ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 235

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
12. september 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1398 af 10. september 2019 om beskikkelse af tre medlemmer af Regionsudvalget efter indstilling fra Den Italienske Republik

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1399 af 10. september 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU for så vidt angår listen over områder, der er omfattet af beskyttelsesforanstaltninger over for lille stadebille i Italien (meddelt under nummer C(2019) 6418)  ( 1 )

3

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 84/2019 af 29. marts 2019 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2019/1400]

5

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 188/2019 af 10. juli 2019 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2019/1401]

7

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 190/2019 af 10. juli 2019 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) og bilag XIX (Forbrugerbeskyttelse) til EØS-aftalen [2019/1402]

9

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1090 af 26. juni 2019 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet dimethoat, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( EUT L 173 af 27.6.2019 )

11

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

AFGØRELSER

12.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/1398

af 10. september 2019

om beskikkelse af tre medlemmer af Regionsudvalget efter indstilling fra Den Italienske Republik

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den italienske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 26. januar, den 5. februar og den 23. juni 2015 afgørelse (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) og (EU) 2015/994 (3) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020. Den 8. oktober 2018 blev Micaela FANELLI genbeskikket som medlem med henblik på sit nye mandat, jf. Rådets afgørelse (EU) 2018/1510 (4).

(2)

Der er blevet to pladser ledige som medlem af Regionsudvalget, efter at Micaela FANELLIs og Catiuscia MARINIs mandatperioder er udløbet.

(3)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget efter udløbet af det mandat, på grundlag af hvilket Matteo Luigi BIANCHI (Sindaco del Comune di Morazzone (VA)) blev indstillet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende beskikkes herved som medlem af Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2020:

Virginia RAGGI, Sindaco di Roma Capitale

Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte

Matteo Luigi BIANCHI, Consigliere del Comune di Morazzone (VA) (ændret mandat).

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2019.

På Rådets vegne

T. TUPPURAINEN

Formand


(1)  Rådets afgørelse (EU) 2015/116 af 26. januar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 20 af 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2015/190 af 5. februar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 31 af 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2015/994 af 23. juni 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 159 af 25.6.2015, s. 70).

(4)  Rådets afgørelse (EU) 2018/1510 af 8. oktober 2018 om beskikkelse af to medlemmer af Regionsudvalget efter indstilling fra Den Italienske Republik (EUT L 255 af 11.10.2018, s. 15).


12.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1399

af 10. september 2019

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU for så vidt angår listen over områder, der er omfattet af beskyttelsesforanstaltninger over for lille stadebille i Italien

(meddelt under nummer C(2019) 6418)

(Kun den italienske tekst er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Unionen med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU (3) blev der fastlagt visse beskyttelsesforanstaltninger, som Italien skal træffe efter forekomster af lille stadebille (Aethina tumida) i visse områder; oprindeligt i regionerne Calabrien og Sicilien. Som følge af den epidemiologiske udvikling i de seneste år og ikrafttrædelsen af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/370 (4) er disse foranstaltninger i øjeblikket begrænset til regionen Calabrien.

(2)

Italien underrettede den 21. juni 2019 Kommissionen om en ny forekomst af lille stadebille på Sicilien. Derfor bør listen over områder, der er omfattet af beskyttelsesforanstaltningerne, som opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU, udvides til igen at omfatte regionen Sicilien.

(3)

Gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Tabellen i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU affattes således:

»Medlemsstat

Områder, der er omfattet af beskyttelsesforanstaltninger

Italien

Regionen Calabrien: hele regionen

Regionen Sicilien: hele regionen«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Den Italienske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU af 12. december 2014 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for bekræftede forekomster af lille stadebille i Italien (EUT L 359 af 16.12.2014, s. 161).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/370 af 1. marts 2017 om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU i form af en forlængelse af anvendelsesperioden for visse beskyttelsesforanstaltninger og en ændring af listen over områder, der er omfattet af beskyttelsesforanstaltninger over for lille stadebille i Italien (EUT L 56 af 3.3.2017, s. 213).


III Andre retsakter

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

12.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/5


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. 84/2019

af 29. marts 2019

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2019/1400]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Forordning (EU) 2017/1129 ophæver Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF (2), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen med virkning fra den 21. juli 2019.

(3)

Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag IX til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 29b (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF) udgår med virkning fra den 21. juli 2019.

2)

Følgende indsættes efter punkt 29bc (Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/301):

»29bd.

32017 R 1129: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).

Forordningens bestemmelser gælder med henblik på denne aftale med følgende tilpasninger:

a)

Uanset bestemmelserne i protokol 1 til denne aftale og medmindre andet er fastsat i denne aftale, forstås udtrykkene »medlemsstat(er)« og »kompetente myndigheder« således, at de ud over deres betydning i forordningen også omfatter henholdsvis EFTA-staterne og deres kompetente myndigheder.

b)

Henvisninger til andre retsakter i forordningen anses for relevante, i det omfang og i den form disse indarbejdes i aftalen.

c)

I artikel 9, stk. 3, indsættes ordene »eller datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 84/2019 af 29. marts 2019, alt efter hvilken af disse datoer der er den seneste« efter ordene »21. juli 2019«.

d)

I artikel 22, stk. 11, erstattes ordet »EU-retten« af »EØS-aftalen«.

e)

I artikel 33, stk. 5, andet punktum, indsættes ordene »eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne« efter ordet »ESMA«.

f)

I artikel 34, stk. 1, indsættes, for så vidt angår EFTA-staterne, ordene »og EFTA-Tilsynsmyndigheden« efter ordet »ESMA«.

g)

I artikel 35, stk. 2, erstattes ordene »fastsat af EU« af »i EØS-aftalen«.

h)

I artikel 37, stk. 3, andet punktum, indsættes ordene »eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne« efter ordet »ESMA«.

i)

I artikel 38, stk. 2, litra d), læses »EU-retten« som »bestemmelserne i EØS-aftalen«.

j)

I artikel 46, stk. 3, indsættes ordene »eller datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 84/2019 af 29. marts 2019, alt efter hvilken af disse datoer der er den seneste« efter ordene »21. juli 2019«.

k)

I artikel 49, stk. 2 og 3, indsættes ordene »eller datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 84/2019 af 29. marts 2019, alt efter hvilken af disse datoer der er den seneste« efter ordene »21. juli 2019«.

l)

I artikel 49, stk. 2, læses ordene »21. juli 2018« og »20. juli 2017« som »datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 84/2019 af 29. marts 2019«.«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2017/1129, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 30. marts 2019, eller dagen efter at den sidste meddelelse er indgivet, jf. EØS-aftalens (*1) artikel 103, stk. 1, alt efter hvilken af disse datoer der er den seneste.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 2019.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12.

(2)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.

(*1)  Forfatningsmæssige krav angivet.


12.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/7


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. 188/2019

af 10. juli 2019

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2019/1401]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/979 af 14. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøgleregnskabsoplysninger i prospektresuméet, offentliggørelse og klassificering af prospekter, annoncering vedrørende værdipapirer, tillæg til et prospekt og meddelelsesportalen, og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/2014 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/301 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 af 14. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, kontrol og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Delerede forordning (EU) 2019/979 ophæver Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/2014 (3) og (EU) 2016/301 (4), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen med virkning fra den 21. juli 2019.

(4)

Delegerede forordning (EU) 2019/980 ophæver Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 (5), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen med virkning fra den 21. juli 2019.

(5)

Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Følgende punkter indsættes efter punkt 29bd (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129) i bilag IX til EØS-aftalen:

»29bda.

32019 R 0979: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/979 af 14. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøgleregnskabsoplysninger i prospektresuméet, offentliggørelse og klassificering af prospekter, annoncering vedrørende værdipapirer, tillæg til et prospekt og meddelelsesportalen, og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/2014 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/301 (EUT L 166 af 21.6.2019, s. 1).

29bdb.

32019 R 0980: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 af 14. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, kontrol og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 (EUT L 166 af 21.6.2019, s. 26).«

2.   Punkt 29ba (Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004), 29bb (Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/2014) og 29bc (Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/301) i bilag IX til EØS-aftalen udgår med virkning fra den 21. juli 2019.

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af delegeret forordning (EU) 2019/979 og (EU) 2019/980, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. juli 2019, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2019.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Gunnar PÁLSSON

Formand


(1)  EUT L 166 af 21.6.2019, s. 1.

(2)  EUT L 166 af 21.6.2019, s. 26.

(3)  EUT L 111 af 15.4.2014, s. 36.

(4)  EUT L 58 af 4.3.2016, s. 13.

(5)  EUT L 149 af 30.4.2004, s. 1.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


12.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/9


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. 190/2019

af 10. juli 2019

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) og bilag XIX (Forbrugerbeskyttelse) til EØS-aftalen [2019/1402]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag IX og XIX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag IX til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

Følgende indsættes efter punkt 31k (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/751):

»31l.

32016 R 1011: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1).

Forordningens bestemmelser gælder med henblik på denne aftale med følgende tilpasninger:

(a)

Uanset bestemmelserne i protokol 1 til denne aftale og medmindre andet er fastsat i denne aftale, forstås udtrykkene »medlemsstat(er)« og »kompetente myndigheder« således, at de ud over deres betydning i forordningen også omfatter henholdsvis EFTA-staterne og deres kompetente myndigheder.

(b)

I artikel 46, stk. 4, andet afsnit, artikel 46, stk. 10, tredje afsnit og artikel 46, stk. 11, første afsnit, indsættes ordene »eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne« efter ordet »ESMA«.

(c)

I artikel 46, stk. 10, erstattes ordet »EU-retten« af ordene »bestemmelser i EØS-aftalen«.

(d)

I artikel 47, stk. 1, indsættes, for så vidt angår EFTA-staterne, ordene »og EFTA-Tilsynsmyndigheden« efter ordet »ESMA«.

(e)

I artikel 48, stk. 3, erstattes ordene »fastsat af EU« af ordene »i EØS-aftalen«.«

Artikel 2

Følgende led tilføjes i punkt 7h (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF) i bilag XIX til EØS-aftalen:

»—

32016 R 1011: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1).«

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2016/1011, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 11. juli 2019, eller dagen efter at den sidste meddelelse er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1), alt efter hvilken af disse datoer der er den seneste.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2019.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Gunnar PÁLSSON

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(*1)  Forfatningsmæssige krav angivet.


Berigtigelser

12.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/11


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1090 af 26. juni 2019 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet dimethoat, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

( Den Europæiske Unions Tidende L 173 af 27. juni 2019 )

Side 40, betragtning 15:

I stedet for:

»17. oktober 2019«

læses:

»30. september 2019«

I stedet for:

»17. juli 2020«

læses:

»30. juni 2020«

Side 41, artikel 3:

I stedet for:

»17. januar 2020«

læses:

»31. december 2019«

Side 41, artikel 4:

I stedet for:

»17. oktober 2019«

læses:

»30. september 2019«

I stedet for:

»17. juli 2020«

læses:

»30. juni 2020«.