ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 187

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
12. juli 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1187 af 6. juni 2019 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter

1

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1188 af 14. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår fastsættelse af ydeevneklasser med hensyn til modstandsevne mod vindlast for udvendige afskærmninger af vinduer og døre ( 1 )

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1189 af 8. juli 2019 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberleyprocessens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1190 af 11. juli 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 185/2013 vedrørende nedsættelse af fiskekvoter, der er tildelt Spanien for 2019

30

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1191 af 8. juli 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (Budgetpost 04 03 01 03 — Fri bevægelighed for arbejdstagere, koordinering af socialsikringsordninger og foranstaltninger for migranter, herunder migranter fra tredjelande) ( 1 )

33

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1192 af 8. juli 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (Budgetpost 02 03 01 — Det indre marked for varer og tjenesteydelsers funktion og udvikling og budgetpost 02 03 04 —Værktøjer til forvaltning af det indre marked) ( 1 )

36

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1193 af 8. juli 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (budgetpost 33 02 03 01 — Selskabsret) ( 1 )

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1194 af 5. juli 2019 om identifikation af 4-tert-butylphenol (PTBP) som et særligt problematisk stof i henhold til artikel 57, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (meddelt under nummer C(2019) 4987)  ( 1 )

41

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1195 af 10. juli 2019 om ændring af beslutning 2008/730/EF, 2008/837/EF, 2009/184/EF og afgørelse 2011/354/EU samt gennemførelsesafgørelse 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 og (EU) 2017/2451 for så vidt angår indehaveren af tilladelsen og repræsentanten for markedsføring af genetisk modificerede sojabønner, bomuld, raps og majs (meddelt under nummer C(2019) 5093)  ( 1 )

43

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2019/1196 af 11. juli 2019 om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands deltagelse i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

50

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2005/909/EF ( EUT L 158 af 27.5.2014 )

52

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

12.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/1187

af 6. juni 2019

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 82, stk. 1, andet afsnit, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 10. juni 2016 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med henblik på indgåelsen af en aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter (»aftalen«).

(2)

Forhandlingerne blev afsluttet på vellykket vis ved paraferingen af aftalen den 24. maj 2018.

(3)

Forbedringen af udvekslingen af retshåndhævelsesoplysninger med henblik på at opretholde sikkerheden i Unionen kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne alene på grund af arten af den internationale kriminalitet, der ikke holder sig inden for Unionens grænser. Muligheden for, at alle medlemsstater og Det Schweiziske Forbund har gensidig adgang til nationale databaser vedrørende DNA-analysedatabaser, fingeraftryksidentifikationssystemer og oplysninger i køretøjsregistre er af central betydning for at fremme det grænseoverskridende retshåndhævelsessamarbejde.

(4)

Irland er bundet af Rådets afgørelse 2008/615/RIA (1), Rådets afgørelse 2008/616/RIA (2) samt bilaget hertil og Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA (3) og deltager derfor i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(5)

Det Forenede Kongerige er bundet af afgørelse 2008/615/RIA, afgørelse 2008/616/RIA samt bilaget hertil og den rammeafgørelse 2009/905/RIA og deltager derfor i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(6)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(7)

Aftalen bør undertegnes, og den dertil knyttede erklæring bør godkendes. Visse bestemmelser i aftalen bør anvendes midlertidigt, indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for dens ikrafttræden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter, med forbehold af indgåelse af aftalen.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Erklæringen, der er knyttet til aftalen, godkendes på Unionens vegne.

Artikel 3

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til på Unionens vegne at undertegne aftalen.

Artikel 4

I overensstemmelse med aftalens artikel 8, stk. 3, anvendes aftalens artikel 5, stk. 1 og 2, midlertidigt fra datoen for undertegnelse af aftalen (4), indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for dens ikrafttræden.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 6. juni 2019.

På Rådets vegne

A. BIRCHALL

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1).

(2)  Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12).

(3)  Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA af 30. november 2009 om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 14).

(4)  Datoen for aftalens undertegnelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


12.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/3


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter

DEN EUROPÆISKE UNION,

på den ene side, og

DET SCHWEIZISKE FORBUND,

på den anden side,

i det følgende under ét benævnt »de kontraherende parter«,

SOM ØNSKER at forbedre politisamarbejdet og det retlige samarbejde mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og Det Schweiziske Forbund, uden at dette berører reglerne om beskyttelse af den enkeltes frihed,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at de nuværende forbindelser mellem de kontraherende parter, navnlig aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (1), er udtryk for et tæt samarbejde om bekæmpelse af kriminalitet,

SOM UNDERSTREGER, at det er i de kontraherende parters fælles interesse at sikre, at politisamarbejdet mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og Det Schweiziske Forbund fungerer hurtigt og effektivt på en måde, der er forenelig med de grundlæggende principper i deres nationale retssystemer, og som respekterer den enkeltes rettigheder og overholder principperne i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, undertegnet den 4. november 1950 i Rom,

SOM ANERKENDER, at Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (2) allerede indeholder regler for, hvordan de retshåndhævende myndigheder i Den Europæiske Unions medlemsstater og Det Schweiziske Forbund effektivt og hurtigt kan udveksle oplysninger og efterretninger med henblik på gennemførelse af kriminalefterforskninger eller kriminalefterretningsoperationer,

SOM ANERKENDER, at det med henblik på at stimulere det internationale samarbejde på området retshåndhævelse er af afgørende betydning, at der hurtigt og effektivt kan udveksles nøjagtige oplysninger,

SOM ANERKENDER, at målet er at indføre procedurer til fremme af hurtige, effektive og billige metoder til udveksling af oplysninger, og at disse procedurer af hensyn til den fælles anvendelse af oplysningerne bør være pålidelige og bør omfatte passende garantier med hensyn til oplysningernes nøjagtighed og sikkerhed under fremsendelse og lagring samt procedurer for registrering af udvekslinger af oplysninger og restriktioner for anvendelsen af de udvekslede oplysninger,

SOM UNDERSTREGER, at denne aftale derfor indeholder bestemmelser, som er baseret på de vigtigste bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (3), Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (4) og bilaget hertil samt Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA af 30. november 2009 om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter (5), og som har til formål at forbedre udvekslingen af oplysninger, hvorved Den Europæiske Unions medlemsstater og Det Schweiziske Forbund indrømmer hinanden adgangsret til deres elektroniske DNA-analysedatabaser, elektroniske fingeraftryksidentifikationssystemer og køretøjsregistre,

SOM UNDERSTREGER, at i forbindelse med oplysninger fra nationale DNA-analysedatabaser og elektroniske fingeraftryksidentifikationssystemer skal et hit/no hit-system i anden omgang gøre det muligt for den søgende stat at anmode om relevante personoplysninger fra den stat, der administrerer databasen, og om nødvendigt anmode om yderligere oplysninger ved hjælp af procedurer for gensidig retshjælp, herunder de procedurer, der er vedtaget i medfør af Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at disse bestemmelser vil fremskynde de eksisterende procedurer betydeligt og dermed sætte Den Europæiske Unions medlemsstater og Det Schweiziske Forbund i stand til at finde ud af, om en anden stat ligger inde med de oplysninger, der er behov for, og i givet fald hvilken stat,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at sammenligning af oplysninger på tværs af grænserne vil åbne en ny dimension inden for bekæmpelse af kriminalitet, og at de informationer, der opnås ved at sammenligne oplysninger, vil give mulighed for nye efterforskningsmetoder og således spille en afgørende rolle ved at bistå staternes retshåndhævende og judicielle myndigheder,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at reglerne bygger på etablering af netværk mellem staternes nationale databaser,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at medlemsstaterne på visse betingelser bør kunne levere personoplysninger og andre oplysninger end personoplysninger for at forbedre udvekslingen af oplysninger med henblik på at forebygge strafbare handlinger og opretholde den offentlige orden og sikkerhed i forbindelse med store arrangementer med en grænseoverskridende dimension,

SOM ANERKENDER, at der ud over en forbedring af udvekslingen af oplysninger er behov for at regulere andre former for tættere samarbejde mellem politimyndighederne, navnlig ved hjælp af fælles sikkerhedsoperationer (såsom fælles patruljer),

SOM TAGER I BETRAGTNING, at hit/no hit-systemet er opbygget med henblik på sammenligning af anonyme profiler, hvor supplerende personoplysninger kun udveksles efter et hit, og levering og modtagelse heraf henhører under den nationale lovgivning, herunder bestemmelserne om retshjælp, og at denne opbygning sikrer et passende databeskyttelsessystem, idet levering af personoplysninger til andre stater kræver et passende databeskyttelsesniveau fra den modtagende stats side,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Det Schweiziske Forbund bør dække de operative udgifter i forbindelse med sine organers anvendelse af denne aftale,

SOM ERKENDER, at akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter, er et vigtigt skridt i retning af en sikrere og mere effektiv udveksling af kriminaltekniske oplysninger, og at visse bestemmelser i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA bør overholdes af Det Schweiziske Forbund,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at behandlingen af personoplysninger i henhold til denne aftale hos myndighederne i Det Schweiziske Forbund med henblik på forebyggelse, afsløring eller efterforskning af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet bør være omfattet af en standard for beskyttelse af personoplysninger i henhold til Det Schweiziske Forbunds nationale ret, som er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (6),

SOM TAGER AFSÆT I den gensidige tillid mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og Det Schweiziske Forbund for så vidt angår deres retssystemers struktur og den måde, de fungerer på,

SOM TAGER HENSYN TIL, at i henhold til aftalen mellem Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, der henviser til samarbejde inden for rammerne af den schweiziske informationssystem for fingeraftryksoplysninger og DNA-profiler (7), deler begge lande samme database og systemer til udveksling af information om henholdsvis DNA og fingeraftryksoplysninger,

SOM ANERKENDER, at bestemmelserne i bilaterale og multilaterale aftaler fortsat gælder i alle spørgsmål, der ikke er omfattet af nærværende aftale —

HAR VEDTAGET AT INDGÅ DENNE AFTALE:

Artikel 1

Genstand og formål

1.   Med forbehold af denne aftale finder artikel 1-24, artikel 25, stk. 1, og artikel 26-32 og 34 i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, anvendelse i de bilaterale forbindelser mellem Det Schweiziske Forbund og hver af medlemsstaterne.

2.   Med forbehold af denne aftale finder artikel 1-19 og artikel 21 i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, og bilaget hertil, med undtagelse af kapitel 4, punkt 1, anvendelse i de bilaterale forbindelser mellem Det Schweiziske Forbund og hver af medlemsstaterne.

3.   De erklæringer, som medlemsstaterne har afgivet i medfør af Rådets afgørelse 2008/615/RIA og 2008/616/RIA, finder også anvendelse i deres bilaterale forbindelser med Det Schweiziske Forbund.

4.   Med forbehold af denne aftale finder artikel 1-5 og artikel 6, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter, anvendelse i de bilaterale forbindelser mellem Det Schweiziske Forbund og hver af medlemsstaterne.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

1)   »kontraherende parter«: Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund

2)   »medlemsstat«: en medlemsstat i Den Europæiske Union

3)   »stat«: en medlemsstat eller Det Schweiziske Forbund.

Artikel 3

Ensartet anvendelse og fortolkning

1.   Med henblik på at sikre, at de i artikel 1 omhandlede bestemmelser anvendes og fortolkes på en så ensartet måde som muligt, følger de kontraherende parter løbende udviklingen i retspraksis fra Den Europæiske Unions Domstol og fra de kompetente schweiziske domstole vedrørende disse bestemmelser. Med henblik herpå oprettes der en ordning for at sikre regelmæssig, gensidig udveksling af oplysninger om denne retspraksis.

2.   Det Schweiziske Forbund har ret til at forelægge processkrifter eller skriftlige indlæg for Den Europæiske Unions Domstol i sager, hvor en domstol i en medlemsstat har forelagt den et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af en af de i artikel 1 nævnte bestemmelser.

Artikel 4

Bilæggelse af tvister

En eventuel tvist mellem Det Schweiziske Forbund og en medlemsstat om fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale eller en af de i artikel 1 nævnte bestemmelser samt ændringer heraf kan af en af tvistens parter forelægges på et møde mellem repræsentanterne for regeringerne for medlemsstaterne og for Det Schweiziske Forbund med henblik på hurtig bilæggelse.

Artikel 5

Ændringer

1.   Såfremt det bliver nødvendigt at ændre de i artikel 1 omhandlede bestemmelser, underretter Den Europæiske Union snarest muligt Det Schweiziske Forbund herom og modtager dets eventuelle bemærkninger.

2.   Den Europæiske Union giver Det Schweiziske Forbund notifikation om enhver ændring af de i artikel 1 omhandlede bestemmelser, så snart ændringen er vedtaget.

Det Schweiziske Forbund beslutter i uafhængighed, om det vil acceptere indholdet af ændringen og gennemføre det i sine interne retsregler. Nævnte beslutning meddeles Den Europæiske Union senest tre måneder efter den i første afsnit omhandlede notifikation.

3.   Hvis indholdet af ændringen først kan være bindende for Det Schweiziske Forbund, efter at de forfatningsmæssige krav er opfyldt, underretter Det Schweiziske Forbund Den Europæiske Union herom ved dens notifikation. Det Schweiziske Forbund giver snarest Den Europæiske Union skriftlig meddelelse, når alle forfatningsmæssige krav er opfyldt. Hvis der ikke kræves folkeafstemning, gives meddelelsen umiddelbart efter udløbet af fristen for afgørelse af, om der skal afholdes folkeafstemning. Hvis der kræves folkeafstemning, har Det Schweiziske Forbund en frist på højst to år fra datoen for notifikationen fra Den Europæiske Union til at give meddelelse om sin beslutning. Fra den fastsatte dato for ændringens ikrafttræden for Det Schweiziske Forbund og indtil det har givet meddelelse om, at de forfatningsmæssige krav er opfyldt, anvender Det Schweiziske Forbund midlertidigt indholdet af ændringen, hvis det er muligt.

4.   Hvis Det Schweiziske Forbund ikke accepterer ændringens indhold, suspenderes denne aftale. De kontraherende parter indkaldes til et møde for at undersøge enhver mulighed for at få aftalen til at fungere, herunder muligheden for anerkendelse af ækvivalens i lovgivningerne. Suspensionen hæves, når Det Schweiziske Forbund meddeler, at det accepterer ændringens indhold, eller hvis de kontraherende parter indbyrdes beslutter på ny at anvende aftalen.

5.   Hvis de kontraherende parter ikke har besluttet at anvende aftalen igen ved udløbet af suspensionen på seks måneder, finder aftalen ikke længere anvendelse.

6.   Denne artikels stk. 4 og 5 finder ikke anvendelse på ændringer i kapitel 3, 4 og 5 i Rådets afgørelse 2008/615/RIA eller af artikel 17 i Rådets afgørelse 2008/616/RIA, for hvilke Det Schweiziske Forbund har meddelt Den Europæiske Union, at de ikke kan accepteres og grundene hertil. I dette tilfælde og med forbehold af denne aftales artikel 10 finder de relevante bestemmelser i den udgave, der går forud for ændringen, fortsat anvendelse i de bilaterale forbindelser mellem Det Schweiziske Forbund og hver af medlemsstaterne.

Artikel 6

Revision

De kontraherende parter er enige om at tage denne aftale op til fælles revision senest fem år efter dens ikrafttræden. Revisionen skal især tage sigte på den praktiske gennemførelse, fortolkningen og udviklingen af aftalen og skal også omhandle spørgsmål som f.eks. konsekvenserne af den videre udvikling i Den Europæiske Union på det område, som denne aftale omfatter.

Artikel 7

Forbindelsen med andre instrumenter

1.   Det Schweiziske Forbund kan fortsat anvende bilaterale eller multilaterale aftaler eller ordninger vedrørende grænseoverskridende samarbejde med medlemsstaterne, som er i kraft på datoen for denne aftales indgåelse, for så vidt sådanne aftaler eller ordninger ikke er uforenelige med denne aftales mål. Det Schweiziske Forbund giver Den Europæiske Union meddelelse om sådanne aftaler eller ordninger, der fortsat finder anvendelse.

2.   Efter denne aftales ikrafttræden kan Det Schweiziske Forbund indgå yderligere bilaterale eller multilaterale aftaler eller ordninger vedrørende grænseoverskridende samarbejde med medlemsstaterne, eller lade sådanne sætte i kraft, for så vidt sådanne aftaler eller ordninger giver mulighed for at udvide eller udbygge denne aftales mål. Det Schweiziske Forbund giver Den Europæiske Union meddelelse om sådanne nye aftaler eller ordninger inden tre måneder efter deres undertegnelse eller, for så vidt angår aftaler eller ordninger, der blev undertegnet inden denne aftales ikrafttræden, inden tre måneder efter deres ikrafttræden.

3.   De aftaler og ordninger, der er nævnt i stk. 1 og 2, berører ikke forbindelserne med de medlemsstater, der ikke er parter i dem.

4.   Denne aftale berører ikke eksisterende aftaler om retshjælp eller gensidig anerkendelse af retsafgørelser.

Artikel 8

Notifikation, erklæringer og ikrafttræden

1.   De kontraherende parter giver gensidigt hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for, at de kan give deres samtykke til at være bundet af denne aftale.

2.   Den Europæiske Union kan give sit samtykke til at være bundet af denne aftale, selv om afgørelserne vedrørende behandlingen af personoplysninger, der leveres eller er leveret i henhold til Rådets afgørelse 2008/615/RIA, endnu ikke er truffet for alle medlemsstaters vedkommende.

3.   Artikel 5, stk. 1, og 2, finder midlertidig anvendelse fra datoen for undertegnelsen af denne aftale.

4.   Perioden på tre måneder, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, andet afsnit, vedrørende ændring af de bestemmelser, der er omhandlet i artikel 1, foretaget efter undertegnelsen af denne aftale, men inden dens ikrafttræden, starter på dagen for denne aftales ikrafttræden.

5.   Når Det Schweiziske Forbund giver notifikation, jf. stk. 1, eller, hvis dette er fastsat, på ethvert tidspunkt derefter, skal det afgive de erklæringer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3.

6.   Denne aftale træder i kraft på den første dag i den tredje måned efter datoen for den sidste notifikation i henhold til stk. 1.

7.   Medlemsstaters og Det Schweiziske Forbunds udlevering af personoplysninger som omhandlet i denne aftale må ikke ske, før bestemmelserne i kapitel 6 i Rådets afgørelse 2008/615/RIA er gennemført i national ret i de stater, der deltager i sådan udlevering.

For at kontrollere, om dette er tilfældet for Det Schweiziske Forbund, foretages der et evalueringsbesøg og en testkørsel i overensstemmelse med de betingelser og ordninger, der er accepteret af Det Schweiziske Forbund, og som svarer til dem, medlemsstaterne er underlagt i medfør af kapitel 4 i bilaget til Rådets afgørelse 2008/616/RIA.

På grundlag af en samlet evalueringsrapport og efter samme procedure som for lanceringen af elektroniske dataudvekslinger i medlemsstaterne fastsætter Rådet med enstemmighed den eller de datoer, hvorfra medlemsstaterne kan udlevere deres personoplysninger til Det Schweiziske Forbund i overensstemmelse med denne aftale.

8.   Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 skal gennemføres og anvendes af Det Schweiziske Forbund. Det Schweiziske Forbund meddeler Europa-Kommissionen teksten til de vigtigste retsforskrifter, som det vedtager på det område, der er omfattet af nævnte direktiv.

9.   Artikel 1-24, artikel 25, stk. 1, og artikel 26-32 og 34 i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA skal gennemføres og anvendes af Det Schweiziske Forbund. Det Schweiziske Forbund meddeler Europa-Kommissionen teksten til de vigtigste retsforskrifter, som det vedtager på det område, der er omfattet af nævnte rammeafgørelse.

10.   De kompetente myndigheder i Det Schweiziske Forbund må ikke anvende bestemmelserne i kapitel 2 i Rådets afgørelse 2008/615/RIA, før det har gennemført og anvendt de foranstaltninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 8 og 9.

Artikel 9

Nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union

Hvis nye medlemsstater tiltræder Den Europæiske Union, skaber dette rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale mellem disse nye medlemsstater og Det Schweiziske Forbund.

Artikel 10

Ophør

1.   Denne aftale kan bringes til ophør af en af de kontraherende parter ved at deponere en notifikation om ophør hos den anden kontraherende part.

2.   Denne aftales ophør i henhold til stk. 1 får virkning seks måneder efter, at notifikation om ophør er deponeret.

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image 2


(1)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(2)  EUT L 386 af 29.12.2006, s. 89.

(3)  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.

(4)  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12.

(5)  EUT L 322 af 9.12.2009, s. 14.

(6)  EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89.

(7)  Amtliche Sammlung/Recueil officiel AS/RO 2006 2031; Systematische Sammlung/Recueil systématique SR/RS 0.360.514.1.


De kontraherende parters erklæring ved undertegnelsen af aftalen

Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund, som er kontraherende parter i aftalen om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter (i det følgende benævnt »aftalen«), erklærer:

Gennemførelsen af udvekslingen af data vedrørende DNA-profil, fingeraftryk og registreringer af køretøjer kræver, at Det Schweiziske Forbund etablerer bilaterale forbindelser for hver af disse kategorier med hver af medlemsstaterne.

For at lette opgaven modtager Det Schweiziske Forbund alle disponible dokumenter, specifik software og lister over nyttige kontakter.

Det Schweiziske Forbund kan nyde godt af et uformelt partnerskab med de medlemsstater, der allerede har indført en sådan dataudveksling, med henblik på at dele indhøstede erfaringer og således yde praktisk og teknisk bistand. De nærmere bestemmelser for sådanne partnerskaber fastsættes i en direkte aftale mellem de berørte stater.

De schweiziske eksperter kan til enhver tid tage kontakt til formandskabet for Rådet, til Europa-Kommissionen eller til førende eksperter på disse områder med henblik på at få oplysninger, en nærmere redegørelse eller anden form for bistand. Kommissionen kan, når der er tale om forberedelse af forslag eller meddelelser, som den er i kontakt med medlemsstaterne om, på samme måde kontakte Det Schweiziske Forbund.

Schweiziske eksperter kan indbydes til at deltage i møder, hvor medlemsstaternes eksperter forsamlet i Rådet drøfter tekniske aspekter, som er direkte relevante for en korrekt anvendelse og udvikling af ovennævnte rådsafgørelser.


FORORDNINGER

12.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/11


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1188

af 14. marts 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår fastsættelse af ydeevneklasser med hensyn til modstandsevne mod vindlast for udvendige afskærmninger af vinduer og døre

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (1), særlig artikel 27, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den europæiske standard EN 13561 for udvendige afskærmninger af vinduer og døre blev oprindeligt vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) i 2004 og ændret i 2008. Den indeholder fire ydeevneklasser for udvendige afskærmninger af vinduer og døre, navnlig i forbindelse med disse produkters modstandsevne mod vindlast.

(2)

De klasser, der er fastsat i standard EN 13561, er ikke tilstrækkelige for alle de produkter, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet. De seneste produkter har en højere modstandsevne mod vindlast end tidligere. Anvendelsen af de eksisterende klasser kan i nogle tilfælde medføre sikkerhedsproblemer forbundet med fastgørelsen af produkterne.

(3)

Det er derfor nødvendigt at tilføje yderligere tre ydeevneklasser for modstandsevne mod vindlast til klassifikationen i standard EN 13561. Det er også nødvendigt at differentiere anvendelsen af klasser blandt de pågældende underfamilier af produkter, der er omfattet af denne standard, navnlig for knækarmsmarkiser, udvendige afskærmninger med dug, der kører i lodrette styreskinner, og pergolamarkiser.

(4)

I overensstemmelse med artikel 27 i forordning (EU) nr. 305/2011 kan ydeevneklasser for så vidt angår en væsentlig egenskab ved byggevarerne oprettes af Kommissionen eller et europæisk standardiseringsorgan på grundlag af et revideret mandat fra Kommissionen. Da der er behov for hurtigst muligt at fastsætte yderligere ydeevneklasser, bør de nye ydeevneklasser fastsættes af Kommissionen. I overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i nævnte forordning skal disse klasser anvendes i harmoniserede standarder.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ydeevneklasser for så vidt angår modstandsevne mod vindlast for udvendige afskærmninger af vinduer og døre fastsættes som anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.


BILAG

Tabel 1

Ydeevneklasser for så vidt angår modstandsevne mod vindlast for udvendige afskærmninger med dug, der kører i lodrette styreskinner, og pergolamarkiser

Klasser

0

1

2

3

Nominelt vindtryk p N (N/m2)

< 40

≥ 40 < 70

≥ 70 < 110

≥ 110 < 170

Sikkerhedsvindtryk p N (N/m2)

< 48

≥ 48 < 84

≥ 84 < 132

≥ 132 < 204


Klasser

4

5

6

Nominelt vindtryk p N (N/m2)

≥ 170 < 270

≥ 270 < 400

≥ 400

Sikkerhedsvindtryk p N (N/m2)

≥ 204 < 324

≥ 324 < 480

≥ 480

Tabel 2

Ydeevneklasser for så vidt angår modstandsevne mod vindlast for saksearmsmarkiser, faldarmsmarkiser, faldarmsmarkiser med styreskinne, lodrette rullegardiner, markisoletter, facademarkiser, markiser til ovenlysvinduer, udestuemarkiser og udvendige insektnet

Klasser

0

1

2

3

Nominelt vindtryk p N (N/m2)

< 40

≥ 40 < 70

≥ 70 < 110

≥ 110

Sikkerhedsvindtryk p N (N/m2)

< 48

≥ 48 < 84

≥ 84 < 132

≥ 132


Tabel 3

Ydeevneklasser for så vidt angår modstandsevne mod vindlast for knækarmsmarkiser

Klasser

0

1

2

Nominelt vindtryk p N (N/m2)

< 40

≥ 40 < 70

≥ 70

Sikkerhedsvindtryk p N (N/m2)

< 48

≥ 48 < 84

≥ 84


12.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1189

af 8. juli 2019

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberleyprocessens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 af 20. december 2002 om gennemførelse af Kimberleyprocessens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter (1), særlig artikel 19, stk. 6, og artikel 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter en foreløbig godkendelse på plenarmødet i Brisbane i december 2017 godkendte deltagerne i Kimberleyprocessen på plenarmødet i Bruxelles i november 2018, at Republikken Gabon tilføjes til listen over deltagende parter i Kimberleyprocessen.

(2)

Adresserne på flere af de deltagende parters kompetente myndigheder, som er opført i bilag II, og adresserne på medlemsstaternes kompetente myndigheder, der er opført i bilag III, bør ajourføres.

(3)

Som følge af Irlands anmodning om at udpege en EU-myndighed, jf. artikel 19 i forordning (EF) nr. 2368/2002, aflagde Kommissionen den EU-myndighed, som Irland har udpeget, besøg for at kontrollere, om den var klar til at udføre de opgaver, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 2368/2002. At dømme efter det forberedende arbejde og de procedurer, som den EU-myndighed, der er udpeget af Irland, påtænker at anvende, vil den være i stand med sikkerhed, rettidigt, effektivt og på passende måde at udføre de opgaver, der kræves ifølge kapitel II, III og V i forordning (EF) nr. 2368/2002. Irland har brug for en realistisk frist til at foretage de fornødne ændringer.

(4)

Som følge af at Kimberleyprocessens deltagende parter på plenarforsamlingen i Bruxelles i november 2018 vedtog den administrative afgørelse »Compilation of Modifications to Technical definitions«, bør udtrykket »oprindelsesland« erstattes af udtrykket »mineoprindelsesland« i Kimberleyprocescertifikater.

(5)

Som følge af at udtrykket »oprindelsesland«, som defineret i artikel 2, litra g), i forordning (EF) nr. 2368/2002, erstattes af udtrykket »mineoprindelsesland« i EU-certifikatet, bør bilag IV til nævnte forordning ændres. Unionens kompetente myndigheder bør have en realistisk frist til at tilpasse sig denne ændring, i betragtning af at det tager tid at sikre, at de nye certifikater er til rådighed.

(6)

Bilag II, III og IV til forordning (EF) nr. 2368/2002 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 22 i forordning (EF) nr. 2368/2002 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2368/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag II erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag III erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

3)

Bilag IV erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 3, finder dog anvendelse fra den 1. januar 2020.

For så vidt angår Irland, finder bilag III anvendelse fra den 1. september 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Federica MOGHERINI

Næstformand


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 28.


BILAG I

»BILAG II

Liste over deltagende parter i Kimberley-processens certificeringsordning og de kompetente myndigheder, de har udpeget, som omhandlet i artikel 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 og 20

ANGOLA

Ministry of Mineral Resources and Petroleum

Rua Engenheiro Armindo de Andrade, No 103

Miramar Bairro Sambizanga

1072 Luanda

Angola

ARMENIEN

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenien

AUSTRALIEN

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australien

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

HVIDERUSLAND

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str, 7

220010 Minsk

Republikken Hviderusland

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)

Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C

P/Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILIEN

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios, Bloco ‘U’, 4o andar

70065, 900 Brasilia, DF

Brasilien

CAMBODJA

Ministry of Commerce

Lot 19-61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla

Khan Sen Sok, Phnom Penh

Cambodja

CAMEROUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building, 6th floor,

Navik Street

BP 35601 Yaounde

Cameroun

CANADA

Internationalt:

Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

For generelle forespørgsler til Natural Resources Canada:

Kimberley Process Office

Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

DEN CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK

Secrétariat permanent du processus de Kimberley

BP: 26 Bangui

Den Centralafrikanske Republik

FOLKEREPUBLIKKEN KINA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madian East Road

Haidian District, Beijing 100088

Folkerepublikken Kina

HONG KONG, Special Administrative Region of the People's Republic of China

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hongkong

Kina

Den Demokratiske Republik CONGO

Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques

Kinshasa/Gombe

Den Demokratiske Republik Congo

Republikken CONGO

Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

Republikken Congo

ELFENBENSKYSTEN

Ministère de l'Industrie et des Mines

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

Elfenbenskysten

ESWATINI

Office for the Commissioner of Mines

Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing),

Somhlolo Road

Mbabane

Eswatini

DEN EUROPÆISKE UNION

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 03/330

1049 Bruxelles/Brussel

Belgien

GABON

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)

Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines

Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba

B.P. 284/576

Libreville

Gabon

GHANA

Ministry of Lands and Natural Resources

Accra P.O. Box M 212

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

Boulevard du Commerce — BP 295

Quartier Almamya/Commune de Kaloum

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIEN

Government of India, Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

New Delhi 110 011

Indien

INDONESIEN

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Djakarta

Indonesien

ISRAEL

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPAN

Agency for Natural Resources and Energy

Mineral and Natural Resources Division

1, Chiyoda-ku

Tokyo, Japan

Japan

KASAKHSTAN

Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan

Committee for Technical Regulation and Metrology

11, Mangilik el street

Nur-Sultan

Republikken Kasakhstan

Republikken KOREA

Ministry of Foreign Affairs

United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil

Jongno-gu

Seoul 03172

Korea

Den Demokratiske Folkerepublik LAOS

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Phonxay road, Saisettha District

Vientiane, Lao PDR

P.O Box: 4107

Laos

LIBANON

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Libanon

LESOTHO

Department of Mines

Ministry of Mining

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

MITI Tower,

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur

Malaysia

MALI

Ministère des Mines

Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts

Cité administrative, P.O. BOX: 1909

Bamako

Republikken Mali

MAURITIUS

Import Division

Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MEXICO

Directorate-General for International Trade in Goods

189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor

Mexico City, 06140

Mexico

NAMIBIA

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy

Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibia

NEW ZEALAND

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

NORGE

Ministry of Foreign Affairs

Department for Regional Affairs

Section for Southern and Central Africa

Box 8114 Dep

0032 Oslo, Norge

PANAMA

National Customs Authority

Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009

Republikken Panama

DEN RUSSISKE FØDERATION

Internationalt:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street

109097 Moskva

Den Russiske Føderation

Import and Export Authority:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moskva

Den Russiske Føderation

SIERRA LEONE

Ministry of Mines and Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury

Singapore 179434

SYDAFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

251 Fox Street

Doornfontein 2028

Johannesburg

Sydafrika

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galle Face Terrace

Post Code 00300

Colombo 03

Sri Lanka

SCHWEIZ

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne/Schweiz

TAIWAN, PENGHU, KINMEN OG MATSU, SÆRSKILT TOLDOMRÅDE

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

Kikuyu Avenue, P.O BOX

422, 40744 Dodoma

Tanzania

THAILAND

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

563 Nonthaburi Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

The Ministry of Mines and Energy

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TYRKIET

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36

06510 Emek, Ankara

Tyrkiet

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond

Market (BIST)

Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,

Borsa İstanbul Caddesi No 4

Sariyer, 34467, Istanbul

Tyrkiet

UKRAINE

Ministry of Finance

State Gemological Centre of Ukraine

38-44, Degtyarivska St.

Kiev 04119

Ukraine

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

U.A.E. Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Box 48800

Dubai

De Forenede Arabiske Emirater

AMERIKAS FORENEDE STATER

United States Kimberley Process Authority

U.S. Department of State

Bureau of Economic and Business Affairs

2201 C Street, NW

Washington DC 20520, USA

VENEZUELA

Central Bank of Venezuela

36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District

Caracas

ZIP Code 1010

Venezuela

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung

Hoan Kiem

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

6th Floor, ZIMRE Centre

Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave.

Harare

Zimbabwe

«

BILAG II

»BILAG III

Liste over medlemsstaternes kompetente myndigheder og deres opgaver som omhandlet i artikel 2 og 19

BELGIEN

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie

PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale, Service Licences

(Offentlig føderal tjeneste for økonomi, SMV'er, selvstændige og energi, generaldirektoratet for økonomisk analyse og international økonomi)

Italielei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tlf. +32 (0)2 277 54 59

Fax +32 (0)2 277 54 61 eller +32 (0)2 277 98 70

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

I Belgien foretages kontrollen af import og eksport af uslebne diamanter i henhold til forordning (EF) nr. 2368/2002 og toldbehandlingen kun hos:

The Diamond Office

Hoveniersstraat 22

B-2018 Antwerpen

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

I Tjekkiet foretages kontrollen af import og eksport af uslebne diamanter i henhold til forordning (EF) nr. 2368/2002 og toldbehandlingen kun hos:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Den Tjekkiske Republik

Tlf. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, mobil (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

Fast tjeneste ved udvalgt toldsted — Praha Ruzyně

Tlf. (420-2) 20 113 788 (mandag-fredag — 7:30-15:30)

Tlf. (420-2) 20 119 678 (lørdag, søndag og helligdage — 15:30-7:30)

TYSKLAND

I Tyskland foretages kontrollen af import og eksport af uslebne diamanter i henhold til forordning (EF) nr. 2368/2002, herunder udstedelsen af EU-certifikater, kun hos:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tlf. + 49 6781 56 27 0

Fax +49 6781 56 27 19

E-mail: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de

Med henblik på artikel 5, stk. 3, artikel 6, 9, 10, artikel 14, stk. 3, og artikel 15 og 17 i denne forordning vedrørende bl.a. forpligtelsen til at rapportere til Kommissionen optræder følgende myndighed som den kompetente tyske myndighed:

Generalzolldirektion

Direktion VI —

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Tlf. +49 228 303-49874

Fax +49 228 303-99106

E-mail: DVIA3.gzd@zoll.bund.de

IRLAND

The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority

Exploration and Mining Division

Department of Communications, Climate Action and Environment

29-31 Adelaide Road

Dublin

D02 X285

Irland

Tlf. +353 1 678 2000

E-mail: KPRMA@DCCAE.gov.ie

PORTUGAL

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Licenciamento

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lisboa

Tlf. + 351 218 813 843/8

Fax + 351 218 813 986

E-mail: dsl@at.gov.pt

I Portugal foretages kontrollen af import og eksport af uslebne diamanter i henhold til forordning (EF) nr. 2368/2002, herunder udstedelsen af EU-certifikater, kun hos:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lisboa

Tlf. +351 210030080

Fax +351 210037777

E-mailadresse: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

RUMÆNIEN

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(National Authority for Consumer Protection)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania)

Cod postal (postal code) 011865

Tlf. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75

Fax (40-21) 318 46 35/314 34 62

www.anpc.ro

DET FORENEDE KONGERIGE

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tlf. +44 207 008 6903/5797

E-mail: KPUK@fco.gov.uk

«

BILAG III

»BILAG IV

Fællesskabscertifikat, jf. artikel 2

I overensstemmelse med de ændringer, der fulgte af Lissabontraktaten, hvorved Det Europæiske Fællesskab blev erstattet og efterfulgt af Den Europæiske Union, henviser udtrykket »EU-certifikat« til fællesskabscertifikat, som omhandlet i artikel 2, litra g), i denne forordning.

EU-certifikatet skal have følgende kendetegn: Medlemsstaterne sikrer, at de certifikater, de udsteder, er identiske. Med henblik herpå forelægger de Kommissionen standardudkast til de certifikater, der skal udstedes.

Medlemsstaterne er selv ansvarlige for at trykke EU-certifikaterne. EU-certifikaterne kan fremstilles af trykkerier, der er udpeget af den medlemsstat, hvor de er etableret. I så tilfælde skal det fremgå af hvert enkelt EU-certifikat, at trykkeriet er udpeget af medlemsstaten. På hvert EU-certifikat skal der være angivet navn og adresse på trykkeriet eller et mærke, hvorefter trykkeriet kan identificeres. Trykkeriet skal være et seddeltrykkeri med høj sikkerhed. Trykkeriet skal kunne forelægge passende referencer fra regerings- og handelskunder.

Europa-Kommissionen skal stille standardudkast til originale EU-certifikater til rådighed for EU-myndigheder.

Materialer

Dimensioner: A4 (210 mm × 297 mm)

Vandmærkede med usynlige (gule/blå) UV-fibre

Skal reagere med opløsningsmidler

Optisk død (features i dokumentet fremtræder tydeligt, når de belyses med ultraviolet lys)

95 g/m2 paper.

Trykning

Regnbuefarvet baggrundsfolie (skal reagere med opløsningsmidler)

Regnbueeffekten har en sikkerhedsbaggrund, som ikke ses, hvis den fotokopieres

De anvendte trykfarver skal reagere med opløsningsmidler for at beskytte dokumentet mod kemikalier, der anvendes for at ændre indsat tekst, f.eks. blegemidler

1 farvet baggrundsfolie (permanent og lysægte)

Det sikres, at der trykkes to »regnbuer« for at forebygge, at certifikaterne beskadiges, hvis de udsættes for sollys

UV-usynlige mønstre (stjerner eller EU-flaget)

Det sikkerhedsgodkendte trykkeri skal anvende den korrekte mængde trykfarve for at sikre, at UV-features er usynlige ved normalt lys

EU-flaget: trykkes i guld og europablå

Dybtrykkant

Taktil dybtrykfarve er et af dokumentets vigtigste features

Med ekstra små typer trykkes »Kimberley Process Certificate«

Latent billede: KP

Mikrotekst »KPCS«

Dokumentdesignet skal i det fintlinierede baggrundtryk indeholde kendetegn (»Medaillon«), som kan hindre kopitryk.

Nummerering

Hvert EU-certifikat skal efter koden »EU« have et unikt serienummer EU.

Kommissionen tildeler serienumre til de medlemsstater, der agter at udstede EU-certifikater

Der skal være to slags overensstemmende nummerering — synlig og usynlig:

Første type nummerering = 8-cifret sekvens trykt med sort på alle dokumentets dele

Trykkeriet har hele ansvaret for nummerering af hvert enkelt certifikat

Trykkeriet skal endvidere lagre hele nummereringen i en database

Anden type nummerering = 8-cifret sekvens af usynlige trykte numre (jf. overfor), fluorescerende under UV-lys.

Sprog:

Engelsk og, hvor det er relevant, den pågældende medlemsstats sprog.

Layout og endelig udformning

Obligatoriske kendetegn

Rilleperforering i 1 retning, skåret til enkeltark af A4 format, 100 mm fra højre kant

a)

venstre side

Image 3

b)

højre side

Image 4
«

12.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1190

af 11. juli 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 185/2013 vedrørende nedsættelse af fiskekvoter, der er tildelt Spanien for 2019

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (1), særlig artikel 105, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen vedtog i 2013 gennemførelsesforordning (EU) nr. 185/2013 (2) om nedsættelse af visse fiskekvoter, der er tildelt Spanien i 2013 og følgende år på grund af overfiskning af en bestemt makrelkvote i 2009. Ved nævnte forordning fastsættes der nedsættelser af makrelkvoten i ICES-afsnit 8c, ICES-underområde 9 og 10 samt EU-farvande i CECAF 34.1.1 og af ansjoskvoten i ICES-underområde 8.

(2)

Den spanske kystflåde er i vidt omfang afhængig af makrel, og denne flådes rentabilitet er allerede meget lav. Derudover er makrelkvoten for 2019 20 % lavere end for 2018 og vil fortsat blive sat ned frem til 2023. Ved at der kun i 2019 gives tilladelse til at fratrække en lavere mængde makrel, vil fiskeritrykket på bestanden i forhold til det, der allerede er tilladt i henhold til Rådets forordning (EU) 2019/124 (3), ikke blive øget. For at undgå sociale og økonomiske konsekvenser for såvel fiskerisektoren som den tilknyttede forarbejdningsindustri bør de mængder, der årligt fratrækkes, ikke overstige 33 % af den årlige makrelkvote. Hvis den mængde, der skal trækkes fra, overstiger 33 % af den årlige makrelkvote, bør gennemførelsesforordning (EU) nr. 185/2013 ændres, så den årlige mængde, der skal trækkes fra, bliver sat ned, og fradragsperioden bliver tilsvarende forlænget.

(3)

Spaniens makrelkvote i ICES-afsnit 8c, ICES-underområde 9 og 10 samt EU-farvande i CECAF 34.1.1 er for 2019 fastsat til 24 597 ton, mens den nedsættelse, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 185/2013 for samme år, er fastsat til 9 240 ton, hvilket udgør 38 % af den spanske kvote. De mængder, der skal trækkes fra i 2019, bør derfor nedsættes, så de udgør 33 % af kvoten, og forskellen bør lægges til de mængder, der skal trækkes fra i 2023.

(4)

Spanien har anmodet om, at nedsættelsen af makrelkvoten for 2019 mindskes fra 5 544 ton, som den indledningsvis blev fastsat til, til 4 421 ton. Forskellen udgør 0,1 % af den samlede TAC, så den biologiske indvirkning på bestanden er minimal men dog stadig vigtig for småfiskeriet. Den i 2023 planlagte nedsættelse af samme kvote ville så blive sat op fra 269 ton til 1 392 ton. Nedsættelsernes oprindelige andel af kvoterne for makrel og ansjos ville så variere fra år til år, men ville for hele perioden 2019 — 2023 blive opretholdt. De mængder, der skulle fratrækkes i 2023, ville forblive lavere end de årlige nedsættelsesmængder for perioden 2016 — 2022.

(5)

Ændringerne i de mængder, der blev fratrukket kvoterne for makrel og ansjos i 2019, ville fortsat sikre, at fiskerimulighederne i 2019 for disse arter ikke overskrides. De ville være i overensstemmelse med målene i den fælles fiskeripolitik.

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 185/2013 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 185/2013 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 185/2013 af 5. marts 2013 om nedsættelse af visse fiskekvoter, der er tildelt Spanien i 2013 og følgende år på grund af overfiskning af en vis makrelkvote i 2009 (EUT L 62 af 6.3.2013, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EU) 2019/124 af 30. januar 2019 om fastsættelse for 2019 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande (EUT L 29 af 31.1.2019, s. 1).


BILAG

Bestand

Oprindelig kvote 2009

Tilpasset kvote 2009

Konstaterede fangster 2009

Forskel kvote/fangst (overfiskning)

Nedsættelse 2013

Nedsættelse 2014

Nedsættelse 2015

Nedsættelse 2016

Nedsættelse 2017

Nedsættelse 2018

Nedsættelse 2019

Nedsættelse 2020

Nedsættelse 2021

Nedsættelse 2022

Nedsættelse 2023

MAC8C

3 411

29 529

25 525

90 954

– 65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

4 421

5 544

5 544

5 544

1 392

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  For ansjos skal året forstås som den fangstperiode, der indledes det pågældende år.


AFGØRELSER

12.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/33


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/1191

af 8. juli 2019

om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (Budgetpost 04 03 01 03 — Fri bevægelighed for arbejdstagere, koordinering af socialsikringsordninger og foranstaltninger for migranter, herunder migranter fra tredjelande)

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 46 og 48 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (2) (»EØS-aftalen«) trådte i kraft den 1. januar 1994.

(2)

I henhold til EØS-aftalens artikel 98 kan Det Blandede EØS-Udvalg træffe afgørelse om at ændre bl.a. protokol 31 til EØS-aftalen.

(3)

Protokol 31 til EØS-aftalen indeholder specifikke bestemmelser vedrørende samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder.

(4)

Samarbejdet om EU-aktioner, der finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget, vedrørende fri bevægelighed for arbejdstagere, koordinering af socialsikringsordninger og foranstaltninger for migranter, herunder migranter fra tredjelande, bør fortsættes mellem EØS-aftalens kontraherende parter.

(5)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres for at gøre det muligt at gennemføre dette udvidede samarbejde fra den 1. januar 2019.

(6)

Den holdning, som Unionen skal indtage i Det Blandede EØS-Udvalg, bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til den foreslåede ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder, baseres på det udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2019.

På Rådets vegne

A.-K. PEKONEN

Formand


(1)  EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.

(2)  EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.


UDKAST

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. …/2019

af …

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Samarbejdet om EU-aktioner, der finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget, vedrørende fri bevægelighed for arbejdstagere, koordinering af socialsikringsordninger og foranstaltninger for migranter, herunder migranter fra tredjelande, bør fortsættes mellem EØS-aftalens kontraherende parter.

(2)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres for at gøre det muligt at gennemføre dette udvidede samarbejde fra den 1. januar 2019 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 5, stk. 5 og 13, i protokol 31 til EØS-aftalen ændres ordene »og 2018« til », 2018 og 2019«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft, dagen efter at den sidste meddelelse er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Den anvendes fra den 1. januar 2019.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den …

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Formand

Sekretærer for Det Blandede EØS-Udvalg


(*1)  [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]


12.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/36


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/1192

af 8. juli 2019

om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (Budgetpost 02 03 01 — Det indre marked for varer og tjenesteydelsers funktion og udvikling og budgetpost 02 03 04 —Værktøjer til forvaltning af det indre marked)

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (2) (»EØS-aftalen«) trådte i kraft den 1. januar 1994.

(2)

I henhold til EØS-aftalens artikel 98 kan Det Blandede EØS-Udvalg træffe afgørelse om at ændre bl.a. protokol 31 til EØS-aftalen.

(3)

Protokol 31 til EØS-aftalen indeholder bestemmelser vedrørende samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder.

(4)

Samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter om EU-aktioner, der finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget, og som vedrører funktion og udvikling af det indre marked for varer og tjenesteydelser og værktøjer til forvaltning af det indre marked, bør fortsættes.

(5)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres for at gøre det muligt at gennemføre dette udvidede samarbejde fra den 1. januar 2019.

(6)

Unionens holdning i Det Blandede EØS-Udvalg bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til den foreslåede ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder, baseres på det udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2019.

På Rådets vegne

A.-K. PEKONEN

Formand


(1)  EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.

(2)  EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.


UDKAST

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. …/2019

af …

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter om EU-aktioner, der finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget, og som vedrører funktion og udvikling af det indre marked for varer og tjenesteydelser og værktøjer til forvaltning af det indre marked, bør fortsættes.

(2)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres for at gøre det muligt at gennemføre dette udvidede samarbejde fra den 1. januar 2019 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 7, stk. 12 og 14, i protokol 31 til EØS-aftalen ændres ordene »og 2018« til », 2018 og 2019«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft, dagen efter at den sidste meddelelse er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Den anvendes fra den 1. januar 2019.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den …

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Formand

Sekretærer for Det Blandede EØS-Udvalg


(*1)  [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]


12.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/39


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/1193

af 8. juli 2019

om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (budgetpost 33 02 03 01 — Selskabsret)

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (2) (»EØS-aftalen«) trådte i kraft den 1. januar 1994.

(2)

I henhold til EØS-aftalens artikel 98 kan Det Blandede EØS-Udvalg træffe afgørelse om at ændre bl.a. protokol 31 til EØS-aftalen.

(3)

Protokol 31 til EØS-aftalen indeholder bestemmelser vedrørende samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder.

(4)

Samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter om EU-aktioner vedrørende selskabsret, der finansieres over Unionens almindelige budget, bør fortsættes.

(5)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres for at gøre det muligt at gennemføre dette udvidede samarbejde fra den 1. januar 2019.

(6)

Unionens holdning i Det Blandede EØS-Udvalg bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til den foreslåede ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder, baseres på det udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2019.

På Rådets vegne

A.-K. PEKONEN

Formand


(1)  EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.

(2)  EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.


UDKAST

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. …/2019

af …

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter om EU-aktioner vedrørende selskabsret, der finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget, bør fortsættes.

(2)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres for at gøre det muligt at gennemføre dette udvidede samarbejde fra den 1. januar 2019 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 7, stk. 13, i protokol 31 til EØS-aftalen ændres ordene »og 2018« til », 2018 og 2019«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft, dagen efter at den sidste meddelelse er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Den anvendes fra den 1. januar 2019.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den …

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Formand

Sekretærer for Det Blandede EØS-Udvalg


(*1)  [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]


12.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/41


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1194

af 5. juli 2019

om identifikation af 4-tert-butylphenol (PTBP) som et særligt problematisk stof i henhold til artikel 57, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

(meddelt under nummer C(2019) 4987)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 59, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tyskland forelagde den 30. august 2016 i overensstemmelse med artikel 59, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1907/2006 Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) et dossier, der er udarbejdet i overensstemmelse med bilag XV til nævnte forordning (»bilag XV-dossieret«) til identifikation af 4-tert-butylphenol [(PTBP) (EF-nr. 202-679-0, CAS-nr. 98-54-4) som et særligt problematisk stof i henhold til artikel 57, litra f), i samme forordning på grund af dets hormonforstyrrende egenskaber, for hvilke der foreligger videnskabelig dokumentation for sandsynlige alvorlige virkninger på miljøet, som er problematiske i samme grad som virkningerne af de andre stoffer, der er anført i artikel 57, litra a)-e), i forordning (EF) nr. 1907/2006.

(2)

Den 15. december 2016 vedtog Medlemsstatsudvalget sin udtalelse (2) om bilag XV-dossieret. Selv om et flertal af medlemmerne af Medlemsstatsudvalget mente, at PTBP bør identificeres som et særligt problematisk stof i overensstemmelse med artikel 57, litra f), i forordning (EF) nr. 1907/2006, blev der ikke opnået enstemmighed i Medlemsstatsudvalget. To medlemmer betvivlede pålideligheden af den videnskabelige undersøgelse (3) og var af den opfattelse, at den tilgængelige dokumentation ikke gør det muligt at konkludere, at stoffet er problematisk i samme grad som de andre stoffer, der er anført i artikel 57, litra a)-e), i forordning (EF) nr. 1907/2006. Et tredje medlem, som støttede identifikationen af PTBP som et særligt problematisk stof, betvivlede også pålideligheden af nøglestudiet. Kommissionen er ikke enig i den tvivl, som er rejst med hensyn til pålideligheden af det videnskabelige nøglestudie.

(3)

Den 17. januar 2017 videresendte agenturet i henhold til artikel 59, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1907/2006 Medlemsstatsudvalgets udtalelse til Kommissionen med henblik på en afgørelse om identifikation af PTBP på baggrund af artikel 57, litra f), i nævnte forordning.

(4)

Kommissionen er enig i Medlemsstatsudvalgets udtalelse om, at det er enstemmigt enigt i, at der er videnskabelig dokumentation for negative virkninger i fisk knyttet til en østrogen virkemåde for PTBP, hvilket viser, at stoffet opfylder den definition af et hormonforstyrrende stof, der er fastlagt af Verdenssundhedsorganisationen i dens internationale program for sikkerhed i forbindelse med kemikalier (WHO/IPCS) (4). Eksponering for PTBP har alvorlige og uoprettelige skadelige virkninger på fisks kønsudvikling, nemlig et fuldstændigt og uigenkaldeligt kønsskifte for de berørte fiskebestande, hvilket resulterer i bestande med udelukkende hunner. Konklusionen om, at PTBP har endokrine forstyrrende egenskaber, understøttes yderligere af analogislutning fra andre stoffer (5), som tilhører samme kemiske gruppe af alkylphenoler som PTBP. Derfor konkluderer Kommissionen, at der for PTBP foreligger videnskabelig dokumentation for sandsynlige alvorlige virkninger på miljøet.

(5)

Kommissionen mener, at de skadelige virkninger er af en alvor, der ligner den, der gør sig gældende for andre stoffer, der er identificeret som særligt problematiske stoffer i henhold til artikel 57, litra f), i forordning (EF) nr. 1907/2006 på grund af deres hormonforstyrrende egenskaber, med sandsynlige alvorlige virkninger på miljøet. Observerede virkninger i fisk er uoprettelige og kan være relevant for bestande af vilde dyr. Flertallet af medlemmerne af Medlemsstatsudvalget mente, at det på baggrund af de tilgængelige oplysninger synes vanskeligt at fastsætte et sikkert niveau for eksponering til passende vurdering af de pågældende risici, selv om der kan være et sådant. Kommissionen er enig i den vurdering. Kommissionen mener derfor, at de skadelige virkninger er lige så problematiske som dem, der forårsages af stoffer, som er omhandlet i artikel 57, litra a)-e), i forordning (EF) nr. 1907/2006. Den kendsgerning, at der blev observeret skadelige virkninger på fisks kønsudvikling ved lave koncentrationer i nøglestudiet (lavest observerede skadelige virkninger: 1 μg/l) forstærker denne bekymring.

(6)

PTBP bør i henhold til artikel 57, litra f), i forordning (EF) nr. 1907/2006 identificeres som et særligt problematisk stof på grund af dets hormonforstyrrende egenskaber, som er problematiske i samme grad som virkningerne af de andre stoffer, der er anført i artikel 57, litra a)-e).

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   4-tert-butylphenol (PTBP) (EF-nr. 202-679-0, CAS-nr. 98-54-4) identificeres som et særligt problematisk stof i henhold til artikel 57, litra f), i forordning (EF) nr. 1907/2006 på grund af dets hormonforstyrrende egenskaber med sandsynlige alvorlige virkninger for miljøet, som er problematiske i samme grad som virkningerne af andre stoffer, der er anført i artikel 57, litra a)-e), i samme forordning.

2.   Det stof, som er omhandlet i stk. 1, optages på den kandidatliste, der er omhandlet i artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006, med følgende angivelse under »Grund til optagelse«: »Hormonforstyrrende egenskaber (artikel 57, litra f) — miljøet«.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Det Europæiske Kemikalieagentur.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee.

(3)  Demska-Zakęś, K. (2005). Wpływ wybranych ksenobiotyków na rozwój układu płciowego ryb. (Olsztyn, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie — UWM Olsztyn), s. 61.

(4)  WHO/IPCS (Verdenshandelsorganisationen/det internationale program for sikkerhed i forbindelse med kemikalier), 2002. Global Assessment of the State-of-the-science of Endocrine Disruptors. WHO/PCS/EDC/02.2, offentligt tilgængelig på http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/da/.

(5)  4-nonylphenol, forgrenede og ligekædede 4-tert-octylphenol (CAS-nr.: 140-66-1 EF-nr.: 205-426-2) 4- -heptylphenol, forgrenede og ligekædede 4-tert-pentylphenol (CAS-nr.: 80-46-6 EF-nr.: 201-280-9).


12.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/43


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1195

af 10. juli 2019

om ændring af beslutning 2008/730/EF, 2008/837/EF, 2009/184/EF og afgørelse 2011/354/EU samt gennemførelsesafgørelse 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 og (EU) 2017/2451 for så vidt angår indehaveren af tilladelsen og repræsentanten for markedsføring af genetisk modificerede sojabønner, bomuld, raps og majs

(meddelt under nummer C(2019) 5093)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 21, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bayer CropScience AG, med hjemsted i Tyskland, er indehaver af tilladelsen til markedsføring af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (sojabønner, bomuld, raps og majs) i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 omfattet af Kommissionens beslutning 2008/730/EF (2), 2008/837/EF (3), 2009/184/EF (4), Kommissionens afgørelse 2011/354/EU (5), samt Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/81/EU (6), 2013/327/EU (7), (EU) 2015/690 (8), (EU) 2015/697 (9), (EU) 2015/699 (10) og (EU) 2016/1215 (11).

(2)

Bayer CropScience N.V., med hjemsted i Belgien, er indehaver af tilladelsen til markedsføring af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (bomuld) og repræsenterer Bayer CropScience LP, med hjemsted i USA, i forbindelse med tilladelse i henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1208 (12).

(3)

Bayer CropScience N.V., med hjemsted i Belgien, er indehaver af tilladelsen til markedsføring af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (sojabønne) og repræsenterer M.S. Technologies LLC, med hjemsted i USA, i forbindelse med tilladelse i henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2451 (13).

(4)

Ved brev af 1. august 2018 anmodede Bayer CropScience AG, Tyskland, Bayer CropScience N.V., Belgien, og Bayer CropScience LP, USA, Kommissionen om at overføre deres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med alle tilladelser og ikke færdigbehandlede ansøgninger vedrørende genetisk modificerede produkter til BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, med hjemsted i USA.

(5)

Ved brev af 19. oktober 2018 bekræftede BASF Agricultural Solutions Seed US LLC deres samtykke til denne overførsel og godkendte BASF SE, med hjemsted i Tyskland, til at fungere som dets EU-repræsentant.

(6)

Den 11. oktober 2018 bekræftede M.S. Technologies LLC skriftligt, at de var enige i ændringen af deres repræsentant.

(7)

Bilagene til beslutning 2008/730/EF, 2008/837/EF, 2009/184/EF og afgørelse 2011/354/EU indeholder links til webstedet for American Oil Chemists' Society, hvor referencemateriale til påvisningsmetoden er tilgængeligt. Dette referencemateriale indeholder links til Bayer, hvorfor disse links bør tilpasses i overensstemmelse hermed.

(8)

De foreslåede ændringer af beslutningerne og afgørelserne om tilladelse er af rent administrativ art og medfører ikke en ny vurdering af de berørte produkter. Det samme gælder for adressaterne for de pågældende beslutninger og afgørelser om tilladelser, der også bør tilpasses i overensstemmelse hermed.

(9)

Gennemførelsen af de anmodede ændringer kræver en ændring af beslutninger og afgørelser, der tillader markedsføring af genetisk modificerede produkter for hvilke Bayer CropScience AG og Bayer CropScience N.V. er indehavere af tilladelsen. Særligt følgende beslutninger og afgørelser bør derfor ændres i overensstemmelse hermed: Beslutning 2008/730/EF, 2008/837/EF, 2009/184/EF, afgørelse 2011/354/EU, gennemførelsesafgørelse 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 og (EU) 2017/2451.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændring af beslutning 2008/730/EF

I beslutning 2008/730/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 6 ændres »Bayer CropScience AG« til »BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, repræsenteret af BASF SE, Tyskland«.

2)

I artikel 8 ændres »Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, D-40789 Monheim am Rhein, Tyskland« til »BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland«.

3)

Litra a) i bilaget affattes således:

»a)   Ansøger og indehaver af tilladelsen:

Navn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA

Repræsenteret ved BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.«

4)

Litra d), tredje led, i bilaget affattes således:

»—

Referencemateriale: AOCS 0707-A og AOCS 0707-B, der fås via American Oil Chemists Society på adressen https://www.aocs.org/crm«.

Artikel 2

Ændring af beslutning 2008/837/EF

I beslutning 2008/837/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 6 ændres »Bayer CropScience AG« til »BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, repræsenteret af BASF SE, Tyskland«.

2)

I artikel 8 ændres »Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein — Tyskland« til »BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland«.

3)

Litra a) i bilaget affattes således:

»a)   Ansøger og indehaver af tilladelsen:

Navn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA

Repræsenteret ved BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.«

4)

Litra d), tredje led, i bilaget affattes således:

»—

Referencemateriale: AOCS 0306-A og AOCS 0306-E, der fås via American Oil Chemists Society på adressen https://www.aocs.org/crm«.

Artikel 3

Ændring af beslutning 2009/184/EF

I beslutning 2009/184/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 7 ændres »Bayer CropScience AG« til »BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, repræsenteret af BASF SE, Tyskland«.

2)

I artikel 9 ændres »Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein, Tyskland« til »BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland«.

3)

Litra a) i bilaget affattes således:

»a)   Ansøger og indehaver af tilladelsen:

Navn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA

Repræsenteret ved BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.«

4)

Litra d), tredje led, i bilaget affattes således:

»—

Referencemateriale: AOCS 0208-A, der fås via American Oil Chemists Society (AOCS) på adressen https://www.aocs.org/crm«.

Artikel 4

Ændring af afgørelse 2011/354/EU

I afgørelse 2011/354/EU foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 6 ændres »Bayer CropScience AG« til »BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, repræsenteret af BASF SE, Tyskland«.

2)

I artikel 8 ændres »Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, D-40789 Monheim am Rhein, Tyskland« til »BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland«.

3)

Litra a) i bilaget affattes således:

»a)   Ansøger og indehaver af tilladelsen:

Navn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA

Repræsenteret ved BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.«

4)

Litra d), tredje led, i bilaget affattes således:

»—

Referencemateriale: AOCS 1108-A og 0306-A, der fås via American Oil Chemists Society (AOCS) på adressen https://www.aocs.org/crm«.

Artikel 5

Ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/81/EU

I gennemførelsesafgørelse 2012/81/EU foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 6 ændres »Bayer CropScience AG« til »BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, repræsenteret af BASF SE, Tyskland«.

2)

I artikel 8 ændres »Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Tyskland« til »BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland«.

3)

Litra a) i bilaget affattes således:

»a)   Ansøger og indehaver af tilladelsen:

Navn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA

Repræsenteret ved BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.«

Artikel 6

Ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/327/EU

I gennemførelsesafgørelse 2013/327/EU foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 6 ændres »Bayer CropScience AG« til »BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, repræsenteret af BASF SE, Tyskland«.

2)

I artikel 8 ændres »Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein, Tyskland« til »BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland«.

3)

Litra a) i bilaget affattes således:

»a)   Ansøger og indehaver af tilladelsen:

Navn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA

Repræsenteret ved BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.«

Artikel 7

Ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/690

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/690 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 6 ændres »Bayer CropScience AG« til »BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, repræsenteret af BASF SE, Tyskland«.

2)

I artikel 8 ændres »Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Tyskland« til »BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland«.

3)

Litra a) i bilaget affattes således:

»a)   Ansøger og indehaver af tilladelsen:

Navn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA

Repræsenteret ved BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.«

Artikel 8

Ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/697

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/697 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 6 ændres »Bayer CropScience AG« til »BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, repræsenteret af BASF SE, Tyskland«.

2)

I artikel 8 ændres »Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Tyskland« til »BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland«.

3)

Litra a) i bilaget affattes således:

»a)   Ansøger og indehaver af tilladelsen:

Navn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA

Repræsenteret ved BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.«

Artikel 9

Ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/699

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/699 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 6 ændres »Bayer CropScience AG« til »BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, repræsenteret af BASF SE, Tyskland«.

2)

I artikel 8 ændres »Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Tyskland« til »BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland«.

3)

Litra a) i bilaget affattes således:

»a)   Ansøger og indehaver af tilladelsen:

Navn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA

Repræsenteret ved BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.«

Artikel 10

Ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1215

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1215 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 6 ændres »Bayer CropScience AG« til »BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, repræsenteret af BASF SE, Tyskland«.

2)

I artikel 8 ændres »Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Tyskland« til »BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland«.

3)

Litra a) i bilaget affattes således:

»a)   Ansøger og indehaver af tilladelsen:

Navn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA

Repræsenteret ved BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.«

Artikel 11

Ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1208

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1208 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Indehaver af tilladelsen

Indehaveren af tilladelsen er BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, repræsenteret ved BASF SE, Tyskland.«

2)

I artikel 8 ændres »Bayer CropScience NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, Belgien« til »BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.«

3)

Litra a) i bilaget affattes således:

»a)   Indehaver af tilladelsen:

Navn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA

Repræsenteret ved BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.«

Artikel 12

Ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2451

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2451 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Indehaver af tilladelsen

Indehaveren af tilladelsen er

a)

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, repræsenteret ved BASF SE, Tyskland

og

b)

BASF SE Tyskland, der repræsenterer M.S. Technologies, LLC, USA.«

2)

I artikel 9 ændres »Bayer CropScience N.V., J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, Belgien« til »BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland«.

3)

Litra a) i bilaget affattes således:

»a)   Ansøger og indehaver af tilladelsen:

Navn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA

Repræsenteret ved BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland

og

Navn

:

BASF SE Germany

Adresse

:

Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland

På vegne af M.S. Technologies LLC, 103, Avenue D, West Point, Iowa 52656, USA.«

Artikel 13

Adressat

Denne afgørelse er rettet til BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2008/730/EF af 8. september 2008 om tilladelse til omsætning af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret A2704-12-sojabønne (ACS-GMØØ5-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 247 af 16.9.2008, s. 50).

(3)  Kommissionens beslutning 2008/837/EF af 29. oktober 2008 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 299 af 8.11.2008, s. 36).

(4)  Kommissionens beslutning 2009/184/EF af 10. marts 2009 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder eller er fremstillet af genetisk modificeret T45-raps (ACS-BNØØ8-2), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 som følge af handelen med denne raps i tredjelande indtil 2005 (EUT L 68 af 13.3.2009, s. 28).

(5)  Kommissionens afgørelse 2011/354/EU af 17. juni 2011 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret GHB614-bomuld (BCS-GHØØ2-5), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 90).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/81/EU af 10. februar 2012 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret A5547-127-sojabønne(ACS-GMØØ6-4), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 40 af 14.2.2012, s. 10).

(7)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/327/EU af 25. juni 2013 om tilladelse til markedsføring af fødevarer, der indeholder eller består af genetisk modificeret Ms8-, Rf3- og Ms8 × Rf3-raps, eller fødevarer og foderstoffer, der er fremstillet af disse genetisk modificerede organismer, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 175 af 27.6.2013, s. 57).

(8)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/690 af 24. april 2015 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret GHB614xLLCotton25-bomuld (BCS-GHØØ2-5xACS-GHØØ1-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 112 af 30.4.2015, s. 35).

(9)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/697 af 24. april 2015 om tilladelse til markedsføring af genetisk modificeret T25-majs (ACS-ZMØØ3-2) og forlængelse af tilladelsen for T25-majsprodukter (ACS-ZMØØ3-2) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 112 af 30.4.2015, s. 66).

(10)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/699 af 24. april 2015 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret T304-40-bomuld (BCS-GHØØ4-7), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 112 af 30.4.2015, s. 77).

(11)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1215 af 22. juli 2016 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret FG72-sojabønne (MST-FGØ72-2), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 199 af 26.7.2016, s. 16).

(12)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1208 af 4. juli 2017 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret GHB119-bomuld (BCS-GHØØ5-8), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 173 af 6.7.2017, s. 23).

(13)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2451 af 21. december 2017 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret FG72 × A5547-127-sojabønne, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 346 af 28.12.2017, s. 20).


12.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/50


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2019/1196

af 11. juli 2019

om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands deltagelse i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til protokol nr. 21 om Det Forenede Kongerige og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, som er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved brev af 14. marts 2019 til Rådets formand gav Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (»Det Forenede Kongerige«) meddelelse om, at landet agter at deltage i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 (1).

(2)

Der er ingen specifikke betingelser knyttet til Det Forenede Kongeriges deltagelse i forordning (EU) 2018/1727 og ikke behov for overgangsforanstaltninger.

(3)

Det Forenede Kongeriges deltagelse i forordning (EU) 2018/1727 bør derfor bekræftes.

(4)

Forordning (EU) 2018/1727 trådte i kraft den 11. december 2018 og fik virkning fra den 12. december 2019.

(5)

Den 29. marts 2017 indgav Det Forenede Kongerige meddelelsen om, at landet agter at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige på datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke indgås, to år efter meddelelsen, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige enstemmigt beslutter at forlænge denne frist.

(6)

Der blev opnået enighed mellem Unionen og Det Forenede Kongeriges regering om aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (2) (»udtrædelsesaftalen«) i november 2018, men de nødvendige interne procedurer for aftalens ikrafttræden er endnu ikke afsluttet. Fjerde del i udtrædelsesaftalen indeholder bestemmelser om en overgangsperiode, som starter fra datoen for aftalens ikrafttræden. I overgangsperioden finder EU-retten fortsat anvendelse på Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med udtrædelsesaftalen.

(7)

Den 22. marts 2019 blev fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige ved Det Europæiske Rådets afgørelse (EU) 2019/476 (3) forlænget indtil 22. maj 2019, hvis Underhuset havde godkendt aftalen senest den 29. marts 2019, eller hvis det ikke var tilfældet, indtil den 12. april 2019. Underhuset godkendte ikke udtrædelsesaftalen senest den 29. marts 2019. Den 11. april 2019 blev fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige ved Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/584 (4) yderligere forlænget indtil den 31. oktober 2019. På Det Forenede Kongeriges anmodning kan denne frist forlænges ved enstemmig afgørelse truffet i Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige. Derudover kan Det Forenede Kongerige til enhver tid tilbagekalde sin meddelelse om at udtræde af Unionen.

(8)

Forordning (EU) 2018/1727 finder derfor kun anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, hvis Det Forenede Kongerige stadig er en medlemsstat den 12. december 2019, eller udtrædelsesaftalen er trådt i kraft inden den dato.

(9)

I henhold til artikel 4 i protokol nr. 21 bør denne afgørelse på grund af sagens hastende karakter træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands deltagelse i forordning (EU) 2018/1727 bekræftes.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2002/187/RIA (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 138).

(2)  EUT C 144I af 25.4.2019, s. 1.

(3)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 22. marts 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 80I af 22.3.2019, s. 1).

(4)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/584 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 11. april 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 101 af 11.4.2019, s. 1).


Berigtigelser

12.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/52


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2005/909/EF

( Den Europæiske Unions Tidende L 158 af 27. maj 2014 )

Side 96, artikel 16, stk. 3, litra a):

I stedet for:

»… ikke på nogen måde udelukker deltagelsen i udvælgelsesproceduren af de pågældende revisionsfirmaer …«

læses:

»… ikke på nogen måde udelukker deltagelsen i udvælgelsesproceduren af revisionsfirmaer …«.