ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 185

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
11. juli 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/1176 af 10. juli 2019 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, mandipropamid og profoxydim i eller på visse produkter ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1177 af 10. juli 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår import af gelatine, animalske smagsforstærkere og afsmeltet fedt ( 1 )

26

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1178 af 8. juli 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i det samarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken San Marino på den anden side, for så vidt angår de gældende bestemmelser om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og ordningerne for import af økologiske produkter

30

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1179 af 8. juli 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg, til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (Budgetpost 02 04 77 03 — Forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning) ( 1 )

39

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1180 af 8. juli 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (Budgetpost 12 02 01 — Gennemførelse og udvikling af det indre marked for finansielle tjenesteydelser) ( 1 )

42

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1181 af 8. juli 2019 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

44

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2019/1182 af 3. juli 2019 om forslaget til borgerinitiativ EU-lovgivning, minoritetsrettigheder og demokratisering af spanske institutioner (meddelt under nummer C(2019) 4972)

46

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2019/1183 af 3. juli 2019 om forslaget til borgerinitiativ Prissæt CO2 for at bekæmpe klimaforandringer (meddelt under nummer C(2019) 4973)

48

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2019/1184 af 3. juli 2019 om forslaget til borgerinitiativ Dyrk videnskabelige fremskridt — afgrøderne gør en forskel! (meddelt under nummer C(2019) 4975)

50

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1185 af 10. juli 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2019) 5340)  ( 1 )

52

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2019 truffet af ØPA-Udvalget der er nedsat i henhold til den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side af 11. april 2019 vedrørende Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [2019/1186]

83

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

11.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/1176

af 10. juli 2019

om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, mandipropamid og profoxydim i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), artikel 18, stk. 1, litra b), og artikel 49, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt »MRL'er«) for restkoncentrationer af mandipropamid og profoxydim. Der er ikke fastsat maksimalgrænseværdier for 2,5-dichlorbenzoesyremethylester i forordning (EF) nr. 396/2005, og da dette aktivstof ikke er optaget i bilag IV til nævnte forordning, anvendes standardværdien på 0,01 mg/kg som fastsat i artikel 18, stk. 1, litra b), i nævnte forordning.

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 (2) afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for 2,5-dichlorbenzoesyremethylester. Autoriteten konkluderede, at der ikke forventes at forekomme restkoncentrationer af 2,5-dichlorbenzoesyremethylester i nogen vegetabilske eller animalske produkter, da stoffets eneste og begrænsede anvendelse som pesticid i vindruer til vinfremstilling efter podning ikke forventes at medføre betydelige restkoncentrationer i vindruer til vinfremstilling. MRL'erne bør derfor fastsættes til den specifikke bestemmelsesgrænseværdi. Disse standardværdier bør fastsættes i bilag V til forordning (EF) nr. 396/2005.

(3)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 (3) afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for mandipropamid. Autoriteten foreslog at ændre definitionen af restkoncentration for mandipropamid (ethvert forhold af isomerblandinger). Den anbefalede at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede en række oplysninger vedrørende maksimalgrænseværdierne for kartofler, kepaløg, forårsløg/grønne løg og pibeløg, tomater og courgetter, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har angivet. Disse MRL'er vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(4)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 (4) afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for profoxydim. Den anbefalede at bevare de gældende MRL'er.

(5)

For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller Codex-maksimalgrænseværdier (CXL'er), bør maksimalgrænseværdierne fastsættes til bestemmelsesgrænseværdien eller til standardmaksimalgrænseværdien som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(6)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede de pågældende laboratorier, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer.

(7)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(8)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(9)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(10)

For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsordning for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(11)

Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 396/2005 finder stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der er produceret i Unionen eller importeret til Unionen inden den 31. januar 2020.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 31. januar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels for 2,5-dichlorobenzoic acid methylester according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(6):5331.

(3)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels for mandipropamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(5):5284.

(4)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels for profoxydim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(5):5282.


BILAG

I bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

Følgende kolonner vedrørende mandipropamid og profoxydim indsættes:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Mandipropamid (ethvert forhold af isomerblandinger)

Profoxydim

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0,01  (*1)

0110000

Citrusfrugter

0,01 (*1)

 

0110010

Grapefrugter

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

0110030

Citroner

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

0110050

Mandariner

 

 

0110990

Andet (2)

 

 

0120000

Trænødder

0,01 (*1)

 

0120010

Mandler

 

 

0120020

Paranødder

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

0120060

Hasselnødder

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

0120110

Valnødder

 

 

0120990

Andet (2)

 

 

0130000

Kernefrugter

0,01 (*1)

 

0130010

Æbler

 

 

0130020

Pærer

 

 

0130030

Kvæder

 

 

0130040

Mispel

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

0130990

Andet (2)

 

 

0140000

Stenfrugter

0,01 (*1)

 

0140010

Abrikoser

 

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

 

0140030

Ferskner

 

 

0140040

Blommer

 

 

0140990

Andet (2)

 

 

0150000

Bær og små frugter

 

 

0151000

a)

Druer

2

 

0151010

Spisedruer

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

0152000

b)

Jordbær

0,01 (*1)

 

0153000

c)

Stængelfrugter

0,01 (*1)

 

0153010

Brombær

 

 

0153020

Korbær

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

0153990

Andet (2)

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

0,01 (*1)

 

0154010

Blåbær

 

 

0154020

Tranebær

 

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

 

0154050

Hyben

 

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

 

0154080

Hyldebær

 

 

0154990

Andet (2)

 

 

0160000

Diverse frugter med:

0,01 (*1)

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

0161010

Dadler

 

 

0161020

Figner

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

0161990

Andet (2)

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

0162990

Andet (2)

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

0163020

Bananer

 

 

0163030

Mangofrugter

 

 

0163040

Papajaer

 

 

0163050

Granatæbler

 

 

0163060

Cherimoya

 

 

0163070

Guavaer

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Brødfrugter

 

 

0163100

Durianfrugter

 

 

0163110

Soursops/guanabanas

 

 

0163990

Andet (2)

 

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0211000

a)

Kartofler

(+)

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

0212010

Maniokker

 

 

0212020

Søde kartofler

 

 

0212030

Yams

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

0212990

Andet (2)

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

0213020

Gulerødder

 

 

0213030

Knoldselleri

 

 

0213040

Peberrod

 

 

0213050

Jordskokker

 

 

0213060

Pastinakker

 

 

0213070

Persillerod

 

 

0213080

Radiser

 

 

0213090

Havrerod

 

 

0213100

Kålroer

 

 

0213110

Majroer

 

 

0213990

Andet (2)

 

 

0220000

Løg

 

0,01  (*1)

0220010

Hvidløg

0,01 (*1)

 

0220020

Løg

0,01 (+)

 

0220030

Skalotteløg

0,01 (*1)

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

7 (+)

 

0220990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

 

0231010

Tomater

3 (+)

 

0231020

Sød peberfrugt

1

 

0231030

Auberginer/ægplanter

3

 

0231040

Okra, lady's fingers

0,01 (*1)

 

0231990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

 

0232010

Agurker

0,2

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

0,01  (*1)

 

0232030

Courgetter

0,2 (+)

 

0232990

Andet (2)

0,01  (*1)

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

 

0233010

Meloner

0,5

 

0233020

Græskar

0,3

 

0233030

Vandmeloner

0,3

 

0233990

Andet (2)

0,3

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,01 (*1)

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01 (*1)

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

0,01  (*1)

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

0241010

Broccoli

2

 

0241020

Blomkål

0,01 (*1)

 

0241990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

0242010

Rosenkål

0,01 (*1)

 

0242020

Hovedkål

3

 

0242990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

0243000

c)

Bladkål

25

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

0243990

Andet (2)

 

 

0244000

d)

Kålrabi

0,01 (*1)

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

25

0,01  (*1)

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

 

0251020

Havesalat

 

 

0251030

Bredbladet endivie

 

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

 

0251070

Rød sennep

 

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

 

0251990

Andet (2)

 

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

25

0,01  (*1)

0252010

Spinat

 

 

0252020

Portulakker

 

 

0252030

Bladbeder

 

 

0252990

Andet (2)

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

25

0,01  (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

25

0,01  (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,15

0,01  (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

25

0,02  (*1)

0256010

Kørvel

 

 

0256020

Purløg

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

0256040

Persille

 

 

0256050

Salvie

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

0256070

Timian

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

0256090

Laurbærblade

 

 

0256100

Estragon

 

 

0256990

Andet (2)

 

 

0260000

Bælgplanter

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0260010

Bønner (med bælg)

 

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

 

0260050

Linser

 

 

0260990

Andet (2)

 

 

0270000

Stængelgrøntsager

 

0,01  (*1)

0270010

Alm. asparges

0,01 (*1)

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

0,01 (*1)

 

0270030

Bladselleri

20

 

0270040

Knoldfennikel

0,01 (*1)

 

0270050

Artiskokker

0,01 (*1)

 

0270060

Porrer

0,01 (*1)

 

0270070

Rabarber

0,01 (*1)

 

0270080

Bambusskud

0,01 (*1)

 

0270090

Palmehjerter

0,01 (*1)

 

0270990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0300010

Bønner

 

 

0300020

Linser

 

 

0300030

Ærter

 

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

0300990

Andet (2)

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0401000

Olieholdige frø

 

 

0401010

Hørfrø

 

 

0401020

Jordnødder

 

 

0401030

Valmuefrø

 

 

0401040

Sesamfrø

 

 

0401050

Solsikkefrø

 

 

0401060

Rapsfrø

 

 

0401070

Sojabønner

 

 

0401080

Sennepsfrø

 

 

0401090

Bomuldsfrø

 

 

0401100

Græskarfrø

 

 

0401110

Saflorfrø

 

 

0401120

Hjulkronefrø

 

 

0401130

Sæddodderfrø

 

 

0401140

Hampfrø

 

 

0401150

Kristpalmefrø

 

 

0401990

Andet (2)

 

 

0402000

Olieholdige frugter

 

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

0402020

Oliepalmekerner

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Andet (2)

 

 

0500000

KORN

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0500010

Byg

 

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

 

0500030

Majs

 

 

0500040

Alm. hirse

 

 

0500050

Havre

 

 

0500060

Ris

 

 

0500070

Rug

 

 

0500080

Alm, durra/sorghum

 

 

0500090

Hvede

 

 

0500990

Andet (2)

 

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

 

0,05  (*1)

0610000

Te

0,05  (*1)

 

0620000

Kaffebønner

0,05  (*1)

 

0630000

Urteudtræk fra

0,05  (*1)

 

0631000

a)

blomster

 

 

0631010

Kamille

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

0631030

Roser

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Lind

 

 

0631990

Andet (2)

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

0632010

Jordbær

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

0632990

Andet (2)

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

0633010

Baldrian

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Andet (2)

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

0640000

Kakaobønner

0,06

 

0650000

Karob/johannesbrød

0,05  (*1)

 

0700000

HUMLE

90

0,05  (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

0810030

Selleri

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

0810060

Dild

 

 

0810070

Fennikel

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

0810090

Muskat

 

 

0810990

Andet (2)

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Allehånde

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

0820030

Kommen

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

0820050

Enebær

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

0820070

Vanilje

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

0820990

Andet (2)

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kanel

 

 

0830990

Andet (2)

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

0840010

Lakrids

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ingefær (10)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Peberrod (11)

 

 

0840990

Andet (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Kryddernellike

 

 

0850020

Kapers

 

 

0850990

Andet (2)

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Safrankrokus

 

 

0860990

Andet (2)

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskatblomme

 

 

0870990

Andet (2)

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

 

0900020

Sukkerrør

 

 

0900030

Cikorierødder

 

 

0900990

Andet (2)

 

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

1010000

Varer fra

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011000

a)

svin

 

 

1011010

Muskel

 

 

1011020

Fedt

 

 

1011030

Lever

 

 

1011040

Nyre

 

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

1011990

Andet (2)

 

 

1012000

b)

kvæg

 

 

1012010

Muskel

 

 

1012020

Fedt

 

 

1012030

Lever

 

 

1012040

Nyre

 

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

1012990

Andet (2)

 

 

1013000

c)

får

 

 

1013010

Muskel

 

 

1013020

Fedt

 

 

1013030

Lever

 

 

1013040

Nyre

 

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

1013990

Andet (2)

 

 

1014000

d)

geder

 

 

1014010

Muskel

 

 

1014020

Fedt

 

 

1014030

Lever

 

 

1014040

Nyre

 

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

1014990

Andet (2)

 

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

1015010

Muskel

 

 

1015020

Fedt

 

 

1015030

Lever

 

 

1015040

Nyre

 

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

1015990

Andet (2)

 

 

1016000

f)

fjerkræ

 

 

1016010

Muskel

 

 

1016020

Fedt

 

 

1016030

Lever

 

 

1016040

Nyre

 

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

1016990

Andet (2)

 

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

1017010

Muskel

 

 

1017020

Fedt

 

 

1017030

Lever

 

 

1017040

Nyre

 

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

1017990

Andet (2)

 

 

1020000

Mælk

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Kvæg

 

 

1020020

Får

 

 

1020030

Geder

 

 

1020040

Heste

 

 

1020990

Andet (2)

 

 

1030000

Fugleæg

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kyllinger

 

 

1030020

Ænder

 

 

1030030

Gæs

 

 

1030040

Vagtler

 

 

1030990

Andet (2)

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

 

(F)

=

Fedtopløselig

Mandipropamid (ethvert forhold af isomerblandinger)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om toksiciteten af metabolitter ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 11. juli 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0211000

(a)

kartofler

0220020

Løg

0220040

Forårsløg/grønne løg og pibeløg

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 11. juli 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0231010

Tomater

0232030

Courgetter«

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

I del A udgår kolonnerne vedrørende mandipropamid og profoxydim.

3)

I bilag V tilføjes følgende kolonne vedrørende 2,5-dichlorbenzoesyremethylester:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (2)

2,5-dichlorbenzoesyremethylester (summen af 2,5-dichlorbenzosyre og ester heraf udtrykt som 2,5-dichlorbenzoesyremethylester)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

0,01  (*2)

0110000

Citrusfrugter

 

0110010

Grapefrugter

 

0110020

Appelsiner

 

0110030

Citroner

 

0110040

Limefrugter

 

0110050

Mandariner

 

0110990

Andet (2)

 

0120000

Trænødder

 

0120010

Mandler

 

0120020

Paranødder

 

0120030

Cashewnødder

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnødder

 

0120060

Hasselnødder

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pekannødder

 

0120090

Pinjekerner

 

0120100

Pistacienødder

 

0120110

Valnødder

 

0120990

Andet (2)

 

0130000

Kernefrugter

 

0130010

Æbler

 

0130020

Pærer

 

0130030

Kvæder

 

0130040

Mispel

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

0130990

Andet (2)

 

0140000

Stenfrugter

 

0140010

Abrikoser

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

0140030

Ferskner

 

0140040

Blommer

 

0140990

Andet (2)

 

0150000

Bær og små frugter

 

0151000

a)

Druer

 

0151010

Spisedruer

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0153010

Brombær

 

0153020

Korbær

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

0153990

Andet (2)

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0154010

Blåbær

 

0154020

Tranebær

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

0154050

Hyben

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

0154080

Hyldebær

 

0154990

Andet (2)

 

0160000

Diverse frugter med:

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

0161010

Dadler

 

0161020

Figner

 

0161030

Spiseoliven

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

0161990

Andet (2)

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

0162050

Stjerneæbler

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

0162990

Andet (2)

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

0163010

Avocadoer

 

0163020

Bananer

 

0163030

Mangofrugter

 

0163040

Papajaer

 

0163050

Granatæbler

 

0163060

Cherimoya

 

0163070

Guavaer

 

0163080

Ananas

 

0163090

Brødfrugter

 

0163100

Durianfrugter

 

0163110

Soursops/guanabanas

 

0163990

Andet (2)

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

0,01  (*2)

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

 

0211000

a)

Kartofler

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0212010

Maniokker

 

0212020

Søde kartofler

 

0212030

Yams

 

0212040

Salepmaranta

 

0212990

Andet (2)

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0213010

Rødbeder

 

0213020

Gulerødder

 

0213030

Knoldselleri

 

0213040

Peberrod

 

0213050

Jordskokker

 

0213060

Pastinakker

 

0213070

Persillerod

 

0213080

Radiser

 

0213090

Havrerod

 

0213100

Kålroer

 

0213110

Majroer

 

0213990

Andet (2)

 

0220000

Løg

 

0220010

Hvidløg

 

0220020

Løg

 

0220030

Skalotteløg

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

0220990

Andet (2)

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

0231010

Tomater

 

0231020

Sød peberfrugt

 

0231030

Auberginer/ægplanter

 

0231040

Okra, lady's fingers

 

0231990

Andet (2)

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

0232010

Agurker

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

0232030

Courgetter

 

0232990

Andet (2)

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

0233010

Meloner

 

0233020

Græskar

 

0233030

Vandmeloner

 

0233990

Andet (2)

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Andet (2)

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

0242010

Rosenkål

 

0242020

Hovedkål

 

0242990

Andet (2)

 

0243000

c)

Bladkål

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

0243020

Grønkål/kokål

 

0243990

Andet (2)

 

0244000

d)

Kålrabi

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

0251020

Havesalat

 

0251030

Bredbladet endivie

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

0251070

Rød sennep

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

0251990

Andet (2)

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

 

0252010

Spinat

 

0252020

Portulakker

 

0252030

Bladbeder

 

0252990

Andet (2)

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

 

0254000

d)

Brøndkarse

 

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

 

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

 

0256010

Kørvel

 

0256020

Purløg

 

0256030

Selleriblade

 

0256040

Persille

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timian

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

0256090

Laurbærblade

 

0256100

Estragon

 

0256990

Andet (2)

 

0260000

Bælgplanter

 

0260010

Bønner (med bælg)

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

0260050

Linser

 

0260990

Andet (2)

 

0270000

Stængelgrøntsager

 

0270010

Alm. asparges

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

0270030

Bladselleri

 

0270040

Knoldfennikel

 

0270050

Artiskokker

 

0270060

Porrer

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusskud

 

0270090

Palmehjerter

 

0270990

Andet (2)

 

0280000

Svampe, mosser og laver

 

0280010

Dyrkede svampe

 

0280020

Vilde svampe

 

0280990

Mosser og laver

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

 

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01  (*2)

0300010

Bønner

 

0300020

Linser

 

0300030

Ærter

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

0300990

Andet (2)

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  (*2)

0401000

Olieholdige frø

 

0401010

Hørfrø

 

0401020

Jordnødder

 

0401030

Valmuefrø

 

0401040

Sesamfrø

 

0401050

Solsikkefrø

 

0401060

Rapsfrø

 

0401070

Sojabønner

 

0401080

Sennepsfrø

 

0401090

Bomuldsfrø

 

0401100

Græskarfrø

 

0401110

Saflorfrø

 

0401120

Hjulkronefrø

 

0401130

Sæddodderfrø

 

0401140

Hampfrø

 

0401150

Kristpalmefrø

 

0401990

Andet (2)

 

0402000

Olieholdige frugter

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0402020

Oliepalmekerner

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0402040

Kapok

 

0402990

Andet (2)

 

0500000

KORN

0,01  (*2)

0500010

Byg

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0500030

Majs

 

0500040

Alm. hirse

 

0500050

Havre

 

0500060

Ris

 

0500070

Rug

 

0500080

Alm, durra/sorghum

 

0500090

Hvede

 

0500990

Andet (2)

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,01  (*2)

0610000

Te

 

0620000

Kaffebønner

 

0630000

Urteudtræk fra

 

0631000

a)

blomster

 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

0631030

Roser

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Andet (2)

 

0632000

b)

blade og urter

 

0632010

Jordbær

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

0632990

Andet (2)

 

0633000

c)

rødder

 

0633010

Baldrian

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Andet (2)

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

0640000

Kakaobønner

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

0700000

HUMLE

0,01  (*2)

0800000

KRYDDERIER

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,01  (*2)

0810010

Anis/ægte anis

 

0810020

Sortkommen

 

0810030

Selleri

 

0810040

Koriander

 

0810050

Spidskommen

 

0810060

Dild

 

0810070

Fennikel

 

0810080

Bukkehorn

 

0810090

Muskat

 

0810990

Andet (2)

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,01  (*2)

0820010

Allehånde

 

0820020

Sichuanpeber

 

0820030

Kommen

 

0820040

Kardemomme

 

0820050

Enebær

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

0820070

Vanilje

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Andet (2)

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,01  (*2)

0830010

Kanel

 

0830990

Andet (2)

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

0840010

Lakrids

0,01  (*2)

0840020

Ingefær (10)

0,01  (*2)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,01  (*2)

0840040

Peberrod (11)

 

0840990

Andet (2)

0,01  (*2)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,01  (*2)

0850010

Kryddernellike

 

0850020

Kapers

 

0850990

Andet (2)

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,01  (*2)

0860010

Safrankrokus

 

0860990

Andet (2)

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,01  (*2)

0870010

Muskatblomme

 

0870990

Andet (2)

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*2)

0900010

Sukkerroerødder

 

0900020

Sukkerrør

 

0900030

Cikorierødder

 

0900990

Andet (2)

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

0,01  (*2)

1010000

Varer fra

 

1011000

a)

svin

 

1011010

Muskel

 

1011020

Fedt

 

1011030

Lever

 

1011040

Nyre

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1011990

Andet (2)

 

1012000

b)

kvæg

 

1012010

Muskel

 

1012020

Fedt

 

1012030

Lever

 

1012040

Nyre

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1012990

Andet (2)

 

1013000

c)

får

 

1013010

Muskel

 

1013020

Fedt

 

1013030

Lever

 

1013040

Nyre

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1013990

Andet (2)

 

1014000

d)

geder

 

1014010

Muskel

 

1014020

Fedt

 

1014030

Lever

 

1014040

Nyre

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1014990

Andet (2)

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

1015010

Muskel

 

1015020

Fedt

 

1015030

Lever

 

1015040

Nyre

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1015990

Andet (2)

 

1016000

f)

fjerkræ

 

1016010

Muskel

 

1016020

Fedt

 

1016030

Lever

 

1016040

Nyre

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1016990

Andet (2)

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

1017010

Muskel

 

1017020

Fedt

 

1017030

Lever

 

1017040

Nyre

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1017990

Andet (2)

 

1020000

Mælk

 

1020010

Kvæg

 

1020020

Får

 

1020030

Geder

 

1020040

Heste

 

1020990

Andet (2)

 

1030000

Fugleæg

 

1030010

Kyllinger

 

1030020

Ænder

 

1030030

Gæs

 

1030040

Vagtler

 

1030990

Andet (2)

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

 

1050000

Padder og krybdyr

 

1060000

Hvirvelløse landdyr

 

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

 

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

0,01  (*2)

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

0,01  (*2)

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

0,01  (*2)


(*1)  Analytisk bestemmelsesgrænseværdi

(1)  Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat MRL'er for.

(*2)  Analytisk bestemmelsesgrænseværdi

(2)  Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat MRL'er for.«


11.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1177

af 10. juli 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår import af gelatine, animalske smagsforstærkere og afsmeltet fedt

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (1), og særlig artikel 29, stk. 4 og artikel 41, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (2) fastsætter folke- og dyresundhedsbetingelser for import af gelatine, animalske smagsforstærkere og afsmeltet fedt.

(2)

I kapitel I, afsnit 1, tabel 1, og kapitel II, afsnit 1, tabel 2, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, fastsættes der krav til import til Unionen af animalske biprodukter.

(3)

Egypten har forelagt Kommissionen tilstrækkelige garantier for den kompetente myndigheds kontrol med produktionen af gelatine. Det er derfor berettiget at tilføje Egypten til listen over tredjelande, hvorfra gelatine kan importeres til Unionen.

(4)

Animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyr kan hidrøre fra husdyr, men også fra vildtlevende dyr, der er slagtet eller aflivet til konsum. Det er hensigtsmæssigt at ensrette listen over tredjelande, hvorfra der kan importeres animalske smagsforstærkere, med en henvisning til listen over tredjelande, der er godkendt med hensyn til import af kød fra vildtlevende vildt til konsum.

(5)

Ved Kommissionens forordning (EU) 2017/1261 (3) blev der indført en alternativ metode, baseret på EFSA's vurdering (4), til fremstilling af fornyelige brændstoffer. Import af afsmeltet fedt som omhandlet i artikel 8, 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009 til anvendelse i den nye alternative metode bør tillades, da anvendelse af de samme materialer er tilladt i Unionen. Kapitel II i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres som angivet i teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.)

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1261 af 12. juli 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår en alternativ metode til forarbejdning af visse former for afsmeltet fedt (EUT L 182 af 13.7.2017, s. 31).

(4)  Scientific Opinion on a continuous multiple-step catalytic hydro-treatment for the processing of rendered animal fat (Category 1) (EFSA Journal 2015;13(11):4307).


BILAG

I bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 foretages følgende ændringer:

a)

Række 5 i tabel 1, afsnit 1, kapitel I affattes således:

»5

Gelatine og hydrolyseret protein

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), b), e), f), g), i) og j), og, for så vidt angår hydrolyseret protein, kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra d), h) og k).

Gelatinen og det hydrolyserede protein skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 5.

a)

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende lande:

 

(KR) Sydkorea

 

(MY) Malaysia

 

(PK) Pakistan

 

(TW) Taiwan

 

(EG) Egypten.

b)

For så vidt angår gelatine og hydrolyseret protein af fisk: tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

a)

For så vidt angår gelatine: bilag XV, kapitel 11.

b)

For så vidt angår hydrolyseret protein: bilag XV, kapitel 12.«

b)

Række 13 i tabel 2, afsnit 1, kapitel II affattes således:

»13

Animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyr

Materiale som omhandlet i artikel 35, litra a).

De animalske smagsforstærkere skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag XIII, kapitel III.

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt.

For så vidt angår animalske smagsforstærkere fremstillet af fiskemateriale, tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

For så vidt angår animalske smagsforstærkere fremstillet af fjerkrækød, tredjelande, der er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk fjerkrækød.

For så vidt angår animalske smagsforstærkere fremstillet af visse vildtlevende landpattedyr og dyr af harefamilien, tredjelande, der er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af de samme arter.

Bilag XV, kapitel 3(E).«

c)

Række 17 i tabel 2, afsnit 1, kapitel II affattes således:

»17

Afsmeltet fedt til visse anvendelsesformål uden for foderkæden for opdrættede dyr

a)

For så vidt angår materiale bestemt til fremstilling af biodiesel, oliekemiske produkter eller fornyelige brændstoffer som omhandlet i bilag IV, kapitel IV, afsnit 2, litra L: kategori 1-, 2- og 3-materiale som omhandlet i artikel 8, 9 og 10.

b)

For så vidt angår materiale bestemt til fremstilling af fornyelige brændstoffer som omhandlet i bilag IV, kapitel IV, afsnit 2, litra J: kategori 2- og 3-materiale som omhandlet i artikel 9 og 10.

c)

For så vidt angår materiale bestemt til organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler:

kategori 2-materiale som omhandlet i artikel 9, litra c), litra d) og litra f), nr. i), og kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, bortset fra litra c) og p).

d)

For så vidt angår materiale bestemt til andre anvendelsesformål:

kategori 1-materiale som omhandlet i artikel 8, litra b), c) og d), kategori 2-materiale som omhandlet i artikel 9, litra c), litra d) og litra f), nr. i), og kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, bortset fra litra c) og p).

Det afsmeltede fedt skal opfylde kravene i afsnit 9.

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og, hvis der er tale om fiskemateriale, tredjelande opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

Bilag XV, kapitel 10(B).«


AFGØRELSER

11.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/30


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/1178

af 8. juli 2019

om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i det samarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken San Marino på den anden side, for så vidt angår de gældende bestemmelser om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og ordningerne for import af økologiske produkter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken San Marino på den anden side (1) (»aftalen«) blev indgået af Unionen ved Rådets afgørelse 2002/245/EF (2) og trådte i kraft den 1. april 2002.

(2)

I henhold til aftalens artikel 7, stk. 2, fastlægger samarbejdsudvalget i nærmere detaljer bestemmelserne i EU-lovgivningen, der skal finde anvendelse for så vidt angår lande, der ikke er medlemmer af Unionen, bl.a. på det veterinære og fytosanitære område og vedrørende kvalitet i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at aftalen fungerer tilfredsstillende.

(3)

Samarbejdsudvalget skal vedtage en afgørelse om de inden for rammerne af aftalen gældende bestemmelser i EU-lovgivningen om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og ordningerne for import af økologiske produkter.

(4)

Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i samarbejdsudvalget, da en mere præcis fastsættelse af de gældende bestemmelser i EU-lovgivningen vil øge retssikkerheden mellem aftalens parter og støtte en toldunion mellem Unionen og San Marino, der fungerer tilfredsstillende.

(5)

Der er derfor behov for at præcisere den gældende EU-lovgivning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, som omfatter Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (3) og Kommissionens forordninger (EF) nr. 889/2008 (4) og (EF) nr. 1235/2008 (5). Desuden bør der fastlægges en ordning for import af økologiske produkter og en procedure for tilfælde, hvor der vedtages ny EU-lovgivning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, der påvirker henvisningerne til de gældende bestemmelser og de aftalte ordninger.

(6)

Den holdning, som Unionen skal indtage i samarbejdsudvalget, bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i det samarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken San Marino på den anden side, baseres på det udkast til afgørelse fra samarbejdsudvalget, der er knyttet som bilag til nærværende afgørelse.

Mindre ændringer af udkastet til afgørelse, jf. stk. 1, kan vedtages af repræsentanter for Unionen i samarbejdsudvalget uden yderligere afgørelse truffet af Rådet.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2019.

På Rådets vegne

A.-K. PEKONEN

Formand


(1)  EFT L 84 af 28.3.2002, s. 43.

(2)  Rådets afgørelse 2002/245/EF af 28. februar 2002 om indgåelse af aftalen om samarbejde og toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino og af protokollen til nævnte aftale som følge af udvidelsen med virkning fra 1. januar 1995 (EFT L 84 af 28.3.2002, s. 41).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25).


UDKAST TIL

AFGØRELSE Nr. …/2019 TRUFFET AF SAMARBEJDSUDVALGET EU-SAN MARINO

af …

om de gældende bestemmelser om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og ordningerne for import af økologiske produkter, som er vedtaget inden for rammerne af aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken San Marino på den anden side

SAMARBEJDSUDVALGET EU-SAN MARINO HAR —

under henvisning til aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken San Marino på den anden side (1), særlig artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 3, litra c), og artikel 23, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 6, stk. 4, i aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken San Marino på den anden side (»aftalen«) fastsættes det, at Republikken San Marino i forbindelse med handel med landbrugsprodukter mellem Unionen og Republikken San Marino er forpligtet til at vedtage Unionens forskrifter vedrørende kvalitet i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at aftalen fungerer tilfredsstillende.

(2)

I henhold til aftalens artikel 7, stk. 1, femte led, skal Republikken San Marino for lande, der ikke er medlemmer af Unionen (»tredjelande«), anvende EU's forskrifter vedrørende kvalitet i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at aftalen fungerer tilfredsstillende.

(3)

For at undgå hindringer for varernes frie bevægelighed og for at sikre, at den ved aftalen indførte toldunion fungerer tilfredsstillende, bør bestemmelserne i EU's forskrifter vedrørende kvalitet for økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter fastlægges nærmere.

(4)

For at sikre overholdelse af EU-lovgivningen i forbindelse med import af økologiske produkter fra tredjelande til Republikken San Marino er det nødvendigt at fastsætte de relevante ordninger, der skal anvendes af dens nationale myndigheder.

(5)

For at sikre overholdelse af EU-lovgivningen i forbindelse med i Republikken San Marino forarbejdede eller fremstillede økologiske produkter bør de relevante ordninger ligeledes fastsættes.

(6)

Desuden bør der fastlægges en procedure for tilfælde, hvor der vedtages ny EU-lovgivning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, der påvirker henvisningerne til de i denne afgørelse fastsatte bestemmelser og ordninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De gældende bestemmelser i EU-lovgivningen om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter er opført i bilag A.

Artikel 2

De ordninger, der skal sikre overholdelse af den i artikel 1 omhandlede EU-lovgivning i forbindelse med import af økologiske produkter fra tredjelande til Republikken San Marino, er fastsat i bilag B.

Artikel 3

De ordninger, der skal sikre overholdelse af den i artikel 1 nævnte EU-lovgivning i forbindelse med i Republikken San Marino forarbejdede eller fremstillede økologiske produkter, er fastsat i bilag C.

Artikel 4

Ændringer af bilag A, B og C samt andre praktiske foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af den i disse bilag omhandlede lovgivning, aftales mellem Europa-Kommissionens tjenestegrene og Republikken San Marinos myndigheder.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i …, den …

På samarbejdsudvalgets vegne

Formand


(1)  EFT L 84 af 28.3.2002, s. 43.

BILAG A

LISTE OVER GÆLDENDE BESTEMMELSER OM ØKOLOGISK PRODUKTION OG MÆRKNING AF ØKOLOGISKE PRODUKTER

Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1), som ændret ved:

Rådets forordning (EF) nr. 967/2008 af 29. september 2008 (EUT L 264 af 3.10.2008, s. 1)

Rådets forordning (EU) nr. 517/2013 af 13. maj 2013 (EUT L 158 af 10.6.2013, s. 1).

Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1), som ændret ved:

Kommissionens forordning (EF) nr. 1254/2008 af 15. december 2008 (EUT L 337 af 16.12.2008, s. 80)

Kommissionens forordning (EF) nr. 710/2009 af 5. august 2009 (EUT L 204 af 6.8.2009, s. 15)

Kommissionens forordning (EU) nr. 271/2010 af 24. marts 2010 (EUT L 84 af 31.3.2010, s. 19)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 344/2011 af 8. april 2011 (EUT L 96 af 9.4.2011, s. 15)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 426/2011 af 2. maj 2011 (EUT L 113 af 3.5.2011, s. 1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 126/2012 af 14. februar 2012 (EUT L 41 af 15.2.2012, s. 5)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 203/2012 af 8. marts 2012 (EUT L 71 af 9.3.2012, s. 42)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 505/2012 af 14. juni 2012 (EUT L 154 af 15.6.2012, s. 12)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 392/2013 af 29. april 2013 (EUT L 118 af 30.4.2013, s. 5)

Kommissionens forordning (EU) nr. 519/2013 af 21. februar 2013 (EUT L 158 af 10.6.2013, s. 74)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1030/2013 af 24. oktober 2013 (EUT L 283 af 25.10.2013, s. 15)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1364/2013 af 17. december 2013 (EUT L 343 af 19.12.2013, s. 29)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 354/2014 af 8. april 2014 (EUT L 106 af 9.4.2014, s. 7)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 836/2014 af 31. juli 2014 (EUT L 230 af 1.8.2014, s. 10)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1358/2014 af 18. december 2014 (EUT L 365 af 19.12.2014, s. 97)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/673 af 29. april 2016 (EUT L 116 af 30.4.2016, s. 8)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1842 af 14. oktober 2016 (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 19)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/838 af 17. maj 2017 (EUT L 125 af 18.5.2017, s. 5)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2273 af 8. december 2017 (EUT L 326 af 9.12.2017, s. 42)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1584 af 22. oktober 2018 (EUT L 264 af 23.10.2018, s. 1).

Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25), som ændret ved:

Kommissionens forordning (EF) nr. 537/2009 af 19. juni 2009 (EUT L 159 af 20.6.2009, s. 6)

Kommissionens forordning (EU) nr. 471/2010 af 31. maj 2010 (EUT L 134 af 1.6.2010, s. 1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 590/2011 af 20. juni 2011 (EUT L 161 af 21.6.2011, s. 9)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1084/2011 af 27. oktober 2011 (EUT L 281 af 28.10.2011, s. 3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1267/2011 af 6. december 2011 (EUT L 324 af 7.12.2011, s. 9)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 126/2012 af 14. februar 2012 (EUT L 41 af 15.2.2012, s. 5)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 508/2012 af 20. juni 2012 (EUT L 162 af 21.6.2012, s. 1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 751/2012 af 16. august 2012 (EUT L 222 af 18.8.2012, s. 5)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 125/2013 af 13. februar 2013 (EUT L 43 af 14.2.2013, s. 1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 519/2013 af 21. februar 2013 (EUT L 158 af 10.6.2013, s. 74)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 567/2013 af 18. juni 2013 (EUT L 167 af 19.6.2013, s. 30)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 586/2013 af 20. juni 2013 (EUT L 169 af 21.6.2013, s. 51)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 355/2014 af 8. april 2014 (EUT L 106 af 9.4.2014, s. 15)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 442/2014 af 30. april 2014 (EUT L 130 af 1.5.2014, s. 39)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 644/2014 af 16. juni 2014 (EUT L 177 af 17.6.2014, s. 42)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 829/2014 af 30. juli 2014 (EUT L 228 af 31.7.2014, s. 9)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1287/2014 af 28. november 2014 (EUT L 348 af 4.12.2014, s. 1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/131 af 26. januar 2015 (EUT L 23 af 29.1.2015, s. 1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/931 af 17. juni 2015 (EUT L 151 af 18.6.2015, s. 1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1980 af 4. november 2015 (EUT L 289 af 5.11.2015, s. 6)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2345 af 15. december 2015 (EUT L 330 af 16.12.2015, s. 29)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/459 af 18. marts 2016 (EUT L 80 af 31.3.2016, s. 14)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/910 af 9. juni 2016 (EUT L 153 af 10.6.2016, s. 23)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1330 af 2. august 2016 (EUT L 210 af 4.8.2016, s. 43)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1842 af 14. oktober 2016 (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 19)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2259 af 15. december 2016 (EUT L 342 af 16.12.2016, s. 4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/872 af 22. maj 2017 (EUT L 134 af 23.5.2017, s. 6)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1473 af 14. august 2017 (EUT L 210 af 15.8.2017, s. 4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1862 af 16. oktober 2017 (EUT L 266 af 17.10.2017, s. 1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2329 af 14. december 2017 (EUT L 333 af 15.12.2017, s. 29)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/949 af 3. juli 2018 (EUT L 167 af 4.7.2018, s. 3),

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/39 af 10. januar 2019 (EUT L 9 af 11.1.2019, s. 106),

som berigtiget i:

 

EUT L 28 af 4.2.2015, s. 48 (1287/2014)

 

EUT L 241 af 17.9.2015, s. 51 (2015/131).

BILAG B

ORDNINGER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 2

1.

Økologiske produkter, der importeres til Republikken San Marino fra tredjelande, skal ledsages af en kontrolattest som omhandlet i artikel 33, stk. 1, litra d), første afsnit, i forordning (EF) nr. 834/2007.

2.

Republikken San Marino anvender det ved Kommissionens beslutning 2003/24/EF (1) oprettede elektroniske Tracessystem (Trade Control and Expert System) til at behandle de elektroniske kontrolattester ved import af økologiske produkter fra tredjelande.

3.

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages kontrol af sendinger og påtegning af kontrolattester ved hjælp af Tracessystemet i forbindelse med import af økologiske produkter fra tredjelande til Republikken San Marino på vegne af Republikken San Marino af de i bilag II til afgørelse nr. 1/2010 (»omnibusafgørelse«) (2) opførte toldsteder.

4.

I henhold til artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1235/2008 kan Republikken San Marino anmodes om at fungere som medreferent. Republikken San Marino kan acceptere denne opgave efter eget skøn.

(1)  Kommissionens beslutning 2003/24/EF af 30. december 2002 om udvikling af et integreret veterinærinformationssystem (EFT L 8 af 14.1.2003, s. 44).

(2)  Afgørelse nr. 1/2010 truffet af Samarbejdsudvalget EU-San Marino (»omnibusafgørelse«) af 29. marts 2010 om diverse gennemførelsesbestemmelser for aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino (EUT L 156 af 23.6.2010, s. 13).

BILAG C

ORDNINGER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 3

1.

I de relevante artikler i de i bilag A opførte forordninger forstås udtrykkene »medlemsstat« eller »medlemsstater« således, at de også omfatter Republikken San Marino.

2.

Hvis de relevante artikler i de i bilag A opførte forordninger foreskriver, at en medlemsstat skal træffe en afgørelse eller foretage en underretning eller meddelelse, træffes en sådan afgørelse eller foretages en sådan underretning eller meddelelse af Republikken San Marinos myndigheder. Disse myndigheder tager hensyn til udtalelserne fra Unionens videnskabelige udvalg og anvender Den Europæiske Unions Domstols retspraksis og de af Europa-Kommissionen vedtagne administrative bestemmelser som grundlag for deres beslutninger.

11.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/39


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/1179

af 8. juli 2019

om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg, til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (Budgetpost 02 04 77 03 — Forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning)

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 218, stk. 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (2), særlig artikel 58, stk. 2, litra b), artikel 110, stk. 1, og artikel 181,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (3) (»EØS-aftalen«) trådte i kraft den 1. januar 1994.

(2)

I henhold til EØS-aftalens artikel 98 kan Det Blandede EØS-Udvalg træffe afgørelse om at ændre bl.a. protokol 31 til EØS-aftalen.

(3)

Protokol 31 til EØS-aftalen indeholder bestemmelser vedrørende samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder.

(4)

Samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter om EU-aktioner vedrørende den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning, der finansieres over Unionens almindelige budget, bør fortsættes.

(5)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres for at gøre det muligt at gennemføre dette udvidede samarbejde fra den 1. januar 2019.

(6)

Den holdning, som Unionen skal indtage i Det Blandede EØS-Udvalg, bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til den foreslåede ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder, baseres på det udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2019.

På Rådets vegne

A.-K. PEKONEN

Formand


(1)  EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.

(2)  EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(3)  EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.


UDKAST

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. …/2019

af …

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter om EU-aktioner vedrørende den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning, der finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget, bør fortsættes.

(2)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres for at gøre det muligt at gennemføre dette udvidede samarbejde fra den 1. januar 2019 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 1, stk. 13, litra a), i protokol 31 til EØS-aftalen ændres ordene »og 2018« til », 2018 og 2019«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft, dagen efter at den sidste meddelelse er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Den anvendes fra den 1. januar 2019.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den …

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Formand

Sekretærer for

Det Blandede EØS-Udvalg


(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]


11.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/42


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/1180

af 8. juli 2019

om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (Budgetpost 12 02 01 — Gennemførelse og udvikling af det indre marked for finansielle tjenesteydelser)

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (2) (»EØS-aftalen«) trådte i kraft den 1. januar 1994.

(2)

I henhold til EØS-aftalens artikel 98 kan Det Blandede EØS-Udvalg træffe afgørelse om at ændre bl.a. protokol 31 til EØS-aftalen.

(3)

Protokol 31 til EØS-aftalen indeholder bestemmelser vedrørende samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder.

(4)

Samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter om EU-aktioner, der finansieres over Unionens almindelige budget, og som vedrører gennemførelse og udvikling af det indre marked for finansielle tjenesteydelser, bør fortsætte.

(5)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres for at gøre det muligt at gennemføre dette udvidede samarbejde fra den 1. januar 2019.

(6)

Unionens holdning i Det Blandede EØS-Udvalg bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til den foreslåede ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder, baseres på det udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2019.

På Rådets vegne

A.-K. PEKONEN

Formand


(1)  EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.

(2)  EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.


UDKAST

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. …/2019

af …

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter om EU-aktioner, der finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget, og som vedrører gennemførelse og udvikling af det indre marked for finansielle tjenesteydelser, bør fortsætte.

(2)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres for at muliggøre dette udvidede samarbejde efter den 1. januar 2019 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 7, stk. 11, i protokol 31 til EØS-aftalen erstattes ordene »og 2018« med », 2018 og 2019«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft, dagen efter at den sidste meddelelse er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Den anvendes fra den 1. januar 2019.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den …

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Formand

Sekretærerne for

Det Blandede EØS-Udvalg


(*1)  [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]


11.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/44


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/1181

af 8. juli 2019

om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 148, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter høring af Regionsudvalget,

under henvisning til udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne og Unionen skal arbejde hen imod udviklingen af en samordnet strategi for beskæftigelse og særligt for fremme af en velkvalificeret, veluddannet og smidig arbejdsstyrke samt arbejdsmarkeder, der reagerer på økonomiske forandringer, med henblik på at nå de mål om fuld beskæftigelse og fremskridt på det sociale område, der er fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union.

(2)

I overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har Unionen udarbejdet og gennemført politikinstrumenter til samordning af de finanspolitiske, makroøkonomiske og strukturelle politikker. Som led i disse instrumenter udgør retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, der er fastsat i bilaget til Rådets afgørelse (EU) 2018/1215 (4) (»retningslinjerne for beskæftigelsen«). og de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Unionens økonomiske politikker, der er fastsat i Rådets henstilling (EU) 2015/1184 (5), de integrerede retningslinjer for gennemførelse af Europa 2020-strategien (»de integrerede retningslinjer«). Disse integrerede retningslinjer skal være retningsgivende for gennemførelsen af politikkerne både i medlemsstaterne og i Unionen, hvilket er udtryk for den indbyrdes afhængighed medlemsstaterne imellem. Det således fremkomne sæt koordinerede EU- og nationale og politikker og reformer skal tilsammen udgøre en passende overordnet sammensætning af økonomiske og sociale politikker, hvilket bør afføde positive afsmittende virkninger.

(3)

Under det europæiske semester samles de forskellige instrumenter i en overordnet ramme for integreret multilateralt tilsyn med økonomiske og budgetmæssige politikker samt beskæftigelses-, social- og arbejdsmarkedspolitikker og tager sigte på at nå Europa 2020-målene, herunder med hensyn til beskæftigelse, uddannelse og fattigdomsnedbringelse, som fastsat i Rådets afgørelse 2010/707/EU (6). Samtidig med at de politiske mål om investeringsfremme, fortsatte strukturreformer og sikring af ansvarlige finanspolitikker er blevet fremmet, er det europæiske semester løbende blevet styrket og strømlinet siden 2015. Især er dets beskæftigelsesmæssige og sociale fokus blevet styrket, og dialogen med medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for civilsamfundet er blevet uddybet.

(4)

I november 2017 underskrev Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en interinstitutionel proklamation om den europæiske søjle for sociale rettigheder, der hviler på 20 principper og rettigheder til støtte for velfungerende og retfærdige arbejdsmarkeder og velfærdssystemer. Den europæiske søjle for sociale rettigheder fungerer som referenceramme for overvågning af medlemsstaternes resultater på beskæftigelsesområdet og det sociale område, for fremme af reformer på nationalt plan samt for at tjene som kompas i forbindelse med en fornyet konvergensproces i hele Unionen.

(5)

De integrerede retningslinjer bør danne grundlag for landespecifikke henstillinger, som Rådet eventuelt måtte rette til medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør fuldt ud gøre brug af Den Europæiske Socialfond og andre EU-fonde, når de gennemfører retningslinjerne for beskæftigelsen. Selv om de integrerede retningslinjer er rettet til medlemsstaterne og Unionen, bør retningslinjerne for beskæftigelsen gennemføres i partnerskab med alle nationale, regionale og lokale myndigheder og i tæt samarbejde med parlamenter, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for civilsamfundet.

(6)

Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Social Beskyttelse bør overvåge, hvordan de relevante politikker gennemføres i lyset af beskæftigelsesretningslinjerne i overensstemmelse med deres respektive mandater, der er baseret på TEUF. Disse udvalg og andre af Rådets forberedende organer, der er involveret i samordningen af de økonomiske og sociale politikker, bør arbejde tæt sammen. Den politiske dialog mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bør opretholdes, navnlig hvad angår retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker.

(7)

Udvalget for Social Beskyttelse er blevet hørt.

(8)

Retningslinjerne for beskæftigelsen bør forblive stabile, således at der kan fokuseres på gennemførelsen af dem. Efter en vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet og den sociale situation siden vedtagelsen af beskæftigelsesretningslinjerne i 2018 er det blevet fastslået, at en ajourføring ikke er nødvendig. Begrundelsen for vedtagelsen af retningslinjerne for beskæftigelsen i 2018 gælder fortsat, og retningslinjerne bør derfor opretholdes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, som fastsat i bilaget til afgørelse (EU) 2018/1215, opretholdes for 2019, og medlemsstaterne tager hensyn til dem i deres beskæftigelsespolitikker og reformprogrammer.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2019.

På Rådets vegne

A.-K. PEKONEN

Formand


(1)  Udtalelse af 18.3.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 20.6.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Udtalelse af 29.4.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)  Rådets afgørelse (EU) 2018/1215 af 16. juli 2018 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (EUT L 224 af 5.9.2018, s. 4).

(5)  Rådets henstilling (EU) 2015/1184 af 14. juli 2015 om overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Den Europæiske Unions økonomiske politikker (EUT L 192 af 18.7.2015, s. 27).

(6)  Rådets afgørelse 2010/707/EU af 21. oktober 2010 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (EUT L 308 af 24.11.2010, s. 46).


11.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/46


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2019/1182

af 3. juli 2019

om forslaget til borgerinitiativ »EU-lovgivning, minoritetsrettigheder og demokratisering af spanske institutioner«

(meddelt under nummer C(2019) 4972)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Emnet for forslaget til borgerinitiativ »EU-lovgivning, minoritetsrettigheder og demokratisering af spanske institutioner« er følgende: »Systemiske risici i Spanien, behandling af minoriteter og det presserende behov for at tilskynde til handling for at bidrage til at demokratisere landet og sikre overholdelsen af grundlæggende principper i EU-lovgivningen«.

(2)

Målene for forslaget til borgerinitiativ er følgende: »Vores mål er at sikre, at både Kommissionen og Parlamentet er fuldt ud klar over den aktuelle situation i Spanien, de systemiske risici i landet, den manglende overholdelse af de regler og vejledende principper, der er fastsat i EU-lovgivningen, og behovet for at træffe foranstaltninger for at bidrage til at forbedre de demokratiske normer i Spanien og dermed garantere minoriteters og alle spanske borgeres rettigheder og frihedsrettigheder ved hjælp af EU-lovgivning og -instrumenter«.

(3)

Traktaten om Den Europæiske Union styrker unionsborgerskabet og skaber øget demokrati i den måde, hvorpå Unionen fungerer, ved bl.a. at sikre, at alle borgere får ret til at deltage i det demokratiske liv i Unionen via et europæisk borgerinitiativ.

(4)

Derfor bør de procedurer og betingelser, der er nødvendige for fremsættelsen af et borgerinitiativ, være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til borgerinitiativets art for at fremme borgernes deltagelse og gøre Unionen mere tilgængelig.

(5)

I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 211/2011 registrerer Kommissionen et forslag til borgerinitiativ, forudsat at de betingelser, der er fastsat i samme forordnings artikel 4, stk. 2, litra a)-d), er opfyldt.

(6)

Med forslaget til borgerinitiativ opfordres Kommissionen til inden for rammerne af Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen »En ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet« (COM(2014) 158) at undersøge situationen i Spanien for så vidt angår uafhængighedsbevægelsen i den catalanske region og til efter omstændighederne at træffe foranstaltninger i den forbindelse. Med forslaget til borgerinitiativ opfordres Kommissionen derimod ikke til at fremsætte et forslag til EU-retsakt.

(7)

Af disse grunde er det åbenbart, at forslaget til borgerinitiativ falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt til gennemførelse af traktaterne, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 211/2011, sammenholdt med dennes artikel 2, nr. 1) —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det afslås at registrere forslaget til borgerinitiativ »EU-lovgivning, minoritetsrettigheder og demokratisering af spanske institutioner«.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til initiativtagerne (medlemmerne af borgerkomitéen) til forslaget til borgerinitiativ »EU-lovgivning, minoritetsrettigheder og demokratisering af spanske institutioner«, som repræsenteres ved Elisenda Paluzie og Gérard Onesta, der fungerer som kontaktpersoner.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Frans TIMMERMANS

Førstenæstformand


(1)  EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1.


11.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/48


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2019/1183

af 3. juli 2019

om forslaget til borgerinitiativ »Prissæt CO2 for at bekæmpe klimaforandringer«

(meddelt under nummer C(2019) 4973)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Emnet for forslaget til borgerinitiativ »Prissæt CO2 for at bekæmpe klimaforandringer« er følgende: »Vi anmoder Europa-Kommissionen om at foreslå EU-lovgivning med henblik på at dæmpe forbruget af fossile brændstoffer, fremme energibesparelser og anvendelsen af vedvarende energikilder som led i bekæmpelsen af den globale opvarmning og begrænse temperaturstigningen til 1,5 oC.«

(2)

Målene for forslaget til borgerinitiativ er følgende: »Forslaget går ud på, at der i 2020 indføres en mindstepris på CO2-udledninger på 50 EUR pr. ton CO2, der gradvist hæves til 100 EUR senest i 2025. Med forslaget ophæves samtidig den eksisterende ordning, hvor forurenere i EU tildeles gratis kvoter, og der indføres en grænsetilpasningsmekanisme for import fra lande uden for EU, så der kompenseres for eksportlandets lavere priser på CO2-udledning. Merindtægten fra CO2-prissætningen skal øremærkes til europæiske politikker, der understøtter energibesparelser og anvendelsen af vedvarende energikilder, og skattelettelser på lavere indkomster.«

(3)

Traktaten om Den Europæiske Union styrker unionsborgerskabet og skaber øget demokrati i den måde, hvorpå Unionen fungerer, ved bl.a. at sikre, at alle borgere får ret til at deltage i det demokratiske liv i Unionen via et europæisk borgerinitiativ.

(4)

Derfor bør de procedurer og betingelser, der er nødvendige for fremsættelsen af et borgerinitiativ, være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til borgerinitiativets art for at fremme borgernes deltagelse og gøre Unionen mere tilgængelig.

(5)

Kommissionen har beføjelse til at fremsætte forslag til EU-retsakter til gennemførelse af traktaterne i forbindelse med følgende forhold:

på grundlag af artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) med henblik på bestemmelser om harmonisering af lovgivningerne vedrørende omsætningsafgifter, punktafgifter og andre indirekte skatter, i det omfang en sådan harmonisering er nødvendig for at sikre det indre markeds oprettelse og funktion og undgå konkurrenceforvridning

på grundlag af artikel 192, stk. 1 og 2, i TEUF sammenholdt med artikel 191, stk. 1, første og fjerde led, i TEUF om de aktioner, der skal iværksættes med henblik på at gennemføre målene om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten og fremme på internationalt plan af foranstaltninger til løsning af de regionale og globale miljøproblemer, og navnlig bekæmpelse af klimaændringer

på grundlag af artikel 207 i TEUF med henblik på gennemførelse af den fælles handelspolitik.

(6)

Af disse grunde er det åbenbart, at forslaget til borgerinitiativ ikke falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt til gennemførelse af traktaterne, jf. forordningens artikel 4, stk. 2, litra b).

(7)

Derudover er der i overensstemmelse med forordningens artikel 3, stk. 2, blevet dannet en borgerkomité og udpeget kontaktpersoner, og forslaget til borgerinitiativ er ikke utilstedeligt, uunderbygget eller af chikanøs karakter og heller ikke åbenbart i strid med Unionens værdier som fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union.

(8)

Forslaget til borgerinitiativ »Prissæt CO2 for at bekæmpe klimaforandringer« bør derfor registreres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Forslaget til borgerinitiativ »Prissæt CO2 for at bekæmpe klimaforandringer« registreres.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 22. juli 2019.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til initiativtagerne (medlemmerne af borgerkomitéen) til forslaget til borgerinitiativet »Prissæt CO2 for at bekæmpe klimaforandringer«, der repræsenteres ved Marco Cappato og Monica Frassoni, der fungerer som kontaktpersoner.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Frans TIMMERMANS

Førstenæstformand


(1)  EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1.


11.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/50


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2019/1184

af 3. juli 2019

om forslaget til borgerinitiativ »Dyrk videnskabelige fremskridt — afgrøderne gør en forskel!«

(meddelt under nummer C(2019) 4975)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Emnet for forslaget til borgerinitiativ »Dyrk videnskabelige fremskridt — afgrøderne gør en forskel!« er følgende: »Direktiv 2001/18/EF er forældet. Som studerende inden for biovidenskab anser vi det for vigtigt at revidere den nuværende fritagelsesmekanisme, der er fastsat i direktivet med hensyn til nye planteforædlingsteknikker.«

(2)

Målene for forslaget til borgerinitiativ er følgende: »Vi efterspørger navnlig mere juridisk klarhed og yderligere definitioner. Vores mål er at lette godkendelsesproceduren for de produkter, der fremstilles ved hjælp af nye planteforædlingsteknikker, og som kun har naturligt forekommende egenskaber. Formålet er at forbedre den videnskabelige udvikling i Den Europæiske Union og samtidig beskytte menneskers og dyrs sundhed og miljøet.«

(3)

Traktaten om Den Europæiske Union styrker unionsborgerskabet og skaber øget demokrati i den måde, hvorpå Unionen fungerer, ved bl.a. at sikre, at alle borgere får ret til at deltage i det demokratiske liv i Unionen via et europæisk borgerinitiativ.

(4)

Derfor bør de procedurer og betingelser, der er nødvendige for fremsættelsen af et borgerinitiativ, være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til borgerinitiativets art for at fremme borgernes deltagelse og gøre Unionen mere tilgængelig.

(5)

Der kan vedtages EU-retsakter til gennemførelse af traktaterne med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion, på grundlag af artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(6)

Af disse grunde er det åbenbart, at forslaget til borgerinitiativ ikke falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt til gennemførelse af traktaterne, jf. forordningens artikel 4, stk. 2, litra b).

(7)

Derudover er der i overensstemmelse med forordningens artikel 3, stk. 2, blevet dannet en borgerkomité og udpeget kontaktpersoner, og forslaget til borgerinitiativ er ikke utilstedeligt, uunderbygget eller af chikanøs karakter og heller ikke åbenbart i strid med Unionens værdier som fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union.

(8)

Forslaget til borgerinitiativ »Dyrk videnskabelige fremskridt — afgrøderne gør en forskel!« bør derfor registreres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Forslaget til borgerinitiativ »Dyrk videnskabelige fremskridt — afgrøderne gør en forskel!« registreres.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 25. juli 2019.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til initiativtagerne (medlemmerne af borgerkomitéen) til forslaget til borgerinitiativ »Dyrk videnskabelige fremskridt — afgrøderne gør en forskel!«, som repræsenteres ved Lavinia Scudiero og Martina Helmlinger, der fungerer som kontaktpersoner.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Frans TIMMERMANS

Førstenæstformand


(1)  EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1.


11.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/52


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1185

af 10. juli 2019

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2019) 5340)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Unionen med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater, hvor der har været bekræftede tilfælde af sygdommen hos tamsvin eller vildtlevende svin (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«). I del I-IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i de berørte medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet på grundlag af den epidemiologiske situation for så vidt angår denne sygdom. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er blevet ændret flere gange med henblik på at tage hensyn til ændringer i den epidemiologiske situation for så vidt angår afrikansk svinepest i Unionen, således at nævnte bilag afspejler disse ændringer. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1147 (5) som følge af et tilfælde af afrikansk svinepest i såvel Polen som Rumænien.

(2)

Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1147 har der været yderligere tilfælde af afrikansk svinepest hos tamsvin og vildtlevende svin i Polen, Bulgarien, Letland og Litauen, der også skal være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(3)

Der blev i juli 2019 konstateret en række tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i distrikterne Lidzbark Warmiński, Niemce, Grabów nad Pilicą og Izbicar i Polen i umiddelbar nærhed af områder opført i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Disse områder i Polen, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU i stedet for i del I.

(4)

I juli 2019 blev der konstateret et udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i distriktet Giżycko i Polen i et område, der er opført på listen i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Polen, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU i stedet for i del II.

(5)

I juli 2019 blev der konstateret et udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i regionen Pleven i Bulgarien i et område, der er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Bulgarien, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU i stedet for i del I.

(6)

I juli 2019 blev der konstateret et udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i regionen Pleven i Bulgarien i et område, der ikke er opført på listen i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Bulgarien, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(7)

I juli 2019 blev der konstateret et udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i regionen Liepaja i Letland i et område, der er opført på listen i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Letland, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU i stedet for i del II.

(8)

I juli 2019 blev der konstateret et udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i Kaunas amt i Litauen i et område, der er opført på listen i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Litauen, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU i stedet for i del II.

(9)

For at tage hensyn til den seneste epidemiologiske udvikling vedrørende afrikansk svinepest i Unionen og for at bekæmpe de risici, der er forbundet med spredning af sygdommen, på en proaktiv måde bør der for Polen, Bulgarien, Letland og Litauen afgrænses nye højrisikoområder af en tilstrækkelig størrelse, som på behørig vis bør opføres i del I, II og III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 63).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1147 af 4. juli 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (EUT L 181 af 5.7.2019, s. 91).


BILAG

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU affattes således:

»BILAG

DEL I

1.   Belgien

Følgende områder i Belgien:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgarien

Følgende områder i Bulgarien:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

whithin municipality of Dulovo:

Boil,

Vokil,

Grancharovo,

Doletz,

Oven,

Okorsh,

Oreshene,

Paisievo,

Pravda,

Prohlada,

Ruyno,

Sekulovo,

Skala,

Yarebitsa,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

within municipality of Silistra:

Vetren,

in Dobrich region:

whole municipality of Baltchik,

wholemunicipality of General Toshevo,

whole municipality of Dobrich,

whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),

within municipality of Krushari:

Severnyak,

Abrit,

Dobrin,

Alexandria,

Polkovnik Dyakovo,

Poruchik Kardzhievo,

Zagortzi,

Zementsi,

Koriten,

Krushari,

Bistretz,

Efreytor Bakalovo,

Telerig,

Lozenetz,

Krushari,

Severnyak,

Severtsi,

within municipality of Kavarna:

Krupen,

Belgun,

Bilo,

Septemvriytsi,

Travnik,

whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi,

in Ruse region:

within municipality of Slivo pole:

Babovo,

Brashlen,

Golyamo vranovo,

Malko vranovo,

Ryahovo,

Slivo pole,

Borisovo,

within municipality of Ruse:

Sandrovo,

Prosena,

Nikolovo,

Marten,

Dolno Ablanovo,

Ruse,

Chervena voda,

Basarbovo,

within municipality of Ivanovo:

Krasen,

Bozhichen,

Pirgovo,

Mechka,

Trastenik,

within municipality of Borovo:

Batin,

Gorno Ablanovo,

Ekzarh Yosif,

Obretenik,

Batin,

within municipality of Tsenovo:

Krivina,

Belyanovo,

Novgrad,

Dzhulyunitza,

Beltzov,

Tsenovo,

Piperkovo,

Karamanovo,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovetch,

in Pleven region: the whole region of Pleven excluding the villages covered in Part III,

in Vratza region:

within municipality of Oryahovo:

Dolni vadin,

Gorni vadin,

Ostrov,

Galovo,

Leskovets,

Selanovtsi,

Oryahovo,

within municipality of Miziya:

Saraevo,

Miziya,

Voyvodovo,

Sofronievo,

within municipality of Kozloduy:

Harlets,

Glozhene,

Butan,

Kozloduy,

in Montana region:

within municipality of Valtchedram:

Dolni Tzibar,

Gorni Tzibar,

Ignatovo,

Zlatiya,

Razgrad,

Botevo,

Valtchedram,

Mokresh,

within municipality Lom:

Kovatchitza,

Stanevo,

Lom,

Zemphyr,