ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 234

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
11. september 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1394 af 10. september 2019 om ændring og berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår visse regler vedrørende tilsyn i forbindelse med overgang til fri omsætning og udpassage fra Unionens toldområde

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1395 af 10. september 2019 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Bosnien-Hercegovina og Israel og navnet på Republikken Nordmakedonien på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkrævarer kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet og ændring af standardveterinærcertifikatet for ægprodukter ( 1 )

14

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1396 af 10. september 2019 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 for så vidt angår udpegelse af ekspertpaneler på området for medicinsk udstyr ( 1 )

23

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/798 af 17. maj 2019 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien ( EUT L 132 af 20.5.2019 )

31

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse (FUSP) 2019/806 af 17. maj 2019 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien ( EUT L 132 af 20.5.2019 )

31

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

11.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 234/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1394

af 10. september 2019

om ændring og berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår visse regler vedrørende tilsyn i forbindelse med overgang til fri omsætning og udpassage fra Unionens toldområde

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232 og 268, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 (2) skal medlemsstaterne indsamle og udveksle visse oplysninger om import, der momsfritaget i henhold til artikel 143, stk. 1, litra ca), (særlig ordning for fjernsalg af varer) eller artikel 143, stk. 1, litra d), og artikel 143, stk. 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF (3). Dertil kommer, at toldmyndigheder eller andre kompetente myndigheder, hvis det er nødvendigt for at minimere risikoen og bekæmpe svig, med hinanden og med Kommissionen skal udveksle data, de har modtaget i forbindelse med indpassage, udpassage, transit, oplagring og særlige anvendelsesformål for så vidt angår varer, jf. kodeksens artikel 47, stk. 2.

(2)

Det elektroniske system, som Kommissionen har indført for at opfylde kravet om tilsyn i kodeksens artikel 56, stk. 5, Tilsyn, er det mest passende værktøj til udveksling af momsrelaterede oplysninger. Det er nødvendigt at ændre artikel 55 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for at præcisere, hvem der kan få adgang til oplysningerne i Tilsyn-systemet og i hvilket omfang. For det første skal Kommissionen kunne videregive dataene i Tilsyn i sammenfattet form. For det andet bør godkendte brugere hos medlemsstaternes toldmyndigheder kun have adgang til de ikke-aggregerede data, som medlemsstaterne har leveret, og til data aggrereret på EU-plan. For det tredje bør artikel 55 som en undtagelse fra den generelle regel indeholde muligheden for, at det i specifikke EU-retsakter såsom forordning (EU) nr. 904/2010 skal være fastsat, at Kommissionen giver visse af medlemsstaternes myndigheder adgang til ikke-aggregerede data på en særlig måde.

(3)

Med henblik på indsamling af de oplysninger, som medlemsstaterne skal indsamle og udveksle i henhold til forordning (EU) 904/2010, bør gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 ligeledes ændres for at øge antallet af dataelementer, som indsamles af det elektroniske system. Det er navnlig vigtigt, at bilag 21-01 og 21-02 til nævnte forordning indeholder de dataelementer, som i bilag B til forordningen har løbenummer 3/40 og 4/4 vedrørende henholdsvis identifikationsnumre for supplerende skattereferencer og afgiftsgrundlaget.

(4)

Efter ændringen af kodeksens artikel 278 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker som omhandlet i kodeksen (4) bør bestemmelsen i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 ændres, så der fastsættes en foreløbig liste over data med henblik på tilsyn (bilag 21-02). Bestemmelsen bør præcisere, at den foreløbige liste over data kan anvendes til tilsynsformål ved overgang til fri omsætning, indtil de nationale importsystemer er operationelle, dvs. indtil senest ultimo 2022, jf. kodeksens artikel 278, stk. 2. Til gengæld kan den foreløbige liste anvendes til tilsynsformål ved eksport, indtil de nationale eksportsystemer er operationelle, dvs. indtil senest ultimo 2025, jf. kodeksens artikel 278, stk. 3.

(5)

Indtil importkontrolsystemet som omhandlet i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 (5) opgraderes, skal risikoanalysen for varer, der er undtaget fra bestemmelsen om, at der skal indgives en summarisk indgangsangivelse, foretages på det tidspunkt, hvor varernes frembydes for toldmyndighederne på grundlag af angivelsen til midlertidig opbevaring eller toldangivelsen, eller, hvis toldangivelsen foretages ved enhver anden handling, de oplysninger, der er tilgængelige på tidspunktet for frembydelsen. Artikel 187 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bør ændres, så den også finder anvendelse på postforsendelser og på forsendelser med en reel værdi, der ikke overstiger 22 EUR, ved at inkludere de relevante henvisninger til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (6).

(6)

Økonomiske operatører bør have mulighed for at fremlægge andre formularer eller andre dokumenter end udskriftet af fiskerilogbogen, når de attesterer, at produkter og varer fra havfiskeri, der omlades og transporteres gennem et land eller område, der ikke er en del af Unionens toldområde, ikke har undergået nogen form for behandling. For at gøre det muligt at tildele produkter og varer fra havfiskeri til den respektive fiskerilogbog i de tilfælde, hvor attesteringen af ikkebehandling gives på en anden formular eller et andet dokument end udskriftet af fiskerilogbogen, bør de økonomiske operatører ikke desto mindre inkludere en henvisning til den respektive fiskerilogbog på nævnte formular eller dokument. Artikel 214 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bør derfor ændres.

(7)

Hvis en toldangivelse indgives i form af indskrivning i klarererens regnskaber, kan toldmyndighederne af forenklingshensyn give fritagelse for forpligtelsen til at frembyde varerne. For at muliggøre behørig toldkontrol i specifikke situationer bør der fastsættes procedureregler for tilfælde, hvor det tilsynsførende toldsted pga. en ny alvorlig finansiel risiko eller en anden særlig situation anmoder om, at de specifikke varer skal frembydes for toldmyndighederne i henhold til artikel 182, stk. 3, tredje afsnit, i kodeksen. Artikel 234 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bør derfor ændres.

(8)

I artikel 302 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 er der fastsat en dispensation fra forseglingen af transportmidler eller enkelte kolli, der indeholder varer, som skal transporteres ad luftvejen eller med jernbane, hvis visse betingelser er opfyldt. Transport ad søvejen er lige så sikker som transport ad luftvejen eller med jernbane, når det handler om at sikre, at varerne leveres til bestemmelsesstedet. Dispensationen bør derfor udvides til at omfatte transport ad søvejen, forudsat at en henvisning til det ledsagende konnossement inkluderes i det elektroniske transportdokument, der anvendes som toldangivelse for henførsel af varer under EU-forsendelsesproceduren.

(9)

Hvis toldmyndigheden i en medlemsstat, der er involveret i en forsendelse, får bevis for, at de begivenheder, der giver anledning til toldskyld, har fundet sted på medlemsstatens område, skal denne myndighed anmode afgangsmedlemsstaten om overdragelse af ansvaret for påbegyndelse af inddrivelsen. Afgangsmedlemsstaten bør inden for et vist tidsrum bekræfte, om den overfører kompetencen for inddrivelsen til den anmodende toldmyndighed. Artikel 311 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bør derfor ændres, så den omfatter det særlige tilfælde med en forsendelse.

(10)

Artikel 324 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2447 vedrørende særlige tilfælde af afslutning af proceduren for aktiv forædling og de tilsvarende koder i bilag A og B bør ændres, så de afspejler, at Rådets forordning (EU) 2018/581 (7) er trådt i kraft.

(11)

Når varer føres ud af Unionens toldområde, skal bestemmelsen af udgangstoldstedet for varer, der lastes på et skib eller et luftfarttøj, præciseres. Desuden bør visse forenklede ordninger for bestemmelse af udgangstoldstedet ikke finde anvendelse på punktafgiftspligtige varer og ikke-EU-varer. Artikel 329 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bør derfor ændres.

(12)

Når varer, efter at være blevet frigivet til eksport, overtages under en enkelt kontrakt med henblik på transport ud af Unionens toldområde, bør reglerne for sikring af toldtilsyn indtil varernes fysiske udpassage præciseres. Artikel 332 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bør derfor ændres.

(13)

De procedureregler, der er fastsat i artikel 333 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, vedrørende tilsyn med varer, der frigives til udpassage, bør præciseres for at tage hånd om situationer, hvor varer forlader Unionens toldområde på en anden måde end oprindeligt planlagt, og for at dække informationsudvekslingen mellem toldmyndighederne i perioden indtil ibrugtagningen af det kodekssystem til automatiseret eksport, der er omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578.

(14)

Procedurereglerne i artikel 340 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 vedrørende udpassage af varer bør præciseres, så der tages hånd om situationer, hvor varer angives til eksport, men i sidste ende ikke forlader Unionens toldområde.

(15)

Efter Nordmakedoniens meddelelse til De Forenede Nationer og Den Europæiske Union om ikrafttrædelsen af Prespaaftalen den 15. februar 2019 har landet, som tidligere hed »Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien«, ændret navn til »Republikken Nordmakedonien«. Landet skal i bilagene til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 kaldes ved dette navn eller, hvis det er relevant, ved navnets kortform »Nordmakedonien«.

(16)

For at fremme brugen af de formater og koder for visse datakrav, der anvendes i forbindelse med erklæringer og meddelelser i de forskellige elektroniske systemer, bør bilag B ændres.

(17)

Det er nødvendigt at berigtige en redaktionel fejl i bilag 33-07 til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår henvisningen til delegeret forordning (EU) 2015/2446.

(18)

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bør derfor ændres og berigtiges.

(19)

Ændringerne til bilag 21-01 og 21-02 til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 som fastsat i nærværende forordning bør finde anvendelse fra den 1. januar 2020, da det er den dato, fra hvilken medlemsstaterne skal gennemføre de forpligtelser om informationsudveksling, der er fastsat i forordning (EU) nr. 904/2010.

(20)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447

I gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 foretages følgende ændringer:

(1)

Artikel 55 ændres således:

(a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Kommissionen giver kun adgang til de i stk. 1 omhandlede data fra toldmyndighederne i aggregeret form.«.

(b)

Følgende stykker indsættes:

»3a.   Kommissionen giver brugere, der er godkendt i henhold til artikel 56, stk. 2, adgang til ikke-aggregerede data fra toldmyndighederne i den medlemsstat, som har anmodet om deres adgang, og til data aggregeret på EU-niveau.

3b.   Uanset stk. 3a giver Kommissionen medlemsstaternes kompetente myndigheder adgang til ikke-aggregerede data, hvis en EU-retsakt indeholder bestemmelser om en sådan adgang.«

(c)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Uanset stk. 1 er listen med de data, som Kommissionen kan kræve til tilsynet i forbindelse med overgangen til fri omsætning indtil datoen for påbegyndelsen af opgraderingen af de nationale importsystemer som omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, at finde i bilag 21-02.

Uanset stk. 1 er listen med de data, som Kommissionen kan kræve til tilsynet i forbindelse med eksport indtil datoen for påbegyndelsen af opgraderingen af de nationale eksportsystemer som omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, at finde i bilag 21-02.«.

(2)

Artikel 187, stk. 5, affattes således:

»5.   Når varer, der i henhold til artikel 104, stk. 1, litra c)-k), litra m) og litra n), stk. 2, 3 og 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446, føres ind i Unionens toldområde, foretages der en risikoanalyse ved varernes frembydelse på grundlag af angivelsen til midlertidig opbevaring eller den toldangivelse, som dækker disse varer, hvis sådanne angivelser foreligger.«.

(3)

I artikel 214 tilføjes følgende stykke:

»3.   Den attest, der kræves i henhold til stk. 1, kan være andre relevante formularer eller dokumenter end et udskrift af fiskerilogbogen, herunder en henvisning til den respektive fiskerilogbog.«

(4)

I artikel 234 tilføjes følgende stykke:

»3.   Hvis det tilsynsførende toldsted i overensstemmelse med artikel 182, stk. 3, tredje afsnit, i kodeksen har anmodet om, at varerne frembydes, fordi toldmyndighederne har konstateret en ny alvorlig finansiel risiko eller en anden specifik situation i forbindelse med en bevilling til at indgive en toldangivelse i form af indskrivning i klarererens regnskaber med dispensation fra forpligtelsen til at frembyde varerne, oplyser det tilsynsførende toldsted indehaveren af en sådan godkendelse om:

a)

den specifikke periode, i løbet af hvilken de varer, der er omfattet at disse situationer, skal frembydes for toldmyndighederne

b)

forpligtelsen til at indføre datoen for meddelelsen om frembydelse i regnskaberne, og

c)

forpligtelsen til at overholde bestemmelserne i stk. 1, litra b)-e) og g).

I disse situationer finder frigivelsen af varerne sted i overensstemmelse med kodeksens artikel 194.«.

(5)

I artikel 302, stk. 2, indsættes følgende litra:

»c)

varerne transporteres ad søvejen, og en henvisning til det ledsagende konnossement nævnes i det elektroniske transportdokument, der anvendes som toldangivelse for henførsel af varer under EU-forsendelsesproceduren, jf. kodeksens artikel 233, stk. 4, litra e).«.

(6)

I artikel 311 tilføjes følgende stykker:

»3.   Hvis toldmyndigheden i en medlemsstat, der er involveret i en forsendelse, inden udløbet af den frist, der er fastsat i artikel 77, litra a), i delegeret forordning (EU) 2015/2446, får bevis for, at de begivenheder, der giver anledning til toldskyld, har fundet sted i medlemsstaten, sender denne myndighed straks og under alle omstændigheder senest inden fristens udløb en begrundet anmodning til toldmyndigheden i afgangsmedlemsstaten om at overdrage ansvaret for påbegyndelse af inddrivelsen til den anmodende toldmyndighed.

4.   Toldmyndigheden i afgangsmedlemsstaten anerkender modtagelsen af den anmodning, der er foretaget i medfør af stk. 3, og underretter inden for 28 dage efter fremsendelse af anmodningen den anmodende toldmyndighed om, hvorvidt den indvilliger i at efterkomme anmodningen og overdrager ansvaret for påbegyndelse af inddrivelsen til den anmodende myndighed.«.

(7)

Artikel 324, stk. 1, litra e), affattes således:

»e)

levering af hovedforædlingsprodukter, for hvilke erga omnes importafgiften er »fri«, eller for hvilke der er udstedt et godkendt frigivelsescertifikat (EASA-formular 1) eller et ækvivalent certifikat som omhandlet i artikel 2 i Rådets forordning (EU) 2018/581 (*1).

(*1)  Rådets forordning (EU) 2018/581 af 16. april 2018 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse varer af en art, som skal monteres eller anvendes i luftfartøjer, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1147/2002 (EUT L 98 af 18.4.2018, s. 1).«"

(8)

Artikel 329 ændres således:

(a)

Stk. 3 og 4 affattes således:

»3.   Når varerne i en havn læsses om bord på et skib, der ikke er indsat i fast rutefart som omhandlet i artikel 120 i delegeret forordning (EU) 2015/2446, med henblik på transport til et bestemmelsessted uden for Unionens toldområde, er udgangstoldstedet det toldsted, der er ansvarligt for det sted, hvor varerne læsses om bord på et sådant skib.

4.   Når stk. 3 ikke finder anvendelse, og varerne læsses om bord på et skib eller et luftfartøj uden efterfølgende omladning med henblik på transport ad sø- eller luftvejen til et bestemmelsessted uden for Unionens toldområde, er udgangstoldstedet det toldsted, der er ansvarligt for det sted, hvor varerne læsses om bord på et sådant skib eller luftfarttøj.«.

(b)

Følgende stykke indsættes:

»7a.   Senest fra datoen for ibrugtagning af kodekssystemet til automatiseret eksport (AES) som omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 finder stk. 6 og 7 ikke anvendelse i tilfælde, hvor EU-varer henhørende under en af kategorierne i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/118/EF eksporteres.

Senest fra datoen for ibrugtagning af kodekssystemet til automatiseret eksport (AES) som omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 finder stk. 7 ikke anvendelse i tilfælde, hvor EU-varer reeksporteres.«.

(9)

Artikel 332, stk. 5, andet afsnit, affattes således:

»Forpligtelsen i første punktum gælder ikke, såfremt toldmyndighederne har adgang til disse oplysninger gennem eksisterende handels-, havne- eller transportinformationssystemer, eller hvis der er tale om den situation, der er omfattet af artikel 329, stk. 7.«.

(10)

Artikel 333 ændres således:

(a)

Stk. 4 og 5 affattes således:

»4.   Under uforudsete omstændigheder, hvor varer, der er omfattet af en eksport- eller reeksportangivelse overføres til et udgangstoldsted og efterfølgende skal forlade Unionens toldområde som flere sendinger, underretter udgangstoldstedet først eksporttoldstedet om varernes udpassage, når alle varer har forladt Unionens toldområde.

5.   Under uforudsete omstændigheder, hvor varer, der er omfattet af en eksport- eller reeksportangivelse overføres til et udgangstoldsted og efterfølgende skal forlade Unionens toldområde gennem mere end et udgangstoldsted, kan enhver af de personer, der er omhandlet i kodeksens artikel 267, stk. 2, anmode det udgangstoldsted, hvor varerne blev frembudt første gang, om at underrette det eller de andre udgangstoldsteder, hvor en del af varerne forlader Unionens toldområde. Hvert udgangstoldsted fører tilsyn med den fysiske udpassage af de varer, som forlader Unionens toldområde fra dette toldsted. Det eller de efterfølgende udgangstoldsted(er) underretter det første udgangstoldsted om de varer, der har forladt Unionens toldområde fra disse toldsteder. Det første udgangstoldsted og det eller de efterfølgende udgangstoldsted(er) udveksler disse oplysninger efter indbyrdes aftale og uden brug af kodekssystemet til automatiseret eksport som omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578. Det første udgangstoldsted underretter eksporttoldstedet, når alle varerne har forladt Unionens toldområde.«.

(b)

Stk. 7 affattes således:

»7.   Uanset denne artikels stk. 2, andet afsnit, litra b) og c), er fristen for udgangstoldstedet til at underrette eksporttoldstedet om varernes udpassage indtil datoerne for ibrugtagning af det kodekssystem til automatiseret eksport, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, i de tilfælde, der henvises til i artikel 329, stk. 5 og 6, i nærværende forordning, den første arbejdsdag efter den dag, hvor varerne henføres under denne forsendelsesprocedure eller varerne forlader Unionens toldområde, eller hvor forsendelsesproceduren afsluttes.«.

(c)

Stk. 8 og 9 udgår.

(11)

Artikel 340 ændres således:

(a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Når en ændring af fragtkontrakten i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 329, stk. 5, 6 og 7, medfører, at en forsendelse, der skulle afsluttes uden for Unionens toldområde, afsluttes inden for dette område, underretter de pågældende virksomheder eller myndigheder udgangstoldstedet om ændringen og må kun opfylde den ændrede kontrakt med forudgående tilladelse fra dette udgangstoldsted.«.

(b)

Følgende stykke indsættes:

»3a.   Senest fra datoen for ibrugtagning af kodekssystemet til automatiseret eksport (AES) som omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 oplyser udgangstoldstedet i de tilfælde, der er nævnt i stk. 2 og 3, eksporttoldstedet om, at varerne ikke er ført ud af Unionens toldområde.«

(12)

Bilag A ændres som anført i bilag I til denne forordning.

(13)

Bilag B ændres som anført i bilag II til denne forordning.

(14)

I bilag 21-01, efter rækken for D.E.-løbenummer 3/39, indsættes følgende række:

»3/40

Identifikationsnummer for supplerende fiskale referencer

Samme som dataelement med løbenummer 3/40«

(15)

I bilag 21-02, efter rækken for D.E.-løbenummer 1/10, indsættes følgende rækker:

»3/40

Identifikationsnummer for supplerende fiskale referencer

Samme som dataelement med løbenummer 3/40

44 — an ..40

4/4

Beregning af afgifter — beregningsgrundlag (*2)

Samme som dataelement med løbenummer 4/4

47 – an ..6 + n ..16,6

(16)

I bilag 23-01, i tabellen, første kolonne, ændres rækken »Zone P« som følger:

(a)

Ordene »Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien« udgår.

(b)

Ordet »Nordmakedonien« indsættes mellem ordene »Moldova« og »Norge«.

(17)

I bilag 32-01, punkt 1, erstattes ordene »Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien« med ordene »Republikken Nordmakedonien«.

(18)

I bilag 32-02, punkt 1, erstattes ordene »Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien« med ordene »Republikken Nordmakedonien«.

(19)

I bilag 32-03, punkt 1, erstattes ordene »Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien« med ordene »Republikken Nordmakedonien«.

(20)

I bilag 72-04, del II, foretages følgende ændringer:

(a)

I kapitel VI, rubrik 7, erstattes ordene »Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien« med ordet »Nordmakedonien«.

(b)

I kapitel VII, rubrik 6, erstattes ordene »Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien« med ordet »Nordmakedonien«.

Artikel 2

Berigtigelser til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447

I bilag 33-07 til gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2447, i rubrik 2, erstattes ordene »delegeret forordning (EU) 2015/XXX« af ordene »delegeret forordning (EU) 2015/2446«.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, stk. 14 og 15, anvendes fra den 1. januar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 269 af 10. oktober 2013, s.1.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (EUT L 268 af 12.10.2010, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/632 af 17. april 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker som omhandlet i EU-toldkodeksen (EUT L 111 af 25.4.2019, s. 54).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 af 11. april 2016 om fastlæggelsen af arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen (EUT L 99 af 15.4.2016, s. 6).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).

(7)  Rådets forordning (EU) 2018/581 af 16. april 2018 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse varer af en art, som skal monteres eller anvendes i luftfartøjer, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1147/2002 (EUT L 98 af 18.4.2018, s. 1).

(*2)  Hvis den EU-kode, der er anført under (beregning af afgifter — afgiftstype) er B00.«.


BILAG I

I bilag A til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 foretages følgende ændringer:

(1)

I afsnit I ændres tabellen »Formater for de fælles datakrav for ansøgninger og afgørelser« således:

(a)

I række Afsnit IV, D.E.-løbenummer IV/6, kolonne »D.E.-navn«, erstattes teksten af følgende:

»Allerede indrømmede forenklinger og lettelser, sikkerheds- og/eller sikringscertifikater, der er udstedt på grundlag af internationale konventioner, en international standard fra Den Internationale Standardiseringsorganisation eller en europæisk standard fra de europæiske standardiseringsorganisationer, eller certifikater, der giver samme status som en AEO, og som er udstedt i tredjelande og anerkendt i en aftale.«

(b)

I række »Afsnit XIV«, løbenummer XIV/4, kolonne »D.E.-navn«, erstattes teksten af følgende:

»Frist for indgivelse af den supplerende angivelse«.

(2)

I afsnit II, overskrift »KODER«, underoverskrift »6/2 Økonomiske forudsætninger«, i rækken for kode 14, erstattes teksten af følgende:

»forarbejdning til produkter, som skal indgå i eller anvendes til luftfart, hvortil der er udstedt et autoriseret frigivelsesbevis (EASA-formular 1) eller et tilsvarende certifikat«.


BILAG II

I bilag B til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 foretages følgende ændringer:

(1)

I afsnit I ændres tabellen »Formater og kardinalitet for de fælles datakrav for ansøgninger og afgørelser« således:

(a)

Række 2/1 »Forenklet angivelse/forudgående dokument« ændres således:

1)

I kolonne »D.E.-format (Type/længde)« erstattes teksten af følgende:

»Type forudgående dokument: an..3 +

Type forudgående dokument: an..35 +

Varepostdatanavn: n..5 +

Emballagetype: an..2

Antallet af pakker: n..8

Måleenhed og kvalifikator, hvis nødvendig: an..4 +

Mængde: n..16,6«.

2)

I kolonne »Bemærkninger« indsættes følgende tekst:

»De måleenheder og kvalifikatorer, der er fastlagt i Taric, anvendes. I sådanne tilfælde skal måleenhedernes og kvalifikatorernes format være an..4, men aldrig formatet n..4, der er forbeholdt nationale måleenheder og kvalifikatorer.

Hvis ingen sådanne måleenheder findes i Taric, skal nationale måleenheder og kvalifikatorer anvendes. Deres format skal være n..4.«.

(b)

I række 2/2 »Bemærkninger«, i kolonne »Kardinalitet på positionsniveau« indsættes følgende tekst:

»99x«.

(c)

Række 2/3 »Vedlagte dokumenter, certifikater og bevillinger, yderligere referencer« ændres således:

1)

I kolonne »D.E.-format (Type/længde)« erstattes teksten af følgende:

»Dokumenttype (EU-koder): a1+ an3 + (hvis relevant)

Dokumentdatanavn: an..35

ELLER

»Dokumenttype (Nationale koder): n1+an3 + (hvis relevant)

Dokumentdatanavn: an..35

+ (hvis relevant) Navn på udstedende myndighed: an..70 +

Gyldighedsdato: n8 (ååååmmdd) +

Måleenhed og kvalifikator, hvis nødvendig: an..4 +

Mængde: n..16,6 +

Valutakode: a3 +

Beløb: n..16,2«.

2)

I kolonne »Bemærkninger« indsættes følgende tekst:

»De måleenheder og kvalifikatorer, der er fastlagt i Taric, anvendes. I sådanne tilfælde skal måleenhedernes og kvalifikatorernes format være an..4, men aldrig formatet n..4, der er forbeholdt nationale måleenheder og kvalifikatorer.

Hvis ingen sådanne måleenheder findes i Taric, skal nationale måleenheder og kvalifikatorer anvendes. Deres format skal være n..4.

ISO-alfa-3-valutakoden (ISO 4217) anvendes til valutaen.«.

3)

I kolonne »Kardinalitet på positionsniveau« erstattes teksten af følgende:

»99x«.

(d)

Mellem række 3/44 og 4/1 indsættes følgende rækker:

»3/45

Identifikationsnummer for den person, der stiller sikkerhed

an..17

N

1x

 

EORI-nummeret følger den struktur, der er fastlagt i afsnit II for D.E. 3/2 Eksportøridentifikationsnummer

3/46

Identifikationsnummer for den person, der betaler tolden

an..17

N

1x

 

EORI-nummeret følger den struktur, der er fastlagt i afsnit II for D.E. 3/2 Eksportøridentifikationsnummer«.

(e)

I række 4/18, i kolonne »D.E.-navn«, erstattes ordet »Postværdi« med ordet »Værdi«.

(f)

I række 4/19, i kolonne »D.E.-navn«, erstattes ordet »Porto« med ordene »Udgifter til transport til det endelige bestemmelsessted«.

(g)

Mellem række 5/30 og 6/1 indsættes følgende række:

»5/31

Dato for antagelse

n8 (ååååmmdd)

N

1x

1x«.

 

(h)

Række 6/19 »Varetype« ændres således:

1)

I kolonne »D.E.-format (Type/længde)« erstattes teksten af følgende:

»an..3«

2)

I kolonne »Bemærkninger« erstattes teksten af følgende:

»UPU-kodeliste 130 anvendes«

(i)

I række 7/13, i kolonne »D.E-navn«, erstattes teksten af »Kode for type containerleverandør«.

(j)

Række 8/7 udgår.

(2)

Afsnit II, afdeling »2. KODER«, ændres som følger:

(a)

Overskrift »1/3 Type forsendelsesangivelse/bevis for toldmæssig status« ændres som følger:

1)

Under underoverskrift »Koder, der skal anvendes i forbindelse med forsendelse« indsættes følgende tekst:

»TIR

Varer, der transporteres under en TIR-procedure«.

2)

Under underoverskrift »Koder, der skal anvendes i forbindelse med toldvaremanifester« indsættes følgende tekst:

»N

Alle varer, som ikke falder ind under de situationer, der er beskrevet under kode T2L og T2LF«.

(b)

Overskrift »1/10. Procedure«, underoverskrift »Liste over procedurer med henblik på indkodning« ændres som følger:

1)

Beskrivelsen i kode »01« erstattes af følgende:

»Overgang til fri omsætning af varer, som samtidig videreforsendes som led i samhandelen mellem dele af Unionens toldområde, hvor bestemmelserne i direktiv 2006/112/EF eller 2008/118/EF finder anvendelse, og dele af dette område, hvor disse bestemmelser ikke finder anvendelse, eller ved samhandel mellem dele af dette område, hvor disse bestemmelser ikke finder anvendelse.«

Eksempel: Ikke-EU-varer, der ankommer fra et tredjeland og overgår til fri omsætning i Frankrig og derefter videresendes til Kanaløerne.«

2)

»Eksempel« under kode »10. Endelig eksport« erstattes af følgende:

»Eksport af EU-varer til et tredjeland, men også afsendelse af varer til dele af Unionens toldområde, hvor bestemmelserne i direktiv 2006/112/EF eller 2008/118/EF ikke finder anvendelse.«

Mellem række H6 og I1 indsættes følgende række:

»H7

Toldangivelse om overgang til fri omsætning i forbindelse med en sending, der er omfattet af fritagelse for importafgift i overensstemmelse med artikel 23, stk. 1, eller artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1186/2009.

4 000 «.

(c)

Under overskrift »1.11 Supplerende procedure«, underoverskrift »Aktiv forædling (jf. kodeksens artikel 256)«, tilføjes følgende række:

»Destruktion af varer under aktiv forædling

A10 «.

(d)

Overskrift »1/11 Supplerende procedure«, underoverskrift »Fritagelser (Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 (1))« ændres som følger:

(1)

I den række, der svarer til kode C01, erstattes teksten i første kolonne af følgende:

»Personlige ejendele tilhørende fysiske personer, der flytter deres sædvanlige opholdssted til Unionens toldområde«.

(2)

I den række, der svarer til kode C43, erstattes teksten i første kolonne af følgende:

»Personlige ejendele angivet til fri omsætning af en fysisk person, der har til hensigt at etablere sit sædvanlige opholdssted på Unionens toldområde (afgiftsfritagelse under forudsætning af forpligtelse)«.

(3)

I den række, der svarer til kode C60, erstattes teksten i første kolonne af følgende:

»Personligt udstyr og løsøre og bohave, der importeres i forbindelse med indgåelse af ægteskab, der angives til fri omsætning tidligst to måneder inden brylluppet (afgiftsfritagelse betinget af, at der stilles passende garanti)«.

(4)

I den række, der svarer til kode C61, erstattes teksten i første kolonne af følgende:

»Gaver, der sædvanligvis gives ved et bryllup, der angives til fri omsætning tidligst to måneder inden brylluppet (afgiftsfritagelse betinget af, at der stilles passende garanti)«.

(5)

I den række, der svarer til kode C40, erstattes teksten i første kolonne af følgende:

»Materialer til opførelse, vedligeholdelse eller udsmykning af mindesmærker eller soldaterkirkegårde«.

(e)

Overskrift »1/11 Supplerende procedure«, underoverskrift »Midlertidig indførsel«, ændres som følger:

(1)

I den række, der svarer til kode D01, erstattes teksten i første kolonne af følgende:

»Paller (herunder palletilbehør og -udstyr)«.

(2)

I den række, der svarer til kode D02, erstattes teksten i første kolonne af følgende:

»Containere (herunder containertilbehør og -udstyr)«.

(3)

I den række, der svarer til kode D19, erstattes teksten i første kolonne af følgende:

»Varer, der indgår som led i en salgskontrakt med forbehold af tilfredsstillende afprøvning«.

(4)

I den række, der svarer til kode D26, erstattes teksten i første kolonne af følgende:

»Andre ikke nyfremstillede varer, som importeres med henblik på salg ved auktion«.

(5)

I den række, der svarer til kode D51, erstattes teksten i første kolonne af følgende:

»Midlertidig indførsel med delvis fritagelse for importafgifter«.

(f)

Overskrift »1/11. Supplerende procedure«, underoverskrift »Diverse«, afsnittet »Import«, ændres som følger:

(1)

I den række, der svarer til kode F03, erstattes ordene »Artikel 158, stk. 2« af ordene »Artikel 158, stk. 3«.

(2)

De rækker, der svarer til kode F31 og F34, udgår.

(3)

Efter den række, der svarer til kode F47, indsættes følgende rækker:

»Import under særordningen for fjernsalg af varer, der importeres fra tredjelande og territorier som anført i afdeling XII, kapitel 6, afsnit 4, i direktiv 2006/112/EF.

F48

Import under særordningerne for angivelse og betaling af moms ved indførsel som anført i afdeling XII, kapitel 7, i direktiv 2006/112/EF.

F49 «.

(g)

Overskrift »2/2 Supplerende procedure«, underoverskrift »Supplerende oplysninger — Kode XXXXX«, ændres som følger:

1)

I tabellen med overskriften »Generelle kategorier — Kode 0xxxx« erstattes den rækker, der svarer til kode 00500, af følgende:

»Afsnit II i bilag B til delegeret forordning (EU) 2015/2446

Klarerer og importør er identiske

”Importør”

00500 «.

2)

I tabellen under overskriften »Generelle kategorier — Kode 0xxxx« tilføjes følgende rækker:

»Artikel 176, stk. 1, litra c), og artikel 241, stk. 1, første afsnit, i delegeret forordning (EU) 2015/2446

Afslutning af proceduren for aktiv forædling

”AF” og det relevante godkendelsesnummer eller INF-nummer

00700

Artikel 241, stk. 1, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

Afslutning af proceduren for aktiv forædling (særlige handelspolitiske foranstaltninger (CPM))

”AF CPM”

00800

Artikel 238 i delegeret forordning (EU) 2015/2446

Afslutning af proceduren for midlertidig indførsel

”MI” og det relevante godkendelsesnummer

00900 «.

3)

I tabellen med overskriften »Ved import: Kode 1xxxx« slettes rækkerne med de tilsvarende koder 10200, 10300 og 10500.

4)

De rækker, der svarer til kode 20100 og 20200, erstattes af følgende:

»Artikel 18 i den ”fælles forsendelsesprocedure” (*)

Restriktionsbelagt eksport fra et fælles transitland eller restriktionsbelagt eksport fra et EU-land

 

20100

Artikel 18 i den ”fælles forsendelsesprocedure” (*)

Eksportafgiftbelagt eksport fra et fælles transitland eller eksportafgiftbelagt eksport fra et EU-land

 

20200 «.

5)

I tabellen under overskriften »Ved eksport: Kode 3xxxx«, sidste kolonne i anden række, erstattes tallet »30 400« af tallet »30 700«.

(h)

Under overskrift »3/40. Identifikationsnummer for supplerende skattereferencer«, underoverskrift »1. Rollekode«, i den række, der svarer til rollekode FR2, erstattes teksten i tredje kolonne »Beskrivelse« af følgende:

»Person, der er betalingspligtig for momsen af erhvervelsen af varer inden for Unionen, jf. artikel 200 i direktiv 2006/112/EF«.

(i)

Under overskrift »3/40. Identifikationsnummer for supplerende skattereferencer«, underoverskrift »1. Rollekode«, tilføjes følgende rækker:

»FR5

Sælger (IOSS)

Afgiftspligtig person, som gør brug af særordningen for fjernsalg af varer, der importeres fra tredjelande og territorier som anført i afdeling XII, kapitel 6, afsnit 4, i direktiv 2006/112/EF, og som er indehaver af et momsregistreringsnummer som omhandlet i nævnte direktivs artikel 369q

FR7

Afgiftspligtig person eller den person, der er betalingspligtig for momsen

Momsregistreringsnummer på den afgiftspligtige person eller på den person, der er betalingspligtig for momsen, hvis betalingen af momsen udskydes i overensstemmelse med artikel 211, andet afsnit, i direktiv 2006/112/EF.«.

(j)

Under overskrift »4/17. Præference«, række 19, erstattes teksten af følgende:

»Midlertidig suspension for produkter, der importeres med et autoriseret frigivelsesbevis (EASA-formular 1) eller et tilsvarende certifikat«.

(k)

Overskrift »7/13. Type udstyrsleverandør« erstattes af »7/13. Kode for type containerleverandør«.

(l)

Under overskrift »8/2. Sikkerhedsstillelsens art«, anden kolonne (»Kode«), syvende række, erstattes »7« med »I«.


11.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 234/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1395

af 10. september 2019

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Bosnien-Hercegovina og Israel og navnet på Republikken Nordmakedonien på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkrævarer kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet og ændring af standardveterinærcertifikatet for ægprodukter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 4), og artikel 9, stk. 4

under henvisning til Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg (2) samt for indførsel heraf fra tredjelande, særlig artikel 23, stk. 1, artikel 24, stk. 2, artikel 25, stk. 2 og artikel 26, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (3) fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat til brug ved import til og transit, herunder oplagring under transit, gennem Unionen af fjerkræ og fjerkræprodukter (i det følgende benævnt »varerne«). Varerne må kun importeres til og sendes i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i kolonne 1 og 3 i tabellen i del 1 i bilag I.

(2)

Ved forordning (EF) nr. 798/2008 er der også fastsat betingelser for, hvornår et tredjeland, et område, en zone eller et segment kan betragtes som fri(t) for højpatogen aviær influenza (HPAI).

(3)

Bosnien-Hercegovina er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et tredjeland, hvorfra import af og transit gennem Unionen af fjerkrækød er tilladt fra hele landet.

(4)

Bosnien-Hercegovina har anmodet om også at blive godkendt til import til og transit gennem Unionen af æg og ægprodukter. På baggrund af oplysninger, der blev indsamlet under Kommissionens revision i Bosnien-Hercegovina med henblik på at evaluere dyresundhedskontrollen af kød og fjerkræ bestemt til eksport til Unionen, og i betragtning af det positive resultat af denne revision, har Kommissionen konkluderet, at Bosnien-Hercegovina opfylder dyresundhedskravene som fastsat i forordning (EF) nr. 798/2008 for import til og transit gennem Unionen af æg og ægprodukter. Derfor bør oplysningerne om Bosnien-Hercegovina i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres for at give det pågældende tredjeland tilladelse til import til og transit gennem Unionen af æg og ægprodukter.

(5)

Bosnien-Hercegovina har desuden forelagt Kommissionen sit nationale program for bekæmpelse af salmonella i æglæggende høner af Gallus gallus. Dette program blev imidlertid ikke anset for at yde garantier, der svarer til de garantier, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 (4) og godkendelsen af dette program er ikke afsluttet. Derfor er det kun tilladt at importere æg af typen Gallus gallus, der er opført under »S4« i del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 fra Bosnien-Hercegovina.

(6)

Israel er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et tredjeland, hvorfra import til og transit gennem Unionen af visse fjerkrævarer er tilladt fra visse områder i landet, afhængigt af om der er gennemført sanering (stamping out) for Newcastle disease. Denne regionalisering blev fastsat i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

(7)

Den 24. april 2019 bekræftede Israel tilstedeværelsen af HPAI af subtype H5N8 på en fjerkræbedrift i landet. På grund af det bekræftede udbrud af HPAI har Israel, siden april 2019, ikke længere kunnet betragtes som frit for denne sygdom, og veterinærmyndighederne i Israel kan derfor ikke længere attestere sendinger af fjerkrækød til konsum med henblik på import til eller transit gennem Unionen.

(8)

Israels veterinærmyndigheder har indsendt oplysninger til Kommissionen om udbruddene af HPAI og har bekræftet, at de siden datoen for bekræftelse af udbruddet af HPAI har suspenderet udstedelsen af veterinærcertifikater for sendinger af fjerkrækød til konsum bestemt til import til eller transit gennem Unionen.

(9)

Siden den dato er der derfor ikke blevet indført sådanne produkter med oprindelse i Israel til Unionen. Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør denne situation dokumenteres, og den relevante slutdato bør opføres i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008. Dette sikrer også, at sendinger af sådanne produkter, der er fremstillet efter slutdatoen og før den startdato, der fastsættes, hvis Israel på ny bliver frit for HPAI, ikke vil kunne indføres til Unionen.

(10)

Oplysningerne vedrørende Israel i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres for at tage højde for den nuværende epidemiologiske situation i dette tredjeland.

(11)

På baggrund af De Forenede Nationers (FN) mægling indgik Athen og Skopje i juni 2018 en bilateral aftale (»Prespaaftalen«) om at ændre FN's foreløbige reference for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien. Denne aftale er nu ratificeret af begge lande, og Republikken Nordmakedonien har formelt informeret EU om dens ikrafttræden. Derfor bør navnet på det pågældende tredjeland ændres i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

(12)

Del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 indeholder et standardveterinærcertifikat for ægprodukter (EP). I standardveterinærcertifikatet henvises der i del I i bemærkningerne til HS-koder, der skal angives i rubrik I.19. i certifikatets del I.

(13)

Enzymer, der stammer fra æg, såsom lysozym, anses for at være ægprodukter og de relevante HS-koder for disse enzymer bør tilføjes til de HS-koder, der skal anføres i rubrik I.19. i del I i standardveterinærcertifikatet for ægprodukter. Derfor bør standardveterinærcertifikatet for ægprodukter (EP) ændres.

(14)

Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres.

(15)

Medlemsstaterne og industrien bør have en rimelig overgangsperiode på to måneder til at tilpasse sig til de nye krav i det ændrede standardveterinærcertifikat, før dette certifikat bliver obligatorisk.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

I en overgangsperiode, som udløber den 11. november 2019 tillader medlemsstaterne indførsel til Unionen af sendinger af varer omfattet af standardveterinærcertifikatet for ægprodukter (EP) i del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 i den udgave, som forelå før ændringen af dette standardveterinærcertifikat ved denne forordning, forudsat at den er undertegnet inden den 11. oktober 2019.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1).


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I del 1 foretages følgende ændringer:

a)

Oplysningerne vedrørende Bosnien-Hercegovina affattes således:

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus (6)

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato (1)

Startdato (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

»BA — Bosnien-Hercegovina

BA-0

Hele landet

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4«

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

Oplysningerne vedrørende Israel affattes således:

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus (6)

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato (1)

Startdato (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

»IL — Israel (5)

IL-0

Hele landet

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4«

IL-1

Område syd for rute nr. 5

POU

X

N, P2

24.4.2019

 

 

 

 

IL-2

Område nord for rute nr. 5

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

c)

Oplysningerne vedrørende Republikken Nordmakedonien affattes således:

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus (6)

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato (1)

Startdato (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

»MK — Republikken Nordmakedonien

MK-0

Hele landet

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017«

 

 

 

d)

Følgende fodnote udgår:

»(4)

Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien: landets endelige nomenklatur vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.«

2)

I del 2 affattes standardveterinærcertifikatet for ægprodukter (EP) således:

»Standardveterinærcertifikat for ægprodukter (EP)

Image 1 Tekst af billedet Image 2 Tekst af billedet Image 3 Tekst af billedet Image 4 Tekst af billedet «

AFGØRELSER

11.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 234/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1396

af 10. september 2019

om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 for så vidt angår udpegelse af ekspertpaneler på området for medicinsk udstyr

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (1), særlig artikel 106, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der skal udpeges ekspertpaneler med henblik på at levere videnskabelig, teknisk og klinisk bistand til Kommissionen, Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr (MDCG), medlemsstaterne, bemyndigede organer og fabrikanter i forbindelse med gennemførelsen af forordning (EU) 2017/745, samt med henblik på at forelægge synspunkter i overensstemmelse med artikel 48, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/746 (2).

(2)

Bemyndigede organer er navnlig forpligtet til at gennemføre høringer af ekspertpaneler om kliniske evalueringer af visse former for medicinsk højrisikoudstyr i forbindelse med forordning (EU) 2017/745, samt om ydeevneevalueringer af visse former for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik i forbindelse med forordning (EU) 2017/746.

(3)

Kommissionen har i samråd med MDCG udpeget områder, hvor der er behov for tilvejebringelse af sammenhængende videnskabelig, teknisk og/eller klinisk rådgivning. Der bør udpeges ekspertpaneler på disse områder, og deres organisatoriske og driftsmæssige principper bør defineres, herunder procedurerne for udvælgelse og udnævnelse af panelernes medlemmer, for at sikre, at de arbejder efter den højeste videnskabelige kompetence, upartiskhed, uafhængighed og gennemsigtighed. Listen over udpegede ekspertpaneler kan revideres på baggrund af erfaringer eller nyligt identificerede behov.

(4)

Rådgiverne i ekspertpanelerne bør udnævnes på grundlag af objektive kriterier og efter en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser. Udvælgelseskriterierne i indkaldelsen af interessetilkendegivelser bør sikre, at der udvælges højt kvalificerede rådgivere med et tilstrækkeligt niveau af ajourført klinisk, videnskabelig eller teknisk ekspertise inden for de relevante identificerede områder, samt at rådgivere er i stand til at handle uafhængigt og i offentlighedens interesse. Udvælgelseskriterierne bør også sikre, at den samlede ekspertise hos alle de udvalgte rådgivere i tilstrækkelig grad dækker alle de identificerede områder, og at rådgivernes geografiske oprindelse afspejler mangfoldigheden af videnskabelige og kliniske tilgange i Unionen.

(5)

Antallet af rådgivere, der skal udpeges til hvert ekspertpanel eller medtages i den centrale liste over tilgængelige eksperter, bør specificeres i indkaldelsen af interessetilkendegivelser på baggrund af den forventede arbejdsbyrde og den nødvendige ekspertise.

(6)

Ekspertpanelernes organisation bør sikre fleksibilitet således, at den specialiserede viden kan anvendes på baggrund af krævede behov. I tillæg til udpegelse af rådgivere til ekspertpaneler bør der derfor udarbejdes en central liste over rådgivere, som ikke er medlemmer af ekspertpaneler. Rådgivere på denne liste bør være tilgængelige for at støtte ekspertpanelernes arbejde efter behov.

(7)

Med henblik på at sikre en rettidig og effektiv udførelse af deres opgaver bør ekspertpanelerne være i stand til at oprette undergrupper, der får overdraget specifikke opgaver og består af et vist antal af deres medlemmer.

(8)

Der bør der nedsættes et koordinationsudvalg, der består af panelets formænd og næstformænd, for at fremme ekspertpanelernes organisation og kommunikationen mellem dem. Kommissionen bør stille et sekretariat til rådighed for ekspertpanelerne og koordinationsudvalget med henblik på at sikre den nødvendige støtte for at ekspertpanelerne kan fungere effektivt.

(9)

Ekspertpaneler bør fungere på en gennemsigtig og harmoniseret måde. Til dette formål bør koordinationsudvalget fastsætte en fælles forretningsorden, interne retningslinjer og metoder til funktionen heraf, som bør være offentlig tilgængelige. Den fælles forretningsorden, de interne retningslinjer og metoderne bør gennemgås regelmæssigt for at sikre, at de tager hensyn til den seneste videnskabelige udvikling og afspejler den nyeste praksis.

(10)

Alle personoplysninger, der behandles af ekspertpanelerne, sekretariatet eller koordinationsudvalget skal behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (3).

(11)

Rådgivere bør overholde de sikkerhedsforskrifter vedrørende beskyttelse af EU's klassificerede informationer og følsomme ikkeklassificerede informationer, som er fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 (4) og 2015/444 (5).

(12)

I betragtning af ekspertpanelernes bidrag til at nå målene for EU's politikker ved at yde videnskabelig, teknisk og klinisk bistand til Kommissionen, MDCG, fabrikanter og bemyndigede organer i forbindelse med gennemførelsen af forordning (EU) 2017/745 og forordning (EU) 2017/746, samt under hensyntagen til princippet om omkostningseffektivitet, bør rådgivere modtage passende aflønning for deres aktiviteter, udover godtgørelse af udgifter. Aflønningsniveauet bør afspejle omfanget af det arbejde, der skal udføres af rådgiverne, især hvad angår varigheden og arten af deres opgaver.

(13)

Ekspertpanelets aktiviteter bør finansieres via Kommissionens relevante budgetpost—

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Udpegelse af ekspertpaneler

1.   Der udpeges et ekspertpanel på hvert af de følgende områder til at udføre de opgaver, der er fastsat i artikel 106, stk. 9 og 10, i forordning (EU) 2017/745, samt i artikel 48, stk. 6, i forordning (EU) 2017/746:

1)

ortopædisk kirurgi, traumatologi, rehabilitering, reumatologi

2)

kredsløbssystem

3)

neurologi

4)

åndedrætssystemet, anæstesiologi, intensivpleje

5)

endokrinologi og diabetes

6)

almindelig kirurgi, plastikkirurgi og tandpleje

7)

obstetrik og gynækologi, herunder reproduktionsmedicin

8)

gastroenterologi og hepatologi

9)

nefrologi og urologi

10)

oftalmologi

11)

medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.

2.   Der udpeges et yderligere ekspertpanel, der skal være ansvarlig for den beslutning, der er omhandlet i punkt 5.1, litra c), i bilag IX til forordning (EU) 2017/745.

Artikel 2

Udpegelse af rådgivere og udarbejdelse af den centrale liste

1.   Med henblik på artikel 106, stk. 5, i forordning (EU) 2017/745, udpeges rådgivere til ekspertpaneler efter en indkaldelse af interessetilkendegivelser og høring af Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr (»MDCG«), på baggrund af udvælgelseskriterier, der er fastsat i indkaldelsen af interessetilkendegivelser.

2.   Antallet af medlemmer af hvert ekspertpanel fastsættes i indkaldelsen af interessetilkendegivelser som omhandlet i stk. 1.

3.   Med henblik på artikel 106, stk. 6, i forordning (EU) 2017/745 og efter høring med MDCG opstilles rådgivere, som opfylder kriterierne i indkaldelsen, men som ikke er udpeget til et ekspertpanel, på en central liste over tilgængelige eksperter (den »centrale liste«).

4.   Rådgivere udvælges med henblik på at sikre:

a)

passende og ajourført klinisk, videnskabelig eller teknisk ekspertise på de områder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1

b)

uafhængighed, upartiskhed, objektivitet og fravær af interessekonflikter, som angivet i artikel 107 i forordning (EU) 2017/745

c)

ligelig geografisk repræsentation.

5.   Der kan der udpeges yderligere rådgivere fra den centrale liste til et bestemt ekspertpanel, hvis det er nødvendigt på grund af det pågældende ekspertpanels arbejdsbyrde, eller hvis der er behov for at stille den nødvendige ekspertise til rådighed for et bestemt ekspertpanel.

6.   Rådgivere på den centrale liste eller i et andet ekspertpanel kan blive udpeget til et bestemt ekspertpanel vedrørende specifikke opgaver og i en begrænset periode, hvis det er nødvendigt på grund af det pågældende ekspertpanels arbejdsbyrde, eller hvis der er behov for at stille den nødvendige ekspertise til rådighed for et bestemt ekspertpanel.

7.   Den centrale liste kan ajourføres ved iværksættelse af efterfølgende indkaldelser af interessetilkendegivelser.

Artikel 3

Undergrupper

1.   Et ekspertpanel kan efter aftale med Kommissionen oprette permanente eller ad hoc-undergrupper, der kan blive betroet specifikke opgaver, og kan bestå af et bestemt antal af panelets medlemmer.

2.   Undergrupper arbejder i overensstemmelse med den fælles forretningsorden for ekspertpaneler som omhandlet i artikel 9, stk. 1.

Artikel 4

Mandatperiode

1.   Rådgivere udnævnes til medlemmer af et ekspertpanel for en periode på tre år med mulighed for forlængelse.

2.   Hvis en rådgiver ikke længere opfylder betingelserne i artikel 12 og 15 eller i artikel 339 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, fratræder eller ikke længere er i stand til at bidrage effektivt til ekspertpanelets arbejde, kan Kommissionen afskedige denne rådgiver.

3.   Hvis en rådgiver afskediges i løbet af sin mandatperiode udpeges en stedfortræder for den resterende del af embedsperioden fra den centrale liste.

Artikel 5

Valg af formand og næstformand

1.   Ved begyndelsen af hver mandatperiode som omhandlet i artikel 4, vælger hvert panel og dets undergrupper, ved simpelt flertal, en formand og en næstformand blandt sine medlemmer.

2.   Formanden og næstformanden vælges for en treårig periode, der kan fornyes. Enhver udskiftning af formanden eller næstformanden i løbet af mandatperioden sker i overensstemmelse med proceduren som omhandlet i stk. 1, og gælder i resten af perioden.

3.   Hvad angår undergrupper begynder formandens og næstformandens mandatperiode fra valgtidspunktet og fortsætter indtil udløbet af undergruppens embedsperiode.

Artikel 6

Afstemningsregler

I forbindelse med vedtagelse af videnskabelige udtalelser eller synspunkter, alt efter hvad der er relevant, vedrørende artikel 54, stk. 1 og artikel 61, stk. 2, i forordning (EU) 2017/745, samt artikel 48, stk. 6, i forordning (EU) 2017/746, træffer ekspertpanelet beslutninger i henhold til artikel 106, stk. 12, i forordning (EU) 2017/745.

Artikel 7

Koordinationsudvalg

1.   Der nedsættes efter valget som omhandlet i artikel 5 et koordinationsudvalg (»udvalget«) bestående af formændene og næstformændene fra alle ekspertpaneler.

2.   Udvalget skal bl.a.:

sikre effektiv udveksling af oplysninger mellem ekspertpaneler

vedtage og gennemgå den fælles forretningsorden for ekspertpanelerne i henhold til artikel 9

vedtage og gennemgå interne retningslinjer og metoder, der skal anvendes af ekspertpanelerne.

3.   Udvalget arbejder i overensstemmelse med den fælles forretningsorden som omhandlet i artikel 9, stk. 1.

Artikel 8

Udarbejdelse af udtalelser, synspunkter eller holdninger

1.   Formanden for ekspertpanelet eller undergruppen kan udpege en ordfører og medordfører i forbindelse med hver udtalelse, synspunkt eller holdning. I den sammenhæng er alle andre medlemmer evaluerende medlemmer.

2.   Ekspertpanelerne følger den fælles forretningsorden som omhandlet i artikel 9, og alle relevante retningslinjer, som udvalget har vedtaget, og som er omhandlet i artikel 7, stk. 2, tredje led.

3.   I forbindelse med ekspertpanelernes aktiviteter, som er omhandlet i artikel 54, stk. 1, i forordning (EU) 2017/745, anvender ekspertpanelerne de retningslinjer, der skal fastsættes af Kommissionen som angivet i punkt 5.1, litra h), i bilag IX til forordning (EU) 2017/745.

Artikel 9

Fælles forretningsorden

1.   Ved forslag fra og efter aftale med Kommissionens tjenestegrene vedtager udvalget en fælles forretningsorden for alle ekspertpaneler ved simpelt flertal blandt dets medlemmer.

Formændene rådfører sig med deres respektive ekspertpaneler om indholdet af den fælles forretningsorden forud for vedtagelsen.

2.   Den fælles forretningsorden for ekspertpanelerne foreskriver bl.a.:

a)

procedurer for udførelse af ekspertpanelernes opgaver som omhandlet i artikel 106, stk. 9 og 10, i forordning (EU) 2017/745

b)

regler, der sikrer anvendelsen af principperne i artikel 12 til 15.

3.   Udvalget gennemgår, efter aftale med Kommissionens tjenestegrene, den fælles forretningsorden mindst hvert tredje år, og opdaterer den for at sikre, at den tager hensyn til den seneste videnskabelige udvikling og afspejler den nyeste praksis.

4.   Den fælles forretningsorden gøres offentlig tilgængelig på et af Kommissionen hertil indrettet websted.

Artikel 10

Sekretariat

1.   Kommissionen stiller et sekretariat (»sekretariatet«) til rådighed for ekspertpanelerne og for udvalget.

2.   Sekretariatet er ansvarlig for at yde den nødvendige støtte for at ekspertpanelerne kan fungere effektivt. Sekretariatet skal navnlig:

identificere og håndtere potentielle interessekonflikter

føre tilsyn med det relevante ekspertpanels ensartede anvendelse af kriterierne, der er fastsat i punkt 5.1, litra c), i bilag IX til forordning (EU) 2017/745, i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer som omhandlet i artikel 8, stk. 3.

føre tilsyn med arbejdet i det ekspertpanel, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2

overvåge overholdelsen af den fælles forretningsorden som omhandlet i artikel 9, retningslinjer og metoder som omhandlet i artikel 7, stk. 2, tredje led, samt anmodningerne om udtalelser, synspunkter og holdninger

offentliggøre deres udtalelser, synspunkter og holdninger i overensstemmelse med artikel 106, stk. 12, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/745

behandle anmodninger fra ekspertpaneler om yderligere ekspertise.

Artikel 11

Aflønning

1.   Rådgivere aflønnes for deres forberedende arbejde og deltagelse (personligt eller elektronisk) i ekspertpanelets møder samt i andre aktiviteter i de ekspertpaneler, der er omfattet af denne afgørelse. Aflønningen fastsættes i henhold til kriterierne i bilaget.

2.   Rådgiveres udgifter til rejse og, i givet fald, ophold i forbindelse med aktiviteterne i de ekspertpaneler, der er omfattet af denne afgørelse, godtgøres af Kommissionen i overensstemmelse med de i Kommissionen gældende bestemmelser. Disse udgifter godtgøres inden for rammerne af de til rådighed stående midler, der bevilges til Kommissionens tjenestegrene under den årlige tildeling af bevillinger.

Artikel 12

Uafhængighed, upartiskhed og objektivitet

1.   Rådgiverne udpeges eller udnævnes i deres personlige egenskab. De kan ikke delegere deres ansvarsområder til andre personer.

2.   Rådgivere må ikke have finansielle eller andre interesser i medikoindustrien eller i et bemyndiget organ eller i en anden organisation eller sektor, der kunne påvirke deres uafhængighed, upartiskhed og objektivitet. De afgiver en erklæring om interesser med angivelse af enhver interesse, der ville kunne begrænse eller med rimelighed kunne anses for at begrænse deres uafhængighed, upartiskhed og objektivitet, herunder eventuelle relevante omstændigheder vedrørende deres nærmeste familiemedlemmer.

3.   Erklæringer om interesser indsendes skriftligt i forbindelse med besvarelsen af indkaldelsen af interessetilkendegivelser.

4.   Rådgivere ajourfører deres interesseerklæringer:

forud for udpegelsen til et ekspertpanel eller forud for opstilling på den centrale liste

når som helst en ændring af omstændighederne kræver det

forud for påbegyndelse af en specifik opgave i ekspertpanelet.

5.   Hvis forpligtelserne som omhandlet i stk. 1-4 ikke opfyldes, kan Kommissionen træffe passende foranstaltninger.

Artikel 13

Forpligtelser

1.   Rådgivere forpligter sig til at handle i offentlighedens interesse og overholde principperne i artikel 12-15. Med henblik herpå underskriver de en loyalitetserklæring.

2.   Rådgivere besvarer anmodninger og andre meddelelser fra formanden for deres respektive ekspertpanel eller undergruppe samt fra sekretariatet. De afsætter de nødvendige ressourcer til at færdiggøre de tildelte opgaver efter bedste evne og inden for fristerne som beskrevet i den fælles forretningsorden, jf. artikel 9.

Artikel 14

Gennemsigtighed

Ekspertpanelernes aktiviteter udføres på en gennemsigtig måde. Sekretariatet offentliggør uden unødig forsinkelse følgende på et af Kommissionen hertil indrettet websted:

a)

navnene på de rådgivere, der er udnævnt eller udpeget til ekspertpanelerne eller opstillet på den centrale liste over tilgængelige eksperter

b)

cv'er og erklæringer om interesser, fortrolighed og forpligtelse for rådgiverne, der er udnævnt eller udpeget til ekspertpanelerne

c)

ekspertpanelernes fælles forretningsorden som omhandlet i artikel 9

d)

udtalelser, synspunkter og holdninger i overensstemmelse med artikel 8.

Artikel 15

Fortrolighed

1.   Rådgivere må ikke videregive oplysninger af fortrolig karakter, som de har erhvervet sig i forbindelse med deres arbejde i ekspertpaneler, eller som følge af andre aktiviteter, der er omfattet af denne afgørelse. Med henblik herpå underskriver de en fortrolighedserklæring.

2.   Rådgivere overholder de sikkerhedsforskrifter vedrørende beskyttelse af EU's klassificerede informationer og følsomme ikkeklassificerede informationer, som er fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 og (EU, Euratom) 2015/444.

3.   Hvis forpligtelserne som omhandlet i stk. 1 og 2 ikke opfyldes, kan Kommissionen træffe passende foranstaltninger.

Artikel 16

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 117 af 5.5.2017, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/746 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og Kommissionens afgørelse 2010/227/EU (EUT L 117 af 5.5.2017, s. 176).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(4)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

(5)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).


BILAG

AFLØNNING AF RÅDGIVERE

1.

Aflønningen af rådgivere er 450 EUR for hver hele arbejdsdag.

2.

Den samlede arbejdstid beregnes og afrundes til den nærmeste halve arbejdsdag.

3.

Hvad angår opgaver som omhandlet i artikel 54, stk. 1, i forordning (EU) 2017/745 og artikel 48, stk. 6, i forordning (EU) 2017/746 er det maksimale antal arbejdsdage, som eksperter kan aflønnes for, fastsat i tabel 1.

Tabel 1

Maksimalt antal arbejdsdage, som eksperter kan aflønnes for, hvad angår opgaver som omhandlet i artikel 54, stk. 1, i forordning (EU) 2017/745 og artikel 48, stk. 6, i forordning (EU) 2017/746

 

Forordning (EU) 2017/745

Artikel 54, stk. 1

Forordning (EU) 2017/746

Artikel 48, stk. 6

 

Beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes en videnskabelig udtalelse (ja/nej)

Udarbejdelse og afgivelse af en videnskabelig udtalelse

Afgivelse af et synspunkt vedrørende ydeevnen for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

Formand/næstformand

Ikke relevant

2

2

Ordfører

1

5

4

Medordfører

1

5

4

Evaluerende medlemmer (*1)

Ikke relevant

0,5

0,5

Rådgivere udpeget i henhold til artikel 2, stk. 6, i denne afgørelse

Ikke relevant

2

2

4.

Hvad angår opgaver som omhandlet i artikel 55, stk. 3, artikel 61, stk. 2, artikel 106, stk. 10, litra a)-f) og artikel 106, stk. 11, i forordning (EU) 2017/745 og artikel 50, stk. 3, i forordning (EU) 2017/746, som er opdelt i kategorier afhængigt af deres kompleksitet, er det maksimale antal arbejdsdage angivet i tabel 2.

Tabel 2

Maksimalt antal arbejdsdage, som eksperter kan aflønnes for, hvad angår opgaver som omhandlet artikel 55, stk. 3, artikel 61, stk. 2, artikel 106, stk. 10, litra a)-f) og artikel 106, stk. 11, i forordning (EU) 2017/745 og artikel 50, stk. 3, i forordning (EU) 2017/746

Opgavens kompleksitet (vejledende kriterier (*2))

Fungerer som

Aflønning i fuldtidsækvivalenter

Kategori I — simpelt anliggende

udtalelse baseret på undersøgelse af en lille mængde data, dokumenter og litteratur

ingen høring af andre videnskabelige organer

ingen tilgængelige oplysninger fra interessenter, herunder patientorganisationer og sundhedsfaglige personer

vejledende under tre måneder til udførelse af opgaver

Formand

2

Ordfører

3

Medordfører

3

Evaluerende medlem

0,5

Rådgivere udpeget i henhold til artikel 2, stk. 6, i denne afgørelse

1

Kategori II — komplekst anliggende

udtalelse baseret på undersøgelse af en betydelig mængde data, dokumenter og litteratur

feedback, der skal undersøges, efter eventuel høring af andre videnskabelige organer

tilgængelige oplysninger fra interessenter, herunder patientorganisationer og sundhedsfaglige personer, som skal undersøges

vejledende mellem tre til seks måneder til udførelse af opgaver

Formand

3

Ordfører

5

Medordfører

5

Evaluerende medlem

1

Rådgivere udpeget i henhold til artikel 2, stk. 6, i denne afgørelse

2

Kategori III — særdeles komplekst anliggende

udtalelse baseret på undersøgelse af en betydelig mængde data, dokumenter og litteratur

stor mængde feedback, der skal undersøges, efter eventuel høring af andre videnskabelige organer

stor mængde tilgængelige oplysninger fra interessenter, herunder patientorganisationer og sundhedsfaglige personer, som skal undersøges

vejledende mere end seks måneder til udførelse af opgaver

Formand

4

Ordfører

7

Medordfører

7

Evaluerende medlem

2

Rådgivere udpeget i henhold til artikel 2, stk. 6, i denne afgørelse

2

5.

Aflønningen er betinget af færdiggørelsen af de relevante opgaver i henhold til den fælles forretningsorden.

(*1)  Rådgivere i det pågældende ekspertpanel eller undergrupper, som validerer den udtalelse eller det synspunkt, som er udarbejdet af ordføreren og medordføreren.

(*2)  Hver af disse kriterier kan anvendes uafhængigt.


Berigtigelser

11.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 234/31


Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/798 af 17. maj 2019 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

( Den Europæiske Unions Tidende L 132 af 20. maj 2019 )

Side 3, bilaget, række 36, kolonnen »Navn«:

I stedet for:

»Nizar (Image 5) al-Asaad (Image 6) (alias Nizar Asaad)«

læses:

»Nizar (Image 7) Al-Assad (Image 8) (alias Al-Asad, Assad, Asad)«.


11.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 234/31


Berigtigelse til Rådets afgørelse (FUSP) 2019/806 af 17. maj 2019 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

( Den Europæiske Unions Tidende L 132 af 20. maj 2019 )

Side 38, bilaget, række 36, kolonnen »Navn«:

I stedet for:

»Nizar (Image 9) al-Asaad (Image 10) (alias Nizar Asaad)«

læses:

»Nizar (Image 11) Al-Assad (Image 12) (alias Al-Asad, Assad, Asad)«.