggende.

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5121

Udførelsessted — Postnummer

Postnummeret for udførelsesstedet.

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5071

Udførelsessted — Landespecifik underafdeling

Beliggenheden i henhold til den fælles nomenklatur for statistiske regionale enheder (NUTS). NUTS3-klassifikationskoden skal anvendes.

Kode

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5141

Udførelsessted — Landekode

Udførelseslandet eller stedet.

Kode

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-727

Udførelsessted for tjenesteydelser — Andet

Her angives andre restriktioner med hensyn til udførelsesstedet (f.eks. »hvor som helst inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde«, »hvor som helst i det pågældende land«).

Kode

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-728

Udførelsessted — Supplerende oplysninger

Supplerende oplysninger om udførelseslandet eller stedet.

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+

BG-36

Varighed

Oplysninger om varigheden for kontrakten, rammeaftalen, det dynamisk indkøbssystem eller kvalifikationsordningen. Dette skal omfatte eventuelle valgmuligheder og fornyelser. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt. I forbindelse med en forhåndsmeddelelse, der kun er anvendt til informationsformål, kan disse oplysninger være forskellige for hver del i bekendtgørelsen, som senere kan blive en delkontrakt eller en selvstændig procedure.

-

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-536

Varighed — Startdato

Den (anslåede) startdato for kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller kvalificeringsordningen.

Dato

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-36

Varighed — Periode

Den (anslåede) tidsramme fra start- til slutdatoen for kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller kvalificeringsordningen. Dette skal omfatte eventuelle valgmuligheder og fornyelser.

Varighed

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-537

Varighed — Slutdato

Den (anslåede) slutdato for kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller kvalificeringsordningen.

Dato

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-538

Varighed — Andet

Hvis varigheden er ukendt, ubegrænset osv.

Kode

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-58

Fornyelse — Højeste antal

Det højeste antal gange, som kontrakten kan fornyes. Ved fornyelse forbeholder køber sig retten (dvs. ikke en forpligtelse) til at forny kontrakten (dvs. forlænge dens varighed) uden at iværksætte en ny udbudsprocedure. F.eks. kan en kontrakt være gyldig i ét år, og køberen kan bevare muligheden for at forny den (f.eks., én gang, to gange) for yderligere tre måneder, hvis denne er tilfreds med de leverede tjenesteydelser.

Talværdi

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

M

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-57

Fornyelse — Beskrivelse

Eventuelle yderligere oplysninger om fornyelsen eller fornyelserne.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

+

BG-61

EU-støtte

Oplysninger om den EU-støtte, der anvendes til at finansiere udbuddet. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt.

-

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

++

BT-60

EU-støtte

Udbuddet er som minimum delvist finansieret ved hjælp af EU-støtte såsom fra de europæiske struktur- og investeringsfonde eller tilskud, der er bevilget af Den Europæiske Union.

Indikator

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

+

BG-6

Procedure

Oplysninger om udbudsproceduren.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

O

 

M

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

M

M

 

 

 

++

BT-09

Grænseoverskridende lovgivning

Den lovgivning, der finder anvendelse, når købere fra forskellige lande foretager indkøb inden for den samme udbudsprocedure.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-105

Procedure — Type

Typen af udbudsprocedure (f.eks. i henhold til de typer, der nævnes i udbudsdirektiverne).

Kode

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

O

O

 

 

M

M

M

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

O

O

 

M

M

 

 

 

++

BT-88

Procedure — Kendetegn

De vigtigste kendetegn ved proceduren (f.eks. en beskrivelse af den/de enkelte fase(r)) og oplysninger om, hvor det samlede regelsæt for proceduren kan findes). Disse oplysninger skal gives, hvis proceduren ikke er én af de typer, der nævnes i udbudsdirektiverne. Det kan være tilfældet bl.a. for koncessioner, sociale og andre specifikke tjenesteydelser og i tilfælde af frivillig offentliggørelse af udbudsprocedurer, der ligger under EU's udbudstærskler.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

M

M

 

 

O

O

O

O

M

M

O

O

O

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-106

Hasteprocedure

Tidsfristen for modtagelsen af anmodninger om deltagelse eller tilbud inden for denne procedure kan afkortes på grund af et akut behov.

Indikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-1351

Hasteprocedure — Begrundelse

Begrundelsen for at anvende en hasteprocedure.

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-136

Direkte tildeling — Begrundelseskode

En begrundelse for at anvende en procedure, som gør det muligt at foretage direkte tildeling af kontrakter, dvs. en procedure, der ikke kræve offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende.

Kode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-1252

Direkte tildeling — Begrundelse — Identifikator for en tidligere procedure

En identifikator for en tidligere procedure, der begrunder anvendelsen af en procedure, som gør det muligt at foretage direkte tildeling af kontrakter, dvs. en begrundelse for en procedure, der ikke kræve offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende.

Identifikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-135

Direkte tildeling — Begrundelsestekst

Selve begrundelsen for at anvende en procedure, som gør det muligt at foretage direkte tildeling af kontrakter, dvs. en procedure, der ikke kræve offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende.

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-31

Delkontrakter — Højeste tilladte antal

Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud.

Talværdi

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

M

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-763

Delkontrakt — Krav om samlet tilbud

Tilbudsgiveren skal indgive tilbud for alle delkontrakter.

Indikator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-33

Delkontrakter — Højeste antal tildelinger

Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver

Talværdi

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-330

Gruppe af delkontrakter — Tildeling

Tilbudsgivere kan indgive tilbud både for enkelte delkontrakter og for de grupper af delkontrakter, der nævnes her. Køberen kan således sammenligne de tilbud, der er indgivet for grupper af delkontrakter, med de tilbud, der er indgivet for enkelte tilbud, og vælge den mulighed der bedst opfylder tildelingskriterierne. Hver gruppe af delkontrakter skal have klare tildelingskriterier.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-330

Gruppe — Identifikator

Identifikator for en gruppe af delkontrakter i proceduren.

Identifikator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-1375

Gruppe af delkontrakter — Identifikator

En identifikator for flere delkontrakter inden for den pågældende procedure. Disse delkontrakter udgør en gruppe af delkontrakter, for hvilke ét tilbud kan indgives og evalueres.

Identifikator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-709

Anden fase

Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-50

Mindsteantal — Ansøgere

Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren.

Talværdi

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-661

Højeste antal — Ansøgere — Indikator

Der er et højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren.

Indikator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-51

Højeste antal — Ansøgere — Antal

Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren.

Talværdi

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-52

Successive faser — Begrænsning

Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive afvist.

Indikator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-120

Intet krav om forhandling

Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger.

Indikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-704

Præmieuddeling og bedømmelseskomitéen

Oplysninger om præmieuddelinger og bedømmelseskomitéen i en projektkonkurrence. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-44

Præmie

Oplysninger om en præmies værdi og rangfølge for en vinder i projektkonkurrencen (f.eks. »10 000 — førsteplads«, »5 000 — andenplads«).

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-644

Præmie — Værdi

Værdien af præmien, hvis der uddeles én, for vinderen af en projektkonkurrence.

Værdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-44

Præmie — Rangfølge

Angivelse af de pladser (f.eks. førstepladsen, andenpladsen) i en projektkonkurrence, der modtager en præmie.

Talværdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-41

Efterfølgende kontrakt

En eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til en af vinderne af konkurrencen.

Indikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-45

Præmieuddelinger — Andet

Yderligere oplysninger om efterfølgende kontrakter, præmier og betalinger (f.eks. ikke-monetære præmier, betalinger for deltagelse).

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-42

Bedømmelseskomitéens afgørelse — Bindende

Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for køberen.

Indikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-46

Bedømmelseskomitéen — Medlemmets navn

Navnet på et medlem af bedømmelseskomitéen.

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-47

Deltagerens navn

Navnet på en allerede udvalgt deltager. En deltager kan være blevet udvalgt allerede på tidspunktet for offentliggørelse af bekendtgørelsen om projektkonkurrencen, f.eks. hvis en verdenskendt arkitekt skal deltage for at fremme projektkonkurrencen blandt andre potentielle deltagere.

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-701

Udelukkelsesgrunde

En kort beskrivelse af kriterier vedrørende deltagernes personlige forhold, som kan føre til deres udelukkelse. Dette skal omfatte en liste over alle sådanne kriterier og de krævede oplysninger (f.eks. egenerklæringer, dokumentation). Det kan også omfatte specifikke nationale udelukkelsesgrunde.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-67

Udelukkelsesgrunde

En kort beskrivelse af kriterier vedrørende deltagernes personlige forhold, som kan føre til deres udelukkelse. Dette skal omfatte en liste over alle sådanne kriterier og de krævede oplysninger (f.eks. egenerklæringer, dokumentation). Det kan også omfatte specifikke nationale udelukkelsesgrunde.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-702

Udvælgelseskriterier

Oplysninger om udvælgelseskriterierne (eller kriteriet). Alle kriterier skal angives. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt.

-

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-747

Type af udvælgelseskriterier

Kriterierne (eller kriteriet) vedrører f.eks. økonomisk og finansiel formåen eller teknisk og faglig formåen.

Kode

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-748

Anvendte udvælgelseskriterier

De kriterier (eller det kriterium) af en given type, der er anvendt eller ikke anvendt, eller (hvor en forhåndsmeddelelse er anvendt som indkaldelse af tilbud eller for at afkorte frister) hvis anvendelsen heraf endnu ikke er kendt.

Kode

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-749

Navn på udvælgelseskriterier

Navnet på udvælgelseskriterierne (eller kriteriet).

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-750

Beskrivelse af udvælgelseskriterier

En kort beskrivelse af udvælgelseskriterierne (eller kriteriet), herunder mindstekrav, krævede oplysninger (f.eks. egenerklæringer, dokumentation) og af, hvordan kriterierne eller kriteriet vil blive anvendt for at udvælge de ansøgere, der skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren (hvis det højeste antal ansøgere er fastsat).

Tekst

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-40

Udvælgelseskriterier — Anden fase — Opfordring

Kriterierne (eller kriteriet) vil (kun) blive anvendt for at udvælge de ansøgere, der skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren (hvis det højeste antal ansøgere er fastsat).

Indikator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

M

M

M

 

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-72

Udvælgelseskriterier — Anden fase — Opfordring — Talværdi

Oplysninger om en talværdi, der angiver de udvælgelseskriterier (eller det kriterium), som er anvendt for at udvælge de ansøgere, der skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-752

Udvælgelseskriterier — Anden fase — Opfordring — Talværdi

En talværdi, der angiver udvælgelseskriterierne (eller kriteriet).

Talværdi

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7531

Udvælgelseskriterier — Anden fase — Opfordring — Talværdi — Vægtning

Her angives det, hvorvidt den talværdi, der angiver et udvælgelseskriterium (eller udvælgelseskriterier) er en vægtningstype (f.eks. en procentdel).

Kode

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7532

Udvælgelseskriterier — Anden fase — Opfordring — Talværdi — Tærskel

Her angives det, hvorvidt den talværdi, der angiver et udvælgelseskriterium (eller udvælgelseskriterier) er en tærskeltype (f.eks. den laveste tærskel; det højeste antal tilbud med den højeste tærskel, der udvælges).

Kode

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-705

Andre krav

Oplysninger om eventuelle andre krav vedrørende deltagelse i proceduren og de betingelser, der gælder for den fremtidige kontrakt. Kravene skal omfatte en beskrivelse af de metoder, i henhold til hvilke de vil blive verificeret. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt. I forbindelse med en forhåndsmeddelelse, der kun er anvendt til informationsformål, kan disse oplysninger være forskellige for hver del i bekendtgørelsen, som senere kan blive en delkontrakt eller en selvstændig procedure.

-

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-71

Reserveret deltagelse

Her angives det, hvorvidt deltagelse er forbehold specifikke organisationer (f.eks. beskyttede værksteder, organisationer, der varetager offentlige tjenesteydelsesopgaver).

Kode

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-79

Personale, der skal udføre kontrakten — Kvalifikationer

Her angives det, hvorvidt navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives.

Kode

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-578

Sikkerhedsgodkendelse

Der kræves en sikkerhedsgodkendelse.

Indikator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-78

Sikkerhedsgodkendelse — Frist

Den tidsfrist, inden for hvilken tilbudsgivere, som ikke har en sikkerhedsgodkendelse, kan opnå den.

Dato

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-732

Sikkerhedsgodkendelse — Beskrivelse

Supplerende oplysninger om sikkerhedsgodkendelsen (f.eks. det påkrævede niveau af sikkerhedsgodkendelse; hvilke ansatte der skal have den; hvorvidt det er nødvendigt at have den allerede for at få adgang til udbudsdokumenterne eller først ved udførelse af kontrakten).

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-711

Kontraktvilkår

Oplysninger om de vilkår, der gælder for den fremtidige kontrakt. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt. I forbindelse med en forhåndsmeddelelse, der kun er anvendt til informationsformål, kan disse oplysninger være forskellige for hver del i bekendtgørelsen, som senere kan blive en delkontrakt eller en selvstændig procedure.

-

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-736

Reserveret udførelse

Her angives det, hvorvidt udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse.

Kode

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-761

Tilbudsgiver — Retlig form

En gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt, skal antage en bestemt retlig form.

Indikator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-76

Tilbudsgiver — Retlig form — Beskrivelse

Den retlige form, som en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt, skal antage.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-70

Vilkår — Udførelse

De vigtigste oplysninger om udførelsen af kontrakten (f.eks. mellemliggende delmål, erstatning for skader, intellektuel ejendomsret).

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-92

Elektronisk bestilling

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling.

Indikator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-77

Vilkår — Finansielle aspekter

De vigtigste oplysninger om finansiering og betaling og/eller henvisning til eventuelle bestemmelser, der finder anvendelse herpå.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-743

Elektronisk fakturering

Her angives det, hvorvidt køberen vil kræve, tillade eller ikke tillade, at der anvendes elektronisk fakturering.

Kode

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-93

Elektronisk betaling

Der vil blive anvendt elektronisk betaling.

Indikator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-65

Underentreprise — Forpligtelse

En forpligtelse vedrørende underentreprise, som tilbudsgiveren skal opfylde.

Kode

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-64

Underent